Dodge ju˝ w ¸odzi Dodge ju˝ w ¸odzi

Komentarze

Transkrypt

Dodge ju˝ w ¸odzi Dodge ju˝ w ¸odzi
OKLADKA
8/3/06
8:51 PM
Page 1
Wi´kszy kaliber
Dodge Caliber – rogaty kompakt
w salonie Autotrapera
Przygoda z Jeepem
Mateusz Kusznierewicz – zawsze
mia∏em s∏aboÊç do aut terenowych
JednoÊladem w teren
Dirt, Street, Vert, Dual Slalom
czy Downhill – wszystko o rowerach
Dodge ju˝ w ¸odzi
Przedstawiamy legendarne modele
Dodge Viper i Dodge Ram
02
8/3/06
9:35 PM
Page 1
03
8/3/06
9:36 PM
Page 1
OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy!
Rodzina Autotrapera powi´kszy∏a si´ o kolejnà mark´ – DODGE. Od czerwca mogà Paƒstwo
podziwiaç i nabyç najm∏odsze dziecko koncernu DaimlerChrysler – samochód Dodge Caliber.
Jak przysta∏o na amerykaƒskà mark´ z charakterem premiera Dodge’a by∏a wybuchowa.
Dodge Caliber wzbudza ogromne zainteresowanie – pierwsze sztuki wyjecha∏y z naszego
salonu ju˝ kilka dni po premierze. Równie du˝ym zainteresowaniem cieszà si´ gad˝ety z logo
Dodge’a. Miasto powoli ogarnia „dodgemania” – pracowników naszej firmy ju˝ ogarn´∏a, co
widaç na zdj´ciu.
Wszystkich zafascynowanych markà Dodge zapraszamy do lektury najnowszego Magazynu Autotraper. Znajdà tu Paƒstwo histori´ dwóch najwi´kszych legend Dodge’a – modeli Viper
i Ram. Zapraszamy równie˝ do lektury relacji z corocznego Êwi´ta mi∏oÊników marki Jeep –
Euro Camp Jeep 2006 . Spotkamy si´ tak˝e z naszym dobrym przyjacielem przemierzajàcym
morza i oceany – Mateuszem Kusznierewiczem. Wszystkich, którzy od czasu do czasu odstawiajà cztery kó∏ka i przesiadajà si´ na dwa, zapraszamy do dzia∏u life style, gdzie mo˝na zapoznaç si´ z poradnikiem rowerzysty, skompletowaç ekwipunek i zaplanowaç interesujàce wyprawy rowerowymi szlakami.
Zapraszamy do lektury
Zespó∏ Autotraper Holding
3
04
8/3/06
9:32 PM
Page 1
05
8/3/06
9:34 PM
Page 1
MAGAZYN
OD REDAKCJI
6
ZE ÂWIATA
SPIS TREÂCI
3
Wykop sobie Jeepa
8
WRA˚ENIA Z JAZDY
Dodge Caliber na europejskie drogi
12
LEGENDY DODGE’A
Dodge Viper - po prostu bessssstia!
15
LEGENDY DODGE’A
Dodge Ram - Born in the USA
18
NASZ KLIENT
Najszybsze danie w mieÊcie
19
KRONIKA TOWARZYSKA
Jeep Commander i Dodge Caliber
premiery Autotrapera
20
LIFE STYLE
Rower - mania, szaleƒstwo, styl ˝ycia
24
ZDANIEM EKSPERTA
Urlopowe rady
26
OFF-ROAD - WYPRAWY
Euro Camp Jeep 2006
30
NASI PRZYJACIELE
Rozmowa z Mateuszem Kusznierewiczem
32
DOPOSA˚ENIE, TUNING
Wakacyjne akcesoria
5
06-07R
8/4/06
9:57 AM
Page 1
Steady Bounce in the Jeep
at New York streets...
ZE ÂWIATA
Tak brzmià s∏owa hiphopowego refrenu „Steady
Bounce”. PodÊpiewuje je czterech, specjalnie wykreowanych wirtualnych bohaterów spotu wideo, b´dàcego elementem zakrojonej na szerokà skal´ kampanii
reklamowej kompaktowego Jeepa Compass, którà
przygotowano dla rynku amerykaƒskiego.
Wed∏ug Johna Plecha, szefa marketingu Jeepa, nabywca modelu Compass to 22-30-latek wykszta∏cony,
jeszcze bez rodziny, mieszkajàcy w centrum wielkiego
miasta. Jest to osoba o weso∏ym usposobieniu, majà-
ca mnóstwo przyjació∏ i lubiàca wyzwania w ˝yciu. W nowà kampani´ reklamowà, koncern zaanga˝owa∏ wszystkie Êrodki masowego przekazu (telewizj´, radio, pras´
i Internet). Przedsi´wzi´ciu towarzyszyç b´dà tak˝e masowe imprezy miejskie w najwi´kszych metropoliach
USA. Jeep Compass podobnie jak Dodge Caliber, jest
przedstawicielem licznego za oceanem segmentu kompaktowych SUV-ów. W 2005 roku sprzedano w USA 368
tysi´cy tego typu aut, a prognozy zak∏adajà, ˝e do 2010
roku sprzeda˝ ma wzrosnàç do 600 tysi´cy!
Wykop sobie Jeepa
Pod takim has∏em zorganizowano na pla˝y
Imperial w Kalifornii doÊç niekonwencjonalnà promocj´ nowego modelu Jeepa
Compass.
WÊród prawie trzech tysi´cy zg∏oszeƒ z USA, wylosowano 200 osób, które na wyznaczonym kawa∏ku pla˝y Imperial Beach rozpocz´∏y poszukiwanie
skarbu. WÊród kilkuset zakopanych tam gad˝etów
6
by∏ jeden szczególny – kluczyki do nowiutkiego
Jeepa Compass! Najwi´cej szcz´Êcia mia∏ 26-letni
mieszkaniec San Diego, Chris Robinson. Jako pierwszy wykopa∏ puszk´ z kluczykami i chwil´ potem sta∏
si´ posiadaczem pierwszego kompaktowego Jeepa
w historii firmy.
Impreza „Come and Dig It!” jest cz´Êcià wydarzeƒ
zorganizowanych przez mark´ Jeep pod wspólnà nazwà US Open Sandcastle Competition.
lato 2006
MAGAZYN
06-07R
8/4/06
9:58 AM
Page 2
ZE ÂWIATA
Tom LaSorda, szef Chrysler Group, oficjalnie
og∏osi∏ wprowadzenie do produkcji nowej
wersji legendarnego Dodge’a Challengera!
Samochód pojawi si´ w sprzeda˝y w 2008 roku
i jak zapewnia Chrysler Group, jego wyglàd nie b´dzie znaczàco odbiega∏ od modelu koncepcyjnego.
Challenger powstanie na p∏ycie pod∏ogowej, z której
korzysta obecnie Chrysler 300C. Pod maskà znajdzie
si´ pot´˝ny silnik V8 HEMI o pojemnoÊci 6,1 litra
i o mocy 425 KM. Maksymalny moment obrotowy
570 Nm, w zupe∏noÊci wystarczy do rozp´dzenia muscle-cara do 100 km/h w ciàgu 4,5 sekundy!
Równie imponujàce wra˝enie robi pr´dkoÊç
maksymalna 280 km/h. Ofert´ uzupe∏ni tak˝e Challenger z 3,5-litrowym silnikiem V6 o mocy „zaledwie” 254 KM.
Król
za kierownicà
Goodwood Festiwal of Speed znany jest
jako najwi´ksza impreza poÊwi´cona
sportowi automobilowemu na Êwiecie.
Tegorocznà atrakcjà by∏ legendarny as amerykaƒskich wyÊcigów samochodowych NASCAR Richard Petty, oraz jeden z najs∏ynniejszych samochodów wyÊcigowych minionej ery – Dodge Charger rocznik 1972.
69-letni mistrz usiad∏ za kierownicà wspaniale
zrekonstruowanego Chargera, aby wziàç udzia∏
w wyÊcigu górskim na dystansie 1,16 mili na terenach Goodwood w hrabstwie Sussex, rodowej posiad∏oÊci lorda March – corocznego gospodarza tej
imprezy. Prowadzony przez Petty’ego Charger to
ten sam pojazd, którym w roku 1972 w ró˝nych imprezach oÊmiokrotnie dojecha∏ do mety jako pierwszy, 25-krotnie w pierwszej piàtce oraz 28-krotnie
jako jeden z pierwszej dziesiàtki zawodników – na
drodze do swej czwartej korony mistrzowskiej.
Znany w amerykaƒskich ko∏ach sportowych jako „Król” Richard Petty ma na swym koncie 200
zwyci´stw w wyÊcigach samochodowych.
7
8/3/06
WRA˚ENIA Z JAZDY
08-11
9:30 PM
Page 1
Dodge Caliber
NA PODBÓJ
EUROPY
KONCERN DAIMLERCHRYSLER
UZNA¸, ˚E NAJWY˚SZY CZAS
SKO¡CZYå Z DOMINACJÑ
VOLKSWAGENA GOLFA W KLASIE
AUT KOMPAKTOWYCH.
8
lato 2006
MAGAZYN
08-11
8/3/06
9:30 PM
Page 2
WRA˚ENIA Z JAZDY
To nieprawda, ˝e zimna wojna jest ju˝ za nami! Stany Zjednoczone przyst´pujà
do nowego wyÊcigu zbrojeƒ, a ich najnowszà bronià jest Dodge Caliber.
Dotychczasowe próby zdobycia przyczó∏ków,
które od lat okupujà europejskie kompakty, spe∏z∏y
na niczym. Broƒ, którà dysponowali Amerykanie,
okaza∏a si´ zupe∏nie nieprzystosowana do wymagaƒ
Starego Kontynentu. W latach 90. skierowano do
walki model Dodge Neon, sprzedajàcy si´ w Europie gorzej ni˝ lód na Alasce. G∏ówny sztab Chryslera wyciàgnà∏ wnioski, wzià∏ pod uwag´ gusta Europejczyków i to, ˝e drogi w tej cz´Êci Êwiata obfitujà
czasem w zakr´ty.
PATRZ, JAKI JESTEM WIELKI!
Nowego Dodge’a trudno nie zauwa˝yç. Choç
z za∏o˝enia jest to auto klasy kompaktowej, Caliber
prezentuje si´ jak pe∏nowymiarowy SUV. Podczas testu auto zebra∏o wiele pozytywnych opinii za ogólne walory estetyczne. W czasie jazdy kierowcy innych aut pos∏usznie zje˝d˝ali na bok, widzàc w lusterku wstecznym pot´˝nà os∏on´ ch∏odnicy
z umieszczonà poÊrodku g∏owà muflona. Mówiàc
krótko – Dodge Caliber robi wra˝enie i na pewno nie
zgubimy go pod supermarketem. Dla wielu osób to
jedna z podstawowych zalet pojazdu. Wysoko zawieszone nadwozie to równie˝ bezpieczniejsza pozycja za kierownicà, lepsza widocznoÊç, co z pewnoÊcià docenià panowie z kompleksem ni˝szoÊci,
jak i panie bez ˝adnych kompleksów.
Dodge Caliber jest jednym z najtaƒszych aut oferowanych za oceanem. Jednak nie brak we wn´trzu
pomys∏owych rozwiàzaƒ, jak ch∏odzony schowek
w desce rozdzielczej o pojemnoÊci ma∏ej lodówki turystycznej, przedni pod∏okietnik z du˝ym zakresem regulacji, czy lampki baga˝nika, która po wyj´ciu spe∏nia rol´ latarki. Ma∏a rzecz, a cieszy. PojemnoÊç baga˝nika nieco mniejsza ni˝ u konkurentów, mo˝e si´
jednak podobaç praktyczna sk∏adana tylna kanapa.
POWERED BY VOLKSWAGEN
Testowanà przez nas wersj´ z silnikiem Diesla
opatrzono umieszczonym na klapie baga˝nika
9
8/3/06
9:30 PM
Page 3
WRA˚ENIA Z JAZDY
08-11
Seryjnie ch∏odzony schowek o pojemnoÊci ma∏ej lodówki.
znaczkiem „CRD”. Nie by∏oby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, ˝e pod maskà pracuje silnik z... Volkswagena Golfa. Amerykanie zdecydowali si´ walczyç
z Niemcami ich w∏asnà bronià – dobrze znanym silnikiem TDI o mocy 140 KM. W czasie jazdy Calibrem
jest odczuwalnie ciszej, ni˝ w Golfie, Octavii czy Altei wyposa˝onych w t´ samà jednostk´. Maksymalny moment obrotowy wynosi 310 Nm. Dost´pny ju˝
od 2500 obr./min i dopóki strza∏ka obrotomierza nie
osiàgnie 3000 obrotów, podró˝ujàcy Calibrem doÊwiadczyç mogà przyÊpieszeƒ godnych dro˝szych
i mocniejszych aut. Zamontowana skrzynia manualna o szeÊciu prze∏o˝eniach jest wystarczajàco precyzyjna, a prze∏o˝enia dobrze wspó∏grajà z charak-
10
terem silnika. Podczas testu Caliber spali∏ nieco ponad 9 litrów. Nie jest to ma∏o, ale cz´sto wykorzystywaliÊmy pe∏nà dynamik´ auta.
DOBRZE SKALIBROWANA CENA
To z pewnoÊcià jeden z najwa˝niejszych atutów
amerykaƒskiego kompaktu. Testowana przez nas
bogato wyposa˝ona wersja 2.0 CRD w specyfikacji
SE to wydatek 76 tysi´cy z∏otych. Chcàc kupiç Golfa czy Focusa z dieslem pod maskà i podobnym wyposa˝eniem, które w Calibrze jest seryjne, musimy
liczyç si´ z kwotà rz´du 80, a nawet 90 tysi´cy z∏otych! Podstawowy model S z benzynowym silnikiem
1.8 kosztuje 59 tysi´cy z∏otych.
lato 2006
MAGAZYN
08-11
8/3/06
9:30 PM
Page 4
WRA˚ENIA Z JAZDY
Du˝o miejsca we wn´trzu
i funkcjonalny baga˝nik
to niewàtpliwe zalety Calibra.
Godnym zauwa˝enia i pochwalenia jest, i˝ wersja z silnikiem Diesla ma w standardzie ESP.
Dodge Caliber jest dwunastym autem koncernu
DaimlerChrysler, które otrzyma∏o pi´ç gwiazdek w testach zderzeniowych amerykaƒskiej agencji bezpieczeƒstwa ruchu NHTSA.
Dodge przygotowa∏ szereg elementów opcjonalnego wyposa˝enia po bardzo przyst´pnych cenach. Dla estetów przygotowano pakiet Sport. Sà
to elementy dekoracyjne Êrodka znacznie o˝ywiajàce morze plastiku, oraz siedzenia pokryte specjalnà tkaninà YES Essentials odpornà na plamy i redukujàcà napi´cie elektrostatyczne (dop∏ata 900
z∏otych). Dla melomanów dost´pny jest szeÊciog∏o-
Ênikowy zestaw Musicgate Power z subwooferem
i odchylanymi dwoma g∏oÊnikami umieszczonymi
w klapie baga˝nika. Ca∏kowita moc 585 watów
w zupe∏noÊci wystarczy do zarobkowej dzia∏alnoÊci polegajàcej na prowadzeniu ruchomej leÊnej,
lub pla˝owej dyskoteki (dop∏ata 3200 z∏otych).
WNIOSKI
Czy warto kupiç Dodge’a? Caliber, szczególnie
z dieslem, jest dobrym wyborem. W standardzie
otrzymamy spory kawa∏ek Ameryki, oszcz´dny i dynamiczny silnik i sylwetk´, która na pewno szybko
si´ nie opatrzy. Wszystko to za cen´, o jakiej nabywcy Golfa czy Astry mogà tylko pomarzyç.
11
12-14
8/3/06
9:25 PM
Page 1
LEGENDY DODGE’A
Legendy Dodge’a – Viper
Szybki
i wÊciek∏y
GDYBY W S¸OWNIKU WYRAZÓW OBCYCH POJ¢CIE „TESTOSTERON” ZASTÑPIONO
„VIPER SRT-10”, NIKT NIE ZAUWA˚Y¸BY RÓ˚NICY...
odge Viper – ikona amerykaƒskiego „way
of drive”. Tak samo pi´kny, jak bezlitosny.
Jego moc i osiàgi potrafià na drodze (najlepiej d∏ugiej i prostej) doprowadziç do ekstazy ka˝dego, kto nim kieruje. Ale biada temu, kto przeceni
swoje mo˝liwoÊci. To auto nie wybacza b∏´dów i kàsa z ca∏à zaciek∏oÊcià.
W fazie konstruowania Vipera oparto si´ na zasadach, które obowiàzywa∏y przy projektowaniu amerykaƒskich samochodów sportowych z lat 60. Najwa˝niejszy by∏ mocny silnik, nap´d na ko∏a tylne oraz
odpowiednia stylistyka. Takim samochodem by∏ w∏aÊnie model Cobra Daytona Coupe produkowany
przez Carrolla Shelby.
Prototyp oznaczony VM01 mia∏ silnik V8 i nadwozie zbudowane z w∏ókien szklanych, nast´pny VM02
D
12
pod maskà mia∏ zaadaptowany z ci´˝arówki silnik
V10 dysponujàcy mocà 394 KM.
Pierwszà koncepcyjnà wersj´ Vipera pokazano
w Detroit w 1989 roku. Do 1996 roku, kiedy zaprezentowano coupe GTS, Viper dost´pny by∏ wy∏àcznie z otwartym dwumiejscowym nadwoziem. Pierwszeƒstwo zakupu modelu GTS mieli dotychczasowi
posiadacze Vipera RT-10. Podobnie Chrysler uczyni∏
w przypadku obecnej trzeciej ju˝ generacji, noszàcej
oznaczenie SRT-10. Premiera mia∏a miejsce podczas
salonu w Detroit w 2001 roku. Choç pierwsze samochody trafi∏y do salonów dopiero rok póêniej, prawie
wszystkie zosta∏y ju˝ wczeÊniej sprzedane mimo
wysokiej, nawet jak na amerykaƒskie realia,
ceny dochodzàcej do 100 tysi´cy dolarów.
lato 2006
MAGAZYN
12-14
8/3/06
9:25 PM
Page 2
LEGENDY DODGE’A
Viper SRT-10 to esencja bezkompromisowych
osiàgów i zapierajàcego dech w piersiach wyglàdu.
Jedynymi wspólnymi elementami karoserii dla Vipera SRT-10 Coupe i Roadster sà: pas przedni, b∏otniki, pokrywa komory silnika oraz drzwi. Oprócz sta∏ego dachu i zmodyfikowanej klapy baga˝nika Viper
SRT-10 Coupe posiada szereg nowych elementów
zewn´trznych, m.in. specjalnà opraw´ szyby czo∏owej, szyby boczne, tylny pas karoserii oraz tylne lampy zespolone nowego kszta∏tu.
Dzi´ki 500-konnemu silnikowi V10 o pojemnoÊci
8,3 litra, zapewniajàcego b∏yskawiczne przyspieszenie do 100 km/h w czasie poni˝ej 4 sekund, auto nie
ma sobie równych na drodze. Maksymalny moment
obrotowy wynosi ponad 700 Nm, co w zupe∏noÊci
wystarcza do wyprzedzenia wszystkiego, co porusza
si´ po drogach. Auto cechuje niesamowita wr´cz elastycznoÊç. Bez problemu mo˝na ruszyç z miejsca nawet z czwartego biegu! Dziewi´çdziesiàt procent momentu obrotowego dost´pne jest w szerokim zakre-
13
8/3/06
9:25 PM
Page 3
LEGENDY DODGE
12-14
sie od 1500 do 5600 obr/min. Nap´d przenoszony
jest na ko∏a tylne poprzez szeÊciostopniowà, manualnà skrzyni´ przek∏adniowà.
Proporcjonalnie do osiàganych pr´dkoÊci zastosowano wyczynowy uk∏ad hamulcowy z ABS firmy
Brembo z tarczami o Êrednicy 355 mm. Jego skutecznoÊç potwierdzajà dane: na zatrzymanie si´ ze
100 km/h, Viper potrzebuje zaledwie 32 metrów, natomiast popisowa konkurencja 0-160-0 km/h zajmuje zaledwie 12 sekund!
Doskona∏e w∏asnoÊci jezdne zapewnia niezale˝ne zawieszenie wszystkich czterech kó∏, w sk∏ad którego wchodzà m.in. wahacze trójkàtne i zwrotnice
z aluminium oraz lekkie kolumny resorujàce. Nap´d
przekazywany jest za poÊrednictwem mechanizmu
ró˝nicowego o samoczynnie zwi´kszanym tarciu Dana 44-4 Hydra-Lock.
Jadowity Viper porusza si´ na kutych obr´czach
aluminiowych o rozmiarze 18 cali z przodu i 19 cali
z ty∏u z ogumieniem Michelin run-flat, umo˝liwiajàcym jazd´ po przebiciu opony oraz czujnikiem ciÊnienia w ka˝dym z zaworów powietrznych.
Chrysler szczyci si´ tym, ˝e Viper to pierwszy seryjny samochód „500-500-500” na Êwiecie. Liczby te
oznaczajà: moc w KM, moment obrotowy w Nm i pojemnoÊç skokowà silnika, którà w USA mierzy si´
w calach szeÊciennych.
14
Dodge Viper
Kamienie milowe
1989
1991
1993
1996
1997
2000
2001
2003
2006
Na salonie w Detroit koncepcyjny Dodge Viper RT-10.
Viper jako oficjalny „Pace-Car” w Indianapolis 500.
Koncepcyjny Viper GTS Coupe – spadkobierca tradycji Shelby Daytona Cobra Coupe.
Rozpocz´cie produkcji Dodge’a Vipera GTS. Na konkursie elegancji w Pebble Beach pokazano wersj´ wyczynowà GTS-R. W 24-godzinnym wyÊcigu
Le Mans auto zajmuje 10 miejsce.
Druga generacja Dodge’a Vipera RT-10.
Wyczynowa wersja GTS-R jako zapowiedê trzeciej generacji modelu.
Podczas salonu w Detroit przedstawiono trzecià generacj´ modelu.
Dodge jako jedyna marka oferuje profesjonalnie przygotowanà do wyÊcigów zamkni´tà wersj´ Vipera – Competition Coupe.
Rozpocz´cie sprzeda˝y w USA Vipera
SRT-10 Coupe.
lato 2006
MAGAZYN
15-17OK
8/4/06
9:04 PM
Page 1
Born in the
Legendy
Dodge Ram
Pó∏ci´˝arówka uros∏a w Ameryce do rangi takiego symbolu,
jakim jest puszka coca-coli, czy soczysty „çwierçfunciak” z serem.
Pick-up to podstawowy Êrodek transportu setek tysi´cy farmerów
przemierzajàcych bezkresne przestrzenie Nevady czy Arkansas.
15
8/3/06
9:16 PM
Page 2
LEGENDY DODGE’A
15-17OK
odge a˝ do 1994 roku, nie mia∏ w ofercie auta, które mog∏oby przeciwstawiç si´ hegemonii Forda i Chevroleta w tym segmencie. Wtedy w∏aÊnie pokazano nowego Dodge’a Ram. Pot´˝na maska, os∏ona ch∏odnicy i te wielkie wystajàce poza zarys uwypuklone b∏otniki. ˚aden z konkurentów
nie oferowa∏ tak wyglàdajàcego auta.
Od poczàtku oferowany by∏ w trzech kategoriach
wagowych: lekkiej 1500, Êredniej 2500 i ci´˝kiej 3500.
Sprzeda˝ wzros∏a jeszcze po gruntownym odnowieniu linii przeprowadzonej w 2002 roku.
Na sezon 2006 dokonano modernizacji modelu,
zmieniajàc nieznacznie muskularny wyglàd i wprowadzajàc nowe wyposa˝enie. Podstawowym êród∏em nap´du Rama jest 215-konny silnik V6 o pojemnoÊci 3,7 litra. Wyst´puje tylko w po∏àczeniu
z krótkà wersjà 1500, oczywiÊcie mo˝na zamówiç odpowiednio wi´kszy V8 o mocach 235/345 KM. Lekki
Ram 1500 nie dogoni∏ rywali w rankingach rynkowych. Daje im za to wycisk na drodze. Jego zemsta,
to silnik 5.7 HEMI Magnum, osiem cylindrów w uk∏adzie V, pó∏sferyczne komory spalania i 345 KM. Wi´kszej nie wykrzesze z siebie ˝aden seryjny pick-up na
Êwiecie. Klienci majà do wyboru kabiny Regular i co-
D
16
raz popularniejsze d∏u˝sze zwane Quad Cab z czworgiem drzwi.
SUPERSIZEME!
Jakikolwiek samochód europejski, nawet dostawczy, zaparkowany przy Ramie serii 2500/3500,
wyglàda jak pojazd liliputa do rozwo˝enia mleka. To
kwintesencja poj´cia „full size pick-up”. Na samochód mo˝na wrzuciç ponad dwie tony ∏adunku,
a z ty∏u holowaç przyczep´ o masie siedmiu ton!
Wielu Amerykanów przerabia swojego Rama na
ciàgnik siod∏owy. Pozwala na to wzmocnione zawieszenie z resorami piórowymi, oraz umieszczone na
skrzyni ∏adunkowej siod∏o, do którego montowana
jest naczepa. Taki zestaw drogowy robi ogromne
wra˝enie. Najcz´Êciej wo˝one ∏adunki to: konie,
jachty i luksusowe domki kempingowe na ko∏ach. Te
kolosy mogà byç wyposa˝one prawie jak luksusowe limuzyny, szczególnie w wersji Laramie. Jednak
prawdziwym hitem sta∏a si´ wprowadzona do sprzeda˝y pod koniec 2005 roku powi´kszona kabina Mega Cab z mo˝liwoÊcià sk∏adania tylnych foteli w pod∏odze, podobnie jak w modelu Chrysler Grand Voyager Stow’n Go. Po ich ponownym roz∏o˝eniu pasa-
lato 2006
MAGAZYN
15-17OK
8/3/06
9:16 PM
Page 3
˝erowie z ty∏u majà wi´cej miejsca na nogi ni˝ oferuje Maybach!
LEGENDY DODGE’A
NAJSZYBSZA CI¢˚ARÓWKA ÂWIATA
WÊród kilkudziesi´ciu wersji Rama jest jedna, której osiàgi klasyfikujà jà raczej do klasy aut wyÊcigowych ni˝ do pó∏ci´˝arówek. Pot´˝ny silnik V10, ponad osiem litrów pojemnoÊci i moment obrotowy
zdolny wyrwaç prz´s∏a mostu Golden Gate. Pod wybrzuszonà maskà z pot´˝nym wlotem ∏apczywie zasysajàcym powietrze upchni´to ten sam 500-konny
silnik, który nap´dza Dodge’a Vipera. Ram SRT-10
zosta∏ profesjonalnie przygotowany przez fabrycznego tunera firmy – dzia∏ Performance Vehicle Operations (PVO).
Wra˝enie robià 19-calowe obr´cze aluminiowe
z oponami Pirelli Scorpion 305/40/19! Jednak nawet
takie walce sà bezsilne wobec straszliwego momentu obrotowego 712 Nm przekazywanego na tylnà oÊ.
Mocniejsze dodanie gazu to prawie odpalenie granatu dymnego. Oprócz g´stych ob∏oków dymu pa-
lonych opon, jedynym Êladem po obecnoÊci SRT-10
sà dwa d∏ugie Êlady na asfalcie.
Podczas przyÊpieszania kierowca i pasa˝er sà
wgniatani w oparcia sportowych foteli z wyszytym logo SRT-10. Ten samochód to nie tylko „król prostej”,
wyjàtkowo dobrze sprawdza si´ równie˝ w czasie jazdy po kr´tych drogach. Pr´dkoÊç z jakà mo˝e poruszaç si´ ta bestia przekracza wszystkie przepisy stanowe. Jednak aby straciç prawo jazdy wcale nie trzeba szybko jechaç, wystarczy otworzyç okno i w∏àczyç
muzyk´. Seryjny zestaw audio o mocy 500 watów
sprowokuje ka˝dego policjanta w promieniu kilku mil
do interwencji i mo˝na byç pewnym, ˝e nie skoƒczy
si´ na upomnieniu.
Kiedy kierowca wyÊcigowy Brendan Gaughan
osiàgnà∏ na torze pr´dkoÊç 154 mile na godzin´ (prawie 250 km/h), Dodge Ram SRT-10 zosta∏ uznany za
najszybszà seryjnà ci´˝arówk´ na Êwiecie i oficjalnie
wpisany do „Ksi´gi rekordów Guinnessa”. Kosztujàcy 50 tysi´cy dolarów Ram SRT-10 dost´pny jest tylko w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i szarym
metalicznym.
Dodge Ram trzyma w∏asny kurs. Konserwatywna
sylwetka i silniki rodem z epoki „muscle-cars” przywo∏ujà w pami´ci najlepsze lata. Wystarczy rzut oka,
˝eby rozpoznaç w nim pe∏nokrwisty, amerykaƒski samochód – born in the USA!
17
8/3/06
9:13 PM
Page 1
KLIENT AUTOTRAPERA
18-19
Zdecydowanie
najszybsze danie
W gronie klientów i przyjació∏ Autotrapera znaleêli si´
w∏aÊciciele nowego i ju˝ docenionego lokalu gastronomicznego z ulicy Piotrkowskiej. Pierogarnia znajdujàca si´ vis-∫-vis Grand Hotelu pod numerem 69
zdobywa klientów w najdalszych rejonach miasta.
ByliÊmy zaskoczeni – polskie pierogi je˝d˝à do klientów amerykaƒskim samochodem?
– I to nie byle jakim, terenowym Jeepem Grand Cherokee – odpowiada z humorem wspó∏w∏aÊciciel Jacek Stefaƒski – to znaczy,
˝e nasze dania dojadà wsz´dzie. Nie ma dla nas celu nie do osiàgni´cia.
WÊród klientów Pierogarni sà ju˝ urz´dnicy banków, urz´du
skarbowego i prokuratury. Celny dobór klienteli i strategia – przez
˝o∏àdek do sukcesu – przynosi wi´c doskona∏e rezultaty.
Lokal jest niewielki, ale przytulny i umeblowany z gustem. Cel
pana Jacka to zakup za rok Jeepa Grand Cherokee SRT-8:
– Osiem cylindrów, pojemnoÊç skokowa 6.1 litra i 420 KM mocy
– marzy w∏aÊciciel.
B´dà to zdecydowanie najszybsze pierogi w Unii Europejskiej.
18
lato 2006
MAGAZYN
18-19
8/3/06
9:13 PM
Page 2
KRONIKA TOWARZYSKA
˚ar tropików w Starowej Górze
D∏ugo oczekiwany, budzàcy respekt i podziw, nowy Jeep Commander zagoÊci∏ w salonie 7 maja. ¸ódzka premiera tego modelu przenios∏a nas na jeden dzieƒ w tropiki.
Kto nie by∏ w tym dniu z nami, ma czego ˝a∏owaç. Salon w Starowej Górze przeniós∏ si´ do Afryki,
na Hawaje, Karaiby, Kub´, brazylijskà Copacaban´
oraz do magicznych Indii. „Jak pokonaç drogi niepokonane” uczy∏ Wojciech Cejrowski, opowiedzia∏ te˝
„O bezdro˝ach Êwiata, na których bez Jeepa ani
rusz”. Na naszych goÊci czeka∏y auta testowe, jedyny w swoim rodzaju, wymagajàcy tor terenowy i doskonale przygotowani instruktorzy.
D
odge wjecha∏ do ¸odzi 21 czerwca poprzez Port
West. W∏aÊnie w tym klubie odby∏a si´ premiera
modelu Caliber, która uÊwietni∏a imprez´ rocznicowà Radia Eska. OÊwietlony fajerwerkami wjazd Dodge'a
poprzedzi∏ wyst´p Kasi Wilk. GoÊcie zainteresowani nowà
markà, która z takim rozmachem powraca do Polski, mieli pierwszà okazj´ poznania opisywanego przez nas modelu. Wystàpili te˝ Szymon Wydra i zespó∏ Carpe Diem.
19
20-23
8/3/06
9:11 PM
Page 1
Rower
STYL ˚YCIA
mania, szaleƒstwo, styl ˝ycia
DziÊ ma∏o kto wie,
kto stworzy∏ rower.
Pewne jest jednak,
˝e gdyby Karl Friedrich
Drais von Sauerbronn
móg∏ zobaczyç, jak
ewoluowa∏ jego
skromny drewniany
pojazd, nie uwierzy∏by
w∏asnym oczom.
Amerykanin,
Gary Fisher,
skonstruowa∏
zupe∏nie nowy
rodzaj roweru,
Mountain Bike
przeznaczony do
jazdy w trudnym
terenie.
I wtedy si´
zacz´∏o...
20
20-23
8/3/06
9:11 PM
Page 2
GDZIE JEèDZIå?
STYL ˚YCIA
OczywiÊcie jeêdziç mo˝na wsz´dzie, wystarczy
tylko chcieç, jednak coraz cz´Êciej projektuje si´
szlaki przeznaczone g∏ównie dla rowerzystów.
Komu na przyk∏ad nie wystarczajà ju˝ ¸agiewniki, mo˝e Êmia∏o eksplorowaç malownicze tereny Parku Krajobrazowego Wzniesieƒ ¸ódzkich. W internecie mo˝na dowiedzieç si´ tak˝e o istniejàcych ju˝ klubach rowerowych, których cz∏onkowie systematycznie spotykajà si´ i wyruszajà na wycieczki wokó∏ miasta, a nawet dalej.
Teraz ka˝dy mo˝e w konkretnym przeznaczeniu
roweru odnaleêç siebie i swoje pasje. W kalendarz
imprez i dyscyplin sportowych, które przyciàgajà coraz szersze rzesze widzów i zawodników, wpisa∏y si´
nowe rodzaje sportów rowerowych jak: Dirt – jazda
po „hopkach” usypanych z piasku, przypominajàcych tor motocrossowy, Street – jazda po mieÊcie i jego wszystkich barierach architektonicznych, Vert –
jazda po rampach czy halfpipe'ie, Dual Slalom – slalom gigant, tyle ˝e w parach, na rowerach i po ziemnym torze, 4-cross – wyÊcig czwórkami, czy wreszcie Downhill.
Polska sta∏a si´ pr´˝nym oÊrodkiem nowych dyscyplin rowerowych. Szczyrk, Karpacz, Wisa, Wa∏brzych, Kielce czy od niedawna Góra Kamieƒsk ko∏o Be∏chatowa, sta∏y si´ mekkà mi∏oÊników ekstremalnego MTB, Freeride'u i Downhillu. Rower to ju˝
nie tylko „WyÊcig Pokoju”. Sta∏ si´ stylem ˝ycia, stworzy∏ nowe Êrodowisko ludzi, których ∏àczà dwa kó∏ka
i hobby, którzy mówià specyficznym j´zykiem, którzy
majà swój Êwiat...
21
20-23
8/3/06
9:11 PM
Page 3
KARIERA JEDNOÂLADU
STYL ˚YCIA
DwieÊcie lat ewolucji roweru zasadniczo nie zmieni∏o jego wyglàdu. Poza nim, zmieni∏o si´ jednak
wszystko...
W 1817 roku Karl Friedrich Drais von Sauerbronn,
in˝ynier budownictwa, fizyk i z zami∏owania mechanik z Karlsruhe, odby∏ pierwszà przeja˝d˝k´ na skonstruowanej przez siebie maszynie biegowej. Mia∏a
drewnianà konstrukcj´ ramy i kó∏, nap´dzana by∏a
poprzez odpychanie si´ nogami od ziemi.
Du˝y wp∏yw na finalny kszta∏t jednoÊladu oraz na
jego polskà nazw´ majà Brytyjczycy. Oni bowiem
opracowali konstrukcj´ kó∏ wykorzystujàcà szprychy
mocowane do obr´czy i piasty ko∏a, a w 1884 roku
John Kemp-Straley opracowa∏ jednoÊlad wyposa˝ony w dwa ko∏a o jednakowej Êrednicy z kierownicà
po∏àczonà z przednim widelcem i nap´dem ∏aƒcuchowym, któremu nada∏ nazw´ Rover (W´drowiec).
Stàd w∏aÊnie w polskim s∏ownictwie pojawi∏ si´ rower.
Podstawowa funkcja roweru, jakà by∏o tanie przemieszczanie si´ oraz jazda rekreacyjna, nie uleg∏a
zmianie a˝ do lat siedemdziesiàtych XX wieku. Ame-
22
rykanie skonstruowali bowiem nowy rodzaj roweru
i nowy styl jazdy, okreÊlone jako BMX (Bicycle Moto
Cross). Posiada∏ on bardzo uproszczonà konstrukcj´, wzmocnionà ram´ i 20-calowe ko∏a. BMX sta∏ si´
nie tylko okreÊleniem roweru, ale tak˝e stylu ˝ycia
i subkultury. BMX-owcy na swoich rowerach potrafià
jeêdziç przeczàc wszelkim prawom fizyki. USA, Kanad´ czy Australi´ ogarnà∏ sza∏. Koniec lat 70. przynosi kolejny trend w rowerowej modzie. Jego twórcà jest Amerykanin, Gary Fisher, który skonstruowa∏
zupe∏nie nowy rodzaj roweru, przeznaczonego do
jazdy w trudniejszym terenie, okreÊlonego jako MTB
– Mountain Bike. I wtedy si´ zacz´∏o...
ALUMINIUM, KARBON I TECHNOLOGIA KOSMICZNA
BMX, XC, MTB, Freeride czy Downhill? To wielokrotnie ci´˝ka decyzja, przed którà stajà poczàtkujàcy mi∏oÊnicy rowerowego szaleƒstwa. Ka˝dy ze stylów jazdy wymaga bowiem innego rodzaju roweru.
Najwa˝niejszym elementem konstrukcji ka˝dego
roweru jest rama. To na niej bowiem spoczywa ci´˝ar nie tylko rowerzysty, ale przede wszystkim przenoszenia wszelkich napr´˝eƒ i si∏ skr´cajàcych,
lato 2006
MAGAZYN
20-23
8/3/06
9:11 PM
Page 4
STYL ˚YCIA
powstajàcych w czasie jazdy. Obecnie najbardziej
rozpowszechnione sà trzy rodzaje ram: stalowe,
chromowo-molibdenowe i aluminiowe.
Wraz z pojawieniem si´ nowego rodzaju rowerów,
wokó∏ nich wyrós∏ prawie natychmiast pot´˝ny przemys∏ opracowujàcy nowe technologie zwiàzane
z produkcjà podzespo∏ów i materia∏ów o coraz lepszej jakoÊci i wytrzyma∏oÊci. Dobry rower to nie tylko rama, to tak˝e osprz´t. Przerzutki wykonane z elementów tytanowych czy karbonowych sà obecnie
dost´pne dla ka˝dego.
Amortyzatory, kosztujàce niejednokrotnie ponad
4000 z∏otych, o skoku 200 milimetrów, stosowane
w Downhillu i Freeride, ju˝ nikogo nie dziwià. Podobnie amortyzatory stosowane na tylnych osiach wykorzystujà t∏oki z powietrzem, ale tak˝e posiadajà t∏umienie olejowe i regulowany skok dzi´ki zastosowaniu tytanowych spr´˝yn!
Ewolucja ogarn´∏a tak˝e hamulce. Najbardziej
popularne hamulce typu V-brake walczà o utrzymanie si´ na rynku z hamulcami tarczowymi, cz´sto hydraulicznymi, które bez wzgl´du na warunki w jakich
jedziemy (deszcz, Ênieg, b∏oto), hamujà tak samo
efektywnie. Tak˝e obowiàzkowy strój rowerzysty
uleg∏ radykalnym zmianom. Oprócz kasków ochronnych wspó∏czesny jeêdziec ma do dyspozycji ochraniacze na kolana i golenie, ∏okcie i przedramiona,
a tak˝e kompletne „zbroje” chroniàce klatk´ piersiowà, r´ce, ramiona i kr´gos∏up przed ewentualnym
upadkiem. Spodnie czy bluzy, majà dodatkowe
wk∏adki ze sztywnej pianki, amortyzujàce upadki czy
uderzenia, a r´kawiczki wyposa˝a si´ w twarde elementy ochronne, os∏aniajàce koÊci nadgarstków.
Niestety jak ka˝de hobby, tak˝e i rower nie jest
tani. Czasem jego cena mo˝e przekroczyç 15000
z∏otych. Odpowiedni strój mo˝e kosztowaç nawet
3000 z∏otych (podstawowy zestaw zabezpieczeƒ,
obejmujàcy dobry kask i r´kawiczki, mo˝na kupiç
maksymalnie za oko∏o 350 z∏otych).
Na szcz´Êcie ka˝dy mo˝e wybraç coÊ dla siebie za w miar´ rozsàdnà cen´. Obecnie w specjalistycznych sklepach rowerowych pracujà ludzie,
którzy wiedzà, jak doradziç i potrafià przeprowadziç
profesjonalny wywiad z klientem, by skompletowaç
sprz´t w∏aÊnie dla niego i w najbardziej optymalnej
cenie.
23
24-25 NEW R
8/3/06
9:10 PM
Page 1
ZDANIEM EKSPERTA
Urlopowe rady
U˚YTKOWNICY SAMOCHODÓW DZIELÑ SI¢
NA TYCH, KTÓRZY UWA˚AJÑ, ˚E WIEDZÑ
WSZYSTKO O SWOICH AUTACH, I NA TYCH,
KTÓRZY LUBIÑ CZASEM SPYTAå O RAD¢.
Mo˝e to dziwne, ale podzia∏ ten cz´sto przebiega pomi´dzy kierowcami m´˝czyznami i kobietami. Poniewa˝ jestem kobietà i nie wstydz´ si´ pytaç, postanowi∏am poprosiç Tomka Lamentowskiego, szefa stacji
napraw pogwarancyjnych Autotraper Serwis, o kilka
porad wakacyjnych dotyczàcych przygotowania auta do wakacji...
24
– Panie Tomku, co zrobiç jeÊli samochód w wakacyjnej podró˝y przestanie jechaç?
– Pytanie jest typowo kobiece, poniewa˝ wyczerpuje ca∏à zawartoÊç instrukcji napraw twojego Voyagera, a instrukcja wcale nie jest cienka. Mo˝e ∏atwiej odpowiedzieç – co zrobiç, ˝eby autko nie przesta∏o jechaç.
– A mamy na to jakiÊ wp∏yw?
– Mamy, i to niema∏y. To troch´ jak z cz∏owiekiem i jego zdrowiem. Z regu∏y profilaktyka mo˝e bardzo pomóc. Ka˝dy samochód wymaga regularnej dba∏oÊci,
czyli prawid∏owych przeglàdów serwisowych, oraz
w∏aÊciwych materia∏ów eksploatacyjnych. W codziennej gonitwie w ciàgu roku zapominamy o wielu
sprawach, po prostu lejemy paliwo i auto jedzie dalej. Nawet je˝eli przydarzy si´ coÊ nieoczekiwanego,
np. „skoƒczà si´” klocki hamulcowe, to jesteÊmy blisko domu, serwisu, lub w najgorszym razie nadal
w tym samym kraju. Gorzej, je˝eli niemi∏a niespodzianka spotka nas gdzieÊ na obrze˝ach Europy.
– Jak w takim razie ma ta profilaktyka wyglàdaç?
– Po pierwsze, rachunek sumienia. Wyciàgamy ksià˝eczk´ serwisowà samochodu i sprawdzamy przy jakim przebiegu by∏a wykonana obs∏uga. Porównujemy
t´ informacj´ z aktualnym stanem licznika i planem
wakacyjnym. Je˝eli z tej analizy wynika, ˝e przekroczymy w∏aÊciwy przebieg do przeglàdu (15 tys. km
dla aut z silnikami Diesla i najcz´Êciej 12 tys. km dla
samochodów benzynowych), to umówmy si´ na przeglàd przed wyjazdem. W czasie takiego przeglàdu dokonujemy szczegó∏owej oceny poszczególnych podzespo∏ów i uk∏adów samochodu. Sprawdzamy stan
tarcz, b´bnów i ok∏adzin hamulcowych, sprawdzamy
stan elementów zawieszenia, os∏on przegubów i pasków, sprawdzamy obecnoÊç wycieków. Jest oczywiste, ˝e w konsekwencji takiego przeglàdu dokonujemy naprawy, czy wymiany jakichÊ elementów, które
ujawni∏yby swój op∏akany stan dopiero awarià.
lato 2006
MAGAZYN
24-25 NEW R
8/3/06
9:10 PM
Page 2
ZDANIEM EKSPERTA
– Czy jest mo˝liwe, ˝e w∏aÊciciele tak dobrych samochodów jak Chrysler i Jeep nie dokonujà przeglàdów?
– Niestety, tak si´ dzieje. Dopóki w∏aÊciciela zmuszajà do tego warunki gwarancji – przyje˝d˝a na przeglàdy. Potem, zdarza si´, ogranicza wydatki i przyje˝d˝a na samà wymian´ oleju. Wtedy nie jesteÊmy
w stanie nic sprawdziç, dlatego bardzo staramy si´
przekonaç do wykonywania pe∏nej obs∏ugi np. co 15
tys. km.
– Wspomnia∏ Pan o materia∏ach eksploatacyjnych....
– Tak, nawet prawid∏owa obs∏uga okresowa nie zwalnia nas od kontroli p∏ynów i olejów. Silniki eksploatowane na d∏ugich trasach z du˝ymi pr´dkoÊciami wymagajà kontroli poziomu oleju. Podobnie jak wiele innych serwisów Chryslera i Jeepa, nalewamy do silników oleje syntetyczne Mobil. W przypadku koniecznoÊci uzupe∏nienia p∏ynu hamulcowego lub ch∏odzàcego mo˝emy zastosowaç ogólnie dost´pne w handlu. Powa˝ne OSTRZE˚ENIE: do uk∏adu wspomagania kierownicy nie wolno dolewaç p∏ynu stosowanego powszechnie do aut europejskich! Do Chryslera,
Jeepa, i oczywiÊcie Dodge’a konieczny jest specjalny p∏yn MOPAR i ˝aden inny.
Pami´tajmy, ˝e niski poziom p∏ynu hamulcowego,
ch∏odniczego lub w uk∏adzie wspomagania jest wynikiem usterki, która poczàtkowo nie jest groêna, lecz
niezauwa˝ona lub zlekcewa˝ona mo˝e unieruchomiç
samochód lub zagroziç naszemu bezpieczeƒstwu.
– Troch´ mnie Pan przestraszy∏, sprawdzam zaraz
ksià˝k´ i przyje˝d˝am na przeglàd!
Odpowiada∏
Tomasz Lamentowski, szef stacji napraw
pogwarancyjnych Autotraper Serwis
25
26-29
8/4/06
11:13 AM
Page 1
Euro Camp Jeep 2006
PRZYGODA
Nasze Jeepy
w Chorwacji
26
lato 2006
MAGAZYN
26-29
8/4/06
11:13 AM
Page 2
W szóstej edycji imprezy Euro Camp Jeep udzia∏ wzi´∏o ponad
1200 uczestników z 23 krajów. EntuzjaÊci i w∏aÊciciele samochodów marki Jeep z ca∏ej Europy zjechali do malowniczej nadmorskiej miejscowoÊci Umag w Chorwacji. Cztery pe∏ne atrakcji i przygód dni – od 5 do 8 lipca 2006 r., sp´dzone w Sol Polynesia Resort na pó∏wyspie Istria, sta∏y si´ niezapomnianym Êwi´tem legendarnej marki oraz niezwyk∏ego, „jeepowego” stylu ˝ycia.
27
PRZYGODA
28-29
8/4/06
11:17 AM
Page 1
Euro Camp Jeep jest jedynym w swoim rodzaju
spotkaniem fanów marki Jeep, ich rodzin i przyjació∏, poÊwi´conym ró˝norodnym zaj´ciom edukacyjnym i rozrywkowym oraz dzieleniu si´ praktycznymi doÊwiadczeniami w przyjaznej, niemal rodzinnej atmosferze.
Dla uczestników imprezy przygotowano szereg
zaj´ç, poczynajàc od jazd terenowych i szosowych,
poprzez çwiczenia z nawigacji i orientacji, a˝ po zespo∏owe konkurencje off-roadowe. Ca∏e rodziny mog∏y równie˝ uczestniczyç w programach nie zwiàzanych z samochodami – m.in. p∏ywaç kajakami i ∏odziami, sprawdzaç swe umiej´tnoÊci jeêdzieckie na
dorodnych wierzchowcach, wybieraç ubiory, sprz´t
i gad˝ety w butiku Jeepa, oglàdaç na wideo relacje
z terenowych zmagaƒ uczestników, smakowaç lo-
lato 2006
MAGAZYN
28-29
8/4/06
11:17 AM
Page 2
siak (klient i zapalony fan off-roadu) i Piotr Baraƒski
broniàcy barw ∏ódzkiego dilera.
Kierowcy mogli zg∏´biaç tajniki technik jazdy
4x4, korzystajàc z pomocy wykwalifikowanych instruktorów off-roadu. Obowiàzywa∏o has∏o „Ostro˝nie z przyrodà – Tread Lightly”. Zwracano wi´c uwag´ na jazd´ w sposób rozwa˝ny i odpowiedzialny
z myÊlà o poszanowaniu Êrodowiska naturalnego.
SpecjaliÊci i konstruktorzy Jeepa zapraszali do wymiany poglàdów na tematy praktycznej eksploatacji
pojazdów. Nie zapomniano o najm∏odszych uczestnikach imprezy, którym czas weekendu wype∏ni∏y zabawy i zaj´cia w strefie dzieci´cej „Jeep Kids”.
Do tej pory spotkania Euro Camp Jeep odbywa∏y si´ we Francji (2000), Hiszpanii (2002), W∏oszech
(2003), Austrii (2004) i Francji (2005).
PRZYGODA
kalnej chorwackiej kuchni oraz bawiç si´ w mi´dzynarodowym gronie na licznych wieczornych imprezach i koncertach muzycznych. Przepi´knie po∏o˝one miasteczko Umag i jego okolice sà cz´sto okreÊlane jako chorwacka brama do Morza Âródziemnego. Sami Chorwaci okreÊlajà Umag jako „miasteczko z sercem”.
Co roku Euro Camp Jeep przyciàga coraz wi´kszà rzesz´ w∏aÊcicieli pojazdów marki Jeep. W tegorocznym Euro Camp udzia∏ wzi´∏y za∏ogi z wi´kszoÊci krajów Europy Zachodniej, oraz – po raz pierwszy równie˝ z W∏och, S∏owacji, Serbii, Czarnogóry
i Estonii. Pojawi∏a si´ równie˝ za∏oga z Indii. Tradycyjnie ju˝ na Euro Camp nie mog∏o zabraknàç
uczestników z Polski. WÊród 10 za∏óg z naszego kraju dwie reprezentowa∏y Autotrapera – Krzysztof Kry-
29
8/3/06
8:55 PM
Page 1
NASI ZNANI PRZYJACIELE
30-31
Regaty w terenie
Rozmowa z Mateuszem Kusznierewiczem
– Jest Pan uto˝samiany z wodà, wiatrem – sportem, który z motoryzacjà ma niewiele wspólnego.
Skàd zainteresowania off-roadowe.
– Od ma∏ego ciàgn´∏o mnie w stron´ samochodów.
Potrafi∏em dok∏adnie rozpoznaç mark´ i model ka˝dego samochodu nocà. Wystarczy∏o, ˝e spojrza∏em
na kszta∏t reflektorów. Zainteresowanie motoryzacjà
zosta∏o mi do dzisiaj. Nieustannie Êledz´ co nowego
pojawia si´ na rynku, skupiajàc swojà uwag´ g∏ównie na innowacjach w technice. Zawsze mia∏em s∏aboÊç do aut terenowych. Mo˝liwoÊç jazdy po bezdro˝ach sprawia mi wielkà przyjemnoÊç. A kiedy osiem
lat temu mój znajomy Jacek Zalewski zabra∏ mnie po
raz pierwszy na rajd Autotrapera w Bieszczady, poczu∏em wtedy jak bardzo mi si´ to podoba.
– Jak zacz´∏a si´ Pana przygoda z Jeepem?
– Wspomnia∏em ju˝ o roku 1998, kiedy to na zaproszenie Zytki i Maçka Majchrzaków pojecha∏em
30
w Bieszczady na rajd Jeepami. W trakcie tego cudownego jesiennego weekendu najad∏em si´ mnóstwo b∏ota i umorusa∏em ca∏y od stóp do czubek g∏owy, ale warto by∏o. PrzeprawialiÊmy si´ przez g∏´bokie rzeki, w których zaton´∏y dwa Jeepy kolegów, budowaliÊmy mosty z drzew, dzi´ki którym przeprawialiÊmy si´ przez wàwozy. MieliÊmy wiele ci´˝kich, ale
i przyjemnych chwil, które do dzisiaj wspominam
z uÊmiechem.
– Takie „regaty za kierownicà Jeepa” traktuje Pan
jak rozrywk´, rekreacj´, czy jest to kolejna forma
rywalizacji sportowej?
– Wyjazdy samochodem w teren traktuj´ tylko i wy∏àcznie jako przyjemnà rekreacj´ i odpoczynek od
miasta. Jednak mia∏em pewne zap´dy sportowe
zwiàzane z projektem startu w rajdzie Dakar razem
z KrzyÊkiem Ho∏owczycem, ale nic w koƒcu z tego
nie wysz∏o.
lato 2006
MAGAZYN
30-31
8/3/06
8:55 PM
Page 2
– Mówi Pan, ˝e zosta∏ wychowany w duchu sportu. Jakie dyscypliny oprócz ˝eglarstwa uprawia
Pan obecnie?
– ˚eglarstwo sta∏o si´ moim zawodem, pasjà, wyzwaniem, zaj´ciem, któremu poÊwi´cam prawie ca∏y swój czas. Jednak w wolnych chwilach, wtedy
kiedy chc´ odpoczàç, ch´tnie gram w tenisa, golfa, p∏ywam na desce windsurfingowej lub kajakiem, a zimà je˝d˝´ na nartach ile si´ tylko da.
– Jaka jest Pana recepta na tak aktywny tryb
˝ycia?
– Moja recepta jest bardzo prosta. AktywnoÊç i sport sprawiajà mi wielkà przyjemnoÊç. A ja bardzo lubi´ przyjemnoÊci.
Kiedy si´ ruszam, gram, p∏ywam, Êcigam si´ w zawodach czuj´ jak moje
cia∏o i umys∏ odrywa si´ od tych
przyziemnych spraw zawracajàcych nam codziennie g∏ow´. Lubi´ poczuç zm´czenie kiedy
mi´Ênie bolà i mam satysfakcj´ z dobrze przepracowanego dnia.
NASI ZNANI PRZYJACIELE
– Samochód dostarcza emocji, czy to dla Pana tylko u˝yteczne narz´dzie s∏u˝àce do przemieszczania si´?
– MyÊl´, ˝e jedno i drugie. Pierwsze emocje pojawiajà si´ w chwili, kiedy widzimy po raz pierwszy nasz nowy samochód. Ja uwielbiam prowadziç, wi´c przyjemnoÊci mam w tym wiele.
Kiedy podchodz´ do mojego nowego Mercedesa klasy M, zawsze ciesz´ si´ na jego widok. Tak bardzo mi si´ podoba! Z drugiej strony, wykorzystuj´ swój samochód g∏ównie do
podró˝y na regaty i w jeêdzie po mieÊcie.
Jest mi bardzo potrzebny w realizacji codziennych obowiàzków.
– Od jakiego auta zaczyna∏ Mateusz
Kusznierewicz?
– Od ma∏ego Fiata 126p. Siedmiolatek ˝ó∏tego koloru gas∏ na ka˝dych Êwiat∏ach.
Po tygodniu mia∏em opanowanà do perfekcji manetk´ ssania podtrzymujàcà
podczas zatrzymania prac´ silnika.
Spalanie na 100 km przekracza∏o
czasami 15 litrów!
˚eglarstwo sta∏o si´ moim
zawodem, pasjà, wyzwaniem
31
32-33OKnew*
8/4/06
11:37 AM
Page 1
AKCESORIA
Baga˝niki do przewozu rowerów.
Du˝y wybór do ka˝dego modelu samochodu.
Cena ju˝ od 250 z∏
Foteliki dla dzieci. Gwarantujà bezpieczeƒstwo
i wygod´ podró˝owania. Pe∏na gama firmy Chicco.
Rower marki Jeep. Osprz´t Shimano.
Cena ju˝ od 260 z∏
Rower marki Jeep. Osprz´t Shimano.
Cena ju˝ od 1000 z∏
32
lato 2006
MAGAZYN
32-33OKnew*
8/4/06
11:37 AM
Page 2
Zegarki marki Jeep
600 z∏
AKCESORIA
Scyzoryk Jeep
60 z∏
Czapeczka Dodge
19 z∏
Koszulka polo
Przetwornica napi´cia 12-230 V
130 z∏
58 z∏
Kurtka
130 z∏
Ch∏odziarki samochodowe, sch∏adzajà produkty
do -25 st. C. Zasilane 12/230 V
Cena ju˝ od 300 z∏
33
8/3/06
8:52 PM
Page 1
AUTOTRAPER ZAPRASZA
34stopka
JeÊli jesteÊ posiadaczem samochodu Chrysler Voyager i zakupi∏eÊ go w naszym salonie, zapraszamy do udzia∏u
w ¸ódzkim Zlocie W∏aÊcicieli Voyagerów, który odb´dzie si´ w po∏owie wrzeÊnia. Szczegó∏owe informacje oraz zg∏oszenia:
tel. (042) 227 94 55 lub e-mail: [email protected]; [email protected]
Termin zg∏oszeƒ up∏ywa 20.08.2006.
MAGAZYN
Kwartalnik
AUTOTRAPER MAGAZYN
WYDAWCA: AUTOTRAPER SPORT SERVICE
REDAKCJA:
Moto [email protected] Agencja Informacyjna
Robert Szczerbaniak
REDAKTORZY:
Robert Szczerbaniak, Ma∏gorzata Jeremin,
Agnieszka Hus, Marek W∏odarczyk, Piotr Migas,
Marcin Skrzyƒski, Marta Zienkiewicz
FOTO:
Moto [email protected] Agencja Informacyjna,
DaimlerChrysler,
Shutter Stock
DRUK: Drukarnia LCL, ¸ódê
PROJEKT GRAFICZNY:
Marcin Petrus, NOSS BBDO
AUTOTRAPER SPORT SERVICE
Autoryzowany Dealer Chrysler, Jeep i Dodge
95-030 Starowa Góra k. ¸odzi,
ul. Graniczna 2
(przy trasie ¸ódê-Katowice-A1)
www.autotraper.com.pl
Pozycja GPS: N 51°42.188c E 19°28.645c
DZIA¸ SPRZEDA˚Y:
Jerzy Kociƒski (dyrektor sprzeda˝y)
[email protected]
tel/fax: (042) 227-93-90
e-mail: [email protected]
DZIA¸ MARKETINGU:
Ma∏gorzata Jeremin
(PR, imprezy, tor, akademia)
tel. (042) 227-94-55
[email protected]
SPRZEDAWCY:
tel. (042) 227-94-93
Zbigniew Deka:
[email protected]
Tomasz Górski:
[email protected]
Arkadiusz Mazurkiewicz (auta u˝ywane):
[email protected]
Zbigniew Mindrow (finansowanie):
[email protected]
DZIA¸ FINANSOWY:
Piotr Baraƒski
[email protected]
tel. (042) 227-93-95
DZIA¸ SERWIS:
Jerzy Brzozowski
[email protected]
tel. (042) 227-93-95
tel. kom. 600-200-358
DZIA¸ CZ¢ÂCI:
Grzegorz Mielczarek
tel. (042) 227-93-94
DZIA¸ 4X4:
Marek W∏odarczyk
tel. (042) 227-93-92
tel. kom. 604 550 172
[email protected]
SALON
od poniedzia∏ku do piàtku – 9.00 – 18.00
w soboty – 9.00 – 16.00
SERWIS
od poniedzia∏ku do piàtku – 9.00 – 18.00
w soboty – 9.00 – 16.00
AUTOTRAPER KOMIS:
ul. Rzgowska 349
93-338 ¸ódê
tel. (042) 640 10 77
tel. kom. 608 620 906
Zbigniew Koczaski:
[email protected]
Jakub Skalmierski:
[email protected]
Specjalne podzi´kowanie dla Macieja Ratyƒskiego
i Doroty Ob∏´kowskiej za wsparcie realizacji
projektu Autotraper Magazyn
Je˝eli jesteÊ zainteresowany otrzymywaniem zaproszeƒ na imprezy organizowane przez Autotrapera, w tym na premiery nowych
samochodów, prosimy o informacj´ na adres e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: (042) 227-94-55
34
lato 2006
MAGAZYN
okladka 4
8/3/06
9:50 PM
Page 1
okladka 3
8/3/06
9:51 PM
Page 1

Podobne dokumenty

Dodge Nitro w salonach

Dodge Nitro w salonach nieść Patriota na sam szczyt. Tradycyjny dla marki grill, szerokie zderzaki, wystające poza obrys nadwozia błotniki. To wszystko ma nas przekonać, że temu autu można zaufać. Nazwa tylko podkreśla j...

Bardziej szczegółowo