OTWARTY SŁOWNIK ARABSKO-POLSKI V.03.2010

Komentarze

Transkrypt

OTWARTY SŁOWNIK ARABSKO-POLSKI V.03.2010
OTWARTY SŁOWNIK ARABSKO-POLSKI V.03.2010
(c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone
Słownik zawiera 8158 słówek.
Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na
tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź
na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ lub napisz do
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105,
USA.
Licencja
UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE
COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB
INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ
DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE.
WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI
OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.
1. Definicje
a."Utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących
wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów
stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem
muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w
czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu
niniejszej Licencji.
b."Zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy
utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich
dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie
będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej
Licencji.
c."Licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod
http://creativecommons.org/compatiblelicenses, które zostały uznane przez
Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze
względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają
postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji
niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne
udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej
Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu
prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na
licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji,
co niniejsza Licencja.
d."Rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego.
e."Atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane
przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa,
Na tych samych warunkach.
f."Licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną
lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej
Licencji.
g."Twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę
lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny,
lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a
dodatkowo:
i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów,
instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy
przyczyniające się do powstania wykonania;
ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu;
iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną;
iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z
prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony
już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;
v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony
prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie
będące utworem;
vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych.
h."Utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych
niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z
zastrzeżeniem Par. 8(g).
i."Licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła
uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo
uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie
uprawnień przyznanych Licencją.
j."Publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
k."Zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową.
2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do
ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem
autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa
autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących
zastosowanie przepisów.
3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji,
Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej
licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas
nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach
eksploatacji:
a.Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów,
Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów;
b.Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie
takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały
w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na
nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na
tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z
angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w
stosunku do oryginału”;
c.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do
Zbiorów;
d.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz
e.Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.
f.Dla uniknięcia wątpliwości:
I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa
właściwego:
Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem
osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego
przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją,
to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz
zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;
II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe
pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby,
a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia,
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem
osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,
lub
domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy,
to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa
oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz
III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania.
Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach
nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie
znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do
dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu
wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach.
Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za
zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym
Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e).
W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 96/9 z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje
Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę
danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W
przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa
właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.
4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym
ograniczeniom:
a.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia
kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora
zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego
egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego.
Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z
Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość
korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.
Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.
Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do
niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od
odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie
Wykonywanym.
Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa
stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu,
ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez
korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.
Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru,
jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami
niniejszej Licencji.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z
Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze
Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie
któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym
zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie
Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
b.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny
jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak:
i.niniejsza Licencja;
ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach
Licencji co niniejsza Licencja;
iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych
samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o
tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub
iv.Licencja Kompatybilna.
W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej,
Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji
Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji
wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest
zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących
postanowień:
V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej
do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie
Wykonuje;
VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków
korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji
Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej;
VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie
odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności
dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który
Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca
nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku
do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu
Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej.
Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do
Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany
objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej.
c.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny
lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie
z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane
z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości
używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie:
I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one
dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub)
Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu,
regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora,
wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane");
II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu;
III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako
związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z
prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania
Utworu; oraz
IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego,
oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np.
"francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu
Twórcy").
Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone
w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru
przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia
odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej
tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń
wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.
Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia
wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych
podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej
Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać
lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy,
Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu
korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z
odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego
na piśmie pod rygorem nieważności.
d.Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do
4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają
definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią
bazę danych niespełniającą cech utworu.
e.Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w
zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza
Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie
stanowi skutecznie inaczej.
5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności
JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA
PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W
JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI
POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE
NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI,
WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE
MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE
MIEĆ ZASTOSOWANIA.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE
ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE,
PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB
WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
7. Wygaśnięcie
a.Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez
Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od
Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie
naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w
mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji.
b.Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas
nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego
Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub
do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka
decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania
niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej
Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje
dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.
8. Postanowienia różne
a.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje
Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich
samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
b.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje
Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny
na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej
Licencji.
c.Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub
bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność
nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego
porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno
być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie
możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.
d.Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a
żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod
rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na
piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
e.Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących
udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji
postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za
nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu
do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany
Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
f.Ten punkt został pominięty.
g.Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie
baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile prawem
właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie
może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z
przepisami prawa właściwego.
‫=أب‬tata (m) (rzecz.)
‫=أب‬tato (m) (rzecz.)
‫=أب‬tatuś (m) (rzecz.)
‫=أبدية‬abecadło (n) (rzecz.)
‫=أبدية‬alfabet (m) (rzecz.)
‫=أبدي‬nieśmiertelny (przym.)
‫=أبدي‬odwieczny (przym.)
‫=أبدي‬wieczny (przym.)
‫=أبدي‬wiekuisty (przym.)
‫=أبراج‬gwiazdozbiór (m) (rzecz.)
‫=أبراج‬konstelacja (f) (rzecz.)
‫=إبرة‬igła (f) (rzecz.)
‫=إبرة‬wskazówka (f) (rzecz.)
‫=إبره‬igła (f) (rzecz.)
‫=إبره‬wskazówka (f) (rzecz.)
‫=إبريق‬dzban (m) (rzecz.)
‫=إبريق‬dzbanek (m) (rzecz.)
‫=أبله‬durny (przym.)
‫=أبله‬głupi (przym.)
‫=إبام‬kciuk (m) (rzecz.)
‫=أبيض‬białko (n) (rzecz.)
‫=أبيض‬biel (f) (rzecz.)
‫=أبيض‬wybielać (czas.)
‫=إتاد‬federacja (f) (rzecz.)
‫=إتاد‬związek (m) (rzecz.)
‫=أثلج‬śnieżyć (czas.)
‫=إث‬grzech (m) (rzecz.)
‫=أجاب‬odpisać (czas.)
‫=أجاب‬odpowiadać (czas.)
‫=أجاب‬odpowiedzieć (czas.)
‫=أجاب‬ręczyć (czas.)
‫=إجحاف‬przesąd (m) (rzecz.)
‫=إجحاف‬uprzedzenie (n) (rzecz.)
‫=إجراء‬działanie (n) (rzecz.)
‫=إجراء‬metoda (f) (rzecz.)
‫=إجراء‬postępowanie (n) (rzecz.)
‫=إجراء‬procedura (f) (rzecz.)
‫=إجراء‬proces (m) (rzecz.)
‫=إجراء‬przebieg (m) (rzecz.)
‫=أجرى‬częstować (czas.)
‫=أجرى‬gościć (czas.)
‫=أجرى‬kurować (czas.)
‫=أجرى‬leczyć (czas.)
‫=أجرى‬rozprawiać (czas.)
‫=أجرى‬traktować (czas.)
‫=أجنب‬cudzoziemiec (m) (rzecz.)
‫=أجنب‬cudzoziemski (przym.)
‫=أجنب‬dziwny (przym.)
‫=أجنب‬obcokrajowy (przym.)
‫=أجنب‬obcy (przym.)
‫=أجنب‬zagraniczny (przym.)
‫=أجوف‬dziupla (f) (rzecz.)
‫=أجوف‬jama (f) (rzecz.)
‫=أجوف‬pusty (przym.)
‫=أجوف‬wydrążenie (n) (rzecz.)
‫=أجوف‬zagłębienie (n) (rzecz.)
‫=أحب‬kochać (czas.)
‫=أحب‬lubić (czas.)
‫=أحد‬ktokolwiek (przym.)
‫=أحد‬ktokolwiek (zaim.)
‫=أحس‬czuć (czas.)
‫=أحس‬doświadczać (czas.)
‫=أحس‬doświadczenie (n) (rzecz.)
‫=أحس‬doznać (czas.)
‫=أحس‬doznawać (czas.)
‫=أحس‬odczuwać (czas.)
‫=أحس‬wyczuwać (czas.)
‫=إحساس‬odczucie (n) (rzecz.)
‫=إحساس‬poczucie (n) (rzecz.)
‫=إحساس‬uczucie (n) (rzecz.)
‫=إحساس‬wrażenie (n) (rzecz.)
‫=إحصاء‬statystyczny (przym.)
‫=إحصاء‬statystyka (f) (rzecz.)
‫=أحر‬czerwień (f) (rzecz.)
‫=أحر‬czerwony (przym.)
‫=أحق‬dureń (m) (rzecz.)
‫=أحق‬durny (przym.)
‫=أحق‬głupi (przym.)
‫=أحق‬głupiec (m) (rzecz.)
‫=أحق‬idiota (m) (rzecz.)
‫=أحق‬kretyn (m) (rzecz.)
‫=أحق‬półgłówek (m) (rzecz.)
‫=أحيانا‬czasami (przysł.)
‫=أحيانا‬czasem (przysł.)
‫=أحيانا‬niekiedy (przysł.)
‫=أخ‬brat (m) (rzecz.)
‫=أخت‬siostra (f) (rzecz.)
‫=أخذ‬ujmować (czas.)
‫=آخر‬drugi (przym.)
‫=آخر‬inny (przym.)
‫ر‬Š
‫=آخ‬ostatni (przym.)
‫=أخزى‬hańba (f) (rzecz.)
‫=أخزى‬srom (m) (rzecz.)
‫=أخزى‬wstyd (m) (rzecz.)
‫=أخضر‬zieleń (f) (rzecz.)
‫=أخضر‬zielonkawy (przym.)
‫=أخضر‬zielono (przysł.)
‫=أخضر‬zieloność (f) (rzecz.)
‫=أخضر‬zielony (przym.)
‫=أخلق‬etyczny (przym.)
‫=أخلق‬etyka (f) (rzecz.)
‫=أخي‬ostatni (przym.)
‫=أداة‬instrument (m) (rzecz.)
‫=أداة‬narzędzie (n) (rzecz.)
‫=أداة‬przyrząd (m) (rzecz.)
‫=إدارة‬administracja (f) (rzecz.)
‫=إدارة‬departament (m) (rzecz.)
‫=إدارة‬dział (m) (rzecz.)
‫=إدارة‬ministerstwo (n) (rzecz.)
‫=إدارة‬obsługa (f) (rzecz.)
‫=إدارة‬oddział (m) (rzecz.)
‫=إدارة‬sekcja (f) (rzecz.)
‫=إدارة‬urząd (m) (rzecz.)
‫=إدارة‬wydział (m) (rzecz.)
‫=إدارة‬zarząd (m) (rzecz.)
‫=إدارة‬zarządzanie (n) (rzecz.)
‫=أداه‬instrument (m) (rzecz.)
‫=أداه‬narzędzie (n) (rzecz.)
‫=أدب‬literatura (f) (rzecz.)
‫=أدب‬piśmiennictwo (n) (rzecz.)
‫=إذا‬jeżeli (spój.)
‫=أذن‬słuch (m) (rzecz.)
‫=أذن‬ucho (n) (rzecz.)
‫=أذن‬uszny (przym.)
‫=آذى‬niszczyć (czas.)
‫=آذى‬uszkadzać (czas.)
‫=آذى‬uszkodzić (czas.)
‫=آذى‬zaszkodzić (czas.)
‫=أذى‬boleć (czas.)
‫=أذى‬krzywda (f) (rzecz.)
‫=أذى‬krzywdzić (czas.)
‫=أذى‬szkodzić (czas.)
‫=أذى‬szwank (m) (rzecz.)
‫=أذى‬zło (n) (rzecz.)
‫=أذى‬zranienie (n) (rzecz.)
‫=أذية‬krzywda (f) (rzecz.)
‫=أذية‬szkoda (f) (rzecz.)
‫=أذية‬szkodzić (czas.)
‫=أذية‬uszczerbek (m) (rzecz.)
‫=أذية‬uszkodzenie (n) (rzecz.)
‫=أذية‬zaszkodzić (czas.)
‫=أراد‬chcieć (czas.)
‫=أراد‬pragnąć (czas.)
‫=أراد‬zechcieć (czas.)
‫=إرادة‬chęć (f) (rzecz.)
‫=إرادة‬wola (f) (rzecz.)
‫=أربعة‬cztery (licz.)
‫=أربعون‬czterdzieści (licz.)
‫=أرخبيل‬archipelag (m) (rzecz.)
‫=أرز‬ryż (m) (rzecz.)
‫=أرسل‬wysłać (czas.)
‫=أرض‬dno (n) (rzecz.)
‫=أرض‬gleba (f) (rzecz.)
‫=أرض‬grunt (m) (rzecz.)
‫=أرض‬kraina (f) (rzecz.)
‫=أرض‬kraj (m) (rzecz.)
‫=أرض‬ląd (m) (rzecz.)
‫=أرض‬lądowy (przym.)
‫=أرض‬podłoże (n) (rzecz.)
‫=أرض‬podstawa (f) (rzecz.)
‫=أرض‬świat (m) (rzecz.)
‫=أرض‬uziemienie (n) (rzecz.)
‫=أرض‬ziemia (f) (rzecz.)
‫=أرضية‬podłoga (f) (rzecz.)
‫=أرضية‬posadzka (f) (rzecz.)
‫=أرضية‬ziemia (f) (rzecz.)
‫=أرغى‬mydlić (czas.)
‫=أرغى‬namydlić (czas.)
‫=أرق‬bezsenność (f) (rzecz.)
‫=أرمل‬wdowiec (m) (rzecz.)
‫=أرنب‬królik (m) (rzecz.)
‫=إرهاب‬terroryzm (m) (rzecz.)
‫=أريكة‬kanapa (f) (rzecz.)
‫=أزرق‬błękit (m) (rzecz.)
‫=أزرق‬błękitny (przym.)
‫=أزرق‬niebieski (przym.)
‫=أزرق‬siny (przym.)
‫زهار‬Š
Ÿ
‫=إ‬kwiat (m) (rzecz.)
‫زهار‬Š
Ÿ
‫=إ‬rozkwit (m) (rzecz.)
‫=أساسي‬centralny (przym.)
‫=أساسي‬główny (przym.)
‫=أساسي‬środkowy (przym.)
‫=أسبين‬aspiryna (f) (rzecz.)
‫رين‬Š
‫=أسب‬aspiryna (f) (rzecz.)
‫=أسبوع‬tydzień (m) (rzecz.)
‫=أستاذ‬profesor (m) (rzecz.)
‫=أسد‬lew (m) (rzecz.)
‫=أسرة‬dom (m) (rzecz.)
‫=أسرة‬domowy (przym.)
‫=أسرة‬familia (f) (rzecz.)
‫=أسرة‬rodzina (f) (rzecz.)
‫=أسطوانة‬walec (m) (rzecz.)
‫=أسطورة‬mit (m) (rzecz.)
‫=أسطوره‬mit (m) (rzecz.)
‫=أسفل‬dolny (przym.)
‫=أسفلت‬asfalt (m) (rzecz.)
‫=إسفلت‬asfalt (m) (rzecz.)
‫=إسفنج‬gąbka (f) (rzecz.)
‫=أسقف‬biskup (m) (rzecz.)
‫=أسلوب‬fason (m) (rzecz.)
‫=أسلوب‬styl (m) (rzecz.)
‫=إسنت‬cement (m) (rzecz.)
‫=إسنت‬cementowy (przym.)
‫نت‬Š
‫=إس‬beton (m) (rzecz.)
‫نت‬Š
‫=إس‬betonowy (przym.)
‫=إسهال‬biegunka (f) (rzecz.)
‫=إسهال‬rozwolnienie (n) (rzecz.)
‫=أسود‬ciemność (f) (rzecz.)
‫=أسود‬czarny (przym.)
‫=أسود‬czerń (f) (rzecz.)
‫=أسود‬murzyn (m) (rzecz.)
‫=أسي‬jeniec (m) (rzecz.)
‫=أسي‬pojmany (przym.)
‫=أسي‬więzień (m) (rzecz.)
‫=إشارة‬gest (m) (rzecz.)
‫=إشارة‬znaczek (m) (rzecz.)
‫=إشارة‬znak (m) (rzecz.)
‫=إصابة‬boleć (czas.)
‫=إصابة‬krzywda (f) (rzecz.)
‫=إصابة‬krzywdzić (czas.)
‫=إصابة‬szkodzić (czas.)
‫=إصابة‬szwank (m) (rzecz.)
‫=إصابة‬zło (n) (rzecz.)
‫=إصابة‬zranienie (n) (rzecz.)
‫=أصبح‬stać (czas.)
‫=أصبح‬stawać (czas.)
‫=أصبح‬zostać (czas.)
‫=أصبح‬zostawać (czas.)
‫=إصبع‬palec (m) (rzecz.)
‫=إصبع‬paluch (m) (rzecz.)
‫=أصفر‬żółty (przym.)
‫=أصل‬geneza (f) (rzecz.)
‫=أصل‬pierwiastek (m) (rzecz.)
‫=أصل‬pochodzenie (n) (rzecz.)
‫=أصل‬początek (m) (rzecz.)
‫=أصل‬przyczyna (f) (rzecz.)
‫=أصل‬rodowód (m) (rzecz.)
‫=أصل‬źródło (n) (rzecz.)
‫=أصل‬źródłowy (przym.)
‫=أصلح‬naprawiać (czas.)
‫=أصلح‬naprawić (czas.)
‫=أصلح‬poprawiać (czas.)
‫=أصلح‬reperować (czas.)
‫=أصلع‬łysy (przym.)
‫=إضافة‬dodatek (m) (rzecz.)
‫=إضافة‬dodawanie (n) (rzecz.)
‫=إضراب‬strajk (m) (rzecz.)
‫=إطار‬futryna (f) (rzecz.)
‫=إطار‬oprawa (f) (rzecz.)
‫=إطار‬rama (f) (rzecz.)
‫=إعالة‬dogląd (m) (rzecz.)
‫=إعالة‬konserwacja (f) (rzecz.)
‫=إعالة‬pielęgnacja (f) (rzecz.)
‫=إعالة‬przechowywanie (n) (rzecz.)
‫=إعالة‬utrzymanie (n) (rzecz.)
‫=إعالة‬utrzymywanie (n) (rzecz.)
‫=إعالة‬wyżywienie (n) (rzecz.)
‫=إعداد‬przygotowanie (n) (rzecz.)
‫=إعدام‬egzekucja (f) (rzecz.)
‫=إعدام‬stracenie (n) (rzecz.)
‫=إعدام‬wykonanie (n) (rzecz.)
‫=إعصار‬cyklon (m) (rzecz.)
‫=إعصار‬huragan (m) (rzecz.)
‫=أعطى‬dać (czas.)
‫=أعطى‬darować (czas.)
‫=أعطى‬dawać (czas.)
‫=أعطى‬podawać (czas.)
‫=أعطى‬wydawać (czas.)
‫=إعلن‬anons (m) (rzecz.)
‫=إعلن‬obwieszczenie (n) (rzecz.)
‫=إعلن‬odezwa (f) (rzecz.)
‫=إعلن‬ogłoszenie (n) (rzecz.)
‫=إعلن‬oznajmienie (n) (rzecz.)
‫=إعلن‬proklamacja (f) (rzecz.)
‫=إعلن‬reklama (f) (rzecz.)
‫=إعلن‬zapowiedź (f) (rzecz.)
‫=إعلن‬zawiadomienie (n) (rzecz.)
‫=أعمال‬interes (m) (rzecz.)
‫=أعمال‬sprawa (f) (rzecz.)
‫=أعمى‬niewidomy (przym.)
‫=أعمى‬ślepy (przym.)
‫=أغلق‬zamknięcie (n) (rzecz.)
‫=أغلق‬zamykać (czas.)
‫=أغنية‬pieśń (f) (rzecz.)
‫=أغنية‬piosenka (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=أغن‬pieśń (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=أغن‬piosenka (f) (rzecz.)
‫=أفعى‬wąż (m) (rzecz.)
‫=أفعى‬żmija (f) (rzecz.)
‫=أفق‬horyzont (m) (rzecz.)
‫=أفق‬widnokrąg (m) (rzecz.)
‫=إفلس‬bankructwo (n) (rzecz.)
‫=إفلس‬plajta (f) (rzecz.)
‫=إفلس‬upadłość (f) (rzecz.)
‫=أقفل‬zamknięcie (n) (rzecz.)
‫=أقفل‬zamykać (czas.)
‫=إقليم‬kraina (f) (rzecz.)
‫=إقليم‬obszar (m) (rzecz.)
‫=إقليم‬region (m) (rzecz.)
‫=إقليم‬rejon (m) (rzecz.)
‫=إقليم‬strefa (f) (rzecz.)
‫=أقليه‬mniejszość (f) (rzecz.)
‫=أقليه‬niepełnoletność (f) (rzecz.)
‫=أكاديية‬akademia (f) (rzecz.)
‫=أكسجي‬tlen (m) (rzecz.)
‫=أكسجي‬tlenowy (przym.)
‫=أكل‬jadać (czas.)
‫=أكل‬jeść (czas.)
‫=أكل‬zjeść (czas.)
‫=أكل‬żreć (czas.)
‫=أكمل‬dokańczać (czas.)
‫=أكمل‬kończyć (czas.)
‫=أكمل‬skończyć (czas.)
‫=أكمل‬ukończyć (czas.)
‫=أكورديون‬akordeon (m) (rzecz.)
‫=أكورديون‬harmonia (f) (rzecz.)
‫=آلة‬machina (f) (rzecz.)
‫=آلة‬maszyna (f) (rzecz.)
‫=آلة‬maszynka (f) (rzecz.)
‫=إلاد‬ateizm (m) (rzecz.)
‫=إلصاق‬kolaż (m) (rzecz.)
‫=ألصق‬kleić (czas.)
‫=ألصق‬lepić (czas.)
‫=ألصق‬przyklejać (czas.)
‫=ألصق‬skleić (czas.)
‫=ألصق‬sklejać (czas.)
‫=ألصق‬wkleić (czas.)
‫=ألف‬tysiąc (m) (rzecz.)
‫=ألفية‬tysiąclecie (n) (rzecz.)
‫=ألفية‬tysiącletni (przym.)
‫=إلكتون‬elektron (m) (rzecz.)
‫كتون‬Š
‫=إل‬elektron (m) (rzecz.)
‫=أل‬ból (m) (rzecz.)
‫=أل‬cierpienie (n) (rzecz.)
‫=ألاس‬brylant (m) (rzecz.)
‫=ألاس‬diament (m) (rzecz.)
‫=ألاس‬diamentowy (przym.)
‫=ألنيوم‬glin (m) (rzecz.)
‫=إله‬boskość (f) (rzecz.)
‫=إله‬bóstwo (n) (rzecz.)
‫=آل‬automatyczny (przym.)
‫=إل‬do (przyim.)
‫=إل‬ku (przyim.)
‫=إل‬po (przyim.)
‫=إل‬w (przyim.)
‫=إل‬według (przyim.)
‫=آلية‬mechanizm (m) (rzecz.)
‫=أم‬macierz (f) (rzecz.)
‫=أم‬matka (f) (rzecz.)
‫=إما‬czy (spój.)
‫=أمام‬przedni (przym.)
‫=أمام‬przód (m) (rzecz.)
‫=أمامي‬czołowy (przym.)
‫=أمامي‬przedni (przym.)
‫=إمباطور‬cesarz (m) (rzecz.)
‫=إمبيالية‬imperializm (m) (rzecz.)
‫=أمبي‬amper (m) (rzecz.)
‫=أمر‬dowództwo (n) (rzecz.)
‫=أمر‬kazać (czas.)
‫=أمر‬kolejność (f) (rzecz.)
‫=أمر‬komenda (f) (rzecz.)
‫=أمر‬komenderować (czas.)
‫=أمر‬ład (m) (rzecz.)
‫=أمر‬nakazać (czas.)
‫=أمر‬nakazywać (czas.)
‫=أمر‬polecenie (n) (rzecz.)
‫=أمر‬porządek (m) (rzecz.)
‫=أمر‬porządkować (czas.)
‫=أمر‬rozkaz (m) (rzecz.)
‫=أمر‬rozkazywać (czas.)
‫=أمر‬zakon (m) (rzecz.)
‫=أمر‬zlecenie (n) (rzecz.)
‫=أمس‬wczoraj (przysł.)
‫=أمسية‬wieczór (m) (rzecz.)
‫=أمطر‬padać (czas.)
‫=أمعاء‬jelito (n) (rzecz.)
‫=أمعاء‬kiszka (f) (rzecz.)
‫=أمعاء‬wewnętrzny (przym.)
‫=أمل‬nadzieja (f) (rzecz.)
‫=أملس‬gładki (przym.)
‫=آمن‬bezpieczny (przym.)
‫=آمن‬pewny (przym.)
‫ن‬Š
‫=آم‬bezpieczny (przym.)
‫ن‬Š
‫=آم‬pewny (przym.)
‫يه‬Š
‫=أمن‬pragnienie (n) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=أمن‬życzenie (n) (rzecz.)
‫=أمي‬królewicz (m) (rzecz.)
‫=أميال‬admirał (m) (rzecz.)
‫=أمي‬amina (f) (rzecz.)
‫=أناناس‬ananas (m) (rzecz.)
‫=أنبوب‬dętka (f) (rzecz.)
‫=أنبوب‬rura (f) (rzecz.)
‫=أنبوب‬rurka (f) (rzecz.)
‫=أنبوب‬rurociąg (m) (rzecz.)
‫=أنبوب‬tubka (f) (rzecz.)
‫=أنتج‬dobywać (czas.)
‫=أنتج‬produkować (czas.)
‫=أنتج‬stwarzać (czas.)
‫=أنتج‬stworzyć (czas.)
‫=أنتج‬tworzyć (czas.)
‫=أنتج‬wyprodukować (czas.)
‫=أنتج‬wyrabiać (czas.)
‫=أنتج‬wytwarzać (czas.)
‫=أنثوية‬feminizm (m) (rzecz.)
‫=أنثى‬kobiecy (przym.)
‫=أنثى‬kobieta (f) (rzecz.)
‫=أنثى‬samica (f) (rzecz.)
‫=أنثى‬żeński (przym.)
‫=إنيل‬ewangelia (f) (rzecz.)
‫=أنذر‬ostrzegać (czas.)
‫=أنذر‬upominać (czas.)
‫=أنذر‬uprzedzać (czas.)
‫=إنزي‬enzym (m) (rzecz.)
‫=إنسان‬człowieczy (przym.)
‫=إنسان‬człowiek (m) (rzecz.)
‫=إنسان‬ludzki (przym.)
‫=إنسان‬mężczyzna (f) (rzecz.)
‫=إنساني‬człowieczy (przym.)
‫=إنساني‬człowiek (m) (rzecz.)
‫=إنساني‬ludzki (przym.)
‫=إنسانية‬humanizm (m) (rzecz.)
‫سه‬Š
‫=آن‬dziewczyna (f) (rzecz.)
‫سه‬Š
‫=آن‬dziewczynka (f) (rzecz.)
‫سه‬Š
‫=آن‬dziewica (f) (rzecz.)
‫سه‬Š
‫=آن‬panienka (f) (rzecz.)
‫سه‬Š
‫=آن‬panna (f) (rzecz.)
‫=أنسولي‬insulina (f) (rzecz.)
‫=أنغام‬melodia (f) (rzecz.)
‫=أنغام‬mina (f) (rzecz.)
‫=أنغام‬powietrze (n) (rzecz.)
‫=أنغام‬wygląd (m) (rzecz.)
‫=أنف‬nos (m) (rzecz.)
‫=أنقاض‬gruz (m) (rzecz.)
‫=أنقاض‬szczątki (pl) (rzecz.)
‫=أنوذج‬przykład (m) (rzecz.)
‫=أنوذج‬wzór (m) (rzecz.)
‫=أنى‬dokańczać (czas.)
‫=أنى‬kończyć (czas.)
‫=أنى‬skończyć (czas.)
‫=أنى‬zakańczać (czas.)
‫=أنى‬zakończyć (czas.)
‫=آنية‬naczynie (n) (rzecz.)
‫=آنية‬okręt (m) (rzecz.)
‫=آنية‬statek (m) (rzecz.)
‫=أهداب‬rzęsa (f) (rzecz.)
‫=أهدى‬oferować (czas.)
‫=أهدى‬ofiarować (czas.)
‫=أهدى‬zaproponować (czas.)
‫=أهيه‬doniosłość (f) (rzecz.)
‫=أهيه‬waga (f) (rzecz.)
‫=أهيه‬ważkość (f) (rzecz.)
‫=أهيه‬ważność (f) (rzecz.)
‫=أهيه‬znaczenie (n) (rzecz.)
‫=أو‬albo (spój.)
‫=أو‬czy (spój.)
‫=أو‬lub (spój.)
‫=أوبرا‬opera (f) (rzecz.)
‫=أوركستا‬orkiestra (f) (rzecz.)
‫=أوزون‬ozon (m) (rzecz.)
‫=أوكسجي‬tlen (m) (rzecz.)
‫=أوكسجي‬tlenowy (przym.)
‫=أول‬najpierw (przysł.)
É
‫=أي‬dowolny (przym.)
‫=أي‬który (m) (rzecz.)
‫=إياك‬ciebie (przysł.)
‫=إيثان‬etan (m) (rzecz.)
‫=إيابي‬dodatni (przym.)
‫=إيابي‬pewny (przym.)
‫=إيابي‬pozytyw (m) (rzecz.)
‫=إيابي‬pozytywny (przym.)
‫=إيابي‬stanowczy (przym.)
‫=أيديولوجيا‬ideologia (f) (rzecz.)
‫=أيضا‬również (przysł.)
Í
Í‫=أيض‬także (przysł.)
‫ا‬
‫=أيضا‬też (przysł.)
Í
‫=إيقاع‬harmonia (f) (rzecz.)
‫=إيقاع‬rytm (m) (rzecz.)
‫=إيقاع‬zgoda (f) (rzecz.)
‫=إيقاع‬zgodność (f) (rzecz.)
‫=أيقظ‬budzić (czas.)
‫=أيقظ‬obudzić (czas.)
‫=أيقظ‬wzbudzać (czas.)
‫=إيان‬religia (f) (rzecz.)
‫=إيان‬ufność (f) (rzecz.)
‫=إيان‬wiara (f) (rzecz.)
‫=إيان‬wierność (f) (rzecz.)
‫=إيان‬wyznanie (n) (rzecz.)
‫=إيان‬zaufanie (n) (rzecz.)
‫=ابتسامة‬śmiać (czas.)
‫=ابتسامة‬uśmiech (m) (rzecz.)
‫=ابتسامة‬uśmiechać (czas.)
‫=ابتسم‬uśmiech (m) (rzecz.)
‫=ابتسم‬uśmiechać (czas.)
‫=ابن‬syn (m) (rzecz.)
‫=ابنة‬córka (f) (rzecz.)
‫=ابنة‬dziewczyna (f) (rzecz.)
‫=ابنة‬dziewczynka (f) (rzecz.)
‫=ابنة‬dziewica (f) (rzecz.)
‫=ابنة‬panna (f) (rzecz.)
‫هم‬Ï
‫=ات‬obwiniać (czas.)
‫هم‬Ï
‫=ات‬oskarżać (czas.)
‫=اتاه‬adres (m) (rzecz.)
‫=اتاه‬dyrekcja (f) (rzecz.)
‫=اتاه‬kierownictwo (n) (rzecz.)
‫=اتاه‬kierunek (m) (rzecz.)
‫=اتاه‬reżyseria (f) (rzecz.)
‫=اتاه‬zarząd (m) (rzecz.)
‫=اتساع‬rozszerzanie (n) (rzecz.)
‫=اتصال‬połączenie (n) (rzecz.)
‫=اتصل‬dzwonić (czas.)
‫=اتصل‬nazwać (czas.)
‫=اتصل‬nazywać (czas.)
‫=اتصل‬przyzywać (czas.)
‫=اتصل‬telefonować (czas.)
‫=اتصل‬wołać (czas.)
‫=اتصل‬wywołać (czas.)
‫=اتصل‬zawołanie (n) (rzecz.)
‫=اتفاق‬porozumienie (n) (rzecz.)
‫=اتفاق‬ugoda (f) (rzecz.)
‫=اتفاق‬układ (m) (rzecz.)
‫=اتفاق‬umowa (f) (rzecz.)
‫=اتفاق‬zgoda (f) (rzecz.)
‫=اتفاق‬zgodność (f) (rzecz.)
‫=اجتماع‬spotkanie (n) (rzecz.)
‫=اجتماع‬zebranie (n) (rzecz.)
‫=احتج‬protestować (czas.)
‫=احتجاج‬protest (m) (rzecz.)
‫=احتجاج‬zapewnienie (n) (rzecz.)
‫=احتم‬honorować (czas.)
‫=احتم‬poważać (czas.)
‫=احتم‬szanować (czas.)
‫=احتكار‬monopol (m) (rzecz.)
‫كاك‬Š
‫=احت‬tarcie (n) (rzecz.)
‫كاك‬Š
‫=احت‬wcieranie (n) (rzecz.)
‫=احتوى‬obejmować (czas.)
‫=احتوى‬pojmować (czas.)
‫=احتوى‬rozumieć (czas.)
‫=احتوى‬zawierać (czas.)
‫=احتوى‬zrozumieć (czas.)
‫=اختاع‬inwencja (f) (rzecz.)
‫=اختاع‬pomysł (m) (rzecz.)
‫=اختاع‬wymysł (m) (rzecz.)
‫=اختاع‬wynalazek (m) (rzecz.)
‫=اختاع‬wynalezienie (n) (rzecz.)
‫=اختيار‬dobór (m) (rzecz.)
‫=اختيار‬ekstrakt (m) (rzecz.)
‫=اختيار‬urywek (m) (rzecz.)
‫=اختيار‬wybór (m) (rzecz.)
‫=اختيار‬wyciąg (m) (rzecz.)
‫=اختيار‬wyjątek (m) (rzecz.)
‫=اختيار‬wypis (m) (rzecz.)
‫=اختياري‬dowolny (przym.)
‫=ارتاج‬szarpnięcie (n) (rzecz.)
‫=ارتاج‬szok (m) (rzecz.)
‫=ارتاج‬wstrząs (m) (rzecz.)
‫=ارتفع‬dźwigać (czas.)
‫=ارتفع‬podnieść (czas.)
‫=ارتفع‬podnosić (czas.)
‫=ارتفع‬uchylać (czas.)
‫=ارتفع‬wywyższać (czas.)
‫=ارتفع‬wznosić (czas.)
‫=ارتفع‬wznoszenie (n) (rzecz.)
‫=ارتياح‬komfort (m) (rzecz.)
‫=ارتياح‬pociecha (f) (rzecz.)
‫=ارتياح‬wygoda (f) (rzecz.)
‫=استبدال‬podstawienie (n) (rzecz.)
‫=استبدال‬substytucja (f) (rzecz.)
‫=استبدال‬wymiana (f) (rzecz.)
‫=استبدال‬wymieniać (czas.)
‫=استبدال‬wymienić (czas.)
‫=استبدال‬zamiana (f) (rzecz.)
‫=استحسان‬aprobata (f) (rzecz.)
‫=استحسان‬pochwała (f) (rzecz.)
‫=استحسان‬uznanie (n) (rzecz.)
‫=استحسان‬zgoda (f) (rzecz.)
‫=استخدام‬użycie (n) (rzecz.)
‫=استخدام‬użytek (m) (rzecz.)
‫=استخدام‬użytkowanie (n) (rzecz.)
‫=استخدام‬zastosowanie (n) (rzecz.)
‫=استخدام‬zwyczaj (m) (rzecz.)
‫=استخدم‬korzystać (czas.)
‫=استخدم‬korzyść (f) (rzecz.)
‫=استخدم‬spożytkować (czas.)
‫=استخدم‬stosować (czas.)
‫=استخدم‬użyć (czas.)
‫=استخدم‬użytkować (czas.)
‫=استخدم‬użytkowanie (n) (rzecz.)
‫=استخدم‬używać (czas.)
‫=استخدم‬wykorzystywać (czas.)
‫=استخدم‬zastosować (czas.)
‫=استدار‬krążyć (czas.)
‫=استدار‬kręcić (czas.)
‫=استدار‬obracać (czas.)
‫=استدار‬przekręcić (czas.)
‫=استفاد‬korzyść (f) (rzecz.)
‫=استفاد‬zysk (m) (rzecz.)
‫=استقلل‬niepodległość (f) (rzecz.)
‫=استقلل‬niezależność (f) (rzecz.)
‫=استقلل‬niezawisłość (f) (rzecz.)
‫=استقلل‬samodzielność (f) (rzecz.)
‫=استلم‬kwit (m) (rzecz.)
‫=استلم‬odbiór (m) (rzecz.)
‫=استلم‬paragon (m) (rzecz.)
‫=استلم‬pokwitowanie (n) (rzecz.)
‫=استمتاع‬rozrywka (f) (rzecz.)
‫=استمتاع‬zabawa (f) (rzecz.)
‫=استمع‬nasłuchiwać (czas.)
‫=استمع‬posłuchać (czas.)
‫=استمع‬słuchać (czas.)
‫=استمع‬słyszeć (czas.)
‫=استمع‬usłyszeć (czas.)
‫=استمناء‬masturbacja (f) (rzecz.)
‫=استمناء‬onanizm (m) (rzecz.)
‫=استمناء‬samogwałt (m) (rzecz.)
‫=اسم‬nazwa (f) (rzecz.)
‫=اسم‬nazwisko (n) (rzecz.)
‫=اسم‬rzeczownik (m) (rzecz.)
‫=اشتى‬kupować (czas.)
‫=اشتى‬nabyć (czas.)
‫=اشتى‬nabywać (czas.)
‫=اشئزاز‬odraza (f) (rzecz.)
‫=اشئزاز‬wstręt (m) (rzecz.)
‫=اعتيادي‬foremny (przym.)
‫=اعتيادي‬normalny (przym.)
‫=اعتيادي‬prawidłowy (przym.)
‫=اعتيادي‬regularny (przym.)
‫=اقتاح‬namowa (f) (rzecz.)
‫=اقتاح‬propozycja (f) (rzecz.)
‫=اقتاح‬sugestia (f) (rzecz.)
‫=اقتصاد‬ekonomia (f) (rzecz.)
‫=اقتصاد‬ekonomika (f) (rzecz.)
‫=اقتصاد‬gospodarka (f) (rzecz.)
‫=اكتشاف‬odkrycie (n) (rzecz.)
‫=اكتشاف‬znalezisko (n) (rzecz.)
‫=الحد‬niedziela (f) (rzecz.)
‫=الخر‬drugi (przym.)
‫=الخر‬inny (przym.)
‫=الخلقية‬moralność (f) (rzecz.)
‫=الربعاء‬środa (f) (rzecz.)
‫=الربعاء‬środowy (przym.)
‫=الربعون‬czterdzieści (licz.)
‫=الرض‬kula (f) (rzecz.)
‫=الرض‬lądowy (przym.)
‫=الرض‬podłoże (n) (rzecz.)
‫=الرض‬podstawa (f) (rzecz.)
‫=الرض‬świat (m) (rzecz.)
‫=الرض‬światowy (przym.)
‫=الرض‬uziemienie (n) (rzecz.)
‫=الرض‬ziemia (f) (rzecz.)
‫=الكليل‬girlanda (f) (rzecz.)
‫=الكليل‬wianek (m) (rzecz.)
‫=الكليل‬wieniec (m) (rzecz.)
‫=النيل‬biblia (f) (rzecz.)
‫=النسان‬człowieczy (przym.)
‫=النسان‬człowiek (m) (rzecz.)
‫=النسان‬ludzki (przym.)
‫=النسان‬mężczyzna (f) (rzecz.)
‫=الوديسة‬odyseja (f) (rzecz.)
‫=الثني‬poniedziałek (m) (rzecz.)
‫=الشتاكية‬socjalizm (m) (rzecz.)
‫=البابا‬arcykapłan (m) (rzecz.)
‫=البابا‬papież (m) (rzecz.)
‫=البازلت‬bazalt (m) (rzecz.)
‫=البداية‬początek (m) (rzecz.)
‫=البستان‬sad (m) (rzecz.)
‫=البطالة‬bezrobocie (n) (rzecz.)
‫ع‬Š
‫=التاس‬dziewięć (licz.)
‫=التال‬kolejny (przym.)
‫=التال‬następny (przym.)
‫=التس‬przekładnia (f) (rzecz.)
‫سعي‬Š
‫=الت‬dziewięćdziesiąt (licz.)
‫=التف‬kręcić (czas.)
‫=التف‬kwaśnieć (czas.)
‫=التف‬obracać (czas.)
‫=التف‬obrócić (czas.)
‫=التف‬obrót (m) (rzecz.)
‫=التف‬odwracać (czas.)
‫=التف‬przekręcać (czas.)
‫=التف‬przekręcić (czas.)
‫=التف‬skręcić (czas.)
‫=التوحيد‬monoteizm (m) (rzecz.)
‫=الثلثاء‬wtorek (m) (rzecz.)
‫=الثلثون‬trzydzieści (licz.)
‫=الب‬algebra (f) (rzecz.)
‫ار‬Ï
‫=الز‬rzeźnik (m) (rzecz.)
‫=الزيرة‬atol (m) (rzecz.)
‫=المعة‬piątek (m) (rzecz.)
‫=النون‬obłąkanie (n) (rzecz.)
‫=النون‬obłęd (m) (rzecz.)
‫=الال‬aktualny (przym.)
‫=الال‬obecny (przym.)
‫=الال‬prezent (m) (rzecz.)
‫=الال‬teraźniejszość (f) (rzecz.)
‫=الب‬kochać (czas.)
‫=الب‬lubić (czas.)
‫=الب‬miłość (f) (rzecz.)
‫اد‬Û
‫=الد‬kowal (m) (rzecz.)
‫=الفرة‬krater (m) (rzecz.)
‫=القنة‬strzykawka (f) (rzecz.)
‫=القنة‬szpryca (f) (rzecz.)
‫=الوت‬buhaj (m) (rzecz.)
‫=الوت‬byk (m) (rzecz.)
‫از‬Ý
‫=الب‬piekarz (m) (rzecz.)
‫=الراب‬ruina (f) (rzecz.)
‫=الصر‬kibić (f) (rzecz.)
‫=الصر‬pas (m) (rzecz.)
‫=الصر‬talia (f) (rzecz.)
‫=المسي‬pięćdziesiąt (licz.)
‫=الميس‬czwartek (m) (rzecz.)
‫=الي‬dobro (n) (rzecz.)
‫=الي‬dobry (przym.)
‫ور‬Ý
‫ب‬Û
‫=الد‬szerszeń (m) (rzecz.)
‫=الدولر‬dolar (m) (rzecz.)
‫=الذي‬którego (zaim.)
‫ع‬Š
‫=الراب‬cztery (licz.)
‫قاق‬Ï
‫=الز‬uliczka (f) (rzecz.)
‫قاق‬Ï
‫=الز‬zaułek (m) (rzecz.)
‫=الزمن‬chwila (f) (rzecz.)
‫=الزمن‬czas (m) (rzecz.)
‫=الزمن‬okres (m) (rzecz.)
‫=الزمن‬pora (f) (rzecz.)
‫س‬Š
‫=الساد‬sześć (licz.)
‫=السبابة‬indeks (m) (rzecz.)
‫=السبابة‬skorowidz (m) (rzecz.)
‫=السبت‬sobota (f) (rzecz.)
‫=السبعون‬siedemdziesiąt (licz.)
‫تون‬Š
‫=الس‬sześćdziesiąt (licz.)
‫=السلوك‬postępowanie (n) (rzecz.)
‫=السلوك‬prowadzenie (n) (rzecz.)
‫=السلوك‬zachowanie (n) (rzecz.)
‫=السماعة‬słuchawka (f) (rzecz.)
‫=السماعة‬stetoskop (m) (rzecz.)
‫=السيك‬cyrk (m) (rzecz.)
‫=الشطرنج‬szachowy (przym.)
‫=الشطرنج‬szachy (pl) (rzecz.)
‫عر‬Š
‫=الش‬poezja (f) (rzecz.)
‫عر‬Š
‫=الش‬wiersz (m) (rzecz.)
‫=الشعي‬słód (m) (rzecz.)
‫=الشمال‬północ (f) (rzecz.)
‫=الشمال‬północny (przym.)
‫=الشوك‬oset (m) (rzecz.)
‫=الصرع‬epilepsja (f) (rzecz.)
‫=الصرع‬padaczka (f) (rzecz.)
‫=الصورة‬malarstwo (n) (rzecz.)
‫=الصورة‬malowidło (n) (rzecz.)
‫=الصورة‬obraz (m) (rzecz.)
‫=الصورة‬portret (m) (rzecz.)
‫=الصورة‬wizerunek (m) (rzecz.)
‫=الضرع‬wymię (n) (rzecz.)
‫=الطابعة‬drukarka (f) (rzecz.)
‫هر‬ß
‫=الظـ‬południe (n) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=العاش‬dziesięcioro (licz.)
‫ر‬Š
‫=العاش‬dziesięć (licz.)
‫=العرش‬tron (m) (rzecz.)
‫=العلوم‬nauka (f) (rzecz.)
‫=العلوم‬wiedza (f) (rzecz.)
‫=العود‬lutnia (f) (rzecz.)
‫امة‬Ý
‫=العو‬boja (f) (rzecz.)
‫امة‬Ý
‫=العو‬pława (f) (rzecz.)
‫=الغرب‬zachodni (przym.)
‫=الغرب‬zachód (m) (rzecz.)
‫=الفارس‬jeździec (m) (rzecz.)
‫=الفارس‬kawalerzysta (m) (rzecz.)
‫=الفاشية‬faszyzm (m) (rzecz.)
‫=الفاصل‬sprzęgło (n) (rzecz.)
‫=الفجل‬rzodkiew (f) (rzecz.)
‫=الفجل‬rzodkiewka (f) (rzecz.)
‫اعة‬Ï
‫=الفق‬bańka (f) (rzecz.)
‫اعة‬Ï
‫=الفق‬bąbel (m) (rzecz.)
‫اعة‬Ï
‫=الفق‬pęcherz (m) (rzecz.)
‫اعة‬Ï
‫=الفق‬pęcherzyk (m) (rzecz.)
‫=الفوضوية‬anarchizm (m) (rzecz.)
‫=القابلة‬akuszerka (f) (rzecz.)
‫=الكبش‬baran (m) (rzecz.)
‫=الكبش‬taran (m) (rzecz.)
‫=الكبش‬tryk (m) (rzecz.)
‫=الكتونيات‬elektronika (f) (rzecz.)
‫=الكركدن‬nosorożec (m) (rzecz.)
‫=الكوكب‬planeta (f) (rzecz.)
‫=الكون‬świat (m) (rzecz.)
‫=الكون‬światowy (przym.)
‫=الكون‬wszechświat (m) (rzecz.)
‫=اللكتوز‬laktoza (f) (rzecz.)
‫=اللباس‬strój (m) (rzecz.)
‫=اللباس‬sukienka (f) (rzecz.)
‫=اللباس‬suknia (f) (rzecz.)
‫=اللباس‬szata (f) (rzecz.)
‫=اللباس‬ubiór (m) (rzecz.)
‫=ال‬bożek (m) (rzecz.)
‫=ال‬bóg (m) (rzecz.)
‫=الؤتر‬konferencja (f) (rzecz.)
‫=الؤتر‬zjazd (m) (rzecz.)
‫=التعة‬przyjemność (f) (rzecz.)
‫=التعة‬rozkosz (f) (rzecz.)
‫=التعة‬uciecha (f) (rzecz.)
‫ن‬Ý
‫=الثم‬ośmiobok (m) (rzecz.)
‫ن‬Ý
‫=الثم‬ośmiokąt (m) (rzecz.)
‫=الهر‬mikroskop (m) (rzecz.)
‫=الد‬pływ (m) (rzecz.)
‫=الد‬przypływ (m) (rzecz.)
‫=الرصد‬obserwatorium (n) (rzecz.)
‫=الروحة‬śmigło (n) (rzecz.)
‫=الروحة‬śruba (f) (rzecz.)
‫=السيحية‬chrześcijaństwo (n) (rzecz.)
‫=القاتل‬myśliwiec (m) (rzecz.)
‫=القعد‬stołek (m) (rzecz.)
‫=القعد‬taboret (m) (rzecz.)
‫=الوكب‬pochód (m) (rzecz.)
‫=النادي‬maczuga (f) (rzecz.)
‫=النادي‬pałka (f) (rzecz.)
‫ي‬Š
‫=الاو‬amator (m) (rzecz.)
‫ي‬Š
‫=الاو‬amatorski (przym.)
‫ي‬Š
‫=الاو‬dyletant (m) (rzecz.)
‫=الوجودية‬egzystencjalizm (m) (rzecz.)
‫=الياقوت‬szafir (m) (rzecz.)
‫=اليوم‬dzisiaj (przysł.)
‫=اليوم‬dziś (przysł.)
‫=امتحان‬badanie (n) (rzecz.)
‫=امتحان‬egzamin (m) (rzecz.)
‫=امتحان‬egzaminacyjny (przym.)
‫=امتحان‬próba (f) (rzecz.)
‫=امتحان‬test (m) (rzecz.)
‫=امرأة‬jejmość (f) (rzecz.)
‫=امرأة‬kobieta (f) (rzecz.)
‫=امرأة‬niewiasta (f) (rzecz.)
‫=انتباه‬baczność (f) (rzecz.)
‫=انتباه‬grzeczność (f) (rzecz.)
‫=انتباه‬opieka (f) (rzecz.)
‫=انتباه‬troska (f) (rzecz.)
‫=انتباه‬uwaga (f) (rzecz.)
‫=انتبه‬uwaga (f) (rzecz.)
‫=انتبه‬zważać (czas.)
‫=انتحار‬samobójstwo (n) (rzecz.)
‫حار‬Š
‫=انت‬samobójstwo (n) (rzecz.)
‫=انتصار‬sukces (m) (rzecz.)
‫=انتصار‬triumf (m) (rzecz.)
‫=انتصار‬zwycięstwo (n) (rzecz.)
‫=انتصر‬pokonać (czas.)
‫=انتصر‬pokonywać (czas.)
‫=انتصر‬zwyciężać (czas.)
‫=انتهاك‬występek (m) (rzecz.)
‫=انطباعية‬impresjonizm (m) (rzecz.)
‫=انفجار‬detonacja (f) (rzecz.)
‫=انفجار‬huk (m) (rzecz.)
‫=انفجار‬wybuch (m) (rzecz.)
‫=اهتزاز‬dreszcz (m) (rzecz.)
‫=اهتزاز‬drżenie (n) (rzecz.)
‫=اهتمام‬interes (m) (rzecz.)
‫=اهتمام‬oprocentowanie (n) (rzecz.)
‫=اهتمام‬zainteresowanie (n) (rzecz.)
‫=بئر‬studnia (f) (rzecz.)
‫ئر‬Š
‫=ب‬studnia (f) (rzecz.)
‫=بؤس‬bieda (f) (rzecz.)
‫=بؤس‬ubóstwo (n) (rzecz.)
‫=باب‬drzwi (pl) (rzecz.)
‫=باب‬drzwiczki (pl) (rzecz.)
‫=باب‬wrota (n) (rzecz.)
‫=باتاه‬ku (przyim.)
‫=باتاه‬około (przysł.)
‫=باذنان‬bakłażan (m) (rzecz.)
‫=باذنان‬oberżyna (f) (rzecz.)
‫نان‬Š
‫=باذ‬bakłażan (m) (rzecz.)
‫نان‬Š
‫=باذ‬oberżyna (f) (rzecz.)
‫=بارد‬chłodny (przym.)
‫=بارد‬chłód (m) (rzecz.)
‫=بارد‬lodowatość (f) (rzecz.)
‫=بارد‬oziębłość (f) (rzecz.)
‫=بارد‬zimno (przysł.)
‫=بارد‬zimny (przym.)
‫د‬Š
‫=بار‬chłodny (przym.)
‫د‬Š
‫=بار‬chłód (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=بار‬zimno (przysł.)
‫د‬Š
‫=بار‬zimny (przym.)
‫=باروكة‬barok (m) (rzecz.)
‫=باروكة‬barokowy (przym.)
‫=باروكة‬peruka (f) (rzecz.)
‫=بارومت‬barometr (m) (rzecz.)
‫=باز‬sokół (m) (rzecz.)
‫=بازلت‬bazalt (m) (rzecz.)
‫=باع‬sprzedawać (czas.)
‫=باقة‬ceber (m) (rzecz.)
‫=باقة‬kubeł (m) (rzecz.)
‫=باقة‬wiaderko (n) (rzecz.)
‫=باقة‬wiadro (n) (rzecz.)
‫=باقي‬osad (m) (rzecz.)
‫=باقي‬ostatek (m) (rzecz.)
‫=باقي‬pozostałość (f) (rzecz.)
‫=باقي‬reszta (f) (rzecz.)
‫=باقي‬resztka (f) (rzecz.)
‫=باقي‬szczątkowy (przym.)
‫=باكرا‬wczesny (przym.)
Í
‫=باكرا‬wcześnie (przysł.)
Í
‫=بالون‬balon (m) (rzecz.)
‫=بالون‬balonik (m) (rzecz.)
‫=باليه‬balet (m) (rzecz.)
‫=بايت‬bajt (m) (rzecz.)
‫=ببطء‬pomału (przysł.)
‫=ببطء‬powoli (przysł.)
‫=ببطء‬powolny (przym.)
‫=ببطء‬wolno (przysł.)
‫بطء‬Š
‫=ب‬pomału (przysł.)
‫بطء‬Š
‫=ب‬powoli (przysł.)
‫بطء‬Š
‫=ب‬powolny (przym.)
‫بطء‬Š
‫=ب‬wolno (przysł.)
‫=ببغاء‬papuga (f) (rzecz.)
‫تول‬Š
‫=ب‬benzyna (f) (rzecz.)
‫=بثرة‬brodawka (f) (rzecz.)
‫=بثرة‬kurzajka (f) (rzecz.)
‫=بع‬łabędź (m) (rzecz.)
‫=بار‬marynarz (m) (rzecz.)
‫=بار‬żeglarz (m) (rzecz.)
‫=بر‬morze (n) (rzecz.)
‫=بية‬jezioro (n) (rzecz.)
‫=بار‬para (f) (rzecz.)
‫=بل‬chciwość (f) (rzecz.)
‫=بل‬pożądliwość (f) (rzecz.)
‫=بل‬skąpstwo (n) (rzecz.)
‫=بل‬zachłanność (f) (rzecz.)
‫=بل‬żądza (f) (rzecz.)
‫=بور‬kadzidło (n) (rzecz.)
‫=بيل‬chciwy (przym.)
‫=بيل‬skąpy (przym.)
‫=بدأ‬rozpocząć (czas.)
‫=بدأ‬rozpoczynać (czas.)
‫=بدأ‬zacząć (czas.)
‫=بدأ‬zaczynać (czas.)
‫=بدأ‬zapoczątkowywać (czas.)
‫=بدا‬aparycja (f) (rzecz.)
‫=بدا‬pojawiać (czas.)
‫=بدا‬pojawić (czas.)
‫=بدا‬pokazywać (czas.)
‫=بدا‬ukazać (czas.)
‫=بدا‬ukazywać (czas.)
‫=بدا‬wydawać (czas.)
‫=بدا‬wygląd (m) (rzecz.)
‫=بدا‬wyglądać (czas.)
‫=بدا‬zdawać (czas.)
‫=بدا‬zjawiać (czas.)
‫=بدانة‬otyłość (f) (rzecz.)
‫=بداية‬początek (m) (rzecz.)
‫=بداية‬rozpoczęcie (n) (rzecz.)
‫=بدله‬garnitur (m) (rzecz.)
‫=بدله‬kostium (m) (rzecz.)
‫=بدله‬ubiór (m) (rzecz.)
‫=بدو‬koczowniczy (przym.)
‫=بدو‬koczownik (m) (rzecz.)
‫=بديهية‬aksjomat (m) (rzecz.)
‫=بديهية‬pewnik (m) (rzecz.)
‫=بذرة‬nasienie (n) (rzecz.)
‫=بذرة‬odrobina (f) (rzecz.)
‫=بذرة‬zboże (n) (rzecz.)
‫=بذرة‬ziarno (n) (rzecz.)
‫=بذره‬nasienie (n) (rzecz.)
‫ذره‬Š
‫=ب‬jądro (n) (rzecz.)
‫=برتقال‬oranż (m) (rzecz.)
‫=برتقال‬pomarańcza (f) (rzecz.)
‫=برتقال‬pomarańczowy (przym.)
‫=برتقال‬oranż (m) (rzecz.)
‫=برتقال‬pomarańcza (f) (rzecz.)
‫=برتقال‬pomarańczowy (przym.)
‫=برج‬baszta (f) (rzecz.)
‫=برج‬wieża (f) (rzecz.)
‫=برجوازية‬burżuazja (f) (rzecz.)
‫=برجوازية‬mieszczaństwo (n) (rzecz.)
‫=برد‬chłodny (przym.)
‫=برد‬chłód (m) (rzecz.)
‫=برد‬grad (m) (rzecz.)
‫=برد‬lodowatość (f) (rzecz.)
‫=برد‬oziębłość (f) (rzecz.)
‫=برد‬zimno (przysł.)
‫=برد‬zimny (przym.)
‫د‬ì
‫ر‬í
‫=ب‬grad (m) (rzecz.)
‫=برغوث‬pchła (f) (rzecz.)
‫=برق‬błyskawica (f) (rzecz.)
‫=برق‬grom (m) (rzecz.)
‫=برق‬grzmot (m) (rzecz.)
‫=برق‬piorun (m) (rzecz.)
‫=برقية‬depesza (f) (rzecz.)
‫=برقية‬telegram (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=برق‬depesza (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=برق‬telegram (m) (rzecz.)
‫=بركان‬wulkan (m) (rzecz.)
‫=برلان‬parlament (m) (rzecz.)
‫=برمة‬programowanie (n) (rzecz.)
‫=برميات‬oprogramowanie (n) (rzecz.)
‫=برميل‬antałek (m) (rzecz.)
‫=برميل‬baryłka (f) (rzecz.)
‫=برميل‬beczka (f) (rzecz.)
‫=برميل‬beczułka (f) (rzecz.)
‫=برنامج‬program (m) (rzecz.)
‫=برهان‬argument (m) (rzecz.)
‫=برهان‬dowód (m) (rzecz.)
‫=برهان‬wywód (m) (rzecz.)
‫=بروتوكول‬protokół (m) (rzecz.)
‫=بروتون‬proton (m) (rzecz.)
‫=بروتي‬białko (n) (rzecz.)
‫=بروتي‬proteina (f) (rzecz.)
‫=برونز‬brąz (m) (rzecz.)
‫=برونز‬spiż (m) (rzecz.)
‫=بريد‬placówka (f) (rzecz.)
‫=بريد‬poczta (f) (rzecz.)
‫=بريد‬posada (f) (rzecz.)
‫=بريد‬posterunek (m) (rzecz.)
‫=بريد‬stanowisko (n) (rzecz.)
‫=بساط‬dywan (m) (rzecz.)
‫=بساط‬kobierzec (m) (rzecz.)
‫=بساط‬wykładzina (f) (rzecz.)
‫ساط‬Š
‫=ب‬dywan (m) (rzecz.)
‫ساط‬Š
‫=ب‬kobierzec (m) (rzecz.)
‫ساط‬Š
‫=ب‬wykładzina (f) (rzecz.)
‫=بستان‬ogród (m) (rzecz.)
‫=بسكوت‬biszkopt (m) (rzecz.)
‫=بسكوت‬ciastko (n) (rzecz.)
‫=بسكوت‬herbatnik (m) (rzecz.)
‫=بسكوت‬suchar (m) (rzecz.)
‫=بسكوت‬sucharek (m) (rzecz.)
‫=بسكويت‬biszkopt (m) (rzecz.)
‫=بسكويت‬ciastko (n) (rzecz.)
‫=بسكويت‬herbatnik (m) (rzecz.)
‫=بسكويت‬suchar (m) (rzecz.)
‫=بسكويت‬sucharek (m) (rzecz.)
‫=بسيط‬łatwy (przym.)
‫=بسيط‬prosty (przym.)
‫=بسيط‬zwyczajny (przym.)
‫=بسيط‬zwykły (przym.)
‫=بصاق‬ślina (f) (rzecz.)
‫=بصل‬cebula (f) (rzecz.)
‫=بط‬kaczka (f) (rzecz.)
‫=بطارية‬akumulator (m) (rzecz.)
‫=بطارية‬bateria (f) (rzecz.)
‫=بطاقة‬bilet (m) (rzecz.)
‫=بطاقة‬karta (f) (rzecz.)
‫=بطاقة‬pocztówka (f) (rzecz.)
‫=بطالة‬bezrobocie (n) (rzecz.)
‫=بطريق‬pingwin (m) (rzecz.)
‫=بطل‬bohater (m) (rzecz.)
‫=بطن‬brzuch (m) (rzecz.)
‫=بطن‬podbrzusze (n) (rzecz.)
‫=بطن‬żołądek (m) (rzecz.)
‫=بطولة‬mistrzostwo (n) (rzecz.)
‫=بطوله‬bohaterstwo (n) (rzecz.)
‫=بطوله‬brawura (f) (rzecz.)
‫=بطوله‬dzielność (f) (rzecz.)
‫=بطوله‬męstwo (n) (rzecz.)
‫=بطوله‬mistrzostwo (n) (rzecz.)
‫=بطوله‬odwaga (f) (rzecz.)
‫=بطوله‬waleczność (f) (rzecz.)
‫=بطيء‬powolny (przym.)
‫=بعث‬zmartwychwstanie (n) (rzecz.)
‫=بعوضة‬komar (m) (rzecz.)
‫=بعوضة‬moskit (m) (rzecz.)
‫=بعوضه‬komar (m) (rzecz.)
‫=بعوضه‬moskit (m) (rzecz.)
‫=بعيد‬daleki (przym.)
‫=بعيد‬odległy (przym.)
‫=بغل‬muł (m) (rzecz.)
‫=بقدونس‬pietruszka (f) (rzecz.)
‫س‬Š
‫=بقدون‬pietruszka (f) (rzecz.)
‫=بقر‬bydło (n) (rzecz.)
‫=بقرة‬krowa (f) (rzecz.)
‫=بقـره‬krowa (f) (rzecz.)
‫=بقعة‬kleks (m) (rzecz.)
‫=بقعة‬piętno (n) (rzecz.)
‫=بقعة‬plama (f) (rzecz.)
‫=بقعة‬skaza (f) (rzecz.)
‫=بقعة‬kleks (m) (rzecz.)
ò
‫=بقعة‬piętno (n) (rzecz.)
ò
‫=بقعة‬plama (f) (rzecz.)
ò
‫=بقعة‬skaza (f) (rzecz.)
ò
‫=بقية‬osad (m) (rzecz.)
‫=بقية‬ostatek (m) (rzecz.)
‫=بقية‬pozostałość (f) (rzecz.)
‫=بقية‬reszta (f) (rzecz.)
‫=بقية‬resztka (f) (rzecz.)
‫=بقية‬szczątkowy (przym.)
‫يه‬Š
‫=بق‬osad (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=بق‬ostatek (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=بق‬pozostałość (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=بق‬reszta (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=بق‬resztka (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=بق‬szczątkowy (przym.)
‫=بكتييا‬bakteria (f) (rzecz.)
‫=بكرة‬blok (m) (rzecz.)
‫=بكره‬blok (m) (rzecz.)
‫=بكره‬cewka (f) (rzecz.)
‫=بكره‬szpula (f) (rzecz.)
‫=بكره‬szpulka (f) (rzecz.)
‫=بكسل‬piksel (m) (rzecz.)
‫=بكى‬płacz (m) (rzecz.)
‫=بكى‬płakać (czas.)
‫=بلتي‬platyna (f) (rzecz.)
‫=بلتي‬platynowy (przym.)
‫لد‬Š
‫=ب‬kraina (f) (rzecz.)
‫لد‬Š
‫=ب‬kraj (m) (rzecz.)
‫لد‬Š
‫=ب‬ląd (m) (rzecz.)
‫لد‬Š
‫=ب‬ojczyzna (f) (rzecz.)
‫لد‬Š
‫=ب‬państwo (n) (rzecz.)
‫لد‬Š
‫=ب‬prowincja (f) (rzecz.)
‫لد‬Š
‫=ب‬ziemia (f) (rzecz.)
‫=بلستيكي‬plastik (m) (rzecz.)
‫=بلستيكي‬plastikowy (przym.)
‫=بلستيكي‬plastyczny (przym.)
‫=بلستيكي‬plastykowy (przym.)
‫=بلبل‬słowik (m) (rzecz.)
‫=بلد‬kraina (f) (rzecz.)
‫=بلد‬kraj (m) (rzecz.)
‫=بلد‬ląd (m) (rzecz.)
‫=بلد‬ojczyzna (f) (rzecz.)
‫=بلد‬państwo (n) (rzecz.)
‫=بلد‬prowincja (f) (rzecz.)
‫=بلد‬ziemia (f) (rzecz.)
‫بلسم‬،=maść (f) (rzecz.)
‫=بلطة‬siekiera (f) (rzecz.)
‫=بلطة‬topór (m) (rzecz.)
‫=بلعوم‬gardło (n) (rzecz.)
‫=بلعوم‬gardziel (f) (rzecz.)
‫=بلعوم‬przełyk (m) (rzecz.)
‫=بلل‬moczyć (czas.)
‫=بلل‬wilgoć (f) (rzecz.)
‫=بلل‬zwilżać (czas.)
‫لور‬Š
‫=ب‬kryształ (m) (rzecz.)
‫لور‬Š
‫=ب‬kryształowy (przym.)
‫=بلوط‬dąb (m) (rzecz.)
‫=بلوط‬dębowy (przym.)
‫=بناء‬budowa (f) (rzecz.)
‫=بناء‬budowla (f) (rzecz.)
‫=بناء‬budownictwo (n) (rzecz.)
‫=بناء‬budynek (m) (rzecz.)
‫=بناء‬gmach (m) (rzecz.)
‫=بنت‬dziewczyna (f) (rzecz.)
‫=بنت‬dziewczynka (f) (rzecz.)
‫=بنت‬dziewica (f) (rzecz.)
‫=بنت‬panienka (f) (rzecz.)
‫=بنت‬panna (f) (rzecz.)
‫=بند‬klauzula (f) (rzecz.)
‫=بند‬warunek (m) (rzecz.)
‫=بندقية‬fuzja (f) (rzecz.)
‫=بندقية‬gwintować (czas.)
‫=بندقية‬karabin (m) (rzecz.)
‫=بندقية‬rusznica (f) (rzecz.)
‫=بندقية‬strzelba (f) (rzecz.)
‫=بنزين‬benzyna (f) (rzecz.)
‫=بنكرياس‬trzustka (f) (rzecz.)
‫=بن‬brązowy (przym.)
‫=بن‬brunatny (przym.)
‫=بنية‬budowa (f) (rzecz.)
‫=بنية‬budowanie (n) (rzecz.)
‫=بنية‬budowla (f) (rzecz.)
‫=بنية‬konstrukcja (f) (rzecz.)
‫=بنية‬struktura (f) (rzecz.)
‫=بوابة‬brama (f) (rzecz.)
‫=بوابة‬bramka (f) (rzecz.)
‫=بوابة‬szlaban (m) (rzecz.)
‫=بوابة‬wrota (n) (rzecz.)
‫=بوابة‬zapora (f) (rzecz.)
‫=بوابه‬brama (f) (rzecz.)
‫=بوابه‬bramka (f) (rzecz.)
‫=بوابه‬szlaban (m) (rzecz.)
‫=بوابه‬wrota (n) (rzecz.)
‫=بوابه‬zapora (f) (rzecz.)
‫=بوصلة‬busola (f) (rzecz.)
‫=بوصلة‬cyrkiel (m) (rzecz.)
‫=بوصلة‬kompas (m) (rzecz.)
‫=بوق‬kornet (m) (rzecz.)
‫=بوق‬trąba (f) (rzecz.)
‫=بوق‬trąbka (f) (rzecz.)
‫=بول‬mocz (m) (rzecz.)
‫=بول‬woda (f) (rzecz.)
‫=بوما‬kuguar (m) (rzecz.)
‫=بوما‬puma (f) (rzecz.)
‫=بومة‬sowa (f) (rzecz.)
‫=بومه‬sowa (f) (rzecz.)
‫=بياض‬białość (f) (rzecz.)
‫=بياض‬biel (f) (rzecz.)
‫=بيان‬oświadczenie (n) (rzecz.)
‫=بيان‬wypowiedź (f) (rzecz.)
‫=بيان‬zeznanie (n) (rzecz.)
‫=بيانو‬fortepian (m) (rzecz.)
‫=بيانو‬fortepianowy (przym.)
‫=بيانو‬pianino (n) (rzecz.)
‫=بيت‬dom (m) (rzecz.)
‫=بيت‬domowy (przym.)
‫=بيت‬firma (f) (rzecz.)
‫=بيت‬mieszkanie (n) (rzecz.)
‫=بية‬piwny (przym.)
‫=بية‬piwo (n) (rzecz.)
‫=بيضة‬jajko (n) (rzecz.)
‫=بيضة‬jajo (n) (rzecz.)
‫=بيضه‬jajko (n) (rzecz.)
‫=بيضه‬jajo (n) (rzecz.)
‫=بيع‬aukcja (f) (rzecz.)
‫=بيع‬sprzedaż (f) (rzecz.)
‫=بيع‬wyprzedaż (f) (rzecz.)
‫=بيع‬zbyt (m) (rzecz.)
‫=بي‬między (przyim.)
‫=بي‬pomiędzy (przyim.)
‫=بي‬pomiędzy (przysł.)
‫=بي‬pośród (przyim.)
‫=بي‬pośród (przysł.)
‫=بي‬wśród (przyim.)
‫=تأثي‬działanie (n) (rzecz.)
‫=تأثي‬efekt (m) (rzecz.)
‫=تأثي‬konsekwencja (f) (rzecz.)
‫=تأثي‬następstwo (n) (rzecz.)
‫=تأثي‬rezultat (m) (rzecz.)
‫=تأثي‬skutek (m) (rzecz.)
‫=تأثي‬wniosek (m) (rzecz.)
‫=تأثي‬wrażenie (n) (rzecz.)
‫=تأثي‬wynik (m) (rzecz.)
‫=تأشية‬wiza (f) (rzecz.)
‫=تأمل‬medytacja (f) (rzecz.)
‫=تأمل‬rozmyślanie (n) (rzecz.)
‫=تأمل‬zaduma (f) (rzecz.)
‫=تأمي‬ubezpieczenie (n) (rzecz.)
‫=تأنيب‬grzywna (f) (rzecz.)
‫=تأنيب‬kara (f) (rzecz.)
‫=تابع‬podatny (przym.)
‫=تابع‬podmiot (m) (rzecz.)
‫=تابع‬przedmiot (m) (rzecz.)
‫=تابع‬skłonny (przym.)
‫=تابع‬temat (m) (rzecz.)
‫=تابوت‬trumna (f) (rzecz.)
‫=تاج‬korona (f) (rzecz.)
‫=تاج‬wieniec (m) (rzecz.)
‫=تاجر‬handlować (czas.)
‫=تاريخ‬data (f) (rzecz.)
‫=تاريخ‬dzieje (pl) (rzecz.)
‫=تاريخ‬historia (f) (rzecz.)
‫=تاريخ‬termin (m) (rzecz.)
‫=تاكسي‬taksówka (f) (rzecz.)
‫=تال‬kolejny (przym.)
÷
‫=تال‬następny (przym.)
÷
‫=تبادل‬obopólny (przym.)
‫=تبادل‬obustronny (przym.)
‫=تبادل‬wzajemny (przym.)
‫=تبع‬dar (m) (rzecz.)
‫=تبع‬darowizna (f) (rzecz.)
‫=تبع‬dotacja (f) (rzecz.)
‫=تبع‬iść (czas.)
‫=تبع‬nastąpić (czas.)
‫=تبع‬następować (czas.)
‫=تبع‬śledzić (czas.)
‫=تبغ‬tytoniowy (przym.)
‫=تبغ‬tytoń (m) (rzecz.)
‫=تب‬siano (n) (rzecz.)
‫=تارة‬handel (m) (rzecz.)
‫=تارة‬handlować (czas.)
‫جاره‬Š
‫=ت‬handel (m) (rzecz.)
‫جاره‬Š
‫=ت‬handlować (czas.)
‫=تربة‬doświadczać (czas.)
‫=تربة‬doświadczenie (n) (rzecz.)
‫=تربة‬doznanie (n) (rzecz.)
‫=تربة‬doznawać (czas.)
‫=تربة‬eksperyment (m) (rzecz.)
‫=تربة‬praktyka (f) (rzecz.)
‫=تربة‬próba (f) (rzecz.)
‫=تربة‬przeżywać (czas.)
‫به‬Š
‫=تر‬doświadczać (czas.)
‫به‬Š
‫=تر‬doświadczenie (n) (rzecz.)
‫به‬Š
‫=تر‬doznanie (n) (rzecz.)
‫به‬Š
‫=تر‬doznawać (czas.)
‫به‬Š
‫=تر‬eksperyment (m) (rzecz.)
‫به‬Š
‫=تر‬praktyka (f) (rzecz.)
‫به‬Š
‫=تر‬próba (f) (rzecz.)
‫به‬Š
‫=تر‬przeżywać (czas.)
‫=تريد‬abstrakcja (f) (rzecz.)
‫=تمد‬mróz (m) (rzecz.)
‫=تت‬pod (przyim.)
‫=تت‬przy (przyim.)
‫=تدث‬gadać (czas.)
‫=تدث‬mówić (czas.)
‫=تدث‬odezwać (czas.)
‫=تدث‬przemawiać (czas.)
‫=تدث‬rozmawiać (czas.)
‫=ترك‬działać (czas.)
‫=ترك‬poruszenie (n) (rzecz.)
‫=ترك‬postępować (czas.)
‫=ترك‬posunięcie (n) (rzecz.)
‫=ترك‬ruch (m) (rzecz.)
‫=ترك‬wpływać (czas.)
‫=تضي‬przygotowanie (n) (rzecz.)
‫=تكم‬kierować (czas.)
‫=تكم‬panować (czas.)
‫=تكم‬władza (f) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=تل‬analiza (f) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=تل‬rozbiór (m) (rzecz.)
‫=تمس‬gorliwość (f) (rzecz.)
‫=تمس‬zapał (m) (rzecz.)
‫=تييم‬kemping (m) (rzecz.)
‫=تدرب‬ćwiczenie (n) (rzecz.)
‫=تدرب‬instruktaż (m) (rzecz.)
‫=تدرب‬szkolenie (n) (rzecz.)
‫=تدرب‬trening (m) (rzecz.)
‫=تدرب‬tresura (f) (rzecz.)
‫=تدريب‬ćwiczenie (n) (rzecz.)
‫=تدريب‬instruktaż (m) (rzecz.)
‫=تدريب‬szkolenie (n) (rzecz.)
‫=تدريب‬trening (m) (rzecz.)
‫=تدريب‬tresura (f) (rzecz.)
‫=تدليك‬masaż (m) (rzecz.)
‫=تدمي‬destrukcja (f) (rzecz.)
‫=تدمي‬ruina (f) (rzecz.)
‫=تدمي‬zagłada (f) (rzecz.)
‫=تدمي‬zniszczenie (n) (rzecz.)
‫=تذكار‬pomnik (m) (rzecz.)
‫=تذكار‬zabytek (m) (rzecz.)
‫=تذكرة‬bilet (m) (rzecz.)
‫ره‬Š
‫=تذك‬bilet (m) (rzecz.)
‫=تذوق‬kosztować (czas.)
‫=تذوق‬próbować (czas.)
‫=تذوق‬smakować (czas.)
‫=تراب‬lądowy (przym.)
‫=تراب‬podłoże (n) (rzecz.)
‫=تراب‬podstawa (f) (rzecz.)
‫=تراب‬świat (m) (rzecz.)
‫=تراب‬uziemienie (n) (rzecz.)
‫=تراب‬ziemia (f) (rzecz.)
‫=تراث‬tradycja (f) (rzecz.)
‫=ترام‬tramwaj (m) (rzecz.)
‫=ترانزستور‬tranzystor (m) (rzecz.)
‫ستور‬Š
‫=ترانز‬tranzystor (m) (rzecz.)
‫=ترتيب‬kolejność (f) (rzecz.)
‫=ترتيب‬ład (m) (rzecz.)
‫=ترتيب‬polecenie (n) (rzecz.)
‫=ترتيب‬porządek (m) (rzecz.)
‫=ترتيب‬rozkaz (m) (rzecz.)
‫=ترتيب‬układ (m) (rzecz.)
‫=ترتيب‬zakon (m) (rzecz.)
‫=ترتيب‬zlecenie (n) (rzecz.)
‫=ترجة‬przekład (m) (rzecz.)
‫=ترجة‬tłumaczenie (n) (rzecz.)
‫=ترجه‬przekład (m) (rzecz.)
‫=ترجه‬tłumaczenie (n) (rzecz.)
‫=تردد‬częstość (f) (rzecz.)
‫=تردد‬częstotliwość (f) (rzecz.)
‫=ترس‬osłona (f) (rzecz.)
‫=ترس‬tarcza (f) (rzecz.)
‫=ترف‬luksus (m) (rzecz.)
‫=ترف‬luksusowy (przym.)
‫=ترف‬przepych (m) (rzecz.)
‫=ترف‬zbytek (m) (rzecz.)
‫=ترك‬dawać (czas.)
‫=ترك‬dopuszczać (czas.)
‫=ترك‬pozwalać (czas.)
‫=ترك‬puszczać (czas.)
‫=ترك‬umożliwiać (czas.)
‫=ترك‬zezwalać (czas.)
‫=تزل‬narciarstwo (n) (rzecz.)
‫=تسارع‬przyspieszenie (n) (rzecz.)
‫=تسبب‬robić (czas.)
‫=تسبب‬sporządzać (czas.)
‫=تسبب‬uczynić (czas.)
‫=تسبب‬wyrabiać (czas.)
‫=تسبب‬zrobić (czas.)
‫=تسجيل‬nagrać (czas.)
‫=تسجيل‬nagrywać (czas.)
‫=تسجيل‬rejestrować (czas.)
‫=تسجيل‬zapisać (czas.)
‫=تسجيل‬zapisywać (czas.)
‫=تسعة‬dziewięć (licz.)
‫=تسعون‬dziewięćdziesiąt (licz.)
‫=تسلية‬rozrywka (f) (rzecz.)
‫=تسلية‬zabawa (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=تسل‬rozrywka (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=تسل‬zabawa (f) (rzecz.)
‫=تشاؤم‬pesymizm (m) (rzecz.)
‫=تشنج‬drgawka (f) (rzecz.)
‫=تشنج‬kurcz (m) (rzecz.)
‫=تشنج‬skurcz (m) (rzecz.)
‫=تشنج‬spazm (m) (rzecz.)
‫=تصدير‬eksport (m) (rzecz.)
‫=تصدير‬wywóz (m) (rzecz.)
‫=تصرف‬akt (m) (rzecz.)
‫=تصرف‬czyn (m) (rzecz.)
‫=تصرف‬dokument (m) (rzecz.)
‫=تصرف‬postępowanie (n) (rzecz.)
‫=تصرف‬prowadzenie (n) (rzecz.)
‫=تصرف‬uczynek (m) (rzecz.)
‫=تصرف‬zachowanie (n) (rzecz.)
‫=تصريح‬oświadczenie (n) (rzecz.)
‫=تصريح‬wypowiedź (f) (rzecz.)
‫=تصريح‬zeznanie (n) (rzecz.)
‫=تصفيق‬aplauz (m) (rzecz.)
‫=تصفيق‬brawo (n) (rzecz.)
‫=تصفيق‬oklaski (pl) (rzecz.)
‫=تصفيق‬pochwała (f) (rzecz.)
‫=تصميم‬projekt (m) (rzecz.)
‫=تصميم‬zamiar (m) (rzecz.)
‫=تصوير‬ilustracja (f) (rzecz.)
‫=تضحية‬ofiara (f) (rzecz.)
‫=تضحية‬poświęcenie (n) (rzecz.)
‫=تضحية‬wyrzeczenie (n) (rzecz.)
‫=تطور‬ewolucja (f) (rzecz.)
‫=تطور‬rozwój (m) (rzecz.)
‫=تطوير‬ewolucja (f) (rzecz.)
‫=تطوير‬rozwój (m) (rzecz.)
‫=تعب‬próba (f) (rzecz.)
‫=تعب‬usiłowanie (n) (rzecz.)
‫=تعب‬wysiłek (m) (rzecz.)
‫=تعبي‬ekspresja (f) (rzecz.)
‫=تعبي‬wyraz (m) (rzecz.)
‫=تعبي‬wyrażanie (n) (rzecz.)
‫=تعبي‬wyrażenie (n) (rzecz.)
‫=تعبي‬zwrot (m) (rzecz.)
‫=تعذيب‬męczarnia (f) (rzecz.)
‫=تعذيب‬męka (f) (rzecz.)
‫=تعذيب‬tortura (f) (rzecz.)
‫=تعصب‬gorliwość (f) (rzecz.)
‫=تعصب‬zapał (m) (rzecz.)
‫=تعلم‬nauka (f) (rzecz.)
‫=تعليق‬notatka (f) (rzecz.)
‫=تعليق‬nuta (f) (rzecz.)
‫=تعليق‬przypis (m) (rzecz.)
‫=تعليق‬rachunek (m) (rzecz.)
‫=تعليق‬uwaga (f) (rzecz.)
‫=تعليق‬zauważyć (czas.)
‫=تعليم‬edukacja (f) (rzecz.)
‫=تعليم‬instrukcja (f) (rzecz.)
‫=تعليم‬nauczanie (n) (rzecz.)
‫=تعليم‬nauka (f) (rzecz.)
‫=تعليم‬oświata (f) (rzecz.)
‫=تعليم‬polecenie (n) (rzecz.)
‫=تعليم‬pouczenie (n) (rzecz.)
‫=تعليم‬rozkaz (m) (rzecz.)
‫=تعليم‬szkolnictwo (n) (rzecz.)
‫=تعليم‬uczenie (przysł.)
‫=تعليم‬wychowanie (n) (rzecz.)
‫=تعليم‬wykształcenie (n) (rzecz.)
‫=تعليمات‬formuła (f) (rzecz.)
‫=تعليمات‬formułka (f) (rzecz.)
‫=تعليمات‬przepis (m) (rzecz.)
‫=تعليمات‬recepta (f) (rzecz.)
‫=تعليمات‬wzór (m) (rzecz.)
‫=تعيس‬nędzny (przym.)
‫=تعيس‬smutny (przym.)
‫=تعيس‬żałosny (przym.)
‫=تفاؤل‬optymizm (m) (rzecz.)
‫=تفاحة‬jabłko (n) (rzecz.)
‫=تفسي‬notatka (f) (rzecz.)
‫=تفسي‬nuta (f) (rzecz.)
‫=تفسي‬przypis (m) (rzecz.)
‫=تفسي‬rachunek (m) (rzecz.)
‫=تفسي‬uwaga (f) (rzecz.)
‫=تفسي‬zauważyć (czas.)
‫=تفصيل‬detal (m) (rzecz.)
‫=تفصيل‬szczegół (m) (rzecz.)
‫=تقبيل‬buzia (f) (rzecz.)
‫=تقبيل‬całować (czas.)
‫=تقبيل‬cmokać (czas.)
‫=تقبيل‬pocałować (czas.)
‫=تقبيل‬pocałunek (m) (rzecz.)
‫=تقدم‬postęp (m) (rzecz.)
‫=تقدي‬oferta (f) (rzecz.)
‫=تقدي‬ofiarowanie (n) (rzecz.)
‫=تقدي‬podaż (f) (rzecz.)
‫=تقدي‬propozycja (f) (rzecz.)
‫يبا‬Š
Í
‫=تقر‬niebawem (przysł.)
‫يبا‬Š
Í
‫=تقر‬niemal (przysł.)
‫يبا‬Š
Í
‫=تقر‬nieomal (przysł.)
‫يبا‬Š
Í
‫=تقر‬omal (przysł.)
‫يبا‬Š
Í
‫=تقر‬prawie (przysł.)
‫=تقريبا‬dookoła (przysł.)
Í
‫=تقريبا‬koło (n) (rzecz.)
Í
‫=تقريبا‬naokoło (przysł.)
Í
‫=تقريبا‬około (przysł.)
Í
‫=تقريبا‬wkoło (przysł.)
Í
‫=تقريبا‬wokoło (przysł.)
Í
‫=تقريبا‬wokół (przysł.)
Í
‫=تقريب‬brutalny (przym.)
‫=تقريب‬grubiański (przym.)
‫=تقريب‬prawdopodobny (przym.)
‫=تقسيم‬dywizja (f) (rzecz.)
‫=تقسيم‬dział (m) (rzecz.)
‫=تقسيم‬dzielenie (n) (rzecz.)
‫=تقسيم‬oddział (m) (rzecz.)
‫=تقسيم‬podział (m) (rzecz.)
‫=تقسيم‬przedział (m) (rzecz.)
‫=تقسيم‬rozbiór (m) (rzecz.)
‫=تقسيم‬sekcja (f) (rzecz.)
‫=تقليد‬tradycja (f) (rzecz.)
‫=تقوي‬kalendarz (m) (rzecz.)
‫كرارا‬Š
Í
‫=ت‬często (przysł.)
‫كرارا‬Š
Í
‫=ت‬częstokroć (przysł.)
‫=تكنولوجيا‬inżynieria (f) (rzecz.)
‫=تكنولوجيا‬technologia (f) (rzecz.)
‫=تل‬górka (f) (rzecz.)
‫=تل‬pagórek (m) (rzecz.)
‫=تل‬wzgórze (n) (rzecz.)
‫=تل‬wzniesienie (n) (rzecz.)
‫=تلفاز‬telewizja (f) (rzecz.)
‫=تلفاز‬telewizor (m) (rzecz.)
‫=تلميذ‬student (m) (rzecz.)
‫=تلميذ‬uczeń (m) (rzecz.)
‫لميذ‬Š
‫=ت‬stronnik (m) (rzecz.)
‫لميذ‬Š
‫=ت‬student (m) (rzecz.)
‫لميذ‬Š
‫=ت‬uczeń (m) (rzecz.)
‫لميذ‬Š
‫=ت‬zwolennik (m) (rzecz.)
‫=تله‬górka (f) (rzecz.)
‫=تله‬pagórek (m) (rzecz.)
‫=تله‬wzgórze (n) (rzecz.)
‫=تله‬wzniesienie (n) (rzecz.)
‫=تلوث‬polucja (f) (rzecz.)
‫=تلوث‬skażenie (n) (rzecz.)
‫=تلوث‬zanieczyszczenie (n) (rzecz.)
‫=تاما‬dokładnie (przysł.)
Í
‫=تثال‬posąg (m) (rzecz.)
‫=تثال‬statua (f) (rzecz.)
‫=تثيل‬przedstawienie (n) (rzecz.)
‫=تثيل‬reprezentacja (f) (rzecz.)
‫=تثيل‬wyobrażenie (n) (rzecz.)
‫=ترين‬praktyka (f) (rzecz.)
‫=ترين‬wprawa (f) (rzecz.)
‫=ترين‬zwyczaj (m) (rzecz.)
‫=تساح‬krokodyl (m) (rzecz.)
‫مساح‬Š
‫=ت‬krokodyl (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=تط‬padać (czas.)
‫=تن‬chęć (f) (rzecz.)
‫=تن‬pożądanie (n) (rzecz.)
‫=تن‬pragnienie (n) (rzecz.)
‫=تن‬żądza (f) (rzecz.)
‫=تن‬życzenie (n) (rzecz.)
‫=تنافس‬konkurencja (f) (rzecz.)
‫=تنافس‬współzawodnictwo (n) (rzecz.)
‫=تناقض‬paradoks (m) (rzecz.)
‫=تنجيم‬astrologia (f) (rzecz.)
‫=تنظيم‬organizacja (f) (rzecz.)
‫=تنظيم‬organizowanie (n) (rzecz.)
‫=تنظيم‬urządzenie (n) (rzecz.)
‫=تنظيم‬ustrój (m) (rzecz.)
‫=تنفس‬oddychać (czas.)
‫=تنكر‬kamuflaż (m) (rzecz.)
‫=تنكر‬maskowanie (n) (rzecz.)
‫=تنكر‬przebranie (n) (rzecz.)
‫=تنوره‬poła (f) (rzecz.)
‫=تنوره‬spódnica (f) (rzecz.)
‫=تني‬smok (m) (rzecz.)
‫ني‬Š
‫=ت‬smok (m) (rzecz.)
‫=تديد‬groźba (f) (rzecz.)
‫=تديد‬pogróżka (f) (rzecz.)
‫=تديد‬zagrożenie (n) (rzecz.)
‫=توأم‬bliźniaczy (przym.)
‫=توأم‬bliźniak (m) (rzecz.)
‫=توابل‬przyprawa (f) (rzecz.)
‫=توازن‬balansować (czas.)
‫=توازن‬równowaga (f) (rzecz.)
‫=تواضع‬pokora (f) (rzecz.)
‫=تواضع‬skromność (f) (rzecz.)
‫=توربي‬turbina (f) (rzecz.)
‫=توزيع‬dystrybucja (f) (rzecz.)
‫=توزيع‬podział (m) (rzecz.)
‫=توزيع‬rozdzielanie (n) (rzecz.)
‫=توزيع‬rozdzielenie (n) (rzecz.)
‫=توصية‬polecenie (n) (rzecz.)
‫=توصية‬rekomendacja (f) (rzecz.)
‫=توصية‬zalecenie (n) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=توص‬polecenie (n) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=توص‬rekomendacja (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=توص‬zalecenie (n) (rzecz.)
‫=توقف‬antrakt (m) (rzecz.)
‫=توقف‬pauza (f) (rzecz.)
‫=توقف‬postój (m) (rzecz.)
‫=توقف‬przerwa (f) (rzecz.)
‫=توقف‬przerwać (czas.)
‫=توقف‬przerywać (czas.)
‫=توقف‬przystanek (m) (rzecz.)
‫=توقف‬ustawać (czas.)
‫=توقف‬zatrzymać (czas.)
‫=توقف‬zatrzymanie (n) (rzecz.)
‫=توقيع‬podpis (m) (rzecz.)
‫=توقيع‬sygnatura (f) (rzecz.)
‫=توكيد‬akcent (m) (rzecz.)
‫=توكيد‬nacisk (m) (rzecz.)
‫=توكيد‬podkreślenie (n) (rzecz.)
‫=توكيد‬przycisk (m) (rzecz.)
‫يد‬Š
‫=توك‬akcent (m) (rzecz.)
‫يد‬Š
‫=توك‬nacisk (m) (rzecz.)
‫يد‬Š
‫=توك‬podkreślenie (n) (rzecz.)
‫يد‬Š
‫=توك‬przycisk (m) (rzecz.)
‫=تيار‬nurt (m) (rzecz.)
‫=تيار‬obiegowy (przym.)
‫=تيار‬potok (m) (rzecz.)
‫=تيار‬prąd (m) (rzecz.)
‫=تيار‬strumień (m) (rzecz.)
‫=تي‬figa (f) (rzecz.)
‫=ثان‬drugi (przym.)
÷
‫=ثان‬sekunda (f) (rzecz.)
÷
‫=ثاني‬drugi (przym.)
‫=ثاني‬sekunda (f) (rzecz.)
‫=ثانية‬sekunda (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=ثان‬sekunda (f) (rzecz.)
‫=ثدي‬biust (m) (rzecz.)
‫=ثدي‬łono (n) (rzecz.)
‫=ثدي‬pierś (f) (rzecz.)
‫=ثروة‬bogactwo (n) (rzecz.)
‫=ثروة‬obfitość (f) (rzecz.)
‫=ثعلب‬lis (m) (rzecz.)
‫=ثقب‬dziura (f) (rzecz.)
‫=ثقب‬dziurka (f) (rzecz.)
‫=ثقب‬jama (f) (rzecz.)
‫=ثقيل‬ciężki (przym.)
‫=ثلثة‬troje (licz.)
‫=ثلثة‬trójka (f) (rzecz.)
‫=ثلثة‬trzej (licz.)
‫=ثلثة‬trzy (licz.)
‫=ثلثون‬trzydzieści (licz.)
‫يه‬Š
‫=ثلث‬trylogia (f) (rzecz.)
‫=ثلجة‬chłodnia (f) (rzecz.)
‫=ثلجة‬chłodziarka (f) (rzecz.)
‫=ثلجة‬lodówka (f) (rzecz.)
‫=ثلج‬lód (m) (rzecz.)
‫=ثلج‬śnieg (m) (rzecz.)
‫=ث‬następnie (przysł.)
‫=ث‬potem (przysł.)
‫=ث‬więc (spój.)
‫=ث‬wówczas (przysł.)
‫=ث‬wtedy (przysł.)
‫=ث‬zatem (spój.)
‫=ثانون‬osiemdziesiąt (licz.)
‫=ثانية‬osiem (licz.)
‫=ثر‬owoc (m) (rzecz.)
‫=ثر‬owocowy (przym.)
‫=ثر‬płód (m) (rzecz.)
‫=ثن‬cena (f) (rzecz.)
‫=ثن‬cenić (czas.)
‫=ثن‬koszt (m) (rzecz.)
‫=ثن‬kosztować (czas.)
‫=ثن‬szacować (czas.)
‫=ثن‬szanować (czas.)
‫=ثن‬wartość (f) (rzecz.)
‫=ثن‬wyceniać (czas.)
‫=ثن‬znaczenie (n) (rzecz.)
‫=ثنائي‬debel (m) (rzecz.)
‫=ثنائي‬dwoisty (przym.)
‫=ثنائي‬podwójny (przym.)
‫=ثنائي‬sobowtór (m) (rzecz.)
‫=ثوب‬materiał (m) (rzecz.)
‫=ثوب‬płachta (f) (rzecz.)
‫=ثوب‬sukno (n) (rzecz.)
‫=ثوب‬ścierka (f) (rzecz.)
‫=ثوب‬tekstylny (przym.)
‫=ثوب‬tkanina (f) (rzecz.)
‫=ثوب‬tworzywo (n) (rzecz.)
‫=ثوب‬włókienniczy (przym.)
‫=ثور‬buhaj (m) (rzecz.)
‫=ثور‬byk (m) (rzecz.)
‫=ثور‬wołowina (f) (rzecz.)
‫=ثور‬wół (m) (rzecz.)
‫=ثورة‬obrót (m) (rzecz.)
‫=ثورة‬przewrót (m) (rzecz.)
‫=ثورة‬rewolucja (f) (rzecz.)
‫=ثوره‬obrót (m) (rzecz.)
‫=ثوره‬przewrót (m) (rzecz.)
‫=ثوره‬rewolucja (f) (rzecz.)
‫=ثوم‬czosnek (m) (rzecz.)
‫=جاء‬dochodzić (czas.)
‫=جاء‬nastawać (czas.)
‫=جاء‬pochodzić (czas.)
‫=جاء‬przybyć (czas.)
‫=جاء‬przybywać (czas.)
‫=جاء‬przychodzić (czas.)
‫=جاء‬przyjeżdżać (czas.)
‫=جاء‬przyjść (czas.)
‫=جاء‬zdarzać (czas.)
‫=جاد‬ciężki (przym.)
‫=جاد‬poważny (przym.)
‫=جاد‬ważny (przym.)
‫=جاذبية‬ciężar (m) (rzecz.)
‫=جاذبية‬ciężkość (f) (rzecz.)
‫=جاذبية‬grawitacja (f) (rzecz.)
‫ية‬Š
‫ب‬Š
‫=جاذ‬atrakcja (f) (rzecz.)
‫ية‬Š
‫ب‬Š
‫=جاذ‬powab (m) (rzecz.)
‫ية‬Š
‫ب‬Š
‫=جاذ‬przyciąganie (n) (rzecz.)
‫ية‬Š
‫ب‬Š
‫=جاذ‬urok (m) (rzecz.)
‫=جار‬sąsiad (m) (rzecz.)
‫=جاسوس‬szpieg (m) (rzecz.)
‫=جاف‬sucho (przysł.)
‫=جاف‬suchy (przym.)
‫=جاف‬wytrawny (przym.)
‫عه‬Š
‫=جام‬uniwersytecki (przym.)
‫عه‬Š
‫=جام‬uniwersytet (m) (rzecz.)
‫=جانب‬boczek (m) (rzecz.)
‫=جانب‬bok (m) (rzecz.)
‫=جانب‬strona (f) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=جان‬boczek (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=جان‬bok (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=جان‬strona (f) (rzecz.)
‫=جاهز‬gotowy (przym.)
‫=جاهز‬gotów (przym.)
‫=جاهز‬ochoczy (przym.)
‫ز‬Š
‫=جاه‬gotowy (przym.)
‫ز‬Š
‫=جاه‬gotów (przym.)
‫ز‬Š
‫=جاه‬ochoczy (przym.)
‫=جاوز‬mijać (czas.)
‫=جاوز‬przekazywać (czas.)
‫=جاوز‬przekraczać (czas.)
‫=جاوز‬przekroczyć (czas.)
‫=جاوز‬przewyższać (czas.)
‫=جاوز‬wykraczać (czas.)
‫=جاوز‬zdawać (czas.)
‫=جبس‬gips (m) (rzecz.)
‫=جبل‬góra (f) (rzecz.)
‫=جبل‬górski (przym.)
‫=جب‬ser (m) (rzecz.)
‫=جب‬serek (m) (rzecz.)
‫=جبهة‬czoło (n) (rzecz.)
‫=جبي‬czoło (n) (rzecz.)
‫=جثة‬padlina (f) (rzecz.)
‫=جثة‬trup (m) (rzecz.)
‫=جثة‬zwłoki (n) (rzecz.)
‫=جحيم‬piekło (n) (rzecz.)
‫=جد‬dziadek (m) (rzecz.)
‫دا‬Š
‫=ج‬bardzo (przysł.)
‫=جدا‬bardzo (przysł.)
Í
‫=جدا‬tak (przysł.)
Í
‫=جدا‬więc (spój.)
Í
‫=جدار‬mur (m) (rzecz.)
‫=جدار‬ściana (f) (rzecz.)
‫=جدار‬ścienny (przym.)
‫=جدارة‬zasługa (f) (rzecz.)
‫=جدة‬babcia (f) (rzecz.)
‫=جدة‬babka (f) (rzecz.)
‫=جدة‬babunia (f) (rzecz.)
‫=جدري‬ospa (f) (rzecz.)
‫=جده‬babcia (f) (rzecz.)
‫=جده‬babka (f) (rzecz.)
‫=جده‬babunia (f) (rzecz.)
‫=جديد‬nowy (przym.)
‫=جديد‬świeży (przym.)
‫=جذب‬atrakcja (f) (rzecz.)
‫=جذب‬powab (m) (rzecz.)
‫=جذب‬przyciąganie (n) (rzecz.)
‫=جذب‬urok (m) (rzecz.)
‫=جذر‬korzeń (m) (rzecz.)
‫=جذر‬pierwiastek (m) (rzecz.)
‫=جذر‬źródło (n) (rzecz.)
‫=جذع‬badyl (m) (rzecz.)
‫=جذع‬kadłub (m) (rzecz.)
‫=جذع‬łodyga (f) (rzecz.)
‫=جذع‬nóżka (f) (rzecz.)
‫=جذع‬pień (m) (rzecz.)
‫=جذع‬ród (m) (rzecz.)
‫=جذع‬szypułka (f) (rzecz.)
‫=جذع‬trzon (m) (rzecz.)
‫=جذع‬tułów (m) (rzecz.)
‫ذع‬Š
‫=ج‬kadłub (m) (rzecz.)
‫ذع‬Š
‫=ج‬pień (m) (rzecz.)
‫ذع‬Š
‫=ج‬tułów (m) (rzecz.)
‫=جرأة‬animusz (m) (rzecz.)
‫=جرأة‬dzielność (f) (rzecz.)
‫=جرأة‬męstwo (n) (rzecz.)
‫=جرأة‬odwaga (f) (rzecz.)
‫=جرأة‬otucha (f) (rzecz.)
‫=جرأة‬waleczność (f) (rzecz.)
‫=جراح‬chirurg (m) (rzecz.)
‫=جراحة‬chirurgia (f) (rzecz.)
‫راحه‬Š
‫=ج‬chirurgia (f) (rzecz.)
‫=جرادة‬szarańcza (f) (rzecz.)
‫=جرار‬ciągnik (m) (rzecz.)
‫=جرار‬traktor (m) (rzecz.)
‫=جرب‬doświadczać (czas.)
‫=جرب‬próbować (czas.)
‫=جرب‬sprawdzać (czas.)
‫=جرب‬spróbować (czas.)
‫=جرب‬wypróbować (czas.)
‫=جرح‬kaleczyć (czas.)
‫=جرح‬rana (f) (rzecz.)
‫=جرح‬ranić (czas.)
‫=جرح‬zranić (czas.)
‫=جرذ‬szczur (m) (rzecz.)
‫=جرس‬dzwon (m) (rzecz.)
‫=جرية‬przekroczenie (n) (rzecz.)
‫=جرية‬przestępstwo (n) (rzecz.)
‫=جرية‬występek (m) (rzecz.)
‫=جرية‬zbrodnia (f) (rzecz.)
‫=جزء‬część (f) (rzecz.)
‫=جزء‬połać (f) (rzecz.)
‫=جزء‬składnik (m) (rzecz.)
‫=جزء‬strona (f) (rzecz.)
‫=جزر‬marchew (f) (rzecz.)
‫=جزر‬marchewka (f) (rzecz.)
‫=جزيء‬cząsteczka (f) (rzecz.)
‫=جزيء‬drobina (f) (rzecz.)
‫=جزيء‬molekuła (f) (rzecz.)
‫=جزيء‬cząsteczka (f) (rzecz.)
‫=جزيء‬drobina (f) (rzecz.)
‫=جزيء‬molekuła (f) (rzecz.)
‫=جزيرة‬wysepka (f) (rzecz.)
‫=جزيرة‬wyspa (f) (rzecz.)
‫=جسد‬ciałko (n) (rzecz.)
‫=جسد‬ciało (n) (rzecz.)
‫=جسد‬kadłub (m) (rzecz.)
‫=جسد‬korpus (m) (rzecz.)
‫=جسد‬pień (m) (rzecz.)
‫=جسد‬tors (m) (rzecz.)
‫=جسد‬tułów (m) (rzecz.)
‫=جسدي‬cielesny (przym.)
‫=جسدي‬fizyczny (przym.)
‫=جسدي‬materialny (przym.)
‫=جسر‬most (m) (rzecz.)
‫=جسر‬mostek (m) (rzecz.)
‫=جسر‬pomost (m) (rzecz.)
‫سر‬Š
‫=ج‬most (m) (rzecz.)
‫سر‬Š
‫=ج‬mostek (m) (rzecz.)
‫سر‬Š
‫=ج‬pomost (m) (rzecz.)
‫=جسم‬ciałko (n) (rzecz.)
‫=جسم‬ciało (n) (rzecz.)
‫=جسم‬kadłub (m) (rzecz.)
‫=جسم‬korpus (m) (rzecz.)
‫=جسم‬pień (m) (rzecz.)
‫=جسم‬tors (m) (rzecz.)
‫=جسم‬tułów (m) (rzecz.)
‫سماني‬Š
‫=ج‬cielesny (przym.)
‫سماني‬Š
‫=ج‬fizyczny (przym.)
‫سماني‬Š
‫=ج‬materialny (przym.)
‫=جسيم‬cząsteczka (f) (rzecz.)
‫=جسيم‬cząstka (f) (rzecz.)
‫=جسيم‬odrobina (f) (rzecz.)
‫=جسيم‬partykuła (f) (rzecz.)
‫=جشع‬chciwość (f) (rzecz.)
‫=جشع‬pożądliwość (f) (rzecz.)
‫=جشع‬skąpstwo (n) (rzecz.)
‫=جشع‬zachłanność (f) (rzecz.)
‫=جشع‬żądza (f) (rzecz.)
‫=جعل‬robić (czas.)
‫=جعل‬sporządzać (czas.)
‫=جعل‬sprawiać (czas.)
‫=جعل‬uczynić (czas.)
‫=جعل‬wyrabiać (czas.)
‫=جعل‬zrobić (czas.)
‫=جغرافيا‬geografia (f) (rzecz.)
‫=جفف‬schnąć (czas.)
‫=جفف‬suszyć (czas.)
‫=جفف‬wysuszyć (czas.)
‫=جفف‬wysychać (czas.)
‫=جفن‬powieka (f) (rzecz.)
‫=جلد‬cera (f) (rzecz.)
‫=جلد‬kożuch (m) (rzecz.)
‫=جلد‬łupina (f) (rzecz.)
‫=جلد‬skóra (f) (rzecz.)
‫=جلد‬skórka (f) (rzecz.)
‫=جلد‬skórzany (przym.)
‫لد‬Š
‫=ج‬cera (f) (rzecz.)
‫لد‬Š
‫=ج‬kożuch (m) (rzecz.)
‫لد‬Š
‫=ج‬łupina (f) (rzecz.)
‫لد‬Š
‫=ج‬skóra (f) (rzecz.)
‫لد‬Š
‫=ج‬skórka (f) (rzecz.)
‫=جلس‬siedzieć (czas.)
‫=جليد‬lód (m) (rzecz.)
‫=جليد‬mróz (m) (rzecz.)
‫=جال‬piękno (n) (rzecz.)
‫=جال‬piękność (f) (rzecz.)
‫=جال‬uroda (f) (rzecz.)
‫=ججمة‬czaszka (f) (rzecz.)
‫=جع‬dodać (czas.)
‫=جع‬dodatek (m) (rzecz.)
‫=جع‬dodawanie (n) (rzecz.)
‫=جع‬dołączać (czas.)
‫=جع‬łączyć (czas.)
‫=جع‬połączyć (czas.)
‫=جع‬przyłączyć (czas.)
‫=جع‬spajać (czas.)
‫=جع‬złączyć (czas.)
‫=جل‬wielbłąd (m) (rzecz.)
‫=جلة‬zdanie (n) (rzecz.)
‫=جله‬zdanie (n) (rzecz.)
‫=جهور‬lud (m) (rzecz.)
‫=جهورية‬republika (f) (rzecz.)
‫=جهورية‬rzeczpospolita (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=جهور‬republika (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=جهور‬rzeczpospolita (f) (rzecz.)
‫=جيع‬całkiem (przysł.)
‫=جيع‬całość (f) (rzecz.)
‫=جيع‬każdy (zaim.)
‫=جيع‬wszystek (zaim.)
‫=جيع‬wszystko (przysł.)
‫=جيع‬zupełnie (przysł.)
‫=جيل‬ładny (przym.)
‫=جيل‬piękny (przym.)
‫=جناح‬błotnik (m) (rzecz.)
‫=جناح‬skrzydło (n) (rzecz.)
‫=جندي‬wojak (m) (rzecz.)
‫=جندي‬żołnierz (m) (rzecz.)
‫=جنس‬płeć (f) (rzecz.)
‫=جنس‬rodzaj (m) (rzecz.)
‫=جنس‬seks (m) (rzecz.)
‫نس‬Š
‫=ج‬płeć (f) (rzecz.)
‫نس‬Š
‫=ج‬seks (m) (rzecz.)
‫=جنوب‬południe (n) (rzecz.)
‫=جنوب‬południowy (przym.)
‫=جنوبي‬południe (n) (rzecz.)
‫=جنوبي‬południowy (przym.)
‫=جنوني‬durny (przym.)
‫=جنوني‬głupi (przym.)
‫=جني‬embrion (m) (rzecz.)
‫=جني‬zalążek (m) (rzecz.)
‫=جني‬zarodek (m) (rzecz.)
‫=جهاز‬aparat (m) (rzecz.)
‫=جهاز‬narząd (m) (rzecz.)
‫=جهاز‬przyrząd (m) (rzecz.)
‫هاز‬Š
‫=ج‬aparat (m) (rzecz.)
‫هاز‬Š
‫=ج‬narząd (m) (rzecz.)
‫هاز‬Š
‫=ج‬przyrząd (m) (rzecz.)
‫=جهز‬gotowy (przym.)
‫=جهز‬przygotować (czas.)
‫=جهز‬przygotowywać (czas.)
‫=جهز‬przyrządzać (czas.)
‫=جهز‬szykować (czas.)
‫=جهنم‬piekło (n) (rzecz.)
‫=جو‬atmosfera (f) (rzecz.)
‫=جو‬nastrój (m) (rzecz.)
‫=جواب‬odpowiedź (f) (rzecz.)
‫=جودة‬gatunek (m) (rzecz.)
‫=جودة‬jakość (f) (rzecz.)
‫=جودة‬przymiot (m) (rzecz.)
‫=جورب‬skarpeta (f) (rzecz.)
‫=جورب‬skarpetka (f) (rzecz.)
‫=جوع‬głód (m) (rzecz.)
‫=جول‬dżul (m) (rzecz.)
‫=جوهر‬esencja (f) (rzecz.)
‫=جوهر‬istota (f) (rzecz.)
‫=جوهر‬wyciąg (m) (rzecz.)
‫=جيد‬dobro (n) (rzecz.)
‫=جيد‬dobry (przym.)
‫=جيد‬grzeczny (przym.)
‫=جيد‬odpowiedni (przym.)
‫=جيدا‬dobro (n) (rzecz.)
Í
‫=جيدا‬dobry (przym.)
Í
‫=جيدا‬dobrze (przysł.)
Í
‫=جيش‬armia (f) (rzecz.)
‫=جيش‬wojsko (n) (rzecz.)
‫=جيش‬wojskowy (przym.)
‫=جيل‬generacja (f) (rzecz.)
‫=جيل‬pokolenie (n) (rzecz.)
‫=جيل‬rodzenie (n) (rzecz.)
‫=جيولوجيا‬geologia (f) (rzecz.)
‫=حائط‬mur (m) (rzecz.)
‫=حائط‬ściana (f) (rzecz.)
‫=حائط‬ścienny (przym.)
‫ط‬Š
‫=حائ‬mur (m) (rzecz.)
‫ط‬Š
‫=حائ‬ściana (f) (rzecz.)
‫ط‬Š
‫=حائ‬ścienny (przym.)
‫=حاجب‬brew (f) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=حاج‬brew (f) (rzecz.)
‫=حاجة‬potrzeba (f) (rzecz.)
‫=حاجة‬zapotrzebowanie (n) (rzecz.)
‫=حاجز‬ogrodzenie (n) (rzecz.)
‫=حاجز‬parkan (m) (rzecz.)
‫=حاجز‬płot (m) (rzecz.)
‫=حاجز‬przeszkoda (f) (rzecz.)
‫=حاجز‬trudność (f) (rzecz.)
‫=حاجز‬zawada (f) (rzecz.)
‫ز‬Š
‫=حاج‬bariera (f) (rzecz.)
‫ز‬Š
‫=حاج‬przeszkoda (f) (rzecz.)
‫ز‬Š
‫=حاج‬rogatka (f) (rzecz.)
‫ز‬Š
‫=حاج‬szlaban (m) (rzecz.)
‫ز‬Š
‫=حاج‬zapora (f) (rzecz.)
‫=حاد‬gwałtowny (przym.)
‫=حاد‬ostry (przym.)
‫=حاد‬punktualnie (przysł.)
‫=حاد‬spiczasty (przym.)
‫=حادث‬awaria (f) (rzecz.)
‫=حادث‬kraksa (f) (rzecz.)
‫=حادث‬przypadek (m) (rzecz.)
‫=حادث‬wypadek (m) (rzecz.)
‫ث‬Š
‫=حاد‬awaria (f) (rzecz.)
‫ث‬Š
‫=حاد‬kraksa (f) (rzecz.)
‫ث‬Š
‫=حاد‬przypadek (m) (rzecz.)
‫ث‬Š
‫=حاد‬wydarzenie (n) (rzecz.)
‫ث‬Š
‫=حاد‬wypadek (m) (rzecz.)
‫ث‬Š
‫=حاد‬zaszłość (f) (rzecz.)
‫ث‬Š
‫=حاد‬zdarzenie (n) (rzecz.)
‫=حارس‬odźwierny (przym.)
‫=حارس‬stróż (m) (rzecz.)
‫س‬Š
‫=حار‬obrońca (m) (rzecz.)
‫س‬Š
‫=حار‬strażnik (m) (rzecz.)
‫س‬Š
‫=حار‬stróż (m) (rzecz.)
‫=حاسوب‬komputer (m) (rzecz.)
‫=حاضر‬aktualny (przym.)
‫=حاضر‬obecny (przym.)
‫=حاضر‬prezent (m) (rzecz.)
‫=حاضر‬teraźniejszość (f) (rzecz.)
‫=حافة‬brzeg (m) (rzecz.)
‫=حافة‬kant (m) (rzecz.)
‫=حافة‬krawędź (f) (rzecz.)
‫=حافة‬obrzeże (n) (rzecz.)
‫=حافة‬obwódka (f) (rzecz.)
‫=حافة‬rąbek (m) (rzecz.)
‫=حافة‬skraj (m) (rzecz.)
‫=حافر‬kopyto (n) (rzecz.)
‫=حافر‬racica (f) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=حاف‬kopyto (n) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=حاف‬racica (f) (rzecz.)
‫=حافز‬bodziec (m) (rzecz.)
‫=حافز‬impuls (m) (rzecz.)
‫=حافز‬popęd (m) (rzecz.)
‫=حافظ‬konserwować (czas.)
‫=حافظ‬utrzymać (czas.)
‫=حافظ‬utrzymywać (czas.)
‫=حافظ‬zachowywać (czas.)
‫=حاكم‬gubernator (m) (rzecz.)
‫=حاكم‬namiestnik (m) (rzecz.)
‫=حاكم‬wojewoda (m) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=حاك‬gubernator (m) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=حاك‬namiestnik (m) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=حاك‬wojewoda (m) (rzecz.)
‫=حال‬przysłówek (m) (rzecz.)
‫=حاله‬klauzula (f) (rzecz.)
‫=حاله‬kondycja (f) (rzecz.)
‫=حاله‬przypadek (m) (rzecz.)
‫=حاله‬sprawa (f) (rzecz.)
‫=حاله‬stan (m) (rzecz.)
‫=حاله‬warunek (m) (rzecz.)
‫=حاله‬wypadek (m) (rzecz.)
‫=حال‬aktualny (przym.)
‫=حال‬obecny (przym.)
‫=حال‬prezent (m) (rzecz.)
‫=حال‬teraźniejszość (f) (rzecz.)
‫=حال‬współczesny (przym.)
‫=حاليا‬obecnie (przysł.)
Í
‫=حامض‬cierpki (przym.)
‫=حامض‬kwas (m) (rzecz.)
‫=حامض‬kwasowy (przym.)
‫=حامض‬kwaśny (przym.)
‫ض‬Š
‫=حام‬kwaśny (przym.)
‫=حاول‬doświadczać (czas.)
‫=حاول‬próbować (czas.)
‫=حاول‬spróbować (czas.)
‫=حاول‬usiłować (czas.)
‫=حاول‬wypróbować (czas.)
‫=حب‬kochać (czas.)
‫=حب‬lubić (czas.)
‫=حب‬miłość (f) (rzecz.)
‫=حب‬atrament (m) (rzecz.)
‫=حب‬tusz (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=ح‬atrament (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=ح‬tusz (m) (rzecz.)
‫=حبل‬lina (f) (rzecz.)
‫=حبل‬postronek (m) (rzecz.)
‫=حبل‬powróz (m) (rzecz.)
‫=حبل‬struna (f) (rzecz.)
‫=حبل‬sznur (m) (rzecz.)
‫=حبيبة‬odrobina (f) (rzecz.)
‫=حبيبة‬zboże (n) (rzecz.)
‫=حبيبة‬ziarno (n) (rzecz.)
‫=حبيب‬drogi (przym.)
‫=حبيب‬kochanie (n) (rzecz.)
‫=حبيب‬kosztowny (przym.)
‫=حبيب‬miły (przym.)
‫=حبيب‬słodki (przym.)
‫=حت‬do (przyim.)
‫=حت‬dopóki (spój.)
‫=حجاب‬welon (m) (rzecz.)
‫=حجاب‬woal (m) (rzecz.)
‫=حجاب‬woalka (f) (rzecz.)
‫=حجاب‬zasłona (f) (rzecz.)
‫جاب‬Š
‫=ح‬welon (m) (rzecz.)
‫جاب‬Š
‫=ح‬woal (m) (rzecz.)
‫جاب‬Š
‫=ح‬woalka (f) (rzecz.)
‫جاب‬Š
‫=ح‬zasłona (f) (rzecz.)
‫=حجة‬kłótnia (f) (rzecz.)
‫=حجة‬kontrowersja (f) (rzecz.)
‫=حجة‬polemika (f) (rzecz.)
‫=حجة‬spór (m) (rzecz.)
‫=حجر‬głaz (m) (rzecz.)
‫=حجر‬kamień (m) (rzecz.)
‫=حجر‬skała (f) (rzecz.)
‫=حجم‬masa (f) (rzecz.)
‫=حجم‬mnóstwo (n) (rzecz.)
‫=حجم‬objętość (f) (rzecz.)
‫=حجم‬rozmiar (m) (rzecz.)
‫=حجم‬wielkość (f) (rzecz.)
‫=حجم‬wolumen (m) (rzecz.)
‫=حد‬granica (f) (rzecz.)
‫=حد‬kres (m) (rzecz.)
‫=حد‬ograniczenie (n) (rzecz.)
‫=حد‬granica (f) (rzecz.)
Ÿ
‫=حد‬graniczny (przym.)
Ÿ
‫=حد‬rubież (f) (rzecz.)
Ÿ
‫=حداد‬kowal (m) (rzecz.)
‫داد‬Š
‫=ح‬żałoba (f) (rzecz.)
‫=حدث‬wydarzenie (n) (rzecz.)
‫=حدث‬wypadek (m) (rzecz.)
‫=حدث‬zaszłość (f) (rzecz.)
‫=حدث‬zdarzenie (n) (rzecz.)
‫=حدث‬wydarzenie (n) (rzecz.)
ò
‫=حدث‬zdarzenie (n) (rzecz.)
ò
‫=حدد‬ograniczać (czas.)
‫=حدد‬ograniczyć (czas.)
‫=حدود‬granica (f) (rzecz.)
‫=حديث‬język (m) (rzecz.)
‫=حديث‬mowa (f) (rzecz.)
‫=حديد‬żelazko (n) (rzecz.)
‫=حديد‬żelazo (n) (rzecz.)
‫=حذاء‬but (m) (rzecz.)
‫=حذاء‬półbut (m) (rzecz.)
‫ذاء‬Š
‫=ح‬but (m) (rzecz.)
‫ذاء‬Š
‫=ح‬półbut (m) (rzecz.)
‫=حذر‬ostrzegać (czas.)
‫=حذر‬upominać (czas.)
‫=حذر‬uprzedzać (czas.)
‫=حر‬niezależny (przym.)
‫=حر‬swobodny (przym.)
‫=حر‬wolny (przym.)
‫=حرارة‬ciepło (n) (rzecz.)
‫=حرارة‬gorąco (n) (rzecz.)
‫=حرارة‬skwar (m) (rzecz.)
‫=حرارة‬upał (m) (rzecz.)
‫=حرارة‬żar (m) (rzecz.)
‫=حرب‬wojna (f) (rzecz.)
‫=حرب‬wojować (czas.)
‫=حربة‬bagnet (m) (rzecz.)
‫=حربه‬bagnet (m) (rzecz.)
‫=حرث‬orać (czas.)
‫=حرث‬zaorać (czas.)
‫=حرج‬bór (m) (rzecz.)
‫=حرج‬drewniany (przym.)
‫=حرج‬drewno (n) (rzecz.)
‫=حرج‬drzewny (przym.)
‫=حرج‬drzewo (n) (rzecz.)
‫=حرج‬las (m) (rzecz.)
‫=حرج‬leśny (przym.)
‫=حرج‬zagajnik (m) (rzecz.)
‫=حرر‬uwalniać (czas.)
‫=حرر‬uwolnić (czas.)
‫=حرر‬wyzwolić (czas.)
‫=حرر‬zwolnić (czas.)
‫=حرف‬list (m) (rzecz.)
‫=حرف‬litera (f) (rzecz.)
‫=حرك‬poruszać (czas.)
‫=حرك‬ruszać (czas.)
‫=حرك‬ruszyć (czas.)
‫=حركة‬poruszenie (n) (rzecz.)
‫=حركة‬posunięcie (n) (rzecz.)
‫=حركة‬ruch (m) (rzecz.)
‫=حركه‬poruszenie (n) (rzecz.)
‫=حركه‬posunięcie (n) (rzecz.)
‫=حركه‬ruch (m) (rzecz.)
‫=حرية‬niezależność (f) (rzecz.)
‫=حرية‬swoboda (f) (rzecz.)
‫=حرية‬wolność (f) (rzecz.)
‫=حرير‬jedwab (m) (rzecz.)
‫=حريق‬ogień (m) (rzecz.)
‫=حريق‬pożar (m) (rzecz.)
‫=حريق‬przeciwpożarowy (przym.)
‫=حزام‬pas (m) (rzecz.)
‫=حزام‬pasek (m) (rzecz.)
‫زام‬Š
‫=ح‬pas (m) (rzecz.)
‫زام‬Š
‫=ح‬pasek (m) (rzecz.)
‫=حزب‬partia (f) (rzecz.)
‫=حزب‬partyjny (przym.)
‫=حزب‬stronnictwo (n) (rzecz.)
‫زب‬Š
‫=ح‬partia (f) (rzecz.)
‫زب‬Š
‫=ح‬partyjny (przym.)
‫زب‬Š
‫=ح‬stronnictwo (n) (rzecz.)
‫=حزمة‬paczka (f) (rzecz.)
‫=حزمة‬pakiet (m) (rzecz.)
‫=حزمة‬pakunek (m) (rzecz.)
‫=حزمة‬pęk (m) (rzecz.)
‫=حزمة‬przesyłka (f) (rzecz.)
‫=حزمة‬tłumok (m) (rzecz.)
‫=حزمة‬tobołek (m) (rzecz.)
‫=حزمة‬wiązka (f) (rzecz.)
‫=حزمة‬zawiniątko (n) (rzecz.)
‫=حزين‬nędzny (przym.)
‫=حزين‬smutny (przym.)
‫=حزين‬żałosny (przym.)
‫=حساء‬zupa (f) (rzecz.)
‫=حساب‬faktura (f) (rzecz.)
‫=حساب‬konto (n) (rzecz.)
‫=حساب‬obliczać (czas.)
‫=حساب‬obrachunek (m) (rzecz.)
‫=حساب‬rachunek (m) (rzecz.)
‫=حساب‬relacja (f) (rzecz.)
‫=حساس‬bolesny (przym.)
‫=حساس‬czuły (przym.)
‫=حساس‬delikatność (f) (rzecz.)
‫=حساس‬drażliwy (przym.)
‫=حساس‬uczuciowy (przym.)
‫=حساس‬wrażliwy (przym.)
‫=حساس‬zmysłowy (przym.)
‫=حساسية‬alergia (f) (rzecz.)
‫=حساسية‬uczulenie (n) (rzecz.)
‫=حسن‬dobro (n) (rzecz.)
‫=حسن‬dobry (przym.)
‫=حسن‬dobrze (przysł.)
‫=حشد‬ciżba (f) (rzecz.)
‫=حشد‬mnóstwo (n) (rzecz.)
‫=حشد‬tłok (m) (rzecz.)
‫=حشد‬tłum (m) (rzecz.)
‫=حشرة‬insekt (m) (rzecz.)
‫=حشرة‬owad (m) (rzecz.)
‫=حشره‬insekt (m) (rzecz.)
‫=حشره‬owad (m) (rzecz.)
‫=حصاد‬plon (m) (rzecz.)
‫=حصاد‬zbierać (czas.)
‫=حصاد‬zbiór (m) (rzecz.)
‫=حصاد‬żniwo (n) (rzecz.)
‫=حصان‬koń (m) (rzecz.)
‫=حصل‬dostać (czas.)
‫=حصل‬zdobywać (czas.)
‫=حصى‬żwir (m) (rzecz.)
‫=حضارة‬cywilizacja (f) (rzecz.)
‫=حضارة‬kultura (f) (rzecz.)
‫=حط‬grunt (m) (rzecz.)
‫=حط‬kraina (f) (rzecz.)
‫=حط‬kraj (m) (rzecz.)
‫=حط‬ląd (m) (rzecz.)
‫=حط‬lądować (czas.)
‫=حط‬wylądować (czas.)
‫=حط‬wyładowywać (czas.)
‫=حط‬ziemia (f) (rzecz.)
‫=حطام‬gruz (m) (rzecz.)
‫=حطام‬szczątki (pl) (rzecz.)
‫=حطب‬drewniany (przym.)
‫=حطب‬drewno (n) (rzecz.)
‫=حطب‬drzewny (przym.)
‫=حطب‬drzewo (n) (rzecz.)
‫=حطب‬las (m) (rzecz.)
‫=حطب‬leśny (przym.)
‫=حطب‬zagajnik (m) (rzecz.)
‫=حطم‬miażdżyć (czas.)
‫=حطم‬niszczyć (czas.)
‫=حطم‬rozgnieść (czas.)
‫=حطم‬zgnieść (czas.)
‫=حطم‬zmiażdżyć (czas.)
‫=حظ‬fortuna (f) (rzecz.)
‫=حظ‬los (m) (rzecz.)
‫=حظ‬okazja (f) (rzecz.)
‫=حظ‬przypadek (m) (rzecz.)
‫=حظ‬szansa (f) (rzecz.)
‫=حظ‬szczęście (n) (rzecz.)
‫=حظ‬traf (m) (rzecz.)
‫=حفيد‬wnuk (m) (rzecz.)
‫=حق‬prawo (n) (rzecz.)
‫=حق‬racja (f) (rzecz.)
‫=حق‬słuszność (f) (rzecz.)
‫=حق‬wprost (przysł.)
‫=حقل‬boisko (n) (rzecz.)
‫=حقل‬dziedzina (f) (rzecz.)
‫=حقل‬pole (n) (rzecz.)
‫=حقل‬równina (f) (rzecz.)
‫=حقل‬teren (m) (rzecz.)
‫=حقل‬terenowy (przym.)
‫=حقيبة‬chlebak (m) (rzecz.)
‫=حقيبة‬plecak (m) (rzecz.)
‫=حقيبة‬torba (f) (rzecz.)
‫=حقيبة‬torebka (f) (rzecz.)
‫=حقيبة‬tornister (m) (rzecz.)
‫=حقيبة‬worek (m) (rzecz.)
‫=حقيبة‬workowy (przym.)
‫=حقيقة‬fakt (m) (rzecz.)
‫=حقيقي‬autentyczny (przym.)
‫=حقيقي‬prawda (f) (rzecz.)
‫=حقيقي‬prawdziwy (przym.)
‫=حقيقي‬rzeczywisty (przym.)
‫=حقيقي‬szczery (przym.)
‫=حكم‬arbiter (m) (rzecz.)
‫=حكم‬kolejność (f) (rzecz.)
‫=حكم‬ład (m) (rzecz.)
‫=حكم‬panować (czas.)
‫=حكم‬panowanie (n) (rzecz.)
‫=حكم‬polecenie (n) (rzecz.)
‫=حكم‬porządek (m) (rzecz.)
‫=حكم‬rozjemca (m) (rzecz.)
‫=حكم‬rozkaz (m) (rzecz.)
‫=حكم‬rządzić (czas.)
‫=حكم‬sędzia (m) (rzecz.)
‫=حكم‬władza (f) (rzecz.)
‫=حكم‬zakon (m) (rzecz.)
‫=حكم‬zlecenie (n) (rzecz.)
‫كم‬ì
‫=ح‬arbiter (m) (rzecz.)
‫كم‬ì
‫=ح‬rozjemca (m) (rzecz.)
‫كم‬ì
‫=ح‬sędzia (m) (rzecz.)
‫=حكمة‬mądrość (f) (rzecz.)
‫=حكومة‬reżim (m) (rzecz.)
‫=حكومة‬rząd (m) (rzecz.)
‫=حكومة‬ustrój (m) (rzecz.)
‫=حكيم‬mądry (przym.)
‫=حكيم‬roztropny (przym.)
‫=حلوة‬słodkość (f) (rzecz.)
‫=حلوة‬słodycz (f) (rzecz.)
‫=حلزون‬ślimak (m) (rzecz.)
‫=حلم‬marzenie (n) (rzecz.)
‫=حلم‬sen (m) (rzecz.)
‫=حلو‬miły (przym.)
‫=حلو‬słodki (przym.)
‫=حلوى‬cukierek (m) (rzecz.)
‫=حلوى‬deser (m) (rzecz.)
‫=حلوى‬deserowy (przym.)
‫=حلوى‬legumina (f) (rzecz.)
‫=حلى‬cukrzyć (czas.)
‫=حلى‬osłodzić (czas.)
‫=حلى‬słodzić (czas.)
‫=حليب‬mleczny (przym.)
‫=حليب‬mleko (n) (rzecz.)
‫=حار‬osioł (m) (rzecz.)
‫مار‬Š
‫=ح‬osioł (m) (rzecz.)
‫=حام‬gołąb (m) (rzecz.)
‫=حام‬kąpać (czas.)
‫=حام‬kąpiel (f) (rzecz.)
‫=حام‬natrysk (m) (rzecz.)
‫=حام‬prysznic (m) (rzecz.)
‫=حام‬wanna (f) (rzecz.)
‫=حام‬wykąpać (czas.)
‫=حامه‬gołąb (m) (rzecz.)
‫=حاية‬ochrona (f) (rzecz.)
‫=حاية‬opieka (f) (rzecz.)
‫=حاية‬osłona (f) (rzecz.)
‫=حاية‬protekcja (f) (rzecz.)
‫=حاية‬zabezpieczenie (n) (rzecz.)
‫=حل‬baranek (m) (rzecz.)
‫=حل‬ciąża (f) (rzecz.)
‫=حل‬jagnięcy (przym.)
‫مل‬Š
ò
‫=ح‬brzemię (n) (rzecz.)
‫مل‬Š
ò
‫=ح‬ciężar (m) (rzecz.)
‫مل‬Š
ò
‫=ح‬ładunek (m) (rzecz.)
‫=حل‬ciąża (f) (rzecz.)
‫=حى‬febra (f) (rzecz.)
‫=حى‬gorączka (f) (rzecz.)
‫=حنجرة‬krtań (f) (rzecz.)
‫=حوت‬wieloryb (m) (rzecz.)
‫=حياة‬życie (n) (rzecz.)
‫=حياة‬żywot (m) (rzecz.)
‫=حيله‬podstęp (m) (rzecz.)
‫=حيله‬sztuczka (f) (rzecz.)
‫=حيله‬trik (m) (rzecz.)
‫=حيوان‬bestia (f) (rzecz.)
‫=حيوان‬bydlak (m) (rzecz.)
‫=حيوان‬istota (f) (rzecz.)
‫=حيوان‬kreatura (f) (rzecz.)
‫=حيوان‬stworzenie (n) (rzecz.)
‫=حيوان‬zwierz (m) (rzecz.)
‫=حيوان‬zwierzak (m) (rzecz.)
‫=حيوان‬zwierzęcy (przym.)
‫=خات‬kółko (n) (rzecz.)
‫=خات‬obrączka (f) (rzecz.)
‫=خات‬pierścień (m) (rzecz.)
‫=خات‬pierścionek (m) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=خات‬kółko (n) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=خات‬obrączka (f) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=خات‬pierścień (m) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=خات‬pierścionek (m) (rzecz.)
‫=خادم‬posługacz (m) (rzecz.)
‫=خادم‬sługa (f) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=خاد‬posługacz (m) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=خاد‬sługa (f) (rzecz.)
‫=خاص‬osobliwy (przym.)
‫=خاص‬poszczególny (przym.)
‫=خاص‬prywatny (przym.)
‫=خاص‬specjalny (przym.)
‫=خاص‬szczególny (przym.)
‫=خاص‬szczegół (m) (rzecz.)
‫=خاصية‬majątek (m) (rzecz.)
‫=خاصية‬mienie (n) (rzecz.)
‫=خاصية‬posesja (f) (rzecz.)
‫=خاصية‬posiadłość (f) (rzecz.)
‫=خاصية‬własność (f) (rzecz.)
‫=خاصية‬właściwość (f) (rzecz.)
‫=خاف‬bać (czas.)
‫=خال‬stryj (m) (rzecz.)
‫=خال‬wuj (m) (rzecz.)
‫=خال‬wujek (m) (rzecz.)
‫=خالة‬ciocia (f) (rzecz.)
‫=خالة‬ciotka (f) (rzecz.)
‫ص‬Š
‫=خال‬mocny (przym.)
‫ص‬Š
‫=خال‬pewny (przym.)
‫ص‬Š
‫=خال‬silny (przym.)
‫ص‬Š
‫=خال‬solidny (przym.)
‫ص‬Š
‫=خال‬twardy (przym.)
‫س‬Š
‫=خام‬piątka (f) (rzecz.)
‫س‬Š
‫=خام‬pięć (licz.)
‫=خباز‬piekarz (m) (rzecz.)
‫=خبة‬doświadczać (czas.)
‫=خبة‬doświadczenie (n) (rzecz.)
‫=خبة‬doznanie (n) (rzecz.)
‫=خبة‬doznawać (czas.)
‫=خبة‬praktyka (f) (rzecz.)
‫=خبة‬przeżywać (czas.)
‫=خبز‬chleb (m) (rzecz.)
‫=خبز‬pieczywo (n) (rzecz.)
‫=خبز‬utrzymanie (n) (rzecz.)
‫=خبي‬biegły (przym.)
‫=خبي‬ekspert (m) (rzecz.)
‫=خبي‬rzeczoznawca (m) (rzecz.)
‫=خبي‬sprawny (przym.)
‫=خبي‬sprytny (przym.)
‫=خبي‬wprawny (przym.)
‫=خبي‬znawca (m) (rzecz.)
‫=خبي‬zręczny (przym.)
‫=ختم‬pieczątka (f) (rzecz.)
‫=ختم‬pieczęć (f) (rzecz.)
‫=ختم‬stempel (m) (rzecz.)
‫=ختم‬znaczek (m) (rzecz.)
‫=خدعة‬podstęp (m) (rzecz.)
‫=خدعة‬sztuczka (f) (rzecz.)
‫=خدعة‬trik (m) (rzecz.)
‫دمه‬Š
‫=خ‬obsługa (f) (rzecz.)
‫دمه‬Š
‫=خ‬przysługa (f) (rzecz.)
‫دمه‬Š
‫=خ‬serwis (m) (rzecz.)
‫دمه‬Š
‫=خ‬służba (f) (rzecz.)
‫دمه‬Š
‫=خ‬usługa (f) (rzecz.)
‫=خراج‬ropień (m) (rzecz.)
‫=خراج‬wrzód (m) (rzecz.)
‫راج‬ß
‫=خـ‬ropień (m) (rzecz.)
‫راج‬ß
‫=خـ‬wrzód (m) (rzecz.)
‫=خرافة‬przesąd (m) (rzecz.)
‫=خرافة‬zabobon (m) (rzecz.)
‫=خرافه‬przesąd (m) (rzecz.)
‫=خرافه‬zabobon (m) (rzecz.)
‫=خردل‬musztarda (f) (rzecz.)
‫=خرسانة‬beton (m) (rzecz.)
‫=خرسانة‬betonowy (przym.)
‫رقه‬Š
‫=خ‬gałgan (m) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=خ‬łach (m) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=خ‬łachman (m) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=خ‬szmata (f) (rzecz.)
‫=خروف‬baranek (m) (rzecz.)
‫=خروف‬baranina (f) (rzecz.)
‫=خروف‬jagnięcy (przym.)
‫=خروف‬owca (f) (rzecz.)
‫=خريطة‬mapa (f) (rzecz.)
‫=خريف‬jesień (f) (rzecz.)
‫زانه‬Š
‫=خ‬szafa (f) (rzecz.)
‫زانه‬Š
‫=خ‬szafka (f) (rzecz.)
‫=خزنة‬sejf (m) (rzecz.)
‫=خزي‬hańba (f) (rzecz.)
‫=خزي‬niełaska (f) (rzecz.)
‫=خزي‬srom (m) (rzecz.)
‫=خزي‬wstyd (m) (rzecz.)
‫زي‬Š
‫=خ‬hańba (f) (rzecz.)
‫زي‬Š
‫=خ‬niełaska (f) (rzecz.)
‫زي‬Š
‫=خ‬srom (m) (rzecz.)
‫زي‬Š
‫=خ‬wstyd (m) (rzecz.)
‫=خس‬sałata (f) (rzecz.)
‫=خسوف‬zaćmienie (n) (rzecz.)
‫=خشب‬budulec (m) (rzecz.)
‫=خشب‬drewniany (przym.)
‫=خشب‬drewno (n) (rzecz.)
‫=خشب‬drzewny (przym.)
‫=خشب‬drzewo (n) (rzecz.)
‫=خشب‬las (m) (rzecz.)
‫=خشب‬leśny (przym.)
‫=خشب‬zagajnik (m) (rzecz.)
‫=خشخاش‬mak (m) (rzecz.)
‫=خشخاش‬makowy (przym.)
‫=خشن‬brutalny (przym.)
‫=خشن‬grubiański (przym.)
‫=خشن‬prymitywny (przym.)
‫=خشن‬surowy (przym.)
‫=خشن‬szorstki (przym.)
‫صب‬Š
‫=خ‬bogaty (przym.)
‫صب‬Š
‫=خ‬obfity (przym.)
‫=خصم‬adwersarz (m) (rzecz.)
‫=خصم‬antagonista (m) (rzecz.)
‫=خصم‬oponent (m) (rzecz.)
‫=خصم‬przeciwnik (m) (rzecz.)
‫=خصم‬przeciwny (przym.)
‫=خصية‬jądro (n) (rzecz.)
‫=خصيه‬jądro (n) (rzecz.)
‫=خضره‬jarzyna (f) (rzecz.)
‫=خضره‬jarzynowy (przym.)
‫=خضره‬warzywny (przym.)
‫=خضره‬warzywo (n) (rzecz.)
‫=خضروات‬jarzyna (f) (rzecz.)
‫=خضروات‬jarzynowy (przym.)
‫=خضروات‬warzywny (przym.)
‫=خضروات‬warzywo (n) (rzecz.)
‫=خط‬kierunek (m) (rzecz.)
‫=خط‬kreska (f) (rzecz.)
‫=خط‬linia (f) (rzecz.)
‫=خطأ‬błąd (m) (rzecz.)
‫=خطأ‬błędny (przym.)
‫=خطأ‬brak (m) (rzecz.)
‫=خطأ‬defekt (m) (rzecz.)
‫=خطأ‬fałsz (m) (rzecz.)
‫=خطأ‬fałszywy (przym.)
‫=خطأ‬kłamliwy (przym.)
‫=خطأ‬mylny (przym.)
‫=خطأ‬niedobry (przym.)
‫=خطأ‬niepoprawny (przym.)
‫=خطأ‬nieprawdziwy (przym.)
‫=خطأ‬nieprawidłowy (przym.)
‫=خطأ‬niewłaściwy (przym.)
‫=خطأ‬omyłka (f) (rzecz.)
‫=خطأ‬opaczny (przym.)
‫=خطأ‬pomyłka (f) (rzecz.)
‫=خطأ‬uchyb (m) (rzecz.)
‫=خطأ‬usterka (f) (rzecz.)
‫=خطأ‬wada (f) (rzecz.)
‫=خطأ‬zły (m) (rzecz.)
‫=خطأ‬zły (przym.)
‫=خطاب‬komunikat (m) (rzecz.)
‫=خطاب‬orędzie (n) (rzecz.)
‫=خطاب‬wiadomość (f) (rzecz.)
‫=خطاف‬haczyk (m) (rzecz.)
‫=خطاف‬hak (m) (rzecz.)
‫=خطر‬groźba (f) (rzecz.)
‫=خطر‬niebezpieczeństwo (n) (rzecz.)
‫=خطر‬pogróżka (f) (rzecz.)
‫=خطر‬ryzyko (n) (rzecz.)
‫=خطر‬ryzykować (czas.)
‫=خطر‬zagrożenie (n) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=خط‬niebezpieczny (przym.)
‫طه‬Š
‫=خ‬plan (m) (rzecz.)
‫طه‬Š
‫=خ‬projekt (m) (rzecz.)
‫طه‬Š
‫=خ‬zamysł (m) (rzecz.)
‫=خطوة‬krok (m) (rzecz.)
‫=خطوه‬krok (m) (rzecz.)
‫=خطيئة‬grzech (m) (rzecz.)
‫=خف‬kapeć (m) (rzecz.)
‫=خف‬pantofel (m) (rzecz.)
‫=خفاء‬tajemnica (f) (rzecz.)
‫=خفاء‬zagadka (f) (rzecz.)
‫=خفاش‬gacek (m) (rzecz.)
‫=خفاش‬nietoperz (m) (rzecz.)
‫=خفي‬tajemniczy (przym.)
‫=خفي‬zagadkowy (przym.)
‫=خفيف‬cienki (przym.)
‫=خفيف‬delikatny (przym.)
‫=خفيف‬drobny (przym.)
‫=خفيف‬lekki (przym.)
‫=خفيف‬lekkomyślny (przym.)
‫=خفيف‬ładny (przym.)
‫=خفيف‬miałki (przym.)
‫=خفيف‬piękny (przym.)
‫=خل‬ocet (m) (rzecz.)
‫=خلل‬podczas (przyim.)
‫=خلل‬przez (przyim.)
‫=خلد‬borsuk (m) (rzecz.)
‫=خلد‬kret (m) (rzecz.)
‫=خلف‬tylny (przym.)
‫=خلف‬tył (m) (rzecz.)
‫=خلية‬celka (f) (rzecz.)
‫=خلية‬komórka (f) (rzecz.)
‫=خليج‬zatoka (f) (rzecz.)
‫=خليط‬mieszanina (f) (rzecz.)
‫=خليط‬mieszanka (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=خل‬celka (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=خل‬komórka (f) (rzecz.)
‫=خار‬welon (m) (rzecz.)
‫=خار‬woal (m) (rzecz.)
‫=خار‬woalka (f) (rzecz.)
‫=خار‬zasłona (f) (rzecz.)
‫=خر‬wino (n) (rzecz.)
‫=خسة‬piątka (f) (rzecz.)
‫=خسة‬pięć (licz.)
‫=خسون‬pięćdziesiąt (licz.)
‫=خن‬oceniać (czas.)
‫=خن‬ocenić (czas.)
‫=خن‬sądzić (czas.)
‫=خن‬szacować (czas.)
‫=خن‬szanować (czas.)
‫=خن‬uważać (czas.)
‫=خية‬drożdże (pl) (rzecz.)
‫=خناق‬błonica (f) (rzecz.)
‫=خناق‬dyfteryt (m) (rzecz.)
‫=خنجر‬sztylet (m) (rzecz.)
‫=خندق‬rów (m) (rzecz.)
‫=خنزير‬prosiak (m) (rzecz.)
‫=خنزير‬świnia (f) (rzecz.)
‫=خنزير‬wieprz (m) (rzecz.)
‫نزير‬Š
‫=خ‬prosiak (m) (rzecz.)
‫نزير‬Š
‫=خ‬świnia (f) (rzecz.)
‫نزير‬Š
‫=خ‬wieprz (m) (rzecz.)
‫=!خنزير‬prosiak (m) (rzecz.)
‫=!خنزير‬świnia (f) (rzecz.)
‫=!خنزير‬wieprz (m) (rzecz.)
‫=خنفساء‬chrząszcz (m) (rzecz.)
‫=خوارزمية‬algorytm (m) (rzecz.)
‫=خوخ‬śliwa (f) (rzecz.)
‫=خوخ‬śliwka (f) (rzecz.)
‫=خوذة‬hełm (m) (rzecz.)
‫=خوذة‬kask (m) (rzecz.)
‫=خوذه‬hełm (m) (rzecz.)
‫=خوذه‬kask (m) (rzecz.)
‫=خوف‬bać (czas.)
‫=خوف‬bojaźń (f) (rzecz.)
‫=خوف‬lęk (m) (rzecz.)
‫=خوف‬obawa (f) (rzecz.)
‫=خوف‬przerażenie (n) (rzecz.)
‫=خوف‬przestrach (m) (rzecz.)
‫=خوف‬strach (m) (rzecz.)
‫=خوف‬trwoga (f) (rzecz.)
‫=خيار‬ogórek (m) (rzecz.)
‫=خياط‬krawiec (m) (rzecz.)
‫=خيال‬duch (m) (rzecz.)
‫=خيال‬fikcja (f) (rzecz.)
‫=خيال‬upiór (m) (rzecz.)
‫=خيال‬urojenie (n) (rzecz.)
‫=خيال‬widmo (n) (rzecz.)
‫=خيال‬wymysł (m) (rzecz.)
‫=خيال‬zjawa (f) (rzecz.)
‫=خيال‬cudny (przym.)
‫=خيال‬cudowny (przym.)
‫=خيال‬fantastyczny (przym.)
‫=خيزران‬bambus (m) (rzecz.)
‫=خيشوم‬skrzele (n) (rzecz.)
‫=خيط‬nawlekać (czas.)
‫=خيط‬nić (f) (rzecz.)
‫=خيط‬nitka (f) (rzecz.)
‫=خيط‬przędza (f) (rzecz.)
‫=خيط‬sznur (m) (rzecz.)
‫=خيط‬sznurek (m) (rzecz.)
‫=خيط‬szpagat (m) (rzecz.)
‫=خيمة‬namiot (m) (rzecz.)
‫=دائرة‬koło (n) (rzecz.)
‫=دائرة‬krąg (m) (rzecz.)
‫=دائرة‬obwód (m) (rzecz.)
‫=دائرة‬okrąg (m) (rzecz.)
‫=دائري‬kolisty (przym.)
‫=دائري‬krąg (m) (rzecz.)
‫=دائري‬kulisty (przym.)
‫=دائري‬okólny (przym.)
‫=دائري‬okrągły (przym.)
‫=دائري‬okrężny (przym.)
‫=دائري‬runda (f) (rzecz.)
‫=دائري‬szczery (przym.)
‫=دائما‬jednak (spój.)
Í
‫=دائما‬jeszcze (part.)
Í
‫=دائما‬nadal (przysł.)
Í
‫=داخل‬do (przyim.)
‫=داخل‬na (przyim.)
‫=داخل‬w (przyim.)
‫=دار‬dom (m) (rzecz.)
‫=دار‬domowy (przym.)
‫=دار‬mieszkanie (n) (rzecz.)
‫=دافئ‬ciepły (przym.)
‫=دافئ‬serdeczny (przym.)
‫ئ‬Š
‫=داف‬ciepły (przym.)
‫ئ‬Š
‫=داف‬serdeczny (przym.)
‫=دام‬trwać (czas.)
‫=دام‬wytrzymać (czas.)
‫=دب‬niedźwiedź (m) (rzecz.)
‫=دبابة‬czołg (m) (rzecz.)
‫=دبلوم‬dyplom (m) (rzecz.)
‫=دبلوماسية‬dyplomacja (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫بلوماس‬Š
‫=د‬dyplomacja (f) (rzecz.)
‫=دبور‬szerszeń (m) (rzecz.)
‫=دبوس‬szpilka (f) (rzecz.)
‫=دثار‬koc (m) (rzecz.)
‫=دثار‬koperta (f) (rzecz.)
‫=دثار‬nakrycie (n) (rzecz.)
‫=دثار‬okładka (f) (rzecz.)
‫=دثار‬osłona (f) (rzecz.)
‫=دثار‬pokrycie (n) (rzecz.)
‫=دثار‬pokrywa (f) (rzecz.)
‫=دثار‬przykrycie (n) (rzecz.)
‫=دثار‬przykrywka (f) (rzecz.)
‫=دجاجة‬drób (n) (rzecz.)
‫=دجاجة‬kura (f) (rzecz.)
‫=دجاجة‬ptak (m) (rzecz.)
‫=دجاجه‬kura (f) (rzecz.)
‫=دخان‬dym (m) (rzecz.)
‫=دخان‬dymić (czas.)
‫=دخان‬kopcić (czas.)
‫=دخن‬dymić (czas.)
‫=دخن‬kopcić (czas.)
‫=دخن‬palić (czas.)
‫=دخن‬wędzić (czas.)
‫جاج‬Û
‫=د‬kurczak (m) (rzecz.)
‫=دراجة‬koło (n) (rzecz.)
‫=دراجة‬rower (m) (rzecz.)
‫=دراما‬dramat (m) (rzecz.)
‫=درب‬kształcić (czas.)
‫=درب‬rozwijać (czas.)
‫=درب‬szkolić (czas.)
‫=درب‬tworzyć (czas.)
‫=درب‬utworzyć (czas.)
‫=درب‬wykształcać (czas.)
‫=درج‬szuflada (f) (rzecz.)
‫=درجة‬stopień (m) (rzecz.)
‫=درجه‬krok (m) (rzecz.)
‫=درجه‬minuta (f) (rzecz.)
‫=درجه‬schodek (m) (rzecz.)
‫=درجه‬stopień (m) (rzecz.)
‫=درس‬badać (czas.)
‫=درس‬lekcja (f) (rzecz.)
‫=درس‬nauczka (f) (rzecz.)
‫=درس‬studiować (czas.)
‫=درس‬uczyć (czas.)
‫=درع‬osłona (f) (rzecz.)
‫=درع‬tarcza (f) (rzecz.)
‫=دستور‬budowa (f) (rzecz.)
‫=دستور‬konstytucja (f) (rzecz.)
‫=دستور‬skład (m) (rzecz.)
‫=دستور‬ustanowienie (n) (rzecz.)
‫=دستور‬ustawa (f) (rzecz.)
‫=دسم‬grubas (m) (rzecz.)
‫=دسم‬gruby (przym.)
‫=دسم‬okrasa (f) (rzecz.)
‫=دسم‬sadło (n) (rzecz.)
‫=دسم‬tłusty (przym.)
‫=دسم‬tłuszcz (m) (rzecz.)
‫=دسم‬tłuszczowy (przym.)
‫=دش‬natrysk (m) (rzecz.)
‫=دش‬prysznic (m) (rzecz.)
‫=دعابة‬humor (m) (rzecz.)
‫=دعابة‬nastrój (m) (rzecz.)
‫=دعارة‬nierząd (m) (rzecz.)
‫=دعارة‬prostytucja (f) (rzecz.)
‫=دعم‬oparcie (n) (rzecz.)
‫=دعم‬podpierać (czas.)
‫=دعم‬podpora (f) (rzecz.)
‫=دعم‬podpórka (f) (rzecz.)
‫=دعم‬podtrzymywać (czas.)
‫=دعم‬pomoc (f) (rzecz.)
‫=دعم‬poparcie (n) (rzecz.)
‫=دعم‬popierać (czas.)
‫=دعم‬utrzymywać (czas.)
‫=دعم‬wsparcie (n) (rzecz.)
‫=دعوة‬zaproszenie (n) (rzecz.)
‫=دعوه‬zaproszenie (n) (rzecz.)
‫=دفع‬nakłaniać (czas.)
‫=دفع‬nałożyć (czas.)
‫=دفع‬opłata (f) (rzecz.)
‫=دفع‬pchać (czas.)
‫=دفع‬płatność (f) (rzecz.)
‫=دفع‬popychać (czas.)
‫=دفع‬sprawiać (czas.)
‫=دفع‬wpłata (f) (rzecz.)
‫=دفع‬wypłata (f) (rzecz.)
‫=دفع‬zapłata (f) (rzecz.)
‫=دفن‬pochówek (m) (rzecz.)
‫=دفن‬pogrzeb (m) (rzecz.)
‫=دفن‬pogrzebanie (n) (rzecz.)
‫=دقيق‬czuły (przym.)
‫=دقيق‬delikatny (przym.)
‫=دقيق‬dokładny (przym.)
‫=دقيق‬drobny (przym.)
‫=دقيق‬kruchy (przym.)
‫=دقيق‬łamliwy (przym.)
‫=دقيق‬mączny (przym.)
‫=دقيق‬mąka (f) (rzecz.)
‫=دقيق‬misterny (przym.)
‫=دقيق‬precyzyjny (przym.)
‫=دقيق‬punktualny (przym.)
‫=دقيق‬słaby (przym.)
‫=دقيق‬wątły (przym.)
‫=دقيقة‬minuta (f) (rzecz.)
‫=دقيقه‬minuta (f) (rzecz.)
‫=دكان‬magazyn (m) (rzecz.)
‫=دكان‬sklep (m) (rzecz.)
‫=دكان‬skład (m) (rzecz.)
‫=دللية‬semantyka (f) (rzecz.)
‫=دلفي‬delfin (m) (rzecz.)
‫=دلو‬ceber (m) (rzecz.)
‫=دلو‬kubeł (m) (rzecz.)
‫=دلو‬wiaderko (n) (rzecz.)
‫=دلو‬wiadro (n) (rzecz.)
‫=دليل‬kierownik (m) (rzecz.)
‫=دليل‬poradnik (m) (rzecz.)
‫=دليل‬przewodnik (m) (rzecz.)
‫=دم‬krew (f) (rzecz.)
‫=دم‬krew (f) (rzecz.)
‫=دمار‬destrukcja (f) (rzecz.)
‫=دمار‬ruina (f) (rzecz.)
‫=دمار‬zagłada (f) (rzecz.)
‫=دمار‬zniszczenie (n) (rzecz.)
‫=دماغ‬mózg (m) (rzecz.)
‫=دمعة‬łza (f) (rzecz.)
‫=دمعه‬łza (f) (rzecz.)
‫=دمغة‬pieczątka (f) (rzecz.)
‫=دمغة‬pieczęć (f) (rzecz.)
‫=دمغة‬stempel (m) (rzecz.)
‫=دمغة‬znaczek (m) (rzecz.)
‫=دمية‬lala (f) (rzecz.)
‫=دمية‬lalka (f) (rzecz.)
‫=دهان‬barwnik (m) (rzecz.)
‫=دهان‬farba (f) (rzecz.)
‫=دهان‬malarz (m) (rzecz.)
‫=دهن‬gruby (przym.)
‫=دهن‬okrasa (f) (rzecz.)
‫=دهن‬sadło (n) (rzecz.)
‫=دهن‬tłusty (przym.)
‫=دهن‬tłuszcz (m) (rzecz.)
‫=دهن‬tłuszczowy (przym.)
‫=دهن‬brudny (przym.)
‫=دهنـي‬grubas (m) (rzecz.)
‫=دهنـي‬gruby (przym.)
‫=دهنـي‬okrasa (f) (rzecz.)
‫=دهنـي‬sadło (n) (rzecz.)
‫=دهن‬tłusty (przym.)
‫=دهنـي‬tłuszcz (m) (rzecz.)
‫=دهنـي‬tłuszczowy (przym.)
‫=دواسة‬pedał (m) (rzecz.)
‫=دودة‬czerw (m) (rzecz.)
‫=دودة‬robak (m) (rzecz.)
‫=دوده‬czerw (m) (rzecz.)
‫=دوده‬robak (m) (rzecz.)
‫=دور‬część (f) (rzecz.)
‫=دور‬rola (f) (rzecz.)
‫=دور‬udział (m) (rzecz.)
‫=دور‬zaokrąglać (czas.)
‫=دورة‬cykl (m) (rzecz.)
‫=دورة‬obieg (m) (rzecz.)
‫=دورة‬okres (m) (rzecz.)
‫=دوره‬cykl (m) (rzecz.)
‫=دوره‬obieg (m) (rzecz.)
‫=دوره‬okres (m) (rzecz.)
‫=دوري‬wróbel (m) (rzecz.)
‫=دولة‬kraina (f) (rzecz.)
‫=دولة‬kraj (m) (rzecz.)
‫=دولة‬ląd (m) (rzecz.)
‫=دولة‬ojczyzna (f) (rzecz.)
‫=دولة‬państwo (n) (rzecz.)
‫=دولة‬prowincja (f) (rzecz.)
‫=دولة‬ziemia (f) (rzecz.)
‫=دولفي‬delfin (m) (rzecz.)
‫=دير‬klasztor (m) (rzecz.)
‫=دير‬opactwo (n) (rzecz.)
‫=دير‬opactwo (n) (rzecz.)
‫=ديك‬kogut (m) (rzecz.)
‫=ديك‬kurek (m) (rzecz.)
‫=ديكتاتورية‬dyktatura (f) (rzecz.)
‫=ديقراطية‬demokracja (f) (rzecz.)
‫=دين‬dług (m) (rzecz.)
‫=دين‬religia (f) (rzecz.)
‫=دين‬ufność (f) (rzecz.)
‫=دين‬wiara (f) (rzecz.)
‫=دين‬wierność (f) (rzecz.)
‫=دين‬wyznanie (n) (rzecz.)
‫=دين‬zaufanie (n) (rzecz.)
‫ين‬ì
‫=د‬dług (m) (rzecz.)
‫=ديناصور‬dinozaur (m) (rzecz.)
‫=ديناميت‬dynamit (m) (rzecz.)
‫=ذئب‬wilk (m) (rzecz.)
‫ئب‬Š
‫=ذ‬wilk (m) (rzecz.)
‫=ذاكرة‬pamięć (f) (rzecz.)
‫=ذاكرة‬wspomnienie (n) (rzecz.)
‫=ذبابة‬mucha (f) (rzecz.)
‫=ذبابه‬mucha (f) (rzecz.)
‫=ذراع‬odnoga (f) (rzecz.)
‫=ذراع‬ramię (n) (rzecz.)
‫=ذراع‬ręka (f) (rzecz.)
‫راع‬Š
‫=ذ‬odnoga (f) (rzecz.)
‫راع‬Š
‫=ذ‬ramię (n) (rzecz.)
‫راع‬Š
‫=ذ‬ręka (f) (rzecz.)
‫=ذرة‬atom (m) (rzecz.)
‫=ذرة‬kukurydza (f) (rzecz.)
‫=ذره‬atom (m) (rzecz.)
‫=ذره‬odrobina (f) (rzecz.)
‫=ذره‬zboże (n) (rzecz.)
‫=ذره‬ziarno (n) (rzecz.)
‫=ذروة‬góra (f) (rzecz.)
‫=ذروة‬górny (przym.)
‫=ذروة‬szczyt (m) (rzecz.)
‫=ذروة‬szczytowy (przym.)
‫=ذروة‬wierzch (m) (rzecz.)
‫=ذروة‬wierzchołek (m) (rzecz.)
‫=ذروة‬wysokość (f) (rzecz.)
‫=ذقن‬broda (f) (rzecz.)
‫=ذقن‬podbródek (m) (rzecz.)
‫=ذكاء‬inteligencja (f) (rzecz.)
‫=ذكر‬męski (przym.)
‫=ذكر‬samiec (m) (rzecz.)
‫=ذكرى‬pamięć (f) (rzecz.)
‫=ذكرى‬wspomnienie (n) (rzecz.)
‫كرى‬Š
‫=ذ‬pamięć (f) (rzecz.)
‫كرى‬Š
‫=ذ‬wspomnienie (n) (rzecz.)
‫=ذكري‬męski (przym.)
‫=ذكري‬samiec (m) (rzecz.)
‫=ذنب‬grzech (m) (rzecz.)
‫=ذهب‬chodzić (czas.)
‫=ذهب‬iść (czas.)
‫=ذهب‬jechać (czas.)
‫=ذهب‬jeździć (czas.)
‫=ذهب‬pójść (czas.)
‫=ذهب‬złoto (n) (rzecz.)
‫=ذهب‬złoty (przym.)
‫=ذيل‬koniec (m) (rzecz.)
‫=ذيل‬ogon (m) (rzecz.)
‫=ذيل‬ogonek (m) (rzecz.)
‫=رئة‬płuco (n) (rzecz.)
‫=رأس‬głowa (f) (rzecz.)
‫=رأس‬głowica (f) (rzecz.)
‫=رأس‬główka (f) (rzecz.)
‫=رأس‬łeb (m) (rzecz.)
‫=رأس‬nagłówek (m) (rzecz.)
‫=رأسال‬główny (przym.)
‫=رأسال‬kapitał (m) (rzecz.)
‫=رأسال‬stolica (f) (rzecz.)
‫=رأسالية‬kapitalizm (m) (rzecz.)
‫=رأى‬patrzeć (czas.)
‫=رأى‬popatrzeć (czas.)
‫=رأى‬spoglądać (czas.)
‫=رأى‬spojrzeć (czas.)
‫=رأي‬mniemanie (n) (rzecz.)
‫=رأي‬opinia (f) (rzecz.)
‫=رأي‬pogląd (m) (rzecz.)
‫=رأي‬zdanie (n) (rzecz.)
‫=رؤيا‬marzenie (n) (rzecz.)
‫=رؤيا‬sen (m) (rzecz.)
‫=رئيس‬głowa (f) (rzecz.)
‫=رئيس‬łeb (m) (rzecz.)
‫=رئيس‬naczelnik (m) (rzecz.)
‫=رئيس‬przywódca (m) (rzecz.)
‫=رئيس‬szef (m) (rzecz.)
‫=رئيس‬wódz (m) (rzecz.)
‫=رئيسي‬główny (przym.)
‫=رئيسي‬naczelny (przym.)
‫=رئيسي‬pryncypał (m) (rzecz.)
‫=رئيسي‬zasadniczy (przym.)
‫=رائحة‬aromat (m) (rzecz.)
‫=رائحة‬odór (m) (rzecz.)
‫=رائحة‬węch (m) (rzecz.)
‫=رائحة‬woń (f) (rzecz.)
‫=رائحة‬zapach (m) (rzecz.)
‫=رائع‬cudny (przym.)
‫=رائع‬cudowny (przym.)
‫=رائع‬fantastyczny (przym.)
‫=راتب‬pensja (f) (rzecz.)
‫=راتب‬płaca (f) (rzecz.)
‫=راتب‬wynagrodzenie (n) (rzecz.)
‫=راتب‬zapłata (f) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=رات‬pensja (f) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=رات‬płaca (f) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=رات‬wynagrodzenie (n) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=رات‬zapłata (f) (rzecz.)
‫=راحة‬odpoczynek (m) (rzecz.)
‫=راحة‬pauza (f) (rzecz.)
‫=راحة‬spoczynek (m) (rzecz.)
‫=راحة‬spokój (m) (rzecz.)
‫=راحة‬wypoczynek (m) (rzecz.)
‫=رادار‬radar (m) (rzecz.)
‫=رادار‬radiolokator (m) (rzecz.)
‫=رادون‬radon (m) (rzecz.)
‫=راديوم‬rad (m) (rzecz.)
‫ده‬Š
‫=راف‬żeberko (n) (rzecz.)
‫ده‬Š
‫=راف‬żebro (n) (rzecz.)
‫=رافعة‬dźwig (m) (rzecz.)
‫=رافعة‬dźwignica (f) (rzecz.)
‫=رافعة‬żuraw (m) (rzecz.)
‫=راكب‬pasażer (m) (rzecz.)
‫=راكب‬pasażerski (przym.)
‫=راكب‬podróżny (przym.)
‫=راهب‬mnich (m) (rzecz.)
‫=راهب‬zakonnik (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=راه‬mnich (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=راه‬zakonnik (m) (rzecz.)
‫به‬Š
‫=راه‬siostra (f) (rzecz.)
‫بح‬Š
‫=ر‬dochód (m) (rzecz.)
‫بح‬Š
‫=ر‬korzyść (f) (rzecz.)
‫بح‬Š
‫=ر‬zysk (m) (rzecz.)
‫=ربع‬czwarty (licz.)
‫=ربع‬ćwiartka (f) (rzecz.)
‫=ربع‬ćwierć (f) (rzecz.)
‫=ربع‬dzielnica (f) (rzecz.)
‫=ربع‬kwadra (f) (rzecz.)
‫=ربع‬kwadrans (m) (rzecz.)
‫=ربع‬kwartał (m) (rzecz.)
‫=ربع‬łaska (f) (rzecz.)
‫=ربا‬może (przysł.)
‫=ربو‬astma (f) (rzecz.)
‫=ربو‬dychawica (f) (rzecz.)
‫=ربيع‬wiosna (f) (rzecz.)
‫=رتب‬grupować (czas.)
‫=رتب‬klasyfikować (czas.)
‫=رتب‬segregować (czas.)
‫=رتب‬sklasyfikować (czas.)
‫=رتب‬sortować (czas.)
‫=رتب‬zaliczać (czas.)
‫=رجا‬spodziewać (czas.)
‫=رجل‬człowieczy (przym.)
‫=رجل‬człowiek (m) (rzecz.)
‫=رجل‬ludzki (przym.)
‫=رجل‬mężczyzna (f) (rzecz.)
‫جل‬Š
‫=ر‬łapa (f) (rzecz.)
‫جل‬Š
‫=ر‬noga (f) (rzecz.)
‫جل‬Š
‫=ر‬udziec (m) (rzecz.)
‫=رحلة‬droga (f) (rzecz.)
‫=رحلة‬jazda (f) (rzecz.)
‫=رحلة‬podróż (f) (rzecz.)
‫=رحلة‬przejażdżka (f) (rzecz.)
‫=رحلة‬wyjazd (m) (rzecz.)
‫=رحم‬łono (n) (rzecz.)
‫=رحم‬macica (f) (rzecz.)
‫=رخام‬marmur (m) (rzecz.)
‫=رخام‬marmurowy (przym.)
‫=رخصه‬koncesja (f) (rzecz.)
‫=رخصه‬pozwolenie (n) (rzecz.)
‫=رخصه‬zezwolenie (n) (rzecz.)
‫=رخويات‬mięczak (m) (rzecz.)
‫=ردهة‬korytarz (m) (rzecz.)
‫=رزين‬żywica (f) (rzecz.)
‫=رسالة‬list (m) (rzecz.)
‫=رسالة‬litera (f) (rzecz.)
‫=رسام‬malarz (m) (rzecz.)
‫=رسغ‬pięść (f) (rzecz.)
‫=رسم‬rysowanie (n) (rzecz.)
‫=رسم‬rysunek (m) (rzecz.)
‫=رصاص‬ołów (m) (rzecz.)
‫=رصاصة‬kula (f) (rzecz.)
‫=رصاصة‬kulka (f) (rzecz.)
‫=رصاصة‬pocisk (m) (rzecz.)
‫=رصاصه‬kula (f) (rzecz.)
‫=رصاصه‬kulka (f) (rzecz.)
‫=رصاصه‬pocisk (m) (rzecz.)
‫=رصيف‬bruk (m) (rzecz.)
‫=رصيف‬chodnik (m) (rzecz.)
‫=رضيع‬bobas (m) (rzecz.)
‫=رضيع‬dziecko (n) (rzecz.)
‫=رضيع‬niemowlę (n) (rzecz.)
‫=رطب‬mokry (przym.)
‫=رطب‬wilgotny (przym.)
‫=رطل‬funt (m) (rzecz.)
‫=رطوبة‬wilgoć (f) (rzecz.)
‫=رعد‬grom (m) (rzecz.)
‫=رعد‬grzmot (m) (rzecz.)
‫=رغبه‬chęć (f) (rzecz.)
‫=رغبه‬pożądanie (n) (rzecz.)
‫=رغبه‬pragnienie (n) (rzecz.)
‫=رغبه‬żądza (f) (rzecz.)
‫=رغبه‬życzenie (n) (rzecz.)
‫=رغم‬jednak (spój.)
‫=رغم‬mimo (przyim.)
‫=رغم‬pomimo (przyim.)
‫=رغم‬przecież (part.)
‫=رغوة‬piana (f) (rzecz.)
‫=رغوة‬pianka (f) (rzecz.)
‫=رف‬półka (f) (rzecz.)
‫=رف‬regał (m) (rzecz.)
‫=رفض‬odmawiać (czas.)
‫=رفض‬odmówić (czas.)
‫=رفض‬odrzucać (czas.)
‫=رفض‬odrzucić (czas.)
‫=رفض‬wzbraniać (czas.)
‫=رفع‬dźwigać (czas.)
‫=رفع‬podnieść (czas.)
‫=رفع‬podnosić (czas.)
‫=رفع‬uchylać (czas.)
‫=رفع‬wywyższać (czas.)
‫=رفع‬wznosić (czas.)
‫=رفع‬wznoszenie (n) (rzecz.)
‫=رفقة‬kompania (f) (rzecz.)
‫=رفقة‬spółka (f) (rzecz.)
‫=رفقة‬stowarzyszenie (n) (rzecz.)
‫=رفقة‬towarzystwo (n) (rzecz.)
‫=رفيق‬kolega (m) (rzecz.)
‫=رفيق‬kompan (m) (rzecz.)
‫=رفيق‬kumpel (m) (rzecz.)
‫=رفيق‬towarzysz (m) (rzecz.)
‫=رقص‬taniec (m) (rzecz.)
‫=رقص‬tańczyć (czas.)
‫=رقصه‬taniec (m) (rzecz.)
‫=رقم‬cyfra (f) (rzecz.)
‫=رقم‬cyfrowy (przym.)
‫=رقم‬ilość (f) (rzecz.)
‫=رقم‬liczba (f) (rzecz.)
‫=رقم‬liczbowy (przym.)
‫=رقم‬liczebnik (m) (rzecz.)
‫=رقم‬liczebność (f) (rzecz.)
‫=رقم‬nie (przysł.)
‫=رقم‬nie (zaim.)
‫=رقم‬numer (m) (rzecz.)
‫=رقم‬numerować (czas.)
‫=رقم‬ponumerować (czas.)
‫=رقم‬żaden (przym.)
‫=ركبة‬kolano (n) (rzecz.)
‫=ركبه‬kolano (n) (rzecz.)
‫=رماد‬popiół (m) (rzecz.)
‫=رمادي‬popielaty (przym.)
‫=رمادي‬siwy (przym.)
‫=رمادي‬szarość (f) (rzecz.)
‫=رمادي‬szary (przym.)
‫=رمان‬granat (m) (rzecz.)
‫=رمح‬kopia (f) (rzecz.)
‫=رمح‬lanca (f) (rzecz.)
‫=رمح‬oszczep (m) (rzecz.)
‫=رمح‬włócznia (f) (rzecz.)
‫=رمز‬godło (n) (rzecz.)
‫=رمز‬oznaka (f) (rzecz.)
‫=رمز‬symbol (m) (rzecz.)
‫=رمز‬znak (m) (rzecz.)
‫=رمل‬piach (m) (rzecz.)
‫=رمل‬piasek (m) (rzecz.)
‫=رمى‬miotać (czas.)
‫=رمى‬rzucać (czas.)
‫=رمى‬rzut (m) (rzecz.)
‫=رمى‬zrzucać (czas.)
‫=رنة‬śledź (m) (rzecz.)
‫=رهن‬hipoteka (f) (rzecz.)
‫=رهيب‬okropny (przym.)
‫=رهيب‬straszliwy (przym.)
‫=رهيب‬straszny (przym.)
‫=رهينة‬zakładnik (m) (rzecz.)
‫=رواق‬korytarz (m) (rzecz.)
‫=رواية‬powieść (f) (rzecz.)
‫=روح‬duch (m) (rzecz.)
‫=روح‬dusza (f) (rzecz.)
‫=رومانسية‬romantyzm (m) (rzecz.)
‫=رياء‬hipokryzja (f) (rzecz.)
‫=رياء‬obłuda (f) (rzecz.)
‫=رياء‬zakłamanie (n) (rzecz.)
‫=رياح‬wiatr (m) (rzecz.)
‫=رياضة‬sport (m) (rzecz.)
‫=رياضة‬sportowy (przym.)
‫=رياضيات‬matematyka (f) (rzecz.)
‫=ريح‬wiatr (m) (rzecz.)
‫=ريان‬bazylia (f) (rzecz.)
‫=ريش‬piórko (n) (rzecz.)
‫=ريش‬pióro (n) (rzecz.)
‫=ريشه‬piórko (n) (rzecz.)
‫=ريشه‬pióro (n) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=زائ‬gość (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=زائ‬wizytator (m) (rzecz.)
‫=زاحف‬gad (m) (rzecz.)
‫=زاحف‬płaz (m) (rzecz.)
‫ف‬Š
‫=زاح‬gad (m) (rzecz.)
‫ف‬Š
‫=زاح‬płaz (m) (rzecz.)
‫=زاد‬narastać (czas.)
‫=زاد‬powiększać (czas.)
‫=زاد‬wzmagać (czas.)
‫=زاد‬wzrastać (czas.)
‫=زاد‬zwiększać (czas.)
‫=زاوية‬kąt (m) (rzecz.)
‫=زاوية‬narożnik (m) (rzecz.)
‫=زاوية‬róg (m) (rzecz.)
‫=زبده‬masło (n) (rzecz.)
‫=زبون‬interesant (m) (rzecz.)
‫=زبون‬klient (m) (rzecz.)
‫=زبون‬nabywca (m) (rzecz.)
‫=زجاج‬kieliszek (m) (rzecz.)
‫=زجاج‬szkiełko (n) (rzecz.)
‫=زجاج‬szklanka (f) (rzecz.)
‫=زجاج‬szkło (n) (rzecz.)
‫=زجاج‬szyba (f) (rzecz.)
‫=زخرفة‬dekoracja (f) (rzecz.)
‫=زخرفة‬ozdoba (f) (rzecz.)
‫=زر‬guzik (m) (rzecz.)
‫=زر‬przycisk (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=ز‬guzik (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=ز‬przycisk (m) (rzecz.)
‫=زراعة‬rolnictwo (n) (rzecz.)
‫راعه‬Š
‫=ز‬rolnictwo (n) (rzecz.)
‫=زرافة‬żyrafa (f) (rzecz.)
‫=زرافه‬żyrafa (f) (rzecz.)
‫=زرنيخ‬arsen (m) (rzecz.)
‫=زرنيخ‬arszenik (m) (rzecz.)
‫=زعانف‬łupież (f) (rzecz.)
‫=زعانف‬łuska (f) (rzecz.)
‫=زعفران‬szafran (m) (rzecz.)
‫قاق‬Š
‫=ز‬uliczka (f) (rzecz.)
‫قاق‬Š
‫=ز‬zaułek (m) (rzecz.)
‫=زكام‬katar (m) (rzecz.)
‫=زكام‬przeziębienie (n) (rzecz.)
‫=زكام‬zaziębienie (n) (rzecz.)
‫=زلجة‬sanie (pl) (rzecz.)
‫=زلجة‬sanki (pl) (rzecz.)
‫=زلزال‬wstrząs (m) (rzecz.)
‫لزال‬Š
‫=ز‬wstrząs (m) (rzecz.)
‫=زمرد‬szmaragd (m) (rzecz.)
‫=زنبك‬sprężyna (f) (rzecz.)
‫=زنبيل‬imbir (m) (rzecz.)
‫=زنك‬cynk (m) (rzecz.)
‫=زنك‬cynkowy (przym.)
‫ن‬Š
‫=ز‬cudzołóstwo (n) (rzecz.)
‫=زهرة‬koniczyna (f) (rzecz.)
‫=زهرة‬kwiat (m) (rzecz.)
‫=زهرة‬rozkwit (m) (rzecz.)
‫=زهره‬kwiat (m) (rzecz.)
‫=زوبعة‬cyklon (m) (rzecz.)
‫=زوج‬małżonek (m) (rzecz.)
‫=زوج‬mąż (m) (rzecz.)
‫=زوجة‬żona (f) (rzecz.)
‫=زوجه‬żona (f) (rzecz.)
‫=زوجي‬parzysty (przym.)
‫=زوجي‬równy (przym.)
‫=زورق‬czółno (n) (rzecz.)
‫=زورق‬łódka (f) (rzecz.)
‫=زورق‬łódź (f) (rzecz.)
‫=زورق‬statek (m) (rzecz.)
‫=زيادة‬powiększenie (n) (rzecz.)
‫=زيادة‬przybytek (m) (rzecz.)
‫=زيادة‬przyrost (m) (rzecz.)
‫=زيادة‬wzrost (m) (rzecz.)
‫=زيت‬olej (m) (rzecz.)
‫=زيت‬olejek (m) (rzecz.)
‫=زيت‬olejny (przym.)
‫=زيت‬oliwa (f) (rzecz.)
‫=زيتون‬oliwka (f) (rzecz.)
‫=سؤال‬kwestia (f) (rzecz.)
‫=سؤال‬kwestionować (czas.)
‫=سؤال‬pytać (czas.)
‫=سؤال‬pytanie (n) (rzecz.)
‫=سؤال‬zagadnienie (n) (rzecz.)
‫=سؤال‬zapytanie (n) (rzecz.)
‫=سائح‬turysta (m) (rzecz.)
‫=سائح‬wczasowicz (m) (rzecz.)
‫ح‬Š
‫=سائ‬turysta (m) (rzecz.)
‫ح‬Š
‫=سائ‬wczasowicz (m) (rzecz.)
‫=سائق‬kierowca (m) (rzecz.)
‫=سائق‬szofer (m) (rzecz.)
‫ق‬Š
‫=سائ‬kierowca (m) (rzecz.)
‫ق‬Š
‫=سائ‬szofer (m) (rzecz.)
‫=سائل‬ciecz (f) (rzecz.)
‫=سائل‬ciekły (przym.)
‫=سائل‬płyn (m) (rzecz.)
‫=سائل‬płynny (przym.)
‫ل‬Š
‫=سائ‬ciecz (f) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=سائ‬ciekły (przym.)
‫ل‬Š
‫=سائ‬płyn (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=سائ‬płynny (przym.)
‫=ساحر‬czarnoksiężnik (m) (rzecz.)
‫=ساحر‬czarodziej (m) (rzecz.)
‫=ساحر‬czarownik (m) (rzecz.)
‫=ساحر‬magia (f) (rzecz.)
‫=ساحر‬magik (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=ساح‬czarnoksiężnik (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=ساح‬czarodziej (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=ساح‬czarownik (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=ساح‬magik (m) (rzecz.)
‫=ساحل‬brzeg (m) (rzecz.)
‫=ساحل‬wybrzeże (n) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=ساح‬brzeg (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=ساح‬wybrzeże (n) (rzecz.)
‫=ساعة‬godzina (f) (rzecz.)
‫=ساعة‬zegar (m) (rzecz.)
‫=ساعة‬zegarek (m) (rzecz.)
‫=ساعد‬asystować (czas.)
‫=ساعد‬pomagać (czas.)
‫=ساعد‬wspierać (czas.)
‫=ساق‬badyl (m) (rzecz.)
‫=ساق‬łapa (f) (rzecz.)
‫=ساق‬łodyga (f) (rzecz.)
‫=ساق‬noga (f) (rzecz.)
‫=ساق‬nóżka (f) (rzecz.)
‫=ساق‬szypułka (f) (rzecz.)
‫=ساق‬trzon (m) (rzecz.)
‫=ساق‬udziec (m) (rzecz.)
‫=ساكت‬cichy (przym.)
‫=ساكت‬niemy (przym.)
‫=ساكت‬spokojny (przym.)
‫=ساكن‬cichy (przym.)
‫=ساكن‬niemy (przym.)
‫=ساكن‬spokojny (przym.)
‫ن‬Š
‫=ساك‬cichy (przym.)
‫ن‬Š
‫=ساك‬spokojny (przym.)
‫ن‬Š
‫=ساك‬spokój (m) (rzecz.)
‫=سام‬jadowity (przym.)
‫=سام‬toksyczny (przym.)
‫=سبابه‬indeks (m) (rzecz.)
‫=سبابه‬skorowidz (m) (rzecz.)
‫=سباحة‬pływanie (n) (rzecz.)
‫باحه‬Š
‫=س‬pływanie (n) (rzecz.)
‫=سبانخ‬szpinak (m) (rzecz.)
‫خ‬Š
‫=سبان‬szpinak (m) (rzecz.)
‫=سبب‬korzeń (m) (rzecz.)
‫=سبب‬pierwiastek (m) (rzecz.)
‫=سبب‬powód (m) (rzecz.)
‫=سبب‬przyczyna (f) (rzecz.)
‫=سبب‬racja (f) (rzecz.)
‫=سبب‬rozsądek (m) (rzecz.)
‫=سبب‬rozum (m) (rzecz.)
‫=سبب‬sprawa (f) (rzecz.)
‫=سبب‬uzasadnienie (n) (rzecz.)
‫=سبب‬ziemia (f) (rzecz.)
‫=سبب‬źródło (n) (rzecz.)
‫=سبح‬bujać (czas.)
‫=سبح‬pływać (czas.)
‫=سبح‬unosić (czas.)
‫=سبعة‬siedem (licz.)
‫=سبعون‬siedemdziesiąt (licz.)
‫=ستارة‬firanka (f) (rzecz.)
‫=ستارة‬kotara (f) (rzecz.)
‫=ستارة‬kurtyna (f) (rzecz.)
‫=ستارة‬stora (f) (rzecz.)
‫=ستارة‬zasłona (f) (rzecz.)
‫تاره‬Š
‫=س‬firanka (f) (rzecz.)
‫تاره‬Š
‫=س‬kotara (f) (rzecz.)
‫تاره‬Š
‫=س‬kurtyna (f) (rzecz.)
‫تاره‬Š
‫=س‬stora (f) (rzecz.)
‫تاره‬Š
‫=س‬zasłona (f) (rzecz.)
‫=ستة‬sześć (licz.)
‫=ستون‬sześćdziesiąt (licz.)
‫=سجادة‬dywan (m) (rzecz.)
‫=سجادة‬kobierzec (m) (rzecz.)
‫=سجادة‬wykładzina (f) (rzecz.)
‫=سجاده‬dywan (m) (rzecz.)
‫=سجاده‬kobierzec (m) (rzecz.)
‫=سجاده‬wykładzina (f) (rzecz.)
‫=سجل‬nagrać (czas.)
‫=سجل‬nagrywać (czas.)
‫=سجل‬rejestrować (czas.)
‫=سجل‬zapisać (czas.)
‫=سجل‬zapisywać (czas.)
‫=سجن‬więzienie (n) (rzecz.)
‫جن‬Š
‫=س‬więzienie (n) (rzecz.)
‫=سجي‬jeniec (m) (rzecz.)
‫=سجي‬pojmany (przym.)
‫=سجي‬więzień (m) (rzecz.)
‫=سحاب‬chmura (f) (rzecz.)
‫=سحاب‬obłok (m) (rzecz.)
‫=سحب‬czerpać (czas.)
‫=سحب‬pociągać (czas.)
‫=سحب‬przeciągać (czas.)
‫=سحب‬szarpać (czas.)
‫=سحب‬wyciągać (czas.)
‫=سحر‬magia (f) (rzecz.)
‫=سحق‬cisnąć (czas.)
‫=سحق‬gnieść (czas.)
‫=سحق‬miażdżyć (czas.)
‫=سحق‬niszczyć (czas.)
‫=سحق‬rozgniatać (czas.)
‫=سحق‬rozgnieść (czas.)
‫=سحق‬ściskać (czas.)
‫=سحق‬tłoczyć (czas.)
‫=سحق‬wyciskać (czas.)
‫=سحق‬zgniatać (czas.)
‫=سحق‬zgnieść (czas.)
‫=سحق‬zmiażdżyć (czas.)
‫=سحلية‬jaszczurka (f) (rzecz.)
‫=سخرية‬ironia (f) (rzecz.)
‫=سخرية‬sarkazm (m) (rzecz.)
‫=سخرية‬satyra (f) (rzecz.)
‫=سخن‬grzać (czas.)
‫=سخن‬nagrzewać (czas.)
‫=سخن‬ogrzać (czas.)
‫=سخن‬rozgrzewać (czas.)
‫=سخيف‬absurdalny (przym.)
‫=سخيف‬bezsensowny (przym.)
‫=سخيف‬głupi (przym.)
‫=سخيف‬niedorzeczny (przym.)
‫=سخيف‬nonsens (m) (rzecz.)
‫=سخيف‬nonsensowny (przym.)
‫=سخيف‬śmieszny (przym.)
‫=سد‬grobla (f) (rzecz.)
‫=سد‬tama (f) (rzecz.)
‫=سد‬wał (m) (rzecz.)
‫=سد‬zapora (f) (rzecz.)
‫داد‬Š
‫=س‬korek (m) (rzecz.)
‫داد‬Š
‫=س‬korkować (czas.)
‫داد‬Š
‫=س‬zakorkować (czas.)
‫=سدادة‬korek (m) (rzecz.)
‫=سدادة‬korkować (czas.)
‫=سدادة‬zakorkować (czas.)
‫=سر‬potajemny (przym.)
‫=سر‬sekret (m) (rzecz.)
‫=سر‬sekretny (przym.)
‫=سر‬tajemnica (f) (rzecz.)
‫=سر‬tajemniczy (przym.)
‫=سر‬tajemny (przym.)
‫=سر‬tajny (przym.)
‫=سر‬zagadka (f) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=س‬potajemny (przym.)
‫ر‬Š
‫=س‬sekret (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=س‬sekretny (przym.)
‫ر‬Š
‫=س‬tajemnica (f) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=س‬tajemniczy (przym.)
‫ر‬Š
‫=س‬tajemny (przym.)
‫ر‬Š
‫=س‬tajny (przym.)
‫=سرج‬siodełko (n) (rzecz.)
‫=سرج‬siodło (n) (rzecz.)
‫رج‬í
‫=س‬siodełko (n) (rzecz.)
‫رج‬í
‫=س‬siodło (n) (rzecz.)
‫=سرطان‬krab (m) (rzecz.)
‫=سرعة‬prędkość (f) (rzecz.)
‫=سرعة‬szybkość (f) (rzecz.)
‫=سرعه‬prędkość (f) (rzecz.)
‫=سرعه‬szybkość (f) (rzecz.)
‫=سرق‬ukraść (czas.)
‫=سرق‬wykradać (czas.)
‫=سرقة‬kradzież (f) (rzecz.)
‫=سرقة‬złodziejstwo (n) (rzecz.)
‫رك‬Š
‫=س‬cyrk (m) (rzecz.)
‫=سرور‬przyjemność (f) (rzecz.)
‫=سرور‬rozkosz (f) (rzecz.)
‫=سرور‬uciecha (f) (rzecz.)
‫=سري‬pokątny (przym.)
‫=سري‬potajemny (przym.)
‫=سري‬tajemny (przym.)
‫=سري‬tajny (przym.)
‫=سريالية‬surrealizm (m) (rzecz.)
‫=سرير‬legowisko (n) (rzecz.)
‫=سرير‬łożysko (n) (rzecz.)
‫=سرير‬łóżko (n) (rzecz.)
‫=سرير‬posłanie (n) (rzecz.)
‫=سريع‬błyskawiczny (przym.)
‫=سريع‬bystry (przym.)
‫=سريع‬pospieszny (przym.)
‫=سريع‬prędki (przym.)
‫=سريع‬prędko (przysł.)
‫=سريع‬stromy (przym.)
‫=سريع‬szybki (przym.)
‫=سريع‬szybko (przysł.)
‫=سريع‬wartki (przym.)
‫=سريع‬żywy (przym.)
‫=سطح‬dach (m) (rzecz.)
‫=سعال‬kaszel (m) (rzecz.)
‫=سعل‬kaszel (m) (rzecz.)
‫=سعل‬kaszleć (czas.)
‫=سعيد‬radosny (przym.)
‫=سعيد‬szczęśliwy (przym.)
‫=سفارة‬ambasada (f) (rzecz.)
‫=سفر‬podróż (f) (rzecz.)
‫=سفر‬przejażdżka (f) (rzecz.)
‫=سفر‬wyjazd (m) (rzecz.)
‫=سفي‬ambasador (m) (rzecz.)
‫=سفي‬poseł (m) (rzecz.)
‫ي‬Š
‫=سف‬ambasador (m) (rzecz.)
‫ي‬Š
‫=سف‬poseł (m) (rzecz.)
‫=سفينة‬okręt (m) (rzecz.)
‫=سفينة‬statek (m) (rzecz.)
‫=سقط‬opadać (czas.)
‫=سقط‬padać (czas.)
‫=سقط‬paść (czas.)
‫=سقط‬przypadać (czas.)
‫=سقط‬spadać (czas.)
‫=سقط‬upadać (czas.)
‫=سقط‬upaść (czas.)
‫=سقف‬dach (m) (rzecz.)
‫=سقف‬podniebienie (n) (rzecz.)
‫=سقف‬pułap (m) (rzecz.)
‫=سقف‬sufit (m) (rzecz.)
‫=سقم‬choroba (f) (rzecz.)
‫=سقم‬schorzenie (n) (rzecz.)
‫=سقوط‬spadek (m) (rzecz.)
‫=سقوط‬upadek (m) (rzecz.)
‫=سكان‬ludność (f) (rzecz.)
‫=سكان‬populacja (f) (rzecz.)
‫=سكان‬zaludnienie (n) (rzecz.)
‫=سكة‬szyna (f) (rzecz.)
‫=سكر‬cukier (m) (rzecz.)
‫=سكر‬odurzenie (n) (rzecz.)
‫=سكر‬pijaństwo (n) (rzecz.)
‫=سكر‬upicie (n) (rzecz.)
‫=سكر‬upojenie (n) (rzecz.)
‫=سكر‬węglowodan (m) (rzecz.)
‫=سكرتي‬sekretarz (m) (rzecz.)
‫=سكن‬dom (m) (rzecz.)
‫=سكن‬domowy (przym.)
‫=سكن‬mieszkanie (n) (rzecz.)
‫=سكوت‬cichy (przym.)
‫=سكوت‬cisza (f) (rzecz.)
‫=سكوت‬milczenie (n) (rzecz.)
‫=سكوت‬spokojny (przym.)
‫=سكوت‬spokój (m) (rzecz.)
‫=سكون‬cichy (przym.)
‫=سكون‬cisza (f) (rzecz.)
‫=سكون‬milczenie (n) (rzecz.)
‫=سكون‬spokojny (przym.)
‫=سكون‬spokój (m) (rzecz.)
‫=سكي‬nóż (m) (rzecz.)
‫كي‬Š
‫=س‬nóż (m) (rzecz.)
‫=سل‬gruźlica (f) (rzecz.)
‫=سلح‬broń (f) (rzecz.)
‫=سلح‬karabin (m) (rzecz.)
‫=سلح‬oręż (m) (rzecz.)
‫=سلح‬strzelba (f) (rzecz.)
‫لح‬Š
‫=س‬broń (f) (rzecz.)
‫لح‬Š
‫=س‬oręż (m) (rzecz.)
‫=سلم‬ład (m) (rzecz.)
‫=سلم‬pokój (m) (rzecz.)
‫=سلم‬spokój (m) (rzecz.)
‫=سلة‬kosz (m) (rzecz.)
‫=سلة‬koszyk (m) (rzecz.)
‫=سلحفاة‬żółw (m) (rzecz.)
‫=سلسلة‬kajdany (pl) (rzecz.)
‫=سلسلة‬łańcuch (m) (rzecz.)
‫=سلسلة‬łańcuszek (m) (rzecz.)
‫له‬Š
‫لس‬Š
‫=س‬kajdany (pl) (rzecz.)
‫له‬Š
‫لس‬Š
‫=س‬łańcuch (m) (rzecz.)
‫له‬Š
‫لس‬Š
‫=س‬łańcuszek (m) (rzecz.)
‫=سلطان‬sułtan (m) (rzecz.)
‫=سلطة‬autorytet (m) (rzecz.)
‫=سلطة‬sałata (f) (rzecz.)
‫=سلطة‬sałatka (f) (rzecz.)
‫=سلطة‬surówka (f) (rzecz.)
‫=سلطة‬władza (f) (rzecz.)
‫=سلطه‬sałata (f) (rzecz.)
‫=سلطه‬sałatka (f) (rzecz.)
‫=سلطه‬surówka (f) (rzecz.)
‫=سلق‬gotować (czas.)
‫=سلق‬kipieć (czas.)
‫=سلق‬wrzeć (czas.)
‫=سلق‬zagotować (czas.)
‫=سلك‬depesza (f) (rzecz.)
‫=سلك‬druciany (przym.)
‫=سلك‬drut (m) (rzecz.)
‫=سلك‬kabel (m) (rzecz.)
‫=سلك‬lina (f) (rzecz.)
‫=سلك‬przewód (m) (rzecz.)
‫لك‬Š
‫=س‬druciany (przym.)
‫لك‬Š
‫=س‬drut (m) (rzecz.)
‫=سلم‬drabina (f) (rzecz.)
‫=سلم‬drabinka (f) (rzecz.)
‫=سلم‬krok (m) (rzecz.)
‫=سلم‬schodek (m) (rzecz.)
‫=سلم‬stopień (m) (rzecz.)
‫=سلمون‬łosoś (m) (rzecz.)
‫=سلـه‬kosz (m) (rzecz.)
‫=سلـه‬koszyk (m) (rzecz.)
‫=سلوك‬postępowanie (n) (rzecz.)
‫=سلوك‬prowadzenie (n) (rzecz.)
‫=سلوك‬zachowanie (n) (rzecz.)
‫=سليكون‬krzem (m) (rzecz.)
‫=سليكون‬krzemowy (przym.)
‫=سليم‬solidny (przym.)
‫=سليم‬zdrowy (przym.)
‫=سم‬jad (m) (rzecz.)
‫=سم‬trucizna (f) (rzecz.)
‫=سم‬trutka (f) (rzecz.)
‫=ساء‬niebo (n) (rzecz.)
‫=ساد‬gnój (m) (rzecz.)
‫=ساد‬nawóz (m) (rzecz.)
‫=ست‬szczyt (m) (rzecz.)
‫=ست‬zenit (m) (rzecz.)
‫=سسم‬sezam (m) (rzecz.)
‫=سع‬przesłuchanie (n) (rzecz.)
‫=سع‬słuch (m) (rzecz.)
‫=سع‬słuchanie (n) (rzecz.)
‫=سع‬słyszenie (n) (rzecz.)
‫=سع‬wysłuchanie (n) (rzecz.)
‫=سك‬ryba (f) (rzecz.)
‫=سك‬rybny (przym.)
‫=سم‬otruć (czas.)
‫=سم‬zatruć (czas.)
‫=سنة‬otyłość (f) (rzecz.)
‫منه‬Š
‫=س‬otyłość (f) (rzecz.)
‫=سى‬mianować (czas.)
‫=سى‬nazwać (czas.)
‫=سى‬nazywać (czas.)
‫=سى‬wymieniać (czas.)
‫=سيك‬brutalny (przym.)
‫=سيك‬chrapliwy (przym.)
‫=سيك‬gęsty (przym.)
‫=سيك‬grubiański (przym.)
‫=سيك‬gruby (przym.)
‫=سيك‬ordynarny (przym.)
‫=سيك‬prostacki (przym.)
‫=سيك‬rubaszny (przym.)
‫=سيك‬surowy (przym.)
‫=سيك‬szorstki (przym.)
‫=سي‬gruby (przym.)
‫=سي‬korpulentny (przym.)
‫=سي‬tęgi (przym.)
‫=سي‬tłusty (przym.)
‫=سي‬ważny (przym.)
‫=سن‬kieł (m) (rzecz.)
‫=سن‬ząb (m) (rzecz.)
‫ن‬Š
‫=س‬kieł (m) (rzecz.)
‫ن‬Š
‫=س‬ząb (m) (rzecz.)
‫=سنة‬rok (m) (rzecz.)
‫=سنتيمت‬centymetr (m) (rzecz.)
‫=سنجاب‬wiewiórka (f) (rzecz.)
‫نجاب‬Š
‫=س‬wiewiórka (f) (rzecz.)
‫=سهل‬dolina (f) (rzecz.)
‫=سهل‬gładki (przym.)
‫=سهل‬łatwy (przym.)
‫=سهل‬padół (m) (rzecz.)
‫=سهل‬równina (f) (rzecz.)
‫=سهم‬strzała (f) (rzecz.)
‫=سهم‬strzałka (f) (rzecz.)
‫=سوط‬bat (m) (rzecz.)
‫=سوط‬batog (m) (rzecz.)
‫=سوط‬bicz (m) (rzecz.)
‫=سوط‬bykowiec (m) (rzecz.)
‫=سوط‬pejcz (m) (rzecz.)
‫=سوق‬rynek (m) (rzecz.)
‫=سوق‬targ (m) (rzecz.)
‫=سوق‬targowisko (n) (rzecz.)
‫=سوى‬wyrównać (czas.)
‫=سوى‬wyrównywać (czas.)
‫=سوى‬zrównać (czas.)
‫ء‬Š
‫=سي‬kiepski (przym.)
‫ء‬Š
‫=سي‬niedobry (przym.)
‫ء‬Š
‫=سي‬zło (n) (rzecz.)
‫ء‬Š
‫=سي‬zły (m) (rzecz.)
‫ء‬Š
‫=سي‬zły (przym.)
‫=سيئ‬kiepski (przym.)
‫=سيئ‬niedobry (przym.)
‫=سيئ‬zło (n) (rzecz.)
‫=سيئ‬zły (m) (rzecz.)
‫=سيئ‬zły (przym.)
‫=سياج‬ogrodzenie (n) (rzecz.)
‫=سياج‬parkan (m) (rzecz.)
‫=سياج‬płot (m) (rzecz.)
‫ياج‬Š
‫=س‬ogrodzenie (n) (rzecz.)
‫ياج‬Š
‫=س‬parkan (m) (rzecz.)
‫ياج‬Š
‫=س‬płot (m) (rzecz.)
‫=سياحة‬turystyka (f) (rzecz.)
‫=سيارة‬auto (n) (rzecz.)
‫=سيارة‬samochód (m) (rzecz.)
‫=سيارة‬wóz (m) (rzecz.)
‫=سياسة‬polityka (f) (rzecz.)
‫=سياسي‬polityczny (przym.)
‫ياسي‬Š
‫=س‬polityczny (przym.)
‫=سيجار‬cygaro (n) (rzecz.)
‫=سيجارة‬papieros (m) (rzecz.)
‫=سيجاره‬papieros (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=سي‬gospodarz (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=سي‬majster (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=سي‬mistrz (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=سي‬nauczyciel (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=سي‬władca (m) (rzecz.)
‫=سيطرة‬kontrola (f) (rzecz.)
‫=سيطرة‬kontrolka (f) (rzecz.)
‫=سيطرة‬kontrolowanie (n) (rzecz.)
‫=سيطرة‬panowanie (n) (rzecz.)
‫=سيف‬miecz (m) (rzecz.)
‫=سيمفونية‬symfonia (f) (rzecz.)
‫=سينما‬kinematografia (f) (rzecz.)
‫=سينما‬kino (n) (rzecz.)
‫=سيولة‬kredyt (m) (rzecz.)
‫=سيولة‬zaufanie (n) (rzecz.)
‫=شائع‬potoczny (przym.)
‫ع‬Š
‫=شائ‬potoczny (przym.)
‫=شاب‬młodo (przysł.)
‫=شاب‬młody (przym.)
‫=شاحنة‬ciężarówka (f) (rzecz.)
‫=شاحنة‬platforma (f) (rzecz.)
‫=شارب‬wąs (m) (rzecz.)
‫=شارب‬wąsy (pl) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=شار‬wąs (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=شار‬wąsy (pl) (rzecz.)
‫=شارع‬droga (f) (rzecz.)
‫=شارع‬ulica (f) (rzecz.)
‫ع‬Š
‫=شار‬droga (f) (rzecz.)
‫ع‬Š
‫=شار‬ulica (f) (rzecz.)
‫=شاطئ‬brzeg (m) (rzecz.)
‫=شاطئ‬plaża (f) (rzecz.)
‫=شاطئ‬wybrzeże (n) (rzecz.)
‫ئ‬Š
‫=شاط‬plaża (f) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=شاع‬poeta (m) (rzecz.)
‫=شاهد‬obserwować (czas.)
‫=شاهد‬oglądać (czas.)
‫=شاهد‬patrzeć (czas.)
‫=شاهد‬patrzyć (czas.)
‫=شاهد‬popatrzeć (czas.)
‫=شاهد‬przyglądać (czas.)
‫=شاهد‬rozumieć (czas.)
‫=شاهد‬widzieć (czas.)
‫=شاهد‬zobaczyć (czas.)
‫د‬Š
‫=شاه‬świadek (m) (rzecz.)
‫=شاي‬herbata (f) (rzecz.)
‫=شاي‬herbatka (f) (rzecz.)
‫=شباك‬okienny (przym.)
‫=شباك‬okno (n) (rzecz.)
‫=شباك‬witryna (f) (rzecz.)
‫=شبح‬duch (m) (rzecz.)
‫=شبح‬upiór (m) (rzecz.)
‫=شبح‬widmo (n) (rzecz.)
‫=شبح‬zjawa (f) (rzecz.)
‫=شبكة‬siatka (f) (rzecz.)
‫=شبكة‬sieciowy (przym.)
‫=شبكة‬sieć (f) (rzecz.)
‫=شبكه‬siatka (f) (rzecz.)
‫=شبكه‬sieciowy (przym.)
‫=شبكه‬sieć (f) (rzecz.)
‫=شتاء‬zima (f) (rzecz.)
‫تاء‬Š
‫=ش‬zima (f) (rzecz.)
‫=شجاع‬chrobry (przym.)
‫=شجاع‬dzielny (przym.)
‫=شجاع‬mężny (przym.)
‫=شجاع‬odważny (przym.)
‫=شجاع‬waleczny (przym.)
‫=شجاعة‬animusz (m) (rzecz.)
‫=شجاعة‬dzielność (f) (rzecz.)
‫=شجاعة‬męstwo (n) (rzecz.)
‫=شجاعة‬odwaga (f) (rzecz.)
‫=شجاعة‬otucha (f) (rzecz.)
‫=شجاعة‬waleczność (f) (rzecz.)
‫=شجرة‬drzewo (n) (rzecz.)
‫=شجره‬drzewo (n) (rzecz.)
‫=شجع‬łagodzić (czas.)
‫=شجع‬ukoić (czas.)
‫=شجع‬uspokoić (czas.)
‫=شجع‬uśmierzać (czas.)
‫=شجع‬złagodzić (czas.)
‫=شحاذ‬żebraczy (przym.)
‫=شحاذ‬żebrak (m) (rzecz.)
‫=شحرور‬kos (m) (rzecz.)
‫=شحيح‬chciwy (przym.)
‫=شحيح‬skąpy (przym.)
‫=شخص‬osoba (f) (rzecz.)
‫=شخص‬śmiertelnik (m) (rzecz.)
‫=شخص‬śmiertelny (przym.)
‫يه‬Š
‫=شخص‬charakter (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=شخص‬część (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=شخص‬litera (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=شخص‬rola (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=شخص‬udział (m) (rzecz.)
‫=شراب‬napój (m) (rzecz.)
‫=شراب‬trunek (m) (rzecz.)
‫=شرارة‬iskierka (f) (rzecz.)
‫=شرارة‬iskra (f) (rzecz.)
‫=شراره‬iskierka (f) (rzecz.)
‫=شراره‬iskra (f) (rzecz.)
‫=شراع‬żagiel (m) (rzecz.)
‫راع‬Š
‫=ش‬żagiel (m) (rzecz.)
‫=شرب‬pić (czas.)
‫=شرج‬odbyt (m) (rzecz.)
‫=شرط‬klauzula (f) (rzecz.)
‫=شرط‬kondycja (f) (rzecz.)
‫=شرط‬stan (m) (rzecz.)
‫=شرط‬warunek (m) (rzecz.)
‫=شرطه‬policja (f) (rzecz.)
‫=شرطه‬policyjny (przym.)
‫=شرطي‬milicjant (m) (rzecz.)
‫=شرطي‬policjant (m) (rzecz.)
‫=شرف‬cześć (f) (rzecz.)
‫=شرف‬honor (m) (rzecz.)
‫=شرف‬zaszczyt (m) (rzecz.)
‫=شرفة‬balkon (m) (rzecz.)
‫=شرفه‬galeria (f) (rzecz.)
‫=شرفه‬sztolnia (f) (rzecz.)
‫=شرق‬wschodni (m) (rzecz.)
‫=شرق‬wschód (m) (rzecz.)
‫=شرقي‬wschodni (m) (rzecz.)
‫=شرقي‬wschód (m) (rzecz.)
‫=شركة‬kompania (f) (rzecz.)
‫=شركة‬spółka (f) (rzecz.)
‫=شركة‬towarzystwo (n) (rzecz.)
‫كه‬Š
‫=شر‬kompania (f) (rzecz.)
‫كه‬Š
‫=شر‬spółka (f) (rzecz.)
‫كه‬Š
‫=شر‬towarzystwo (n) (rzecz.)
‫=شريان‬arteria (f) (rzecz.)
‫=شريان‬tętnica (f) (rzecz.)
‫ريان‬Š
‫=ش‬arteria (f) (rzecz.)
‫ريان‬Š
‫=ش‬tętnica (f) (rzecz.)
‫رير‬Š
‫=ش‬czarny (przym.)
‫رير‬Š
‫=ش‬czerń (f) (rzecz.)
‫رير‬Š
‫=ش‬murzyn (m) (rzecz.)
‫=شريعة‬kolejność (f) (rzecz.)
‫=شريعة‬ład (m) (rzecz.)
‫=شريعة‬polecenie (n) (rzecz.)
‫=شريعة‬porządek (m) (rzecz.)
‫=شريعة‬rozkaz (m) (rzecz.)
‫=شريعة‬zakon (m) (rzecz.)
‫=شريعة‬zlecenie (n) (rzecz.)
‫اطئ‬Ï
‫=ش‬plaża (f) (rzecz.)
‫=شطرنج‬szachowy (przym.)
‫=شطرنج‬szachy (pl) (rzecz.)
‫=شظية‬drzazga (f) (rzecz.)
‫=شظية‬kawałek (m) (rzecz.)
‫=شظية‬odłamek (m) (rzecz.)
‫=شظية‬odprysk (m) (rzecz.)
‫=شظية‬ułamek (m) (rzecz.)
‫=شظية‬urywek (m) (rzecz.)
‫=شظية‬zadra (f) (rzecz.)
‫=شعار‬dewiza (f) (rzecz.)
‫=شعار‬hasło (n) (rzecz.)
‫=شعار‬motto (m) (rzecz.)
‫عار‬Š
‫=ش‬dewiza (f) (rzecz.)
‫عار‬Š
‫=ش‬hasło (n) (rzecz.)
‫عار‬Š
‫=ش‬motto (m) (rzecz.)
‫=شعاع‬promień (m) (rzecz.)
‫=شعب‬ludność (f) (rzecz.)
‫=شعب‬populacja (f) (rzecz.)
‫=شعب‬zaludnienie (n) (rzecz.)
‫=شعبة‬departament (m) (rzecz.)
‫=شعبة‬dział (m) (rzecz.)
‫=شعبة‬gałąź (f) (rzecz.)
‫=شعبة‬konar (m) (rzecz.)
‫=شعبة‬ministerstwo (n) (rzecz.)
‫=شعبة‬oddział (m) (rzecz.)
‫=شعبة‬sekcja (f) (rzecz.)
‫=شعبة‬urząd (m) (rzecz.)
‫=شعبة‬wydział (m) (rzecz.)
‫=شعر‬czuć (czas.)
‫=شعر‬odczuwać (czas.)
‫=شعر‬poezja (f) (rzecz.)
‫=شعر‬wiersz (m) (rzecz.)
‫=شعر‬włosy (pl) (rzecz.)
‫=شعر‬wyczuwać (czas.)
‫عر‬Š
‫=ش‬wers (m) (rzecz.)
‫عر‬Š
‫=ش‬werset (m) (rzecz.)
‫عر‬Š
‫=ش‬wiersz (m) (rzecz.)
‫=شعره‬sierść (f) (rzecz.)
‫=شعره‬włos (m) (rzecz.)
‫=شعله‬pochodnia (f) (rzecz.)
‫=شعور‬odczucie (n) (rzecz.)
‫=شعور‬poczucie (n) (rzecz.)
‫=شعور‬uczucie (n) (rzecz.)
‫=شعور‬wrażenie (n) (rzecz.)
‫=شعي‬jęczmień (m) (rzecz.)
‫=شغل‬praca (f) (rzecz.)
‫=شفا‬brzeg (m) (rzecz.)
‫=شفا‬kant (m) (rzecz.)
‫=شفا‬krawędź (f) (rzecz.)
‫=شفا‬obrzeże (n) (rzecz.)
‫=شفا‬obwódka (f) (rzecz.)
‫=شفا‬rąbek (m) (rzecz.)
‫=شفا‬skraj (m) (rzecz.)
‫=شفة‬warga (f) (rzecz.)
‫=شفرة‬klinga (f) (rzecz.)
‫=شفرة‬liść (m) (rzecz.)
‫=شفرة‬ostrze (n) (rzecz.)
‫=شفره‬klinga (f) (rzecz.)
‫=شفره‬liść (m) (rzecz.)
‫=شفره‬ostrze (n) (rzecz.)
‫=شفه‬warga (f) (rzecz.)
‫=شق‬pęknięcie (n) (rzecz.)
‫=شق‬rysa (f) (rzecz.)
‫=شق‬szczelina (f) (rzecz.)
‫=شق‬szpara (f) (rzecz.)
‫=شقة‬apartament (m) (rzecz.)
‫=شقة‬mieszkanie (n) (rzecz.)
‫=شقة‬pokój (m) (rzecz.)
‫=شقيقة‬siostra (f) (rzecz.)
‫=شك‬wątpić (czas.)
‫=شك‬wątpliwość (f) (rzecz.)
‫=شكل‬forma (f) (rzecz.)
‫=شكل‬formować (czas.)
‫=شكل‬kondycja (f) (rzecz.)
‫=شكل‬kształt (m) (rzecz.)
‫=شكل‬kształtować (czas.)
‫=شكل‬postać (f) (rzecz.)
‫=شكل‬tworzyć (czas.)
‫=شكل‬wygląd (m) (rzecz.)
‫=شلل‬kaskada (f) (rzecz.)
‫=شلل‬wodospad (m) (rzecz.)
‫=شم‬czuć (czas.)
‫=شم‬pachnieć (czas.)
‫=شم‬wąchać (czas.)
‫=شال‬północ (f) (rzecz.)
‫=شال‬północny (przym.)
‫=شال‬północ (f) (rzecz.)
‫=شال‬północny (przym.)
‫=شبانيا‬szampan (m) (rzecz.)
‫=شس‬słońce (n) (rzecz.)
‫=شع‬wosk (m) (rzecz.)
‫=شعة‬świeca (f) (rzecz.)
‫=شعه‬świeca (f) (rzecz.)
‫=شهر‬miesiąc (m) (rzecz.)
‫=شهره‬renoma (f) (rzecz.)
‫=شهره‬sława (f) (rzecz.)
‫=شهية‬apetyt (m) (rzecz.)
‫=شهية‬żądza (f) (rzecz.)
‫ـيـه‬Š
‫=شه‬apetyt (m) (rzecz.)
‫ـيـه‬Š
‫=شه‬żądza (f) (rzecz.)
‫=شوكة‬widelec (m) (rzecz.)
‫=شوكة‬widełki (pl) (rzecz.)
‫=شوكه‬widelec (m) (rzecz.)
‫=شوكه‬widełki (pl) (rzecz.)
‫=شيء‬dopełnienie (n) (rzecz.)
‫=شيء‬obiekt (m) (rzecz.)
‫=شيء‬przedmiot (m) (rzecz.)
‫=شيء‬rzecz (f) (rzecz.)
‫=شيء‬sprawa (f) (rzecz.)
‫=شيطان‬czart (m) (rzecz.)
‫=شيطان‬demon (m) (rzecz.)
‫=شيطان‬diabeł (m) (rzecz.)
‫=شيطان‬szatan (m) (rzecz.)
‫=شيوعي‬czerwień (f) (rzecz.)
‫=شيوعي‬czerwony (przym.)
‫=شيوعية‬komunizm (m) (rzecz.)
‫=صابون‬mydło (n) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=صاح‬gospodarz (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=صاح‬majster (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=صاح‬mistrz (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=صاح‬nauczyciel (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=صاح‬władca (m) (rzecz.)
‫=صاخب‬donośny (przym.)
‫=صاخب‬głośno (przysł.)
‫=صاخب‬głośny (przym.)
‫=صاخب‬huczny (przym.)
‫م‬Š
‫=صار‬dokładny (przym.)
‫م‬Š
‫=صار‬srogi (przym.)
‫م‬Š
‫=صار‬surowy (przym.)
‫=صاروخ‬pocisk (m) (rzecz.)
‫=صاروخ‬rakieta (f) (rzecz.)
‫=صاعقة‬błyskawica (f) (rzecz.)
‫=صاعقة‬piorun (m) (rzecz.)
‫=صاف‬cienki (przym.)
÷
‫=صاف‬delikatny (przym.)
÷
÷‫=صا‬drobny (przym.)
‫ف‬
‫=صاف‬ładny (przym.)
÷
‫=صاف‬miałki (przym.)
÷
‫=صاف‬piękny (przym.)
÷
‫=صاف‬czysty (przym.)
‫=صاف‬dochód (m) (rzecz.)
‫=صاف‬jasny (przym.)
‫=صاف‬klarowny (przym.)
‫=صاف‬korzyść (f) (rzecz.)
‫=صاف‬oczywisty (przym.)
‫=صاف‬wyraźny (przym.)
‫=صاف‬zysk (m) (rzecz.)
‫=صامت‬cichy (przym.)
‫=صامت‬niemy (przym.)
‫=صامت‬spokojny (przym.)
‫=صباح‬poranek (m) (rzecz.)
‫=صباح‬przedpołudnie (n) (rzecz.)
‫=صباح‬ranek (m) (rzecz.)
‫=صباح‬ranny (przym.)
‫=صباح‬rano (n) (rzecz.)
‫=صبار‬kaktus (m) (rzecz.)
‫باغ‬Š
‫=ص‬barwa (f) (rzecz.)
‫باغ‬Š
‫=ص‬barwnik (m) (rzecz.)
‫باغ‬Š
‫=ص‬farba (f) (rzecz.)
‫=صب‬cierpliwość (f) (rzecz.)
‫=صب‬chłopak (m) (rzecz.)
‫=صب‬chłopiec (n) (rzecz.)
‫=صب‬syn (m) (rzecz.)
‫=صحافه‬dziennikarstwo (n) (rzecz.)
‫=صحة‬zdrowie (n) (rzecz.)
‫=صحراء‬pustka (f) (rzecz.)
‫=صحراء‬pustynia (f) (rzecz.)
‫=صحراء‬pustynny (przym.)
‫=صحفي‬dziennikarz (m) (rzecz.)
‫=صحفي‬żurnalista (m) (rzecz.)
‫=صحن‬talerz (m) (rzecz.)
‫=صحي‬zdrowy (przym.)
‫=صحيح‬dokładnie (przysł.)
‫=صحيح‬odpowiedni (przym.)
‫=صحيح‬poprawny (przym.)
‫=صحيح‬prawda (f) (rzecz.)
‫=صحيح‬prawdziwy (przym.)
‫=صحيح‬prawidłowy (przym.)
‫=صحيح‬prawo (n) (rzecz.)
‫=صحيح‬racja (f) (rzecz.)
‫=صحيح‬rzeczywisty (przym.)
‫=صحيح‬słusznie (przysł.)
‫=صحيح‬słuszność (f) (rzecz.)
‫=صحيح‬słuszny (przym.)
‫=صحيح‬trafny (przym.)
‫=صحيح‬właściwy (przym.)
‫=صحيفة‬czasopismo (n) (rzecz.)
‫=صحيفة‬dziennik (m) (rzecz.)
‫=صحيفة‬gazeta (f) (rzecz.)
‫=صخر‬głaz (m) (rzecz.)
‫=صخر‬skała (f) (rzecz.)
‫=صدأ‬rdza (f) (rzecz.)
‫=صداقة‬przyjaźń (f) (rzecz.)
‫=صداقه‬przyjaźń (f) (rzecz.)
‫=صدر‬biust (m) (rzecz.)
‫=صدر‬pierś (f) (rzecz.)
‫=صدره‬kaftanik (m) (rzecz.)
‫=صدره‬kamizelka (f) (rzecz.)
‫=صدم‬gorszyć (czas.)
‫=صدم‬razić (czas.)
‫=صدم‬szokować (czas.)
‫=صدم‬zgorszyć (czas.)
‫=صدمة‬cios (m) (rzecz.)
‫=صدمة‬szok (m) (rzecz.)
‫=صدى‬echo (n) (rzecz.)
‫=صدى‬oddźwięk (m) (rzecz.)
‫=صدى‬odgłos (m) (rzecz.)
‫=صديق‬kolega (m) (rzecz.)
‫=صديق‬kompan (m) (rzecz.)
‫=صديق‬kumpel (m) (rzecz.)
‫=صديق‬przyjaciel (m) (rzecz.)
‫=صديق‬towarzysz (m) (rzecz.)
‫=صراع‬bitwa (f) (rzecz.)
‫=صراع‬bój (m) (rzecz.)
‫=صراع‬konflikt (m) (rzecz.)
‫=صراع‬walka (f) (rzecz.)
‫=صرخ‬krzyczeć (czas.)
‫=صرخ‬piszczeć (czas.)
‫=صرخ‬wołać (czas.)
‫=صرخ‬wrzeszczeć (czas.)
‫=صرخ‬wykrzykiwać (czas.)
‫=صرخ‬zawołanie (n) (rzecz.)
‫=صرصار‬karaluch (m) (rzecz.)
‫=صرصار‬prusak (m) (rzecz.)
‫=صرصور‬karaluch (m) (rzecz.)
‫=صرصور‬prusak (m) (rzecz.)
‫=صرع‬epilepsja (f) (rzecz.)
‫=صرع‬padaczka (f) (rzecz.)
‫رف‬Š
‫=ص‬czarny (przym.)
‫رف‬Š
‫=ص‬czerń (f) (rzecz.)
‫رف‬Š
‫=ص‬murzyn (m) (rzecz.)
‫=صعب‬ciężki (przym.)
‫=صعب‬surowy (przym.)
‫=صعب‬trudny (przym.)
‫=صعب‬twardo (przysł.)
‫=صعب‬twardy (przym.)
‫=صعوبة‬problem (m) (rzecz.)
‫=صعوبة‬zadanie (n) (rzecz.)
‫=صعوبة‬zagadnienie (n) (rzecz.)
‫=صغي‬chłopiec (n) (rzecz.)
‫=صغي‬drobny (przym.)
‫=صغي‬małostkowy (przym.)
‫=صغي‬niewielki (przym.)
‫=صف‬klasa (f) (rzecz.)
‫=صف‬lekcja (f) (rzecz.)
‫=صف‬rząd (m) (rzecz.)
‫=صف‬szereg (m) (rzecz.)
‫=صفارة‬gwizd (m) (rzecz.)
‫=صفارة‬gwizdek (m) (rzecz.)
‫=صفارة‬świstawka (f) (rzecz.)
‫=صفحة‬paź (m) (rzecz.)
‫=صفحة‬strona (f) (rzecz.)
‫=صفحة‬stronica (f) (rzecz.)
‫=صفحه‬paź (m) (rzecz.)
‫=صفحه‬strona (f) (rzecz.)
‫=صفحه‬stronica (f) (rzecz.)
‫=صفر‬coś (zaim.)
‫=صفر‬drobnostka (f) (rzecz.)
‫=صفر‬nic (zaim.)
‫=صفر‬zero (n) (rzecz.)
‫=صفر‬zerowy (przym.)
‫فر‬Š
‫=ص‬zero (n) (rzecz.)
‫فر‬Š
‫=ص‬zerowy (przym.)
‫=صفيحة‬bańka (f) (rzecz.)
‫=صفيحة‬blaszanka (f) (rzecz.)
‫=صفيحة‬kanister (m) (rzecz.)
‫=صفيحة‬puszka (f) (rzecz.)
‫=صقر‬jastrząb (m) (rzecz.)
‫=صقر‬sokół (m) (rzecz.)
‫=صقيع‬mróz (m) (rzecz.)
‫=صقيع‬szron (m) (rzecz.)
‫=صلة‬modlitwa (f) (rzecz.)
‫=صلة‬pacierz (m) (rzecz.)
‫=صلة‬prośba (f) (rzecz.)
‫=صله‬modlitwa (f) (rzecz.)
‫=صله‬pacierz (m) (rzecz.)
‫=صله‬prośba (f) (rzecz.)
‫=صلب‬mocny (przym.)
‫=صلب‬pewny (przym.)
‫=صلب‬silny (przym.)
‫=صلب‬solidny (przym.)
‫=صلب‬sztywny (przym.)
‫=صلب‬twardy (przym.)
‫=صلصال‬glina (f) (rzecz.)
‫=صلى‬modlić (czas.)
‫=صلى‬prosić (czas.)
‫=صليب‬krzyż (m) (rzecz.)
‫=صمام‬klapa (f) (rzecz.)
‫=صمام‬wentyl (m) (rzecz.)
‫=صمام‬zastawka (f) (rzecz.)
‫=صمام‬zawór (m) (rzecz.)
‫مام‬Š
‫=ص‬klapa (f) (rzecz.)
‫مام‬Š
‫=ص‬wentyl (m) (rzecz.)
‫مام‬Š
‫=ص‬zastawka (f) (rzecz.)
‫مام‬Š
‫=ص‬zawór (m) (rzecz.)
‫=صمغ‬klajster (m) (rzecz.)
‫=صمغ‬klej (m) (rzecz.)
‫=صمغ‬klejowy (przym.)
‫=صمغ‬lep (m) (rzecz.)
‫=صمم‬głuchota (f) (rzecz.)
‫ناعه‬Š
‫=ص‬przemysł (m) (rzecz.)
‫=صندل‬sandał (m) (rzecz.)
‫=صندوق‬bagażnik (m) (rzecz.)
‫=صندوق‬klatka (f) (rzecz.)
‫=صندوق‬kufer (m) (rzecz.)
‫=صندوق‬pudełko (n) (rzecz.)
‫=صندوق‬pudło (n) (rzecz.)
‫=صندوق‬skrzynia (f) (rzecz.)
‫=صندوق‬skrzynka (f) (rzecz.)
‫=صندوق‬szkatułka (f) (rzecz.)
‫=صنوبر‬sosna (f) (rzecz.)
‫=صنوبر‬sosnowy (przym.)
‫=صوت‬brzmienie (n) (rzecz.)
‫=صوت‬dźwięk (m) (rzecz.)
‫=صوت‬fonia (f) (rzecz.)
‫=صوت‬głos (m) (rzecz.)
‫=صوت‬głoska (f) (rzecz.)
‫=صوديوم‬sód (m) (rzecz.)
‫=صورة‬fotografia (f) (rzecz.)
‫=صورة‬ilustracja (f) (rzecz.)
‫=صورة‬obraz (m) (rzecz.)
‫=صورة‬odbicie (n) (rzecz.)
‫=صورة‬podobizna (f) (rzecz.)
‫=صورة‬portret (m) (rzecz.)
‫=صورة‬rycina (f) (rzecz.)
‫=صورة‬wizerunek (m) (rzecz.)
‫=صورة‬wyobrażenie (n) (rzecz.)
‫=صورة‬zdjęcie (n) (rzecz.)
‫=صوره‬fotografia (f) (rzecz.)
‫=صوره‬myśl (f) (rzecz.)
‫=صوره‬pogląd (m) (rzecz.)
‫=صوره‬pojęcie (n) (rzecz.)
‫=صوره‬pomysł (m) (rzecz.)
‫=صوره‬wyobrażenie (n) (rzecz.)
‫=صوره‬zdjęcie (n) (rzecz.)
‫=صوف‬wełna (f) (rzecz.)
‫=صومعة‬klasztor (m) (rzecz.)
‫=صياح‬krzyk (m) (rzecz.)
‫=صياح‬okrzyk (m) (rzecz.)
‫=صياح‬wezwanie (n) (rzecz.)
‫=صياح‬wołanie (n) (rzecz.)
‫=صياح‬wrzask (m) (rzecz.)
‫=صياح‬zawołanie (n) (rzecz.)
‫=صياح‬zew (m) (rzecz.)
‫=صياد‬łowca (m) (rzecz.)
‫=صياد‬myśliwy (przym.)
‫=صياد‬poławiacz (m) (rzecz.)
‫=صياد‬rybak (m) (rzecz.)
‫=صياد‬wędkarz (m) (rzecz.)
‫=صيد‬łowiectwo (n) (rzecz.)
‫=صيد‬myślistwo (n) (rzecz.)
‫=صيد‬polować (czas.)
‫=صيد‬polowanie (n) (rzecz.)
‫=صيدل‬aptekarz (m) (rzecz.)
‫=صيدل‬farmaceuta (m) (rzecz.)
‫=صيغه‬formuła (f) (rzecz.)
‫=صيغه‬formułka (f) (rzecz.)
‫=صيغه‬przepis (m) (rzecz.)
‫=صيغه‬wzór (m) (rzecz.)
‫=صيف‬lato (n) (rzecz.)
‫=صينية‬taca (f) (rzecz.)
‫=صينيه‬taca (f) (rzecz.)
‫=ضاحية‬przedmieście (n) (rzecz.)
‫=ضباب‬mgiełka (f) (rzecz.)
‫=ضباب‬mgła (f) (rzecz.)
‫=ضبط‬akomodacja (f) (rzecz.)
‫=ضبط‬przystosowanie (n) (rzecz.)
‫=ضبع‬hiena (f) (rzecz.)
‫ع‬Š
‫=ضب‬hiena (f) (rzecz.)
‫=ضجيج‬hałas (m) (rzecz.)
‫=ضجيج‬harmider (m) (rzecz.)
‫=ضجيج‬odgłos (m) (rzecz.)
‫=ضجيج‬szum (m) (rzecz.)
‫=ضجيج‬wrzawa (f) (rzecz.)
‫=ضجيج‬zgiełk (m) (rzecz.)
‫=ضحك‬śmiać (czas.)
‫=ضحك‬śmiech (m) (rzecz.)
‫=ضخ‬pompować (czas.)
‫=ضخم‬duży (przym.)
‫=ضخم‬gruby (przym.)
‫=ضخم‬ogromny (przym.)
‫=ضخم‬olbrzymi (przym.)
‫=ضخم‬ważny (przym.)
‫=ضخم‬wielki (przym.)
‫=ضخم‬wysoki (przym.)
‫=ضخم‬znaczny (przym.)
‫=ضد‬na (przyim.)
‫=ضد‬naprzeciw (przysł.)
‫=ضد‬o (przyim.)
‫=ضد‬przeciw (przyim.)
‫=ضد‬przeciwko (przysł.)
‫=ضد‬przy (przyim.)
‫=ضد‬wbrew (przyim.)
‫=ضربة‬cios (m) (rzecz.)
‫=ضربة‬rzut (m) (rzecz.)
‫=ضربة‬uderzenie (n) (rzecz.)
‫=ضربة‬cios (m) (rzecz.)
ò
‫=ضربة‬rzut (m) (rzecz.)
ò
‫=ضربة‬uderzenie (n) (rzecz.)
ò
‫=ضرر‬boleć (czas.)
‫=ضرر‬krzywda (f) (rzecz.)
‫=ضرر‬krzywdzić (czas.)
‫=ضرر‬szkoda (f) (rzecz.)
‫=ضرر‬szkodzić (czas.)
‫=ضرر‬szwank (m) (rzecz.)
‫=ضرر‬uszczerbek (m) (rzecz.)
‫=ضرر‬uszkodzenie (n) (rzecz.)
‫=ضرر‬zaszkodzić (czas.)
‫=ضرر‬zło (n) (rzecz.)
‫=ضرر‬zranienie (n) (rzecz.)
‫=ضروري‬konieczny (przym.)
‫=ضروري‬niezbędny (przym.)
‫=ضروري‬potrzebny (przym.)
‫=ضريبة‬podatek (m) (rzecz.)
‫=ضريبة‬podatkowy (przym.)
‫=ضريبة‬taksa (f) (rzecz.)
‫=ضريح‬mauzoleum (n) (rzecz.)
‫=ضعيف‬słaby (przym.)
‫=ضعيف‬wątły (przym.)
‫=ضغط‬cisnąć (czas.)
‫=ضغط‬ciśnienie (n) (rzecz.)
‫=ضغط‬gnieść (czas.)
‫=ضغط‬miażdżyć (czas.)
‫=ضغط‬nacisk (m) (rzecz.)
‫=ضغط‬napór (m) (rzecz.)
‫=ضغط‬niszczyć (czas.)
‫=ضغط‬presja (f) (rzecz.)
‫=ضغط‬rozgniatać (czas.)
‫=ضغط‬rozgnieść (czas.)
‫=ضغط‬ściskać (czas.)
‫=ضغط‬tłoczyć (czas.)
‫=ضغط‬ucisk (m) (rzecz.)
‫=ضغط‬wyciskać (czas.)
‫=ضغط‬zgniatać (czas.)
‫=ضغط‬zgnieść (czas.)
‫=ضغط‬zmiażdżyć (czas.)
‫=ضفة‬brzeg (m) (rzecz.)
‫=ضفة‬wybrzeże (n) (rzecz.)
‫=ضفدع‬ropucha (f) (rzecz.)
‫=ضفدع‬żaba (f) (rzecz.)
‫فدع‬Š
‫=ض‬ropucha (f) (rzecz.)
‫فدع‬Š
‫=ض‬żaba (f) (rzecz.)
‫=ضلع‬żeberko (n) (rzecz.)
‫=ضلع‬żebro (n) (rzecz.)
‫لع‬Š
‫=ض‬żeberko (n) (rzecz.)
‫لع‬Š
‫=ض‬żebro (n) (rzecz.)
‫=ضمي‬sumienie (n) (rzecz.)
‫=ضمي‬zaimek (m) (rzecz.)
‫=ضوء‬jasny (przym.)
‫=ضوء‬światło (n) (rzecz.)
‫=ضوء‬widny (przym.)
‫=ضيق‬ciasny (przym.)
‫=ضيق‬wąski (przym.)
‫ق‬Š
‫=ضي‬ciasny (przym.)
‫ق‬Š
‫=ضي‬wąski (przym.)
‫=طائر‬ptak (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=طائ‬ptak (m) (rzecz.)
‫=طائرة‬aeroplan (m) (rzecz.)
‫=طائرة‬samolot (m) (rzecz.)
‫ره‬Š
‫=طائ‬samolot (m) (rzecz.)
‫=طائفة‬sekta (f) (rzecz.)
‫=طابق‬odpowiadać (czas.)
‫=طابق‬pasować (czas.)
‫=طابق‬piętro (n) (rzecz.)
‫=طابق‬szczebel (m) (rzecz.)
‫ق‬Š
‫=طاب‬piętro (n) (rzecz.)
‫ق‬Š
‫=طاب‬szczebel (m) (rzecz.)
‫=طار‬fruwać (czas.)
‫=طار‬latać (czas.)
‫=طار‬lecieć (czas.)
‫=طازج‬nowy (przym.)
‫=طازج‬świeży (przym.)
‫=طاعة‬posłuszeństwo (n) (rzecz.)
‫=طاقه‬energia (f) (rzecz.)
‫=طالب‬student (m) (rzecz.)
‫=طالب‬uczeń (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=طال‬student (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=طال‬uczeń (m) (rzecz.)
‫=طاهي‬kucharz (m) (rzecz.)
‫=طاولة‬stół (m) (rzecz.)
‫=طاولة‬tabela (f) (rzecz.)
‫له‬Š
‫=طاو‬stół (m) (rzecz.)
‫له‬Š
‫=طاو‬tabela (f) (rzecz.)
‫=طاووس‬paw (m) (rzecz.)
‫=طب‬lekarstwo (n) (rzecz.)
‫=طب‬medycyna (f) (rzecz.)
‫=طباخ‬kucharz (m) (rzecz.)
‫=طبخ‬gotować (czas.)
‫=طبخ‬kucharstwo (n) (rzecz.)
‫=طبع‬drukować (czas.)
‫=طبع‬odciskać (czas.)
‫=طبق‬taca (f) (rzecz.)
‫=طبقه‬legowisko (n) (rzecz.)
‫=طبقه‬łóżko (n) (rzecz.)
‫=طبقه‬pokład (m) (rzecz.)
‫=طبقه‬warstwa (f) (rzecz.)
‫=طبل‬kocioł (m) (rzecz.)
‫=طبلة‬bęben (m) (rzecz.)
‫=طبلة‬bębenek (m) (rzecz.)
‫=طبلة‬werbel (m) (rzecz.)
‫=طب‬lekarski (przym.)
‫=طب‬medyczny (przym.)
‫=طبيب‬doktor (m) (rzecz.)
‫=طبيب‬lekarz (m) (rzecz.)
‫=طبيعي‬naturalny (przym.)
‫=طبيعي‬przyrodniczy (przym.)
‫=طبيعي‬szczery (przym.)
‫=طحالب‬glon (m) (rzecz.)
‫=طحالب‬mech (m) (rzecz.)
‫=طحالب‬wodorost (m) (rzecz.)
‫=طحلب‬mech (m) (rzecz.)
‫=طحي‬mączny (przym.)
‫=طحي‬mąka (f) (rzecz.)
‫=طرح‬odejmowanie (n) (rzecz.)
‫=طرد‬odprawiać (czas.)
‫=طرد‬odrzucać (czas.)
‫=طرد‬wyrzucać (czas.)
‫=طرد‬zwalniać (czas.)
‫=طريق‬droga (f) (rzecz.)
‫=طريق‬drogowy (przym.)
‫=طريق‬marszruta (f) (rzecz.)
‫=طريق‬szlak (m) (rzecz.)
‫=طريق‬szosa (f) (rzecz.)
‫=طريق‬trasa (f) (rzecz.)
‫=طريق‬ulica (f) (rzecz.)
‫=طريقة‬metoda (f) (rzecz.)
‫=طريقة‬sposób (m) (rzecz.)
‫=طعام‬jedzenie (n) (rzecz.)
‫=طعام‬pokarm (m) (rzecz.)
‫=طعام‬pożywienie (n) (rzecz.)
‫=طعام‬strawa (f) (rzecz.)
‫=طعام‬wyżywienie (n) (rzecz.)
‫=طعام‬żywność (f) (rzecz.)
‫=طعم‬gust (m) (rzecz.)
‫=طعم‬smak (m) (rzecz.)
‫=طعم‬smakować (czas.)
‫=طعم‬upodobanie (n) (rzecz.)
‫=طعم‬zamiłowanie (n) (rzecz.)
‫=طفرة‬mutacja (f) (rzecz.)
‫فل‬Š
ò
‫=ط‬dzieciak (m) (rzecz.)
‫فل‬Š
ò
‫=ط‬dziecko (n) (rzecz.)
‫فل‬Š
ò
‫=ط‬młodzieniec (m) (rzecz.)
‫=طفيلي‬pijawka (f) (rzecz.)
‫ي‬Š
‫=طفيل‬darmozjad (m) (rzecz.)
‫ي‬Š
‫=طفيل‬pasożyt (m) (rzecz.)
‫=طقس‬pogoda (f) (rzecz.)
‫=طلء‬barwnik (m) (rzecz.)
‫=طلء‬farba (f) (rzecz.)
‫=طلق‬rozwód (m) (rzecz.)
‫=طلب‬popyt (m) (rzecz.)
‫=طلب‬prosić (czas.)
‫=طلب‬prośba (f) (rzecz.)
‫=طلب‬żądanie (n) (rzecz.)
‫=طلح‬akacja (f) (rzecz.)
‫=طلع‬pyłek (m) (rzecz.)
‫=طموح‬ambicja (f) (rzecz.)
‫=طور‬faza (f) (rzecz.)
‫=طور‬stadium (n) (rzecz.)
‫=طوربيد‬torpeda (f) (rzecz.)
‫=طوعي‬dobrowolny (przym.)
‫=طوعي‬ochotniczy (przym.)
‫=طوعي‬spontaniczny (przym.)
‫=طول‬długość (f) (rzecz.)
‫=طويل‬długi (przym.)
‫=طويل‬rosły (przym.)
‫=طويل‬wysoki (przym.)
‫=طيار‬lotnik (m) (rzecz.)
‫=طيار‬pilot (m) (rzecz.)
‫=طيار‬pilotka (f) (rzecz.)
‫=طيار‬sternik (m) (rzecz.)
‫=طيب‬perfumy (pl) (rzecz.)
‫=طيب‬zapach (m) (rzecz.)
‫=طيان‬latanie (n) (rzecz.)
‫=طيان‬przelot (m) (rzecz.)
‫=طيف‬barwa (f) (rzecz.)
‫=طيف‬duch (m) (rzecz.)
‫=طيف‬odcień (m) (rzecz.)
‫=طيف‬upiór (m) (rzecz.)
‫=طيف‬widmo (n) (rzecz.)
‫=طيف‬zabarwienie (n) (rzecz.)
‫=طيف‬zjawa (f) (rzecz.)
‫=طي‬glina (f) (rzecz.)
‫=ظاهر‬pospolity (przym.)
‫=ظاهر‬prosty (przym.)
‫=ظاهر‬szczery (przym.)
‫=ظاهر‬zwykły (przym.)
‫=ظب‬antylopa (f) (rzecz.)
‫=ظرف‬koperta (f) (rzecz.)
‫=ظرف‬powłoka (f) (rzecz.)
‫=ظفر‬ćwiek (m) (rzecz.)
‫=ظفر‬gwóźdź (m) (rzecz.)
‫=ظفر‬paznokieć (m) (rzecz.)
‫=ظفر‬pazur (m) (rzecz.)
‫=ظل‬cień (m) (rzecz.)
‫=ظل‬mrok (m) (rzecz.)
‫=ظلم‬ciemność (f) (rzecz.)
‫=ظلم‬ciemnowłosy (przym.)
‫=ظلم‬mrok (m) (rzecz.)
‫=ظلمة‬ciemność (f) (rzecz.)
‫=ظلمة‬ciemnowłosy (przym.)
‫=ظلمة‬mrok (m) (rzecz.)
‫=ظهر‬grzbiet (m) (rzecz.)
‫=ظهر‬plecy (pl) (rzecz.)
‫=ظهر‬południe (n) (rzecz.)
‫=ظهر‬wierzch (m) (rzecz.)
‫=عائق‬przeszkoda (f) (rzecz.)
‫=عائق‬trudność (f) (rzecz.)
‫=عائق‬zawada (f) (rzecz.)
‫=عائلة‬dom (m) (rzecz.)
‫=عائلة‬domowy (przym.)
‫=عائلة‬familia (f) (rzecz.)
‫=عائلة‬rodzina (f) (rzecz.)
‫=عادة‬nawyk (m) (rzecz.)
‫=عادة‬obyczaj (m) (rzecz.)
‫=عادة‬przyzwyczajenie (n) (rzecz.)
‫=عادة‬zwyczaj (m) (rzecz.)
‫=عادل‬słuszny (przym.)
‫=عادل‬sprawiedliwy (przym.)
‫ل‬Š
‫=عاد‬odpowiedni (przym.)
‫ل‬Š
‫=عاد‬słuszny (przym.)
‫ل‬Š
‫=عاد‬sprawiedliwy (przym.)
‫ل‬Š
‫=عاد‬właśnie (przysł.)
‫=عاده‬nawyk (m) (rzecz.)
‫=عاده‬obyczaj (m) (rzecz.)
‫=عاده‬przyzwyczajenie (n) (rzecz.)
‫=عاده‬zwyczaj (m) (rzecz.)
‫=عادي‬gminny (przym.)
‫=عادي‬normalny (przym.)
‫=عادي‬popularny (przym.)
‫=عادي‬pospolity (przym.)
‫=عادي‬prawidłowy (przym.)
‫=عادي‬wspólny (przym.)
‫=عادي‬zwyczajny (przym.)
‫=عادي‬zwykły (przym.)
‫ض‬Š
‫=عار‬objaw (m) (rzecz.)
‫ض‬Š
‫=عار‬przejaw (m) (rzecz.)
‫=عاري‬akt (m) (rzecz.)
‫=عاري‬goły (przym.)
‫=عاري‬nagi (przym.)
‫=عاري‬obnażać (czas.)
‫=عاصفة‬burza (f) (rzecz.)
‫=عاصفة‬nawałnica (f) (rzecz.)
‫=عاصفة‬sztorm (m) (rzecz.)
‫=عاصفة‬szturm (m) (rzecz.)
‫=عاصمة‬główny (przym.)
‫=عاصمة‬kapitał (m) (rzecz.)
‫=عاصمة‬stolica (f) (rzecz.)
‫=عاطفة‬emocja (f) (rzecz.)
‫=عاطفة‬uczucie (n) (rzecz.)
‫=عاطفة‬wzruszenie (n) (rzecz.)
‫=عافية‬zdrowie (n) (rzecz.)
‫=عال‬świat (m) (rzecz.)
‫=عال‬światowy (przym.)
‫=عال‬ziemia (f) (rzecz.)
‫=عام‬bujać (czas.)
‫=عام‬generalny (przym.)
‫=عام‬generał (m) (rzecz.)
‫=عام‬główny (przym.)
‫=عام‬gminny (przym.)
‫=عام‬ogólny (przym.)
‫=عام‬pływać (czas.)
‫=عام‬popularny (przym.)
‫=عام‬pospolity (przym.)
‫=عام‬rok (m) (rzecz.)
‫=عام‬unosić (czas.)
‫=عام‬walny (przym.)
‫=عام‬wspólny (przym.)
‫=عامل‬agent (m) (rzecz.)
‫=عامل‬ajent (m) (rzecz.)
‫=عامل‬czynnik (m) (rzecz.)
‫=عامل‬pełnomocnik (m) (rzecz.)
‫=عامل‬pośrednik (m) (rzecz.)
‫=عامل‬pracownik (m) (rzecz.)
‫=عامل‬przedstawiciel (m) (rzecz.)
‫=عامل‬robotnik (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=عام‬pracownik (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=عام‬robotnik (m) (rzecz.)
‫=عاون‬asystować (czas.)
‫=عاون‬pomagać (czas.)
‫=عاون‬wspierać (czas.)
‫=عباد‬słonecznik (m) (rzecz.)
‫=عباد‬słonecznikowy (przym.)
‫ارة‬Ý
‫=عب‬prom (m) (rzecz.)
‫=عبد‬niewolnik (m) (rzecz.)
‫=عب‬obok (m) (rzecz.)
‫=عب‬poprzez (przysł.)
‫=عب‬przez (przyim.)
‫=عب‬za (przyim.)
‫=عبقري‬geniusz (m) (rzecz.)
‫=عبودية‬niewola (f) (rzecz.)
‫=عبودية‬niewolnictwo (n) (rzecz.)
‫=عتبة‬próg (m) (rzecz.)
‫=عتبه‬próg (m) (rzecz.)
‫=عث‬mól (m) (rzecz.)
‫=عجل‬cielak (m) (rzecz.)
‫=عجل‬cielęcy (przym.)
‫=عجلة‬kierownica (f) (rzecz.)
‫=عجلة‬koło (n) (rzecz.)
‫=عجيب‬cudny (przym.)
‫=عجيب‬cudowny (przym.)
‫=عجيب‬fantastyczny (przym.)
‫=عجي‬ciasto (n) (rzecz.)
‫=عجي‬forsa (f) (rzecz.)
‫=عدد‬ilość (f) (rzecz.)
‫=عدد‬liczba (f) (rzecz.)
‫=عدد‬liczebność (f) (rzecz.)
‫=عدد‬numer (m) (rzecz.)
‫=عدسات‬obiektyw (m) (rzecz.)
‫=عدسات‬soczewka (f) (rzecz.)
‫=عدسه‬obiektyw (m) (rzecz.)
‫=عدسه‬soczewka (f) (rzecz.)
‫=عذراء‬dziewica (f) (rzecz.)
‫=عذراء‬dziewiczy (przym.)
‫=عراك‬bitwa (f) (rzecz.)
‫=عراك‬bój (m) (rzecz.)
‫=عراك‬konflikt (m) (rzecz.)
‫=عراك‬walka (f) (rzecz.)
‫=عربة‬fura (f) (rzecz.)
‫=عربة‬furmanka (f) (rzecz.)
‫=عربة‬kareta (f) (rzecz.)
‫=عربة‬karetka (f) (rzecz.)
‫=عربة‬pojazd (m) (rzecz.)
‫=عربة‬powóz (m) (rzecz.)
‫=عربة‬wehikuł (m) (rzecz.)
‫=عربة‬wóz (m) (rzecz.)
‫=عربة‬wózek (m) (rzecz.)
‫=عربدة‬orgia (f) (rzecz.)
‫=عربدة‬rozpusta (f) (rzecz.)
‫=عرس‬małżeństwo (n) (rzecz.)
‫=عرس‬ślub (m) (rzecz.)
‫=عرس‬zamążpójście (n) (rzecz.)
‫=عرش‬tron (m) (rzecz.)
‫=عرض‬oferta (f) (rzecz.)
‫=عرض‬ofiarowanie (n) (rzecz.)
‫=عرض‬podaż (f) (rzecz.)
‫=عرض‬propozycja (f) (rzecz.)
‫=عرض‬szerokość (f) (rzecz.)
‫=عرف‬obyczaj (m) (rzecz.)
‫=عرف‬zwyczaj (m) (rzecz.)
‫رق‬Š
‫=ع‬rasa (f) (rzecz.)
‫=عريض‬obszerny (przym.)
‫=عريض‬szeroki (przym.)
‫=عريض‬szeroko (przysł.)
‫=عزيز‬drogi (przym.)
‫=عزيز‬kochanie (n) (rzecz.)
‫=عزيز‬kosztowny (przym.)
‫=عزيز‬miły (przym.)
‫=عزيز‬słodki (przym.)
‫=عزيز‬ulubieniec (m) (rzecz.)
‫=عسكري‬militarny (przym.)
‫=عسكري‬wojak (m) (rzecz.)
‫=عسكري‬wojenny (przym.)
‫=عسكري‬wojskowość (f) (rzecz.)
‫=عسكري‬wojskowy (przym.)
‫=عسكري‬żołnierz (m) (rzecz.)
‫=عسل‬miód (m) (rzecz.)
‫=عش‬gniazdo (n) (rzecz.)
‫=عش‬gnieździć (czas.)
‫=عش‬zagnieździć (czas.)
‫=عشاء‬kolacja (f) (rzecz.)
‫=عشاء‬obiad (m) (rzecz.)
‫=عشاء‬wieczerza (f) (rzecz.)
‫=عشب‬trawa (f) (rzecz.)
‫=عشرة‬dziesięcioro (licz.)
‫=عشرة‬dziesięć (licz.)
‫=عشرون‬dwadzieścia (licz.)
‫=عشق‬kochać (czas.)
‫=عشق‬lubić (czas.)
‫=عشق‬miłość (f) (rzecz.)
‫=عصا‬kij (m) (rzecz.)
‫=عصا‬laska (f) (rzecz.)
‫=عصا‬pałka (f) (rzecz.)
‫=عصب‬energia (f) (rzecz.)
‫=عصب‬nerw (m) (rzecz.)
‫=عصب‬neuron (m) (rzecz.)
‫=عصب‬siła (f) (rzecz.)
‫=عصر‬epoka (f) (rzecz.)
‫=عصر‬era (f) (rzecz.)
‫=عصر‬okres (m) (rzecz.)
‫=عصر‬popołudnie (n) (rzecz.)
‫=عصر‬starość (f) (rzecz.)
‫=عصر‬wiek (m) (rzecz.)
‫صيان‬Š
‫=ع‬bunt (m) (rzecz.)
‫صيان‬Š
‫=ع‬podnoszenie (n) (rzecz.)
‫صيان‬Š
‫=ع‬powstanie (n) (rzecz.)
‫صيان‬Š
‫=ع‬rebelia (f) (rzecz.)
‫صيان‬Š
‫=ع‬rewolta (f) (rzecz.)
‫=عصي‬sok (m) (rzecz.)
‫=عض‬gryźć (czas.)
‫=عض‬kąsać (czas.)
‫=عض‬ugryźć (czas.)
‫=عض‬ukąsić (czas.)
‫=عض‬ukąszenie (n) (rzecz.)
‫=عضة‬ukąszenie (n) (rzecz.)
‫=عضلة‬mięsień (m) (rzecz.)
‫=عضله‬mięsień (m) (rzecz.)
‫=عطارد‬rtęć (f) (rzecz.)
‫=عطر‬perfumy (pl) (rzecz.)
‫=عطر‬zapach (m) (rzecz.)
‫=عطس‬kichać (czas.)
‫=عطس‬kichanie (n) (rzecz.)
‫=عطس‬kichnięcie (n) (rzecz.)
‫=عطش‬pragnienie (n) (rzecz.)
‫=عطش‬żądza (f) (rzecz.)
‫=عظم‬kostny (przym.)
‫=عظم‬kość (f) (rzecz.)
‫=عظمـه‬kostny (przym.)
‫=عظمـه‬kość (f) (rzecz.)
‫=عظيم‬duży (przym.)
‫=عظيم‬wielki (przym.)
‫=عقاب‬grzywna (f) (rzecz.)
‫=عقاب‬kara (f) (rzecz.)
‫=عقد‬kolia (f) (rzecz.)
‫=عقد‬naszyjnik (m) (rzecz.)
‫=عقد‬porozumienie (n) (rzecz.)
‫=عقد‬stebnować (czas.)
‫=عقد‬szyć (czas.)
‫=عقد‬ugoda (f) (rzecz.)
‫=عقد‬układ (m) (rzecz.)
‫=عقد‬umowa (f) (rzecz.)
‫=عقد‬zgoda (f) (rzecz.)
‫=عقد‬zgodność (f) (rzecz.)
‫=عقد‬zszywać (czas.)
‫قد‬Š
‫=ع‬dekada (f) (rzecz.)
‫قد‬Š
‫=ع‬kolia (f) (rzecz.)
‫قد‬Š
‫=ع‬naszyjnik (m) (rzecz.)
‫=عقدة‬sęk (m) (rzecz.)
‫=عقدة‬supeł (m) (rzecz.)
‫=عقدة‬supłać (czas.)
‫=عقدة‬węzeł (m) (rzecz.)
‫=عقده‬kompleks (m) (rzecz.)
‫=عقده‬kompleksowy (przym.)
‫=عقده‬sęk (m) (rzecz.)
‫=عقده‬supeł (m) (rzecz.)
‫=عقده‬supłać (czas.)
‫=عقده‬węzeł (m) (rzecz.)
‫=عقرب‬skorpion (m) (rzecz.)
‫=عقل‬duch (m) (rzecz.)
‫=عقل‬dusza (f) (rzecz.)
‫=عقل‬głowa (f) (rzecz.)
‫=عقل‬głowica (f) (rzecz.)
‫=عقل‬główka (f) (rzecz.)
‫=عقل‬łeb (m) (rzecz.)
‫=عقل‬nagłówek (m) (rzecz.)
‫=عقل‬rozum (m) (rzecz.)
‫=عقل‬umysł (m) (rzecz.)
‫=عقيد‬pułkownik (m) (rzecz.)
‫=عقيدة‬doktryna (f) (rzecz.)
‫=عقيدة‬filozofia (f) (rzecz.)
‫لج‬Š
‫=ع‬leczenie (n) (rzecz.)
‫=علقة‬opowiadanie (n) (rzecz.)
‫=علقة‬relacja (f) (rzecz.)
‫=علقة‬stosunek (m) (rzecz.)
‫=علقة‬związek (m) (rzecz.)
‫=علمة‬godło (n) (rzecz.)
‫=علمة‬ocena (f) (rzecz.)
‫=علمة‬oznaka (f) (rzecz.)
‫=علمة‬rachunek (m) (rzecz.)
‫=علمة‬stopień (m) (rzecz.)
‫=علمة‬symbol (m) (rzecz.)
‫=علمة‬znak (m) (rzecz.)
‫=علبه‬bańka (f) (rzecz.)
‫=علبه‬blaszanka (f) (rzecz.)
‫=علبه‬kanister (m) (rzecz.)
‫=علبه‬puszka (f) (rzecz.)
‫=علق‬pijawka (f) (rzecz.)
‫=علم‬bandera (f) (rzecz.)
‫=علم‬chorągiew (f) (rzecz.)
‫=علم‬dowiedzieć (czas.)
‫=علم‬flaga (f) (rzecz.)
‫=علم‬instruować (czas.)
‫=علم‬kształcić (czas.)
‫=علم‬nauczać (czas.)
‫=علم‬nauczyć (czas.)
‫=علم‬nauka (f) (rzecz.)
‫=علم‬pouczać (czas.)
‫=علم‬uczyć (czas.)
‫=علم‬wiedza (f) (rzecz.)
‫لم‬Š
‫=ع‬nauka (f) (rzecz.)
‫لم‬Š
‫=ع‬wiedza (f) (rzecz.)
‫=على‬do (przyim.)
‫=على‬na (przyim.)
‫=على‬nad (przyim.)
‫=على‬w (przyim.)
‫=عمارة‬architektura (f) (rzecz.)
‫=عمارة‬budownictwo (n) (rzecz.)
‫=عمة‬ciocia (f) (rzecz.)
‫=عمة‬ciotka (f) (rzecz.)
‫=عمر‬epoka (f) (rzecz.)
‫=عمر‬starość (f) (rzecz.)
‫=عمر‬wiek (m) (rzecz.)
‫=عمـل‬akt (m) (rzecz.)
‫=عمـل‬czyn (m) (rzecz.)
‫=عمـل‬dokument (m) (rzecz.)
‫=عمل‬działać (czas.)
‫=عمل‬dzieło (n) (rzecz.)
‫=عمل‬funkcjonować (czas.)
‫=عمل‬interes (m) (rzecz.)
‫=عمل‬posada (f) (rzecz.)
‫=عمل‬praca (f) (rzecz.)
‫=عمل‬pracować (czas.)
‫=عمل‬robić (czas.)
‫=عمل‬robocizna (f) (rzecz.)
‫=عمل‬robota (f) (rzecz.)
‫=عمل‬sprawa (f) (rzecz.)
‫=عمـل‬uczynek (m) (rzecz.)
‫=عمل‬utwór (m) (rzecz.)
‫=عمل‬zajęcie (n) (rzecz.)
‫=عمل‬zarobek (m) (rzecz.)
‫=عمل‬zatrudnienie (n) (rzecz.)
‫=عملت‬waluta (f) (rzecz.)
‫=عملة‬waluta (f) (rzecz.)
‫=عملية‬akcja (f) (rzecz.)
‫=عملية‬działanie (n) (rzecz.)
‫=عملية‬operacja (f) (rzecz.)
‫=عمود‬filar (m) (rzecz.)
‫=عمود‬kolumna (f) (rzecz.)
‫=عمود‬łam (m) (rzecz.)
‫=عمود‬rubryka (f) (rzecz.)
‫=عمود‬słup (m) (rzecz.)
‫=عمود‬szpalta (f) (rzecz.)
‫=عميق‬głęboki (przym.)
‫=عميق‬niski (przym.)
‫=عميق‬poważny (przym.)
‫يل‬Š
‫=عم‬agent (m) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=عم‬ajent (m) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=عم‬czynnik (m) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=عم‬pełnomocnik (m) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=عم‬pośrednik (m) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=عم‬przedstawiciel (m) (rzecz.)
‫=عند‬na (przyim.)
‫=عند‬o (przyim.)
‫=عند‬po (przyim.)
‫=عند‬przy (przyim.)
‫=عند‬u (przyim.)
‫=عند‬w (przyim.)
‫=عندليب‬słowik (m) (rzecz.)
‫=عنزة‬koza (f) (rzecz.)
‫=عنصرية‬rasizm (m) (rzecz.)
‫=عنف‬gwałt (m) (rzecz.)
‫=عنف‬gwałtowność (f) (rzecz.)
‫=عنف‬przemoc (f) (rzecz.)
‫=عنف‬siła (f) (rzecz.)
‫=عنق‬kołnierz (m) (rzecz.)
‫=عنق‬szyja (f) (rzecz.)
‫=عنق‬szyjka (f) (rzecz.)
‫=عنكبوت‬pająk (m) (rzecz.)
‫=عنوان‬adres (m) (rzecz.)
‫=عنوان‬nagłówek (m) (rzecz.)
‫=عنوان‬sprawność (f) (rzecz.)
‫=عنوان‬tytuł (m) (rzecz.)
‫=عنوان‬tytułowy (przym.)
‫=عنوان‬zręczność (f) (rzecz.)
‫=عنيف‬gwałtowny (przym.)
‫=عنيف‬porywczy (przym.)
‫=عنيف‬silny (przym.)
‫=عود‬kij (m) (rzecz.)
‫=عود‬laska (f) (rzecz.)
‫=عود‬mandolina (f) (rzecz.)
‫=عود‬pałka (f) (rzecz.)
‫=عولة‬globalizacja (f) (rzecz.)
‫=عيب‬błąd (m) (rzecz.)
‫=عيب‬brak (m) (rzecz.)
‫=عيب‬defekt (m) (rzecz.)
‫=عيب‬feler (m) (rzecz.)
‫=عيب‬omyłka (f) (rzecz.)
‫=عيب‬skaza (f) (rzecz.)
‫=عيب‬usterka (f) (rzecz.)
‫=عيب‬wada (f) (rzecz.)
‫=عي‬oczko (n) (rzecz.)
‫=عي‬oko (n) (rzecz.)
‫نه‬Š
‫=عي‬próba (f) (rzecz.)
‫نه‬Š
‫=عي‬próbka (f) (rzecz.)
‫نه‬Š
‫=عي‬próbować (czas.)
‫نه‬Š
‫=عي‬wzór (m) (rzecz.)
‫=غابة‬bór (m) (rzecz.)
‫=غابة‬budulec (m) (rzecz.)
‫=غابة‬drewniany (przym.)
‫=غابة‬drewno (n) (rzecz.)
‫=غابة‬drzewny (przym.)
‫=غابة‬drzewo (n) (rzecz.)
‫=غابة‬las (m) (rzecz.)
‫=غابة‬leśny (przym.)
‫=غابة‬zagajnik (m) (rzecz.)
‫=غار‬grota (f) (rzecz.)
‫=غاز‬gaz (m) (rzecz.)
‫=غاز‬gazowy (przym.)
‫=غاضب‬gniewny (przym.)
‫=غاضب‬zły (m) (rzecz.)
‫=غاضب‬zły (przym.)
‫ب‬Š
‫=غاض‬gniewny (przym.)
‫ب‬Š
‫=غاض‬zły (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=غاض‬zły (przym.)
‫=غال‬cenny (przym.)
‫=غال‬drogi (przym.)
‫=غال‬kochanie (n) (rzecz.)
‫=غال‬kosztowny (przym.)
‫=غال‬miły (przym.)
‫=غاية‬cel (m) (rzecz.)
‫=غاية‬funkcja (f) (rzecz.)
‫=غبار‬kurz (n) (rzecz.)
‫=غبار‬kurzyć (czas.)
‫=غبار‬pył (m) (rzecz.)
‫=غبار‬zakurzyć (czas.)
‫=غب‬durny (przym.)
‫=غب‬głupi (przym.)
‫=غد‬jutro (n) (rzecz.)
‫=غدا‬jutro (n) (rzecz.)
‫=غدا‬jutro (n) (rzecz.)
Í
‫=غداء‬obiad (m) (rzecz.)
‫=غدة‬gruczoł (m) (rzecz.)
‫=غده‬gruczoł (m) (rzecz.)
‫=غراب‬kruk (m) (rzecz.)
‫=غرب‬zachodni (przym.)
‫=غرب‬zachód (m) (rzecz.)
‫=غربي‬zachodni (przym.)
‫=غربي‬zachód (m) (rzecz.)
‫=غرزه‬kłucie (n) (rzecz.)
‫=غرزه‬oczko (n) (rzecz.)
‫=غرزه‬ścieg (m) (rzecz.)
‫=غرفة‬izba (f) (rzecz.)
‫=غرفة‬komnata (f) (rzecz.)
‫=غرفة‬pokojowy (przym.)
‫=غرفة‬pokój (m) (rzecz.)
‫=غرفة‬sala (f) (rzecz.)
‫=غرفه‬izba (f) (rzecz.)
‫=غرفه‬komnata (f) (rzecz.)
‫=غرفه‬pokojowy (przym.)
‫=غرفه‬pokój (m) (rzecz.)
‫=غرفه‬sala (f) (rzecz.)
‫=غروب‬zachód (m) (rzecz.)
‫=غريب‬cudzoziemski (przym.)
‫=غريب‬dziwaczny (przym.)
‫=غريب‬dziwny (przym.)
‫=غريب‬obcokrajowy (przym.)
‫=غريب‬obcy (przym.)
‫=غريب‬zagraniczny (przym.)
‫=غرير‬borsuk (m) (rzecz.)
‫=غزال‬jeleń (m) (rzecz.)
‫=غزال‬rogacz (m) (rzecz.)
‫=غزير‬bogaty (przym.)
‫=غزير‬bujny (przym.)
‫=غزير‬obfity (przym.)
‫=غزير‬płodny (przym.)
‫=غزير‬sowity (przym.)
‫=غزير‬zasobny (przym.)
‫=غسق‬mrok (m) (rzecz.)
‫=غسق‬schyłek (m) (rzecz.)
‫=غسق‬zmierzch (m) (rzecz.)
‫=غسق‬zmrok (m) (rzecz.)
‫=غسل‬myć (czas.)
‫=غسل‬prać (czas.)
‫=غسل‬przemywać (czas.)
‫=غسل‬umyć (czas.)
‫=غسل‬wyprać (czas.)
‫=غسل‬zmywać (czas.)
‫=غصن‬gałąź (f) (rzecz.)
‫=غصن‬konar (m) (rzecz.)
‫=غصن‬odgałęzienie (n) (rzecz.)
‫=غصن‬odnoga (f) (rzecz.)
‫=غضب‬gniew (m) (rzecz.)
‫=غضب‬złość (f) (rzecz.)
‫=غضروف‬chrząstka (f) (rzecz.)
‫=غطاء‬koc (m) (rzecz.)
‫=غطاء‬koperta (f) (rzecz.)
‫=غطاء‬nakrycie (n) (rzecz.)
‫=غطاء‬okładka (f) (rzecz.)
‫=غطاء‬osłona (f) (rzecz.)
‫=غطاء‬pokrycie (n) (rzecz.)
‫=غطاء‬pokrywa (f) (rzecz.)
‫=غطاء‬pokrywka (f) (rzecz.)
‫=غطاء‬przykrycie (n) (rzecz.)
‫=غطاء‬przykrywka (f) (rzecz.)
‫=غطاء‬wieczko (n) (rzecz.)
‫=غطاء‬wieko (n) (rzecz.)
‫طاء‬Š
‫=غ‬pokrywa (f) (rzecz.)
‫طاء‬Š
‫=غ‬pokrywka (f) (rzecz.)
‫طاء‬Š
‫=غ‬wieczko (n) (rzecz.)
‫طاء‬Š
‫=غ‬wieko (n) (rzecz.)
‫=غطى‬owijać (czas.)
‫لف‬Š
‫=غ‬koperta (f) (rzecz.)
‫لف‬Š
‫=غ‬powłoka (f) (rzecz.)
‫=غلط‬błąd (m) (rzecz.)
‫=غلط‬brak (m) (rzecz.)
‫=غلط‬defekt (m) (rzecz.)
‫=غلط‬omyłka (f) (rzecz.)
‫=غلط‬pomyłka (f) (rzecz.)
‫=غلط‬uchyb (m) (rzecz.)
‫=غلط‬usterka (f) (rzecz.)
‫=غلط‬wada (f) (rzecz.)
‫=غلوكوز‬glukoza (f) (rzecz.)
‫=غليان‬gotowanie (n) (rzecz.)
‫=غليان‬wrzenie (n) (rzecz.)
‫=غليظ‬gęsty (przym.)
‫=غليظ‬gruby (przym.)
‫=غن‬śpiewać (czas.)
‫=غن‬bogaty (przym.)
‫=غن‬obfity (przym.)
‫=غواص‬nurek (m) (rzecz.)
‫=غواص‬płetwonurek (m) (rzecz.)
‫=غواصة‬podwodny (przym.)
‫=غواصه‬podwodny (przym.)
‫=غوريل‬goryl (m) (rzecz.)
‫=غي‬modyfikować (czas.)
‫=غي‬nie (przysł.)
‫=غي‬nie (zaim.)
‫=غي‬przemienić (czas.)
‫=غي‬przesiadać (czas.)
‫=غي‬rozmieniać (czas.)
‫=غي‬wymieniać (czas.)
‫=غي‬zamieniać (czas.)
‫=غي‬zmieniać (czas.)
‫=غي‬zmienić (czas.)
‫=غي‬zmodyfikować (czas.)
‫=غي‬żaden (przym.)
‫=غيمه‬chmura (f) (rzecz.)
‫=غيمه‬obłok (m) (rzecz.)
‫=فئة‬gromada (f) (rzecz.)
‫=فئة‬grupa (f) (rzecz.)
‫=فئة‬ugrupowanie (n) (rzecz.)
‫=فئة‬zespół (m) (rzecz.)
‫=فأر‬mysz (f) (rzecz.)
‫=فأر‬szczur (m) (rzecz.)
‫=فأس‬siekiera (f) (rzecz.)
‫=فأس‬topór (m) (rzecz.)
‫=فائدة‬interes (m) (rzecz.)
‫=فائدة‬oprocentowanie (n) (rzecz.)
‫=فائدة‬zainteresowanie (n) (rzecz.)
‫=فاتن‬magia (f) (rzecz.)
‫=فاتورة‬faktura (f) (rzecz.)
‫=فاتورة‬rachunek (m) (rzecz.)
‫=فاجأ‬zadziwiać (czas.)
‫=فاجأ‬zaskoczyć (czas.)
‫=فارس‬kawaler (m) (rzecz.)
‫=فارس‬rycerz (m) (rzecz.)
‫س‬Š
‫=فار‬kawaler (m) (rzecz.)
‫س‬Š
‫=فار‬rycerz (m) (rzecz.)
‫=فاصلة‬apostrof (m) (rzecz.)
‫=فاصلة‬apostrofa (f) (rzecz.)
‫=فاصلة‬przecinek (m) (rzecz.)
‫له‬Š
‫=فاص‬przecinek (m) (rzecz.)
‫=فاكهة‬owoc (m) (rzecz.)
‫=فاكهة‬owocowy (przym.)
‫=فاكهة‬płód (m) (rzecz.)
‫=فانوس‬latarnia (f) (rzecz.)
‫=فتاه‬dziewczyna (f) (rzecz.)
‫=فتاه‬dziewczynka (f) (rzecz.)
‫=فتاه‬dziewica (f) (rzecz.)
‫=فتاه‬panienka (f) (rzecz.)
‫=فتاه‬panna (f) (rzecz.)
‫=فتح‬otwierać (czas.)
‫=فتح‬otworzyć (czas.)
‫=فتح‬rozpocząć (czas.)
‫=فتة‬chwila (f) (rzecz.)
‫=فتة‬okres (m) (rzecz.)
‫=فته‬czas (m) (rzecz.)
‫=فته‬okres (m) (rzecz.)
‫=فت‬chłopak (m) (rzecz.)
‫=فت‬chłopiec (n) (rzecz.)
‫=فت‬syn (m) (rzecz.)
‫=فجائي‬nagły (przym.)
‫=فجائي‬raptowny (przym.)
‫=فجر‬brzask (m) (rzecz.)
‫=فجر‬świt (m) (rzecz.)
‫=فجل‬chrzan (m) (rzecz.)
‫=فجوة‬dziura (f) (rzecz.)
‫=فجوة‬dziurka (f) (rzecz.)
‫=فجوة‬jama (f) (rzecz.)
‫=فحص‬badanie (n) (rzecz.)
‫=فحص‬egzamin (m) (rzecz.)
‫=فحص‬egzaminacyjny (przym.)
‫=فحص‬próba (f) (rzecz.)
‫=فحص‬test (m) (rzecz.)
‫=فحم‬węgiel (m) (rzecz.)
‫=فحم‬węglowy (przym.)
‫=فخذ‬udo (n) (rzecz.)
‫=فخور‬dumny (przym.)
‫=فخور‬pyszny (przym.)
‫راش‬Š
‫=ف‬materac (m) (rzecz.)
‫=فراشة‬motyl (m) (rzecz.)
‫=فراشة‬motylek (m) (rzecz.)
‫=فراشة‬motylkowy (przym.)
‫=فراشه‬motyl (m) (rzecz.)
‫=فراشه‬motylek (m) (rzecz.)
‫=فراشه‬motylkowy (przym.)
‫=فراغ‬próżnia (f) (rzecz.)
‫=فراغ‬próżniowy (przym.)
‫=فراغ‬pustka (f) (rzecz.)
‫=فرامل‬hamulec (m) (rzecz.)
‫=فراولة‬poziomka (f) (rzecz.)
‫=فراولة‬truskawka (f) (rzecz.)
‫=فرحة‬radość (f) (rzecz.)
‫=فرحة‬uciecha (f) (rzecz.)
‫=فرشاة‬pędzel (m) (rzecz.)
‫=فرشاة‬szczotka (f) (rzecz.)
‫=فرصة‬okazja (f) (rzecz.)
‫=فرصة‬przypadek (m) (rzecz.)
‫=فرصة‬sposobność (f) (rzecz.)
‫=فرصه‬okazja (f) (rzecz.)
‫=فرصه‬przypadek (m) (rzecz.)
‫=فرصه‬sposobność (f) (rzecz.)
‫=فرضية‬hipoteza (f) (rzecz.)
‫=فرع‬gałąź (f) (rzecz.)
‫=فرع‬konar (m) (rzecz.)
‫=فرع‬odgałęzienie (n) (rzecz.)
‫=فرع‬odnoga (f) (rzecz.)
‫=فرعون‬faraon (m) (rzecz.)
‫=فرقة‬orkiestra (f) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬brygada (f) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬drużyna (f) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬dywizja (f) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬dział (m) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬dzielenie (n) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬ekipa (f) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬oddział (m) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬podział (m) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬przedział (m) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬sekcja (f) (rzecz.)
‫رقه‬Š
‫=ف‬zespół (m) (rzecz.)
‫=فرن‬kuchenka (f) (rzecz.)
‫=فرن‬palenisko (n) (rzecz.)
‫=فرن‬piec (m) (rzecz.)
‫=فرن‬piekarnik (m) (rzecz.)
‫=فرو‬futerko (n) (rzecz.)
‫=فرو‬futerkowy (przym.)
‫=فرو‬futro (n) (rzecz.)
‫=فرو‬futrzany (przym.)
‫=فرو‬sierść (f) (rzecz.)
‫=فرو‬skóra (f) (rzecz.)
‫=فروه‬futerko (n) (rzecz.)
‫=فروه‬futerkowy (przym.)
‫=فروه‬futro (n) (rzecz.)
‫=فروه‬futrzany (przym.)
‫=فروه‬sierść (f) (rzecz.)
‫=فروه‬skóra (f) (rzecz.)
‫=فريق‬brygada (f) (rzecz.)
‫=فريق‬drużyna (f) (rzecz.)
‫=فريق‬ekipa (f) (rzecz.)
‫=فريق‬zespół (m) (rzecz.)
‫=فستان‬odzież (f) (rzecz.)
‫=فستان‬strój (m) (rzecz.)
‫=فستان‬sukienka (f) (rzecz.)
‫=فستان‬suknia (f) (rzecz.)
‫=فستان‬szata (f) (rzecz.)
‫=فستان‬ubiór (m) (rzecz.)
‫=فسيفساء‬mozaika (f) (rzecz.)
‫ساء‬Š
‫=فسيف‬mozaika (f) (rzecz.)
‫=فصام‬schizofrenia (f) (rzecz.)
‫=فصل‬dzielić (czas.)
‫=فصل‬oddzielać (czas.)
‫=فصل‬odłączyć (czas.)
‫=فصل‬podzielić (czas.)
‫=فصل‬rozchodzić (czas.)
‫=فصل‬rozdział (m) (rzecz.)
‫=فصل‬rozdzielać (czas.)
‫=فصل‬rozdzielić (czas.)
‫=فصيلة‬familia (f) (rzecz.)
‫=فصيلة‬rodzina (f) (rzecz.)
‫=فضاء‬kosmos (m) (rzecz.)
‫=فضاء‬obszar (m) (rzecz.)
‫=فضاء‬odstęp (m) (rzecz.)
‫=فضاء‬przestrzeń (f) (rzecz.)
‫=فضاء‬spacja (f) (rzecz.)
‫=فضة‬srebro (n) (rzecz.)
‫ضه‬Š
‫=ف‬srebro (n) (rzecz.)
‫=فضول‬ciekawski (przym.)
‫=فضول‬ciekawy (przym.)
‫=فضول‬osobliwy (przym.)
‫=فضول‬wścibski (przym.)
‫=فطر‬grzyb (m) (rzecz.)
‫=فطر‬grzybowy (przym.)
‫=فطر‬pieczarka (f) (rzecz.)
‫=فطن‬bystry (przym.)
‫=فطن‬chytry (przym.)
‫=فطن‬przebiegły (przym.)
‫=فطية‬naleśnik (m) (rzecz.)
‫=فظ‬mors (m) (rzecz.)
‫=فعل‬czasownik (m) (rzecz.)
‫=فعل‬słowo (n) (rzecz.)
‫عل‬Š
‫=ف‬czasownik (m) (rzecz.)
‫عل‬Š
‫=ف‬słowo (n) (rzecz.)
‫=فقاعه‬bańka (f) (rzecz.)
‫=فقاعه‬bąbel (m) (rzecz.)
‫=فقاعه‬pęcherz (m) (rzecz.)
‫=فقاعه‬pęcherzyk (m) (rzecz.)
‫=فقدان‬strata (f) (rzecz.)
‫=فقدان‬ubytek (m) (rzecz.)
‫=فقدان‬utrata (f) (rzecz.)
‫=فقدان‬zguba (f) (rzecz.)
‫=فقر‬bieda (f) (rzecz.)
‫=فقر‬ubóstwo (n) (rzecz.)
‫=فقط‬dopiero (part.)
‫=فقط‬jedynie (przysł.)
‫=فقط‬tylko (przysł.)
‫=فقط‬zaledwie (przysł.)
‫=فقمة‬foka (f) (rzecz.)
‫=فقي‬biedny (przym.)
‫=فقي‬lichy (przym.)
‫=فقي‬marny (przym.)
‫=فقي‬nędzny (przym.)
‫=فقي‬ubogi (przym.)
‫=فقي‬żałosny (przym.)
‫=فك‬przykręcać (czas.)
‫=فك‬szczęka (f) (rzecz.)
‫=فك‬śrubować (czas.)
‫=فكرة‬myśl (f) (rzecz.)
‫=فكرة‬pogląd (m) (rzecz.)
‫=فكرة‬pojęcie (n) (rzecz.)
‫=فكرة‬pomysł (m) (rzecz.)
‫=فكرة‬wyobrażenie (n) (rzecz.)
‫كره‬Š
‫=ف‬myśl (f) (rzecz.)
‫كره‬Š
‫=ف‬pogląd (m) (rzecz.)
‫كره‬Š
‫=ف‬pojęcie (n) (rzecz.)
‫كره‬Š
‫=ف‬pomysł (m) (rzecz.)
‫كره‬Š
‫=ف‬wyobrażenie (n) (rzecz.)
‫=فلح‬chłop (m) (rzecz.)
‫=فلح‬gazda (m) (rzecz.)
‫=فلح‬gospodarz (m) (rzecz.)
‫=فلح‬rolnik (m) (rzecz.)
‫=فلح‬włościanin (m) (rzecz.)
‫=فلسفة‬doktryna (f) (rzecz.)
‫=فلسفة‬filozofia (f) (rzecz.)
‫=فلسفه‬filozofia (f) (rzecz.)
‫=فلفل‬pieprz (m) (rzecz.)
‫=فلكلور‬folklor (m) (rzecz.)
‫=فلي‬korek (m) (rzecz.)
‫=فم‬buzia (f) (rzecz.)
‫=فم‬paszcza (f) (rzecz.)
‫=فم‬usta (pl) (rzecz.)
‫=فن‬kunszt (m) (rzecz.)
‫=فن‬sztuka (f) (rzecz.)
‫=فنجان‬filiżanka (f) (rzecz.)
‫=فنجان‬kielich (m) (rzecz.)
‫=فنجان‬kieliszek (m) (rzecz.)
‫=فنجان‬kubek (m) (rzecz.)
‫=فنجان‬puchar (m) (rzecz.)
‫=فندق‬hotel (m) (rzecz.)
‫=فندق‬hotelowy (przym.)
‫=فهد‬lampart (m) (rzecz.)
‫=فهرس‬indeks (m) (rzecz.)
‫=فهرس‬katalog (m) (rzecz.)
‫=فهرس‬skorowidz (m) (rzecz.)
‫=فورا‬bezpośrednio (przysł.)
Í
‫=فورا‬momentalnie (przysł.)
Í
‫=فورا‬natychmiast (przysł.)
Í
‫=فورا‬niezwłocznie (przysł.)
Í
‫=فورا‬teraz (przysł.)
Í
‫=فورا‬zaraz (przysł.)
Í
‫=فوطه‬chustka (f) (rzecz.)
‫=فوطه‬serwetka (f) (rzecz.)
‫=فوق‬nad (przyim.)
‫=فوق‬wysoko (przysł.)
‫=فوق‬wzwyż (przysł.)
‫=فولذ‬stal (f) (rzecz.)
‫=فولت‬wolt (m) (rzecz.)
‫=ف‬do (przyim.)
‫=ف‬na (przyim.)
‫=ف‬po (przyim.)
‫=ف‬przez (przyim.)
‫=ف‬w (przyim.)
‫=ف‬za (przyim.)
‫=فء‬cień (m) (rzecz.)
‫=فيتامي‬witamina (f) (rzecz.)
‫=فيوس‬jad (m) (rzecz.)
‫=فيوس‬wirus (m) (rzecz.)
‫=فيزياء‬fizyka (f) (rzecz.)
‫=فيزيائي‬cielesny (przym.)
‫=فيزيائي‬fizyczny (przym.)
‫=فيزيائي‬materialny (przym.)
‫=فيضان‬potop (m) (rzecz.)
‫=فيضان‬powódź (f) (rzecz.)
‫=فيل‬słoń (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=قائ‬dowódca (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=قائ‬kierownik (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=قائ‬komendant (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=قائ‬przywódca (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=قائ‬szef (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=قائ‬wódz (m) (rzecz.)
‫مه‬Š
‫=قائ‬lista (f) (rzecz.)
‫مه‬Š
‫=قائ‬spis (m) (rzecz.)
‫مه‬Š
‫=قائ‬wykaz (m) (rzecz.)
‫=قاتل‬borykać (czas.)
‫=قاتل‬mocować (czas.)
‫=قاتل‬walczyć (czas.)
‫=قاتل‬zmagać (czas.)
‫=قات‬brudny (przym.)
‫=قات‬niechlujny (przym.)
‫=قاد‬kierować (czas.)
‫=قاد‬prowadzić (czas.)
‫=قاد‬przeprowadzać (czas.)
‫=قاد‬przewodzić (czas.)
‫=قاد‬wieść (f) (rzecz.)
‫=قاد‬wodzić (czas.)
‫=قاد‬zaprowadzić (czas.)
‫=قادر‬zdatny (przym.)
‫=قادر‬zdolny (przym.)
‫=قادر‬zręczny (przym.)
‫=قار‬asfalt (m) (rzecz.)
‫=قار‬smoła (f) (rzecz.)
‫=قارئ‬czytelnik (m) (rzecz.)
‫=قارب‬czółno (n) (rzecz.)
‫=قارب‬łódka (f) (rzecz.)
‫=قارب‬łódź (f) (rzecz.)
‫=قارب‬statek (m) (rzecz.)
‫=قارة‬kontynent (m) (rzecz.)
‫=قارة‬ląd (m) (rzecz.)
‫=قارة‬wstrzemięźliwy (przym.)
‫=قارورة‬butelka (f) (rzecz.)
‫=قارورة‬flaszka (f) (rzecz.)
‫=قاسي‬mierzyć (czas.)
‫=قاسي‬sztywny (przym.)
‫=قاسي‬twardy (przym.)
‫=قاسي‬wymierzyć (czas.)
‫=قاض‬sędzia (m) (rzecz.)
÷
‫=قاض‬znawca (m) (rzecz.)
÷
‫=قاضي‬sędzia (m) (rzecz.)
‫=قاضي‬znawca (m) (rzecz.)
‫=قاطرة‬lokomotywa (f) (rzecz.)
‫=قاطرة‬parowóz (m) (rzecz.)
‫=قاع‬dno (n) (rzecz.)
‫=قاع‬spód (m) (rzecz.)
‫=قاعدة‬baza (f) (rzecz.)
‫=قاعدة‬linia (f) (rzecz.)
‫=قاعدة‬nasada (f) (rzecz.)
‫=قاعدة‬podkład (m) (rzecz.)
‫=قاعدة‬podstawa (f) (rzecz.)
‫=قاعدة‬prawidło (n) (rzecz.)
‫=قاعدة‬przepis (m) (rzecz.)
‫=قاعدة‬reguła (f) (rzecz.)
‫=قاعدة‬zasada (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=قاف‬rym (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=قاف‬wierszyk (m) (rzecz.)
‫=قال‬głosić (czas.)
‫=قال‬mówić (czas.)
‫=قال‬orzekać (czas.)
‫=قال‬powiedzieć (czas.)
‫=قاموس‬leksykon (m) (rzecz.)
‫=قاموس‬słownik (m) (rzecz.)
‫=قانون‬prawo (n) (rzecz.)
‫=قانون‬ustawa (f) (rzecz.)
‫=قبة‬kopuła (f) (rzecz.)
‫=قب‬grobowiec (m) (rzecz.)
‫=قب‬grób (m) (rzecz.)
‫=قب‬mogiła (f) (rzecz.)
‫=قب‬nagrobek (m) (rzecz.)
‫=قبه‬skowronek (m) (rzecz.)
‫=قبضة‬pięść (f) (rzecz.)
‫=قبطان‬lotnik (m) (rzecz.)
‫=قبطان‬pilot (m) (rzecz.)
‫=قبطان‬pilotka (f) (rzecz.)
‫=قبطان‬sternik (m) (rzecz.)
‫=قبعة‬czapka (f) (rzecz.)
‫=قبعة‬czepek (m) (rzecz.)
‫=قبعة‬kapelusz (m) (rzecz.)
‫=قبل‬buzia (f) (rzecz.)
‫=قبل‬całować (czas.)
‫=قبل‬cmokać (czas.)
‫=قبل‬pocałować (czas.)
‫=قبل‬pocałunek (m) (rzecz.)
‫=قبل‬przed (przyim.)
‫=قبل‬przedni (przym.)
‫=قبل‬przedtem (przysł.)
‫=قبل‬zanim (spój.)
‫=قبـو‬piwnica (f) (rzecz.)
‫=قبـو‬podziemie (n) (rzecz.)
‫=قبـو‬suterena (f) (rzecz.)
‫=قتال‬bitwa (f) (rzecz.)
‫=قتال‬bój (m) (rzecz.)
‫=قتال‬kłótnia (f) (rzecz.)
‫=قتال‬walka (f) (rzecz.)
‫=قداحة‬zapalniczka (f) (rzecz.)
‫=قدح‬filiżanka (f) (rzecz.)
‫=قدح‬kielich (m) (rzecz.)
‫=قدح‬kieliszek (m) (rzecz.)
‫=قدح‬kubek (m) (rzecz.)
‫=قدح‬puchar (m) (rzecz.)
‫÷در‬
‫=ق‬doniczka (f) (rzecz.)
‫÷در‬
‫=ق‬dzbanek (m) (rzecz.)
‫÷در‬
‫=ق‬garnek (m) (rzecz.)
‫÷در‬
‫=ق‬naczynie (n) (rzecz.)
‫در‬Š
‫=ق‬doniczka (f) (rzecz.)
‫در‬Š
‫=ق‬dzbanek (m) (rzecz.)
‫در‬Š
‫=ق‬garnek (m) (rzecz.)
‫در‬Š
‫=ق‬naczynie (n) (rzecz.)
‫=قدره‬moc (f) (rzecz.)
‫=قدره‬mocarstwo (n) (rzecz.)
‫=قدره‬pełnomocnictwo (n) (rzecz.)
‫=قدره‬potęga (f) (rzecz.)
‫=قدره‬siła (f) (rzecz.)
‫=قدره‬władza (f) (rzecz.)
‫=قدم‬noga (f) (rzecz.)
‫=قدم‬prezentować (czas.)
‫=قدم‬przedstawiać (czas.)
‫=قدم‬przedstawić (czas.)
‫=قدم‬stopa (f) (rzecz.)
‫=قدم‬zapoznać (czas.)
‫=قدي‬dawny (przym.)
‫=قدي‬stary (przym.)
‫=قذر‬brudny (przym.)
‫=قذر‬niechlujny (przym.)
‫=قراءة‬czytanie (n) (rzecz.)
‫=قراءة‬lektura (f) (rzecz.)
‫=قرار‬decyzja (f) (rzecz.)
‫=قرار‬postanowienie (n) (rzecz.)
‫=قرار‬rozstrzygnięcie (n) (rzecz.)
‫=قرار‬stanowczość (f) (rzecz.)
‫=قرار‬uchwała (f) (rzecz.)
‫=قرار‬zdecydowanie (n) (rzecz.)
‫=قرحه‬wrzód (m) (rzecz.)
‫=قرد‬małpa (f) (rzecz.)
‫رد‬Š
‫=ق‬małpa (f) (rzecz.)
‫رض‬Š
‫=ق‬pożyczka (f) (rzecz.)
‫=قرع‬dynia (f) (rzecz.)
‫=قرع‬kabaczek (m) (rzecz.)
‫=قرفة‬cynamon (m) (rzecz.)
‫=قرميد‬cegła (f) (rzecz.)
‫=قرن‬róg (m) (rzecz.)
‫=قرنبيط‬kalafior (m) (rzecz.)
‫=قريب‬bliski (przym.)
‫=قريب‬blisko (przysł.)
‫=قريب‬niedaleki (przym.)
‫=قرية‬kolonia (f) (rzecz.)
‫=قرية‬miasteczko (n) (rzecz.)
‫=قرية‬osada (f) (rzecz.)
‫=قرية‬sioło (n) (rzecz.)
‫=قرية‬wieś (f) (rzecz.)
‫=قرية‬wioska (f) (rzecz.)
‫=قسم‬departament (m) (rzecz.)
‫=قسم‬dywizja (f) (rzecz.)
‫=قسم‬dział (m) (rzecz.)
‫=قسم‬dzielenie (n) (rzecz.)
‫=قسم‬ministerstwo (n) (rzecz.)
‫=قسم‬oddział (m) (rzecz.)
‫=قسم‬podział (m) (rzecz.)
‫=قسم‬przedział (m) (rzecz.)
‫=قسم‬sekcja (f) (rzecz.)
‫=قسم‬urząd (m) (rzecz.)
‫=قسم‬wydział (m) (rzecz.)
‫م‬í
‫=قس‬przysięga (f) (rzecz.)
‫سيس‬Š
‫=ق‬duchowny (przym.)
‫سيس‬Š
‫=ق‬pasterz (m) (rzecz.)
‫سيس‬Š
‫=ق‬pastor (m) (rzecz.)
‫سيس‬Š
‫=ق‬pleban (m) (rzecz.)
‫سيس‬Š
‫=ق‬proboszcz (m) (rzecz.)
‫سيس‬Š
‫=ق‬wikariusz (m) (rzecz.)
‫سيس‬Š
‫=ق‬wikary (m) (rzecz.)
‫=قسيمة‬poślizg (m) (rzecz.)
‫=قش‬siano (n) (rzecz.)
‫=قش‬słoma (f) (rzecz.)
‫=قش‬źdźbło (n) (rzecz.)
‫=قشر‬łuskać (czas.)
‫=قشر‬łuszczyć (czas.)
‫=قشر‬obierać (czas.)
‫=قشر‬obłupywać (czas.)
‫=قصاب‬rzeźnik (m) (rzecz.)
‫=قصب‬trzcina (f) (rzecz.)
‫=قصب‬trzcinowy (przym.)
‫=قصة‬dzieje (pl) (rzecz.)
‫=قصة‬historia (f) (rzecz.)
‫=قصة‬historyjka (f) (rzecz.)
‫=قصة‬opowiadanie (n) (rzecz.)
‫=قصة‬opowieść (f) (rzecz.)
‫=قصدير‬blacha (f) (rzecz.)
‫=قصدير‬cyna (f) (rzecz.)
‫=قصر‬pałac (m) (rzecz.)
‫=قصعة‬czara (f) (rzecz.)
‫=قصعة‬miska (f) (rzecz.)
‫صه‬Š
‫=ق‬dzieje (pl) (rzecz.)
‫صه‬Š
‫=ق‬historia (f) (rzecz.)
‫صه‬Š
‫=ق‬historyjka (f) (rzecz.)
‫صه‬Š
‫=ق‬opowiadanie (n) (rzecz.)
‫صه‬Š
‫=ق‬opowieść (f) (rzecz.)
‫=قصيده‬poemat (m) (rzecz.)
‫=قصيده‬wiersz (m) (rzecz.)
‫=قصي‬krótki (przym.)
‫=قصي‬niedługi (przym.)
‫=قصي‬obcesowy (przym.)
‫=قصي‬opryskliwy (przym.)
‫=قصي‬szorstki (przym.)
‫=قصي‬zwięzły (przym.)
‫=قضيب‬drążek (m) (rzecz.)
‫=قضيب‬laska (f) (rzecz.)
‫=قضيب‬pręt (m) (rzecz.)
‫=قضيب‬rózga (f) (rzecz.)
‫=قضيب‬różdżka (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=قض‬przypadek (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=قض‬sprawa (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=قض‬wypadek (m) (rzecz.)
‫=قط‬kot (m) (rzecz.)
‫ط‬Š
‫=ق‬kot (m) (rzecz.)
‫=قطار‬lokomotywa (f) (rzecz.)
‫=قطار‬orszak (m) (rzecz.)
‫=قطار‬parowóz (m) (rzecz.)
‫=قطار‬pociąg (m) (rzecz.)
‫طار‬Š
‫=ق‬orszak (m) (rzecz.)
‫طار‬Š
‫=ق‬pociąg (m) (rzecz.)
‫=قطبه‬kłucie (n) (rzecz.)
‫=قطبه‬oczko (n) (rzecz.)
‫=قطبه‬ścieg (m) (rzecz.)
‫=قطران‬dziegieć (m) (rzecz.)
‫=قطران‬smoła (f) (rzecz.)
‫=قطرة‬kropla (f) (rzecz.)
‫=قطره‬kropla (f) (rzecz.)
‫=قطع‬ciąć (czas.)
‫=قطع‬cięcie (n) (rzecz.)
‫=قطع‬kroić (czas.)
‫=قطع‬krojenie (n) (rzecz.)
‫=قطع‬obcinać (czas.)
‫=قطع‬skaleczyć (czas.)
‫=قطع‬ucinać (czas.)
‫=قطعة‬kawałek (m) (rzecz.)
‫=قطعة‬kąsek (m) (rzecz.)
‫=قطعة‬kęs (m) (rzecz.)
‫=قطعة‬płat (m) (rzecz.)
‫طعه‬Š
‫=ق‬kawałek (m) (rzecz.)
‫طعه‬Š
‫=ق‬płat (m) (rzecz.)
‫طعه‬Š
‫=ق‬sztuka (f) (rzecz.)
‫=قطن‬bawełna (f) (rzecz.)
‫=قطن‬bawełniany (przym.)
‫=قطن‬wata (f) (rzecz.)
‫=قفاز‬rękawica (f) (rzecz.)
‫=قفاز‬rękawiczka (f) (rzecz.)
‫=قفز‬podskakiwać (czas.)
‫=قفز‬przeskoczyć (czas.)
‫=قفز‬skakać (czas.)
‫=قفز‬skoczyć (czas.)
‫=قفزة‬podskok (m) (rzecz.)
‫=قفزة‬przeskok (m) (rzecz.)
‫=قفزة‬skok (m) (rzecz.)
‫=قفزة‬sus (m) (rzecz.)
‫=قفص‬klatka (f) (rzecz.)
‫=قفل‬zamek (m) (rzecz.)
‫=قفل‬zamknięcie (n) (rzecz.)
‫فل‬Š
‫=ق‬zamek (m) (rzecz.)
‫فل‬Š
‫=ق‬zamknięcie (n) (rzecz.)
‫=قلب‬rdzeń (m) (rzecz.)
‫=قلب‬sedno (n) (rzecz.)
‫=قلب‬serce (n) (rzecz.)
‫=قلد‬imitować (czas.)
‫=قلد‬kopiować (czas.)
‫=قلد‬naśladować (czas.)
‫=قلد‬odpisywać (czas.)
‫=قلد‬powielać (czas.)
‫=قلد‬przepisywać (czas.)
‫=قلد‬udawać (czas.)
‫=قلعة‬gród (m) (rzecz.)
‫=قلعة‬pałac (m) (rzecz.)
‫=قلعة‬zamek (m) (rzecz.)
‫=قلم‬pióro (n) (rzecz.)
‫=قلنسوة‬kapelusz (m) (rzecz.)
‫=قليل‬błahy (przym.)
‫=قليل‬chłopiec (n) (rzecz.)
‫=قليل‬drobny (przym.)
‫=قليل‬małostkowy (przym.)
‫=قليل‬niewielki (przym.)
‫=قليل‬mało (przysł.)
É
‫=قليل‬niewiele (przysł.)
É
‫=قمامة‬gruz (m) (rzecz.)
‫=قمة‬góra (f) (rzecz.)
‫=قمة‬górny (przym.)
‫=قمة‬szczyt (m) (rzecz.)
‫=قمة‬szczytowy (przym.)
‫=قمة‬wierzch (m) (rzecz.)
‫=قمة‬wierzchołek (m) (rzecz.)
‫=قمة‬wysokość (f) (rzecz.)
‫=قمح‬pszenica (f) (rzecz.)
‫=قمر‬księżyc (m) (rzecz.)
‫=قمع‬lej (m) (rzecz.)
‫=قمع‬lejek (m) (rzecz.)
‫مع‬Š
‫=ق‬lej (m) (rzecz.)
‫مع‬Š
‫=ق‬lejek (m) (rzecz.)
‫مع‬Š
‫=ق‬stożek (m) (rzecz.)
‫مع‬Š
‫=ق‬szyszka (f) (rzecz.)
‫=قمل‬wesz (f) (rzecz.)
‫=قملة‬wesz (f) (rzecz.)
‫=قمـيء‬dureń (m) (rzecz.)
‫=قمـيء‬głupiec (m) (rzecz.)
‫=قمـيء‬idiota (m) (rzecz.)
‫=قمـيء‬kretyn (m) (rzecz.)
‫=قمـيء‬półgłówek (m) (rzecz.)
‫=قميص‬koszula (f) (rzecz.)
‫=قميص‬koszulka (f) (rzecz.)
‫=قناة‬kanał (m) (rzecz.)
‫=قناة‬przewód (m) (rzecz.)
‫=قناع‬maska (f) (rzecz.)
‫ناع‬Š
‫=ق‬maska (f) (rzecz.)
‫=قنبلة‬bomba (f) (rzecz.)
‫=قنبلة‬pocisk (m) (rzecz.)
‫=قندس‬bóbr (m) (rzecz.)
‫=قنصل‬konsul (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=قنصل‬konsulat (m) (rzecz.)
‫=قنفذ‬jeż (m) (rzecz.)
‫=قنفذ‬jeżozwierz (m) (rzecz.)
‫=قهوة‬kawa (f) (rzecz.)
‫=قهوة‬kawowy (przym.)
‫=قوة‬energia (f) (rzecz.)
‫=قوة‬moc (f) (rzecz.)
‫=قوة‬mocarstwo (n) (rzecz.)
‫=قوة‬pełnomocnictwo (n) (rzecz.)
‫=قوة‬potęga (f) (rzecz.)
‫=قوة‬przemoc (f) (rzecz.)
‫=قوة‬siła (f) (rzecz.)
‫=قوة‬władza (f) (rzecz.)
‫=قوة‬wymusić (czas.)
‫=قوس‬łuk (m) (rzecz.)
‫=قومية‬nacjonalizm (m) (rzecz.)
‫=قومية‬patriotyzm (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=قوم‬narodowość (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=قوم‬obywatelstwo (n) (rzecz.)
‫=قوه‬energia (f) (rzecz.)
‫=قوه‬moc (f) (rzecz.)
‫=قوه‬mocarstwo (n) (rzecz.)
‫=قوه‬pełnomocnictwo (n) (rzecz.)
‫=قوه‬potęga (f) (rzecz.)
‫=قوه‬przemoc (f) (rzecz.)
‫=قوه‬siła (f) (rzecz.)
‫=قوه‬władza (f) (rzecz.)
‫=قوه‬wymusić (czas.)
‫=قوي‬mocny (przym.)
‫=قوي‬pewny (przym.)
‫=قوي‬potężny (przym.)
‫=قوي‬silny (przym.)
‫=قوي‬solidny (przym.)
‫=قوي‬twardy (przym.)
‫=قياس‬jednostka (f) (rzecz.)
‫=قياس‬miara (f) (rzecz.)
‫=قياس‬miarka (f) (rzecz.)
‫=قياس‬miernik (m) (rzecz.)
‫=قياس‬pomiar (m) (rzecz.)
‫=قياس‬przymiar (m) (rzecz.)
‫=قياس‬środek (m) (rzecz.)
‫=قياس‬wymiar (m) (rzecz.)
‫ياس‬Š
‫=ق‬jednostka (f) (rzecz.)
‫ياس‬Š
‫=ق‬miara (f) (rzecz.)
‫ياس‬Š
‫=ق‬miarka (f) (rzecz.)
‫ياس‬Š
‫=ق‬miernik (m) (rzecz.)
‫ياس‬Š
‫=ق‬pomiar (m) (rzecz.)
‫ياس‬Š
‫=ق‬przymiar (m) (rzecz.)
‫ياس‬Š
‫=ق‬środek (m) (rzecz.)
‫ياس‬Š
‫=ق‬wymiar (m) (rzecz.)
‫=قيثارة‬gitara (f) (rzecz.)
‫=قيصر‬car (m) (rzecz.)
‫=قيمة‬wartość (f) (rzecz.)
‫=قيمة‬znaczenie (n) (rzecz.)
‫=قيمه‬wartość (f) (rzecz.)
‫=قيمه‬znaczenie (n) (rzecz.)
‫=كأس‬kielich (m) (rzecz.)
‫=كأس‬kieliszek (m) (rzecz.)
‫=كأس‬kubek (m) (rzecz.)
‫=كأس‬puchar (m) (rzecz.)
‫=كأس‬szkiełko (n) (rzecz.)
‫=كأس‬szklanka (f) (rzecz.)
‫=كأس‬szkło (n) (rzecz.)
‫=كأس‬szyba (f) (rzecz.)
‫=كائن‬dopełnienie (n) (rzecz.)
‫=كائن‬obiekt (m) (rzecz.)
‫=كائن‬przedmiot (m) (rzecz.)
‫=كائن‬rzecz (f) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=كات‬pisarz (m) (rzecz.)
‫=كاتدرائية‬katedra (f) (rzecz.)
‫=كاحل‬kostka (f) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=كاذ‬błędny (przym.)
‫ب‬Š
‫=كاذ‬fałsz (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=كاذ‬fałszywy (przym.)
‫ب‬Š
‫=كاذ‬kłamliwy (przym.)
‫ب‬Š
‫=كاذ‬mylny (przym.)
‫ب‬Š
‫=كاذ‬nieprawdziwy (przym.)
‫=كاراتيه‬karate (n) (rzecz.)
‫=كارثة‬kataklizm (m) (rzecz.)
‫=كارثة‬katastrofa (f) (rzecz.)
‫=كارثة‬klęska (f) (rzecz.)
‫=كارثة‬nieszczęście (n) (rzecz.)
‫=كارثة‬tragedia (f) (rzecz.)
‫=كالسيوم‬wapień (m) (rzecz.)
‫=كالسيوم‬wapń (m) (rzecz.)
‫=كامل‬całkowity (przym.)
‫=كامل‬całość (f) (rzecz.)
‫=كامل‬kompletny (przym.)
‫=كامل‬pełny (przym.)
‫=كامل‬suma (f) (rzecz.)
‫=كامل‬totalny (przym.)
‫=كامل‬zupełny (przym.)
‫=كاهن‬duchowny (przym.)
‫=كاهن‬duszpasterz (m) (rzecz.)
‫=كاهن‬kapłan (m) (rzecz.)
‫=كاهن‬ksiądz (m) (rzecz.)
‫=كبح‬hamować (czas.)
‫=كبد‬wątroba (f) (rzecz.)
‫=كبد‬wątróbka (f) (rzecz.)
‫=كبيت‬siarka (f) (rzecz.)
‫بيت‬Š
‫=ك‬siarka (f) (rzecz.)
‫=كبسولة‬pastylka (f) (rzecz.)
‫=كبسولة‬pigułka (f) (rzecz.)
‫=كبسولة‬tabletka (f) (rzecz.)
‫=كبي‬duży (przym.)
‫=كبي‬gruby (przym.)
‫=كبي‬ważny (przym.)
‫=كبي‬wielki (przym.)
‫=كبي‬wysoki (przym.)
‫=كبي‬znaczny (przym.)
‫=كتاب‬książka (f) (rzecz.)
‫=كتاب‬książkowy (przym.)
‫=كتاب‬księga (f) (rzecz.)
‫=كتاب‬objętość (f) (rzecz.)
‫=كتاب‬wielkość (f) (rzecz.)
‫=كتاب‬wolumen (m) (rzecz.)
‫=كتابة‬pisanie (n) (rzecz.)
‫=كتابة‬pismo (n) (rzecz.)
‫تابه‬Š
‫=ك‬pisanie (n) (rzecz.)
‫تابه‬Š
‫=ك‬pismo (n) (rzecz.)
‫=كتب‬napisać (czas.)
‫=كتب‬pisać (czas.)
‫=كتب‬wypisywać (czas.)
‫=كتف‬bark (m) (rzecz.)
‫=كتف‬łopatka (f) (rzecz.)
‫=كتف‬ramię (n) (rzecz.)
‫ف‬Š
‫=كت‬bark (m) (rzecz.)
‫ف‬Š
‫=كت‬łopatka (f) (rzecz.)
‫ف‬Š
‫=كت‬ramię (n) (rzecz.)
‫=كتلة‬blok (m) (rzecz.)
‫=كتلة‬kloc (m) (rzecz.)
‫=كتله‬masa (f) (rzecz.)
‫=كتله‬mnóstwo (n) (rzecz.)
‫=كتيب‬broszura (f) (rzecz.)
‫=كثافة‬gęstość (f) (rzecz.)
‫=كثافة‬zwartość (f) (rzecz.)
‫=كثي‬bardzo (przysł.)
‫=كثي‬dużo (przysł.)
‫=كثي‬wiele (licz.)
‫=كثي‬znacznie (przysł.)
‫=كثيف‬gęsty (przym.)
‫=كثيف‬zawiesisty (przym.)
‫=كجول‬alkohol (m) (rzecz.)
‫=كحول‬alkohol (m) (rzecz.)
‫=كذاب‬kłamca (m) (rzecz.)
‫=كذاب‬kłamczuch (m) (rzecz.)
‫=كذاب‬łgarz (m) (rzecz.)
‫=كراث‬por (m) (rzecz.)
‫=كربون‬węgiel (m) (rzecz.)
‫=كرة‬balowy (przym.)
‫=كرة‬gałka (f) (rzecz.)
‫=كرة‬kłębek (m) (rzecz.)
‫=كرة‬kula (f) (rzecz.)
‫=كرة‬kulka (f) (rzecz.)
‫=كرة‬motek (m) (rzecz.)
‫=كرة‬piłka (f) (rzecz.)
‫=كرز‬czereśnia (f) (rzecz.)
‫=كرز‬wiśnia (f) (rzecz.)
‫=كرسي‬krzesło (n) (rzecz.)
‫=كرسي‬stołek (m) (rzecz.)
‫=كرسي‬taboret (m) (rzecz.)
‫=كرفس‬seler (m) (rzecz.)
‫=كره‬gałka (f) (rzecz.)
‫=كره‬kłębek (m) (rzecz.)
‫=كره‬kula (f) (rzecz.)
‫=كره‬kulka (f) (rzecz.)
‫=كره‬motek (m) (rzecz.)
‫=كره‬nienawidzić (czas.)
‫=كره‬nienawiść (f) (rzecz.)
‫=كروم‬chrom (m) (rzecz.)
‫=كروم‬chromowy (przym.)
‫=كريستال‬kryształ (m) (rzecz.)
‫=كريستال‬kryształowy (przym.)
‫=كسر‬łamać (czas.)
‫=كسر‬przerywać (czas.)
‫=كسر‬rozbijać (czas.)
‫=كسر‬tłuc (czas.)
‫=كسر‬złamać (czas.)
‫=كسر‬zrywać (czas.)
‫=كسلن‬gnuśny (przym.)
‫=كسلن‬leniwy (przym.)
‫=كشك‬kabina (f) (rzecz.)
‫=كشك‬kiosk (m) (rzecz.)
‫=كعك‬ciastko (n) (rzecz.)
‫=كعك‬ciasto (n) (rzecz.)
‫=كعك‬placek (m) (rzecz.)
‫=كعكة‬biszkopt (m) (rzecz.)
‫=كعكة‬ciastko (n) (rzecz.)
‫=كعكة‬herbatnik (m) (rzecz.)
‫=كعكة‬suchar (m) (rzecz.)
‫=كعكة‬sucharek (m) (rzecz.)
‫=كعكه‬ciastko (n) (rzecz.)
‫=كعكه‬ciasto (n) (rzecz.)
‫=كعكه‬placek (m) (rzecz.)
‫=كف‬dłoń (f) (rzecz.)
‫=كف‬ręczny (przym.)
‫=كف‬ręka (f) (rzecz.)
‫=كفاله‬kaucja (f) (rzecz.)
‫=كفاله‬poręczenie (n) (rzecz.)
‫=كفاله‬poręczyciel (m) (rzecz.)
‫=كفاله‬poręka (f) (rzecz.)
‫=كل‬całkiem (przysł.)
‫=كل‬całość (f) (rzecz.)
‫=كل‬każdy (zaim.)
‫=كل‬wszelki (przym.)
‫=كل‬wszyscy (zaim.)
‫=كل‬wszystek (zaim.)
‫=كل‬wszystko (przysł.)
‫=كل‬zupełnie (przysł.)
‫=كلب‬pies (m) (rzecz.)
‫=كلمة‬słowo (n) (rzecz.)
‫=كلمة‬wyraz (m) (rzecz.)
‫مه‬Š
‫=كل‬słowo (n) (rzecz.)
‫مه‬Š
‫=كل‬wyraz (m) (rzecz.)
‫=كلوروفيل‬chlorofil (m) (rzecz.)
‫=كلية‬nerka (f) (rzecz.)
‫لية‬Š
‫=ك‬nerka (f) (rzecz.)
‫ليه‬Š
‫=ك‬nerka (f) (rzecz.)
‫=كمان‬skrzypce (pl) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=كم‬część (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=كم‬ilość (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=كم‬masa (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=كم‬mnóstwo (n) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=كم‬porcja (f) (rzecz.)
‫=كناري‬kanarek (m) (rzecz.)
‫=كناري‬kanarkowy (przym.)
‫=كنبة‬fotel (m) (rzecz.)
‫=كنبة‬krzesło (n) (rzecz.)
‫=كنز‬skarb (m) (rzecz.)
‫=كنيس‬bóżnica (f) (rzecz.)
‫=كنيس‬synagoga (f) (rzecz.)
‫=كنيسة‬kościół (m) (rzecz.)
‫=كهرباء‬elektryczność (f) (rzecz.)
‫=كهربائي‬elektryczny (przym.)
‫=كهف‬grota (f) (rzecz.)
‫=كهف‬jaskinia (f) (rzecz.)
‫=كهف‬pieczara (f) (rzecz.)
‫=كوبالت‬kobalt (m) (rzecz.)
‫=كوبرا‬kobra (f) (rzecz.)
‫=كورس‬chór (m) (rzecz.)
‫=كوع‬kolano (n) (rzecz.)
‫=كوع‬łokieć (m) (rzecz.)
‫=كوكايي‬kokaina (f) (rzecz.)
‫=كوكب‬gwiazda (f) (rzecz.)
‫=كوكب‬gwiazdka (f) (rzecz.)
‫=كوكب‬gwiezdny (przym.)
‫=كوكب‬planeta (f) (rzecz.)
‫=كولستول‬cholesterol (m) (rzecz.)
‫=كوميديا‬komedia (f) (rzecz.)
‫=كويكب‬asteroida (f) (rzecz.)
‫=كيان‬byt (m) (rzecz.)
‫=كيان‬egzystencja (f) (rzecz.)
‫=كيان‬istnienie (n) (rzecz.)
‫=كيان‬życie (n) (rzecz.)
‫=كيلو‬kilogram (m) (rzecz.)
‫=كيلوغرام‬kilogram (m) (rzecz.)
‫=كيلومت‬kilometr (m) (rzecz.)
‫=كيمياء‬chemia (f) (rzecz.)
‫=كيميائي‬chemiczny (przym.)
‫=لجل‬gdyż (spój.)
‫=لجل‬ponieważ (spój.)
‫=لؤلؤ‬perła (f) (rzecz.)
‫=لؤلؤ‬perłowy (przym.)
‫=لؤلؤه‬perła (f) (rzecz.)
‫=لؤلؤه‬perłowy (przym.)
‫=لن‬albowiem (spój.)
‫=لن‬bo (spój.)
‫=لن‬bowiem (spój.)
‫=لن‬gdyż (spój.)
‫=لن‬ponieważ (spój.)
‫=ل‬nie (przysł.)
‫=ل‬nie (zaim.)
‫ئ‬Š
‫=لج‬uchodźca (m) (rzecz.)
‫ئ‬Š
‫=لج‬uciekinier (m) (rzecz.)
‫ئ‬Š
‫=لج‬zbieg (m) (rzecz.)
‫لكي‬Š
‫=لس‬bezprzewodowy (przym.)
‫لكي‬Š
‫=لس‬radio (n) (rzecz.)
‫لكي‬Š
‫=لس‬radiofonia (f) (rzecz.)
‫لكي‬Š
‫=لس‬radiowy (przym.)
‫=لصق‬ciasto (n) (rzecz.)
‫=لصق‬kleisty (przym.)
‫=لصق‬lepki (przym.)
‫=لصق‬przyczepny (przym.)
‫=لمع‬jaskrawy (przym.)
‫=لمع‬jasny (przym.)
‫=لمع‬pogodny (przym.)
‫=لمع‬światły (przym.)
‫=لب‬krochmal (m) (rzecz.)
‫=لب‬skrobia (f) (rzecz.)
‫باس‬Š
‫=ل‬odzież (f) (rzecz.)
‫باس‬Š
‫=ل‬strój (m) (rzecz.)
‫باس‬Š
‫=ل‬sukienka (f) (rzecz.)
‫باس‬Š
‫=ل‬suknia (f) (rzecz.)
‫باس‬Š
‫=ل‬szata (f) (rzecz.)
‫باس‬Š
‫=ل‬ubiór (m) (rzecz.)
‫=لبلب‬bluszcz (m) (rzecz.)
‫=لب‬jogurt (m) (rzecz.)
‫=لب‬jogurtowy (przym.)
‫=لت‬litr (m) (rzecz.)
‫ت‬Š
‫=ل‬litr (m) (rzecz.)
‫=لنه‬komisja (f) (rzecz.)
‫=لنه‬komitet (m) (rzecz.)
‫=لاء‬kora (f) (rzecz.)
‫=لظه‬chwila (f) (rzecz.)
‫=لظه‬moment (m) (rzecz.)
‫=لظه‬sekunda (f) (rzecz.)
‫=لم‬ciało (n) (rzecz.)
‫=لم‬miąższ (m) (rzecz.)
‫=لم‬mięsny (przym.)
‫=لم‬mięso (n) (rzecz.)
‫=لن‬melodia (f) (rzecz.)
‫=لن‬mina (f) (rzecz.)
‫=لن‬powietrze (n) (rzecz.)
‫=لن‬wygląd (m) (rzecz.)
‫=لية‬broda (f) (rzecz.)
‫=لية‬zarost (m) (rzecz.)
‫حيه‬Š
‫=ل‬broda (f) (rzecz.)
‫حيه‬Š
‫=ل‬zarost (m) (rzecz.)
‫=لذيذ‬czuły (przym.)
‫=لذيذ‬delikatny (przym.)
‫=لذيذ‬drobny (przym.)
‫=لذيذ‬misterny (przym.)
‫=لذيذ‬wątły (przym.)
‫=لسان‬jęzor (m) (rzecz.)
‫=لسان‬język (m) (rzecz.)
‫=لسان‬mowa (f) (rzecz.)
‫=لسان‬ozorek (m) (rzecz.)
‫=لسان‬ozór (m) (rzecz.)
‫سان‬Š
‫=ل‬jęzor (m) (rzecz.)
‫سان‬Š
‫=ل‬język (m) (rzecz.)
‫سان‬Š
‫=ل‬mowa (f) (rzecz.)
‫سان‬Š
‫=ل‬ozorek (m) (rzecz.)
‫سان‬Š
‫=ل‬ozór (m) (rzecz.)
‫=لص‬złodziej (m) (rzecz.)
‫ص‬Š
‫=ل‬złodziej (m) (rzecz.)
‫=لطخه‬kleks (m) (rzecz.)
‫=لطخه‬piętno (n) (rzecz.)
‫=لطخه‬plama (f) (rzecz.)
‫=لطخه‬skaza (f) (rzecz.)
‫=لطيف‬delikatny (przym.)
‫=لطيف‬dobry (przym.)
‫=لطيف‬ładny (przym.)
‫=لطيف‬miły (przym.)
‫=لطيف‬uprzejmy (przym.)
‫عاب‬ß
‫=ل‬ślina (f) (rzecz.)
‫=لعب‬bawić (czas.)
‫=لعب‬gra (f) (rzecz.)
‫=لعب‬grać (czas.)
‫=لعب‬igrać (czas.)
‫=لعب‬luz (m) (rzecz.)
‫=لعب‬zabawa (f) (rzecz.)
‫=لعبة‬zabawka (f) (rzecz.)
‫=لعل‬może (przysł.)
‫=لغة‬język (m) (rzecz.)
‫=لغة‬mowa (f) (rzecz.)
‫=لغز‬zagadka (f) (rzecz.)
‫=لف‬nawijać (czas.)
‫=لف‬tarzać (czas.)
‫=لف‬toczyć (czas.)
‫=لف‬zawijać (czas.)
‫=لفافة‬rolka (f) (rzecz.)
‫=لفافة‬rulon (m) (rzecz.)
‫=لفافة‬walec (m) (rzecz.)
‫=لفافة‬zwój (m) (rzecz.)
‫=لفظ‬wymowa (f) (rzecz.)
‫قاء‬Š
‫=ل‬spotkanie (n) (rzecz.)
‫قاء‬Š
‫=ل‬zebranie (n) (rzecz.)
‫=لقلق‬bocian (m) (rzecz.)
‫كل‬Š
‫=ل‬przez (przyim.)
‫=لكمه‬haczyk (m) (rzecz.)
‫=لكمه‬hak (m) (rzecz.)
‫=لس‬dotknięcie (n) (rzecz.)
‫=لس‬dotyk (m) (rzecz.)
‫=لس‬dotykać (czas.)
‫=لس‬ruszać (czas.)
‫=لس‬tykać (czas.)
‫=لسه‬dotknięcie (n) (rzecz.)
‫=لسه‬dotyk (m) (rzecz.)
‫=لسه‬dotykać (czas.)
‫=لسه‬ruszać (czas.)
‫=لسه‬tykać (czas.)
‫=لع‬froterować (czas.)
‫=لع‬pastować (czas.)
‫=لع‬polerować (czas.)
‫=لعه‬glazura (f) (rzecz.)
‫=لعه‬lakier (m) (rzecz.)
‫=لعه‬pokost (m) (rzecz.)
‫=لعه‬politura (f) (rzecz.)
‫=لعه‬werniks (m) (rzecz.)
‫=لجة‬akcent (m) (rzecz.)
‫=لجة‬dialekt (m) (rzecz.)
‫=لجة‬gwara (f) (rzecz.)
‫=لجة‬nacisk (m) (rzecz.)
‫=لجة‬narzecze (n) (rzecz.)
‫=لجة‬przycisk (m) (rzecz.)
‫=لواء‬generalny (przym.)
‫=لواء‬generał (m) (rzecz.)
‫=لواء‬główny (przym.)
‫=لواء‬ogólny (przym.)
‫=لواء‬walny (przym.)
‫واء‬Š
‫=ل‬brygada (f) (rzecz.)
‫=لوح‬tablica (f) (rzecz.)
‫=لوحه‬malarstwo (n) (rzecz.)
‫=لوحه‬malowidło (n) (rzecz.)
‫=لوحه‬obraz (m) (rzecz.)
‫=لوحه‬portret (m) (rzecz.)
‫=لوحه‬wizerunek (m) (rzecz.)
‫=لوزة‬migdał (m) (rzecz.)
‫=لوزة‬migdałek (m) (rzecz.)
‫=لوزة‬migdałowy (przym.)
‫=لوطية‬homoseksualizm (m) (rzecz.)
‫=لوغاريتم‬logarytm (m) (rzecz.)
‫=لون‬barwa (f) (rzecz.)
‫=لون‬barwnik (m) (rzecz.)
‫=لون‬kolor (m) (rzecz.)
‫=ليبالية‬liberalizm (m) (rzecz.)
‫=ليس‬nie (przysł.)
‫=ليس‬nie (zaim.)
‫=ليف‬włókno (n) (rzecz.)
‫=ليل‬noc (f) (rzecz.)
‫=ليلك‬bez (m) (rzecz.)
‫=ليلك‬lila (przym.)
‫=ليلك‬liliowy (przym.)
‫=ليمون‬cytryna (f) (rzecz.)
‫=مؤخرة‬dupa (f) (rzecz.)
‫=مؤخرة‬tyłek (m) (rzecz.)
‫=مؤسسه‬firma (f) (rzecz.)
‫=مؤسسه‬przedsiębiorstwo (n) (rzecz.)
‫=مؤسسه‬ustanowienie (n) (rzecz.)
‫=مؤسسه‬zakład (m) (rzecz.)
‫=مؤسسه‬założenie (n) (rzecz.)
‫=مؤكد‬niejaki (przym.)
‫=مؤكد‬niezawodny (przym.)
‫=مؤكد‬pewien (zaim.)
‫=مؤكد‬pewny (przym.)
‫=مؤكد‬wiarygodny (przym.)
‫=مأوى‬dom (m) (rzecz.)
‫=مأوى‬domowy (przym.)
‫=مأوى‬mieszkanie (n) (rzecz.)
‫=ماء‬woda (f) (rzecz.)
‫=مادة‬materia (f) (rzecz.)
‫=مادة‬materiał (m) (rzecz.)
‫=مادة‬tkanina (f) (rzecz.)
‫=ماده‬materia (f) (rzecz.)
‫=ماده‬materiał (m) (rzecz.)
‫=ماده‬substancja (f) (rzecz.)
‫=ماده‬tkanina (f) (rzecz.)
‫=ماده‬tworzywo (n) (rzecz.)
‫=مادي‬materialny (przym.)
‫=مادي‬materiał (m) (rzecz.)
‫=مادي‬tworzywo (n) (rzecz.)
‫=مادية‬materializm (m) (rzecz.)
‫=مازج‬gaźnik (m) (rzecz.)
‫=ماشية‬bydło (n) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=ماش‬bydło (n) (rzecz.)
‫=ماضي‬przeszłość (f) (rzecz.)
‫ز‬Š
‫=ماع‬koza (f) (rzecz.)
‫=ماكينة‬machina (f) (rzecz.)
‫=ماكينة‬maszyna (f) (rzecz.)
‫=ماكينة‬maszynka (f) (rzecz.)
‫=مال‬forsa (f) (rzecz.)
‫=مال‬pieniądz (m) (rzecz.)
‫=مال‬waluta (f) (rzecz.)
‫=مالك‬właściciel (m) (rzecz.)
‫=مباراة‬mecz (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=مباش‬bezpośredni (przym.)
‫ر‬Š
‫=مباش‬prosty (przym.)
‫ر‬Š
‫=مباش‬wprost (przysł.)
‫=مباشرة‬bezpośredni (przym.)
‫=مباشرة‬bezpośrednio (przysł.)
‫=مباشرة‬momentalnie (przysł.)
‫=مباشرة‬natychmiast (przysł.)
‫=مباشرة‬niezwłocznie (przysł.)
‫=مباشرة‬prawo (n) (rzecz.)
‫=مباشرة‬prosto (przysł.)
‫=مباشرة‬prosty (przym.)
‫=مباشرة‬racja (f) (rzecz.)
‫=مباشرة‬słuszność (f) (rzecz.)
‫=مباشرة‬teraz (przysł.)
‫=مباشرة‬uczciwy (przym.)
‫=مباشرة‬wprost (przysł.)
‫=مباشرة‬zaraz (przysł.)
‫=مباغتة‬wybuch (m) (rzecz.)
‫بد‬Š
‫=م‬pilnik (m) (rzecz.)
‫ج‬Š
‫=مبم‬programista (m) (rzecz.)
‫=مبعوث‬komisja (f) (rzecz.)
‫=مبعوث‬komitet (m) (rzecz.)
‫=مبكر‬wczesny (przym.)
‫=مبكر‬wcześnie (przysł.)
‫=مبكرا‬wczesny (przym.)
‫=مبكرا‬wcześnie (przysł.)
‫را‬Š
‫=مبك‬niebawem (przysł.)
‫را‬Š
‫=مبك‬niedługo (przysł.)
‫را‬Š
‫=مبك‬wkrótce (przysł.)
‫را‬Š
‫=مبك‬wnet (przysł.)
‫را‬Š
‫=مبك‬zaraz (przysł.)
‫يه‬Š
‫كم‬،‫قدار‬Š
‫م‬،‫=مبلغ‬całość (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫كم‬،‫قدار‬Š
‫م‬،‫=مبلغ‬ilość (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫كم‬،‫قدار‬Š
‫م‬،‫=مبلغ‬kwota (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫كم‬،‫قدار‬Š
‫م‬،‫=مبلغ‬suma (f) (rzecz.)
‫=مبن‬budowa (f) (rzecz.)
‫=مبن‬budowanie (n) (rzecz.)
‫=مبن‬budowla (f) (rzecz.)
‫=مبن‬konstrukcja (f) (rzecz.)
‫=مبن‬struktura (f) (rzecz.)
‫=مبيض‬jajnik (m) (rzecz.)
‫=متأخر‬późno (przysł.)
‫=متأخر‬późny (przym.)
‫ر‬Š
‫=متأخ‬późno (przysł.)
‫ر‬Š
‫=متأخ‬późny (przym.)
‫د‬Š
‫=متأك‬niejaki (przym.)
‫د‬Š
‫=متأك‬niezawodny (przym.)
‫د‬Š
‫=متأك‬pewien (zaim.)
‫د‬Š
‫=متأك‬pewny (przym.)
‫د‬Š
‫=متأك‬wiarygodny (przym.)
‫=متاهة‬błędnik (m) (rzecz.)
‫=متاهة‬labirynt (m) (rzecz.)
‫=متبادل‬obopólny (przym.)
‫=متبادل‬obustronny (przym.)
‫=متبادل‬wzajemny (przym.)
‫=متحف‬muzealny (przym.)
‫=متحف‬muzeum (n) (rzecz.)
‫=مت‬metr (m) (rzecz.)
‫ت‬Š
‫=م‬metr (m) (rzecz.)
‫=متزوج‬zamężna (przym.)
‫=متزوج‬żonaty (przym.)
‫=متسامح‬pobłażliwy (przym.)
‫=متساهل‬pobłażliwy (przym.)
‫=متساوي‬równomierny (przym.)
‫=متساوي‬równy (przym.)
‫=متساوي‬właśnie (przysł.)
‫=متسول‬żebraczy (przym.)
‫=متسول‬żebrak (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=متعاد‬równomierny (przym.)
‫ل‬Š
‫=متعاد‬równy (przym.)
‫ل‬Š
‫=متعاد‬właśnie (przysł.)
‫ج‬Š
‫=متفر‬telewidz (m) (rzecz.)
‫ج‬Š
‫=متفر‬widz (m) (rzecz.)
‫ق‬Š
‫=متفو‬as (m) (rzecz.)
‫=متكرر‬częsty (przym.)
‫ر‬Š
‫=متكر‬częsty (przym.)
‫=متملك‬dopełniacz (m) (rzecz.)
‫=متنزه‬ogród (m) (rzecz.)
‫=متنزه‬park (m) (rzecz.)
‫=متواز‬paralela (f) (rzecz.)
÷
‫=متواز‬paralelny (przym.)
÷
‫=متواز‬równoległy (przym.)
÷
‫=متواز‬równoleżnik (m) (rzecz.)
÷
‫=متوازي‬paralela (f) (rzecz.)
‫=متوازي‬paralelny (przym.)
‫=متوازي‬równoległy (przym.)
‫=متوازي‬równoleżnik (m) (rzecz.)
‫=متواضع‬obyczajny (przym.)
‫=متواضع‬skromny (przym.)
‫=مثال‬przykład (m) (rzecz.)
‫=مثال‬wzór (m) (rzecz.)
‫ثال‬Š
‫=م‬przykład (m) (rzecz.)
‫ثال‬Š
‫=م‬wzór (m) (rzecz.)
‫ثال‬Š
‫=م‬idealny (przym.)
‫ثال‬Š
‫=م‬ideał (m) (rzecz.)
‫ثال‬Š
‫=م‬nierealny (przym.)
‫=مثل‬co (part.)
‫=مثل‬co (przyim.)
‫=مثل‬jak (przysł.)
‫=مثل‬przykład (m) (rzecz.)
‫=مثل‬sam (przym.)
‫=مثل‬wzór (m) (rzecz.)
‫=مثلث‬trójkąt (m) (rzecz.)
‫=مثن‬debel (m) (rzecz.)
‫=مثن‬dwoisty (przym.)
‫=مثن‬podwójny (przym.)
‫=مثن‬sobowtór (m) (rzecz.)
‫=ماز‬metafora (f) (rzecz.)
‫=ماز‬przenośnia (f) (rzecz.)
‫=مازفة‬przygoda (f) (rzecz.)
‫=مازفة‬przygodowy (przym.)
‫=مال‬boisko (n) (rzecz.)
‫=مال‬donośność (f) (rzecz.)
‫=مال‬dyscyplina (f) (rzecz.)
‫=مال‬dziedzina (f) (rzecz.)
‫=مال‬karność (f) (rzecz.)
‫=مال‬nauka (f) (rzecz.)
‫=مال‬pole (n) (rzecz.)
‫=مال‬teren (m) (rzecz.)
‫=مال‬terenowy (przym.)
‫=مال‬zasięg (m) (rzecz.)
‫=ماني‬bezpłatny (przym.)
‫=ماني‬darmowy (przym.)
‫=متمع‬społeczeństwo (n) (rzecz.)
‫=متمع‬stowarzyszenie (n) (rzecz.)
‫=متمع‬towarzystwo (n) (rzecz.)
‫=مددا‬znowu (przysł.)
Í
‫=مددا‬znów (przysł.)
Í
‫=مرة‬galaktyka (f) (rzecz.)
‫=مرد‬abstrakcyjny (przym.)
‫=مرد‬abstrakt (m) (rzecz.)
‫=مرد‬niejasny (przym.)
‫=مرفة‬łopata (f) (rzecz.)
‫=مرفة‬łopatka (f) (rzecz.)
‫=مرفة‬rydel (m) (rzecz.)
‫=مرفة‬szpadel (m) (rzecz.)
‫=مرفة‬szufelka (f) (rzecz.)
‫=مرفة‬szufla (f) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=مر‬przestępca (m) (rzecz.)
‫=ملة‬czasopismo (n) (rzecz.)
‫=ملة‬magazyn (m) (rzecz.)
‫=ملة‬magazynek (m) (rzecz.)
‫ـس‬Š
‫=مل‬narada (f) (rzecz.)
‫ـس‬Š
‫=مل‬rada (f) (rzecz.)
‫ـس‬Š
‫=مل‬zarząd (m) (rzecz.)
‫=مله‬czasopismo (n) (rzecz.)
‫=مله‬magazyn (m) (rzecz.)
‫=مله‬magazynek (m) (rzecz.)
‫=ممع‬akademia (f) (rzecz.)
‫=مموع‬całość (f) (rzecz.)
‫=مموع‬ilość (f) (rzecz.)
‫=مموع‬kwota (f) (rzecz.)
‫=مموع‬suma (f) (rzecz.)
‫=مموعة‬gromada (f) (rzecz.)
‫=مموعة‬grupa (f) (rzecz.)
‫=مموعة‬seria (f) (rzecz.)
‫=مموعة‬ugrupowanie (n) (rzecz.)
‫=مموعة‬zespół (m) (rzecz.)
‫=مموعة‬zestaw (m) (rzecz.)
‫=مموعه‬gromada (f) (rzecz.)
‫=مموعه‬grupa (f) (rzecz.)
‫=مموعه‬ugrupowanie (n) (rzecz.)
‫=مموعه‬zespół (m) (rzecz.)
‫=منـون‬szaleńczy (przym.)
‫=منـون‬wariacki (przym.)
‫=مهر‬mikroskop (m) (rzecz.)
‫=موهرات‬cacko (n) (rzecz.)
‫=موهرات‬klejnot (m) (rzecz.)
‫=مار‬ostryga (f) (rzecz.)
‫=ماره‬ostryga (f) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=ماس‬buchalter (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=ماس‬księgowy (przym.)
‫=ماكاة‬symulacja (f) (rzecz.)
‫=ماكاة‬symulowanie (n) (rzecz.)
‫=ماكاة‬udawanie (n) (rzecz.)
‫=مام‬adwokat (m) (rzecz.)
÷
‫=مام‬obrońca (m) (rzecz.)
÷
‫=مام‬prawnik (m) (rzecz.)
÷
‫=مام‬adwokat (m) (rzecz.)
Š
‫=مام‬obrońca (m) (rzecz.)
Š
‫=مام‬prawnik (m) (rzecz.)
Š
‫=مامي‬adwokat (m) (rzecz.)
‫=مامي‬obrońca (m) (rzecz.)
‫=مامي‬prawnik (m) (rzecz.)
‫=ماولة‬próba (f) (rzecz.)
‫=ماولة‬usiłowanie (n) (rzecz.)
‫=ماولة‬wysiłek (m) (rzecz.)
‫=ماوله‬próba (f) (rzecz.)
‫=ماوله‬usiłowanie (n) (rzecz.)
‫=ماوله‬wysiłek (m) (rzecz.)
‫=متمل‬prawdopodobny (przym.)
‫=مجر‬kamieniołom (m) (rzecz.)
‫=مراب‬apsyda (f) (rzecz.)
‫=مراث‬pług (m) (rzecz.)
‫=مرك‬silnik (m) (rzecz.)
‫ك‬Š
‫=مر‬motorowy (przym.)
‫ك‬Š
‫=مر‬silnik (m) (rzecz.)
‫ك‬Š
‫=مر‬silnikowy (przym.)
‫=مرم‬nietykalny (przym.)
‫=مرم‬tabu (n) (rzecz.)
‫=مطة‬posterunek (m) (rzecz.)
‫=مطة‬stacja (f) (rzecz.)
‫=مطة‬stanowisko (n) (rzecz.)
‫=مظوظ‬radosny (przym.)
‫=مظوظ‬szczęśliwy (przym.)
‫=مفظة‬portfel (m) (rzecz.)
‫=مفظه‬portfel (m) (rzecz.)
‫حقنه‬Š
‫=م‬strzykawka (f) (rzecz.)
‫حقنه‬Š
‫=م‬szpryca (f) (rzecz.)
‫=مكم‬ciasny (przym.)
‫=مكم‬obcisły (przym.)
‫=مكم‬skąpy (przym.)
‫=مكم‬szczelny (przym.)
‫=مكمة‬sąd (m) (rzecz.)
‫=مكمة‬trybunał (m) (rzecz.)
‫=مكمه‬sąd (m) (rzecz.)
‫=مكمه‬trybunał (m) (rzecz.)
‫=مل‬miejsce (n) (rzecz.)
‫=مل‬miejscowość (f) (rzecz.)
‫=مل‬plac (m) (rzecz.)
‫=مل‬rynek (m) (rzecz.)
‫=ممي‬bezpieczny (przym.)
‫=ممي‬pewny (przym.)
‫=مور‬czop (m) (rzecz.)
‫=مور‬oś (f) (rzecz.)
‫ل‬Ý
‫=مو‬transformator (m) (rzecz.)
‫=ميط‬ocean (m) (rzecz.)
‫=متب‬laboratorium (n) (rzecz.)
‫=متب‬laboratoryjny (przym.)
‫=متب‬pracownia (f) (rzecz.)
‫=متلف‬inny (przym.)
‫=متلف‬odmienny (przym.)
‫=متلف‬odrębny (przym.)
‫=متلف‬rozmaity (przym.)
‫=متلف‬różny (przym.)
‫ف‬Š
‫=متل‬inny (przym.)
‫ف‬Š
‫=متل‬oddzielny (przym.)
‫ف‬Š
‫=متل‬odmienny (przym.)
‫ف‬Š
‫=متل‬odrębny (przym.)
‫ف‬Š
‫=متل‬osobny (przym.)
‫ف‬Š
‫=متل‬rozmaity (przym.)
‫ف‬Š
‫=متل‬różny (przym.)
‫=مدة‬poduszka (f) (rzecz.)
‫=مرج‬odejście (n) (rzecz.)
‫=مرج‬wyjście (n) (rzecz.)
‫=مرج‬wylot (m) (rzecz.)
‫=مرج‬wynik (m) (rzecz.)
‫=مروط‬stożek (m) (rzecz.)
‫=مروط‬szyszka (f) (rzecz.)
‫=مزن‬magazyn (m) (rzecz.)
‫=مزن‬remiza (f) (rzecz.)
‫=مزن‬skład (m) (rzecz.)
‫=مزن‬składnica (f) (rzecz.)
‫=مزن‬zajezdnia (f) (rzecz.)
‫=مطوطه‬manuskrypt (m) (rzecz.)
‫=مطوطه‬rękopis (m) (rzecz.)
‫=ملب‬pazur (m) (rzecz.)
‫=ملب‬szpon (m) (rzecz.)
‫=ملـوق‬bestia (f) (rzecz.)
‫=ملـوق‬bydlak (m) (rzecz.)
‫=ملـوق‬istota (f) (rzecz.)
‫=ملـوق‬kreatura (f) (rzecz.)
‫=ملـوق‬stworzenie (n) (rzecz.)
‫=ملـوق‬zwierz (m) (rzecz.)
‫=ملـوق‬zwierzak (m) (rzecz.)
‫=ملـوق‬zwierzęcy (przym.)
‫=ميم‬obozowisko (n) (rzecz.)
‫=ميم‬obozowy (przym.)
‫=ميم‬obóz (m) (rzecz.)
‫=مدخنة‬komin (m) (rzecz.)
‫=مدرج‬amfiteatr (m) (rzecz.)
‫ج‬Û
‫=مدر‬amfiteatr (m) (rzecz.)
‫=مدرسة‬szkoła (f) (rzecz.)
‫=مدرسة‬szkółka (f) (rzecz.)
‫=مدرسة‬uczelnia (f) (rzecz.)
‫=مدرسه‬szkoła (f) (rzecz.)
‫=مدرسه‬szkółka (f) (rzecz.)
‫=مدرسه‬uczelnia (f) (rzecz.)
‫=مدفأة‬kominek (m) (rzecz.)
‫=مدفأة‬ognisko (n) (rzecz.)
‫=مدفأة‬palenisko (n) (rzecz.)
‫=مدفع‬armata (f) (rzecz.)
‫=مدفع‬działko (n) (rzecz.)
‫=مدفع‬działo (n) (rzecz.)
‫=مدفعية‬artyleria (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=مدفع‬artyleria (f) (rzecz.)
‫=مدهش‬cudny (przym.)
‫=مدهش‬cudowny (przym.)
‫=مدهش‬fantastyczny (przym.)
‫=مدير‬dyrektor (m) (rzecz.)
‫=مدير‬kierownik (m) (rzecz.)
‫=مدير‬reżyser (m) (rzecz.)
‫=مدير‬zarządca (m) (rzecz.)
‫=مدينة‬gród (m) (rzecz.)
‫=مدينة‬metropolia (f) (rzecz.)
‫=مدينة‬miasto (n) (rzecz.)
‫=مدينة‬stolica (f) (rzecz.)
‫=مدينه‬gród (m) (rzecz.)
‫=مدينه‬metropolia (f) (rzecz.)
‫=مدينه‬miasto (n) (rzecz.)
‫=مدينه‬stolica (f) (rzecz.)
‫=مذاق‬gust (m) (rzecz.)
‫=مذاق‬smak (m) (rzecz.)
‫=مذاق‬smakować (czas.)
‫=مذاق‬zamiłowanie (n) (rzecz.)
‫=مذنب‬kometa (f) (rzecz.)
‫=مذنب‬winien (przym.)
‫=مذنب‬winny (przym.)
‫ب‬Š
‫=مذن‬winien (przym.)
‫ب‬Š
‫=مذن‬winny (przym.)
‫=مذهب‬doktryna (f) (rzecz.)
‫=مذهب‬filozofia (f) (rzecz.)
‫=مذياع‬bezprzewodowy (przym.)
‫=مذياع‬radio (n) (rzecz.)
‫=مذياع‬radiofonia (f) (rzecz.)
‫=مذياع‬radiowy (przym.)
‫=مذيب‬rozpuszczalnik (m) (rzecz.)
‫=مذيب‬wypłacalny (przym.)
‫=مر‬gorzki (przym.)
‫=مرآة‬lusterko (n) (rzecz.)
‫=مرآة‬lustro (n) (rzecz.)
‫=مرآة‬lustrzany (przym.)
‫=مرآة‬zwierciadło (n) (rzecz.)
‫رآه‬Š
‫=م‬lusterko (n) (rzecz.)
‫رآه‬Š
‫=م‬lustro (n) (rzecz.)
‫رآه‬Š
‫=م‬lustrzany (przym.)
‫رآه‬Š
‫=م‬zwierciadło (n) (rzecz.)
‫=مراقب‬czujka (f) (rzecz.)
‫=مراقب‬placówka (f) (rzecz.)
‫=مراقب‬posterunek (m) (rzecz.)
‫=مراقب‬straż (f) (rzecz.)
‫=مراقب‬wachta (f) (rzecz.)
‫=مراقب‬warta (f) (rzecz.)
‫=مراقب‬wartownik (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=مراق‬obserwator (m) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=مراق‬widz (m) (rzecz.)
‫=مراقبة‬obserwacja (f) (rzecz.)
‫=مراقبة‬przestrzeganie (n) (rzecz.)
‫=مراقبة‬spostrzeżenie (n) (rzecz.)
‫=مراقبة‬uwaga (f) (rzecz.)
‫=مراقبه‬obserwacja (f) (rzecz.)
‫=مراقبه‬przestrzeganie (n) (rzecz.)
‫=مراقبه‬spostrzeżenie (n) (rzecz.)
‫=مراقبه‬uwaga (f) (rzecz.)
‫ص‬Š
‫=مراق‬małżonek (m) (rzecz.)
‫ص‬Š
‫=مراق‬partner (m) (rzecz.)
‫ص‬Š
‫=مراق‬wspólnik (m) (rzecz.)
‫=مربع‬czworokąt (m) (rzecz.)
‫=مربع‬kwadrat (m) (rzecz.)
‫=مربع‬kwadratowy (przym.)
‫=مرب‬dżem (m) (rzecz.)
‫=مرب‬galareta (f) (rzecz.)
‫=مرب‬galaretka (f) (rzecz.)
‫=مرب‬konfitura (f) (rzecz.)
‫=مرب‬marmolada (f) (rzecz.)
‫=مرتفع‬donośny (przym.)
‫=مرتفع‬głośno (przysł.)
‫=مرتفع‬głośny (przym.)
‫=مرتفع‬huczny (przym.)
‫=مرج‬łąka (f) (rzecz.)
‫=مرجان‬koral (m) (rzecz.)
‫=مرحاض‬klozet (m) (rzecz.)
‫=مرحاض‬toaleta (f) (rzecz.)
‫=مرحاض‬ubikacja (f) (rzecz.)
‫=مرحاض‬umywalnia (f) (rzecz.)
‫رحاض‬Š
‫=م‬klozet (m) (rzecz.)
‫رحاض‬Š
‫=م‬toaleta (f) (rzecz.)
‫رحاض‬Š
‫=م‬ubikacja (f) (rzecz.)
‫رحاض‬Š
‫=م‬umywalnia (f) (rzecz.)
‫=مرحلة‬faza (f) (rzecz.)
‫=مرحلة‬stadium (n) (rzecz.)
‫=مرحله‬faza (f) (rzecz.)
‫=مرحله‬stadium (n) (rzecz.)
‫=مرساة‬kotwica (f) (rzecz.)
‫=مرسوم‬dekret (m) (rzecz.)
‫=مرسوم‬rozporządzenie (n) (rzecz.)
‫=مرسوم‬wyrok (m) (rzecz.)
‫=مرسوم‬zarządzenie (n) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=مرش‬kierownik (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=مرش‬poradnik (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=مرش‬przewodnik (m) (rzecz.)
‫=مرض‬choroba (f) (rzecz.)
‫=مرض‬schorzenie (n) (rzecz.)
‫=مرعى‬łąka (f) (rzecz.)
‫=مرعى‬pastwisko (n) (rzecz.)
‫=مرفق‬kolano (n) (rzecz.)
‫=مرفق‬łokieć (m) (rzecz.)
‫رفق‬Š
‫=م‬kolano (n) (rzecz.)
‫رفق‬Š
‫=م‬łokieć (m) (rzecz.)
‫=مركز‬centrum (n) (rzecz.)
‫=مركز‬ośrodek (m) (rzecz.)
‫=مركز‬środek (m) (rzecz.)
‫ز‬Š
‫=مرك‬posterunek (m) (rzecz.)
‫ز‬Š
‫=مرك‬stacja (f) (rzecz.)
‫ز‬Š
‫=مرك‬stanowisko (n) (rzecz.)
‫=مرهم‬maść (f) (rzecz.)
‫=مريء‬czeluść (f) (rzecz.)
‫=مريء‬gardło (n) (rzecz.)
‫=مريء‬gardziel (f) (rzecz.)
‫=مريء‬przełyk (m) (rzecz.)
‫=مريض‬chory (przym.)
‫=مريض‬cierpliwy (przym.)
‫=مريض‬pacjent (m) (rzecz.)
‫=مزاج‬charakter (m) (rzecz.)
‫=مزاج‬humor (m) (rzecz.)
‫=مزاج‬nastrój (m) (rzecz.)
‫=مزاج‬usposobienie (n) (rzecz.)
‫=مزارع‬chłop (m) (rzecz.)
‫=مزارع‬gazda (m) (rzecz.)
‫=مزارع‬gospodarz (m) (rzecz.)
‫=مزارع‬rolnik (m) (rzecz.)
‫=مزارع‬włościanin (m) (rzecz.)
‫=مزدوج‬debel (m) (rzecz.)
‫=مزدوج‬dwoisty (przym.)
‫=مزدوج‬podwójny (przym.)
‫=مزدوج‬sobowtór (m) (rzecz.)
‫=مزرعة‬ferma (f) (rzecz.)
‫=مزرعة‬gospodarstwo (n) (rzecz.)
‫=مزرعة‬zagroda (f) (rzecz.)
‫=مزمار‬obój (m) (rzecz.)
‫=مزمار‬puzon (m) (rzecz.)
‫زمار‬Š
‫=م‬obój (m) (rzecz.)
‫=مزهرية‬waza (f) (rzecz.)
‫=مزهرية‬wazon (m) (rzecz.)
‫=مساء‬wieczór (m) (rzecz.)
‫=مسابقة‬konkurs (m) (rzecz.)
‫=مسابقة‬rywalizacja (f) (rzecz.)
‫=مسابقة‬współzawodnictwo (n) (rzecz.)
‫=مسابقة‬zawody (n) (rzecz.)
‫=مساحة‬płaszczyzna (f) (rzecz.)
‫=مساحة‬powierzchnia (f) (rzecz.)
‫=مساعدة‬oparcie (n) (rzecz.)
‫=مساعدة‬podpierać (czas.)
‫=مساعدة‬podpora (f) (rzecz.)
‫=مساعدة‬podpórka (f) (rzecz.)
‫=مساعدة‬podtrzymywać (czas.)
‫=مساعدة‬pomoc (f) (rzecz.)
‫=مساعدة‬pomocnik (m) (rzecz.)
‫=مساعدة‬poparcie (n) (rzecz.)
‫=مساعدة‬ratunek (m) (rzecz.)
‫=مساعدة‬wsparcie (n) (rzecz.)
‫=مساعده‬pomoc (f) (rzecz.)
‫=مساعده‬pomocnik (m) (rzecz.)
‫=مساعده‬ratunek (m) (rzecz.)
‫=مسافة‬dystans (m) (rzecz.)
‫=مسافة‬oddalenie (n) (rzecz.)
‫=مسافة‬odległość (f) (rzecz.)
‫=مسافة‬odstęp (m) (rzecz.)
‫=مسافر‬komiwojażer (m) (rzecz.)
‫=مسافر‬pasażer (m) (rzecz.)
‫=مسافر‬pasażerski (przym.)
‫=مسافر‬podróżnik (m) (rzecz.)
‫=مسافر‬podróżny (przym.)
‫ر‬Š
‫=مساف‬komiwojażer (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=مساف‬podróżnik (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=مساف‬podróżny (przym.)
‫=مساوي‬jednakowy (przym.)
‫=مساوي‬równać (czas.)
‫=مساوي‬równy (przym.)
‫=مسبح‬basen (m) (rzecz.)
‫=مسبح‬miednica (f) (rzecz.)
‫=مسبح‬umywalka (f) (rzecz.)
‫=مسبح‬zagłębie (n) (rzecz.)
‫=مسبحة‬różaniec (m) (rzecz.)
‫=مستت‬pokątny (przym.)
‫=مستت‬potajemny (przym.)
‫=مستت‬tajemny (przym.)
‫=مستت‬tajny (przym.)
‫=مستشفى‬szpital (m) (rzecz.)
‫=مستشفى‬szpitalny (przym.)
‫=مستطيل‬prostokąt (m) (rzecz.)
‫=مستقبل‬przyszłość (f) (rzecz.)
‫=مستقبل‬przyszły (przym.)
‫=مستقبلي‬przyszłość (f) (rzecz.)
‫=مستقبلي‬przyszły (przym.)
‫=مستقيم‬prosto (przysł.)
‫=مستقيم‬prosty (przym.)
‫=مستقيم‬uczciwy (przym.)
‫=مستقيم‬wprost (przysł.)
‫=مستند‬dokument (m) (rzecz.)
‫=مستنقع‬bagno (n) (rzecz.)
‫=مستنقع‬trzęsawisko (n) (rzecz.)
‫ك‬Š
‫=مستهل‬konsument (m) (rzecz.)
‫ك‬Š
‫=مستهل‬spożywca (m) (rzecz.)
‫=مستودع‬magazyn (m) (rzecz.)
‫=مستودع‬remiza (f) (rzecz.)
‫=مستودع‬sklep (m) (rzecz.)
‫=مستودع‬skład (m) (rzecz.)
‫=مستودع‬składnica (f) (rzecz.)
‫=مستودع‬zajezdnia (f) (rzecz.)
‫=مستوطنه‬kolonia (f) (rzecz.)
‫=مستوطنه‬osada (f) (rzecz.)
‫=مستوطنه‬osiedle (n) (rzecz.)
‫=مستوى‬poziom (m) (rzecz.)
‫=مستوى‬stawka (f) (rzecz.)
‫=مستوى‬stopień (m) (rzecz.)
‫=مستوى‬szczebel (m) (rzecz.)
‫=مستوى‬taryfa (f) (rzecz.)
‫=مسجد‬meczet (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=مسج‬meczet (m) (rzecz.)
‫=مسحوق‬proch (m) (rzecz.)
‫=مسحوق‬proszek (m) (rzecz.)
‫=مسحوق‬puder (m) (rzecz.)
‫=مسحوق‬pył (m) (rzecz.)
‫=مسحوق‬zasypka (f) (rzecz.)
‫=مسدس‬rewolwer (m) (rzecz.)
‫=مسرح‬teatr (m) (rzecz.)
‫=مسرح‬teatralny (przym.)
‫=مسرور‬radosny (przym.)
‫=مسرور‬szczęśliwy (przym.)
‫=مسطح‬gładki (przym.)
‫=مسطح‬płaski (przym.)
‫=مسطح‬płaszczyzna (f) (rzecz.)
‫=مسطح‬równia (f) (rzecz.)
‫=مسطح‬równina (f) (rzecz.)
‫=مسطح‬równy (przym.)
‫=مسطرة‬linia (f) (rzecz.)
‫=مسطرة‬liniał (m) (rzecz.)
‫=مسطرة‬linijka (f) (rzecz.)
‫=مسطرة‬prawidło (n) (rzecz.)
‫=مسطرة‬przepis (m) (rzecz.)
‫=مسطرة‬reguła (f) (rzecz.)
‫=مسطرة‬zasada (f) (rzecz.)
‫سطره‬Š
‫=م‬linia (f) (rzecz.)
‫سطره‬Š
‫=م‬liniał (m) (rzecz.)
‫سطره‬Š
‫=م‬linijka (f) (rzecz.)
‫سطره‬Š
‫=م‬prawidło (n) (rzecz.)
‫سطره‬Š
‫=م‬przepis (m) (rzecz.)
‫سطره‬Š
‫=م‬reguła (f) (rzecz.)
‫سطره‬Š
‫=م‬zasada (f) (rzecz.)
‫=مسكن‬dom (m) (rzecz.)
‫=مسكن‬domowy (przym.)
‫=مسكن‬mieszkanie (n) (rzecz.)
‫=مسمار‬ćwiek (m) (rzecz.)
‫=مسمار‬gwóźdź (m) (rzecz.)
‫=مسمار‬paznokieć (m) (rzecz.)
‫سمار‬Š
‫=م‬ćwiek (m) (rzecz.)
‫سمار‬Š
‫=م‬gwóźdź (m) (rzecz.)
‫سمار‬Š
‫=م‬paznokieć (m) (rzecz.)
‫=مسيحيون‬chrześcijanin (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=مشاع‬odczucie (n) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=مشاع‬poczucie (n) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=مشاع‬uczucie (n) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=مشاع‬wrażenie (n) (rzecz.)
‫=مشاه‬piechota (f) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=مشاه‬telewidz (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=مشاه‬widz (m) (rzecz.)
‫=مشتك‬gminny (przym.)
‫=مشتك‬obopólny (przym.)
‫=مشتك‬obustronny (przym.)
‫=مشتك‬popularny (przym.)
‫=مشتك‬pospolity (przym.)
‫=مشتك‬wspólny (przym.)
‫=مشتك‬wzajemny (przym.)
‫=مشتى‬kupno (n) (rzecz.)
‫=مشتى‬nabycie (n) (rzecz.)
‫=مشتى‬nabytek (m) (rzecz.)
‫=مشتى‬sprawunek (m) (rzecz.)
‫=مشتى‬zakup (m) (rzecz.)
‫=مشروب‬napój (m) (rzecz.)
‫=مشروب‬trunek (m) (rzecz.)
‫=مشط‬czesać (czas.)
‫=مشط‬grzebień (m) (rzecz.)
‫=مشمش‬morela (f) (rzecz.)
‫ش‬Š
‫شم‬Š
‫=م‬morela (f) (rzecz.)
‫=مشى‬chodzić (czas.)
‫=مشى‬iść (czas.)
‫=مشى‬kroczyć (czas.)
‫=مشى‬przechodzić (czas.)
‫=مص‬ssać (czas.)
‫=مصباح‬lampa (f) (rzecz.)
‫=مصباح‬żarówka (f) (rzecz.)
‫صباح‬Š
‫=م‬lampa (f) (rzecz.)
‫=مصدر‬geneza (f) (rzecz.)
‫=مصدر‬pierwiastek (m) (rzecz.)
‫=مصدر‬pochodzenie (n) (rzecz.)
‫=مصدر‬początek (m) (rzecz.)
‫=مصدر‬przyczyna (f) (rzecz.)
‫=مصدر‬rodowód (m) (rzecz.)
‫=مصدر‬źródło (n) (rzecz.)
‫=مصدر‬źródłowy (przym.)
‫=مصرف‬bank (m) (rzecz.)
‫=مصرف‬bankowy (przym.)
‫=مصرف‬kompilator (m) (rzecz.)
‫=مصرف‬ławica (f) (rzecz.)
‫=مصعد‬dźwig (m) (rzecz.)
‫=مصعد‬elewator (m) (rzecz.)
‫=مصعد‬podnośnik (m) (rzecz.)
‫=مصعد‬winda (f) (rzecz.)
‫=مصفوفة‬stół (m) (rzecz.)
‫=مصفوفة‬tabela (f) (rzecz.)
‫=مصقول‬gładki (przym.)
‫م‬Š
‫=مصم‬architekt (m) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=مصم‬budowniczy (przym.)
‫=مصنع‬fabryczny (przym.)
‫=مصنع‬fabryka (f) (rzecz.)
‫=مصنع‬przemysł (m) (rzecz.)
‫=مصنع‬wytwórnia (f) (rzecz.)
‫=مصور‬fotograf (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=مصو‬fotograf (m) (rzecz.)
‫=مضاد‬odwrotny (przym.)
‫=مضاد‬przeciwieństwo (n) (rzecz.)
‫=مضاد‬przeciwległy (przym.)
‫=مضاد‬przeciwny (przym.)
‫=مضاد‬przeciwstawny (przym.)
‫=مضبوط‬dokładny (przym.)
‫=مضبوط‬precyzyjny (przym.)
‫=مضبوط‬punktualny (przym.)
‫=مضخة‬pompa (f) (rzecz.)
‫=مضخة‬pompka (f) (rzecz.)
‫=مضلع‬wielobok (m) (rzecz.)
‫=مضلع‬wielokąt (m) (rzecz.)
‫=مضيف‬gospodarz (m) (rzecz.)
‫=مطار‬aeroport (m) (rzecz.)
‫=مطار‬lotnisko (n) (rzecz.)
‫=مطاط‬guma (f) (rzecz.)
‫=مطاطي‬elastyczny (przym.)
‫=مطاطي‬giętki (przym.)
‫=مطاطي‬guma (f) (rzecz.)
‫=مطاطي‬gumka (f) (rzecz.)
‫=مطبخ‬kuchnia (f) (rzecz.)
‫=مطر‬deszcz (m) (rzecz.)
‫=مطران‬arcybiskup (m) (rzecz.)
‫=مطرقة‬młot (m) (rzecz.)
‫=مطرقة‬młotek (m) (rzecz.)
‫=مطلع‬początek (m) (rzecz.)
‫=مطلع‬rozpoczęcie (n) (rzecz.)
‫=مطيع‬posłuszny (przym.)
‫=مظلة‬parasol (m) (rzecz.)
‫=مظلة‬spadochron (m) (rzecz.)
‫=مظلم‬ciemność (f) (rzecz.)
‫=مظلم‬ciemnowłosy (przym.)
‫=مظلم‬ciemny (przym.)
‫م‬Š
‫=مظل‬ciemność (f) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=مظل‬ciemnowłosy (przym.)
‫م‬Š
‫=مظل‬ciemny (przym.)
‫ظله‬Š
‫=م‬parasol (m) (rzecz.)
‫ظله‬Š
‫=م‬spadochron (m) (rzecz.)
‫=مظهر‬patrzeć (czas.)
‫=مظهر‬spoglądać (czas.)
‫=مظهر‬spojrzenie (n) (rzecz.)
‫=مع‬przy (przyim.)
‫=مع‬z (przyim.)
‫=معا‬razem (przysł.)
Í
‫=معادل‬jednakowy (przym.)
‫=معادل‬równać (czas.)
‫=معادل‬równy (przym.)
‫=معادلة‬równanie (n) (rzecz.)
‫=معادله‬równanie (n) (rzecz.)
‫=معال‬procesor (m) (rzecz.)
‫=معالة‬leczenie (n) (rzecz.)
‫=معاهده‬pakt (m) (rzecz.)
‫=معاهده‬traktat (m) (rzecz.)
‫=معاهده‬układ (m) (rzecz.)
‫=معاهده‬umowa (f) (rzecz.)
‫معاهده‬،=porozumienie (n) (rzecz.)
‫معاهده‬،=ugoda (f) (rzecz.)
‫معاهده‬،=układ (m) (rzecz.)
‫معاهده‬،=umowa (f) (rzecz.)
‫معاهده‬،=zgoda (f) (rzecz.)
‫معاهده‬،=zgodność (f) (rzecz.)
‫=معبد‬świątynia (f) (rzecz.)
‫=معبود‬bałwan (m) (rzecz.)
‫=معبود‬bożek (m) (rzecz.)
‫=معبود‬bożyszcze (n) (rzecz.)
‫=معبود‬idol (m) (rzecz.)
‫=معدة‬żołądek (m) (rzecz.)
‫=معدة‬żołądkowy (przym.)
‫=معدل‬stawka (f) (rzecz.)
‫=معدل‬taryfa (f) (rzecz.)
‫=معدن‬metal (m) (rzecz.)
‫=معدن‬metalowy (przym.)
‫=معدن‬mineralny (przym.)
‫=معدن‬minerał (m) (rzecz.)
‫=معدني‬metaliczny (przym.)
‫=معدني‬metalowy (przym.)
‫=معرض‬ekspozycja (f) (rzecz.)
‫=معرض‬przedstawienie (n) (rzecz.)
‫=معرض‬wykład (m) (rzecz.)
‫=معرض‬wystawa (f) (rzecz.)
‫=معرض‬wystawowy (przym.)
‫=معرفة‬poznanie (n) (rzecz.)
‫=معرفة‬świadomość (f) (rzecz.)
‫=معرفة‬wiedza (f) (rzecz.)
‫=معرفة‬znajomość (f) (rzecz.)
‫فه‬Š
‫=معر‬poznanie (n) (rzecz.)
‫فه‬Š
‫=معر‬świadomość (f) (rzecz.)
‫فه‬Š
‫=معر‬wiedza (f) (rzecz.)
‫فه‬Š
‫=معر‬znajomość (f) (rzecz.)
‫=معركة‬bitwa (f) (rzecz.)
‫=معركة‬bój (m) (rzecz.)
‫=معركة‬kłótnia (f) (rzecz.)
‫=معركة‬konflikt (m) (rzecz.)
‫=معركة‬walka (f) (rzecz.)
‫=معطف‬kurtka (f) (rzecz.)
‫=معطف‬marynarka (f) (rzecz.)
‫=معطف‬płaszcz (m) (rzecz.)
‫=معطف‬powłoka (f) (rzecz.)
‫عطف‬Š
‫=م‬kurtka (f) (rzecz.)
‫عطف‬Š
‫=م‬marynarka (f) (rzecz.)
‫عطف‬Š
‫=م‬płaszcz (m) (rzecz.)
‫عطف‬Š
‫=م‬powłoka (f) (rzecz.)
‫=معقد‬kompleks (m) (rzecz.)
‫=معقد‬kompleksowy (przym.)
‫=معلم‬belfer (m) (rzecz.)
‫=معلم‬instruktor (m) (rzecz.)
‫=معلم‬nauczyciel (m) (rzecz.)
‫=معلومات‬informacja (f) (rzecz.)
‫=معلومات‬poznanie (n) (rzecz.)
‫=معلومات‬świadomość (f) (rzecz.)
‫=معلومات‬wiadomość (f) (rzecz.)
‫=معلومات‬wiedza (f) (rzecz.)
‫=معلومات‬znajomość (f) (rzecz.)
‫=معن‬poczucie (n) (rzecz.)
‫=معن‬sens (m) (rzecz.)
‫=معن‬zmysł (m) (rzecz.)
‫=معن‬znaczenie (n) (rzecz.)
‫=معهد‬instytut (m) (rzecz.)
‫=معول‬łopata (f) (rzecz.)
‫=معول‬łopatka (f) (rzecz.)
‫=معول‬rydel (m) (rzecz.)
‫=معول‬szpadel (m) (rzecz.)
‫=معي‬jelito (n) (rzecz.)
‫=معي‬kiszka (f) (rzecz.)
‫=معي‬wewnętrzny (przym.)
‫=مغامرة‬przygoda (f) (rzecz.)
‫=مغامرة‬przygodowy (przym.)
‫=مغرور‬dumny (przym.)
‫=مغرور‬pyszny (przym.)
‫=مغلف‬koperta (f) (rzecz.)
‫=مغلف‬powłoka (f) (rzecz.)
‫=مغن‬pieśniarz (m) (rzecz.)
÷
÷‫=مغ‬piosenkarz (m) (rzecz.)
‫ن‬
‫=مغن‬śpiewak (m) (rzecz.)
÷
‫=مغناطيس‬magnes (m) (rzecz.)
‫=مغناطيسية‬magnetyzm (m) (rzecz.)
‫غنطيس‬Š
‫=م‬magnes (m) (rzecz.)
‫=مفاجئ‬stromy (przym.)
‫=مفاجئ‬urwisty (przym.)
‫=مفاجأة‬niespodzianka (f) (rzecz.)
‫=مفاجأة‬zaskoczenie (n) (rzecz.)
‫=مفاجأة‬zdziwienie (n) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=مفاع‬reaktor (m) (rzecz.)
‫=مفتاح‬klucz (m) (rzecz.)
‫فتاح‬Š
‫=م‬guzik (m) (rzecz.)
‫فتاح‬Š
‫=م‬klucz (m) (rzecz.)
‫فتاح‬Š
‫=م‬przycisk (m) (rzecz.)
‫=مفتوح‬jawny (przym.)
‫=مفصل‬artykulacja (f) (rzecz.)
‫=مفصل‬spoina (f) (rzecz.)
‫=مفصل‬staw (m) (rzecz.)
‫=مفصل‬styk (m) (rzecz.)
‫=مفصل‬wymowa (f) (rzecz.)
‫=مفصول‬oddzielny (przym.)
‫=مفصول‬odrębny (przym.)
‫=مفصول‬osobny (przym.)
‫=مفعول‬działanie (n) (rzecz.)
‫=مفعول‬efekt (m) (rzecz.)
‫=مفعول‬konsekwencja (f) (rzecz.)
‫=مفعول‬następstwo (n) (rzecz.)
‫=مفعول‬rezultat (m) (rzecz.)
‫=مفعول‬skutek (m) (rzecz.)
‫=مفعول‬wniosek (m) (rzecz.)
‫=مفعول‬wrażenie (n) (rzecz.)
‫=مفعول‬wynik (m) (rzecz.)
‫=مقابلة‬widzenie (n) (rzecz.)
‫=مقابلة‬wywiad (m) (rzecz.)
‫=مقابله‬widzenie (n) (rzecz.)
‫=مقابله‬wywiad (m) (rzecz.)
‫=مقارنة‬porównanie (n) (rzecz.)
‫=مقارنة‬stopniowanie (n) (rzecz.)
‫=مقارنة‬zestawienie (n) (rzecz.)
‫=مقارنه‬porównanie (n) (rzecz.)
‫=مقارنه‬stopniowanie (n) (rzecz.)
‫=مقارنه‬zestawienie (n) (rzecz.)
‫=مقبة‬cmentarz (m) (rzecz.)
‫=مقبض‬klamka (f) (rzecz.)
‫=مقبض‬rączka (f) (rzecz.)
‫=مقبض‬ucho (n) (rzecz.)
‫=مقبض‬uchwyt (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=مقتص‬ekonomiczny (przym.)
‫د‬Š
‫=مقتص‬gospodarczy (przym.)
‫د‬Š
‫=مقتص‬gospodarny (przym.)
‫د‬Š
‫=مقتص‬oszczędny (przym.)
‫=مقدار‬ilość (f) (rzecz.)
‫=مقدس‬świątobliwy (przym.)
‫=مقدس‬święty (przym.)
‫=مقدمة‬przedmowa (f) (rzecz.)
‫=مقدمة‬wstęp (m) (rzecz.)
‫=مقص‬nożyce (pl) (rzecz.)
‫=مقص‬nożyczki (pl) (rzecz.)
‫قص‬Š
‫=م‬nożyce (pl) (rzecz.)
‫قص‬Š
‫=م‬nożyczki (pl) (rzecz.)
‫=مقعد‬ława (f) (rzecz.)
‫=مقعد‬ławka (f) (rzecz.)
‫=مقعد‬miejsce (n) (rzecz.)
‫=مقعد‬miejscowość (f) (rzecz.)
‫=مقعد‬plac (m) (rzecz.)
‫=مقعد‬siedzenie (n) (rzecz.)
‫=مقياس‬jednostka (f) (rzecz.)
‫=مقياس‬miara (f) (rzecz.)
‫=مقياس‬miarka (f) (rzecz.)
‫=مقياس‬miernik (m) (rzecz.)
‫=مقياس‬podziałka (f) (rzecz.)
‫=مقياس‬przymiar (m) (rzecz.)
‫=مقياس‬skala (f) (rzecz.)
‫=مقياس‬środek (m) (rzecz.)
‫=مقيم‬mieszkaniec (m) (rzecz.)
‫=مكافأة‬nagroda (f) (rzecz.)
‫=مكان‬izba (f) (rzecz.)
‫=مكان‬komnata (f) (rzecz.)
‫=مكان‬miejsce (n) (rzecz.)
‫=مكان‬miejscowość (f) (rzecz.)
‫=مكان‬plac (m) (rzecz.)
‫=مكان‬plama (f) (rzecz.)
‫=مكان‬pokojowy (przym.)
‫=مكان‬pokój (m) (rzecz.)
‫=مكان‬sala (f) (rzecz.)
‫=مكبس‬tłok (m) (rzecz.)
‫كبس‬Š
‫=م‬tłok (m) (rzecz.)
‫=مكتب‬agencja (f) (rzecz.)
‫=مكتب‬biurko (n) (rzecz.)
‫=مكتب‬biuro (n) (rzecz.)
‫=مكتب‬gabinet (m) (rzecz.)
‫=مكتب‬kancelaria (f) (rzecz.)
‫=مكتب‬obowiązek (m) (rzecz.)
‫=مكتب‬sekretarzyk (m) (rzecz.)
‫=مكتب‬urząd (m) (rzecz.)
‫=مكتب‬urzędowanie (n) (rzecz.)
‫=مكتب‬zarząd (m) (rzecz.)
‫=مكتبة‬biblioteka (f) (rzecz.)
‫=مكتبة‬księgarnia (f) (rzecz.)
‫=مكتبة‬księgozbiór (m) (rzecz.)
‫=مكتبه‬biblioteka (f) (rzecz.)
‫=مكتبه‬księgozbiór (m) (rzecz.)
‫=مكتمل‬całkowity (przym.)
‫=مكتمل‬kompletny (przym.)
‫=مكتمل‬pełny (przym.)
‫=مكتمل‬zupełny (przym.)
‫=مكثف‬kondensator (m) (rzecz.)
‫=مكثف‬skraplacz (m) (rzecz.)
‫=مكدس‬kupa (f) (rzecz.)
‫=مكدس‬mnóstwo (n) (rzecz.)
‫=مكدس‬pryzma (f) (rzecz.)
‫=مكدس‬sterta (f) (rzecz.)
‫=مكدس‬stos (m) (rzecz.)
‫=مكدس‬stóg (m) (rzecz.)
‫=مكنسة‬miotła (f) (rzecz.)
‫=ملحة‬nawigacja (f) (rzecz.)
‫=ملحة‬żeglarstwo (n) (rzecz.)
‫=ملحة‬żegluga (f) (rzecz.)
‫=ملحظة‬obserwacja (f) (rzecz.)
‫=ملحظة‬przestrzeganie (n) (rzecz.)
‫=ملحظة‬spostrzeżenie (n) (rzecz.)
‫=ملحظة‬uwaga (f) (rzecz.)
‫=ملحظه‬komentarz (m) (rzecz.)
‫=ملحظه‬spostrzeżenie (n) (rzecz.)
‫=ملحظه‬uwaga (f) (rzecz.)
‫=ملك‬anioł (m) (rzecz.)
‫=ملكمة‬boks (m) (rzecz.)
‫=ملكمة‬pięściarstwo (n) (rzecz.)
‫=ملكمـه‬boks (m) (rzecz.)
‫=ملكمـه‬pięściarstwo (n) (rzecz.)
‫=ملجأ‬azyl (m) (rzecz.)
‫=ملجأ‬dom (m) (rzecz.)
‫=ملجأ‬domowy (przym.)
‫=ملجأ‬mieszkanie (n) (rzecz.)
‫=ملجأ‬przytułek (m) (rzecz.)
‫=ملجأ‬schronienie (n) (rzecz.)
‫=ملح‬osolić (czas.)
‫=ملح‬solić (czas.)
‫=ملح‬sól (f) (rzecz.)
‫لح‬Š
‫=م‬sól (f) (rzecz.)
‫=ملعقة‬łyżka (f) (rzecz.)
‫=ملفوف‬kapusta (f) (rzecz.)
‫=ملك‬jeść (czas.)
‫=ملك‬król (m) (rzecz.)
‫=ملك‬mieć (czas.)
‫=ملك‬miewać (czas.)
‫=ملك‬posiadać (czas.)
‫لك‬Š
‫=م‬majątek (m) (rzecz.)
‫لك‬Š
‫=م‬mienie (n) (rzecz.)
‫لك‬Š
‫=م‬posesja (f) (rzecz.)
‫لك‬Š
‫=م‬posiadłość (f) (rzecz.)
‫لك‬Š
‫=م‬własność (f) (rzecz.)
‫لك‬Š
‫=م‬właściwość (f) (rzecz.)
‫ك‬Š
‫=مل‬król (m) (rzecz.)
‫=ملكة‬dama (f) (rzecz.)
‫=ملكية‬majątek (m) (rzecz.)
‫=ملكية‬mienie (n) (rzecz.)
‫=ملكية‬monarchia (f) (rzecz.)
‫=ملكية‬posesja (f) (rzecz.)
‫=ملكية‬posiadłość (f) (rzecz.)
‫=ملكية‬własność (f) (rzecz.)
‫=ملكية‬właściwość (f) (rzecz.)
‫=مليء‬pełny (przym.)
‫=مليون‬milion (m) (rzecz.)
‫ليون‬Š
‫=م‬milion (m) (rzecz.)
‫=متاز‬świetny (przym.)
‫=متاز‬wyborny (przym.)
‫=متاز‬znakomity (przym.)
‫ع‬Š
‫=مت‬ciekawy (przym.)
‫=مثل‬aktor (m) (rzecz.)
‫=مثل‬przedstawiciel (m) (rzecz.)
‫=مثل‬reprezentant (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=مث‬przedstawiciel (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=مث‬reprezentant (m) (rzecz.)
‫=مرض‬pielęgniarz (m) (rzecz.)
‫=مكن‬ewentualny (przym.)
‫=مكن‬możliwy (przym.)
‫ن‬Š
‫=مك‬ewentualny (przym.)
‫ن‬Š
‫=مك‬możliwy (przym.)
‫=من‬aniżeli (spój.)
‫=من‬jak (przysł.)
‫=من‬niż (m) (rzecz.)
‫ن‬í
‫=م‬kto (zaim.)
‫ن‬í
‫=م‬który (m) (rzecz.)
‫=مناخ‬klimat (m) (rzecz.)
‫=منارة‬boja (f) (rzecz.)
‫=منارة‬pława (f) (rzecz.)
‫=منافسة‬konkurencja (f) (rzecz.)
‫=منافسة‬konkurs (m) (rzecz.)
‫=منافسة‬rywalizacja (f) (rzecz.)
‫=منافسة‬współzawodnictwo (n) (rzecz.)
‫=منافسة‬zawody (n) (rzecz.)
‫=منافق‬debel (m) (rzecz.)
‫=منافق‬dwoisty (przym.)
‫=منافق‬podwójny (przym.)
‫=منافق‬sobowtór (m) (rzecz.)
‫=مناقشة‬debata (f) (rzecz.)
‫=مناقشة‬dyskusja (f) (rzecz.)
‫=مناقشة‬spór (m) (rzecz.)
‫=مناقشه‬debata (f) (rzecz.)
‫=مناقشه‬dyskusja (f) (rzecz.)
‫=مناقشه‬spór (m) (rzecz.)
‫=منب‬ambona (f) (rzecz.)
‫=منبسط‬gładki (przym.)
‫=منبسط‬płaski (przym.)
‫=منبسط‬płaszczyzna (f) (rzecz.)
‫=منبسط‬równia (f) (rzecz.)
‫=منبسط‬równina (f) (rzecz.)
‫=منبسط‬równy (przym.)
‫=منبع‬geneza (f) (rzecz.)
‫=منبع‬pierwiastek (m) (rzecz.)
‫=منبع‬pochodzenie (n) (rzecz.)
‫=منبع‬początek (m) (rzecz.)
‫=منبع‬przyczyna (f) (rzecz.)
‫=منبع‬rodowód (m) (rzecz.)
‫=منبع‬źródło (n) (rzecz.)
‫=منبع‬źródłowy (przym.)
‫=منتج‬fabrykant (m) (rzecz.)
‫=منتج‬producent (m) (rzecz.)
‫=منتج‬wytwórca (m) (rzecz.)
‫ج‬Š
‫=منت‬fabrykant (m) (rzecz.)
‫ج‬Š
‫=منت‬producent (m) (rzecz.)
‫ج‬Š
‫=منت‬wytwórca (m) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=منتظ‬foremny (przym.)
‫م‬Š
‫=منتظ‬normalny (przym.)
‫م‬Š
‫=منتظ‬prawidłowy (przym.)
‫م‬Š
‫=منتظ‬regularny (przym.)
‫=منجل‬sierp (m) (rzecz.)
‫نجل‬Š
‫=م‬sierp (m) (rzecz.)
‫=منجم‬kopalnia (f) (rzecz.)
‫=منجم‬mina (f) (rzecz.)
‫=منحدر‬nachylenie (n) (rzecz.)
‫=منحدر‬pochylenie (n) (rzecz.)
‫=منحدر‬pochyłość (f) (rzecz.)
‫=منحدر‬skłonność (f) (rzecz.)
‫=منحدر‬spadek (m) (rzecz.)
‫=منحدر‬stok (m) (rzecz.)
‫=منحدر‬urwisko (n) (rzecz.)
‫=منحدر‬zbocze (n) (rzecz.)
‫=منحن‬fałd (m) (rzecz.)
‫=منحن‬krzywa (f) (rzecz.)
‫=منحن‬krzywizna (f) (rzecz.)
‫=منحن‬plisa (f) (rzecz.)
‫=منحن‬wygięcie (n) (rzecz.)
‫=منحن‬zagięcie (n) (rzecz.)
‫=منحن‬zakręt (m) (rzecz.)
‫=منحن‬zgiąć (czas.)
‫=منحن‬zgięcie (n) (rzecz.)
‫=منحن‬zmarszczka (f) (rzecz.)
‫=منخفض‬cicho (przysł.)
‫=منخفض‬cichy (przym.)
‫=منخفض‬dolny (przym.)
‫=منخفض‬niski (przym.)
‫=منخفض‬nisko (przysł.)
‫=منخفض‬podły (przym.)
‫ض‬Š
‫=منخف‬cicho (przysł.)
‫ض‬Š
‫=منخف‬cichy (przym.)
‫ض‬Š
‫=منخف‬dolny (przym.)
‫ض‬Š
‫=منخف‬niski (przym.)
‫ض‬Š
‫=منخف‬nisko (przysł.)
‫ض‬Š
‫=منخف‬podły (przym.)
‫=منخل‬durszlak (m) (rzecz.)
‫=منخل‬sito (n) (rzecz.)
‫=منديل‬chustka (f) (rzecz.)
‫=منذ‬od (przyim.)
‫=منذ‬odkąd (przysł.)
‫=منزل‬dom (m) (rzecz.)
‫=منزل‬domowy (przym.)
‫=منزل‬mieszkanie (n) (rzecz.)
‫=منشار‬piła (f) (rzecz.)
‫نشار‬Š
‫=م‬piła (f) (rzecz.)
‫=منشفة‬ręcznik (m) (rzecz.)
‫نشفه‬Š
‫=م‬ręcznik (m) (rzecz.)
‫=منصة‬estrada (f) (rzecz.)
‫=منصة‬scena (f) (rzecz.)
‫=منطق‬logiczny (przym.)
‫=منطق‬logika (f) (rzecz.)
‫=منطقة‬płaszczyzna (f) (rzecz.)
‫=منطقة‬powierzchnia (f) (rzecz.)
‫نطقه‬Š
‫=م‬strefa (f) (rzecz.)
‫قي‬Š
‫=منط‬logiczny (przym.)
‫=منظر‬patrzeć (czas.)
‫=منظر‬spoglądać (czas.)
‫=منظر‬spojrzenie (n) (rzecz.)
‫=منظمة‬organizacja (f) (rzecz.)
‫=منظمة‬organizowanie (n) (rzecz.)
‫=منظمة‬urządzenie (n) (rzecz.)
‫=منظمة‬ustrój (m) (rzecz.)
‫=منظمه‬organizacja (f) (rzecz.)
‫=منظمه‬organizowanie (n) (rzecz.)
‫=منع‬zakaz (m) (rzecz.)
‫ش‬Š
‫=منع‬nowy (przym.)
‫ش‬Š
‫=منع‬świeży (przym.)
‫=منعطف‬fałd (m) (rzecz.)
‫=منعطف‬krzywa (f) (rzecz.)
‫=منعطف‬plisa (f) (rzecz.)
‫=منعطف‬zagięcie (n) (rzecz.)
‫=منعطف‬zakręt (m) (rzecz.)
‫=منعطف‬zgiąć (czas.)
‫=منعطف‬zmarszczka (f) (rzecz.)
‫نفاخ‬Š
‫=م‬pompa (f) (rzecz.)
‫نفاخ‬Š
‫=م‬pompka (f) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=منفص‬oddzielny (przym.)
‫ل‬Š
‫=منفص‬odrębny (przym.)
‫ل‬Š
‫=منفص‬osobny (przym.)
‫=منقار‬dziób (m) (rzecz.)
‫=منقار‬dzióbek (m) (rzecz.)
‫نقار‬Š
‫=م‬dziób (m) (rzecz.)
‫نقار‬Š
‫=م‬dzióbek (m) (rzecz.)
‫=منقاش‬dłuto (n) (rzecz.)
‫=منهج‬metoda (f) (rzecz.)
‫=منهج‬sposób (m) (rzecz.)
‫ـم‬Š
‫=مهاج‬agresor (m) (rzecz.)
‫ـم‬Š
‫=مهاج‬napastnik (m) (rzecz.)
‫=مهبل‬pochwa (f) (rzecz.)
‫=مهرج‬błazen (m) (rzecz.)
‫=مهرج‬klaun (m) (rzecz.)
‫=مهرج‬pajac (m) (rzecz.)
‫ج‬Š
‫=مهر‬błazen (m) (rzecz.)
‫ج‬Š
‫=مهر‬klaun (m) (rzecz.)
‫ج‬Š
‫=مهر‬pajac (m) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=مه‬ciekawy (przym.)
‫=مهندس‬inżynier (m) (rzecz.)
‫س‬Š
‫=مهند‬inżynier (m) (rzecz.)
‫=مواطن‬obywatel (m) (rzecz.)
‫ن‬Š
‫=مواط‬obywatel (m) (rzecz.)
‫=موافقة‬porozumienie (n) (rzecz.)
‫=موافقة‬ugoda (f) (rzecz.)
‫=موافقة‬układ (m) (rzecz.)
‫=موافقة‬umowa (f) (rzecz.)
‫=موافقة‬zgoda (f) (rzecz.)
‫=موافقة‬zgodność (f) (rzecz.)
‫=موت‬śmierć (f) (rzecz.)
‫=موت‬zgon (m) (rzecz.)
‫=موجة‬fala (f) (rzecz.)
‫=موجة‬falistość (f) (rzecz.)
‫=موجة‬falisty (przym.)
‫=موجة‬falowanie (n) (rzecz.)
‫=موجة‬ondulacja (f) (rzecz.)
‫=موجز‬krótki (przym.)
‫=موجز‬zwięzły (przym.)
‫=موجه‬fala (f) (rzecz.)
‫=موجه‬falisty (przym.)
‫=موجه‬ondulacja (f) (rzecz.)
‫=مودة‬przyjaźń (f) (rzecz.)
‫=مورثه‬gen (m) (rzecz.)
‫=موز‬banan (m) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=موس‬pora (f) (rzecz.)
‫م‬Š
‫=موس‬sezon (m) (rzecz.)
‫=موسوعة‬encyklopedia (f) (rzecz.)
‫=موسيقار‬muzyk (m) (rzecz.)
‫=موسيقى‬muzyka (f) (rzecz.)
‫=موسيقي‬muzyk (m) (rzecz.)
‫=موضة‬moda (f) (rzecz.)
‫=موضة‬styl (m) (rzecz.)
‫=موضع‬posada (f) (rzecz.)
‫=موضع‬stanowisko (n) (rzecz.)
‫=موضوع‬motyw (m) (rzecz.)
‫=موضوع‬podatny (przym.)
‫=موضوع‬podmiot (m) (rzecz.)
‫=موضوع‬przedmiot (m) (rzecz.)
‫=موضوع‬skłonny (przym.)
‫=موضوع‬temat (m) (rzecz.)
‫=موقد‬kominek (m) (rzecz.)
‫=موقد‬kuchenka (f) (rzecz.)
‫=موقد‬ognisko (n) (rzecz.)
‫=موقد‬palenisko (n) (rzecz.)
‫=موقد‬piec (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=موق‬kominek (m) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=موق‬ognisko (n) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=موق‬palenisko (n) (rzecz.)
‫=موقع‬miejsce (n) (rzecz.)
‫=موقع‬miejscowość (f) (rzecz.)
‫=موقع‬plac (m) (rzecz.)
‫=موقع‬plama (f) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=موك‬pochód (m) (rzecz.)
‫=موكل‬interesant (m) (rzecz.)
‫=موكل‬klient (m) (rzecz.)
‫=مومياء‬mumia (f) (rzecz.)
‫=ميت‬martwy (przym.)
‫=ميت‬nieboszczyk (m) (rzecz.)
‫=ميت‬nieżywy (przym.)
‫ت‬Š
‫=مي‬martwy (przym.)
‫ت‬Š
‫=مي‬nieboszczyk (m) (rzecz.)
‫ت‬Š
‫=مي‬nieżywy (przym.)
‫=ميثاق‬pakt (m) (rzecz.)
‫=ميثاق‬traktat (m) (rzecz.)
‫=ميثاق‬układ (m) (rzecz.)
‫=ميثاق‬umowa (f) (rzecz.)
‫=ميدالية‬medal (m) (rzecz.)
‫=ميدان‬boisko (n) (rzecz.)
‫=ميدان‬dziedzina (f) (rzecz.)
‫=ميدان‬pole (n) (rzecz.)
‫=ميدان‬teren (m) (rzecz.)
‫=ميدان‬terenowy (przym.)
‫=ميزان‬balansować (czas.)
‫=ميزان‬równowaga (f) (rzecz.)
‫=ميزانية‬budżet (m) (rzecz.)
‫=ميكروب‬drobnoustrój (m) (rzecz.)
‫=ميكروب‬mikroorganizm (m) (rzecz.)
‫=ميكروفون‬mikrofon (m) (rzecz.)
‫=ميل‬dążność (f) (rzecz.)
‫=ميل‬kierunek (m) (rzecz.)
‫=ميل‬skłonność (f) (rzecz.)
‫=ميل‬tendencja (f) (rzecz.)
‫يل‬í
‫=م‬dążność (f) (rzecz.)
‫يل‬í
‫=م‬kierunek (m) (rzecz.)
‫يل‬í
‫=م‬skłonność (f) (rzecz.)
‫يل‬í
‫=م‬tendencja (f) (rzecz.)
‫=ميناء‬port (m) (rzecz.)
‫=ميناء‬portowy (przym.)
‫=ميناء‬przystań (f) (rzecz.)
‫=ناب‬gryzoń (m) (rzecz.)
‫=نابض‬sprężyna (f) (rzecz.)
‫=ناد‬klub (m) (rzecz.)
÷
‫=ناد‬klubowy (przym.)
÷
‫=ناد‬towarzystwo (n) (rzecz.)
÷
‫=نادل‬kelner (m) (rzecz.)
‫=نادل‬serwer (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=ناد‬kelner (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=ناد‬serwer (m) (rzecz.)
‫=نار‬flama (f) (rzecz.)
‫=نار‬ogień (m) (rzecz.)
‫=نار‬płomień (m) (rzecz.)
‫=نار‬pożar (m) (rzecz.)
‫=نار‬przeciwpożarowy (przym.)
‫ج‬Š
‫=ناض‬dojrzewać (czas.)
‫=ناعم‬cichy (przym.)
‫=ناعم‬delikatny (przym.)
‫=ناعم‬łagodny (przym.)
‫=ناعم‬miękki (przym.)
‫=ناعم‬przyjemny (przym.)
‫م‬Š
‫=ناع‬cichy (przym.)
‫م‬Š
‫=ناع‬delikatny (przym.)
‫م‬Š
‫=ناع‬łagodny (przym.)
‫م‬Š
‫=ناع‬miękki (przym.)
‫م‬Š
‫=ناع‬przyjemny (przym.)
‫=نافذة‬okienny (przym.)
‫=نافذة‬okno (n) (rzecz.)
‫=نافذة‬witryna (f) (rzecz.)
‫=نافورة‬fontanna (f) (rzecz.)
‫=نافورة‬wodotrysk (m) (rzecz.)
‫=نافورة‬źródło (n) (rzecz.)
‫د‬Š
‫=ناق‬krytyk (m) (rzecz.)
‫=نبات‬roślina (f) (rzecz.)
‫=نبات‬sadzonka (f) (rzecz.)
‫=نبح‬szczekać (czas.)
‫=نبة‬dźwięk (m) (rzecz.)
‫=نبة‬odcień (m) (rzecz.)
‫=نبة‬ton (m) (rzecz.)
‫=نبض‬puls (m) (rzecz.)
‫=نبض‬tętno (n) (rzecz.)
‫=نبع‬potok (m) (rzecz.)
‫=نبع‬ruczaj (m) (rzecz.)
‫=نبع‬strumień (m) (rzecz.)
‫=نبع‬strumyk (m) (rzecz.)
‫=نبع‬zdrój (m) (rzecz.)
‫=نبع‬źródło (n) (rzecz.)
‫=نب‬prorok (m) (rzecz.)
‫=نبيذ‬wino (n) (rzecz.)
‫=نتيجة‬działanie (n) (rzecz.)
‫=نتيجة‬efekt (m) (rzecz.)
‫=نتيجة‬konsekwencja (f) (rzecz.)
‫=نتيجة‬następstwo (n) (rzecz.)
‫=نتيجة‬rezultat (m) (rzecz.)
‫=نتيجة‬skutek (m) (rzecz.)
‫=نتيجة‬wniosek (m) (rzecz.)
‫=نتيجة‬wrażenie (n) (rzecz.)
‫=نتيجة‬wynik (m) (rzecz.)
‫=نثر‬proza (f) (rzecz.)
‫=ناح‬powodzenie (n) (rzecz.)
‫=ناح‬sukces (m) (rzecz.)
‫=نار‬cieśla (m) (rzecz.)
‫=نار‬stolarz (m) (rzecz.)
‫=نمة‬gwiazda (f) (rzecz.)
‫=نمة‬gwiazdka (f) (rzecz.)
‫=نمة‬gwiezdny (przym.)
‫=نمه‬asterysk (m) (rzecz.)
‫=نمه‬gwiazda (f) (rzecz.)
‫=نمه‬gwiazdka (f) (rzecz.)
‫=نمه‬gwiezdny (przym.)
‫=نمه‬odsyłacz (m) (rzecz.)
‫=ناس‬miedziak (m) (rzecz.)
‫=ناس‬miedź (f) (rzecz.)
‫=ناس‬mosiądz (m) (rzecz.)
‫=نت‬rzeźba (f) (rzecz.)
‫=نت‬rzeźbiarstwo (n) (rzecz.)
‫=نلة‬pszczoła (f) (rzecz.)
‫=نن‬my (zaim.)
‫=نيف‬chudy (przym.)
‫=نيف‬cienki (przym.)
‫=نيف‬rzadki (przym.)
‫=نيف‬szczupły (przym.)
‫=نيل‬chudy (przym.)
‫=نيل‬cienki (przym.)
‫=نيل‬rzadki (przym.)
‫=نيل‬szczupły (przym.)
‫=نلة‬palma (f) (rzecz.)
‫=نله‬palma (f) (rzecz.)
‫=ندم‬żal (m) (rzecz.)
‫=ندم‬żałować (czas.)
‫=ندى‬rosa (f) (rzecz.)
‫=نسبة‬stawka (f) (rzecz.)
‫=نسبة‬taryfa (f) (rzecz.)
‫=نسخ‬kopiować (czas.)
‫=نسخ‬naśladować (czas.)
‫=نسخ‬odpisywać (czas.)
‫=نسخ‬powielać (czas.)
‫=نسخ‬przepisywać (czas.)
‫=نسخة‬kopia (f) (rzecz.)
‫=نسخة‬odbitka (f) (rzecz.)
‫=نسخة‬odpis (m) (rzecz.)
‫=نسر‬orzeł (m) (rzecz.)
‫=نسر‬sęp (m) (rzecz.)
‫=نسيج‬materiał (m) (rzecz.)
‫=نسيج‬płachta (f) (rzecz.)
‫=نسيج‬sukno (n) (rzecz.)
‫=نسيج‬ścierka (f) (rzecz.)
‫=نسيج‬tekstylny (przym.)
‫=نسيج‬tkanina (f) (rzecz.)
‫=نسيج‬tworzywo (n) (rzecz.)
‫=نسيج‬włókienniczy (przym.)
‫=نشاء‬krochmal (m) (rzecz.)
‫=نشاء‬skrobia (f) (rzecz.)
‫=نص‬tekst (m) (rzecz.)
‫=نصر‬sukces (m) (rzecz.)
‫=نصر‬triumf (m) (rzecz.)
‫=نصر‬zwycięstwo (n) (rzecz.)
‫=نصف‬połowa (f) (rzecz.)
‫=نصف‬pół (przysł.)
‫صف‬Š
‫=ن‬połowa (f) (rzecz.)
‫صف‬Š
‫=ن‬pół (przysł.)
‫=نصل‬klinga (f) (rzecz.)
‫=نصل‬liść (m) (rzecz.)
‫=نصل‬ostrze (n) (rzecz.)
‫=نصيب‬fortuna (f) (rzecz.)
‫=نصيب‬los (m) (rzecz.)
‫=نصيب‬okazja (f) (rzecz.)
‫=نصيب‬przypadek (m) (rzecz.)
‫=نصيب‬szansa (f) (rzecz.)
‫=نصيب‬szczęście (n) (rzecz.)
‫=نصيب‬traf (m) (rzecz.)
‫=نصي‬kolega (m) (rzecz.)
‫=نصي‬przyjaciel (m) (rzecz.)
‫=نظارات‬okulary (pl) (rzecz.)
‫=نظارة‬okulary (pl) (rzecz.)
‫=نظام‬metoda (f) (rzecz.)
‫=نظام‬sposób (m) (rzecz.)
‫=نظام‬system (m) (rzecz.)
‫=نظام‬układ (m) (rzecz.)
‫ظام‬Š
‫=ن‬kolejność (f) (rzecz.)
‫ظام‬Š
‫=ن‬ład (m) (rzecz.)
‫ظام‬Š
‫=ن‬polecenie (n) (rzecz.)
‫ظام‬Š
‫=ن‬porządek (m) (rzecz.)
‫ظام‬Š
‫=ن‬rozkaz (m) (rzecz.)
‫ظام‬Š
‫=ن‬układ (m) (rzecz.)
‫ظام‬Š
‫=ن‬zakon (m) (rzecz.)
‫ظام‬Š
‫=ن‬zlecenie (n) (rzecz.)
‫=نظره‬jasny (przym.)
‫=نظره‬patrzeć (czas.)
‫=نظره‬spoglądać (czas.)
‫=نظره‬spojrzenie (n) (rzecz.)
‫=نظره‬światło (n) (rzecz.)
‫=نظره‬widny (przym.)
‫=نظرية‬teoria (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=نظر‬teoria (f) (rzecz.)
‫=نظف‬czyścić (czas.)
‫=نظف‬oczyścić (czas.)
‫=نظف‬sprzątać (czas.)
‫=نظيف‬czysty (przym.)
‫=نظيف‬czyścić (czas.)
‫=نظيف‬oczyścić (czas.)
‫=نظيف‬sprzątać (czas.)
‫=نعامة‬struś (m) (rzecz.)
‫=نعم‬tak (przysł.)
‫=نفاق‬hipokryzja (f) (rzecz.)
‫=نفاق‬obłuda (f) (rzecz.)
‫=نفاق‬zakłamanie (n) (rzecz.)
‫=نفس‬dech (n) (rzecz.)
‫=نفس‬oddech (m) (rzecz.)
‫=نفس‬oddychać (czas.)
‫=نفس‬tchnienie (n) (rzecz.)
‫=نفسك‬sobie (zaim.)
‫=نفسه‬siebie (zaim.)
‫=نفسه‬się (part.)
‫=نفسه‬sobie (zaim.)
‫=نفسها‬siebie (zaim.)
‫=نفسها‬się (part.)
‫=نفسها‬sobie (zaim.)
‫=نفط‬nafta (f) (rzecz.)
‫=نفط‬olej (m) (rzecz.)
‫=نفط‬olejek (m) (rzecz.)
‫=نفط‬olejny (przym.)
‫=نفط‬oliwa (f) (rzecz.)
‫=نفط‬ropa (f) (rzecz.)
‫=نفق‬tunel (m) (rzecz.)
‫=نقطة‬kropka (f) (rzecz.)
‫=نقطة‬miejsce (n) (rzecz.)
‫=نقطة‬punkt (m) (rzecz.)
‫=نقطة‬sprawa (f) (rzecz.)
‫=نقطه‬kropka (f) (rzecz.)
‫=نقطه‬miejsce (n) (rzecz.)
‫=نقطه‬punkt (m) (rzecz.)
‫=نقطه‬sprawa (f) (rzecz.)
‫=نقل‬dowozić (czas.)
‫=نقل‬przenosić (czas.)
‫=نقل‬przewozić (czas.)
‫=نقل‬przewóz (m) (rzecz.)
‫=نقل‬transport (m) (rzecz.)
‫=نقل‬transportować (czas.)
‫=نقيب‬dowódca (m) (rzecz.)
‫=نقيب‬kapitan (m) (rzecz.)
‫=نكتة‬dowcip (m) (rzecz.)
‫=نكتة‬kawał (m) (rzecz.)
‫=نكتة‬żart (m) (rzecz.)
‫=نر‬lampart (m) (rzecz.)
‫=نر‬tygrys (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫م‬Š
‫=ن‬lampart (m) (rzecz.)
‫ر‬Š
‫=ن‬tygrys (m) (rzecz.)
‫=نط‬piętno (n) (rzecz.)
‫=نلة‬mrówka (f) (rzecz.)
‫=نله‬mrówka (f) (rzecz.)
‫=نو‬powiększenie (n) (rzecz.)
‫=نو‬wzrost (m) (rzecz.)
‫=نوذج‬blankiet (m) (rzecz.)
‫=نوذج‬formularz (m) (rzecz.)
‫حلة‬Ï
‫=ن‬trzmiel (m) (rzecz.)
‫=ناية‬cel (m) (rzecz.)
‫=ناية‬koniec (m) (rzecz.)
‫=ناية‬końcówka (f) (rzecz.)
‫=ناية‬kres (m) (rzecz.)
‫=ناية‬zakończenie (n) (rzecz.)
‫=نر‬rzeczny (przym.)
‫=نر‬rzeka (f) (rzecz.)
‫=نوتة‬notatka (f) (rzecz.)
‫=نوتة‬nuta (f) (rzecz.)
‫=نوتة‬przypis (m) (rzecz.)
‫=نوتة‬rachunek (m) (rzecz.)
‫=نوتة‬uwaga (f) (rzecz.)
‫=نوتة‬zauważyć (czas.)
‫=نورس‬mewa (f) (rzecz.)
‫=نوع‬gatunek (m) (rzecz.)
‫=نوع‬rodzaj (m) (rzecz.)
‫=نوع‬sposób (m) (rzecz.)
‫=نوع‬typ (m) (rzecz.)
‫=نوم‬sen (m) (rzecz.)
‫=نيتوجي‬azot (m) (rzecz.)
‫=نيكل‬nikiel (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=نيك‬nikiel (m) (rzecz.)
‫=نيكوتي‬nikotyna (f) (rzecz.)
‫=نيوترون‬neutron (m) (rzecz.)
‫=ـه‬go (zaim.)
‫=ـه‬jego (zaim.)
‫=ـه‬swoje (zaim.)
‫=ـه‬swój (zaim.)
‫=ـها‬jej (zaim.)
‫=هاتف‬telefon (m) (rzecz.)
‫ف‬Š
‫=هات‬telefon (m) (rzecz.)
‫=هاجم‬atakować (czas.)
‫=هاجم‬nacierać (czas.)
‫=هاجم‬napadać (czas.)
‫=هادئ‬cichy (przym.)
‫=هادئ‬spokojny (przym.)
‫ئ‬Š
‫=هاد‬cichy (przym.)
‫ئ‬Š
‫=هاد‬spokojny (przym.)
‫ئ‬Š
‫=هاد‬spokój (m) (rzecz.)
‫=هارب‬harfa (f) (rzecz.)
‫ش‬Š
‫=هام‬brzeg (m) (rzecz.)
‫ش‬Š
‫=هام‬margines (m) (rzecz.)
‫ش‬Š
‫=هام‬marża (f) (rzecz.)
‫ش‬Š
‫=هام‬obwódka (f) (rzecz.)
‫ش‬Š
‫=هام‬rąbek (m) (rzecz.)
‫ش‬Š
‫=هام‬skraj (m) (rzecz.)
‫=هجوم‬atak (m) (rzecz.)
‫=هجوم‬napad (m) (rzecz.)
‫=هجوم‬napaść (czas.)
‫=هجوم‬natarcie (n) (rzecz.)
‫=هجوم‬ofensywa (f) (rzecz.)
‫=هدف‬cel (m) (rzecz.)
‫=هدف‬docelowy (przym.)
‫=هدف‬obiekt (m) (rzecz.)
‫=هدف‬obiektyw (m) (rzecz.)
‫=هدف‬obiektywny (przym.)
‫=هدف‬przedmiot (m) (rzecz.)
‫=هدف‬rzeczowy (przym.)
‫=هدف‬tarcza (f) (rzecz.)
‫=هدف‬zadanie (n) (rzecz.)
‫=هدف‬zamiar (m) (rzecz.)
‫=هدف‬zamysł (m) (rzecz.)
‫=هدنه‬rozejm (m) (rzecz.)
‫=هدنه‬zawieszenie (n) (rzecz.)
‫=هدوء‬cichy (przym.)
‫=هدوء‬cisza (f) (rzecz.)
‫=هدوء‬milczenie (n) (rzecz.)
‫=هدوء‬opanowanie (n) (rzecz.)
‫=هدوء‬spokojny (przym.)
‫=هدوء‬spokój (m) (rzecz.)
‫=هدية‬aktualny (przym.)
‫=هدية‬dar (m) (rzecz.)
‫=هدية‬darowizna (f) (rzecz.)
‫=هدية‬obecny (przym.)
‫=هدية‬podarunek (m) (rzecz.)
‫=هدية‬prezent (m) (rzecz.)
‫=هدية‬teraźniejszość (f) (rzecz.)
‫=هدية‬upominek (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=هد‬aktualny (przym.)
‫يه‬Š
‫=هد‬dar (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=هد‬obecny (przym.)
‫يه‬Š
‫=هد‬prezent (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=هد‬teraźniejszość (f) (rzecz.)
‫=هذيان‬halucynacja (f) (rzecz.)
‫=هذيان‬omam (m) (rzecz.)
‫=هرتز‬herc (m) (rzecz.)
‫=هرم‬ostrosłup (m) (rzecz.)
‫=هرم‬piramida (f) (rzecz.)
‫=هزية‬klęska (f) (rzecz.)
‫=هزية‬porażka (f) (rzecz.)
‫=هش‬czuły (przym.)
‫=هش‬delikatny (przym.)
‫=هش‬kruchy (przym.)
‫=هش‬łamliwy (przym.)
‫=هش‬misterny (przym.)
‫=هش‬słaby (przym.)
‫=هش‬wątły (przym.)
‫=هضم‬trawienie (n) (rzecz.)
‫=هكتار‬hektar (m) (rzecz.)
‫=هكذا‬taki (przym.)
‫=هلوسة‬halucynacja (f) (rzecz.)
‫=هلوسة‬omam (m) (rzecz.)
‫=ـهم‬ich (zaim.)
‫=هنا‬oto (part.)
‫=هنا‬tu (przysł.)
‫=هنا‬tutaj (przysł.)
‫=هندسه‬geometria (f) (rzecz.)
‫=هو‬on (zaim.)
‫=هواء‬melodia (f) (rzecz.)
‫=هواء‬mina (f) (rzecz.)
‫=هواء‬powietrze (n) (rzecz.)
‫=هواء‬wygląd (m) (rzecz.)
‫=هوائي‬antena (f) (rzecz.)
‫=هوائي‬czułek (m) (rzecz.)
‫=هوائي‬macka (f) (rzecz.)
‫ي‬Š
‫=هوائ‬antena (f) (rzecz.)
‫ي‬Š
‫=هوائ‬czułek (m) (rzecz.)
‫ي‬Š
‫=هوائ‬macka (f) (rzecz.)
‫=هوى‬kochać (czas.)
‫=هوى‬lubić (czas.)
‫=هي‬ona (zaim.)
‫=هيئة‬organizacja (f) (rzecz.)
‫=هيئة‬organizowanie (n) (rzecz.)
‫=هيئة‬urządzenie (n) (rzecz.)
‫=هيئة‬ustrój (m) (rzecz.)
‫=هيدروجي‬wodór (m) (rzecz.)
‫=هيكلية‬budowa (f) (rzecz.)
‫=هيكلية‬struktura (f) (rzecz.)
‫=و‬i (spój.)
‫=و‬oraz (spój.)
‫=واحة‬oaza (f) (rzecz.)
‫=واحد‬jeden (przym.)
‫=واحد‬jedno (zaim.)
‫=واحد‬jedyny (przym.)
‫=واحد‬niejaki (przym.)
‫=واحد‬pewien (zaim.)
‫د‬Š
‫=واح‬jeden (przym.)
‫د‬Š
‫=واح‬jedno (zaim.)
‫د‬Š
‫=واح‬jedyny (przym.)
‫د‬Š
‫=واح‬niejaki (przym.)
‫د‬Š
‫=واح‬pewien (zaim.)
‫=واد‬dolina (f) (rzecz.)
÷
‫=واد‬padół (m) (rzecz.)
÷
‫=وادي‬dolina (f) (rzecz.)
‫=وادي‬padół (m) (rzecz.)
‫ح‬Š
‫=واض‬jasny (przym.)
‫ح‬Š
‫=واض‬klarowny (przym.)
‫ح‬Š
‫=واض‬oczywisty (przym.)
‫ح‬Š
‫=واض‬wyraźny (przym.)
‫=واطئ‬cicho (przysł.)
‫=واطئ‬cichy (przym.)
‫=واطئ‬dolny (przym.)
‫=واطئ‬niski (przym.)
‫=واطئ‬nisko (przysł.)
‫=واطئ‬podły (przym.)
‫=واعي‬przytomny (przym.)
‫=واعي‬świadomy (przym.)
‫=وافر‬bogaty (przym.)
‫=وافر‬bujny (przym.)
‫=وافر‬obfity (przym.)
‫=وافر‬płodny (przym.)
‫=وافر‬sowity (przym.)
‫=وافر‬zasobny (przym.)
‫=وافق‬akceptować (czas.)
‫=وافق‬honorować (czas.)
‫=وافق‬przyjąć (czas.)
‫=وافق‬przyjmować (czas.)
‫=وافق‬zaakceptować (czas.)
‫يه‬Š
‫ع‬Š
‫=واق‬rzeczywistość (f) (rzecz.)
‫=واقي‬kondom (m) (rzecz.)
‫=واقي‬prezerwatywa (f) (rzecz.)
‫=وباء‬epidemia (f) (rzecz.)
‫=وبر‬sierść (f) (rzecz.)
‫=وبر‬włos (m) (rzecz.)
‫=وجبة‬jedzenie (n) (rzecz.)
‫=وجبة‬posiłek (m) (rzecz.)
‫=وجبه‬jedzenie (n) (rzecz.)
‫=وجبه‬posiłek (m) (rzecz.)
‫=وجد‬odnajdywać (czas.)
‫=وجد‬znajdować (czas.)
‫=وجد‬znaleźć (czas.)
‫أل‬،‫=وجع‬ból (m) (rzecz.)
‫=وجه‬czoło (n) (rzecz.)
‫=وجه‬lico (n) (rzecz.)
‫=وجه‬naprzeciw (przysł.)
‫=وجه‬oblicze (n) (rzecz.)
‫=وجه‬powierzchnia (f) (rzecz.)
‫=وجه‬przód (m) (rzecz.)
‫=وجه‬twarz (f) (rzecz.)
‫=وجود‬byt (m) (rzecz.)
‫=وجود‬egzystencja (f) (rzecz.)
‫=وجود‬istnienie (n) (rzecz.)
‫=وجود‬życie (n) (rzecz.)
‫=وحدة‬jednostka (f) (rzecz.)
‫=وحدة‬jedynka (f) (rzecz.)
‫=وحده‬jedyny (przym.)
‫=وحده‬sam (przym.)
‫=وحده‬samotny (przym.)
‫=وحده‬tylko (przysł.)
‫=وحش‬monstrum (n) (rzecz.)
‫=وحش‬potwór (m) (rzecz.)
‫=وحشي‬barbarzyńca (m) (rzecz.)
‫=وحشي‬barbarzyński (przym.)
‫=وحشي‬dziki (przym.)
‫=وحشي‬okrutny (przym.)
‫=وحشي‬srogi (przym.)
‫=وحل‬błoto (n) (rzecz.)
‫=وحيدا‬jedyny (przym.)
Í
‫=وحيدا‬sam (przym.)
Í
‫=وحيدا‬samotny (przym.)
Í
‫=وحيدا‬tylko (przysł.)
Í
‫=ودي‬koleżeński (przym.)
‫=ودي‬przyjacielski (przym.)
‫=ودي‬przyjazny (przym.)
‫=وردة‬róża (f) (rzecz.)
‫=وردة‬różowy (przym.)
‫=ورده‬róża (f) (rzecz.)
‫=ورده‬różowy (przym.)
‫=ورق‬gazeta (f) (rzecz.)
‫=ورق‬kartka (f) (rzecz.)
‫=ورق‬lista (f) (rzecz.)
‫=ورق‬listek (m) (rzecz.)
‫=ورق‬listowie (n) (rzecz.)
‫=ورق‬liść (m) (rzecz.)
‫=ورق‬papier (m) (rzecz.)
‫=ورقة‬papier (m) (rzecz.)
‫=ورقه‬kartka (f) (rzecz.)
‫=ورقه‬lista (f) (rzecz.)
‫=ورقه‬listek (m) (rzecz.)
‫=ورقه‬listowie (n) (rzecz.)
‫=ورقه‬liść (m) (rzecz.)
‫=ورم‬guz (m) (rzecz.)
‫=ورم‬nowotwór (m) (rzecz.)
‫=وريث‬dziedzic (m) (rzecz.)
‫=وريث‬spadkobierca (m) (rzecz.)
‫=وريد‬żyła (f) (rzecz.)
‫زاره‬Š
‫=و‬ministerstwo (n) (rzecz.)
‫=وزن‬ciężar (m) (rzecz.)
‫=وزن‬ciężarek (m) (rzecz.)
‫=وزن‬masa (f) (rzecz.)
‫=وزن‬mnóstwo (n) (rzecz.)
‫=وزن‬odważnik (m) (rzecz.)
‫=وزن‬rytm (m) (rzecz.)
‫=وزن‬waga (f) (rzecz.)
‫=وزير‬minister (m) (rzecz.)
‫=وسادة‬poduszka (f) (rzecz.)
‫ساده‬Š
‫=و‬poduszka (f) (rzecz.)
‫=وسخ‬brudny (przym.)
‫=وسخ‬niechlujny (przym.)
‫=وسخ‬nieczysty (przym.)
‫=وسيلة‬sposób (m) (rzecz.)
‫=وشم‬tatuaż (m) (rzecz.)
‫=وصف‬opis (m) (rzecz.)
‫=وصف‬rysopis (m) (rzecz.)
‫=وصفه‬formuła (f) (rzecz.)
‫=وصفه‬formułka (f) (rzecz.)
‫=وصفه‬przepis (m) (rzecz.)
‫=وصفه‬recepta (f) (rzecz.)
‫=وصفه‬wzór (m) (rzecz.)
‫=وصل‬kwit (m) (rzecz.)
‫=وصل‬nadchodzić (czas.)
‫=وصل‬odbiór (m) (rzecz.)
‫=وصل‬paragon (m) (rzecz.)
‫=وصل‬pokwitowanie (n) (rzecz.)
‫=وصل‬przybyć (czas.)
‫=وصل‬przybywać (czas.)
‫=وصل‬przyjechać (czas.)
‫=وصل‬przyjeżdżać (czas.)
‫=وصل‬przyjść (czas.)
‫=وصمة‬kleks (m) (rzecz.)
‫=وصمة‬piętno (n) (rzecz.)
‫=وصمة‬plama (f) (rzecz.)
‫=وصمة‬skaza (f) (rzecz.)
‫=وصول‬przybycie (n) (rzecz.)
‫=وصول‬przyjazd (m) (rzecz.)
‫=وصول‬przylot (m) (rzecz.)
‫=وصية‬testament (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=وص‬testament (m) (rzecz.)
‫=وضع‬kłaść (czas.)
‫=وضع‬położyć (czas.)
‫=وضع‬pozować (czas.)
‫=وضع‬sadowić (czas.)
‫=وضع‬stawiać (czas.)
‫=وضع‬zadawać (czas.)
‫=وطن‬nacja (f) (rzecz.)
‫=وطن‬naród (m) (rzecz.)
‫=وطن‬ojczyzna (f) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=وطن‬nacjonalizm (m) (rzecz.)
‫يه‬Š
‫=وطن‬patriotyzm (m) (rzecz.)
‫=وظيفة‬cel (m) (rzecz.)
‫=وظيفة‬funkcja (f) (rzecz.)
‫=وعاء‬naczynie (n) (rzecz.)
‫=وعاء‬pojemnik (m) (rzecz.)
‫=وعد‬obiecanka (f) (rzecz.)
‫=وعد‬obiecywać (czas.)
‫=وعد‬obietnica (f) (rzecz.)
‫=وعد‬przyrzeczenie (n) (rzecz.)
‫=وعد‬przyrzekać (czas.)
‫=وعد‬słowo (n) (rzecz.)
‫=وعد‬wyraz (m) (rzecz.)
‫=وعل‬ren (m) (rzecz.)
‫=وعل‬renifer (m) (rzecz.)
‫=وعيد‬groźba (f) (rzecz.)
‫=وعيد‬pogróżka (f) (rzecz.)
‫=وعيد‬zagrożenie (n) (rzecz.)
‫=وغد‬drań (m) (rzecz.)
‫=وغد‬łajdak (m) (rzecz.)
‫=وغد‬łobuz (m) (rzecz.)
‫=وغد‬łotr (m) (rzecz.)
‫=وغد‬nikczemnik (m) (rzecz.)
‫=وغد‬szelma (m) (rzecz.)
‫=وغد‬szubrawiec (m) (rzecz.)
‫=وفاة‬śmierć (f) (rzecz.)
‫=وفاة‬zgon (m) (rzecz.)
‫=وفرة‬bogactwo (n) (rzecz.)
‫=وفرة‬obfitość (f) (rzecz.)
‫=وقت‬chwila (f) (rzecz.)
‫=وقت‬czas (m) (rzecz.)
‫=وقت‬okres (m) (rzecz.)
‫=وقت‬pora (f) (rzecz.)
‫=وقع‬opadać (czas.)
‫=وقع‬padać (czas.)
‫=وقع‬paść (czas.)
‫=وقع‬przypadać (czas.)
‫=وقع‬spadać (czas.)
‫=وقع‬upadać (czas.)
‫=وقع‬upaść (czas.)
‫=وكالة‬agencja (f) (rzecz.)
‫=وكالة‬agentura (f) (rzecz.)
‫=وكالة‬ajencja (f) (rzecz.)
‫=وكالة‬biuro (n) (rzecz.)
‫=وكالة‬urząd (m) (rzecz.)
‫=وكاله‬agencja (f) (rzecz.)
‫=وكاله‬agentura (f) (rzecz.)
‫=وكاله‬ajencja (f) (rzecz.)
‫=وكاله‬biuro (n) (rzecz.)
‫=وكاله‬urząd (m) (rzecz.)
‫=وكر‬gniazdo (n) (rzecz.)
‫=وكر‬gnieździć (czas.)
‫=وكر‬zagnieździć (czas.)
‫يل‬Š
‫=وك‬agent (m) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=وك‬ajent (m) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=وك‬czynnik (m) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=وك‬pełnomocnik (m) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=وك‬pośrednik (m) (rzecz.)
‫يل‬Š
‫=وك‬przedstawiciel (m) (rzecz.)
‫=ول‬dzieciak (m) (rzecz.)
‫=ول‬dziecko (n) (rzecz.)
‫=ول‬młodzieniec (m) (rzecz.)
‫=ولدة‬narodzenie (n) (rzecz.)
‫=ولدة‬narodziny (n) (rzecz.)
‫=ولدة‬pochodzenie (n) (rzecz.)
‫=ولدة‬poród (m) (rzecz.)
‫=ولدة‬urodzenie (n) (rzecz.)
‫=ولد‬chłopak (m) (rzecz.)
‫=ولد‬chłopiec (n) (rzecz.)
‫=ولد‬syn (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=يؤج‬odkładać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يؤج‬odłożyć (czas.)
‫ل‬Š
‫=يؤج‬odraczać (czas.)
‫=يأس‬desperacja (f) (rzecz.)
‫=يأس‬rozpacz (f) (rzecz.)
‫=يأسف‬bać (czas.)
‫د‬Š
‫=يؤك‬akcentować (czas.)
‫د‬Š
‫=يؤك‬podkreślać (czas.)
‫د‬Š
‫=يؤك‬uwydatniać (czas.)
‫د‬Š
‫=يؤك‬uwypuklać (czas.)
‫د‬Š
‫=يؤك‬zaakcentować (czas.)
‫=يأكل‬jadać (czas.)
‫=يأكل‬jeść (czas.)
‫=يأكل‬zjeść (czas.)
‫=يأكل‬żreć (czas.)
‫=يأمل‬spodziewać (czas.)
‫=ياقة‬kołnierz (m) (rzecz.)
‫=ياقة‬kołnierzyk (m) (rzecz.)
‫=ياقوت‬rubin (m) (rzecz.)
‫=يباع‬sprzedawać (czas.)
‫=يبدو‬aparycja (f) (rzecz.)
‫=يبدو‬brzmieć (czas.)
‫=يبدو‬dzwonić (czas.)
‫=يبدو‬dźwięczeć (czas.)
‫=يبدو‬dźwięk (m) (rzecz.)
‫=يبدو‬pojawiać (czas.)
‫=يبدو‬pojawić (czas.)
‫=يبدو‬pokazywać (czas.)
‫=يبدو‬ukazać (czas.)
‫=يبدو‬ukazywać (czas.)
‫=يبدو‬wydawać (czas.)
‫=يبدو‬wygląd (m) (rzecz.)
‫=يبدو‬wyglądać (czas.)
‫=يبدو‬zdawać (czas.)
‫=يبدو‬zjawiać (czas.)
‫ر‬Š
‫=يبص‬patrzeć (czas.)
‫ر‬Š
‫=يبص‬rozumieć (czas.)
‫ر‬Š
‫=يبص‬widzieć (czas.)
‫ر‬Š
‫=يبص‬zobaczyć (czas.)
‫=يبكي‬płacz (m) (rzecz.)
‫=يبكي‬płakać (czas.)
‫=يبن‬budować (czas.)
‫=يبن‬konstruować (czas.)
‫=يبن‬skonstruować (czas.)
‫=يبن‬wykonywać (czas.)
‫=يبن‬zbudować (czas.)
‫=يبيع‬sprzedawać (czas.)
‫ر‬Š
‫=يتاج‬handlować (czas.)
‫م‬Š
‫=يتج‬przekładać (czas.)
‫م‬Š
‫=يتج‬przetłumaczyć (czas.)
‫م‬Š
‫=يتج‬tłumaczyć (czas.)
‫=يتكلم‬gadać (czas.)
‫=يتكلم‬mówić (czas.)
‫=يتكلم‬odezwać (czas.)
‫=يتكلم‬przemawiać (czas.)
‫=يتكلم‬rozmawiać (czas.)
‫=يتملق‬pieścić (czas.)
‫=يتملق‬pochlebiać (czas.)
‫=يتملق‬schlebiać (czas.)
‫=يتنفس‬oddychać (czas.)
‫ـم‬Š
‫=يتـه‬obwiniać (czas.)
‫ـم‬Š
‫=يتـه‬oskarżać (czas.)
‫=يتوقع‬czekać (czas.)
‫=يتوقع‬oczekiwać (czas.)
‫=يتوقع‬oczekiwanie (przysł.)
‫=يتوقع‬zaczekać (czas.)
‫=يتيم‬sierota (f) (rzecz.)
‫=يثي‬budzić (czas.)
‫=يثي‬obudzić (czas.)
‫=يثي‬wzbudzać (czas.)
‫ع‬Š
‫=يتم‬napotykać (czas.)
‫ع‬Š
‫=يتم‬spotkać (czas.)
‫ع‬Š
‫=يتم‬spotkanie (n) (rzecz.)
‫ع‬Š
‫=يتم‬spotykać (czas.)
‫د‬Š
‫=ي‬odnajdywać (czas.)
‫د‬Š
‫=ي‬znajdować (czas.)
‫د‬Š
‫=ي‬znaleźć (czas.)
‫=يعل‬robić (czas.)
‫=يعل‬sporządzać (czas.)
‫=يعل‬uczynić (czas.)
‫=يعل‬wyrabiać (czas.)
‫=يعل‬zrobić (czas.)
‫=ييء‬dochodzić (czas.)
‫=ييء‬nastawać (czas.)
‫=ييء‬pochodzić (czas.)
‫=ييء‬przybyć (czas.)
‫=ييء‬przybywać (czas.)
‫=ييء‬przychodzić (czas.)
‫=ييء‬przyjeżdżać (czas.)
‫=ييء‬przyjść (czas.)
‫=ييء‬zdarzać (czas.)
‫=يتوي‬włączać (czas.)
‫=يتوي‬zawierać (czas.)
‫د‬Š
‫=يد‬ograniczać (czas.)
‫د‬Š
‫=يد‬ograniczyć (czas.)
‫ك‬Š
‫=ير‬poruszać (czas.)
‫ك‬Š
‫=ير‬ruszać (czas.)
‫ك‬Š
‫=ير‬ruszyć (czas.)
‫=يضر‬przenosić (czas.)
‫=يضر‬przynieść (czas.)
‫=يضر‬przynosić (czas.)
‫=يضر‬przynoszenie (n) (rzecz.)
‫=يضر‬przyprowadzić (czas.)
‫=يضر‬przywieźć (czas.)
‫=يضر‬sprowadzać (czas.)
‫=يضر‬sprowadzić (czas.)
‫=يكم‬panować (czas.)
‫=يكم‬rządzić (czas.)
‫=يلم‬marzyć (czas.)
‫=يلم‬śnić (czas.)
‫=يت‬jacht (m) (rzecz.)
‫=يون‬zawieść (czas.)
‫=يون‬zdradzać (czas.)
‫=يد‬dłoń (f) (rzecz.)
‫=يد‬ręczny (przym.)
‫=يد‬ręka (f) (rzecz.)
‫=يدرس‬badać (czas.)
‫=يدرس‬studiować (czas.)
‫=يدرس‬uczyć (czas.)
‫=يدعو‬zapraszać (czas.)
‫ئ‬Š
‫=يدف‬grzać (czas.)
‫ئ‬Š
‫=يدف‬nagrzewać (czas.)
‫ئ‬Š
‫=يدف‬ogrzać (czas.)
‫ئ‬Š
‫=يدف‬rozgrzewać (czas.)
‫=يدفع‬nałożyć (czas.)
‫=يدفع‬pchać (czas.)
‫=يدفع‬popychać (czas.)
‫ن‬Š
‫=يدف‬grzebać (czas.)
‫ن‬Š
‫=يدف‬pochować (czas.)
‫ن‬Š
‫=يدف‬zakopać (czas.)
‫ن‬Š
‫=يدف‬zakopywać (czas.)
‫=يربح‬korzyść (f) (rzecz.)
‫=يربح‬zysk (m) (rzecz.)
‫ط‬Š
‫=يرب‬łączyć (czas.)
‫ط‬Š
‫=يرب‬połączyć (czas.)
‫ط‬Š
‫=يرب‬wiązać (czas.)
‫=يرسو‬grunt (m) (rzecz.)
‫=يرسو‬kraina (f) (rzecz.)
‫=يرسو‬kraj (m) (rzecz.)
‫=يرسو‬ląd (m) (rzecz.)
‫=يرسو‬lądować (czas.)
‫=يرسو‬wylądować (czas.)
‫=يرسو‬wyładowywać (czas.)
‫=يرسو‬ziemia (f) (rzecz.)
‫ب‬Š
‫=يرط‬moczyć (czas.)
‫ب‬Š
‫=يرط‬zwilżać (czas.)
‫=يرفض‬odmawiać (czas.)
‫=يرفض‬odmówić (czas.)
‫=يرفض‬odrzucać (czas.)
‫=يرفض‬odrzucić (czas.)
‫=يرفض‬wzbraniać (czas.)
‫=يرفع‬dźwigać (czas.)
‫=يرفع‬podnieść (czas.)
‫=يرفع‬podnosić (czas.)
‫=يرفع‬uchylać (czas.)
‫=يرفع‬wywyższać (czas.)
‫=يرفع‬wznosić (czas.)
‫=يرفع‬wznoszenie (n) (rzecz.)
‫=يرقد‬siedzieć (czas.)
‫=يرقص‬tańczyć (czas.)
‫=يرمي‬miotać (czas.)
‫=يرمي‬rzucać (czas.)
‫=يرمي‬rzut (m) (rzecz.)
‫=يرمي‬zrzucać (czas.)
‫=يرى‬patrzeć (czas.)
‫=يرى‬rozumieć (czas.)
‫=يرى‬widzieć (czas.)
‫=يرى‬zobaczyć (czas.)
‫=يريد‬chcieć (czas.)
‫=يريد‬pragnąć (czas.)
‫=يريد‬zechcieć (czas.)
‫ن‬Š
‫=يز‬ciężki (przym.)
‫=يزور‬nawiedzać (czas.)
‫=يزور‬odwiedzać (czas.)
‫=يزور‬zwiedzać (czas.)
‫=يزور‬zwiedzić (czas.)
‫=يزيد‬narastać (czas.)
‫=يزيد‬powiększać (czas.)
‫=يزيد‬wzmagać (czas.)
‫=يزيد‬wzrastać (czas.)
‫=يزيد‬zwiększać (czas.)
‫=يسأل‬poprosić (czas.)
‫=يسأل‬prosić (czas.)
‫=يسأل‬pytać (czas.)
‫=يسأل‬spytać (czas.)
‫=يسأل‬upraszać (czas.)
‫=يسأل‬zapytać (czas.)
‫=يسأل‬zapytywać (czas.)
‫=يسار‬lewica (f) (rzecz.)
‫=يسار‬lewy (przym.)
‫سار‬Š
‫=ي‬lewica (f) (rzecz.)
‫سار‬Š
‫=ي‬lewy (przym.)
‫د‬Š
‫=يساع‬asystować (czas.)
‫د‬Š
‫=يساع‬pomagać (czas.)
‫د‬Š
‫=يساع‬wspierać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستعم‬korzystać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستعم‬korzyść (f) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=يستعم‬spożytkować (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستعم‬stosować (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستعم‬użyć (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستعم‬użytkować (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستعم‬użytkowanie (n) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=يستعم‬używać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستعم‬wykorzystywać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستعم‬zastosować (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستقب‬brać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستقب‬dostawać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستقب‬otrzymać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستقب‬otrzymywać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يستقب‬przyjmować (czas.)
‫م‬Š
‫=يستل‬brać (czas.)
‫م‬Š
‫=يستل‬dostawać (czas.)
‫م‬Š
‫=يستل‬otrzymać (czas.)
‫م‬Š
‫=يستل‬otrzymywać (czas.)
‫م‬Š
‫=يستل‬przyjmować (czas.)
‫=يسعل‬kaszel (m) (rzecz.)
‫=يسعل‬kaszleć (czas.)
‫=يسقط‬opadać (czas.)
‫=يسقط‬padać (czas.)
‫=يسقط‬paść (czas.)
‫=يسقط‬przypadać (czas.)
‫=يسقط‬spadać (czas.)
‫=يسقط‬upadać (czas.)
‫=يسقط‬upaść (czas.)
‫م‬Š
‫=يسم‬otruć (czas.)
‫م‬Š
‫=يسم‬zatruć (czas.)
‫=يسمي‬mianować (czas.)
‫=يسمي‬nazwać (czas.)
‫=يسمي‬nazywać (czas.)
‫=يسمي‬wymieniać (czas.)
‫د‬Š
‫=يشاه‬patrzeć (czas.)
‫د‬Š
‫=يشاه‬rozumieć (czas.)
‫د‬Š
‫=يشاه‬widzieć (czas.)
‫د‬Š
‫=يشاه‬zobaczyć (czas.)
‫=يشتي‬kupować (czas.)
‫=يشتي‬nabyć (czas.)
‫=يشتي‬nabywać (czas.)
‫=يشرب‬pić (czas.)
‫=يشك‬wątpić (czas.)
‫=يشكر‬dziękować (czas.)
‫=يشكر‬podziękować (czas.)
‫=يشم‬czuć (czas.)
‫=يشم‬pachnieć (czas.)
‫=يشم‬wąchać (czas.)
‫ح‬Š
‫=يصب‬stać (czas.)
‫ح‬Š
‫=يصب‬stawać (czas.)
‫ح‬Š
‫=يصب‬zostać (czas.)
‫ح‬Š
‫=يصب‬zostawać (czas.)
‫=يصدم‬gorszyć (czas.)
‫=يصدم‬razić (czas.)
‫=يصدم‬szokować (czas.)
‫=يصدم‬zgorszyć (czas.)
‫=يصرخ‬krzyczeć (czas.)
‫=يصرخ‬piszczeć (czas.)
‫=يصرخ‬wołać (czas.)
‫=يصرخ‬wrzeszczeć (czas.)
‫=يصرخ‬wykrzykiwać (czas.)
‫=يصرخ‬zawołanie (n) (rzecz.)
‫=يصغي‬nasłuchiwać (czas.)
‫=يصغي‬posłuchać (czas.)
‫=يصغي‬słuchać (czas.)
‫=يصغي‬słyszeć (czas.)
‫=يصغي‬usłyszeć (czas.)
‫ف‬Š
‫=يص‬opisywać (czas.)
‫ح‬Š
‫=يصل‬naprawiać (czas.)
‫ح‬Š
‫=يصل‬naprawić (czas.)
‫ح‬Š
‫=يصل‬poprawiać (czas.)
‫ح‬Š
‫=يصل‬reperować (czas.)
‫=يصلي‬modlić (czas.)
‫=يصلي‬prosić (czas.)
‫=يصنع‬fabrykować (czas.)
‫=يصنع‬fałszować (czas.)
‫=يصنع‬produkować (czas.)
‫=يصنع‬wykonywać (czas.)
‫=يصنع‬wytwarzać (czas.)
‫=يضحك‬śmiać (czas.)
‫=يضحك‬śmiech (m) (rzecz.)
‫=يضخ‬pompować (czas.)
‫=يضع‬kłaść (czas.)
‫=يضع‬położyć (czas.)
‫=يضع‬pozować (czas.)
‫=يضع‬sadowić (czas.)
‫=يضع‬stawiać (czas.)
‫=يضع‬zadawać (czas.)
‫=يضيء‬oświecać (czas.)
‫=يضيء‬oświetlać (czas.)
‫=يضيء‬oświetlić (czas.)
‫=يضيء‬rozjaśniać (czas.)
‫=يضيء‬świecić (czas.)
‫=يضيع‬gubić (czas.)
‫=يضيع‬przegrać (czas.)
‫=يضيع‬przegrywać (czas.)
‫=يضيع‬stracić (czas.)
‫=يضيع‬zabłądzić (czas.)
‫=يضيع‬zgubić (czas.)
‫د‬Š
‫=يطار‬gonić (czas.)
‫د‬Š
‫=يطار‬kontynuować (czas.)
‫د‬Š
‫=يطار‬polować (czas.)
‫د‬Š
‫=يطار‬prześladować (czas.)
‫د‬Š
‫=يطار‬ścigać (czas.)
‫ع‬Š
‫=يطال‬czytać (czas.)
‫ع‬Š
‫=يطال‬odczytać (czas.)
‫ع‬Š
‫=يطال‬przeczytać (czas.)
‫=يطبع‬drukować (czas.)
‫=يطبع‬odciskać (czas.)
‫=يطرد‬odprawiać (czas.)
‫=يطرد‬odrzucać (czas.)
‫=يطرد‬wyrzucać (czas.)
‫=يطرد‬zwalniać (czas.)
‫=يطلب‬poprosić (czas.)
‫=يطلب‬prosić (czas.)
‫=يطلب‬pytać (czas.)
‫=يطلب‬spytać (czas.)
‫=يطلب‬upraszać (czas.)
‫=يطلب‬zapytać (czas.)
‫ق‬Š
‫=يطل‬odpalać (czas.)
‫ق‬Š
‫=يطل‬strzelać (czas.)
‫ق‬Š
‫=يطل‬wyrzucać (czas.)
‫=يطي‬fruwać (czas.)
‫=يطي‬latać (czas.)
‫=يطي‬lecieć (czas.)
‫ر‬Š
‫=يظه‬od (przyim.)
‫ر‬Š
‫=يظه‬spośród (przyim.)
‫ر‬Š
‫=يظه‬z (przyim.)
‫ل‬Š
‫=يعاد‬wyrównać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يعاد‬wyrównywać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يعاد‬zrównać (czas.)
‫ج‬Š
‫=يعال‬częstować (czas.)
‫ج‬Š
‫=يعال‬gościć (czas.)
‫ج‬Š
‫=يعال‬kurować (czas.)
‫ج‬Š
‫=يعال‬leczyć (czas.)
‫ج‬Š
‫=يعال‬rozprawiać (czas.)
‫ج‬Š
‫=يعال‬traktować (czas.)
‫د‬Š
‫=يع‬gotowy (przym.)
‫د‬Š
‫=يع‬przygotować (czas.)
‫د‬Š
‫=يع‬przygotowywać (czas.)
‫د‬Š
‫=يع‬przyrządzać (czas.)
‫د‬Š
‫=يع‬szykować (czas.)
‫=يعرق‬pocić (czas.)
‫=يعرق‬spocić (czas.)
‫=يعسوب‬ważka (f) (rzecz.)
‫=يعصر‬cisnąć (czas.)
‫=يعصر‬gnieść (czas.)
‫=يعصر‬miażdżyć (czas.)
‫=يعصر‬niszczyć (czas.)
‫=يعصر‬rozgniatać (czas.)
‫=يعصر‬rozgnieść (czas.)
‫=يعصر‬ściskać (czas.)
‫=يعصر‬tłoczyć (czas.)
‫=يعصر‬wyciskać (czas.)
‫=يعصر‬zgniatać (czas.)
‫=يعصر‬zgnieść (czas.)
‫=يعصر‬zmiażdżyć (czas.)
‫=يعطس‬kichać (czas.)
‫=يعطي‬dać (czas.)
‫=يعطي‬darować (czas.)
‫=يعطي‬dawać (czas.)
‫=يعطي‬podawać (czas.)
‫=يعطي‬wydawać (czas.)
‫=يعمل‬działać (czas.)
‫=يعمل‬funkcjonować (czas.)
‫=يعمل‬pracować (czas.)
‫=يعمل‬robić (czas.)
‫=يعيش‬kierować (czas.)
‫=يعيش‬prowadzić (czas.)
‫=يعيش‬przeprowadzać (czas.)
‫=يعيش‬przewodzić (czas.)
‫=يعيش‬wieść (f) (rzecz.)
‫=يعيش‬wodzić (czas.)
‫=يعيش‬zaprowadzić (czas.)
‫ل‬Š
‫=يغس‬myć (czas.)
‫ل‬Š
‫=يغس‬prać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يغس‬przemywać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يغس‬umyć (czas.)
‫ل‬Š
‫=يغس‬wyprać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يغس‬zmywać (czas.)
‫=يغلي‬gotować (czas.)
‫=يغلي‬kipieć (czas.)
‫=يغلي‬wrzeć (czas.)
‫=يغلي‬zagotować (czas.)
‫=يغن‬śpiewać (czas.)
‫ئ‬Š
‫=يفاج‬zadziwiać (czas.)
‫ئ‬Š
‫=يفاج‬zaskoczyć (czas.)
‫=يفتح‬otwierać (czas.)
‫=يفتح‬otworzyć (czas.)
‫=يفتح‬rozpocząć (czas.)
‫ل‬Š
‫=يفص‬dzielić (czas.)
‫ل‬Š
‫=يفص‬oddzielać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يفص‬odłączyć (czas.)
‫ل‬Š
‫=يفص‬podzielić (czas.)
‫ل‬Š
‫=يفص‬rozchodzić (czas.)
‫ل‬Š
‫=يفص‬rozdzielać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يفص‬rozdzielić (czas.)
‫ر‬Š
‫=يفك‬myśleć (czas.)
‫ر‬Š
‫=يفك‬pomyśleć (czas.)
‫ر‬Š
‫=يفك‬rozważać (czas.)
‫ر‬Š
‫=يفك‬sądzić (czas.)
‫ر‬Š
‫=يفك‬uważać (czas.)
‫ر‬Š
‫=يفك‬zastanawiać (czas.)
‫=يفهم‬rozumieć (czas.)
‫=يفهم‬zrozumieć (czas.)
‫ن‬Š
‫=يقار‬porównać (czas.)
‫ن‬Š
‫=يقار‬porównywać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يقب‬buzia (f) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=يقب‬całować (czas.)
‫ل‬Š
‫=يقب‬cmokać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يقب‬pocałować (czas.)
‫ل‬Š
‫=يقب‬pocałunek (m) (rzecz.)
‫ح‬Š
‫=يقت‬poradzić (czas.)
‫ح‬Š
‫=يقت‬proponować (czas.)
‫ح‬Š
‫=يقت‬sugerować (czas.)
‫ح‬Š
‫=يقت‬zamierzać (czas.)
‫=يقتل‬zabić (czas.)
‫=يقتل‬zabijać (czas.)
‫=يقتل‬zamordować (czas.)
‫م‬Š
‫=يقد‬prezentować (czas.)
‫م‬Š
‫=يقد‬przedstawiać (czas.)
‫م‬Š
‫=يقد‬przedstawić (czas.)
‫م‬Š
‫=يقد‬zapoznać (czas.)
‫=يقرأ‬czytać (czas.)
‫=يقرأ‬odczytać (czas.)
‫=يقرأ‬przeczytać (czas.)
‫ر‬Š
‫=يقر‬decydować (czas.)
‫ر‬Š
‫=يقر‬określać (czas.)
‫ر‬Š
‫=يقر‬postanawiać (czas.)
‫ر‬Š
‫=يقر‬przesądzać (czas.)
‫ر‬Š
‫=يقر‬rozstrzygać (czas.)
‫ر‬Š
‫=يقر‬uradzić (czas.)
‫ر‬Š
‫=يقر‬zadecydować (czas.)
‫ر‬Š
‫=يقر‬zdecydować (czas.)
‫م‬Š
‫=يقس‬dzielić (czas.)
‫م‬Š
‫=يقس‬oddzielać (czas.)
‫م‬Š
‫=يقس‬odłączyć (czas.)
‫م‬Š
‫=يقس‬podzielić (czas.)
‫م‬Š
‫=يقس‬rozchodzić (czas.)
‫م‬Š
‫=يقس‬rozdzielać (czas.)
‫م‬Š
‫=يقس‬rozdzielić (czas.)
‫ف‬Š
‫=يق‬przerwać (czas.)
‫ف‬Š
‫=يق‬zatrzymać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يقف‬zamknięcie (n) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=يقف‬zamykać (czas.)
‫=يقود‬kierować (czas.)
‫=يقود‬prowadzić (czas.)
‫=يقود‬przeprowadzać (czas.)
‫=يقود‬przewodzić (czas.)
‫=يقود‬wieść (f) (rzecz.)
‫=يقود‬wodzić (czas.)
‫=يقود‬zaprowadzić (czas.)
‫=يقين‬niejaki (przym.)
‫=يقين‬niezawodny (przym.)
‫=يقين‬pewien (zaim.)
‫=يقين‬pewny (przym.)
‫=يقين‬wiarygodny (przym.)
‫=يكتب‬napisać (czas.)
‫=يكتب‬pisać (czas.)
‫=يكتب‬wypisywać (czas.)
‫=يكسب‬uzyskać (czas.)
‫=يكسب‬uzyskiwać (czas.)
‫=يكسب‬wygrać (czas.)
‫=يكسب‬wygrywać (czas.)
‫=يكسب‬zarabiać (czas.)
‫=يكسب‬zyskać (czas.)
‫=يكسب‬zyskiwać (czas.)
‫خ‬Š
‫=يلط‬plama (f) (rzecz.)
‫خ‬Š
‫=يلط‬skaza (f) (rzecz.)
‫=يلعب‬bawić (czas.)
‫=يلعب‬grać (czas.)
‫=يلعب‬igrać (czas.)
‫=يلهو‬bawić (czas.)
‫=يلهو‬grać (czas.)
‫=يلهو‬igrać (czas.)
‫=يامة‬gołąb (m) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=يث‬bawić (czas.)
‫ل‬Š
‫=يث‬grać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يث‬igrać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يث‬przedstawiać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يث‬reprezentować (czas.)
‫ل‬Š
‫=يث‬wystawiać (czas.)
‫د‬Š
‫=يج‬chwalić (czas.)
‫=يدح‬chwalić (czas.)
‫ط‬Š
‫=يش‬czesać (czas.)
‫=يشي‬chodzić (czas.)
‫=يشي‬iść (czas.)
‫=يشي‬kroczyć (czas.)
‫=يشي‬przechodzić (czas.)
‫=يص‬ssać (czas.)
‫=يضغ‬przeżuć (czas.)
‫=يضغ‬przeżuwać (czas.)
‫=يضغ‬żuć (czas.)
‫ح‬Š
‫=يل‬osolić (czas.)
‫ح‬Š
‫=يل‬solić (czas.)
‫=يلك‬jeść (czas.)
‫=يلك‬mieć (czas.)
‫=يلك‬miewać (czas.)
‫=يلك‬posiadać (czas.)
‫=ينع‬zabraniać (czas.)
‫=ينع‬zabronić (czas.)
‫=ينع‬zakazać (czas.)
‫=ينع‬zakazywać (czas.)
‫=يي‬słuszność (f) (rzecz.)
‫=يي‬właściwy (przym.)
‫=ينبح‬szczekać (czas.)
‫ج‬Š
‫=ينت‬jeść (czas.)
‫ج‬Š
‫=ينت‬mieć (czas.)
‫ج‬Š
‫=ينت‬miewać (czas.)
‫ج‬Š
‫=ينت‬posiadać (czas.)
‫ر‬Š
‫=ينتظ‬czekać (czas.)
‫ر‬Š
‫=ينتظ‬oczekiwać (czas.)
‫ر‬Š
‫=ينتظ‬oczekiwanie (przysł.)
‫ر‬Š
‫=ينتظ‬spodziewać (czas.)
‫ر‬Š
‫=ينتظ‬wyglądać (czas.)
‫ر‬Š
‫=ينتظ‬zaczekać (czas.)
‫=ينـسخ‬imitować (czas.)
‫=ينـسخ‬kopiować (czas.)
‫=ينـسخ‬naśladować (czas.)
‫=ينـسخ‬odpisywać (czas.)
‫=ينـسخ‬powielać (czas.)
‫=ينـسخ‬przepisywać (czas.)
‫=ينـسخ‬udawać (czas.)
‫=ينظر‬patrzeć (czas.)
‫=ينظر‬popatrzeć (czas.)
‫=ينظر‬spoglądać (czas.)
‫=ينظر‬spojrzeć (czas.)
‫ف‬Š
‫=ينظ‬czyścić (czas.)
‫ف‬Š
‫=ينظ‬oczyścić (czas.)
‫ف‬Š
‫=ينظ‬sprzątać (czas.)
‫ذ‬Š
‫=ينق‬uratować (czas.)
‫د‬Š
‫=يهد‬grozić (czas.)
‫د‬Š
‫=يهد‬narazić (czas.)
‫د‬Š
‫=يهد‬odgrażać (czas.)
‫د‬Š
‫=يهد‬zagrażać (czas.)
‫=يوجد‬być (czas.)
‫=يوجد‬egzystować (czas.)
‫=يوجد‬istnieć (czas.)
‫=يوجد‬zaistnieć (czas.)
‫=يوجد‬żyć (czas.)
‫د‬Š
‫=يوح‬jednoczyć (czas.)
‫د‬Š
‫=يوح‬łączyć (czas.)
‫د‬Š
‫=يوح‬połączyć (czas.)
‫د‬Š
‫=يوح‬ujednolicać (czas.)
‫د‬Š
‫=يوح‬unifikować (czas.)
‫د‬Š
‫=يوح‬zjednoczyć (czas.)
‫=يود‬jod (m) (rzecz.)
‫=يود‬jodyna (f) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=يوص‬kierować (czas.)
‫ل‬Š
‫=يوص‬prowadzić (czas.)
‫ل‬Š
‫=يوص‬przeprowadzać (czas.)
‫ل‬Š
‫=يوص‬przewodzić (czas.)
‫ل‬Š
‫=يوص‬wieść (f) (rzecz.)
‫ل‬Š
‫=يوص‬wodzić (czas.)
‫ل‬Š
‫=يوص‬zaprowadzić (czas.)
‫ظ‬Š
‫=يوق‬budzić (czas.)
‫ظ‬Š
‫=يوق‬obudzić (czas.)
‫ظ‬Š
‫=يوق‬wzbudzać (czas.)
‫=يوم‬doba (f) (rzecz.)
‫=يوم‬dzień (m) (rzecz.)

Podobne dokumenty