SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

Transkrypt

SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU
Źródło: http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/aktualnosci/71531,Dzien-Praw-Czlowieka.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 22:10
DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację
Praw Człowieka. Dla upamiętnienia tego wydarzenia właśnie tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Praw Człowieka.
W 1950 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło pierwszy międzynarodowy dzień – Dzień Praw
Człowieka, który jest obchodzony 10 grudnia. Dzień ten ma na celu uczczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne 10 grudnia 1948 r. W swojej rezolucji A/RES/423 (V) dotyczącej obchodów Dnia Praw
Człowieka, Zgromadzenie Ogólne zaprosiło wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe do obchodzenia tego dnia.
Rezolucja ta wzywa do podejmowania zwiększonych starań promujących obchody tego dnia.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ,
przetłumaczona na większość języków świata zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek
lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.
Wskazując na przyrodzoną godność ludzką oraz niezaprzeczalność prawa do wolności i równości, Deklaracja była aktem
bezprecedensowym. Stworzyła pierwszy filar praw człowieka oraz stanowiła swego rodzaju kamień węgielny, w oparciu o
który dokonywał się proces ewolucyjnego powstawania międzynarodowego prawa specjalizującego się w ochronie praw
człowieka.
Chociaż Deklaracja jest wyrazem woli politycznej, a nie prawnie wiążącym dokumentem o randze traktatu czy konwencji,
uzyskała ona powszechną akceptację ze strony państw członkowskich. Wiele z nich cytowało Deklarację albo włączało jej
treść do swoich podstawowych aktów prawa wewnętrznego. Podobnie, zawierane po 1948 roku umowy dwustronne i
wielostronne dotyczące praw człowieka, opierały się na podstawowych założeniach zawartych w Deklaracji źródło.
(10.11.2015)
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty