Bezpieczeństwo na polowaniu

Transkrypt

Bezpieczeństwo na polowaniu
Bezpieczeństwo na polowaniu
Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko
jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa).
1. Prowadzący polowanie gdy stwierdzi, że myśliwy jest w stanie po użyciu
alkoholu:
a - może ukarać myśliwego karą pieniężną, jednak nie mniejszą niż 50 %
składki do PZŁ
b - ma obowiązek wykluczyć myśliwego z udziału w polowaniu lub nie
dopuścić do polowania
c - może udzielić myśliwemu upomnienia ustnego a o tym fakcie
powiadomić wszystkich uczestników polowania
2. Myśliwy po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających:
a - nie może uczestniczyć w polowaniu zbiorowym ani indywidualnym
b - może uczestniczyć w polowaniu, o ile jego samopoczucie i motoryka
nie są upośledzone
c - może uczestniczyć w polowaniu, o ile nie jest to związane z
prowadzeniem pojazdów mechanicznych i używaniem broni
3. Górna dopuszczalna granica strzału do zająca wynosi około:
a - 30 m
b - 40 m
c - 50 m
4. Myśliwy zajął wskazane mu przez rozprowadzającego stanowisko na leśnej
drodze. Oddanie strzału (polowanie zbiorowe na zające w lesie) może nastąpić z
pozycji:
a - stojącej lub siedzącej ze stołka myśliwskiego
b - tylko siedzącej
c - tylko stojącej
5. Myśliwy zamierza zabrać ze sobą na polowanie zbiorowe osobę
towarzyszącą, niebędącą myśliwym:
a - może to uczynić, pod warunkiem, iż osoba ta jest pełnoletnia
b - może to uczynić, pod warunkiem, iż uzyska zgodę prowadzącego
polowanie
c - może to uczynić, pod warunkiem, iż pouczy ją o sposobie zachowania
się na polowaniu
6. Na leśnym polowaniu zbiorowym rozprowadzający wskazał myśliwemu
stanowisko na ambonie. Ze stanowiska tego może oddać strzał w pozycji:
a - tylko siedzącej
b - stojącej lub siedzącej
c - tylko stojącej
7. Czy na polowaniu zbiorowym, myśliwemu stojącemu na ziemi wolno strzelać
kulą w miot:
a - tak, ale z wyłączeniem zwierzyny płowej i na odległość do 35 m
b - tak, ale z wyłączeniem zwierzyny płowej i na odległość do 50 m, a tylko
na niektórych stanowiskach za uprzednią zgodą prowadzącego
polowanie również do zwierzyny płowej
c - tak, ale z wyłączeniem zwierzyny płowej i na odległość do 40 m, a tylko
na niektórych stanowiskach za uprzednią zgodą prowadzącego
polowanie również do zwierzyny płowej
8. Na polowaniu zbiorowym myśliwy, któremu wyznaczono stanowisko, może:
a - może zamienić się miejscem, ale tylko z najbliższym sąsiadem
b - przesunąć się nie więcej niż 3 m w prawo lub w lewo wzdłuż linii
myśliwych
c - przesunąć się nie więcej niż 3 m, ale tylko w przód lub w tył, aby nie
zmieniać odległości między sąsiadującymi myśliwymi
9. Na polowaniu zbiorowym z ambon, myśliwy posiadający broń gwintowaną
może oddać strzał na odległość nie większą niż:
a - 40 m
b - 50 m
c - 80 m
10. Prowadzący polowanie ma prawo sprawdzić czy myśliwi rozładowali broń:
a - w przerwach w polowaniu
b - po zakończeniu polowania
c - przed rozpoczęciem polowania
11. W trakcie wykonywania polowania, broń musi mieć usunięte naboje z
komór nabojowych:
a - w czasie poruszania się w głębokim śniegu
b - przy wchodzeniu na ambonę
c - w trakcie karcenia psa
12. W przypadku niewypału broń można złamać:
a - natychmiast
b - po kilku sekundach
c - po kilku minutach
13. Na polowaniu zbiorowym, dubeltówkę wolno nam załadować:
a - po zajęciu stanowiska wskazanego przez rozprowadzającego
b - po sygnale oznajmiającym rozpoczęcie pędzenia
c - po zajęciu stanowiska przez obydwu naszych sąsiadów
14. Broń myśliwego odłożona w czasie przerwy w polowaniu powinna
znajdować się w jego pobliżu i polu widzenia, a ponadto:
a - być rozładowana i zabezpieczona przed upadkiem
b - mieć naboje usunięte z komór nabojowych i być zabezpieczona przed
upadkiem
c - być rozładowana, broń kombinowana złamana a repetiery powinny mieć
zamki w tylnym położeniu
15. Dopuszczalna górna odległość strzału kulą z broni o lufach gładkich
wyposażonej w celownik optyczny wynosi na polowaniu indywidualnym około:
a - 40 m
b - 100 m
c - 200 m
16. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli:
a - w polu widzenia znajdują się myśliwi lub inne osoby albo zwierzęta
gospodarskie
b - zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 300 metrów od
pracujących maszyn rolniczych
c - zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień;
17. Na polowaniu zbiorowym używa się między innymi następujących
sygnałów:
a - prawo strzału w miot
b - ruszenie naganki
c - zakaz strzału poza miot
18. Na polowaniu zbiorowym, na którym wyznaczone są nieruchome
stanowiska, myśliwy ma prawo, w trakcie pędzenia, przesunąć się w celu
dostrzelenia postrzałka, na odległość:
a - nie ma prawa
b- 5m
c - 10 m
19. Górna dopuszczalna granica strzału do dzika pociskiem typu "breneka"
wynosi około:
a - 40 m
b - 50 m
c - 60 m
20. Na polowaniu zbiorowym pędzeniami wolno ładować broń:
a - po trąbce i ruszeniu naganki
b - po zajęciu stanowiska przez myśliwego i jego obu sąsiadów
c - po zajęciu stanowiska przez myśliwego
21. Śrut o średnicy 2,5 mm w optymalnych warunkach jest niebezpieczny na:
a - około 250 metrów
b - około 450 metrów
c - około 650 metrów
21. Na polowaniu zbiorowym posiadanie przez myśliwych na wierzchnim
okryciu jaskrawych elementów garderoby, zapewniających lepszą widzialność,
jest:
a - dobrym obyczajem poprawiającym bezpieczeństwo na polowaniu
b - obowiązkiem, jeżeli myśliwy pełni rolę naganki lub podkładacza
c - obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa
22. Przy strzale pod kątem 30° śrut o średnicy 3 mm jest niebezpieczny na
odległość:
a - około 300 metrów
b - około 400 metrów
c - około 500 metrów
23. Prowadzący polowanie powinien kontrolować broń myśliwych
(rozładowanie broni lub usunięcie naboi w komorach nabojowych):
a - po zakończeniu polowania (usunięcie naboi w komorach nabojowych)
b - przed rozpoczęciem polowania (rozładowanie broni)
c - w przerwach w polowaniu (usunięcie naboi w komorach nabojowych)
24. Odstrzał dzików w porze nocnej może być dokonywany indywidualnie
wyłącznie przez myśliwych wyposażonych:
a - w lornetkę i broń gwintowaną bez celownika optycznego
b - w broń gwintowaną z optycznym przyrządem celowniczym
c - w broń gwintowaną lub śrutową z optycznym przyrządem celowniczym
lornetkę oraz latarkę
25. W trakcie polowania zbiorowego nastąpiło uszkodzenie dubeltówki pęknięcie sprężyny klucza. Myśliwy:
a - może polować dalej tą bronią, pod warunkiem stałego zwracania uwagi
czy broń jest dobrze zamknięta
b - może polować dalej tą bronią, lecz dopiero po uzyskaniu zgody
prowadzącego
c - może polować tą bronią dopiero po jej naprawie
26. Polowanie zbiorowe uważa się za zakończone:
a - w momencie zakończenia ostatniego pędzenia
b - z chwilą ogłoszenia „króla polowania”, a jeżeli nie pozyskano żadnej
zwierzyny, z chwilą zakończenia ostatniego pędzenia
c - z chwilą ogłoszenia jego zakończenia przez prowadzącego polowanie
27. Za noc w rozumieniu ustawy łowieckiej uważa się okres:
a - od zachodu do wschodu słońca
b - od godziny po zachodzie do godziny przed wschodem słońca
c - od wschodu do zachodu księżyca
28. Myśliwy może oddać strzał na odległość nie większą niż:
a - 100 m z broni o lufach gwintowanych, z otwartych przyrządów
celowniczych
b - 50 m z broni o lufach gładkich z optycznych przyrządów celowniczych
c - 150 m z broni o lufach gwintowanych, z optycznych przyrządów
celowniczych
29. Naciągnięcie przyspiesznika na polowaniu indywidualnym może nastąpić:
a - myśliwy może mieć naciągnięty przyspiesznik znacznie wcześniej
(przed ukazaniem się zwierzyny), lecz broń musi być zabezpieczona
b - zabronione jest używanie przyspiesznika na polowaniu indywidualnym,
a dopuszczalne tylko na strzelnicy podczas przestrzeliwania broni
c - po dokładnym rozpoznaniu zwierzyny i złożeniu się do strzału
30. Podczas polowania stwierdzamy, że lufa gwintowana jest częściowo zatkana
śniegiem. W tej sytuacji:
a - można strzelić do zwierzyny nie zwracając uwagi na ten fakt
b - należy przeczyścić lufę
c - należy strzelić w górę w celu oczyszczenia lufy
31. Broń załadowana to:
a - broń z nabojem znajdującym się w komorze nabojowej
b - broń z nabojami znajdującymi się w magazynku
c - broń z co najmniej jednym nabojem umieszczonym w komorze
nabojowej lub znajdującym się w magazynku broni
32. Myśliwy wpisał się do książki ewidencji wyjść na polowanie indywidualne.
W tym samym czasie drugi myśliwy może:
a - wpisać się w to samo miejsce po warunkiem powiadomienia myśliwego
który zapisał się na polowanie wcześniej
b - wpisać się w to samo miejsce po warunkiem uzyskania zgody
myśliwego który zapisał się na polowanie wcześniej
c - wpisać się w to samo miejsce, bez żadnych uzgodnień, wszyscy mają
prawo polować w całym obwodzie
33. Polowanie zbiorowe uważa się za rozpoczęte:
a - po sygnale „Na łów”
b - w momencie zakończenia zbiórki i przystąpienia do odprawy
myśliwych
c - po sygnale „Naganka naprzód”
34. Myśliwy po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających:
a - nie może uczestniczyć w polowaniu zbiorowym ani indywidualnym
b - może uczestniczyć w polowaniu, o ile jego samopoczucie i motoryka
nie są upośledzone
c - może uczestniczyć w polowaniu, o ile nie jest to związane z
prowadzeniem pojazdów mechanicznych i używaniem broni
35. Na polowaniu zbiorowym myśliwy ma prawo strzelać do zwierzyny:
a - po sygnale rozpoczynającym miot
b - po zajęciu stanowiska przez bezpośrednich sąsiadów
c - po zajęciu stanowiska i załadowaniu broni
36. Myśliwy jest zobowiązany z mocy prawa do dokonania przystrzelania broni:
a - co najmniej raz w roku
b - po każdym niecelnym strzale którego przyczyną nie był błąd strzelca
c - przepisy nie określają takiego wymogu
37. Odstrzał piżmaków w porze nocnej może być dokonywany indywidualnie
wyłącznie przez myśliwych wyposażonych:
a - w lornetkę i broń gwintowaną lub śrutową bez celownika optycznego
b - w broń gwintowaną lub śrutową z optycznym przyrządem celowniczym
c - w broń palną z optycznym przyrządem celowniczym, lornetkę oraz
latarkę
38. Sprawdzanie czy lufy nie są zatkane przeprowadza się:
a - przed zejściem ze stanowiska
b - przed wprowadzeniem naboju do komory nabojowej tylko przy
pierwszym załadowaniu broni
c - przed każdym załadowaniem broni i w każdy przypadku na polowaniu
kiedy zaistniała możliwość zatkania przewodu lufy ciałami obcymi
39. Myśliwy zamierzający opuścić polowanie zbiorowe przed jego
zakończeniem, może to uczynić w przerwie między pędzeniami i musi:
a - powiadomić prowadzącego polowanie
b - uzyskać zgodę prowadzącego polowanie i powiadomić pozostałych
uczestników polowania
c - uzyskać zgodę prowadzącego polowanie
40. Naciągnięcie przyspiesznika na polowaniu zbiorowym może nastąpić:
a - po dokładnym rozpoznaniu zwierzyny i złożeniu się do strzału
b - myśliwy może mieć naciągnięty przyspiesznik znacznie wcześniej
(przed ukazaniem się zwierzyny), lecz broń musi być zabezpieczona
c - używanie przyspiesznika na polowaniu zbiorowym jest zabronione
41. W trakcie wykonywania polowania zbiorowego, przejeżdżając samochodem
przez łowisko broń myśliwego powinna być:
a - rozładowana i znajdować się w futerale
b - rozładowana, znajdować się w futerale i dodatkowo umieszczona w
bagażniku pojazdu
c - rozładowana, lecz może być bez futerału pod warunkiem że znajduje się
stale w zasięgu myśliwego
42. Podczas ładowania lub rozładowywania broni na polowaniu indywidualnym
lufy mogą być skierowane:
a - w dół lub poziomo
b - na polowaniu indywidualnym nie stosuje się żadnej reguły
c - tylko w górę lub w dół
43. Śrut o średnicy 3,5 mm w optymalnych warunkach jest niebezpieczny na:
a - około 150 metrów
b - około 350 metrów
c - około 650 metrów
44. Myśliwy ma zamiar przejść przez głęboki rów. Powinien uprzednio:
a - rozładować broń
b - zabezpieczyć broń
c - usunąć naboje z komór nabojowych
45. Przy przydrożnej kapliczce odbywa się nabożeństwo. W takiej sytuacji, w
trakcie wykonywania polowania, nie wolno strzelać do zwierzyny w odległości
mniejszej niż:
a - 100 m
b - 300 m
c - 500 m
46. Myśliwy celuje do łani, która wychodząc z miotu zatrzymała się na linii
myśliwych między stanowiskami. W tej sytuacji oddanie strzału jest:
a - dopuszczalne z zachowaniem szczególnej ostrożności
b - niedopuszczalnym jest nie tylko oddanie strzału, ale nawet samo
celowanie, lub obserwacja przez celownik
c - niedopuszczalne, myśliwy powinien prowadzić zwierzę w celowniku, aż
zejdzie z linii myśliwych, tak aby nie oddać strzału po linii
47. Podczas polowania na ptactwo, broń myśliwego który pozyskał ptaka i
troczy go do troków:
a - musi być rozładowana
b - musi mieć usunięte naboje z komór nabojowych
c - musi być zabezpieczona
48. Myśliwy zajął wskazane mu przez rozprowadzającego stanowisko na leśnej
drodze. Oddanie strzału (polowanie zbiorowe na zające w lesie) może nastąpić z
pozycji:
a - tylko siedzącej
b - tylko stojącej
c - stojącej lub siedzącej ze stołka myśliwskiego
49. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli:
a - na linii strzału znajdują się myśliwi lub inne osoby, a odległość od nich
nie gwarantuje warunków bezpiecznego strzału;
b - w polu widzenia znajdują się myśliwi lub inne osoby albo zwierzęta
gospodarskie
c - w polu widzenia znajdują się pracujące maszyn rolnicze
50. Na polowaniu zbiorowym w polu na zające linia myśliwych ustawiona jest
wzdłuż suchego rowu bez osłon. Po zajęciu stanowiska sąsiedzi bliżsi i dalsi
usiedli na stołeczkach. Myśliwy bez stołka:
a - może zająć stanowisko w rowie i ukryć się w nim
b - może zająć stanowisko w rowie, jednak musi być na tyle widocznym,
aby go dostrzegli sąsiedzi
c - nie może zająć stanowiska w rowie
51. Myśliwy chce zabrać ze sobą na polowanie indywidualne osobę niebędącą
myśliwym:
a - może to uczynić, pod warunkiem, iż pouczy ją o sposobie zachowania
się na polowaniu
b - może to uczynić, pod warunkiem, iż osoba ta jest pełnoletnia
c - może to uczynić, pod warunkiem, iż zgłosił ten fakt dla zarządu koła
52. Na polowaniu zbiorowym z ambon, myśliwy posiadający broń gwintowaną
z celownikiem optycznym może oddać strzał na odległość nie większą niż:
a - 80 m
b - 100 m
c - 200 m
53. Na leśnym polowaniu zbiorowym z ambon myśliwy ze stanowisko na
ambonie może oddać strzał w pozycji:
a - stojącej lub siedzącej
b - tylko stojącej
c - tylko siedzącej
54. Myśliwy ma zamiar pokonać strumień przechodząc po wąskiej kładce z
pnia. Powinien uprzednio:
a - zabezpieczyć broń przed skutkami ewentualnego zamoczenia
b - usunąć naboje z komór nabojowych
c - rozładować broń
55. Na polowaniu zbiorowym, na którym wyznaczone są nieruchome
stanowiska myśliwy po zajęciu wskazanego mu miejsca przed zakończeniem
pędzenia:
a - w żadnym przypadku nie ma prawa go opuścić
b - ma prawo je opuścić w celu niesienia w nagłych wypadkach pomocy
innym osobom
c - ma prawo je opuścić w celu dojścia postrzałka
56. Podczas strzelania do rzutków na zawodach myśliwskich, w przypadku
niewypału, należy:
a - niezwłocznie rozładować broń, a niezdetonowany nabój pokazać
sędziemu w celu uznania reklamacji i powtórzenia rzutka
b - skierować broń lufami w dół i czekać aż sędzia osobiście wyda
polecenie złamania broni i podejmie decyzję
c - niezwłocznie złamać broń i oczekiwać decyzji sędziego, nie wyjmując
naboi z luf
57. Do zwierzyny poruszającej się po wierzchołku wzniesienia (lub w pobliżu
wierzchołka) wolno strzelać myśliwemu stojącemu na stoku, gdy odległość
myśliwego od celu wynosi:
a - 40 m i tylko śrutem
b - nie wolno strzelać wcale
c - 40 m śrutem i 50 m breneką
58. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli:
a - zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 200 metrów od
pracujących maszyn rolniczych
b - w polu widzenia znajdują się zwierzęta gospodarskie
c - w polu widzenia znajdują się myśliwi lub inne osoby.
59. Czy na polowaniu zbiorowym wolno strzelać w miot do saren:
a - tak, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo, za uprzednią zgodą
prowadzącego polowanie, a na polowaniu z ambon, bez tej zgody
b - tak, ale na odległość do 40 m, jeżeli naganka nie zbliżyła się na
odległość 100 m
c - tak, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo, na przykład ze
stanowisk na ambonie.
60. Na polowaniu zbiorowym w lesie myśliwy na stanowisku przyjmuje pozycję
siedzącą na stołku. Z tej pozycji:
a - wolno mu dostrzelić zwierzynę ranną, gdy z pozycji stojącej jest
niewidoczna
b - nie wolno mu strzelać do zwierzyny, może strzelać jedynie z pozycji
stojącej
c - wolno mu strzelać wyjątkowo gdyby ruch myśliwego podczas
wstawania mógł spłoszyć zwierzynę znajdującą się w odległości
skutecznego strzału (np. lisa).
61. Prowadzący polowanie po zakończeniu polowania przystąpił do kontroli
broni (sprawdza czy broń jest rozładowana):
a - jego postępowanie jest słuszne, realizuje obowiązek prowadzącego
wynikający z regulaminu polowania
b - jego postępowanie jest słuszne – dba o bezpieczeństwo, ale jego
postępowanie nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach prawa
c - jego postępowanie jest niesłuszne, broń pod kątem rozładowania
powinna być sprawdzana między pędzeniami
62. Dopuszczalna górna odległość strzału kulą z broni o lufach gwintowanych
wyposażonej w celownik optyczny wynosi na polowaniu indywidualnym około:
a - 150 m
b - 100 m
c - 200 m
63. Kiedy strzelający ma obowiązek sprawdzić wzrokowo drożność przewodu luf:
a - po zajęciu stanowiska
b - po nieodpaleniu ładunku
c - przed każdorazowym załadowaniem broni
64. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, zarząd koła jest
zobowiązany zawiadomić o terminach planowanych polowań zbiorowych
między innymi:
a - właściwego terytorialnie komendanta Państwowej Straży Łowieckiej
b - właściwe terytorialnie zarządy okręgowe PZŁ
c - właściwych terytorialnie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
65. Jeśli myśliwy lub myśliwi na polowaniu zbiorowym na zające spełniają w
danym pędzeniu rolę naganki to:
a - mają prawo strzału do zajęcy uchodzących poza linię naganki
b - w żadnym przypadku nie mają prawa strzału
c - mają prawo strzału do zajęcy w odległości większej niż 150 m od linii
myśliwych
66. Podczas polowania, w trakcie karcenia psa, broń myśliwego:
a - musi być zabezpieczona
b - musi być rozładowana
c - musi mieć usunięte naboje z komór nabojowych
67. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli:
a - w polu widzenia znajdują się myśliwi lub inne osoby albo zwierzęta
gospodarskie
b - zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 300 metrów od
pracujących maszyn rolniczych
c - na linii strzału znajdują się zwierzęta gospodarskie, a odległość od nich
nie gwarantuje warunków bezpiecznego strzału;
68. Strzał kulą w miot jest dozwolony z zachowaniem szczególnej ostrożności
na odległość :
a - na każdym polowaniu zbiorowym zawsze tylko na 40 m
b - do 40 m na polowaniu zbiorowym z ambon
c - do 80 m na polowaniu zbiorowym z ambon
69. Na polowaniu zbiorowym używa się między innymi następujących
sygnałów:
a - prawo strzału w miot
b - zakaz strzału w miot
c - zakaz strzału poza miot
70. Myśliwy wpisał się do książki ewidencji wyjść na polowanie indywidualne.
W tym samym czasie drugi myśliwy może:
a - wpisać się w to samo miejsce, bez żadnych uzgodnień, wszyscy mają
prawo polować w całym obwodzie
b - wpisać się w to samo miejsce po warunkiem uzyskania zgody
myśliwego który zapisał się na polowanie wcześniej
c - wpisać się w to samo miejsce po warunkiem poinformowania
myśliwego który zapisał się na polowanie wcześniej
71. Jaki może być zasięg (donośność) pocisku kulowego typu „Breneka”
wystrzelonego z broni myśliwskiej o lufach gładkich:
a - 150 - 200 m
b - 300 - 400 m
c - powyżej 400 m
72. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie zbiorowe:
a - w zależności od przyczyn spóźnienia może zażądać ponownego
losowania stanowisk
b - może wziąć udział w polowaniu nie wcześniej niż po zakończeniu
rozpoczętego pędzenia, zajmując miejsce ustalone przez prowadzącego
polowanie
c - może włączyć się do polowania w trakcie pędzenia, ale zajmując
ostatnie miejsce, aby nie przeszkadzać kolegom
73. Oddanie strzału jest dopuszczalne po osobistym rozpoznaniu zwierzyny oraz
w warunkach gwarantujących łączne spełnienie warunków:
a - skuteczności strzału, możliwości podniesienia strzelonej zwierzyny,
oraz bezpieczeństwa otoczenia:
b - możliwości podniesienia strzelonej zwierzyny, oraz bezpieczeństwa
strzelającego i otoczenia
c - skuteczności strzału, oraz bezpieczeństwa strzelającego i otoczenia
74. Kierując się troską o bezpieczeństwo zarządy kół łowieckich powiadamiają
o terminach organizowanych polowań zbiorowych następujące osoby:
a - nadleśniczych, starostów oraz wójtów
b - nadleśniczych, wójtów, komendantów Państwowej Straży Łowieckiej
c - nadleśniczych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
75. Sporządzenie listy naganiaczy należy do obowiązków prowadzącego
polowanie zbiorowe, należy to uczynić:
a - przed rozpoczęciem polowania, jeszcze przed odprawą
b - po zakończenie polowania, w trakcie rozliczenia z naganką
c - przepisy nie regulują tej kwestii
76. Podczas schodzenia myśliwego z ambony, jego broń:
a - musi być rozładowana
b - musi posiadać naboje usunięte z komór nabojowych
c - może być załadowana lecz musi być zabezpieczona
77. Użycie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym jest:
a - możliwe jeżeli luneta ma ustaloną krotność nie większą niż trzy, decyzję
o użyciu przyrządów podejmuje prowadzący polowanie
b - możliwe jeżeli luneta ma ustaloną krotność nie większą niż trzy, a na
polowaniu zbiorowym z ambon ograniczenie krotności nie dotyczy
c - możliwe za zgodą prowadzącego polowanie
78. W trakcie wykonywania polowania na zwierzynę drobną (kuropatwy,
bażanty), nie wolno strzelać w pobliżu zabudowań mieszkalnych i w odległości
od nich, mniejszej niż:
a - 500 m
b - 300 m
c - 100 m
79. Za używanie przez myśliwego broni technicznie sprawnej odpowiada:
a - myśliwy i zarząd koła – dlatego koło organizuje przystrzeliwanie broni
b - myśliwy i zarząd koła – dlatego koło organizuje przegląd stanu
technicznego broni
c - wyłącznie myśliwy
80. Podczas polowania, w trakcie troczenia upolowanego ptactwa, broń
myśliwego:
a - musi mieć usunięte naboje z komór nabojowych
b - musi być zabezpieczona
c - musi być rozładowana
81. Oddanie strzału przy niedrożnej lufie może być powodem:
a - strzału o bardzo małym zasięgu śrucin
b - niewypału
c - rozdęcia lub rozerwania przewodu lufy
82. W trakcie wykonywania polowania indywidualnego, przejeżdżając
samochodem przez łowisko, broń powinna być:
a - tylko zabezpieczona
b - tylko rozładowana
c - rozładowana a zamki muszą być otwarte
83. Na polowaniu zbiorowym, prowadzący może w określonych warunkach,
zarządzić strzelanie wyłącznie w lewa stronę, ograniczenie to:
a - jest bezprawne, prowadzący nie może wydawać takiego polecenia
b - dotyczy wszystkich myśliwych
c - dotyczy wszystkich myśliwych, za wyjątkiem stojącego na prawej flance
84. Myśliwy dochodząc do ambony musi pokonać ogrodzenie pastwiska.
Powinien uprzednio:
a - zabezpieczyć broń
b - usunąć naboje z komór nabojowych
c - rozładować broń
85. Odstrzał drapieżników w porze nocnej może być dokonywany
indywidualnie wyłącznie przez myśliwych wyposażonych:
a - w lornetkę i broń gwintowaną lub śrutową bez celownika optycznego
b - w broń gwintowaną lub śrutową z optycznym przyrządem celowniczym
c - w broń gwintowaną lub śrutową z optycznym przyrządem celowniczym,
lornetkę oraz latarkę
86. Do zwierzyny poruszającej się po ziemi nie wolno strzelać w miot, gdy
naganka zbliżyła się:
a - w terenie otwartym na odległość 150 m, a w leśnym 100 m
b - w terenie otwartym na odległość 150 m, a w leśnym 50 m
c - w terenie otwartym na odległość 100 m, a w leśnym 150 m
87. W trakcie wykonywania polowania, należy usunąć naboje z komór
nabojowych:
a - w czasie poruszanie się w głębokim śniegu
b - w przerwach w polowaniu w czasie których broń nie jest odkładana
c - w czasie karcenia psa
88. Podczas polowania zbiorowego na dziki, gdy razem z nagonką porusza się
jeden myśliwy podkładający psy, to:
a - wyjątkowo, za zgodą prowadzącego może on strzelać w miocie w
warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo
b - nigdy nie może strzelać do dzików, ani innej zwierzyny
c - może on strzelać za zgodą prowadzącego polowanie
89. Używanie przyspiesznika na polowaniu zbiorowym jest:
a - dopuszczalne - decyzję podejmuje myśliwy
b - dopuszczalne wyłącznie w warunkach gwarantujących pełne
bezpieczeństwo i tylko za uprzednią zgodą prowadzącego polowanie
c - zabronione
90. Myśliwy zamierza zabrać ze sobą na polowanie indywidualne osobę
towarzyszącą, niebędącą myśliwym:
a - może to uczynić, pod warunkiem, iż pouczy ją o sposobie zachowania
się na polowaniu
b - może to uczynić, pod warunkiem, iż osoba ta jest pełnoletnia
c - może to uczynić, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie
dzierżawcy lub zarządcy obwodu
91. Śrut o średnicy 4,0 mm ma zasięg:
a - około 400 m
b - około 200 m
c - około 100 m
92. Czy na polowaniu zbiorowym (pomiń w odpowiedzi polowanie zbiorowe z
ambon) wolno strzelać w miot do jeleni:
a - tak, ale z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze stanowisk na tyle
pędzonego miotu (na zatropie)
b - tak, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo, za uprzednią zgodą
prowadzącego polowanie
c - tak, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo, na przykład ze
stanowisk na ambonie.
93. Na polowaniu zbiorowym myśliwy stojący na ziemi, do dzika w miot, kulą z
broni o lufach gwintowanych zaopatrzonej w lunetę może oddać strzał na:
a - odległość około 100 m
b - odległość około 50 m
c - odległość około 40 m
94. Dopuszczalna odległość strzału kulą z lufy gwintowanej bez celownika
optycznego wynosi na polowaniu indywidualnym około:
a - 200 m
b - 150 m
c - 100 m
95. Na polowaniu zbiorowym, prowadzący może zarządzić pominięcie
niektórych sygnałów. Nie można zrezygnować z sygnału:
a - koniec pędzenia i obowiązek usunięcia nabojów z komór nabojowych
b - ruszenie naganki
c - zakaz strzału w miot
96. Przy przejeżdżaniu samochodem przez cudzy obwód łowiecki broń
myśliwego powinna być:
a - rozładowana i znajdować się w futerale
b - rozładowana, znajdować się w futerale i dodatkowo umieszczona w
bagażniku pojazdu
c - rozładowana, lecz może być bez futerału pod warunkiem że znajduje się
w bagażniku pojazdu
97. Do ptactwa lecącego wolno strzelać w kierunku naganki lub innych
myśliwych pod warunkiem, że:
a - na linii strzału nie ma gałęzi lub innych przeszkód, a strzał oddaje się
pod kątem minimum 45° w górę od poziomu
b - nie wolno strzelać w żadnym wypadku
c - na linii strzału nie ma gałęzi lub innych przeszkód, a strzał oddaje się
pod kątem minimum 60° w górę od poziomu
98. Prowadzący polowanie gdy stwierdzi, że myśliwy jest w stanie po użyciu
środków odurzających:
a - ma obowiązek nie dopuścić myśliwego do polowania, a jeżeli
polowanie już trwa, wykluczyć myśliwego z udziału w polowaniu
b - może ukarać myśliwego karą pieniężną, jednak nie mniejszą niż 50 %
składki do PZŁ
c - może udzielić myśliwemu upomnienia ustnego a o tym fakcie
powiadomić wszystkich uczestników polowania
99. Na polowaniu zbiorowym obowiązują trzy podstawowe sygnały: pierwszy
sygnał - ruszenie naganki, drugi sygnał - zakaz strzelania w miot, trzeci sygnał zakończenie pędzenia i obowiązek rozładowania broni. Który sygnał może
pominąć prowadzący polowanie:
a - pierwszy i drugi
b - tylko pierwszy
c - tylko drugi
100. Na polowaniu zbiorowym po zajęciu stanowiska, myśliwy przed
rozpoczęciem pędzenia może strzelać do ukazującej się zwierzyny pod
warunkiem, że:
a - w żadnym przypadku nie wolno oddać strzału
b - wszyscy myśliwi zajęli już swoje stanowiska
c - jego sąsiedzi zajęli już swoje stanowiska
101. Podczas odbierania aportu od psa broń musi być:
a - zabezpieczona
b - rozładowana i złamana
c - rozładowana
102. Myśliwy celuje z repetiera do kozła, za którym, na linii strzału, w
odległości około 500 m znajdują się zabudowania gospodarskie. Oddanie strzału
w tych warunkach jest:
a - niedopuszczalnym jest nie tylko oddanie strzału, ale nawet celowanie
b - dopuszczalne z zachowaniem szczególnej ostrożności
c - niedopuszczalne, odległość 500 m nie gwarantuje pełni bezpieczeństwa
103. W przypadku stwierdzenia, iż myśliwy jest pod wpływem środków
odurzających w trakcie polowania zbiorowego, prowadzący polowanie:
a - może nałożyć na myśliwego karę porządkową, w tym może wykluczyć
go z dalszego polowaniu
b - ma obowiązek wykluczyć myśliwego z udziału w polowaniu
c - powinien ocenić stan myśliwego, i w razie konieczności może
wykluczyć go z dalszego polowaniu
104. Wchodząc na ambonę myśliwy powinien uprzednio:
a - rozładować broń
b - zabezpieczyć broń
c - usunąć naboje z komór nabojowych
105. Górna dopuszczalna granica strzału do ptactwa w locie wynosi około:
a - 20 m
b - 30 m
c - 40 m
106. Myśliwy chce zabrać ze sobą na polowanie indywidualne osobę niebędącą
myśliwym:
a - może to uczynić, pod warunkiem, iż pouczy ją o sposobie zachowania
się na polowaniu
b - nie może tego uczynić, osoba taka będzie uznana za pomocnika, a
polowanie za polowanie zbiorowe
c - nie może, może to uczynić, ale tylko w przypadku polowania
zbiorowego
107. Na polowaniu indywidualnym, myśliwy dochodząc do ambony musi
pokonać zaspy z głębokim śniegiem, jego broń:
a - musi być zabezpieczona
b - musi być rozładowana
c - musi mieć usunięte naboje z komór nabojowych
108. Czy na polowaniu zbiorowym, myśliwemu stojącemu na ziemi wolno
strzelać kulą w miot:
a - tak, ale z wyłączeniem zwierzyny płowej i na odległość do 40 m, a tylko
na niektórych stanowiskach za uprzednią zgodą prowadzącego
polowanie również do zwierzyny płowej
b - tak, ale z wyłączeniem jeleni i na odległość do 40 m, a tylko na
niektórych stanowiskach za uprzednią zgodą prowadzącego polowanie
również do jeleni
c - tak, ale z wyłączeniem jeleni i na odległość do 40 m
109. Prowadzący polowanie powinien wyrywkowo sprawdzić czy myśliwi
usunęli naboje z komór nabojowych:
a - w przerwach w polowaniu
b - po zakończeniu polowania
c - przed rozpoczęciem polowania
110. Na polowaniu zbiorowym z ambon, broń wolno załadować myśliwemu:
a - o ustalonej godzinie rozpoczynającej pędzenie
b - po zajęciu stanowiska przez sąsiadów
c - po zajęciu wylosowanego stanowiska
111. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli:
a - w polu widzenia znajdują się zwierzęta gospodarskie
b - na linii strzału znajdują się budynki lub pojazdy, a odległość od nich nie
gwarantuje warunków bezpiecznego strzału;
c - zwierzyna znajduje się w rowach lub zagłębieniach terenu
112. Na polowaniu zbiorowym używa się między innymi następujących
sygnałów:
a - koniec pędzenia i obowiązek usunięcia nabojów z komór nabojowych
b - koniec pędzenia i obowiązek rozładowania broni
c - zakaz strzału poza miot
113. Czy wolno polować w czasie nasilonych pracach przy zbiorze runa
leśnego, np. sezon grzybobrania:
a - tak, przepisy nie wprowadzają tu żadnych ograniczeń
b - tak, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożność w posługiwaniu
się bronią
c - tak, ale pod warunkiem powiadomienia wójta (burmistrza) i
nadleśniczego
114. Śrut o średnicy 4,5 mm w optymalnych warunkach jest niebezpieczny na:
a - około 150 metrów
b - około 250 metrów
c - około 450 metrów
115. Posiadanie przez myśliwych na wierzchnim okryciu jaskrawych elementów
garderoby, zapewniających lepszą widzialność, jest:
a - obowiązkiem wynikającym z przepisów, ale tylko na polowaniu
zbiorowy
b - obowiązkiem wynikającym z przepisów, ale tylko na polowaniu
indywidualnym
c - obowiązkiem wynikającym z przepisów, na każdym polowaniu,
zarówno zbiorowym, jak i indywidualnym
116. Przy przechodzeniu przez przeszkody terenowe broń powinna być:
a - naboje muszą być usunięte z komór nabojowych
b - rozładowania i złamana
c - zabezpieczona
117. Na wiejskim boisku rozgrywany jest mecz. W takiej sytuacji, trakcie
wykonywania polowania, nie wolno strzelać do zwierzyny w odległości
mniejszej niż:
a - 500 m
b - 300 m
c - 200 m
118. Na polowaniu zbiorowym, po zakończeniu miotu, myśliwy musi dojść
śliską, oblodzoną drogą na miejsce zbiórki przed następnym pędzeniem, jego
broń:
a - musi być zabezpieczona
b - musi być rozładowana
c - musi mieć usunięte naboje z komór nabojowych
119. Na polowaniu, w trakcie zajmowania miejsca w pojeździe broni powinna
mieć lufy:
a - skierowane w górę lub duł, chyba że broń jest rozładowana
b - Jeśli broń jest rozładowana, to nie stosuje się żadnej reguły
c - skierowane tylko w górę lub w dół
120. Czy wolno polować indywidualnie w czasie widoczności silnie
ograniczonej przez mgłę:
a - tak, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożność w posługiwaniu
się bronią
b - tak, pod warunkiem iż widoczność wynosi minimum około 50 m
c - tak, ale nie w godzinach nocnych
121. Strzał ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flance:
a - jest zawsze zabroniony
b - jest dozwolony jeżeli odległość lub ukształtowanie terenu zapewnia
bezpieczeństwo
c - jest dozwolony gdy odległość między stanowiskami przekracza 100 m
w lesie i 150 m w polu
122. Czy jest możliwe oddanie strzału do zwierzyny na polowaniu zbiorowym
między poszczególnymi pędzeniami:
a - ze względów bezpieczeństwa jest surowo zabronione
b - tak, do chorej lub postrzelonej, za uprzednią zgodą prowadzącego
c - tak, z zachowaniem szczególnej ostrożności, na zwierzynę przewidzianą
do pozyskania na tym polowaniu
123. Dwóch myśliwych z łodzi poluje na ptactwo. W momencie ukazania się
kaczek:
a - mogą strzelać obydwaj, oddając strzały w uzgodnionych wcześniej
kierunkach
b - mogą strzelać obydwaj, z zachowaniem szczególnej ostrożności
c - może strzelać tylko jeden myśliwy, oddając strzał w kierunku innym niż
Kolega w łodzi
124. W razie nieszczęśliwego wypadku na polowaniu zbiorowym w pierwszej
kolejności należy:
a - zabezpieczyć broń sprawcy i poszkodowanego
b - udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu
c - powiadomić Policję i Pogotowie
125. Strzał ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych:
a - jest dozwolony jeżeli odległość lub ukształtowanie terenu zapewnia
bezpieczeństwo
b - jest dozwolony gdy odległość między stanowiskami przekracza 100 m
w lesie i 150 m w polu
c - jest dozwolony bez ograniczeń
126. Podczas polowania w nocy na drapieżniki i piżmaki myśliwy obowiązany
jest przed strzałem:
a - osobiście rozpoznać cel i teren na linii strzału przez lunetę
b - osobiście rozpoznać cel i teren na linii strzału przez lornetkę
c - osobiście rozpoznać cel i teren na linii strzału gołym okiem
127. Myśliwy jest zobowiązany do trzymania broni z lufami skierowanymi w
górę lub w dół podczas zajmowania miejsca w pojeździe gdy:
a - broń jest załadowana i zabezpieczona
b - broń jest rozładowana
c - broń jest w futerale
128. Na polowaniu zbiorowym, między pędzeniami myśliwy musi usunąć
naboje z komór nabojowych:
a - po zejściu ze stanowiska
b - przed zejściem ze stanowiska
c - wystarczy zabezpieczyć broń
129. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować:
a - dopiero po zajęciu stanowiska przed pierwszym pędzeniem
b - gdy sąsiedzi zajęli stanowiska
c - po sygnale początek pędzenia
130. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska:
a - myśliwy musi broń rozładować
b - tylko usunąć naboje z komór nabojowych
c - wg swojego uznania

Podobne dokumenty