materiał do wykładu na temat szkoły historycznej

Transkrypt

materiał do wykładu na temat szkoły historycznej
dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA
Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej
Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia
Some Rights Reserved, 2013 CC BY 4.0
SZKOŁA HISTORYCZNA
Szkoła
historyczna
stanowiła
obok
socjalizmu
główny
nurt
ekonomii
heterodoksyjnej w XIX wieku. Miała ona charakter szkoły narodowej, niemieckiej.
Zaczęła się rozwijać w latach 40. XIX wieku a jej wpływy były w Niemczech
widoczne jeszcze w początkach wieku XX.
Tak, jak szkoła klasyczna wyrosła z filozofii oświeceniowej, tak szkoła historyczna
– podobnie jak i marksizm – wyrosła na gruncie filozofii niemieckiej okresu
romantyzmu (Fichte, Hegel, Schelling). Jednak w porównaniu z marksizmem
historyzm można uznać za nieco łagodniejszą formę krytyki ekonomii klasycznej.
W przypadku przedstawicieli tej szkoły istotą tej krytyki było podważanie
uniwersalności teorii klasycznej, czyli przekonanie, że klasycznej teorii
ekonomicznej nie można stosować do wszystkich czasów i kultur. Ekonomiści
niemieccy twierdzili, że teoria i wnioski Smitha, Ricarda i pozostałych klasyków
są
słuszne
jedynie
dla
dobrze
rozwiniętej,
uprzemysłowionej
gospodarki
angielskiej, nie są natomiast słuszne dla rolniczej gospodarki Niemiec.
Czy poza wspomnianymi na wstępie różnicami w rozwoju gospodarczym
pomiędzy Niemcami a Wielką Brytanią istniały jeszcze jakieś powody dla których
tego rodzaju podejście ukształtowało się akurat w Niemczech? Wydaje się,
że warto zwrócić uwagę na dwie kwestie:
1. ekonomia klasyczna nigdy nie była w tym kraju szczególnie mocno
zakorzeniona; jak stwierdził z właściwą sobie wnikliwością J. Schumpeter,
w tym kraju „teoria ekonomiczna była egzotyczną rośliną, którą na tym
obcym gruncie próbowali wyhodować niezbyt wprawni rolnicy”.
2. filozofia niemiecka (a w szczególności filozofia okresu romantyzmu) była
zawsze
antyindywidualistyczna
[podejście
organiczne,
holistyczne],
w przeciwieństwie do tradycji brytyjskiej
Niemiecka szkoła historyczna nie była tworem całkowicie homogenicznym, tzn.
pomiędzy poszczególnymi autorami klasyfikowanymi do tej szkoły zachodziły
pewne różnice. W rozwoju tej szkoły można wskazać pewne okresy:
1
dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA
Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej
Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia
Some Rights Reserved, 2013 CC BY 4.0
1. NIEMIECKA SZKOŁA NARODOWA (ROMANTYZM EKONOMICZNY)
Prekursor:
Adam Müller (1779-1829)
Polityk i publicysta
W podejściu Müllera uwidacznia się element charakterystyczny dla niemieckiej
filozofii XIX-wiecznej – prymat narodu i państwa nad jednostką.
Państwo jest wspólnotą duchową, na którą składają się pierwiastki religijne,
moralne, estetyczne, polityczne i w końcu – ekonomiczne. Gospodarka musi
służyć celom wspólnoty narodowej i państwa.
Takie podejście niemal automatycznie pociągało za sobą odrzucenie liberalnych
haseł ekonomistów klasycznych, którzy opowiadali się za wolną konkurencją
i wolnym handlem.
BOGACTWO NARODU
nie jest sumą wytworów pracy, dóbr materialnych, jak
uznawali klasycy, lecz składa się również z dóbr
duchowych - tradycji, kultury, potencjału umysłowego
mężów stanu, artystów i naukowców oraz charakteru
narodowego.
PODATKI są procentem należnym państwu z tytułu dostarczania kapitału
duchowego!!!
Friedrich List (1789-1846)
mistrz szkoły narodowej i jej właściwy twórca;
porzucił karierę naukową by aktywnie włączyć się w życie polityczne — został
liderem niemieckiego stowarzyszenia kupców i przemysłowców (w 1819) i stał się
jednym z najbardziej aktywnych propagatorów zjednoczenia Niemiec, które po
zakończeniu wojen napoleońskich były podzielone na… 39 jednostek (sic!),
z których większość była politycznie i ekonomicznie oddzielona od pozostałych.
Relacje
gospodarcze
pomiędzy
tymi
jednostkami
były
utrudnione
przez
nakładanie barier celnych w wymianie wewnątrzniemieckiej .
Podstawowa praca to „Narodowy system ekonomii politycznej” z roku 1841.
Dzieło monumentalne, mimo że List był w stanie ukończyć jedynie pierwszy z
zamierzonych trzech tomów.
2
dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA
Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej
Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia
Some Rights Reserved, 2013 CC BY 4.0
Punktem wyjścia i podstawowym przedmiotem analizy nie jest tak jak u klasyków
– jednostka, lecz naród.
Poglądy na temat istoty bogactwa są zbliżone do poglądów A. Müllera –
bogactwo opiera się nie tylko na zasobach materialnych, ale i na „kapitale
duchowym narodu”.
Fundamentalnym celem rozwoju gospodarczego powinno być zwiększanie nie
samego bogactwa materialnego, lecz powiększanie mocy produkcyjnych
(„Zdolność do produkowania bogactwa jest (…) nieskończenie ważniejsza
niż samo bogactwo”). Należy dążyć do ich maksymalizacji, nawet jeśli
wiązałoby się to z czasowym ograniczeniem bogactwa materialnego.
Krytykował jedną z podstawowych idei ekonomii klasycznej, że dążenie
poszczególnych
jednostek
do
zaspokajania
własnych
interesów
przyczyni się do najefektywniejszego zaspokojenia interesów ogółu
społeczeństwa.
List uważał, że dla osiągnięcia ogólnego dobrobytu niezbędne jest kierownictwo
państwa (zwłaszcza w gospodarkach takich krajów, jak Niemcy czy Stany
Zjednoczone). Dla Anglii, która była wówczas najlepiej rozwiniętym gospodarczo
krajem świata klasyczna polityka liberalna jest korzystna. Ale dla rozwoju krajów
słabiej
rozwiniętych
konieczna
jest
ochrona
rynku
wewnętrznego
przed
konkurencją zagraniczną, czyli konieczne jest stosowanie protekcjonizmu.
Poglądy na temat polityki gospodarczej charakterystyczne dla szkoły historycznej
określa się mianem PROTEKCJONIZMU WYCHOWAWCZEGO.
Ochrona gospodarki krajowej, a zwłaszcza nowopowstającego przemysłu
przed obcą konkurencją. Ochronę ma zapewnić państwo, które powinno się
w tym celu posłużyć systemem celnym i stworzyć barierę pozwalającą
osłonić krajowych producentów przed obcą konkurencją. Państwo ma więc
odgrywać rolę „wychowawcy”, a funkcję tę ma wypełniać aż do momentu,
kiedy chronione gałęzie staną się na tyle silne, że będą się mogły obyć bez
ochrony.
Przekonanie charakterystyczne również dla innych przedstawicieli starszej szkoły
historycznej,
iż
ekonomicznych
naczelnym
zadaniem
właściwych
dla
ekonomii
jest
poszczególnych
odkrywanie
stadiów
gospodarczego.
3
praw
rozwoju
dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA
Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej
Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia
Some Rights Reserved, 2013 CC BY 4.0
Stąd autorzy ci starali się w rozwoju ludzkości wskazać//wyodrębnić pewne
etapy. W szczególności List stworzył 5-cio etapową teorię stadiów rozwoju:
- stan dzikości - życie koczownicze,
- stadium pasterstwa,
- stadium rolnictwa,
- stadium rolniczo-przemysłowe,
- stadium rolniczo-przemysłowo-handlowe
Każde z tych stadiów wymaga odpowiedniej polityki, która powinna być
podporządkowana
naczelnemu
celowi
awansowania
do
kolejnych
stadiów.
Przejściu ze stanu dzikości do pasterstwa, a następnie do stanu rolnictwa
najlepiej zdaniem Lista sprzyja polityka wolnego handlu z narodami wyżej
rozwiniętymi.
Ale
pokonywanie
kolejnych
szczebli
wymaga
już
dużej
ostrożności.
Tu
korzystniejsza jest polityka protekcjonistyczna, zwłaszcza jeśli mamy na uwadze
państwa, które nie są liderami w rozwoju. Jeśli bowiem jakiś kraj osiągnął już
ostatni, najwyższy szczebel, to może on zmonopolizować produkcję przemysłową
uniemożliwiając
uczynienie
tego
kroku
innym
krajom.
Trzeba
przy
tym
podkreślić, że List nie był tym samym zagorzałym przeciwnikiem wolnego handlu,
a protekcjonizm traktował po prostu jako niezbędny środek pozwalający umocnić
pozycję krajów rozwijających się.
2. STARSZA SZKOŁA HISTORYCZNA
Spośród przedstawicieli starszej szkoły historycznej najpełniejszy, najlepiej
rozwinięty był system Wilhelma Roschera (1817-1894).
Dzieło życia stanowi 5-tomowy „System gospodarstwa społecznego” (185494), natomiast pracą najistotniejszą dla rozwoju myśli ekonomicznej jest wydany
w roku 1843 „Zarys wykładów o gospodarce państwa według metody
historycznej”.
Nie odrzucał całkowicie metod stosowanych przez ekonomistów klasycznych, ale
uznawał, że prawa i zasady ekonomiczne mogą się odnosić co najwyżej do
poszczególnych etapów rozwoju ludzkości. Są zatem względne, zależne od
kontekstu
instytucjonalnego.
funkcjonowanie
gospodarki
Teorię
klasyczną,
wolnorynkowej,
która
trzeba
dobrze
uzupełnić
4
wyjaśnia
o
teorie
dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA
Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej
Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia
Some Rights Reserved, 2013 CC BY 4.0
odpowiednie w innych warunkach (innych gospodarkach). Ekonomia klasyczna
jest jedynie niewielką cząstką ogólnej teorii ekonomicznej.
Z tego względu Roscher opowiadał się za koniecznością uwzględniania przez
ekonomistów całokształtu zjawisk społecznych i przeciw wyodrębnianiu
zjawisk
ekonomicznych
z
ogólnospołecznego
kontekstu.
Uważał,
że
ostatecznie zawsze należy brać pod uwagę elementy pomijane przez
ekonomistów klasycznych, tj. religia, system prawny, kultura, system
etyczny, etc., bo bez tego analiza będzie zawieszona w próżni
i nie będziemy pewni czy wnioski wynikające z danej teorii można zastosować w
konkretnym
przypadku.
instytucjonalnego
może
Zaś
doprowadzić
brak
do
uwzględnienia
tego,
że
zamiast
kontekstu
rozwiązać
określony problem doprowadzimy do pogorszenia sytuacji.
Ambicją Roschera (podobnie jak i Marksa) było odkrycie najbardziej ogólnych
prawidłowości,
takich,
które
determinowałyby
cały
proces
rozwoju
gospodarczego ludzkości, ale trzeba przyznać , że mimo ogromnego wysiłku,
przeanalizowania masy materiałów statystycznych i zapisów dotyczących historii
gospodarczej nie był w stanie osiągnąć tego celu.
Bruno Hildebrand (1812-1878)
Podstawowa
praca
nosi
tytuł
„Gospodarka
narodowa
w
teraźniejszości
i przyszłości” (1848)
Negował dążenie ekonomistów klasycznych do formułowania uniwersalnych praw
ekonomicznych i podchodził z dużym sceptycyzmem do formułowania
praw rozwojowych.
Mimo to zdobył się na przedstawienie teorii stadiów rozwoju, uznając, że
klucza
do
zrozumienia
stadiów rozwoju gospodarczego
należy
szukać
w
warunkach wymiany. Na podstawie takiego kryterium wyodrębnił trzy stadia
rozwojowe:
- gospodarka oparta na wymianie barterowej, czyli gospodarka naturalna,
- gospodarka pieniężna,
- gospodarka wykorzystująca wymianę opartą o kredyt.
Przy czym w rozwoju gospodarki sobie współczesnej Hildebrand dostrzegał
dopiero dwa pierwsze etapy, a trzeci uznał jedynie za pewną tendencję, która nie
osiągnęła jeszcze dojrzałej realizacji.
5
dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA
Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej
Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia
Some Rights Reserved, 2013 CC BY 4.0
Karl Knies (1821-1898)
Podstawowa praca to wydana w roku 1853 „Ekonomia polityczna z punktu
widzenia metody historycznej”
Odrzucał nie tylko istnienie obiektywnych praw rozwoju gospodarczego,
ale nawet prawidłowości statystycznych.
Ekonomia,
zdaniem
Kniesa,
powinna
zajmować
się
jedynie
pewne
opisem
rozwoju
gospodarczego konkretnych narodów.
Materiał
historyczny
pozwala
dostrzec
analogie,
tzn.
podobieństwa pomiędzy różnymi zjawiskami i procesami, nie prawa. Nie można
bowiem zapominać o wolnej woli jednostki ludzkiej, nieracjonalności jej
zachowania i złożoności życia społecznego.
Knies świadomie rezygnował z poszukiwania praw ekonomicznych i na dobrą
sprawę sprowadzał ekonomię do historii gospodarczej.
3. MŁODSZA SZKOŁA HISTORYCZNA
Zradykalizowane podejście „starszych” historyków rozwijane mimo fiaska prób
czynionych przez np. Roschera.
Uważali, że ekonomia klasyczna jest nie tylko błędna ale wręcz szkodliwa!
Nie starali się tworzyć wielkich teorii rozwoju gospodarczego, skupiali się
natomiast na opisie poszczególnych zjawisk i instytucji gospodarczych.
Tego rodzaju podejście określamy jako idiograficzne (gr. idios = szczególny,
swoisty; graphos = pisać).
[PODEJŚCIE IDIOGRAFICZNE – ustalenie, wyjaśnianie i opis konkretnych
faktów i zjawisk jednostkowych
PODEJŚCIE NOMOTETYCZNE (gr. nomos = prawo; thetos = ustanowiony) –
wykrywanie i formułowanie praw nauki]
Podejście metodologiczne młodszych historyków było jeszcze bardziej radykalne
od tego, co proponowali „starsi” historycy.
Preferowali stosowanie metod indukcyjnych i z lektury tych prac można
odnieść
wrażenie,
że
przedstawiciele
szkoły
historycznej
sądzili,
iż po
zgromadzeniu dostatecznej ilości materiałów empirycznych teorie wyłonią się
z niego samoistnie.
6
dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA
Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej
Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia
Some Rights Reserved, 2013 CC BY 4.0
Przedstawicieli młodszej szkoły historycznej określa się również niekiedy mianem
„socjalistów ex catedra”, a powodem przypisania im takiego epitetu było to, że
podobnie jak socjaliści, byli oni zainteresowani reformą społeczną
przeprowadzoną w oparciu o działania państwa.
Gustav Schmoller (1838-1917)
Niezwykle
płodny
autor
i
wydawca
literatury
ekonomicznej.
W
sposób
najpełniejszy przedstawił swój system w pracy zatytułowanej Zarys ogólnej
nauki gospodarczej (1900-1904).
System ten, mimo zsyntetyzowania ogromnego materiału historycznego, był
mało zwarty, pozbawiony jakiejś ogólnej myśli przewodniej i nie dawał głębszej
analizy zjawisk ekonomicznych.
Nieżyczliwi mówili, że książkę tę można równie dobrze czytać od początku do
końca jak i od końca do początku.
W historii ekonomii Schmoller zapisał się między innymi jako jeden z uczestników
tzw. sporu o metodę, Methodenstreit, który rozgorzał w pierwszej połowie lat
80. XIX wieku. Była to jeden z najgłośniejszych i zarazem najbardziej zażartych
sporów metodologicznych w historii rozwoju tej ekonomii.
Zarzewiem
konfliktu
była
polemika,
jaka
wywiązała
się
pomiędzy
Gustavem Schmollerem, a czołowym teoretykiem austriackich marginalistów –
Carlem Mengerem.
W roku 1883 Menger opublikował książkę na temat metodologii w której
krytycznie odniósł się do sposobu uprawiania ekonomii charakterystycznego dla
szkoły historycznej.
Schmoller odpowiedział na tę krytykę, co z kolei wywołało reakcję Mengera, a
spór pomiędzy nimi po niedługim czasie przerodził się w konflikt angażujący
przedstawicieli
obu
szkół,
a
także
wielu
ekonomistów,
którzy
nie
byli
bezpośrednio związani ze wskazanymi ośrodkami.
Obie strony uczestniczyły w nim z tym większą energią, że istota kontrowersji
dotyczyła kwestii natury prawdziwie fundamentalnej, a mianowicie określenia
charakteru ekonomii jako nauki oraz wskazania metod, jakimi powinny
posługiwać się osoby parające się uprawianiem tej dyscypliny.
7
dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA
Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej
Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia
Some Rights Reserved, 2013 CC BY 4.0
Uogólniając, można wskazać trzy podstawowe obszary, na których najwyraźniej
rysowały się rozbieżności pomiędzy powyższymi, opozycyjnymi stanowiskami.
Różnice te polegały na odmiennym sposobie określenia:
(1) natury praw ekonomicznych,
Historycy –
relatywizm
doktryn
ekonomicznego;
abstrakcyjnych
i
rozumowania
próby
tworzenia
teorii
ekonomicznych
są
błędne
Menger i jego zwolennicy – uniwersalizm praw ekonomicznych
(2) właściwych metod analizy przedmiotu badań
Historycy - dogłębne badanie rzeczywistych faktów, zjawisk, instytucji
i procesów
zachodzących
w
życiu
gospodarczym,
ze
szczególnym naciskiem na poznanie ich lokalnej i czasowej
specyfiki.
Podstawowe źródło do tworzenia syntez i formułowania
uogólnień czy praw winny stanowić monografie, powstałe
dzięki takim właśnie, bardzo wnikliwym studiom. Postawę tę
możemy określić zatem jako idiograficzną.
Menger -
postawa nomotetyczna;
uważali bowiem, iż życie gospodarcze odbywa się według
pewnych prawidłowości, a głównym celem ekonomistów winno
być ich poszukiwanie.
Teoria ekonomiczna ma jednak charakter hipotetyczny, co
oznacza, że jest ona prawdziwa jedynie wówczas, kiedy nie
działają
całokształt
przyczyny
zjawisk,
zakłócające,
które
nie
przez
co
zostały
rozumiano
bezpośrednio
uwzględnione w ramach określonej teorii.
Historycy - za podstawową metodę analizy uznawali indukcję,
Menger -
posługiwanie się w badaniach ekonomicznych rozumowaniem
dedukcyjnym.
(3) sposobu postrzegania człowieka na gruncie ekonomii
Na tej płaszczyźnie spór koncentrował się wokół możliwości posługiwania się
przez ekonomistów konstrukcją homo œconomicus. Historycy byli
przeciwnikami, a Menger i jego zwolennicy opowiadali się za tą konstrukcją.
8
dr Joanna DZIONEK-KOZŁOWSKA
Materiał uzupełniający do wykładów z historii myśli ekonomicznej
Ekonomia, Ekobiznes, studia II stopnia
Some Rights Reserved, 2013 CC BY 4.0
W sporze „zwyciężyli” przedstawiciele szkoły austriackiej, a proponowany przez
nich sposób uprawiania ekonomii upowszechnił się w głównym nurcie. W
konsekwencji szkoła historyczna w zasadzie po dziś dzień cieszy się wśród
współczesnych ekonomistów ortodoksyjnych złą sławą – traktuje się ją z
pobłażaniem, dorobek jej przedstawicieli jest b. słabo (o ile w ogóle) znany. I co
ciekawe taki odbiór utrzymuje się pomimo tego, że poszczególne idee głoszone
przez historyków zyskują ostatnimi czasy na popularności za sprawą rozwijającej
się prężnie nowej ekonomii instytucjonalnej, która jest wprawdzie nurtem
heterodoksyjnym, ale takim, który zdaje się mieć coraz większe uznanie w
ekonomii głównego nurtu.
Niechęć do wskazywania związków ze szkołą historyczną może wynikać albo z
bardzo słabej znajomości dorobku tej szkoły albo – być konsekwencją jej
wspomnianej złej sławy.
4. Geneza kapitalizmu: koncepcje Wernera SOMBARTA i Maxa WEBERA
Max Weber (1864-1920)
Z młodszą szkołą historyczną związany był początkowo, ale uprawiał również
socjologię, etykę i filozofię.
Etyka protestancka a „duch” kapitalizmu (1904-5):
Czynnikiem sprawczym rozwoju kapitalizmu jest, zdaniem Webera, „duch” etyki
protestanckiej. Nowy ustrój zaczął się kształtować w okresie reformacji, wraz z
upowszechnianiem się w krajach protestanckich moralności, w której za jedną z
najwyższych cnót uznano pracowitość i oszczędność.
Werner Sombart (1863-1941)
Żydzi i życie gospodarcze (1911)
Z kolei Sombart zaczynał od marksizmu po czym próbował go powiązać z metodą
młodszej szkoły historycznej, ale w efekcie całkowicie przeszedł na pozycje
historyzmu. Ewolucja jego poglądów zakończyła się jednak ostatecznie na
narodowym socjalizmie.
Podobnie jak Weber, poszukiwał czynnika sprawczego rozwoju kapitalizmu.
Uznał, że jest nim „duch gospodarności”, który został przyniesiony do Europy
przez Żydów (jeszcze z czasów biblijnych).
9

Podobne dokumenty