Wybór oferty

Transkrypt

Wybór oferty
Telefon
Fax
lJrz4d Miasta Mikololva
(32) 3'Z48 s0(l
(32)32.1840[)
Rynek 16
IDL 43.190 MIKOT,OW
\EZ.27I.rt .PN.19.2014
lvfillolow,
:
LJcllestnricy Prcstgprcvranira
Ko J C P \ ' :
lJrslu;e,i
budowlane,inzynieryjneikontrolne
architeklnnic:zne,
7l(100000-8i
prr:jektowy'ch dla zadart: lltozbudowa Szkolry
W\koni,rnie dokt:rmerrtar;.jii
budowa sali gimnastyc:znejprzry Szkole
ot',?Lz.'.
Porlstau,orv,ojrrr,4
nr zl w It/illrr,tovviie.
F'orlstararorv,si
Dziataj4c w trybie art. 92 ust. L pkt I ur,itclrvyz c\w.it2'9 stycznia.2}}4 r. - Prawo zam6wiet't
cterlejUstawa) zawiadantiam,o wyborz:e
publicznych (i .t. Dz.IJ. z 2tJ13r'., poi..9l")'7i; y:toi,n.zrn.",:,
oferty wykonawcy:
y'n,alftrb'sik
K.ertett'zt
Arc hitek1:.
Glogitw
5;a,,
6'',t-120l)
iserby,ul, .Z.i,eklnat
57.687,00zl.
oclrirur;eniiu:
najnizszacenaoferty spoSri,dofr:rt nicpoclleg;ajrtrclrch
ni;Z:,!idnii od dnia przeslani'azawiadomienia
Umowa moze byc zawartaw'terminie nie:k.rirtszr/na
to zostalo przes;lanew sposi,b
oferty, je:reli zarrviaclomi,errjie
o wyborze najkorzystniejr;:ze.j
jieze,li
pr:zeslane
w inny spor;ob.
::,u;talio
okreslonyw art. 27 ust.2 IJstawy,,albo 10 clrri
Dzialajqc w trybie art, 24 ust. 3, ,rv navrieu,laniu,Co art. 92
ctiw':
zawiadamiamo wykluczeni u z postgFowttlli€ttlry'h,ontuw
l.
ust. I pkt 3 Ustaury
os. CentrumA. 4122,
PracowniProjektowqjABP' Stucliorltrchil,oktBattrlsz,lProl<op,
mowa w art. 24b ust. 3 Ustawy.
3l-923 Krakow, poniewa?zaistliaf'' okolicznoSci,o Jk.tirrych
'LIzlilsa.clnit)
n i,ll,
prrz:e,s,tanym
e-mailem 12.05.2014 wezwal.
| .,l2D.P),1,
I f .ii!1.01,+
Zamawtajqcy pismem SL;.Z..2it
nalel4cych do tej samej
liistt'llodmiot6w
zh<>Zenirl
ust.
.l
[.stawy
dc,
art.'26
w
trybie
wykonawcQ
nie nale?y do grupy kapitalow{.
,grupy kapitalowej, albo informacji o tym, i,,e wykc,nia\^ica
zloLyl listy podmiiotownalez4cych
nie'
w,il/ezwarniu
wskazaneg(:)
terminu.
do
uplywu
Wykonawca
do grupy kapita.lowej.
do tej samejgrupy kapitalo.weani infirrmacji o tynn,i:r:trie nel<:Zy
z postqpowania.
w)'kluczy'l vnykclltril'^r(lQr
W zwi4zkuz povtylszym'zivmar,viaj4r:1'
'wlrkoniawcl'
'uv'ykluc,zonego
uznajesig za odrzucon4.
Zgodniez art.24 usL.4 cyl;..usta'wyolertq:
Gorczc,wski,
Anna Konieczrry,tr-ukaszGorczowski,Plac Targowy
{t 2. AS-GORs.c. Stanisla.w
o kt6rych mowa w art. 24b ust. 3
13. 43-200Pszczyna,poniewai:zaistnialyokoli<:znoSci,
Jl't.
iart.24ust.I Ustawy.
.11!, 'r
Uzasadni:nie
\S ',|i
lf
Poniewa:Zwykonawca nie zNoLylwra-zr, ofet1listy podrniot6w nale?4cychdo tej samej grupy
,{-\\ kapitalowej, albo informacji o tynr, 2e w1'konavrcanie rrale2y do grupy kapitalowej oraz
I I o5wiadczenia
dw6chwsp6lnik6ws.c.AS-GORo brakupodslawdo wyklucz:eniapozostrlyc.h
,l
\ \'
It-r, Y
134.PN.19.201'+
pisrnem 5F,2.271.
z.a)mawiajepc:1'
Anny Konieczny, tr ukasz:irGorczo\,r/skie:go,
'rr/
'n'\rkr)nawcq
do z\.ohema
26
3
Ustawy
ust.
tnytrie art.
przeslanyme-mailem 12.0:i.2AYlwezwal
brakuj4cegodokumentu iclSrnriadcuenia,W'ykonarvr:ar1o uplywu terminu wskazanego\v
'iri 'ztvi4zku z powyzszym zamawiaiqcy
wezwaniu nie z\oZyl dokr-rmentuaril oSwjlaclczlernia,
wykluczyt wykonawcgz postgpowatria.
uznajesig za odrzucon4.
Zgodniezart.24 ust.4 cyt. ustavqyofi:rtg v,rykc,na'vvc;)'v/'ykluczonego
Sp. z o.o., oti. islowackiego14, 4Cl-093Katowice,
3. Biuro Rozwoju Mial;la ,,tLatolr.ice"'
ilr[, 1l4bust. 3 Ustawy.
nrovva'v\r
poniewaLzaistnialyokolicznoSci,o [.11(rrych
I.Jzarsadnienic,
e-mailem 12.0'5.2014wezwal
19,|.ZtJl1prz:,tlrs:tetnym
3:r'.PN.
Zamawiajqcy pismem SJA2.271.1
do tej samej
nalel4c",ych
list.1'F,odrniot6w
wykonawcgw trybie art.2i,(just, 3 Ustarqr cl<tzl'azetrier
grupy
kapitalowej.
gi,rpy kapitalowej, albo in.fcrrnracjio t1rrn. ze wlrkonLawcanie nalezy do
niLezlotyl listy podmiot6w nalez4cych
\v \verl\^Ianiu
Wyt onu*ca do uplywu tenninu rn,skizane€to
o t1'rrr,ze))tir?rnle?y <1ogrupy kapitaitowej.
do tej samejgrupy kapitalc'rveanriiinfi:rrmac,'ji
z postqpowania.
rn1'kr)n.a\vcg
w'yk,luc:zyl
W zwi4zkuz powyaszymziarrrawiaj4cy'
uznajesig ziaodrzucon4.
rv1,L1urcz:onego
Zgodniez art.24 ust. 4 cyt. ustarvl' of erlg:w'ykonerwo./
\'lirrodo'wej20, 44-207 Rybnik, poniewaz
4. iDEA Tomasz Zielifr;ki, ul. K-ornirsiificlul<acji
zaistnialyokolicznoSr:i,o kt6:ryc;nmowa lrr art. 2i,{llusit.3 Ustawy.
ILIz:ilsadnir::ni.,.:
e-mailem 12.05.2014wezwal
1.14ti.Pl(llq.2014 p,r:z:esrtanLym
Zamawiajqcypismem SEi,Z,.zi'
do tej samej
list'ypodrniot6wnalelEcych
ust. l] LJstavryrJa,ztr:oherLirl
wykonawcgw trybie art.'.2,5
nie nale|y do grupy kapitalowej.
giupy kapitalowej,albo informaaji o tyrrr. i.e' wyk.cnrluica
ruy
r'{/erZWttni,tt
nalez4cych
t'ie zlltZyllisty podmirot6w
Wyt onuwcado uplywu terminuwsk.;azanolgo
'nal<:Zy
grupy
kapita'lowej.
do
ttie:
ani infirrmil,ciir: tynr,i:r:
do tej samejgrupykapitalo,we
z prostgpowania.
zy'l vv.ykollsr*'1)Q
w14<luc
W zwiEzkuz powyaszym',zivffralviaj4cy'
',,v'yliluc,zonr3go
uznale siEza odrzucon4.
r:t:..
v,ltkonilwcy'
olcrtq:
Zgodniez art.24 ust.4 c; usta'qg
20,
trl. F'rzedmieScie
llopar:,liii,,
5. Biuro InzynierskieInr,vest-- Pro\{ul lZ,bignic,w
w
arrt.24 ust. 2 pkt 3
mowa
o ktdrrych
58-200Dzier1oni6w,poniewaZzaistttiall'ol<olir;z.nosic:i,
maj4ce wplyw lub mog4ce mi,ei
irrlcrrrrLa.c:je
ustawy - wykonawoerzlo'Zyl nigrprarv,itziiwe
postrTpolvatria.
wptyw na wynik prorn'adzo,IlogCr
U;zasadrrienie
\,. ,
.\
iF,
t
i g l
s
.l{
.lI
.
- I.r
i!r
\J,1"
ll
faksem 12.05.2014 wezu'al
2Cr14 trrr:rr:,slanym
Zamawiajqcy pismem SEZ.2:"71.1:l2.PI',1,19
jaki podnriot zloLyl oferrlg,
wy,iaSnLiefi,
wykonawcg w trybie art. 2(i urst.4 [.Jstarn,]'do zloileniLa
-numerzeNIP 8820018210
Zbigniew I(opack"io podem)'nladlresie,
gdyzpodmiot Przedsigbiorca
j [ivvi,Clencjii Informacji o Dzialalnoi;ci
i REGON: 890580554 rrie fig;ur:uje \ / Centraln,e
si,; nieprawdziwl'. Wykonawcar1o
e-ntail oka:r-al
Gospodarczej.Rowniez podany w otterciea.dr,os
'wez!\/aniu
nie irlctZylwyia:inieri.
w
uplywu terminu wskazaneg;o
z llostgpowania.
tvT,k.LJtlilwcQ
vrryklucz,1t:l
W zwi4zku z pov,rylszymz,arna'wiai4,:l'
uznaje si9 z:aodrzucon4.
t;v1'k.luczonego
rv'v'kronau'6,'',,
o,fertq:
4
ustawy
Zgodnrez art.24 ust. cyt.
!
I
r i't
il
at:
.
,{'
l
-./ 1
i
,.\,
\\i
r.\
w rtry'biear1. 92 usrtt.ll pkt 2 cyt. Ustaqr' zawiadamiam
JednoczesniedzieftajEc
o odrzuceniuoferty wykona'wc6vv:
Bagiflsker,
,A,lehsandra\il'olska
Konserrvatorskiej PllO Fl.t(-)lrtr
1. Pracowni Projektowo
'zal::tni,aly
okolicznoSci,o ktorych mowa
ul. Kasztanowa 15, 46-053 lSurch'rBr5r.,tr1,:rnieura',2
w stosunku do przedmiotu
rrisk4
cerrg
oferta zavt'ie:raralq<:o
w art. 89 ust. 1 pkt 4
zam6wienia.
l-lz:a.s,adnLierriie
wezwanowykonawcgdo
l[2:.05.2014
przeslla.nym
e-nrailk:rnL
nr
SEZ.271.ll8.PNI.n9.'.2014
Pismem
'vr4rb'e"
na wysokoSi ceny,
maj4c'f,;h
eletnent<iu'
udzieleniawyjaSnieridotyczqc:ych
w Rzeszowie(sygn. ICa
Okr'ggowego
r.
Sel,:lu
I8,Cl4..lCl72t.
wyroku
zl
Jak wynika z uzasadnienier
w trybie art. 90 ust. 1 cyt. ustawy,
w1'kona!vc)y,
Il7ll2),z chwil4 wezwaniaprze,zzanlaw'iai4cego
i to wykonawc€tma udowodnid,
rlllerty
ollalone
c)en'y
l<alkulac.ii
domniemaniepoprawnoSci
"ot14rir3
'Wyjain
ienia wykonawcy podlegaj4 anahzie
Le skalkulowal cenQ w sposob rynlkor,v"y,
konkretne,odnosily sig do
olle'irr'/ozerpuj4ce,
wyffrog,
atrl,byly
co
determirruje
zamawiaj?cego,
ceny. WyjaSnienia
n.il\\'yriolic'Si:laoferowanej
tych element6wkalkulacyjnych,kt6re rnial't,'rvpl1'rru
roletturrtrtyr;enotw6rcze (kosz:t pracownik6vr,
powinny preeyzowac przynzrjmnie.jpodsfur'w'owe
\il,i
zamawiaj4cydokonuje ocen,\/,
oparcriuo q,y"ia$niienia
sprzEtu,material6w,marzarwykonaw,;l').
lprz',ez'.
jes1.
czynnik6w, jakie
pqrzn:rat
obiektywnych
realnrie
slialkulou,ana
czy zaoferowanacena
poclkreSla,2e w wystosowanyln
wymienia przepis aft. 90 ust. 2 c)r1. ustavn/. il,an:tatviai4r;y'
.uprzr:d:zil
nie mog4 rmiei charakteru
j
vr.5riaSrrienia
2,<t
wyl<onar,,rct;.
wezwaniu ednoznacznie
,v!'
15.05.2014r. wyjaSnieniu, nie przedstawil
ogolnych deklaracji. Wyl,:onawca, pr:lrosilanyrn
na opisie niepopartym zadnynri
jakiejkolwiek kalkulacji z;aoferrowanejo(rny, popr:zerstajAc
dowodamiani wvliczeniamiL.
lti,l3, 42-68,0TarnowskieG6ry, poniewez
2. PRIMTECH Szymon l(ita, uLl. Kar,olall\'[ia.rkiL
zaistnialyokolicznoSci,o ktrirych morva 'w itfi. 89 r.rstt.1 pkt ,1- oferta zawieraruZqconis1,.4
cenqw stosunkudo prz:edmiotuzttttto'qrieni:1.
itl
I I:rasiachrire.n
.2014wezwanowykonawc9clo
llZ.05;
prz:esl;111'',r1n
e-tnetilenr
Pismemnr SEZ.27l.l24.P'l{.19.2014.
rvpty'u/na wysokoSi ceny'.
nna.j4cyr;tr
udzieleniawyjaSnieridotyoi:qcychelenlenLtirw
Otkrggowegow Rzeszowie(sygn. ICa
r.
Srldtr
wyroku :: 18.01,,201',2
Jak wynika z uzasadnieniia
w trybie art. 90 ust. I cyt. ustawy,
vqykonar''A'o)',
ll7lI2), z chwil4 wezwanttetprzezz,antau,iarjrq.cego
i to wykonawciema udowodnii,
obalone
kalkulacjiicen)' olerdy'zor;taje
domniemaniepoprawnoScii
wykonawcy podlegaj4 analizie
Ze skalkulowal ceng v/ spos(ib ryril,:o"rv'r,.Sr,ri"ia:iinie:nia
rorre
konkretne, odnosily sig clo
\v'/ct1erpu.i4ce,
al:ly b),llrr
zamawiaj4cego,co determinuje ury'nrr6g,
zaoferowanejc,:ny.WyjaSnienia
tych element6wkalkulacyjnych,ktorc mial'y w'pl'ywrla l^')/.(;okoSd
re
(.kos:ztpracownik6rv,
cenotw6rcze
powinny preayzowaeprz:1'najmniejpo<.ls;1.awo\elennenty'
r,lryjarinieniLa
zamawiai4cydokonujeoceny,
sprzEtu,material6w,marzil wykorravvc!),W o;rarc'rnrs
jest
czynniktiw, jakie
ptryzznrat
obiektywnych
pr',t-e:z,
realrrie sllillkrul,owa.na
czy zaoferowanacena
ZttntarniqjEc:fpodkreSla, 2,e w' wystosowanym
wymienia przepis art. 90 ust. 2 crrt. uril.arvv'1z.
jednoznacznie
uprzedzil w1'konilwcQ,:ie rn"yjaKnienianie mog4 miei charakteru
wezwaniu
r zaoferowanej cerY, przedstarvil
ogolnych deklaracji. Wylionaw'czr,nie pn:irt,:dstalvilkarll<ular;j
SP 4 i koszt w1'konaniabudowy sali
jedynie og6lny koszt wyl<,rnaniado,ltunlentacii
rozrtru,jlowy
\jl i
przetarg6w
na podobny zakres pritc
tt\
roz,strnygniq:ir
dotyr:z4cr:
i
gimnasty
cznej
,,informacje
n \
'*
$
\Mykonawca
nie przedstawil Zadnyc,h
2ctl.l r'.".
(budynek sali gimnastycznrej)rozlstrz,,7,gni.r;:te
$
ceng,
ograniczyl sig do
na:,laoferowan4
rvptyr;s
przeslanel<
majq.cy,ch
obiektywnych
'li:
\'
gospodarcza",,,zatrrJdnienie
r1'zialalnrr(6
stereotypowych,dvle dor('wia<lczeniie",
,ri,,:clnr:osollr:lvrl
I'
, I
r:lc:re[<.uje
wykonanie
2 indywidualnyr;h
na
na umowg zlecenie".Pomijajqc fakt, i2 z,tnt:nwiajerc,,1
' 1 ,pelnobranzowych dokumentacji prr:rjeklo'rvvoh,urli[r3'1'1;11ry6;n
wskazuje, 2e za.stosuje,,gotovrry
3
.t [,.
. , .
'
*
i
'\,^
i
\
l
I
i
*1
,
'rri
--,
r,",, lil<<lrojerlna z dokumentac.iiprojektowych
projekt opracowanyprzez
^SP nasz zespol r,l, 1,1(.)1lJ
na dwi's
istniej4cej sali ginrnasl.yczneJ
na przebudoq'rie,
4 polergtrj4r:,ej
doiyczy iozbudolvy
klatki schodowej,to wyklucz'a
l<o,tyLwz,ui
wrr,urz,doXruck1v,,i1
kondygnacjezcileremasalali lekc11jn1,mi
pnojektu Przr:dstturionena poparcie zaoferowanejcen'y
to zastosowaniejakiegokolrviek E;ol.ouzego
odniesieniazalresu, trudnoScii
tre:zfrr:lrire:drniego
referencje,opr6cL o"ty*istego fakrrnniemo:zl,irvcrSci
z:am,5wieni4rowniez budz4 nastqpuj4ce
stopnia skompliko**iu *yt.otr*ych ustu5;dr:l prz:r:dnriottu
w4QliwoSci:
,Colluntenl.acjiL
projektowej",
1.' Referencjaze str. 3 wyjaSnieiiclotl,czy'.,ilrlaptacji.
g:;lugi
ln1'k,tnatrej
2010 r., nie obejmowalaona
rn'
Z. Referencjaze str. 7 wl.jaSniiericlotycz:1r
teretrut pt'z5rl4cz'y,
zagospodarowania
nie musz4 by6 dokumentarrri
3. lrotot<oty otwarcia ofert ze) strcrn 81,!), 73,, 16, rn'vjaSinieri
wysoce pra"trdopodobne,2e
Jest
ceng.
potwierdzaj4cymi zaof'erow'ani1przerr.vr.,ikonarrvcq:,
zamawial4cyodrzucili,ofertY z t ai74conl sfiirni r;enarrli,,
,'/' ./' ,.'l
'\-'\
'i ' / t f .
i' ,fr/
- \,/"
'\ ;'
/
*L-
}\
r{ ',
t{
$
$
Tal4cznik
olerl
l. Zbiorczezestawienieofert z (\cenl i por6rlrrari<trnzl<taolly,clt
i:
t:
tJ
r
l
I
lOi
l ' '
i
.
1.J
I1
)"7 l"
!;t'
Pieczqczamawia
SiTAW III f{ l E O)FERT
ZIIIOR l;,Z\: il-,lU
Z OCENA t POO\4rtr{hNIIlM IZI-OZ:01{YCHOFERT
PN -'l9 [.2014
porstgpcr,w'anLie
Wykonanie dokumenlfacjiprojr:ktorvych dla:z,adlnli:RozbutdowaSzkoty I'odstawowej
prizv Szliole Podst:twowejnr 4 w Mikolowie
nr 4 oraz budowa rsaligimnastyc:zne:j
Numer
oferty
konerwcy
Nazwa (firma) albr:r imiq i niazrviskow'vk
\i,
it
adressied:zibynubmi ejsc:a;zilnlieszllitrnini''/kona'wcy
Cena
Liczbapkt
w
klyteriunr
_cena __
'-BU
I
2
[\Iajr,:r
,.KOS,ZT [)" l,larriusz
lIr
ul. Dworco,
l{{illlllil":t!:!-29-!:strli:t
,i[<lt(o]l
F'.
)lryo-- l(c'tts,entatorsli'a
PracowniaProjekto
il:aS'olsk.a- lBagifisker
Aleksand
zl
75.030,00
16,89
zl
47.910,00
iclr
ul, Kas:ztano
yil!l,_1(i-ll53 .SuSbr:
Ht
:lil.K aleuzynaKubsil<
Arctritel
J
4
5
6
7
8
9
l0
1l
t2
l3
\:.
J
'ii "r' ..
1.1
l
fl
r"
')$.
'.tr
n''*
!!
14
\rV
sIl,L
!r:Lgiriil,,!t7-.2-99-!rl
!Lt4y,-ul,4r
artos;zPnokop
l\.BP lstrrrjioArchitelittEla
PracowniaPr,rjektou'al\
vv
,os.Centrunt
Y_\_t-(\,z_,,!t-e,4).!-t{SLyr
:'r,l,ski
llllT[t]K:(ll l3artos:rI\l[arjer
AMI\\'A. AI1CI
'ice:
ll, ,4l)-l I 5 l(at,ow'i,
.ir]74c:lI
ull.J. Baidona
-ai;;ii.il,il'"
:.-Lisl:u
giolrye
Przedsigbiorstwo Produl.rcy.j
E ,,\'ITARO"
ili-
Wojr
iciiech Jp,rnrzej,;zy'k
zl
51.687,00
100
99,630,00zl
zl
132:.840,00
43,43
zl
109t.470,00
52,70
7 l . 5 8 6 . 0z0l
805 8
n'4sutl!!,9:-Ujsp!i \,'.j-2t7:1119
lii
tudio .lakub Rozniett,:v"sl
lStruktura
51
I i i i sk
ul. Sitawna'.21.
, Ire !slnitril,2I :9!lLJsr!!
l(ita
P R I MilEClHtS:zryrmon
l
3:,
Miarki
Kar,rla
ul.
LCfttgIl_iliiieG6
1!, !t2::f,LQ_
ARCIHE,)(s;.
kt,:t''ora
Pt'crje
PracowniaIl
,aFla
\fuo]c,ie,:hl,a
Anna Laskowrska N,i,tpi,t,
- f]iala
-,iq!LE[g]trb
:o
3
ul. Powr;taric<1u,Sl
I, _4t
!:ULititt
Arr
n ,A.rchiGrr-rps,c
inli. l(.Odziomek
prou,icz, R.Zadclro
K.lLacl
T. Kacprorvicz,
z)
60.024,00
1 5 2 1 . 9 8 0 .z0t 0
31,22
zl
13,1.070-00
43,03
95.940.00zl
60,1
3
zt
120.540.00
47,86
zl
139.914,00
41,21
zl
82,.410.00
70,00
I 19.3
1 0 , 0 z0 l
48,35
llUll'ltryiill
rrl.Clhorzor
!!lk!tli:l,,i1:1-
Loirpit,cz
DOl\/t Biernardl
.AITCIIII
-4
0
0
ul. Srodk
lill,a_:i.1';' Ragtltl(tlli
rt \Mizor
R,:'b,er
itektcrniczna
.,{rch
,
Artea Prac<lwnia
1qqIititrllss
u [ . K o w ni{:Esrl!!:11a
It
Lt,:bel
i WasiakStariczzrl,.
Ryd:zyriski
lip, z:crr , O , ,
Archit,:l<t|r:rnic:zna
l\
l?racownia
r>'dlil
kiL!,f!!\:lL9-.2!ruL Urniwersyt
Li 1l-titll
si-e
n -l
[",Jratr
rva ..,.u\R.(lt-ll'fElK
Pracownia Prclje,ktcr
"t. GajrJa
lil-llEllli.
u
u!
l
J
r
.
C
r
-Qrri?tilji :!i;-
I: I i R W I St t E F l A S l p . j .
13UD
1
3 U DS
15
t6
0Q_9_!tyt119_
Lqqrilgjt_:!1__!
ulLLqlv.
_ ul!.
-- Pr<llvl
ul
ln'we'st
itsiuro
tsiuroInzy
Inzytriiers;kir:
i
urJiic,parc,k
Zbi gni,e
ZI
rni,5w
$r:ierlCr,j;i8-200 L)tjierhc'
ul. Przedmied
zt
59t.000,00
t1
OlertarvsP6lna:
Piotr l?olal<
lonsultingEluclov,'lan'y
K-iilsr,\iice:
59
4-0-7
u . Szafirowt 512:2,
8 4 . 8 7 0 , 0z0l
'6J,9J
I
-fr:r:,lhniczilrego
pr:oiektowania
i Doriadz:twa
OSrodel<
PRO-COI\StJLl'lNGliP. z;o'ri.
tliit_l(1::!:!:[_0l|9!tyg:
ul. l-,uiry
r\S-Gt3tlts.c.
l8
'czow'sk.i. rlr.r fl 0.l(o ni ecz:rty,l,uLl<asz:(] ctrczt'>wsk
i
Stanislaw Gcr
t65.927
,00z\
l9
Sp.:zo.o'
.,,1(r{lfOrWICE"
M[iastur
Biuro Fiozw<rju
J'Kat:rwice:
14,'10-09
tl l. Sl6wa.cki,:so
-- PROJF:KT"
PracownialP.pt tO''" \\/ ielotrranzlrn'y'ch,,I)rSl
17 490"00zl
zl
83,640,00
68,91
(! l tlltyu l . redgt" rylrj ge!'-9
ts,t'1',! :V,z-Vr
zend:zitlIor;z
lSi
asrz
ie,ktTotn
SzafronSzenrjzielorz Pr<>
u l , Szewc;zyk9
!:!{l9llitt!g-:11
8.li,L,?_!
JPindurowie
Pracowniait,r"i.k6;;,,PIK'" r;.c.Anttzri lVlar;iei
lv'
il'o
4'4-2"t10
?-'4.,
u I . Szerokaa"
8 1 . 9 9 9 , z1 l8
J!;1_-
es,l:t;!A
s92!_
5 9 . 0 0 0 , 0z0l
97,71
I 13.I 60,00zl
jq2!_
zl
99t.630,00
51,90
20
21
22
-t "t
L)
Plac'fa1gryI,:L_:!,ilqIl Wp 71,'-\!il-----
rcz,-- l'laza'
t)anr.rta Siek.anLor'v
l\,1E,RI'|LJM GR l.JF'/t IILJf)C)\Ml,Arl"lh
komanrJ'yto'n'et
Sp., <t.o,,Spr:)l'lla.
u{ l
cXlteelntlle
I9ll Il:qs'ivv-l2!l!!:,.1?
lS;P.P.
,4. S/solt,J. Il'lic,or-hl{CFII'I.'F,KC,l
24
25
3Y =-t)._uI Pad9t"9:tyf!!ll€itl-:z3,,1!:9lli
ll{tg'cl
';ve
Biuro Studiowi n.o.j-tt,S* S{trzby,Zldro'*ia !Vrrlr;lawiuSp' z o'o'
3:{r5-!-! It,tll']+t"!':l-!/i 1:,i,-lt
!..!l[ dulul=(
rs.c'
architr:lkt'cnio;zna
Studio A Pracownria
9:i.480,00zl
f'iellula
Marek Paku'la,I\/[arrzerrta
26
uf. I)eczkt!:$$ltiliu?l::!)t__,
I' iS:l!g--(t
"' Chorz'ow liip.'tt' .o.
IAS'| O -Ptl,OJF)I'L"f
,,N,7
zl
126.690.00
27
SI
28
29
l
5 9 . 9 8 7 , 1z 0
!gfi :':L!LiiS-Se1ilY
_ uI. Rr|!-?-!]-:,,,
-PracowniaPro:i.kkr*tJil,rlllt;;" s.c..A6'n l)'rrritn A gnieszka
t
Domin uI, Wato
! -:llWlU qd:li{iry ls Uki
)r'jL2:.,!t
zl
59.901.00
Zi el i ri :;l < i
i l D E ,\' fo rnLasz
30
3l
I't F;K'f l)antttaiSuchy
BIU RO AlFi.rl.lFl
:i::iiB,40-0:il K.atorvicer
ull.Sienkieurirlza
zl
I ti8.190.00
,.'
,
:
t
prl"
"v
,F
-S
s,
'"s
'.{'
'"
h",
\
t
"1i'
'-.-j
29-t:\
96,30
1 3 3 . 7 0 1 ,z0l 0
kar:.i
u l . K o nrLsj!tidru
i_ll:rylllt*'.1?!.!;!I;it!-tl-R,bnik
t.',."
\.r
45,53
,r
.,',/
i L / - r
, .. '
l
\\
\
_l0,qi

Podobne dokumenty