Prośba o przedłużenie misji - Diecezja Bielsko

Transkrypt

Prośba o przedłużenie misji - Diecezja Bielsko
Bielsko-Biała, dnia ...............................
Prośba o przedłużenie / wydanie* misji
IMIĘ I NAZWISKO .......................................................................................................................
Pracuję w katolickiej poradni rodzinnej w ...........................................................................................
Współprowadzę kurs dla narzeczonych w formie:
• 4 katechez w .....................................................................................................................................
• dwudniowych spotkań dla narzeczonych w......................................................................................
• rekolekcji 3 dniowych w ...................................................................................................................
Prowadzę katechezy prorodzinne w szkole .........................................................................................
Proszę o przedłużenie misji kanonicznej do prowadzenia zajęć w ramach Duszpasterstwa
Rodzin na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Posiadam Dyplom Nauczyciela NPR ważny do: ………………………………………………………………………………..
W celu pogłębienia mojej formacji, od ostatniego przedłużenia misji, brała(e)m udział w:
•
rekolekcjach (jakich?) ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•
spotkaniach rejonowych ………………………………………………………………………………………………………….
•
w sesjach organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin (jakich?) …………..……………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
•
dyżurach poniedziałkowych (proszę podać ilość) …………..……………………………………………….……….
•
innych zajęciach ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
podpis doradcy
……………………………..……………………….
pieczęć i podpis proboszcza
DECYZJA:
Zatwierdzam przedłużenie misji do końca ………………………..…….. roku.
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………..……………………….
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty