EKONOMIA Studia na kierunku ekonomia są dwustopniowe. Studia I

Transkrypt

EKONOMIA Studia na kierunku ekonomia są dwustopniowe. Studia I
EKONOMIA
EKONOMIA
Studia na kierunku ekonomia są dwustopniowe.
Studia I stopnia umożliwiają w ciągu 3 lat uzyskanie tytułu licencjata, a kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.
Studia II stopnia trwają 2 lata i po napisaniu pracy magisterskiej oraz złożeniu egzaminu
absolwent uzyskuje tytuł magistra w specjalności ekonomika gospodarki żywnościowej.
Przedmioty i tok studiów
W czasie trwania studiów realizowane są między innymi następujące przedmioty:
• mikroekonomia,
• makroekonomia, • rachunkowość,
• prawo,
• finanse i bankowość,
• wycena nieruchomości,
• zarządzanie przedsiębiorstwem,
• doradztwo w agrobiznesie,
• ekonometria.
Około 30% przedmiotów, z bogatej oferty dydaktycznej,
studenci wybierają sami współdecydując o programie odbywanych studiów. Studenci w trakcie studiów odbywają
obowiązkową praktykę zawodową – po IV semestrze w wymiarze 4 tygodni. Praktyki są organizowane w jednostkach
organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
Preferowane są organizacje gospodarcze zatrudniające powyżej 50 pracowników związane z branżą przetwórstwa
rolno-spożywczego lub z otoczenia rolnictwa. Studenci
odbywają również praktyki za granicą w przedsiębiorstwach spełniających warunki do realizacji programu merytorycznego praktyki.
Zatrudnienie i praca
Absolwenci kierunku ekonomia mogą znaleźć zatrudnienie
w różnych sektorach i segmentach integrującego się rynku
pracy Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych i administracji gospodarczej, ośrodkach doradztwa
rolniczego oraz firmach zajmujących się doradztwem z zakresu ekonomiki gospodarki żywnościowej.

Podobne dokumenty