pobierz plik

Transkrypt

pobierz plik
CSR szansą rozwoju
Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR)
Witold Chemperek
Wiceprezes Zarządu
 Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest
wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
(ZSEE) oraz Zakładem Przetwarzania Zużytych
Baterii i Akumulatorów.
 Firma zajmuje się prowadzeniem zbiórki,
przetwarzaniem,
odzyskiem i recyklingiem
elektroodpadów w sposób bezpieczny dla
środowiska ZSEE a także baterii i opraw
oświetleniowych na obszarze województw:
lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego.
 PKR jest jednym z założycieli Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, który zrzesza
podmioty z szerokopojętego segmentu gospodarowania odpadami, odzysku i recyklingu.
Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Stowarzyszenia GPP Ekologia
Strategia biznesowa PKR:
Rozwijanie zintegrowanych systemów zbiórki, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego B&C oraz B&B;
- „Moje miasto bez elektrośmieci” - we współpracy z Samorządami i Organizacją Odzysku
Elektroeko S.A.;
- „Elektryczne Śmieci” - we współpracy w ramach współpracy konsorcjalnej
„Elektryczne Śmieci – not for profit system”
 maksymalizacja produkcyjnego wykorzystania odpadów - odzysku i recyklingu odpadów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów,
 bezpieczne dla środowiska prowadzenie procesów oraz bezpieczeostwo pracowników,
wprowadzanie i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązao, w tym współpraca z sektorem B+R.
Strategia CSR Polskiej Korporacji
Recyklingu

Cel strategii : Zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa poprzez osiągnięcie rynkowej
i środowiskowej pozycji jednego z liderów
proekologicznego przetwarzania;
Główne obszary realizacji celu:
Cel 1 – Promowanie zachowao i rozwiązao prośrodowiskowych,
Cel 2 – Zapewnienie dialogu z interesariuszami w całym łaocuchu dostaw
(zaangażowanie społeczne),
Cel 3 – Zrównoważone zarządzanie kapitałem ludzkim (relacje z personelem).
Cel 1 – Promowanie zachowao i rozwiązao prośrodowiskowych

1.
2.
3.
Działania:
Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego – EasyEmas i ISO 14001 –
przeprowadzenie przeglądu środowiskowego (w tym identyfikację wszystkich
bezpośrednich i pośrednich aspektów środowiskowych), wdrożenie metody
poprawy efektów działalności środowiskowej (w tym przeszkolenie personelu) i
informowanie o wynikach środowiskowych.
Przeprowadzenie audytu środowiskowego z wykorzystaniem metody Oceny Cyklu
Życia (LCA) – identyfikacja miejsc procesu mająca największy potencjalny wpływ na
środowisko.
Ochrona zasobów surowcowych poprzez maksymalizację poziomu odzysku i
recyklingu surowców z frakcji odpadowych w ramach projektu „Urban mining” z
wdrożeniowym wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni i jednostek
badawczo-rozwojowych.
Cel 2 – Zapewnienie dialogu z interesariuszami w całym łaocuchu
PKR współpracuje w zakresie zbierania z ponad 300 samorządami lokalnymi i Związkami między-gminnymi,
250 przedsiębiorstwami komunalnymi, 150 sklepami i organizacjami handlowymi, serwisami naprawczymi,
Organizacjami społecznymi, takimi jak OSP, Kluby Sportowe , Stowarzyszenia lokalne, (np. Towarzystwo rowerowe)
oraz Fundacjami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska.
Działania:
1.Opracowanie programu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem – przygotowanie wizyty studyjnej dla
interesariuszy, przedstawicieli społeczności lokalnych prezentującej praktyczne aspekty recyklingu i działao
mających na celu ochronę środowiska, (popularyzacja aktywnych systemów selektywnej zbiórki i bezpiecznego
transportu odpadów, wizyty studyjne, zajęcia ze studentami, staże i praktyki, inicjowanie tematów prac
dyplomowych;)
2. Inicjowanie i rozwijanie kampanii społecznych w zakresie proekologicznych postaw i zwiększenia świadomości
społecznej; (rodzinne pikniki ekologiczne, ”Ambasador środowiska”
„Szkolny konkurs bateryjny”;
Współzawodnictwo samorządowe „Ekologiczny Wójt roku”);
3.Opracowanie raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa wraz z wybranymi wskaźnikami w obszarze
ochrony środowiska i jego popularyzacja; m.in.. poprzez pod-stronę www. poświęconą CSR; Wizytę studyjną
połączoną z konferencją prasową dla przedstawicieli mediów.
Cel 3 – Zrównoważone zarządzanie kapitałem ludzkim

Obszary działao
1.
Inwestycje w pracowników przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy w
zakresie najlepszej dostępnej techniki i optymalizacji rozwiązao organizacyjnych w
prowadzonych procesów technologicznych, kierowania zespołami oraz logistyki odpadów;
(udział w misjach handlowych, targach branżowych, szkoleniach, konferencjach i wizytach
studyjnych);
Inwestycje w pracowników w zakresie zdobywania uprawnieo oraz podnoszenia kwalifikacji
zawodowych; (szkolenia audytorów wewnętrznych w zakresie systemów zarządzania
środowiskowego; uprawnieo wewnętrznego inspektora ochrony radiologicznej; uprawnieo
kompetencji zawodowych w zakresie transportu i logistyki; certyfikatów w zakresie obrotu
substancjami kontrolowanymi;)
Wdrożenie systemu zakładowego monitoringu w zakresie oceny ryzyka zawodowego na
stanowiskach związanych z możliwym potencjalnych oddziaływaniem czynników
szkodliwych.
2.
3.
Oczekiwane efekty:
zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i
obniżenie kosztów pozyskiwania odpadów do odzysku i
recyklingu;
wzmocnienie społecznego wizerunku przedsiębiorstwa
odpowiedzialnego społecznie za zrównoważoną gospodarkę
odpadami poprzez poszerzenie zakresu współpracy z
interesariuszami społecznymi;
 zwiększenie kompetencji zawodowych i zaangażowania
pracowników w procesie osiągania celów przedsiębiorstwa;
 rozszerzenie zakresu i poziomu usług przedsiębiorstwa w
zakresie gospodarowania odpadami;
 stworzenie podstaw do wdrażania w przedsiębiorstwie
innowacyjnych projektów i technologii oraz wdrażania
europejskich standardów w zakresie gospodarowania
odpadami.
Dziękuję za uwagę!
Polska Korporacja Recyklingu
sp. z o.o. w Lublinie
www.pkrecykling.pl
[email protected]