PIEC NA PELET Qlima Fiorina 90 S-Line

Komentarze

Transkrypt

PIEC NA PELET Qlima Fiorina 90 S-Line
Qlima Fiorina 90 S-Line
PIEC NA PELET
Typ produktu
piec na pelet
Marka
Qlima
Model
Fiorina 90 S-Line
Kolor
Kod EAN
Czarno-Bordowy/Ciemno-Szary
Bordowy 8713508765945 / Szary 8713508765945
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc grzewcza (min-max)**
kW
WydajnoϾ cieplna (net) nominalna/zredukowana**
Zu¿ycie peletu (min-max)
2,65-9,00
%
kg/h
0,6-2,0
Zu¿ycie pr¹du (zap³on-dzia³anie)
kW
0,3-0,1
Kubatura grzania (max)
m3
240
Mo¿liwoœæ ogrzewania innych pomieszczeñ
nie
Poziom CO w 13% O2 nominalna/zredukowana**
Œrednia zawartoœæ py³u w 13% O2**
mg/Nm3
Sterowanie
Zasilanie
Wymiary
Waga
opakowania
opakowania
szer. x g³êb. x wys. = 100 kg
= 53x53x101,5 cm
0,01/0,04
14
V/Hz
230/50
Wymiary (szer. x g³êb. x wys.)
mm
470x476x996
Waga netto
kg
91
PojemnoϾ zbiornika
kg
13
Otwór odprowadzenia spalin - œrednica
cm
8
z ty³u
Temperatura spalin (nom.)
st. C
Ci¹g³oœæ pracy (min-max)
h
Automatyczny system zap³onu
150
6,5-22
tak
Rodzaj paliwa: Pelet (œrednica)*
mm
6
Gwarancja
lata
2
*- Pelet powinien spe³niaæ wymagania normy CEN/TS 14961
**- wg EN14785: 2006
Opakowanie
zbiorcze
20 ft = N/A
40 ft = N/A
HQ = N/A
%
termostat
Otwór odprowadzenia spalin - pozycja
Dystrybutor:
ATOM sp. z o.o.
ul. Koœcielna 110
26-800 Bia³obrzegi
tel. 48 613 00 70
[email protected]
89,5/92,7
Qlima Fiorina 90 S-Line
PIEC NA PELET
CECHY I ZALETY PRODUKTU
Programator
tygodniowy
Prosta obs³uga/Automatyczna regulacja:
Piec peletowy Qlima jest bardzo prosty w obs³udze. Wyposa¿ony jest w zaawansowany system zap³onowy, uruchamiany po
naciœniêciu jednego przycisku. Moc grzewcza regulowana jest za pomoc¹ komputera wspó³pracuj¹cego z czujnikiem temperatury w
pomieszczeniu. Po osi¹gniêciu zaprogramowanej temperatury, piec automatycznie zmniejszy swoj¹ moc grzewcz¹ do najni¿szej
mo¿liwej wartoœci. Czas pracy pieca mo¿emy regulowaæ za pomoc¹ tygodniowego programatora. Programator pozwala na
ustawienie dwóch momentów uruchomienia i wy³¹czenia pieca ka¿dego dnia. Mo¿emy równie¿ rêcznie regulowaæ prêdkoœæ
³adowania peletem komory spalania, wyd³u¿aj¹c czas spalania, obni¿aj¹c jednoczeœnie moc grzewcz¹ (rozwi¹zanie wygodne w
okresach przejœciowych).
Odprowadzanie spalin:
Wyjœcie odprowadzenia spalin znajduje siê z ty³u, w dolnym, prawym rogu pieca peletowego.
Odprowadzanie
spalin z ty³u
Nowoczesne wzornictwo:
Nowoczesny i elegancki, zaprojektowany we w³oskich pracowniach stylistycznych. Ze wzglêdu na w¹sk¹ budowê mo¿e byæ
montowany na œcianie lub w pozycji wolnostoj¹cej na specjalnej podstawie.
WydajnoϾ:
Obiektywne badania wykaza³y, ¿e wydajnoœæ energetyczna pieca siêga 89,5%, co jest jednym z najlepszych
wyników wœród dostêpnych na rynku pieców peletowych.
Automatyczny
wentylator
Du¿e okno:
Du¿e okno daje piêkny widok na ogieñ w komorze spalania, kreuj¹c niepowtarzalny i przytulny klimat w pomieszczeniu.
Ci¹g³a praca:
Ze wzglêdu na du¿y zbiornik (13 kg), piec mo¿e pracowaæ bez przerwy maksymalnie 22 godziny.
Przyjazny dla œrodowiska:
Pelet bêd¹cy paliwem zasilaj¹cym piec jest materia³em drewnopochodnym i odnawialnym. W procesie spalania nie wytwarza siê te¿
dodatkowego dwutlenku wêgla (CO2) potêguj¹cego efekt cieplarniany.
Termostat
Przyjazny dla
œrodowiska
Automatyczne
czyszczenie
Wygoda:
Pelet zasilaj¹cy piec jest sprzedawany w wygodnych i porêcznych workach 10-20 kg. Zapewnia maksymaln¹ wygodê, minimalne
problemy z brudem czy py³em, jest materia³em w wysokim stopniu ekologicznym.
£atwa konserwacja:
Przystêpna konstrukcja sprawia, ¿e samodzielnie mo¿na dbaæ o odpowiedni¹ konserwacjê pieca. Gdyby konieczna by³a bardziej
skomplikowana czynnoœæ serwisowa, wszystkie sk³adniki pieca s¹ ³atwo dostêpne i
rzadko piec wymaga od³¹czenia od komina. W celu uzyskania optymalnej wydajnoœci, jak w przypadku ka¿dego pieca peletowego,
bardzo wa¿ne jest sprz¹tanie komory spalania (wspomagaj¹c program automatycznego czyszczenia).
Program automatycznego czyszczenia komory spalania:
Program automatyczny uruchamia siê standardowo co godzinê. Zmniejszeniu ulega iloœæ dostarczanego do komory spalania peletu,
natomiast ci¹g powietrza jest zwiêkszany do maksimum. Przez oko³o 30 sekund wypalane s¹ wszelkie niedopalone zanieczyszczenia.
Czêstotliwoœæ i czas trwania operacji mo¿e byæ regulowana poprzez menu ustawieñ.
Optymalny wskaŸnik cena/wydajnoœæ:
Ka¿dy kto szuka Ÿród³a ciep³a, które jest zarówno oszczêdne jak i efektywne powinien pomyœleæ o piecu peletowym. Przy mocy
cieplnej porównywalnej do pieców tradycyjnych, dziêki automatyce i oszczêdnemu spalaniu, piec peletowy jest tañszy w
eksploatacji. Szczególnie jeœli porównamy go z urz¹dzeniami spalaj¹cymi olej opa³owy, gaz, czy wszelkiego typu urz¹dzeniami
elektrycznymi.
W³oska produkcja i wzornictwo:
Piec zaprojektowany i produkowany we W³oszech, zgodnie z norm¹ EN 14785.
Pilot zdalnego
sterowania
Bezpieczeñstwo:
Dziêki kilku ró¿nym alarmom, piec automatycznie reaguje na nieprawid³owe warunki pracy urz¹dzenia. Np. jeœli z jakiegoœ powodu
rura odprowadzaj¹ca spaliny nie zapewni odpowiedniej przepustowoœci i w urz¹dzeniu powstanie nadciœnienie spalin, piec
natychmiast siê wy³¹czy.
Pilot zdalnego sterowania:
Za pomoc¹ ³atwego w obs³udze pilota steruj¹cego, piec mo¿na w³¹czaæ lub wy³¹czaæ, mo¿na równie¿ ustawiaæ temperaturê w
pomieszczeniu.
Zabezpieczenie
Wysoka wydajnoϾ:
przed przegrzaniem
Wysok¹ wydajnoœæ uzyskuje siê dziêki nowemu wymiennikowi ciep³a, który wykorzystuje najbardziej gor¹ce powietrze, zanim opuœci
ono piec w postaci spalin.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem:
Kiedy temperatura otoczenia osi¹ga 33 st. C piec ze wzglêdów bezpieczeñstwa automatycznie siê wy³¹czy. W takiej sytuacji by
urz¹dzenie dzia³a³o konieczny jest rêczny restart pieca.
Tryb oszczêdny
Tryb oszczêdny:
Piec wy³¹czy siê automatycznie gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy o 2 st.C. ustawion¹ w termostacie temperaturê.
Ponowne uruchomienie urz¹dzenia nast¹pi gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie 2 st.C. poni¿ej ustawionej temperatury.
System ten pozwala na oszczêdnoœci w zu¿yciu peletu.