Instrukcja obsługi Orllo Smart-Spy

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi Orllo Smart-Spy
Nowoczesne Technologie dla Wymagających
orllo.pl
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
SPY-SMART
1
I.
WSTĘP
WSTĘP:
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu
ORLLO.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące
specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego
funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.
Należy uważnie przeczytać treść niniejszej
instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.
Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem
prawidłowego funkcjonowania i korzystania z
urządzenia.
Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania
urządzenia.
2
II.
CECHY I
FUNKCJE
CECHY
URZĄDZENIA
ORAZ
FUNKCJE
URZĄDZENIA














Śledzenie on-line GPS + GSM
Geoogrodzenie, podsłuch, zdalne sterowanie
Alarmy: ruchu, wstrząsu, przekroczenia prędkości, SOS
Globalny zasięg
Darmowe aplikacje Android/iOS/WWW
Śledzenie w czasie rzeczywistym
GPS + GSM
Historia przejechanej trasy
Wirtualne ogrodzenie
Alarm o przekroczeniu ustalonej prędkości
Alarm wstrząsowy
Alarm SOS
Zdalne sterowanie z poziomu telefonu/tabletu z systemem
Android, przez WWW oraz platforma SMS
Łatwy do ukrycia - niewielki rozmiar
3
IV.
OPIS
III.
TECHNICZNY
OPIS
URZĄDZENIA
TECHNICZNY
URZĄDZENIA
Specyfikacja Techniczna:













Wymiary ok. 70mm x 37mm x 20mm
Waga 44g
Sieć GSM/GPRS
Pasmo 850/900/1800/1900mHz
Moduł GPS UBLOX
Moduł GSM MTKsimcom800
Czułość GPS -159dBm
Dokładność GPS 5-25 m
Start: zimny 45-80 s, ciepły 35s, gorący 1s
Napięcie i prąd ładowania 5V/1A
Wbudowana bateria 3.7V 1000mAh Li-on
Temperatura pracy od -20 do +55 stC
Temperatura przechowywania -40 do +85 stC
4
IV.
IV.
OPIS
OPIS
TECHNICZNY
TECHNICZNY
URZĄDZENIA
URZĄDZENIA
5
IV.
OPIS
TECHNICZNY
URZĄDZENIA
Znaczenie wskaźników LED
Stan LED czerowny (zasilanie)
Świeci ciągłym światłem
Znaczenie
Normalna Praca
(ładowanie)
Nie świeci
Brak zasilania
Stan LED zielony (GSM/GPRS)
Znaczenie
Zawsze świeci
Szukanie Sieci/Błąd Siecii
Miganie
Normalna praca
Stan LED niebieski (GPS)
Znaczenie
Zawsze świeci
Szukanie GPS
Miganie
Normalna Praca
6
V.
PRZED
PIERWSZYM
UŻYCIEM
Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia:
1. Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby odpowiednio
obsługiwać i użytkować urządzenie.
2. Chronić przed zalaniem i nie poddawać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych .
WAŻNE:
 Urządzenie
(tracker) znajdujące się w
pomieszczeniu lub w zabudowaniach może
wskazywać niewłaściwą lokalizację.
 Przycisk SOS (pomocy) należy przytrzymać przez ok 3sek, następnie
lokalizator wyśle wiadomość informacyjną (lokalizacje) do
przypasanych wcześniej numerów.
 Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień.
Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu poglądowego.
 Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania
urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą .
 Nie należy urządzenia montować blisko nadajników fal radiowych może
powodować zakłócenia w działaniu.
 Lokalizator nie jest wodooszczelny. Jest odporny na deszcz i zachlapania.
 Lokalizatora nie należy montować w podszybiu ani blisko szyby –
elektryczne podgrzewanie szyby może powodować niewłaściwe działanie.
 Karta SIM, którą wkładamy do lokalizatora nie może posiadać kodu PIN.
 Karta SIM powinna być aktywna na połączenia wychodzące i przychodzące
oraz posiadać włączoną transmisję danych.
 Karta SIM musi posiadać środki na koncie.
Uwaga:
Kiedy zielona dioda sieci GSM/GPRS świeci się ciągłym światłem należy
ustawić GPRS i nazwę APN Internetu. Aby to zrobić należy wysłać
odpowiednią komendę, która aktywuje GPRS oraz ustawi APN.
Procedura wysyłania tych komend pokazana jest to na
stronie 9. Wszystkie komendy dostępne są na stronie 11.
7
VI.
Pierwsze
Uruchomienie
Uruchomienie urządzenia
Urządzenie należy podłączyć do zasilania i naładować baterię. Włożyć
kartę SIM dowolnego operatora. Po włożeniu karty SIM urządzenie
automatycznie się uruchomi. Następnie, na urządzeniu powinny zapalić się
diody sygnalizujące działanie. Kolejne miganie diód oznacza właściwą
pracę lokalizatora.
Obsługa i lokalizowanie urządzenia odbywa się za pomocą :
 Komend SMS
 Aplikacji mobilnej
 Strony WWW
WAŻNE:
Lokalizator musi mieć przypisany numer zarządzający tzn. jeden numer
telefonu z którym będzie współpracowało urządzenie (tylko na ten numer
lokalizator będzie odpowiadał i przesyłał swoją lokalizację).
Aby przypisać numer zarządzający należy na numer lokalizatora wysłać
sms-em komendę: Admin123456 + spacja + numer zarządzający
8
Komendy SMS należy wysyłać na nr telefonu karty SIM, która znajduje się
w lokalizatorze. Komendy wysyłamy ze skrzynki nadawczej telefonu.
Komendy SMS i
Lokalizacja
Komendy, które należy wysłać przy pierwszym uruchomieniu:
1)
Admin123456+spacja+ numer np. Admin123456 791609555
2)
Gprs123456 –aktywacja transmisji danych
3)
Apn123456 internet -ustawienie nazwy APN internetu
Po tych komendach możemy wysłać zapytanie o lokalizację:
G123456# lub Where – zapytanie o lokalizację.
Po wysłaniu jednej z komend otrzymamy SMSa zwrotnego z lokalizacją.
Możemy również zadzwonić na numer telefonu karty SIM urządzenia. Po
tej czynności również otrzymamy sms z lokalizacją.
Uwaga:
Ciąg znaków 123456 - to hasło domyślne lokalizatora. Po ewentualnym
zmianie hasła domyślnego należy wprowadzić właściwe hasło w
komendach.
W komendach także nie należy wpisywać znaku „+”
9
Tabelka
komend SMS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Link do lokalizacji w Google Maps
Wskazuje sygnał GPS (V:A-jest sygnał GPS, V:V-brak sygnału)
Data i godzina lokalizacji trackera
Aktualna prędkość lokalizatora
Stan naładowania baterii
Numer IMEI lokalizatora
Komendy SMS:
Nazwa komendy
Rozpoczęcie (brak
komend)
Ustawienie
numeru głównego
Ustawienie
numeru SOS
Ustawienie
powiadomienia
SOS smsem
Ustawienie
powiadomienia
SOS połączeniem
telefonicznym
Zmiana
domyślnego hasła
Ustawienie Sever
ip&port
Ustawienie APN
Ustawienie LBS
Aktywacja
komendy
Begin123456
Odpowiedź
Dezaktywacja
komendy
Odpowiedź
Admin123456+s
pacja+numer
Sos123456+spac
ja+numer
Sossms123456
Admin ok
No admin ok
Sos sms ok
Noadmin123456+
spacja+numer
Nosos123456+spa
cja+numer
Nosossms123456
Soscall123456
Soscall123456 ok
Nososcall123456
No sos call ok
Password123456
+spacja+nowe
hasło
Adminip123456
+spacja+ip+spac
ja+port
Apn123456+loc
al apn content
Addjz=1
Password ok
Addjz=0
Close LBS
10
Begin ok
Sos number ok
No sos number ok
No sos sms ok
Admin ip ok
Apn ok
Open LBS
Tabelka
komend SMS
Ustawienie GPRS
Gprs123456
Gprs ok
Nogprs123456
No gprs ok
Ustawienie
strefy
czasowej
Ustawienie języka
Timezone12345
6+spacja+8
Lag1
Time zone ok
Timezone123456
+spacja+-8
Time zone ok
Przywrócenie
ustawień
fabrycznych
Czestotliwość
odświeżania pozycji
na mapie (10-600s)
Ustawienie
trybu
uśpienia (urządzenie
domyślnie
przechodzi w stan
uśpienia)
Ustawienie wstrząsu
w trybie uśpienia
format
Brak uśpienia
Pokaż lokalizację
Komunikacja
Aktywacja alarmu
wstrząsowego
(domyślnie
włączony)
Powiadomienie
wstrząsowe
połączeniem tel.
Powiadomienie
wstrzasowe smsem
Alarm
ruchu
(odległość:1005000m)
Przekroczenie
prędkości
(50120km/h)
Geoogrodzenie
Parametry
urządzenia
Status urządzenia
Switched
english
No reply
to
Upload123456+
czas odświeżania
Upload ok
Sleep123456+sp
acja+czas
Sleep time ok
Wake up by sms,
call, press button
Sleep123456+sp
acja+shock
Sleep shock ok
Wake
up
by
shock, sms, call,
press button
Nosleep123456
Where
or
G123456#
monitor
No sleep ok
Link do mapy
Google
Monitor123456
Shock123456
Shock ok
vibcall123456
Shock call alarm
ok
vibsms123456
Move123456+sp
acja+odległość
Speed123456+sp
acja+wartość
prędkości
stockade+12345
6+spacja+long,la
t;long,lat
Param1
status
In this mode, you
could hear the
voice around units
after call it
Noshock123456
No shock ok
Shock sms alarm
ok
Move ok
Nomove123456
Nomove ok
Speed ok
Nospeed123456
Nospeed ok
stockade ok
nostockade12345
6
Nostockade ok
Software version,
date,
imei,
ip&port, apn, web
platform
Bat:4,gprs:1.gsm:
3,gsm:1,acc:0,oil:
0,power:1,s:0
Param2
Admin number,
sos number, move
distance, speed,
etc
UWAGA
Jeśli lokalizator nie reaguje na komendy SMS, należy wysłać komendę
Begin123456, a następnie ponownie wysłać kolejno komendy ADMIN, GPRS oraz
APN.
11
Strona WWW
Urządzenie możemy lokalizować za pomocą strony internetowej po
zalogowaniu:
http://www.zg666gps.com
1.
2.
3.
4.
5.
Należy wybrać język polski
Zaznaczyć logowanie przez IMEI
Wpisać IMEI znajdujący się na obudowie lokalizatora
Wpisać domyślne hasło 123456
Kliknąć Go->nastąpi logowanie
Gdy lokalizator przechodzi w stan uśpienia, wtedy jest nieaktywny na
mapie na stronie www i aplikacji. Po wysłaniu smsa lub wykonaniu
połączenia na lokalizator staje się aktywny (online). Aby lokalizator
automatycznie się aktywował po wstrząsie należy wysłać komendę
Shock123456 - funkcja przydatna podczas śledzenia pojazdu.
12
Ekran Główny strony WWW po zalogowaniu
13
Strona WWW
Panel boczny strony www
W panelu bocznym pokazuje się zaznaczona na zielono nazwa lokalizatora
(online). Jeśli nazwa lokalizatora jest szara oznacza, że lokalizator jest w
trybie offline - aby go wybudzić należy wysłać SMS lub zadzwonić.
Kiedy lokalizator nadal jest w trybie offline należy sprawdzić czy
poprawnie ustawiliśmy nazwę APN oraz GPRS.
Niżej dostępna jest aktualna pozycja, historia trasy oraz więcej (informacje
ogólne).
Stop - lokalizator bez ruchu
Ruch 0.45- lokalizator w ruchu, aktualna prędkość
14
Aplikacja
mobilna-
Aplikacje mobilną należy pobrać ze strony:
Pobranie
http://orllo.pl/oprogramowanie
Na system Android:
Aplikacja do lokalizatorów SPY-CAR, MY-SPY i G-STAR
QR kod do aplikacji:
Na system IOS:
https://itunes.apple.com/us/app/tkstar-gps/id725581895?mt=8
15
\
Aplikacja
mobilnaLOGOWANIE
1)
2)
3)
4)
Należy zaznaczyć logowanie przez IMEI
Wpisać IMEI znajdujący się na obudowie lokalizatora
Wpisać domyślne hasło 123456
Nacisnąć zaloguj -> przejście do aplikacji
16
\
Aplikacja
mobilna
Stan urządzenia
Connected - połączony, gotowy do pracy
Disconnected, Offline - nieaktywny/niedostępny, brak połączenia
1) Śledzenie w czasie rzeczywistym - aktualna pozycja na mapie
2) Zapis przejechanej trasy-odtworzenie historii przejazdu
3) Ustawienie geoogrodzenia (zaleca się ustawienie promienia
większego niż 300m )
4) Wysyłanie komend SMS i GPRS
5) Informacje o urządzeniu (podstawowe ustawienia)
6) Otrzymane wiadomości
7) Ustawienie alarmów
8) Ładowanie (niedostępne)
9) Wylogowanie – wyjście z aplikacji
17
Aplikacja
mobilna
Śledzenie w czasie rzeczywistym:
Uwaga! Aby wysyłanie komend przez SMS było możliwe przez aplikację
należy najpierw ustawić nr telefonu karty SIM. -> Przycisk " Info o"
18
Wysyłanie komend za pomocą aplikacji:
19
Następnie należy ustawić numer główny w -> używane -> Wyślij komendę przez
GPRS/SMS -> Wpisz numer główny (numer, za pomocą którego będziemy
obsługiwać lokalizator) hasło urządzenia domyślne. Jeśli nr został wcześniej dodany
z poziomu skrzynki nadawczej telefonu (admin123456) nie jest konieczne ponowne
dodawanie numeru.
Po tych czynnościach możliwe jest obsługiwanie lokalizatora z poziomu aplikacji
przez komendy GPRS/SMS. Komendy możemy wysyłać z zakładki Wspolne lub
Glowne.
Wszystkie komendy SMS można także wysyłać z poziomu skrzynki nadawczej
telefonu.
20
Najczęstsze problemy:
1) Nie mogę zainstalować aplikacji na telefonie z Android.
- Proszę w ustawieniach telefonu zmienić : Zabezpieczenie -> Nieznane
źródła -> Zezwalaj na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
2) Lokalizator cały czas jest w trybie offline, proszę sprawdzić czy :
- została ustawiona nazwa APN i GPRS
- Karta posiada środki na koncie
- Lokalizator jest w trybie uśpienia
3) Mapa w aplikacji jest niewidoczna:
- zaktualizuj mapy Google
4) W aplikacji pojawia się poniższy komunikat:
- Zaktualizuj usługi Google oraz Mapy Google w Sklep PLAY
21
XIV.
GWARANCJA
I WSPARCIE
PO
SPRZEDAŻY
Wsparcie Gwarancyjne i Posprzedażowe:
GWARANCJA
Produkty ORLLO objęte są gwarancją. Okres gwarancji na wszystkie
produkty firmy Orllo Electronics wynosi 12 miesięcy, o ile nie podano
inaczej. Oznacza to, że firma Orllo Electronics zapewni bezpłatne usługi
naprawcze w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
Dokładamy wszelkich starań, żeby naprawy gwarancyjne produktów
realizowane były w terminie nieprzekraczającym 14 dni.
ZWROT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient ma prawo zwrotu
zakupionego produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 od otrzymania
produktu.
W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży jako firma/przedsiębiorca,
prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14
dniowego zwrotu nie przysługuje.
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. Z 24 czerwca 2014
r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość
jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a
Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
W przypadku nieuzasadnionego zwrotu, kupujący będzie zobowiązany do
pokrycia kosztów związanych z odesłaniem produktu do kupującego.
WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE
Klienci Orllo Electronics mają możliwość korzystania ze wszechstronnej i
profesjonalnej pomocy technicznej. Przeszkoleni specjaliści ORLLO
odpowiedzą na pytania dotyczące funkcjonowania zakupionego
urządzenia i podejmą stosowne działania w celu rozwiązania problemu.
Kontakt z Działem Technicznym ORLLO:
Tel. 600 015 406 lub e-mail [email protected]
22
XV.
OFERTA
ORLLO
ORLLO – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA WYMAGAJĄCYCH
Firma ORLLO jest dynamicznie rozwijającą się marką z produktami o
najwyższej jakości, wyrazistym stylu i przystępnej cenie.
Oferujemy wyjątkowe produkty, które są połączeniem elegancji,
wyrafinowania, wysokiej jakości wyrobu, nowoczesnych rozwiązań
technicznych i najnowocześniejszego design’u. Naszą ofertę kierujemy do
tych, którzy cenią wygodę elegancję oraz nowoczesny styl życia. Wśród
oferowanych produktów znajdują się wideorejestratory samochodowe,
kamery sportowe, kamery IP WiFi i szpiegowskie, głośniki mobilne,
lokalizatory GPS, smartwatche i inne.
Jesteśmy świadomi, iż sukces należy budować przede wszystkim na
zaufaniu i zadowoleniu Klientów. Pracownicy firmy postępują zgodnie z
kodeksem etycznym, który kładzie nacisk na profesjonalizm i orientację na
klienta. Głównym i najwyższym celem jest długoterminowe zadowolenie
klientów.
Orllo Electronics Polska ma wyraźny udział w rozwoju ogólnodostępnych
usług, poprzez wprowadzanie nowych standardów dla Klienta i w pełni
współpracuje z organizacjami handlowymi w poszczególnych krajach.
Obecnie firma współpracuje z szeroko znanymi w Europie Środkowej
firmami, zarówno na poziomie dostawcy produktów, jak i współpracy przy
różnych komercyjnych i niekomercyjnych projektach.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie orllo.pl
23

Podobne dokumenty

Instrukcja obsługi Orllo G-STAR

Instrukcja obsługi Orllo G-STAR najwyższej jakości, wyrazistym stylu i przystępnej cenie. Oferujemy wyjątkowe produkty, które są połączeniem elegancji, wyrafinowania, wysokiej jakości wyrobu, nowoczesnych rozwiązań technicznych i...

Bardziej szczegółowo