zabytki na czterech kółkach inwestycje w kompostowni

Komentarze

Transkrypt

zabytki na czterech kółkach inwestycje w kompostowni
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
15/2015
W NUMERZE:
ZAJRZYJ NA
PODWÓRKO
– str. 3
ZABYTKI NA CZTERECH KÓŁKACH
Piękne, wiekowe auta jeździły po naszych drogach od 8 do 12 lipca podczas 38. Międzynarodowego Beskidzkiego
Rajdu Pojazdów Zabytkowych, który był jednocześnie 8. Rundą Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych, a sama
impreza po raz kolejny została wpisana do międzynarodowego kalendarza rajdów pojazdów zabytkowych i uzyskała
akceptację FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens) w kategorii B.
– Rajd, którego jednym z organizatorów
jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej, to dla jego uczestników nie tylko okazja do zaprezentowania szerokiemu audytorium zabytkowych
pojazdów, ale również sposobność do poznania historii oraz współczesności naszego miasta. O turystycznej atrakcyjności Bielska-Bia-
łej stanowią także liczne imprezy, które cyklicznie są tutaj organizowane. Mam nadzieję,
że czas spędzony w Bielsku-Białej pozostawi
u państwa jedynie miłe wspomnienia i w przyszłości będziecie chętnie powracać do naszego miasta – powiedział prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, witając uczestników rajdu.
Bazą rajdu był SPA Hotel Jawor w Jaworzu. Organizatorzy spodziewali się przyjazdu ponad 70 załóg z całego kraju jak
i z zagranicy – z Niemiec, Czech, Austrii,
Słowacji i Białorusi.
ciąg dalszy na str.16
IKARY
Z BIELSKA-BIAŁEJ
– str. 5
PO REMONCIE
DROGI JAK
MARZENIE
– str. 6
INWESTYCJE W KOMPOSTOWNI
ZNAJDŹ NOWEGO
PRZYJACIELA
W SCHRONISKU
– str. 7
W Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej realizowane są obecnie dwie ważne inwestycje związane
z hermetyzacją całego procesu kompostowania odpadów. W ich efekcie zmniejszy się uciążliwość kompostowni
dla otoczenia ZGO.
Nowy Zakład Gospodarki Odpadami
został oddany do użytku w 2012 roku. Po
wprowadzeniu w połowie 2013 roku nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi okazało się, że do kompostowni trafia ogromna ilość odpadów mokrych –
przede wszystkim skoszonej trawy i innych
odpadów biodegradowalnych. Tworząc ten
zakład, nie przewidywano aż tak wielkiego wzrostu oddawanych do ZGO odpadów
mokrych. Mieszkańcy Lipnika, w której to
dzielnicy znajduje się Zakład Gospodarki
Odpadami, a nawet dalszych dzielnic Bielska-Białej, zaczęli skarżyć się na trudne do
zniesienia, nieprzyjemne zapachy wydobywające się z ZGO.
Prezydent miasta zdecydował o podjęciu inwestycji, które mają doprowadzić
do ograniczenia nieprzyjemnych zapachów
z kompostowani i tym samym uciążliwości
dla mieszkańców związanych z jej działaniem.
Obecnie na terenie ZGO S.A realizowane są te dwie ważne inwestycje związane
z hermetyzacją procesu kompostowania: od
momentu przyjęcia odpadów do końcowego
uzyskania ostatecznych produktów kompostowania. Taka hermetyzacja bezpośrednio
przełoży się na ograniczenie występowania
uciążliwości zapachowych mających źródło
w kompostowni i poprawi znacząco komfort
życia mieszkańców pobliskich terenów.
ciąg dalszy na str. 3
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
KRONIKA
DUPA
HAFCIARKA
SA£ATA
– SENIORKA
ZŁOTE ŁANY:
INTEGRACJA
NA SZKLE
MALOWANE
Prace hafciarki Wandy Kowalewskiej pokazano 25 czerwca w Domu Kultury Włókniarzy. Artystka jest dobrym duchem istniejącego od początku lat 80. XX wieku Koła Haftu i Zdobnictwa Artystycznego w DK Włókniarzy. Zawsze służy radą i pomocą szczególnie tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z igłą. Już w szkole Wanda Kowalewska interesowała się szydełkowaniem i robótkami na drutach. Zawodowo związana była z bielskimi zakładami włókienniczymi (Bielska Dzianina, Merilana, Wega). Po przejściu na emeryturę w 1980 r. ręczne robótki zapełniły jej wolny czas, z czego cieszą się znajomi i rodzina, których obdarowuje swoimi pracami. W swoim bogatym dorobku posiada: hafty (richelieu, angielski, pełny, przewlekany, krzyżykowy, gobelinowy, kolorowy – igłą malowany); koronki (frywolitki – koronki robione na czółenku); serwetki (szydełkowe i na drutach); obrusy i gobelinki. Brała udział w licznych wystawach zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.
Opr. JacK
Blisko 60 osób wzięło udział w ognisku integracyjnym zorganizowanym 7 lipca w leśniczówce przy ul. Górskiej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Złote Łany i Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany. Najmłodszy uczestnik spotkania miał 14 miesięcy, a najstarsza w tym gronie seniorka ukończyła niedawno 90 lat. Wśród uczestników spotkania były również osoby niepełnosprawne oraz wolontariusze, także ci, którzy współpracę z fundacją już zakończyli, ale czują się związani emocjonalnie z tym środowiskiem. Czas spędzony razem był okazją do wspólnych rozmów, śpiewów przy wtórze akordeonu oraz do kontaktu z przyrodą i, co ważne, do smacznego typowo piknikowego poczęstunku, czyli duszonek.
Ogniska integracyjne mają wieloletnią tradycję. W zamyśle inicjatorów spotkań są imprezą łączącą wiele osób; potrzebujących pomocy z tymi, którzy jej udzielają, oraz z tymi, którzy są tylko sympatykami takiej działalności. r
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA
BIELSKA-BIAŁEJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Bielska-Białej
Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej nr XLV/1102/2014 z dnia 30 września 2014 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Bielska-Białej (przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XIX/487/2012 z dnia 29 maja 2012 r.)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 sierpnia 2015 roku do 4 września 2015 roku Podsumowano wyniki Międzynarodowego Konkursu Malarstwa na Szkle (z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni Dzieło rąk i serca, który był realizowany w ramach projektu dofinansowa- świątecznych)
nego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie. Konkurs zorganizował Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, a jego w siedzibie Biura Rozwoju Miasta przy partnerem ze Słowacji było Oravske kulturne stredisko w Dolnym Kubinie. Placu Ratuszowym 6
w poniedziałki, wtorki, środy, piątki Wzięło w nim udział 87 twórców dorosłych oraz 340 dzieci z Polski i ze w godz. od 11.00 do 13.00
Słowacji, którzy złożyli łącznie około 500 prac. – Poziom prac był bardzo w czwartki w godz. od 14.00 do 17.00
wysoki i równy, z tego powodu jury postanowiło wybrać 7 najlepszych oraz na stronie internetowej Biura Rozwobez wskazywania miejsc – powiedział koordynator projektu Zbigniew Mi- ju Miasta (Biuletyn Informacji Publicznej). cherdziński z ROK. Nagrody otrzymali: Józef Hulka (Łękawica), Katarzyna Janik (Żywiec), Jana Michalkova (Hummenne – Słowacja), Włodzi- Zmiana studium dotyczy rezygnacji z remierz Ostoja-Lniski (Czersk), Lilianna Pleńkowska (Żywiec), Zdzisław alizacji ulicy zbiorczej o nazwie roboczej Nowopiekarska na odcinku pomiędzy ul. Słonina (Świątniki), Marta Walczak-Stasiowska (Zakopane). Komorowicką a ul. Sarni Stok.
Grażyna Bryniarska (Zakopane), Martina Chudajakova (Sihelne – Słowacja), Jakub Gazurek (Istebna), Katarzyna Pastor (Twardorzeczka), Aniela Dyskusja publiczna nad przyjętymi w proStanek (Chochołów), Paweł Wojcieszak (Bielsko-Biała) – odebrali kon- jekcie studium rozwiązaniami odbędzie się kursowe wyróżnienia. W kategorii dzieci i młodzieży przyznano 12 na- w dniu 13 sierpnia 2015 roku w siedzibie gród i 38 wyróżnień. JacK Biura Rozwoju Miasta o godz. 15.00.
FENOMEN Z APLAUZEM
W dniach 10-14 czerwca odbył się 36.Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2015, na którym zespół taneczny Fenomen z Domu Kultury w Kamienicy otrzymał Srebrny Aplauz w kategorii inscenizacja taneczna (jazz, modern, contemporary, balet). Jest to najwyższe wyróżnienie dla bielskiego zespołu w tej kategorii. Układ nosi nazwę Na podwórku, przygotowała go choreograf zespołu Alicja Paleta. Fenomenowi gratulujemy tego sukcesu. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 roku.
3
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
FAKTY
INWESTYCJE W KOMPOSTOWNI
dokończenie ze str. 1
Pierwsza z inwestycji w ZGO polega na budowie
czterech dodatkowych bioreaktorów oraz na rozbudowie kompostowni o szczelną halę przyjęcia odpadów biodegradowalnych, w której nastąpi optymalne
przygotowanie odpadów do procesu kompostowania.
Wykonawcą tego zadania – wyłonionym w postępowaniu przetargowym – jest Bielskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego S.A. Do jego obowiązków należy: wykonanie i przekazanie projektów wykonawczych, przeprowadzenie prac ziemnych, rozbiórka dotychczasowych wiat magazynowych, wykonanie fundamentów hali, zabetonowanie płyt dennych
dwóch komór bioreaktorów, rozpoczęcie prac związanych ze wznoszeniem ścian bioreaktorów, wykonanie muru oporowego – sieci wodno-kanalizacyjnych,
elektrycznych i innych oraz budowa budynku socjalno-biurowego. Obecnie postęp prac wynosi ok. 30
proc., planowany termin zakończenia prac to 16 listopada 2015 r.
Druga inwestycja dotyczy zabudowy istniejącego placu dojrzewania, magazynowania i obróbki
mówi prezydent
Bielska-Białej
Jacek Krywult:
Zakład Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej
to z pewnością nowoczesne przedsięwzięcie komunalne. Jednak po lawinowym wzroście ilości oddawanych do niego odpadów mokrych, zwłaszcza
zielonych – po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w mieście – koniecznym
stała się realizacja nowych inwestycje w ZGO dla
rozwiązania problemu uciążliwości zapachowych
związanych z funkcjonowaniem tego zakładu. Należą do nich budowa podczyszczalni odcieków ze
składowiska, tworzenie czterech kolejnych bioreaktorach oraz całkowita hermetyzacja procesów zagospodarowania odpadów mokrych. Jestem przekonany, że realizacja tych ważnych dla komfortu życia mieszkańców Bielska-Białej inwestycji przyniesie dobry efekt. q
końcowej kompostu/stabilizatu zamkniętą halą wraz
z systemem ujęcia i oczyszczania powietrza z jej wnętrza. Wykonawcą tej inwestycji, również wyłonionym
w postępowaniu przetargowym, jest Budimex S.A.
W przypadku tego zadania prace polegają na: wykonaniu i przekazaniu projektów wykonawczych, przeprowadzeniu prac ziemnych, wykonaniu – palowania terenu, fundamentów hali, konstrukcji hali oraz jej
przykrycie, muru oporowego, wybudowaniu budynku
maszynowni oraz drogi przeciwpożarowej. Inwestycja
ma zostać zakończona jesienią tego roku, postęp prac
wynosi obecnie ok. 50 proc.
Wykonawcy obu inwestycji zadeklarowali realizację prac w taki sposób, aby nie kolidowały one
z normalną pracą kompostowni i bieżącego funkcjonowania ZGO.
JacK
ZAJRZYJ NA PODWÓRKO
To już drugi zielony zakątek urządzony przez
Zieleń Miejską na zlecenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w ramach współpracy pomiędzy jednostkami miejskimi. Po udanej inauguracji takiej współpracy podczas założenia skweru przy ul. Sobieskiego, tym razem urządzony został skwerek wielkości około 200 m kw. na dziedzińcu kamienicy przy ulicy 11 Listopada 64.
Budynek ten w zeszłym roku zmienił swój wygląd
za sprawą remontu elewacji przeprowadzonego przez
ZGM. Jest to budynek zabytkowy, nad którym czuwa
konserwator zabytków. W jego podwórku zachowano
zabytkowe torowisko, które jest pozostałością sklepu i magazynu towarów żelaznych zlokalizowanego
przed laty w tym miejscu. Teraz nie tylko elewacja
cieszy oko przechodniów i mieszkańców, ale i nie-
wielkie podwórko, które niemal z dnia na dzień zazieleniło się i zostało obsadzone drzewami i krzewami.
– Mieszkańcy doznali niemal szoku, bo rozłożyliśmy na skwerku trawnik z rolki, a więc błyskawicznie w tym miejscu wyrósł trawnik – opowiada Maciej Hryculak z Zieleni Miejskiej, podkreślając, że zielone zagospodarowanie dziedzińca zostało bardzo ciepło przyjęte przez mieszkańców.
W tym miejscu miasta nie ma zbyt wiele zieleni, więc każdy taki fragment jest pożądany. A ponieważ przez bramę na ten dziedziniec zajrzeć może każdy, to i przechodnie mogą dostrzec urodę tego miejsca. Na skwerku posadzone zostały buk purpurowy, klon ginnala
i graby Pendula. Nasadzenia są łatwe w utrzymaniu, o charakterze miejskim, niewysokie. Po-
mysłodawcy tego rozwiązania mają nadzieję, że zieleń trwale będzie upiększać to miejsce.
– Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Zielenią Miejską, która zaowocuje tym, że następne urocze, a zaniedbane zakątki będziemy starali się eksponować przy okazji remontów naszych kamienic, by
cieszyły oczy mieszkańców – mówi dyrektor ZGM Anna Nawrocka. kk
4
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
MIASTO
ŚWIĘTO BŁĘKITNYCH MUNDURÓW
15 lipca w Bielskim Centrum Kultury policjanci
z garnizonu bielskiego wspólnie z mundurowymi Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji uczcili obchody 96. rocznicy powstania policji. W uroczystej
akademii uczestniczył zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach mł. insp. Piotr
Kucia, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji oraz parlamentarzyści.
– Ten szczególny dzień jest okazją do refleksji, zadumy i przemyśleń, do spojrzenia wstecz i podsumowań.
Jest też okazją do podziękowań za sumienną służbę,
do wyróżnień, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie
policyjne. Jest to również sposobność, aby spotkać się
z wami, szanowni goście, w odmiennej – niż na co dzień
– świątecznej atmosferze i móc wam serdecznie podziękować za wszystko, co czynicie, aby nas wesprzeć
i wzmocnić w realizacji jakże ważnych i szczytnych zadań. Dzisiejsze święto jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy z zaangażowaniem, narażeniem życia i zdrowia pełnią tę zaszczytną służbę – mówił komendant
miejski policji w Bielsku-Białej insp. Dariusz Matusiak.
Uroczyste obchody Święta Policji połączone były
z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów
prawa. Nowe pagony założyło 153 policjantów. Najwięcej, bo aż 35, uzyskało stopień starszego aspiranta. 14
policjantów odznaczonych zostało medalami Za długoletnią służbę oraz odznakami Zasłużony policjant. Medalem za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP
w Katowicach uhonorowany został zastępca śląskiego
komendanta wojewódzkiego policji mł. insp. Piotr Kucia.
W czasie uroczystości Delegacja Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Bielska-Białej na czele z prezesem majorem w stanie spoczynku Waldemarem Jagiełło odznaczyła komendanta
miejskiego policji w Bielsku-Białej insp. Dariusza Matusiaka medalem Za zasługi dla osób uczestniczących
w misjach poza granicami państwa i członków wspierających organizację. Kilkunastu policjantów i pracow-
ników cywilnych policji, za rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, zostało uhonorowanych nagrodami rzeczowymi przez przedstawicieli
władz samorządowych.
Komendant miejski policji w Bielsku-Białej podziękował osobom, które szczególnie troszczą się
o sprawy bezpieczeństwa w mieście i powiecie. Prezydentowi Bielska-Białej Jackowi Krywultowi wręczono statuetkę Przyjaciela policji.
– Nikogo nie trzeba przekonywać, że praca policjantów jest trudna i z roku na rok coraz bardziej niebezpieczna. Wszystko to za sprawą coraz bardziej wyrafinowanych metod stosowanych przez przestępców.
Jeszcze niedawno z wieloma bandyckimi działaniami
spotykaliśmy się głównie w książkach i filmach kryminalnych. Dziś stały się one ponurą rzeczywistością.
W związku z tym samo zaangażowanie i poświęcenie dla służby to zdecydowanie za mało. Obecnie policjanci muszą być doskonale wyszkoleni, wyposażeni
w odpowiedni sprzęt i – co chyba najważniejsze – powinni posiadać umiejętność podejmowania właściwych
i szybkich decyzji. Bielscy policjanci – sądząc po osiąganych wynikach – wszystkie te przymioty posiadają –
powiedział prezydent Jacek Krywult. – Nasza komenda od lat szczyci się przecież wysoką wykrywalnością
przestępstw i skutecznością w ich zwalczaniu. Z prawdziwą dumą chcę podkreślić, że Bielsko-Biała to jedno
z najbardziej bezpiecznych miast w województwie. I za
to należą się podziękowania wszystkim funkcjonariuszom miejscowego garnizonu. Warto przy okazji zwrócić uwagę na modelową wręcz, wieloletnią współpracę bielskiej komendy z lokalnym samorządem. Dzięki
naszemu współdziałaniu udało się podjąć wiele inicjatyw, które dodatkowo wpłynęły na eliminację zagrożeń
i tym samym na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście. Przykłady naszej współpracy można by mnożyć: finansowane przez miasto dodatkowe
patrole, wspólne działania policji i straży miejskiej czy
wreszcie nasze wspólne zaangażowanie w organizo-
ZAPALIŁ SIĘ LAS
16 jednostek straży pożarnej gasiło duży pożar w trudno dostępnym kompleksie leśnym. W wyniku pożaru ucierpiała jedna osoba. Na szczęście to tylko
niektóre z elementów ćwiczeń, które odbyły się 18 czerwca na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Bielsko.
O godzinie 15.00 syrena zawyła
w 15 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, dając znak rozpoczęcia corocznych ćwiczeń doskonaląco-szkoleniowych
dla Kompanii Gaśniczej OSP nr 2 Śląskiej
Brygady Odwodowej. Na miejsce koncentracji wybrano budynek Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Leszczyńskiej, skąd po krótkiej odprawie zastępy udały się alarmowo do działań.
– W tym roku ćwiczenia zostały zorganizowane na terenie kompleksu
leśnego Nadleśnictwa Bielsko w rejonie
zbiorników małej retencji Leśnictwa Lipnik. Scenariusz zakładał pożar na obszarze pół hektara młodnika. Ogień rozprzestrzeniał się i objął przyległy teren leśny.
Zastępy rozwinęły ponad kilometrową
linię wężową i na zasadzie przepompowywania woda dotarła do prądownic
strażaków bezpośrednio gaszących pożar. Z chwilą połączenia ostatnich odcinków węży motopompy pływające znajdujące się w punkcie czerpania wody
z pełną mocą rozpoczęły pompowanie
wody, która po chwili dotarła do zbiorników samochodów gaśniczych, a następ-
wane przez Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa,
Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego. Znakomitym przykładem naszego współdziałania jest również
zaangażowanie miasta w polepszenie warunków pracy policjantów. Przypomnę, że samorząd bardzo aktywnie włączył się w budowę nowej komendy. Nie tylko przekazaliśmy teren pod tę ważną i potrzebną inwestycję, ale braliśmy aktywny udział w przygotowaniach do tego przedsięwzięcia. Dla władz Bielska-Białej sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców
są absolutnie priorytetowe. Dlatego właśnie tak cenimy
i pielęgnujemy naszą współpracę w policją. Chciałbym
dziś zapewnić, że nadal – na miarę naszych możliwości – będziemy wspierać bielską Komendę we wszystkich jej działaniach. Bielscy policjanci zawsze będą
mieli w lokalnym samorządzie sojusznika, zwłaszcza
w trudnych sytuacjach. Nie jest przecież tajemnicą, że
polskie prawo jest kulawe i często stawia w bardziej
uprzywilejowanej sytuacji przestępców, niż stróżów
prawa. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Nie może
być tak, że policjanci – z obawy przed konsekwencjami – będą się bali interweniować. Ten stan rzeczy musi zostać zmieniony – dodał prezydent Bielska Białej.
Podczas uroczystości dyrektor bielskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Andrzej Listowski przekazał na ręce szefa bielskiego garnizonu
ufundowany sprzęt – laptopy, wózki do mierzenie odległości oraz aparaty fotograficzne. Obchody Święta Policji w Bielsku-Białej uświetnił występ policyjnej orkiestry. JacK
nie pojawiła się na prądownicach. W tym
momencie zrealizowany został plan bieżącego dostarczania wody do źródła
ognia i rozpoczęło się natarcie na palący się las – informował rzecznik PSP
Bielsko-Biała kpt. Patrycja Pokrzywa.
Poza jednostkami z OSP w ćwiczeniach
brał również udział zastęp z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1, który
przy pomocy potężnego agregatu pompowego zasysał wodę z drugiego zbiornika retencyjnego. W trakcie ćwiczeń dokonano niewielkiej pozoracji, której nie
zakładał wcześniejszy scenariusz. Na
drodze leśnej uległ lekkiemu wypadkowi
jeden z turystów. Druhowie natychmiast
ruszyli na pomoc poszkodowanemu.
Przebieg ćwiczeń obserwowali
m.in. przedstawiciele służb współdziałających – Leśnictwa Lipnik, Leśnic-
twa Straconka, Nadleśnictwa Bielsko,
Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz
przedstawiciele mediów. Podsumowania ćwiczeń dokonano na terenie OSP
Lipnik. Opr. JacK
5
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
MIASTO
IKARY Z BIELSKA-BIAŁEJ
Wzruszenie, zachwyt i podniosła atmosfera towarzyszyły
pierwszemu pokazowi filmu pt. Ikary z Bielska-Białej, który odbył się
24 czerwca w Bielskim Centrum Kultury. W pokazie uczestniczyli
nagrodzeni statuetką Ikara, ludzie kultury i sztuki oraz przyznający
nagrody Ikara prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, a także radni
Rady Miejskiej Bielska-Białej.
Kadr z filmu, na zdjęciu Stanisław Janicki
Realizatorami filmu są reżyser
i scenarzysta Marek Luzar oraz dziennikarz i producent telewizyjny Mirosław Sokół, którzy w niebanalny sposób
przybliżają sylwetki twórców nagrodzonych nagrodą Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar. Są wśród nich królowa swingu
Maria Koterbska, światowej sławy rzeźbiarz Bronisław Krzysztof, aktorka Anna
Guzik, wokalistka Beata Przybytek, filmowiec Stanisław Janicki, reżyser i malarz Andrzej Łabiniec, poeci Stanisław
Gola i Juliusz Wątroba, dyrektor Teatru
Lalek Banialuka Lucyna Kozień czy dyrektor Bielskiego Centrum Kultury Władysław Szczotka.
Autorzy filmu Marek Luzar i Mirosław
Sokół
– Nie wszyscy bohaterowie filmu są powszechnie znani, jednak ich
aktywność artystyczna zasługuje na
uznanie i wielki szacunek. Film pokazuje artystów w ich naturalnym środowisku. Praca przy filmie Ikary z Bielska-Białej była dla mnie wielką przy-
jemnością, przede wszystkim dlatego, że poznałem wspaniałych ludzi.
Niektórych z nich znałem tylko z nazwiska, innych zupełnie nie znałem,
a szkoda. Tak mało jest bowiem osób
wielkich, a skromnych. Potrafili oni
z pasją opowiadać o swojej pracy i życiu. Pozwolili mi wejść w swój świat.
O każdym ze swoich bohaterów mógłbym zrobić osobny film. Montaż materiału to było jak krojenie żywego organizmu. Dla każdego z artystów wykreowałem ich osobistą przestrzeń,
w której stają się przewodnikami. Pozwoliłem się im oczarować. Do tego
posłużyła mi animacja – mówił Marek
Luzar
Autorzy filmu nawiązali do tradycji bielskiej animacji, w filmie kreuje ona
światy, do których zabierają nas artyści
opowiadający o swoich pasjach.
– Realizacja filmu trwała kilka
miesięcy. Same zdjęcia filmowe odbywały się w kilku atrakcyjnych miejscach
miasta. Potem były zdjęcia trickowe i to,
co zajmuje najwięcej czasu, czyli animacja i wdrażanie naszych pomysłów
w rzeczywistość filmową – informował
Mirosław Sokół.
Film, który trwa 30 minut uzyskał wsparcie w ramach konkurs ofert
na realizację zadań własnych miasta
Bielsko-Biała z zakresu kultury i sztuki. Jest to pierwsza część cyklu filmów
o Ikarach, autorzy mają nadzieję w kolejnych ukazać pozostałych twórców.
Już teraz rozpoczęły się pracę nad kolejnym odcinkiem.
JacK
URODZINY
MARII KOTERBSKIEJ
Najsłynniejsza śpiewająca mieszkanka stolicy Podbeskidzia
– Maria Koterbska 13 lipca obchodziła 91. urodziny. Szacowną
jubilatkę – wpisaną do Księgo zasłużonych dla Bielska-Białej –
odwiedził z tej okazji prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult,
składając najserdeczniejsze życzenia.
Z pewnością Marię Koterbską
znają niemal wszyscy dorośli obywateli naszego miasta i kraju, jednak dla
młodszych czytelników przede wszystkim czytelników przypominamy w skrócie jej drogę życia. Królowa swingu –
bo tak ją nazywano, gdy jako pierwsza
w Polsce śpiewała swingujące piosenki
– pochodzi z rodziny muzycznej, wielce
zasłużonej dla polskiego życia muzycznego i teatralnego w Bielsku i Białej. Nic
więc dziwnego, że chociaż za oficjalny debiut estradowy Marii Koterbskiej
uważany jest występ w noc sylwestrową 1949 roku w Katowicach, to wcześniej znajdziemy ją w obsadzie Krakowiaków i górali Jana N. Kamińskiego
wystawionych 16 czerwca 1945 r. w reżyserii Rudolfa Luszczaka, w prowizorycznej oprawie scenograficznej Elwiry Czech-Kamińskiej. Było to pierwsze
przedstawienie na scenie bielskiego teatru po wojnie, przygotowane przez reaktywowana Sekcję Dramatyczną Towarzystwa Teatru Polskiego. W 1949
r. Maria Koterbska, studentka farmacji,
wystąpiła w sylwestrowym programie
Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego
w Katowicach w programie Studenci
i aktorzy – Warszawie. Usłyszał ją tam
Jerzy Harald i złożył propozycję współpracy z Orkiestrą Taneczną Rozgłośni
Maria Koterbska i prezydent Jacek Krywult
Śląskiej Polskiego Radia. Wielki sukces M. Koterbska odniosła po nagraniu z orkiestrą radiową Jerzego Haralda (pierwszy koncert w Filharmonii Śląskiej 2 października 1950 r.) piosenek
Brzydula i rudzielec, Mój chłopiec piłkę kopie i Wrocławska piosenka (muzyka Jerzy Harald, słowa Eugenia Wnukowska, 1953 r.). W latach 1952-1956
współpracowała z krakowskim Teatrem
Satyryków. Współtworzyła Wagabundę
– jeden z najpopularniejszych kabaretów powojennej Polski. Koncertowała
z zespołami Wiktora Kolankowskiego
i Tomasza Śpiewaka w kraju i za granicą, w wielu krajach Europy, w Izraelu oraz w ośrodkach polonijnych USA
i Kanady. Odnosiła sukcesy na wielkich
krajowych festiwalach – m.in. w Sopocie w roku 1963 zdobyła II nagrodę;
w Opolu honorowe Grand Prix w 1987 r.
Dorobek piosenkarski Marii Koterbskiej to ponad 1500 utworów. Jest
laureatką Nagrody Artystycznej Polskiej Estrady Prometeusz 1996 za wybitne osiągnięcia w sztuce estradowej.
W filmie Irena do domu! zaśpiewała
piosenkę Karuzela, która była przebojem. Piosenki w jej wykonaniu wykorzystano także w filmie Sprawa do załatwienia.
JacK
6
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
MIASTO
PO REMONCIE DROGI JAK MARZENIE
10 lipca Miejski Zarząd Dróg odebrał po remoncie dwie inwestycje drogowe. Symbolicznego otwarcia
dróg dokonał prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.
Z wyremontowanej ulicy Sikornik cieszą się kierowcy
jeżdżący w centrum miasta. Prace modernizacyjne
przeprowadzono od skrzyżowania z ul. Najświętszej
Marii Panny Królowej Polski do ul. Rejtana oraz na ulicy Rejtana od skrzyżowania z ul. Sikornik do ul. Partyzantów. Powstały tam jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz chodniki z kostki
betonowej o długości ponad 445 metrów. Zanim jednak do tego doszło, trzeba było dokonać rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni i chodników, a później
przeprowadzić zasadnicze prace. Przy tej okazji zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu
ulic Rejtana i Partyzantów.
W tym samym dniu – prawie miesiąc przed zaplanowanym terminem – zakończono remont drogi
wewnętrznej, ogólnodostępnej, na odcinku od ulicy
Wyzwolenia do ulicy Orchidei. Tam również wyremon-
towano konstrukcję nawierzchni drogi oraz chodniki.
Zmodernizowano też odwodnienie i wykonano nowe
oznakowanie drogi.
JacK
KOLEJ NA KOLEJ W MINIATURZE
Drzwi bielskiej Hali Widowiskowo-Sportowej przez trzy dni – od 3 do 5 lipca – otwarte były
dla każdego, kto chciał na własne oczy zobaczyć, ile frajdy daje zabawa na wykonanej
ręcznie realistycznej makiecie kolejowej. W hali pod Dębowcem zaprezentowano
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pod nazwą Kolej w miniaturze.
Pokaz makiet kolejowych w Bielsku-Białej był integralną częścią zlotu miłośników miniaturowej kolei, podczas którego modelarze z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji i Węgier spotykają się, by wspólnie bawić się w odtwarzanie realiów kolei z wybranej epoki modelarskiej.
Ponad sto metrów szlaku kolejowego przygotowanego przez 35 modelarzy z 5 państw, wiernie odwzorowane makiety stacji kolejowych oraz pociągi zachwycające swoim urokiem – to w dużym skrócie opis wielkiej wystawy małej kolei pod Dębowcem.
Co ważne, wszystkie modele i makiety prezentowane
w ramach pokazu wykonane były w skali 1:120, czyli
w wielkości modelarskiej TT. Makiety zbudowane są
zgodnie z określonymi normami, co pozwala na ich
połączenie i wspólną zabawę w międzynarodowym
gronie.
– Ruch pociągów odbywa się zgodnie z rozkładem jazdy. Powstaje on jednorazowo dla konkretne-
go ustawienia makiet, jeszcze na długo przed imprezą. Upływ czasu na makiecie odmierzają specjalne
zegary modelarskie, pracujące kilka razy szybciej
niż te normalne. Dzięki temu w ciągu kilku godzin
odtwarzany jest ruch pociągów zapisany w jednodniowym rozkładzie jazdy – informowali organizatorzy prezentacji.
Modele taboru kolejowego używane w czasie
pokazu to w większości modele seryjne. Często jednak są patynowane przez modelarzy. Do sterowania
modeli wykorzystywany jest system sterowania cyfrowego DCC. Każdy model wyposażony jest w miniaturowy dekoder i zasilany poprzez metalowe tory z centrali sterującej. Przy użyciu specjalnych manipulatorów maszyniści mogą regulować prędkość i kierunek
jazdy pociągów, a także wywoływać dodatkowe efekty
wizualne, jak dym z kominów parowozów, czy kontrolować efekty dźwiękowe. I to właśnie te efekty najbar-
dziej podobały się zebranym na pokazie widzom. Podobne zloty modelarzy kolejowych nie są rzadkością
i odbywają się niemal co miesiąc w różnych miastach
w całym kraju. Są świetną okazją do zrobienia ciekawych zdjęć, filmów i złapania bakcyla zabawy w miniaturową kolej.
Pokaz makiet kolejowych w Bielsku-Białej był
organizowany społecznie przez środowisko modelarzy, dzięki przychylności władz miasta oraz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorzy
przedsięwzięcia już zapowiadają, że chcą, aby impreza na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń w Bielsku-Białej.
Opr. JacK
7
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
MIASTO
ZNAJDŹ NOWEGO PRZYJACIELA W SCHRONISKU
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej 26 czerwca zorganizowało już po raz
trzeci Paradę Psów Schroniskowych. Pochód zwierzaków i ich opiekunów przeszedł ulicami miasta na
bielski Rynek, gdzie odbywały się koncerty.
– Chcemy pokazać mieszkańcom
miasta, że nasze schroniskowe pieski
są całkiem normalne, że niczego im
nie brakuję, są zdrowe i zadbane. One
również potrafią chodzić na spacer, dobrze się zachowują. Jedyne, czego nie
mają, to własny dom. Podczas parady
ludzie będą mogli je poznać, a gdy pojawi się pomiędzy nimi więź, to może
postanowią zaoferować czworonogowi dom. Chcemy, aby takie adopcje by-
ły przemyślane i trwałe, dlatego nic nie
robimy na siłę – przekonywał kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej Zdzisław Szwabowicz.
Licznie zgromadzeni wielbiciele czworonogów – wśród których był
również prezydent Bielska-Białej Jacek
Krywult – oprócz oglądania bezdomnych psów, mogli na Rynku miło spędzić czas. Przygotowano tam koncer-
ty zespołów muzycznych – Factory of
Blues, Raspberry Hills, Le Fleur i New
Year’s Day. Odbył się też pokaz psów
pracujących, wyświetlano filmy rysunkowe z Reksiem w roli głównej, organizowano konkursy dla dzieci i wiele innych atrakcji. JacK
PSIE PIĘKNOŚCI
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bielsku-Białej zorganizował 4 lipca na terenie ZIAD 1. Krajową Wystawę Psów II, V i IX grupy FCI – Fédération
Cynologique Internationale, Międzynarodowej Federacja Kynologicznej. Na tej wystawie mogły się prezentować tylko psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym lub w uznanych przez FCI innych organizacjach kynologicznych. Na krajowej wystawie prezentowano psy 73 ras, tak więc miłośnicy czworonogów
mieli możliwość zobaczenia wielu rzadkich zwierząt.
Samych pudli na wystawie poznaliśmy pięć ras! Nas
szczególnie zainteresowały obecnie bardzo modne
tzw. pieski do towarzystwa.
– Rosyjski Toy Długowłosy to rasa która wymarła jakiś czas temu. Te psy wywodziły się z terierów. 60
lat temu udało się odtworzyć tę rasę i stworzyć z czasem coś tak wspaniałego. My chcieliśmy mieć coś wyjątkowego, za czym ludzie będą się oglądać – informowała Justyna Jarych, właścicielka psów rasy Rosyjski Toy Długowłosy. – Psy wystawiamy w zależności od potrzeb hodowlanych. Jedne bardzo lubią pokazy i same od razu się prężą – tak jak nasza starsza
gwiazda, inne podczas pokazów stroją fochy – tak jak
nasza młodsza, która jest jak księżniczka na ziarnku
grochu – dodała J. Jarych.
5 lipca bielski oddział Związku Kynologicznego
na terenie ZIAD zorganizował 41. Beskidzką Wystawą
Psów Rasowych.
JacK
8
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
MIASTO
ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE NA START!
Sport do zdrowie i dobry sposób
na spędzenie wolnego czasu. Wiedzą to także podopieczni świetlic środowiskowych, którzy jak co roku wakacje rozpoczęli od sportowej rywalizacji podczas 11. Międzyświetlicowej
Olimpiady Sportowej. W rozgrywkach
od 30 czerwca do 2 lipca udział wzięli podopieczni Placówek Wsparcia
Dziennego Środowiskowego Centrum
Pomocy oraz świetlicy środowiskowej
prowadzonej przez Klub Inteligencji
Katolickiej.
Młodzi pasjonaci sportu rozegrali
finałowe mecze piłki nożnej, siatkówki
i dwóch ogni; do których eliminacje odbywały się od kwietnia, w salach gimnastycznych i na boiskach zaprzyjaźnionych szkół. Sześciobój, skok w dal,
rzut piłką lekarską, sprint i sztafeta –
to kolejne dyscypliny olimpiady, które
wzbudziły duże emocje. Wszystkie mecze i konkurencje rozegrano w dwóch,
bądź trzech kategoriach wiekowych.
Podopieczni świetlic socjoterapeutycznych: Kraina Narni, Zakątek Uśmiechu
i Fabryka Marzeń przygotowali występy taneczne i muzyczne, które w pierwszym i drugim dniu olimpiady uatrakcyjniły zmagania sportowe.
– Olimpiada była okazją nie tylko
do sprawdzenia indywidualnych i drużynowych umiejętności sportowych, ale
także czasem dobrej zabawy i integracji ponad 200 podopiecznych naszych
placówek – powiedziała dyrektor Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej Anna Olszowska.
Dzięki uprzejmości Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji korzystaliśmy z miejskich obiektów sportowych. Puchary i medale dla zwycięzców ufundował Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej. Dziękujemy za wsparcie. Składamy również podziękowania
Grzegorzowi Bogdanikowi za ufundowanie nagród dla drużyn towarzyskiego meczu wychowawców i podopiecznych Środowiskowego Centrum Pomocy, który odbył się w drugim dniu olimpiady – dodała dyrektor.
Opr. JacK
WYNIKI
sześciobój: I miejsce Świetlica Środowiskowa Przyjazna Przestrzeń, II klub
młodzieżowy Nad Dachami, III Świetlica Socjoterapeutyczna Kraina Narnii
piłka nożna:
kategoria wiekowa 2002 i młodsi – I miejsce Przyjazna Przestrzeń, II
Świetlica Socjoterapeutyczna Zakątek
Uśmiechu, III miejsce Świetlica Socjo-
terapeutyczna Fabryka Marzeń; kategoria wiekowa 1997-2001 – I miejsce
Nad Dachami, II Kraina Narnii, III Przyjazna Przestrzeń
dwa ognie:
kategoria wiekowa 2005 i młodsi – i miejsce Zakątek Uśmiechu, II Przyjazna
Przestrzeń, II Fabryka Marzeń; kategoria
wiekowa 2002-2004 – I miejsce Fabryka
Marzeń, II Świetlica Środowiskowa Matusiaki, III Przyjazna Przestrzeń
siatkówka: I miejsce Nad Dachami, II
Przyjazna Przestrzeń, III Kraina Narnii
rzut piłką lekarską:
kategoria wiekowa 2005 i młodsi –
I miejsce Filip Mendrok, Zakątek Uśmiechu, II Aniela Hewlik, Fabryka Marzeń,
III Bartłomiej Chudy, Nad Stawami
kategoria wiekowa 2002-2004 – I miejsce Nikodem Spaczek, Matusiaki; II Paweł Górowicz, Przyjazna Przestrzeń; III
Magdalena Opalińska, Ster
kategoria wiekowa 1997-2001 – I miejsce Maciej Matejko, Nad Dachami; II
Przemysław Mendrok, Przyjazna Przestrzeń, III Paweł Kręcichwost, Przyjazna Przestrzeń
OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW
Przedszkolaki z Bielska-Białej uczestniczyły
w 10. Olimpiadzie Przedszkolaków 2015 organizowanej
wspólnie przez Przedszkole Nr 39 i Gimnazjum nr 14.
Już w marcu organizatorzy wysłali do bielskich przedszkoli regulamin. Chęć udziału w zabawie zgłosiło 25 placówek. Eliminacje odbyły się 15
czerwca – zawody drużynowe na czas, które pozwoliły wyłonić 10-osobowe drużyny 5- i 6-latków z 10
bielskich placówek. 17 czerwca o godz. 11.00 nastąpił przemarsz uczestników za flagą olimpijską niesioną przez uczniów gimnazjum. Dyrektor Przedszkola nr 39 Danuta Midura powitała gości – zastępcę dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Janusza
Kapsa, st. inspektor MZO Iwonę Bojarską, dyrektorów z bielskich przedszkoli oraz dzieci głównych bohaterów imprezy.
Na wesoło część artystyczną poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego z gimnazjum Jan
Bal, przedszkolaki i uczniowie z gimnazjum zaprosili wszystkich do zaczarowanego zamku księżniczek.
Nastrojowa muzyka i piękny taniec uwieńczone zostały odkryciem przez księżniczki skarbu – cukierków,
którymi obdarowano sportowców małych i dużych.
skok w dal z miejsca:
kategoria wiekowa 2005 i młodsi –
I miejsce Kacper Komendera, Przyjazna Przestrzeń; II Nikola Pietraszewska, Matusiaki, III Jakub Wigłasz, Fabryka Marzeń
kategoria wiekowa 2002-2004 – I miejsce Gabriel Gwóźdź, Przyjazna Przestrzeń, II Alicja Wróblewska, Pod Aniołami, III Jakub Hanek, Zakątek Uśmiechu
kategoria wiekowa 2002-2004 – I miejsce Przemysław Mędrzak, Przyjazna
Przestrzeń, II Adrian Puchalik, Przyjazna Przestrzeń, III Robert Lach, Kraina
Narnii
sprint:
kategoria wiekowa 2005 i młodsi –
I miejsce Natalia Pach, Kraina Narnii; II
Magdalena Gronkiewicz, Fabryka Marzeń, III Oliwier Woliński, Nad Stawami;
kategoria wiekowa 2002-2004 – I miejsce Kaludia Momot, Kraina Narnii, II
Magdalena Opalińska, Ster; III Dawid
Palczewski, świetlica KIK Dzieciątka Jezus
kategoria wiekowa 1997-2001 – I miejsce Patryk Habdas, Kraina Narnii, II Kamil Dokudowiec, Nad Dachami; III Andrzej Moll, W dolinie Wapienicy
sztafeta:
kategoria wiekowa 2005 i młodsi –
I miejsce Przyjazna Przestrzeń, II Kraina Narnii, III Nad Stawami
kategoria wiekowa 2002-2004 – I miejsce Przyjazna Przestrzeń, II Pod Aniołami, III Matusiaki
kategoria wiekowa 1997-2001 – I miejsce Nad Dachami, II Kraina Narnii, III
Przyjazna Przestrzeń
Zapalenie znicza olimpijskiego przez Janusza Kapsa
zainaugurowało zawody.
Zmagania sportowe rozegrano w konkurencji
skoku w dal, rzutu piłeczką palantową, rzutu piłką lekarską (1 kg), biegu na czas 30 m. Na koniec odbył się
wyścig sztafetowy wszystkich drużyn. Małym zawodnikom pomagali i dopingowali ich starsi koledzy z gimnazjum.
Janusz Kaps udekorował wszystkich sportowców okolicznościowymi medalami, następnie wręczył
medale i statuetki za indywidualne osiągnięcia, puchary otrzymały zwycięskie przedszkola:
I miejsce Przedszkole Nr 55, II miejsce Przedszkole Nr 25, III miejsce Przedszkole Nr 51.
Osiągnięcia indywidualne w poszczególnych zawodach X Olimpiady Przedszkolaków 2015”
Rzut piłeczką palantową:
Dziewczynki
I miejsce Marta Biedroń z P55 – 11,40 m
II miejsce Nikola Wojtusiak z P25 – 10,70 m
9
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
MIASTO
KONKURS Z POCZUCIEM HUMORU
Finał II Bielskiego Konkursu Satyrycznego
Wrzuć na luz – zorganizowanego przez Miejski Dom
Kultury pod hasłem wywoławczym: Wrzuć na luz...
i coś śmiesznego z nami stwórz! – odbył się 29 maja
w Saloniku Sztuk Rozmaitych Bazyliszek.
W konkursie wzięło udział 151 miłośników dobrego humoru z całej Polski. W kategorii tekstowej
64 osoby nadesłały blisko trzysta utworów – prozą
i wierszem, 71 osób przysłało 114 dzieł(ek) plastycznych w kategorii rysunkowej, a 19 osób zaprezentowało 56 zdjęć w kategorii fotograficznej. Najmłodszy
uczestnik miał 5 lat, najstarszy dobijał osiemdziesiątki. Warto podkreślić, że na konkurs wpłynęły prace
debiutantów, jak i uznanych autorów. Jury obradowało w składzie: Juliusz Wątroba (szef podkomisji
ds. tekstu), Marek Widget Mosor (szef podkomisji ds.
rysunku), Aleksander Dyl (szef podkomisji ds. foto),
Lech Kotwicz (szef konkursu i jego kurator), dyrektor
Miejskiego Domu Kultury Franciszek Kopczak (szef
wszystkich szefów).
W kategorii tekstowej 1. miejsce zajęła Ewa Jabłońska z Otwocka za zestaw prozatorski pt. Zgaduj
zgadula, co to za lektura, 2. miejsce – Maciej Michalski ze Słupska za wiersz Tatry na zdrowie, 3 miejsce
– Bogusław Jaroszek z Bielska-Białej za utwór prozatorski pt. Przepis na kaczkę. Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Ferdynand Głodzik (Gorzów Wielkopolski), Bogdan Krajewski (Warilla w Australii), Zofia
Nowacka-Wilczek (Lublin), Joanna Rogula (Częstochowa), Ryszard Wasilewski (Łask). W grupie dziecięco-młodzieżowej 1. miejsce zajęła Olga Kiełbasiak lat
18 (Sieradz) za utwór prozatorski pt. Pa)(ryż, 2. miejsce – Filip Peringer lat 17 (Bielsko-Biała) za wiersz
Końca świata być nie może, 3. miejsce – Magdalena
Szczurek lat 14 (Jordanów) za wiersz pt. Na Dzień Dobry/Dobry Dzień. Jury podkreślało bogactwo form literackich zaprezentowanych w konkursie. Dużym wzięciem wśród uczestników cieszyły się limeryki. Konkurs przyczynił się do popularyzacji Bielska-Białej jako miejsca z pozytywną energią.
III miejsce Daria Kobiela z P2 – 10,00 m
Chłopcy
I miejsce Ksawery Boryn z P2 – 21,70 m
II miejsce Bogdan Tomaszewski z P44 – 18,50 m
III miejsce Jakub Biela z P54 – 18,20 m
Skok w dal z miejsca :
Dziewczynki
I miejsce Kinga Sieracka z P39 – 1,54 m
II miejsce Natalia Gołyszny z P54 – 1,54 m
III miejsce Helena Łopatka z P2 – 1,38 m
Chłopcy
I miejsce Jan Pięciórek z P54 – 1,53 m
II miejsce Sebastian Jakubas z P31 – 1,52 m
III miejsce Dawid Maciejowski z P55 – 1,44 m
Rzut piłką lekarską ( 1 kg)
Dziewczynki
I miejsce Oliwia Brzezińska z P55 – 4,30 m
II miejsce Joanna Grendys z P31 – 4,20 m
III miejsce Urszula Smalcerz z P4 – 4,10 m
Chłopcy
I miejsce Szczęsny Hubert z P31 – 5,30 m
II miejsce Igor Gołębiowski z P25 – 5,20 m
III miejsce Filip Tomys z P55 -5,15 m
Bieg płaski na 30 m
Dziewczynki
I miejsce Anna Sośniaczyńska z P25 – 6.45 s
II miejsce Amelia Gąsiorek z P55 – 6.46 s
III miejsce Victoria Gaura z P4 – 6.72 s
Chłopcy
I miejsce Mateusz Mucek z P55 – 6.30 s
II miejsce Mateusz Stańco z P51 – 6.36 s
III miejsce Jan Cibicki z P2 – 6.59 s
Po wręczeniu pucharów, medali, dyplomów i nagród, dyrektor Przedszkola nr 39 podziękowała sponsorowi nagród Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej. Szczególne podziękowania skierowane
były do dyrektora Gimnazjum nr 14 Małgorzaty Nowak dla nauczycieli Marzeny Łozińskiej-Wrzeszcz
i Jana Bali za przeprowadzenie eliminacji i finału olimpiady, Aleksandry Pacek za część artystyczną, Doroty Filipowskiej za piękną dekorację oraz uczniów gim-
W kategorii rysunkowej 1. miejsce zajął Adam
Koguciuk z Pławanic za obrazek pt. Baba z wozu koniu lżej, 2. miejsce – Sławomir Lizoń z Częstochowy
za rysunek pt. Kopalnia kamieni, 3. miejsce – Waldemar Rukść z Olecka za rysunek pt. Miejscówka.
Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Henryk Cebula z Przeworska, Michał Graczyk z Nysy, Jan Surma
z Niska, Gabriela Białas z Olesna. Jury postanowiło
przyznać pierwszą w historii konkursu nagrodę zespołową uczniom Gimnazjum im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie za dojrzałość artystyczną i fantastyczne poczucie humoru. Wśród dzieci i młodzieży
z Podbeskidzia największe wrażenie na jurorach zrobiły prace Artura Gandyka (Czechowice-Dziedzice), Moniki Magiery (Bielsko-Biała) i Sandry Stojańskiej.
W kategorii fotograficznej 1. miejsce zajęła Sabina Kowalówka z Bielska-Białej za zestaw zdjęć. 2.
miejsce zajęła Gabriela Kowalówka (Bielsko-Biała) –
zestaw zdjęć, a 3. miejsce – Anatol Pająk z miejscowości Chociwel za zestaw zdjęć. Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Marek Bednarz z Bierunia, Nikoletta Maćkowiak (Jabłonowo Pomorskie), Konrad Wójcik z Dąbrówki Gorzyckie.
As z Rękawa Dyrektora i nagroda pieniężna
w kwocie 444 zł dla najlepszej pracy ponad kategoriami trafiły w ręce Waldemara Rukścia z Olecka. Asiki
z Rękawa Dyrektora i nagrody w kwocie 111 zł otrzymali: Marek Bednarz i Ryszard Wasilewski.
oprac. kk
nazjum za pomoc i zaangażowanie. Najsmutniejszym
momentem było zgaszenie znicza i opuszczenie flagi zwiastujące zakończenie zawodów. Do zobaczenia za rok.
q
10
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
MIASTO
BESKIDEK MA JUŻ 10 LAT
10-lecie działalności świętuje
w tym roku Kapela Beskidek z Domu Kultury Włókniarzy. Swój koncert jubileuszowy zaprezentowała na
scenie Domu Kultury w Hałcnowie.
Obok jubilata wystąpili zespół kameralny Amos, zespół samopomocy Milusińscy, grupa Factory of Blues oraz
Czarny Teatr z DK w Hałcnowie. Be-
skidek otrzymał list gratulacyjny od
prezydenta Jacka Krywulta oraz od
dyrekcji Miejskiego Domu Kultury
w Bielsku-Białej.
Pierwszym kierownikiem Kapeli Beskidek działającej w Domu Kultury Włókniarzy był Tadeusz Danisz, który przekazał obowiązki Ilonie Stolarek.
W tym roku Kapela Beskidek i Ilona
Stolarek obchodzą jubileusz 10-lecia
wspólnej pracy.
Członkowie kapeli to dzieci i młodzież w wieku od 5 do 21 lat. Kapela
wykonuje przede wszystkim muzykę
z regionu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz pogórza Karpat. W repertuarze kapela ma również utwory od baroku do współczesnej muzyki rozrywkowej. Kapelka Beskidek uczestniczy
w życiu kulturalnym miasta, koncertując na w różnego rodzaju imprezach.
Najważniejsze osiągnięcia
w kapeli to:
Grand Prix na Międzynarodowym
Festiwalu Talizman Sukcesu w 2013 r.,
Grand Prix w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Hałcnowie w 2013 r. I miejsce
w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Rudzicy w 2013 r., Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Pastorałka Żywiecka w Żywcu w 2014 r. I miejsce
z Zespołem Pieśni i Tańca Beskid na
wojewódzkim przeglądzie w Wiśle oraz
na ogólnopolskim przeglądzie we Włocławku za widowisko W sobociczke po
robocie w 2013 r., I miejsce w Konkursie O złoty klucz wiolinowy w kategorii zespół i I miejsce w kategorii duet
w 2014 r., I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Ślemieniu w 2014 r. Opr. JacK
DAMIAN CZEKA NA POMOC
Caritas diecezji Bielsko-Żywieckiej stara się pomóc 8-letniemu
Damianowi, którego od urodzenia nie oszczędzał los.
Urodził się 15 grudnia 2006 r. i tuż po narodzinach został porzucony przez matkę. Przez 16 miesięcy przebywał w Ośrodku Przedadopcyjnym dla Porzuconych Niemowląt w Częstochowie i były to dla niego bardzo ciężkie chwile, bo musiał walczyć o swoje
życie. Urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową,
neurogennym pęcherzem oraz stopami końsko-szpotawymi. Przeszedł posocznicę i nawracające ciężkie
zapalenia dróg moczowych oraz bardzo groźne wodogłowie, groziła mu utrata prawej nerki. Mimo że od początku był skazany na samotność i cierpienie, on nie
poddał się. Maluszek walczył, aby pozostać na tym
świecie, ale jeszcze bardziej walczył o miłość…
Pewnego dnia dano Damiankowi nadzieję – małżeństwo z Hiszpanii chciało go zaadoptować. Było tak
blisko, aby maluszek pojechał do swojego nowego domu. Niestety, przyszedł kolejny cios – rodzice adopcyjni
zmienili zdanie, zostawili go również oni… Na szczęście
w kraju znalazła się rodzina, która postanowiła dać mu
dom, serce i rozpoczęła walkę o jego zdrowie i sprawność.
Chłopak od początku bardzo chciał chodzić,
więc konieczne były operacje rekonstrukcji stóp, usunięcia przykurczy kostnych w kolanach, a gdy stopy
zaczęły się koślawić, implantowano mu śruby.
– Przeszedł osiem trudnych operacji, mających
na celu umożliwienie mu samodzielnego poruszania
się. Od najmłodszych lat, aby nauczyć
się chodzić, dziecięce dni musiał spędzać na rehabilitacji, która jest ciągle
wyzwaniem i trudem okupionym bólem,
łzami i zmęczeniem. Jednak mimo cierpienia, chciał w niej uczestniczyć, bo
wiedział, do czego dąży. Walczył i udało się! Dziś Damian ma 8 lat i jest dla
nas małym bohaterem zmagań z przeciwnościami losu. Damian chodzi, biega, podskakuje, tańczy i gra w piłkę nożną z kolegami
– opowiadali rodzice zastępczy.
– Tak było – jednak tylko przez pewien czas.
Teraz to wszystko może być mu zabrane, cała praca tylu lat cierpień operacji i łez trudu rehabilitacyjnego… Pojawiały się bóle głowy, pogorszył się chód,
pogłębia się skolioza. Diagnoza zakotwiczenia rdzenia kręgowego to groźba, że ten mały chłopiec usiądzie na wózku inwalidzkim. Brak skoordynowanego
leczenia dzieci z rozszczepem kręgosłupa w naszym
kraju, wreszcie wyczerpanie się możliwości leczenia ortopedycznego i ort etycznego, skierowały nas
do Behandlungszentrum Aschau w Niemczech. Diagnoza, plan leczenia, pełna koordynacja terapii – są
dla Damiana szansą, że jednak nie usiądzie na wózku inwalidzkim, że będzie chodził samodzielnie i nic
nie ograniczy jego wielkiego potencjału. Za leczenie
trzeba zapłacić 15.000 euro, przy czym jeśli uzbieramy 10.000 euro to Fundacja Franza Beckenbauera
z Monachium dofinansuje jego leczenie w wysokości 5.000 euro z tego powodu Caritas naszej diecezji
włączyła się do akcji zbierania funduszy, aby mu pomóc. Liczymy, że tak jak zawsze serca ludzi się otworzą i Damian będzie mógł żyć pełnią życia – informuje
ks. dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Robert Kasprzykowski.
Więcej informacji o tym, jak można pomóc Damianowi, znajdą państwo na stronie internetowe.
http://pomagam.caritas.pl/damianek-pomozmy-muchodzic-wraz-z-fundacja-beckenbauera/
Zbieranie środków na leczenie Damiana trwa do
9 września.
JacK
11
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
MIASTO
AMBICJA, ZACIĘTOŚĆ I WALKA DO KOŃCA
Dźwięk góralskiej trombity, 500 koszulek rozdanych kibicom oraz zapowiedzi ambitnych planów na
najbliższy sezon - to kilka elementów prezentacji drużyny TS Podbeskidzie przed sezonem 2015/2016.
Uroczysta prezentacja odbyła się na bielskim Rynku,
poprowadził ją Mateusz Borek.
– Miasto wraz z Murapolem starało się stworzyć optymalne warunki do pracy klubu. Wymagania
są oczywiste: pierwsza ósemka ekstraklasy. Jesteśmy klubem, który nie ma żadnych długów, klub staje
na coraz mocniejszych podstawach, organizacja jest
coraz lepsza. Wierzymy, że zawodnicy zostawią dużo
serca na boisku, a cechami charakterystycznymi naszego zespołu pozostaną – ambicja, zaciętość i walka
do końca- powiedział prezydent Bielska-Białej Jacek
Krywult. – Nowy miejski stadion jest już gotowy, pozostały jedynie prace formalne, które, mam nadzieję
będą załatwione najpóźniej do końca września i wówczas pomyślimy o uroczystym otwarciu – dodał prezydent.
Dużo optymizmu wniosło też wystąpienie Wojciecha Boreckiego, podkreślającego, że klub z Bielska-Białej jest jednym z niewielu, który zamknął poprzedni sezon bez długów.
Największe zainteresowanie zebranych na Rynku towarzyszyło pojawieniu się na scenie zawodników Roberta Demjana, Macieja Korzyma, Damiana
Chmiela oraz nowego nabytku zespołu - Kohei Kato. Na telebimie zaprezentowane najciekawsze wydarzenia z ostatniego sezonu oraz aż 10 nowych zawodników. Kibicom przypomnieli się również Mateusz
Janeczko i Daniel Bujok, którzy byli ostatnio wypożyczeni.
500 sztuk specjalnych koszulek przygotowanych
na ten dzień dla kibiców rozeszło się błyskawicznie.
WAKACYJNA BANIALUKA
Teatr Lalek Banialuka zakończył
sezon teatralny 2014/2015 wznowieniem 27 czerwca cieszącego się popularnością przedstawienia dla młodzieży i dorosłych Tristan i Izolda w reżyserii Petra Nosálka ze scenografią
Evy Farkašovej i muzyką Piotra Klimka. Ostatnim przedstawieniem skierowane do najmłodszych był 28 czerwca Tomcio Paluszek w reżyserii Witolda Mazurkiewicza ze scenografią Jerzego Rudzkiego i muzyką Krzesimira
Dębskiego. 28 czerwca Banialuka gościła także uczestników Rajdu Miejskiego współorganizowanego m.in.
przez grupę sympatyków biegów na
orientację z Bielska-Białej oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. W teatrze znajdował się jeden
z punktów kontrolnych. Uczestnicy rajdu mieli okazję wejść do teatru i spróbować swoich sił w trudnej sztuce animacji marionetki.
Mimo tego, że w Banialuce trwa
obecnie przerwa wakacyjna, przedstawienie Tomcio Paluszek zaprezentowane zostanie latem jeszcze dwukrotnie – 21 sierpnia w Zakopanem oraz 23
sierpnia w Katowicach podczas Letniego Ogrodu Teatralnego.
W okresie od września do czerwca Teatr Banialuka zagrał 399 przedstawień (372 w siedzibie i 27 w terenie),
które obejrzało łącznie 73. 548 osób.
Regularnie odbywały się także różnorodne warsztaty (43) i zajęcia eduka-
Tristan i Izolda, foto arch. Banialuka
Tomcio Paluszek, foto T. Sylwestrzak
Prezentacji drużyny towarzyszyła strefa małego kibica, w której na dzieci czekały specjalne gry i zabawy.
Dzieciaki, które nie ukończyły 10 lat, mogły zapisywać
się do konkursu wyłaniającego wybrańców, którzy podczas pierwszego meczu bielskiego zespołu w nowym
sezonie mogli wyprowadzić zawodników na stadion
przed spotkaniem Podbeskidzia z Cracovią. Ten pierwszy mecz nowej kolejki zakończył się remisem. JacK
cji teatralnej (108). Banialuka gościła na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach teatralnych m.in. na
– Międzynarodowym Festiwalu Współczesnego Teatru dla Dorosłych i Dzieci
Bábkarská Bystrica 2014 – Double Impulse na Słowacji, Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2015 w Rzeszowie.
Teatr otrzymał znaczące nagrody
zespołowe i indywidualne – Złotą Maskę w kategorii Spektakl dla młodych
widzów dla spektaklu Pierścień i róża
Williama M. Thackeray’a w reżyserii Pawła Aignera; Nagrodę Artystyczna Związku Artystów Scen Polskich
w Bielsku-Białej – Laur Dembowskiego
dla Tomasza Sylwestrzaka za rolę tytułową w spektaklu Wąż, Nagrodę Jury XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu
Teatrów Lalek w Opolu dla Pavola Andraško za dekoracje do przedstawienia
Sen nocy letniej, a także Nagrodę Aktorską jury Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2015 w Rzeszowie dla Małgorzaty Król za rolę Dzióbek w spektaklu Sen nocy letniej. q
Lucyna Kozień
w Zarządzie POLUNIMA
Walne Zebranie POLUNIMY – polskiej
sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA – odbyło się 15 czerwca w Łodzi. Podczas zebrania wybrano nowe władze
stowarzyszenia. W skład zarządu POLUNIMY
po raz kolejny weszła Lucyna Kozień, dyrektor
Teatru Lalek Banialuka, obejmując stanowisko
wiceprezydenta tego stowarzyszenia. Lucyna
Kozień od wielu lat pełni także funkcję redaktora naczelnego Teatru Lalek – jedynego w Polsce dwujęzycznego (polsko-angielskiego) czasopisma poświęconego krytyce, teorii i historii
teatru lalek. r
12
SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35
ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r.
poz. 518 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr 156/15 wojewody śląskiego z 11 maja 2015r. oraz zarządzeniem prezydenta miasta nr ON-0050.449.2015.MGR z 18 czerwca
2015r. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 obręb Górne Przedmieście wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat parceli stanowiącej własność
gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 144/10 Kw BB1B/00005350/0
powierzchnia: 2493 m2
przeznaczenie: zabudowa usługowo-mieszkalna
cena wyw. (netto): 1.917.964,00 zł, w tym grunt:
673.110,00 zł, budynek: 1.229.554,00 zł, składnik roślinny: 15.300,00 zł
wadium 190.000,00 zł
Do pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłat rocznych zostanie doliczony
VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Harmonogram przeprowadzenia remontu budynku
willi: remont dachu i elewacji – do 2 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej, pozostałe roboty remontowo-konserwatorskie – do 4 lat od dnia zawarcia umowy
notarialnej.
Budynek usytuowany na nieruchomości to willa fabrykancka (willa Bartelmussa) wybudowana w końcu XIX
wieku (przed 1872 rokiem) wg projektu arch. Emanuela Rosta. Obiekt o unikalnej historycznej architekturze, wokół budynku ogród parkowy.
Nieruchomość położona jest w terenie dla którego
nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten objęty jest zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w jednostce strukturalnej
zabudowa mieszkaniowa, strefa ochrony konserwatorskiej. Dla terenu opracowywany jest projekt planu.
W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2002r. nieruchomość znajdowała się w jednostce A-V 11 MW, MN,
U – tereny mieszkaniowe, usługi nieuciążliwe. Adaptacja zainwestowania i zagospodarowania mieszkaniowego i usługowego. Możliwość inwestowania
uwarunkowana uzyskaniem wytycznych konserwatorskich. Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków – podlega ochronie konserwatorskiej (nieruchomość wraz z ogrodzeniem)
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
położenie: ul. Langiewicza 26 A i B, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 958/46 KW BB1B/00096018/5, dz.
958/31 KW BB1B/00096021/9
powierzchnia: 757 m2, 351 m2
przeznaczenie: budynek mieszkalny do rozbiórki
cena nieruchomości netto: 143.138,00 zł
cena obowiązuje do 21 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obowiązującym do 31.12.2002r. nieruchomość położona była w jednostce D IV 82 WZ –
teren urządzeń zaopatrzenia w wodę.
Ustala się termin rozbiórki budynku do 2 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Przystąpienie do prac rozbiórkowych wymaga uzyskania stosownych pozwoleń.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23proc.
Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy
mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie do przepisów ww.
ustawy złożą wnioski w terminie 6u tygodni licząc od
dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania
z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do
zwrotu kosztów poniesionych przez gminę a związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, plac Ratuszowy 6, parter,
stanowisko nr 4. q
wynikającej z ustawy z dnia 17.09.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r.
poz. 1446 ze zm.), w związku z ujęciem w wykazie
w gminnej ewidencji zabytków miasta Bielska-Białej pod poz. 648. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
I przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzono
31 marca 2015r.
Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko
i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób
jej zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu określonych w specyfikacji
tj. koncepcję zagospodarowania i użytkowania budynku (program użytkowy) wraz z harmonogramem przeprowadzonych prac. Do oferty należy dołączyć kopię
dowodu wniesienia wadium.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej
imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą
albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna, z określeniem nieruchomości – w terminie
do 24 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Wydziału Mienia
Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, plac Ratuszowy 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Otwarcie
ofert nastąpi przy udziale oferentów 28 sierpnia 2015r.
o godz. 1000 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego,
plac Ratuszowy 5.
Nieruchomość można obejrzeć 12 sierpnia 2015r.
(środa) w godz. 1200-1300. Wadium należy wpłacić do
24 sierpnia 2015 r.
cena wyw. (netto): 1.689.790,00 zł, w tym: grunt
139.390,00 zł, budynek 1.550.400,00 zł
Nieruchomość Rynek 14 wpisana jest indywidualnie
do rejestru zabytków, jako dobro kultury dawnego województwa bielskiego pod poz. Księga A-112/76 na
podstawie decyzji Wojewody Bielskiego z 2.09.1976
nr L. dz. KL.IV-5340/445/76r. Budynek stanowi dom
barokowo-klasycystyczny o skromnych, zatartych cechach stylowych z elementami historyzmu. Budynek
piętrowy z drugim piętrem od frontu w szczycie, podpiwniczony pod częścią frontową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 408 m2.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami, uchwałą nr
LXIII/850/98 Rady Miejskiej z 18 czerwca 1998r. oraz
uchwałą Nr LV/1758/2006 Rady Miejskiej z 14 marca
2006r. – cena budynku Rynek 14 osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 70 proc..
Do pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu ozn. jako dz. 285 oraz opłat rocznych zostanie doliczony VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W/w opłaty (netto) zostaną
obniżone o 50 proc.
2. ul. Pankiewicza 3 (oficyna)
oznaczenie: dz. 286 obj. Kw BB1B/00004800/3
obręb Bielsko Miasto
powierzchnia: 117 m2
przeznaczenie: budynek usługowo-mieszkalny
cena wyw. (netto) 163.782,00 zł, w tym: grunt
62.010,00 zł, budynek 101.772,00 zł
Budynek oficyny przy ul. Pankiewicza 3 nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Nieruchomość
stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.08.1976r.
L.dz. KL.IV.5340/1/76 pod poz. A-1/76 oraz objęty jest
ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla
Bielskiej Starówki, na podstawie uchwały nr LIII/749/98
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 10.02.1998r. Budynek
stanowi klasycystyczną oficynę tylną o skromnych cechach stylowych. Budynek piętrowy, niepodpiwniczony.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 40,90 m2.
Do pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
gruntu oraz opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
wadium: 180.000,00 zł
ciąg dalszy na str. 13
Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 14/Pankiewicza 3 zabudowanej budynkami o funkcji usługowo-mieszkalnej
wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie na okres
99 lat parcel stanowiących własność gminy Bielsko-Biała
1. ul. Rynek 14 (budynek główny)
oznaczenie: dz. 285 obj. Kw BB1B/00004800/3 obręb
Bielsko Miasto
powierzchnia: 263 m2
przeznaczenie: budynek usługowo-mieszkalny
13
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
RATUSZ OGŁASZA
PRZETARGI – dokończenie ze str. 12
Harmonogram przeprowadzenia remontu budynków
w następujących terminach i zakresie: remont dachu
i elewacji obu obiektów – do 2 lat od dnia zawarcia
umowy notarialnej, pozostałe roboty remontowo-konserwatorskie – do 4 lat od dnia zawarcia umowy
notarialnej. Zaleca się wykonanie izolacji pionowej
ściany budynku od strony nieruchomości Rynek 15.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Bielskiej Starówki przyjętego uchwałą nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce B 8
U,M – przeznaczenie – funkcja usługowo-mieszkalna.
Strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pismem nr B-NR.5173.6.2013.KJ RPW/14881/2013 z 17.10.2013 r.
wyraził zgodę na zbycie nieruchomości – Pozwolenie nr 1864/2013.
Dwa lokale użytkowe o pow. 47,02 m2 i 19,88 m2
położone na parterze budynku Rynek 14 objęte są
umowami najmu zawartymi na czas nieokreślony.
Umowy mogą zostać rozwiązane za 3 miesięcznym
wypowiedzeniem.
Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko
i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent
zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób
jej zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu określonych w specyfikacji tj. koncepcję zagospodarowania i użytkowania budynku (program użytkowy) wraz z harmonogramem
przeprowadzonych prac.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia
wadium.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem i adresem oferenta lub
nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym
jest osoba prawna, z określeniem nieruchomości –
w terminie do 28 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 5, pok. 202
(II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 3
września 2015 r. o godz. 1000 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego plac Ratuszowy 5.
Nieruchomość można obejrzeć 18 sierpnia 2015 r.
(wtorek) w godz. 1000-1100.
Wadium należy wpłacić do 28 sierpnia 2015 r.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste (netto)
ustalone dla działki 285 zostaną obniżone o 50 proc.
Gminie przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (w stosunku do nieruchomości Rynek 14), które podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
Wobec ww. nieruchomości opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wynosić będą 6 proc. od
ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr
XV/347/07 z 18 września 2007 r. z tym, że za pierwszy rok użytkowania wieczystego należy wnieść
pierwszą opłatę wynoszącą 25 proc. tej ceny. Do
ww. opłat zostanie doliczony VAT określony zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na
3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu
wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego,
w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. Od nieuiszczonych w terminie
opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.
Co do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym
oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art.777 § 1
pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Zaoferowaną kwotę za budynek oraz pierwszą opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu należy uiścić
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynków gmina może zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalić dodatkowe opłaty.
W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynków oraz w razie użytkowania nieruchomości
w sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem
ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu
cywilnego.
W przypadku rozwiązania umowy wieczystego użytkowania z przyczyn leżących po stronie nabywcy
gmina zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie poniesionej z tytułu nabycia budynków
oraz udokumentowanych nakładów koniecznych, poczynionych przez nabywcę na nieruchomość, zgodnych ze sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją
remontu konserwatorskiego.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu (w stosunku
do nieruchomości Pankiewicza 3), stosownie do art.
593 Kodeksu cywilnego, które również podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Bielsku-Białej, stanowiących
własność gminy Bielsko-Biała
1. położenie: ul. Napędowa
oznaczenie: dz. 1552/21 Kw BB1B/00036466/2, obręb Komorowice
powierzchnia: 4283 m2
przeznaczenie: cele usługowe
cena wyw.: 205.749,00 zł
wadium: 20.000,00 zł
Działka jest niezabudowana o kształcie zbliżonym
do prostokąta, teren nierówny, nachylony w kierunku
ul. Bestwińskiej, porośnięty samosiejkami i starymi
drzewami owocowymi. Działka położona jest w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Komorowice.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest
przedmiotem zobowiązań.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej zachodnia części nieruchomości zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem: 67 UR 18 – przeznaczonym pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą,
dopuszczalne wprowadzenie funkcji mieszkaniowej
pod warunkiem nie przekroczenia łącznie 50 proc.
całkowitej powierzchni użytkowej mieszkania w stosunku do powierzchni użytkowej usług oraz braku sprzeczności z funkcją podstawową, natomiast
wschodnia część działki położona jest w terenie
oznaczonym symbolem 67 Z 02 – przeznaczonym
pod zieleń o funkcjach ekologicznych.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 15
maja 2015 r.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. położenie: ul. Trakcyjna
oznaczenie: dz. 12/15, dz. 12/17, Kw
BB1B/00061732/2, obręb 54 Dolne Przedmieście
powierzchnia: 420 m2, 228 m2, 648 m2
przeznaczenie: cele usługowe
cena wyw.: 226.800,00 zł
wadium: 22.000,00 zł
Nieruchomość składająca się z dz. 12/15 i dz. 12/17
o łącznej pow. 648 m2 tworzy płaski teren o kształcie zbliżonym do rombu. Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do ulicy Trakcyjnej. Ustanowiona została nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu po nieruchomości składającej się z działek
12/8 i 12/6 (po podziale dz. 12/15 i dz. 12/17) pasem
o szerokości około 6 m, biegnącym od ulicy Trakcyjnej do południowej granicy działki 12/12 obj. Kw
BB1B/00107919/2, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości
składającej się z działki 12/12. W pasie służebności
istnieje w terenie droga dojazdowa. Poza obszarem
w/w drogi teren nie jest zagospodarowany. Przez nieruchomość przebiegają sieci: wod-kan i energetyczna. Należy zachować warunki określone przez dysponentów sieci.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej nieruchomość położona jest w terenie ozn. symbolem
91_UPn-01 – tereny zabudowy usługowej, rzemieślniczej i produkcyjnej nieuciążliwej, w tym: usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, gastronomii, kultury, sportu i rekreacji, rzemiosła, obsługi
turystyki i transportu drogowego, administracji i zarządzania oraz ośrodki badawcze i wdrożeniowe nowych technologii.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Przetargi odbędą się 28 sierpnia 2015r. o godz. 1100
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 5. Wadium należy wpłacić
do 24 sierpnia 2015 r.
ciąg dalszy na str. 15
14
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
INFORMATOR
STOP DOPALACZOM!!!
Ostatnie wydarzenia na terenie Katowic
i miast województwa śląskiego (także
w Bielsku-Białej – przyp. red.), związane
z zatruciami dopalaczami nakazują
szczególne środki ostrożności i wymuszają
konieczność zwiększenia uwagi skierowanej
na naszych najbliższych – szczególnie na
osoby niepełnoletnie i młodzież.
Pamiętajmy, że osoby sprzedające dopalacze
przyciągają ludzi ceną i fałszywym co do zawartości
opisem przedmiotu i jego składem chemicznym – oferują w zamian niezapomniane wrażenia i doznania,
które w przeszłości dla wielu osób były ostatnimi w ich
życiu.
Wszystkie niebezpieczne substancje są oferowane do sprzedaży jedynie z chęci zysku, a szkody
wyrządzone w organizmach ludzi okazują się nieodwracalne.
Apelujemy o niezażywanie żadnych środków
niewiadomego pochodzenia i o nieznanym składzie
chemicznym. Skutki przyjęcia takich specyfików mogą
okazać się tragiczne. Dowodzą tego chociażby przykłady z ostatnich dni. Nie brakuje również przypad-
ków, gdy przyjęcie podejrzanych substancji zakończyło się śmiercią młodych osób.
Producenci cały czas modyfikują skład chemiczny dopalaczy. Często mieszanki te okazują się śmiertelne dla organizmu. Zwracajmy uwagę na zachowanie naszych najbliższych, na środowisko, w jakim
przebywają.
Apelujemy o rozsądek i rozwagę – zażycie dopalacza może skończyć się tragicznie. Pomyślcie o sobie i swoich bliskich.
Zabezpieczony przez policjantów Mocarz ma
postać zielonego suszu roślinnego przeznaczonego
do palenia. Przeprowadzone badania wykryły w nim
syntetyczne kanabinoidy, po wypaleniu których występują efekty bardzo podobne do tych, jakie wywołuje marihuana i haszysz; tyle, że nawet kilkaset razy silniejsze. Efektem ich zażycia są m.in. zmiana
nastroju i samopoczucia, błogostan, euforia, halucynacje, czasami depresja, apatia i urojenia. Następuje wzrost ciśnienia krwi, tachykardia, przekrwienie gałek ocznych, zaburzenia koordynacji ruchowej,
zawroty głowy, zaburzenia uwagi, wysuszenia śluzówek. Zagrożona jest szczególnie młodzież, u której po przyjęciu tych substancji najczęściej dochodzi
do trwałych zmian funkcji ośrodkowego układu ner-
wowego. Badania wskazują na dwukrotnie większe
zagrożenie wystąpienia psychozy schizofrenicznej.
Uważa się, że stosowanie kanabinoidów w okresie
dojrzewania i rozwoju mózgu sprzyja późniejszemu pojawianiu się zespołów psychotycznych i zaburzeniom pamięci. Używanie kanabinoidów skutkuje
ostrymi zmianami w układzie oddechowym ze stanami zapalnymi, kaszlem oraz przewlekłym zapaleniem oskrzeli oraz zaburzeniami funkcji układu krążenia, zagrażającymi szczególnie osobom z niedokrwienną chorobą serca.
Prosimy, aby rodzice zwracali szczególną uwagę, czy opisane efekty zachowania po dopalaczach
nie występują u ich dzieci. Podobnie, jak znaleziony
w mieszkaniu, czy ubraniu dziecka susz roślinny, może to być sygnałem, że zażywają dopalacze lub inne
środki odurzające. Wtedy, aby zapobiec najgorszemu,
konieczna jest właściwa i szybka reakcja...
Wystarczy naprawdę chwila, by doszło do tragedii, ale wystarczy jedna decyzja, by zapobiec, by pomóc, by uratować. Apelujemy o przekazywanie wszelkich informacji o dopalaczch do każdej najbliższej jednostki policji.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Porzucona parasolka, bezpańskie okrycie wierzchnie, rękawiczki czy też klucze od mieszkania – to
najczęściej gubione, a równocześnie najczęściej znajdowane przedmioty. Jednak zdarza się nam
pozostawić bez opieki i znajdować mienie o wartości przekraczającej 100 złotych. Co wtedy? Gdzie
oddać znaleziony przedmiot lub gdzie szukać zguby?
Bielskie Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w Urzędzie Miejskim
w Bielsku-Białej. Działa ono w ramach
Wydziału Organizacji i Nadzoru, Referatu Administracyjno-Gospodarczego
w budynku przy pl. Ratuszowy 1, na
parterze w pokoju nr 6, nr tel. do biura to: 334971470. Czynne jest w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-10.00 oraz
w czwartki 15.00-17.00.
Warto przypomnieć, że do biura
przyjmowane są do przechowania rzeczy, które posiadają szacunkową wartość powyżej 100 zł, za wyjątkiem rzeczy znalezionych w budynkach publicznych (innych niż budynki Urzędu Miejskiego) lub innych pomieszczeniach
otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego. Znalazca zobowiązany jest wówczas oddać
rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego. Do Biura Rzeczy Znalezionych nie należy też przynosić rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broni, amuni-
cji, materiałów wybuchowych albo dowodów osobistych lub paszportów. Te
przedmioty niezwłocznie oddaje się
najbliższej jednostce organizacyjnej
policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia się policję o miejscu,
w którym rzecz ta się znajduje.
W przypadku odmowy przyjęcia
rzeczy przez biuro znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania. Przepisów o rzeczach znalezionych nie stosuje się do rzeczy porzuconych z zamiarem wyzbycia się własności czy zabytków archeologicznych. Osoby zgłaszające znalezione rzeczy do biura wypełniają krótki formularz, w którym wpisują: imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określają
rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy. Złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a także nabycie własności
w przypadku bezskutecznego upływu
terminu do odbioru rzeczy przez oso-
bę uprawnioną – znalazca w protokole
potwierdza własnoręcznym podpisem.
Znalezione rzeczy mogą być
przechowywane u znalazcy, (za wyjątkiem pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, sprzętu i wyposażenia wojskowego, dokumentów, itp.)
lub przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych.
Znalazca przechowujący rzecz
może żądać znaleźnego w 1/10 wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy
osobie uprawnionej do jej odbioru.
W przypadku, gdy rzecz nie jest
przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący
zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić
żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informu-
je o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.
Rzecz znaleziona – która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu
dwóch lat od dnia jej znalezienia – staje
się własnością znalazcy, jeżeli uczynił
on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli
jednak rzecz została oddana do Biura
Rzeczy Znalezionych, znalazca staje
się właścicielem, jeżeli rzecz tę odebrał w wyznaczonym przez biuro terminie.
W przypadku, gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu
Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.
Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się po odbiór do
Biura Rzeczy Znalezionych muszą
określić: jaka rzecz została zgubiona,
opisać rzecz, przedstawić charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
dowody stwierdzające prawo własności zgubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenie bądź opis widocznych śladów zużycia).
Opr. JacK
SPORT
DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
nr ON.0050.479.2015.MGR z 29 czerwca 2015 r. –
dzierżawa na czas oznaczony – do 31 grudnia 2016 r.
– nieruchomości przy ul. Karpackiej 44, obręb Kamie-
nica, na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem pod zaplecze budowlane oraz składowanie materiałów i urządzeń budowlanych. oznaczenie: cz. dz., 1067/5, cz. dz. 1080/82 KW BB1B/00063010/9
powierzchnia: 130 m2
czynsz: 325,00 zł + VAT miesięcznie
teren zabudowany, nieobjęty planem
q
EUROPEJSKI SUKCES MAI CHWALIŃSKIEJ
Finały tegorocznych rozgrywek Summer Cup Młodziczek – Drużynowych Mistrzostw Europy – odbyły się we włoskim Loano. W polskiej drużynie zagrała Maja Chwalińska reprezentująca Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała. W spotkaniu ćwierćfinałowym Polki zmierzyły się z drużyną hiszpańską. Po dramatycznym meczu rozgrywanym w 35-stopniowym upale nasze reprezentantki pokonały zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego 2:1. W spotkaniu półfinałowym Polki przegrały z Rosją 1:2. W spotkaniu o brązowy medal Polki pokonały Włoszki 2:1 i zdobyły brązowy medal. W nagrodę za ten występ Polki zagrają w sierpniu w Drużynowych Mistrzostwach Świata Młodziczek w czeskim Prostejovie. Wcześniej Maja Chwalińska wystąpi również w Indywidualnych Mistrzostwach Europy w Pilźnie. Dzięki temu medalowi Maja ma już na koncie wszystkie krążki z Drużynowych Mistrzostw Europy.
Opr. JacK
KULOODPORNI Z MŁODZIEŻĄ
Na trening pierwszej w województwie śląskim drużyny piłki nożnej osób po amputacjach i z wrodzonymi wadami kończyn z początkiem lipca przyszli niezwykli goście – wychowankowie Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych z Bielska-Białej. Kuloodporni Bielsko-Biała przekazali młodzieży sprzęt, który otrzymali kilka tygodni wcześniej od Towarzystwa Sportowego Bielskie Orły.
– Jesteśmy pewni, że koszulki, getry, szorty, piłki i torba sportowa zdecydowanie bardziej przydadzą się młodym osobom, które chwilowo są w trudnej sytu- fot. Bart Foto Sport
acji. Młodzież bardzo entuzjastycznie podeszła do spotkania, koniecznie chcą nas po- o Mistrzostwo Amp (Amputee) Futbol Ekstraklasy – nownie odwiedzać. Po treningu zebrali od kulo- stwierdził Daniel Kawka.
odpornych autografy – informował Daniel Kawka.
Podczas gdy drużyna trenowała z młodzieżą Mimo wysokich temperatur trener Maciej Kozik jak w Bielsku-Białej, to w tym samym czasie kuloodporny zwykle nie stosował dla nikogo taryfy ulgowej. Mariusz Krzempek trenował w Pępowie z reprezenta– Musimy ciężko pracować, aby jak najlepiej cją Polski w Amp Futbol. Był to jego debiut w kadrze przygotować się do przyszłorocznych rozgrywek narodowej. Opr. JacK PRZETARGI – dokończenie ze str. 12
Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rydla stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 3885/19, Kw BB1B/00061046/6, obręb Lipnik
powierzchnia: 4087 m2
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
cena wywo.: 540.000,00 zł
wadium: 50.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Działka jest niezabudowana o kształcie prostokąta. Teren zielony, łagodnie opada w kierunku południowo-wschodnim, z dojazdem od ul. Rydla. Przez działkę przebiega linia wysokiego napięcia 110kV oraz sieć kanalizacyjna. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr UA.6730.2.34.2013 z 11.02.2013r. dla budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 11 czerwca 2015 r.
Przetarg odbędzie się 10 września 2015 r. o godz. 1000
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 5. Wadium należy wpłacić do 4 września 2015 r. Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim plac Ratuszowy 6 (Biuro Obsługi Interesanta – parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub tel. 334701231.
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Adres internetowy: http://www.um.bielsko.pl
Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6
tel. 334971614, 334971748, tel./fax 334971716, adres internetowy: www.um.bielsko.pl, e-mail: [email protected]
redaguje zespół: Katarzyna Kucybała, Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Agata Wolna (redaktor naczelny), Jacek Kachel i Paweł Sowa
projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 2 stycznia do 31 grudnia 2015 – Augustana, nakład: 15 tys. egzemplarzy ISSN 1730-3796
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/313 31.07.2015
KULTURA
ZABYTKI NA CZTERECH KÓŁKACH
dokończenie ze str. 1
– Ostatecznie przyjęliśmy 80 załóg, chociaż chętnych było dużo więcej – informował komandor rajdu Jacek Balicki z Automobilklubu Beskidzkiego. – Celem naszych rajdów nie jest tylko sportowa rywalizacja na próbach zręcznościowych i technicznych, ale również propagowanie historii motoryzacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dobra zabawa. Duży nacisk kładziemy na atrakcyjność i urozmaicenie trasy, aby widoki i zwiedzane po drodze zabytki architektury na długo pozostały w pamięci. Zawsze najważniejszymi dla nas są uczestnicy rajdu, którzy z najdalszych zakątków kraju, jak i z zagranicy, przyjeżdżają ze swoimi przepięknymi pojazdami zabytkowymi. Dokładamy wszelkich starań, aby baza noclegowa, posiłki, wspólnie spędzone wieczory i dodatkowe atrakcje zachęciły ich do ponownego udziału w naszej imprezie – dodał J. Balicki. Szczególnym zainteresowaniem widzów cieszył się konkurs elegancji, który odbywał się na placu Ratuszowym. Puchar Prezydenta Bielska-Białej zdobyli Barbara i Piotr Kania, jadący Chevroletem Corvette C1 Convertible z 1961 r. W klasyfikacji generalnej najlepsi okazali się Anna i Stanisław Waligóra, jadący samochodem McLaughlin wyprodukowanym w 1919 roku, który był najstarszym samochodem biorącym udział w rajdzie!
Na Rajdzie pojawiły się takie samochody, jak: Tatra 11 z 1924 r., Peerlees z 1925 r., Hudson Super Six z 1928 r., Skoda Popular Monte Carlo, Polski Fiat 508, Tatra T87, BMW 321 i 327 cabrio, BMW Ihle czy DKW Sport. Z aut powojennych w rajdzie wzięły udział Triumph 2000, Borgward Izabella, P 70, Austin A35, Fiat 1500 cabrio, cała rodzina Mercedesów, MG, Renaulty, Fordy i wiele innych, pięknie odrestaurowanych pojazdów.
Warto przypomnieć, że historia beskidzkich rajdów sięga 1977 r. W pierwszym rajdzie starych samochodów na starcie stanęło siedem załóg, dzisiaj zaś jest dużo więcej chętnych niż miejsc dla uczestników. W beskidzkich rajdach biorą udział miłośnicy zabytkowych aut nie tylko z całej Polski, jak również z Czech Słowacji, Węgier, Austrii, Niemiec i innych krajów. JacK 

Podobne dokumenty