Formularz ofertowy

Transkrypt

Formularz ofertowy
WZÓR FORMULARZA OFERTY
pieczęć wykonawcy
WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na:
„Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim”.
1) oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, stosując niŜej wymienione stawki:
Lp.
Wyszczególnienie robót
Jednost.
Ceny jednostkowe
wybranej oferty
netto
brutto
1.
Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową
grysami kamiennymi 2-5mm , 5-8mm
1m2
............zł
2.
Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową
grysami kamiennymi 2-5mm , 5-8mm
1 m2
..............zł ............zł
3.
Wykonanie remontu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami gryb.3 cm
(z równoczesnym obcięciem krawędzi)
1 m2
..............zł ...........zł
4.
Wykonanie remontu nawierzchni emulsją i grysami – za kaŜdy dalszy
1 cm głębokości 3 cm
1 m2
..............zł ............zł
5.
Remont nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno bitumicznymi
na gorąco z mechanicznym obcięcie obcięciem krawędzi ubytku.
Ubytki o pow. do 5m2
- beton asfaltowy
............zł
..............zł ............zł
1t
..............zł ............zł
1 m2
1 m2
.............zł ............zł
.............zł ...........zł
5b Ubytki o pow. powyŜej 5 m2/gł. 4 cm rozścielenie mechaniczne
mieszanki
- beton asfaltowy
- dodatek za kaŜdy następny centymetr głębokości ubytku
1 m2
1 m2
.............zł ............zł
.............zł ............zł
Remont nawierzchni mineralno bitumicznej mieszankami mineralno
bitumicznymi na gorąco z ręcznym obcięciem krawędzi ubytku
Ubytki o pow. do 5m2
- beton asfaltowy
1t
5a
6.
7.
Ubytki o pow. powyŜej 5 m2/4 cm gł. Rozścielenie ręczne mieszczanki
- beton asfaltowy
- dodatek za kaŜdy następny centymetr głębokości ubytku
Ścinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na
samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km
1 m2
- o gr. 10 cm
1 m2
- dodatek za kaŜde dalsze 5 cm
............zł
...........zł
..............zł ...........zł
.............zł ...........zł
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy
2) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
3) oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) oświadczamy, Ŝe udzielamy gwarancji na okres .......... miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego.
5) Ostateczny termin wykonania ; 31.05.2007r.
6) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem wzoru umowy, który jest załącznikiem do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
8) załącznikami do niniejszej oferty są:
1
Załącznik Nr 1 - oświadczenie
2
Załącznik Nr 2 – wykaz sprzętu
3
Specyfikacje Techniczne
4
5
6
7
pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
inne .................................................................
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy