Opis techniczny

Transkrypt

Opis techniczny
OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Modernizacja nawierzchni dróg i placów wewnętrznych na terenie kampusu PWSZ w
Kaliszu przy ul. Poznańskiej.
2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500
- wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1992 r.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- rozpoznanie w terenie, pomiary uzupełniające, niwelacja
- obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa
3. Zakres opracowania
Opracowanie stanowi projekt budowlany modernizacji nawierzchni dróg wewnętrznych na
terenie kampusu PWSZ w Kaliszuj.
Przewidywana kolejność wykonywania robót:
- roboty rozbiórkowe
- oczyszczenie nawierzchni
- roboty nawierzchniowe
4. Stan istniejący
Obszar opracowania położony jest na terenie kampusu PWSZ w Kaliszu przy ul. Poznańskiej.
Istniejące drogi wewnętrzne przewidziane do modernizacji posiadają nawierzchnie betonową,
spękaną i połuszczoną, bitumiczną i gruntową.
5. Rozwiązania szczegółowe
Projektuje się nakładkę z betonu asfaltowego gr. 4 cm z miejscowym wyrównaniem
profilu. Przewiduje się wymianę krawężników betonowych. W miejscach nawierzchni
gruntowej
wykonać
nleży
nawierzchnię
z
kruszywa
łamanego
z
podwójnym
powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami W celu zapewnienia odwodnienia należy
wykonać wpusty deszczowe z podłączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej.
6. Konstrukcja nawierzchni
Wszystkie materiały zastosowane na wykonanie dróg, parkingów chodników muszą
posiadać atesty i być dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne
nawierzchni należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
6.1. Nawierzchnia bitumiczna
w-wa ścierlana z betonu asfaltowego gr 5 cm o uziarnieniu ciągłym 0-12,8 mm i
stabilności wg Marshalla >5,5kN wg PN-S-9625:2000
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego średnia gr 1,5 cm o uziarnieniu ciągłym 012,8 mm i stabilności wg Marshalla >5,5kN wg PN-S-9625:2000
6.2. Nawierzchnia z kruszywa łamanego
podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami
w-wa z kruszywa łamanego 0-31,5mm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem wykonana w betoniarce o Rm 1,5 - 2 ,5
MPa gr. 15 cm
6.3. Chodniki
kostka brukowa z betonu prasowanego gr. 8 cm koloru szarego
podsypka cementowo piaskowa gr. <10 cm
Uwaga: warstwę gruntu stabilizowanego cementem wykonać w betoniarni. Z uwagi na
kłopot z wymieszaniem gruntu rodzimego z cementem w betoniarce należy stabilizację
wykonać z kruszywa naturalnego (piasku) analogicznie jak chudy beton.
Pomiędzy warstwami bitumicznymi należy wykonać wiązanie międzywarstwowe. Do
skropienia podłoża pod wykonywane warstwy bitumiczne zastosować emulsję asfaltową w
ilości:
- nawierzchnię betonową istniejącą przed wykonaniem w-wy wyrównawczej skropić emulsją
asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
- warstwę wyrównawczą przed wykonaniem w-wy ścieralnej skropić emulsją asfaltową w
ilości 0,3 kg/m2.
Wszystkie materiały zastosowane na wykonanie dróg muszą posiadać atesty i być
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy
wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
7. Odwodnienie
Spadki podłużne i poprzeczne pozwalają na spływ wody do istniejących i projektowanych
wpustów wpustów kanalizacji deszczowej. Podłączenia projektowanych wpustów do
kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV fi 160 mm.
8. Uwagi końcowe
1.
Wszystkie zastosowane materiały powinny spełniać wymagania obowiązujących norm i
przepisów oraz posiadać niezbędne atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez IBDiM
potwierdzające ich cechy i jakość.
2.
W miejscach zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym, wykopy należy wykonywać ręcznie.
3.
Wszystkie zmiany i dodatkowe roboty należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
4.
Wszystkie
prowadzone
roboty
należy
oznakować
i
zabezpieczyć
w
myśl
obowiązujących przepisów i wykonywać je zgodnie z normami technicznymi dla
poszczególnych ich rodzajów. W trakcie realizacji należy bezwzględnie przestrzegać
wszystkich warunków zawartych w uzgodnieniach.
5. Dopuszcza się zastosowanie innych niż przyjęte w dokumentacji urządzeń i materiałów pod
warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.
Opracował
inż. Marcin Nowak
SPIS TREŚCI
1. Opis techniczny
2. Plan sytuacyjno - wysokościowy skala 1:500 rys. nr 1
3. Przekrój konstrukcyjny A-A skala 1:20 rys. nr 2
4. Przekrój konstrukcyjny B-B skala 1:20 rys. nr 2
5. Przekrój konstrukcyjny C-C skala 1:20 rys. nr 2
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
OŚWIADCZAM
że projekt budowlany branży drogowej:
„Przebudowa ulicy Sportowej w Pleszewie”
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt uzyskał wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia oraz został sprawdzony i uznany za
sporządzony prawidłowo i może być skierowany do realizacji
OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
1.1Przedmiot inwestycji.
Przebudowa ulicy sportowej w Pleszewie.
Przewiduje się wykonanie nowej w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego, budowę
parkingów wzdłuż ulicy po stronie prawej oraz budowę ciągu pieszo rowerowego po
stronie prawej.
1.2. Adres:
Pleszew ul. Sportowa dz. nr 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2495, 2492/1
1.3. Inwestor:
Miasto i Gmina Pleszew, Pleszew, ul. Rynek 1
1.4. Własność terenu:
Inwestor
1.5. Opracowanie projektu:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
P.DOMINICZAK & M.SZCZURASZEK
1.6. Podstawa opracowania:
* umowa z Inwestorem,
* mapa syt. 1:500
* koncepcja uzgodniona przez Inwestora
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.7.Zagospodarowanie działki.
1.7.1 Istniejący stan zagospodarowania działki
Obecnie ulica Sportowa posiada nawierzchnię bitumiczną w znacznym stopniu
zniszczoną, po stronie lewej znajduje się teren zieleni na którym parkowane są
samochody, po stronie prawej znajduje się chodnik z płytek betonowych. Wzdłuż ulicy
rosną drzewa wysokie.
1.7.2 Stan projektowany.
Przewiduje się wykonanie nowej w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego, budowę
parkingów wzdłuż ulicy po stronie prawej oraz budowę ciągu pieszo rowerowego po
stronie prawej
1.8. BILANS TERENU.
Pow. jezdni
1.887,01 m2
Pow. parkingów
1.230,00 m2
Pow. zjazdów na posesję 79,25 m2
Pow. ciągu pieszo – rowerowego 1.022,00 m2
Opracowanie:

Podobne dokumenty