Języki opisu sprzętu - Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze

Transkrypt

Języki opisu sprzętu - Uniwersytet Zielonogórski
Języki opisu sprzętu laboratorium
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Instytut Informatyki i Elektroniki
Zakład Inżynierii Komputerowej
przygotował: dr inż. Remigiusz Wiśniewski
LABORATORIUM 11: WIZUALIZACJA WYNIKÓW SYMULACJI
UKŁADÓW OPISANYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA VERILOG
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami wykorzystania języka TCL/TK do wizualizacji
wyników symulacji modeli opisanych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu.
Przygotowanie do ćwiczenia
Utworzyć nowy projekt w środowisku Active-HDL, a następnie do katalogu z plikami źródłowymi
skopiować katalog images. Dodać do projektu pliki skrzyzowanie.awf i skrzyzowanie.tcl, dostarczone przez
prowadzącego zajęcia.
Zadanie 1. Przygotować opis układu skrzyżowania w języku Verilog.
Układ powinien posiadać trzy wejścia: zegarowe Clk, zerujące Reset oraz wyboru trybu pracy skrzyżowania
Mode. Wyjścia układu to odpowiednio sygnały R, Y oraz G. Moduł należy nazwać lights, natomiast plik
źródłowy skrzyzowanie.v. Deklaracja modelu powinna wyglądać następująco:
module lights(Clk,Reset,Mode,R,Y,G);
Układ powinien działać w następujący sposób:
 w momencie wystąpienia narastającego zbocza sygnału Reset, wszystkie wyjścia powinny zostać
wyzerowane,
 w pozostałych przypadkach, gdy wystąpi narastające zbocze sygnału zegarowego Clk, w zależności
od sygnału Mode:
 jeśli wartość sygnału Mode jest równa 0, układ pracuje w trybie włączonych mrugających
świateł żółtych, tzn. wykonywane są naprzemiennie dwa stany, w których zapalane i
gaszone jest światło żółte (wyjście Y),
 jeśli wartość sygnału Mode jest równa 1, układ pracuje w trybie normalnym, tzn. cyklicznie
wykonywane są 4 stany - najpierw zapalane jest światło czerwone (wyjście R), następnie
włączone zostaje jednocześnie światło czerwone i żółte (wyjścia R oraz Y),
w kolejnym etapie zapalone jest tylko światło zielone (G), a w ostatnim etapie włączone jest
tylko światło żółte (Y).
Zadanie 2. Przeprowadzić symulację układu poprzez uruchomienie skryptu skrzyzowanie.tcl.
http://willow.iie.uz.zgora.pl/~rwisniew/