XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - Farmer

Komentarze

Transkrypt

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - Farmer
Wygodniej
być nie może
Błyskawicznie się
przekonasz
Nowy herbicyd
w uprawie kukurydzy:
skuteczny
zwalcza 85 gatunków chwastów
jedno- i dwuliściennych
elastyczny
może być stosowany przedi powschodowo, do momentu
pojawienia się 2 liści kukurydzy
wygodny
wystarczy niska dawka i jeden
zabieg w sezonie
działa długo po zastosowaniu
Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03
www.bayercropscience.pl
Szanowni Pañstwo! Drodzy Laureaci!
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
dr inż. Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister of Agriculture and Rural
Development
Po raz XVII spotykamy się na finale Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik Farmer Roku”. Są to lata przemian ustrojowych
w naszej gospodarce i znacznych zmian na polskiej wsi. Od
początku swojego istnienia wyłaniani są najlepsi gospodarze
w poszczególnych kategoriach, jak i agroprzedsiębiorcy reprezentujący najlepsze zakłady branży rolno-spożywczej.
To dzięki takim ludziom jak Państwo możliwe są sukcesy
w handlu artykułami rolno-spożywczymi, jakie cały czas
osiągamy. W roku ubiegłym dodatnie saldo obrotów wyniosło
2,5 mld euro. Jest to jedyna grupa towarowa posiadająca od lat
cały czas dodatni wynik wymiany handlowej. Zainteresowanie
naszą żywnością jest bardzo duże. Ostatnio obserwowałem to
na targach „Zielony Tydzień” w Berlinie. Mamy bardzo dobrą
ofertę i stale zwiększamy naszą obecność na poszczególnych
rynkach. W tym roku jednym z moich priorytetów jest zwiększenie aktywności w działaniach promocyjnych. Realizowany
od początku kadencji program promocji przynosi wymierne
rezultaty. Uzyskujemy dostęp do coraz to nowych rynków, np.
bardzo atrakcyjnych rynków azjatyckich w Japonii, Chinach,
czy w Wietnamie.
Aby to tempo utrzymać i móc się dalej rozwijać, musimy
mieć nową Wspólną Politykę Rolną, która nie tylko będzie
prostsza i przejrzysta dla rolników i konsumentów, ale także
taką, która odejdzie od historycznych zaszłości i wypracuje
nowe, sprawiedliwe zasady. Nie może być tak, jak jest obecnie,
że w wyniku funkcjonowania mechanizmów WPR wprowadzane są zakłócenia w warunkach konkurencji. Dzieje się tak,
gdyż niektóre kraje stosują podział pomiędzy I i II filarem WPR
w stosunku 80:20, czyli 80% kierowane jest na dopłaty. W tych
warunkach nie sposób jest mówić o uczciwej konkurencji.
Dyskusja o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013
jest dla mnie priorytetem na ten rok, rok, w którym będziemy
sprawowali Prezydencję w Unii Europejskiej.
Dzisiejszym Laureatom składam gratulacje i wyrażam nadzieję, że w ich ślady pójdą kolejni rolnicy i przedsiębiorcy.
Ladies and Gentlemen! Winners!
We meet here at the finals of the National Competition “Farmer of the Year” for the seventeenth time now. We are
living in times of systemic changes in our economy and significant changes in the Polish countryside. Since the very
beginnings of the competition, the best farmers have been selected in particular categories, as well as agricultural
entrepreneurs representing the best companies of the agri-food sector.
The success we are constantly reaching for in trade in agri-food products is possible due to people like you. Last
year, the positive balance of trade was EUR 2.5 billion. This is the only commodity group which has achieved a positive balance of trade for years. Interest in our food is immense. I have seen it recently during the “Green Week” fair in
Berlin. We have a very good offer and we are constantly expanding the volume of our products present on particular
markets. This year, one of my priorities is to give marketing a boost. The promotion program implemented since the
beginning of my term is producing measurable results. We are gaining access to new markets, such as very attractive
Asian markets in Japan, China or Vietnam.
To keep this pace and to be able to keep developing, we need a new Common Agricultural Policy which is simpler
and more transparent for farmers and consumers, which would abandon historical rules and develop new, more
equitable ones. The current situation where competition conditions are distorted as a result of CAP mechanisms is
unacceptable. It is due to the fact that certain countries apply the 80:20 ratio to the division between the first and the
second CAP pillar, which means that 80 per cent of funds are used for subsidies. In these circumstances we cannot talk
about fair competition. The discussion about the future of the Common Agricultural Policy beyond 2013 is a priority
for me this year when Poland will hold the Presidency of the European Union.
Let me congratulate today’s prize-winners and express the hope that more farmers and entrepreneurs will follow in
their footsteps.
3
Agencja Nieruchomości Rolnych jest instytucją reprezentującą Skarb Państwa w stosunku do mienia
państwowego w rolnictwie. Do połowy lipca 2003 r. działała pod nazwą Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa,
którą powołano w październiku 1991 r. Nieruchomości przejęte przez Agencję, głównie po zlikwidowanych
państwowych gospodarstwach rolnych oraz z Państwowego Funduszu Ziemi, tworzą Zasób Własności Rolnej
Skarbu Państwa (ZWRSP), w którym znalazło się 4,7 mln ha gruntów. Z danych na koniec 2010 r. wynika,
że Agencja od początku swego funkcjonowania sprzedała ponad 2 mln ha gruntów. W Zasobie pozostaje
2,1 mln ha, z czego 1,59 mln ha stanowią grunty wydzierżawione. Największe powierzchnie w dzierżawie
znajdują się na obszarze województw: zachodniopomorskiego (310 tys. ha), wielkopolskiego (230 tys. ha)
i dolnośląskiego (211 tys. ha).
Do rozdysponowania pozostaje 310 tys. ha, w postaci ponad 500 tys. działek. Największą powierzchnią
dysponują oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie i Gdańsku – łącznie 140 tys. ha. Cały proces
sprzedaży i dzierżawy gruntów realizowany jest przez 16 oddziałów terenowych i filii Agencji.
Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz gruntów rolnych w swojej ofercie posiada największy i najatrakcyjniejszy
pakiet gruntów inwestycyjnych w Polsce. ANR dysponuje około 100 tys. ha takich gruntów, w tym około
69 tys. ha znajduje się w granicach administracyjnych miast. Obecnie Agencja ma przygotowanych do sprzedaży
4,5 tys. ha gruntów inwestycyjnych o przybliżonej wartości jednego miliarda złotych. Są to działki przeznaczone
pod zabudowę przemysłową, handlowo-usługową, mieszkaniową oraz sportowo-rekreacyjną. Nieruchomości
te charakteryzują się atrakcyjną lokalizacją, uregulowanym stanem prawnym oraz jasnymi procedurami
nabywania.
Od połowy lipca 2003 r. Agencja, oprócz zadań wynikających z realizacji ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, realizuje zapisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W myśl tej ustawy Agencja ma obowiązek nadzorowania obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce w drodze
analizy zawieranych w prywatnym obrocie umów oraz wykonywania – w uzasadnionych przypadkach – prawa
pierwokupu i wykupu. W ten sposób Agencja przyczynia się do powiększania rodzinnych gospodarstw rolnych
i systematycznych zmian w strukturze obszarowej polskiego rolnictwa.
W ostatnich 2 latach wszelkie działania ANR były podporządkowane przyspieszeniu procesu prywatyzacji
majątku Zasobu. W latach 2009-2010 w ANR przeprowadzono wiele uregulowań wewnętrznych zapewniających
zwiększenie efektywności i przejrzystości działania oraz przyspieszenie realizacji zadań Agencji. Dokonano
m.in. istotnych zmian w odniesieniu do zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu, które sprzyjać mają
intensyfikacji sprzedaży. Wydzierżawianie ogranicza się obecnie do sytuacji, kiedy dana nieruchomość
z określonych przyczyn nie może lub nie powinna być przeznaczona do sprzedaży. Skrócono też okres na jaki
wydzierżawiane są nieruchomości oraz na jaki można przedłużać dotychczasowe umowy. Przy przedłużaniu
umów dokonuje się urynkowienia czynszu. Intensyfikacji ulega proces wyłączania gruntów z większych
obszarowo dzierżaw z przeznaczeniem do odrębnego zagospodarowania, głównie w formie przetargów
ograniczonych na rzecz rolników.
ANR sprawuje nadzór nad działalnością 49 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony
najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Spółki Agencji odgrywają
dominującą rolę w hodowli roślin w Polsce, mają bowiem 50,8% udziałów wśród odmian roślin rolniczych i 60,5%
wśród odmian roślin warzywnych pochodzących z krajowej hodowli, wpisanych do Rejestru Odmian. Udział
odmian spółek ANR we wszystkich odmianach wpisanych do Rejestru Odmian wynosi 32,9% (rośliny rolnicze
24,9% i warzywne 44,0%).
Począwszy od 2004 r. Agencja odprowadza do budżetu państwa kwotę wynikającą z różnicy między wpływami
uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w danym roku obrotowym, a środkami wydatkowanymi na
realizację ustawowych zadań. Łącznie od 2005 r. bezpośrednio do budżetu Agencja wpłaciła 4,8 miliarda złotych.
Od 2006 r. ANR wpłaca również środki na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane są rekompensaty
dla Zabużan. Na ten cel Agencja wpłaciła już ponad 2,6 miliarda złotych, co daje łącznie z wpłatami do budżetu
kwotę 7,4 miliarda złotych.
Szanowni Pañstwo!
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
W świecie postępującej globalizacji, wszechobecnej rynkowej
konkurencji każdy dzień naszej pracy, a nawet naszego życia jest
uczestnictwem w ważnym konkursie. Aby osiągnąć w nim sukces
niezbędna jest wiedza i umiejętności, doświadczenie i mobilizacja,
a czasem wręcz determinacja w dążeniu do celu. Nieraz potrzeba
odwagi i ryzyka, żeby np. wziąć kredyt, kupić drogą, nowoczesną
maszynę czy postawić na odpowiednią produkcję rolną. Przydaje
się również odrobina szczęścia, aby zdobyć nowy rynek zbytu dla
swoich produktów, uniknąć powodzi lub suszy.
Tegoroczni Laureaci Konkursu „Rolnik Farmer Roku” pokazali, że
te wszystkie czynniki w ich gospodarstwach i przedsiębiorstwach
zaistniały. Mają Państwo nowoczesne, efektywne i wydajne gospodarstwa rolne osiągające bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Serdecznie gratuluję Państwu zaszczytnego tytułu „Rolnik – Farmer Roku”.
Agencja Nieruchomości Rolnych od początku swej działalności
była orędownikiem i patronem tego konkursu, od 17 lat promującego ludzi i przedsiębiorstwa nastawione na sukces, którego
najlepszym miernikiem są wyniki ekonomiczne.
Pragnę poinformować, że 2010 rok był dla Agencji także
rokiem sukcesu: sprzedała 96,5 tys. ha gruntów rolnych (o 7%
więcej niż planowano), w tym 1400 ha terenów inwestycyjnych;
odprowadzi do budżetu państwa za ubiegły rok kwotę 980 mln zł,
tj. o 82% więcej niż planowano; sukcesem zakończyła pierwszy
etap restrukturyzacji spółek strategicznych Skarbu Państwa, nad
dr Tomasz Nawrocki
którymi sprawuje nadzór właścicielski.
Prezes
Równie ambitne zadania, postawiono przed Agencją w 2011 r.
Agencji Nieruchomości Rolnych
– środki przekazywane do budżetu państwa mają wynieść ponad
President
2,5 mld zł. Zamierzamy sprzedać więcej niż w ostatnich latach
of the Agricultural Property Agency
gruntów rolnych, terenów inwestycyjnych, a także obiektów
zabytkowych w postaci dworków i pałaców. Oferta ANR będzie
niezwykle atrakcyjna i różnorodna, zarówno pod względem
ilościowym, jak i jakościowym. W bieżącym roku rozpocznie
się także – po zatwierdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– realizacja II etapu restrukturyzacji spółek nadzorowanych przez
Agencję. Jej głównym celem będzie nawiązanie współpracy
spółek z ośrodkami naukowymi, co umożliwi stworzenie wysokiej jakości materiału genetycznego.
Gratulując wszystkim Laureatom tytułu „Rolnika – Farmera Roku”, życzę dalszej satysfakcji z wykonywanej
pracy, zbierania obfitych plonów oraz zdobywania nowych rynków zbytu dla swoich produktów. Organizatorom
zaś, życzę kolejnych udanych edycji konkursu.
Ladies and Gentleman,
In the world of advanced globalization and ubiquitous market competition every day of our work or even life,
is a participation in a very important contest. To achieve a success in it, knowledge and skills, experience and
mobilization, and sometimes even determination in reaching goals are essential. Often the courage and risk are
necessary to take a loan, buy an expensive and advanced equipment or choose the right line of production. Little
bit of luck could also be helpful to win the new market for the product or to avoid flood or drought.
Our Prize Winners prove that all of above factors have appeared in their companies and farms. They have advanced,
effective and efficient farms obtaining economic effects. I congratulate the Prize Winner of 17th edition of The FARMER
OF THE YEAR title.
The Agricultural Property Agency from the beginning of it’s existence was the proponent and patron of the Competition that for 17 years has been promoting farmers and farms determined for success of which economic effects are
the best criteria.
I can proudly announce that 2010 was also the year of success for the Agency: it has sold 96,500 ha of croplands (7%
more than planned) including 1,400 ha of investment grounds and it will pay PLN 980m (82% more than planned) to the
state budget for the previous year. What is more, the first stage of the restructuring of the strategic breeding companies, to
which the Agency performs ownership rights, has been successfully finished.
The Agency has also ambitious goals for the year 2011 – the resources that the Agency pays to the state budget should
exceed PLN 2.5b. We plan to sell more croplands, investment grounds and monuments (manors and palaces) than in the
previous years. Our offer will be attractive and various, both in regard of quantity and quality. In this year ANR will start
the 2nd stage of the breeding companies restructuring programme, approved by the Minister of Agriculture and Rural
Development. It’s main goal will be cooperation between the companies and research centers, which should result in
creating a high quality genetic material.
I congratulate all Prize Winners of the FARMER OF THE YEAR title and I wish you further work satisfaction, plentiful
harvest and winning new markets for your products. I also wish organizers next successful editions of the Competition.
5
Szanowni Pañstwo!
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Jest dla mnie wielkim zaszczytem i przyjemnością zwrócić się
do Państwa z okazji zakończenia XVII już edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Rolnik-Farmer Roku”. Kolejny raz najlepsi polscy hodowcy, producenci i menadżerowie, działający w sektorze rolnictwa
odbiorą statuetki „Złotego Jabłka” i zostaną obdarzeni zaszczytnym
tytułem Farmera Roku 2010. Jesteśmy bardzo zaszczyceni i dumni,
że to na naszym Uniwersytecie zrodziła się idea Konkursu i że od
siedemnastu lat możemy go współorganizować. Przez te lata mogliśmy obserwować ciągły rozwój i coraz doskonalsze formy Konkursu,
a kolejni laureaci zadziwiają nas swoimi osiągnięciami, dokumentując postęp naszego rolnictwa. Założenia twórców i organizatorów
kolejnych edycji Konkursu są więc realizowane. Możemy dziś uznać,
że jego stymulacyjna rola w kierunku rozwoju nowoczesnych metod
produkcji roślinnej i zwierzęcej, we wprowadzaniu innowacyjnych
rozwiązań w praktyce rolniczej staje się faktem i mają swój konkretny
wymiar.
Współczesne rolnictwo, jak nigdy dotąd, wymaga ścisłej
współpracy i coraz bardziej ożywionych kontaktów z uczelniami
rolniczymi i instytutami naukowo-badawczymi. Wyniki badań
naukowych i możliwie szybkie ich wdrażanie do praktyki stają
się podstawą postępu technologicznego i hodowlanego, a jednocześnie pozwalają na osiągnięcie zysku, który coraz trudniej jest
wypracować. Rozumieją to dobrze również pracownicy naukowi,
dr hab. inż. Antoni Bukaluk
w tym także Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w BydRektor Uniwersytetu
goszczy. Realizowane projekty badawcze są bardziej dostosowane
do istniejących potrzeb praktyki, a ciągle doskonalona infrastruktura
Technologiczno-Przyrodniczego
badawcza skutecznie temu sprzyja. O potrzebie wprowadzenia
Rector of the University
nowych rozwiązań do praktyki przekonani są także nasi producenci
of Technology and Life Sciences
rolni, farmerzy. Jest to bowiem najprostsza droga do wzrostu produkcji i efektywnego wytwarzania żywności. Utrwaleniu takiego
przekonania doskonale służy organizowany po raz siedemnasty
Ogólnopolski Konkurs „Rolnik-Farmer Roku”.
Wszystkim nominowanym w XVII edycji Konkursu, składam
serdeczne gratulacje za znakomite efekty gospodarowania i za
uznanie wyników ich pracy. Szczególne słowa uznania kieruję
do Laureatów Konkursu, którym zostaną wręczone zaszczytne
statuetki „Złotego Jabłka”. Życzę wszystkim sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech zdrowie i pomyślność
w życiu rodzinnym i osobistym nigdy Was nie opuszcza. Wyrażam
przekonanie, ze tegoroczna edycja Konkursu, tak jak poprzednie, będzie kolejnym krokiem do korzystnych zmian
w naszym rolnictwie.
Dear Sirs,
It is a great honour and pleasure for me to address you on the occasion of the conclusion of the 17th edition of the
“Farmer of the Year” national competition. The best Polish breeders, producers and managers in the field of agriculture
will again receive their “Golden Apple” awards and the honourable title of the Farmer of the Year 2010. We are highly
honoured and proud that it is our University that is the birthplace of this event and that we have had the chance to coorganise the competition for 17 years now. Through all these years we were able to observe continuous development
and constant improvements in the Competition formula, while seeing consecutive winners astonishing us with their
achievements documenting the advancement of our agriculture. The objectives established by the creators and organisers of successive editions of the competition can therefore be said to have been accomplished. We can say now that its
role in stimulation and promotion of the latest methods of plant and animal production and encouraging introduction
of innovative solutions to agriculture becomes a fact and has taken on a concrete dimension.
The agriculture today, like never before, requires close cooperation and closer still contacts with agricultural universities and research institutions. Research results and their fastest possible practical implementation are becoming fundamental to technological and breeding advancement, while offering profits which are nowadays harder and harder to
earn. This is well understood by researchers, including researchers from the University of Technology and Life Sciences
in Bydgoszcz. Research projects being implemented are more adapted for actual needs and it is the research infrastructure
which is being constantly improved that facilitates this. The conviction that there is a need for the practical application
of new solutions is also shared by our agricultural producers–farmers. In fact, this is the most obvious way to increase
production and achieve effectiveness in food manufacture. It is the same conviction that such events as the 17th “Farmer
of the Year” competition aim to reinforce.
I wish to heartily congratulate all people nominated in the 17th competition on their remarkably effective management and recognition-winning work with special words of praise going to the winners of the “Golden Apple” award.
I wish all of you success and satisfaction from work. Let good health and success in private life stay always with you.
I am convinced that this year’s competition, much like the previous ones, will be another step towards beneficial changes
in our agriculture.
7
lechpol
Odmiana niemieckiej hodowli roślin Saatzucht Josef Breun, zarejestrowana
w Niemczech w 2008 roku
JB ASANO jest nową i bardzo wydajną, jakościową odmianą pszenicy ozimej
(grupa A). Pomimo krótkiej obecności na rynku, zyskała uznanie wielu
producentów, o czym świadczy szybko rosnąca i imponująca już powierzchnia
reprodukcji tej odmiany w Niemczech (429 ha zgłoszonych reprodukcji
w 2008 roku, 2790 ha w 2009 roku i 4836 ha w 2010 roku!!!)
Odmiana ta stanowi idealne połączenie najwyższych plonów z bardzo wysoką
masą tysiąca ziaren. Wśród odmian jakościowych pszenic ozimych odmiana ta
stabilnie uzyskuje corocznie najwyższe plony na obu poziomach agrotechniki a1
i a2 (8 i 8 w skali 9-stopniowej), według Beschreibende Sortenliste 2010
Rośliny o średniej wysokości i niskiej skłonności do wylegania
Odmiana o średnio wczesnym terminie kłoszenia oraz dojrzałości
Bardzo wysoka masa tysiąca ziaren (przedział 50–60 g)/(8 w skali 9-stopniowej),
według Beschreibende Sortenliste 2010
Pszenica o wysokiej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka
prawdziwego oraz rdzę brunatną, jednakże zalecana jest zapobiegawcza ochrona
ukierunkowana na septoriozę liści oraz brunatną plamistość liści
JB ASANO jest odmianą o dobrej zimotrwałości
Daje gwarancję produkcji wysokiej jakości surowca i posiada doskonałe
właściwości przemiałowe
Polecana do uprawy na wszystkich pszennych kompleksach glebowych
Y
IW
Z
WD !!!
A
PR HIT
JEDYNA TAKA PSZENICA
NA POLSKIM RYNKU!!!
www.lechpol-szubin.pl
Szanowni Pañstwo!
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
dr inż. Teresa Kucharska
Przewodnicząca Kapituły Konkursu
Chair of the Competition
Committee
Jest nam niezmiernie miło, że z roku na rok wzrasta liczba
producentów rolnych, rywalizujących o tytuł najlepszego,
o tytuł ROLNIK – FARMER ROKU.
Wśród polskich rolników nie brak ludzi przedsiębiorczych,
aktywnych i otwartych na zmiany. Finaliści Konkursu potrafią w pełni wykorzystać narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej
UE w rozwoju i modernizacji własnych gospodarstw, ale też
z pożytkiem dla firm dostarczających środki i maszyny do produkcji rolnej. Na uwagę zasługuje fakt wyjątkowej aktywności
w poszukiwaniu rynków zbytu poza granicami kraju. Rolnicy
czerpią przykłady z krajów rozwiniętych, ale nie przenoszą ich
bezkrytycznie, tylko adaptują do lokalnych warunków. Są też
przykładem dla rolników Unii i coraz częściej goszczą ich na
szkoleniach organizowanych we własnych gospodarstwach.
Wizytacja gospodarstw wykazała bardzo dynamiczny
rozwój małych i średnich gospodarstw, powiększanie ich
obszaru oraz daleko idącą specjalizację. Wzrasta też liczba
gospodarstw o alternatywnych źródłach dochodu, których
właściciele znaleźli możliwość rozwoju chociażby w agroturystyce, specjalizacji w produkcji ekologicznej czy wyrobie
produktów regionalnych. W większości wizytowanych przez
Kapitułę Konkursu gospodarstw finalistów prowadzone są
praktyki dla uczniów i studentów z Polski i zagranicy.
W imieniu własnym oraz organizatorów Konkursu składamy
uczestnikom Konkursu i wszystkim rolnikom serdeczne gratulacje i życzymy dalszego dynamicznego rozwoju.
Ladies and Gentlemen,
We are extremely glad that number of agricultural producers competing for the FARMER OF THE YEAR title increases
every year.
Polish farmers are adventurous, active and open – minded.
The Competition finalists know well how to fully use tools
of the European Union’s Common Rural Policy for their farms
modernization and development with additional advantage
for agricultural production machinery and means suppliers.
The fact that the farmers are unusually active in searching of
ready markets outside our country is worth noticing. The farmers use the knowledge of highly – developed countries farmers
and, not uncritically of course, adapt them to local conditions.
Polish farmers are an example for European Union farmers and
often invite them on trainings they are organizers of.
The farms visitation revealed dynamic development
dr inż. Adam Oler
of small and medium enterprises, the farms area inDyrektor Konkursu
crease and high specialization. The number of farms
Director of the Competition
with alternative sources of income continuously rises.
The owners found possibility of development in agritouristic,
ecological production specialization and regional products
manufacture. The major part of visited by the Competition Committee finalists organize practices for schoolchildren and students from Poland and abroad.
In our name and in the name of organisers of the Competition we congratulate all the participants and all
the farmers and we wish them further dynamic development.
9
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Gala Finałowa XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
ROLNIK – FARMER ROKU
19 marca 2010 r. w hotelu The Westin Warsaw w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku.
Laureatami XVI edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „Rolnik Farmer Roku” zostali:
–w kategorii gospodarstwa rodzinne do 50 ha – Anna i Zbigniew Serafin z woj. podkarpackiego, zajmujący się hodowlą bydła mlecznego. Zwierzęta corocznie biorą udział w regionalnych wystawach zwierząt
hodowlanych, zajmując czołowe miejsca,
–w kategorii gospodarstwa rodzinne od 50 do 100 ha – Beata i Zdzisław Budka z woj. mazowieckiego –
przejęte po rodzicach wielokierunkowe gospodarstwo dzisiaj specjalizuje się w tuczu trzody chlewnej.
Roczna sprzedaż sięga 15 tys. tuczników o średniej masie 118 kg. Rozpoczęta budowa nowej tuczarni
pozwoli na podwojenie produkcji,
–w kategorii gospodarstwa rodzinne pow. 100 ha – Rajmund Gąsiorek z woj. wielkopolskiego, który w 1977
rozpoczął hodowlę zwierząt futerkowych. Obecnie gospodarstwo jest największą w Polsce fermą norek i jedną
z największych w Europie. Ferma wykorzystuje 25 tys. ton odpadów poubojowych rocznie, przyczyniając
się do ochrony środowiska naturalnego,
–w kategorii gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Tamara i Edward Przyłuccy z woj. warmińsko-mazurskiego, zajmujący się wielokierunkową produkcją rolniczą: uprawą zbóż (130 ha), rzepaku
(ponad 100 ha) oraz hodowlą zarodową bydła ras mięsnych i tuczem trzody chlewnej. Uzupełnieniem
dochodów z rolnictwa jest działalność agroturystyczna w XIX-wiecznym późnoklasycystycznym Dworku
Tamara,
–w kategorii ogrodnictwo i szkółkarstwo – Joanna i Dariusz Piotrowscy z woj. łódzkiego, uprawiający jabłonie, grusze i śliwy. Zebrane owoce są sortowane elektronicznie, po czym przechowywane są
w komorach z kontrolowaną atmosferą i systemem Smart Fresh, poprawiającym ich jakość,
–w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze – Konrad Pohl z woj. opolskiego, który od 1973 r. powiększył 21-ha
gospodarstwo odziedziczone po rodzicach do ponad 2000 ha. Wielokierunkowa produkcja ustąpiła specjalizacji w produkcji roślinnej, której sprzyja korzystny klimat Opolszczyzny oraz dobra jakość gleb.
Spośród finalistów Kapituła postanowiła wyróżnić: Marię i Szczepana Będzikowskich (woj. mazowieckie)
za wielokierunkową produkcję zwierzęcą, Eugenię i Czesława Januszewskich (woj. kujawsko-pomorskie)
za wyniki w hodowli trzody chlewnej, Małgorzatę i Andrzeja Karwowskich (woj. warmińsko-mazurskie) za
innowacyjne metody produkcji zwierzęcej, Jolantę i Jana Monach (woj. podlaskie) za intensywny rozwój
gospodarstwa, Barbarę i Leszka Przybytniak (woj. mazowieckie) za intensywną produkcję sadowniczą,
Annę i Jerzego Wawrzyńczak (woj. mazowieckie) za wyniki w hodowli bydła mlecznego oraz Krystynę
i Zbigniewa Ziejewskich (woj. warmińsko-mazurskie) za intensywną produkcję drobiarską.
Zwycięzcy Konkursu otrzymali tytuł ROLNIK – FARMER ROKU, statuetkę „Złote Jabłko” – symbol Konkursu,
pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne od Prezydenta RP oraz nagrody rzeczowe od firm współpracujących ze Stowarzyszeniem. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tradycyjnie nagrodził Laureatów obrazami.
10
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
11
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Closing Ceremony of the 16th Poland-Wide
Farmer of the Year Competition
On the 19th of March 2010 in the hotel The Westin Warsaw in Warsaw there was the closing ceremony
of the 16th the Whole – Poland Farmer of the Year Competition
The winners of the 16th edition of the Farmer of the Year Competition are as following:
- in the category of family farms up to 50 ha – Anna and Zbigniew Serafin from Podkarpackie Voivodeship;
the farm oriented only on milk production. Every year their cows take part in Regional Breeding Animals
Exhibitions and win the main prizes;
– in the category of family farms of 50 to 100 ha – Beata and Zdzisław Budka from Mazowieckie Voivodeship; their farm specializes in pig fattening. Annually 15 thousand pigs until average weight 118 kg are sold.
The farmers started to build a construction of next fattening house for several thousand units;
– in the category of family farms over 100 ha – Rajmund Gąsiorek from Wielkopolskie Voivodeship; in
1977 Mr. Gąsiorek started furred animals breeding. Now the farm is the biggest one in Poland specializing
in minks and one of the biggest in Europe. The farm utilizes 25 thousand tons of slaughterhouse waste per
year, contributing to natural environment protection;
– in the category of farms with alternative sources of income – Tamara and Edward Przyłuccy from
Warmińsko-Mazurskie Voivodeship; their farm is a multidirectional one with grain (130 ha), rape
(105 ha), beef cattle pedigree breeding and pig fattening. Agritouristic activity is a supplement of an agricultural activity;
– in the category of hurticulture and nursery production – Joanna and Dariusz Piotrowscy from Łódzkie
Voivodeship; in the farmers` orchard there are apple trees, pear trees and plum trees. The harvested fruit
is transported into a sorting plant accommodation fully equipped with a fruit sorting line and after that the
friut is stored in a cold room with automatically controlled atmosphere and Smart Fresh System that improves
its quality;
– in the category of agricultural companies – Konrad Pohl from Opolskie Voivodeship; In 1973 Mr.
Pohl inherited a 21 ha farm from his parents and he was systematically enlarging his farm to over 2.000 ha.
Multidirectional production was replaced with specialized plant production and the favourable climate
of Opolszczyzna agrees with it perfectly.
The Competition Committee awarded the following participants who entered the final:
Maria and Szczepan Będzikowscy (Mazowieckie Voivodeship) for multidirectional animals breeding,
Eugenia and Czesław Januszewscy (Kujawsko-Pomorskie Voivodeship) for pig breeding, Małgorzata and
Andrzej Karwowscy (Warmińsko-Mazurskie Voivodeship) for innovative animal breeding methods, Jolanta
and Jan Monach (Podlaskie Voivodeship) for dynamic farm development, Barbara and Leszek Przybytniak
(Mazowieckie Voivodeship) for an intensive orchard production, Anna and Jerzy Wawrzyńczak (Mazowieckie Voivodeship) for dairy cattle breeding and Krystyna and Zbigniew Ziejewscy (Warmińsko-Mazurskie
Voivodeship) for intensive poultry production.
The prizewinners in the all categories were given the title of the Farmer of the Year and the statuette
of “The Golden Apple” – the symbol of the Competition. The prizewinners also received congratulating letters
from the President of the Republic of Poland and prizes from firms that co-operate with Farmer of the Year
Association. Traditionally, the prizewinners also received paintings with an inscription from the Minister
of Agriculture and Rural Development.
12
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
13
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Organizator Ogólnopolskiego Konkursu
Rolnik – Farmer Roku
– Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”, założone w 2001 r.
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z dnia
10 kwietnia 1989 r. z późn. zm.).
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
–– propagowanie na terenie kraju idei nowoczesnego gospodarowania, zaradności i pomysłowości w rolnictwie,
–– integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców przemysłu rolniczego w zakresie
wprowadzania nowych technik i technologii,
–– reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz krajowych producentów, dystrybutorów i usługodawców,
o ile wyrażą oni wolę reprezentowania ich przez Stowarzyszenie,
–– współpraca z samorządem terytorialnym i organami administracji państwowej w sprawach dotyczących
rolnictwa,
–– organizacja konkursów na najlepszych producentów rolnych (produkcja, handel, usługi),
–– reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kontaktach z odpowiednimi organizacjami innych krajów
oraz organizacjami międzynarodowymi,
–– inicjowanie i organizowanie programów działań o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym dotyczącym branż reprezentowanych przez Stowarzyszenie,
–– opiniowanie i wspomaganie kosztownych w realizacji, ale uznanych za wartościowe, projektów wynalazczych, np. za pośrednictwem specjalnych fundacji,
–– popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży rolniczej,
–– wspieranie innych organizacji, które podejmą i będą realizowały cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
–– inspirowanie powstawania i gromadzenia funduszy na wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
–– współudział w organizowaniu praktyk rolniczych.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, bez względu na miejsce stałego zamieszkania, pod
warunkiem, że reprezentują bezpośrednio podmioty związane z produkcją, dystrybucją i usługami z branży
rolniczej, a także są finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
Władze Stowarzyszenia
Zarząd:
Maciej Mularski – Prezes
Teresa Kucharska – Wiceprezes
Ryszard Chaberski – Wiceprezes
Rada Programowa:
Adam Oler – Przewodniczący
Anna Głowienke-Dlouchy
Małgorzata Śliwińska
Adam Jeznach
Czesław Kryszkiewicz
Wojciech Mieszkowski
Jan Serwach
Grzegorz Goc – Przewodniczący
Maciej Górski
Leon Maślanka
Komisja Rewizyjna:
14
Adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. 508 066 533, 604 988 818, e-mail: [email protected], [email protected], http://rfr.utp.edu.pl
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik Farmer Roku”, zrzeszające najlepszych producentów rolnych
w kraju, Finalistów i Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU, corocznie organizuje spotkania członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych rolników niezrzeszonych z przedstawicielami
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizacji rolniczych oraz firm działających w obszarze rolnictwa, aby wzajemnie wymieniać doświadczenia, rozwiązywać aktualne problemy i szukać odpowiedzi
na nurtujące pytania.
23 czerwca 2010 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia oraz Finalistów i Laureatów XVI edycji Konkursu. W spotkaniu wziął udział Zbigniew Abramowicz
– dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW i Lech Durski – zastępca dyrektora Departamentu
Rynków Rolnych oraz dr Tomasz Nawrocki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Spotkaniu przewodniczył Maciej Mularski – prezes Stowarzyszenia Rolnik Farmer Roku.
W trakcie spotkania poruszano tematy produkcji drobiarskiej (spójności przepisów dotyczących utrzymania brojlerów i kur niosek), limitowania produkcji buraków cukrowych i przyszłości uprawy buraków
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, odpowiedzialności za zniszczenie upraw rolnych
przez powodzie na skutek niewłaściwego stanu wałów przeciwpowodziowych.
Pod adresem prezesa ANR – Tomasza Nawrockiego - kierowano pytania dotyczące wykupu ziemi dzierżawionej z zasobu Skarbu Państwa oraz sposobu ustalania cen za ziemię.
15
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
The Poland – Wide FARMER OF THE YEAR
Competition is brought to you by
“Polish Farmer of the Year” Association
Organizer of the competition is “Polish Farmer of the Year” Association. It was established in 2001 and
conducts its activities according to the Law on Associations of 7 April 1989 (Law Gazette No. 20, Item 104,
of 10th April 1989, with later amendments).
The aims of the Association are:
–– to promote around the whole Poland the idea of modern farming, resourcefulness and inventiveness in
agriculture,
–– to bring together producers, distributors and contractors in the agricultural industry, and encourage them
to introduce new techniques and technologies,
–– to represent Association members and Polish producers, distributors and contractors, according to the
agreement to be represented by the Association,
–– to cooperate with local governments and government administrative agencies in agricultural affairs,
–– to organize ‘the best agricultural producer (in production, trade and services) competitions’
–– to represent Association members in their dealings with organizations from other countries and with
international organizations,
–– to initiate and organize national or regional projects involving the lines of business represented by the
Association,
–– to advise on, and provide support for, invention projects that are expensive to carry out but considered
valuable, through special foundations,
–– to popularize and promote technological innovations in agriculture,
–– to support other organizations that are committed to achieving goals in line with the statutory aims of the
Association,
–– to encourage fundraising in support of initiatives conforming with the aims of the Association,
–– to participate in organizing agricultural trainings.
Full members of the Association can be natural persons demonstrating full capacity to enter into legal
transactions and who are not deprived of public rights, regardless of their place of permanent residence,
provided that they represent entities directly involved in agricultural production, distribution or services and
are current or past finalists of the Poland – Wide Farmer of the Year Competition.
Honorary membership of the Association is open to natural persons who have made outstanding contributions in promoting the Association’s ideas or who have been of service to the Association in another
notable way.
Association management team
16
Board:
Maciej Mularski – President
Teresa Kucharska – Vice President
Ryszard Chaberski – Vice President
Platform Board:
Adam Oler – Chair
Anna Głowienke-Dlouchy
Małgorzata Śliwińska
Adam Jeznach
Czesław Kryszkiewicz
Wojciech Mieszkowski
Jan Serwach
Audit Commission: Grzegorz Goc – Chairman
Maciej Górski
Leon Maślanka
Address of the Association:
Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
Phone: + 48 508 066 533, + 48 604 988 818, e-mail: [email protected], [email protected], http://rfr.utp.edu.pl
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
The Polish Club Farmer of the Year Association, which unites the best agricultural producers in Poland,
and the prizewinners as well as the participants who qualified for the finals in the Poland – Wide Farmer of
the year Competition, holds annual meetings for the members of the Association and non – member farmers
with officials from the Ministry of Agriculture and Rural Development, representatives of agricultural organizations and companies. The aim of the gathering is to exchange experience, solve current problems and
search for answers to important questions.
On the 23th of June 2010 the members of the Association and the prizewinners of the 16th Competition had
a meeting in the Ministry of Agriculture and Rural Development.
The officials from the Ministry took part in the meeting, among them: Zbigniew Abramowicz – the Director
of Rural Management Department, Lech Durski – the assistant manager of Rural Markets Department and
Tomasz Nawrocki – the President of Agency of Rural Properties. The President of the Farmer of the Year Association – Maciej Mularski – was the chairman of the meeting.
During that time some special subjects were discussed; they were mainly concerned on poultry production,
the limits of sugar-beets production and the future of beetroots production in the UE Common Agricultural
Policy. The officials talked over the problem of responsibility for soil tillage destruction caused by floods and
their reasons.
Tomasz Nawrocki – the President of ANR – was addressed questions connected with repurchasing the
ground and the ways of arriving at the price of it.
17
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
ROLNIK – FARMER ROKU
Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki
pomysłowości, inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego
się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej.
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”.
Partnerem Konkursu jest Agencja Nieruchomości Rolnych.
Patronat honorowy od lat sprawują:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych,
JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich.
Patronat medialny:
Grupa medialna Polska Prasa Rolnicza (Rolnik Dzierżawca, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd
Techniczny, Hoduj z głową, Agroenergetyka).
Kapitułę Konkursu tworzą przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”, uczelni
rolniczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.
Kategorie Konkursowe
I
II
III
IV
V
VI
gospodarstwa rodzinne do 50 ha,
gospodarstwa rodzinne od 50 ha do 100 ha,
gospodarstwa rodzinne powyżej 100 ha,
gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu,
produkcyjne przedsiębiorstwa rolnicze,
hodowlane przedsiębiorstwa rolnicze.
Kapituła zastrzegła sobie prawo dokonania zmian kategorii w Konkursie po otrzymaniu materiałów
zgłoszeniowych i wizytacji gospodarstw zakwalifikowanych do Finału Konkursu.
Kryteria Konkursu
Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi dochodami. Zdecydowanie premiowane są osiągnięcia
wynikające z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych
i rynkowych oraz poszanowanie dla środowiska.
Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują:
• tytuł Rolnik – Farmer Roku i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjno-reklamowych,
• statuetkę „Złote Jabłko”,
• pamiątkowe grawertony,
• nagrody rzeczowe,
• prawo członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”.
Ponadto finaliści – członkowie Stowarzyszenia „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku” – zyskują prawo
zgłaszania kandydatów w kolejnych edycjach Konkursu.
18
Kapituła XVII edycji Konkursu / Members of the Competition Committee
Teresa Kucharska
Adam Oler
Przewodnicząca Kapituły Konkursu
Chair of the Competition Committee
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agricultural Property Agency
Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”
Polish Farmer of the Year Association
Tadeusz Jasiorowski
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agricultural Property Agency
Jan Bielak
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agricultural Property Agency
Dyrektor Konkursu
Director of the Competition
Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”
Polish Farmer of the Year Association
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
University of Technology and Live Science in Bydgoszcz
Artur Oprządek
Barbara Pachucka
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministry of Agriculture
and Rural Development
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agricultural Property Agency
Tomasz Pawelec
Grzegorz Goc
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agricultural Property Agency
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Stowarzyszenie
„Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”
Polish Farmer of the Year Association
Współpraca / Cooperation:
Mirosław Kempara – specjalista hodowli bydła
19
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
The 17th edition of the Poland – Wide
FARMER OF THE YEAR Competition
The aim of the competition is to promote modern agriculture and agricultural producers whose ingenuity,
initiative and judiciousness have enabled them to tailor their methods to the changing market and new realities, within a framework of European Union’s Common Agriculture Policy.
The competition is organized by the Polish Farmer of the Year Association.
The Agricultural Property Agency is the Partner of the Competition.
The Honorary Sponsorship has been provided for many years by:
the Minister of Agriculture and Rural Development,
the President of the Agricultural Property Agency,
the Rector of the J.J. Śniadeccy University of Technology and Life Sciences.
Media Patronage is provided by the Polska Prasa Rolnicza media group (Rolnik Dzierżawca, Nowoczesna
Uprawa, Rolniczy Przegląd Techniczny, Hoduj z głową and Agroenergetyka magazines).
The Competition Committee includes representatives of the Polish Farmer of the Year Association,
agricultural universities, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Agricultural Property
Agency.
Competition Categories
I
II
III
IV
V
VI
family farms up to 50 ha,
family farms up of 50 to 100 ha,
family farms over of 100 ha,
farms witch alternative sources of income,
production agricultural companies,
breeding agricultural companies.
The Competition Committee reserves the right to change the competition categories after receiving
applications and visiting the farms that qualified for the competition finals.
Competition Criteria
The main criterion for evaluation of candidates in particular categories is their farming success as measured
by productivity and generated income. Bonuses are awarded for achievements resulting from modern
farming methods, even in harsh natural and market conditions, and for respect for the environment.
Awards
Winners of particular categories receive:
• the title of Farmer of the Year and the right to use the competition name and logo in their
promotional and advertising materials,
• a statuette of “The Golden Apple” ,
• a commemorative metal-engraved plate,
• prizes in kind,
• membership of the Polish Farmer of the Year Association.
In addition, the finalists – members of the Polish Farmer of the Year Association – win the right to enter
candidates for subsequent editions of the Competition.
20
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
21
Robert Baumgart
Kokocko 58, 86-260 Unisław
woj. kujawsko-pomorskie
219 ha, zboża, bydło mleczne
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski
ODR w Minikowie, PZDR w Chełmnie
Janina i Antoni Jończy
34-122 Wieprz 144
woj. małopolskie
42 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Małopolską Izbę Rolniczą
w Krakowie, BP w Wadowicach Grażyna i Tadeusz Biernaczyk
Bogdanki 16, 63-805 Łęka Mała
woj. wielkopolskie
216 ha, zboża, rzepak, okopowe,
żywiec wieprzowy i wołowy
zgłoszeni przez Wielkopolski ODR
w Poznaniu, ZD w Gostyniu
Anna i Jan Jurkiewicz
Dulsk, 87-404 Radomin
woj. kujawsko-pomorskie
52 ha, zboża, rzepak, okopowe,
trzoda chlewna
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski
ODR w Minikowie, PZDR w Golubiu-Dobrzyniu
Marcin Furgal
Borowina 45, 67-320 Małomice
woj. lubuskie
22 ha, zboża
zgłoszony przez Lubuski OR ARiMR,
BP w Żaganiu z s. w Szprotawie
Roman Kaczmarek
Gajdy 10, 14-230 Zalewo
woj. warmińsko-mazurskie
61 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Warmińsko-Mazurski
ODR w Olsztynie, PZDR w Iławie
Jacek Gajownik
Celejów 61, 08-470 Wilga
woj. mazowieckie
12 ha, sadownictwo
zgłoszony przez Mazowiecki OR ARiMR
w Warszawie
Zbigniew Kądziołka
Krajów 10, 59-223 Krotoszyce
woj. dolnośląskie
263 ha, zboża, rzepak
zgłoszony przez Dolnośląski OR ARiMR
we Wrocławiu, BP w Legnicy
Dorota i Witold Homa
37-562 Rokietnica 301
woj. podkarpackie
120 ha, zboża, trzoda chlewna
zgłoszeni przez Podkarpacki
ODR w Boguchwale, ZD w Jarosławiu
Zbigniew Kierski
Gutkowo 8, 09-135 Siemiątkowo
woj. mazowieckie
56 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Mazowiecki ODR w Warszawie,
O. Poświętne w Płońsku
Stanisław Jagiełło
Jelna 50, 37-310 Nowa Sarzyna
woj. podkarpackie
45 ha, zboża, trzoda chlewna, bydło
zgłoszony przez Podkarpacki
ODR w Boguchwale, ZD w Leżajsku
Małgorzata i Andrzej Labuda
Niepoczołowice 6, 84-223 Linia
woj. pomorskie
80 ha, trzoda chlewna
zgłoszeni przez Pomorski OR ARiMR w Gdyni
Dariusz Jarema
Wilczyce 21, 59-223 Krotoszyce
woj. dolnośląskie
59 ha, zboża, rzepak
zgłoszony przez Dolnośląski ODR we Wrocławiu
Krystyna i Antoni Lemańscy
Zabiele 13, 18-500 Kolno
woj. podlaskie
53 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Podlaski ODR w Szepietowie,
PZDR w Kolnie
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Półfinaliści XVII edycji Konkursu
The Semi-Finalists 17th editon
of the Competition
23
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Aldona i Tomasz Lipka
87-123 Dobrzejewice 119
woj. kujawsko-pomorskie
50 ha, zboża, okopowe, żywiec wołowy
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski
ODR w Minikowie, PZDR w Chełmży
Maria i Józef Lisieccy
Wiktorowo, 62-402 Ostrowite
woj. wielkopolskie
91 ha, bydło mleczne, produkcja roślinna
zgłoszeni przez Wielkopolski OR ARiMR
w Poznaniu
Jan Łapkiewicz
Sumin 19, 87-340 Osiek
woj. kujawsko-pomorskie
75 ha, zboża, rzepak
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski
ODR w Minikowie, PZDR w Brodnicy
Tomasz Martul
Sława 25, 78-300 Świdwin
woj. zachodniopomorskie
109 ha, zboża, rzepak
zgłoszony przez Zachodniopomorski
ODR w Barzkowicach, TZD w Świdwinie
Magdalena Melerowicz-Bos
Frankowo 156, 11-320 Jeziorany
woj. warmińsko-mazurskie
113 ha, bydło mleczne
zgłoszona przez Warmińsko-Mazurski
ODR w Olsztynie
24
Jarosław Piotrowski
Górka 9, 63-112 Brodnica
woj. wielkopolskie
32 ha, trzoda chlewna
zgłoszony przez Wielkopolski ODR w Poznaniu
Bogumiła i Tadeusz Pruszyńscy
Użmauda 5, 16-407 Wiżajny
woj. podlaskie
90 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Podlaski ODR
w Szepietowie
Grzegorz Przewodowski
Garlino 22, 06-516 Szydłowo
woj. mazowieckie
69 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Mazowiecki ODR w Warszawie,
O. Poświętne w Płońsku
Anna i Robert Rafało
Kalinówka Królewska 30, 19-122 Jasionówka
woj. podlaskie
92 ha, żywiec wieprzowy
zgłoszeni przez Podlaski ODR
w Szepietowie
Tadeusz Rotkiewicz
Włodków Dolny 7, 56-200 Góra
woj. dolnośląskie
49 ha, trzoda chlewna
zgłoszony przez Dolnośląski ODR
we Wrocławiu
Wojciech Niewiński
Niewino Popławskie 38, 17-132 Wyżki
woj. podlaskie
125 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Podlaski OR ARiMR
w Białymstoku, BP w Bielsku Podlaskim
Tomasz Rutkowski
Zakrzów 9, 27-640 Klimontów
woj. świętokrzyskie
75 ha, zboża, okopowe, żywiec wieprzowy
zgłoszony przez Świętokrzyski
ODR w Modliszewicach, PZD
w Sandomierzu
Leszek Olszewski
Białowieżyn 13, 87-600 Lipno
woj. kujawsko-pomorskie
45 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski
ODR w Minikowie, PZDR w Lipnie
Jarosław i Marcin Siekaniec
Grądzkie 22, 11-510 Wydminy
woj. warmińsko-mazurskie
85 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski
ODR w Olsztynie, PZDR w Giżycku
Marek Papis
Brzezinki 38, 26-434 Gielniów
woj. mazowieckie
17 ha, bydło mleczne, trzoda chlewna
zgłoszony przez Mazowiecki ODR w Warszawie,
TZD Przysucha
Krystyna i Krzysztof Sikora
42-265 Święta Anna 20
woj. śląskie
62 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Śląski OR ARiMR
w Częstochowie
Lidia i Jarosław Turek
Kowalik 16, 12-114 Rozogi
woj. warmińsko-mazurskie
54 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski
ODR w Olsztynie, PZDR w Szczytnie
Bogusław Sobczak
Orły, ul. Zaborowska 21, 05-860 Płochocin
woj. mazowieckie
60 ha, warzywnictwo
zgłoszony przez Mazowiecki OR ARiMR
w Warszawie
Marcin Wasiniewski
Kiełpin 54, 89-500 Tuchola
woj. kujawsko-pomorskie
51 ha, zboża, rzepak
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski
ODR w Minikowie, PZDR w Tucholi
Tomasz Szczepaniak
Jabłonów, ul. Żagańska 6, 68-113 Brzeźnica
woj. lubuskie
151 ha, sad ekologiczny
zgłoszony przez Lubuski OR ARiMR,
BP w Żaganiu z s. w Szprotawie
Krzysztof Wilk
Kosowy 8, 36-107 Przyłęk
woj. podkarpackie
30 ha, bydło mleczne
zgłoszony przez Podkarpacki OR ARiMR
w Rzeszowie, BP w Kolbuszowej
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Ireneusz Siwek
Kamlarki 17, 86-230 Lisewo
woj. kujawsko-pomorskie
113 ha, zboża, rzepak, żywiec wołowy
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski
ODR w Minikowie, PZDR w Chełmnie
Gertruda i Krzysztof Szmurło
Popławy 116, 17-120 Brańsk
woj. podlaskie
131 ha, bydło mleczne
zgłoszeni przez Podlaski OR ARiMR
w Białymstoku, BP w Bielsku Podlaskim
O
D
N
W
A
I
A
L
N
E
Đ
R
Ó
D
â
A
E
G
R STKI
E AWO
NCIEK
I
I
2 011
ISNN 1644-3187
1
INDEKS 374490
cena egz. – 6,50 zï [w tym 5% VAT],
prenumerata roczna – 36 zï
www.nowocze
snauprawa.pl
ISSN 1428–0426
5000 egz.
styczeñ-luty 2011
nr 1 [49]
I W£AŒCICIELI ROLNYCH
PISMO DZIER¯AWCÓW
Cena 10 zã/egz. (w tym
Cena egzemp
POLSKI
MIESIÊC ZNIK OGÓLNO
larza 5,50 zï
NR 2 (167) luty 2011
nr 1 (51)
STYCZE”�
” 2011
(VAT 5%)
5% VAT)
WYDANIE Z PLAK
ATEM
www.rpt.pl
styczeñ – luty 2011
ROLNIK DZIER¯AWCA 2/2011
5% VAT) Nakïad
– 48 zï
prenumerata roczna
[w tym 5% VAT],
cena egz. – 8 zï
ISSN 1895 -3921
10,50 zï (w tym
ISSN 1895 -3921
POLSKI Numer
KWARTALNIK OGÓLNO
Cena
1 (35) 1 kw. 2011
1/2011
1
nr 1 [49]
luty 2011 nr 2 (144)
Cena
6,80 zđ
(w tym 5% VAT)
Gala
„Hodowca Roku”
tuĝ-tuĝ
str. 8
Maäo dobreg
Energia, energia
i co dalej?
str. 11
Zwalczaj na
ocji – str. 5
Wyprzedaż bez prom
lubi firm – str. 8
Minister rolnictwa nie
ynarzy? – str. 12
Koniec protestu weter
MlecznoĂÊ
loch
str. 19
Wapniaki
ISSN 1507-8701
Tïusta
dieta
str. 20
siÚ
Wszystko zaczyna
od ĝywienia
str. 50
oby
ISSN 1896-904
6
220 ton w 2 godziny
Jak prawidïowo
1)
mieszaÊ TMR (cz.
str. 16
o ziarna
wszelkie spos
INDEKS 369063
Dodatki do oleju nap
êdowego
Rejestracje ci¹gnikó
w X-XII 2010
48
60
65
72
25
Alternatywa dla rolników
Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych powstał w 1928 roku i jest
organizacją zrzeszająca hodowców norek, lisów i jenotów w całej Polsce.
Od stycznia 2009, nakładem hodowców należących do naszej organizacji, uruchomione
zostało profesjonalne, nowoczesne i pierwsze w Polsce na taką skalę, laboratorium diagnostyczne dla zwierząt futerkowych. Związek dysponuje świetnie przygotowaną kadrą złożoną
z lekarzy weterynarii specjalizujących się w chorobach zwierząt futerkowych oraz diagnostyce laboratoryjnej.
Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych:
„
centralna organizacja hodowców;
„
inicjator badań naukowych związanych z hodowlą;
„
propagator ekologicznej roli ferm norek, lisów i jenotów;
„
organizator pokazów, wystaw i szkoleń dla hodowców;
„
ośrodek opiniodawczy i doradczy;
„
dystrybutor wysokiej jakości produktów do hodowli
Z tradycją w nowoczesność
Z tradycją
adycją
ycją w now
nowocz
nowoczesność
Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych
Siedziba:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Oddział w Tarnowie Podgórnym: ul. Pocztowa 5, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 814 70 51, fax 61 816 40 27; e-mail: [email protected]
Laboratorium:
e-mail: [email protected]
kurowscy
Władysław i Paweł An
27-545 Włostów 280
woj. świętokrzyskie
250 ha, uprawa zbóż,
rzepaku, okopowych,
nej,
hodowla trzody chlew
sadownictwo
w Rzeszowie
zgłoszeni przez ANR OT
rtoszek
Katarzyna i Tomasz Ba
Strachanów 34,
98-215 Goszczanów
woj. łódzkie
103 ha, hodowla bydła
mlecznego
ODR w
zgłoszeni przez Łódzki
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Finaliści XVII edycji Konkursu
The Finalists 17th edition of the Competition
Bratoszewicach
ylińscy
Małgorzata i Jacek Ch
Mrówki 8
18-430 Wizna
woj. podlaskie
100 ha, hodowla bydła
mlecznego
i ODR w Szepietowie
zgłoszeni przez Podlask
zczyńscy
Jadwiga i Zenon Domas
Kraszewo
iński
11-100 Lidzbark Warm
kie
urs
woj. warmińsko-maz
58 ha, hodowla bydła
mlecznego
w Olsztynie,
o-Mazurski OR ARiMR
zgłoszeni przez Warmińsk
im
ńsk
rmi
BP w Lidzbarku Wa
27
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Ewa i Janusz Górscy
Budachów 102
66-630 Bytnica
woj. lubuskie
533 ha, uprawa zbóż,
o
hodowla bydła mięsneg
i OR ARiMR w
zgłoszeni przez Lubusk
m
Gorzowie Wielkopolski
rzegorczyk
Agnieszka i Mariusz G
Ścienne 81
73-140 Ińsko
ie
woj. zachodniopomorsk
dła
by
a
135 ha, hodowl
mięsnego i owiec
w Szczecinie
niopomorski OR ARiMR
zgłoszeni przez Zachod
owscy
Wanda i Wojciech Kalin
ul. Czereśniowa 10
64-530 Kaźmierz
woj. wielkopolskie
150 ha, uprawa zbóż,
rzepaku i okopowych
iu
opolski ODR w Poznan
zgłoszeni przez Wielk
scy
Katarzyna i Piotr Kamiń
Stodólska 3
72-130 Maszewo
ie
woj. zachodniopomorsk
dła
by
a
78 ha, hodowl
,
mięsnego, koni i owiec
uprawa zbóż
niopomorski
zgłoszeni przez Zachod
28
OR ARiMR w Szczecinie
Chełmiczki 4
88-121 Chełmce
ie
woj. kujawsko-pomorsk
ów
rak
bu
a
raw
58 ha, up
zy
ćwikłowych i kukuryd
wie
-Pomorski ODR w Miniko
zgłoszeni przez Kujawsko
a
Marzena i Jacek Kujaw
Zbrachlin 19
87-731 Waganiec
ie
woj. kujawsko-pomorsk
57 ha, hodowla bydła
mlecznego
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
tas
Barbara i Grzegorz Ko
wie,
-Pomorski ODR w Miniko
zgłoszeni przez Kujawsko
skim
aw
Kuj
ie
ow
ndr
PZDR w Aleksa
yńscy
Maria i Kazimierz Kurz
Gołębiewo 8
iński
87-220 Radzyń Chełm
ie
rsk
mo
-po
sko
woj. kujaw
dła
by
a
wl
96 ha, hodo
óż,
mlecznego, uprawa zb
h
yc
ow
op
rzepaku, ok
wie,
-Pomorski ODR w Miniko
zgłoszeni przez Kujawsko
u
ądz
dzi
Gru
w
PZDR
nchowscy
Katarzyna i Jerzy Ope
Jaśki 1
19-400 Olecko
kie
woj. warmińsko-mazurs
100 ha,
o
ogrodnictwo-kwiaciarstw
ztynie
o-Mazurski ODR w Ols
zgłoszeni przez Warmińsk
29
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Rafał Osiecki
38-713 Lutowiska 43
woj. podkarpackie
84 ha, hodowla
koni huculskich
le
packi ODR w Boguchwa
zgłoszony przez Podkar
Zenon Ościsłowski
ul. Krótka 1
18-430 Wizna
woj. podlaskie
14 ha, agroturystyka
i ODR w Szepietowie
zgłoszony przez Podlask
Jolanta i Andrzej Prusko
ul. Rajgrodzka 124A
16-300 Augustów
woj. podlaskie
62 ha, hodowla bydła
mlecznego
R w Augustowie
i ODR w Szepietowie, PZD
zgłoszeni przez Podlask
jek
Katarzyna i Łukasz Ro
Karwin 22
32-104 Koniusza
woj. małopolskie
11 ha, warzywnictwo
i OR
zgłoszeni przez Małopolsk
30
ARiMR w Krakowie
ul. Wolności 27
43-440 Goleszów
woj. śląskie
110 ha, hodowla bydła
óż
mlecznego, uprawa zb
ę Rolniczą w Katowicach
zgłoszeni przez Śląską Izb
Danuta i Jerzy Stączek
38-532 Jaćmierz 213
woj. podkarpackie
150 ha, hodowla bydła
mlecznego
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Janusz i Marcin Sikora
Boguchwale
packą Izbę Rolniczą w
zgłoszeni przez Podkar
hura
Jadwiga i Dariusz Śmic
Godzieszowa 2
55-095 Mirków
woj. dolnośląskie
38 ha, hodowla koni
śląskich
ki ODR we Wrocławiu
zgłoszeni przez Dolnośląs
ek
Marianna i Edward Ziar
Dobrocinek 31
14-300 Morąg
kie
woj. warmińsko-mazurs
dła
by
a
79 ha, hodowl
mlecznego
ztynie
o-Mazurski ODR w Ols
zgłoszeni przez Warmińsk
31
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Wyróżnieni finaliści XVII edycji Konkursu
The rewarded of the 17th edition of the Competition
Ewa i Andrzej Długosz
Bieszków Górny 49, 26-503 Mirów
woj. mazowieckie/Mazowieckie Voivodeship
tel. 48-628 36 92, e-mail: [email protected]
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie,
TZD w Szydłowcu
Entered by Mazowiecki Agricultural Advisory Centre
in Warszawa, Advisory Board in Szydłowiec
Wyróżnieni za wyniki w hodowli trzody
chlewnej / Awarded for pig breeding
W 46 ha gospodarstwie Państwa Długosz hodowla
od lat prowadzona jest we współpracy z holenderską
firmą, zajmującą się pracą hodowlaną i upowszechnianiem materiału hodowlanego. Firma dostarcza
żeński materiał hodowlany oraz nasienie knurów,
pomaga też w sporządzaniu schematów kojarzenia
par rodzicielskich i prowadzi kontrolę użytkowości,
zapewnia doradztwo oraz szkolenia w Holandii.
Stado podstawowe obecnie liczy 250 szt., rocznie
sprzedaje się od 1500 do 2000 loszek hodowlanych,
200 knurków oraz ponad 4500 prosiąt. Planowane
jest podwojenie liczebności stada podstawowego,
uzyskano już pozwolenie na budowę nowych budynków inwentarskich.
Gospodarstwo od 7 lat posiada własną mieszalnię pasz. Receptury mieszanek sporządzane są
w Holandii. Wszystkie budynki inwentarskie wyposażone są w wentylację automatyczną, a porodówka
i warchlakarnia – w centralne ogrzewanie.
Gospodarstwo jest jedynym w Polsce hodującym białą odmianę rasy Pietrain. Nasienie knurów tej
odmiany dostarczane jest do 8 Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt.
A forty-six ha farm, owned by Mr. and Mrs. Długosz,
is specialized in breeding pigs and cooperates with
a Dutch company engaged in breeding work and
breeding material dissemination. The company delivers female breeding material as well as the boar’s
semen, and this helps in a parental breeding diagram
preparation which controls the evaluation in terms
of its functional quality. They also provide consulting
services and trainings in Holland.
The foundation stock consist of 250 pigs where annually 1.500 – 2.000 breed sows, 200 boars and 4.500
piglets are sold. The aim is to double the foundation
of the stock number and the farm already has the permission for placing new buildings for the livestock.
The fodder mixer has been present on the farm for
seven years now and the recipes are prepared in Holland. The buildings are equipped with an automatic ventilation, a maternity ward and a piglet’s house with central heating.
Mr. and Mrs. Długosz farm, as the only one in Poland, breeds white Pietrain pigs. The semen of this breed
is delivered to eight Animal Breeding and Insemination Stations.
32
Mirosława i Witold Ruta
Wyróżnieni za dynamiczny
rozwój gospodarstwa
Awarded for dynamic farm development
Państwo Ruta w 1995 roku zrezygnowali z pracy
zawodowej w mieście i kupili 21 ha gospodarstwo,
nie mając doświadczenia w rolnictwie. Obecnie
gospodarstwo powiększone do 34 ha specjalizuje
się w hodowli bydła mlecznego.
Stado podstawowe liczy 46 krów o wydajności
ponad 10500 kg mleka w laktacji. Krowy utrzymywane są w oborze uwięziowej, o wąskich gankach
paszowych, utrudniających zadawanie pasz i jej
mechanizację.
W okresie letnim w dawce żywieniowej dominują
zielonki z trwałych użytków zielonych i pasze treściwe sporządzane w gospodarstwie ze zbóż, śrut
poekstrakcyjnych, koncentratów i dodatków paszowych. Zimą skarmia się bydło kiszonką z kukurydzy,
sianem i paszą treściwą. Zboża przechowywane są w silosach zbożowych, których pojemność pozwala na
zgromadzenie odpowiedniej ilości zboża paszowego. Obornik przechowywany jest na płycie i stosowany
głównie jako nawóz pod kukurydzę, gnojówka rozlewana jest natomiast na trwałe użytki zielone. Państwo
Ruta za rozwój gospodarstwa i wyniki produkcyjne zostali niejednokrotnie wyróżnieni.
W gospodarstwie zwraca uwagę dbałość o obejście i walory estetyczne. Stare budynki zyskały nowe elewacje, zmodernizowano układ funkcjonalny, zbiornik retencyjny zagospodarowany został na staw.
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
ul. Olsztyńska 21, 87-222 Książki
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
tel. 56-495 90 19
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie,
PZDR w Wąbrzeźnie
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre
in Minikowo, Advisory Board in Wąbrzeźno
In 1995 Mr. and Mrs. Ruta gave up on professional work in a town and, with no experience in
agriculture, they decided to buy a 21 ha farm. Currently the farm developed into a 34 ha land which
specializes in dairy cattle breeding.
The foundation stock consists of 46 dairy cows
of the productivity exceeding 10.500 kg of milk
during the lactation period. The cows are kept in
tying stalls with narrow feeding passages that render
difficult in individual feeding.
In the summer time green fodder from permanent
grassland and nutritive fodders prepared on the farm
from grains, extracted meal, concentrates and fodder
supplements prevail in nutritional dose. During the
winter the cattle is fed with maize silage, hay and
nutritive fodders. Crops are stored in grain silos big enough to store a sufficient amount of fodder grain. Manure is kept in a pit and is used as a fertilizer for maize and liquid manure supplies the permanent grassland.
Mr. and Mrs. Ruta have been awarded many times for their production results as well as their engagement
in the household development.
The farm is exceptionally clean and tidy and the surroundings are pleasing to look at. The old buildings
have a new elevation and the configuration, thanks to the modernization, is more functional and the storage
reservoir is now a pond.
33
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Hanna i Mariusz Grochowieccy Sadłowo 5, 87-500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
tel. 54-280 12 41
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Rypinie
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre
in Minikowo, Advisory Board in Rypin
Wyróżnieni za produkcję trzody chlewnej
i aktywność na rzecz środowiska wiejskiego
Awarded for pigs breeding
and for agricultural society activity
Państwo Grochowieccy przejęli w 1984 roku wielokierunkowe gospodarstwo o pow. 18 ha. Obecnie
gospodarstwo ma 56 ha i uprawia się w nim głównie
zboża z przeznaczeniem na pasze dla trzody chlewnej.
Hodowla trzody chlewnej prowadzona jest w cyklu
zamkniętym. Stado podstawowe liczy 90 loch wbp
i pbz, które inseminuje się nasieniem knurów z własnej
hodowli.
W gospodarstwie utrzymywane jest stado zachowawcze rasy złotnickiej pstrej. Za osiągnięcia w hodowli
trzody chlewnej gospodarze otrzymali w 2002 roku tytuł
Mistrza Agroligi województwa kujawsko-pomorskiego
w kategorii rolnicy oraz Wicemistrza Krajowego.
Państwo Gochowieccy działają aktywnie na rzecz
środowiska wiejskiego, pani Hanna jest przewodniczącą Rady Gminy. Współorganizowała wyjazdy kolonijne dla dzieci z najuboższych rodzin. Aktywnie działa
też w Izbie Rolniczej. W latach 1998-2006 była zastępcą prezesa Stowarzyszenia Producentów Trzody
Chlewnej, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej. Pani Grochowiecka jest inicjatorem powołania i członkiem zarządu spółki Wiatrak Sp. z o.o. oraz wiceprezesem „Biogazowni Rypin” – zajmujących się produkcją
energii ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem na ten cel środków z funduszy europejskich.
Gospodarstwo jest przykładem nie tylko dobrego gospodarowania, ale także dobrego zarządzania, na
uwagę zasługuje ład, porządek i dbałość o estetykę.
Mr. and Mrs. Grochowieccy took over the 18 ha
multidirectional farm in 1984. Now the farm has
56 ha and is mainly engaged in grains cultivation
used for pigs fodder. Pigs breeding is run in a closed
cycle. The foundation flock includes 90 sows (Polish
Large White and Polish Landrace) inseminated with
semen of their owned boars.
The farm breeds foundation stock of the Zlotnicka
Spotted fatteners. For the achievements in pigs breeding Mr. and Mrs. Grochowieccy were awarded in
2002 The AgroLeague Master of Kujawsko-Pomorskie
Voivodeship title in category: farmers and the ViceMaster of Poland.
Mr. and Mrs. Grochowieccy are committed to their
work for the agriculture society, where Mrs. Grochowiecka is the Leader of the Community Council.
She has been the co-organizer of summer camps for kids from the poor families. She is also actively
involved in Agricultural Chamber’s actions. In years 1998-2006 she has been an assistant to the president of Cattle Breeders Association, now she is a member of the Supervisory Board. Mrs. Grochowiecka
is also an initiator of “Wiatrak” Ltd establishment, it’s Board member and vice-president of “Rypin”
bio-gasworks – both are related with the production of renewable energy with use of benefits from the
EU funds.
The farm is not only the great example of good farming and managing, but the exceptional cleanliness an tidiness of the surroundings makes it pleasing to look at.
34
Kamil Szymon Szymańczak
Wyróżniony za aktywną działalność na rzecz
środowiska wiejskiego i wprowadzanie
nowych technologii w rolnictwie
Awarded for agricultural society activity
and introducing new technologies in agriculture
W 17 ha gospodarstwie uprawiana jest wyłącznie kukurydza na ziarno.
Poza uprawą pan Szymańczak prowadzi działalność usługową związaną
z wprowadzaniem systemów precyzyjnego rolnictwa, kompleksowym
badaniem gleby i wykonywaniem zaleceń nawozowych, ponadto doradztwem technologicznym i ekonomicznym, dystrybucją, montażem
i wdrażaniem urządzeń nawigacyjnych GPS.
Działania polegające na zbieraniu próbek glebowych, analizie zawartości składników pokarmowych i wykonaniu map zasobności gleby,
określaniu precyzyjnych dawek nawozów podnoszą wydajność upraw
i obniżają koszty. Działania te mają też charakter zdrowotnościowy
i pro-ekologiczny, przyczyniają się do poprawy stanu środowiska
(ochrony gleby i wód) i polepszają jakość produktów rolnych.
Pan Szymańczak współpracuje z wyższymi uczelniami w realizacji projektów badawczych. Prowadzi własne poletka doświadczalne z kukurydzą na ziarno i kiszonkę, a także poletka rzepaku. Wyniki są publikowane
i upowszechniane wśród rolników.
W gospodarstwie przyjmowane są grupy młodzieży i rolników
również spoza Europy. Pan Kamil jest współorganizatorem dożynek
powiatowych i Dni Kukurydzy, na których promowana jest nowoczesna uprawa kukurydzy.
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Skrzelew 53, 96-516 Szymanów
woj. mazowieckie/Mazowieckie Voivodeship
tel. 46-861 35 51, e-mail: [email protected]
zgłoszony przez Mazowiecki ODR w Warszawie, O. Bielice
Entered by Mazowiecki Agricultural Advisory Centre
in Warszawa, Department in Bielice
On a 17 ha land that farms maize grains, Mr. Szymańczak, besides cultivation, runs service activities
connected with the Precision Agriculture Systems introduction, complex soil testing and fertilizer recommendation, as well as technological and economical counseling and distributing GPS navigation systems,
their montage and implementation.
Mr. Szymanczak also collects soil samples, analyses nutrient’s content and examines soil capability
maps preparation, specifically for precise fertilizer
dose - all that increases cultivation productivity
and reduces costs. They are wholesome and proecological, they contribute to environment condition amelioration (soil and water conservation) and
improve agricultural products quality.
Mr. Szymańczak cooperates with universities in research project realization. He cultivates experimental
plots with rape and maize for grains and silage. Results
are published and disseminated among farmers.
Groups of students and farmers from all over
the world regularly visit Mr. Szymańczak’s farm.
Mr. Szymańczak is a co-organizer of the County
Harvest Festival and Corn Days during which
modern maize cultivation is promoted.
35
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Alina i Wojciech Klimkiewicz
36
ul. Kwiatowa 8, 86-011 Wtelno
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
tel. 502 055 602, e-mail: [email protected]
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie,
PZDR w Bydgoszczy
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre
in Minikowo, Advisory Board in Bydgoszcz
Wyróżnieni za intensywną produkcję sadowniczą
Awarded for intensive horticultural production
W rodzinie pana Klimkiewicza tradycje sadownicze sięgają lat 60. XX wieku – ojciec posiadał 2 ha sadu śliwkowego.
W 1990 roku przekazał synowi 9 ha gospodarstwo.
Zostało ono powiększone do 200 ha, głównie przez
zakup ziemi od rolników indywidualnych.
W gospodarstwie sady zajmują 170 ha, w tym 150 ha
sad jabłoniowy, 12 ha sad gruszowy, 5 ha śliwowy
i 3 ha sad wiśniowy. Pozostały areał to uprawa ziemniaków i warzyw. Jabłonie różnych odmian (od letnich do
późnozimowych) dojrzewają w różnej porze, zapewniając zbiory przez długi okres. Owoce przechowywane są
w chłodniach z kontrolowaną atmosferą. Pozwala to na
dostawę owoców do odbiorców przez cały rok. Jakość
owoców i stała wieloletnia współpraca z sieciami handlowymi zapewnia zbyt. Odbiorcami są też mniejsze sklepy i rynki hurtowe. Część owoców sprzedawana jest
do Szwecji, Niemiec, Rosji, na Ukrainę i Białoruś.
Gospodarze biorą udział w szkoleniach dla sadowników i sami też organizują szkolenia. Są współorganizatorami Forum Sadowników Pomorza i Kujaw, we własnym gospodarstwie organizują „Święto Kwitnącej Jabłoni”.
Współpracują z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach prowadząc doświadczenia z zastosowaniem chemicznych środków ochrony roślin i nawozów, prowadzą też doświadczenia dla koncernu Albion.
W gospodarstwie realizowane są liczne praktyki dla studentów polskich i zagranicznych. We współpracy z Agencją
Rynku Rolnego uczestniczą w programie „Owoce w szkole”.
Państwo Klimkiewicz są założycielami grupy producenckiej producentów jabłek, która to grupa planuje budowę
wspólnej chłodni.
Podczas X Krajowych Dni Ogrodnika w 2008 roku Państwo Klimkiewicz zdobyli tytuł „Wzorowy Ogrodnik”.
The horticultural tradition in Mr. Klimkiewicz family has
been cultivated for nearly fifty years. The father of Mr. Klimkiewicz started from a 2 ha plum orchard. In 1990 he passed on
a 9 ha farm to his son. It has been enlarged up to 200 ha mainly
by land purchase from individual farmers.
The orchards occupy 170 ha where 150 ha is occupied
by apple trees, 12 ha pear trees, 5 ha plum trees and 3 ha
cherry trees. The rest of the area is planted in potatoes and
vegetables. The apple trees are of different variations (from
summer to late winter) which mature in a different time providing crops for a long period of time. Fruit has been stored in
cold stores with a controlled atmosphere. The farm provides
fruit delivery to consumers throughout the year. The quality
of fruit is constant and a long term cooperation with trade networks is a sales guarantee. Consumers come from
Sweden, Germany, Russia, Ukraine and Belorussia.
The owners organise courses for gardeners. They co-organise the Cuiavian – Pomeranian Fruit-farmer’s Forum.
Mr. and Mrs. Klimkiewicz organise the “Blooming Apple Tree Day” on the farm. They also cooperate with the Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice and the Albion Concern, where they perform experiments with
chemical pesticides and fertilizers. The farm organises probations for students from Poland and abroad. Our prize
winners under the cooperation with the Agricultural Market Agency takes part in the program “Fruit at School”.
Mr. and Mrs. Klimkiewicz are Apples Producers Group founders that will build a common cold store in the
nearest future.
Mr. and Mrs. Klimkiewicz won the title of the “Model Gardener” on the 10th Polish Gardeners Days in 2008.
Włodzimierz Mikulski
Wyróżniony za wyniki w hodowli bydła
Awarded for cattle breeding
Kierowany przez pana Mikulskiego Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych gospodaruje na obszarze
2101 ha, posiada 350 krów mlecznych o przeciętnej
wydajności 10000 kg w laktacji, fermę zarodową
trzody chlewnej rasy hampshire, lochy zarodowe pbz
oraz fermę przemysłową trzody chlewnej ze stanem
750 sztuk loch stada podstawowego.
W gospodarstwie produkuje się około 16000 tuczników rocznie, w części przetwarzanych we własnej
ubojni. Dzięki systematycznej prowadzonej pracy
hodowlanej tuczniki osiągają wydajność powyżej 55%
mięsa w tuszy. Sukcesem Ośrodka jest ponad dwukrotny wzrost wydajności mleka od krowy, osiągnięty na
przestrzeni 15 lat od miejscowego stada krów, przy
użyciu buhajów o wysokim udziale genów rasy hf.
Produkcja roślinna ukierunkowana jest głównie na zapewnienie pasz dla zwierząt, a uzyskiwane plony
roślin paszowych i zbóż są na dobrym, europejskim poziomie.
Za wyniki w hodowli przedsiębiorstwo otrzymało
wiele nagród i wyróżnień, w tym czempionaty na
licznych wystawach zwierząt hodowlanych. W gospodarstwie prowadzone są praktyki dla studentów,
a także we współpracy z uczelniami rolniczymi badania
naukowe.
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o.
Chodeczek, 87-860 Chodecz
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
tel. 54-284 91 10, e-mail: [email protected]
zgłoszeny przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR we Włocławku
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo,
Advisory Board in Włocławek
An Animal Breeding Centre functions on 2.101 ha,
and it consists of 350 dairy cows of the average productivity 10.000 kg of milk during the lactation period, and
a breeding farm of Hampshire pigs, Polish Landrace
breeding sows and industrial farm of pigs with 750 sows
in the foundation stock.
The farm produces about 16.000 fatteners per year,
partially processed in their own slaughterhouse. Thanks to a systematic pigs breeding improvement, the
produced fatteners reach productivity of over 55% of meat in carcasses. The main success of the centre
is the double boost of cow’s milk productivity achieved
within the last 15 years in an indigenous (not imported) herd, with the usage of bulls with a high admixture
of hf blood.
Plant production is mainly devoted to animal fodder production. Cultivated crops of fodder plants and
grains meet the EU standards.
For achievements in cattle breeding the farm was
awarded and titled many times, among others with
Championships on several Breeding Animals Exhibitions. The farm organises student probation and
in cooperation with universities conducts scientific
researches. scientific research in co-operation with
universities.
37
Kategoria: gospodarstwa rodzinne do 50 ha
Category: family farms up to 50 ha
Danuta i Stanisław Chmielewscy
Oszkinie 30, 16-515 Puńsk
woj. podlaskie/Podlaskie Voivodeship
tel. 87-516 11 14
zgłoszeni przez Podlaski ODR w Szepietowie,
PZDR w Sejnach
Entered by Podlaski Agricultural Advisory Centre
in Szepietowo, Advisoty Board in Sejny
W gospodarstwie o powierzchni 25,13 ha hodowane
jest bydło rasy Limousine. Hodowli zwierząt i konieczności zapewnienia im pasz podporządkowana jest produkcja
roślinna, m.in. na 10,5 ha uprawiana jest mieszanka traw z motylkowymi, 4ha zajmuje kukurydza,
3 ha to użytki zielone. Pastwiska położone są w bezpośrednim sąsiedztwie budynków inwentarskich.
Stado podstawowe liczy 45 krów poddawanych
ocenie użytkowości. Jałówki przeznacza się na
powiększenie stada (docelowo stado ma liczyć
50-60 matek), a buhajki po odsadzeniu w wieku
7 miesięcy są sprzedawane w ramach stałej umowy
na eksport.
Krowy utrzymywane są w nowej wolnostanowiskowej oborze boksowej, w której legowiska wyścielone są ściółką a obornik usuwany zgarniakiem
hydraulicznym.
Gospodarstwo współpracuje z Zespołem Szkół
Rolniczych w Sejnach. W ramach współpracy prowadzone są zajęcia praktyczne oraz badania, których
wyniki wykorzystywane są w pracach dyplomowych.
Państwo Chmielewscy planują rozpoczęcie działalności agroturystycznej.
On 23,13 ha farm, Mr. and Mrs. Chmielewscy breed Limousine cows. The whole crop production is devoted to cattle breeding and the necessity of providing feed to animals.
10,5 ha is covered in grass and papilionaceous plants,
4 ha in maize and 3ha is permanent grassland. Pastures are
located in a close vicinity to buildings for livestock.
The foundation stock includes 45 cows and is evaluated
in terms of its functional quality. Heifers are kept on the farm
with the aim to enlarge the herd (the target is the amount
of 50-60 mothers), young bulls, after weaning at the
age of seven months, are sold within the frames of an
export contract.
Cows are tended according to the loose housing
system with boxes padded with bedding and manure
removed with a hydraulic scraper.
The farm cooperates with an Agricultural School Complex in Sejny. Within the frames of this cooperation the farm guides practical trainings and research, and the results are used in diploma theses. Mr. and
Mrs. Chmielewscy plan to start an agritouristic activity.
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Laureaci XVII edycji Konkursu,
zdobywcy tytułu ROLNIK – FARMER ROKU
Winners of the 17th edition
Farmer of the Year Competition
39
6SHFMDOLVWDRGXSUDZ\LVLHZX
MHĞOLXSUDZDSáXJLHPMHVW]DNRV]WRZQD
$JUHJDW XSUDZRZ\ 9(&725 &DáNRZLFLH ]DVWĊSXMąF\ SáXJ :\VWDUF]\ MHGHQ SU]HMD]G DE\
SU]\JRWRZDüSROHGRVLHZX]XĪ\ZDMąFRNOSDOLZDQDKHNWDU
=áRW\0HGD3RODJUD
35(0,(5<
8/7,0$XQLZHUVDOQ\DJUHJDWXSUDZRZRVLHZQ\3UHF\]\MQ\WDQLZHNVSORDWDFMLLQLH]D
ZRGQ\ZG]LDáDQLX:\UyZQDQHZVFKRG\G]LĊNLXWU]\PDQLXGRNáDGQHMJáĊERNRĞFLVLHZX=XĪFLHSDOLZDOKD
=áRW\0HGDO3RODJUD
35(0,(5<
=áRW\0HGDO
$JURWHFK.LHOFH
0DV]\QD5ROQLF]D
5RNX$JURWHFK
ZZZNRHFNHUOLQJFRP
0DUNHWLQJL6SU]HGDĪZ3ROVFHPJULQĪ+HQU\N.R]XE
WHONRP_WHONRP_ID[
HPDLO+YNR]XE#DROFRP
Maria i Ryszard Klimczyk
Poręba, ul. Wodna 28, 43-200 Pszczyna
woj. śląskie/Śląskie Voivodeship
tel. 32-212 01 64
zgłoszeni przez Śląski Oddział Regionalny ARiMR
w Częstochowie
Entered by Śląski Regional Department
of Restructuring and Modernization of Agriculture Agency
in Częstochowa
Tradycja hodowli bydła w gospodarstwie państwa Klimczyk sięga pięciu pokoleń, a ocena użytkowości mlecznej
w stadzie prowadzona jest od ponad 90 lat.
Owocem wieloletniej pracy hodowlanej i zdobytego
doświadczenia jest wysoka średnia wydajność 74 krów,
przekraczająca 10000 kg w laktacji. Rekordzistki osiągają
wydajność 16000 kg, 7 krów przekroczyło wydajność
życiową 100000 kg, kilka następnych zbliża się do tej
granicy. W stadzie jest też kilka krów-matek buhajów.
Zwierzęta zdobywają nagrody na wystawach regionalnych
i krajowych.
Krowy utrzymywane są w oborze wolnostanowiskowej
z drewnianym dachem na legowiskach ścielonych słomą.
W utrzymaniu właściwego mikroklimatu pomagają częściowo otwarte ściany boczne z kurtynami o automatycznej regulacji. Krowy dojone są trzykrotnie w ciągu doby
w hali udojowej. Do inseminacji krów i jałowic sprowadza się nasienie najlepszych światowych buhajów,
w większości z USA.
W prowadzenie gospodarstwa zaangażowana jest cała rodzina: syn – absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – zajmuje się sporządzaniem dawek pokarmowych, planów kojarzeń, inseminacją, córka
i synowa – cielętami i dojem, żona – finansami i księgowością.
W gospodarstwie odbywają się praktyki studenckie przy pracach polowych i obsłudze zwierząt oraz
szkolenia dla rolników we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
The tradition of cattle breeding on Mr. and Mrs. Klimczyk’s farm has been handed down for five generations
and is evaluated in terms of functional quality for over
90 years.
Many years of breeding and experience has their effects in high average productivity of 74 cows exceeding
10.000 kg during the lactation period. The current record
holders are dairy cows which obtained the productivity
of 16.000 kg along with 7 cows which have obtained
a lifetime productivity of 100.000 kg. The cows have won
many prizes during various expositions.
The cows are tended according to the loose housing
system and live in barns with a wooden roof padded with
straw. The walls on the side have automatic regulated curtains that help maintain a micro-climate. Cows are milked three times a day at the milking parlour.
For insemination of the cows and heifers, semen from the best bulls is delivered from many countries
around the world (mostly from the USA).
The whole family is involved in running the farm: the son – who graduated the University of Agriculture in
Kraków – deals with the feeding dosage, breeding plans and insemination; the daughter and the daughterin-law – deal with the calves and milking, the wife – with finances and accounting.
The farm, in cooperation with The Agricultural Advisory Centre, organizes courses for farmers and students
who work as probationers in the field and with animal service.
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Kategoria: gospodarstwa rodzinne od 50 do 100 ha
Category: family farms up of 50 to 100 ha
41
Barbara i Andrzej Gaik
Chełmo 104, 97-515 Masłowice
woj. łódzkie/Łódzkie Voivodeship
tel. 44-787 10 14
zgłoszeni przez ANR OT w Warszawie, Filia w Łodzi
Entered by Agricultural Property Agency in Warszawa, Department in Łódź
Państwo Gaik powiększyli w 2002 roku istniejące 99-ha gospodarstwo rodzinne przez zakup
i dzierżawę ziemi i nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa. Obecnie gospodarstwo o pow. 756 ha
prowadzą razem z córką i 2 synami. Zatrudniają
30 pracowników, w tym 15 do obsługi fermy
trzody chlewnej. W gospodarstwie dominują dwa
kierunki produkcji: chów trzody chlewnej w cyklu
zamkniętym oraz uprawa roślin paszowych (kukurydzy, jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i rzepaku).
Stado podstawowe liczy 612 loch, które inseminowane są nasieniem pochodzącym od
knurów z własnego gospodarstwa. Roczna sprzedaż to 50 loszek hodowlanych i ponad 10000 tuczników
o masie 115 kg. Lochy i warchlaki utrzymywane są w jednym obiekcie, na rusztach, tucz prowadzony jest
w innym obiekcie, w połowie na rusztach, w połowie na głębokiej ściółce. Do ogrzewania wykorzystuje się
piec na biomasę, jako wsad służy drewno i zrębki z wierzby. Wierzba uprawiana jest na powierzchni 3 ha.
Pasze produkowane są we własnej skomputeryzowanej paszarni, automatycznie ważącej, śrutującej i mieszającej komponenty dawki. Do pasz dodawane są aktywne mikroorganizmy poprawiające strawność paszy
oraz korzystnie wpływające na mikroklimat w budynkach przez zmniejszanie wydzielania nieprzyjemnych
zapachów. Mikroorganizmy trafiające z odchodami do gleby poprawiają jej żyzność i strukturę.
Na gruntach ornych dominuje system uprawy bezorkowej z wykorzystaniem agregatu ścierniskowego
oraz agregatu uprawowo-siewnego z podsiewaczem nawozu. Grunty nawożone są głównie obornikiem
i gnojowicą, stosowane są również nawozy azotowe w formie płynnej – RSM. Uprawiana na ponad 250 ha
kukurydza zakiszana jest w formie CCM w rękawach foliowych.
Gospodarstwo korzysta z programów rolno-środowiskowych związanych z uprawą roślin poplonowych.
Państwo Gaik współpracują i wspierają samorząd lokalny i szkoły, pomogli w termomodernizacji bloków
po PGR. Przeprowadzili remont i renowację zespołu parkowo-pałacowego wpisanego do rejestru zabytków.
Planują budowę nowej fermy z biogazownią.
In 2002 Mr. and Mrs. Gaik enlarged a 99ha family farm by land and
real estate purchase and lease from the Treasury Resources. Now they
run the 756 ha farm with their daughter and two sons. They hire 30
employees where 15 are for the pigs farm service. Two production lines
predominate on the farm: pigs breeding in a closed cycle and fodder
plants cultivation (maize, barley, wheat, triticale and rape).
The foundation stock consists of 612 sows inseminated with semen
of boars from Mr. and Mrs. Gaik’s own farm. Annually 50 breeding
sows and over 10.000 fatteners of the weight of 115 kg are sold. Sows
and piglets are kept in the same building on a slatted floor, fatteners
are kept in a separate building – half on slatted floor, half on deep bedding. A biomass furnace provides heat and
willow wood and chips are the furnace feed. Willows are grown on an area of 3 ha.
Fodders are produced in a computerized food store owned by the farm. It automatically weighs, grinds and mixes
dose components. Active microorganisms that improve the digestibility of fodders and influence the microclimate
in the buildings for livestock, are added to fodders. They reduce emission of unpleasant odours and after being
placed with excrements into the soil, it improves it’s fertility and structure.
A non-ploughing cultivation system with a utilization of a stubble aggregate and a combined cultivator and
a seed drill with a fertilizer seeder is dominant on the cropland. Croplands are fertilized with manure, liquid manure
and liquid nitrogenous fertilizer – RSM. Maize cultivated on 250ha is ensilaged as CCM in foil sleeves.
The farm takes advantage of agricultural programs connected with after-crop plants cultivation.
Mr. and Mrs. Gaik support and cooperate with a local self-government and schools. They helped in thermo
modernisation of a former state – owned by farm blocks. They also performed repair and renovation of a park and
a palace complex signed in the register of monuments. They plan to build a new farm with bio-gasworks.
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Kategoria: gospodarstwa rodzinne powyżej 100 ha
Category: family farms of over 100 ha
43
Kazimierz Furczoń
ul. Polna 33, 34-406 Leśnica
woj. małopolskie/Małopolskie Voivodeship
tel. 18-265 64 98, e-mail: [email protected]
zgłoszony przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie
Entered by Małopolska Agricultural Chamber in Kraków
Hodowla owiec w rodzinie pana Furczonia obecna jest od
XIX wieku, a okolice Leśnicy to największe skupisko owczarstwa w Polsce. Obecnie pan Furczoń prowadzi gospodarstwo
ekologiczne o powierzchni 120 ha użytków zielonych, przeznaczonych na wypas owiec i produkcję siana na okres zimowy. Utrzymywane polskie owce górskie
(150 matek) zdobywały złote medale i czempionaty na krajowych wystawach zwierząt hodowlanych.
Pan Kazimierz jest liderem budowania wspólnot pasterskich i pomysłodawcą projektu „Małe społeczności pasterskie Karpat”, jest również założycielem i prezesem liczącej ponad 100 członków
Tatrzańsko-Beskidzkiej Spółdzielni Producentów „Gazdowie”, do której należą górale z Podhala, Beskidu
Żywieckiego, Śląskiego, Sądeckiego i Pienin. Spółdzielnia promuje i sprzedaje certyfikowane produkty
regionalne: oscypek, bundz, bryndzę i jagnięcinę podhalańskę. Produkcja oscypków odbywa się zgodnie
z wymaganiami UE, a brak nawożenia i duże zróżnicowanie botaniczne hal wpływają na walory smakowe
przetworów produkowanych z mleka owczego i jagnięciny. Kulturowy wypas owiec zapobiega niekorzystnym zmianom w środowisku przyrodniczym Podhala, przywracając bioróżnorodność hal.
Duże zasługi dla rozwoju Podhala i Żywiecczyzny oraz promowanie dziedzictwa kulinarnego i wyrobów
regionalnych zostały docenione wieloma nagrodami, dyplomami i medalami.
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Kategoria: gospodarstwa o alternatywnych
źródłach dochodu
Category: farms with alternative sources of imcome
Mr. Furczoń family is concentrated on sheep breeding since the 19 th century, and surroundings
of Leśnica, which is the biggest cluster of sheep farms in Poland. Currently Mr. Furczoń runs a 120 ha
ecological farm covered with grassland devoted to sheep
pasturing and hay production for winter. Mountain Polish
sheep (currently 150 mothers) have been awarded with
gold medals and champion titles on Polish Breeding
Animals Exhibitions.
Mr. Furczoń is a leader in establishing of shepherd
community, originator of “Small Shepherd Community of
Karpaty” project, founder and president of “Gazdowie”
Tatrzańsko – Beskidzka Producers Co-operative (with
over 100 members) to which Gorals from Podhale, Beskid Żywiecki, Śląski, Sądecki and Pieniny belong to. The
co-operation promotes and sells regional products with
certificates: oscypek, bundz, bryndza and lamb meat
from Podhale. The production of oscypek meet the UE
requirements which are non-fertilized and the botanically diversed pastures influence the taste of lamb meat
and sheep milk products. Sheep pasturing prevents form
adverse environmental changes of Podhale and recognizes
a biodiversity of pastures.
Mr. Furczoń’s contribution to development of Podhale
and Żywiecczyzna and promotion of culinary inheritage
and regional products have been appreciated with many
awards, certificates and medals.
45
Krystyna i Zbigniew Ziejewscy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ZIEMAR” Sp. z o.o.
Szwarcenowo 90, 13-340 Biskupiec
woj. warmińsko-mazurskie/Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
tel. 56 474 54 01, e-mail: [email protected]
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie
Entered by Warmińsko-Mazurski Agricultural Advisory
Centre in Olsztyn
Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest
produkcja drobiarska – tucz brojlerów. Roczna sprzedaż
sięga 240 tys. kurcząt, 20 tys. gęsi owsianej i od 2009
roku – około 30 tys. indyków.
Budynki dla drobiu są wyposażone w linie do pojenia
i karmienia ptaków. O mikroklimat w pomieszczeniach
dba automatyczna wentylacja sterowana komputerowo
oraz ogrzewanie zasilane piecem na słomę w balotach.
W 2010 roku zasiedlono nowy budynek inwentarski.
Spółka gospodaruje na 1076 ha powierzchni. Na
350 ha uprawiany jest rzepak, 300 ha zajmuje pszenica, 100 ha pszenżyto, 160 ha jęczmień, 20 ha owies
i 80 ha kukurydza. Poza roślinami paszowymi na własne
potrzeby i rzepakiem, produkowane są zboża konsumpcyjne i na 200 ha materiał siewny.
W gospodarstwie prowadzone są liczne doświadczenia polowe, pokazy i różnego rodzaju szkolenia.
Państwo Ziejewscy angażują się w działalność społeczną i samorządową, są założycielami i członkami
kilku grup producentów rolnych, związanych głównie z branżą drobiarską oraz zbożową i rzepakową.
Pani Krystyna jest prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Grup Producentów Rolnych oraz
prezesem Iławskiego Stowarzyszenia Producentów Gęsi, które w celu popularyzacji hodowli gęsi oraz
produktów i potraw z gęsiny od kilku lat organizuje szeroko znane „Ogólnopolskie Święto Gęsi”.
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Kategoria: produkcyjne przedsiębiorstwa rolnicze
Category: agricultural production companies
The main production line of the farm is poultry
production – broiler fatteners. Annually 240 thousand
of chickens, 20 thousand of oat geese and since 2009,
about 30 thousand turkeys are sold.
Each poultry house is equipped with a feeding system
and automatic water dispensation. The microclimate
is provided by a computer controlled ventilation and
straw bales heating system.
The partnership manages a 1.076 ha area that includes: rape (350 ha), wheat (300ha), triticale (100 ha),
barley (160 ha), oat (20 ha), maize (80 ha) and on the
rest of the 200 ha - food grains and sowing seeds.
The farm is fully equipped with machinery for cultivation, harvesting and crop conservation as well as
devices for feed preparation and dispensation.
Mr. and Mrs. Ziejewscy are engaged in social and
local government activities. They are also founders and members of several Producer Groups connected
with poultry, grain and rape industries. In order to popularise geese keeping and products and dishes
made of geese, Mrs. Ziejewska, as a President of Polish Association of Agricultural Producers Groups and
Iławian Geese Producers Association, has been organising a widespread “Polish Goose Day” for several
years. Mr. and Mrs. Ziejewscy have been awarded for their activities many times, among others with
the Silver Cross of Merit by the President of the Republic of Poland and with the Prize from the Minister
of Agriculture and Rural Development for organising the Polish Poultry Breeders and Producers Forum.
47
Tadeusz Ziółkowski i Jan Szkudlarczyk
– Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej
„GARZYN” Sp. z o.o.
Garzyn, ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo
woj. wielkopolskie/Wielkopolskie Voivodeship
tel. 65-536 60 50, e-mail: [email protected]
Zgłoszeni przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie
Entered by Agricultural Proprety Agency in Warszawa
Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” od 11 lat kierowany jest
przez prezesa Tadeusza Ziółkowskiego i wiceprezesa Jana Szkudlarczyka. Specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego, owiec i trzody
chlewnej. Spółka gospodaruje na powierzchni 3267 ha.
Stado podstawowe krów mlecznych liczy 1130 szt., które utrzymywane jest w nowych lub starszych, zmodernizowanych oborach.
Wydajność mleczna, wzrastając w ostatnich 10 latach o 3000 kg,
przekroczyła 10000 kg w laktacji. W odchowie cieląt stosuje się
zimny wychów na ściółce w przestronnych, drewnianych, indywidualnych kojcach.
Budynki inwentarskie wyposażone są w system wentylacji, kurtyny
przeciwwietrzne, czochradła automatyczne oraz system kontrolujący
aktywność krów, ułatwiający wykrywanie rui i chorób. Wozy paszowe wyposażone są w wycinaki, które
nie niszczą struktury pasz tak, jak frezy.
OHZ GARZYN utrzymuje ponad 600 loch, rocznie sprzedaje się blisko 200 knurków i ponad 1000
loszek hodowlanych oraz ponad 10000 tuczników.
Hodowane są też owce – 175 matek. Większość jagniąt eksportowana jest do Włoch, natomiast najlepsze
tryczki sprzedaje się do innych hodowli.
Wszystkie zwierzęta w gospodarstwie poddawane
są ocenie użytkowości. Za osiągnięcia w zakresie
hodowli zwierząt spółka była dotychczas wielokrotnie
nagradzana.
Panowie Ziółkowski i Szkudlarczyk aktywnie działają na rzecz środowiska wiejskiego, społeczności
lokalnej i w samorządzie.
The “GARZYN” Pedigree Breeding Centre has been
run by its president Mr. Tadeusz Ziółkowski and vicepresident Mr. Jan Szkudlarczyk for 11 years now. It
specializes in dairy cattle, sheep and breeding pigs. The
company manages a 3.267 ha farm.
The foundation stock consists of 1.130 dairy cows
kept in semi-old or new modernized cowsheds. The
milk yield has increased by 3.000 kg for the last
10 years and exceeded 10.000 kg in milk secretion.
The “cold” husbandry is used when breeding calves.
Calves are kept on beddings in spacious, individual
wooden pens.
The buildings for livestock are equipped with a ventilation system, windscreen curtains, automatic scratching devices and a cattle activity control system which helps detect the dairy cow heat cycle or diseases. Feed
carts are equipped with chisels, which (opposite to mills) avoid the fodder structure destruction.
The GARZYN Pedigree Breeding Centre breeds over 600 sows where every year about 200 boars and over
1.000 breeding sows and 10.000 fattening pigs are sold. The farm also breeds sheep in an amount of 175
mothers where lambs are sold to Italy and breeding tups to other farms.
All animals are evaluated in terms of their functional quality. For the achievements in cattle breeding the
company has been awarded many times.
Mr. Ziółkowski and Mr. Szkudlarczyk are actively involved in rural society and the local government.
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Kategoria: hodowlane przedsiębiorstwa rolnicze
Category: breeding agricultural companies
49
XVII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
Instytucje i firmy wspierające Konkurs
Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Uniwersytet
Technologiczno
- Przyrodniczy
lechpol
Patronat medialny
Wydawca: Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”
Autorzy: Teresa Kucharska, Adam Oler, Magdalena Powroźnik
Projekt i wykonanie statuetki „Złote Jabłko”: Aleksander Dętkoś, Bydgoszcz, ul. Przedwiośnie 11
Projekt okładki: Ewa Widacka-Matoszko
Tłumaczenie: Magdalena Powroźnik
Projekt i sk³ad: APRA sp. z o.o., tel./fax 52-584 17 40, e-mail: [email protected], www.apra.pl
Nak³ad: 5000 egz.
Redakcja nie odpowiada za treϾ reklam umieszczonych w katalogu.
© 2011 Wszelkie prawa zastrze¿one.
50

Podobne dokumenty

XVIII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK - Farmer

XVIII EDYCJA Ogólnopolski Konkurs ROLNIK - Farmer Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz gruntów rolnych w swojej ofercie posiada największy i najatrakcyjniejszy pakiet gruntów inwestycyjnych w Polsce. ANR dysponuje około 100 tys. ha takich gruntów,...

Bardziej szczegółowo