Warunki Ubezpieczenia od Następstw

Transkrypt

Warunki Ubezpieczenia od Następstw
Warunki Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Uczniów Zespołu Szkół w Natolinie
Rok szkolny 2016/2017
Suma ubezpieczenia 10 000 PLN składka 34,-zł
Ochrona 365 dni w roku, 24 godz. na dobę, na całym świecie
ŚWIADCZENIE
1.
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
1.1
1.2
1.3
1.4
WYSOKOŚĆ
poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
( w tym również omdlenie i utrata przytomności)
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków
pomocniczych
koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
100% sumy ubezpieczenia
za każdy 1% uszczerbku na
zdrowiu - 1% SU
do 30% sumy ubezpieczenia
do 30% sumy ubezpieczenia
jednorazowo - 1% sumy
ubezpieczenia (dodatkowe
świadczenie do trwałego uszczerbku
na zdrowiu)
jednorazowo - 1% sumy
(dodatkowe świadczenie do trwałego
uszczerbku na zdrowiu)
2.
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki
3
Stłuczenie mózgu, wstrząśnienia mózgu
4.
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu, )
100% sumy ubezpieczenia
5.
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
jednorazowo - 10% sumy
ubezpieczenia
6.
7
8.
śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku ( w tym zawal serca i
udar mózgu)
wycięcie migdałków z pobytem w szpitalu przez
min. 24h NOWOŚĆ!!!
Ukąszenie, użądlenie przez owada, pogryzienie
przez psa - z min 24h pobytem w szpitalu
jednorazowo 5% SU
jednorazowo - 1% sumy
jednorazowo - 1% sumy
ubezpieczenia (dodatkowe
świadczenie do trwałego uszczerbku
na zdrowiu)
Poważne zachorowanie rodzica : NOWOŚĆ!!!
Choroby zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia
Nowotwór złośliwy
Paraliż
Niewydolność nerek
Transplantacja głównych organów
9
Poliomyelitis
Utrata mowy
Jednorazowe świadczenie
500 zł
Utrata słuchu
Utrata wzroku
Anemia aplastyczna
Stwardnienie rozsiane
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
Borelioza
10
11
Pomoc psychologa z wizytą kontrolną NOWOŚĆ
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu
w wyniku usiłowania popełnienia samobójstwa
Świadczenie w wysokości
do 500 zł.
jednorazowo - 1% sumy
ubezpieczenia
Pobyt w szpitalu
w wyniku
nieszczęśliwego
wypadku
(świadczenie od
pierwszego dnia
pobytu w szpitalu)
Pobyt w szpitalu
w wyniku choroby
(świadczenie od
pierwszego dnia
pobytu)
30,-zł / za każdy
dzień
Choroba
zdiagnozowana w
okresie
ubezpieczenia
50,00zł /za każdy
dzień
wypłata
Koszty leczenia
stomatologicznego
w wyniku NW
na podstawie
oryginalnych
rachunków
dodatkowe
świadczenie do
uszczerbku na
zdrowiu
świadczenie
do 1 000 zł
Okres zgłaszania szkód do 2-ch lat od dnia zaistnienia wypadku.
Obowiązują owu zatw.uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. VIG z dnia 29 marca
2016 plus postanowienia odmienne lub dodatkowe dla potrzeb niniejszej ochrony.
Dodatkowo dla każdego ubezpieczonego ucznia/rodzica bon wartości 50,-zł do Wykorzystania
przy ubezpieczeniu: Pakiet Auto, Dom Max, Bezpieczny Dom, Moja Rodzina, NNW Plus,
Bon Voyage-wyjazdy Turystyczne, Ubezpieczenie OC rolnika.
TYLKO dla rodziców ubezpieczających swoje dzieci od NNW
OC w życiu prywatnym RODZICA , WYSOKA suma gwarancyjna - 40 000 PLN
NISKA SKŁADKA - TYLKO !!! 5 zł na Rok
Ubezpieczenie Chroni RODZICA ( odpowiedzialność przejmuje InterRisk)
przed wszelkimi zobowiązaniami w stosunku do szkoły, innych rodziców, osób trzecich
w związku z wyrządzonymi przez dziecko/ucznia szkodami, zdarzeniami na terenie szkoły,
a także w życiu prywatnym. Obowiązuje 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

Podobne dokumenty