NR 1 (65) - 2008 / 2009 - wrzesień/październik/listopad

Komentarze

Transkrypt

NR 1 (65) - 2008 / 2009 - wrzesień/październik/listopad
VOLT
NIEZALEŻNA
GAZETA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
W PRZEWORSKU
NR 1 (65) - 2008 / 2008 - wrzesień/listopad - UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU
Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego
w Zespole Szkół Zawodowych
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Dnia pierwszego września 2008r. w Zespole
Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego
w Przeworsku odbyła się uroczysta inauguracja
roku szkolnego 2008/09. Zgodnie z tradycją
młodzież wraz z gronem pedagogicznym
uczestniczyła we Mszy Świętej w Bazylice pod
wezwaniem Ducha Świętego, której przewodniczył
ksiądz prałat Stanisław Szałankiewicz. Wygłosił on
poruszającą młodzież homilię zwracając
szczególną uwagę na zagubienie młodzieży we
współczesnym świecie, brak motywacji do nauki i
lekceważenie ważnych wartości moralnych. Mamy
nadzieję, że przynajmniej część naszych kolegów
weźmie do serca te ważne rady i wskazówki by choć
w części zmienić swe dotychczasowe
postępowanie. Po Mszy Świętej wszyscy ruszyli
ulicami księdza Ablewicza i Marii Konopnickiej, na
czele z pocztem sztandarowym na dziedziniec
s z k o l n y. O f i c j a l n ą c z ę ś ć u r o c z y s t o ś c i
rozpoczęliśmy wprowadzeniem sztandaru szkoły i
odśpiewaniem hymnu państwowego Mazurka
Dąbrowskiego. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor
mgr inż. Lesław Ścisłowicz, który przypomniał 69
rocznicę wybuchu II wojny światowej, kiedy to nasi
rówieśnicy walczyli o wolność ojczyzny składając
w ofierze swoje życie. Młode pokolenie musi
pamiętać o tej tragicznej rocznicy gdyż „Przeszłość
to dziś, tylko trochę dalej”, Pan dyrektor życzył
młodym dużo zapału do pracy i jak najlepszych
wyników w nauce. Następnie głos zabrał
wicestarosta powiatu przeworskiego pan mgr
Marek Frączek, który również życzył młodzieży
pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w
nauce. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego
2
VOLT - NR 1 - 2008/2009 - wrzesień/listopad
wręczyli zaproszonym gościom panu staroście,
przewodniczącemu Rady Rodziców panu
Zygmuntowi Nadbereżnemu oraz dyrektorowi
szkoły wiązanki kwiatów. W dalszej części
uroczystości byliśmy świadkami ślubowania i
przyjęcia w poczet uczniów naszej szkoły
pierwszoklasistów. Po części oficjalnej udaliśmy
się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami,
by wraz z nimi podzielić się wrażeniami z wakacji.
Nowy rok szkolny rozpoczął się, a wraz z nim
nauka.
Dzięki niemałym wysiłkom i staraniom naszej
dyrekcji
wracamy
do
odnowionej
i wyremontowanej szkoły. Podczas wakacyjnej
przerwy zostały zakończone remonty ostatnich sal
nr.13, 14, 21 i 22. wszystkie pracownie zostały
wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe min.
mapy, tablice, telewizory plazmowe. Sale
pomalowano na odpowiednie kolory pomocne do
odprężenia się, relaksu i odpowiedniego
nastawienia do nauki. W klasach znajdują się nowe
stoliki i krzesełka wykładziny. W takim otoczeniu
na pewno łatwiej będzie nam zdobywać wiedzę i
kształtować swoje charaktery. Pan dyrektor prosił,
by nie niszczyć sprzętu, szanować dobro
społeczne, a uczniowie z pewnością nie zmarnują
tej szansy.
Dzień pierwszego września był również
okazją do spotkanie z przyjaciółmi, aby podzielić
się swoimi przeżyciami z wakacji i snuć plany na
przyszłość.
Kokoszka Bartosz kl. II LO „a”
PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW 2008
W sobotę 4.10.2008 roku
maturzyści z Zespołu Szkół
Zawodowych z Przeworska wraz z
dyrektorem szkoły, katechetami
oraz wychowawcami wzięli udział
w Pielgrzymce Maturzystów
Archidiecezji Przemyskiej na
Jasną Górę.
O
godzinie 3.30 spod
Miejskiego Domu Kultury w
Przeworsku ruszyły autokary z
pielgrzymami. W programie
pielgrzymki znalazł się obóz w
Oświęcimiu do którego dotarliśmy
około godziny 8 rano. Na bramie
obozu widniał napis :„Praca czyni
w o l n y m ”. Z pełnym
podziwem wsłuchiwaliśmy się w
opowiadania przewodnika który
przedstawił nam losy obozu.
Szczególnie wstrząsającym
miejscem był widok rzeczy
zgładzonych więźniów: warkocze,
okulary, walizki. Następnie
udaliśmy się do obozu
koncentracyjnego Auschwitz II
(Birkenau), na terenie wsi
Brzezinka-w odległości 3 km od
Oświęcimia. Tam mogliśmy się
przekonać w jakich warunkach żyli
więźniowie.
Potem udaliśmy się na Jasna
Górę. Tam uczestniczyliśmy
między innymi w Drodze
Krzyżowej na wałach
jasnogórskich. Mimo deszczowej
pogody młodzież chętnie brała w
niej udział. Następnie została
odprawiona Msza święta. Na
zakończenie o godzinie 21 odbył
się Apel Jasnogórski. Podczas
Apelu dziękowaliśmy za udział w
pielgrzymce oraz modliliśmy się o
pomyślne zdanie matury. I tak
pożegnaliśmy się z Częstochowa
by powrócić do domów.
Wyjazd do
Częstochowy
okazał się ogromnym przeżyciem,
który na długo pozostanie w naszej
pamięci.
Anna Sierpińska
VOLT - NR 1 - 2008/2009 - wrzesień/listopad
3
Turniej Szachowy
w Zespole Szkół Zawodowych
w Przeworsku
W dniu 16 września 2008 r. na hali sportowej
przy Zespole Szkół Zawodowych
w Przeworsku odbył się wewnątrzszkolny Turniej
Szachowy, zorganizowany przez nauczyciela WF
Grzegorza Pałczyńskiego z ZSZ w Przeworsku.
Wcześniej Turniej został szeroko rozreklamowany
wśród młodzieży szkoły m.in. przez plakaty,
radiowęzeł szkolny oraz powiadomienie uczniów
przez nauczycieli na zajęciach wychowania
fizycznego. Turniej miał na celu wychowanie poprzez
sport, propagowanie dyscypliny szachowej, poznanie
przepisów szachowych, zachęcenie młodzieży do
gryw szachy. Turniej miał też na celu wyłowienie
reprezentacji Powiatowej do Licealiady Szachowej,
która odbędzie się w połowie października.
Zespół Szkół Zawodowych reprezentować będą: M.
Szular, S. Ćwioro, Ł. Zając oraz M. Zwolak.
W turnieju wzięła udział liczna grupa młodzieży,
grano systemem: każdy z każdym.
W wyniku zaciętej rywalizacji wśród chłopców
I miejsce zajął uczeń klasy III TI Zając Łukasz,
II miejsce Szular Maciej z klasy III TI,
III miejsce - Ćwioro Samuel z klasy II TI b,
a wśród dziewcząt:
I miejsce zajęła Magdalena Zwolak z kl. II LP,
II miejsce Martyna Zwolak z kl. II LP.
O n i b ę d ą re p re z e n t o w a ć Z e s p ó ł S z k ó ł
Zawodowych na Powiatowej Licealiadzie
Szachowej.
mgr Grzegorz Pałczyński
4
VOLT - NR 1 - 2008/2009 - wrzesień/listopad
Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi
Krew nazywana jest darem
życia, gdyż jest niezbędna do
ratowania ludzkiego zdrowia i
życia. Niedobory krwi i jej
składników występują okresowo w
ciągu całego roku, ale największe
mają miejsce w okresie
wakacyjnym i dotyczą całej Polski.
Dlatego Regionalne Centra
Krwiodawstwa organizują akcje
wyjazdowe, podczas których
wszyscy chętni spełniający
określone warunki, mogą oddać
krew.
Jako że zapotrzebowanie na
krew jest ogromne, a brakuje
chętnych do jej oddawania,
postanowiliśmy z ideą oddawania
krwi zaznajomić naszą młodzież.
Do naszej szkoły przyjechał pan
Zdzisław Wójcik, prezes Klubu
Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża
„Płomyk”. Podczas pogadanki z
młodzieżą przedstawił im ideę
krwiodawstwa, uświadomił, jak
ważną rolę odgrywa oddawanie
krwi. Na 17-go września
planowany był przyjazd
ambulansu PCK do Przeworska.
W porozumieniu z panem
Wójcikiem postanowiliśmy
zachęcić nasza pełnoletnią
młodzież do oddania w tym dniu
krwi. Jeszcze raz krótko
opowiedziałam naszym uczniom o
idei oddawania krwi,
przypomniałam o warunkach, jakie
trzeba spełniać, aby stać się
honorowym dawcą i zachęciłam
młodzież, aby w dniu 17 września
wszyscy, którzy chcą oddać krew
pojawili się w budynku Starostwa
Powiatowego w Przeworsku, gdzie
organizowana była cała akcja.
Odpowiedź młodzieży na nasz apel
była wręcz zaskakująca. Pojawiło
się ponad 70 osób z naszej szkoły,
byli również uczniowie z Zespołu
Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących. Swoją
obecnością i zapałem do
oddawania krwi nasza młodzież
udowodniła swoją dojrzałość i
wrażliwość na potrzeby innych
ludzi. Nasi uczniowie z wielkim
zapałem odnieśli się do propozycji
utworzenia w szkole Szkolnego
Klubu Honorowych Dawców
Krwi, deklarowali chęć oddawania
krwi również w przyszłości.
Cieszymy się, że młodzi ludzie
są tak chętni do pomocy innym, że
są w stanie podarować cząstkę
siebie, aby nieść pomoc innym
ludziom w ratowaniu ich zdrowia i
życia.
VOLT - NR 1 - 2008/2009 - wrzesień/listopad
Kiermasz ciast
Dnia 17.10.2008 r. (piątek) w Zespole Szkoł
Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w
Przeworsku Szkolne Koło "Caritas" pod opieką
siostry Rafaeli zorganizowało kiermasz ciast. Na
parterze szkoły nasze koleżanki i koledzy sprzedawali
pyszne, kolorowe ciasta upieczone przez siebie w
domu. Cena była bardzo umiarkowana, każde ciasto
kosztowało tylko 1,50 zł. Dochód z kiermaszu
przeznaczony był na pomoc ciężko choremu 2 letniemu Michałkowi pochodzącemu z Przeworska.
Cieszymy się, że są w naszej szkole uczniowie, którzy
doskonale rozumieją, że "więcej szczęścia jest w
dawaniu, niż w braniu".
Poświęcili swój własny czas, ponieśli koszty i
trudy, aby wspomóc znajdujących się w potrzebie
rodziców Michałka zwracających się z apelem o
pomoc dla mieszkańców miasta. To piękna postawa
humanitarna godna naśladowania i pochwały. Dobrze,
że wśród nas są młodzi ludzie wrażliwi na cierpienie i
nieszczęście drugiego człowieka. Dzięki takim
„zapaleńcom” możemy z optymizmem patrzeć w
5
przyszłość.
Dziękujemy
siostrze Rafaeli,
opiekunce szkolnego
koła "Caritas" za
zorganizowanie
kiermaszu, zresztą nie
pierwszego i mamy
nadzieję nie ostatniego,
z którego dochód
przeznaczony jest na pomoc potrzebującym. Dyrekcja
ZSZ w Przeworsku udzieliła pochwały następującym
uczniom:
KI. III LO - Szczygieł Joanna
KI. II LOa - Czepiela Wioletta, Cieśla
Justyna, Drabik Paulina.
KI. II LOb - Jarosz Karolina, Sekreta
Renata, Mielech Katarzyna
KI. I TŻGa - Portas Katarzyna,
Kubrak Agnieszka, Zięba Agnieszka,
Wysokińska Dominika, Mazur Kamila
KI. I TŻGb - Palczak Monika,
Machoś Mateusz
KI. I K - Świerk Iwona
OTRZĘSINY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Dnia 29 i 30 września bieżącego roku w naszej
szkole odbyły się „otrzęsiny” klas pierwszych
szkół średnich. Ta tradycja miała już miejsce w
średniowieczu. Swoją obecnością w drugim dniu
zaszczyciły nas: z-ca dyr. Grażyna Szwed, a także
wychowawczynie klas: 1 TŻG, 1 TI, 1 TB i 1 LO. Z
każdej klasy wybierana była trójka reprezentantów,
którzy musieli wykazać się sprawnością fizyczną, a
także poczuciem humoru w kilku
konkurencjach.Pierwszą z nich było wypicie mleka
sposobem „na kota”. Starcie z mlekiem było
nieprzyjemne, Lecz duch rywalizacji nie pozwalał
na zaprzestanie. Następnie uczniowie zmagali się z
jabłkiem powieszonym na nitce i trzymanym przez
drugą osobę. Nikomu nie udało się zjeść go do
końca. Dla niektórych pierwszy kęs był ostatnim.
Młodzież miała okazję popisać się swoim śpiewem,
w konkurencji „jak oni śpiewają”. Usłyszeliśmy
kiepskie wykonanie piosenki zespołu Feel „Pokaż
na co cię stać” i „Pokonaj siebie” w lepszym stylu
żywiołowy „Konik na biegunach” wzbudził aplauz,
natomiast „Jolka” Budki Suflera zaśpiewana przez
dziewczynę z 1 TŻG powaliła wszystkich na
kolana. Owinięcie jednej osoby papierem
toaletowym i ukazanie się czterech mumii
rozbawiło uczestników. Po tych wyczerpujących
zadaniach dwoje wybranych przedstawicieli miało
okazję nieco osłodzić sobie życie. Karmienie się
ciastkiem nawzajem z zawiniętą na oczach opaską
sprawiło, że niektórzy zamiast kremówki woleli
lizać palce drugiej osoby. Przyszła i pora na taniec.
Muzyka była wybierana przez organizatorów,
natomiast dowolna technika tańca dawała
tancerzom wiele przyjemności i zabawy.
Widzieliśmy upadki, a także wschodzące gwiazdy,
dla których było to wielka frajdą. Na koniec
dziewczyny swoją urodą zauroczyły męską część
jury w pokazie mody. Z kolorowych gazet należało
stworzyć strój w określonym czasie i
zaprezentować się w nim. Za każde zadanie
przyznawane były punkty, największą ilość
punktów w drugi dzień otrzymały dziewczyny z 1
TŻG tym samym zajęły pierwsze miejsce. Te o to
śmieszne a niekiedy męczące konkurencje
pozwoliły młodzieży na stanie się prawdziwymi
uczniami szkoły.
Ewelina Leniar
6
VOLT - NR 1 - 2008/2009 - wrzesień/listopad
Poznajemy Roztocze
W dniu 14 maja 2008r. Odbyła się wycieczka klasy
I LO”a” i I LO”b” do Zwierzyńca, Zamościa i Suśca.
O godzinie 7:30 wszyscy zebrali się przed
budynkiem szkoły i czekali na przyjazd autobusu.
Piętnaście minut później wyruszyliśmy zgraną paczką
wraz z trójką opiekunów: panią J. Kuldo, panią J.
Pieczonką i panią J. Mrugałą. Podróż trwała około 1,5
godziny. W tym czasie dojechaliśmy do Zwierzyńca.
Jest to miasto w województwie lubelskim.
Zwierzyniec jest ważnym i licznie odwiedzanym
ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym na roztoczu
i uchodzi za „stolicę” Roztocza Środkowego.
Położony jest nad Wieprzem, przy granicach
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się
tutaj również Ośrodek Edukacyjno Muzealny, gdzie
całą grupą obejrzeliśmy krótki film o Roztoczu, oraz
zwiedziliśmy ekspozycje muzealne o tematyce
przyrodniczej poświęcone faunie i florze Roztocza,
oraz wystawę artystyczną. Po zwiedzaniu ekspozycji,
oraz krótkim odpoczynku udaliśmy się przez bór
sosnowy do Stawów Echo. Zasilane są one wodami
śródleśnego strumienia Świerszcz. Malowniczo
położone w płaskiej, rozległej dolinie świerszcza,
wśród lasów, u stóp wydmy, stawy Echo są atrakcyjne
pod względem krajobrazowym, a także rekreacyjnym.
Największy ze stawów przylegający do zalesionej
wydmy pełni od wielu lat rolę kąpieliska. W drodze
powrotnej udaliśmy się do ostoi konika polskiego,
potomka dzikich tarpanów.
Kolejną atrakcją był kościół na wysepce pod
wezwaniem św. Jana Nepomucena z barokową
fosadą.
Po zrobieniu zdjęć udaliśmy się do autokaru i
pojechaliśmy do Zamościa.
Zamość - jeden z ważniejszych ośrodków
kulturlnych, edukacyjnych i turystycznych tego
województwa. Nazywany „Perłą Renesansu”,
„Miastem Arkad” i „Padwą Północy” za sprawą
VOLT - NR 1 - 2008/2009 - wrzesień/listopad
unikalnego zespołu architektonicznourbanistycznego Starego Miasta. Miasto zostało
założone przez kanclerza i hetmana i Jana
Zamoyskiego w 1580 roku. Pierwszym ważnym
punktem zwiedzania Zamościa była Rotunda
Zamojska, do której prowadziła ul. Męczenników
Rotundy. Przy wejściu na dziedziniec znajduje się
brama z niemieckimi napisami, a tuż za nią po lewej
stronie, w miejscu zniszczonej celi, płyta
upamiętniająca rozstrzeliwania i egzekucje tutejszych
więźniów. Wewnątrz poszczególne cele zostały
poświęcone różnym ofiarom wojny światowej, nie
tylko z zamojszczyzny, miedzy innymi są tam: Cela
Harcerzy, cela więźniów Majdanka, cele więźniów
Oświęcimia, cela nauczycieli oraz wiele innych. Na
dziedzińcu znajduje się pamiątkowa płyta - w której
miejscu palono ciała zamordowanych. Ostatnich
więźniów zamordowano tuż przed ucieczką, ich ciała
spaliły się tylko częściowo i są pochowane wokół.
Następnie przeszliśmy na rynek Starego
Miasta o wymiarach 100m x 100m z ratuszem tzw.
Kamieńcami Ormiańskimi. Przez godzinę czasu
wolnego sami zwiedzaliśmy rynek, robiliśmy zdjęcia i
wygrzewaliśmy się w słońcu. Naszą uwagę
przyciągnął barokowy Ratusz- kilkakrotnie
przebudowany z pięknymi schodami wahadłowymi
7
XVIII wieku. Po zbiórce i kilkakrotnym przeliczeniu,
udaliśmy się do Katedry Zmartwychwstania
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła. Kolejno mijając
Arsenał zwiedziliśmy pomnik Jana Zamojskiego
założyciela tego pięknego miasta. Ostatnim punktem
Zamościa było ZOO. Zamojskie ZOO, położone w
niedalekiej odległości od centrum miasta, jest ogólno
dostępnym terenem rekreacji i wypoczynku.
Aktualnie zajmuje powierzchnie 13,8 ha, z czego
obszar przeznaczony dla zwiedzających to 9,5 ha. W
obrębie tego terenu znajdują się ekspozycje:
zoologiczne i botaniczne.
Ostatnim etapem naszej wycieczki był Susiec, a
właściwie Szumy nad Tanwią. Szumy lub Szypoty to
lokalne nazwy roztoczańskich wodospadów.
Powstały na wskutek ruchów górotwórczych w
trzeciorzędzie, gdy Roztocze zostało wydźwignięte w
górę, a Kotlina Sandomierska obniżyła się. Powstała
linia spękań tektonicznych w postaci skalnych
uskoków. Płynące pod nich rzeki zyskały malownicze
progi. Susiec był ostatnim etapem naszej wycieczki.
W domu byliśmy około godziny 20. Wycieczka była
świetna, pogoda udana i towarzystwo wyśmienite.
Obie klasy uważają, że należy to powtórzyć.
Sabina
Akcja używany podręcznik
W dniach od 2 do 30
września b.r. w Zespole Szkół
Zawodowych im. Króla Jana III
Sobieskiego w Przeworsku miała
miejsce doroczna akcja
„używany podręcznik”. Jej celem
było umożliwienie uczniom
sprzedaży i zakupu używanych
podręczników. Stanowi ona
doskonałe uzupełnienie oferty
księgarskiej i antykwarycznej.
Opiekunem akcji jest nauczyciel
tutejszej szkoły Piotr Łojko.
Początki akcji sięgają roku 2004.
Przez pięcioletni okres jej
istnienia zostały wypracowane
pewne standardy i zwyczaje z nią
związane. Jednym z
najważniejszych jest
zaproponowana przez
społeczność uczniowską
dobrowolna opłata na rzecz
biblioteki szkolnej. Oznacza to,
że każdy uczeń sprzedający swój
używany podręcznik przekazuje
z otrzymanych pieniędzy
symboliczną złotówkę na zakup
nowych lektur. W ten sposób w
ciągu kilku lat zakupiono ponad
sto pozycji książkowych oraz
filmów. Tym samym problemy z
wypożyczeniem lektur odeszły
do lamusa. Za pozyskane przez 4
lata pieniądze odnowiono
również kolekcję obrazów
olejnych pędzla Mieczysława
Koguta przedstawiających
wielkich Polaków. Zdobi ona
obecnie reprezentacyjną aulę
szkoły.
Tegoroczna akcja, jak
wylicza jej opiekun, przyniesie
około 550 złotych na kolejne
nowe lektury i ekspozycje
historyczne. Z pewnością byłoby
dużo więcej, gdyby nie wymiana
niektórych podręczników na
nowsze wydania. Była ona
spowodowana zmianami
podstaw programowych i
standardów wymagań.
Akcja zyskała duże
uznanie wśród uczniów i
rodziców. Możliwość zapłaty za
zakupione podręczniki nawet w
październiku pozwala rozłożyć
wrześniowe szkolne wydatki na
kilka części, co znacznie odciąża
budżety domowe. Warto również
zauważyć, że idea akcji
wyprzedziła o kilka lat
rozwiązania systemowe
zaproponowane przez
ministerstwo edukacji, a
nakładające na szkoły obowiązek
wspomagania szkolnego systemu
odsprzedaży używanych
podręczników.
8
VOLT - NR 1 - 2008/2009 - wrzesień/listopad
Wanda Rutkiewicz
16 października 1978 roku to dla Polaków data
szczególna. Papieżem został Karol Wojtyła, to
pierwszy od 450 lat następca św. Piotra, który nie
pochodził z Włoch.
Ale tego samego dnia miało miejsce inne
ważne wydarzenie. Polska alpinistka Wanda
Rutkiewicz o godz. 13. 45. stanęła najwyższym
szczycie świata Mount Everest. Była trzecią kobietą i
pierwszą Europejką, która tego dokonała.
W czasie spotkania z Wandą Rutkiewicz
papież powiedział: „Dobry Bóg tak chciał, że tego
samego dnia weszliśmy tak wysoko.”
Wanda Rutkiewicz, z domu Błaszkiewicz,
urodziła się w niewielkiej miejscowości Płungiany na
Litwie 4 lutego 1943 roku. Był to rodzinny majątek jej
dziadków, zagrabiony po powstaniu styczniowym
przez Rosjan. Po zakończeniu II wojny światowej
znalazła się wraz z rodziną w Polsce. Najpierw trafili
do Łańcuta, a następnie do Wrocławia, gdzie
zamieszkali i gdzie Wanda spędziła swoje lata nauki
szkolnej. Ukończone na Politechnice Wrocławskiej
studia dały jej w roku 1965 tytuł magistra inżyniera
elektroniki. Rozpoczęła pracę w Instytucie
Automatyki Systemów Energetycznych, ale po kilku
latach przeniosła się do Warszawy, gdzie pracowała w
Instytucie Maszyn Matematycznych.
Nie od razu jej zainteresowania poszły w
kierunku gór. Ze sportem była związana od
najmłodszych lat, ale jej ukochaną dyscypliną stała się
siatkówka. Grała w I-ligowej drużynie, a nawet miała
zostać zawodniczką reprezentacji Polski. Poza tym
biegała, pchała kulą, skakała wzwyż i rzucała dyskiem
i oszczepem
Jej pierwsze kontakty ze wspinaczką zaczęły
się w podjeleniogórskich Sokolikach. Była wtedy
członkiem wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.
W 1962 roku ukończyła kurs Szkoły Taternictwa na
Hali Gąsienicowej i od tej pory rozpoczęła się jej
przygoda z Tatrami, no i konsekwentnie z górami
coraz wyższymi. W Tatrach przeszła wiele trudnych
dróg, między innym Wariant "R" na Mnichu, czy
direttissimę północnej ściany Kieżmarskiego Szczytu.
Wielkim wydarzeniem był dla niej pierwszy
wyjazd w Alpy. Było to w roku 1964 i od razu
VOLT - NR 1 - 2008/2009 - wrzesień/listopad
zakończył się kilkoma znaczącymi wspinaczkami. W
1967 roku pokonała wschodnią ścianę Augille du
Grépon (3482 m), a w kilka lat później dołożyła do
swych osiągnięć kolejne trudne wspinaczki w Alpach drugie kobiece wejście na Eiger (1973) i pierwsze
kobiece przejście zimą północnego filaru
Matternhornu (1978). W 1968 roku wzięła udział w
wyprawie w góry Norwegii, gdzie w zespole
kobiecym dokonała pierwszego kobiecego wejścia
filarem wschodnim na Trollryggen.
Jednak największe osiągnięcia przyniosły jej
wyprawy w góry najwyższe. Pierwsze wyjazdy to
Pamir w roku 1970 i wejście na Pik Lenina (7134 m),
Hindukusz w dwa lata później z wejściem na Noszak
(7482 m) i wreszcie Karakorum w 1975 roku - weszła
wtedy na Gasherbrum III (7952 m), co było polskim
kobiecym rekordem wysokości.
Kolejny zdobyty przez nią ośmiotysięcznik po
Mount Everest musiał czekać na polską himalaistkę
niemal siedem pełnych lat. 15 lipca 1985 roku Wanda
Rutkiewicz stanęła na szczycie Lhotse (8501 m) i od
9
tej pory rozpoczęła się jej "karawana do marzeń".
Poniżej prezentacja kolejno zdobywanych przez nią
szczytów ośmiotysięcznych:
16 października 1978 r.
15 lipca 1985 r.
25 czerwca 1986 r.
18 września 1987 r.
12 lipca 1989 r.
16 lipca 1990 r.
26 września 1991 r.
22 października 1991 r.
Mount Everest (8848 m)
Lhotse (8501 m)
K2 (8611 m)
Shisha Pangma (8027 m)
Gasherbrum II (8035 m)
Gasherbrum I (8068 m)
Cho Oyu (8153 m)
Annapurna (8091 m)
Dziewiątym jej szczytem miała być
Kangchendzonga... W dniu 12 maja 1992 roku
wyruszyła do samotnego ataku na szczyt. Do obozu
jednak nie wróciła... Pozostała tam, w najwyższych
górach, w górach, którym poświęciła większość
swojego bardzo barwnego życia.
mgr Jacek Cieślak
Wycieczka dydaktyczna
do Rzeszowskiego Centrum Materiałów Budowlanych
w Rzeszowie
W dniu 17 września klasy
drugie Technikum Żywienia i
Gospodarstwa Domowego,
Zespołu Szkół Zawodowych im.
Króla Jana III Sobieskiego w
Przeworsku uczestniczyły w
ramach zajęć praktycznych w
wycieczce dydaktycznej do
Rzeszowskiego Centrum
Materiałów Budowlanych w
Rzeszowie. Opiekunami
wycieczki byli nauczyciele
przedmiotów zawodowych: mgr
Ilona Sznajder Jabłońska, mgr
Anna Kulas i mgr inż. Wanda
Płudowska.
RCMB S.A. to jedna z
największych i zarazem
najdłużej działających firm
handlowych branży budowlanej
w południowo - wschodniej
Polsce. Powstała w 1954 roku.
Firma ma swoją siedzibę w
Rzeszowie, przy ul.
Przemysłowej 3 oraz Markety w
wielu innych miastach. Podczas
wycieczki uczniowie i ich
opiekunowie mieli okazję
zobaczyć wyeksponowaną na
powierzchni 20 tys. metrów
kwadratowych szeroką gamę
towarów branży instalacyjno
grzewczej, ogólnobudowlanej i
wykończeniowej. Mogli również
podziwiać meble, dywany,
wykładziny, firany i zasłony,
lampy,
pościel, szkło i
porcelanę. Dużym
zainteresowaniem wśród
zwiedzających cieszyły się
sauny, kominki, ceramika,
akcesoria łazienkowe i rzeźby
użytkowe. W skład kompleksu
wchodzi również market
ogrodniczy i sklep zoologiczny.
Szczególnie cenne dla
wszystkich uczestników
wycieczki okazały się fachowe
informacje uzyskane od
pracowników poszczególnych
działów. Wszyscy zwiedzający
przekonali się, że RCMB
doskonale dostosowało swoje
oferty do potrzeb klienta; można
tam nie tylko wszystko kupić do
domu i zasięgnąć porad ale też
miło spędzić czas.
Po trudach zwiedzania
uczniowie i nauczyciele
skorzystali z ofert usług
zakładów gastronomicznych
funkcjonujących na terenie
firmy, a są tam: bar bistro,
cukiernia i karczma „Gościniec”
specjalizująca się w potrawach
kuchni staropolskiej. Na
zakończenie wszyscy uczestnicy
zgodnie stwierdzili, że
wycieczka była udana.
Przyczyniła się nie tylko do
zdobycia nowych wiadomości i
doświadczeń zawodowych, ale
również do integracji pomiędzy
uczniami klasy II TŻG „a” i II
TŻG „b” .
Wanda Płudowska
10 VOLT
- NR 1 - 2008/2009 - wrzesień/listopad
Die Schweiz ist eines der
kleinsten Länder Europas (41 284
km2). Die Einwohnerzahl beträgt
7,1 Millionen, davon sind 19,4%
Ausländer. Die fünf Nachbarländer
sind: die Bundesrepublik
Deutschland im Norden,
Österreich und das Fürstentum
Liechtenstein im Osten, Italien im
Süden und Frankreich im Westen.
Die Schweiz ist in 26
Kantone unterteilt. Die Hauptstadt
des Landes ist Bern (125 000
Einwohner), aber die größte Stadt
ist Zürich (340 000), gefolgt von
Genf (172 000), Basel (171 000)
und Lausanne (114 000).
In der Schweiz gibt es vier
offizielle Amtssprachen: Deutsch
65% (Zentral-, Nord- und
Ostschweiz), Französisch knapp
20% (Westschweiz), Italienisch
über 7% (im Süden) und knapp 1%
Rätoromanisch. Rund 9% sind
andere Sprachen.
International bekannt ist die
Schweiz durch ihre Banken, die
Produktion von Uhren, Käse und
Schokolade. Sehr wichtig ist auch
der Tourismus. Charakterstisch für
die Schweizer Landschaft sind die
Berge (die Alpen), viele Seen (der
= 100 Rappen/Centimes)
Genfer See, der Neuenburger See,
der Vierwaldstätter See, der
Zürichsee und der Bodensee) und
Flüsse (der Rhein).
Die Währung der Schweiz ist
der Schweizer Franken (1 Franken
1. In der Kneipe:
- Frank, du kommst immer alleine hierher.
Wo ist Petra? Habt ihr euch getrennt?
- Nein. Wir haben geheiratet.
2.
- Papi, was bedeutet das Wort „Junggeselle“?
- Das ist ein sehr glücklicher Mann. Sag das aber
bloß nicht deiner Mutter!
Wortschatz:
die Einwohnerzahl - liczba
mieszkańców
das Fürstentum - księstwo
unterteilen - podzielić
die Amtssprache język urzędowy
die Landschaft - krajobraz
Wortschatz:
heiraten - pobrać się
sich trennen - rozstać się
der Junggeselle - kawaler
SZKOLNE GAZETA “VOLT” NR 1 (65) 2008/2009 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD, UKAZUJE SIĘ OD 1991
ROKU,REDAGUJĄ UCZNIOWIE ZSZ W PRZEWORSKU, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I
POWIELANIE BEZ ZGODY DYREKCJI ZSZ W PRZEWORSKU ZABRONIONE. SKŁAD PRACOWNIA “CETRZY”,
SKANOWANIE ZDJĘĆ PRACOWNIA “CETRZY”, KSERO PANI KASIA :))), ADRES REDAKCJI: ZSZ PRZEWORSK, ULICA
I. KRASICKIEGO 9, 37-200 PRZEWORSK, TEL. 648 74 75, WYDAJE SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSZ W PRZEWORSKU

Podobne dokumenty

VOLT NIEZALEŻNA GAZETA UCZNIÓW ZESPOŁU

VOLT NIEZALEŻNA GAZETA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNE GAZETA “VOLT” NR 3 (67) 2008/2009 MARZEC/KWIECIEN/MAJ SIĘ OD 1991 ROKU,REDAGUJĄ UCZNIOWIE ZSZ W PRZEWORSKU, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY DYREKCJI ZSZ W PRZE...

Bardziej szczegółowo

powiat przeworski issn 1509-4421

powiat przeworski issn 1509-4421 Wiceprezesem został dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej PSP Krzysztof Kukulski, sekretarzem Maciej

Bardziej szczegółowo