Umowa o świadczenie usług informatycznych

Komentarze

Transkrypt

Umowa o świadczenie usług informatycznych
1/2
Umowa o świadczenie
usług informatycznych
zawarta w …………………………
(miejscowość)
w dniu …………………………………..
(data)
r.
na okres ………… miesięcy, w wybranym pakiecie (abonamencie), pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………
(imię
i
nazwisko/firma),
zamieszkałym
w
………………………………… (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym
się dowodem osobistym ……………………………… (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez
………………………………… (organ wydający), zwanym dalej Usługodawcą,
a
Jaskowski.net – poligrafia, reklama, strony www Ireneusz Jaśkowski – właściciel marki see4.it, 47400 Racibórz, ul. Starowiejska 108, NIP: 639 190 95 38, zwanym dalej Usługobiorcą.
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy usług
informatycznych oraz administracji siecią komputerową, stronami www. W zakres usług wchodzić
będą także szkolenia w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenia
zakupionego i otrzymanego oprogramowania.
Z uwagi na prawidłowość funkcjonowania systemu komputerowego na mocy niniejszej umowy
Usługobiorca uzyskuje status Administratora Koordynatora. Każde lokalne służby informatyczne
Usługodawcy mają bezwzględny obowiązek kontaktowania się ze Usługobiorcą celem ustalenia
postępowania oraz otrzymania zgody na dokonanie zakupów oraz wykonanie jakichkolwiek prac.
Z uwagi na konieczność udokumentowania zakresu dokonanych ustaleń zgoda Usługobiorcy
Administratora Koordynatora musi zostać wydana na piśmie w formie listu e-mail lub listu
tradycyjnego. Preferowany sposób takiego kontaktu to e-mail.
§ 2.
Umowa nie obejmuje kosztów akcesoriów komputerowych zakupionych do ewentualnych
modernizacji sprzętu komputerowego zleceniodawcy oraz oprogramowania a także dodatkowych
kosztów jakie mogą wyniknąć z wezwania dodatkowych specjalistów o czym Usługodawca będzie
poinformowany.
§ 3.
Usługobiorca obowiązki nałożone niniejszą umową wykonywać będzie w siedzibie zleceniodawcy
zgodnie z wytycznymi danego Abonamentu jaki usługodawca wykupił, w dniu ustalonym ustnie,
SERWERY | DOMENY | STRONY WWW | WSPARCIE IT
www.see4.it
2/2
telefonicznie lub pisemnie, a wszelkie zlecenia dodatkowego dnia, godzin pracy będą ustalane w
razie potrzeb ustnie, telefonicznie, e-mailem lub pisemnie.
Umowa obejmuje podjęcie interwencji w przypadku nagłych awarii z czasem reakcji do 48 godzin od
odebrania zgłoszenia.
Umowa obejmuje także usługę Informatycznej Pomocy Telefonicznej (konsultacje telefoniczne w
godzinach 8.30-18 .00 od poniedziałku do piątku) a także e-mail czy poprzez zdalne wsparcie.
§ 4.
Za wykonanie prac określonych w § 1. usługodawca wypłaci usługobiorcy tytułem wynagrodzenia
kwotę w wysokości ……………… netto/brutto za okres ……………………………………………………………………… , a
wszelkie zlecenia dodatkowego dnia, godzin pracy będą płatne wg ustaleń danego abonamentu.
Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie wystawionej przez usługobiorcę Faktury VAT w
terminie określonym na Fakturze.
§ 5.
Umowę zawarto na okres od dnia …………………………………… r. do …………………………………… r.
§ 6.
Wszelkie zmiany postanowień umowy muszą być wyrażone w formie pisemnej i być wprowadzone w
formie aneksu.
§ 7.
Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie udostępnianym na stronie www a także w formie
pisemnej na wniosek usługodawcy. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 8.
Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
…………………………………………………
……………………………………………………
Usługobiorca
Usługodawca
Załączniki:
SERWERY | DOMENY | STRONY WWW | WSPARCIE IT
www.see4.it

Podobne dokumenty