Internet - umowa2

Komentarze

Transkrypt

Internet - umowa2
UMOWA
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
nr ......../......./2010
Zawarta w dniu…………2010 r. w ..................... pomiędzy firmą „Marian Witek”
z siedzibą w Boguchwale przy ul. Partyzantów 72, właścicielem której jest Marian Witek
zwany dalej Usługodawcą, a:
……………………………….……………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………….
………………………………………………… tel:……………………………
leg. się dow. nr ………………………..… wyd. przez …………………………..
…………………………………………………………………………………….
Zwanym dalej Usługobiorcą o następującej treści:
§1.
Na mocy niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi dostępu do
sieci Internet o prędkości do............................kbit/s
§2.
Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z sieci internetowej nie powodując zjawiska
natłoku i nadmiarowego ruchu (spowodowanym np. wirusami, itp.)
§3.
1) Za korzystanie z usługi dostępu do sieci internetowej, Usługobiorca zobowiązuje się do
dokonywania miesięcznych opłat na rzecz Usługodawcy w wysokości:
………….zł (słownie………………………………………………………………..)
Opłata powyŜsza uwzględnia podatek VAT wysokości 22%.
2) Wpłaty naleŜy dokonywać w siedzibie firmy, lub na konto:
Numer rachunku: 21 1020 4391 0000 6802 0029 8331 (PKO BP)
§4.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.
§5.
Usługobiorca oświadcza, Ŝe wszystkie podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraŜa
zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji niniejszej umowy. Usługodawca gwarantuje
zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszej umowie z wyjątkiem
sytuacji przewidzianych przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
§6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.
§8.
Podłączone urządzenia:
Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do sieci Internet następującym
komputerom/urządzeniom końcowym przy uŜyciu następujących adresów:
Nazwa
Adres IP:
Adres MAC:
Panel klienta: ibok.marianwitek.pl
.............................
Usługodawca
................................
Usługobiorca

Podobne dokumenty