Ochrona osób raportujących w systemie SMS

Transkrypt

Ochrona osób raportujących w systemie SMS
OCHRONA OSÓB
RAPORTUJĄCYCH W SYSTEMIE SMS
AEROKLUBU ZIEMI LUBUSKIEJ
Aeroklub Ziemi Lubuskiej zobowiązał się do działania zgodnie z
najwyższymi standardami bezpieczeostwa, aby osiągnąd ten cel, konieczne jest,
aby wszystkie osoby ( członkowie i pracownicy) miały nieskrępowaną
możliwośd zgłaszania wszystkich wypadków, incydentów, zdarzeo, zagrożeo,
ryzyka i innych informacji, które mogą naruszyd bezpieczne prowadzenie
działalności przez Aeroklub Ziemi Lubuskiej. W tym celu, każdy pracownik,
członek i student jest zachęcany i odpowiedzialny za raportowanie wszelkich
informacji związanych z bezpieczeostwem.
Raportowanie jest wolne od wszelkich form represji. Głównym celem
zgłoszenia jest kontrola ryzyka i zapobiegania wypadkom i incydentom, a nie
określanie winy lub winnych. Żadne działanie nie zostanie podjęte wobec
pracownika, członka lub studenta, który ujawnia zagrożenia dla bezpieczeostwa
w ramach systemu sprawozdawczego, chyba że takie ujawnienie pokazuje,
ponad wszelką wątpliwośd, że dane zdarzenie było aktem nielegalnym,
rażącego niedbalstwa lub umyślnego lekceważenia przepisów lub procedur.
Nasza metoda zbierania, rejestrowania i rozpowszechniania informacji
dotyczących bezpieczeostwa gwarantuje ochronę w zakresie dozwolonym przez
prawo, o tożsamości tych, którzy zgłaszają informacje dotyczące
bezpieczeostwa .
Artur Haładyn
Kierownik Odpowiedzialny
Dyrektor AZL

Podobne dokumenty