Lipiec 2012

Komentarze

Transkrypt

Lipiec 2012
Nr 07 (102)
lipiec 2012
Absolutorium
udzielono jednogłośnie
Budżet za 2011 rok wykonany niemalże w stu procentach,
a co za tym idzie również zaplanowane inwestycje. Do tego
dochodzi umiejętność pozyskiwania dodatkowych środków
z zewnątrz i podobnie jak w latach ubiegłych Radni Rady
Miejskiej w Chęcinach nie mieli wątpliwości – absolutorium
dla Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego
udzielili jednomyślnie.
Gazeta bezpłatna
ISSN 1640-0348
Uroczyste
zakończenie projektu
„Przedszkolaki
- dzieci na czasie”
Wraz z końcem roku szkolnego, w gościnnych murach
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach przedszkolaki z terenu Gminy Chęciny wzięły udział w uroczystym
zakończeniu projektu pod nazwą „Przedszkolaki – dzieci na czasie”, który przez dwa lata był finansowany ze środków unijnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu
na terenie Gminy Chęciny utworzono 4 punkty przedszkolne
– w Łukowej, Polichnie, Starochęcinach i Tokarni. Na ich otwarcie Gmina pozyskała ponad 800 tysięcy złotych.
Radni podczas Sesji absolutoryjnej
1318 uczniów z chęcińskich szkół rozpoczęło wakacje
Zakończenie
roku szkolnego
29 czerwca zakończył się rok szkolny dla uczniów wszystkich szkół. Zaczęły się wakacje, które potrwają do września. Po
uroczystych akademiach, wyczytaniu wyróżnionych uczniów
i wręczeniu nagród udano się do klas, gdzie wychowawcy
wręczali świadectwa.
Projekt „Przedszkolaki - dzieci na czasie” dobiegł końca
243 tysiące
dofinansowania dla
szkół podstawowych
29 czerwca zakończył się rok szkolny 2011/2012
Gmina Chęciny pozyskała kolejne środki finansowe na
doposażenie bazy dydaktycznej dla wszystkich szkół podstawowych. Kwota pozyskanych środków w wysokości
243 008,70 zł., stanowi 100% dofinansowania.
Z ŻYCIA GMINY
Siedlecczanki uświetniły XVII
Zjazd Sołtysów w Wąchocku
- Dały prawdziwe show, ukraszone wyśmienitą dawką humoru – komentowano
podczas XVII Zjazdu Sołtysów w Wąchocku. O kogo chodzi? Oczywiście o Siedlecczanki, zespół który poprzez folklor i swój niezwykły talent od lat promuje Gminę
Chęciny nie tylko w całym kraju, ale i poza jego granicami.
Tym razem za sprawą Siedlecczanek
o Chęcinach było głośno w Wąchocku
– polskiej stolicy dobrego humoru.
Siedlecczanki zostały zaproszone dla
uświetnienia imprezy przez sołtysa
z Wąchocka, Marka Samsonowskiego i dyrektora Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury, Mariana Suswała.
Panie wystąpiły w sobotę, podczas
drugiego dnia XVII Zjazdu Sołtysów.
Występ Siedlecczanek okazał się prawdziwym show, bo przyśpiewki, piosenki
i dowcipy o sołtysie, jego żonie, dzieciach
i o Wąchocku, tak były w całość złączone,
że wplotły się w klimat Zjazdu Sołtysów.
Widownia zaśmiewała się do łez, słysząc
rymowanki o cudach dziejących się
w „mieście cudów”.
Bez wątpienia, prawdziwą showmanką
okazała się kierowniczka zespołu Stanisława
Żądecka, która całość piękną gwarą
poprowadziła, wykazując się znajomością
dwudziestu mało znanych dowcipów
o Wąchocku. A tak brzmiały słowa najzabawniejszej piosenki autorstwa Stanisławy
Żądeckiej: „A w kieleckim Wąchocku, co
pewnie wszyscy wicie, ze dziejo sie cuda
jakich ni ma nigdzie na calutkim swicie,
Sołtysa we Wąchocku tak smisnie wybirajo,
ze z wysoki góry, srodeckiem drogi koło na
dół puscajo. Kiedy trafi w chałupe, to sołtys
jest, az miło. Roz wpadło w wychodek
i sołtysa nie było (...)”. Występ podobał
się tak bardzo, że Siedlecczanki już mają
zaproszenie na przyszły rok.
Agnieszka Olech
Zespół Folklorystyczny „Siedlecczanie”
2
W numerze:
• Siedlecczanki uświetniły XVII Zjazd
Sołtysów w Wąchocku
• 243 tysiące dofinansowania dla szkół
podstawowych
• BARDZO DOBRY WYNIK
GIMNAZJUM W CHĘCINACH!!!
• Bezpłatne badania mammograficzne
i cytologiczne
• Absolutorium udzielono
jednogłośnie
• Nowe drogi w Gminie Chęciny
• UWAGA KONKURS !!! -
REGULAMIN konkursu
kulinarnego „SPECJAŁY
Z ZAKONNEJ SPIŻARNI”
• Niezwykła wystawa małych artystów
• Gmina Chęciny w rankingu
Rzeczpospolitej
• Dni Kupały 2012
• www.mgops.checiny.pl
• Nowy ksiądz z Polichna
• Demografia
• Najsmaczniejsza Potrawa Powiatu
Kieleckiego
• Marsz Szlakiem I Kompanii
Kadrowej
• Pierwsze miejsce dla szkoły
podstawowej w Bolminie
• Zakaz kąpieli w Bolminie i Lipowicy
• Biała Dama znowu na zamku
• Zakończenie roku w Przedszkolu
Samorządowym w Chęcinach
• Uroczyste zakończenie projektu
„Przedszkolaki - dzieci na czasie”
• W średniowiecznym grodzie
Pędzików
• Niemiecka delegacja z wizytą
w Chęcinach
• Wizyta na Uniwersytecie
Warszawskim
• TURNIEJ SOŁTYSÓW 2012 r.
• Zakończenie roku szkolnego
• Wykaz lekarzy przyjmujących
w Samorządowym Zakładzie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Chęcinach i Wolicy
• Rusza nowa świetlica wiejska
w Siedlcach
• Podpisano umowę na rewitalizację
Rynków
• Będą nowe place zabaw w Zelejowej
i Wojkowcu
• Wolica wygrywa w Masłowie
• Kompleks Boisk Sportowych
„ORLIK”
• Podsumowanie I Rundy Gminnej
Ligi Piłki Nożnej
• UKS Chęciny vs. Rodzice
• Drużyna piłki nożnej ze Szkoły
Podstawowej w Łukowej z pucharem
Prezesa SWRK i S w Tokarni
Z ŻYCIA GMINY
243 tysiące dofinansowania dla szkół podstawowych
Gmina Chęciny pozyskała kolejne środki finansowe na doposażenie bazy dydaktycznej dla wszystkich szkół podstawowych.
Kwota pozyskanych środków w wysokości 243 008,70 zł., stanowi 100% dofinansowania.
W kwietniu br. w ramach POKL Priorytet IX, Działanie
9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, złożony
został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dobry start
w przyszłość – edukacja wczesnoszkolna w Gminie Chęciny”.
Przeszedł on pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną.
W dniu 26.06.2012r w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju
Regionalnego w Kielcach, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
– Robert Jaworski oraz Skarbnik Gminy - Jadwiga Sinkiewicz
podpisali umowę o dofinansowanie.
W projekcie wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny. Dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu będzie można doposażyć bazę
dydaktyczną szkół podstawowych oraz przeprowadzić dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas I - III. Zostaną
zakupione plansze, tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej, gry dydaktyczne i czytelnicze,
pozwalające przez zabawę poprawiać wymowę dzieci. Szkoły
doposażą także bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny,
specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania
i korygowania dysleksji, itp.
Działania w ramach projektu obejmą wsparciem uczniów
klas I-III szkół podstawowych, dla których zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne:
1/ Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji.
BARDZO DOBRY
WYNIK GIMNAZJUM
W CHĘCINACH!!!
25 czerwca 2012 Echo Dnia podało wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiecie kieleckim. Gimnazjum w Chęcinach uplasowało się na 4 miejscu.
Jest to bardzo dobra pozycja, świadcząca o wysokim
poziomie kształcenia w tej szkole.
GRATULUJEMY SUKCESU
ZSO Chęciny
2/ Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych.
3/ Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
mowy.
4/ Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci
z problemami w komunikacji społecznej.
5/ Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
6/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.
Niejednokrotnie barierę w dalszym rozwoju dzieci
i osiąganiu przez nie sukcesów szkolnych stanowią duże
opóźnienia w zakresie przerobionych treści matematycznych
i przyrodniczych, spowolnione tempo myślenia lub niestałość
uwagi. Przyczyną tego jest brak odpowiedniego wyposażenia
bazy dydaktycznej, który stanowi przeszkodę w rozszerzeniu oferty szkół o specjalistyczne zajęcia, wspomagające i rozwijające
pracę w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania
dziewcząt i chłopców klas I-III.
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz przeprowadzenie
zajęć specjalistycznych pozwoli najmłodszym wyrównać, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami, poziom
wiedzy i umiejętności, rozwinąć uzdolnienia i zainteresowania
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Realizacja projektu trwać będzie od 01.09.2012r. do
31.07.2013r.
Anna Wrońska
Bezpłatne badania
mammograficzne
i cytologiczne
Gmina Chęciny przystąpiła do konkursu „Zdrowa Gmina”.
W związku z powyższym Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
„Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”
działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanego badania mammograficznego oraz bezpłatne badania
cytologiczne dla Pań w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich
trzech lat nie miały wykonanego badania cytologicznego.
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonu 41 3674043 lub 41 3674351, a także na stronie
internetowej www.wok-kielce.pl.
Sylwia Ziętal
3
Z ŻYCIA GMINY
Absolutorium udzielono jednogłośnie
Budżet za 2011 rok wykonany niemalże w stu procentach, a co za tym idzie również zaplanowane inwestycje. Do tego dochodzi umiejętność pozyskiwania dodatkowych środków z zewnątrz i podobnie jak w latach ubiegłych Radni Rady Miejskiej
w Chęcinach nie mieli wątpliwości – absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego udzielili
jednomyślnie.
Bez wątpienia uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny była najważniejszym
punktem obrad podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Chęcinach. Zanim jednak doszło do jednego z najważniejszych głosowań, jakie odbywają się w Radzie Miejskiej,
głos zabrał obecny na sesji Grzegorz Gałuszka, radny Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego. – Jest to moja gmina, z której
pochodzę i zawsze będę pomagał na tyle, na ile mogę i potrafię
– zapewnił radny Gałuszka.
Po wystąpieniu zaproszonego gościa, radni Rady Miejskiej
w Chęcinach przystąpili do podsumowania działań finansowych,
społecznych i samorządowych za miniony rok. Przewodnicząca
komisji rewizyjnej przedstawiła obecnym na sesji wniosek komisji rewizyjnej skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny. O wykonaniu budżetu gminy za rok 2011 pozytywnie wypowiedziało się nie tylko RIO, ale co równie istotne,
wszystkie komisje Rady z komisją rewizyjną na czele.
Zanim radni przystąpili do głosowania głos zabrali przewodniczący poszczególnych komisji. Wszyscy podkreślali że
bez dotacji unijnych gmina nie byłaby w stanie zrealizować tylu
znaczących i gigantycznych inwestycji. – Nie przespaliśmy ani
jednej złotówki unijnej. Pozyskane środki zewnętrzne umożliwiły nam realizację zadań służących rozwojowi naszej gminy
- mówił Przewodniczący Rady Miejskiej w Chęcinach, Cezary
Mielczarz. – Dobro naszych mieszkańców i stabilny rozwój gminy są dla nas najważniejsze. Wiemy, że uchwały podejmowane przez nas dzisiaj, będą w przyszłości procentowały na rzecz
mieszkańców i całej gminy – podkreślała radna Zofia Stokowiec, zapewniając, że podjęte działania i decyzje, były decyzjami słusznymi. – Do gminnej kasy powoli, aczkolwiek zgodnie
z założeniami, już zaczynają napływać pieniądze, m.in. z tytułu
dzierżawy gruntów dla Uniwersytetu Warszawskiego, który na
terenie naszej gminy ma wybudować w najbliższym czasie Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Wszystko co dzieje
się w naszej gminie, ilość inwestycji i pozyskiwanych środków
unijnych, jest realizowane dzięki aktywności i determinacji
Burmistrza. Gmina rozwija się w błyskawicznym tempie i będzie rozwijać dalej – podsumowała Zofia Stokowiec. Jak podkreślał Radny Tomasz Żelichowski, ostatnie lata pokazały, że
w radzie udało się stworzyć zgodnie pracujący zespół wsparcia
dla działań Burmistrza. – Oceniając pracę Burmistrza stwierdzamy, że kieruje się zasadami rzetelności, celowości i legalności. W imieniu rady gratuluję mu tego, życząc sobie, całej
radzie i Burmistrzowi dalszej tak dobrej współpracy i zgodnej
pracy na rzecz gminy Chęciny – podkreślał radny Żelichowski.
Sesja chęcińskiej rady przebiegała spokojnie. Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu i brawami
podziękowali za trud pracy włożony w realizację zadań. – Od
lat szukamy najlepszych rozwiązań dla naszej gminy i staramy
się wspólnie pracować w zgodzie na rzecz mieszkańców naszej
Małej Ojczyzny. Dzięki jednomyślności udaje nam się podejmować najtrudniejsze zadania i realizować je zgodnie z założeniami. Jestem pewien, że podjęte decyzje niebawem zaprocentują – mówił Burmistrz Gminy Robert Jaworski. - Udzielone
dziś absolutorium to wspólny sukces wielu osób, które rzetel-
4
Radni podczas głosowania
nie pracowały na rzecz naszej gminy – powiedział Burmistrz
Robert Jaworski tuż po tym, jak radni jednogłośnie podjęli
uchwałę absolutoryjną. – Z tego miejsca pragnę podziękować
radnym, najbliższym współpracownikom z kierownictwa Urzędu, wszystkim pracownikom Urzędu, sołtysom, mieszkańcom
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji zadań
budżetowych. Dziękuję za dobrą współpracę w minionym roku
oraz za wspólne dążenie do rozwoju naszej gminy– podkreślał Burmistrz Jaworski, dziękując raz jeszcze za jednomyślne
udzielenie absolutorium.
Agnieszka Olech
Kącik poezji
Miłość Absolutna
Na peronie stoję i na Ciebie czekam,
Serce mocno bije,
Pociąg twój przyjechał
A ciebie nie ma,
Serce moje do czerwoności rozpalone
Za chwilę czuję, że mi pęknie
W mych oczach łzy i cierpienie,
Co się stało z miłością zadaję pytanie – dlaczego.
Usiadłszy na ławce peronowej
Spuściwszy głowę w dół,
Myślę - odeszła - na zawsze,
I nagle czuję zapach znajomy,
Wnet głowa do góry i słyszę Kochanie,
Przyjechałam do Ciebie.
Moc uścisków czułości,
Ona mnie kocha,
Chcę krzyczeć !
Wyprzedza mnie w mowie
I mówi ja jestem,
Twoja na zawsze.
Kazimierz Kasperek
Z ŻYCIA GMINY
Nowe drogi
w Gminie Chęciny
W tym roku na terenie Gminy i Miasta Chęciny powstają
kolejne odcinki nowych dróg. Drogowcy już zakończyli prace przy budowie drogi w Podzamczu Chęcińskim. Końca dobiegły również prace przy budowie drogi Bolmin-Wymysłów.
Jak zapowiedziano, jeszcze w tym roku powstanie nowa droga
w Tokarni.
Droga w Podzamczu Chęcińskim zakończona
Końca dobiegły prace związane z budową drogi gminnej
w Podzamczu Chęcińskim. Mieszkańcy tej części gminy bez
wątpienia mogą mieć prawdziwy powód do radości. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma DUKT.
Droga Bolmin Wymysłów wyremontowana
Zakończono prace przy budowie drogi w miejscowości Bolmin. Tutaj na odcinku Bolmin Wymysłów powstała zupełnie
nowa nawierzchnia o długości 535 metrów. W ramach inwestycji utwardzono również pobocza. Generalnym wykonawcą
zadania była firma DUKT.
Będzie nowa droga w Tokarni
Niebawem powstanie również nowa droga gminna w miejscowości Tokarnia.
Agnieszka Olech
Droga w Podzamczu
UWAGA KONKURS !!!
REGULAMIN
konkursu kulinarnego
„SPECJAŁY
Z ZAKONNEJ SPIŻARNI”
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym przy okazji
Dożynek Gminnych, które odbędą się 26 sierpnia 2012
roku w Tokarni. W tym roku tematem będą „Specjały
z zakonnej spiżarni”.
Organizatorami konkursu są: Urząd Gminy i Miasta
Chęciny oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - PZD Kielce.
Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom oraz
mieszkańcom gminy i miasta Chęciny tym razem smaków ...z zakonnej kuchni - oczywiście z lekkim przymrużeniem oka – niemniej jednak z zachowaniem pewnych
reguł historycznych.Chodzi też nam o to, aby uświadomić mieszkańcom tej gminy ( i nie tylko) jak bogata jest
historia ich maleńkiego miasta, w którym mieszczą się
aż dwa zakony i choć historia często nie była dla nich łaskawa, to przetrwały i dziś rozsławiają gminę swoją działalnością. Drugim celem jest zachęcenie w ten sposób
mieszkańców tej gminy do powrotu do tradycyji robienia
przetworów na zimę.
Regulamin konkursu:
W konkursie mogą brać udział KGW, gospodarstwa
agroturystyczne i indywidualne osoby (nadal czekamy na
panów – nie bójcie się ujawnić swoich talentów, bo i tak
wszyscy wiemy, że mężczyźni są świetnymi kucharzami!).
Konkurs odbędzie się tym razem w jednej kategorii; chodzi nam o to, aby pokusić się na zrobienie ciekawych
przetworów, oczywiście z zachowaniem pewnych reguł
historycznych (m. in. warzywa i owoce muszą być “nasze”, czyli uprawiane w Polsce)
Każdy uczestnik może zgłosić 2 produkty, również
jeżeli uczestnikiem jest KGW.
Oceniane będzie:
- smak – 5 pkt
- oryginalność – 5 pkt
- związek z historią – 10 pkt
Liczymy, że zainteresują się tym konkursem panie
i panowie, którzy czują „ducha historii w kuchni”, bawiąc siebie i inspirując innych.
Dla zwycięzców zostaną ufundowane nagrody.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z organizatorką – p. Alicją Śmiech – tel. 691-056-177
najpóźniej do 20.08.2012 r.
ZAPRASZAMY DO UDZIALU !
Droga Bolmin-Wymysłów
5
Z ŻYCIA GMINY
Niezwykła wystawa małych artystów
„Chęciny – moja mała ojczyzna” – pod takim hasłem
odbyła się wystawa prac plastycznych zorganizowana przez
Przedszkole Samorządowe w Chęcinach.
Początkowo wystawa znajdowała się w murach zabytkowej „Niemczówki”, a później została przeniesiona do
Klasztoru Ojców Franciszkanów. Niezwykłe prace obejrzeli
zarówno turyści jak i mieszkańcy. Maluchy z Przedszkola
Samorządowego w Chęcinach, z klas „0”, a także ze Szkół Podstawowych w Łukowej i Starochęcinach oraz z oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu unijnego - „Przedszkolaki dzieci na czasie” w Łukowej, Polichnie, Starochęcinach
i Tokarni, pokazały prawdziwe talenty artystyczne. Za pomocą
różnorodnych form i technik plastycznych przedstawiły piękno
ziemi chęcińskiej i jej zabytków. Prace dzieci zachwycały swoim
pięknem i starannością. Gratulujemy wszystkim małym artystom przepięknej wystawy.
Agnieszka Olech
Gmina Chęciny
w rankingu
Rzeczpospolitej
Ranking został opracowany na podstawie danych
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Brano pod uwagę
dane o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkość przyznanych jednostkom
samorządowym wsparcia unijnego z krajowych programów operacyjnych („Infrastruktura i środowisko”,
„Kapitał ludzki”, „Innowacyjna gospodarka”, „Rozwój
Polski Wschodniej” i „pomoc techniczna”) i regionalnych
programów operacyjnych. Zajęcie tak wysokiej pozycji na
arenie całego kraju to niewątpliwie duży sukces dla tak
małej gminy jaką są Chęciny.
Renata Janusz
6
REKLAMA PŁATNA
Gmina Chęciny znalazła się na 35 miejscu w kraju
wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich w rankingu
przygotowanym przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” dot. skuteczności pozyskiwania funduszy UE.
Z ŻYCIA GMINY
„Czym chata bogata na początek lata ... Noc Kupały z Białą Damą”
Dni Kupały 2012
Występy artystyczne zespołów folklorystycznych, degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez „Ostrowianki”,
obrzędy Nocy Świętojańskiej, przejażdżki na wspaniałych motorach, występ Zespołu MK2 z Brzezin, Zespołu „Krzysztofa
Zaleśnego”, a także występ kabareciarza Stana Tutaj, czy pokazy teatru ognia ENZONDA – to tylko niektóre z atrakcji, jakie
czekały na wszystkich, którzy 23 czerwca przybyli do Ostrowa, gdzie hucznie świętowano najkrótszą noc w roku – Noc Kupały.
Noc świętojańska to najkrótsza i jednocześnie najbardziej
magiczna noc w roku. To czas radosnej swawoli, igraszek
z ogniem i wodą oraz poszukiwań kwiatu paproci i wróżb
skrytych w wiankach. Jak co roku, w czerwcową noc, rzesze
ludzi zjechały do Ostrowa, aby przy tradycyjnych pieśniach,
ogniskach i wspólnym puszczaniu wianków uczestniczyć
w obrzędzie Nocy Kupalnej. Nie żałował ten, kto przybył 23
czerwca do Ostrowa na coroczny festyn rodzinny pod nazwą
„Czym chata bogata na początek lata - Noc Kupały z Białą
Damą”. Organizatorzy festynu: Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach, Koło
Gospodyń Wiejskich w Ostrowie, Radna Ostrowa Barbara
Żądecka oraz Rada Sołecka Wsi Ostrów na czele z sołtysem
Józefem Plewińskim i OSP Ostrów, zapewnili gościom moc
atrakcji podczas tej niezwykłej, pełnej magii i wróżb nocy.
Imprezę poprowadziła Biała Dama, w którą wcieliła się
radna Tokarni, Edyta Jarząbek. Na deskach sceny, która stanęła w zakolu rzeki „Czarna Nida w Ostrowie, przewinęło się
podczas imprezy wielu wspaniałych artystów. Nie zabrakło
opowieści o czarownicach, czy „Gawęd świętojańskich” w wykonaniu znanej poetki, Cecylii Korban z Nidy. Przybyłym
tłumnie gościom tradycję nocy świętojańskiej oraz inscenizację obrzędów świętojańskich przedstawiły „Siedlecczanki”, pod kierownictwem Stanisławy Żądeckiej. Inscenizacja
wprowadziła publiczność w magiczny nastrój tej niezwykłej
nocy. Podczas festynu nie mogło zabraknąć również zespołów
folklorystycznych. Na scenie można było podziwiać: „Ostrowianki”, „Bolminianki”, „Siedlecczanki” oraz gościnnie występujące Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna.
Podczas festynu nie zabrakło również wielu konkursów
i pokazów, jednak najwięcej emocji wzbudził pokaz motorów
zorganizowany przez Steel Roses MC Poland Kielce. Członkowie Klubu na plac w Ostrowie wjechali swoimi Harleyami
Davidsonami wśród ryku silników oraz zachwytu publiczności, będącej pod wrażeniem niewiarygodnie pięknych dwukołowców. Nie było chyba osoby, która nie zwróciłaby uwagi
na te wspaniałe maszyny. Tłumy zgromadziły się wokół błyszczących Harleyów, a właściciele fantastycznych maszyn z chęcią odpowiadali na pytania publiczności. W końcu dali się na
mówić na przejażdżki ku uciesze nie tylko najmłodszych, ale
również zachwyconych szybkimi maszynami Pań.
Fantastyczne motory były niesamowitą atrakcją festynu.
Podobnie jak pokaz tradycyjnych tańców słowiańskich w wykonaniu formacji tanecznej „Fresh – Czerwona Góra” oraz
występ kabareciarza Stana Tutaj. Tej magicznej nocy wystąpił
także Zespół MK2 z Brzezin oraz Zespół „Krzysztofa Zaleśnego”. Na zakończenie imprezy można było obejrzeć Teatr
Ognia „Enzonda”.
Zabawa taneczna była ukoronowaniem wydarzenia. Tegoroczna Noc Kupały zgromadziła jak zwykle tłumy i bez
wątpienia można ją zaliczyć do niezwykle udanych festynów.
Goście bawili się znakomicie.
Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, a patronat medialny sprawowali: TVP Kielce oraz „Echo Dnia”.
Agnieszka Olech
Występy zespołów folklorystycznych, zabawy dla dzieci i dorosłych, przejażdżki na harleyach i wiele innych atrakcji czekało na uczestników imprezy
7
Z ŻYCIA GMINY
M-GOPS w Chęcinach ma swoją stronę internetową
www.mgops.checiny.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach właśnie uruchomił stronę internetową placówki. Serdecznie
zapraszamy do jej odwiedzenia wszystkich zainteresowanych.
Dzięki stronie internetowej chęcińskiego ośrodka pomocy
społecznej petenci zawsze na bieżąco będą mieli dostęp do istotnych informacji z zakresu Pomocy Społecznej. Strona zawiera informacje m.in. na temat świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Można
dowiedzieć się komu przysługują konkretne zasiłki i w jakich kwotach. Na stronie znajdują się również wzory dokumentów do pobrania np. wniosek o wypłatę „becikowego”, wniosek o pomoc na
dożywianie dzieci w szkole, o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosek o ustalenie
prawa do zasiłku pielęgnacyjnego czy wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego i wiele, wiele innych. Znajdziemy
tu także terminarz wypłaty zasiłków oraz terminarz wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy
od 1 XI 2011 do 31 X 2012.
Nowy ksiądz
z Polichna
Decyzją biskupa, do pełnienia posługi kapłańskiej
w dekanacie chęcińskim został powołany nowych ksiądz.
W parafii p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Polichnie
powitaliśmy księdza Kamila Natowskiego – neoprezbitera.
Prymicja księdza Kamila Natowskiego, tegorocznego neprezbitera, odbyła się w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej
Anielskiej w Polichnie.
Ciesząc się nowym kapłanem, życzymy Księdzu Kamilowi
Bożego prowadzenia w posłudze duszpasterskiej, oby Pan
Bóg obdarzał zdrowiem i siłą do realizacji wszystkich wyzwań
życiowych oraz wspomagał w kapłańskiej drodze.
Agnieszka Olech
WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Uprzejmie informujemy, iż w przypadku wystąpienia
awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny
należy dzwonić do Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach
pod nr tel. 41/ 3153118 lub w nagłych wypadkach pod nr
tel. 508073316.
W przypadku awarii wodno-kanalizacyjnych należy
dzwonić pod nr tel. 784027762.
W przypadku znalezienia potrąconego bądź
błąkającego się psa prosimy o kontakt:
• w dni powszednie: 7:15-15:15; Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach 41/ 3153127
• w weekendy bądź po godzinach pracy Urzędu;
Komisariat Policji w Chęcinach 41/3151007
Renata Janusz
8
Zainteresowani przeczytają tu także o unijnych programach
realizowanych przez chęciński ośrodek, jak m.in.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Można też zapoznać się ze statutem i regulaminem
organizacyjnym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, a także sprawdzić, który z pracowników socjalnych zajmuje się danym okręgiem w Gminie Chęciny.
Bez wątpienia, stworzenie strony internetowej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach jest
ukłonem w stronę petentów. Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej chęcińskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Agnieszka Olech
Demografia
za okres od dnia 22.06.2012roku do dnia 20.07.2012 roku
URODZENIA
DZIEWCZYNKI
1.Maja
2.Julia
3.Hanna
4.Wiktoria
5. Karolina
6. Maja
7. Magdalena
8. Iga
9. Nikola
10 Marlena
11. Sarah
12. Maria
13. Julia
14. Maria
15. Zofia
CHŁOPCY
1.Wiktor
2.Kacper
3.Fabian
4. Antoni
5.Nikodem
6.Kamil
7.Oliwier
8. Mikołaj
MAŁŻEŃSTWA
Na ślubnym kobiercu stanęło 21 par.
1. Ludwikowska Stefania
2. Kadykało Helena
3. Stefańczyk Waldazy
4. Wójtowicz Tadeusz
5. Dudek Czesław
6. Kot Julianna
7 Pyczek Tadeusz
8.Pobocha Marianna
9.Mazur Alina
10.Krawiec Leokadia
11.Dziubel Patryk
12.Cuper Józef
ZGONY
16.06.2012r. Korzecko
17.06.2012r. Siedlce
25.06.2012r. Tokarnia
24.06.2012r. Chęciny
27.06.2012r. Łukowa
26.06.2012r. Miedzianka
28.06.2012r. Starochęciny
26.06.2012r. Podzamcze
06.07.2012r. Chęciny
03.07.2012r. Chęciny
06.07.2012r. Chęciny
15.07.2012r. Cęciny
Chęciny, dnia 20.07.2012 roku
Sporządziła: Grażyna Podsiadło
Z ŻYCIA GMINY
Kalerepiok jaglany z Gospodarstwa Agroturystycznego w Chęcinach zajął I miejsce
Najsmaczniejsza Potrawa Powiatu Kieleckiego
W piękną słoneczną sobotę, 23 czerwca, nad zalewem w Kaniowie w gminie Zagnańsk odbył się V Konkurs na Najsmaczniejszą
Tradycyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego. Zwycięską potrawą okazał się Kalerepiok jaglany, przygotowany przez Krystynę
Wilk z gospodarstwa agroturystycznego w Chęcinach. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 24 potrawy, które zostały
przygotowane przez osiemnaście zespołów z piętnastu gmin powiatu kieleckiego.
O tym, że tradycyjna kuchnia świętokrzyska jest fantastyczna
mogli przekonać się wszyscy przybyli 23 czerwca nad zalew do
Kaniowa. Konkursowe potrawy oceniało jury pod przewodnictwem szefa kuchni restauracji Tęczowy Młyn w Kielcach Mirosława
Ciołaka. W komisji zasiedli również: wiceprzewodniczący Rady
Powiatu - Renata Janik oraz Jan Cedro, wójt gminy Zagnańsk – Szczepan Skorupski, a także przedstawiciel kieleckiego starostwa – Wioletta Krzyżanowska. Komisja miała trudne zadanie z wyłonieniem
zwycięzcy, bo jak podkreślali jej członkowie, wszystkie potrawy były
wprost przepyszne. – Wybór tej najlepszej był niezwykle trudny.
Tradycyjnie już ocenialiśmy estetykę podania potrawy, jej smak
i sposób prezentacji. Poziom był bardzo wyrównany i ciężko było
wybrać najsmaczniejszą potrawę. Wszystkie zasłużyły na wygraną
– podkreślał znakomity kucharz Mirosław Ciołak. Tego dnia smakowite potrawy próbowali również: starosta kielecki - Zdzisław
Wrzałka, wicestarosta - Zenon Janus, członek Zarządu Powiatu Bogdan Gierada oraz radni Mirosław Gębski i Karol Jacewicz.
Najsmaczniejszą tradycyjną potrawą powiatu kieleckiego
okrzyknięto potrawę z terenu naszej gminy, a mianowicie „Kalarepiok jaglany” z Gospodarstwa Agroturystycznego w Chęcinach, który
po mistrzowski przyrządziła Krystyna Wilk. – „Kalarepiok jaglany”
zdobył pierwsze miejsce, ponieważ zachwycił nas niesamowicie prosty i mało kosztowny sposób przygotowania potrawy – podkreślał
przewodniczący jury, Mirosław Ciołak. Radości ze zwycięstwa nie
kryła autorka najlepszej potrawy w powiecie kieleckim. – Ogromnie
się cieszę, że szanowne jury doceniło moją potrawę. Przygotowuje się ją bardzo szybko. Jest lekka, zdrowa i tania – zachwalał Pani
Krystyna Wilk. Nie trzeba dodawać, że „Kalarepioki jaglane” laureatki tegorocznego konkursu były jedną z najchętniej kosztowanych
potraw przez odwiedzających imprezę. – Równie chętnie zajadają
się tą potrawą moi bliscy i goście. Jako pierwsza przyrządzała ją moja
mama. Teraz ja raczę nią bliskich – dodała Pani Krystyna, która
chętnie zdradziła przepis na mistrzowską i zdrową potrawę. – Do
przygotowania potrawy potrzebujemy ugotowaną w słonej wodzie
kalarepkę, z której po wystygnięciu wydrążamy gniazdo, a następnie
napełniamy je farszem. Do farszu potrzebujemy trzech jajek, pół szklanki kaszy jaglanej i szczypiorek. Wszystko solimy i pieprzymy do
smaku. Na wierzch dodajemy masełko, świeże pomidorki lub sos
pomidorowy – mówi zwyciężczyni Krystyna Wilk.
Drugie miejsce w konkursie zajęły „Wołki grzybowe z sosem
ziemniaczanym” i „Dziadajka z zacirko”, potrawa przygotowana przez zespół Jaworzanki. Na miejscu trzecim uplasowały się
„Kałmuki babuni” i zalewajka z grzybami ugotowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna. Wyróżnienie trafiło do Grażyny
Kręcisz z Chmielnika za kapustę z kaszą.
W V Konkursie na Najsmaczniejszą Tradycyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego wzięły udział koła gospodyń wiejskich, zespoły
obrzędowe, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz osoby
indywidualne mieszkające na terenie powiatu kieleckiego.
Agnieszka Olech
Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej
11 sierpnia
2012 r.
godz. 13.00
Rynek
Górny
w Chęcinach
9
Z ŻYCIA GMINY
Pierwsze miejsce dla szkoły podstawowej
w Bolminie
Dzieci z klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Bolminie pod kierunkiem pani Zdzisławy Mazur wzięły udział w konkursie
plastycznym pt. „Ekoludek - II edycja” zorganizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
W związku z ogłoszonym konkursem przeprowadzono z grupą z oddziału
przedszkolnego zajęcia na temat „Dbamy o środowisko”, „ Segregujemy odpady”. Dzieci dowiedziały się jak można
wykorzystać odpady. Tematem przewodnim pracy konkursowej było zwierzątko.
Podczas rozmów dzieci podawały różne
propozycje. Wspólnie wybrano i postanowiono wykonać wiewiórkę wysokości
o wysokości 1 metra.
Użyto do tego dużą ilość gazet oraz
pomarańczowych i zielonych zakrętek,
butelek PET, wydmuszek po jajkach,
kolorowych papierków po cukierkach,
guzików, rolek po popierze toaletowym,
słomek po napojach, taśmy magnetofonowej, foli oraz ostrużyn z kredek.
Zgodnie z regulaminem w kwietniu
wysłano pracę na konkurs i czekano na
ogłoszenie wyników. Okazało się, że zdobyliśmy I miejsce w kategorii sześciolatków. Dnia 25 czerwca 2012r. odbyło się
uroczyste wręczenie nagród w siedzibie
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich koło Pińczowa.
Zdzisława Mazur
Zakaz kąpieli w Bolminie i Lipowicy
W tym roku nad zbiornikiem wodnym w Lipowicy i Bolminie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Wyraźnie mówią o tym
ustawione dookoła zbiorników tabliczki ostrzegające. Apelujemy o rozwagę i ostrożność.
Nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa
nad wodą, brak opieki dorosłych, brawura, alkohol i głupie
zabawy prowadzą do trwałego kalectwa, a nawet do śmierci.
Przestrzegamy przed tego typu pomysłami i jednocześnie przypominamy o zamknięciu kąpielisk w Lipowicy i Bolminie. Nieczynne kąpieliska oznaczają, że nie pracują tu ratownicy
Agnieszka Olech
10
Z ŻYCIA GMINY
Biała Dama znowu na zamku
Od jakiegoś czasu na Zamku w Chęcinach znowu pojawia się Biała Dama. Ducha Królowej Bony, przechadzającego
się po zamkowych murach z płonącą pochodnią, spotkać można w soboty i niedziele o godzinie 22. Podpowiadamy, że
ducha najlepiej oglądać z chęcińskiego Rynku.
Zamek w Chęcinach ma swoją historię i legendę. Jedna z nich mówi, że na zamku dosyć często pojawia się Biała Dama.
Jest to duch królowej Bony, które według zapisków historycznych przebywała tu swego czasu. Mieścił się tu także skarbiec
królewski. Kiedy królowa Bona wywoziła swoje skarby do Włoch, opuszczając Chęciny i twierdzę, zabrała ze sobą 12 wozów
ze złotem. Przy przeprawie przez Nidę załamał się most i jeden z wozów, przewożący złoto wpadł do rzeki. Skarby nigdy nie
zostały odnalezione. Teraz królowa Bona wraca do Chęcin w ich poszukiwaniu.
- Pomysł z pojawianiem się na murach chęcińskiego zamku ducha królowej Bony zrodził się kilka lat temu i okazał
się być trafionym. Biała Dama jest kolejnym produktem turystycznym doskonale promującym Gminę i Miasto Chęciny –
podkreśla Burmistrz Robert Jaworski. – Tajemniczy duch ściąga nocą na chęciński rynek nie tylko samych mieszkańców
gminy, ale również żądnych przygody turystów. Biała Dama jest dodatkową atrakcją turystyczną naszego królewskiego miasteczka. Serdecznie wszystkich zapraszamy na wieczorne zwiedzanie miasta zakończone spotkaniem z duchem – zachęca
Burmistrz Jaworski, podkreślając, że żadna okoliczna gmina, ani miasteczko, nie mają takiej atrakcji turystycznej.
Agnieszka Olech
Zakończenie
roku
w Przedszkolu
Samorządowym
w Chęcinach
Maluchy z Przedszkola Samorządowego w Chęcinach w tym roku śpiewająco pożegnały rok szkolny. Poza piosenkami, były też wiersze, pamiątkowe
dyplomy i wspólne zdjęcia na pamiątkę.
Wystrojona sala i elegancko ubrane dzieci. Tak kończy się rok szkolny
2011/2012 w Przedszkolu Samorządowym
w Chęcinach. Uśmiechy na twarzach maluchów, które z niecierpliwością wyczekiwały
wakacji, nie znikały z buzi, a na twarzach
rodziców nie dało się ukryć łez wzruszenia,
kiedy ich pociechy pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Trzeba przyznać, że
podczas uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego przedszkolaki
dały wspaniały popis talentów i gry aktorskiej.
Wszystkim przedszkolakom życzymy
udanych wakacji, pięknej pogody i wielu
radosnych przygód.
Agnieszka Olech
11
Z ŻYCIA GMINY
Uroczyste zakończenie projektu
„Przedszkolaki - dzieci na czasie”
Wraz z końcem roku szkolnego, w gościnnych murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach przedszkolaki z terenu Gminy Chęciny wzięły udział w uroczystym zakończeniu projektu pod nazwą „Przedszkolaki – dzieci na czasie”, który
przez dwa lata był finansowany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu na terenie
Gminy Chęciny utworzono 4 punkty przedszkolne – w Łukowej, Polichnie, Starochęcinach i Tokarni. Na ich otwarcie Gmina
pozyskała ponad 800 tysięcy złotych.
Wielka uroczystość miała miejsce 27 czerwca w środowy
poranek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. To właśnie tutaj uroczyście zakończono rok szkolny
przedszkolaków połączony z zakończeniem projektu pod nazwą
„Przedszkolaki – dzieci na czasie”, finansowanego ze środków
unijnych. Odbyła się także konferencja podsumowująca realizację projektu. Warto podkreślić, że dzięki powstałym dwa lata
temu nowym placówkom przedszkolnym w czterech miejscowościach – Łukowej, Polichnie, Starochęcinach i Tokarni, edukacją
zostały objęte prawie wszystkie dzieci z terenu naszej gminy. Nikogo nie trzeba przekonywać, że uczęszczanie do przedszkola
pomaga przygotować maluchy do nauki w szkole podstawowej,
pomaga skorygować wady postawy i wady wymowy, powoduje wzrost społecznych zachowań, zdolności kontaktowania się,
samodzielności, przystosowania się do grupy, a także wzrost
poczucia własnej wartości oraz rozwój pasji dziecięcych. Bez
wątpienia powstałe na terenie Gminy Chęciny punkty przedszkolne pozwalają na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
i zwiększają ich dostęp do edukacji przedszkolnej.
Konferencję podsumowującą realizację projektu „Przedszkolaki – dzieci na czasie” uroczyście otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. - Stworzenie czterech nowych oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy było
dużym osiągnięciem – podkreślał Burmistrz Robert Jaworski.
– Naszym założeniem było zapewnienie dostępu do edukacji
przedszkolnej wszystkim dzieciom z naszej gminy. Patrząc dziś
na zadowolone twarze dzieci i ich rodziców, widzę, że się to
udało.. Inwestycja w najmłodszych obywateli naszej gminy
jest jedną z największych i najważniejszych dla nas inwestycji
– podkreślał Burmistrz, dziękując jednocześnie wszystkim tym,
którzy przyczynili się do realizacji projektu. - Edukacja dzieci
przedszkolnych to niezwykle ważny etap w życiu młodego człowieka, to czas, kiedy dziecko poznaje świat i zdobywa wiedzę po
raz pierwszy, to czas, kiedy przedszkolak przygotowuje się do
wkroczenia w edukację szkolną. Dziękując za dotychczasową
owocną pracę i poświęcenie życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym i osobistym – powiedział
Burmistrz Robert Jaworski, dziękując wszystkim wychowawcom za zaangażowanie i wkład pracy w działalność punktów
przedszkolnych. Do życzeń dołączył się również obecny tego
dnia członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr
12
Żołądek, który dla maluchów przywiózł kosz pełen cukierków.
Wręczając go wraz z gratulacjami dla władz gminy, wychowawców, koordynatorów projektu, rodziców i samych przedszkolaków, podkreślał jak bardzo ważna jest edukacja przedszkolna
w życiu młodego człowieka. Gratulacje osobiście przekazała
także Elżbieta Dudek, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Podczas konferencji, na scenę kolejno proszono maluchy
z każdego oddziału przedszkolnego. Dzieci dały znakomity
popis swoich zdolności aktorskich, tanecznych, recytatorskich
i muzycznych. Nie zabrakło wierszy, piosenek, gry na instrumentach oraz tańca. Poza pięknymi strojami dzieci zaprezentowały swoje najwspanialsze talenty i wszystko to, czego nauczyły się w przedszkolu pod czujnym okiem pań opiekunek. Po
wszystkich występach przedszkolaków oklaskom nie było końca. Nie obyło się również bez prezentów, których tego dnia maluchy dostały niezliczoną ilość. Przedszkolaki w podziękowaniu
przybyłym gościom wręczyły własnoręcznie wykonane bibeloty.
Po występach dzieci udały się na poczęstunek, a rodzice
wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w konferencji podsumowującej realizację projektu. Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny Paweł Brola szerzej zapoznał zebranych z tematem rozwoju
edukacji przedszkolnej w Gminie Chęciny. A dr Aldona Kopik
dała wykład pt. „Edukacja przedszkolna realizowana w POKL
szansą na sukces życiowy i szkolny w gminie wiejskiej”. Na zakończenie kadra zarządzająca dokonała podsumowania realizacji projektu, przedstawiając prezentację multimedialną.
Konferencję poprowadziła koordynator projektu „Przedszkolaki – dzieci na czasie”, Elżbieta Ciepluch. – Wiele dziś
zostało powiedziane na temat oświaty przedszkolnej. Chcemy
dziś podsumować dwa lata realizacji projektu, w ramach którego działały cztery oddziały przedszkolne: w Łukowej, Polichnie, Starochęcinach i Tokarni. Wszystkie oddziały wyposażyliśmy w sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne oraz w zabawki.
Dzieci dodatkowo otrzymały wyprawki (koszt jednej 100 zł)
i paczki Mikołajkowe. Każdego roku odwiedzaliśmy Ośrodek
Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, czy Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja dzieci zawsze
otrzymywały poczęstunek – mówiła koordynator, Elżbieta Cie-
Z ŻYCIA GMINY
Od przyszłego roku
utworzone punkty przedszkolne przejmą stowarzyszenia
Przypomnijmy, że dwa lata temu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na terenie naszej gminy powstały
cztery punkty przedszkolne, zlokalizowane przy szkołach podstawowych w Łukowej, Polichnie, Starochęcinach i Tokarni.
Uczęszczały do nich dzieci w wieku 3-5 lat. W ramach realizacji
projektu zatrudniono 4 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach
wspartych o 4 osoby personelu obsługującego, 14 specjalistów,
m.in. logopedów, nauczycieli języka angielskiego, rytmiki,
gimnastyki korekcyjnej oraz 1 osobę personelu zarządzającego
projektem, 1 osobę obsługi księgowej. Koszt realizacji punktów
edukacji przedszkolnej w Gminie Chęciny opiewał na kwotę
775 690,00 złotych, z czego 15 000,00 złotych to koszty własne
gminy, pozostałe środki pochodziły z dofinansowania.
Pomimo, że projekt „Przedszkolaki – dzieci na czasie dobiegł końca, to przedszkola, które powstały dzięki unijnemu
wsparciu nie zostaną zlikwidowane. Burmistrz Robert Jaworski
w porozumieniu z Radą Miejską w Chęcinach postanowili, że
punkty przedszkolne przejmie stowarzyszenie, które będzie je
dalej prowadzić. Całe przedsięwzięcie będzie finansować gmina z własnego budżetu. – Szkoda by było zmarnować to, co
udało nam się stworzyć dzięki środkom unijnym. Projekt dobiegł ku końcowi, ale przedszkoli nie zlikwidujemy. Będzie je
dalej prowadzić stowarzyszenie – mówi burmistrz Robert Jaworski, podkreślając jednocześnie jak ważne jest wychowanie
przedszkolne w edukacji dzieci. – Chcemy zapewnić dostęp do
edukacji przedszkolnej jak największej liczbie dzieci z naszej
gminy. Utrzymanie przedszkoli jest dla nas tak samo ważne,
jak i dla rodziców wszystkich maluchów. Dlatego też postanowiliśmy dalej finansować powstałe punkty przedszkolne, które
nadal będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Zrobimy wszystko, aby zapewnić dzieciom tak jak najbogatszą ofertę
dydaktyczno-edukacyjną, jak do tej pory – zapewnił Burmistrz
Robert Jaworski.
Jak pokazuje dotychczasowa realizacja projektu przedsięwzięcie polegające na utworzeniu punktów przedszkolnych ma
ogromne pozytywne oddziaływanie na środowisko lokalne. Edukacja przedszkolna wprowadza dzieci do pracy w szkole, prowadzi do rozwoju psycho – społecznego, ale przede wszystkim bawi
i zapewnia atrakcyjny pobyt dzieciom w przedszkolach.
Agnieszka Olech
REKLAMA PŁATNA
pluch. – Dziś mogliśmy przekonać się o słuszności przysłowia
„Nauka nie idzie w las”. Dzieci świetnie śpiewają nie tylko po
polsku, ale i po angielsku, wspaniale tańczą, znają tradycję,
a nawet mówią gwarą ludową – podsumowała Elżbieta Ciepluch, która podkreślała, że największym sukcesem projektu
było również to, że zaangażowali się w niego rodzice. – Chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować władzom Gminy
i Miasta Chęciny. Dziękuję również rodzicom za to, że interesowali się tym, co działo się w oddziałach przedszkolnych, pomagali bezinteresownie pracownikom Urzędu Gminy, którzy zawsze służyli radą, pomagając wtedy, gdy tej pomocy potrzebowaliśmy. I szczególne podziękowania pragnę złożyć dla moich
współpracowników, dla pań wychowawczyń z oddziałów, dzięki
którym dzieci czuły się w przedszkolu jak w domu. Dziękuję
serdecznie – powiedziała na zakończenie koordynator projektu, Elżbieta Ciepluch.
13
Z ŻYCIA GMINY
W średniowiecznym grodzie Pędzików
Wyposażenie średniowiecznej kuźni, stworzenie wioski rycerskiej oraz wybudowanie i udostępnienie dla turystów zaplecza
sanitarnego – to trzy projekty zrealizowane ze środków unijnych, dzięki którym stworzony przez państwa Elżbietę i Andrzeja
Pędzików średniowieczny gród w Siedlcach zyskał blasku. Na ten cel państwo Pędzikowie łącznie pozyskali blisko 75 tysięcy
złotych z zakresu „Małych projektów” w ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”.
Położone w Siedlcach na terenie Gminy i Miasta Chęciny
niezwykłe gospodarstwo agroturystyczne cieszy się ogromną
popularnością turystów. Jego właściciele postawili na ducha
średniowiecza. Wszystko za sprawą zamiłowania Pana Andrzeja do historii. - Wszystko co znajduje się na tej działce związane
jest ze średniowieczem. Okres od V do XV wieku bardzo mnie
pasjonował – mówi Andrzej Pędzik.
Zanim właściciele średniowiecznego grodu sięgnęli po unijne pieniądze, własnymi siłami wybudowali drewniany zamek
z wieżą, przeznaczony do biesiadowania, staw rybny, dom dla
zwierząt, kamienny grill oraz miejsce na ognisko. Stanęły tu
także wierne repliki starych armat oraz liczne rzeźby. Jak podkreśla Andrzej Pędzik, unijne pieniądze bardzo mu pomogły
w rozwoju i udoskonalaniu swojej pasji. – Unijne pieniądze
pomagają zrealizować marzenia. Aby jednak oczekiwany efekt
był zadowalający, trzeba włożyć też bardzo dużo swojej własnej
pracy, a niejednokrotnie i pieniędzy – przyznaje Andrzej Pędzik.
Pierwsze dofinansowanie na rozwój średniowiecznego
grodu Państwo Pędzik otrzymali z LGD Perły Czarnej Nidy
w 2010 roku. Projekt pn. „Średniowieczna kuźnia jako miejsce
kultywowania zawodu kowala” otrzymał dofinansowanie w ramach „Małych Projektów” w kwocie 24.829 złotych. Samą kuźnię właściciele „Grodu” wybudowali we własnym zakresie. Za
pieniądze unijne wyposażyli częściowo budynek w broń, którą
produkowano w średniowieczu, a także maszyny i urządzenia.
Doskonałym przykładem jest stuletni miech, który jest w doskonałej kondycji. - Wewnątrz pokrytej gontem kuźni można
zobaczyć tarcze, średniowieczne hełmy, topory, zbroje, kolczugi, noże, groty włóczni, miecze, maczugi, a także widły bojowe.
Wisza tu też skóry dzikich zwierząt, a prawdziwą perełką jest
stuletni miech kowalski i stuletnie kowadło, a także piec – zachwala Andrzej Pędzik.
Drugim projektem, na który Państwo Pędzik otrzymali dofinansowanie w kwocie 24.969 złotych był projekt pn. „Stworzenie wioski rycerskiej w gospodarstwie agroturystycznym „Gród”
w Siedlcach”. – Dzięki projektowi stanęło tu dziesięć namiotów
jednomasztowych. Jeden z nich – namiot Jagiełły – kupiłem za
własne pieniądze. W namiotach przed bitwą mieszkali rycerze.
Namioty miały herby, mówiące o tym, kto w danym namiocie
mieszka. Jeśli był to sławny mężny rycerz, to trzeba było się go
bać. Dla przykładu mamy tu namiot sławnego Zawiszy Czarnego, z bardzo znanego starego polskiego rodu. Jest też herb ro-
dowy mojej żony Elżbiety „Jastrzębiec”, której ród wywodzi się
z grodu Stradów – na południowy zachód od Pińczowa – chwali
się właściciel średniowiecznego „Grodu”.
Trzecim projektem dofinansowanym przez LGD był projekt pn. „Budowa i udostępnienie dla turystów zaplecza sanitarnego w gospodarstwie agroturystycznym „Gród””. Na zrealizowanie tego zadania państwo Pędzik otrzymali w 2011 roku
25 tysięcy złotych. – chciałem, aby przyjeżdżający do nas goście
mogli w normalnych warunkach skorzystać z toalety, czy wziąć
prysznic. Stąd pomysł wybudowania łaźni – wyjaśnia Pan Andrzej.
Średniowieczny gród Pędzików odwiedza wielu turystów. Przyjeżdżają do nas goście i turyści nie tylko z całej Polski, ale
również spoza naszego kraju. Gościliśmy już m.in. Włochów,
Francuzów, czy Niemców. Wszyscy wyrażają wielkie zainteresowanie tym, co tutaj widzą. Mówią, że w innych krajach nie ma
czegoś podobnego – podkreśla dumny Andrzej Pędzik.
W średniowiecznym grodzie można obejrzeć prawdziwe
perełki, jak m.in. kopię włóczni św. Maurycego, podarowaną
księciu polskiemu Bolesławowi Chrobremu przez cesarza Ottona III. Oryginał włóczni znajdujący się w katedrze wawelskiej
w Krakowie jest najcenniejszym zabytkiem polskim. - W moim
„Grodzie” znajduje się bardzo starannie odwzorowana kopia,
najprawdopodobniej wykonana około stu lat temu. Jest to
włócznia św. Maurycego. Mówi się o tym, że właśnie tą włócznią
został przebity bok Jezusa Chrystusa podczas ukrzyżowania.
Znajdująca się na Wawelu włócznia jest najcenniejszą relikwią
w Państwie Polskim. Legenda mów o tym, że kto był w posiadaniu tej włóczni, to mu się wszystko darzyło. Podobnie było
Zachęcamy do odwiedzania
średniowiecznego
„Grodu” w Siedlcach
Gospodarstwo agroturystyczne Gród, Siedlce 31A,
tel. 608 141 178. Dojazd drogą E7 z Kielc do Krakowa,
ok. 20 km za Kielcami w miejscowości Tokarnia należy
skręcić w lewo, a stąd do Siedlec jest jeszcze 2,5 km.
14
Z ŻYCIA GMINY
z Hitlerem, który chciał ją zdobyć za wszelką cenę i zdobył ją.
Ukradli mu ją amerykanie i wtedy nastąpiła jego klęska – opowiada Pan Andrzej. - Jedną z pereł znajdujących się w naszym
„Grodzie” jest kolekcja chełmów średniowiecznych, wykonana
przez sławnego płatnerza Marcina Jabłońskiego, wieloletniego
rycerza na zamku Chęcińskim. Są to wspaniale zrobione eksponaty wykonane zgodnie z zachowaniem wszelkich procedur
średniowiecznych - dodaje.
Jedną z atrakcji „Grodu” są rzeźby plenerowe, wykonane
przez nieżyjącego już kieleckiego artystę Adama Klupę.
Był to człowiek o wielkich umiejętnościach. Pięknie rzeźbił,
malował. Wykonał dla mnie osiemnastu dwumetrowych wojów
staropolskich, wyrzeźbionych w dębie. Ustawieni są na całym
placu i strzegą „Grodu”. Śp. Adam Klupa zrobił też trzy totemy prasłowiańskie i wiele innych bardzo ciekawych rzeczy
– mówi Pan Andrzej, zachęcając jednocześnie do osobistego
odwiedzenia średniowiecznego „Grodu”.
Warto dodać, że swego rodzaju rodzynkami jest znajdująca się na działce siedemnastowieczna broń. – Mamy tu małe
i duże falkonety, moździerze regimentowe, bombardy rodem
spod Grunwaldu. Jest też foglerz z wymienną komorą nabojową. Już w XV wieku ludzie myśleli o tym, jak usprawnić szybkość strzelania. Dzięki temu zwiększała się siła rażenia broni
– opowiada Andrzej Pędzik.
W średniowiecznym grodzie w ramach lekcji edukacyjnych
organizowane są także pokazy kowalstwa i bicia monet, wykłady o historii oręża, pokazy strzelania z armat, katapult i łuku.
Dzięki środkom unijnym, pozyskanym z LGD „Perły Czarnej Nidy” średniowieczny gród w Siedlcach bez wątpienia zyskał na wartości, dzięki czemu cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów.
Agnieszka Olech
Niemiecka delegacja z wizytą w Chęcinach
W czerwcu, na terenie Gminy i Miasta Chęciny z kilkudniową wizytą gościła niemiecka delegacja z naszego partnerskiego
miasta Schöneck. Wizyta zorganizowana została w ramach umacniania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą i Miastem
Chęciny a miastem Schöneck.
Na zaproszenie samorządu lokalnego do naszej gminy przyjechała delegacja z partnerskiego miasta Schöneck. Podczas wizyty, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski zapoznał Niemców z planami inwestycyjnymi Gminy i Miasta Chęciny,
zmierzającymi do poprawienia i podniesienia standardu życia
mieszkańców. Niemiecka delegacja dowiedziała się o wszystkich
najważniejszych zadaniach, których realizacja dzięki środkom
unijnym rozpocznie się już niebawem, jak m.in. rewitalizacja
Wzgórza Zamkowego oraz rozbudowy Zamku, czy rewitalizacja
obu chęcińskich rynków. Warto przypomnieć, że ten ostatni projekt, który będzie współfinansowany ze środków RPO, został sklasyfikowany jako jeden z najważniejszych projektów w regionie.
Delegaci zapoznali się także z już zrealizowanymi lub będącymi w trakcie realizacji inwestycjami, jak: rewitalizacja „Niemczówki”, budowa hali widowiskowo-sportowej, modernizacja
wielu uliczek miasta, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej, czy stworzenie „Ścieżki Mnicha”.
Niemieccy delegaci byli pod wrażeniem tempa rozwoju
Gminy i Miasta Chęciny, a także skuteczności władz gminy
w pozyskiwaniu środków unijnych. Nie szczędzili pochwał i jak
zauważyli, wszystko, co dobrego wydarzyło się w ostatnim czasie w gminie można zawdzięczać bardzo dobrze przemyślanej
strategii rozwoju połączonej z umiejętnym pozyskiwaniem
unijnych środków.
W kolejnych dniach na gości czekało wiele atrakcji. Niemcy
wzięli również udział w Dniach Chęcin, które już dawno zapisały się jako jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie.
– Dzięki spotkaniom z przedstawicielami naszych partnerskich miejscowości, możemy wymieniać doświadczenia i wzbogacać wiedzę w wielu różnych dziedzinach, które są wspólne
dla obu gmin, zarówno naszej, jak i niemieckiej. Podczas tego
typu wizyt wymieniamy spostrzeżenia i uwagi, a także dzielimy
się wrażeniami i dyskutujemy o różnych możliwościach i sposobach rozwiązania wielu problemów, które dotyczą obu gmin
partnerskich – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Wzajemne wizyty zacieśniają i umacniają naszą
współpracę, idącą w dobrym kierunku – podkreśla Burmistrz
Robert Jaworski.
Agnieszka Olech
Wizyta na
Uniwersytecie Warszawskim
Dnia 26 czerwca 2012 roku Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury w Korzecku
wraz z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Korzecku
i Gronem Pedagogicznym uczestniczyli w wycieczce do
Warszawy na zaproszenie władz Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszenie zostało wysłane do organu prowadzącego
szkołę, uczniów, nauczycieli i pracowników.
Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce.
W jej murach uczy się prawie 56000 studentów.
Plan wycieczki obejmował: spacer szlakiem królewskim od Pałacu
Prezydenckiego do Pałacu Kazimierzowskiego, obiad w Pałacu
Kazimierzowskim, zwiedzanie pałacu, zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wizyta w studenckim Radiu Kapmus
i elewizji uniwersyteckiej. Poza tym uczestnicy mieli okazję spotkać
się z panem Rektorem Marcinem Pałysem, jak również obejrzeć gabinet, w którym pracuje. Uczniowie uczestniczyli też w audycji radiowej na żywo oraz mogli spróbować swoich sił w telewizji jako „pogodynki” oraz komentatorzy sportowi. Oglądali ogród znajdujący się
na dachu biblioteki uniwersyteckiej. Wszyscy szczęśliwi i pełni wrażeń
wrócili do domu z pięknymi wspomnieniami.
Justyna Pasek
15
Z ŻYCIA GMINY
TURNIEJ SOŁTYSÓW 2012 r.
Sprawozdanie z Turnieju Sołtysów w Wąchocku
30 czerwca br. przy pięknej pogodzie 230 sołtysów z całego
kraju podczas XVIII Krajowego Zjazdu Sołtysów obradowało w miejscowości Wąchock na tematy związane z polską wsią.
Następnego dnia – 1 lipca odbył się organizowany już od 18 lat
XV Krajowy Turniej Sołtysów, w którym zmagało się 48 uczestników. Do turnieju mógł przystąpić każdy sołtys obecnie sprawujący tę funkcję. Obserwatorzy oraz uczestnicy bawili się przy
licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów zjazdu
tj. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
oraz Towarzystwa Przyjaciół Wąchocka.
Podczas turnieju uczestnicy rywalizowali w 20-tu konkurencjach,
między innymi;
- maraton z testem na spostrzegawczość
- bieg przez przeszkody
- zwijane asfaltu
- matura z trudnym dyktandem
W wyniku przeprowadzonych zawodów, w duchu zdrowej
konkurencji wygrał pan Marek Socha z Kostomłot I, który reprezentował gminę Miedziana Góra. Zwycięzca otrzymał nagrodę
w postaci telewizora LED marki Grundig. Poza zdobywcą pierwszego miejsca nagrodami rzeczowymi zostali wyróżnieni sołtysi klasyfikujący się do miejsca 14 na końcowej liście zawodów.
Sołtysów z gminy Chęciny w konkursie reprezentowało
dwóch uczestników: pani Eliza Sobczyńska sołtys wsi Bolmin oraz
pan Zdzisław Treliński z Sosnówki.Oboje bardzo dzielnie walczyli i znaleźli się w pierwszej dziesiątce rozgrywanego turnieju. Pan
Zdzisław w klasyfikacji końcowej zajął wysokie miejsce 6, a pani
sołtys Eliza zajęła wysokie miejsce 8.
Podczas zjazdu gminę Chęciny reprezentowało dziewiętnastu
członków Koła Gminnego na czele z V-ce prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej - Kazimierzem Łebkiem. W spotkaniu brali udział posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej,
wójtowie, burmistrzowie, starostowie, przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego oraz Wojewoda Świętokrzyski.
Przy okazji jubileuszu 20-lecia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Dariusz
Młotkiewicz, wręczył Złote Krzyże Zasługi dla: Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej - Feliksa Januchty i V-ce prezesa
Kazimierza Łebka.
Pan Starosta Kielecki - Zdzisław Wrzałka został wyróżniony
i nagrodzony przez zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej za wkład pracy, zaangażowanie i działalność na rzecz stowarzyszenia, wręczono mu statuetkę Sołtysa.
Podczas zjazdu ogłoszono wyniki konkursu na Sołtysa Roku
2011 województwa Świętokrzyskiego. Do konkursu zgłoszono 41
kandydatów. Z gminy Chęciny wyróżnienie, dyplom i puchar
zdobył sołtys Tokarni pan Jan Orawiecki, a zwycięzcą konkursu
został pan Marek Rzepka z Obręczna gmina Sadowie.
Na zjeździe prelekcje na temat funduszu sołeckiego wygłosił
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Senator RP Ireneusz Niewiarowski. Głos zabrali: posłanka Róża Turn, eurodeputowana Joanna Senyszyn, europoseł Czesław Siekierski, poseł
Mirosław Pawlak oraz poseł Krzysztof Lipiec.
Przedstawiciele KRUS i Państwowe Inspekcji Pracy jak co
roku zorganizowali test kontrolny na temat bezpiecznej pracy
w rolnictwie i wypadkach z udziałem dzieci.
Dzięki przychylności Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Kielcach inspektora Jarosława Szymczyka Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej nawiązało współpracę z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Dzięki temu na
zjeździe po raz pierwszy gościliśmy delegację stróżów prawa naszego regionu na czele z zastępcą Komendanta Wojewódzkiego
inspektora Waldemara Wódkowskiego. Policjanci przygotowali
również test dla sołtysów z znajomości przepisów prawa o ruchu
drogowym. Dla osób, które wykazały się największą wiedzą ufundowano nagrody.Oto jedno z pięciu pytań;
1. Czy znak drogowy; ''krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowy wielotorowym'':
A - wyznacza miejsce zatrzymania sie w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeżdzie kolejowym
bez zapór lub półzapór.
B - wyznacza miejsce zatrzymania sie w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeżdzie kolejowym
z zaporami.
C - wyznacza miejsce zatrzymania sie w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeżdzie kolejowym
z zaporami, półzaporami lub bez zapór.
W trakcie zjazdu gmina Chęciny zaprezentowała się również
od strony artystycznej. Swój program artystyczny zawierający
własne utwory liryczne przedstawił zespół folklorystyczny Siedleczczanki z Siedlec oraz zespół z sąsiedniej gminy SitkówkaNowiny - Bolechowiczanki z Bolechowic. Za pięknie wykonane
pieśni zespoły zostały nagrodzone gromkimi brawami.
W imieniu sołtysów uczestniczących w zjeżdzie i turnieju,dziękuje za
przychylnośc i zrozumienie panu Robertowi Jaworskiemu Burmistrzowi
Gminy i Miasta Chęciny ,oraz samorządowi lokalnemu.
V-ce Prezes SSZK
Kazimierz Łebek
16
Z ŻYCIA GMINY
Zakończenie roku szkolnego
29 czerwca zakończył się rok szkolny dla uczniów wszystkich szkół. Zaczęły się wakacje, które potrwają do września.
Po uroczystych akademiach, wyczytaniu wyróżnionych uczniów i wręczeniu nagród udano się do klas, gdzie wychowawcy
wręczali świadectwa.
Ponad tysiąc trzystu uczniów chęcińskich szkół w piątkowy poranek 29
czerwca po raz ostatni usłyszało dzwonek. Przed nimi ponad dwa miesiące wakacji.
Zanim jednak odebrano świadectwa
dokonano podsumowania minionego
roku. – Za wami kolejny rok wytężonej
pracy, ale również ogromnych sukcesów.
Wszystkim nauczycielom pragnę złożyć
serdeczne podziękowania za trud włożony w kształcenie i wychowanie umysłów
młodego pokolenia. Wierzę, że miniony
rok szkolny jest dla Państwa powodem
do ogromnej satysfakcji i dumy – zwrócił się do nauczycieli Burmistrz Gminy
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, życząc
jednocześnie, aby rozpoczynające się wa-
Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Bolminie
kacje były czasem zasłużonego odpoczynku. Słowa uznania Burmistrz skierował
również do uczniów, którzy w minionym
roku szkolnym odnosili wiele sukcesów.
- Wszystkim uczniom życzę spokojnych
i słonecznych wakacji, a po dwóch miesiącach szczęśliwego powrotu do szkoły – dodał Burmistrz Robert Jaworski.
Stuprocentowa frekwencja, uroczyste
akademie i rozdanie świadectw. Na ten
moment czekali dziesięć miesięcy. Wreszcie zabrzmiał ostatni dzwonek i 1318
uczniów z chęcińskich szkół rozpoczęło
wakacje. I jedno jest pewne, niezależnie
od wystawionych ocen wszystkim bez wyjątku należy się odpoczynek.
Warto podkreślić, że w Szkole Podstawowej w Chęcinach naukę ukończyło 254
uczniów, a w Gimnazjum 278. W Szkole Podstawowej w Wolicy nominację do
następnej klasy otrzymało 84 uczniów,
a w Gimnazjum 179. W Polichnie rok
szkolny pożegnało 106 uczniów, w Bolminie – 73, w Siedlcach – 37, Starochęcinach - 76, w Łukowej – 92, Tokarni – 82,
a w Radkowicach – 28.
Uczniowie wrócą do szkół dopiero
3 września bieżącego roku.
Agnieszka Olech
Zakończenie roku szkolnego w ZSO w WolicyBolminie
Zakończenie roku szkolnego w SP w Tokarni
Zakończenie roku szkolnego w ZSO w Chęcinach
17
Z ŻYCIA GMINY
18
Z ŻYCIA GMINY
Wykaz lekarzy przyjmujących
w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Chęcinach i Wolicy
Poniżej znajduje się wykaz lekarzy, którzy przyjmują
pacjentów wraz z godzinami przyjęć w ośrodkach zdrowia
w Gminie Chęciny. Więcej informacji na temat udzielanych
świadczeń zdrowotnych oraz aktualnych danych i innych
szczegółów można uzyskać bezpośrednio w Przychodniach.
SPZOZ Chęciny
www. przychodniacheciny.pl
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Chęcinach, os. Północ 10, 26-060 Chęciny,
tel. 41 315 10 45, 41 315 15 10,
[email protected]
Lek. med. Małgorzata Wojtczak, przyjmuje gab. 11 Specjalizacja w zakresie: pediatria II stopnia, nefrologia II stopnia
- Poniedziałek 8.00 – 14.00
- Wtorek 8.00 – 14.00
- Środa - Dzień administracyjny
- Czwartek 8.00 – 14.00
- Piątek 8.00 – 14.00
Lek. med. Wiesław Brąglewicz, przyjmuje gab. 9,7 Specjalizacja w zakresie: pediatria stopnia I
- Poniedziałek - 8.00 – 14.00, 12.00 – 14.00 Dzieci Zdrowe
- Wtorek - 8.00 – 14.00, 12.00 – 14.00 Dzieci Zdrowe
- Środa - 8.00 – 14.00, 12.00 – 14.00 Dzieci Zdrowe
- Czwartek - 8.00 – 15.00 praca w gabinecie szkolnym
- Piątek - 8.00 – 14.00, 12.00 – 14.00 Dzieci Zdrowe
Lek. med. Marzanna Kula-Włodarczyk, przyjmuje gab.21
Specjalizacja w zakresie: chorób wewnętrznych, chorób płuc
- Poniedziałek 15.00 – 18.00
- Środa 15.00 – 18.00
Lek. med. Adam Barchan przyjmuje gab. 6 Specjalizacja
w zakresie: medycyna ogólna I stopnia
- Poniedziałek 9.00 – 13.00
- Środa 11.00 – 15.00
- Piątek 9.00 – 13.00
Lek. med. Iwona Janowska-Molenda przyjmuje gab. 24,
Specjalizacja w zakresie: choroby wewnętrzne II stopnia
- Wtorek 14.30 – 17.30
- Czwartek 8.00 – 11.15
Lek.med. Tomasz Walentynowicz przyjmuje gab. 25
- Poniedziałek 8.00 – 15.30
- Wtorek 8.00 – 15.00
- Środa 8.00 – 15.00
- Czwartek 8.00 – 13.00
Lek. med. Justyna Wójcik przyjmuje gab. 24 Specjalizacja
w zakresie: choroby wewnętrzne II stopnia
- Piątek 15.00 – 18.00
Lek. med. Jacek Bijak przyjmuje gab. 25
- Czwartek 14.00 – 18.00
- Piątek 8.00 – 15.00
Lek. med. Z. Grzęda-Ziembińska przyjmuje gab.24
Środa – 7.30 – 11.00
USG Dr n. med. Beata Książkiewicz Specjalizacja w zakresie: radiodiagnostyka II stopnia
- Środa 13.00 – 15.00 (dwa razy w miesiącu)
CHIRURG Lek. med. Antoni Chodkowski Specjalizacja
w zakresie: chirurgia ogólna II stopnia
- Poniedziałek od 14.30 ZAPISY
KARDIOLOG Lek. med. Wiesław Trznadel specjalizacja w zakresie: choroby wewnętrzne II stopnia, Kardiologia II stopnia
- Środa od godziny 15.00 ZAPISY (WIZYTA PŁATNA 25 ZŁ)
SZPOZ WOLICA
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Wolicy 26-060 Wolica, Szkolna 29, tel.: 41 315 40 09
Punkt Lekarski, 26-060 Łukowa, tel.: 41 315 55 99
Lek. med. Edyta Trela Specjalizacja: w zakresie medycyny
rodzinnej
Poniedziałek 8.00 – 13.00
Wtorek 8.00 – 13.00
Środa 8.00 – 13.00
Czwartek 12.00 – 18.00
Piątek 8.00 – 13.00
W od poniedziałku do środy i w piątki po godzinie 13,
a w czwartki od godz. 11.00 – 12.00 sprawy urzędowe.
Lek. med. Eliza Kapuścińska
pediatrii i medycyny szkolnej
Poniedziałek 8.00 – 14.35
Wtorek 11.00 – 18.00
Środa 8.00 – 14.35
Czwartek 8.00 – 14.00
Piątek 8.00 – 14.35
Specjalizacja w zakresie:
Lek. med. Anna Majcherska – Kwietniak
w zakresie: chorób wewnętrznych
Poniedziałek 14.35 – 18.00
Środa 14.35 – 18.00
Specjalizacja
Punkt Lekarski w Łukowej
Lek. med. Dorota Stępień Specjalizacja w zakresie : medycyna pracy
Wtorek 13.00 – 18.00
Czwartek 14.00 – 18.00
Lek. med. Jadwiga Gawlik Specjalizacja w zakresie: pediatra
Piątek 13.30 – 18.00
19
Z ŻYCIA GMINY
Rusza nowa świetlica wiejska w Siedlcach
Zakończyły się prace przy realizacji projektu pn. „W sąsiedztwie z kulturą . Świetlica – nasze okno na świat”. W ramach zadania przeprowadzono remont połączony z modernizacją pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Siedlcach oraz zakup
niezbędnego wyposażenia. Środki pozyskano z PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”.
Już niebawem odbędzie się otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Siedlcach. Odnowiona świetlica
stanowić będzie społeczno-kulturalne centrum, które swoją
działalnością obejmie zarówno sołectwo Siedlce, jak i sąsiednie miejscowości. Będzie tu prowadzana działalność kulturalna miejscowych grup społecznych - występy lokalnego zespołu
folklorystycznego, imprezy okolicznościowe, spotkania koła
gospodyń wiejskich, obrady sołeckie itp. W zakresie działalności świetlicy znajdzie się również organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, poradniczym i organizacyjnym, podczas
których dyskutowane i rozwiązywane będą problemy związane
z funkcjonowaniem wsi oraz jej rozwojem. Remont świetlicy
umożliwi, także dostosowanie jej działalności do potrzeb lokalnej grupy dzieci i młodzieży, stwarzając odpowiednie warunki
dla spędzania czasu wolnego, a także wspierania i kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem, rozwojem
i edukacją.
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
serdecznie zaprasza na
koncert muzyczny pt.:
„Zamkowe Spotkania z Muzyką”,
który odbędzie się
19 sierpnia 2012 r.
godz. 18.00
w Kościele Parafialnym
w Chęcinach
Wniosek o przyznanie pomocy na realizację tego zadania
Urząd Gminy złożył w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” działającej na
terenie gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka – Nowiny.
W ramach tego działania przeprowadzono roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, dokonano też przemurowania
wraz z uzupełnieniem tynków i wymianą stolarki drzwiowej.
Położno również posadzkę z płytek gresowych na uprzednio
przygotowanym podłożu. W celu poprawy wyglądu i estetyki pomieszczenia świetlicy przeprowadzono roboty malarskie
(m.in. zeskrobano stare farby ze ścian, położono gładzie gipsowe wraz z pomalowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi).
W świetlicy został przeprowadzony również remont istniejącej
instalacji elektrycznej. Podwieszono sufity, zamontowano nowe
parapety wewnętrzne.
Poza tym, w ramach projektu świetlica wiejska została wyposażona w niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z założonymi celami. W ramach tego zadania zakupiono dziesięć stołów i czterdzieści krzeseł, które będą wykorzystywane na potrzeby bieżącej działalności świetlicy. Umożliwi to nie tylko przeprowadzanie wszelkich spotkań lokalnej
społeczności, ale również organizację wydarzeń o charakterze
kulturalnym i edukacyjnym. Dodatkowo wnętrze zostało ozdobione nowymi karniszami i firanami, co zdecydowanie poprawiło wizerunek i estetykę pomieszczenia świetlicy.
Z całą pewnością świeżo wyremontowana świetlica w Siedlcach już niebawem stanie się miejscem spotkań. Mamy także
nadzieję, że będzie ona skutecznym narzędziem na drodze poprawy wzajemnych relacji społecznych w Siedlcach,
Agnieszka Olech
20
Z ŻYCIA GMINY
Niebawem ruszy inwestycja za blisko 9 milionów złotych
Podpisano umowę na rewitalizację Rynków
W lipcu, w murach Urzędu Gminy i Miasta Chęciny Burmistrz Robert Jaworski wraz ze Skarbnik Gminy Jadwigą Sinkiewicz podpisali umowę ze Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. - generalnym wykonawcą
kompleksowej rewitalizacji Rynku Górnego, Dolnego i ul. Łokietka w Chęcinach. Jak zapowiedziano, pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Gigantyczna inwestycja będzie kosztować 8 989 000,00 złotych, ale znaczna część pieniędzy, ponad
4,8 milionów złotych, popłynie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Rynki będą gotowe pod koniec przyszłego roku.
Uroczyste podpisanie umowy na kompleksową rewitalizację Rynku Górnego, Dolnego i ul. Łokietka w Chęcinach miało
miejsce w budynku Urzędu Gminy i Miasta Chęciny. Ze strony Gminy Chęciny, historyczny dokument podpisał Burmistrz
Robert Jaworski wraz ze Skarbnik Gminy Jadwigą Sinkiewicz,
a po stronie Wykonawcy podpisy złożył Krzysztof Adamczyk
– Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Po podpisaniu umowy nastąpiło jej symboliczne przypieczętowanie uściskiem dłoni władz
Gminy Chęciny z przedstawicielami generalnego wykonawcy,
wyłonionego w drodze przetargu. Wzajemnie życzono sobie
szybkiej realizacji inwestycji, wyrażając jednocześnie nadzieję
na dobrą współpracę z obu stron.
Warto podkreślić, że przetarg na realizację projektu
pn.„Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta” wygrało Konsorcjum
Firm: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum wraz z Partnerem
Konsorcjum - Janiną Lesińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego
„DĄBRÓWKA”.
Niebawem chęcińskie rynki diametralnie zmienią swoje
oblicze. Kompleksowa rewitalizacja Rynku Górnego, Dolnego
i ul. Łokietka w Chęcinach obejmie w szczególności: ułożenie
nawierzchni brukowej, montaż stylowego oświetlenia ulicznego, zmianę organizacji ruchu, modernizację studni, budowę
fontanny, małej architektury, strefy zieleni, parking na Placu
Żeromskiego, likwidację napowietrznych linii energetycznych,
przebudowę i budowę nowego systemu odprowadzania wód
opadowych, dokonanie niezbędnej przebudowy sieci instalacyjnej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta jest jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji, która zdecydowanie odmieni
oblicze naszego królewskiego miasta Chęciny. Na to zadanie
pozyskaliśmy w 2009 roku 4,8 milionów złotych w ramach dzia-
Podpisanie umowy na rewitalizację Centrum Chęcin.
łania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007-2013 – podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny,
Robert Jaworski. – Bez wątpienia zmodernizowane centrum
Chęcin podniesienie poziom atrakcyjności turystycznej i osadniczej miasta, eksponując jego unikatowe walory historycznokulturowe – dodaje Burmistrz Jaworski.
Wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową rewitalizacją historycznego centrum Chęcin, mającą na celu
odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych
i kulturowych miasta obejmie przebudowę i zagospodarowanie
Placu 2 Czerwca, Placu St. Żeromskiego i ul Łokietka, części
ulicy Radkowskiej oraz ulicy Kieleckiej w zakresie przebudowy
kanalizacji deszczowej. Powierzchnia terenu objętego podstawowym opracowaniem wyniesie 12062 m2. Pieczę nad realizacją zadania sprawować będzie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach.
Agnieszka Olech
REKLAMA PŁATNA
W związku z podpisaniem umowy
na Rewitalizację Centrum Chęcin
i przekazaniem Wykonawcy
placu budowy, uprzejmie informujemy
mieszkańców i turystów
o mogących nastąpić utrudnieniach
w ruchu kołowym.
Za niedogodności
uprzejmie przepraszamy.
21
Z ŻYCIA GMINY
Będą nowe place zabaw w Zelejowej i Wojkowcu
Piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki i karuzele – w tym roku powstaną jeszcze dwa nowe place zabaw na terenie Gminy
i Miasta Chęciny. Skorzystają z nich dzieci mieszkające przy ul. Zelejowa w Chęcinach oraz w Wojkowcu.
Wykonawcą placów zabaw będzie firma „Maja” Ewelina
Piotrowska. Dobra wiadomość jest taka, że teren pod obie inwestycje już został przygotowany. Ta informacja z pewnością
ucieszy nie tylko wszystkie maluchy mieszkające przy ul. Zelejowa w Chęcinach oraz w Wojkowcu, ale również i ich rodziców.
Oznacza to bowiem, że z nowych placów zabaw dzieci skorzystają jeszcze w tym roku. – Samorząd Gminy buduje nowe place
zabaw systematycznie od 2007 roku. Nie możemy wszystkiego
zrobić od razu, ale realizujemy to zadanie zgodnie z planem,
na miarę naszych możliwości. Dzięki temu, niebawem w naszej
Gminie nie będzie już chyba miejscowości, w której nie byłoby bezpiecznego placu zabaw – podkreśla Burmistrz Gminy
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, dodając, że bezpieczeństwo
najmłodszych jest najważniejsze. - Wszystkie urządzenia, jakie
pojawiają się na placach zabaw muszą być bezpieczne dla dzieci
i w naszej Gminie takie są. Posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty. Dodatkowo dbamy o to, aby place zabaw były
ogrodzone, a sprzęty ustawione na trawiastej nawierzchni –
podkreśla Burmistrz Jaworski.
Drewniane pomosty, drabinki, przeplotnie, zjeżdżalnie, kolorowe karuzele i huśtawki – to tylko niektóre z atrakcji, jakie
będą czekały na najmłodszych na nowych placach zabaw przy
ul Zelejowej w Chęcinach i w Wojkowcu.
Miejsce pod plac zabaw przy ul. Zelejowa
Miesięcznik „WIADOMOŚCI CHĘCIŃSKIE”
Pismo lokalne. Wydawca: Urząd Gminy i Miasta Chęciny
Adres redakcji: Plac 2 Czerwca 4
tel. 041 315 10 06, wewn. 005
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelny: Renata Janusz
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław
Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada
Agnieszka Olech
Wolica wygrywa w Masłowie
W dn. 14.06.2012 r. w nowo otwartej hali sportowej
w Masłowie odbył się I Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły
w Masłowie. Były to pierwsze rozgrywki w tym obiekcie
z udziałem młodych szczypiornistów. Do zawodów zgłosiły
się trzy drużyny gimnazjalne: Łączna, Masłów oraz Wolica.
Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Piłkarze ręczni
z Wolicy wygrali wszystkie swoje mecze, kończąc turniej na
pierwszym miejscu. Wyniki meczów:
Wolica – Łączna 13:7
Masłów – Wolica 8:12
Łączna - Wolica 6:11
Drużyna Wolica grała w następującym składzie: Gabrye Patryk(11 bramek), Żurek Piotr(1), Papka Grzegorz(4), Barwinek
Wojciech(1), Dziedzic Ernest(2), Stawiarz Wiktor(1), Domagała
Daniel(1), Moskwa Kacper(0), Kaczor Wiktor(1), Kubicki Jakub(2), Kościołek Jakub(1), Pierzak Sebastian(0). Trenerem
drużyny jest Tomasz Dziurzyński.
Tomasz Dziurzyński
Kompleks Boisk
Sportowych „ORLIK”
Informujemy, iż na czas trwania wakacji Kompleks
Boisk Sportowych „ORLIK” będzie czynny:
poniedziałek - piątek: 10.00-20.00
sobota: 10.00 - 19.00
niedziela: 14.00 - 19.00
Osobami odpowiedzialnymi za ustalenie harmonogramu zajęć oraz organizację zabaw i gier ruchowych dla
osób korzystających z Kompleksu są: Karol Mochocki oraz
Grzegorz Blicharski.
Monika Piotrowska
22
Z ŻYCIA GMINY
Podsumowanie I Rundy Gminnej Ligi Piłki Nożnej
Wyniki I kolejki GLPN – 03.06.2012 r.
Konstal Wolica – Wiatrak Tokarnia 2:4
Bramki:
Tokarnia: Więcek Karol – 2, Zawadzki Jarosław –1, Malarczyk Tomasz – 1 (karny)
Wolica: Mielcarz Arkadiusz – 1, Tomasik
Norbert –1
WKS Wojkowiec – KS Lipowica 0:1
Bramki:
Lipowica: Pobocha Michał – 1
Ikar Polichno – Korzecko 7:3
Bramki:
Polichno: Zięba Paweł – 2, Kruk Piotr – 1,
Petelicki Mateusz – 1, Zięba Piotr –1,
Nartowski Grzegorz – 1, samobójcza – 1
Korzecko: Nartowski Marcin – 1, Kamiński Łukasz – 1, Kamiński Przemek – 1
Sparta Radkowice – Chęciny 2:5
Bramki:
Chęciny: Sinkiewicz Radek – 2, Lis Dominik – 1, Hajduk Michał – 1, Drej Grzegorz – 1
Radkowice: Chrabąszcz Szymon – 1, Zawadzki Kamil – 1.
Pauza: Łukowa
Wyniki II kolejki GLPN – 10.06.2012 r.
Sparta Radkowice – Łukowa 3:3
Bramki:
Sparta Radkowice: Bracik Paweł – 3
Łukowa: Woźnicki Piotr – 2, Dudek Szymon – 1
Chęciny – Korzecko 8:6
Bramki:
Chęciny: Nowatczyński Ernest – 3, Chłopek Mateusz – 2, Lis Dominik – 2, Woźniakiewicz Wojciech – 1.
Korzecko: Kamiński Łukasz – 3, Michalik Grzegorz – 1, Kamiński Przemek – 1,
Król Rafał – 1.
Wiatrak Tokarnia – Ikar Polichno 3:4
Bramki:
Wiatrak Tokarnia:Więcek Karol – 2,
Giemza Paweł – 1
Ikar Polichno: Nartowski Grzegorz – 2,
Kruk Piotr – 1, Zięba Paweł – 1
WKS Wojkowiec – Konstal Wolica 6:5
Bramki:
Wojkowiec: Bujak Bartosz – 3, Zapała
Paweł – 2, Kostecki Mateusz – 1
Wolica: Paluch Mariusz – 4, Cielibała Tomasz – 1.
Pauza: KS Lipowica
Wyniki III kolejki GLPN – 24.06.2012 r.
Sparta Radkowice – Wojkowiec2:1
Bramki:
Sparta Radkowice: Chrabąszcz Szymon
– 1, Jakubczyk Tomasz – 1
Wojkowiec: Bujak Bartosz – 1
Wiatrak Tokarnia – KS Lipowica 8:3
Bramki:
Wiatrak Tokarnia:Więcek Karol – 2,
Frączek Dawid – 2, Myśliński Wiktor – 2,
Zawadzki Jarosław – 1, Jastrzębski Dominik – 1
KS Lipowica: Mazur Andrzej – 2, Widomski Karol – 1
Żółte kartki: Płusa Artur (KS Lipowica),
Foksa Mateusz (Wiatrak Tokarnia )
Łukowa – Konstal Wolica 2:4
Bramki:
Łukowa: Wojda Piotr – 1, Woźnicki Piotr – 1
Konstal Wolica: Paluch Mateusz – 2,
Mielcarz Arkadiusz –1, Gondorek Przemysław - 1
Żółta kartka: Wojda Piotr ( Łukowa )
Chęciny – Ikar Polichno 3:2
Bramki:
Chęciny: Drej Grzegorz – 1, Brola Paweł
– 1, Cieślikiewicz Łukasz – 1
Ikar Polichno: Nartowski Grzegorz – 1,
Petelicki Mateusz – 1
Żółte kartki: Zygan Arkadiusz, Nowaczyński Ernest (Chęciny)
Pauza: Korzecko
Wyniki IV kolejki GLPN – 01.07.2012 r.
Chęciny – Wiatrak Tokarnia 1:1
Bramki:
Chęciny: Sinkiewicz Radosław – 1
Tokarnia: Więcek Karol – 1
Żółta kartka: Zawadzki Jarosław (Wiatrak Tokarnia).
Ikar Polichno – WKS Wojkowiec 5:3
Bramki:
Ikar Polichno: Nartowski Grzegorz – 2,
Petelicki Mateusz – 2, Zięba Paweł –1
WKS Wojkowiec: Wojsa Norbert – 1, Molenda Marcin – 1, Zapała Paweł – 1
Żółta kartka: Pingot Mateusz (Wojkowiec)
Konstal Wolica – KS Lipowica 7:0
Bramki:
Konstal Wolica: Mielcarz Arkadiusz – 2,
Tomasik Ernest – 2, Paluch Mariusz – 2,
Tomasik Norbert – 1.
Korzecko – Łukowa 3:0 (walkower).
Pauza: Sparta Radkowice.
Wyniki V kolejki GLPN – 08.07.2012 r.
Chęciny – KS Lipowica 9:1
Bramki:
Chęciny: Nawotczyński Ernest – 3, Brola
Paweł – 3, Lis Dominik – 2, Drej Marek – 1.
KS Lipowica: Widomski Karol – 1.
Korzecko – Sparta Radkowice 3:7
Bramki:
Korzecko: Pyczek Przemysław – 1, Kamiński Łukasz – 1, Kamiński Przemysław – 1.
Sparta Radkowice: Chrabąszcz Szymon – 3, Jakubczyk Tomasz – 1, Majewski Piotr – 1, Zawadzki Kamil – 1, Bracik
Paweł – 1.
Wiatrak Tokarnia – WKS Wojkowiec 11:2
Bramki:
Wiatrak Tokarnia: Więcek Karol – 5, Jabłoński Paweł – 2, Giemza Paweł – 2 Sarna Łukasz – 1, samobójcza – 1.
WKS Wojkowiec: Kostecki Mateusz – 1,
Tekiel Jacek – 1.
Ikar Polichno – Łukowa – przełożony
Pauza: Konstal Wolica.
Najlepsi strzelcy po I rundzie:
Więcek Karol ( Wiatrak Tokarnia ) – 12
Paluch Mariusz (Konstal Wolica) – 8
Nartowski Grzegorz (Ikar Polichno), Nawotczyński Ernest ( Chęciny ) – 6
Chrabąszcz Szymon (Sparta Radkowice),
Kamiński Łukasz (Korzecko), Lis Dominik (Chęciny) – 5
Bracik Paweł ( Sparta Radkowice), Brola
Paweł (Chęciny), Bujak Bartosz (Wojkowiec), Mielcarz Arkadiusz (Konstal Wolica), Petelicki Mateusz, Zięba Paweł (Ikar
Polichno) – 4.
Robert Skrobot
23
SPORT
UKS Chęciny vs. Rodzice
9 czerwca na boisku Piasta Chęciny odbył się niecodzienny
mecz. Zawodnicy UKS Chęciny wyzwali na piłkarski pojedynek
swoich rodziców. Spotkanie miało także wymiar integracyjny
i wychowawczy. Młodzi sportowcy przystąpili do meczu bardzo skupieni, ale zapału i woli walki nie można było odmówić
także rodzicom. Co prawda „zabrakło czasu” (bo przecież nie
sił;-) do odrobienia straconych bramek i rodzice musieli uznać
wyższość swoich pociech w tym pojedynku. Mecz zakończył się
wynikiem 5:4, ale przedłużając dobrą zabawę, zaproponowano „rzuty karne”. Tu już wygrali rodzice i to pozwoliło trochę
otrzeć łzy po przegranym meczu…
Jak donoszą nasi zaufani informatorzy rodzice zawzięcie
szlifują już formę na następny mecz. Szykuje się rewanż!
UKS Chęciny
Drużyna piłki nożnej ze Szkoły Podstawowej w Łukowej
z pucharem Prezesa SWRK i S w Tokarni
23 czerwca, na boisku piłkarskim „Orlik 2012” w Chęcinach odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół
podstawowych, rocznik 1999 i młodsi, o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Sportu w Tokarni
Pana Mariana Sikory.
W programie działania Stowarzyszenia, już od kilku lat,
w okresie maja lub czerwca, zaplanowane jest przeprowadzenie turnieju dla szkół podstawowych w piłkę nożną.
Do tegorocznego turnieju zgłosiły się cztery szkoły podstawowe z terenu Gminy Chęciny: SP Lukowa, SP Polichno,
SP Starochęciny i SP Tokarnia.
Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem „każdy z każdym. Sześcioosobowe drużyny rozgrywały mecze 2x8 min.
W związku z tym, że trzy drużyny uzyskały jednakową ilość
punktów, zgodnie z regulaminem, sporządzona została dla tych
zespołów tabela dodatkowa, uwzględniająca wyniki między
tymi drużynami, gdzie o ostatecznej kolejności decydowały:
różnica pomiędzy bramkami zdobytymi a straconymi
większa ilość strzelonych bramek
Ostateczna kolejność w turnieju przedstawia się następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Łukowej
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tokarni
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Starochęcinach
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Polichnie
Najlepszym zawodnikiem Turnieju, jednogłośną decyzją
opiekunów drużyn, został wybrany zawodnik SP Łukowa – Cezary Nawrot.
Wszystkie uczestniczące drużyny, z rąk Prezesa Stowarzyszenia
Wspierającego Rozwój Kultury i Sportu w Tokarni Pana Mariana
Sikory, otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary i piłki.
Gratulując zawodnikom prezes Sikora życzył jak najlepszych wyników w nauce i sukcesów w uprawianych przez
uczniów dyscyplinach sportowych. Zaprosił także wszystkich
24
na kolejne turnieje organizowane przez SWRK i S dla dzieci
i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Chęciny.
Sekretarz SWRKiS w Tokarni, Stefan Wojtyna

Podobne dokumenty