neuropsychiatria i neuropsychologia w medycynie

Komentarze

Transkrypt

neuropsychiatria i neuropsychologia w medycynie
Program ramowy
Za udział w konferencji zostaną
przyznane punkty edukacyjne
Czwartek 7 kwietnia
NEUROPSYCHIATRIA
I NEUROPSYCHOLOGIA
W MEDYCYNIE
10.00 - 10.50 - Warsztaty
1. Rehabil itacja neuropsyc holog iczna i TRZ w chorobach psychicznych i somatycznych
BYDGOSZCZ
7-8 KWIETNIA 2011
2. Neurorehabilitacja w kardiolog ii
11.00 - otwarcie konferencji
Wyk/ad plenarny - Empatia i agresja - dziwne pomieszanie
SESJA I. Neuropsychologia w neurochirurgii
1.
Współczesna
psychochirurgia- jak
usprawnić działanie
mózgu
2. Funct ional neurosurgery
3. Operacje z wybudzeniem - rola monitorowania neuropsychologicznego
4. Rola funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w leczeniu guzów mózgu
SESJA II. Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w chorobach psychicznych
1. Dostępność biolog iczna leków
2. Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w zaburzeniach afektywnych
3. Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych i zaburzeń kontroli impu lsów w uza leżnieniach
4 . Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w schizofrenii.
SESJA III. Neurobiologia i neuropsychologia funkcji psychicznych
1. Neuroobrazowanle procesów psychicznych .
2. Neurobiologla i neuropsyc holog ia
pam ięci
- znaczenie w etiopatogenezie chorób
psychicznyc h.
3. Genetyka fu nkcj i poznawczych w chorobach psychicznych .
4. Procesy decyzyjne w schizofren ii i chorobie afektywnej dwubiegunowej.
18.00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji.
Piątek
8 kwietnia
9.00 - 09.50 - Warsztaty
1. Znaczenie i terapia dysfunkcji poznawczych w onkologii.
2. Temperament, funkcje poznawcze i
10.00 -
początek
działanie
w warunkach stresu.
drugiego dnia konferencji
SESJA IV. Neuropsychologia w kardiochirurgii
1. Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń funkcji poznawczych i depresji u chorych
po operacjach kardiolog icznych.
2. Postoperatlve cognit ive dysfunctlons in patients after cardiosurgery operations.
3. Współczesna kardioch irurgia a ryzyko pow ikłań neuropsyc hiatrycznych .
SESJA V. Neuropsychologia w neurologii
1. Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w chorobach
otępiennych .
2. Rozpoznawanie i farmakoterapia MC!.
SESJA VI. Neuropsychologia w chorobach somatycznych
1. Neuropsycho logia I genetyka dysfunkcji poznawczyc h w otyłości.
2. Farmakote rapia dysfunkcji poznawczych i depresji w WZW.
3. Zaburzen ia snu : aspekty klin iczne i terapeu tyczne .
4. Neuropsycho logia I leczenie POCHP.
Zakończenie konferencji 14.30
* Program może
ulec modyfikacji
www.neuropsychiatria2011.pl
Za
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do
udziału
udział
w konferencji zostaną przyznane
punkty edukacyjne
w interdyscyplinarnej konfeWśród zaproszonych wykładowców:
cynie", która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach
Prof. Lech Anisimowicz
Prof. Alina Borkowska
Prof. Adam Buciński
Prof. Tomas Ottens
Prof. Dominika Dudek
Prof. Marek Harat
Prof. Bartosz Łoza
Prof. Bartt Nuttin
Prof. Jerzy Samochowiec
Prof. Tomasz Sobów
Prof. Agata Szulc
Prof. Andrzej Tretyn
Prof. Marcin Wojnar
Prof. Jerzy Vetulani
Dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Dr Wiktor Drożdż
Dr Ewa Fersten
Dr Marcin Gołębiewski
Dr Marcin Jaracz
Dr Piotr Winkler
roku.
Problematyka konferencji
będzie dotyczyła zaburzeń
zaburzeń
funkcji poznawczych oraz
neuropsychiatrycznych
jako
elementów
etiopatogenezy i obrazu klinicznego chorób neurologicznych, somatycznych i psychicznych oraz
wpływu
leczenia farmakologicznego i interwencji zabiegowych
na funkcje mózgu. Zaprezentowane zostaną wyniki
badań
w
kardiologii
kardiochirurgii,
szczególnie
neuropsychologiczne aspekty pooperacyjnych zaburzeń
poznawczych
możliwości
(tzw.
POCD).
również
Omówimy
zastosowania monitoringu neuropsycholo-
gicznego i neurofizjologicznego w operacjach guzów
mózgu oraz wybrane aspekty psychochirurgii. W sesji
dotyczącej
znaczenia zaburzeń poznawczych w chorobędą
bach somatycznych przedstawione
współwystępowania zaburzeń
w chorobach
zagadnienia
neuropsychiatrycznych
różnicowaniu
typów łagodnych zaburzeń poznawczych
oraz
możliwościom
ich
chorób
otępiennych,
rozpoznawania
leczenia,
a
także
terapii
dysfunkcji poznawczych w tzw. depresji poudarowej.
W
ramach
trujemy
sesji
się
poznawczych
na
psychofarmakologicznej
skoncen-
problematyce
zaburzeń
w chorobach
leczenia
neurologicznych
i
psy-
chicznych.
Wykładowcami będą
dzynarodowi,
znakomici naukowcy polscy i
uznani
eksperci
w
mię­
poszczególnych
dziedzinach.
Do
udziału
Termin konferencji: 7-8 kwietnia 2011 Bydgoszcz
Holiday Inn Bydgoszcz ****
ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz
i psychologów, a także neurobiologów zainteresowanych
klinicznymi aspektami zaburzeń neuropsychiatrycznych.
Prof. Alina Borkowska
kierownik Komitetu Naukowego Konferencji
c
o
~
~
-e
Q.
::J
tri
»,
.o
E
o
o
=>
c
.8
"D
S-
o
Q.
u
Q)
'6.
E
~
.sc
'6.
.2
"o
c,
·U
.2
CG
t::'
Q.
.o
.2
oC:
o
E
o
o
r:::
N
o
Dl/)
0l/)
o
-e
M
o
D-
Q)
:;
'c
>u
>-
ci
ci
N
"D
ci.
Q)
VI
Organizatorzy:
• Katedra Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum
w Bydgoszczy
• Wydawnictwo FORUM Sp. z 0.0.
Kierownik Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. Alina Borkowska
~
~
::E
:::)
""
O
Uo
~
'OJ
'c
J::
O
O
(5
u
~
U
o
>3=
>-
"'O
Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo FORUM Sp. z 0.0.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
tel. 61 6655800,0801 884422
fax 61 66 55 888
[email protected]
reklama: Sylwia Dziubałtowska,
kontakt: [email protected]
tel. 61 6655776
Cena 328
w konferencji zapraszamy wszystkich lekarzy
'c
~
<fi
dermatologicznych i w chorobach zakaźnych. W sesji
wczesnego
'ijj'
(5
nowotworowych, endokrynologicznych,
neurologicznej szczególną uwagę poświęcimy znaczeniu
l/)
l/)
-e
-e
<,
rencji "Neuropsychiatria i Neuropsychologia w Medy7-8 kwietnia 2011
00
00
00
zł
V)
OO o
..... '0
:::> '0
Q) ~
Z
oraz możliwość rejestracji
na stronie www.neuropsychiatria2011.pl
:cU
o
>-~
V)
O-~
S2
:::> ~
"
ZQ) o
V>
~
o
'oc-
o
o
~
o
C
([)
-""-
'0
"D
Szczegółowe informacje
2
c:
O ....:
netto + 23% VAT
Cena obejmuje:
• udział we wszystkich prelekcjach
• przerwy kawowe, napoje, lunch
• wstęp na wystawę firm farmaceutycznych
• certyfikat potwierdzający udział w Konferencji
• udział w bankiecie towarzyszącym
t:=
E
O
~
N
U
~
([) o
Ol
o "D
>-.
st 3: ~
'0
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J J
J J
J J
J J
J J
J J
J J
J J J
J J J
J J J
J J J
J J J
J J J
J J J<L
J J Jz
J J
J J J
J J J
J J J E-
J
J
J
Jo
JQJ
J~
J.2
J§
l~
].~
lu
J~
J~
J:i
J2
J~
J
J
J
J J.2 J ~ J
J J~ l § J
J
Jl1 J x
J
J~ J~
J
J
J J
J
J
J~ J ~
J3
Jo J CG