załączonej ulotce

Transkrypt

załączonej ulotce
M 3 maja (czwartek)
09:00
10:00
~ 10:30
~ 14:00
–
–
–
–
œniadanie w restauracji “S³awutycz”,
z³o¿enie wieñca pod pom nikiem ofiar awarii,
wyjazd do Kijowa,
przyjazd do Kijowa, zakwaterowanie w hotelu
w bezpoœrednim s¹siedztwie stacji m etra (pokoje 2 i 3 osobowe z ³azienkam i), czas wolny.
M 4 maja (pi¹tek)
Polskie Tow arzystw o Nukleoniczne oraz Strefazero.org
zapraszaj¹ na wyjazd do Strefy wokó³ Czarnobylskiej Elektrowni Atom owej oraz do bazy rakiet strategicznych.
07:30 – œniadanie w hotelu,
08:00 – wyjazd autokaru do Pierwom ajska,
12:00 – zwiedzanie Muzeum W ojsk Rakietowych w
Pierwom ajsku, jednego z dwóch na œwiecie
obiektów na terenie zlikwidowanej bazy rakiet
strategicznych, które kilkanaœcie lat tem u sta³y w pe³nej gotowoœci bojowej. Ka¿da z rakiet
w 12 silosach wyrzutni posiada³a 10 g³owic
j¹drowych (ka¿da wielokrotnie przewy¿szaj¹ca m oc bom b zrzuconych w 1945 roku na
Hiroszim ê i Nagasaki). W izyta na stanowisku
odpalania rakiet 12 piêter pod ziem i¹,
~ 15:00 – wyjazd do Kijowa, po drodze obiad,
~ 19:00 – powrót do hotelu w Kijowie, czas wolny.
M 5 maja (sobota)
Program
(niektóre punkty programu mog¹ ulec przesuniêciu lub niewielkim
zmianom)
M 29 kwietnia (niedziela)
22:00 – wyjazd autokaru z W arszawy (kom fortowy
autobus m arki SETRA, zbiórka pod Muzeum
Techniki w Pa³acu Kultury i Nauki)
M 30 kwietnia (poniedzia³ek)
~ 17:00 – przyjazd do S³awutycza (m iasteczka pracowników elektrowni), nocleg w dom ach/m ieszkaniach prywatnych (ca³kowicie oddane do dyspozycji uczestników, pokoje 1-3 lub 4 osobowe), wieczorem czas wolny.
M 1 maja (wtorek)
06:30 – odjazd eksterytorialnym poci¹giem pracowniczym (przez terytorium Bia³orusi) do stacji
Siem ichody,
07:40 – przyjazd pod budynek elektrowni, przejœcie
kontroli dokum entów, instrukta¿ bezpieczeñstwa
07:50 – ogl¹danie sarkofagu nad zniszczonym blokiem reaktora nr 4,
08:30 – œniadanie w sto³ówce pracowniczej,
09:30 – sam odzielna eksploracja osiedla Prypeæ,
12:00 – przejazd do m iasteczka Czarnobyl (20 km od
elektrowni), droga prowadzi przez wysiedlone
wioski Lelew i Kopacze z tym czasowym sk³adowiskiem odpadów, zwiedzanie m iasteczka
Czarnobyl: pom nik stra¿aków poleg³ych w
czasie likwidacji awarii, pom nik za³ogi œm ig³owca rozbitego podczas budowy sarkofagu,
cerkiew œw. Eliasza z 1789 roku, z³om owisko
barek w porcie rzecznym , sam odzielna eksploracja m iasta,
~ 14:30 – obiad w sto³ówce pracowniczej, podjazd pod
bloki 5 i 6 elektrowni,
15:30 – przejazd do Prypeci, po drodze zwiedzanie
stacji kolejowej Janów, pom nik ‘Prypeæ 1970',
16:00 – sam odzielna eksploracja osiedla Prypeæ,
20:30 – wyjazd poci¹giem pracowniczym ,
21:20 – przyjazd do S³awutycza,
22:00 – kolacja w restauracji “S³awutycz”, czas wolny.
M 2 maja (œroda)
06:30 – odjazd poci¹giem w kierunku Strefy,
07:40 – przyjazd pod budynek elektrowni, kontrola
dokum entów, przejazd do osiedla Prypeæ,
07:50 – sam odzielna eksploracja m iasta Prypeæ (œniadanie: suchy prowiant; ~14:00 obiad w sto³ówce pracowniczej),
20:30 – wyjazd spod elektrowni kolejk¹ pracownicz¹,
21:20 – przyjazd do S³awutycza,
22:00 – kolacja w karczm ie “Chata Guta”, czas wolny.
– œniadanie w hotelu, opuszczenie pokoi, zwiedzanie Kijowa na w³asn¹ rêkê lub w zorganizowanej grupie,
~ 17:00 – odjazd autokaru w kierunku W arszawy.
M 6 maja (niedziela)
~ 07:00 – przyjazd pod Salê Kongresow¹ w W arszawie.
O bs³ugê wyjazdu od strony ukraiñskiej zapewnia znany
organizator Sergiej Wiktorowicz Akulinin z Czornobyl_W niesz_Serwis, by³y operator turbiny (w chwili awarii
pracowa³ 200 m od reaktora nr 4, uczestnik akcji likwidacji
skutków).
W ca³ej Strefie m o¿liwoœæ robienia zdjêæ, poza drobnym i
ograniczeniam i wobec obiektów ochrony fizycznej i pracowników. W zwi¹zku z d³ugim weekendem na Ukrainie m o¿e
nie byæ m o¿liwe zwiedzanie sk³adowiska sprzêtu u¿ywanego przy likwidacji skutków awarii oraz kom pleksu W EKTOR
w Burakówce (m ogilnika elem entów z rozbiórki sarkofagu).
Term in wyjazdu zbiega siê z zam ian¹ dotychczasowego
kom ina wentylacyjnego bloku 3 i 4 oraz rozpoczêciem
m onta¿u Arkady (do rozbiórki obecnego sarkofagu). PóŸny
odjazd poci¹gu um o¿liwi te¿ wykonanie unikalnych zdjêæ po
zm roku.
Uczestnikom zostan¹ udostêpnione m apy Strefy, osiedla
Prypeæ i m iasta S³awutycz. Istnieje m o¿liwoœæ zakupu
dozym etrów TERRA-P MKS-05.
Poziom prom ieniowania pod sarkofagiem nie przekracza
poziom u w znanych polskich uzdrowiskach podgórskich, na
pozosta³ym terenie Strefy jest ni¿szy ni¿ œredni w Polsce.
Koszt wyjazdu: ~1 950 z³
W cenê wliczone s¹ 3 posi³ki dziennie od œniadania drugiego dnia do œniadania dnia szóstego. Podczas przejazdu
pierwszego dnia oraz indywidualnego zwiedzania Kijowa –
posi³ki we w³asnym zakresie (solidny obiad to oko³o 35
hrywien / ~14 z³otych); bilet do m etra 2 UAH / ~80 groszy.
Korzystna wym iana z³otówek – po przekroczeniu granicy,
rezerwa (dolary, euro) w kantorach, sieæ bankom atów.
Cena wyjazdu obejm uje ubezpieczenie.
O stateczna cena jest zale¿na od wielkoœci grupy, kursów
walut oraz rezerwacji hotelu w Kijowie.
Informacje i zapisy
strona:
em ail:
strefazero.org
[email protected]
02.04.2012

Podobne dokumenty