Listopad-Grudzień 2011

Komentarze

Transkrypt

Listopad-Grudzień 2011
PL ISSN 1897-6867
DZIELNICA XI m. Krakowa – PODGÓRZE DUCHACKIE
Kurdwanów – Piaski Wielkie – Wola Duchacka
Po przeczytaniu, przekaż dalej
Listopad – grudzień 2011
Egz. bezpłatny
Zdjęcie Adam Zabdyr
Nr 8 (40), Rok V
www.dzielnica11.krakow.pl
Szanowni Mieszkańcy
W Wigilijny Wieczór ustają waśnie i spory, radujemy się z narodzin Bożej Dzieciny.
Będziemy się spotykać z najbliższymi, życzyć sobie wiele radości i szczęścia.
Przyjdzie też czas na dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, rozpakowywanie prezentów.
Życzymy wszystkim Mieszkańcom Dzielnicy XI Wesołych Świąt, bez zmartwień i trosk,
za to w rodzinnej atmosferze i przy dźwięku pięknych polskich kolęd
oraz szczęśliwego Nowego Roku, w którym spełni się jak najwięcej Państwa planów i marzeń.
Zarząd i Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
2
DYŻURY
ZARZĄDU DZIELNICY XI
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Przedstawiamy Komisje (7)
Nadszedł czas na przedstawienie tematyki prac i zakresu
działalności ostatniej z Komisji Rady Dzielnicy XI.
Krzysztof Sułowski – Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XI
Kontrola
wewnętrzna
Wtorek w godz. 17.30 – 18.30
Piątek w godz. 12.00 – 13.00
W zakresie naszych kompetencji jest również reagowanie na skargi na działalność
Komisja Rewizyjna to swoista „kontrola we-
Zarządu. Ustalamy wówczas czy skarga jest za-
Janusz Kostrz – Wiceprzewodniczący Rady
wnętrzna”. Zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XI
sadna. Czy Zarząd przekroczył swoje kompe-
i Zarządu Dzielnicy XI
Podgórze Duchackie z 21 marca 2011 r., naszym
tencje lub nie dopełnił nałożonych nań obo-
Czwartek w godz. 18.00 – 20.00
zadaniem jest opiniowanie sprawozdań Zarządu
wiązków. W oparciu o poczynione ustalenia
z realizacji planu finansowego wydatków Dziel-
przedstawiamy Radzie naszą opinię i rekomen-
Stanisław Jaworski – Członek Zarządu Dzielnicy XI
nicy, rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu
dujemy określone dalsze postępowanie. W naj-
Środa w godz. 10.00 – 12.00
oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć
drastyczniejszych przypadkach możemy wnio-
przez Radę, ocena wywiązywania się Zarządu ze
skować o odwołanie Zarządu.
Jarosław Kajdański – Członek Zarządu Dzielnicy XI
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00
swoich zadań.
Innymi słowy, sprawdzamy czy uchwalony przez
Przewodniczący
Radę plan finansowy został przez Zarząd zrealizo-
Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XI
Jerzy Wolak – Członek Zarządu Dzielnicy XI
wany należycie, oceniamy – jeśli zajdzie taka sytua-
Krzysztof Mleczko
Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00
cja – które pozycje nie zostały zrealizowane wcale
lub w niewielkim stopniu. Z finansami wiąże się też
Komisja Rewizyjna jest jedyną, w której obo-
ogólna ocena działań Zarządu, wywiązywania się
wiązują obostrzenia dotyczące jej składu. Nie
BIURO DZIELNICY XI
z nałożonych na niego zadań (organizacja pracy
mogą w niej zasiadać przedstawiciele zarządu.
Ul. Wysłouchów 34, 30-611 Kraków
Rady, przygotowywanie własnych projektów
Celem takiego rozwiązania jest uniknięcie sy-
tel. 12 654 57 74, tel./fax 12 654 89 33
uchwał, reprezentowanie Dzielnicy).
tuacji, gdy kontrolowany sam siebie kontroluje.
www.dzielnica11.krakow.pl
Szopki na Woli
e-mail: [email protected]
Sekretariat Rady i Zarządu Dzielnicy XI czynny:
Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00
KURIER DZIELNICY XI
www.dzielnica11.krakow.pl
30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 34
Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej oraz Parafia Zmartwychwstania Pańskiego organizują Konkurs Szopek
pod hasłem „Kraków Panu Bogu i Światu”. Mogą w nim wziąć udział dzieci z całej Dzielnicy XI. Organizatorzy zachęcają
do przygotowywania szopek w domach i szkołach.
Ogłoszenie wyników 18 grudnia (po mszy św. o godz. 11.30) poprzedząją bezpłatne warsztaty szopkarskie
w Osiedlowym Klubie Kultury Wola Duchacka Wschód (budynek Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej 98)
odbywające się w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 18.00.
Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje zdolności manualne i zmysł artystyczny, poznają zasady budowania tradycyjnych szopek krakowskich, podstawowe informacje o stylach architektonicznych i wiele innych ciekawostek.
Pomysłodawcy zwracają się do wszystkich chętnych – firm, instytucji, osób prywatnych – o pomoc w zapewnieniu
nagród poprzez wsparcie finansowe lub przekazanie darów rzeczowych.
Kontakt: OKK Wola Duchacka Wschód, ul. Malborska 98, tel. 12 655 91 77.
tel. 12 654 57 74, 12 359 31 91, tel./fax 12 654 89 33
Redakcja: Krzysztof Duliński, kom. 502 659 625,
e-mail: [email protected]
Skład, łamanie i druk: Wydawnictwo Drukarnia
EKODRUK s.c., www.ekodruk.eu, tel. 12 267 36 60,
Drodzy Czytelnicy
To ostatni numer „Kuriera” w tym roku. Kolejny ukaże się w marcu 2012 r. Taki harmonogram wydań wynika z uwarunkowań związanych z budżetem Gminy Kraków, z którego jest finansowana nasza wspólna gazeta.
W najbliższych tygodniach wiele się będzie działo na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie – spotkania ze Świę-
Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
tym Mikołajem w szkołach i przedszkolach, występy jasełkowe, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, Walen-
Nakład: 6.000 egz. bezpłatnych
tynki., inne wydarzenia religijne i kulturalne. Wszystkie one są ważne i warte odnotowania na łamach „Kuriera”. Dlatego
Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysługujące jej
prawa, w tym do skracania, adiustacji tekstów, zmiany
tytułów oraz innych poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie zamówionych tekstów nie odsyłamy.
proszę o informowanie o nich, przygotowywanie relacji i zdjęć, przekazywanie materiałów do Rady Dzielnicy XI
(ul. Wysłouchów 34) lub mailowo: [email protected] lub [email protected]
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu jak najwięcej spokoju i radości, wielu okazji do
spotkań w rodzinnym gronie i wspólnego, radosnego kolędowania oraz Do Siego Roku 2012.
Krzysztof Duliński, Redaktor „Kuriera”
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
3
KURIER DZIELNICY XI
20 lat dzielnic
Cztery gminy z burmistrzami na czele czy prezydent i kilkanaście dzielnic pomocniczych? Przed takim dylematem stali przed 20 laty pracujący
nad kształtem krakowskiego samorządu. Podczas październikowych obchodów 20-lecia istnienia dzielnic przyznawano, że wybrany model się
sprawdził, że Kraków uniknął kłopotów Warszawy, gdzie zastosowano
podział na gminy.
Zasługi otrzymali Teodozja Maliszewska (Dzielnica IV Prądnik Biały) i Władysław Batko (Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki). Srebrnym
Krzyżem Zasługi uhonorowano Marię Słobodzian
(Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki). Brązowe
Krzyże Zasługi otrzymali Anna Świerta (Dzielnica
IX Łagiewniki - Borek Fałęcki), Zygmunt Włodar-
Uroczystości jubileuszowe podzielono na
Podczas dyskusji zwracano uwagę, że choć
czyk (Dzielnica XIII Podgórze) i Jerzy Ciepiela
dwie części – konferencję „Dzielnice – nasze
Kraków stawiany jest za wzór to i u nas wiele
(Dzielnica XIV Czyżyny). Okolicznościowymi me-
małe ojczyzny” oraz uroczystą sesję Rady
trzeba poprawić. Główne zastrzeżenia dotyczyły
dalami nagrodzono z kolei osoby najbardziej
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
współpracy między dzielnicami a Radą Miasta
zasłużone dla rozwoju krakowskiej samo-
Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kan-
Krakowa, liczenia się z opiniami samorządowców
rządności, m.in. byłych Prezydentów Miasta Kra-
celarii Prezydenta RP, przedstawił pomysły zmian
najniższego szczebla przez komisje merytoryczne
kowa i Przewodniczących Rady Miasta Krakowa.
w ustawie samorządowej. Zmierzają one do
Rady Miasta Krakowa i urzędników odpowied-
Podczas uroczystości rozstrzygnięto również
wzmocnienia udziału obywateli w rządzeniu
nich wydziałów Urzędu Miasta Krakowa,
dwa konkursy: fotograficzny „Moja Dzielnica
małymi ojczyznami. Miałoby temu sprzyjać m.in.
przepływu informacji z UMK i podległych mu jed-
wczoraj i dziś” oraz ten, w którym krakowianie
rozszerzenie konsultacji społecznych, wprowa-
nostek do dzielnic. Tadeusz Kołaczyk, jeden
wybierali hity 20-lecia dzielnic. W tym drugim
dzenie instytucji wysłuchania obywatelskiego
z byłych przewodniczących Rady Miasta Kra-
chodziło o wskazanie najlepszych przedsięw-
i obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
kowa, rzucił rewolucyjny pomysł – by wybory sa-
zięć, inicjatyw. Zwyciężyło dokonanie dzielnicy
Szczegółowe rozwiązania określałyby uchwały
morządowe odbywały się tylko w obrębie dziel-
XVII – rewaloryzacja Fortu 49 i adaptacja na
poszczególnych rad, które najlepiej znają lokalną
nic. Trzy osoby z najwyższą liczbą głosów
Młodzieżowy Dom Kultury. II miejsce przypadło
specyfikę. Jest też pomysł ustanowienia Nagro-
„awansowałyby” do Rady Miasta Krakowa. Zda-
Dzielnicy VIII Dębniki, która uchroniła Park
dy Obywatelskiej dla osób budujących dialog
niem pomysłodawcy, taki model rozwiązałby
Dębnicki przed zakusami deweloperów. III lo-
obywatelski, pracujących nad rozwojem lokal-
problemy z przepływem informacji, opinii.
katę zajęła nasza dzielnica. Doceniono
nej samorządności. Olgierd Dziekoński podkreś-
Obchody 20-lecia powstania dzielnic były
lał, że przyjęte w Krakowie rozwiązania są swo-
okazją do uhonorowania odznaczeniami pań-
istym wzorcem, na który patrzą twórcy nowej
stwowymi samorządowców od początku pra-
ustawy.
cujących dla swoich małych ojczyzn. Złote Krzyże
owocną współpracę wielu środowisk dla
utworzenia Parku Duchackiego.
Tekst i zdjęcie: Krzysztof Duliński
Dominik Jaśkowiec, Radny Miasta Krakowa,
Przewodniczący Komisji Rady Miasta Krakowa
ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego, szczegółowo
przedstawił kierunki prac nad zmianami w ustawie samorządowej. Dla dzielnic najważniejsze są
pomysły zmierzające do zwiększenia efektywności ich działania, zważania na ich opinie. Wiąże
się to z oczekiwaniami mieszkańców, którzy
chcą, by samorząd był usługodawcą usług publicznych, zajmował się remontem dróg i chodników, tworzeniem obiektów sportowych, troską
o obiekty gminne i zieleń. Krakowskie doświadczenia pokazują, że takie problemy najlepiej rozwiązywać na najniższym szczeblu samorządności, gdzie da się ustalić ich hierarchię.
Wzmocnieniem prestiżu dzielnic byłoby
umożliwienie im występowania z inicjatywą
uchwałodawczą na forum rady miasta, przeprowadzanie wyborów do obu stopni samorządu wg
tych samych zasad (m.in. taki sam zakres ciszy wy-
Obchodom jubileuszu 20-lecia istnienia krakowskich dzielnic pomocniczych towarzyszyła
borczej, obowiązywanie kodeksu wyborczego).
wystawa fotograficzna dokumentująca przeobrażenia jakie zaszły w naszych małych ojczyznach
4
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Z obrad Rady Dzielnicy
Wniosek o dach
Dla niepełnosprawnych
Rada Dzielnicy XI wystąpiła do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady
Zatwierdzony przez Radę Dzielnicy XI plan zadań powierzonych dziel-
Miasta Krakowa o ujęcie w projekcie budżetu miasta na rok 2012 pienię-
nicy w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012 obej-
dzy na dokończenie budowy hali na terenie Klubu Sportowego „Orzeł”
muje następujące pozycje:
Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej.
1. Turnus dla osób niepełnosprawnych, z programem usprawniającym
To kolejny dowód na determinację radnych, by doprowadzić tę inwestycję do końca. W tym roku, dzięki pieniądzom przyznanym przez Radę,
i integracją, w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu dorosłych – 50.000 zł.
udało się postawić ściany zewnętrzne. Do zrobienia pozostał dach.
2. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wszyscy mają nadzieję, że mimo trudnej sytuacji finansowej miasta,
(budowa podjazdów przy przychodni przy ul. Wysłouchów oraz przy
znajdą się fundusze na dokończenie tej inwestycji. Przemawia za tym prio-
XXIX LO przy ul. Cechowej) – 51.000 zł.
rytetowe traktowanie inwestycji, które są już na ukończeniu, fakt, że
3. Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie, dla dorosłych – 5.000 zł.
byłaby to jedyna hala sportowa w tej części miasta oraz obietnica Prezy-
4. Dofinansowanie terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, w ramach
denta Jacka Majchrowskiego, że będzie dążył do zakończenia budowy
działalności Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul.
tego obiektu jak najszybciej.
Sas-Zubrzyckiego – 5.000 zł.
Na dotychczasowe prace wydano kilka milionów złotych. Ważne, by
obiekt jak najszybciej przykryć, by mury nie były narażone na działanie
szkodliwych czynników atmosferycznych.
Tak i Nie
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt rozbudowy zespołu budynków
dla osób w podeszłym wieku wymagających opieki przy ul. Wielickiej.
Drogi, chodniki, oświetlenie
Ustalona została lista rankingowa prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia na rok 2012. Znalazły się na niej:
1. Ulica Bojki – remont jezdni i chodnika od ulicy Stojałowskiego, strona
lewa, do bloku 9.
Uznali, że inwestycja nie wpłynie na pogorszenie warunków życia okolicznych mieszkańców, gdyż jest „rozwinięciem” już istniejącej placówki.
Wydali za to negatywną opinię nt. pomysłu wzniesienia budynku wielorodzinnego przy ul. Malborskiej. Czterokondygnacyjny obiekt – zdaniem
radnych – nie pasuje do niskiej, jednorodzinnej zabudowy w okolicy. Do-
2. Ulica Malborska – remont chodnika od nr 136.
datkowo, zaplanowany przez dewelopera niski wskaźnik miejsc parkin-
3. Ulica Macedońska – remont jezdni od ulicy Serbskiej do ulicy Sułkow-
gowy budzi obawy, że mieszkańcy nowego budynku będą parkowali na
skiego.
okolicznych wąskich uliczkach, co pogorszy komunikację w tym rejonie.
4. Ulica Macedońska – remont chodnika od ulicy Dauna do ulicy Sułkowskiego.
5. Ulica Widnokrąg – poprawa przejezdności.
6. Ulica Szkolna – odcinek od ulicy Malborskiej do ulicy Zmartwychwstania Pańskiego.
7. Ulica Łużycka – remont chodnika od stacji Orlen do ulicy Tuchowskiej.
Potrzeby remontowe szkół
Radni zaakceptowali przygotowaną przez Komisję Edukacji listę rankingową prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2012 roku:
8. Ulica Cechowa – remont chodnika od ulicy Bojki do XXIX Liceum Ogólnokształcącego (bez wymiany krawężnika).
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 1
9. Ulica Skowronia – wymiana uszkodzonych krawężników.
– wymiana drzwi zewnętrznych – 11.300,00 zł
10. Ulica Marcowa – remont chodnika od posesji 11a do ulicy Łużyckiej.
– kontynuacja wymiany stolarki okiennej i przeszkleń – 31.800,00 zł
11. Ulica Trawniki – Niepokulczyckiego – remont drogi.
12. Ulica Algierska – remont drogi.
13. Ulica Heila – remont chodnika od bloku 16 do przystanku autobusowego.
14. Ulica Storczykowa – wykonanie krótkiego, brakującego odcinka chodnika.
15. Ulica Białoruska – remont fragmentu chodnika.
Środki przyznane do dyspozycji Rady Dzielnicy XI nie wystarczą na wykonanie kompleksowych prac. Wiosną odbędzie się przegląd wytypowa-
2. Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek, ul. Wysłouchów 28
– remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej – 40.000 zł
3. Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98
– montaż termoregulatorów na instalacji c.o. – 20.000 zł
– kontynuacja wymiany stolarki okiennej – 60.000 zł
– kontynuacja remontu instalacji elektrycznej – 20.000 zł
nych ulic i do remontu wybrane zostaną najbardziej zniszczone odcinki.
4. Gimnazjum 28, ul. Bujaka 15
Remont w żłobku
5. Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16
– remont podłogi dużej sali gimnastycznej – 80.000 zł
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zaproponowała, a Rada Dzielnicy XI przychyliła się do propozycji, by w 2012 r. pieniądze przeznaczone
na prace remontowe w żłobkach, czyli 10.000 zł, wydać na remont chodnika (dojścia do placu zabaw) oraz zabezpieczenie nieczynnego brodzika
w Żłobku Samorządowym nr 32 przy ul. Wysłouchów 47.
– remont sanitariatów uczniowskich na II piętrze – 70.000 zł
6. Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20
– remont sanitariatów – 43.000 zł
7. Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31
– wymiana stolarki okiennej – 63.300 zł
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
KURIER DZIELNICY XI
8. Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17
– kontynuacja remontu sanitariatów – 55.000 zł
9. Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10
8. Nasadzenie drzewek i krzewów wg wskazań Dzielnicy XI:
–
ul. Bochenka
–
ul. Lecha
– cyklinowanie trzech sal na II piętrze oraz korytarza – 15.000 zł
–
ul. Malborska (przy kapliczce)
– malowanie szatni, holu i dwóch sal na I piętrze – 15.000 zł
–
ul. Halszki (w kierunku Parku Kurdwanów)
10. Przedszkole nr 32, ul. Czarnogórska 16
– wymiana ogrodzenia – 10.000 zł
11. Przedszkole nr 32, ul. Serbska 2 (filia)
– remont sanitariatów (kontynuacja) – 25.000zł
5
9. Doposażenie Parku Duchackiego (ławki, kosze)
Radni zaakceptowali przygotowane propozycje.
Ostateczny zakres prac uzależniony będzie od środków, które zostaną
przekazane do dyspozycji.
12. Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1
– remont sanitariatu, z wymianą pionów kanalizacyjnych – 35.000 zł
13. Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2
Znak zapytania
Ponownie pojawiły się „ciemne chmury” nad pomysłem utworzenia
– cyklinowanie oraz malowanie trzech sal – 21.000 zł
Parku Duchackiego. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że zaplano-
– wymiana części ogrodzenia – 12.000 zł
wane na następne lata raty za wykup terenu będą wchodziły w wartość
14. Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a
– przełożenie i uzupełnienie opaski wokół budynku – 12.000 zł
– wymiana grzejników c.o. i montaż termoregulatorów – 18.000 zł
15. Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4
– kontynuacja remontu sanitariatów, wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych – 30.000 zł
długu miasta, co jest niekorzystne dla Krakowa ocierającego się o dopuszczalny poziom zadłużenia.
W aktualnej wersji projektu budżetu miasta na rok 2012 nie przewidziano pieniędzy na wykup terenu pod park. W związku z tym planowane
jest spotkanie przedstawicieli radnych Dzielnicy XI z Przewodniczącym
Rady Miasta Krakowa w celu wyjaśnienia sytuacji, wywiązania się miasta
z ustaleń poczynionych z właścicielami parku, obietnic złożonych zwo-
Zielone priorytety
lennikom zachowania parku, uchronienia tego terenu przed zabudową.
Komisja Zieleni i Ochrony Środowiska przygotowała listę rankingową
zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie tworzenia, modernizacji
i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów, wraz
z małą architekturą. Znalazły się na niej:
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów, przy ul. Cechowej, Gromady Grudziąż, Heila, Malborskiej, Gromady Grudziąż 21, Mochnackiego (tereny zielone).
2. Doposażenie placówek szkolno-wychowawczych, przedszkoli i ogródków jordanowskich w urządzenia sportowo-rekreacyjne i zabawowe:
– Przedszkole nr 33, ul. Rżącka – huśtawka, ławeczka
– Przedszkole nr 6, ul. Bujaka – urządzenia zabawowe, 3 szt.
– Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 – duże urządzenie zabawowe
– ogródek jordanowski ul. Podedworze – urządzenia do ćwiczeń dla
młodziezy, 3 szt. – projekt
– ogródek jordanowski, ul. Heila – duże urządzenie zabawowe.
3. Doposażenie placów zabaw w urządzenia sportowo-rekreacyjne i zabawowe na terenie Dzielnicy XI, w tym wykonanie bezpiecznych nawierzchni:
– Park „Kurdwanów” – duże urządzenie zabawowe
4. Remont ogrodzeń ogródków jordanowskich – ul. Cechowa
5. Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci wg wskazań Dzielnicy XI:
– ogródek jordanowski ul. Heila - ławki
– Park „Kurdwanów” - ławki
– park przy ul. Heila – kosz na psie odchody
– ul. Kordiana – kosz na śmieci przy przystanku MPK
– ul. Nowosądecka – ławki i kosze na śmieci
– ul. Witosa – ławki i kosze na śmieci (od pętli tramwajowej do ul. Łużyckiej)
6. Remont chodników na zieleńcach, tereny Dzielnicy XI:
– teren zielony przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Heila
7. Porządkowanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej wg zgłoszeń
Dzielnicy XI.
Zmiany na gorsze
W marcu pisaliśmy o przygotowaniach do remarszrutyzacji, czyli opracowania nowej siatki połączeń krakowskiej komunikacji zbiorową. Pierwszym krokiem było zebranie opinii mieszkańców wyrażonych w ankietach.
Po przeanalizowaniu opinii, uwzględnieniu możliwości finansowych miasta
i dostępnego taboru, naukowcy ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawili warianty zmian. Wszystkie
zakładają wycofanie autobusów z wokół Plant, zminimalizowanie odcinków,
gdzie linie autobusowe i tramwajowe pokrywają się, zwiększenie częstotliwości
kursowania pojazdów, by czas oczekiwania był krótszy. Siatka połączeń ma opierać się na liniach jadących z jednego końca miasta na drugi, uzupełnionych trasami krzyżującymi się z nimi.
Odnośnie Dzielnicy XI proponuje się pozostawienie trzech linii tramwajowych.
W wariancie W1 byłyby to 9 (do Mistrzejowic przez ul.Grzegórzecką, Mogilską),
13 (do pętli Krowodrza Górka przez Rondo Mogilskie i tunel) oraz 14 (do Bronowic).
W W2 pozostałaby linia 6 oraz linie 5 (do pętli Krowodrza Górka) oraz 18 (do pętli
Pleszów przez ul. Starowiślną i Mogilską). W przypadku linii autobusowych największe zmiany dotyczyłyby linii184. W jednej wersji kursowałaby ona z Kurdwanowa tylko do nowego dworca przy ul. Powstańców Wielkopolskich, a w drugiej
wersji z Prądnika Czerwonego do Akademii Krakowskiej. Komunikację z Nową
Hutą zapewniałaby linia 174 na nowej trasie, do Kombinatu.
Przedstawione propozycje będą analizowane w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu, który jest zleceniodawcą zadania. Radni Dzielnicy XI oceniają je jednoznacznie negatywnie. Uważają, że nie uwzględniono w nich, że pętla
tramwajowa na os. Kurdwanów to punkt przesiadkowy dla dojeżdżających spoza
Krakowa samochodami, że wielu mieszkańców tej części miasta pochowało swoich bliskich na cmentarzu batowickim, że dzielnica wciąż się rozbudowuje i potrzebne jest raczej wzmocnienie oferty komunikacji zbiorowej a nie jej ograniczenie. W opinii radnych, obecnych układ wydaje się optymalny, wymaga jedynie
drobnych korekt.
Negatywna opinia o proponowanych zmianach, wraz z argumentami, została zawarta w piśmie przesłanym do twórców propozycji przez Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI Krzysztofa Sułowskiego.
KD
6
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Piaskownica dla każdego
Klub Kultury Piaskownica na os. Piaski Nowe działa już od sierpnia,
ale dopiero w październiku odbyło się jego oficjalne otwarcie.
Otwarcie klubu było okazją do uhonorowania osób szczególnie zaangażowanych w jego
powstanie. Znaleźli się wśród nich m.in. Michał
Święć (jeździł na wszystkie spotkania, woził
swoim samochodem osoby z dzielnicy), Jerzy Pal
(napisał program dla klubu), Jarosław Kajdański
(autor wielu pomysłów i działań na rzecz
placówki), Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Bochenka 16 (dofinansowała remont pomieszczeń),
Marta Perucka-Tytko (dyrektor Domu Kultury
„Podgórze”, którego filią jest KK „Piaskownica”)
oraz Rada Dzielnicy XI reprezentowana przez jej
Przewodniczącego Krzysztofa Sułowskiego (dofinansowała wyposażenie klubu, obiecała wspierać jego działalność).
Podsumowując część oficjalną spotkania,
Krzysztof Stanek życzył gospodarzom klubu
i jego gościom, by placówka tętniła życiem i oferowała to, czego oczekują mieszkańcy. Z kolei
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI Krzysztof Sułowski (z lewej) odbiera
Krzysztof Sułowski wyraził nadzieję, że w „Pia-
podziękowania dla Rady Dzielnicy XI z rąk Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe”
skownicy” będzie można miło i ciekawie spę-
Krzysztof Stanka. Z prawej Marcin Toczek, kierownik Klubu Kultury „Piaskownica”.
dzać czas bez konieczności jeżdżenia do centrum, poszukiwania rozrywki daleko od miejsca
Do 1990 r. w pawilonie przy ul. Łużyckiej
działał Spółdzielczy Dom Kultury „Piaskownica”.
rektorem Domu Kultury „Podgórze” przyniosły
Po jego likwidacji lokal przechodził z rąk do rąk,
Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązała się
a wśród mieszkańców, co pewien czas wracały
wyremontować pomieszczenia i dostosować je
wspomnienia prowadzonej tu działalności kul-
do potrzeb klubu kultury, Rada Dzielnicy XI zde-
turalnej, pojawiały się marzenia o reaktywacji
cydowała się wesprzeć wyposażenie placówki
klubu. W 2010 r. oczekiwania mieszkańców
kwotą 35 tys. zł, a władze miasta wzięły na sie-
„spotkały się” z zapałem kilku osób, które po-
bie pozostałe koszty związane z wyposażeniem
stanowiły doprowadzić do wznowienia działal-
i utrzymaniem. W efekcie na 300 m. kw. jest
ności klubu. Mowa o radnych Dzielnicy XI. Jerzy
przestronna sala widowiskowa, kilka pracowni,
Pal, Michał Święć i Jarosław Kajdański, wspie-
toalety i pokój kierownika. Stało się to zaledwie
rani przez Prezesa Spółdzielni „Piaski Nowe”
w ciągu niespełna roku od pierwszych podję-
Krzysztof Stanka, zabiegali u władz miasta
tych działań.
o wzbogacenie kulturalnej mapy osiedla
zamieszkania.
wypracowanie porozumienia.
Podczas
październikowej
uroczystości,
o nową placówkę. Wizyty u Dyrektora Wydziału
z udziałem przedstawicieli UMK i Rady Miasta
Kultury Urzędu Miasta Krakowa, Prezydenta
Krakowa, wielokrotnie podkreślano, że jak jest
Miasta Jacka Majchrowskiego, rozmowy z Dy-
dobry pomysł, zgodna współpraca, chęć
rozłożenia wysiłku finansowego na kilka podmiotów, to są też szybkie efekty. Prezes Stanek
Próbką tego, że na osiedlu też może wy-
zwrócił uwagę, że klub będzie służył nie tylko
stąpić gwiazda był recital Zbigniewa Wodec-
dzieciom i młodzieży, ale i seniorom. Różno-
kiego. Bardziej pasuje chyba słowo spotkanie ze
rodne propozycje dla młodszych mają ich od-
Zbigniewem Wodeckim, bo artysta śpiewał,
ciągnąć od komputerów, pozwolić zapomnieć
opowiadał dowcipy, rozmawiał z publicznością,
o nudzie, która skłania do nierozsądnych za-
nawiązał z nią doskonały kontakt. Dał się poz-
chowań. Z kolei starsi znajdą tu możliwość rea-
nać nie tylko jako wokalista, muzyk, ale i wspa-
lizacji swoich pasji, warunki do spotkań
niały gawędziarz.
we własnym gronie.
Tekst i zdjęcia K. D.
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
7
KURIER DZIELNICY XI
Historia piękna… straszna… nasza
Zbliżenie
Wytrzymam? Jak bardzo można być odważnym, gdy na ramieniu przycupnął strach? Czy
Kilkadziesiąt minut skręconego materiału. Jak,
uda się przesunąć granice odczuwanego bólu,
gdzie ciąć? Tu przebitki, tam wymyty obraz, bez-
poza obszar wstydu?
nadziejne światło!! Szymon nic nie mówi, ale
To już niemal trzydzieści lat
widać, że go ponosi. „Amatorszczyzna!” – syczy
Czas nie zatarł śladów, choć „ta nasza młodość
Artur i… wrzuca strzęp dialogu dzieciaków.
z kości i krwi
ta nasza młodość co z czasu kpi
Ujęcie pierwsze –
rozbita narracja
(…)
jak para skrzydeł zwiniętych w nas”
Kolejny 10 listopada. To czas szczególny w ży-
Kamera z ręki…
ciu społeczności naszego gimnazjum. W przeddzień rocznicy Odzyskania Niepodległości obcho-
popadać w zbytni patos ? I nie krępować usztyw-
dzimy Święto Szkoły. Uroczystości rozpoczynają
nieniem, skrywanych wprawdzie, ale żywych
się mszą świętą w kościele p.w. Podwyższenia
emocji? Daty znamienne, doświadczenia na
Krzyża Świętego. – Wiesz, co to znaczy?
miarę pokoleń naszych dziadków, rodziców czy
W tym roku mszę zakończyło wyjątkowe
nas samych…Kim byliśmy, jesteśmy, będziemy?
się, krzyczy, ucieka.
Kamera nieruchomo…
Trzy krótkie scenki w pokoju przesłuchań.
Tekstu niewiele. Rożne postawy wpisane w kon-
przesłanie Prezesa Oddziału Małopolskiego
Związku Piłsudczyków Edwarda Wilhelma Jan-
Kordon w zwartym szyku. Tłum rozprasza
Kamera z ręki…
dycję ludzką. Trzy symboliczne historie: upadku,
kowskiego. Dotyczyło istoty patriotyzmu. Pod-
Biel ogromnego ekranu wypełnia projekcja
pozornego zwycięstwa, niezłomności. To też
kreślało potrzebę pielęgnowania w sobie posta-
multimedialna – animacja granic Polski od 990 do
nasze drogi do Niepodległej. Czy te znaki są czy-
wy dumy narodowej.
2010 roku. Z widowni dobiega delikatny sopran
telne i dzisiaj? Scenę finałową zaprezentowanej
Te trudne zadania wpisują się w tradycje kul-
trzyletniej Asi. Odpowiada na pytania starszego
etiudy zamyka koda „Wolność jest w nas”.
tywowane w naszej szkole, której patronuje
brata – gimnazjalisty:„Kto ty jesteś?” Dziewczynka
Marszałek Józef Piłsudski.
trzyma w rączce dwa baloniki – biały i czerwony.
Ujęcie drugie…
Stop – klatka
Dzieci wchodzą na scenę. Sekwencję zamyka
Gdy wielu z nas brało udział w wydarzeniach
„Marsz Pierwszej Kadrowej”. Ponad dwieście
na terenie szkoły, liczna grupa uczniów uczest-
głosów śpiewa ulubioną pieśń Marszałka Józefa
niczyła w Biegu Niepodległości. Trasa sztafety
czyciele, pierwsi zaproszeni goście. Gwar, uś-
Piłsudskiego. Dzieciaki skaczą z radości.
prowadziła śladami przemarszu Pierwszej Kad-
miechy, pośpieszne zajmowanie miejsc. Aula
– Jesteśmy wolni, wolni!!
rowej. To miejsca ważkie w drodze polskiego
wypełnia się. Cichnie. Fanfary. Wprowadzono
– Wolni ?! A co to znaczy?
wybijania się na niepodległość.
Sztandar Szkoły, wraz z reprezentacją „Biegu
– Niepodległość!!
Niepodległości”. Rozbrzmiewają dźwięki Ma-
– Niepodległość? To trudne słowo, pomóż
Pojawiają się kolejne grupy młodzieży, nau-
zurka Dąbrowskiego, wszyscy śpiewają.
je zrozumieć?
patronowi szkoły Józefowi Piłsudskiemu. Bieg
Niepodległości odbył się już po raz czternasty.
Kolejna komenda – pierwszoklasiści składają
ślubowanie. Następuje odprawa pierwszej sztafety,
Święto Szkoły to wyjątkowe chwile dla
społeczności Gimnazjum nr 28, gdy oddaje hołd
Wizualizacja, rekonstrukcje
Blisko, coraz bliżej…
w której biegnie również Pan Dyrektor. Uroczyste
Spięte klamrą ballady Makowieckiego
złożenie kwiatów pod tablicą honorową poświę-
„Błogosławiony płynie czas”, obrazy odwagi Inki,
Swoistym dopełnieniem ekspresji tego spot-
coną Patronowi. Krótkie, acz ciepłe wystąpienie
maltretowanej w katowni UB i rozstrzelanej
kania stały się króciutkie sekwencje rozmów
Pani Dyrektor zamyka oficjalną część uroczystości.
w 1946. Widownia zastygła w ciszy.
przeprowadzonych wśród uczniów, gości, nau-
Ujęcie trzecie…
W odpowiedzi na ostatnią sekwencję obrazu
czycieli. Pytania o patriotyzm, wolność, niepo-
wśród widzów podnoszą się okrzyki: „Cześć bo-
dległość kierowano do wszystkich. Niektórzy
Mrok, spiżowe tony „Bogurodzicy”. Na scenę
haterom”, „Chcemy prawdy… wolności”. Zamie-
dorośli, widząc przepytujących, Szymona i Ar-
wychodzą dziewczęta, niosąc płonące znicze.
szanie. Konsternacja. „Chodźcie z nami” – lecą
tura, z kamerą, dyskretnie i pośpiesznie się od-
Ich światło wydobywa z ciemności kolejne, na-
ulotki, grupa demonstrujących zmierza ku scenie.
dalali. Czyżby oczywistość pytań była aż tak krę-
pisane, jakby na murze, znaczące daty: 1918…
Jest ich wielu. Twarze jasne, czujne. Kasia
pująca? A może wkraczały one zbyt mocno
1944… 1956… 1980… i znamienne słowa:
poprawia spódniczkę. Nawet teraz chce ładnie
„Wolność jest w nas”.
wyglądać. Tych dwóch chłopców z przodu…
w szczerość, intymność odpowiedzi?
Halina Płońska-Murzańska
O, i jeszcze kolejnych trzech… Tłum gęstnieje.
Zbliżenie
Jak opowiedzieć tym młodym ludziom tysiącletnią historię naszego narodu? Jak mówić, by nie
Najmłodsi trzymają się za ręce, skandują: „Bóg!
Honor! Ojczyzna!”. Ręce wyciągnięte w górę,
palce ukazują znak Victorii.
Film opisany w tekście można obejrzeć na portalu
youtube pod tytułem:
Święto Szkoły – GIMNAZJUM 28 w KRAKOWIE
Tagi: Święto Szkoły, GIMNAZJUM 28
8
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Sprawy mieszkańców
Więcej patroli
Mieszkańcy ul. Kijanki zwrócili się z prośbą
o zwiększenie liczby patroli straży miejskiej i policji w ich okolicy. Argumentują, że w ostatnim
czasie znacznie zwiększyła się liczba aktów wandalizmu, głównie malowania napisów na ścianach. Na dowód przesłali bogaty zestaw zdjęć.
Sprawą zajęła się Komisja Bezpieczeństwa
i Praworządności Rady Dzielnicy XI, która przekazała sygnał od mieszkańców służbom porządkowym, uczulając je na zwracanie bacznej
uwagi na wszelkie akty wandalizmu.
W piśmie skierowanym do Rady Dzielnicy XI
W liście do Rady Dzielnicy XI mieszkańcy tej
wskazują, że korzystają z nich także okoliczni
okolicy proszą o interwencję w ZIKiT, wykona-
mieszkańcy, a tymczasem ich stan techniczny
nie niezbędnych prac, które rozwiążą problem.
zagraża zdrowiu użytkowników (popękane
płytki, rozsypujące się krawężniki) i stanowi
technicznemu pojazdów (głębokie dziury).
Wspólnota jest gotowa partycypować
w kosztach niezbędnych prac.
Parking przy Orliku
Grupa rodziców, których pociechy uczestniczą w zajęciach na boisku Orlik przy ul. Bujaka,
wystąpiła z inicjatywą wybudowania parkingu
przy wejściu na obiekt. Przekonują, że przy-
Niebezpieczne skrzyżowanie
11 października uczeń Szkoły Podstawowej
Nadmierny hałas
wożąc dzieci na treningi nie mają gdzie zostawić samochodu, bezpiecznie się zatrzymać.
nr 27 został potrącony na skrzyżowaniu ulic
Pomysł wydaje się tylko połowicznie tra-
Łużyckiej, Bochenka i Kijanki. To miejsce, o któ-
fiony. Faktycznie, można by nieco przebudować
rego dodatkowe oznakowanie już wcześniej
podjazd do obiektu, by łatwo było zjechać z ul.
prosiła dyrekcja szkoły. Po tym wydarzeniu raz
Halszki, zatrzymać się na chwilę i odjechać. Bu-
jeszcze wystąpiono do Zarządu Infrastruktury
dowanie większego parkingu wydaje się nie-
Komunalnej i Transportu o zwrócenie uwagi na
uzasadnione, gdyż nieco wyżej, na ul. Bujaka,
bezpieczeństwo w tym miejscu.
istnieje możliwość parkowania.
Mieszkańcy ulicy Zielonej nadal skarżą się na
ZIKiT odpisał błyskawicznie. Urzędnicy prze-
działający tam warsztat samochodowy. Prze-
konują, że nie można wymalować biało-czer-
szkadzają im hałas oraz szkodliwe substancje
wonych pasów o jakie wnioskuje dyrekcja
wydobywające się z budynku. Przekonują przy
szkoły, gdyż można je umieszczać jedynie
tym, że firma działa bez niezbędnych zezwoleń.
w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z obiektów,
Dyrekcja szkoły, nauczyciele, biblioteka-
Tekst i zdjęcia DUL
Podziękowanie
Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Prawo-
w których przebywają dzieci w wieku 7 – 15 lat.
rze oraz uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
rządności przekazali sprawę do zbadania przez
Zdaniem urzędników, wystarczy postawienie
nokształcących Integracyjnych nr 7 składają
straż miejską. Zdaniem radnych, przede wszyst-
znaku ostrzegawczego „Uwaga dzieci”.
podziękowania Radzie Dzielnicy XI za przekazanie środków na wykonanie nowych re-
kim trzeba sprawdzić czy warsztat działa legalnie, a jeśli tak, to czy nie są przekraczane obowiązujące normy emisji hałasu i zanieczyszczeń.
Konieczny remont
Lodowisko na ulicy
gałów do biblioteki.
Nadchodzi zima i część ulic Heltmana i Stoi-
„Żółto-zielone” regały stanęły w czytelni
gniewa znów może zamienić się w lodowisko.
oraz w wypożyczalni. Dzięki nim, biblioteka
Wszystko za sprawą niedrożnego cieku wodnego,
stała się jeszcze bardziej przyjazna, a Czy-
Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej przy
który nie ma ujścia. W efekcie woda wylewa się na
telnicy mają jeszcze lepszy dostęp do stale
ul. Gromady Grudziąż proszą o remont parkingu
ulicę lub zalewa garaże bloków przy ul. Heltmana
uzupełnianego księgozbioru.
i chodnika przebiegającego przy ich bloku.
40 E i F oraz przy ul. Stoigniewa 25 i 27.
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
20 złotych łapówki
W wyborczą niedzielę (9 października) patrol
9
KURIER DZIELNICY XI
Kalejdoskop dzielnicowy
Straży Miejskiej Miasta Krakowa przyjął zgłoszenie dotyczące niszczenia zieleni. Okazało się, że
„Ślad w mojej wyobraźni”. To już dziewiąty zbiór
wielkie bitwy polskiego oręża w czasie II wojny
młody człowiek zrywał także plakaty wyborcze
wierszy tej cenionej poetki „specjalizującej się”
światowej. Artysta ukrywający się pod pseudo-
przy ul. Nowosądeckiej. Podjęto wobec niego
w delikatnych utworach poświęconych różno-
nimem Rage namalował ORP Grom płynący pod
interwencję i poinformowano o wykroczeniu
rodności ludzkich uczuć.
Narvik, zmagania pod Tobrukiem, bitwę lot-
Podczas spotkania utwory poetki śpiewała
jakie popełnił.
Mężczyzna długo odmawiał okazania doku-
Niezależna Grupa Teatralna Porfirion.
W trakcie oczekiwania na przyjazd radiowozu,
oczywiście miejsca na wspomnienie o patronie
szkoły – płk. Hubalu.
mentów, odmówił też podania danych ustnie.
Strażnicy wezwali więc funkcjonariuszy policji.
niczą o Anglię i inne wydarzenia. Nie zabrakło
Jesienne Spotkania
z Poezją i Muzyką
Cieszą artystyczne formy graffiti wykonywane
w miejscach uzgodnionych, z określonym prze-
chłopak wyjął banknot dwudziestozłotowy
Jesień sprzyja nostalgii, zadumie, wsłucha-
kazem. Duża w tym zasługa Streetworkerów
i położył go na notatniku strażnika sugerując,
niu się w poezję i muzykę. Stąd pomysł Domu
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i działa-
jak się wyraził, „ugodowe” rozwiązanie sprawy.
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów
czy Osiedlowego Klubu Kultury Wola Duchacka
Poinformowany, że taka propozycja jest
Nowy” zorganizowania spotkania z poetami
Wschód, którzy dążą do ucywilizowania graffiti.
przestępstwem stwierdził: „dobra, dobra”
i muzykami. Podczas spotkania wystąpili, m.in.
Dlatego zorganizowali w październiku warsztaty
i machnął ręką. Młodzieńca, wraz z banknotem,
Marek Porąbka, Danuta Perier-Berska, Alicja
graffiti prowadzone przez Rage’a. Każdy chętny
przekazano policjantom.
Tanew, Marcin Korbut i Mariusz Skubida.
mógł pokazać swoje umiejętności na sztalugach
rozstawionych na szkolnym boisku.
Poetka miłości
Historia sprayem pisana
W październiku odbyła się promocja tomiku
Na murach Gimnazjum nr 27 przy ul. Mal-
poezji Danuty Perier-Berskiej zatytułowanego
borskiej powstało graffiti przypominające
Uroczyste odsłonięcie murału zaplanowano na 9 grudnia, na godz. 18.00.
Tekst i zdjęcia Krzysztof Duliński
Wykonane zadania
Alejka z kostki brukowej na terenie Przedszkola Samorządowego
Remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Wspólnej.
nr 22. Zdjęcie Katarzyna Koluch
Zdjęcie Krzysztof Duliński
10
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Ślubujemy...
Założenie tornistra na ramiona, odrobienie pierwszych zadań domowych nie oznacza, że jest się już pełnoprawnym uczniem. Trzeba jeszcze złożyć ślubowanie. Oto jak wyglądał ten szczególny dzień dla pierwszaków
w dwóch szkołach na terenie naszej dzielnicy.
... dbać o Pani nerwy
przy udziale dobrych wróżek i akompaniamen-
sens najtrafniej oddają słowa śpiewanej przez
W Szkole Podstawowej nr 162 ślubowanie
cie wpadających w ucho piosenek, najmłodsi
maluchów piosenki: …musisz przyrzec, że bez
odbyło się 7 października. W bajkowej scenerii,
uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie. Jego
przerwy, będziesz dbał o pani nerwy, będziesz
uczył się starannie, zachowywał nienagannie… gdy umowa taka stanie – to
jest właśnie ślubowanie ☺. Dotknięcie
czarodziejskiego ołówka oznaczało pasowanie na uczniów Szkoły. Po uroczystości, dzieci, w towarzystwie nauczycieli
i rodziców, udały się do klas, gdzie
otrzymały legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy. Na wszystkich czekał też słodki poczęstunek – podsumowanie tego pełnego wrażeń dnia.
Bożena Płaszewska
Najpierw ślubowanie…
a potem pasowanie na ucznia
... słuchać i przytulać dzieci
W Szkole Podstawowej nr 27 do ślubowania przystąpiło 97 dzieci,
w tym 26 sześciolatków. Po prawie dwumiesięcznej nauce uczniowie udowodnili, że są godni stać się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Dzieci, wraz z wychowawczyniami, przygotowały i przedstawiły program artystyczny, w którym pokazały, że potrafią pięknie śpiewać
i recytować. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami rodziców.
Do braci uczniowskiej maluchy zostały przyjęte przez uczniów klas
czwartych, którzy zapewnili, że będą służyć im bezinteresowną pomocą,
gdy szkolne życie okaże się zbyt trudne.
Najważniejszą częścią uroczystości był moment ślubowania. W obecności dyrekcji szkoły i zgromadzonych gości pierwszoklasiści złożyli obietnice szkole, rodzicom i ojczyźnie. Po raz pierwszy, obok uczniów ślubowali także ich rodzice. Obiecali, że będą uważnie słuchać swoich dzieci,
a także często je przytulać, pamiętając, że każdy uczy się na błędach.
Tę część uroczystości zakończyło tradycyjne dotknięcie ramienia
każdego ucznia wielkim ołówkiem, którego dokonały dyrektor Alicja
Kostrz i wicedyrektor Elżbieta Kaltenberg.
Dumni z siebie i pełni wrażeń pierwszoklasiści udali się do swoich klas,
gdzie czekały na nich dyplomy i smaczny poczęstunek.
Wszystkim pierwszakom życzę wspaniałych wyników w nauce.
Joanna Sieńko
Zdjęcia Małgorzata Dziedzicka
Zdjęcia Sylwia Mrzygłód
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
11
KURIER DZIELNICY XI
Sukces przy Kordiana
Czy ma sens wyremontowanie początku śle-
sami zadbali o dojazd do swoich domów –
datkowo, że remont całej ulicy był im obiecany,
pej ulicy i odłożenie renowacji jej końcówki na
położyli betonowe płyty, troszczyli się, by na-
jeśli doprowadzą do swych domów kanalizację.
niedaleką przyszłość? Mieszkańcy ulicy Kor-
wierzchnia była równa.
Zrobili to i oczekiwali dotrzymania obietnic.
diana (części nazywanej Kordiana – Boczna)
Niedawno w połowie długości ulicy, jeden
Wszyscy mieli dobre intencje, ale proble-
uważali, że nie, bo ciężki sprzęt dojeżdżając na
z deweloperów wybudował niewielki blok.
mem były pieniądze na remont całej ulicy. Kilka
miejsce prac zdewastuje nową nawierzchnię.
W trakcie prac budowlanych nawierzchnia zo-
spotkań, podczas których analizowano różne
Dzięki dialogowi i chęci współpracy wszystkich
stała zdewastowana i po zakończeniu budowy
możliwości, zaowocowało konkretnymi ustale-
zainteresowanych – Rady Dzielnicy XI, Zarządu
inwestor przystąpił do remontu ulicy. Po-
niami. Jednym z nich było współfinansowanie
Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz de-
czątkowo miał wyremontować tylko fragment,
prac ze środków Rady Dzielnicy XI.
welopera, który postawił w połowie ulicy nie-
z którego korzystały samochody obsługujące bu-
W efekcie całe 100 metrów ulicy zostało wy-
dawno blok, udało się do doprowadzić do wy-
dowę. ZIKiT obiecywał mieszkańcom, że dalsza
remontowane, a w zasadzie zbudowane od
remontowania całej ulicy.
części ulicy zostanie wyremontowana w niedale-
podstaw – z właściwą podbudową, krawężni-
Tzw. ulica Kordiana Boczna mierzy ok. 100 m
kiej przyszłości. Ludzie uznali, że to absurd, że re-
kami, dywanikiem asfaltowym i chodnikiem. To
długości i stoją przy niej na ogół domy jedno-
mont końcówki ulicy będzie oznaczał niszczenie
doskonały przykład na trafność dobrze znanego
rodzinne. Jako, że ulica jest ślepa, nikt się nią
nowej nawierzchni na jej początku. Wiosną br. za-
powiedzenia, że zgoda buduje.
przed laty zbytnio nie interesował i mieszkańcy
alarmowali Radę Dzielnicy XI. Przekonywali do-
Urodziny książkowego misia
Wszystkie dzieci kochają misie. Zarówno te pluszowe, jak i te mieszkające w książkach. Nic więc dziwnego, że dzieci z Samorządowego
Przedszkola nr 6 przy ul. Bujaka z radością zorganizowały „Dzień
urodzin książkowego misia”.
W tym dniu, a było to 14 października, wszystkie dzieci przyniosły do
przedszkola swoje ulubione misie. Wśród nich były misie bardzo duże
i całkiem małe, misie brązowe, żółte i różowe, misie, które mruczały i te,
które śpiewały piosenki.
Przez cały dzień przedszkolaki bawiły się w „misiowe” zabawy. Słuchały
opowieści o Misiu Uszatku i Kubusiu Puchatku, prezentowały swoje misie,
rysowały i malowały ich portrety, naśladowały wydawane przez nie
odgłosy i wykonywane ruchy, a nawet ćwiczyły ze swymi ulubieńcami.
Ten szczególny dzień został zorganizowany w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”, w której Przedszkole uczestniczy od samego początku.
Anna Pitala
K.D.
Kochany Święty Mikołaju...
Filip, lat 7
Ala, lat 8, MDK
Maja, lat 7, MDK
Basia, lat 9, MDK
Kamil, lat 7, MDK
Listopad to
listów do Świ
Święty na co
i doskonale z
ale nic nie st
o pewnych rz
Poprosiliśm
na terenie Dz
swoich marze
łaja. OBOK pr
Autorów poz
nie martwcie
pośrednio do
zdecyduje, cz
marzenia.
Justyna, kl. I A,
Szkoła Podstawowa nr 27
Klaudia, kl. II B, Szkoła Podstawowa nr 27
Marysia, kl. I A, Szkoła Podstawowa nr 27
Kaja, kl. II B,
Szkoła Podsta
Wiktoria, kl. II B, Szkoła Podstawowa nr 27
Adaś, 5 lat, Przedszkole Samorządowe nr 22
Julcia, 5 lat,
Przedszkole Samorządowe nr 22
Zuzia, 6 lat,
Przedszkole Samorządowe nr 22
7, MDK
o czas pisania przez dzieci
iętego Mikołaja. Co prawda
dzień wszystko obserwuje
na marzenia najmłodszych,
toi na przeszkodzie, by mu
zeczach przypomnieć.
my dzieci z kilku placówek
ielnicy XI o ujawnienie nam
eń, próśb do Świętego Mikorezentujemy kilka z nich.
ostałych prac uspokajamy –
e się. Przekazaliśmy je bezo Świętego Mikołaja. On sam
zy może spełnić wszystkie
Amelka, 5 lat,
Przedszkole Samorządowe nr 22
Konradek, 6 lat,
Przedszkole Samorządowe nr 22
Misia,
świetlica w ZSOI nr 7
Małgosia, kl. III C
świetlica w ZSOI nr 7
Zuzia, kl. II C,
świetlica w ZSOI nr 7
Wiktoria, kl. II D,
świetlica w ZSOI nr 7
awowa nr 27
Michał,
świetlica w ZSOI nr 7
Piotr, świetlica w ZSOI nr 7
14
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Szkolny jubileusz
Minęło 110 lat od powstania pierwszej szkoły na terenie Woli Duchackiej. Z tej okazji wspominano chwile sprzed ponad wieku i te znacznie
nam bliższe. W niejednym oku zakręciła się łezka po przywołaniu
wydarzeń z czasów młodości.
Pod koniec XIX w. w okolicy mieszkało ok.
dowę przy dzisiejszej ulicy Malborskiej zakoń-
100 osób, 37 rolników i kilkudziesięciu robotni-
czono w sierpniu 1939 roku. Uczniowie nie
ków wynajmujących tu domy, a pracujących
zdążyli zacząć w niej nauki.
w Podgórzu. Dla ich dzieci oraz najmłodszych
Podczas wojny Niemcy urządzili w budynku
z Prokocimia i Piasków Wielkich, na terenie tych
szkołę dla swoich dzieci, urząd miejski a nawet
ostatnich w 1886 r. powstała szkoła. Placówka
koszary. Polskie dzieci uczyły się w wynajmo-
była niewielka, panowała w niej ciasnota,
wanych pomieszczeniach i do szkolnych murów
trudno było do niej dojść i dlatego mieszkańcy
trafiły dopiero po okupacji. W 1968 r. dobudo-
Woli Duchackiej woleli posyłać dzieci do szkół
wano nowe skrzydło budynku, a w 1975 r. po-
w Podgórzu. Podjęli także starania o utworze-
wstały boiska szkolne. Wtedy też szkoła przyjęła
nie placówki edukacyjnej w ich gminie.
imię majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
Dziś w budynku mieści się gimnazjum nr 27
i Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej.
czycieli i zabawne wydarzenia ze stołówki
i świetlicy. Inni dorzucali swoje opowieści,
uszczegóławiali fakty, dzielili się wrażeniami ze
szkolnych czasów. Śmiech, zaduma nad prze-
Wspomnienia
Budynek pierwszej szkoły
Pierwsza szkoła
szłością, a i niejedna łezka w oku towarzyszyły
Wszystkie te wydarzenia przypomniano
tym opowieściom. Wzruszenie osiągnęło apo-
podczas październikowych obchodów 110-lecia
geum, gdy przystąpiono do wręczania odzna-
szkoły opierając się na zapisach w szkolnej kro-
czenia Zasłużony dla Szkolnictwa na Woli Du-
nice oraz materiałach zgromadzonych przez
chackiej (w postaci oryginalnych tarczy
Martę Przegon, dzięki pomocy i życzliwości
szkolnych) i okolicznościowych dyplomów.
wielu Wolan.
Otrzymali je m.in. Włodzimierz Wolny, Janina
Na obchody jubileuszu przybyli młodsi
Polańska, Roman Heil, Małgorzata Kulig,
i starsi wychowankowie. Krystyna Ryczaj-Mar-
Elżbieta Sosińska, Elżbieta Sordyl, Katarzyna
24 lipca 1901 roku ówczesne władze oświa-
chewczyk, wnuczka wójta Woli Duchackiej Jana
Furtak, Zuzanna Pieta, Halina Szostak, Janina
towe podjęły decyzję o założeniu samodzielnej
Gruszeckiego, zwróciła uwagę, że szkoła, dom
Łuszcz, Ewa Browarska, Wiesława Adamska, Ewa
szkoły na terenie Woli Duchackiej. Jej uroczyste
parafialny i kościół miały stanowić centrum wsi.
Tlałka, Barbara Krysa, Stefania Czech, Zbigniew
otwarcie nastąpiło już we wrześniu. Jednokla-
Choć okoliczności sprawiły nieznaczne przesu-
Pawłowski, Janusz Głowacz, Maria Żylska,
sowa szkoła mieściła się w ciemnej izbie wyna-
nięcie w przestrzeni wspomnianych budynków
Łukasz Lech, Krystyna Marchewczyk, Marek Mi-
jętej u Katarzyny Talikowej pod numerem 27.
w stosunku do pierwotnych planów, to jednak
rosławski, Beata Anna Symołon, Ewa Kałat,
Nauczycielem 36-osobowej klasy (16 dziewcząt
są one obok siebie, stanowią kulturalne i du-
Maria Turek, Anna Kabak, Marta Przegon, Hanna
i 20 chłopców) została Józefa Scherer. Jej na-
chowe centrum Woli Duchackiej.
Przegon.
stępca Stanisław Albiński kilkakrotnie zmieniał
Łukasz Lech (rocznik 1984 – 1992) przywołał
siedzibę szkoły w miarę przybywania uczniów.
wspomnienia o wspaniałym chórze działającym
W końcu zdecydowano o wzniesieniu budynku
w szkole, przedstawieniach teatralnych przygo-
Zdjęcie archiwalne uzyskane dzięki uprzejmości redakcji
gminnego, w którym znalazłoby się też miejsce
towywanych przez uczniów pod opieką nau-
miesięcznika „Wiadomości”
dla szkoły.
W szkolnej kronice zapisano: „Gdy wójtem
został Karol Pers, a jego zastępcą Jan Gruszecki,
zbudowano w 1927 roku Dom Ludowy przy
ul. Malborskiej 58. W domu tym chwilowo umieszczono 7-klasową szkołę powszechną, której kierownikiem został pan Ludwik Podgórski”. Zaledwie trzy lata później trzeba było zacząć myśleć
o samodzielnym budynku dla szkoły. Zgodę
władz udało się uzyskać dopiero w 1936 r., a bu-
Tekst i zdjęcia DUL
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
15
KURIER DZIELNICY XI
Dzień Drzewa
Święto drzew nie jest jeszcze tak popularne, jak Dzień Ziemi, ale powoli
zyskuje na znaczeniu, przybywa chętnych do świętowania – sadzenia kolejnych drzew. Oto dwa przykłady z terenu naszej dzielnicy.
W szkole…
… i przedszkolu
Z okazji Święta Drzewa inicjatywa Chrońmy
Do akcji sadzenia drzew przyłączyły się też
Drzewa (www.chronmydrzewa.pl), Towarzy-
dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 22
stwo na Rzecz Ochrony Przyrody i Christopher
Tajemniczy ogród przy ulicy Przykopy 10. Świa-
Gray, we współpracy z Zespołem Szkół Specjal-
towy Dzień Drzewa stał się wspaniałą okazją do
nych nr 11 przy ul. Dobczyckiej, zorganizowali
poszerzenia wiedzy przedszkolaków o roli
akcję sadzenia drzew na terenie ogrodu tej pla-
drzew i lasu dla środowiska oraz uwrażliwienia
cówki. Posadzono 14 drzew a świder, łopaty i sa-
na ich piękno i konieczność ich ochrony. Dzieci
zaprosili pana leśniczego do przedszkolnego
dzonki posłużyły jako przyrządy rehabilitacyjne
miały okazję porozmawiać ze strażnikiem leś-
ogrodu, gdzie wspólnie posadzili sadzonki buka
młodzieży z niepełnosprawnością ruchową.
nym pracującym w Nadleśnictwie Niepołomice,
i świerka. Dzieci z radością i dumą podziwiały
zadać mu nurtujące je pytania i wysłuchać cie-
zasadzone rośliny oraz obiecały sumiennie
kawostek na temat życia lasu.
opiekować się młodymi drzewkami.
Ch.D.
Zdjęcie Lilianna Skublicka
Po rozmowie wychowankowie przedszkola
Historia kapliczek
W związku z przygotowaniami do wydania
monografii dot. historii i współczesności przydroż-
Tekst i zdjęcia Katarzyna Koluch
Zgłoś graffiti
lub wysypisko
nych kapliczek oraz krzyży znajdujących się na terenie Dzielnicy XI, czyli na Kurdwanowie, Piaskach
Zachęcamy do zgłaszania, za pomocą
Nowych, Piaskach Wielkich, Woli Duchackiej
dostępnego na stronie www.ekocentrum.
Wschód i Woli Duchackiej Zachód – zwracamy się
krakow.pl formularza, zauważonych pseu-
z prośbą o udostępnienie związanych z tym
dograffiti oraz dzikich wysypisk śmieci zloka-
wszelkich materiałów (w tym wspomnień i zdjęć),
lizowanych na terenie Krakowa.
które po skopiowaniu zostaną zwrócone, a udział
Z góry dziękujemy za każde zgłoszenie!
danej osoby w publikacji zostanie odnotowany.
Uwaga: usuwane będą tylko napisy znaj-
W tej sprawie proszę kontaktować się z re-
dujące się na obiektach gminnych oraz wy-
dakcją „Kuriera” lub członkiem Zarządu Rady
sypiska na terenie działek należących do
Dzielnicy XI p. Jarosławem Kajdańskim, który ma
Miasta Krakowa lub Skarbu Państwa.
dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy we wtorki
w godz. 10 – 12, tel. 12 654 57 74.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
16
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Gorąco na Woli
Gorąca atmosfera podczas występów artystycznych i losowania nagród
oraz chłodne, mimo świecącego słońca, powietrze, mieszały się ze sobą,
zapewniając optymalne warunki do przeprowadzenia III Festynu Stara
Wola nie rdzewieje.
Pokaz w wykonaniu Szkoły Fechtunku Aramis
z piwa, patyk i inne osobliwości. Początkowo licytacja toczyła się niemrawo. Zaczęto od 2 euro
(„w luźnym przeliczeniu 8 zł”), podbijając cenę po
kilka groszy. Włączenie się do licytacji księdza
proboszcza zaostrzyło rywalizację. Ostatecznie
pracę za 50 zł nabył właśnie ksiądz proboszcz.
Podczas losowania nagród w loterii fantowej
temperatura była bliska wrzenia. Gorączkowo
przeglądano posiadane kupony, upewniano się
po kilkakroć jaki numer został wylosowany. Nikt
nie chciał przeoczyć szansy wygranej.
Organizatorami imprezy byli Osiedlowy Klub
Kultury Wola Duchacka Wschód, parafia Zmartwychwstania Pańskiego O.O. Zmartwychwstańców
oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7. Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
Gorączkowe oczekiwanie na wylosowanie kolejnego numeru
„Będzie zimno i słonecznie. Wytrzymamy jak
chłonąć wrażenia artystyczne podczas wystę-
długo się da i jeszcze jedną godzinę dłużej. Sza-
pów młodych artystów, słuchania poezji pod-
lony festyn. Gdy zimno brrr, rozgrzeje cię DJ Drrrr
górskich poetów, oglądania obrazów miej-
(…) Do temperatury gorącego piekarnika dopro-
scowych malarzy. Ich dzieła zostały wystawione
wadzą publiczność loteria i aukcje na rzecz
na aukcję, z której dochód przeznaczono na
opłacenia ferii zimowych dla biednych dzieci
zakup niezbędnych materiałów dla uzdolnio-
z Woli Duchackiej!” – zapowiadali organizatorzy
nych plastycznie dzieci z ubogich rodzin.
przed imprezą. I słowa dotrzymali.
wspomogła przygotowania dotacją finansową.
Tekst i zdjęcia KD
Wśród licytowanych prac był „ekologiczny”
Pierwsze ciepłe wrażenia zapewniały zapa-
obraz przygotowany przez Jarosława Gawlika.
chy grillowanej kiełbasy, które wabiły z daleka.
Twórca użył do jego stworzenia rzeczy znale-
Na miejscu czekała też gorąca herbata i pajdy
zionych podczas wiosennego sprzątania Parku
chleba. Po zaspokojeniu głodu można było
Duchackiego. Znalazły się na nim etykieta
Ekologiczna praca Jarosława Gawlika
Dostojni jubilaci
W 2011 r. sześcioro mieszkańców Woli Duchackiej świętuje 90 lat życia. Dostojni Jubilaci
spotkali się ze swymi rodzinami, przyjaciółmi
i znajomymi 19 listopada na mszy św. w kościele
i lampce wina wspominano dawne dzieje, snuto
prywatne opowieści.
Organizatorami urodzin byli Stowarzyszenie
Przyjaciół Woli Duchackiej, Klub oraz Parafia.
p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Duchackiej Wschód, by dziękować za dotychcza-
Na zdjęciu, od lewej: Marian Jędo, Ryszard
sowe łaski i prosić o dalszą Bożą opiekę. Po mszy
Gawlik, Zofia Szulc, Władysława Machowska. Na
św. odbyło się spotkanie w Osiedlowym Klubie
zdjęciu brak nieobecnych: Mieczysławy Michal-
Kultury Wola Duchacka Wschód. Przy torcie
skiej i Włodzimierza Wolnego
Zdjęcie Beata A. Symołon
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
17
KURIER DZIELNICY XI
Treat or trick, money or eats!!!
czyli wesoła zabawa z okazji święta Halloween w Młodzieżowym Domu
Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej. Czarne koty, nietoperze, dzieci i dorośli poprzebierani za czarownice, wampiry i duchy
oraz nieco mroczna sceneria i muzyka – wielkimi krokami nadeszło
stare, celtyckie święto: Halloween.
mysłowości. Ci, którzy przygotowali tradycyjne
lampiony z dyni: Jack-o-lanterns otrzymali również nagrody.
Imprezę uświetnił występ grupy teatralnej
„Eviva l’arte” pod opieką Kingi Garlickiej krótką
scenką do utworu „Thriller” Michaela Jacksona.
Czas zabawy był zarazem zajęciami otwartymi sekcji języka angielskiego nawiązującymi
do tradycji sięgającej korzeniami odległych cza-
bytą na lekcjach poprzedzających imprezę i pod-
Wszyscy, nawet najmłodsi, ochoczo brali udział
czas prezentacji, biorąc udział w konkursach.
we wspólnych tańcach połączonych z gestami,
Największą popularnością cieszyła się oczy-
a chętnych do żadnego konkursu – nawet naj-
sów, gdy na terenie Szkocji i Irlandii żyli Celto-
wiście tradycyjna zabawa „bobbing for apples”,
wie. Lud ten świętował, by uczcić Samahin –
czyli łowienie jabłek z wody bez użycia rąk oraz
Ci, którzy w tym roku nie wzięli udziału
boga zmarłych. Niektóre źródła podają, iż słowo
podobna próba ugryzienia ciastka – oponki,
w lekcji otwartej mogą tylko żałować, że omi-
„samahin” dosłownie oznacza „koniec lata” –
wiszącej na sznurku.
nęła ich świetna zabawa. Uwaga – mam dla
trudniejszego – nie brakowało.
było to więc święto i zabawa związane z zakoń-
W konkursie na najciekawszy halloweenowy
czeniem sezonu letniego i rozpoczęciem jesieni.
strój jury z trudem wybrało zwycięzców – tak
Na świętowanie wybrali wieczór przed
wiele fantazji i zaangażowania wykazali uczest-
Dorota Kowalska
Nowym Rokiem. Według ich kalendarza był
nicy oraz ich rodzice, prześcigając się w po-
Zdjęcia Ewa Jaraczewska i Bożena Partyła
to… 31 października! Wierzyli, że dusze
zmarłych wracają w tą jedyną noc w roku, aby
odwiedzić swoje domy i próbują zamieszkać
w innym ciele. W domach nie palono wtedy
ognia, a dorośli przebierali się za demony lub
wiedźmy, aby żaden duch nie zechciał zamieszkać w ich ciele. Mieszkańcy miast i miasteczek
często uciekali z miasta i zapalali wielkie
ogniska na obrzeżach, aby odpędzić złe duchy.
Innym świętem, które wmieszało się w nasze
obecne Halloween, jest wieczór przed chrześcijańskim świętem Wszystkich Świętych – uhonorowaniem zmarłych. Ludzie wierzyli, że tej
nocy duchy i demony były gotowe, aby przybyć
na ziemię. Była to noc zabaw i przepowiadania
przyszłości.
W Szkocji początkowo używano rzep, a nie
jak dzisiaj – dyń, aby wykonać lampiony i rozświetlić ciemną noc. Później coraz częściej
i chętniej używano dyń.
Gdy ludzie zaczęli emigrować do Ameryki
Północnej przenosili swoje wierzenia, zwyczaje.
Wszystkie one pomieszały się i tworzą nasze
obecne Halloween.
Nawiązując do tych wszystkich tradycji
i zabaw, sekcja języka angielskiego, mając na celu
zarówno dobrą zabawę, jak i integrację grup językowych z ul. Beskidzkiej i z filii przy ul. Na Wrzosach, zorganizowała zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych dzieci i ich rodziców. Zebrani
obejrzeli prezentację multimedialną o tradycji
Halloween przedstawioną przez Agnieszkę
Nowak. Chętni mogli wykazać się wiedzą zdo-
nich dobrą wiadomość – zapraszamy za rok!!!
18
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Sukcesy młodych wokalistek
Zosia Sydor z Osiedlowego Klubu Kultury Wola Duchacka Wschód wyśpiewała
w Budapeszcie II miejsce w swojej kategorii wiekowej na XIII Międzynarodowym
Festiwalu Sztuki Dziecięcej „Zabawy Węgierskie”, w którym uczestniczyły dzieci
i młodzież z Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Węgier, Estonii, Polski, Mołdawii i Austrii. Jakby
tego było mało, Zosia zajęła także II miejsce wśród pianistów. Uczestników festiwalu
oceniało międzynarodowe jury, w składzie którego znaleźli się artyści i pedagodzy
z Rosji, Niemiec, Ukrainy, Bułgarii i Węgier.
Instruktorką Zosi jest Grażyna Nazarko. Jej także należą się słowa uznania za doskonale przygotowanie swojej podopiecznej, tym bardziej, że nie tylko Zosia odnosi
sukcesy. Inna z podopiecznych Grażyny Nazarko - Zuzia Rosa wzięła udział w siódmej
edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Talenty - Opatów 2011”, zdobywając I
miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Obu młodym wokalistkom i instruktorce serdeczne gratulujemy, życząc dalszych sukcesów. Niedługo będziemy mogli je zobaczyć i usłyszeć w repertuarze kolędowym na krakowskim Rynku Głównym w ramach kolejnej edycji programu „Mosty między miastami”.
M.Sz.
Zapraszamy
Osiedlowy Klub Kultury Wola Duchacka Wschód, ul. Malborska 98
Zosia Sydor (trzecia z prawej) wsród laureatów festiwalu
i jury
Panie Jezu, w biednej szopie zrodzony,
Na sianeczku w jasełeczkach złożony,
Utytłanym w ziemskim brudzie przybłędom,
Pozwól stanąć przy Twym żłobie z kolędą.
(budynek Gimnazjum nr 27, wejście od strony boiska).
13 grudnia, godz. 18.00 – Salonik poetycki z…
15 grudnia, godz. 18.00 – SABAS bożonarodzeniowo-opłatkowy.
Zapraszamy wszystkich poetów z wierszami zimowymi i świątecznymi.
A w tym śpiewie łzy i gorycz nam przebacz
I Aniołom pieśń każ zanieść do nieba.
Tyś z błękitów na świat schodził dla krzyża
By Cię człowiek za Twą dobroć poniżał.
17 grudnia, godz. 16.00, Park Duchacki – ubieranie Wolskiej Choinki
Integracji i Duchackiej Choinki Życzeń, zima w parku – koncert.
18 grudnia, godz. 12.30, Dom Parafialny, ul. Szkolna 4 - podsumowanie konkursu szopkarskiego i wręczenie nagród.
20 grudnia, godz. 17.00, Wigilia w Klubie Seniora – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu solistek pod opieką Grażyny Nazarko.
Aby święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem
a Nowy Rok – Dobrym Czasem
K. I. Gałczyński
Słowami naszego Patrona życzymy wszystkim mieszkańcom Dzielnicy XI
Dyrekcja, pracownicy i uczestnicy zajęć
w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
Pomoc dla cierpiących
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza”
od 30 lat niesie pomoc chorym w ostatnim okresie życia, wspiera
ich rodziny. Profesjonalną opiekę medyczną, pielęgnacyjną,
duchową i psychologiczną zapewniają pracownicy i wolontariusze
Ośrodka Opieki Hospicyjnej.
O tym, jak zyskać pomoc i jak zostać wolonarariuszem, można
się dowiedzieć na stronie www.hospicjum.krakow.pl lub dzwoniąc
na numer telefonu 12 641 46 59 (w godz. 10.00 – 14.00).
Tyś się rodził by Cię lżono i bito,
Okaż biednym i deptanym swą litość.
Zniosłeś męki od własnego narodu
Zbaw nas Panie od okrutnych Herodów.
Tyś we wrogu kazał widzieć nam brata,
Ucz nas godnie znosić sądy Piłata.
Dzieciom w biedzie urodzonym dla krzywdy
Daj, by Ciebie nie zaparły się nigdy.
Narodowi przemienionych pasterzy,
Spuść swą łaskę, by Cię kochał i wierzył.
Z własnej ziemi w obce kraje wygnany
Od tej doli zbaw nas, Panie nad Pany.
Synom naszym, gdy do żłóbka przybędą,
Zwól weselszą witać Ciebie kolędą.
Oczyść serca brudem zdrady zbrukane,
I od złego chciej wybawić nas. Amen
Zdzisław Pyzik Kolędziołka I
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia wszelkiej pomyślności
dla Czytelników „Kuriera”, Mieszkańców Dzielnicy XI oraz
Przyjaciół Osiedlowego Klubu Kultury Wola Duchacka Wschód
składają jego pracownicy.
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
19
KURIER DZIELNICY XI
notorycznie, w sposób nie budzący wątpliwości
Konfiskata towaru
będą lekceważyć obowiązujące przepisy, a na
uprzednie polecenia strażników o zaprzestaniu
Od 19 listopada prowadzenie handlu poza
grzywny jako pewnego rodzaju opłatę targową
miejscem do tego wyznaczonym wiąże się nie
legitymizującą – według ich oceny, prowadzenie
Przez pierwsze dni obowiązywania przepi-
tylko z karą grzywny, ale także z przepadkiem to-
działalności handlowej. Poza tym, osobami hand-
sów strażnicy skupiali się na informowaniu
waru. To skutek nowelizacji Kodeksu Wykroczeń.
lującymi są najczęściej ludzie wynajęci, a nie właś-
o zmianach, ostrzegali o możliwych konsek-
W kodeksie pojawiło się nowe wykroczenie
ciciele stoisk, czyli główni beneficjenci zachowań
wencjach handlu w miejscach do tego nie prze-
potocznie nazywane nielegalnym handlem
niezgodnych z prawem. Kierowanie wniosków do
znaczonych. Czas ochronny się kończy. Handla-
ulicznym. Karze grzywny podlegają prowadzący
sądu też nie rozwiązywało problemu.
rze muszą liczyć się z konsekwentną egzekucją
nielegalnego handlu nie będą reagować.
sprzedaż „na terenie należącym do gminy, lub
Nielegalny handel uliczny pociąga za sobą
będącym w jej zarządzie, poza miejscem do
wiele negatywnych skutków, m.in. wprowadza-
Od wielu lat o wprowadzone zmiany zabie-
tego wyznaczonym przez właściwe organy
nie do obrotu towarów niewiadomego pocho-
gali wielokrotnie Komendanci Straży Miejskich
gminy”. W przypadku ujawnienia takiego wy-
dzenia, łamanie prawa związanego ze spoko-
z Krakowa, Kołobrzegu i Łodzi. Komendant
kroczenia orzeczony zostanie przepadek towa-
jem i porządkiem publicznym, nieuczciwą
Janusz Wiaterek, na forum lokalnym i ogólnokra-
rów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie
konkurencję oraz zakłócenie estetyki i harmonii
jowym, jako przedstawiciel Unii Metropolii Pol-
stanowiły własności sprawcy.
przestrzeni publicznej.
skich, zwracał uwagę na luki w obowiązujących
obowiązującego prawa.
Stosowane przez lata sankcje nie były środ-
Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa
przepisach, zabiegał o wprowadzenie zmian,
kami skutecznie odstraszającymi, nie przeciw-
Janusz Wiaterek zaznacza, że nowe narzędzie
które zwiększą kompetencje strażników w walce
działały tego rodzaju niezgodnym z prawem
w postaci przepadku towaru będzie używane
z nielegalnym handlem.
zachowaniom. Handlujący często traktowali
tylko w tych przypadkach, w których handlujący
Opr. KD
Nagrodzone place zabaw
Skontrolowano 465 placów zabaw, nagrodzono 5 spośród nich.
W tym cztery z naszej okolicy!
• Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
Podgórze – Maria Santora, za utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw przy ulicy
Straż Miejska Miasta Krakowa
Ogródek przy ul. Wysłouchów
Gołaśka 8.
przeprowadziła konkurs, którego
• Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
celem było wyłonienie wzorcowych
Kabel – Małgorzata Płachno, za utrzymanie po-
placów zabaw – czystych i bez-
rządku i czystości na placu zabaw przy ulicy
piecznych miejsc odpoczynku dla
Wielickiej 89.
najmłodszych. Startowały w nim
• Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Na
spółdzielnie, wspólnoty mieszka-
Kozłówce – Radosław Gruszka, za utrzymanie
niowe oraz zarządcy nieruchomości,
porządku i czystości na placu zabaw przy ulicy
na terenie których funkcjonują place
Na Kozłówce 2.
zabaw. W sumie skontrolowano 465
• Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej
miejsc. Oceniano bezpieczeństwo
i Transportu – Joanna Niedziałkowska, za utrzy-
(stan urządzeń, ogrodzenie, oświet-
manie porządku i czystości na placu zabaw przy
lenie), czystość (stan terenu i piasku
ulicy Chałupnika.
w piaskownicach, wyposażenie
w kosze na śmieci), funkcjonalność
– Zarządcy terenów, na których znajdują się
i estetykę. Zdecydowana większość
place zabaw i ogródki jordanowskie starają się
miejsc „zaliczyła” kontrolę bez więk-
stworzyć w nich komfortowe warunki do odpo-
szych uwag.
czynku dla dzieci i ich opiekunów. I robią to z coraz
Wyróżnienia
oraz
symbole
lepszym skutkiem – mówi jeden z jurorów, młod-
„strzały” otrzymali:
szy strażnik – Jacek Wojtanowski z Referatu Pro-
• Prezes Zarządu Spółdzielni Miesz-
filaktyki krakowskiej straży miejskiej.
kaniowej Kurdwanów Nowy – Sta-
Plac zabaw przy ul. Gołaśka
nisław Sierant, za utrzymanie po-
Opr. na podstawie materiałów
rządku i czystości na placu zabaw
Straży Miejskiej Miasta Krakowa
przy ulicy Wysłouchów 36 – 38.
Zdjęcia: Krzysztof Duliński
20
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Lekcja historii
Poznawanie dziejów własnego narodu nie
wcielili się w rolę nauczy-
musi być nudne. Udowodnili to uczniowie
cieli i ekspertów, którzy
Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Podedworze,
przybywają do szkoły, by
przygotowując z okazji Święta Niepodległości
opowiedzieć
spektakl słowno-muzyczny.
o rozbiorach, ciemiężeniu
dzieciom
Pomysł opierał się na… przeprowadzeniu
Polaków przez zaborców,
lekcji historii dla najmłodszych. Starsi uczniowie
walce o niepodległość
i w końcu o jej odzyskaniu. Nie były to nudne
wykłady, ale krótkie opowieści przetykane pieśniami legionowymi, tańcami czy prezentacją
Zaangażowanie aktorów, zasłuchanie wi-
sylwetki Józefa Piłsudskiego. Skoro była to lek-
dzów świadczyło, że prezentowane treści nie są
cja to na zakończenie odbył się sprawdzian wia-
im obce, że doceniają ich znaczenie.
domości. Aktorzy-uczniowie celująco odpowiedzieli na wszystkie pytania.
Pora na aktywność
Tekst i zdjęcia K.D.
nia, zajęcia dla kobiet w ciąży i dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Masz problemy? Chcesz zmienić swoje życie na lepsze? Zgłoś się do
programu „Pora na aktywność” realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. Skorzystało z niego już ponad trzy tysiące osób.
Dla niepełnosprawnych
Odrębną ofertę MOPS kieruje do osób niepełnosprawnych. Dla nich przewidziane są
Program adresowany jest do mieszkańców
Wielu uczestników projektu korzysta z kursów
warsztaty aktywizacji zawodowej podnoszące
Krakowa, którzy są w wieku aktywności zawo-
podnoszących ich dotychczasowe kwalifikacje,
ich kompetencje społeczne. Zajęcia realizowane
dowej, zmagają się z różnymi problemami i chcą
np. prawa jazdy kat. C lub C+D, kwalifikacji
będą w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Z po-
zmienić swoje życie na lepsze. Oferowana
wstępnej do przewozu osób, zaawansowanego
dobnego szkolenia w zeszłym roku skorzystały
pomoc dotyczy zarówno sfery zawodowej, jak
kursu grafiki komputerowej. Daje to szanse na
92 osoby. W programie szkolenia są wykłady
i społecznej. Osoby, które zgłoszą się do pra-
utrzymanie obecnego zatrudnienia, a nawet na
dot. sytuacji osób niepełnosprawnych (ON) na
cownika socjalnego, mogą liczyć na porady spe-
awans zawodowy.
rynku pracy, praw ON i obowiązków pracodaw-
cjalistów, kursy zawodowe oraz różnorodne
Organizowane są także kursy będące odpo-
ców w stosunku do nich. Specjaliści prowadzący
formy rozwoju umiejętności i kompetencji
wiedzią na zmiany na rynku pracy, powstawa-
warsztaty uczą metod autoprezentacji, radzenia
społecznych oraz zawodowych, które poprawią
nie niszowych zapotrzebowań, np. kurs alpi-
sobie ze stresem, budowania pozytywnych re-
relacje z bliskimi i pozytywnie wpłyną na radze-
nizmu przemysłowego, brukarza, obsługi piły
lacji interpersonalnych. Dodatkowo prowa-
nie sobie z otaczającą rzeczywistością.
mechanicznej.
dzone są warsztaty motywacyjne, wzmac-
W najbliższym czasie organizowane będą
Kursy i warsztaty
m.in. kursy: kasjer-fakturzysta z obsługą kasy fis-
niające poczucie własnej wartości, pozwalające
poznać własne możliwości i ograniczenia.
Dla wielu „klientów” MOPS problemem jest
kalnej i programu do fakturowania, brukarz,
Wszystkie formy wsparcia oferowane w ra-
brak zatrudnienia lub niskie kwalifikacje, które
kurs energetyczny SEP, obsługa piły mechanicz-
mach projektu „Pora na aktywność” są bez-
nie dają gwarancji na utrzymanie się na rynku
nej, alpinizm przemysłowy, kurs kelnerski, kurs
płatne. Aby rozpocząć udział w projekcie i pracę
pracy. Dlatego specjalnie dla nich organizowane
sekretarsko-asystencki.
nad zmianą swojego życia, wystarczy zgłosić się
są kursy zawodowe, wraz z uprawnieniami do
Duża grupa uczestników projektu bierze
do pracownika socjalnego Filii MOPS w Krako-
wykonywania nowego zawodu. Są to zawody,
udział w warsztatach, których program dosto-
wie właściwej dla miejsca zamieszkania
na które jest stałe zapotrzebowanie na rynku
sowany jest do ich indywidualnych potrzeb. Są
(w przypadku Dzielnicy XI jest to filia nr 8 przy
pracy, np. kursy ochrony mienia, kasjera-maga-
więc zajęcia motywacyjne i antystresowe,
ul. Jerzmanowskiego 37, tel. 12 659 12 68).
zyniera z obsługą kasy fiskalnej i programu do
warsztaty dla osób (dorosłych i młodzieży) do-
fakturowania, opiekunki do dziecka i opiekunki
tkniętych przemocą w rodzinie, dla osób
Warto powalczyć o lepsze jutro dla siebie
osób starszych, spawacza, księgowości kompu-
walczących z nałogiem alkoholowym i osób
i swojej rodziny. Przynosi to efekty na lata! Więc
terowej, sekretarsko-asystencki, kurs handlowy.
współuzależnionych z ich najbliższego otocze-
– pora na aktywność!
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
21
KURIER DZIELNICY XI
Święto szkoły
Ksiądz proboszcz Krzysztof Mietki zwrócił
uwagę najmłodszym, że patronka ich szkoły,
zanim stworzyła zakon, najpierw była mamą,
Wielu uważało, że ta szkoła nigdy nie powstanie, że nie ma na nią
społecznego zapotrzebowania. Jednak we wrześniu 2010 r. zaczęło w niej
naukę dwunastu uczniów, a w czerwcu br. pierwszą klasę skończyło szesnastu. W tym roku szkolnym uczęszcza do niej już 61 dzieci. Mowa
o Szkole Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej działającej w budynku
Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej.
poznała trudy i radości wychowania dzieci.
Swoje doświadczenia z życia rodzinnego przeniosła do zakonu, ucząc młode siostry pracowitości i systematyczności, prawdomówności
i posłuszeństwa, troski o porządek i wrażliwości
na piękno przyrody, sztuki, muzyki. Wszystkie
jej działania czynią ją wyjątkową patronką, jak
W październiku szkoła uroczyście obchodziła
miejscy urzędnicy nie wierzyli, że uda się jej roz-
swoje święto. Rozpoczęła je msza św. w pobli-
począć działalność z braku większej liczby chęt-
W trakcie apelu w szkolnych pomieszczeniach
skim kościele O.O. Zmartwychwstańców
nych do nauki. – Nie poddawałem się, byłem
dzieci mówiły o zasługach bł. Celiny Borzęckiej,
z udziałem całej szkolnej społeczności. Ksawery
dobrej myśli. Pamiętałem, że przy powstawaniu
składały kwiaty przy jej obrazie, a Prezes Sarnecki
Sarnecki, Prezes Stowarzyszenia Rodziców
zakonu Zmartwychwstańców też niewielu wie-
życzył uczniom, by czuli się i zachowywali
i Przyjaciół Szkoły Podstawowej przy ul. Mal-
rzyło w jego rozkwit. Mając taką patronkę,
w szkole, jak w domu.
borskiej 98 w Krakowie prowadzącego pla-
łatwiej nam przezwyciężać trudności, żadne
cówkę, wspominał, że gdy rejestrował szkołę
kłopoty nie są nam straszne.
najbardziej właściwą dla szkoły.
Tekst i zdjęcia DUL
Matka Celina Borzęcka urodziła się
w 1833 r. na Kresach Wschodnich. Wyszła za
mąż, urodziła czworo dzieci, z których dwoje
zmarło po kilku latach. Przez pięć lat opiekowała się sparaliżowanym mężem. Po jego
śmierci wyjechała z córkami – Celiną i Jadwigą, do Rzymu, gdzie spotkała ojca Piotra
Semenenkę, współzałożyciela Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Stał się on jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym.
W 1882 r. w Rzymie, z córką Jadwigą i kilkoma kandydatkami, rozpoczęła życie
wspólnotowe. Po dziewięciu latach, 6 stycznia 1891 r., Celina i Jadwiga złożyły śluby
wieczyste. Jest to dzień powstania Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Jesienią
W procesji z darami do ołtarza niesiono także obraz bł. Celiny Borzęckiej,
tego roku Celina otworzyła w Kętach pierw-
który został poświęcony przez ks. proboszcza Krzysztofa Mietkiego
szy na ziemiach polskich dom zgromadzenia. W 1896 r. rozpoczęła pracę apostolską
w Bułgarii, następnie w Częstochowie i Warszawie, a w 1900 r. w USA.
Zmarła w Krakowie 26.10.1913 r. i została pochowana obok swej córki w Kętach.
W 1937 r. doczesne szczątki Matek: Celiny
i Jadwigi przeniesiono do krypty pod kaplicą klasztoru w Kętach, a w 2001 r. do sarkofagu w tamtejszym kościele św. Małgorzaty i Katarzyny.
Proces beatyfikacyjny Matki Celiny rozpoczęto w 1944 r. Dekret o heroiczności
cnót podpisał w 1982 r. papież Jan Paweł II.
Jej beatyfikacja odbyła się 27.10.2007 r.
w Papieskiej Bazylice św. Jana na Lateranie.
22
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Problemy konsumentów
Kupujemy, zamawiamy usługi i nie myślimy, że ktoś nas może oszukać,
że możemy nabyć wadliwy towar, z którego reklamowaniem mogą być
problemy. Jednak takie sytuacje się zdarzają i gdy sami nie możemy
dojść do porozumienia ze sprzedawcą czy usługodawcą, pozostaje
poprosić o pomoc Miejskiego Rzecznika Konsumentów. W Krakowie jest
nim Jerzy Gramatyka.
Z jakimi problemami zgłosili się do przed-
W większości przypadków, konsumenci ko-
Warto zapytać o ewentualną gwarancję, sie-
stawiciela Pana Biura mieszkańcy Dzielnicy XI
rzystający z bezpłatnej pomocy Miejskiego
dzibę producenta, dostępność usług serwiso-
podczas czerwcowego i październikowego
Rzecznika Konsumentów zwracają się o wyjaś-
wych, części zamiennych, itp. Dobrym rozwiąza-
dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy XI?
nienie spraw, z którymi borykają się na co dzień.
niem jest poznanie opinii innych nabywców,
Sprawy z jakimi zgłaszają się konsumenci za-
Są to kwestie przede wszystkim związane są
użytkowników towaru, zarówno o samej firmie,
mieszkujący teren powiatu krakowskiego
z zakupami, czy to dokonanymi bezpośrednio
jak również o jej wyrobach.
w głównej mierze dotyczą reklamacji różnego
w sklepie, czy przez internet, czy na prezentacji.
Jeśli reklamacja u sprzedawcy, usługo-
rodzaju towarów oraz sprzedaży dokonywanej
W ostatnim okresie odnotowaliśmy duży
dawcy nie zostaje uwzględniona, to jakie dal-
za pośrednictwem środków porozumiewania
wzrost liczby spraw dotyczących umów finan-
się na odległość – tzw. zakupów przez internet.
sowych, bankowych oraz zawieranych na od-
Z problemami tego typu na dyżur Miejskiego
ległość czy poza lokalem przedsiębiorcy.
sze działania może podjąć konsument?
To wszystko zależy od oceny stanu faktycznego, a przede wszystkim prawnego sprawy
Rzecznika Konsumentów w Krakowie przybyli
Polskie prawo dot. ochrony konsumenta
oraz, co nie mniej istotne, samego zachowania
także mieszkańcy Dzielnicy XI. Informacje i po-
uważane jest za jedno z lepszych w Europie.
kupującego. Teoretycznie, możliwości jest wiele,
rady prawne udzielone podczas dyżuru polegały
Mimo to konsumenci uważają, że ich interesy
zarówno jeżeli chodzi o działania samego kon-
na wyjaśnieniu konsumentom trybu postępo-
nie są dobrze chronione. Z czego to wynika?
sumenta, rzecznika czy też np. Inspekcji Hand-
wania reklamacyjnego oraz różnic pomiędzy od-
Z jednej strony za istniejący stan rzeczy są od-
lowej. W praktyce dużo zależy od tego czy i jakie
powiedzialnością sprzedawcy za niezgodność
powiedzialni sami przedsiębiorcy, którzy ignorują
działania już zostały podjęte, kiedy umowa zos-
towaru z umową a odpowiedzialnością z tytułu
i nie przestrzegają obowiązujących ich w tym za-
tała zawarta, w jakiej formie i w jakim czasie
udzielonej gwarancji.
kresie przepisów prawa. Z drugiej strony, wielu
złożyliśmy reklamację.
Czy sprawy z jakimi zgłaszają się miesz-
konsumentów nie zna swoich podstawowych
Na jaką pomoc może liczyć konsument
kańcy dotyczą codziennych sytuacji czy też
praw jakie im przysługują w związku z dokony-
u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, gdy
działań w jakiś szczególnych warunkach?
waniem zakupów, zamawianiem usługi.
czuje się pokrzywdzony przez przedsiębiorcę?
Niestety, w mojej ocenie, poziom edukacji
Również i tutaj decyzja odnośnie metody bę-
Na co dzień porad prawnych udzielają
konsumenckiej jest bardzo słaby. Niejednokrot-
dzie uzależniona od stanu sprawy. Czasami bę-
Konsumentom Pracownicy Biura Rzecznika
nie brak wiedzy na temat nie tylko przysłu-
dzie to porada prawna, wskazanie innego wy-
w siedzibie Biura przy Al. Powstania War-
gujących konsumentom uprawnień, ale i rów-
specjalizowanego organu czy instytucji, częściej
szawskiego 10, Centrum Administracyjne,
nież ich obowiązków w tym zakresie, jest
wystąpienie do przedsiębiorcy, a w ostateczności
I piętro, box 72.
główną przyczyną, tego, że nie mogą oni sku-
również pomoc po podjęciu decyzji o wszczęciu
tecznie wyegzekwować swoich praw.
akcji sądowej.
Porady udzielane są osobiście lub tele-
Jakie najważniejsze wskazówki przeka-
Czy są dane pokazujące poziom respekto-
fonicznie (tel. 12 616 92 31, 616 92 32) od
załby Pan konsumentom, o czym należy bez-
wania praw konsumenta w Krakowie na tle in-
poniedziałku do piątku, w godzinach 7.40 –
względnie pamiętać, zwłaszcza teraz, w okre-
nych miast, Polski? Krakowscy sprzedawcy,
15.30, bez konieczności wcześniejszego
sie przedświątecznym pełnym pozornych
usługodawcy odbiegają w jakiś sposób od
umawiania się.
promocji, niesamowitych okazji itp.?
polskiej średniej?
Żeby uniknąć rozczarowania i niepotrzeb-
Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie,
Rzecznik Konsumentów udziela porad
nych nerwów, stresu, warto pamiętać o kilku
bo nie dysponuję niestety danymi z innych
prawnych osobom fizycznym w ich sporach
prostych zasadach. Przed dokonaniem zakupu
miast. Jednakże, co warto może w tym miejscu
z przedsiębiorcami na podstawie przedsta-
towaru należy sprawdzić jego cenę u konku-
podkreślić, to stale rosnąca liczba udzielanych
wionych dokumentów. Może występować
rencji, zapytać o kwestię możliwości dokonania
przez tut. Rzecznika porad. W ub. roku Biuro
z pismami do przedsiębiorców, prowadzić
ewentualnego zwrotu o ile nie jesteśmy pewni
Miejskiego Rzecznika Konsumentów udzieliło
postępowania mediacyjne i reprezentować
swojego wyboru, albo kupujemy prezent dla
ponad 50 tys. porad.
wnioskodawców w sądzie.
innej osoby. Nie należy sugerować się tylko
i wyłącznie samą ceną.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Krzysztof Duliński
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
23
KURIER DZIELNICY XI
Batalia o czyste powietrze
Minionej zimy, strażnicy dokonali
164 kontroli posesji oraz podjęli 323
Wystarczyło kilka chłodniejszych nocy, podczas których trzeba było
mocniej napalić w piecach i już nad Krakowem zwiększyło się stężenie
pyłu zawieszonego. Stacja pomiarowa na os. Kurdwanów nie odnotowała
jeszcze rekordowych poziomów, ale dane z minionych lat pokazują, że
nasza dzielnica należy do najbardziej narażonych na zanieczyszczenia.
samodzielnych interwencji. Na terenie 96 nieruchomości ujawnili spalanie odpadów i w związku z tym wykroczeniem nałożyli 55 mandatów
karnych na kwotę 6.950 zł, skierowali
sześć wniosków o ukaranie do sądu
Wbrew pozorom, głównym winowajcą nie
jest przemysł (w rzeczywistości trzeci w zesta-
badanie, np. pozostałości tworzyw sztucznych
oraz pouczyli 35 osób. Pobrano rów-
i metali ciężkich w popiele.
nież do analizy 12 próbek popiołu
z pieców.
wieniu sprawców zanieczyszczeń), ani komuni-
Gdy analiza wykaże, że w piecu spalano od-
kacja (druga), ale sami mieszkańcy spalający
pady gospodarcze sprawa trafia do sądu z wnio-
Niejako przy okazji sprawdzano
w swych piecach wszystko co się da. Wielu trak-
skiem o ukaranie sprawcy wykroczenia. Oso-
umowy i rachunki na wywóz nieczys-
tuje piece w swoich domach niemal jak śmiet-
bom dopuszczającym się spalania odpadów
tości stałych i płynnych. Ujawniono
niki, pchając do nich, co się tylko da. Najczęściej
grozi sankcja karna do 5.000 zł.
65 nieprawidłowości, w wyniku któ-
spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony,
Główne niebezpieczeństwo, które sami na
rych nałożono 44 mandaty karne na
mieszane materiały z opakowań (tworzywa
siebie sprowadzamy to tlenki azotu (głównie
kwotę 6.200 zł, skierowano dwa wnio-
sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po na-
NO i NO₂), dwutlenek siarki (SO₂), tlenek węgla
ski o ukaranie do sądu oraz pouczono
pojach), stare meble, lakierowane deski, ubra-
(CO), a także drobny pył zawierający związki
19 osób. Ujawniono również jedno
nia itd. Ludzie zapominają, że temperatura
metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu
przestępstwo polegające na nielegal-
w domowych piecach jest zbyt niska, by
i kadmu). W przypadku przyjęcia przez orga-
nym zrzucie ścieków do kanalizacji
wszystko się spaliło. Nie zważają, że ich kominy
nizm człowieka wysokich dawek dioksyn, ich to-
miejskiej.
nie mają instalacji filtrującej. Nie myślą o tym,
ksyczny wpływ na zdrowie może objawić się do-
że spaliny unoszą się na niewielką wysokość
piero po kilkudziesięciu latach, najczęściej
Opr. na podstawie materiałów prasowych Straży
i szybko opadają na najbliższą okolicę.
w postaci chorób nowotworowych.
Miejskiej Miasta Krakowa
Na szczęście świadomość zagrożeń rośnie.
Coraz więcej osób niepokoją czarne dymy wydobywające się z komina sąsiada czy podej-
„Kto wbrew zakazowi, termicznie
rzane zapachy rozchodzące się w okolicy i in-
przekształca odpady poza spalar-
formują o tym straż miejską. Ubywa też
niami odpadów lub współspalarniami
przypadków niechęci, czy wręcz wrogości,
odpadów, podlega karze aresztu lub
wobec funkcjonariuszy dokonujących kontroli,
karze grzywny”.
ze strony postronnych osób.
Artykuł 71 ustawy o odpadach
Warto wiedzieć, że w trakcie kontroli spalania odpadów w przydomowych kotłowniach
Kontrole prowadzone są zgodnie
przeprowadzana jest kompleksowa kontrola
z artykułem 379 ustawy Prawo
całej gospodarki odpadami w danej nierucho-
ochrony środowiska. W myśl tego ar-
Dlatego od kilku lat, wraz z nastaniem se-
mości. W jej wyniku niejednokrotnie ujawniane
tykułu, kontrolujący są uprawnieni do
zonu grzewczego, Wydział Kształtowania Śro-
są nieprawidłowości i można „zarobić” kolejny
wstępu na teren nieruchomości, na
dowiska Urzędu Miasta Krakowa i funkcjonariu-
mandat za brak podpisanej umowy na wywóz
której prowadzona jest działalność
sze straży miejskiej, rozpoczynają kontrole tego,
odpadów komunalnych czy nieszczelne szambo.
gospodarcza, przez całą dobę oraz od
6.00 do 22.00 na pozostały teren.
co jest spalane w domowych piecach. W minio-
W drugim kwartale 2011 r. z terenu Dziel-
nych latach stwierdzano mnóstwo niepra-
nicy XI wpłynęło 15 zgłoszeń telefonicznych do-
Uniemożliwienie przeprowadzenia
widłowości i nakładano mandaty karne, udzie-
tyczących spalania odpadów z których 9 zostało
kontroli (polegające między innymi
lano pouczeń. Podobnie będzie zapewne w tym
potwierdzonych w trakcie kontroli. W I połowie
na
roku. Strażnicy przypominają, że – jeśli będą po-
br. ujawniono 21 przypadków spalania odpadów.
miejskich i inspektorów Wydziału
nie
wpuszczeniu
strażników
Kształtowania Środowiska na teren
dejrzenia co do tego, co zostało spalone
w piecu, mogą pobrać próbki popiołu. Wydział
KD
posesji), na mocy artykułu 225 Kode-
Kształtowania Środowiska UMK, przekazuje
(Opr. na podstawie materiałów prasowych
ksu Karnego, stanowi przestępstwo
takie próbki Wydziałowi Inżynierii i Technologii
Straży Miejskiej Miasta Krakowa)
i jest zagrożone karą pozbawienia
Chemicznej Zakładu Chemii Analitycznej Poli-
Zdjęcie z archiwum
techniki Krakowskiej, gdzie dokonywane jest
Straży Miejskiej Miasta Krakowa
wolności do trzech lat.
24
KURIER DZIELNICY XI
Nr 8 (40), listopad – grudzień 2011
Jesienne nastroje
Jesieni towarzyszy nastrój melancholii, oczekiwania na zimowe uśpienie. To czas zadumy nad przemijaniem,
podziwiania słońca przebijające się przez jesienne mgły lub skrzącego się na porannym szronie. To także
okazja do rozkoszowania się różnorodnością kolorów szykującej się do zimowego snu przyrody. Piękno jesieni można podziwiać także na terenie naszej dzielnicy…
Zdjęcia: Krzysztof Duliński i Jarosław Kajdański

Podobne dokumenty