Link do prezentacji

Komentarze

Transkrypt

Link do prezentacji
Sytuacja Rzeczypospolitej w
dwudziestoleciu międzywojennym.
Rok 1939 – preludium wojny.
Autorzy:
Bartłomiej Adamiak
Marcelina Kuczma
Maciej Sypniewski
Niemcy żądają zgody na zaanektowanie Wolnego
Miasta Gdańska do Niemiec, przekazania III Rzeszy
pasa ziemi na polskim Pomorzu w celu zbudowania
eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej
prowadzących do Prus Wschodnich.
http://www.sww.w.szu.pl/postacie/post_osi/hitler3.jpg
6 IV 1939 r. po rozmowach ministra Józefa Becka
w Londynie opublikowano komunikat o zobowiązaniach
wzajemnej pomocy w wypadku zagrożenia niepodległości
Polski czy Wielkiej Brytanii, a w kilka dni później również
rząd francuski potwierdził swe zobowiązania sojusznicze
wobec Polski. W układzie tym Brytyjczycy zobowiązali się
do udzielenia Polsce w przypadku napaści natychmiast
pomocy wojskowej. Ponadto sojusznik Hitlera, Mussolini
oświadczył, że Włochy, wbrew wcześniejszym ustaleniom,
nie przystąpią do wojny, gdyż nie są do niej przygotowane.
Hitler przesunął termin "FALL WEISS" na dzień 1 IX 1939r.
niemiecki atak na Polskę.
Józef Beck - (ur. 4
października 1894 w
Warszawie, zm. 5 czerwca
1944 w Stăneşti) – polski
polityk, dyplomata, bliski
współpracownik Józefa
Piłsudskiego, pułkownik
dyplomowany artylerii
Wojska Polskiego.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:J_Beck.jpg&filetimestamp=20090
827174626
Ignacy Mościcki (ur. 1
grudnia 1867 w
Mierzanowie, zm. 2
października 1946 w
Versoix) – polski polityk
i chemik. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1926–1939.
Naukowiec, wynalazca,
budowniczy polskiego
przemysłu chemicznego.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Ignacy_Moscicki
.jpg&filetimestamp=20091029200735
Wacław Teofil
Stachiewicz (ur. 19
listopada 1894 we Lwowie,
zm. 12 listopada 1973 w
Montrealu) – generał
dywizji Wojska Polskiego,
szef Sztabu Głównego
WP (1935–1939), pisarz
wojskowy.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Wac%C5%82a
w_Stachiewicz.PNG&filetimestamp=20100411141254
Edward Śmigły-Rydz, także:
Edward Rydz, Edward RydzŚmigły, pseud. "Śmigły",
"Tarłowski", "Adam Zawisza"
(ur. 11 marca 1886 wBrzeżanach,
zm. 2 grudnia 1941 w Warszawie)
– polski wojskowy i polityk,
marszałek Polski, Generalny
Inspektor Sił Zbrojnych,
Naczelny Wódz w wojnie
obronnej 1939 roku, formalnie
przez 17 dni "następca
prezydenta RP na wypadek
opróżnienia się urzędu przed
zawarciem pokoju".
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Marshal_RydzSmigly_LOC_hec_27123.jpg&filetimestamp=20090901042027
Ulrich Friedrich Willy
Joachim von Ribbentrop
(ur. 30 kwietnia 1893 w Wesel,
stracony 16 października
1946 w Norymberdze) –
minister spraw zagranicznych
III Rzeszy w latach 1938 1945. Od 1934 kierownik
biura do spraw zagranicznych
NSDAP, zwanego najpierw
Büro Ribbentrop, a następnie
Dienststelle Ribbentrop. W
1936 został ambasadorem III
Rzeszy w Londynie.
Wiaczesław
Michajłowicz Mołotow
(ur. 9 marca /25 lutego
(jul.) 1890 w Kukarce,
zm. 8 listopada 1986 w
Moskwie) - rosyjski
działacz komunistyczny,
polityk sowiecki.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Molotov.bra.jpg&filetimestam
p=20060808012249
Pakt Hitler-Stalin
(Ribbentrop-Mołotow) –
umowa międzynarodowa z 23
sierpnia 1939 roku, będąca
formalnie paktem o nieagresji
pomiędzy III Rzeszą Niemiecką
i Związkiem Socjalistycznych
Republik Sowieckich, która
zgodnie z tajnym protokołem
dodatkowym, stanowiącym
załącznik do oficjalnego
dokumentu umowy, dotyczyła
rozbioru terytoriów lub
rozporządzenia niepodległością
suwerennych państw: Polski,
Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii
i Rumunii.
Reinhard Tristan Eugen
Heydrich (ur. 7 marca 1904
w Halle, zm. 4 czerwca
1942 w Pradze) – wysoki
dygnitarz III Rzeszy, szef
Sicherheitsdienst,
Sicherheitspolizei i RSHA (policji
politycznej i aparatu terroru III
Rzeszy), SS-Obergruppenführer i
generał policji. W latach 1940 –
1942 prezydent Interpolu. Ze
względu na swe zbrodnie często
nazywany "Archaniołem Zła” ,
mózg prowokacji Gliwickiej
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Bundesarchiv_Bil
d_146-1969-05416,_Reinhard_Heydrich.jpg&filetimestamp=20081214213936
Walther Heinrich Alfred
Hermann von Brauchitsch
(ur. 4 października 1881 r. w
Berlinie; zm 18 października
1948 r. w Hamburgu –
niemiecki feldmarszałek,
naczelny dowódca niemieckich
wojsk lądowych w okresie
1938-1942. Podczas II wojny
światowej kierował kampanią
przeciwko Polsce w 1939 roku.
Jako naczelny dowódca
lądowych wojsk niemieckich w
Polsce Brautisch otrzymał od
Adolfa Hitlera władzę
wykonawczą na obszarach
polskich i już 1 września 1939
wydał odezwę do ludności
polskiej.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Bundesarchiv_Bild
_183E00780,_Walther_von_Brauchitsch.jpg&filetimestamp=200812
04164056
Fedor von Bock (ur. 3
grudnia 1880 w Küstrin, zm. 4
maja 1945 w Oldenburgu) –
niemiecki wojskowy,
feldmarszałek. Fedor von Bock
uczestniczył w agresji na Polskę
w 1939 - był dowódcą Grupy
Armii "Nord" nacierającej
na Polskę z Prus Wschodnich
i Pomorza. Walcząc w Polsce,
po ciężkich bojach jego wojska
opanowały "korytarz pomorski"
rozbijając armię "Pomorze" i
"Modlin", na północnym
Mazowszu.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Bundesarchiv_Bil
d_146-1977-12011,_Fedor_von_Bock.jpg&filetimestamp=20120107195544
Karl Rudolf Gerd von
Rundstedt (ur. 12
grudnia 1875 w Aschersleben
w Saksonii - Anhalt (Prusy),
zm. 24 lutego 1953 w
Hanowerze) – niemiecki
wojskowy, feldmarszałek. W
czasie kampanii wrześniowej
dowodził Grupą Armii
"Południe", m.in. w bitwie nad
Bzurą.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Bundesarchiv
_Bild_146-1987-04720,_Gerd_v._Rundstedt.jpg&filetimestamp=20090928171
017
Michaił Kowalow, (ur. 7
lipca 1897 w stanicy
Briuchowieckaja, w
obwodzie kubańskim,
zm. 31 sierpnia 1967
w Leningradzie) –
generał pułkownik Armii
Sowieckiej.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Kovalev_mp.jpg&filetimestamp=200
70302082949
Siemion Konstantynowicz
Timoszenko, (ur. 18
lutego 1895 we wsi Furmanka,
zm. 31 marca 1970 w Moskwie)
– sowiecki dowódca
wojskowy, Marszałek Związku
Sowieckiego (1940),
dwukrotny Bohater Związku
Sowieckiego (1940, 1965),
członek Komitetu Centralnego
WKP(b) (1939–1952),
deputowany do Rady
Najwyższej ZSRR 1., 2., 3., 4.,
5., 6. i 7. kadencji.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Semyon_Konstantinovich
_Timoshenko_(18951970),_Soviet_military_commander.jpg&filetimestamp=200904141935
52
Jest to umowna nazwa wydarzeń z nocy 25 na 26
sierpnia 1939 roku, na granicy polsko-słowackiej,
na południe od miasta Jabłonków.
Incydent obejmuje napad
bojówki hitlerowskiej na stację kolejową
w Mostach koło Jabłonkowa (obecnie w Czechach)
i próbę przejęcia
tunelu kolejowego pod Przełęczą Jabłonkowską.
Pistolet 9mm
wz. 35 "Vis"
Polska 1936
Pistolet maszynowy 9mm
wz. 38
"Mors"Polska 1938
Karabin 7,92mm
wz. 98 i wz. 98a "Mauser„
Karabinek 7,92mm
wz. 91/98/23 "Mosin”
Rkm 7,92mm
wz. 28 "Browning"
Ckm 7,92mm
wz. 08 "Maxim"
Karabin panc 7,92mm
wz. 35 "Kb.Ur."
Armata 37mm
wz. 36 Bofors
Haubica 155mm
wz. 1917 Schneider
Moździerz wz. 18 Stockes,
wz. 18/31 Stockes-Brandt
i wz. 1928
Czołg rozpoznawczy TKS
Czołg lekki Vickers E
Czołg lekki 7TP
Czołg lekki Renault R-35
PZL P.11 samolot
myśliwski
PZL 23 Karaś
Liniowy/bombowy
PZL 37 Łoś
bombowiec
Do czasu zarządzania Generalnym Inspektoratem Sił Zbrojnych przez
Józefa Piłsudskiego, nawet po objęciu władzy w Niemczech przez Hitlera,
nie prowadzono analiz i przygotowań do konfliktu z Niemcami, spodziewając
się wojny z ZSRR. Początkowo opierano się na założeniu, że główny
kierunek uderzenia poprowadzony zostanie z Pomorza na Warszawę,
natomiast ze Śląska i Prus Wschodnich tylko uderzenie pomocnicze.
Oceny uległy zmianie jesienią 1938 roku, po zajęciu przez Niemcy Sudetów.
Główne uderzenie przewidywano ze Śląska. 4 marca 1939 Sztab Główny
przystąpił do prac nad Planem Obronnym "Zachód".
Szkic przedstawiono Generalnemu Inspektorowi do zatwierdzenia 22
marca 1939.
Możliwość obrony na naturalnych przeszkodach terenowych takich jak
rzeki Wisła, Narew, San planowano dopiero po stoczeniu bitwy granicznej z
wykorzystaniem nielicznych rejonów umocnionych, na Śląsku i w okolicach
Mławy. Wynikało to z obaw o jednostronne zakończenie działań wojennych
przez Niemcy po opanowaniu Pomorza i Śląska, jako terenów utraconych 20
lat wcześniej.
Niemcy skoncentrowali przeciwko Polsce 1,8 miliona żołnierzy uzbrojonych w
2800 czołgów, około 3000 samolotów i 10 000 dział.Słowacja wystawiła Armie
Polową "Bernolak" i nieliczne lotnictwo. Polska zmobilizowała około miliona
żołnierzy (spośród 2,5 miliona wojskowo wyszkolonych rezerwistów), 880
czołgów, 400 samolotów i 4300 dział.
Polska linia obrony biegła wzdłuż granic Polski z wyjątkiem północnego
wąskiego odcinka części "korytarza pomorskiego", który wobec kleszczowego
zagrożenia, nie nadawał się do obrony. Stąd siły pozostawione dla obrony
Gdyni i Helu miały trwać w obronie oczekując na odsiecz.
Założeniem polskiego planu obrony (plan "Z") była wojna koalicyjna we
współdziałaniu z najliczniejszą po Armii Czerwonej i Wehrmachcie na lądzie –
armią francuską i najsilniejszą na morzu, a przy połączeniu z siłami francuskimi
porównywalną w powietrzu – armią brytyjską. Założeniem Fall Weiss,
wzorowanym na planie Schlieffena z 1914, było skoncentrowanie całości sił
niemieckich na jednym froncie (polskim) przy szkieletowej osłonie drugiego
frontu (zachodniego), a następnie po szybkim złamaniu przeciwnika
przerzucenie sił na drugi front działań wojennych.

http://1939.pl/uzbrojenie/polskie/index.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Beck

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Mo%C5%9Bcicki

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Stachiewicz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_%C5%9Amig%C5%82y-Rydz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fedor_von_Bock

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerd_von_Rundstedt

http://pl.wikipedia.org/wiki/Michai%C5%82_Kowalow

http://pl.wikipedia.org/wiki/Siemion_Timoszenko

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%82otow

http://pl.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop-Mo%C5%82otow

http://pl.wikipedia.org/wiki/Incydent_jab%C5%82onkowski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Zach%C3%B3d

http://historicalresources.files.wordpress.com/2008/09/campaign-in-poland-1-14-september-1939.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Poland1939_GermanPlanMap.jpg

http://pl.wikipedia.org/wiki/Walther_von_Brauchitsch

Podobne dokumenty

W kręgu filozofii greckiej prezentacja

W kręgu filozofii greckiej prezentacja w Akademii Platońskiej. W Akademii Arystoteles spędził w sumie 20 lat, w czasie których najpierw był studentem, potem asystentem Platona, aż w końcu stał się samodzielnym wykładowcą. Po śmierci Pla...

Bardziej szczegółowo

Witam na kursie nr 227 - Powtórka do matury z historii

Witam na kursie nr 227 - Powtórka do matury z historii źródło: http://www.wiatrak.nl/wp-content/uploads/95-tez_lutra.jpg

Bardziej szczegółowo