Witam na kursie nr 227 - Powtórka do matury z historii

Komentarze

Transkrypt

Witam na kursie nr 227 - Powtórka do matury z historii
227_GR1 - Powtórka do matury z historii - kółko zainteresowań dla klas maturalnych II LO
Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj)
Kreatywna szkoła ► ZP_227_GR1
Osoby
Najświeższe
Tematyka
wiadomości
Uczestnicy
5 maj, 17:31
Aktywności
Małgorzata
Certificates
Ciejka
Fora dyskusyjne
Oceny satyry
Więcej...
Głosowania
Quizy
23 kwi, 20:27
Witam na kursie nr 227 - Powtórka do matury z
historii
Zadania
Zasoby
Małgorzata
Ciejka
to zajęcia pozalekcyjne, jako kółko zainteresowań dla uczniów klas
maturalnych II Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Mielcu
w ramach projektu "Kreatywna szkoła to twórczy uczeń - Internet i
technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym"
Szukaj w forum
Zaawansowane
PenDrive
Więcej...
17 kwi, 18:56
Małgorzata
Ciejka
Ostatnie zajęcia
Autorka kursu: Małgorzata Ciejka
Administracja
18 IV Więcej...
Starsze tematy
...
Oceny
Profil
1
Nadchodzące
Moje kursy
Temat 1 - Organizacja pracy on-line, czyli jak poruszać się po platformie
Moodle
W ciągu najbliższych miesięcy będziesz przygotowywać się do egzaminu maturalnego z historii.
Celem projektu "Kreatywna szkoła to twórczy uczeń - Internet i technologie informacyjne w
nauczaniu przedmiotowym" jest:
uczestnictwo w 35 lekcjach w szkole, w wyznaczonym terminie, prowadzonych tradycyjnymi
metodami,
"zaliczenie" 35 lekcji metodą on-line - każdy temat jest uzupełnieniem tradycyjnych lekcji,
zamieszczonym na platformie moodle,
każdy temat zamieszczony on-line ma:
podane cele, wskazówki co należy powtórzyć, jakie wiadomości i faktografię należy
opanować do egzaminu maturalnego,
w ZASOBACH PODSTAWOWYCH są zamieszczone materiały źródłowe, linki do
przydatnych stron internetowych, prezentacje itp. - musisz koniecznie się z nimi
zapoznać!
w AKTYWNOŚCIACH musisz zaliczyć quiz, odpowiedzieć na zamieszczone zadania itp. samodzielne wykonanie zadań pozwoli określić stan Twojej wiedzy i umiejętności przed
egzaminem
maturalnym,
tu
zapoznasz
się
z
różnego
zamieszczanych w arkuszu egzaminacyjnym,
w ZASOBACH NADOBOWIĄZKOWYCH zamieszczone
są
rodzaju
materiały
typami
zadań,
rozszerzające
wiadomości, ciekawostki - warto je przeczytać
istotą uczenia się on-line jest samodzielność pracy - dlatego pamiętaj, by systematycznie
pracować, bezwzględnie wykonywać zadania w podanych terminach!!!
Aby jak najlepiej zdać maturę musisz wykazać się umiejętnościami, a przede wszystkim wiedzą!
A więc do dzieła! - repeticio est mater studiorum [powtarzanie jest matką nauki], jak mawiali
starożytni!
matura 2011
już po maturze
źródło: znaczki maturalne:
http://www.studniowki.pl/b.php
Zasoby podstawowe
Wiadomości dla uczniów
GRUPA 1 - Planowane tematy i terminy lekcji stacjonarnych i on-line
Netykieta, czyli kultura wypowiedzi on-line
Aktywności
Czego oczekujesz po tych zajęciach?
Sprawdź, czy umiesz przesłać plik
terminy
Brak
nadchodzących
spotkań
Przejdź do
kalendarza...
Nowy termin...
Co się
ostatnio działo?
Aktywność od
piątek, 10
sierpień 2012,
20:41
Raport ostatniej
aktywności
Brak zmian od
ostatniego
zalogowania
Dlaczego wybrałaś/wybrałeś historię jako przedmiot maturalny?
Czy korzystasz z Internetu, przygotowując się do zajęć szkolnych?
Start przed powtórką
Zasoby nadobowiązkowe
Sposoby liczenia lat
Periodyzacja dziejów
Periodyzacja dziejów Polski
Arkusze maturalne CKE od 2005 r.
Arkusze maturalne z historii
Historyczne plotki "z brodą"
2
Temat 2 - Starożytny Egipt
Herodot mówił o Egipcie, że był wielkim
"darem Nilu".
Egipt
Wykorzystując mapę i wiedzę własną
prześledź
wpływ
źródło: egipt3.wordpress.com
warunków
geograficznych na zajęcia Egipcjan.
Opowiedz
o
osiągnięciach
cywilizacyjnych starożytnego Egiptu:
religia,
piśmiennictwo,
architektura i sztuka,
nauka,
wynalazki praktyczne.
mapa Egiptu
źródło: wsp.krakow.pl
źródło: egipt-online.eu
Zasoby podstawowe
Egipt darem Nilu - tekst źródłowy
Księga Umarłych - tekst źródłowy
Historia starożytnego Egiptu
Architektura i sztuka starożytnego Egiptu
Aktywności
Zadanie: Jaka to cywilizacja?
Starożytny Egipt
Zasoby nadobowiązkowe
Starożytny Egipt
Pismo starożytnego Egiptu
3
Temat 3 - Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnego Wschodu
W
tym
temacie
przypomnisz
sobie
osiągnięcia
cywilizacyjne ludów starożytnego Wschodu.
Znajdź na mapie Izrael, Mezopotamię, Indie i
Chiny.
Scharakteryzuj systemy religijne i ustrojowe
tych cywilizacji.
Opisz osiągnięcia w dziedzinie piśmiennictwa,
literatury.
Wymień
przykłady
architektury,
sztuki,
osiągnięć naukowych.
Zastanów
się
nad
wpływem
naturalnych na życie tych ludów.
mezopotamia
źródło: http://starozytnyswiat.webpark.pl/mezopotamia.jpg
warunków
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Mur_Chi%C5%84ski
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Hammurabiego
Zasoby podstawowe
Kodeks Hammurabiego
Mezopotamia
Izrael - "ziemia święta" w starożytności
Buddyzm
Aktywności
Rewolucja neolityczna
Starożytny Wschód
Zasoby nadobowiązkowe
Babilonia
Hinduizm
Chiny
4
Temat 4 - Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Grecji
Ten temat poświęcony jest przypomnieniu podstaw
naszej cywilizacji, czyli osiągnięciom starożytnych
Grecja
źródło: www.blogi.szkolazklasa.pl/privefiles/blog-171...
Greków.
Znajdź na mapie zasięg kolonizacji greckiej i
fenickiej.
Zastanów
się
nad
wpływem
warunków
geograficznych na życie starożytnych Greków rolnictwo, rzemiosło.
Scharakteryzuj społeczeństwo Aten i Sparty.
Wymień
osiągnięcia
w
dziedzinie
kultury
helleńskiej i hellenistycznej:
religia,
literatura, teatr,
filozofia, nauka,
sport w życiu Greków,
architektura i sztuka.
Opisz wychowanie spartańskie.
źródło: http://pl.wikipedia.org
/wiki/Sztuka_grecka_w_okresie_klasycznym
źródło: http://pl.wikipedia.org
/wiki/Sztuka_grecka_w_okresie_hellenistycznym
Zasoby podstawowe
Wychowanie spartańskie
Wielka kolonizacja grecka
Kultura starożytnej Grecji
Rzeźba starożytnej Grecji
Aktywności
Starożytna Grecja
Zasoby nadobowiązkowe
Starożytna Grecja
Aleksander Wielki
5
Temat 5 - Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnego Rzymu
Cywilizacja europejska zakorzeniona jest w kulturze
antycznej starożytnego Rzymu.
Rzym
Znajdź na mapie zasięg terytorialny Imperium
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_rzymskie
Rzymskiego.
Scharakteryzuj
społeczeństwo
rzymskie
-
podział i konflikty społeczne.
Wymień osiągnięcia cywilizacyjne starożytnego
Rzymu:
religia
politeistyczna
i
narodziny
upadku
Cesarstwa
chrześcijaństwa,
literatura, język łaciński,
prawo,
architektura i sztuka.
Przedstaw
przyczyny
Zachodniorzymskiego.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koloseum
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilczyca_kapitoli%C5%84ska
Zasoby podstawowe
Społeczeństwo rzymskie
Kultura starożytnego Rzymu
Aktywności
Starożytny Rzym
Zasoby nadobowiązkowe
Budowle rzymskie
6
Temat 6 - Armie i największe wojny starożytności
Starożytni mawiali: "Si vis pacem para bellum" - "Jeśli
chcesz pokoju, wszczynaj wojnę". Można zaryzykować
stwierdzenie,
że
historia
ludzkości
to
przede
wszystkim historia wojen - ich przyczyn, przebiegu,
skutków,
świetnych
dowódców
i
odważnych
wojowników.
Zapoznaj
się
z
największymi
wojnami
w
starożytności m.in.:
wojny Greków z Persami,
podboje Aleksandra Wielkiego,
wojny Rzymian.
Opowiedz
o
ich
przyczynach,
przebiegu
i
uzbrojenie
starożytnego
źródło: www.centurion.w8w.pl/.../wojskaPerskie.jpg
skutkach.
Scharakteryzuj
żołnierza.
źródło: www.emonety.pl/upload/editor/historia
Zasoby podstawowe
Wojny Greków z Persami
Wojny punickie
Armie starożytności
Aktywności
źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Akcjum
Armie i największe bitwy w starożytności
Zasoby nadobowiązkowe
Wojsko rzymskie
Wojny grecko-perskie
Wojna starożytnych
Rzymska flota wojenna
Belizariusz
Armia rzymska
7
Temat 7 - U podstaw władzy i ustrojów
W starożytności ukształtowały się podstawy ustroju. Po dziś dzień
rozróżniamy różne formy władzy: demokrację, republikę, absolutyzm.
Scharakteryzuj władzę absolutną na przykładzie Egiptu faraonów.
Opowiedz o ukształtowaniu ustroju demokracji ateńskiej.
Na czym polegał fenomen władzy Spartan.
Opisz
funkcjonowanie
republiki
rzymskiej
i
cesarstwa
rzymskiego.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tutanchamon
źródło: http://pl.wikipedia.org
źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Sokrates
/wiki/Oktawian_August
Zasoby podstawowe
Demokracja ateńska
Ustrój republiki rzymskiej
Aktywności
U podstaw władzy i ustrojów
Zasoby nadobowiązkowe
Republika rzymska
Cesarstwo rzymskie
Starożytna Sparta
Ustroje polis greckich (Ateny, Sparta)
8
Temat 8 - Arabowie, Turcy i Tatarzy w średniowieczu
Arabowie, Turcy i Tatarzy odegrali ważną rolę w
średniowiecznej
Europie.
Ślady
ich
wpływów
pozostały po dziś dzień w różnych częściach Europy choćby legenda o lajkoniku i przerwanym hejnale w
Krakowie.
Scharakteryzuj religię Arabów (islam) i ich
wpływ na gospodarkę i kulturę
wczesnego
średniowiecza.
Opisz budowę potęgi Imperium Osmańskiego.
Prześledź budowę największego w dziejach
ludzkości imperium mongolskiego.
Mekka
źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaaba
źródło:www.numizmatyczny.pl/photo/czyngis.jpg
źródło: www.zgapa.pl/zgapedia/Janczarzy.html
Zasoby podstawowe
Mahomet
Imperium Osmańskie
Imperium mongolskie
Aktywności
Zadanie z mapą
Arabowie, Turcy i Tatarzy
Zasoby nadobowiązkowe
Koran
Islam
Czyngis-chan
Taktyka walki Mongołów
Tatarzy w Sandomierzu
9
Temat 9 - Średniowieczna Europa
Otton III
W
ciągu
dziesięciu
wieków
ukształtowała
się
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Otton_III_%28cesarz_rzymski%29
cywilizacja średniowiecznej Europy.
Prześledź na mapach zmiany
terytorialne
i
kształtowanie się państw europejskich:
Cesarstwo Bizantyjskie,
państwo Franków,
cesarstwo Ottonów - Święte Cesarstwo
Rzymskie Narodu Niemieckiego,
państwa słowiańskie.
Opisz największe wojny średniowiecza:
wojna stuletnia,
krucjaty,
wojny husyckie.
Scharakteryzuj powstanie monarchii stanowych
na przykładzie Anglii i Francji.
Omów wielką schizmę zachodnią - przyczyny i
ruch soborowy.
źródło: http://www.hennessy.id.au/quentingeorge/archives/crusaders.jpg
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Baltazara_Behema
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka
Zasoby podstawowe
Wezwanie papieża Urbana II do krucjat w 1095 r.
Wieki średnie - encyklopedia PWN
I krucjata
Aktywności
Wyjaśnij symbolikę obrazu
Średniowieczna Europa
Zasoby nadobowiązkowe
Państwo Franków
Europa wczesnośredniowieczna
Słowianie i pierwsze państwa słowiańskie
10
Temat 10 - Uniwersalizm średniowiecznej Europy
Średniowieczna Europa stworzyła wiele przykładów
cesarstwo uniwersalne
wspólnoty - uniwersalizmu.
źródło: www.kosciol.pl/
Zastanów się, w czym tkwiła ta jedność.
Podaj
przykłady
uniwersalizmu
papieskiego
(Grzegorz VII, Innocenty III) i cesarskiego
(dynastia Ottonów, Henryk IV).
Scharakteryzuj czynniki jednoczące Europę:
język,
kulturę,
szkolnictwo,
feudalizm.
Omów powstawanie miast i wsi na prawie
niemieckim.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_polska__%C5%9Bredniowiecze
Zasoby podstawowe
Grzegirz VII, Dictatus papae (Dyktat papieski)
Aktywności
Uniwersalizm średniowiecznej Europy
Zasoby nadobowiązkowe
Średniowieczny uniwersytet
Kultura średniowiecza
I Rzesza Niemiecka
11
Temat 11 - Polska Piastów - budowa państwowości polskiej
Przyszedł
czas,
aby
powtórzyć
historię
naszego
Polska za Mieszka I
państwa. Według legendy synowie kołodzieja Piasta
pozbyli się króla Popiela i sami rozpoczęli rządy w
państwie Polan. Poświadczony źródłowo Mieszko I
rozszerzył granice swojego panowania i wprowadził
Polskę
na
arenę
polityki
międzynarodowej
średniowiecznej Europy.
Prześledź
na
mapie
zmiany
graniczne
-
plemiona słowiańskie, granice Polski od Mieszka
I do Bolesława Krzywoustego.
Scharakteryzuj politykę zagraniczną Piastów wojny, układy z sąsiadami.
Jakie
znaczenie
dla
Polski
miało
przyjęcie
chrztu.
Przedstaw
organizację
państwa
pierwszych
Piastów.
Opisz kryzysy monarchii wczesnopiastowskiej.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
orzeł piastowski
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
Zasoby podstawowe
Gall Anonim o zjeździe gnieźnieńskim
Dzieje Polski
Polska Piastów
Aktywności
Polska Piastów - budowa państwowości polskiej
Zasoby nadobowiązkowe
godło Polski - herby
Animowana Historia Polski według Tomasza Bagińskiego
12
Temat 12 - Rozbicie dzielnicowe - walka o seniorat i próby zjednoczenia
Polski
W
1138
r.
dzielnicowe.
rozpoczęło
Testament
się
w
Polsce
Bolesława
rozbicie
Krzywoustego
wyraźnie precyzował kto i gdzie oraz w jakim zakresie
sprawuje władzę. Jednak szybko rozpoczęła się walka
o
seniorat,
która
doprowadziła do
rozdrobnienia
feudalnego i w XIV w. ostatni Piastowie rozpoczęli
starania o zjednoczenie.
Prześledź na mapie zmiany terytorialne w latach
1138-1370.
Przedstaw historię walk o seniorat w XII-XIII
w.
Podaj
czynniki
wpływające
na
próby
zjednoczenia Polski w XIII-XIV w.
Omów próby zjednoczenia ziem polskich:
monarchia Henryków śląskich,
Henryk IV Probus,
Przemysł II,
Wacław II Czeski.
Omów znaczenie panowania ostatnich Piastów
w polityce wewnętrznej i zagranicznej:
Władysława Łokietka,
Kazimierza Wielkiego.
źródło: http://img154.imageshack.us/i/polsk1138ko1qn6.jpg/
źródło: http://piastowie.kei.pl/piast/mapy/kw.jpg
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
Zasoby podstawowe
Kazimierz Wielki
Historia Akademii Krakowskiej
Aktywności
Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie Polski
Zasoby nadobowiązkowe
Rozbicie dzielnicowe
13
Temat 13 - Rzeczpospolita Obojga Narodów
polityka dynastyczna Jagiellonów
Kiedy Miszko I budował podstawy naszego państwa,
nie
przypuszczał,
że
w
XVI
w.
za
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jagiellonowie
panowania
Jagiellonów będzie to największe państwo w Europie.
Prześledź
państwa
na
mapach
polskiego
zmiany
i
terytorialne
polsko-litewskiego
za
panowania Jagiellonów.
Przypomnij
sobie
Węgierskiego
panowanie
i
jego
córki
Ludwika
Jadwigi
Andegaweńskiej.
Scharakteryzuj
politykę
dynastyczną
i
zagraniczną Jagiellonów.
Opisz
zmiany
zachodzące
w
polityce
wewnętrznej i ustroju:
od
monarchii
stanowej
do
demokracji
szlacheckiej,
gospodarkę folwarczno-pańszczyźnianą.
Wymień osiągnięcia w dziedzinie kultury za
panowania Jagiellonów.
herbźródło: http://pl.wikipedia.org
/wiki/Herb_Rzeczypospolitej_Obojga_Narod%C3%B3w
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%82d_pruski
Zasoby podstawowe
Unia polsko-litewska w Krewie
Unia lubelska w 1569 r.
Jagiellonowie
Aktywności
Zadanie z mapą
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Zasoby nadobowiązkowe
Zakon krzyżacki
Bitwa pod Grunwaldem
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Folwark szlachecki
14
Temat 14 - Wiek XVI - "złoty wiek" renesansu
Nazywany
"wiekiem
złotym",
był
wyjątkowym
okresem w dziejach ludzkości, wraz z nim rozpoczęła
się epoka nowożytna.
Prześledź
na
odkrycia geograficzne
źródło: http://www.pomoceszkolne.pl/files/products/odkrycia.jpg
mapie
zmiany
terytorialne
w
Europie, a zwłaszcza odkrycia geograficzne - ich
przyczyny, przebieg i skutki.
Wymień
osiągnięcia
cywilizacyjne
epoki
renesansu.
Porównaj sytuację w Rzeczpospolitej Obojga
Narodów
i
w
wybranych
państwach
europejskich.
Zwróć uwagę na walkę o hegemonię w Europie:
walkę o dominum Maris Baltici,
demokrację szlachecką w Rzeczpospolitej
i początki absolutyzmu w Europie.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb
/9/9f/Quentin_Massys_001.jpg/250px-Quentin_Massys_001.jpg
Zasoby podstawowe
Wielkie odkrycia geograficzne
Renesans
Aktywności
Wiek XVI
Zasoby nadobowiązkowe
Kalendarium odkryć geograficznych
Pisarze polskiego renesansu
Odrodzenie
15
Temat 15 - Reformacja w Europie i w Polsce
W 1517 r. Marcin Luter wystąpił z krytyką sprzedaży
odpustów
i
rozpoczął
reformację.
Przez
Europę
Zachodnią przetoczyły się wojny religijne, a Polska
okazała się "państwem bez stosów".
Prześledź na mapie zasięg reformacji w Europie
i na ziemiach polskich oraz przebieg wojen
religijnych.
Scharakteryzuj główne kierunki reformacyjne:
luteranizm,
kalwinizm,
anglikanizm,
anabaptyzm,
arianizm.
Zastanów
się,
jakie
czynniki
wpłynęły
na
tolerancję religijną w Rzeczpospolitej Obojga
źródło: http://www.wiatrak.nl/wp-content/uploads/95-tez_lutra.jpg
Narodów.
Opowiedz o kontrreformacji w Europie i w
Polsce.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reformacja_w_Polsce
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_ksi%C4%85g_zakazanych
Zasoby podstawowe
Reformacja w Europie
Reformacja w Polsce
Kontrreformacja
Aktywności
Reformacja w Europie i w Polsce
Zasoby nadobowiązkowe
Edykt nantejski z 1598 r.
Wojny religijne
Zakon jezuitów
Tolerancja religijna w Polsce
16
Temat 16 - XVII wiek - bitwy, wojny, dowódcy
W
Europie
Zachodniej
trzydziestoletnia,
"szalała"
Anglia
wojna
pochłonięta
była
rewolucją burżuazyjną, a Rzeczpospolita Obojga
Narodów
walczyła
ze
wszystkimi
swoimi
sąsiadami i zmagała się z wojnami domowymi.
Dla wszystkich był to trudny wiek, ale jak na
każdej
wojnie
doświadczenie
zdobywają
dowódcy, testuje się nowe techniki i broń.
Prześledź
na
mapie
Europy
i
Polski
działania wojenne i zmiany graniczne:
wojna trzydziestoletnia,
rewolucja burżuazyjna w Anglii,
wojny polsko-szwedzkie,
wojny polsko-tureckie,
wojny polsko-rosyjskie,
powstanie Chmielnickiego,
rokosze:
Zebrzydowskiego
i
Lubomirskiego,
konfederacje szlachty polskiej.
Zapoznaj się z przyczynami, przebiegiem i
skutkami wojen.
źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Siemiginowski/Images
Wymień największe bitwy i dowódców.
Zwróć
uwagę
na
zmiany
w
/Sobieski_pod_Wiedniem.jpg
technice
wojennej.
Scharakteryzuj sarmacki ideał szlachecki.
źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb
/7/73/Repin_Cossacks.jpg/350px-Repin_Cossacks.jpg
źródło: http://newzar.files.wordpress.com/2009/05
/polish_husaria.jpg
Zasoby podstawowe
Dymitriady
Powstanie Chmielnickiego
Układ w Radnot z 1656 r.
Potop szwedzki 1655-1660
Wojna północna 1700-1721
Aktywności
XVII wiek - bitwy, wojny, dowódcy
Zasoby nadobowiązkowe
hetman Stanisław Żółkiewski
hetman Stanisław Koniecpolski
Bohdan Chmielnicki
Jan III Sobieski
Jan Karol Chodkiewicz
Wojna trzydziestoletnia 1618-1648
Akt nawigacyjny 1651 r.
K.Dębski, Polonez husarii
17
Temat 17 - Ostatnie lata I Rzeczpospolitej
Kiedy w 1764 r. na tron wstępował Stanisław August
rozbiory Polski
Poniatowski nikt nie przypuszczał, że będzie to ostatni król
źródło: http://www.polskiedzieje.pl/zdjecia/miguel
Polski. W 1795 r. po trzecim rozbiorze Rzeczpospolita Obojga
/III%20rozbiorze.jpg
Narodów zniknęła z mapy Europy.
Prześledź na mapie zmiany terytorialne ziem polskich
w XVIII w. - zwróć uwagę na trzy rozbiory Polski.
Przypomnij sobie upadek aparatu państwowego w
czasach saskich.
Scharakteryzuj próby ratowania Rzeczpospolitej za
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Omów
genezę,
przebieg
i
akty
prawne
Sejmu
Wielkiego.
Wymień osiągnięcia kultury Oświecenia.
Opisz wojnę w obronie Konstytucji 3 maja i powstanie
kościuszkowskie.
Kiedy
Polska
przeżywała
kryzys,
nasze
państwa
sąsiednie przeżywały rozkwit pod rządami monarchów
absolutnych - scharakteryzuj:
reformy w Rosji za Piotra I Wielkiego i Katarzyny
II
rozkwit Królestwa Pruskiego
reformy
w
monarchii
habsburskiej
za
Marii
Teresy i Józefa II.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_August_Poniatowski
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko
%C5%9Bciuszkowska
Zasoby podstawowe
Polska w czasach saskich
Powstanie Kościuszkowskie
Aktywności
Zadanie z mapą
Ostatnie lata I Rzeczpospolitej
Zasoby nadobowiązkowe
Oświecenie w Polsce
Konstytucja 3 maja 1791 r.
Stanisław August Poniatowski
J.Kaczmarski, Rejtan...
Witaj majowa jutrzenko
18
Temat 18 - Stany Zjednoczone w XVIII-XIX wieku
Kiedy
Polska
traciła
swoją
niepodległość
na
kontynencie amerykańskim rodziło się nowe państwo Stany Zjednoczone.
Nikt nie przypuszczał, że 13
kolonii najpierw holenderskich, później angielskich da
początek jednemu z największych supermocarstw. W
XIX w. na terytorium USA rozegrała się największa
wojna - wojna secesyjna.
Prześledź na mapie walkę o niepodległość USA i
zmiany terytorialne.
Zapoznaj się z konstytucją USA i systemem
władzy, obowiązującym z poprawkami po dziś
dzień.
Wymień
"ojców
założycieli"
i
najbardziej
znanych prezydentów USA.
Scharakteryzuj
przyczyny,
przebieg
wojny secesyjnej.
i
skutki
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_terytorialny_Stan
%C3%B3w_Zjednoczonych
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Stan
%C3%B3w_Zjednoczonych_Ameryki
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_secesyjna
Zasoby podstawowe
Wojna o niepodległość USA
Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 r. (fragmenty)
Wojna secesyjna
Aktywności
Stany Zjednoczone w XVIII-XIX w.
Zasoby nadobowiązkowe
Stany Zjednoczone
Powstanie USA
Konstytucja USA
Wojna secesyjna w USA
Prezydenci USA
Zdjęcia i oficjalne portrety prezydentów USA
19
Temat 19 - Francja w XVII-XVIII wieku
To czasy baroku, absolutyzmu i oświecenia w Europie
Zachodniej i "złotej wolności" szlacheckiej w Polsce,
czasy wojen, powstania nowych państw i upadku
Rzeczpospolitej oraz narodziny Wielkiej Rewolucji
Francuskiej i epoki napoleońskiej.
Prześledź
na
mapie
zmiany
terytorialne
w
Europie, zwłaszcza w okresie napoleońskim.
Scharakteryzuj
osiągnięcia kultury
baroku
i
oświecenia.
Omów
rozwój
absolutyzmu
we
Francji
za
Ludwika XIII i Ludwika XIV.
Przedstaw przyczyny, przebieg i skutki Wielkiej
Rewolucji Francuskiej.
Porównaj znaczenie czasów napoleońskich dla
Francji i sprawy polskiej.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XIV
Bastylia
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_francuska
źródło: http://www.canadiangeographic.ca/atlas/Images/Glossary
/Napoleon_Bonaparte.jpeg
Zasoby podstawowe
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.
Wielka Rewolucja Francuska
Wojny napoleońskie
Aktywności
Francja w XVII-XVIII w.
Zasoby nadobowiązkowe
Ludwik XIV, król Francji
Napoleon Bonaparte
Obrazy i karykatury związane z Napoleonem I
20
Temat 20 - Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie - małe państwa
wielkich nadziei Polaków
Księstwo Warszawskie 1807-1809
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie
Kiedy w 1795 r. utraciliśmy niepodległość nikt nie
przypuszczał, że odzyskamy ją dopiero w 1918 r. Na
drodze ku wolności było wiele powstań, codziennej
walki z zaborcami o polskość - była to "najdłuższa
wojna nowoczesnej Europy".
Prześledź na mapie zmiany terytorialne ziem
polskich w XIX w.
Omów cele i zasady politycznego ładu w Europie
ustanowione na kongresie wiedeńskim w 1815
r.
Scharakteryzuj walkę Polaków o niepodległość
w latach 1795-1815.
Porównaj konstytucję Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego.
Scharakteryzuj
gospodarkę
i
kulturę
Kongresówki.
źródło:http://republika.pl/blog_eu
Herb Królestwa Polskiego
źródło: http://img.interia.pl/encyklopedia/nimg/krolesw.jpg
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Kongresowe
Zasoby podstawowe
Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 r.
Polska pod zaborami
Gospodarka Kongresówki - Zagłębie Staropolskie
Aktywności
Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie
Zasoby nadobowiązkowe
Jak powstało Księstwo Warszawskie
21
Temat 21 - Osiągnięcia cywilizacyjne XIX wieku
"To są wspaniałe czasy Panowie, wspaniałe czasy" mówił cesarz Wilhelm o XIX wieku. Czy rzeczywiście
była to "piękna epoka", "wiek pary i elektryczności"?
Prześledź
na
mapie
zmiany
Reklama fabryki Barcińskiego w Łodziźródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
szyby naftowe w Borysławiu w XIX w.
źródło:www.ivrozbiorpolski.pl/.../szyby-naftowe-1.jpg
terytorialne,
zwłaszcza nowy podział kolonialny świata.
Wymień osiągnięcia cywilizacyjne XIX wieku.
Omów
powstanie
nowoczesnych
ruchów
politycznych i ich wpływ na sytuację w Europie.
Scharakteryzuj drogę do zjednoczenia Niemiec i
Włoch.
Zastanów się, czy druga połowa XIX wieku to
"marsz białych ludzi ku wojnie?"
automobil XIX
telefon
źródło:http://pl.wikipedia.org
źródło:http://pl.wikipedia.org
/wiki/Wynalazki_wieku_XIX
/wiki/Wynalazki_wieku_XIX
źródło:http://pl.wikipedia.org
źródło: www.we-dwoje.pl/.../
we_dwoje_6_14057.jpg
Zasoby podstawowe
Orędzie Komuny Paryskiej z 1871 r.
Kalendarium historii XIX wieku
/wiki/Tramwaj_parowy
Aktywności
Osiągnięcia cywilizacyjne XIX w.
Zasoby nadobowiązkowe
Miasta polskie w XIX w.
22
Temat 22 - Walka Polaków o niepodległość w XIX wieku
Nam Polakom XIX wiek upłynął pod znakiem walki o
wolną Polskę. W licznych powstaniach, zbrojnie
próbowaliśmy odzyskać niepodległość. Udało się
powrócić na mapę Europy dopiero po I wojnie
światowej.
Prześledź
na
mapie
działania
zbrojne
w
powstaniach na ziemiach polskich pod trzema
zaborami.
Scharakteryzuj powstania:
listopadowe w latach 1830-1831,
krakowskie w 1846 r.,
Wiosnę Ludów w 1848 r.,
styczniowe w latach 1863-1864.
źródło: http://artyzm.com/obrazy/
źródło: http://artyzm.com/obrazy/gierymski-powstanczy
źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Grottger
Zasoby podstawowe
Powstanie listopadowe i styczniowe
Walka Polaków o niepodległość
Manifest powstania krakowskiego 1846 r.
Aktywności
Zadanie z mapą
Walka Polaków o niepodległość w XIX w.
Zasoby nadobowiązkowe
Obrazy - powstanie listopadowe
Obrazy - powstanie styczniowe
Boże coś Polskę...
Impresja o Powstaniu Styczniowym
Walecznych tysiąc...
23
Temat 23 - Walka Polaków o tożsamość narodową w latach 1795-1918
To
była
Europy".
"najdłuższa
Represje
wojna
zaborców
nowoczesnej
zmierzały
do
wynarodowienia i "zabicia" ducha narodowego
wśród
Polaków.
Na
różne
sposoby
nasi
przodkowie podjęli walkę, aby "Polska była
Polską".
Scharakteryzuj politykę zaborców wobec
ludności polskiej w zaborze:
pruskim,
rosyjskim,
austriackim.
Omów różne metody walki Polaków z
rusyfikacją i germanizacją.
Przedstaw
galicyjskiej.
funkcjonowanie
autonomii
źródło: www.galeria.klp.pl
źródło: http://a-pesni.golosa.info/polsk/rota.gi
źródło: www.camperteam.pl/.../woz_drzymay_ii_919.jpg
Zasoby podstawowe
Rusyfikacja szkolnictwa
Germanizacja
Rota
Aktywności
Walka Polaków o tożsamość narodową pod zaborami
Zasoby nadobowiązkowe
Sprawa polska w I wojnie światowej
Autonomia Galicji
Zesłanie studentów
24
Temat 24 - Systemy totalitarne w 20-leciu międzywojennym
Jeszcze nie "wyleczono się z ran", jakie pozostawiła
po sobie I wojna światowa, a już Europa zmierzała ku
nowej
zagładzie
-
systemom
totalitarnym,
które
przyniosły holocaust, obozy koncentracyjne, pożogę.
Wskaż na mapie państwa, w których panowały
rządy dyktatorskie.
Omów
budowę
państw
totalitarnych
na
przykładzie:
Włoch,
Niemiec,
Związku Radzieckiego.
Scharakteryzuj faszyzm i stalinizm.
Zwróć uwagę na skutki tych systemów dla
ludzkości.
źródło: www.bryk.pl
źródło: www.commons.wikimedia.org
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop-Mo%C5%82otow
Zasoby podstawowe
Faszyzm
Stalinizm
Aktywności
Systemy totalitarne w 20-leciu
Zasoby nadobowiązkowe
Związek Radziecki
III Rzesza
System stalinowski - filmy
25
Temat 25 - Sukcesy i porażki II Rzeczpospolitej
mapa II RP
11 XI 1918 r. zakończyła się I wojna światowa - dla
źródło: www.binek.pl
nas Polaków, to narodziny II Rzeczpospolitej. Przed
"młodym"
państwem rozpoczął
się
trudny
okres
budowy państwa i scalania ziem spod trzech zaborów
po ponad wiekowej niewoli.
Prześledź na mapie działania wojenne i zmiany
terytorialne w 20-leciu międzywojennym.
Scharakteryzuj koncepcje wytyczenia granic i
opowiedz,
jak
w
rzeczywistości
doszło
do
ukształtowania granic II Rzeczpospolitej.
Omów sukcesy i porażki II Rzeczpospolitej w
różnych dziedzinach.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Piłsudski
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
Zasoby podstawowe
Akt 5 listopada 1916 r.
II Rzeczpospolita
Konstytucja marcowa z 1921 r.
Konstytucja kwietniowa z 1935 r.
Aktywności
II Rzeczpospolita
Zasoby nadobowiązkowe
Wojna polsko-bolszewicka
Pieśń z powstania wielkopolskiego
Piosenka z powstania śląskiego
Polskie Termopile - Zadwórze 1920 r.
Pamięci Orląt Lwowskich
26
Temat 26 - II wojna światowa
II wojna światowa
źródło: republika.pl/.../sz/ii_wojna_swiatowa0.jpg
Lata 1939-1945 to najtrudniejszy okres w dziejach
ludzkości. Skutki wojny i decyzje Wielkiej Trójki
wpłynęły na najnowszą historię Polski i świata.
Prześledź na mapie działania na frontach II
wojny światowej i zmiany graniczne po wojnie.
Omów decyzje konferencji Wielkiej Trójki.
Wykaż,
że
okres
wojny
był
zagładą
dla
ludzkości.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
Zasoby podstawowe
Pakt Ribbentrop-Mołotow z 1939 r.
Karta Atlantycka z 1941 r.
II wojna światowa
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_tr%C3%B3jka
Katyń
Aktywności
II wojna światowa
Zasoby nadobowiązkowe
II wojna światowa
II wojna światowa
Dywizjon 303 - pieśń
Brygada Karpacka - pieśń
27
Temat 27 - Walka Polaków o niepodległość w latach 1939-1945
II Rzeczpospolita niedługo cieszyła się wolnością. 1
IX 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa, a wraz z
nią walka Polaków o niepodległość na wszystkich
frontach.
Prześledź na mapie zmiany terytorialne ziem
polskich w czasie wojny i udział Polaków na
frontach II wojny światowej.
Scharakteryzuj
politykę
okupantów
wobec
Polaków.
Omów znaczenie powstania Polskiego Państwa
Podziemnego.
Podaj przykłady polskiego ruchu oporu.
Zapoznaj się z informacjami na temat powstania
warszawskiego.
źródło: http://pl.wikipedia.org
/wiki/Okupacja_niemiecka_w_Polsce_1939-1945
źródło: http://www.aferyprawa.com/obrazki/polska-walczaca.jpg
źródło: http://www.digitalphoto.pl/foto_galeria/3720_2007-2248.JPG
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
Zasoby podstawowe
1 września 1939 r.
Polska w II wojnie światowej
Polsko-radziecka umowa wojskowa z 1941 r.
Testament Polski Walczącej z 1945 r.
Encyklopedia Powstania Warszawskiego
Polacy na frontach II wojny
Aktywności
Walka Polaków o niepodległość w latach 1939-1945
Zasoby nadobowiązkowe
Władysław Sikorski
Czerwone maki na Monte Cassino
Kartki z kalendarza Powstania Warszawskiego
Jacek Kaczmarski - Ballada wrześniowa
Paweł Kukiz - Katyń
28
Temat 28 - Rządy komunistów w powojennej Polsce
Lata 1945-1989 to okres Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej, gdzie cenzura kontrolowała wolność słowa.
Dziś uczymy się historii w wolnej, demokratycznej III
Rzeczpospolitej,
należącej
do Unii Europejskiej
i
struktur NATO.
Prześledź
państwa
na
mapie
zmiany
terytorialne
polskiego
oraz
podziału
administracyjnego po 1945 r.
Scharakteryzuj rządy komunistów w Polsce i ich
skutki:
dla gospodarki,
polityki zagranicznej,
dla społeczeństwa.
Opowiedz o stanie wojennym w Polsce.
źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_1981-1983
źródło: http://www.fotopolis.pl/obrazki/niedenthal_czasapokalipsy.jpg
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_1981-1983
Zasoby podstawowe
Historia PRL
Gospodarka PRL
Konstytucja PRL z 1952 r. (fragmenty)
Wprowadzenie stanu wojennego 13 XII 1981 r.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.
Aktywności
Polska pod rządami komunistów
Zasoby nadobowiązkowe
Budowa Nowej Huty
Edward Gierek - Pomożecie?
PRL w obrazkach
Ballada "Obława na wilki - Nowa Huta"
Jacek Kaczmarski - Obława
29
Temat 29 - Polskie miesiące-symbole, czyli walka o demokrację
W najnowszej historii Polski symbolami stały się
miesiące zrywów Polaków o demokrację, wolność
słowa i wyznania.
Scharakteryzuj przyczyny, przebieg i skutki
polskich miesięcy-symboli:
Październik 1956 r.
Marzec 1968 r.
Grudzień 1970 r.
Czerwiec 1976 r.
Sierpień 1980 r.
Zwróć uwagę na znaczenie wyboru papieża
Jana Pawła II dla Polaków i świata.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Odwil%C5%BC_gomu
%C5%82kowska
źródło: http://polonistika.upol.cz/moduly/marzec1.jpg
źródło: http://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/21000/aa_21846.jpg
Zasoby podstawowe
Czerwiec 1956 r.
Marzec 1968 r.
Ballada o Janku Wiśniewskim
Sierpień 1980 r.
Grudzień 1981 r.
Aktywności
Polskie miesiące-symbole
Zasoby nadobowiązkowe
Wiec poparcia dla Wł. Gomułki w X 1956 r.
Marzec 1968 r. - film
21 postulatów "Solidarności" z 1980 r.
Galeria "Drogi do wolności"
Piosenka dla córki - sierpień 1980 r.
30
Temat 30 - III Rzeczpospolita
W 1989 r. rozpoczęła się transformacja ustrojowa, a
wraz z nią narodziła się III Rzeczpospolita. Pokojowe
przejęcie władzy stało się wzorem dla innych państw
Europy, a zburzenie muru berlińskiego było symbolem
upadku ładu jałtańskiego.
Omów decyzje Okrągłego Stołu.
Prześledź
transformację
ustrojową
i
gospodarczą III RP.
Scharakteryzuj
sukcesy
i
porażki
III
Rzeczpospolitej
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3
%C5%82_%28historia_Polski%29
źródło: infolinia.org/.../aartykuly/wyborczy_big.jpg
źródło: www.interwizja.edu.pl/pliki/grafika/
Zasoby podstawowe
Rok 1989
III Rzeczpospolita
Premierzy III RP
Przyjęcie Polski do NATO - film
Aktywności
III Rzeczpospolita
Zasoby nadobowiązkowe
Narodziny III Rzeczpospolitej
Koniec PZPR
Jacek Kaczmarski - Mury
31
Temat - 31 - Z modą przez wieki ...
Historia to przeszłość, to nie tylko wojny, ale też
zachowania ludzi, moda, style itp. Jak szybko zmienia
się
moda,
to
współcześni
młodzi
ludzie
wiedzą
najlepiej. Spójrzmy więc na historię ubioru.
Omów charakterystyczne dla poszczególnych
epok elementy ubioru.
Zastanów się co lub kto miał wpływ na modę.
Jakie różnice lub podobieństwa dostrzegasz w
zmieniającej się modzie.
źródło: www.kajani.pl
lata 60. XX w.
źródło: http://historiamody.republika.pl/historia.htm
XIX www.kajani.pl
źródło: http://trends.blox.pl/2007/04/Moda-w-Latach.html
Zasoby podstawowe
Historia ubioru
Stroje historyczne
Ubrania XIX-XX w.
Aktywności
Z modą przez wieki
Zasoby nadobowiązkowe
Moda ślubna XIX-XX w.
Historia mody - film
32
Temat 32 - Muzyka i pieśń w dziejach Polaków
W dziejach ludzkości muzyka odgrywa bardzo ważną
rolę. Zagrzewała rycerzy do boju, młodzież marzyła,
aby choć przez chwilę być jak bohaterowie, o których
śpiewano. Muzyka wzrusza, nastraja do działania, koi
skołatane serce, podtrzymuje na duchu i opowiada o
aktualnych dla danej chwili wydarzeniach.
Przypomnij sobie pieśni patriotyczne.
Zapoznaj się najbardziej znanymi w historii
Polaków
piosenkami,
pieśniami
lub
kompozytorami.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogurodzica_%28pie%C5%9B
%C5%84%29
źródło: http://www.polonia-nova.com/grafika/Mazurek.jpg
źródło:www.ooops.pl/blog/
Zasoby podstawowe
Historia muzyki
Zakazane piosenki okupacyjne
Przegląd Piosenki Prawdziwej w 1981 r.
Muzyka z okresu stanu wojennego
Aktywności
Muzyka i pieśń w historii Polski
Zasoby nadobowiązkowe
Marsz I Brygady
Mała dziewczynka z AK
Podpisanie porozumienia - sierpień 1980
33
Temat 33 - Historia architektury
Nie ulega wątpliwości, że większość z nas "czuje"
historię poprzez historyczne budowle. Fascynuje nas
sposób budowy wspaniałych średniowiecznych
katedr, z podziwem patrzymy na barokowy przepych,
marzymy o zamieszkaniu w pięknym domu, pośród
wypielęgnowanego ogrodu.
Scharakteryzuj poszczególne style w
architekturze.
Nazwij najbardziej znane budowle na świecie.
Rozpoznaj dziedzictwo architektury światowej
od starożytności po współczesność.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_i_rze%C5%BAba_staro
%C5%BCytnego_Egiptu
źródło: www.cudaswiata.pl/photos
źródło: warandgame.files.wordpress.com/2009/12/chatea...
Zasoby podstawowe
Historia architektury
Historia architektury
Pojęcia związane z architekturą
Aktywności
Historia architektury
Zasoby nadobowiązkowe
Architektura baroku i klasycyzmu - film
34
Temat 34 - Historia malarstwa
Od tysiącleci ludzkość pozostawiała po sobie ślad w postaci
rysunków
i
obrazów.
umiejętności
artystów
Każda
-
epoka
przynosiła
zastosowanie
nowe
perspektywy,
światłocienia, bogatej palety barw i techniki malowania. Po
dzień
dzisiejszy
obrazy
mistrzów
są
kopiowane,
także
fałszowane, a posiadacze znanych obrazów zastanawiają się,
jak zabezpieczyć je przed kradzieżą.
Zapoznaj się z najsłynniejszymi malarzami i obrazami
w poszczególnych epokach.
Zwróć uwagę na charakterystyczne dla danego stylu
elementy malarskie.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Anio%C5%82
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
Zasoby podstawowe
Epoki w malarstwie
Historia sztuki
Polskie malarstwo historyczne
Malarstwo renesansu
Aktywności
Historia malarstwa
Zasoby nadobowiązkowe
Sztuka na maturze
Polscy malarze i ich dzieła
35
Temat 35 - Propaganda w dziejach Polski i świata
Propaganda zawsze odgrywała ważną rolę w życiu
władców lub sprawujących władzę. Nieprzypadkowo
środki masowego przekazu, nazywa się dziś "czwartą
władzą".
Zastanów
się
nad
rolą
propagandy
w
przeszłości.
Podaj przykłady działań propagandy w historii i
współcześnie.
Rozpoznaj plakaty propagandowe i zastanów
się nad ich przesłaniem.
źródło: http://propaganda-prlu.bartlomiejspeth.com
źródło: http://propaganda-prlu.bartlomiejspeth.com
źródło: http://www.arkaro.com.pl
Zasoby podstawowe
Propaganda PRL
Historia plakatu
Aktywności
Interpretacja plakatów propagandowych
Propaganda w historii Polski i świata
Zasoby nadobowiązkowe
Wirtualna historia pisma i książki
Piosenka propagandowa PRL
Odbierz certyfikat ukończenia zajęć pozalekcyjnych
Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (W yloguj)
Strona główna

Podobne dokumenty

Link do prezentacji

Link do prezentacji pasa ziemi na polskim Pomorzu w celu zbudowania eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej prowadzących do Prus Wschodnich.

Bardziej szczegółowo