Automatyka dla domu

Komentarze

Transkrypt

Automatyka dla domu
Cennik wa¿ny od 03.03.2014 r.
Automatyka dla domu
Spis treœci
Informacje o firmie
2-3
Automatyka do bram wjazdowych
• Dynamos
• Linear 400
• Linear 600
• Jet
• Modus
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
Automatyka do bram gara¿owych
• Ovo
• Book
• Rolls
18-19
20-21
22-23
Akcesoria
• Droga radiowa Stylo 4K, Myo C4
• Radioodbiornik Fred Myo 2
• Antena 433E
• Lampy Idea
• Super 100
• Akcesoria Novo
• Fotokomórki Viky 11, Viky 30
• Tower 500, Tower 1000
26
27
27
27
27
28-30
30-31
31
Centrale steruj¹ce - schematy
• Star 2230
• Star M224
• GD 100
• GD 20
• Star Ovo
• Star 1230 LT
34
34
35
35
36
36
1
KINGgates w grupie
Wiarygodny partner skoncentrowany na obs³udze Klienta
Dynamiczny rozwój
Wybór KINGgates
W³oska marka KINGgates istnieje na rynku od 2006 roku.
Od 2007 roku produkty dostêpne s¹ na rynku polskim.
W 2011 roku, w wyniku akwizycji, g³ównym udzia³owcem
w spó³ce KINGgates Srl. zosta³a firma Nice SpA,
lider bran¿y automatyki do bram i rolet, w³aœciciel marki
Nice. W wyniku zmian organizacyjnych g³ównym
dystrybutorem marki KINGgates na rynku polskim jest
spó³ka Nice Polska z siedzib¹ w Pruszkowie.
Automatyka do bram wjazdowych i gara¿owych KINGgates
to produkty w 100% w³oskie, powsta³e w oparciu o lata badañ,
doœwiadczenie i pasjê.
Produkty dystrybuowane s¹ poprzez Autoryzowanych
Partnerów Handlowych, którzy zapewniaj¹ fachowe
doradztwo, monta¿ oraz serwis.
Nice z tradycjami!
Dziæki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju
i úwiatowej ekspansji na nowe rynki i obszary
dziaùalnoúci Nice to dziœ silna, miædzynarodowa
grupa z obrotami na poziomie 230 milionów euro,
na którà skùada siæ 20 oddziaùów na caùym úwiecie
i 10 marek tworzàcych unikalnà ofertæ rynkowà.
Poszerzajàc portfolio swoich produktów Nice jest w stanie
odpowiadaã na coraz bardziej wymagajàce potrzeby rynku
w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiàzañ,
czyniàcych ýycie ùatwiejszym i wygodniejszym.
2
Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika minê³o dok³adnie 20 lat
od momentu, kiedy Lauro Buoro za³o¿y³ w Oderzo firmê Nice.
Choæ nastawiony na sukces, prawdopodobnie nie spodziewa³
siê wtedy, ¿e jego przedsiêbiorstwo w stosunkowo krótkim
czasie z ma³ego zak³adu wyroœnie na œwiatowego lidera
w produkcji automatyki dla domu tak w rozwi¹zaniach
dla automatyzacji os³on okiennych - rolet , markiz i ¿aluzji
oraz pe³nej gamie automatyki bram wjazdowych
i gara¿owych, w tym do pracy intensywnej i rozwi¹zañ
przemys³owych.
Dziœ Nice to silna, miêdzynarodowa grupa, na któr¹ sk³ada
siê 20 oddzia³ów na ca³ym œwiecie. Produkty Nice dostêpne
s¹ w ponad 100 krajach, a ich sprzeda¿ odbywa siê
za poœrednictwem profesjonalnej sieci sprzeda¿y.
PRODUCENT AUTOMATYKI
DO BRAM WJAZDOWYCH
I GARA¯OWYCH
Misja KINGgates
Jakoœæ, technologia i bezpieczeñstwo u¿ytkowników
JakoϾ
Bezpieczeñstwo
Bezpoœrednie relacje
KINGgates to systemy
automatyki do bram
wjazdowych i gara¿owych
- bezpieczne i praktyczne
produkty oparte na
nowoczesnych rozwi¹zaniach
technicznych. JakoϾ,
technologia i bezpieczeñstwo
u¿ytkowników to g³ówne atrybuty
marki i misja za³o¿ycieli firmy.
Firma dok³ada najwy¿szych
starañ, by produkty produkowane
by³y zgodnie z najwy¿szymi
standardami jakoœciowymi
i spe³nia³y wymogi norm
europejskich w zakresie
bezpieczeñstwa
Jesteœmy przekonani, ¿e w celu
poprawy rozwi¹zañ technicznych
i mo¿liwoœci handlowych, musz¹
istnieæ bezpoœrednie, otwarte
i szczere relacje miêdzy Klientem
a dostawc¹. Ka¿da sugestia i ka¿da
krytyka s¹ impulsem do doskonalenia
i zdobywania nowych wyzwañ
ka¿dego dnia.
(UNI EN 12445 and UNI EN 12453).
Zgodnie z przyjêtymi wartoœciami
podejœcie jakoœciowe wyra¿ane jest
nie tylko poprzez oferowane produkty,
materia³y u¿yte do ich wykonania
czy kontrolê produkcji.
Jakoœæ to tak¿e najwy¿sze
standardy obs³ugi serwisowej
i wsparcie techniczne.
3
AUTOMATYKA
DO BRAM
WJAZDOWYCH
Dynamos 500/1000
4
Linear 400/600
Jet
Modus
5
Automatyka do bram
przesuwnych do 500 kg i 1000 kg
Dynamos
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Dynamos dostêpne s¹
tylko w zestawach zawieraj¹cych si³ownik z wbudowan¹
central¹ steruj¹c¹ i radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego Stylo 4K
oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo: wyprodukowane
z wytrzyma³ego materia³u du¿e ³o¿yska kulkowe
s¹ osadzone w aluminiowym odlewie korpusu.
Wewnêtrzna przek³adnia posiada zêby u³o¿one spiralnie.
Ta specjalna konstrukcja umo¿liwia maksymalne przyleganie
zêbów œlimaka do œlimacznicy. Zêby stykaj¹ siê pewniej na ca³ej
d³ugoœci, podczas gdy w tradycyjnych konstrukcjach wystêpuj¹
luzy miêdzy poszczególnymi elementami.
Cichy ruch, maksymalna wydajnoœæ, wiêksza odpornoœæ
materia³u i mniejsze zu¿ycie - 4 kg aluminiowy odlew,
elementy z tworzywa ABS z pow³ok¹ chroni¹c¹ przed
promieniowaniem UV sprawiaj¹, ¿e Dynamos jest solidnym
si³ownikiem, mog¹cym pracowaæ w ka¿dych warunkach.
Solidna dŸwignia z odlewu aluminiowego z indywidualnym
kluczem pozwala wysprzêgliæ automatykê i rêcznie otwieraæ
bramê w przypadku braku zasilania.
Cichy mechanizm
Odblokowanie awaryjne
4,5 kg aluminium
Centrala steruj¹ca zasilana
napiêciem 230V
Centrala steruj¹ca Star 1230 LT
Dane techniczne
Dynamos 1000
Zasilanie
(Vpp)
230
230
Zasilanie silnika
(Vpp)
230
230
Moc silnika
(W)
200
400
Temperatura pracy
(°C)
-20 ÷ +55
-20 ÷ +55
Zabezpieczenie termiczne
(°C)
140
140
10
10
Prêdkoœæ bramy
IntensywnoϾ pracy
(m/min)
(%)
30
30
(mm)
325x185x274
325x185x274
Ciê¿ar si³ownika
(kg)
10
12
Maks. ciê¿ar bramy
(kg)
500
1000
Wymiary
6
Dynamos 500
230V
Funkcjonalna centrala steruj¹ca umo¿liwiaj¹ca
pracê w trzech trybach, w zale¿noœci od potrzeb
Klienta. Mo¿liwoœæ pracy „krok po kroku”, funkcja
automatycznego zamykania bramy, ³agodny start
oraz spowolnienie podczas ruchu bramy.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo 4K.
Zestawy Dynamos
Zestaw Dynamos 500 kg
Zestaw Dynamos 1000 kg
Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 500 kg:
1. si³ownik Dynamos 230V/500 kg
z wbudowan¹ central¹ Star 1230 LT z radioodbiornikem
2. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
3. para fotokomórek Viky 30
Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 1000 kg:
1. si³ownik Dynamos 230V/1000 kg
z wbudowan¹ central¹ Star 1230 LT z radioodbiornikem
2. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
3. para fotokomórek Viky 30
Zestaw Dynamos 500
Zestaw Dynamos 1000
1 219,52 netto | 1 500,00 brutto
1 382,12 netto | 1 700,00 brutto
1
2
3
1
2
3
Przyk³adowa instalacja - Dynamos
Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik Dynamos
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z przerywaczem
Idea CL 230
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
ROA6
ROA8
Idea CL 230
Viky 30
Stylo 4K
Listwa zêbata nylonowa
M4 z rdzeniem stalowym,
w odcinkach metrowych
Listwa zêbata metalowa
M4 ocynkowana,
w odcinkach metrowych
Lampa sygnalizacyjna
230V z przerywaczem
Para fotokomórek
(nadajnik + odbiornik)
Pilot 4+kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
50,00 netto | 61,50 brutto
50,00 netto | 61,50 brutto
89,43 netto | 110,00 brutto
182,93 netto | 225,00 brutto
65,04 netto | 80,00 brutto
7
Linear 400
Automatyka do bram
skrzyd³owych do maksymalnej
szerokoœci wjazdu 6 metrów
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Linear dostêpne s¹
w zestawach zawieraj¹cych 2 si³owniki, centralê steruj¹c¹
Star 2230 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego
Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Linear 400 jest elektromechanicznym si³ownikiem do bram
skrzyd³owych o maksymalnej d³ugoœci skrzyd³a do 3 metrów
i ciê¿arze do 300 kg.
Dziêki teleskopowemu ramieniu oraz silnikowi
z zabezpieczeniem termicznym 140°C jest niezawodny,
d³ugoœæ wysuwu wynosi 400 mm.
Z Linearem czas instalacji zosta³ zredukowany do minimum.
Napêd jest dostarczany wraz z przednimi i tylnymi, przykrêcanymi
wspornikami mocuj¹cymi. Przewód pod³¹czeniowy 1,5 m sprawia,
¿e pod³¹czenie do centrali jest bardzo ³atwe. Mimo utrzymania
wysokiego poziomu jakoœci wykonania, Linear to najtañsze
rozwi¹zanie do automatyzacji bram skrzyd³owych.
W przypadku braku zasilania, napêd mo¿na ³atwo wysprzêgliæ
i rêcznie otworzyæ bramê.
£atwe i szybkie
wysprzêglenie
Odporny mechanizm
Przykrêcane wsporniki
Szybka instalacja
Centrala steruj¹ca Star 2230 - 230V
230V
Dane techniczne
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vpp)
230
Moc silnika
(W)
200
Temperatura pracy
(°C)
-20 ÷ +55
IntensywnoϾ pracy
(%)
30
Wymiary
8
Linear 400
(mm)
95x760x95
Ciê¿ar si³ownika
(kg)
5,8
Maks. parametry skrzyd³a
(kg)
3 m / 300 kg
Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star umo¿liwia
instalatorowi ³atwe programowanie, jednoczeœnie
gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie
bezpieczeñstwa. Plastikowa obudowa, zapasowe
bezpieczniki, opisane pod³¹czenia, trzy przyciski
programowania - to tylko kilka przyk³adów
innowacyjnoœci produktu.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo 4K.
Zestawy Linear
Zestaw Linear 400 LT
Linear 400 SX lewy 3 m/300 kg
Zestaw automatyki do bram dwuskrzyd³owych:
1. si³ownik Linear 300 SX lewy, 230 V, skrzyd³o 3 m/300 kg
2. si³ownik Linear 300 DX prawy, 230 V, skrzyd³o 3 m/300 kg
3. centrala steruj¹ca z radioodbiornikiem Star 2230 Box
4. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
5. para fotokomórek Viky 30
Cena netto: 617,89 | Cena brutto: 760,00
Linear 400 DX prawy 3 m/300 kg
Cena netto: 617,89 | Cena brutto: 760,00
Zestaw Linear 400
1 544,72 netto | 1 900,00 brutto
1/2
3
4
Centrala Star 2230 - 230V z wbudowanym radiem
5
Cena netto: 626,02 | Cena brutto: 770,00
Przyk³adowa instalacja - Linear 400
Przyk³adowa instalacja:
2 si³owniki Linear (400 DX i 400 SX)
1 centrala steruj¹ca Star 2230 Box
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹
Idea 230 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 1,5 mm2] zasilanie si³owników
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
PLA10
PLA11
Idea 230 Plus
SELC 100
Stylo 4K
Zamek elektromagnetyczny
pionowy
Zamek elektromagnetyczny
poziomy
Lampa sygnalizacyjna
230V z wbudowan¹ anten¹
Karta do obs³ugi
elektrozamka
Pilot 4+kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
341,47 netto | 420,00 brutto
341,47 netto | 420,00 brutto
89,43 netto | 110,00 brutto
65,04 netto | 80,00 brutto
65,04 netto | 80,00 brutto
9
Linear 600
Automatyka do bram
skrzyd³owych do maksymalnej
szerokoœci wjazdu 8 metrów
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Linear dostêpne s¹
w zestawach zawieraj¹cych 2 si³owniki, centralê steruj¹c¹
Star 2230 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego
Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Linear 600 jest elektromechanicznym si³ownikiem do bram
skrzyd³owych o maksymalnej d³ugoœci skrzyd³a do 4 metrów
i ciê¿arze do 300 kg.
Dziêki teleskopowemu ramieniu oraz silnikowi
z zabezpieczeniem termicznym 140°C jest niezawodny,
d³ugoœæ wysuwu wynosi 600 mm.
Z Linearem czas instalacji zosta³ zredukowany do minimum.
Napêd jest dostarczany wraz z przednimi i tylnymi, przykrêcanymi
wspornikami mocuj¹cymi. Przewód pod³¹czeniowy 1,5 m sprawia,
¿e pod³¹czenie do centrali jest bardzo ³atwe. Mimo utrzymania
wysokiego poziomu jakoœci wykonania, Linear to najtañsze
rozwi¹zanie do automatyzacji bram skrzyd³owych.
W przypadku braku zasilania, napêd mo¿na ³atwo wysprzêgliæ
i rêcznie otworzyæ bramê.
£atwe i szybkie
wysprzêglenie
Odporny mechanizm
Przykrêcane wsporniki
Szybka instalacja
Centrala steruj¹ca Star 2230 - 230V
230V
Dane techniczne
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vpp)
230
Moc silnika
(W)
200
Temperatura pracy
(°C)
-20 ÷ +55
IntensywnoϾ pracy
(%)
30
Wymiary
10
Linear 600
(mm)
95x960x95
Ciê¿ar si³ownika
(kg)
6
Maks. parametry skrzyd³a
(kg)
4 m / 300 kg
Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star umo¿liwia
instalatorowi ³atwe programowanie, jednoczeœnie
gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie
bezpieczeñstwa. Plastikowa obudowa, zapasowe
bezpieczniki, opisane pod³¹czenia, trzy przyciski
programowania - to tylko kilka przyk³adów
innowacyjnoœci produktu.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo 4K.
Zestawy Linear
Zestaw Linear 600 LT
Linear 600 SX lewy 4 m/300 kg
Zestaw automatyki do bram dwuskrzyd³owych:
1. si³ownik Linear 600 SX lewy, 230 V, skrzyd³o 4 m/300 kg
2. si³ownik Linear 600 DX prawy, 230 V, skrzyd³o 4 m/300 kg
3. centrala steruj¹ca z radioodbiornikiem Star 2230 Box
4. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
5. para fotokomórek Viky 30
Cena netto: 699,19 | Cena brutto: 860,00
Linear 600 DX prawy 4 m/300 kg
Cena netto: 699,19 | Cena brutto: 860,00
Zestaw Linear 600
1 829,27 netto | 2 250,00 brutto
1/2
3
4
Centrala Star 2230 - 230V z wbudowanym radiem
5
Cena netto: 626,02 | Cena brutto: 770,00
Przyk³adowa instalacja - Linear 600
Przyk³adowa instalacja:
2 si³owniki Linear (600 DX i 600 SX)
1 centrala steruj¹ca Star 2230 Box
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹
Idea 230 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 1,5 mm2] zasilanie si³owników
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
PLA10
PLA11
Idea 230 Plus
SELC 100
Stylo 4K
Zamek elektromagnetyczny
pionowy
Zamek elektromagnetyczny
poziomy
Lampa sygnalizacyjna
230V z wbudowan¹ anten¹
Karta do obs³ugi
elektrozamka
Pilot 4+kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
341,47 netto | 420,00 brutto
341,47 netto | 420,00 brutto
89,43 netto | 110,00 brutto
65,04 netto | 80,00 brutto
65,04 netto | 80,00 brutto
11
Automatyka do bram
skrzyd³owych do maksymalnej
szerokoœci wjazdu 6 metrów
Jet
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Jet dostêpne s¹
tylko w zestawach zawieraj¹cych 2 si³owniki, centralê steruj¹c¹
Star 2230 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego
Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Idealnie wpisuje siê w otoczenie ka¿dej bramy.
Dziêki eleganckiej aluminiowej obudowie, napêd Jet jest
przyk³adem oryginalnej w³oskiej stylistyki.
Dziêki odpinanym po³¹czeniom instalacja i konserwacja
jest ³atwa i szybka. Kondensator jest wbudowany w si³ownik,
zaœ regulowane ograniczniki krañcowe pozwalaj¹ na szybkie
ustawienie po³o¿eñ krañcowych bramy.
Sercem napêdu Jet jest mechaniczna przek³adnia,
zaprojektowana ze szczególnym naciskiem na jak najwiêksz¹
trwa³oœæ. Wszystkie elementy obrotowe posiadaj¹ ³o¿yska kulkowe,
skutecznie eliminuj¹ce ha³as i tarcia. Zastosowanie stali
i br¹zu zapewnia trwa³oœæ i niezawodnoœæ nawet w ciê¿kich
warunkach.
DŸwignia rêcznego wysprzêglania wykonana jest
z aluminiowego odlewu oraz posiada indywidualny klucz
wraz z os³on¹ zamka wykonan¹ z ABS. Znajduje siê ona
w górnej czêœci korpusu si³ownika, dziêki czemu mo¿liwe
jest szybkie i praktyczne jej wykorzystanie przy minimalnym wysi³ku
w przypadku braku zasilania.
£atwe i szybkie
pod³¹czenie zasilania
Aluminiowa obudowa
Mechaniczne wy³¹czniki
krañcowe
Dane techniczne
Przek³adnia wykonana
z br¹zu - trwa³a, solidna
i niezawodna
Opcjonalne szczotki
zabezpieczaj¹ce
Centrala steruj¹ca Star 2230 - 230V
Jet 230
230V
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vpp)
230
Moc silnika
(W)
200
Temperatura pracy
(°C)
-20 ÷ +55
Skok u¿yteczny
(mm)
360
Prêdkoœæ liniowa
(m/s)
0,016
IntensywnoϾ pracy
Wymiary
12
(%)
(mm)
30
100x820x110
Ciê¿ar si³ownika
(kg)
8
Maks. parametry skrzyd³a
(kg)
3 m / 600 kg
Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star umo¿liwia
instalatorowi ³atwe programowanie, jednoczeœnie
gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie
bezpieczeñstwa. Plastikowa obudowa, zapasowe
bezpieczniki, opisane pod³¹czenia, trzy przyciski
programowania - to tylko kilka przyk³adów
innowacyjnoœci produktu.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo 4K.
Zestaw Jet
Zestaw Jet
Zestaw automatyki do bram dwuskrzyd³owych:
1. 2 si³owniki Jet 230V skrzyd³o 3m/600 kg
2. centrala steruj¹ca z radioodbiornikiem Star 2230 Box
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
4. para fotokomórek Viky 30
Zestaw Jet
2 317,08 netto | 2 850,00 brutto
1
2
3
4
Przyk³adowa instalacja - Jet
Przyk³adowa instalacja:
2 si³owniki Jet
1 centrala steruj¹ca Star 2230 Box
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹
Idea 230 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 1,5 mm2] zasilanie si³owników
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
PLA10
PLA11
Idea 230 Plus
BK 01
SELC 100
Zamek elektromagnetyczny
pionowy
Zamek elektromagnetyczny
poziomy
Lampa sygnalizacyjna
230V z wbudowan¹ anten¹
Mechaniczny wy³¹cznik
krañcowy
(2 szt. w opakowaniu)
Karta do obs³ugi
elektrozamka
341,47 netto | 420,00 brutto
341,47 netto | 420,00 brutto
89,43 netto | 110,00 brutto
55,28 netto | 68,00 brutto
65,04 netto | 80,00 brutto
13
Automatyka do bram
skrzyd³owych do maksymalnej
szerokoœci wjazdu 5,6 metra
Modus
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Modus dostêpne s¹
tylko w zestawach zawieraj¹cych 2 si³owniki, centralê steruj¹c¹
Star M224 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego
Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Dziêki opatentowanym mechanizmom, Modus mo¿e
automatyzowaæ du¿e bramy o d³ugoœci do 2,8 m i ciê¿arze
skrzyd³a do 300 kg. Si³owniki Modus idealnie nadaj¹ siê do instalacji
na szerokich kamiennych lub klinkierowych s³upkach.
Posiada precyzyjn¹ regulacjê mechanicznego wy³¹cznika
krañcowego, pozwalaj¹c¹ ustawiæ skrzyd³a bramy w otwarciu
i zamkniêciu.
Dziêki jedynie 165 mm szerokoœci si³ownika monta¿
jest szybki i ³atwy.
Napêd dostêpny jest z dwoma standardowymi ramionami
oraz dwoma opcjonalnymi ramionami z funkcj¹ przesuwania
i obracania dla ka¿dego typu instalacji.
Precyzyjna regulacja
ograniczników
krañcowych
Opatentowany
mechanizm
Wbudowana centrala
steruj¹ca u³atwiaj¹ca
programowanie
Opcjonalny akumulator
Centrala steruj¹ca Star M224 - 24V
24V
Dane techniczne
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vps)
24
(W)
30
Moc silnika
Pobór pr¹du
Temperatura pracy
Prêdkoœæ obr. ramienia
IntensywnoϾ pracy
Wymiary
14
Modus 280
(A)
1,25
(°C)
-20 ÷ +55
(obr./min)
0,9 ÷ 1,23
(%)
(mm)
50
165x250x306
Ciê¿ar si³ownika
(kg)
7,5
Maks. parametry skrzyd³a
(kg)
2,8 m / 300 kg
Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star umo¿liwia
instalatorowi ³atwe programowanie, jednoczeœnie
gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie
bezpieczeñstwa. Plastikowa obudowa, zapasowe
bezpieczniki, opisane pod³¹czenia, trzy przyciski
programowania - to tylko kilka przyk³adów
innowacyjnoœci produktu. Dziêki technologii
PWM zapewnione jest bezpieczeñstwo w przypadku
napotkania przeszkody oraz mo¿liwe dostosowanie
prêdkoœci otwierania i zamykania bramy.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo 4K.
Zestaw Modus
Zestaw Modus
Zestaw Modus 280 LT
2 276,42 netto | 2 800,00 brutto
Zestaw automatyki do bram dwuskrzyd³owych:
1. si³ownik Modus MA z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹
z radioodbiornikiem, 24V, skrzyd³o 2,8 m/300 kg
2. si³ownik Modus SL, 24V, skrzyd³o 2,8 m/300 kg
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
4. para fotokomórek Viky 11
1/2
3
4
Przyk³adowa instalacja - Modus
Przyk³adowa instalacja:
2 si³owniki Modus (MA i SL)
wbudowana centrala steruj¹ca Star M224
z radioodbiornikiem
1 para fotokomórek Viky 11
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea 24 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[2 x 1,5 mm2] zasilanie si³owników
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
MO L C18 SX
MO L C18 DX
BK 40
Idea 24 Plus
Bat M016
Ramiê przesuwne
1,8 m - 300 kg
lewa strona
Ramiê przesuwne
1,8 m - 300 kg
prawa strona
Mechaniczny wy³¹cznik
krañcowy
(2 szt.)
Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowan¹ anten¹
Akumulator awaryjny
24V 1,6 Ah
471,55 netto | 580,00 brutto
471,55 netto | 580,00 brutto
55,28 netto | 68,00 brutto
89,43 netto | 110,00 brutto
317,08 netto | 390,00 brutto
Bat K2
Viky 11
Stylo 4K
Karta ³adowania
akumulatora Bat M016
Para fotokomórek
(nadajnik+odbiornik)
Pilot 4+kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
170,73 netto | 210,00 brutto
182,93 netto | 225,00 brutto 65,04 netto | 80,00 brutto
15
AUTOMATYKA
DO BRAM
GARA¯OWYCH
Ovo
16
Book
Rolls
17
Automatyka do bram gara¿owych
do 550N i maksymalnej
powierzchni bramy 8 m2
Ovo
Kompletne rozwi¹zania: si³ownik Ovo o sile uci¹gu 550N
dostêpny jest tylko w zestawach z pilotem Stylo 4K.
Trwa³y i cichy: metalowe elementy mechaniczne, pasek napêdowy
z wytrzyma³ym przeplotem linek stalowych oraz wytrzyma³a
galwanizowana prowadnica w jednym odcinku.
Maksimum bezpieczeñstwa zapewniaj¹ po³¹czenia
niskonapiêciowe oraz automatyczne rozpoznanie przeszkody.
G³owica si³ownika mo¿e byæ obracana o 90 °
pozwalaj¹c zredukowaæ wymagan¹ przestrzeñ, a tym samym
umo¿liwiaj¹c instalacjê w ciasnych gara¿ach.
Autoprogramowanie: si³ownik podczas instalacji automatycznie
dobiera najlepsze parametry funkcjonowania dla danej bramy.
System rêcznego wysprzêglania pozwala u¿ytkownikowi
rêcznie otwieraæ i zamykaæ bramê w przypadku braku zasilania.
Mechanizm z ³o¿yskiem
kulkowym
Centrala steruj¹ca
Star Ovo z wbudowanym
oœwietleniem
Stalowa prowadnica
Centrala steruj¹ca Star Ovo
24V
Dane techniczne
Ovo 550
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vps)
24
(N)
550
(°C)
-20 ÷ +55
Si³a uci¹gu
Temperatura pracy
Prêdkoœæ przesuwu
(cm/s)
IntensywnoϾ pracy
(cykle/dzieñ)
Wymiary
(mm)
2
Maks. wym. bramy segmentowej (m )
18
7
30
Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star Ovo posiada
tryb pracy póùautomatycznej lub automatycznej,
dwie prædkoúci do wyboru, regulacjê czasu pauzy,
autotestowanie urzàdzeñ bezpieczeñstwa,
funkcjê czæúciowego otwarcia bramy (wietrzenie
garaýu), regulacjê zwalniania przy zamykaniu oraz
„odpræýenie” paska zæbatego.
225x330x100
8
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo 4K.
Zestaw Ovo
Zestaw Ovo 550 N
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
1. si³ownik OVO 550 N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹
i radioodbiornikiem
2. jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw Ovo
650,41 netto | 800,00 brutto
1
2
3
Przyk³adowa instalacja - Ovo
Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik OVO
1 prowadnica GRO13
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea 12 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
SPA2
Idea 12 Plus
Viky 30
Stylo 4 K
Zewnêtrzny system
wysprzêglania
Lampa sygnalizacyjna
12V z wbudowan¹ anten¹
Para fotokomórek
(nadajnik+odbiornik)
Pilot 4+kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
81,30 netto | 100,00 brutto
89,43 netto | 110,00 brutto
182,93 netto | 225,00 brutto 65,04 netto | 80,00 brutto
19
Automatyka do bram gara¿owych
do 1000N i maksymalnej
powierzchni bramy 12 m2
Book
Kompletne rozwi¹zania: si³ownik Book o sile uci¹gu 1000N
dostêpny jest tylko w zestawach z pilotem Stylo 4K.
Book jest innowacyjnym napêdem uzupe³niaj¹cym ofertê
KINGgates w zakresie automatyki do bram segmentowych.
Si³ownik Book dostêpny jest w wersji 1000N wraz
z przeniesieniem napêdu za pomoc¹ przek³adni pasowej,
z pasem wzmocnionym szeœcioma stalowymi linkami.
G³owica silnika mo¿e byæ obracana o 90 ° pozwalaj¹c
zredukowaæ wymagan¹ przestrzeñ, a tym samym
umo¿liwiaj¹c instalacjê w ciasnych gara¿ach.
Napêd Book jest przyk³adem kreatywnoœci produkcji KINGgates.
Mechanizm z ³o¿yskiem
kulkowym
Centrala steruj¹ca
GD 20
Wbudowana ¿arówka
Stalowa prowadnica,
blacha gruboœci 1,3 mm
Innowacyjny system
wysprzêglania
Centrala steruj¹ca GD 20
24V
Dane techniczne
Book 1000
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vps)
24
Natê¿enie pr¹du
(A)
1,1
(°C)
-20 ÷ +55
Temperatura pracy
Prêdkoœæ przesuwu
(cm/s)
9
IntensywnoϾ pracy
(%)
60
Wymiary
(mm)
2
Maks. wym. bramy segmentowej (m )
20
380x246x96
12
Funkcjonalna centrala steruj¹ca GD 20 pracuje
w trybie: manualnym, krok po kroku oraz krok po
kroku z automatycznym zamkniæciem. Centrala
posiada równie¿ funcjê automatycznego zamkniæcia,
programowalny czas pauzy, pùynn¹ regulacjê
siùy/prædkoúci, czuùoúci oraz funkcjê czæúciowego
otwarcia bramy. Centrala umo¿liwia sterowanie
dodatkowym oœwietleniem. Istnieje mo¿liwoœæ
skonfigurowania urzàdzeñ bezpieczeñstwa dla
zabezpieczenia przy otwieraniu
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo 4K.
Zestaw Book
ZESTAW Book 1000 N
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
1. si³ownik Book 1000N z wbudowan¹ central¹
steruj¹c¹ i radioodbiornikiem
2. jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym (GLB3)
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw Book
894,31 netto | 1 100,00 brutto
1
2
3
Przyk³adowa instalacja - Book
Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik Book
1 prowadnica GRB/GLB
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea 24 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
SBLO 01
SBLO 500
Idea 24 Plus
Viky 30
Stylo 4 K
Zewnêtrzny system
wysprzêglania do
pod³¹czenia do klamki
Zewnêtrzny system
wysprzêglania do monta¿u
w otworze panelu bramy
Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowan¹ anten¹
Para fotokomórek
(nadajnik + odbiornik)
Pilot 4+kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
81,30 netto | 100,00 brutto
81,30 netto | 100,00 brutto
89,43 netto | 110,00 brutto
182,93 netto | 225,00 brutto
65,04 netto | 80,00 brutto
21
Automatyka do bram gara¿owych
od 700 N i maksymalnej powierzchni
bramy do 10 m2 do 1200N i maksymalnej powierzchni bramy 14 m2
Rolls
Kompletne rozwi¹zania: si³ownik Rolls o sile uci¹gu 700N i 1200N
dostêpny jest tylko w zestawach z pilotem Stylo 4K.
Obrotowa pokrywa u³atwia dostêp do centrali steruj¹cej.
Centrala steruj¹ca posiada plastikow¹ os³onê oraz umo¿liwia
³atwe korzystanie z niej za pomoc¹ intuicyjnych przycisków.
Prze³o¿enie napêdu z wykorzystaniem paska jest ciche
i niezawodne, a 18-zêbowa zêbatka uniemo¿liwia
jakiekolwiek uœlizgi. 3 lub 4 metrowe prowadnice skracaj¹
czas monta¿u. Opcjonalne akumulatory umo¿liwiaj¹ pracê
nawet w przypadku braku zasilania.
Innowacyjny system rêcznego wysprzêglania zosta³
zaprojektowany do pracy zarówno w trybie automatycznym,
jak i w trybie rêcznym. W przypadku braku zasilania u¿ytkownik
mo¿e rêcznie otwieraæ i zamykaæ bramê bez koniecznoœci
ponownego wysprzêglania automatu lub te¿ po zamkniêciu
bramy w trybie rêcznym mo¿e j¹ otworzyæ w trybie
automatycznym.
Mechanizm z ³o¿yskiem
kulkowym
Precyzyjna
elektronika
Szybki monta¿
g³ówki si³ownika
Pasek wzmocniony
6 linkami ze stali
Stalowa prowadnica,
blacha gruboœci 1,3 mm
Innowacyjny system
wysprzêglania
Centrala steruj¹ca GDO 100
24V
Dane techniczne
Rolls 1200
Zasilanie
(Vpp
230
230
Zasilanie silnika
(Vps)
24
24
Natê¿enie pr¹du
(A)
0,8
1,2
(°C)
-20 ÷ +55
-20 ÷ +55
9 ÷ 16
9 ÷ 16
Temperatura pracy
Prêdkoœæ przesuwu
(cm/s)
IntensywnoϾ pracy
(%)
Wymiary
60
60
414x264x110
414x264x110
2
10
14
2
10
14
(mm)
Maks. wym. bramy segmentowej (m )
Maks. wym. bramy uchylnej
22
Rolls 700
(m )
Funkcjonalna centrala steruj¹ca GDO 100 umo¿liwia
sterowanie dodatkowym oœwietleniem. Dziêki centrali
mo¿liwa jest regulacja prêdkoœci i czu³oœci bramy
na przeszkody. Dodatkowym atutem centrali jest
regulacja momentu zwalniania przy otwieraniu
i zamykaniu. Funkcja samotestowania wp³ywa
na bezpieczeñstwo u¿ytkownika. Istnieje mo¿liwoœæ
pod³¹czenia akumulatora awaryjnego (opcjonalnie).
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo 4K.
Zestawy Rolls
Zestaw Rolls 700 R3 idealny do bram o wysokoœci do 2,30 m
Zestaw Rolls 700 R4 idealny do bram o wysokoœci powy¿ej 2,30 m
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
• si³ownik Rolls 700N
• jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym (GRB3)
• pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
• si³ownik Rolls 700N
• dwuelementowa szyna prowadz¹ca 3 m + 1 m z paskiem
zbrojonym (GRB4)
• pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw Rolls 700 R3
Zestaw Rolls 700 R4
869,92 netto | 1 070,00 brutto
1 032,53 netto | 1 270,00 brutto
Zestaw Rolls 1200 R3 idealny do bram o wysokoœci do 2,30 m
Zestaw Rolls 1200 R4 idealny do bram o wysokoœci powy¿ej 2,30 m
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
1. si³ownik Rolls 1200N
2. jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym (GRB3)
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
1. si³ownik Rolls 1200N
2. dwuelementowa szyna prowadz¹ca 3 m + 1 m z paskiem
zbrojonym (GRB4)
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw Rolls R3
Zestaw Rolls R4
1 032,53 netto | 1 270,00 brutto
1 195,13 netto | 1 470,00 brutto
1
2
3
1
2
3
Przyk³adowa instalacja - Rolls
Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik Rolls
1 prowadnica GRB
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea 24 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
SBLO 01
SBLO 500
BAT 12K
Idea 24 Plus
Viky 30
Zewnêtrzny system
wysprzêglania do
pod³¹czenia do klamki
Zewnêtrzny system
wysprzêglania do monta¿u
w otworze panelu bramy
Zestaw akumulatorów 24V
(2x12V - 1,2 Ah)
Z kart¹ ³adowania
Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowan¹ anten¹
Para fotokomórek
(nadajnik+odbiornik)
81,30 netto | 100,00 brutto
81,30 netto | 100,00 brutto
260,16 netto | 320,00 brutto
89,43 netto | 110,00 brutto
182,93 netto | 225,00 brutto
23
AKCESORIA
24
Stylo
Myo C4
Fred Myo 2
Idea
Novo TX4
Novo Digy
Novo Led Plus
Novo PH 180
Novo Clik
Viky 11
Viky 30
Tower
BEZPIECZEÑSTWO
JAKOή
BEZPOŒREDNIE
RELACJE
25
Droga
radiowa
Stylo 4K
Stylo 4K
• pilot 4-kana³owy z kodem dynamicznie zmiennym 433,92 MHz
• kompatybilny z wszystkimi wbudowanymi radioodbiornikami
w centralach steruj¹cych KINGgates
• wspó³pracuje z uniwersalnym 2-kana³owym radioodbiornikiem
zewnêtrznym Fred Myo 2 (cena brutto: 230,00)
Cena netto: 65,04 | Cena brutto: 80,00
Dane techniczne
STYLO 4K
(MHz)
Czêstotliwoœæ
433,920
(m)
Zasiêg
Kodowanie
100
kod zmienny
Zasilanie
(Vps)
3
Pobór pr¹du
(mA)
10
Wymiary
(mm)
70x38x10
Myo C4
Myo C4
• pilot 4-kana³owy z kodem sta³ym z funkcj¹ SAMOKOPIOWANIA KODÓW
pilotów, 433,92 MHz
• pilot w prosty sposób umo¿liwia zast¹pienie znacznej iloœci pilotów
sta³okodowych dostêpnych na rynku
• wspó³pracuje z uniwersalnym 2-kana³owym radioodbiornikiem
zewnêtrznym Fred Myo 2 (cena brutto: 230,00)
Cena netto: 77,24 | Cena brutto: 95,00
Dane techniczne
Czêstotliwoœæ
Zasiêg
Myo C4
(MHz)
(m)
Kodowanie
26
433,920
100
kod sta³y + kopiowanie
Zasilanie
(Vps)
3
Pobór pr¹du
(mA)
10
Wymiary
(mm)
73x38x12
Akcesoria
Fred Myo 2
Fred Myo 2
• radioodbiornik uniwersalny, zewnêtrzny, w plastikowej obudowie
• 2-kana³owy
• pamiêæ 480 pilotów - do pilotów Stylo 4K/Myo
Cena netto: 186,99 | Cena brutto: 230,00
Ant 433E
• antena 433,92 MHz zwiêkszaj¹ca zasiêg dzia³ania pilotów
z podstawk¹ i kablem
Cena netto: 121,95 | Cena brutto: 150,00
Idea
Idea CL 230 do Dynamos
• lampa sygnalizacyjna 230V/15W
• wbudowany przerywacz
Cena netto: 89,43 | Cena brutto: 110,00
Idea 230 Plus do Linear/Jet
• lampa sygnalizacyjna 230V/15W
• wbudowana antena zwiêkszaj¹ca zasiêg dzia³ania pilotów
Cena netto: 89,43 | Cena brutto: 110,00
Idea 24V Plus do Book/Rolls/Modus
• lampa sygnalizacyjna 24V/15W
• wbudowana antena zwiêkszaj¹ca zasiêg dzia³ania pilotów
Cena netto: 89,43 | Cena brutto: 110,00
Idea 12V Plus do Ovo
• lampa sygnalizacyjna 12V/15W
• wbudowana antena zwiêkszaj¹ca zasiêg dzia³ania pilotów
Cena netto: 89,43 | Cena brutto: 110,00
Super 100
• plastikowy wspornik do zamocowania fotokomórki Viky
lub lampy Idea
Cena netto: 20,33 | Cena brutto: 25,00
27
Akcesoria
Novo TX4
Novo TX4
• pilot 4-kana³owy naœcienny z kodem dynamicznie zmiennym 433,92 MHz
• zaprojektowany do monta¿u naœciennego
Cena netto: 203,25 | Cena brutto: 250,00
Dane techniczne
Czêstotliwoœæ
Novo TX4
(MHz)
(m)
Zasiêg
Kodowanie
433,920
100
kod zmienny
Zasilanie
(Vps)
Baterie
(AAA)
2 szt.
(mm)
109x65x35
Wymiary
Stopieñ ochrony
(IP)
2 x 1,5
40
Novo Digy
Novo Digy
• naœcienna klawiatura kodowa, radiowa, 4-kana³owa, z kodem
dynamicznie zmiennym 433,92 MHz
• zaprojektowana do monta¿u naœciennego
Cena netto: 276,42 | Cena brutto: 340,00
Dane techniczne
Czêstotliwoœæ
Zasiêg
Novo Digy
(MHz)
(m)
Kodowanie
100
kod zmienny
Zasilanie
(Vps)
2 x 1,5
Baterie
(AAA)
2 szt.
(mm)
109x65x35
Wymiary
Stopieñ ochrony
28
433,920
(IP)
54
Akcesoria
Novo Led Plus
Novo Led Plus
• lampa sygnalizacyjna LED z wbudowan¹ anten¹
• 24V
• zaprojektowana do monta¿u naœciennego
Cena netto: 170,73 | Cena brutto: 210,00
Dane techniczne
Novo LED Plus
Zasilanie
(Vps)
¯arówka
(W)
Wbudowana antena
Stopieñ ochrony
Wymiary
24
E10 10W
433,920 MHz
(IP)
(mm)
54
109x65x35
Novo PH 180
Novo PH 180
• para fotokomórek (nadajnik + odbiornik)
• regulowana w 3 po³o¿eniach: 0 °- 90 °- 180 °
• zasiêg do 30 m w otwartej przestrzeni
• solidna i odporna fotokomórka dziêki metalowej obudowie
Cena netto: 260,16 | Cena brutto: 320,00
Dane techniczne
Zasilanie
Zasiêg
Pobór pr¹du
Novo PH 180
(Vps)
(m)
12 ÷ 24
30
(Vps)
50 mA (TX+RX)
Temperatura pracy
(°C)
-20 + 50
Stopieñ ochrony
(IP)
54
Wymiary
(mm)
109x65x35
29
Akcesoria
Novo Click
Novo Click
• zamek kluczykowy
• zaprojektowany do monta¿u naœciennego
Cena netto: 138,21 | Cena brutto: 170,00
Dane techniczne
Novo CLICK
(mm)
Wymiary
(IP)
Stopieñ ochrony
104x60x30
54
Viky 11
Viky 11
• para fotokomórek (nadajnik + odbiornik)
• zasiêg do 30 m
Cena netto: 182,93 | Cena brutto: 225,00
Dane techniczne
Wymiary
Temperatura pracy
Viky 11
(mm)
85x55x28
(°C)
-20 ÷ +55
Super 100
• plastikowy wspornik do zamocowania fotokomórki Viky lub lampy Idea
Cena netto: 20,33 | Cena brutto: 25,00
30
Akcesoria
Viky 30
Viky 30
• para fotokomórek (nadajnik + odbiornik)
• zasiêg do 30 m
Cena netto: 182,93 | Cena brutto: 225,00
Dane techniczne
Wymiary
Temperatura pracy
Viky 30
(mm)
85x55x28
(°C)
-20 ÷ +55
Super 100
• plastikowy wspornik do zamocowania fotokomórki Viky lub lampy Idea
Cena netto: 20,33 | Cena brutto: 25,00
Tower
Eleganckie i wytrzyma³e
anodyzowane aluminium
Tower 500
• kolumna do fotokomórek Viky 11, wysokoœæ 500 mm
(cena za 1 szt.)
Cena netto: 93,50 | Cena brutto: 115,00
Zabezpieczona
fotokomórka
Tower 1000
• kolumna do fotokomórek Viky 11, wysokoœæ 1000 mm
(cena za 1 szt.)
Cena netto: 146,34 | Cena brutto: 180,00
31
CENTRALE
32
33
Star 2230
Dane techniczne
Centrala steruj¹ca do si³owników:
Linear 400, Linear 600, Jet
Star 2230
ZASILANIE
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMKNIÊCIA
•
Tryb KROK PO KROKU
•
Automatyczne zamykanie
•
SI£OWNIK 1 - 230V M1
Funkcja furtki
•
SI£OWNIK 2 - 230V M2
Szybkie ponowne zamykanie
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Test bezpieczeñstwa
•
UZWOJENIE PIERWSZEGO
TRANSFORMATORA-230V
LAMPA SYGNALIZACYJNA 25W
C
Informacja o otwartej bramie
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Wbudowana antena
•
Pamiêæ radia 200 pilotów
•
Star M224
Dane techniczne
Star 224
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMKNIÊCIA
•
Tryb KROK PO KROKU
•
Automatyczne zamykanie
•
Enkoder
•
Funkcja furtki
•
Szybkie ponowne zamykanie
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Test bezpieczeñstwa
•
Informacja o otwartej bramie
34
Lampa sygnalizacyjna
•
Wbudowany odbiornik radiowy
•
Funkcja ³agodnego startu
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Wbudowana antena
•
Pamiêæ radia 200 pilotów
•
Centrala steruj¹ca do si³ownika:
Modus
24V
UZWOJENIE WTÓRNE TRANSF.
12V
SI£OWNIK 1 - 24V M1
SI£OWNIK 2 - 24V M2
ELEKTROZAMEK
ELEKTROZAMEK
START
WSPÓLNY
STOP
FUNKCJA FURTKI
ZABEZPIECZENIE NA ZAMKNIÊCIE
ZABEZPIECZENIE NA OTWARCIE
WSPÓLNY
12VDC
LAMPA OSTRZEGAWCZA
•
LAMPA SYGNALIZACYJNA 24V
•
Wbudowany odbiornik radiowy
SYGNA£ ANTENOWY
EKRAN
OGRANICZNIKI OTWARCIA SI£OWNIKA 1
OGRANICZNIKI ZAMKNIÊCIA SI£OWNIKA 1
WSPÓLNY
OGRANICZNIKI OTWARCIA SI£OWNIKA 1
OGRANICZNIKI ZAMKNIÊCIA SI£OWNIKA 1
Lampa sygnalizacyjna
SYGNA£ ANTENOWY
Z£¥CZE ANTENOWE
24V
DRUGI TRANSFORMATOR 0V
12V
OGRANICZNIKI OTWARCIA NAPÊDU 1
OGRANICZNIKI ZAMKNIÊCIA NAPÊDU 1
WSPÓLNY
OGRANICZNIKI OTWARCIA NAPÊDU 2
OGRANICZNIKI ZAMKNIÊCIA NAPÊDU 2
START
WSPÓLNY
STOP
FUNKCJA FURTKI
ZABEZPIECZENIE NA ZAMKNIÊCIE
ZABEZPIECZENIE NA OTWARCIE
WSPÓLNY
12VDC
LAMPA OSTRZEGAWCZA 24V
C
Centrala steruj¹ca do si³ownika:
Rolls
GDO 100
•
Automatyczne zamykanie
•
Enkoder
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Test bezpieczeñstwa
•
Lampa sygnalizacyjna
•
Wbudowany odbiornik radiowy
•
Funkcja ³agodnego startu
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Opcjonalna karta ³adowania baterii
Wbudowana antena
•
Centrala steruj¹ca do si³ownika:
Book
GD 20
Dane techniczne
ZASILANIE
230 V
•
Tryb KROK PO KROKU
LAMPA SYGNALIZACYJNA 24V
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMYKANIA
ZABEZPIECZENIE NA OTWARCIE
STOP
WSPÓLNY
START
12VDC
AUTOTEST BEZPIECZEÑSTWA 12V
WSPÓLNY
ZABEZPIECZENIE NA ZAMKNIÊCIE
GDO 100
Z£¥CZE ANTENOWE
SYGNA£ ANTENOWY
Dane techniczne
GD 20
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMYKANIA
•
Tryb KROK PO KROKU
•
Automatyczne zamykanie
•
Enkoder
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Test bezpieczeñstwa
Funkcja ³agodnego startu
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Opcjonalna karta ³adowania baterii
Wbudowana antena
•
Z£¥CZE ANTENOWE
SYGNA£ ANTENOWY
•
LAMPA SYGNALIZACYJNA 24V
Wbudowany odbiornik radiowy
WSPÓLNY
12VDC
ZABEZPIECZENIE NA ZAMKNIÊCIE
WSPÓLNY
STOP
START
Lampa sygnalizacyjna
35
Centrala steruj¹ca do si³ownika:
Ovo
Star Ovo
Enkoder
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Test bezpieczeñstwa
•
Lampa sygnalizacyjna
•
Wbudowany odbiornik radiowy
•
Funkcja ³agodnego startu
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Opcjonalna karta ³adowania baterii
Wbudowana antena
•
Star 1230 LT
Dane techniczne
LAMPA SYGNALIZACYJNA 12V/21W
•
FOTO
Automatyczne zamykanie
ELEKTROZAMEK
•
STOP
•
Tryb KROK PO KROKU
0V
MASA
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMYKANIA
24V pp
KROK PO KROKU
Star Ovo
EKRAN
SYGNA£ ANTENOWY
Dane techniczne
Centrala steruj¹ca do si³owników:
Dynamos 500, Dynamos 1000
Star 1230 LT
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMYKANIA
•
Tryb KROK PO KROKU
•
Automatyczne zamykanie
•
Enkoder
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Opcjonalna karta ³adowania baterii
Wbudowana antena
36
•
KROK PO KROKU
•
STOP
FOTO
Funkcja ³agodnego startu
24 Vpp
•
0V
•
Wbudowany odbiornik radiowy
LAMPA SYGNALIZACYJNA
230V/40W
Lampa sygnalizacyjna
230 Vpp 50/60 Hz
Test bezpieczeñstwa
www.nice.pl/kinggates
Wszelkie prawa zastrze¿one.
Copyright 2014 by Nice Polska Sp. z o.o.
Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów wymaga pisemnej zgody.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Podobne dokumenty