Regulamin konkursu grantowego dla młodzieży

Transkrypt

Regulamin konkursu grantowego dla młodzieży
Regulamin konkursu grantowego dla młodzieży
Aktywna Młodzież Mieszka w Warszawie IV
2016
1. Postanowienia ogólne
a) Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie młodzieżowych projektów
edukacyjno- kulturalnych na rzecz społeczności lokalnej.
b) Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Aktywna młodzież mieszka
w Warszawie”
c) Organizatorem Konkursu jest koordynator projektu „ Aktywna młodzież mieszka
w Warszawie” - Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Białostockiej 4.
d) Konkurs przeprowadzony jest na zasadach określonych w regulaminie.
2. Warunki uczestnictwa
a) Konkurs przeznaczony jest dla zespołów 4- 6 osobowych składających się z uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
b) Co najmniej 50% członków zespołu muszą stanowić osoby niesłyszące.
c) Zespół musi wybrać pełnoletniego lidera np. może to być nauczyciel lub student,
który będzie reprezentował zespół w czynnościach administracyjno- księgowych.
d) Konkurs składa się z etapów:
 I etap: zgłoszenie zespołu młodzieżowego do udziału w konkursie
 II etap: złożenie wniosku projektowego
 III etap: uczestnictwo grupy w warsztatach przygotowawczych
 IV etap: realizacja projektu
 V etap: zakończenie i rozliczenie projektu
 VI etap: uczestnictwo grupy w spotkaniu podsumowującym
e) Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
w skutek przyczyn od niego niezależnych.
g) Udział w Konkursie jest bezpłatny.
1
3. Zasady Konkursu
a) Projekty konkursowe powinny dotyczyć jednego z poniższych tematów:
1. Aktywna Młodzież działa dla innych,
2. Dlaczego warto znać język Polski?,
3. Kreatywne pomysły zawsze w Warszawie,
4. Warszawa inspiruje do działania.
b) Projekt musi odnosić się do przestrzeni Warszawy.
c) Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wykonane samodzielnie przez
młodzież.
d) Działania projektowe będą realizowane nie dłużej niż 4 miesiące w okresie od
01 marca do 30 czerwca 2016.
e) Projekt musi odbywać się w mieście stołecznym Warszawa.
f) Grupa ma prawo wycofać swój projekt wyłącznie przed podpisaniem umowy.
g) Wybrane projekty będą samodzielnie realizowane przez młodzież.
4. Zgłoszenia do Konkursu
a) Warunkiem zgłoszenia zespołu do udziału w
Konkursie jest dostarczenie
wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego oraz
wypełnionego
i podpisanego wniosku projektowego w zaklejonej kopercie do dnia 16 lutego 2016 roku
do godz. 15:00 na adres:
Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, ul Białostocka 4, 03-741 Warszawa
z dopiskiem „Aktywna młodzież 2015” (decyduje data wpłynięcia wniosku)
a) Organizator zastrzega sobie prawo odrzucić projekt zgłoszony do konkursu
po wskazanym terminie.
b) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub
uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.
5. Wymogi formalne i kryteria oceny
a) Kryteria oceny:
 zgodność z obszarami tematycznymi podanymi w punkcie 3a,
 poprawność merytoryczna,
 aktywność- zaangażowanie uczestników do działania,
 realność ekonomiczna projektowanego działania,
 adekwatność do kontekstu lokalnego.
2
5. Komisja Konkursowa
a) Wnioski projektowe ocenia 3 - osobowa Komisja Konkursowa, w składzie
powołanym przez Organizatora.
b) Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz przyzna
dofinansowanie do wybranych projektów.
c) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego rozdzielenia wysokości
dofinansowania do projektów w tym zmniejszania wysokości przyznanego
dofinansowania w stosunku do wnioskowanej kwoty.
d) Decyzje Komisji nie podlegają odwołaniu.
6. Nagrody
a) Dofinansowanie najlepszych projektów młodzieżowych w wysokości 100% kosztów
projektu do kwoty 4000zł.
b) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona 19 lutego 2016.
c) Informacja o dofinansowaniu zostanie przesłana na adres e-mail wnioskodawcy.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureatach konkursu grantowego w materiałach reklamowych organizatora oraz
w mediach i internecie.
7. Prawa autorskie
a) Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie
(niewyłącznie) majątkowe do produktów realizowanych projektów jak również
fotografii i materiału filmowego co upoważnia Organizatora do ich wykorzystania na
następujących polach eksploatacji:
 utrwalanie, zwielokrotnianie bez względu na technikę i wielkość nakładu,
 rozpowszechnianie, zamieszczanie w internecie, nadawanie drogą przewodową
i bezprzewodową, wystawianie, publiczne odtworzenie w tym podczas
seminariów i konferencji.
 wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym: promocyjnych,
informacyjnych oraz szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audiowizualnych,
 prawo do korzystania z materiałów w całości lub części oraz ich łączenia
z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów,
uaktualnienie, modyfikację, korektę, redakcję, kompilację, adaptację,
tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości
lub ich części.
3
b) We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawo osobiste jakim jest
wiązanie z produktami projektów ich nazwiska.
8. Postanowienia końcowe
a) Zgłoszenie zespołu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
b) Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach
informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
c) Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane przedstawione przez uczestników
konkursu.
d) Wnioski projektowe nie będą zwracane.
e) W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
zapisy Kodeksu Cywilnego.
4

Podobne dokumenty