katalog produktów

Komentarze

Transkrypt

katalog produktów
KATALOG PRODUKTÓW
ITENA CLNICAL PRODUCT z siedzib¹ w Pary¿u, to francuska firma produkuj¹ca materia³y
stomatologiczne od 1999 roku. Produkty wytwarzane s¹ na bazie najnowszych technologii
i osi¹gniêæ naukowych, spe³niaj¹c niezwykle rygorystyczne wymagania jakoœci. Pe³na kontrola
procesów produkcyjnych oparta jest o najwy¿sze europejskie standardy i procedury.
ITENA wspó³pracuje z wieloma uniwersytetami medycznymi, renomowanymi laboratoriami oraz
œwiatowymi oœrodkami badawczymi, które zapewniaj¹ dostêp do innowacyjnych rozwi¹zañ
w stomatologii. ITENA posiada w³asny dzia³ badañ i rozwoju, w którym materia³y s¹ przygotowywane
oraz testowane przez szerok¹ grupê naukowców z wieloletnim doœwiadczeniem laboratoryjnym
i klinicznym. Laboratorium ITENA jest liderem w opracowywaniu nowych materia³ów
stomatologicznych we Francji.
Produkcja materia³ów ITENA spe³nia kryteria wymagaj¹cych systemów jakoœciowych, które s¹ ci¹gle
monitorowane przez wewnêtrzne i zewnêtrzne audyty. Skomplikowane procesy produkcyjne
przeprowadzane s¹ wed³ug œcis³ych procedur w kontrolowanych warunkach.
Dziêki œcis³ej wspó³pracy z lekarzami, centrami badawczymi i presti¿owymi uniwersytetami firma
ITENA wprowadzi³a na rynek wiele innowacyjnych materia³ów stomatologicznych.
Obecnie produkty firmy ITENA oferowane s¹ w 78 krajach œwiata.
Profilaktyka
Systemy ³¹cz¹ce
Wype³nienia
Polerowanie
Wk³ady z w³ókna szklanego
Odbudowa zrêbu korony zêba
Cementy
Materia³y tymczasowe
Wybielanie zêbów
Przypadki kliniczne
Prevent Seal
Samowytrawiaj¹cy, œwiat³outwardzalny lak do bruzd i szczelin
ZALETY
Samowytrawiaj¹cy
bez dodatkowego etapu wytrawiania co znacznie skraca
czas procedury lakowania
Znakomita si³a ³¹czenia ze szkliwem (21 MPa)
d³ugotrwa³y efekt lakowania
Optymalna konsystencja
doskonale rozprowadza siê w bruzdach i zag³êbieniach
Uwalnia fluor
lepsze zapobieganie próchnicy
WSKAZANIA
Materia³ samowytrawiaj¹cy do profilaktycznego
lakowania bruzd i szczelin
SUPER CIENKIE KOÑCÓWKI APLIKACYJNE
- do precyzyjnej aplikacji laku
SZCZOTECZKI STO¯KOWE
- do czyszczenia bruzd
PROCEDURA KLINICZNA
1
Z¹b przed zabiegiem
2
Powierzchniê zêba oczyœciæ szczoteczk¹
sto¿kow¹ w spray'u wodnym
5
3
Osuszyæ strumieniem powietrza
Naœwietliæ przez 20 sek.
Rozprowadziæ lak Prevent Seal
7
6
Pozostawiæ na 15 sek.
4
Efekt koñcowy
WSKAZÓWKI I PORADY
Do dok³adnego oczyszczania powierzchni zêba zamiast szczoteczek
mo¿na u¿yæ abrazji powietrznej
Na powierzchni zêba nie powinny zostaæ œlady pasty do oczyszczania,
poniewa¿ mo¿e to wp³yn¹æ negatywnie na adhezjê Prevent Seal
OPAKOWANIE:
Przed aplikacj¹ materia³u nale¿y dok³adnie osuszyæ powierzchniê zêba
- lak jest hydrofobowy
Prevent Seal
Szczoteczki mo¿na sterylizowaæ w autoklawie
Strzykawka 1,2 ml
+ 10 super cienkich koñcówek do aplikacji 25G
+ 3 szczoteczki sto¿kowe
Iperbond Ultra
ZALETY
Uniwersalny, samowytrawiaj¹cy system ³¹cz¹cy
Doskona³e rezultaty: niezawodne i powtarzalne
efekty adhezji do szkliwa i zêbiny
CYJNA
INNOWA WANA
TO
OPATEN £A
FORMU
Nie paruje: brak acetonu jako rozpuszczalnika pozwala
utrzymaæ optymaln¹ konsystencjê materia³u
Szybka praca: materia³ jednowarstwowy
i samowytrawi¹j¹cy
Bardzo cienka warstwa zapobiega powstawaniu
mikroprzecieku
Obni¿one ryzyko wyst¹pienia nadwra¿liwoœci
pozabiegowej
Idealna adaptacja brze¿na zarówno w obszarze
szkliwa jak i zêbiny
Mo¿liwoœæ uzyskania podwójnego mechanizmu
wi¹zania (dual cure) w po³¹czeniu z aktywatorem
Iperbond Ultra Activator
Mo¿liwoœæ pracy dowoln¹ metod¹:
OPAKOWANIE:
Iperbond Ultra
Butelka 5 ml
w technice samowytrawiania (self-etch)
w technice ca³kowitego wytrawiania (total-etch)
w technice podwójnego mechanizmu wi¹zania:
œwiat³o- oraz chemo- po zmieszaniu z aktywatorem
Iperbond Ultra w równych proporcjach (dual cure)
Ka¿da z metod aplikacji zosta³a przetestowana
w Laboratorium Biomateria³ów Uniwersytetu w Pary¿u.
PROCEDURA KLINICZNA
1
W przypadku stosowania metody total-eatch
wytrawiæ szkliwo i/lub zêbinê przez 10 sek.,
a nastêpnie wyp³ukaæ przez 15 sek.
2
Wcieraæ Iperbond Ultra przez 20 sek.
4
Iperbond Ultra na³o¿yæ ponownie przez 5 sek. tylko w przypadku
zastosowanego wczeœniej etapu wytrawiania. Osuszyæ przez 5 sek.
WSKAZANIA
Wskazania do techniki samowytrawiania
Ubytki z dobr¹ retencj¹
Ubytki w zêbach mlecznych
Opracowanie tkanek zêba w obszarze szkliwa i zêbiny
Osadzanie wk³adów koronowo-korzeniowych
Przykrycie materia³ów na bazie wodorotlenku wapnia
3
Osuszyæ powietrzem przez 5 sek.
5
Polimeryzowaæ œwiat³em przez 20 sek.
WSKAZANIA
Wskazania do techniki ca³kowitego
wytrawiania
Nieopracowane szkliwo
Zêbina sklerotyczna
Du¿y obszar opracowanego szkliwa
Naprawa uzupe³nieñ ceramicznych
Ubytki opracowane ze s³ab¹ retencj¹
Osadzanie uzupe³nieñ protetycznych tj. onlay, inlay,
korony ca³oceramiczne
Osadzanie wk³adów koronowo-korzeniowych
6
W technice podwójnego mechanizmu
wi¹zania nale¿y wymieszaæ materia³y
Iperbond Ultra i Iperbond Ultra Aktywator
w równych proporcjach przed naniesieniem
na tkanki zêba
WSKAZANIA
Wskazania do techniki o podwójnym
mechanizmie wi¹zania
£¹czenie materia³ów chemo- i œwiat³o-utwardzalnych
oraz aplikacja materia³u na powierzchniach, których
nie mo¿na naœwietliæ œwiat³em lampy do polimeryzacji
Odbudowa zrêbu korony zêba
Osadzanie prac protetycznych
Iperbond Ultra Activator
Aktywator chemiczny do systemu ³¹cz¹cego Iperbond Ultra
ZALETY
Umo¿liwia polimeryzacjê chemiczn¹ systemu
Iperbond Ultra
Idealny w miejscach niedostêpnych dla œwiat³a
lampy polimeryzacyjnej
WSKAZANIA
Wskazania do techniki o podwójnym mechanizmie
wi¹zania
£¹czenie materia³ów chemo- i œwiat³o-utwardzalnych
oraz aplikacja materia³u na powierzchniach, których
nie mo¿na naœwietliæ œwiat³em lampy do polimeryzacji
Odbudowa zrêbu korony zêba
Osadzanie prac protetycznych
OPAKOWANIE:
Iperbond Ultra Activator
Butelka 3 ml
Silanea
Silan
ZALETY
Zwiêksza si³ê wi¹zania systemów ³¹cz¹cych
do ró¿nych powierzchni
£atwa aplikacja za pomoc¹ strzykawki i cienkich
koñcówek
WSKAZANIA
Silan jest zwi¹zkiem chemicznym, który poprawia adhezjê
systemów ³¹cz¹cych do ró¿nych powierzchni:
Materia³y nieorganiczne tj. szk³o i ceramika
Polimerowe materia³y organiczne tj. ¿ywice epoksydowe,
poliestry, metakrylany
Silanizacja zwiêksza odpornoœæ mechaniczn¹ wi¹zania
systemów ³¹cz¹cych.
OPAKOWANIE:
Silanea
1 strzykawka 1,2 ml
+ 5 koñcówek do aplikacji
Materia³ Silanea jest pakowany w pojedyncz¹ strzykawkê,
co u³atwia aplikacjê minimalizuj¹c straty.
C-Ram Booster
Uniwersalny primer do ³¹czenia kompozytów
WSKAZANIA
£¹czenie kompozytów oraz cementów kompozytowych
ze wszystkimi rodzajami ceramiki (ceramika szklana,
tlenek glinu, tlenek cyrkonu) i stopami metalu
Cementowanie ceramicznych koron, licówek, wk³adów
i nak³adów przy u¿yciu cementu kompozytowego
Naprawa uszkodzonych uzupe³nieñ ceramicznych
materia³em kompozytowym
OPAKOWANIE:
C-Ram Booster
Butelka 5 ml
DentoEtch
Wytrawiacz w ¿elu
WSKAZANIA
37% kwas fosforowy przeznaczony do wytrawiania
szkliwa i zêbiny
ZALETY
Konsystencja ¿elu pozwala na ³atw¹ aplikacjê
OPAKOWANIA:
DentoEtch
4 strzykawki po 1,2 ml
+ 8 koñcówek do aplikacji
DentoEtch Jumbo
1 strzykawka 50 ml
+ 5 pustych strzykawek 1,2 ml
¯el pozostaje w miejscu i nie sp³ywa z powierzchni
preparacji
Doskona³a rozpuszczalnoœæ w wodzie - ³atwe i szybkie
wyp³ukiwanie z ubytku
Reflectys
Nanohybrydowy, uniwersalny materia³ kompozytowy
ZALETY
Estetyka wype³nieñ na najwy¿szym poziomie
Wieloletnie utrzymanie po³ysku
Doskona³e w³aœciwoœci u¿ytkowe: nie przylega
do narzêdzi, plastyczny
Wysoka wytrzyma³oœæ i odpornoœæ na œcieranie
Utrzymuje kszta³t po uformowaniu
£atwoœæ polerowania
Kontrast na zdjêciach RTG
Prosty dobór odcieni
WSKAZANIA
Wype³nienia wszystkich klas ubytków metod¹
bezpoœredni¹
Wype³nienia poœrednie: wk³ady i nak³ady
Wype³nienia w zêbach mlecznych
Szynowanie
PROCEDURA KLINICZNA
1
1
Z¹b 22
przed opracowaniem
Z¹b 25
przed opracowaniem
2
2
Opracowanie ubytków
kl. IV i V
Opracowanie ubytku
kl. II, za³o¿enie
formówki.
3
3
Wype³nienie ubytków
kompozytem Reflectys
odcienie A2O, A2 i E
Po aplikacji
systemu IperBond
rozprowadzenie
na dnie ubytku
materia³u
Reflectys Flow A2
4
4
Wypolerowanie
gumkami
Perfect Polish
Wype³nienie ubytku
materia³em
Reflectys A2,
wypolerowanie
gumkami
Perfect Polish.
OPAKOWANIA:
ODCIENIE:
Reflectys
Reflectys Intro Kit
Odcienie uniwersalne:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3
Odcienie opakerowe:
A2O, A3O
Odcienie specjalne:
E - szkliwo, I - brzeg sieczny, P - zêby mleczne
strzykawka 4 g
w wybranym odcieniu
+nak³adacz
4 strzykawki Reflectys po 4g: A2, A3, A3.5, B2
2 strzykawki Reflectys Flow po 2g: A2, A3.5
1 strzykawka wytrawiacza DentoEach
System ³¹cz¹cy Iperbond Ultra
Akcesoria
Zestaw do polerowania 6 szt.
Reflectys Flow
Nanohybrydowy, p³ynny materia³ kompozytowy
ZALETY
Utrzymuje kszta³t, pozostaje w miejscu aplikacji
do momentu utwardzenia
Dopasowuje siê do ubytku
Nie przylega do narzêdzi
£atwy do polerowania
Utrzymuje po³ysk w d³ugim okresie czasu
WSKAZANIA
Wype³nienie ubytków klasy III i V
Podk³ad typu liner
Naprawy wype³nieñ kompozytowych
OPAKOWANIE:
Reflectys Flow
strzykawka 2 g w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3
+ 10 koñcówek wewn¹trzustnych
Uszczelniacz do bruzd i szczelin
Perfect Polish
Gumki silikonowe wzbogacone proszkiem diamentowym
ZALETY
Wysoka skutecznoœæ, doskona³y efekt estetyczny
Jednoetapowe opracowanie i polerowanie
Oszczêdnoœæ czasu w porównaniu z klasyczn¹ metod¹
polerowania
Efekt pracy zale¿ny od si³y nacisku i prêdkoœci obrotowej:
• zwiêkszenie si³y nacisku i prêdkoœci - efekt opracowywania
• zmniejszenie si³y nacisku i prêdkoœci - efekt polerowania
Mo¿na sterylizowaæ w autoklawie
Mo¿na stosowaæ ka¿d¹ metodê dezynfekcji
WSKAZANIA
OPAKOWANIE:
Perfect Polish
Zestaw 12 gumek
kszta³t p³omyka, kielicha lub dysku
Jednoetapowe opracowanie i polerowanie
wype³nieñ kompozytowych, kompomerowych
i glasjonomerowych
DentoClic Glass fibre posts
Wk³ady z w³ókna szklanego
ZALETY
Modu³ elastycznoœci zbli¿ony do zêbiny minimalizuje
ryzyko uszkodzenia tkanek zêba
Chemiczna retencja pomiêdzy wk³adem i materia³em
stosowanym do odbudowy zrêbu korzeniowego
Doskona³e rezultaty estetyczne
Widoczne na zdjêciach RTG
Nietoksyczne, biokompatybilne
W zestawie system narzêdzi DentoClic
WSKAZANIA
Estetyczne rekonstrukcje protetyczne
Przewodnik doboru rozmiarów wk³adów
do kana³ów korzeniowych:
¨ 1mm ¨ 1,2mm ¨ 1,3mm ¨ 1,4mm
fioletowy bia³y
¿ó³ty
czerwony
Wk³ad fioletowy
Wk³ad bia³y
Wk³ad ¿ó³ty
Wk³ad czerwony
PROCEDURA KLINICZNA
1
2
Wybraæ odpowiedni rozmiar
wk³adu DentoClic
Poszerzyæ ujœcie kana³u np. wiert³em
typu Gates. Wstêpnie opracowaæ kana³
wiert³em pilotowym DentoClic.
5
Wk³ad nale¿y odci¹æ tarcz¹
diamentow¹ lub wiert³em
o drobnym nasypie
prostopadle do d³ugoœci
wk³adu. Przemyæ alkoholem.
3
Opracowaæ kana³ pod wk³ad
wiert³em kalibrowanym DentoClic
7
6
Wk³ad pokryæ silanem a nastêpnie
nanieœæ system ³¹cz¹cy na powierzchniê
wk³adu i kana³u, zgodnie z instrukcj¹
stosowania systemu Iperbond Ultra
z aktywatorem.
Pokryæ wk³ad materia³em do odbudowy
zrêbu DentoCore oraz zaaplikowaæ
materia³ do wnêtrza kana³u.
Wprowadziæ wk³ad do kana³u.
OPAKOWANIA:
Zestaw wk³adów Translucent lub Ivory
20 szt. wk³adów (6 fioletowych, 6 bia³ych, 4 ¿ó³te, 4 czerwone)
1 wiert³o pilotowe
4 wiert³a typu Reamer
akcesoria
Uzupe³nienia
wk³ady przezroczyste lub ivory 5 szt.
¨ 1mm, fioletowy
¨ 1,2mm, bia³y
¨ 1,3mm, ¿ó³ty
¨ 1,4mm, czerwony
4
Przymierzyæ wk³ad w kanale
i zaznaczyæ jego d³ugoœæ
8
Rekonstrukcjê wykonaæ materia³em
DentoCore, przy zastosowaniu
formówki. Po polimeryzacji materia³u
nale¿y nadaæ odpowiedni kszta³t
zrêbu korony.
WSKAZÓWKI I PORADY
Aby zwiêkszyæ si³ê po³¹czenia chemicznego ¿ywicy z wk³adem z w³ókna szklanego nale¿y pokryæ jego powierzchniê silanem,
a nastêpnie dok³adnie osuszyæ przed aplikacj¹ systemu ³¹cz¹cego
("Adhezja pomiêdzy wk³adami z w³ókien szklanych a cementami na bazie ¿ywic: Badanie si³y wi¹zania na rozci¹ganie i badanie po³¹czeñ w ró¿nych technikach
³¹czenia w mikroskopie SEM." J Adhes Dent. 2007 Apr; 9(2): 195-202;. Madni E., Mazzitelli C., Papacchini F., Radovic I., Goracci C., Coniglio I., Ferrari M.)
Jak usun¹æ zacementowany wk³ad z w³ókna szklanego?
1. Usun¹æ wype³nienie z kompozytu i opracowaæ ujœcie kana³u aby uzyskaæ dobry dostêp do wk³adu
2. Wykonaæ niewielkie zag³êbienie w powierzchni wk³adu ods³aniaj¹c jego w³ókna
3. Cienkim wiert³em diamentowym, koñcówk¹ ultradŸwiêkow¹ bez wody lub wiert³em pilotowym opracowaæ wk³ad rozszczepiaj¹c
w³ókna do momentu usuniêcia ca³ego wk³adu
DentoClic reamers
Kalibrowane poszerzacze cylindryczno-sto¿kowe
do opracowania kana³u pod wk³ad korzeniowy
WSKAZANIA
Opracowanie kana³ów pod wk³ady
z w³ókien szklanych
Opracowanie kana³ów pod wk³ady
metalowe standardowe i lane
Opracowanie kana³ów pod wk³ady
ceramiczne
OPAKOWANIA:
Uzupe³nienia
4 szt. narzêdzi w rozmiarze:
¨ 1mm, fioletowy
¨ 1,2mm, bia³y
¨ 1,3mm, ¿ó³ty
¨ 1,4mm, czerwony
Wiert³a pilotowe
Wiert³a do wstêpnego opracowania kana³u
pod wk³ad koronowo-korzeniowy
OPAKOWANIE:
4 szt. narzêdzi w rozmiarze ¨ 0,9 mm
Wiert³a typu Gates
Wiert³a do poszerzania ujœæ kana³ów korzeniowych
OPAKOWANIE:
Uzupe³nienie
6 szt. narzêdzi 28mm lub 32mm w rozmiarze:
¨ 0,5mm, ¨ 0,7mm, ¨ 0,9mm, ¨ 1,1mm, ¨ 1,3mm, ¨ 1,5mm,
6 szt. narzêdzi 28mm lub 32mm asortyment
Wiert³a typu Largo / Peeso
Wiert³a do opracowania kana³ów pod wk³ady
OPAKOWANIE:
Uzupe³nienie
6 szt. narzêdzi 28mm lub 32mm w rozmiarze:
¨ 0,7mm, ¨ 0,9mm, ¨ 1,1mm, ¨ 1,3mm, ¨ 1,5mm, ¨ 1,7mm,
6 szt. narzêdzi 28mm lub 32mm asortyment
DentoCore
ZALETY
Materia³ do odbudowy zrêbu korony
Materia³ podwójnie utwardzalny: œwiat³o- i chemoPolimeryzacja gwarantowana nawet w miejscach niedostêpnych
dla œwiat³a lampy. Plastyczna faza w pierwszym etapie wi¹zania
pozwala na ³atwe usuwanie nadmiarów
Nanocz¹steczkowa technologia
Lepsze w³aœciwoœci mechaniczne w porównaniu do konwencjonalnych
materia³ów opartych na ¿ywicach BisGMA
Doskona³a wytrzyma³oœæ na œciskanie
(248 MPa, wg ISO: 120 MPa)
Wieloletnia trwa³oœæ uzupe³nieñ
Uwalnianie fluoru wzmacnia naturalne tkanki zêba
i zapobiega powstaniu próchnicy wtórnej
Widocznoœæ na zdjêciach RTG
Dwie koñcówki wewn¹trzustne do aplikacji
ze strzykawki samomieszaj¹cej: cienkie i ultra cienkie
Dostêpny w wersji standard lub body
WSKAZANIA
Odbudowa zrêbu korony zêba (core bulid-up)
Osadzanie wk³adów z w³ókna szklanego w kanale
PROCEDURA KLINICZNA
OPAKOWANIA:
1
Po wczeœniejszym naniesieniu
i polimeryzacji systemu ³¹cz¹cego
nale¿y pokryæ wk³ad oraz wype³niæ
kana³ materia³em DentoCore
2
Wprowadziæ wk³ad do kana³u
3
Formówkê wype³niæ szczelnie
materia³em do odbudowy
DentoCore Automix
1 strzykawka 5 ml w odcieniu A3
(w wersji standard lub body)
10 koñcówek mieszaj¹cych
10 cienkich koñcówek wewn¹trzustnych
10 ultra cienkich koñcówek wewn¹trzustnych
Uzupe³nienia koñcówek wewn¹trzustnych
do strzykawki Automix
4
Osadziæ formówkê
na wk³adzie
5
Naœwietliæ materia³ przez
formówkê 5 sek. a nastêpnie
zebraæ nadmiary materia³u.
Polimeryzowaæ przez 20 sek.
6
Usun¹æ formówkê
i opracowaæ zr¹b korony
WSKAZÓWKI I PORADY
Aby unikn¹æ powstawania pêcherzyków powietrza wewn¹trz materia³u nale¿y wype³niaæ
formówkê od jej dna, trzymaj¹c koñcówkê ca³y czas zanurzon¹ w materiale
Formówka powinna byæ œciœle dopasowana do wielkoœci zêba, aby materia³ nie wp³ywa³
w przestrzeñ miêdzyzêbow¹
Po polimeryzacji mo¿na dodaæ materia³ DentoCore do wykonanej wczeœniej odbudowy
z tego materia³u
Materia³ DentoCore wykazuje wysok¹ odpornoœæ na œcieranie i z³amanie, dlatego mo¿e
pozostawaæ w jamie ustnej bez uzupe³nienia tymczasowego, o ile warunki estetyczne
na to pozwalaj¹
25 cienkich koñcówek wewn¹trzustnych
+ 25 koñcówek mieszaj¹cych
25 ultra cienkich koñcówek wewn¹trzustnych
+ 25 koñcówek mieszaj¹cych
DentoCore cartridge
Odcieñ bia³y:
1 nabój 50 g w odcieniu bia³ym lub A3
25 koñcówek mieszaj¹cych
25 koñcówek wewn¹trzustnych
Podajnik do nabojów
Uzupe³nienie koñcówek mieszaj¹cych do naboju
25 koñcówek mieszaj¹cych
+ 25 koñcówek wewn¹trzustnych
DentoCrown
Samopolimeryzuj¹cy materia³ kompozytowy
do wykonywania tymczasowych koron i mostów
ZALETY
Doskona³a wytrzyma³oœæ na œciskanie i zginanie
najwy¿sza trwa³oœæ prac tymczasowych
Niewielki skurcz polimeryzacyjny
dobra adaptacja brze¿na
Niska temperatura wi¹zania
komfort i bezpieczeñstwo pacjenta
£atwo uwalnia siê z wycisku dziêki elastycznej
konsystencji
Wysoki efekt estetyczny
stabilnoœæ koloru, fluorescencja materia³u i po³ysk
Proste dopasowanie i polerowanie
estetyczny wygl¹d niezale¿nie od oœwietlenia
Nabój pasuje do ka¿dego standardowego
podajnika do mas
Mo¿na stosowaæ w przypadku ¿ywych filarów
WSKAZANIA
Tymczasowe uzupe³nienia protetyczne:
Korony
Wk³ady
Mosty
Nak³ady
PROCEDURA KLINICZNA
1
Widok przed rozpoczêciem
zabiegu wykonania mostu
trzypunktowego w zakresie
zêbów 45, 46, 47
2
Standardowy z¹b akrylowy
nale¿y dopasowaæ do przestrzeni,
w której bêdzie przês³o mostu 46.
3
Pobraæ wycisk przed
oszlifowaniem filarów
OPAKOWANIA:
DentoCrown cartridge
Nabój 50 ml w odcieniu A2
10 koñcówek mieszaj¹cych
Nabój 50 ml w odcieniu A3
10 koñcówek mieszaj¹cych
4
Wype³niæ wycisk materia³em
DentoCrown i wprowadziæ
niezw³ocznie do jamy ustnej
na wypreparowane filary
5
Po up³ywie 1 min. 30 sek.
usun¹æ wycisk z jamy
ustnej wraz z mostem
tymczasowym
6
Po up³ywie 2-3 minut
mo¿na wyj¹æ most z wycisku
i usun¹æ nadmiary materia³u
Uzupe³nienie koñcówek mieszaj¹cych do nabojów
10 szt. koñcówek
DentoCrown Automix
Samomieszaj¹ca strzykawka w odcieniu A2
10 koñcówek mieszaj¹cych
7
8
Proces opracowywania i polerowania
Most tymczasowy mo¿na
mostu mo¿na rozpocz¹æ po 4 min.
opracowywaæ standardowymi
od momentu rozpoczêcia mieszania
narzêdziami do polerowania
i aplikacji materia³u
9
Most nale¿y osadziæ
na cement tymczasowy
(DentoTemp)
Samomieszaj¹ca strzykawka w odcieniu A3
10 koñcówek mieszaj¹cych
Uzupe³nienie koñcówek mieszaj¹cych do strzykawki
samomieszaj¹cej typu Automix
20 szt. koñcówek
DentoTemp
Cement tymczasowy do d³ugoczasowego osadzania
prac protetycznych
ZALETY
Nie zawiera eugenolu - nie wchodzi w interakcjê
z cementami kompozytowymi
Wysoka si³a wi¹zania, ale ³atwe zdejmowanie pracy
Nie powoduje podra¿nieñ dzi¹se³ po zdjêciu
pracy tymczasowej
Dok³adnie przylega do wnêtrza pracy protetycznej:
• cement usuwa siê razem z prac¹ protetyczn¹
• filary protetyczne pozostaj¹ idealnie czyste
Mo¿e byæ stosowany na ¿ywych zêbach
Materia³ tworzy cienk¹ warstwê, jest bardzo estetyczny
Nieprzepuszczalny dla promieni RTG
Idealny do prac na implantach
WSKAZANIA
Tymczasowe osadzanie uzupe³nieñ protetycznych
w przypadku:
• s³abej retencji pracy
• d³ugoczasowe tymczasowe osadzanie prac
D³ugoterminowe osadzanie uzupe³nieñ protetycznych
opartych na implantach
WSKAZÓWKI I PORADY
W celu zmniejszenia si³y wi¹zania cementu mo¿na
wymieszaæ go z niewielk¹ iloœci¹ wazeliny
Do zdejmowania prac tymczasowych przydatne
s¹ kleszcze do koron typu Furrer
DentoTemp dok³adnie przylega do wnêtrza pracy.
Aby ponownie osadziæ pracê wczeœniej cementowan¹
na DentoTemp wystarczy do³o¿yæ niewielk¹ iloœæ
materia³u do wnêtrza
Przed osadzaniem prac na filar odbudowany
kompozytem nale¿y zaizolowaæ odbudowê
OPAKOWANIA:
DentoTemp strzykawki do mieszania rêcznego
2 strzykawki po 10 ml: baza i katalizator
10 szpatu³ek do mieszania
1 bloczek do mieszania
DentoTemp samomieszaj¹ce strzykawki typu Automix
2 strzykawki po 5 ml
20 koñcówek mieszaj¹cych
Zestaw wprowadzaj¹cy DentoTemp Automix
1 strzykawka 5ml
5 koñcówek mieszaj¹cych
DentoTemp Value pack (zestaw ekonomiczny)
4 strzykawki po 5 ml,
40 koñcówek mieszaj¹cych
Uzupe³nienia koñcówek mieszaj¹cych DentoTemp
20 koñcówek mieszaj¹cych
TotalCem
Samowytrawiaj¹cy, samoadhezyjny cement kompozytowy
ZALETY
Wyj¹tkowa si³a wi¹zania szkliwa i zêbiny
Podwójny mechanizm wi¹zania: œwiat³oi chemo- utwardzalny
• materia³ wi¹¿e w niedostêpnych dla œwiat³a miejscach
• po wstêpnej polimeryzacji 3 - 4 sek. nabiera
konsystencji ¿elu, co pozwala na ³atwe usuniêcie
nadmiarów
2 typy koñcówek wewn¹trzustnych: cienkie do prac
protetycznych i ultra cienkie do aplikacji cementu
bezpoœrednio do wnêtrza kana³u
Brak nadwra¿liwoœci pozabiegowej
Bardzo cienka warstwa cementu (10µm)
Brak rozpuszczalnoœci w œrodowisku jamy ustnej
- doskona³a szczelnoœæ
Kontrast w promieniach RTG
Uwalnianie fluoru
Mo¿liwoœæ zastosowania w ¿ywych zêbach
Wieloletnia stabilnoϾ koloru
Mo¿liwoœæ przechowywania w temperaturze
pokojowej
PROCEDURA KLINICZNA
Si³a wi¹zania do zêbiny
1
Wyniki otrzymane na podstawie
badañ laboratoryjnych
Bardzo cienka warstwa cementu
Filary protetyczne
przygotowane do
osadzenia pracy
Cement TotalCem na³o¿yæ
do wnêtrza uzupe³nienia
za pomoc¹ koñcówki mieszaj¹cej
4
Nadmiary materia³u naœwietliæ
przez 3-4 sek. po czym je usun¹æ
Na podstawie danych opublikowanych
przez producentów
3
2
Osadziæ uzupe³nienie
i przytrzymaæ przez 30 sek.
Naœwietlaæ pracê przez 20 sek.
Podwójny mechanizm wi¹zania
(dual cure) gwarantuje polimeryzacjê
cementu równie¿ w miejscach
niedostêpnych dla œwiat³a lampy.
5
Efekt koñcowy
WSKAZÓWKI I PORADY
Przed aplikacj¹ cementu TotalCem nale¿y osuszyæ, ale nie przesuszyæ zêbiny
Przed osadzeniem wk³adów i nak³adów nale¿y wytrawiæ brzegi szkliwa
kwasem ortofosforowym aby zwiêkszyæ si³ê ³¹czenia cementu
(zêbina powinna pozostaæ niewytrawiona)
Przygotowanie kana³u korzeniowego przed aplikacj¹ cementu
dla optymalnej adhezji:
1. Usun¹æ pozosta³oœci gutaperki z kana³u korzeniowego
2. Mo¿na zastosowaæ oczyszczanie kana³u ultradŸwiêkami
3. Dok³adnie wyp³ukaæ i osuszyæ kana³ bez nadmiernego przesuszania
4. Nak³adaæ cement za pomoc¹ ultra cienkiej koñcówki bezpoœrednio
do kana³u
TotalCem nie jest rekomendowany do cementowania zamków
ortodontycznych i licówek
Przed osadzaniem prac pe³noceramicznych zaleca siê wstêpnie wytrawiæ
wewnêtrzn¹ powierzchniê pracy kwasem fluorowodorowym przez 1-3 min.,
a nastêpnie dok³adnie przep³ukaæ, osuszyæ i na³o¿yæ silan - Silanea
WSKAZANIA
Materia³ wykazuje samoadhezjê do szkliwa, zêbiny,
metali, ceramiki, cyrkonu i kompozytów
OPAKOWANIA:
Osadzanie uzupe³nieñ protetycznych:
wk³adów koronowo-korzeniowych, koron,
mostów, wk³adów, nak³adów
TotalCem
Strzykawka samomieszaj¹ca typu Automix 8g
w odcieniu przeziernym lub uniwersalnym A2
10 koñcówek mieszaj¹cych
10 cienkich koñcówek wewn¹trzustnych
10 ultra cienkich koñcówek wewn¹trzustnych
TotalCem Value pack (zestaw ekonomiczny)
3 samomieszaj¹ce strzykawki po 8g
w odcieniu przeziernym lub uniwersalnym A2
30 koñcówek mieszaj¹cych
30 cienkich koñcówek wewn¹trzustnych
30 ultra cienkich koñcówek wewn¹trzustnych
Uzupe³nienia koñcówek cienkich
25 koñcówek mieszaj¹cych
10 cienkich koñcówek wewn¹trzustnych
Uzupe³nienia koñcówek ultra cienkich
25 koñcówek mieszaj¹cych
10 ultra cienkich koñcówek wewn¹rzustnych
Pure Snow
Profesjonalny system do wybielania zêbów
ZALETY
Kompletny system zawieraj¹cy:
• Materia³ do zastosowania w gabinecie
• Materia³ do zastosowania w domu
• Uzupe³nienia
• Akcesoria
Oryginalna formu³a
• Materia³ zawiera azotan potasu i fluorek sodu
• Aktywnie zapobiega powstawaniu nadwra¿liwoœci zêbów
• Zawiera substancje remineralizuj¹ce szkliwo
• Poprawia barwê i fluorescencjê zêbów
• Konsystencja o du¿ej p³ynnoœci u³atwia aplikacjê materia³u
• Miêtowy smak
Prosta procedura dla lekarza: jeden zestaw - jeden pacjent
Przed wybielaniem
Po wybielaniu
Pure Snow Home
PROCEDURA KLINICZNA
Zestaw do wybielania zêbów w domu
6% nadtlenek wodoru
1
2
3
Wyj¹æ strzykawkê
Zdj¹æ nakrêtkê
Na ka¿d¹ nak³adkê powinno
z lodówki aby osi¹gnê³a
z koñcówki strzykawki. wystarczyæ 1/4 strzykawki.
temperaturê pokojow¹.
Nie wyrzucaæ nakrêtki.
Koñcówkê strzykawki
Szczoteczk¹ z past¹
Wprowadziæ preparat
zabezpieczyæ nakrêtk¹
Pure Snow oczyœciæ
do nak³adki indywidualnej.
i od³o¿yæ materia³
starannie zêby.
do lodówki.
5
do stosowania w ci¹gu dnia
przez 30 min.
OPAKOWANIA:
Rozprowadziæ ¿el
na powierzchni zêbów
delikatnie pocieraj¹c
³y¿kê opuszkami palców
6
Nadmiar materia³u,
który wyp³ynie
z nak³adki, nale¿y
usun¹æ wacikiem.
7
Nak³adkê z zaaplikowanym
preparatem pozostawiæ
w jamie ustnej przez
30 min. Czas aplikacji
mo¿na wyd³u¿yæ, nie
przekraczaæ jednak 60 min.
4
Wprowadziæ nak³¹dkê
na zêby.
Ostro¿nie docisn¹æ.
8
Nie piæ, nie jeœæ,
nie paliæ podczas
noszenia nak³adki
z materia³em
wybielaj¹cym.
Pure Snow Home - zestaw
4 strzykawki po 3 ml
28g pasty wybielaj¹cej
Pude³ko na nak³adki
Instrukcja stosowania
Pure Snow Home - uzupe³nienia
2 strzykawki nadtlenku wodoru po 3 ml
9
Po zakoñczonej
procedurze
zdj¹æ nak³adkê
10
Wyczyœciæ zêby
past¹ Pure Snow
Whitening
11
Wyczyœciæ nak³adkê
indywidualn¹ pod
strumieniem zimnej wody
12
Such¹ nak³adkê nale¿y
przechowywaæ
w pude³ku
PROCEDURA BEZPOŒREDNIA:
PRODUKTY ITENA
W PRZYPADKACH KLINICZNYCH
1. DentoClic - system wk³adów z w³ókna szklanego
2. Silanea - materia³ do silanizacji
3. TotalCem - samoadhezyjny cement kompozytowy
4. IperBond Ultra - system ³¹cz¹cy
5. DentoEtch - wytrawiacz w ¿elu
6. Reflectys - nanohybrydowy materia³ wype³nieniowy
7. Perfect Polish - system silikonowych gumek do opracowywania i polerowania
PROCEDURA POŒREDNIA:
1. DentoClic - system wk³adów z w³ókna szklanego
2. Silanea - materia³ do silanizacji
3. IperBond Ultra - system ³¹cz¹cy
4. DentoEtch - wytrawiacz w ¿elu
5. C-Ram Booster - primer do ³¹czenia kompozytów
6. DentoCore - materia³ do odbudowy zrêbu korony
7. DentoCrown - materia³ do wykonywania tymczasowych prac protetycznych
8. DentoTemp - cement tymczasowy
9. TotalCem - samoadhezyjny cement kompozytowy
10. Perfect Polish - system silikonowych gumek do opracowywania i polerowania
REKONSTRUKCJA METOD¥ BEZPOŒREDNI¥
1
2
Zêby 14 i 15
przed rozpoczêciem
procedury
Usun¹æ wype³nienia
z koron zêbów
i opracowaæ ubytki
4
5
Usun¹æ wype³nienia
z kana³ów i opracowaæ
kana³y wiert³em
kalibrowanym DentoClic
7
Na powierzchniê zêba zastosowaæ
system ³¹cz¹cy IperBond, naœwietliæ
przez 20 sek. Odbudowê zêbiny
wykonaæ materia³em Reflectys
w odcieniu opakerowym (A2O lub A3O)
Doci¹æ wk³ad DentoClic
na odpowiedni¹ d³ugoœæ
i pokryæ jego powierzchniê
silanem Silanea
8
Pozosta³¹ czêœæ rekonstrukcji
wykonaæ materia³em Reflectys
w odpowiednim odcieniu
3
Przygotowaæ narzêdzia
i wk³ady DentoClic
6
Zaaplikowaæ cement TotalCem
do kana³ów, osadziæ wk³ady,
a nastêpnie naœwietlaæ przez 20 sek.
9
Opracowaæ i wypolerowaæ
wype³nienie za pomoc¹
gumek Perfect Polish
REKONSTRUKCJA METOD¥ POŒREDNI¥
1
Z¹b 11 po leczeniu endodontycznym
ze wskazaniem do rekonstrukcji
protetycznej opartej na wk³adzie
5
Przymierzyæ wk³ad w kanale
i oznaczyæ odpowiedni¹ d³ugoœæ
9
Wymieszaæ równe iloœci
systemu ³¹cz¹cego
Iperbond Ultra
z Iperbond Ultra Activator
2
Wybraæ odpowiedni
rozmiar wk³adu Dento Clic
6
Wk³ad odci¹æ tarcz¹ diamentow¹
lub wiert³em o drobnym nasypie
prostopadle do d³ugoœci wk³adu
10
NanieϾ wymieszany system
³¹cz¹cy na powierzchniê
wk³adu i delikatnie osuszyæ
3
Poszerzyæ ujœcie kana³u
np. wiert³em typu Gates.
Wstêpnie opracowaæ kana³
wiert³em pilotowym DentoClic
7
Wytrawiæ kana³ i koronow¹
czêœæ zêba przez 10 sek.
Wyp³ukaæ przez 15 sek.
Osuszyæ
11
Zaplikowaæ wymieszany system
³¹cz¹cy równie¿ do wnêtrza
kana³u przez 20 sek.
Osuszyæ przez 5 sek
4
Opracowaæ kana³ pod wk³ad
wiert³em kalibrowanym
DentoClic
8
Pokryæ ca³¹ powierzchniê
wk³adu silanem Silanea,
a nastêpnie osuszyæ wk³ad
12
Naœwietlaæ tkanki zêba
i powierzchniê wk³adu
przez 20 sek.
REKONSTRUKCJA METOD¥ POŒREDNI¥
13
Pokryæ wk³ad materia³em
do odbudowy zrêbu
DentoCore oraz zaaplikowaæ
materia³ do wnêtrza kana³u
17
Opracowaæ filar pod
uzupe³nienie protetyczne
21
Osadziæ koronê tymczasow¹
stosuj¹c cement
DentoTemp
14
Wprowadziæ wk³ad
do kana³u
18
Wykonaæ koronê tymczasow¹
materia³em DentoCrown
22
Gotow¹ koronê ostateczn¹
osadziæ stosuj¹c cement
TotalCem
15
Wype³niæ formówkê
materia³em DentoCore
i osadziæ na wk³adzie
19
Korona tymczasowa
DentoCrown
przed opracowaniem
16
Polimeryzowaæ œwiat³em
przez 20 sek.
20
Wypolerowaæ powierzchniê
korony tymczasowej
gumkami Perfect Polish
23
24
Aplikacja cementu
TotalCem do wnêtrza
korony
Efekt ostateczny
po osadzeniu korony
Producent:
Laboratoire ITENA
83, avenue Foch
75116 PARIS
France
www.itena-clinical.com
Wy³¹czny dystrybutor w Polsce:
Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Medycznego
MARKU M.Krawczyk sp.j.
42-226 Czêstochowa, ul. Loretañska 31
tel. 34 367 00 00 • fax 34 368 82 50
e-mail: [email protected]
www.marku.com.pl

Podobne dokumenty