CRANE - PIAS-KAN Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

CRANE - PIAS-KAN Sp. z oo
SINGLE-CHEK I
SINGLE-CHEK I
SERIA CV Klapa zwrotna
Wykonanie: jedno-cz´Êciowa obudowa
z samo-centrujàcym dyskiem. Posadowienie
lastyczne lub metalowe
Zakres rozmiarów:
2 – 20” (50-500 mm)
Zakres ciÊnieƒ:
PN10, 16, 25, 40;
Zakres temperatury:
-10 do +300 st. C
Materia∏y korpusu:
˚eliwo, stal, stal nierdzewna
WyÊció∏ki:
EPDM, BUNA, PTFE, viton®, metal;
Materia∏ dysków:
Stal, stal nierdzewna.
Face to Face rozmiary:
EN558-1, Seria 16 (DN50-300), Standard
Producenta (DN350-500)
Âwiadectwa:
• EN/ISO 9001;
• ATEX/94/9/EC;
• CE znak zgodnie z PED 97/23/EC
Typowe aplikacje:
Elektrociep∏ownie, uzdatnianie/oczyszczanie/
dystrybucja wody, spr´˝one powietrze, ropa
naftowa, systemy rafineryjne.
6
Zawory zwrotne
Saunders
niskociÊnieniowy zawór
zwrotny NX
Prosty zawór zwroty, klapowy dla niskich
ciÊnieƒ i pró˝ni.
Zakres rozmiarów:
DN25 - DN150
Zakres ciÊnieƒ:
Do 7 bar, przydatny dla instalacji
podciÊnieniowych. Wymagane ciÊnienie
zwrotne 0,3 bar
Zakres temperatury:
-10° C to +110° C
Obudowa:
˚eliwo szare lub sferoidalne
WyÊció∏ka:
Twarda guma
Materia∏ dysku:
Guma wzmacniana metalem.
Przy∏àcza:
Ko∏nierzowe
BS10 Tablica D (tak˝e E)
EN 1092-2 PN16, PN10, PN6
ANSI 125/150
Certyfikaty:
BS EN ISO 9001
Typowe aplikacje:
Lekkie procesy chemiczne, w tym uzdatnianie wody, energetyka, transport wody.
DUO-CHEK II
Klapa zwrotna
Wykonanie: jedno-cz´Êciowa obudowa
z dwu-cz´Êciowym dyskiem. ¸atwa do instalacji pomi´dzy standardowà uszczelkà
i ko∏nierzem
Zakres rozmiarów:
2 – 72” (50-1800 mm)
Zakres ciÊnieƒ / wykonanie:
ASME B16.34 / API 594
Klasa ciÊnienia:
ANSI 150 – 4500lb / PN6-320
Zakres temperatury:
Elastomery: -40 do +200 st. C;
Metal: -200 do +523 st. C;
Materia∏y korpusu:
Szeroki zakres materia∏owy;
Typy obudów:
• pierÊcieniowa
• z uszami do osiowania;
• dwu-ko∏nierzowa;
• inne warianty
WyÊció∏ki:
EPDM, nitryl, neopren, viton®, fluoroelastomer, metal;
Materia∏ dysków:
Stal, stal nierdzewna.
Face to Face rozmiary:
EN558-1, Seria 16 (DN50-300), Standard
Producenta (DN350-500)
Âwiadectwa:
• ISO 9001 - 2000;
• TUV
• API 6D Monogram
Koƒcowe pod∏àczenia:
czo∏o wysuni´te, p∏askie, po∏àczenie pierÊcieniowe, spaw, piasta;
Typowe aplikacje:
Ciecze i gazy w procesach rafineryjnych,
petrochemia, chemia, produkcja olejów i
gazu, pulpy, papieru, elektrociep∏ownie, huty,
woda morska, Êcieki.
COMPAC-NOZ,
pierÊcieniowy zawór
przeciw-uderzeniowy
Wysoko wydajny zawór przeciw-uderzeniowy,
∏atwy w obs∏udze o d∏ugiej ˝ywotnoÊci.
Zakres rozmiarów:
12-60” (300-1500 mm)
Zakres ciÊnieƒ / wykonanie:
ASME B16.34 / API 6D / API 594
Klasa ciÊnienia: ANSI 150 – 4500lb / PN6-320
Zakres temperatury:
Elastomery: -40 do +200 st. C;
Metal: -200 do +523 st. C;
Materia∏y korpusu:
Szeroki zakres materia∏owy i konstrukcyjny;
WyÊció∏ki:
EPDM, nitryl, neopren, fluoroelastomer, metal;
Face to Face rozmiary:
API 594
Âwiadectwa:
ISO 9001 – 2000 / TUV / API 6D Monogram
Koƒcowe pod∏àczenia:
Ko∏nierzowe, spoina czo∏owa, piasta, specjalne
Typowe aplikacje:
Przesy∏ gazu, wody, produkcja energii, procesy petrochemiczne, chemiczne, przeróbka
w´glowodorów, elektrociep∏ownie, rurociàgi,
stacje kompresorowe.
NOZ-CHEK
Dyszowy zawór
przeciw-uderzeniowy
Notatki
Dyszowy zawór przeciw-uderzeniowy jest
przeznaczony dla krytycznych aplikacji,
w∏àczajàc systemy szybkiego rewersu, gdzie
ma miejsce zwrotny przep∏yw.
Jednocz´Êciowy odlew korpusu gwarantuje
bardzo niskie straty ciÊnienia i d∏ugà, niezawodnà prac´.
Zakres rozmiarów:
12-60” (300-1500 mm)
Zakres ciÊnieƒ / wykonanie:
ASME B16.34 / API 6D
Klasa ciÊnienia: ANSI 150 – 4500lb / PN6-320
Zakres temperatury:
Elastomery: -40 do +200 st. C;
Metal: -200 do +523 st. C;
Materia∏y korpusu:
Szeroki zakres materia∏owy i konstrukcyjny;
WyÊció∏ki:
EPDM, nitryl, neopren, fluoroelastomer, metal;
Face to Face rozmiary:
API 594
Âwiadectwa:
ISO 9001 – 2000 / TUV / API 6D Monogram
Koƒcowe pod∏àczenia:
Ko∏nierzowe(czo∏o wysuni´te, p∏askie,
po∏àczenie pierÊcieniowe), spaw, piasta,
specjalne
Typowe aplikacje:
Przesy∏ gazu, wody, produkcja energii, procesy petrochemiczne, chemiczne, przeróbka
w´glowodorów.
7
Przemys∏owe zawory membranowe
8
Typ A - zawór grodziowy
Typ KB - zawór
przelotowy
Wykonanie typu jaz. Produkt dost´pny z szerokim i niedrogim zakresem tworzywowych
i gumowych wyÊció∏ek, dajàcych optymalne
rozwiàzanie dla potrzeb u˝ytkowników
aplikacji w instalacjach chemicznych.
Zakres rozmiarów:
DN 8-350 (DN400, 450, 500 dost´ne w opcji
podwójnego jazu)
Zakres ciÊnieƒ:
Do 16 bar.
Zakres temperatury:
-30 do +175 st. C
Materia∏y korpusu:
˚eliwo, SG ˝eliwo, staliwo, stal nierdzewna,
stopy miedzi.
WyÊció∏ki:
Ró˝ne gumy, polipropylen (PP), ETFTE, PFA,
PTFE, szk∏o.
Materia∏ membran:
Ró˝ne gumy, w tym PTFE. EPM (kopolimer
monomerów etylenu i propylenu), elastomer,
nitryl, naturalna guma, polichloropren, polietylen siarko-wodorowy.
Face to Face rozmiary:
EN558-1 Seria 7 (EN i BS10 ko∏nierz)
EN558-1 Seria 1 (EN ko∏nierz)
MSS SP 88 (ANSI ko∏nierz)
Po∏aczenia koƒcowe ko∏nierzowe:
BS10 Tablica D, E;
EN 1092-1/EN 1092-2 PN16, 10, 6;
ANSI 125/150; APS 3.1.4. (MOD)
Po∏aczenia koƒcowe skr´cane:
BS21 Rp + BS21 Rc + API/NPT
Âwiadectwa:
ATEX (94/9/EC), BS EN ISO 9001
TUV AD – Merkblatt HPO, Lloyds Register,
Bureau Veritas, Det Norske Veritas, American
Bureau of Shipping, Water Research Council,
Pressure Equipment Directive (97/23/EC)
Tryb dzia∏ania:
Nap´d r´czny lub si∏ownik typu Saunders
Linear Actuation.
Typowe aplikacje:
Procesy chemiczne, oczyszczanie wody,
metali, pulpy, papier, zwiàzki chlorowozasadowe, oczyszczalnie Êcieków, woda
pitna, ciecze toksyczne i wszystkie
chemikalia (ca∏y zakres temperatur i ciÊnieƒ).
Prosty w budowie z pe∏nym zakresem wyÊció∏ek gumowych odpornych na Êcieranie
i do pracy ze szlamami. Zapewnia d∏ugie
funkcjonowanie.
Zakres rozmiarów:
DN15 - 350
Zakres ciÊnieƒ:
Do 10 bar.
Zakres temperatury:
-30 do +120 st. C
Materia∏y korpusu:
˚eliwo, SG ˝eliwo, staliwo, stal nierdzewna.
WyÊció∏ki:
Ró˝ne gumy, równie˝ naturalna, polichloropren, butyl, ebonit, szk∏o.
Materia∏ membran:
Ró˝ne gumy, w tym EPM (kopolimer
monomerów etylenu i propylenu), elastomer,
nitryl, polichloropren, isobutylen isoprene
Face to Face rozmiary:
EN558-1 Seria 7 (EN i BS10 ko∏nierz)
EN558-1 Seria 1 (EN ko∏nierz)
MSS SP 88 (ANSI ko∏nierz)
Po∏àczenia koƒcowe ko∏nierzowe:
BS10 Tablica D, E;
EN 1092-1/EN 1092-2 PN16, 10, 6;
ANSI 125/150; APS 3.1.4. (MOD)
Po∏aczenia koƒcowe skr´cane:
BS21 Rp; BS21 Rc; API/NPT
Âwiadectwa:
ATEX (94/9/EC), BS EN ISO 9001
TUV AD – Merkblatt HPO, Lloyds Register,
Bureau Veritas, Det Norske Veritas, American
Bureau of Shipping, Water Research Council,
Pressure Equipment Directive (97/23/EC)
Tryb dzia∏ania:
Nap´d r´czny lub si∏ownik typu Saunders
Linear Actuation.
Typowe aplikacje:
Procesy chemiczne, szczególnie oboj´tne i
agresywne szlamy, przemys∏ wydobywczy,
procesy minerlane, produkcja nawozów.
Typ WFB - zawór
hydrantowy
Wykonanie typu jaz. Produkt zapewnia
wieloletnie funkcjonowanie w krytycznych
warunkach gaszenia po˝arów. Dzia∏a nawet
po d∏ugim okresie nie u˝ytkowania.
Zakres rozmiarów:
DN40-65
Zakres ciÊnieƒ:
Do 15 bar.
Zakres temperatury:
-30 do +175 st. C
Materia∏y korpusu:
Bràz i SG ˝eliwo (równie˝ pokr´t∏o).
Mo˝liwe ró˝ne modele.
Materia∏ membran:
Wykonanie specjalne – stopieƒ 286 „Ogieƒ”
i stopieƒ 233 CV (czyszczenie zbiorników)
Po∏àczenia koƒcowe:
BS10 Tablica D, E;
BS 4504 PN16 DIN 86021 ND16 i ANSI
16.24 Klasa 150 (bràz)
EN1092-2 PN16 i ANSI B16.42 Klasa 150 (SG
iron)
Po∏àczenia koƒcowe skr´cane:
BS21 Rp, ANFT* 7.5TPI
*American National Fire Thread, Male or
Female.
Âwiadectwa:
BS EN ISO 9001,Det Norske Veritas,
MSA, Lloyds Register of Shipping, Bureau
Veritas,Registro Italian Naval (Rina),
American Bureau of Shipping,
Tryb dzia∏ania:
Nap´d r´czny lub si∏ownik typu Saunders
Linear Actuation.
Typowe aplikacje:
Woda morska, Êcieki wodne. Sprawdzony na
statkach daleko-morskich i promach.
HC4 aseptyczne zawory membranowe
2-dro˝ny standardowy
zawór przep∏ywowy
Standardowa 2-drozna obudowa jest podstawà technologii budowanych zaworów
membranowych typu HC4. Ich projekt
i charakterystyki czynià je idealnym wyborem
dla wszystkich typów „czystych” procesów
produkcji. Wybór materia∏ów, wykoƒczenie
powierzchni (zgodne z ASME BPE) i mi´dzynarodowe oznaczenie króçców sà w pe∏ni
dost´pne, co pozwala zaspokoiç ka˝de kryteria aplikacji.
Zakres rozmiarów:
DN 8 - DN150
Zakres ciÊnieƒ:
Do 16 bar.
Zakres temperatury:
-30 do +175 st. C
Materia∏y korpusu:
Stal nierdzewna 316L/1.14435; inne stopy
specjalne na zamówienie.
Materia∏ membran:
Wszystkie membrany aseptycznej serii HC4
sà komponowane i produkowane z materia∏ów potwierdzonych przez FDA. Testy i certyfikacja zgodnie z Klasa V i VI USP oraz certyfikacja ADCF (brak komponentów pochodzenia zwierz´cego)
Âwiadectwa:
BS EN ISO 9001:2000; FDA; cGMP; USP &
3A. CE zgodnie z Europejskà Dyrektywà
ATEX 94/9/EC dla Grupy II, kategorie 2 i 3
aplikacji.
Tryb dzia∏ania:
Modu∏owy zakres polimerowych i stalowonierdzewnych os∏on do wyboru. Zgodny
z nap´dami Saunders EC i ECX.
Typowe aplikacje:
Pokrywajà pe∏ny zakres potrzeb procesów
czystych przemys∏u bio-, i farmaceutycznego,
mleczarskiego oraz produkcji ˝ywnoÊci i
napojów. Przydatne w procesach sterylnej
ochorny, ∏acznie z systemem WFI a tak˝e
Êrodowiska mediów procesowych i generalnie CIP oraz pary wodnej (SIP).
Standardowy, obrabiany
maszynowo, blok
zaworów
Przydatny w eliminacji uk∏adu „dead leg”,
u∏atwia instalacj´ i po∏àczenia. Wszystkie produkty, zarówno obrabiane jak i odlewane,
zawierajà Zero Deadleg T kszta∏t (ZDT),
Close Coupled Branch Valves (CCBV), Tank
Bottom, Point of Use Options i Multiport
Diverter Valves.
Zakres rozmiarów:
DN 8 - DN150
Zakres ciÊnieƒ:
Do 16 bar.
Zakres temperatury:
-30 do +175 st. C
Materia∏y korpusu:
Stal nierdzewna 316L/1.14435; inne stopy
specjalne na zamówienie.
Wykoƒczenie powierzchni:
Mechaniczne i elektryczne polerowanie:
Vacublast (1,6 Ra µm), Satin (0,5 Ra µm)
i Mirror (0,25 Ra µm)
Materia∏ membran:
Wszystkie membrany aseptycznej serii HC4
sà komponowane i produkowane z
materia∏ów potwierdzonych przez FDA. Testy
i certyfikacja zgodnie z Klasa V i VI USP oraz
certyfikacja ADCF (brak komponentów
pochodzenia zwierz´cego)
Koƒcówki:
Pe∏ny zakres koƒcówek do spawania i mechanicznego mocowania, zgodnie z mi´dzynarodowymi standardami.
Âwiadectwa:
BS EN ISO 9001:2000; FDA; cGMP; USP &
3A. CE zgodnie z Europejskà Dyrektywà
ATEX 94/9/EC dla Grupy II, kategorie 2 i 3
aplikacji.
Tryb dzia∏ania:
Modu∏owy zakres polimerowych i stalowonierdzewnych os∏on do wyboru. Zgodny z
nap´dami Saunders EC.
Typowe aplikacje:
Pokrywajà pe∏ny zakres potrzeb procesów
czystych przemys∏u bio-, i farmaceutycznego,
mleczarskiego oraz produkcji ˝ywnoÊci i
napojów. Przydatne w procesach sterylnej
ochorny, ∏acznie z systemem WFI a tak˝e
Êrodowiska mediów procesowych i generalnie CIP oraz pary wodnej (SIP).
Produkcja na ˝yczenie
klienta
Przydatny w aplikacjach gdzie bloki standardowe nie sà wydajne a pe∏ne dopasowanie
nie jest wymagane, co daje szeroki zakres
wiariancji i optymalnà konfiguracj´ zaworu.
Typy produktu zawierajà Tandem Valves,
Zero Deadleg L kszta∏t oraz ró˝nokszta∏tne
aran˝acje. Wszystkie warianty sà konfigurowane aby minimalizowaç martwe odnogi,
redukowaç zajmowanà przestrzeƒ i u∏atwiç
instalacj´.
Zakres rozmiarów:
DN 8 - DN150
Zakres ciÊnieƒ:
Do 16 bar.
Zakres temperatury:
-30 do +175 st. C
Materia∏y korpusu:
Stal nierdzewna 316L/1.14435; inne stopy
specjalne na zamówienie.
Wykoƒczenie powierzchni:
Mechaniczne i elektryczne polerowanie:
Vacublast (1,6 Ra µm), Satin (0,5 Ra µm)
i Mirror (0,25 Ra µm)
Materia∏ membran:
Wszystkie membrany aseptycznej serii HC4
sà komponowane i produkowane z materia∏ów potwierdzonych przez FDA. Testy i certyfikacja zgodnie z Klasa V i VI USP oraz
certyfikacja ADCF (brak komponentów
pochodzenia zwierz´cego)
Koƒcówki:
Pe∏ny zakres koƒcówek do spawania
i mechanicznego mocowania, zgodnie
z mi´dzynarodowymi standardami.
Âwiadectwa:
BS EN ISO 9001:2000; FDA; cGMP; USP &
3A. CE zgodnie z Europejskà Dyrektywà
ATEX 94/9/EC dla Grupy II, kategorie 2 i 3
aplikacji.
Tryb dzia∏ania:
Modu∏owy zakres polimerowych i stalowonierdzewnych os∏on do wyboru. Zgodny
z nap´dami Saunders EC.
Typowe aplikacje:
Pokrywajà pe∏ny zakres potrzeb procesów
czystych przemys∏u bio-, i farmaceutycznego,
mleczarskiego oraz produkcji ˝ywnoÊci i
napojów. Przydatne w procesach sterylnej
ochorny, ∏acznie z systemem WFI a tak˝e
Êrodowiska mediów procesowych i generalnie CIP oraz pary wodnej (SIP).
9

Podobne dokumenty