i:?illr,TnT}:\"f^:::11-_ (l:\" jednority: Dz. u. , zoro . ir roi

Transkrypt

i:?illr,TnT}:\"f^:::11-_ (l:\" jednority: Dz. u. , zoro . ir roi
Zarz4dzenienr 5gl20ll
BurrnistrzaKamiennejG6ry
z dnia 2g marca2011r.
w sprawie:przezlacze\iado sprzedazytokali mieszkalnych
dla najemcriw,ustalenia
cenyzbyciai wysokoSci
bonifikatyorazpodaniad" ;;;;;;;
iiaoomodciwykazu
lokali
ch, przeznaczony.ch sprzeclazy,pofozo'oy"f,w budynkach
.mieszkalny
'r-g.uotem
-do
wlasnoS{Gminy Miejskiei
KamiennaCo.i ,r.u,
w czcsci
:1Xt_?"t*:{:t
Na podstavr'ie
art..30ust.2pk1.3, ad. 40 ust.2 pkt 3, art. 42 usta.wy
z dnia08 marca1990r.
o-samorz4dzie
gminnlu (Dz.u. Z 2001.r-Nr142poz.r59r^
i
35,ait. 37 ust.2 pk. l, ad. 67 ust.1 i 3, art.OSust.1 pkt?"rn.i,"rtl *t. l, art.34ust.6,art.
*i".y ; d"i; r1 sierynia1997r.
i:?illr,TnT}:\"f^:::11-_
t\t L\!:.t/ tv
MreJ$oeJw
(l:\" jednority:
Dz.u. , zoro. i.r.roi-poz.
6sl),rchwary
KamiennejG6ue z d a 25 sierpnia2010 r w sprawiezasai
:<aay
gospodarowania
nieruchomosciamistariowi4clni wlasnoS6Gminy Niiejskiel
iaorerura COra.
zarzQdzasi€, co nastepuje:
s1
Przeznacza
sig do sprzeda4,na rzecz najemc6wnizej wymienionelokal
mieszkalne,
p_olo2onyw Kamiennej G6rze w budynlach stanowi4iych
*tu.noSe C-iny Vi"irt i"j
Kamiema G6ra wraz z gruntemw czqdciulamkowej.ustala sip
cenp zoycia zgodnie
z wy.kazem,starcwi{cym zal4czniknr 1 do niniejszegoiarzqdzenia.'
1. ui.Lubawska
39/6
2. ul.KsigciaBolkaI 9/1
Wysoko!6bonifikat zostanieobliczonana O$ri3ri,pr."Oury zgodnie zUchwalqnr V/18/1
1
Rady
w
Kamiennej
G6rze
z
dnia
iS
styir
i
2011
r
w
sprawie
zasad
_Miejskiej
gospodarowania
nieruchomodciami
stanowi4cymiwlasnod6Gminy Miejskiej Kamierma
(rota_
$3
Wykaz, kt6rym mowa w $ I po<llega
*ywieszeniuna okes 21 dni na tablicy ogloszeri
_o.
w UrzgdzieMiastaKamiennaG6ra.
$4
Wykotafie Zarz4dzeniapowierzasip p. o. Kierownika WydzialuArchitektury i Gospodarki
Nieruchomodciami.
5s
Zanqdzenlewchodziw Zyciez dniempodpisania.
ra
N
TU+N
a E e n
r D! . 3 a
= af,
!N
;,6
I
i;
q9
^ d..
i;F
!
*9.
fJ !q Ni S
o. il & =.
-
6
F
' a
s
E
o
a
@
:
; N
H
t
6 :
F
e.9.
az
N
ib
*
$
5 :
s
8 9 .
z?
N
r : - Ax <i N
a 6 N.L- C
Y c O f V
oE L,.r?F
H \.t.fE rr
;
;t s
g s
F:
xa
3
i
N-E. {<
-'r - aF
:---AFi>
!= F
3-zS
r ^ ' 9 >
= 9
g
<.i
^B "'E
+
<
l
z-
*i.
=
#
0 3
A
N
E N
3'
:r
! : t o = i
i: aE=*"
:iispPZ^z'
k
6
'
(si
+
i i.s
: ; e t
= n !
-
i9 <<Ei>
lE '"-3AN
* PZ" e Z
;!EAH
: E'QEi
!4L N
=:
:3GFS
: +
:-:'
E
F
L
t!
Ll
Z-N
=. z\)
s
E .
?
=
!a R'
>z
v)
+ i
t
=
€
e.
3
:
E
E
N.
-2,
e3:
* =
F
?
F
S E A tJ r'
>
F
:
i
/\
s
€0a
r !i ii-
5 x q :
D i '
; i -
<

Podobne dokumenty