SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA

Komentarze

Transkrypt

SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA
SPECYFIKACIA
ISTOTNYCH
WARUNK6WZAM6WIENIA
publiczneso
prcwadzonego
Postep.wanle
o udzielania
zam6wienia
wlrybiep[ela€u
nreoghnr.zon4o
o watu{.i mni.jnejni: kwoiyok€llone
w pnepka.hlydanych
napodslawie
publiczny.h
an.11ust.3ustawy:dnia29sty.znh2004r. PEworamdwleh
jednathy
poz.
Dz.
u.
z
2o1s
t.
2164)
Itek't
Naea oaedmlotu
u m6wienh
ooetawawanyr, {wiett h
dla2lwoJstd4oszpltalaUzdb{[email protected]
Szpnak
21WoFkowego
Uzdrowiskowo-Rehabllltacyjnego
SPZOZ
w Busku
Zdrcju
I.
TRY8UDZ
EIENIA
ZAMdWIENIA
I.
OPISPRZEDMIOTU
ZAMdWIENIA
IV
TERMLN
WYKONANIA
ZAiIOWITNIA
V
WARUNKIUDZ]AIIIW POSIEPOWANILI
SPELNIAN
A ]'/CHWARUN(6W
DOKONYIVANA
OCENY
VL WKAZ OSWIADCZEI!
I DOKUMENTOW,
]AKE M,4.]A
DOSTARCZY.
WYKONAWCY
W CEI1I
POTWIERDZENLA
SPELNIENIA
WRLJNK6W
UDZIALU
W POSTEPOWANI
VII, NFORMAOE
O SPOSOB
E PONOZLJM
EWANAsIE ZAMAWIA]ACEGO
Z WYKONAWCAM
ORAZPRZE(ANWANIA
OSWIADCZEI!
I DO(UMENTOW
ORAZWS(AA
DOPOROZUM
EWANA s|TZWYKONAWCAM
VIIL WYMAGANIA
DOTYCZACE
WADUM
X
TERMN ZWAZANIAOFERT4
XI, MJE]5CE
ORATTERM]N
SKTAD
ACENYZTMOW!ENIA
XIL OPSSPOSOBU
O6IICZEN
BqDZE Sq KEROWAIPRZY
WYBORZE
OFERTY,
XII. OP5 KRYTEROW,
KIORYMZANIAWIA]ACY
NYTEROW SPOSOBUOCENYOFERT
WRAZZ PODANIEMZNACZENIATYCH
ZOSTA'
XIV NFORMACJE
O FORMAINOSCACII,
]AKE POWINNY
ZAVOWTN A PUBI'/NTGO
Or RN W L.I. -A II/ARCIA
. MOI4'YW SPRAWI(
ZABEZPIECZENIA
NALEZYIEGOWYXONAN]A
UMOWY
XV. WYMAGANIA
DOTYCZACE
WPROWADZONE
DO
UMOWTTTOREZOSTANA
XVI. ISTOINEDT^ 5TRONPOSTANOWIENIA
TREICI
ZAWIERAN
EII]MOWTW 5PRAWEZAMOWENA PUST
CZNEG
E O SRODKACH
OCI]RONYPRAWNEJ
PRZYSIUGII]ACYCN
WYKONAWCYWTOKU
XVI PO1JCZEN
PO9TEPOWANIA
O UDZIETEN
EZAMOWIENIA
A KoliicowE
xv TPosTANO\rrrlEN
2t wojskowy
s:pitaruzdrowiskowo
Rehabi
ilacyjny
sPzoz
u. Gen.F.Rrewuskiecos,2s-100
3u5ko
Zdd
NLP,
6551655 170;REcoN:
2905243s3;
wsv.2l$rur.pl e-mail:zlwojskoq/@wp,pl
re.4r-31A24r1
lax:4737aA!94
II, TRYsUDZIETENIAZAMOWIENIA
je5tzsodnle
prowadzone
1 Po$epowsni€
, ptrepisami
unawy, diia 29 5tyania2c04raku
publi.ziych rek5tlednoitywprowadzony
obwlarczeniehMaEzarka
jednorileso
sejmuz dnia26 listopada
?01sr. w sprawre
ogiorenia
teklu ustawy. prawo
poz.2164,a rakieqdane na
Dm6wie,rpubri.znych,
opubrkow
podnawianlnielszejustawyRozpoaedzenia
wykonawcze
dotydacepaadfrldtdweso
puhicznego,
zam6wienia
a zwheua:
1) Rozpoaqdzenie
Preze$ RadyMini*dw !9 utego 2013 r. w 5prawie.od4j6w
jakch mo:e:4&a zamawialecy
dokument6w,
od wykonaw.y,
06, fom, w jakkhte
d o r l n" r t y r o s q b y . , r l d dec (' D U ) 0 r ' p D /7 t ' )
2) Ro?poRdzenie
Praresa
RadyMrnkt6w: dnia23grudnia
2015r. w sprawie
nednrego
ku6u ,lotego w norunkudo euro {anowiqcegopodiawq pizeLicrania
wafro<ci
(Dz.! :20rs r.poz.22s4);
em6w e'i pubLicznych
3) Rorporzadzenre
PrezeeRadyMinisr6wz dnia23 grudnia201s
wanoacl em6wieh ob: konku66w,od kt6ry.h jest uraoiniony obowiaze[
(Dz.u. z20t5r. poz.2263).
pnekazywania
oslosze6
unedowlp0blka.jiunileu.opejskiej
prcwadzonejest
Postqpowanie
wrrybiepretargunieograniczo.ego
o wado3cisaconkowej
ponirejproBdw
u{a .nychnapodnawie
an. 11ust.3 Prawa
zam6wiepubLic?nych
prawna
publi.,d40,art 10u5t.1 orazart.39
Podstawa
wyborutrybuudzielena
Em6wienia
46Prawa
zam6wie'i
oublic,nvch.
w zakeriedleu€guowanym
w ninielszej
speqlikaclilstotnychwaiunkdw*m6wienia,
p
?
4
o
.airo$war'.rr pFrp y LLaw/
r a n d xe i p r b t d \ . .
pEewidule:
s. zamawiajqcy
nie
1) udzielenia
zamowie'i
uzupehiajqqch;
2) mo:iwoscibwarcra
umowyramowej;
l) skhdania
ofeltwariantowychl
4) aukcjl
eleklronicznej,
5) zwrotukori6wudrnluw ponQpowaniui
6) rorliczenia
w wautachobcych;
7) okre3lania
w opisie pdedhlotu ,amdwieniawmasai zwiazanych
z reaDacla
o kt6rych
mowaw ad
zam6wienia,
wykomwc6w.
3) ,oGanzowania
:ebmniainrolmacylnego
III. OPIsPRZEDM'OTUZAMOWIENIA
5a sulcesywrcdoslawywadyw !w erych do magazynu
przyu Rzewuskiego3
:Ywno{iowego
zanawal4.eso
2s !0o Busko
zdltj
z. zamawiajacy
niedopurcza5kladanh
porycje.
otertnawybmne
pnedmiotu
jei wielkolciana.uikowa i zonala oketona w
3. WlekoSa
zam6wienia
formuladu
asodynentowo
cenowlm
WARzywA
5w EzE.dt. nr 1do5 wz.
4. OpispftdmrotuDmbwe3a:
l) lakoSa
doiarcanegotowarumuslbvazgodna
z obowtarutacymt
nonamijakolci,musi
sperniaa
okeilanewyhasankz8odnie
, warunkami
okrealonymi
wl
pzedmioru
€l formuraru,,opis
zam6wienia"
zal.ir lA dosrwz,
bl prcjek.ieuhowy-zal.nfSdoSlwz,
2) produktypownny byi iwieie, w petuqym satunkuz rynkukalowesozgodne:
obowia?ujqcymi
normaniFkokowymi.w pqpadku brakuproduk6wpo.hodzenia
kraloweed,
wykonawcazobowieiesie donaiczyatoaan. produktypochodzqce
:
pftdsiQbiorcdw
produkula.ych
l) w pnypadku
do obrcru:ywnold
/lub wprowadzajecych
poduk6w
dostawv
reatowanychhedargodniez wyhogamisystemu
HAccp.
z karda
dostawqemawiaj4cy
bad?e?adalod wyhiane8o
rykdnawcywymaganych
pruwem
dokument6w:
HDr(Handlowy
ookumenidentytikacl0l
producent6w
a) w pnypadku
wprowad4lacych
konik6w)naetapleprodukcjipietuolnej
doobrotutywnolddonawybedarcaLizowane
wopaiciuowdroionq nosowanq
dobrq
prahykqprodukcyjnl
(aHP)loiwiaddenre
(cMP)r hisieni.,n4
wlkonawcy,
,e biepe
pelnA
produk6w).
odpowiedrialnoaa
D bezpie.re'i$wo
zdrowotne
spaedawanych
w pnypadku,sdy wykonawc realhuF
iedzialnolt
2a wla!.we
pdednotu unowy, w tyh iakie odpowled,ialno..
b Fko{., bninowo{i orez
pne, Podwlkonaw.6l
bezpiede'1nwo
donawwykonywany.h
pEedmlotuzamdwienia
6. Nazwyi kody dolyczace
okelloda we Wsp6ivm Srowniku
(cPV)
zam6wie'i
Pubiczny.h
1) 03.rr.1r.00-awARzYlvA5w
EzE
IV. TERMINWYKONANIAZAMoWIENIA
Odpodpisania
umokvdodnia30042017roru
ORAZOPISSPOSOBU
V, WARUNKIUDZATUW POSTEPOWANIU
SPFTNIANIAIYCH
WARUN(OW
wykaza,
re niep6iniejnitnadziehskiadania
1. Zgodnie
zart 26ust.2austawPzpWykonawcy
ponqpowaniu
llb skladania
ofed, spelnianle
wniosk'jwo dopuvczenie
do udzaruw
do wlkruczeiia
! powodu
wa.unk'iw,
o kl'irychmowaw afr.22 un. 1, 06z bbk podstaw
niesoeinrenia
warunkdw.
o kdfr .h
2. O udrielenie
bm6wienia
noSaubiegra
siawykonawcy,
kdny:
1) spalnialnwmnriok.enone
wa.t 22ust 1u{awyPzp,
doqaqcel
je:el
a) posiadanD
up6wnieddo wykonywann
okreSlon.j
dznlanoiri ub aynno3ci,
pnepisy
prawanakhdaj4
obowiE:el
ichposadania:
zamawiajq.y
um tenwaruneka5perniooy.je:er
wykoDwo:
- zua l n r 3 d o
, o : y o l w a d c z a noes p e r n a nwua r u n k duwd z i aw
r up o n q p o w a n
b) posadania
wedzyidoiwiadcren
a
zamawajacyuzna
tenwarunek
6 spelnony,F:eiwykomwm:
,o:y oiwiadaenie
o 5petiiani!
wa.unk'iw
udziaiu
w ponqpowaniu.
zal.nr3 do
potencjaremtechnicznym
.) dyspooowan
a odpowiednim
dowykonania
ram6wlenial
jeierit{ykonaw.al
zamawiajacy
uznate.watunekh sperniony,
airnk'jwudzialu
w postepowaniu
kl nr3 do
d) dysp0nowania
0sdbahidonymidowykonan
a 6m6w eniatl.:
zamawiajecy
u,natenwmunek
?aspehiony,je2el
wykonawca:
, o t y o S w D d d d noer p e l n i a nwl ua r u n k duwd z i a w
i up o $ q p o w a n u ' anl .r 3 d o
naB0wejl
e) 5ytu&jieko^0hicnejif
zamawiajacyurna
tdnwarunekza
spelnony,ldeiwykonawca:
- ,to:yoiwiaddenieospetiianiu
w postepowaniu
wa.unk'jw
udzialu
al. nr3 do
2) niepode8ajawyklu.zeiiunapodnaw.art.24usiruslawyPzppopnezroienie:
rejestruLubz centraloel
ewidencliinrorm{j o
a) aktuanesoodpsu, wraiciweso
gospodarczej,
pnepGy
v,,ymasajq
wp5udo rejestruub
d,iaralnoicr
r.teliodrebne
wykuczenawoparciuo
ewldei.ji,w celuwykazania
brek!podstawdo
an 24un.I
pkt2 u$awyP:p,wystawoneso
up\wemterminu
n e w.z.jn ej n:6 miesiecypned
oswiadetrew hkresiean. 24ust.
skladania
ofen,a wsto5unkudo
osrjbrzyonych
z dnio27.12.2411
rw
Uwoao'zqadhiez 9 9 turpoiqdzenioMinisia Sp,owiedtiwo;a
sprcwieutttoju i otsdhnoqic?htdtnejhlqno.ii KnjoweqoRej6tru sa'towesa{Dz.
pobone wydtukikanpLtutowenotq nac
U z 2011,. N, 297,paz1760)sdnodzielnie
dwnaworna z nocq dakunenfiw wydowony.h p ez centntnq tnltndcie.
[email protected]
wdtunk'en ie! oby wydtukiniary .ethy oktellonew rczpatzElzeniu
ich wetytktje I doryni ,awodyni w KRs
okdlkrnoScio
z powodui5lnienia
b) o3whdczena
o brakupDdnawdo wykluczenk
w a r t 2 4 u n l u n a w y P z pz a l . n r 4 o 9 w z j
k t d r y cm
ho w a
u M podstawle
art 24un.2 pkts onawl Puppopnezroienie:
3) n e podeeajawykuczon
nr s o
nae4.y.h doreismejs.upykapitarowei-dr.
a) olw adczenia/
istypodmiotdw
ia pod3tawlo
an.25u5t.1pkt2 u*awyPzp06, par.6ust.r pktt
4) wcelupolwierdzenia
RadyM nistr6wz dna 19 utego2013roku,:e orerowane
rora:
donawlodpowadajqwynasaniom
okre!onympnezzamawiaiqceso
whkweSoPowhtowego
inspektoG
Sanitaine8o
decy:jalubraSwhdczenie
a) akttralna
prod0ktami
spo:yweYmi,
nanowi{.ymi
o dopurczeniuwykonawcydo obrotu
pdedmiot,amdwlen
nlewc.elniejni:6 miesiecy
a, wlnawionelub po(wiadaone
pEedtermnemskradadiaofen
(ustawyz
2006r o berpieczeAnwi0
dnia25slerpnia
:]vno<.i i:ywienia 0u U. z 2010r, Nr 136 poz.914r p6in. zm.orazaktami
bwie bl sbwy) dat wytqanieptkdsiqbiat'w
prcdukujecyeh
i/lub wpto||odhiqcychtwndta doobtatu,
(o
b)
najmniellednego
z ponis,ychdokumetrtdw:
ddkumentpotwerdzajqcy
wdroienlesy{emuHAccPpopaezza3whddenie
wra<ciweso
oGanu Prs o spiawowanunadzorunad 5lo5owaniem
raiad
pSwaz
protok6r
z ur4dowetkontroi:\ vno3cipneprcwadroiej
pnezorgany
z arkuszem
o.onzokEsu12m{y,
certyfikal
HAccP,
paedstebiatc1w
prcdukujqcych
datyczywytqLznie
i/lub wptuwodzdje.y.htyvno,t do
c) oiwiadaenieo odpowiedrnlnolci
b bezplacre'lnwo
[email protected]
produh6wsporywczychzai. nr 5 do ttwz
datycry wytqmie p,adrcenttjw
(tu|ni w)no etopieptudukji pieNatnej,
d) oiwiadaenierolnrkarydahoweqa zal.nt / da stwz - da'.zy donoweybedqeqa
rctnikienryaottowyn aktelluyn w rczdz.xtt pkt 3 niniejtzetstwz
wykonawcyofedaw5p,rnalkonsorcjum:
powiii
1) wykonawcywspdnieubiegajqcy
sie o udzleenienineF:egozam6wienia
potwierdrajace
spetniaawarunkiudzhlu w ponqpowaniu
oraz zto:yadokumenty
5pernienety.h
warunkbwtjka:dyzkonsorcjant'jwz
osobna
5krada
dokumenty
zsodnle
z zapsanizawar.ym
w pkt, n niej5zego
rdzdziaruj
(rclnikrem)
produk.jipreMoinejnre posbdajacy
2) wykonaw.abldq.y produ.entem
moillwoid dctawt 6lego asorrynentu z wiasnesosospodaEt{a rolnegow .el!
powinien
spelii.nlawarunkuudtalu w po$qpowaniu
:lotyaofertewsp'tLna
z lnnrn
pnedsiebiorce
pbdukuje.ym
wykonawca
i/lubwprcwadzajEcvm
iywnoaidoobroluj
(idera)do reprezeitowann
pernomocnka
3) ustanawiajq
kt6remus z
,awarcia
umowyoudrielenie
em'jweniapublicznpso,
pelnomocnictwa,
Wykonawcdw
wsp6lnle
4) M dokumencie
w ifrieniupotczeg6lnych
am6wania,mur4 podpisadsiq o$by, ktd.e sa
ubie8alacych
riq o ud?ielenie
rpawlo'edod.idlcldu
ia"1L po\. Fg6rr'\w,
o b4ca,.
s) wpqpadku po3wiaddenia
ra 4odno3a
z orygnalemkopiidokum
(ewiden.yjiyfr)
wyktraw.y,naleiydoorefry
wymienlone
w dokumencle
rejestracyjnym
pelmmoctricrwo
uno.owmi€dd ok€llonegorodbju
dotacryd
roddloweobelmuj4.e
6)pehomo.nlctwodoreprezenlowaniawykonaw.bwpow]nno
pne, noiaiuta,
zazsodnoli,oryginalefr
fornreorygimluubkopipoiwiadczonel
prowadzona
bedzie
wyrqcrnie
z peh0mocnikiem.
7) weelkakorespondencja
podwarunkiem
zam6wienh,
Wykonawcy5p6rkicylvIne,mo8aubl4at siqo udzielenie
za zgodno9a,orysnarem
lub
Etaczenado orerty,kopilufrowysp6lklpotwiedzonej
pelnomocdctwa
reprezentowania
w
udz
elon4o
do
wynkich
dotaczen
a orysinale
sp6lkicywinej, osobnasktada
wrp6lnik6wsp6lki,a ponadtoka:dyze wsp6lnlk6w
pkt
dokumentyrgodnie
z ?apisam
,awanymlw 2 ninejregorozdzialu
pnezWykonawc'jw
lub
sktadadla
dokumenrbw
majqcych
sl.dzibe
Postanowienia
dotyczace
poa reryrdrium
Polrkiej:
mieFce
zamieekania
R:eaypospolitej
1) wykonawca,kl6ry ma sedzbe lub mieF.e 4mlerrania poza teMorum
tej Pokkalzamiandokumentdw,
o kl6rychmowaw pkt.2ppki2lit.4 do
Rzeaypospol
b) skradadokunentlub dokunenty,
wynawiond
w kaju, w kt6rymma sied.iberub
nieFcezanieekan:,potwiedalaceodpow
edno,:e
a) nieotuanojesoikwldejiannieosio*.noupadrok. wynawonyniewcze3n
el ni,
6 friesie.vpneduprywem
termitruskladania
ofert,
b) ne oftoono wobecniegozakazu
ubegania
siq o bm6wieoie wystawony
trle
paedup\wemrermiruskladann
wcze(diej
ni: 6 miesiecy
ofefr;
2) je:el wkaiu mie!6amierkaniaosdbyrrbwkGju,wkt6rymwykonasca
maitedrbe
lub mieFceEmevkania,ne wydalerlq dokument6w,
wska4nych
w pk 5 pph r,
knqpuja siqje dokumentem
zawerejecym
oiwiadaenie,
w h6rymokaSasjesk:e
osobyupmwnione
do repraent&j wlonawcy, zlo:onepftd wlai.wym oGanem
sadowym,
adminsthcyjnyn
albodrsanpm
*mozndu Ewodowegoub gorpodaceso
odpowednokaju mieiso amrenkaniaosobylub kGju,w hdrym wykonawca
na
paednotariueem.wy*awjonFhne wc,e3nel
siedzib\A
rubnleF.e uamieekanja,lub
ni: wrerminach
okreilonych
w pk. s ppkt1l
3) w pqpadkuwqtpliwoi.i.Ddotrek dokumenru
roionesopre, wykonawce
majEceso
pdd
siedzbelub
mieD.ehmerkana
terybrumREaypqpoltejPorsk
ej,zamawkjacy
no:ezwlj.a5iedowraSciwychorsandwodpowiedntokajumieF.aameekani
lub kraju,w kt6rymwykonaw.a
ma 5iedzibe
ltrbm ejsceEnieskan
pd€dloronego
udzleene n ezbednych
inlomacjdorycra.ych
dokrmentu.
4) dokun€niy
skradane
wiezykuob.ym
nale:yskradaiwcz
z tlum{zeniem
naiqrykporsk.
uwdqo: w ptzyportkuwtltpti\ai
neqo ptez wykanaweq
noja.eso siedzibetub hiejsce zonie-kann pozd rettdith
RzeLzypaspatitej
Potskiej,
Zonowioiq.y no2e zwdtit sie do wlaicivy.h aqdnbw adpaw?dnia ktuju niej'a
zonieszkonio6oby tub ktoiu,w kttiryn W*anowcono siedzibelub niejs.e zoni'zkdnid, z
wniaskiena udzietenie
niezb?tny.hinfamacjittoty.zecydpadtaianeqa dakLnentu.
p0dhior6w:
6. Kodynaiieu ra$b'jwrnnych
pnypadku,
poegalnaasoba.hinnychpodmiotdw
1) w
bedzie
nazasadach
sdywykonawca
w art 26u5t 2b usta
a warunk'jw
oke9lonych
udzialu
ad.22un. 1 unawyPzpmusipoda
2) jeieliWylonawla,
wykauujl.spelnnniewarunkdw,
o ktdrych
mowawad.22un.1Prp,
poesana4sobachinnychpodmiot'jw
naasadachokealoiychwad 26u*.2b Pzp,a
podmiotlte bedqbrelyudzarw re: ta.jicze1ci,an6wi€na,zafrawiaj+yrada,aby
prednawirwodnesie^iu
wykonaw.a
dotychpodnlorow:
d ) d o L' n pi 6 s w / n " r o r , 4 ^ p l _ , p p . I d oI ' i 1 e : e s o' o r d rc r r
b) dokumenrdwdorycracych
w raesdlno<.i
podmot!,
innego
zakreru
donepdy.h
wykonawcyzasob'jw
6sob6w lnnegopodmlolu,paez wykomwce,przy
wykonywaniu
ramdwienia,
innympodmlotem,
chaiakterustosunku,Fki
bedze radyrwykonasce,
'rhe.L oL'" r' d.Dl
p o d1 ' o Up l y q \ o y ! d l
u rdrd^ e'i.
",FBo
podmotu,o kt'jrymmowaw ppkt1)wykonaw.ajest
3) w pnypadku,niany ,bo rezy8nacjl
i:
zohowazanywykarat zamawrahcemu,
spelnia re w $apniu ic mnieF?ymni, wymasanyw tak.ie pdedniotoweco
4) Podmidr,kt6ryzobowi4hlsiqdo udostqpnienia
4sob'jwzsodnie
P,p, odpowida $ idaine , wykonaw.qE ekode zamawaln.esopownalaw skutak
asobdwnie ponosiwiny,
iieudonqpniena tychksob'iw,.hybaie zanieudonqpnienie
polegajEcy
s) wykonawca
naza5obach
innychpodmof'iw,pned{awiakopieddkuhent6w
dotydacychlnny.h podmo16w,po<wiadczane
pnez re
4 zsodno3a
, oryginalem
6) w*omw6 poworujacse na 4soby nnych podmotdw powinienwykaea
zafrawiaja.emur
ie bedziew stane dysponowaa
w rakcie reaizacjiuam6wienia
udonepnianym
fru potencFlem
w sposdbrealny nie moreto bydtylkopozornym
udonepnienlen
okreilonyrh
dokument6w
wykonawcy
procedury
w trak.ieprowadzenia
) s o o . ddbo t o D . , ao ,
" 1 1. p . 1 , ,
1) weryrikacF
spelnanawymlenionych
waiunk6wbedziedokonana
w oparciuo r.ft
,o:ony.ho<wad.ze'ii dokumenr6w;
2) ztre<iroioiy.hdokument6whusiwynikatjednoznadnle,lipostawlonewarunkitopis
spo$budokonania
oceny?awarty
w s wz,wykomwca
spelnia
naterminskradania
ofen;
3) w pnypadkune wykazaiiapftz Wykonaw.6w
spelnienia
warunkdwudzialuw
portepowaniu,
ninieFzym
ronanaoniwykudoni, ponQpowania
na podstawie
an.24
un.2 pkt.4 udawyPzp,, zastdeietrlem
a't. ?5u{ 3 unawyP,plzowyiqtkien
struocii,
kiedynina lch noieni. ofertowykahowcypodteootoby
odnu.eniutub kanieczne
bytaby
p6Epowonio):
LniewoznieniP
4) ocenaspelnienia
vw warunkdwdokoianazonaii. zgodnez rormuta,,sperntnie
spetnia"
w oparciuonformacje
rawanewdokumeitach
ioiwiaddenia.h.
VI. I TKA?OSWIADCZEN
I DOXI,IMENTOW
JAXIEMA]A OOSTARCZYI
WYKOiIAWC-Y
W
(6W
POTWIERD2ENIA
W POSTEPOWANIU
CETU
SPE!iIIEI'{IAWRUflUDZIATU
Aktualny
odpk z wrakiwesorejestruub z.entalnej ewiddn.jli inlormejio dzaralnoni
wptu d0 reje{ru ub ewidamji,
wGu
8ospodarczej,
teieriodrqbiepzepisywymasaja
wykaaniabrakupodnawdo wyklucrenia
w oparciuo an.24 ui. I pkt 2 unawyPrp,
paed uprywem
wyiawionegonie wcreiniejnii 6 miesiqcy
te.minusktadana
oferca w
stosunku
doosdbfDycrnych
olwiadcreniew
ekeriean 24ust.1ptl2 ustawy
Pzp.
postqpowanu
oawiaddenie
wykomw.yo spelnieniu
waiunk'jwudzialuw
art.22 ust 1
ustawy
Pzp :ar. nf3 dos wz.
nr4 doslwz.
oiwiadcze.ie
o brekupodstaw
dowykluczenh-zal.
podmonjwnaleiacych
do tejsamejgrupy
kapitalowej,
o kr6rejmowaw
O3whdaenle/ista
nadrie'1skladania
olert,a bo informcjiskladarcj
art.24 ust.2pkt5 unavy F?p,akrualnej
pEezwykonawce,
na pddnawie
an26 un.2dustawY
Pzpo tym, :e ne naleiydo srupY
kapitalowej,spoaadzonejwedlugwzoru
El.nrsdoSWZ
dokumemy
okellonew rord:.v pkt 5 niniejsrej
w pnypadkupodmiol'jw
zagEnicznych,
Pdwiatowego
lnspekroG
sanitarnego
o
aktuanadocyzFlob h3whdaeniewtaSciweso
produktami
predmlot
rpotywdym,
nanowiacymi
dopuedeniuwykonawcy
do obrotu
nid wde$iej ni, 6 mierlecypftd termircm
Dm6wenia,wystawiotre
lub poiwiadczone
iywnoiclltywienia
Dz.
skladania
ofen (ustawlz dnia25serpnia2006r. o borplec?ei$wie
pod5taw
poz.9t4
pd:n.
na
z
zm.oiazaktamiwykonawczymi
wydanymi
e
U z 2010r, Nr136
ilub wp.owad4iqey.hzywno..
rej rs\awy) dd. wytqank ptzedsieb'ddjwprcdukujecyeh
jedneso,poniszych
co najmniej
dokumeitowi
potwerdzajacy
wdroienie
adaedlewla3.lwe3o
1) dokument
1{emu HAccPpopEezzaSw
HAccPi
nadroru
nadstosowan
emzasad
[email protected]:onegosynemu
orcanuPSo 5p.awowaiiu
pzez organyP5 wc? z
z) protokdlz ungdowejkontroriiylvnoicipneprcwadron€i
arkueemocenr okresu
12m c1;
phdukujacychi/lub tuptutuddzoje.yeh
datyczy\9'/lqcrhieptzedsiehiotc6w
irynoii doabrctu.
3 olwadczenie
produltdw
o odpowiedzhlnoici
za bezpleczei$wo
zdrowotne
dlerowanych
N 6 da 9twz datyczy||iqc,nie [email protected](rctnik6w)na etopie
ryceltowego ht. n 7 da swz
dotyey danowcy b?dqceqo
N rczdzxr pk 3 nhiejs4j stwz.
1O Ponadto
doore4 naetydoitczyr:
1) wypernionyrormu
an otertowy zal nr2dosrwz,
2) wypehioiyformurauasofrymentowo.enowy-z3r.1dos!wz
uwasd:wszystkiedakunentynoldy Tdyt wJomie oryginolqkapiipotwiedzonejnotatiolnie
lpetnanacnictwa)lub kopti paa||iad.raneizorqodnaiaz aryqinolen zez wykanow.etub
upowainineq. do,eptezentotiipaedstowicieta
wykonaw.y
V|l INTORMAOE
OSPOSOEIE
POROZIJMIEWANIA
9q 2AMAWIA]ACEGO
Z WYXONAWCAMI
osWIADczEN
I DoKUMENT6W
oRAz WSIG2ANIE
osoBY
NIASIEZWYXONAWCAMI
1.W ninieFzyhpdnepowanluoiwnddenia,wniorki :swiadomienao6, infoma.je
zamawiaiacy
wykomw.yprEkarule:
.
[email protected]
ene, [email protected]
wrczz ofeltq)
lnip dat.oleny i dokohehr6wsktadonyeh
pon\Apowaniu
2. reteiw
o udzeenezam6w
ena stronyporozumiejq
se zapdhd.afaksulub
drcB4€ekronnzn4,kardarestron(na:adaniedrusipl)niezwro.zni
otrvmanhwiadomoScipaez
Wvkonawce
Zamawiaiary
3 w onvpadku
brakuootwerdzenp
@
@
z teacnoBna.
uno:liwhiacv
zaoo.nanie
sieWvronaw.v
4. Dokumeity
lubolwiadczenia
uzupelnlone
wtrybieafr.26un.3 unawyPrpbad,wyjasnienia
jei do$arczya
do
dokonane
w rrybi€art 26 ur. 4 unawyPzpwykonawc,obowiAraiy
\Fo. o//drawaq(Agatr fo ,,e p ea iej ^ qr
inform{jl,wyjainie6,
czyodpowedzna
s. NieudrieLa
sie 2adnych
ustnych telefonkznyrh
pGemnok
w sprawach
wymagajqcych
Tachowania
k.rowanedo zamawiajqceso
zapltania
pi*nnie o wyFsnienie
tsd srwz.
6 Wykonaw.amoie zwr6.iarie do zamawiajqceso
niezwrddnla,jednak
nlep6ineini: naz dnl
zamawial4cyjen
obowiabny
ud,ielliwyjainie'i
paedrplywemtemindsktadan
wnioseko
wyFinienieteSciSrwz
a ofedpodwarunkieh,;e
nie p6:nielnn do kohcadnia,w rt'irym uprywapotowa
wplynqldo zamawialaceso
orefr.zanawahcyFdno'einiP pzekaietes. bpybA
knjryfrpnekazalslwz
w formiepapierowej,
wra?.wyFlnionafriwyskrm wykonawcom,
bezuFwntniat6draaPYtania.
pnyFdka.hzamawiajacy
W uzasadniony.h
moie pne,luplywem
terminu5kradania
ofer!
zmieniatreii srwz Dokonan4
zmane5pe.l,fikacli
prpkaruFnewroanie
zamawiajqcy
weystklm
wykonawcom,
krdrympaekadnos wz w formiepaplerowej.
lei. i w w].ikuzmanytrek Srwznieprowadzacel
dozmiany
iielci osloeenia
o zamdwi€niu
je* nieubedny
dodatkowyczas
nawprowadzenle:mian
ptredlura
w afeda.h,zamawaj?cy
terminrlradaniaol€n I informuje
o tm zaproeonych
wykonaw.dw,
ktdryn pnekrano
VII. WYMACANIADOTYOACFWADIUM
IX, TERMINZWIA2ANIAOTERTA
I Skladaja.yofefteWykonaw.aje{niqzwiqEnypzezokes30dn.
2. Biesterminu
zwazania
olertarozpodyna
siAwaz, uplywemterm
nusktadania
ofen.
L wykonawca
samodzianie
ub nawnosekzamawialaceso
pn€dlurydtehln
mote
zwiqGnia
ofena,r tymre zanawataryhoie ryko raz,(o nalmnielna
3 dnipned uplvwent€rhinu
uwiezania
ofeftq,zwrocitsie do wykonawcow
o wyrarenlezsodyna ptredlu:enie
tego
termnuooznaczonyokres,
niedi!tszyjednak
nir60dni(an ss un 2 unawyPzp).
predlureniem
oreielen dopuraalneryLko
zjed.oczesnym
okesu,a,nosciwadium
a bo,je:ei niejestto ho:llwerz wnie5ien
em noweso
wadum na
pEedluionyokes zwi4Dniaofeda. leiel pnedlu:enlererminu ?wiqFniaoferla
jest po wybode otedy najkonysniejszej,
dokonywane
obowlazek
wne5ena noweso
wadlumubje8opzedt0renia
dotydyledynie
Wykonawcy,
kr6rdgo
olefrazonrh wybrana
5. zanawlajq.y,
na
usl. 2 pkt 2 unawy Pzpwykluaaz postepowania
Wykonawcdw,
krdnyniezsod,ili5ienapEedlutenieokrezwazania
ofei(eoGzniewnie!li
wadium
napEedru:ony
okes,
6. odmowawyGtenia
zsodro kt'jrejmowa
@dziatu,
niepowodule
unat
w u*. 3 nliieFzeso
ofera wrinabyaspor?dzona
ia lorfruaduofenowym
stanowiqcym
ki. nr2 osrwz.
wypelnlobowi4zkowo
Zamawiajqcy
wymaga,
abywykon
pozycjq
ka2da
w kol.7'3 podrygorem
odnucenia
oler.yjakoniezgodneju
zapkam5 WZ.
(a:dywykonawca
mo:ezro:ye
ty ioledneofede.
w tormuLaEu
olertowyozal.nr2doSlwz,nalerypodadcenqbrutokl6Ebadzieto:sama:
w por.,wddoaabtutu PAXtErapo
cenebruttow formulanuaso.rymenrowo{enowym
zotuowdhytn opnt.ie" bi. nr 1 dosrwz.
poctye ektondn€j,zamawiaj?cy
pft! e
s. Naprolbqwykonawcyno:onq
zaponednntwen
t Tdoswz
w we6j ed]4owalnejzar
formyprsemneipod
rworem
6 ofedamur [email protected]
wjerykupokkimzzachowaniem
7. ofena zal.nr 2 oraztormulana$nymentowo
cenowyzar.nr 1do SIWZpowinnyby(
podmiotudo
podpisane
pnez oobe/y upowaniona/ew dokunentach
relestrowych
reprezentacji
wykonawcyub poriadatnre
pernonocnidwo
odpowtedne
do dokonania
j
prawne
ninieFzej
oynnosci
3. ofertamusibyapodpisana
zgodniFzart
73ustawyKodeks
.yw Iny,c4u mu5ibva
ooarzona
' p o 4 d l o ' " i D o o p Fn t
or'
ayre ny, pozwatala.y
na idenryfikacje
oroby podpEujacej
ofene obok toioneeo
' i e d v t s r . g oo o d o i \ouo a ' ,u b /
d,ne,, ".,t. oco;
podpkujacej
ofefie.w syruacli,
iip posiada
pedatki miennei,
pownienia
cdywykonaw.a
ddkumentach
zlorylwlarnoreonyi
podpis,
jednoznaanie
czyreny
z kt6rego
bedzie
wynikad
brm ene na?wcka
i imienia
ufroi iw atace
identyrikacte
osobysklad4acej
podpc.
9. Zaleca
sie,abywvystkiekadyofenywaz,,alqan kamibyryjedn
r/qczonew spos'jb
unieno:iwiajqcyswobodne
wysunieciesit
kt6rejkowiek
kady.
10. Treit ,o:onej oreny frurt odpowiadad
re(ci swz. zamawiajqcy
rormuraza
stanowiacego
zai nr 1 . 2 dosrwz.Dopundasiew ofe(ie ,o:enieelEdn kjw
opccowany.h
pnezwykonawce
podwarunkiem,
ie bedqoie identyene.o do ne3ciz
rohddEm opr-owrym pft , [email protected]
11. Wyekie popcwki lub rfrianyw tek3cieoledy w ateenika.bdo ofeny,mura bya
nanesofe czyteln
pEezosobe/y
podpisujq.e
e ipodpisane
orenA.
12. Wia kiekoelyzwlarane
zpaygorawanien
inoieniemofenyponoswvkonaw.a.
13. wykonaw.aleiei zamienapowieayapodwykonawcom
c?e3t do5tawro wdMzas
jest podadten zake5zamdwienia
zobowlarany
w fohuanu of.ddqm Wvlonaw.a
podwykonawcdw
zanie.hania
ewentuatnych
iakzawhsne.
14. w pnypadku,8dy
infomacteawarrew oferctd*anowinlajemnice
puedseboutwaw
rozumieniup'ep5'twu{awyrdiia
16kwetnh1993r. o ,waaaniunieucrjwetkonkurenc
i
rl porr)0, ?oo 1 /r'
d,lo ctrlcpo4n {
r o r 1 , , r d zA1d ( ' p , e
niehogebyaoneudo*Qpnane
orazwykaraa
niep6inejniwrerm nie5kladania
ofart,re
shnow{ btemnict pnedslebo6twa.wska?aneje* wyod.qbniente
dorumertdw
,awierajAcy.h
zastEe:one
lnforma.jeopatrzen
pftdriehjo6twa".
e ichMpisem,,Talemnica
15. Ne pode&ja bndeieniu inrormejeobejmuta.e:
nawq lrirme)orazadreswykonawcv,
inrormacje
dotydqcecenyofeny,teffitdwykonana
zam6wiena,
okresswanncjiiwarunri
16. oJertenaleiyomieicraw ,amknietymopakowaniu,
uiiemoitiwiaja.yfr
odczltanielej
teso opatowania.
opakowanie
winno bya odpowedno
amoone i4adBowam dozamawiaiacego
17 zamawiajAcyzale.a
roienieofenywna$qpujAcyrpoi6b:
- kopertez nazwqipi€.:aika Wykonawcy,
naeiy ounaczyi
awie6j4ca
Fko pnesytka
ofefrepuetargowa oznadyiiazw{ postepowania
lub tnnymiyruremdo$recrnie
wyr6inalacym
tq paesylke,innejkorespondencji
i raadresowat:
21 wojskowySzpitalUrdrowiskowo-Rehabilita.yjnv
Spzoz ut. Rzewuskieso
3 28-1oo
Busko-zdnij- otena w postqpowanJu
iar,Dddawo wazyw <wie2!l.h,- nie otuiena
pzed dnten: r9,os.2c16t.. sod2,12:4"
13.oredE skladan4
za po3redni.rwem
np. Porty Pokkel lub pocny kudeEkiejnateiy
p q g o t o w a t w s p o 5 ' j b o p i s a t r y wdpok p
1 s3k i e m r - d o s b r c z y a d o s e k r e b r d u 2Rl w s z u
SPTOZwBuskuzdrdju
budyrekAcAr,pane.,pokdjnr40sdo dnia19.05,2016
L do sodz.
19. Konsekwencje
zto:eniaoferry .iezgodtrie, ,asadamtopGanymiw pkt 19.21 np.
potFktowanie
jej namtejsce
ot€ryFko,wykrejkorspondencr'iinie
dosarczenip
skradania
pred uprywem
r€rminudo rkladania
oten wprowadrat
,mianylub
wycoraa
ofertqPowiadoniene
owprowadrenu
?mianubwy.of"oiuofenvwinnomiei na
kopercidoznaczenie,,zM
ANA"
Wykonawca
nie mo:e wy.otaeotefrypo
up\w e termnu skladaniaofei(
21 oroba ,aintepsowanaudo$qpnieiiemored, prclokotu 0b :al{onikjw do protokorujest
zobowiekna,otyd w iiedzibiezamawiaja.*o pisemoywnoseki z podanem numeru
x|'M|EJSCEoRAzTERM|NskrA
(ompletna
- sekretar
oredenare:y,oiya w siedzib
e zamawajecego
Buskuzdrolu,u
Rzewuskieso
3,23100Busko-zddj,
budynek
AcAT,pade4pokdinr4o5nie
pd:nieinitdnia19.05.2016
i do sodu.12soterrysktadane
drcgepodiowl bedapEyjeie
doo.eny-tlko,gdywp\nq
dozamawiajac€go
najp6iniejwtemtniedo
d.h 19.05.2016
r. do
codz.12-.Ofefrano:onapotehin e zo5tanie
zwb.onaoferentowtbezorw
ecnia.
otwarcie
ofen mnapiw dniu19,0s,2015
i o sodz.1230
wsied?ibie
zamawiajeceso
budynek
zamawajacyp4napi do otwarcia
ofenw ob..nDlciwykonaw.6w,
krrjayzech.a
{awidsie
w hiejs.! i terniniewskaDnym
prez zamauial4.ago.
pzedolwarciem
Bezpotadno
podakwore,jaka
ofefrzamawiajqcy
zamieaa
pneznacryt
na
Podcesotwi€cniaofen,zamawia,acy
podana,wy{frmy)i adresywykonawcdw,
a ekze
lnromacjedotydqcecenyo.az
termnywykonania
zam6wienia
zawanych
w ofei(a.h
Kopeiry
oznaczone
zostane
odartanew pierwej koLejnojci.
,,wycofanie"
oterryte niebedq
7. Wykonaw.y,
kt6ry o;yl ofertqpo termine,o krdrynhowa wyiej,ro{ananezwroane
powDdom
ediotymfakce,a i.h of.ny zonana
zw6.onen e orwadepouplywie
termnudo
xrl, oPrs
sPosoBU
osuczENra
crNY
zaM0wENtA
powinlen
Paedobliczeniem
cenyofertyWykonawca
dokladrle
ir.zes6lowoapoznadst\z
wymaga.iam
dotydAcympnedmotu?am'twienia
orezuzyskaa
nierbedne
do sponadzenia
ofeirynfonaclemajace
wprywnawado3izamr5w
enia
wykonaw.a
w fomulaauasoitymentowo{enowym:
1) okreiliw kol. ? opustod cen jednodkowych
wka€hv.h pze Zamawiajac€co,
wskazane
.env w lol, 6 5aprzeciQrna
pnez
.en notowsnlacenow4opodawanego
ekHunowvs,A,
w BronGzach
zdnia06.0s.2016
rcku
- zat 9 do slwz. wanDit opBtu naleiyokreilii lkrbowo w pb.eda.h (%l z
doklad.oicie
dodw'jchmrejs.popderi.ku,
2) okrclliwkol.3stawkepodalku
odlowaiiw I unucbb nawkQz
1l s p.z, -wotbta btufto PAKtq u po rostoewdnyn opukie4 dokonawpnu wanojci
ral.goPAKIET.U
z uw€lednieniem
3. Zsproponowany
opusrbedzie:
1) wanoiciqpro.entowe
pEynlelonowy;
obowiazywania
{%)stahw okr€sie
pouv.jlw danln PA(rEcrE,
2) dotyavtwszystki.h
3) stosowanydo pde.irtnej .eny
otno.spottsczy
RynekHurtowys,A,w srcnkzach
htnr//sw.brcnisze.com.pll:
a) stat w okEsieobowiqzy{aniapqszrej umowvz wykonaw.q.
4. cenaotenypo opu<iemusizawieraa
weystkiekonryzwiazane
z realDacja
,amdwiena
objeregoninieFz4slwz iwynikajqcez opisupredmotu zam6wenaorazdradonego
prcjertuumowyrar.
ir 3 dosrwz,a w raeg6 noicl:
1l i0ety ptredmioru
zam'jwienia;
2) podatekvATlubrryczaitowany
zwrotpodarku
obciqiahcy
zamawiaja.eco;
rl roetytaftPortudozam;wiajq.eso;
4l roety ubezp
eaeniaj
s) ko'tyopakowaniaiinne.
s. ceny Fdnctkowe brulto po :anosowaniu
procentoweSo
opustubedtcqcaikowityfr
pnezzamawiajqcesow
koetemponoeonyfr
storunku
dowykonaw.y
tj. wrazze:
podatluodtowadwlusrusi
1) stawke
?wrolupodatkuvAT w pnypadkuWykonawcy
bedacym
4 *awka zrysalrowaneso
roniklemryczartowym,
kt6r{ oken poppezzp5 w formulaE0asortymentowoc e n o w y m znarix d o s w z k ou m n sa " s t a w k a v a T "
ceneorertvnarormulaau
ofenowynbqdaqmet. nr 2 do srwz na.ty okellidw zrorych
poskichz dokradno<cie
do dw'jchmieFcpo paeclnku?godnie,regulamaten*ydnq,
podaj?c
podatku
ri.,bowobrurd z uw4rednieniem
od lowar6w u3!c (vAr) cenaofeny
musibyaroisamar.ena
brurdwforhurazua$rtynentowo{enowym4t.nr1
doSrwz
cenamoiebyirylkojedna
Cenanleulega
zmianepaeu
okreswa:nokiolenykwiqzanh).
Rolnkryc,ariowy
zcodnez denni.jq
latnik dakonujqey
dastowy
ptodtkt6\9 talhych pthodzqcych z wtoshetdroldlndki rclnnzej tuh twiadoq.y ustusi
rclnicze,kotzyioiqcyzezwalnrenio
odpodotkundpadstawieon 43 usr 1 pkt a z wyjqtkien
rclnika obawiqroneqono pod{d|9te od&bnyeh pnepisdw da ptutuodzenioksiqg
rc.hunkawych",krdtenr zanawiajqcywystawiajqc
taklurevAT RRma obowiqrekdo iczyd
W pEypadkuzroiena oferty, ktdrej lvybbr p.owadrllbydo powstaniaobowiazku
podatkoweso
Zamawajacy
zgodnie
z pEepkamiopodatkuod towaljw iuslugw zakesie
dolaa do cenyofenowejpodalek
dotyeqcym
wewnqtEwsp'j
notow*o nabycatowar6w,
o d l o d d o s i r t r g ' r o 1 n i d l b / o b o b q 4 r , p l d .B. o d ' i e / o b o ^ i d r u i d o r i p . e p r a
pnyjme cenew roioiej orerciebedecn
Do por6wnanh
ofen Zamawhiqcy
carkowitym
ponosonym
pae.
[email protected]
w nGUnkudowlomw.y.
koetem
pnez wykonawca
sku*i finaisoweFkichkolwiek
bleddww pEeprowadzonej
kalkuhcli
XIII. OPISI(RYIERIOW,
KTORYMI
ZAMAWIAIACY
BEDZIE
SIE KIEROWAT
PRZYWYBORZE
najkonyrheFrj oreityzamawiahcy
bedze sl\. kierowainastepuhcym
2) rrRMrN
PrArNogcr
rarnuRv
{r)-s %
najkonynnieFzym
2. za.fede najkorzy*niejs,a,
uznana
zostatrieotenao
bi anrie{iajwiekzej
TAKIURY"
li.zbiep0nktdw)w
kryrerium"CENA"
i"TERMTN
PTATNOSC
oblaonymwgwzoru.
tunttqF
pbd'
[email protected] ^aMhq
hFbr 4rc
- lqam iczbapunkt6wof€dybadanej
payznanych
li.zbapunkldw
ofercie
badanej
w kryreaum
/cENA"
pLATNoScr
punktdwpqznanychoferce
iczba
badarcjwkryte umITERMTN
3. Payjmoja
sieskaleo.en
od01OOpunkt6w,
w tymwkrylerium:
1) CENA
ceniebruttootrzyma
makvmanairoldpunh6wa.ene, ti
{c).oreftao najnl:szej
95 punkt6w,ka;dejnasrqpnej
oferi. przyrdaj.5Q io3e punktdwprcporcjoiatne
mnieisz{,
nosuj4.wz'ir:
P .
-
ioldpunk6wprzyzianabadanejof€rciebkylerium
CENA,
c-" r
-
- CENA
nalniisewarto3abruno
w kryreilum
sponddtoiony.hofed,
Cnar
Pr,.
warto3ebrutto
badanejoferty
w kMerium c€NA,
-
waeakryterium mar icrbapunktdw,ktdh mozebya przyznana
w
-cENA
kryterium
(T):
PTATNOSCI
IAIfiURY
A TERMIN
a) zamawiajacy
e kazdepelne14dnipowyiejminimaneso
okresuphtnok 14dni
pnyznabadanel
niew ecejni: s punkt'jwtj.:
ofercie
2,5punktnw,jednak
wecejotnymaspk!
ofertazlerminemplatDoidfaktury42dn
platnojciraktury
23dn otryma2,spkt,
orertazterminem
dni0tryma0 pkt,
otei(azterminptatnokiraktury14
zal.nrzdoslwz,ni€wskate
b) wpnypadkugdywykonawcawfomulaaofertowym
raktury,
zanawiajacy
u,naii, wykonaw€
w oJercie
:adneiopciilemlnu pratnorci
adekbrowalmnimalnyokes plahoni fakturytj. 14 dnl, natodia{ $karaiie
okesukdtszego,
spowoduje
niezsodnde
orertyz nelciqslwz
jej
u$a{y Pzpi odnucenie.
[email protected] siebieterminle
mo:e ,adaaw wyznaczonym
oreir ZaFawalecy
wyjainie'i
doty?4.y.hte3ci,lotonych
ofen.
pop.awi
oienyolaromylkiEchunkowew
obliczeniu
s. zamawiajqcy
oaw 5teomyrkiwtekcie
6. ZamawDja..y
udzidllDmdwena wykonawcv,kt6cgo ofena odpowiadawystkim
spe.yfikz.ji
innala oftniomFko
wymacaniom
okellonymwustawie
Pzpora,w ninleFzej
po wyboEenajkoay*nieFzaj
ofertyzamawiajqcy
zawiadamia
Wykonawc'jw,
7 Nlezwioanie
1) wybore najkotrystniejs,ejore^y, podah. na,wq (frme), abo imiq
iadreswykonawcy,
kt6re8o
olefrewybEno,
lnaeirko, sied:ibe
alboadreszamieskania
jej
siedziby
a bomiejsca
uzasdnienid wyboruorarnawy {lirDy),alboimionai nazwiska,
pQy.nana
ki6dy totyLiofeny,a ckie punktacje
ramrerkania
iadresywykonawc6w,
oredomw ka:dymkryteruh ocenyofen
iiqcia punktacjej
sq.qliqp
6tfrr
wotuda^ hnar 4 a
2) wykonawcach,
ktdrychofeny uostalvodnucone,podajacuDsadnlenelaktycrne
3) wykonawcach,
h6ry zodariwykruoeni
udzierenie
zamdwienia,
podajacuasdnlen
p€wiel
e faktydneI
4) terminie,po kt'iregouptywieumowaw sprawiekm6wieni publi.zne8o
mo:e bya
po wybodenajko4sniejs:ejoredy,zahawiaj{cyzamierea nrormacie,
3 Niezwtoanie
o kt6rych
mowaw pkt7 ppkt1)nanrcnie nrsndowejorazsmieFcupubicziiedonepnym
9. zamawajacy
zawneumowaw sprawie
bmdwienDpubiczne8o,wybranym
wykonaw.4
n: 5 dni od dnia pnenana ,awcdomlenndwybope
najkonystnieFzej
ofertyjetclizaw
adomien
e to zonalopr€danew5po56b
okearony
w art.
jezeLi
27un.2 unawyPzp,albo
pnesiane
10dni
zostato
w innyspos6b
, zannetpniem
ai(
pow.rsoRzE
SoAcH,
rAKEpowrNNy
zosrA(DopFrNroNE
OFERfiW CELU
ZAWARCIA
UMOWYW SPRAwlg
ZAMOWIENIA
PUBIICZNECO
1. stotnepostanowlenia
umowyzsw
emprcjektumowy-zai.nr3 dosrwz
LJmowa
publanego
zawana
z Wykonawca,
2.
w sprawie
emdwienia
zo5tanle
kt'jrypaedloiv
pzyjete8o
w 9l
najkotry*niejsra
ofenqz punktuwidzenia
kryterlum
poranowieiwynikajqcych
zawadychwdrercle
wykonaw.y.
z tre< SwZorezdany.h
wybene olefrewykoiaw.dwublegajacych
slq wsp6nieo udzielenie
3.le:elizamawiajqcy
paedloia
dndwlena,pizedpodpisaniam
umowywykonawcy
umoweoke3lajqce:
3)
4)
5)
6)
spos6b
wsp'jldz
araniaj
dowykonania
ka:demuznch;
Ekre5pGcprew dzDny.h
5oldarnaodpowied:nlno<al
pEedmiotu
okres rearizacli
oznaczenie
cEsu tNania koisoi.tum,obejmuj4ceso
zam'iwienia,
cwmnclii rekojm;
am6wieniai
7) nufr.rkontaubesajacych
s e wrpdhieoudziel.nla
pnezkt6regokolw
unowykonsorcjum
ekz jego
3) wykudeniemoiliwoklwlpowedzenia
cronkdwdochsuwlkonania
amdw enai
bezzgodyzamawDjaceco.
s) ekaznianw umowie
o m ejscuitemlnie ewarch umowyjak
4. Wybhnywykonawca
,o*a.le powiadomidny
dodarkowych
lormalnoichch,
rdwniei ow*ekich ewentualnych
Fkie wnny zodai
dopernionew
ceu zawarcia
umowy.
wybGnau.hylasiqod
kt6rego
oJenazostala
5. w paypadku,
sdyokaiesie,te Wykonaw.a,
wynikajacych
z s\dz zamawiajacY
zawarcia
umoq na warunkach
wbeae te spo*dd
sieWykdnawcy
nlebqdzie
porostarych
iajnDtaocenq,
a uchylaj{.emu
ofertikt6reuzyskala
paydusiwarzwrctwadium
Pzd.
6r.s
staw
Gd.46
V!'II(ONANIA
UMOWY
ZISEZPIECZENIA
NATEZfTEGO
XV. \iJYMAGANIA
DOIYCZACE
naeiytegowykonania
umowy
zamawiajacyrre
wymasa
wnie5ienia
?abezpieaenia
NOWIENIA
UMOIAT,|(TORE
ZOsTANA
WPROWADZONE
DO
TRESCI
2AWIERANEJ
UMOWYW SPRAWIE
ZAMOWIEN'APUSLICNEGO
l Umowanawlkonanie
publanesozostanie
zamdwienia
zawaicz WykonawrA,
kt6ry5peinj
wynkle postawione
wymagania
k6rcgodfedazonaniewybranajakonajkorzynnejsza
z. lmowa na pod*awe roronelofenyWykonawcy,
zonaniezawadawedlugkl4donego
projektu
umowy-zai.nr3dosrwz.
3. 4odnie , ad.
prewduje n tgpujacemo:tiwo<
P:p zamawrata.y
dokomnia
ttotnejrmDnyawarrejumowy
w 5tosunku
do tre3ciofedy,
napodstawte
k6rej
dokonano
wyboru\rvykonawcy
w p4padkuwystapiena
co naimniejjediej
z okoticznoki
pon:ej, z uw:glqdnieniem
wymienionych
podawaiych
warunkjwich wprowadzenia
w
rJ wano( Pnedfriotu,am'iwienia:
podatkuvArwGmachumowyrmiananawkinanepuje
al ustawowejzmlanynawk
z
dniemwej3cia
w iycieahu pdwn€sozdieniajqcesonawre
var,
b) ograniczenh
zakesu pdedmrotuam6wenia rpowodowane
zmianqporzeb
zamawiajqcesol
.) waioryzacjicen
zgodn
e uapGemw pkt.4i5;
2) te.minurealacj zam6wienia:
pEedmiotuumowyz ptrydynniealeiny.hod
a) w slauacjinemoinok rcaLiuacji
Wy'o1dtrcy..rfd 'y(h ' d p ir " pkzZcn a*@ c.eg.
b) w Ezietnykolniesktadanejrek
amacjipnezzamaw
alace8o;
a) w *rukturc or&nnacyjnej
wykonawcy
ubZamawiajqcego
dotycRce
okealo.yrhw
b) os6breprezentujqcych
$ronyl
Pzp
4) :aktnienia
okoicznokioke3onejwad r45ustawy
4. walory,a.ja.en bedziaodbywahsie w ..ykachtygodniowvch
do czasuobowiqzt
vania
podawa.dpde, wa6ewski Rono.
1) podrtawqwaloryzacji
beden
spoiywayRynek
Nurlowy
9A.w B
pftz
bedzie,,.enapne.etna"opublikowana
1) cen4dan*o produkupo waloryzacti
piatkowym,
Hunowys.A.w Bronis?ach
wnotowaniu
wa6zawskiRolno
spo:ywayRynek
,sodnie
ze
,orona
ofeftq,
ktdre
bedzie
obowiEzywata
od
z ,astosowanym
opustem
publikacli;
poniedz
popietkowej
nanepne8d
iygodnia
alkudo50boty
towaruw ostatnich
.otowaniach
cenowch
3) w pEvpadku brakucen dmdwionego
podanychpftz WauawskiRolno.spoiyway
RynekHui(owy5.A.w Broni5zalh
waeinieFzeso
za5tosdwanie
do rozrk:€6bedziematacenapo opulcieu piqtkoweso
b?dze dol4cryap4
a) wykonawcado dokumentudostawy(faktury),obowiazany
pierwej do{awie kolejnego
w}druk z
tysodnia,onatii piAtkowyopubikowany
podanychpnez
wa6hwskiRolno
Spo:yrvczego
RyrekNui(owy
S.A.
notowaicenowych
do
w BonisEch,ktdrynaeiy lzupernltd wydrukasortymentowy
anynopuk e zsodne zeroroneorerte.
5) d a p erweejI kolejnych
donaww pieMrymtysodniudostawbedEhiary,a5tosowanie
notowanazostatniego
piatkowego
idrowaniapzed peera do$awapoopuicie,
aw
prrypadku
bhku produktu
w rvm notowaniubqdamiaryzanosowane
po
norosania
6. Rozwilzanie
umowypzedtermnemnajak :onarazawafra
pzysrusuje
napiamie
1l ratdejze *ron z 4chowanienr,mi6i9cznd8o
okesu wypowiedrenia
w przypadku
niepEeslnegania
pnezdrusq5tronewarunk6w
unowy z konsekwenclaml
,apisuI 3
2 l zamawiajqcemu
zeskutkiem
narychmianowym
w slruacjolrc!onejw9Tust I pkrz tit
b)z komekwemiam
ap ! 53 cr.l pktl pmjekru
umowyj
nonejwarr 145u5tawy
P:p.
publicznych:
niuad 14.4
!nawyPrawozam'twien
- orcannaqina
1 ) zmanadanych
uw a,anych
z obnusq
administacyjno
ufrowy(np zmiam
nrrachunku
potwiedzata.ych
brnkowego,
zmiana
dokumentdw
platnolci
uresulowania
wobecPodwykdnawc6w)i
2) zmiany
danych
teleadresowych,
zmDnyosdbwskaranych
dokontaftdwmiqdzy
rronam.
jedvniena piimiew formieaneksupod rysorem
unowy more nastepia
OCHRONYPRAWNFJPR?Y5IU6U]AC1CH
WY(ONAWCYW
TOKUPOSTEPOWANIA
O UDZIEIENIE
ZAMOWIENIA
Srodki ochrony pmwnej pqsluguja wykonaw., je:el ma ub mial interes
w uzyskaniu
danegozam6wienia
ora, poni6sllub mo:e ponle3arkodq w wyniku
paepis6wustawyPzp.Srodkiochronyprawnej
nmueenhpeezzamawalaceco
wobec
puysru8uj{
5pe.yfikacli
istdtnych
watunk6w
,rm6wlpnia
ogroreniaoEmdwieniuoraz
r6wneror3and.Fmwplnymna kte,o k6rctnowawad.1s4ph s unawyP?p
powinno
odwolanie
wskazywat
dynnoi. hb zaniechanie
aynnok zamawajecgo,
ktdrcl
:aft.a 5iAniergodnoai,pneps
edstaweneanut'iw,
wniesienie
ok|eiadiedanieorezwskazywaa
okolanoni laktyana prawneuGsadniajace
odwolanie
wnosisiqdo P.ezeslzbyw fomle psemn.jslboelektotricznejopatnonej
D oono.a {ard3o
b"rpe"ryl oodpi.enetelt'o1.1/r
"
A
1
l
l
o
s
d
\
n
pd€syla
pned
kopiqodworania
zamawiaj{.emu
kwalifikowaneso
cerrylikatu
odwolulacy
wbkisposdb,abym6gtonzapoznaasi9
r lego
uplywemterminu
downiesiena
odwo,aiia
pzed
tprm
nu.
Donnienywa
s:a,
i:
zamaw
ajacy
m6gtzapoznaa
5iez
trek a
uprywem
teso
jeso
wniesenia,le:eLipra4anieF3o kopi
t.ei.iaodwolanirpded upryw.nterminudo
za pomo.ajedneSo
2erposob6w
nan?pilopned uplywem
rernitrudo jegownie5ienia
okellonych
wdza evr ninieFzej
srwz.
unawycrynnolcipodjetejpnez nlegolub
zamawDjaceco
o nldgodnelz pEepisami
na podstawie
ustawy,
nakt'jrenle
zaniechaniu
aynnoa, do kt5relle5ton zohowlarany
podstaw
pryduBuje
e an.$0un 2 u*awyPrp.
odwotan
e na
pottana dynnolr
pnypadku
pftkaaiej
uznaft dsadnolci
informacjzamawiajqcy
5 w
infonulac o rym wykonaw.'jww sp0s6b
albo dokoiuje dynnoscizaniechanei,
pnewidriany
w u{awiePzpdlatejaynnon.
Na eynnoi., o kt6rychmowa w zdaniupowyiej, nie pEyrrucujaodworanie,
7 odwolaniewnosise w rerminies dni od dnia pze4aniainforma.jio czynnoai
zamawiajqceco
stanowi4cejpodnawejeso
woierieniarerei zo5tary
pa$ranefaksem
tub
jerel
drogaelektroniczna,
albowrerminie
pn6laie
10dnl
,o5$ry
wtnnvspo56b
3. Odwohnle
wobectreki osloszenia
o zamdwieniu,
a bkte wdbecpostanowie'l
specyfi(acji
islotnychwa.unk6w
siq w termidie5 dni od dnD zaoieraenia
ogroreniaw BuletyneZam,jwied
Publi.zny.h
tub zamevcrenia
5peqrkacjthtotnv.h
w unkaw:am6wien
a nanronienremerowej
9. Odwdranre
wobecaynnolcitnnych
niiokeStonewust.1i2 afr
w rerminles dn od dna, w ktdrympowzietoub pav zachowaniu
nadvtej$a6inoi.i
nozm byiopowziqawiadomoaao
okoldnolciach
nanowiecych
podnawejeso
wniesidnia
10.w pEypadku
wn esiennodwolan
a wobectre3c€lorenia o zam6wenu ubponanow
ei
sp*yfikeji *dnych warunkdw:ah6wieniazamawiajecv
mo:e prcdru:vdrermin
skradania
ofenlubterfrid sktadania
wniosk'iw.
11.w pnvpadkuwniesienia
po uptwie terminuskhdaniaofert biesterminu
odwolania
zwi4,ania
ofertao egatwierenu doczasu
ogloreniaprez rzbeotr€denta
zamawaiecy
pnesyla
n e.wrocztrle,
niep6iniejnirwtermnie2 dnioddniaorzymana,kopigodwolania
innymwykonaw.om
uc.enni.:qcym
w ponepowanu
o udteeniezamrjwena,
a ieiei
odwohniedorycrynel.iogroeenia
o zamdwieniu
ub po*anowien
specyfikacjt
istotny.h
afrk'?a j{ r'iwnieim strone inrehetowej,
na krrjrejje$
o amowieiiu rub Fn udonepniana
specyfikacFi
wzywajac
wykonawcdw
dopnynqpena dopost9powania
odwolawczeSo
12.wykonawca
mo:ezglosiipnynapienie
do ponepowana
odwolawdeco
wrerhiie l dni
dd dniaotaymaniakopi odwolaiia,wslczuja.nrone,do kt,jfejpdyiqpuje, interes
wuzyskaniuro6kzygniqcia
na kony( nmdr do kr6rej pnystepule.zgloredie
pnynapienid
dorecza
5 I Prezesowi
kbyw formiopis€frn€taLbo
elektronicznel
opatronei
podpGem
be,pieanym
elektrondnym waryfkowanyn E pomoca wainego
kwailikowane8o
erq'katu, a Fgo kopi9pnesyta
5iezamawiaja.
paystapilido
wnonQcenu
odworanie.
ponqpowania
Wykonawcy,
kt,jny
odwolawaeso,
jeiel maj4 interesw tym, aby
naja re udennkam postepowania
odwolawczeso,
o d w o r a l . . o q a l o o / r ' . J c e r F1 d l o . ^ (
Fd "j."5 T1
13.Na oDeoenlelrby nronom06, udennikompoiepowanaodworawaego
pny4ueuje
skarga
dosadu,ktdrawnorirledosaduokegowegowlal.wego
da siedzibyalbo
miejs.a
zamierkania
zanawbja.esd
14.Skarge
wnosisie za poirednidwem
Prezesa
zbyw lemlnie 7 dni od dniadoreczenia
jednoaeiniejej odpispneciwnkowl
oneczenazby,pEesyrajqc
skarsi.ztotenleskarsi
poatowerope.atora
pubriczreso
w plac'iwce
Preres
restljwnoznaane,jej wn.sieniem.
zbyprekazuleskarsew.azz akaml postepowania
odwolawaego
wlaiclwem!qdowi
w erminie7 dnioddnaietdzymmia
pEewidzanym
15.skargapownnaczynie6do3ewymasaniom
da pismaprocesowego
om,
pnyrouenie zanut'jw, zwiere ich
uzasadnienie,
wskazane
dowoddw,
a taue wniosek
o uchylene
oaeaenialubo zmane
ozeczenia
wGro<cirubwczeSci.
uwosa: ustandtuidjqcpowytsL. reminy (ttczanead dnio pn$tdnio inf6mo.ii) Btowadow.o
adwotutesied6 tzw.
i wystania",wedtuskt6ftj.dna podje.iedetyzjia zokonunikawoniu
"teb
adrcsota|9'
aluddezentuwaliatuzwykbndnie
niabedrychda rcdlirdejiteqaskutkucztinoki je.t
wynotczdiq.edld uzndniaie alwiddczenie
walizxtala dazane.w ttn zndczeniL
ndddnEpoe,
zdndwioiqeoapisno zowietujqaqoinfamd.je a .,ynraici w ptedwe pacztawej,pdekdonie
qa kuienw| czy tet wFldnie ptzy panoq loksu albo [email protected] etektrcnienejjest zloienien
ol\iadcpnio wali. z te tei chwile ustowawiq4 skuEk prcwny w pttoci rozpac.eciobiequ
PosrANowrENra
r{oricowE
t. Kompet dokufr€nb.ji pzeta.sowel,jakq wykonawcahore uzyskaiw siedzibte
zamawiajqcego
lub pobraizeltrony nternetowej
hrpr//21wizur.rbu.pt/bio/bftraftj.oho
,awleraspecyfkacjq
istoinych
warunkdw
zam6wienh
wEz z zalacznikamt
wg pontazego
1)
hiaczniknrl
fomuhEasoftymenrowo.ceidwywARzylvAswtEzrl
2)
EtaczniknrlA -
opispnedmiolu
em6w ena . WARZIWA
SwEzE,
3)
arac.niknr2
romulanofertowyi
s)
arlczniknr3
o3waddenieospeinieniu
warunk6w
udziatu
w pojapowaniuj
6)
Eraczniknra
olwiaddenieob6kupod5tawdowyku.z€niaj
7)
hracznik
nrs
paynaernojctdoSrupykapraiowej,
olw adczenieo
3)
zaracznik
nr5
9)
zaraczniknrT
o3wadczenieo
odpdwiedziatnolci
zabezpiedehnwordmworne
[email protected]!kt'jw
orercwanych
spoiywdych;
o<wiadczenie
rclnta ryaaltowego,
10) zarac,niknrs - projektumo{4/j
11) ,aracrnik
nr9
notowania
BRoNtszE
cenowe
z dnia06.05.2016
roku.
2. zanosowane
poslqpowaniu:
5kroty
w prowadzonym
1) s\{z
sp€.ylika.F
lltotnych
waiunk6wzafrdweniai
2) ustawa
Pzp
ostawaPrawozamdwieipubli.rnych
, dnia 29 sry.zia 2Aa4|
poz.2164);
Dz.
u.
r
201s
I
lEkstjednolity
3) 21W9U.R - r1 woFkowySzptaUrdrowilkowo
Rehabilitacyjny
5PzOZw Suskuzdrojr.

Podobne dokumenty