Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2016

Komentarze

Transkrypt

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2016
1
Pieczątka organizatora
Egzaminu Państwowego
INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO
TEST NR 011216
* Test składa się ze 180 zadań egzaminacyjnych obejmujących całość
zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.
* Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 180 minut.
* Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.
* Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.
* Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi
tj. 126 punktów.
* Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.
Z e względu na elektroniczną formę sprawdzania
należy przestrzegać następujących zaleceń:
wyników
egzaminu,
=> Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród 4
proponowanych odpowiedzi wybrać jedną i zaznaczyć starannie
ołówkiem (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym
górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu).
=> Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi traktowane jest jako
odpowiedź błędna.
=> Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy starannie wytrzeć gumką i
wyraźnie zaznaczyć wybraną odpowiedź.
=> Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.
Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 011216
GRUPA 1
Zadanie 1.
D o czynników ryzyka wystąpienia pooperacyjnych nudności i
wymiotów (PONV) u dzieci w okresie pooperacyjnym nie należy:
A . wiek powyżej 2 r.ż.,
B . stosowanie w terapii bólu opioidów,
C . płeć żeńska,
D . appendektomia.
Zadanie 2.
D o hemodializy stosuje się cewniki jedno- lub dwukanałowe
wprowadzane d o dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników
do hemodializy polega na:
A . zamknięciu jałowym korkiem kanału cewnika,
B . założeniu jałowego opatrunku wokół wkłucia, wypełnieniu
kanału cewnika heparyną i zamknięciu jałowym korkiem,
C . założeniu jałowego opatrunku i zamknięciu cewnika,
D . założeniu opatrunku i zamknięciu cewnika.
Zadanie 3.
Do czynników obniżających MAC należą:
A . wiek, hipertermia, opioidy, ciąża, hipertyreoza,
B . wysoka
wartość
ciśnienia
tętniczego
krwi,
hiperglikemia,
C . ciąża, opioidy, hipoksja, czas trwania znieczulenia,
D . hipotermia, zaawansowany wiek, opioidy, hipoksja,
ciąża.
Zadanie 4.
Ośrodki odpowiedzialne z a automatyczną
znajdują się:
A . w korze mózgowej,
B . w moście i rdzeniu przedłużonym,
C . w nerwie błędnym,
D . we wszystkich powyższych.
kontrolę
oddechu
Zadanie 5.
Który z wymienionych poniżej środków najszybciej przeciwdziała
następstwom sercowym silnej hiperkaliemii?
A . Insulina- glukoza,
B . Chlorek wapnia,
C . Dwuwęglan sodu,
D . Furosemid.
Zadanie 6.
Który związek jest antagonistą heparyny?
A . nalokson,
B . witamina K,
C . siarczan protaminy,
D . siarczan magnezu.
Zadanie 7.
Która z wymienionych igieł d o znieczulenia podpajęczynówkowego
jest najcieńsza?
A . 22G,
B . 24G,
C . 26G,
D . 27G.
Zadanie 8.
Do czterech klasycznych objawów zatoru wodami płodowymi należą:
A . zaburzenia oddychania, sinica,
spadek ciśnienia
tętniczego, utrata przytomności,
B . tachykardia,
wzrost
RR,
pobudzenie
ruchowe,
zaczerwienienie powłok skórnych,
C . zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego,
utrata przytomności,
D . zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego,
utrata przytomności.
Zadanie 9.
W przypadku zaobserwowanych objawów przeciążenia układu
krążenia należy przerwać transfuzję krwi oraz:
A . ułożyć chorego w pozycji siedzącej, zastosować
tlenoterapię,
B . ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej, podać płyn
infuzyjny,
C . zastosować tlenoterapię, podać hydrokortyzon,
D . ułożyć chorego w pozycji n a wznak, obserwować
podstawowe parametry życiowe.
Zadanie 10.
Zastosowanie wentylacji mechanicznej może wywołać m.in.
barotraumę, która jest wynikiem:
A . stosowania wysokich ciśnień w drogach oddechowych,
B . stosowania dużych objętości oddechowych,
C . reakcji miejscowej związanej z aktywacją mediatorów
reakcji zapalnej,
D . występowania zwiększonych oporów w drogach oddechowych
i niedodmą.
Zadanie 11.
Przy przepływie 1 2 l/min zawartość butli o pojemności 2,7 litra
wypełnionej tlenem sprężonym do 80 atmosfer wystarczy na:
A . 15 min. tlenoterapii,
B . 18 min. tlenoterapii,
C . 21 min. tlenoterapii,
D . 35,5 min. tlenoterapii.
Zadanie 12.
Podstawowym sposobem n a przerwanie ostrego napadu porfirii jest
podanie:
A . erytropoetyny,
B . glukozy,
C . wazopresyny,
D . diazepamu.
Zadanie 13.
Jakie są kryteria wypisu pacjenta do domu w przypadku wykonania
znieczulenia podpajęczynówkowego d o zabiegu w trybie
jednodniowym?
A . prawidłowe czucie w okolicy okołoodbytniczej, powrót
motoryki,
B . n i e m a szczególnych obowiązujących kryteriów, a wypis
może nastąpić p o 8 godzinach o d momentu wykonania
znieczulenia,
C . powrót
motoryki,
prawidłowe
czucie
w
okolicy
okołoodbytniczej, powrót czucia położenia w dużym palcu
stopy, powrót funkcji układu współczulnego,
D . pacjentom do zabiegów w trybie jednodniowym nie powinno
się wykonywać znieczulenia podpajęczynówkowego.
Zadanie 14.
Do oceny świadomości chorego używa się skali:
A . Guedela,
B . VAS,
C . ASA,
D . Glasgow.
Zadanie 15.
Operacja mikrochirurgiczna ucha środkowego u 6-letniego
dziecka, w znieczuleniu ogólnym, z e zwiotczeniem i oddechem
kontrolowanym. Jakie działania należy wykonać w trakcie
znieczulenia do tego zabiegu?
A . obniżyć ciśnienie tętnicze krwi w celu zmniejszenia
krwawienia w polu operacyjnym,
B . utrzymać normotermię i hiperwolemię,
C . wyrównać straty krwi i zastosować pozycję Fowlera,
D . zastosować pozycję Trendelenburga w czasie zabiegu.
Zadanie 16.
Fiolka zawiera 2 0 m l Kalium Chloratum o stężeniu 15%. W 2 m l
jest:
A . 3 mg,
B . 30 g,
C . 300 mg,
D . 3 g.
Zadanie 17.
4-letnie dziecko jest przygotowane d o zabiegu koarktacji aorty.
D o zabiegu założono dziecku dwa dostępy dożylne obwodowe 22G i
1 8 G oraz dwukanałowy cewnik d o żyły szyjnej wewnętrznej 20G.
Wlew dopaminy należy podłączyć do:
A . obwodowego dostępu o mniejszym przekroju,
B . obwodowego dostępu o większym przekroju,
C . kanału cewnika do którego podłączony jest OCŻ,
D . kanału cewnika bez OCŻ.
Zadanie 18.
Jaki sposób wprowadzenia d o znieczulenia najlepiej zastosować u
małego, niewspółpracującego dziecka, z utrudnionym dostępem d o
żyły:
A . indukcja dużymi stężeniami anestetyku,
B . domięśniowe podanie ketaminy,
C . indukcja wziewna metodą jednego oddechu,
D . podanie leków nasennych doodbytniczo.
Zadanie 19.
J a k zachowuje się ośrodkowe ciśnienie żylne p o operacji w
nadbrzuszu w znieczuleniu zewnątrzoponowym?
A . wzrasta,
B . nie zmienia się,
C . obniża się,
D . początkowo wzrasta a później obniża się.
Zadanie 20.
Najczęstszym powodem niskiej punktacji w skali Apgar z przyczyn
anestezjologicznych u noworodka urodzonego drogą cięcia
cesarskiego wykonywanego w znieczuleniu ogólnym jest:
A . zbyt płytkie znieczulenie,
B . zbyt głębokie znieczulenie,
C . stres matki z przed znieczulenia,
D . owinięcie dziecka pępowiną.
Zadanie 21.
D o środków farmakologicznych
defibrylacji nie należy:
A . Adrenalina,
B . Atropina,
C . Amiodaron,
D . Siarczan magnezu.
zwiększających
skuteczność
Zadanie 22.
Napięcie skóry, obrzęk tkanki podskórnej w okolicy krzyżowej
oraz spadek hematokrytu, to objawy:
A . niewydolności krążenia,
B . narastającego obrzęku płuc,
C . ujemnego bilansu płynów,
D . przewodnienia organizmu.
Zadanie 23.
Ciśnienie w mankietach uciskowych, stosowanych w celu uzyskania
bezkrwawego pola operacyjnego podczas zabiegów ortopedycznych,
nie powinno przekraczać:
A . o więcej niż 5 0 m m H g skurczowego ciśnienia tętniczego
n a kończynach dolnych i o więcej niż 5 0 m m H g
skurczowego ciśnienia tętniczego na kończynach górnych,
B . o więcej niż 100 m m H g skurczowego ciśnienia tętniczego
n a kończynach dolnych i o więcej niż 5 0 m m H g
skurczowego ciśnienia tętniczego na kończynach górnych,
C . o więcej niż 100 m m H g skurczowego ciśnienia tętniczego
n a kończynach dolnych i o więcej niż 100 m m H g
skurczowego ciśnienia tętniczego na kończynach górnych,
D . o więcej niż 150 m m H g skurczowego ciśnienia tętniczego
n a kończynach dolnych i o więcej niż 100 m m H g
skurczowego ciśnienia tętniczego na kończynach górnych.
Zadanie 24.
25-letnia pacjentka przyjęta d o planowanej operacji tarczycy.
Pacjentkę operowaną w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym należy
intubować rurką:
A . nosowo-gardłową,
B . Copa,
C . zbrojoną,
D . południową.
Zadanie 25.
Blokada splotu ramiennego z dojścia pachowego t o dojście
według:
A . Jonga,
B . Winniego,
C . MacIntosha,
D . Mushina.
Zadanie 26.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:200 000 oznacza, że w 1 ml jest:
A . 5 mikrogramów,
B . 50 mikrogramów,
C . 5 miligramów,
D . 0,5 miligrama.
Zadanie 27.
70-letnia pacjentka z podejrzeniem perforacji jelit oraz
cukrzycą typu II, jest operowana w znieczuleniu ogólnym
dotchawiczym. W czasie zabiegu chora zaczyna się pocić, akcja
serca zwalnia. Co należy zrobić w zaistniałej sytuacji?
A . sprawdzić poziom wydechowego CO2 i glikemii,
B . sprawdzić poziom SaO2 i szczelność układu oddechowego,
C . przyspieszyć wlew kroplowy, zmierzyć ciśnienie tętnicze
krwi,
D . skontrolować diurezę i temperaturę.
Zadanie 28.
W przypadku chorych z nudnościami i wymiotami, opornymi n a
wszelkie klasyczne antyemetyki, może być zastosowany:
A . Thiopental,
B . Propofol,
C . Etomidat,
D . Ketamina.
Zadanie 29.
Objawami kwasicy metabolicznej jest/są:
A . oddech Kussmaula,
B . słabsze działanie katecholamin,
C . splątanie,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 30.
70-letnia pacjentka przewieziona n a blok operacyjny z
podejrzeniem perforacji jelit, choruje n a cukrzycę typu II.
Podjęto decyzję wykonania zabiegu w znieczuleniu ogólnym
dotchawiczym, podczas którego dochodzi d o zatrzymania krążenia
w mechanizmie asystolii. W pierwszej kolejności należy podać:
A . Atropinę,
B . Adrenalinę,
C . Dopaminę,
D . Natrium Bicarbonicum.
Zadanie 31.
Pacjentka z powodu duszności i kaszlu połączonego z
odksztuszaniem wydzieliny podbarwionej n a różowo została
przyjęta d o OIT. Czynność serca jest przyspieszona, ciśnienie
tętnicze krwi wynosi 100/60 mmHg, skóra pokryta jest lepkim
potem. Opisane objawy mogą sugerować:
A . zachłystowe zapalenie płuc,
B . ostrą niewydolność lewokomorową,
C . ostrą niewydolność prawokomorową,
D . krwotok z płuc.
Zadanie 32.
Anestezja z wykorzystaniem podciśnienia to:
A . celowe obniżenie układowego ciśnienia tętniczego w celu
zmniejszenia krwawienia i ułatwienia zabiegu,
B . obniżenie podaży płynów podczas znieczulenia,
C . indukcja znieczulenia
u pacjenta
z ciśnieniem
skurczowym poniżej 100 mmHg,
D . anestezja polegająca na zmniejszeniu rzutu serca.
Zadanie 33.
Lekiem pierwszego rzutu, stosowanym
kardiogennego nie jest:
A . dopamina,
B . dobutamina,
C . levonor,
D . ebrantil.
w leczeniu wstrząsu
Zadanie 34.
Pacjentom leczonym w OIT, z uwagi n a nefrotoksyczność
powstających metabolitów, nie powinno się długotrwale podawać:
A . alfantanylu,
B . petydyny,
C . relanium,
D . midanium.
Zadanie 35.
Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:
A . poprawa jakości analgezji pooperacyjnej,
B . efekt nasenny,
C . efekt uspokajający,
D . zastąpienie premedykacji.
Zadanie 36.
Jaką drogą wprowadza się najczęściej elektrodę
stymulacji serca?
A . z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji,
B . z dojścia obwodowego metodą wenesekcji,
C . drogą żyły podobojczykowej,
D . drogą przezprzełykową.
do
stałej
Zadanie 37.
Grupa anestetyków dożylnych obejmująca tlenowe i siarkowe
pochodne kwasu barbiturowego to:
A . benzodiazepiny,
B . barbiturany,
C . opioidy,
D . neuroleptyki.
Zadanie 38.
Ostra nieskompensowana kwasica oddechowa charakteryzuje się
zmianami w gazometrii krwi:
A . wzrostem paCO2 i obniżeniem pH,
B . wzrostem paCO2 i wzrostem pH,
C . obniżeniem paCO2 i obniżeniem pH,
D . obniżeniem paCO2 i wzrostem pH.
Zadanie 39.
Zastawka nadmiarowa pozwala na:
A . uzyskanie dodatniego ciśnienia w końcowej fazie
wydechowej,
B . usunięcie nadmiaru gazów bez rozszczelniania układu
anestetycznego podczas znieczulenia,
C . redukowanie oporu przepływu, c o uniemożliwia wpływ n a
wielkość ciśnienia w układzie oddechowym,
D . jednokierunkowy przepływ gazów.
Zadanie 40.
U pacjenta w przebiegu zawału serca w elektrokardiogramie
zamiast prawidłowych zespołów QRS pojawiają się szybkie,
nieregularne wychylenia o częstości powyżej 360/min. Zapis EKG
wskazuje na wystąpienie u pacjenta:
A . migotania komór,
B . częstoskurczu komorowego,
C . migotania przedsionków,
D . częstoskurczu nadkomorowego.
Zadanie 41.
Do odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia nie należy:
A . hipoksja,
B . hipowolemia,
C . hipowentylacja,
D . hipokaliemia.
Zadanie 42.
Dominującymi objawami wstrząsu kardiogennego są:
A . nadmierne wypełnienie żył szyjnych, tachykardia powyżej
120 uderzeń/min, bezmocz,
B . chłodna, blada skóra, duszność, ból w klatce
piersiowej,
C . hipotensja poniżej 9 0 mmHg, wskaźnik sercowy powyżej
2 , 2 l/min/m2 powierzchni ciała, podwyższenie ciśnienia
zaklinowania powyżej 18 mmHg,
D . ciśnienie skurczowe poniżej 6 0 mmHg, hipotermia,
hipowentylacja.
Zadanie 43.
U chorego z wszczepionym rozrusznikiem serca, o zaburzonej
pracy stymulatora świadczą:
A . zawroty głowy, omdlenie, wymioty,
B . ból głowy, ból kończyn dolnych, nudności,
C . ból głowy, ból lewej górnej kończyny,
D . zawroty głowy, zasłabnięcie, mroczki przed oczami.
Zadanie 44.
Pacjenta z ciężką chorobą ogólną, ograniczającą znacznie
wydolność, zakwalifikujesz d o grupy ryzyka znieczulenia
ogólnego wg. ASA:
A. II,
B . III,
C. IV,
D. V .
Zadanie 45.
Podobne d o działania podtlenku azotu wywoływanie euforii
charakterystyczne jest dla:
A . Izofluranu,
B . Halotanu,
C . Ksenonu,
D . Midazolamu.
Zadanie 46.
Który lek jest przeciwwskazany podczas znieczulenia pacjenta d o
zabiegu usunięcia guza chromochłonnego nadnerczy?
A . midazolam,
B . tiopental,
C . ketamina,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 47.
D o technik usprawniania chorego w zakresie układu sercowo naczyniowego nie zalicza się:
A . masażu pneumatycznego,
B . terapii ułożeniowej,
C . zakładania opasek elastycznych na kończynach dolnych,
D . ćwiczeń kończyn dolnych.
Zadanie 48.
Podczas znieczulania pacjenta d o operacji plastyki błony
bębenkowej, stosowanie podtlenku azotu:
A . jest przeciwwskazane,
B . nie ma ograniczeń do jego stosowania,
C . powinno być przerwane n a 1 5 minut przed wszczepieniem
protezy,
D . powinno być przerwane po wszczepieniu protezy.
Zadanie 49.
Ilość gazu zawarta w płucach n a końcu maksymalnego wdechu
określana jest jako:
A . pojemność życiowa,
B . pojemność wdechowa,
C . całkowita pojemność płuc,
D . objętość oddechowa.
Zadanie 50.
Stężenie 2% oznacza, że w 100 ml roztworu znajduje się:
A . 2 mg substancji,
B . 20 mg substancji,
C . 200 mg substancji,
D . 2 g substancji.
Zadanie 51.
Pierwszego w Polsce znieczulenie z a pomocą eteru dokonano w
roku:
A . 1846,
B . 1847,
C . 1946,
D . 1948.
Zadanie 52.
Najważniejszym czynnikiem określającym względną objętość
przestrzeni wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej jest stężenie w
osoczu:
A . Sodu,
B . Potasu,
C . Chloru,
D . Wapnia.
Zadanie 53.
Surfaktant,
będący
mieszaniną
białek,
fosfolipidów
i
węglowodanów:
A . zwiększa napięcie powierzchniowe w pęcherzykach
płucnych i zapobiega ich zapadaniu się,
B . obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych
i zapobiega ich zapadaniu się,
C . n i e wpływa n a napięcie powierzchniowe w pęcherzykach
płucnych,
D . produkowany przez opłucną, ułatwia przesuwanie się jej
blaszek w czasie oddychania.
Zadanie 54.
Który z niżej wymienionych
acetylocholiny?
A . chlorek suksametonium,
B . rokuronium,
C . neostygmina,
D . edrofonium.
leków
działa
podobnie
do
Zadanie 55.
Pacjent w 1 dobie p o zawale mięśnia sercowego. M a przyspieszony
oddech, bladą i zimną skórę, ciśnienie tętnicze krwi 80/60 m m
H g , tętno 120 u/min., stwierdzono wstrząs kardiogenny. Którą
metodę leczenia należałoby zastosować, gdyby stan chorego nie
poprawił się?
A . stymulację czasową,
B . stymulację stałą,
C . komisurotomię,
D . kontrapulasację wewnątrzaortalą.
Zadanie 56.
P o wykonaniu gazometrii krwi tętniczej stwierdzono podwyższone
pH i obniżone pCO2 i pO2, co świadczy o:
A . kwasicy oddechowej,
B . zasadowicy oddechowej,
C . kwasicy metabolicznej,
D . zasadowicy metabolicznej.
Zadanie 57.
Heparynizacji nie wymaga:
A . ECMO,
B . wszczepienie
pomostów
aortalno-wieńcowych
zastosowania krążenia pozaustrojowego,
C . implantacja kardiowertera-defibrylatora,
D . wszystkie powyższe nie wymagają heparynizacji.
Zadanie 58.
Koindukcja polega na połączeniu:
A . opioidów i anestetyku dożylnego,
B . opioidów i anestetyku wziewnego,
C . midazolamu i anestetyku dożylnego,
D . midazolamu i anestetyku wziewnego.
bez
Zadanie 59.
Zastawka Rubena w resuscytatorze jest zastawką:
A . objętościową,
B . przepływową,
C . zwrotną,
D . bezzwrotną.
Zadanie 60.
Krem EMLA składa się z:
A . lidokainy i prylokainy,
B . ropiwakainy i lidokainy,
C . prokainy i bupiwakainy,
D . lidokainy i bupiwakainy.
Zadanie 61.
D o zabiegów neurochirurgicznych z otwarciem czaszki u chorych z
obrzękiem mózgu i zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym
preferowane jest znieczulenie:
A . wziewne z podtlenkiem azotu,
B . wziewne z anestetykami halogenowymi,
C . całkowicie
dożylne
(TIVA
Total
Intravenous
Anaesthesia),
D . regionalne.
Zadanie 62.
Osmolarność płynnych mieszanin żywieniowych stosowanych w
żywieniu enteralnym zależy głównie od zawartości:
A . białek,
B . tłuszczów,
C . węglowodanów,
D . wody.
Zadanie 63.
Hipotensja pooperacyjna najrzadziej jest wynikiem:
A . hipowolemii,
B . resztkowego działania środków znieczulających,
C . zaburzeń rytmu serca,
D . niewydolności prawokomorowej.
Zadanie 64.
Przesiewową ocenę stanu odżywienia chorych osób dorosłych można
dokonać wykorzystując następujące skale wymagane przez NFZ:
A . NRS 2002, Guarda,
B . NRS 2002, SGA,
C . SGA, Schonfelda,
D . Guarda, Schonfelda.
Zadanie 65.
Wykonanie próby kalorycznej, będącej jednym z obowiązkowych
badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządowych,
polega na:
A . podaniu d o przewodu nosowego 2 0 m l ciepłej wody i
obserwacji reakcji gałek ocznych,
B . podaniu d o przewodu słuchowego zewnętrznego 2 0 m l
lodowatej wody i obserwacji reakcji gałek ocznych,
C . podaniu d o przewodu słuchowego zewnętrznego 2 0 m l
lodowatej wody i obserwacji odruchu wyprostnego kończyn
dolnych,
D . podaniu d o przewodu słuchowego zewnętrznego 2 0 m l
lodowatej wody i obserwacji odruchu kaszlowego.
Zadanie 66.
Jaką maksymalną ilość punktów w g skali Aldrete’a może otrzymać
pacjent opuszczający salę wybudzeń?
A . 8 punktów,
B . 10 punktów,
C . 12 punktów,
D . 15 punktów.
Zadanie 67.
Najczęstszą przyczyną utraty potasu przez nerki jest:
A . antybiotykoterapia,
B . leczenie diuretykami,
C . ostre zapalenie miedniczek nerkowych,
D . sterydoterapia.
Zadanie 68.
Jednostka Vol% w odniesieniu do anestetyku wziewnego określa:
A . odsetek objętości jaką zajmuje anestetyk w mieszaninie
gazów oddechowych,
B . ilość anestetyku wziewnego podawana w ściśle określonej
jednostce czasu,
C . ilość anestetyku lotnego w parowniku,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 69.
Trombolitykiem nie jest:
A . warfaryna,
B . tkankowy aktywator plazminogenu,
C . streptokinaza,
D . wszystkie powyższe są trombolitykami.
Zadanie 70.
Która z wymienionych metod jest właściwa d o
natężenia bólu pooperacyjnego?
A . opisanie przez pacjenta bólu słowami,
B . zastosowanie skali analogowej (liniowej),
C . zastosowanie skali punktowej (0 - 10 pkt),
D . wszystkie powyższe.
określania
Zadanie 71.
Ketaminę podawaną dożylnie d o indukcji znieczulenia ogólnego
stosuje się w dawkach:
A . 5-10 mg/kg masy ciała,
B . 1-2 mg/kg masy ciała,
C . 8-10 mg/kg masy ciała,
D . 3-5 mg/kg masy ciała.
Zadanie 72.
1 ml płynu izotonicznego zawiera:
A . 20 kropli,
B . 15 kropli,
C . 25 kropli,
D . 30 kropli.
Zadanie 73.
D o utrzymania bezpiecznego stężenia 30% tlenu w powietrzu
wdechowym podczas wykonywania znieczulenia z użyciem małych
przepływów, stężenie tlenu w świeżym gazie o przepływie 1,0
l/min powinno wynosić co najmniej:
A . 40%,
B . 35%,
C . 30%,
D . 25%.
Zadanie 74.
Głównym źródłem energii dla śluzówki przewodu pokarmowego jest:
A . Karnityna,
B . Glutamina,
C . Tiamina,
D . Selen.
Zadanie 75.
U pacjenta poddawanego zabiegowi resekcji tarczycy
zastosowaniem neuromonitoringu nie zaleca się stosowania:
A . sukcynylocholiny,
B . cis-atracurium,
C . remifentanylu,
D . sevofluran.
z
Zadanie 76.
Bezdech to:
A . zaprzestanie oddychania n a 15-20 sekund lub krótsze,
któremu towarzyszy bradykardia,
B . brak oddechu powyżej 1 minuty,
C . spadek saturacji poniżej 90%,
D . zatrzymanie oddechu w fazie wydechu.
Zadanie 77.
Najgroźniejszym powikłaniem leczenia dopaminą jest:
A . tachykardia,
B . bradykardia,
C . nadciśnienie tętnicze,
D . niedokrwienna martwica kończyn.
Zadanie 78.
Parownik Fluotec jest sterowany przez:
A . temperaturę i przepływ gazu,
B . temperaturę,
C . przepływ gazu,
D . temperaturę i ciśnienie gazu.
Zadanie 79.
Przy niedostatecznej podaży kalorii niebiałkowych w diecie
właściwym sposobem uzyskania dodatniego bilansu azotowego jest:
A . zwiększenie zawartości białek w diecie,
B . zmniejszenie zawartości białek w diecie,
C . zwiększenie zawartości węglowodanów w diecie,
D . zmniejszenie zawartości węglowodanów w diecie.
Zadanie 80.
Najczęstszą obecnie przyczyną okołooperacyjnych
związanych z anestezją są:
A . zaburzenia wymiany gazowej w płucach,
B . zaburzenia wodno – elektrolitowe,
C . zaburzenia rytmu serca,
D . zespół Mendelsona.
Zadanie 81.
Ile glukozy w 1000 ml zawiera 5% roztwór?
A . 5 g,
B . 50 g,
C . 500 mg,
D . 5000 mg.
zgonów
Zadanie 82.
W jaki sposób barbiturany wpływają na przepływ mózgowy?
A . nie zmieniają przepływu,
B . zmniejszają przepływ,
C . zwiększają przepływ,
D . najpierw zwiększają a potem zmniejszają przepływ.
Zadanie 83.
Znieczulenie całkowicie wziewne to:
A . VIMA (Volatile Induction and Maintenance Anaesthesia),
B . SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation),
C . TIVA (Total Intravenous Anaesthesia),
D . PCV (Pressure Controlled Ventilation).
Zadanie 84.
P o allogenicznym przeszczepie wątroby, najmniej prawdopodobnym
powikłaniem jest:
A . hiperostre odrzucenie przeszczepu,
B . zakrzepica naczyń,
C . nieszczelność zespolenia dróg żółciowych,
D . skaza krwotoczna.
Zadanie 85.
W przypadku podawania d o jednej kaniuli
wodorowęglanu sodu, może wystąpić:
A . inaktywacja adrenaliny,
B . wzmocnione działanie adrenaliny,
C . brak reakcji,
D . przedłużone działanie adrenaliny.
adrenaliny
i
Zadanie 86.
Stosując u wcześniaka tlenoterapię musimy pamiętać o tym, ż e w
stosunku do dorosłego ma:
A . zmniejszoną pojemność tlenową krwi,
B . średnio mniejszą zawartość hemoglobiny we krwi,
C . zwiększoną pojemność tlenową krwi,
D . zwiększony przepływ krwi przez płuca.
Zadanie 87.
Prowadząc żywienie pozajelitowe nie powinno się podawać d o żył
obwodowych roztworów o osmolarności wiekszej niż:
A . 1200 mOsm/l,
B . 1000 mOsm/l,
C . 900 mOsm/l,
D . 800 mOsm/l.
Zadanie 88.
Który z wymienionych środków znieczulenia miejscowego działa
najkrócej?
A . Bupivacaina,
B . Lignocaina,
C . Etydocaina,
D . Mepivacaina.
Zadanie 89.
Sevofluran wykazuje działanie:
A . zwiotczające na mięsień macicy,
B . w dawkach do 2 MAC nasila krwawienie,
C . n i e działa zwiotczająco n a mięsień macicy, w dawkach d o
2 MAC nie nasila krwawienia,
D . n i e działa zwiotczająco n a mięsień macicy i zwiększa
krwawienie w dawkach do 2 MAC.
Zadanie 90.
Do środków osoczozastępczych nie zalicza się:
A . Aminomel,
B . Dextran 40 000, 70 000,
C . 20% albuminy,
D . 10% HAES.
Zadanie 91.
Lekiem z wyboru w leczeniu hipotonii u kobiet ciężarnych jest:
A . Efedryna,
B . Dopamina,
C . Nitrogliceryna,
D . Amiodaron.
Zadanie
Jednym
A.
B.
C.
D.
92.
z powikłań stosowania dużych dawek Furosemidu jest:
przejściowa lub trwała głuchota,
hiperkaliemia i hipermagnezmia,
uogólnione obrzęki obwodowe,
niewydolność oddechowa.
Zadanie 93.
Odruch „oczu lalki”, występujący niekiedy
pozostającego w śpiączce, świadczy o uszkodzeniu:
A . móżdżku,
B . nerwu okoruchowego,
C . nerwu odwodzącego,
D . pnia mózgu.
u
pacjenta
Zadanie 94.
Układy okrężne stosowane w aparatach d o znieczulenia u
dorosłych mogą być stosowane również u dzieci. Jaka jest
graniczna masa ciała, kiedy układ powinien być zmieniony n a
przewody o mniejszej średnicy?
A . poniżej 10 kg m.c.,
B . poniżej 15 kg m.c.,
C . poniżej 20 kg m.c.,
D . poniżej 30 kg m.c.
Zadanie 95.
Przy migotaniu komór najważniejsza jest:
A . wczesna defibrylacja,
B . uciskanie klatki piersiowej,
C . adrenalina podana dożylnie,
D . adrenalina podana dotchawiczo,
dożylnie,
atropina
podana
Zadanie 96.
45-letni pacjent z ciężką postacią hemofilii A i z przewlekłym
zapaleniem wątroby typu C , przygotowywany jest d o planowanej
operacji cholecystektomii. W jaki sposób należy podać choremu
premedykację?
A . dożylnie,
B . domięśniowo,
C . doustnie,
D . doodbytniczo.
Zadanie 97.
Dyszowa wentylacja o wysokiej częstotliwości to:
A . HFJV (High Frequency Jet Ventilation),
B . SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation),
C . PCV (Pressure Controlled Ventilation),
D . VCV (Volume Controlled Ventilation).
Zadanie 98.
Podaż środka znieczulenia miejscowego przez założoną kaniulę d o
żyły znieczulanej kończyny z jednoczesnym zastosowaniem opaski
uciskowej powyżej założonej kaniuli, m a miejsce podczas
blokady:
A . Wedenskego,
B . Kulenkampfa,
C . Biera,
D . żadnej z powyższych.
Zadanie 99.
Kontrola skuteczności prowadzenia sztucznej wentylacji
obejmuje monitorowania:
A . diurezy godzinowej,
B . zabarwienia płytek paznokciowych,
C . prawidłowej wartość ciśnienia tętniczego i tętna,
D . osłuchiwania klatki piersiowej.
nie
Zadanie 100.
Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest:
A . niewielki dodatni załamek w miejscu połączenia zespołu
QRS z odcinkiem ST (fala Osborne'a),
B . tachykardia zatokowa z przedwczesnymi skurczami
przedsionkowymi i komorowymi,
C . bradykardia zatokowa z ujemnym odchyleniem po załamku
T,
D . skrócony odcinek PR z falą U.
Zadanie 101.
Stosowanie Etomidatu nie jest zalecane u chorych z:
A . niewydolnością nadnerczy,
B . nadczynnością tarczycy,
C . dystrofią mięśniową,
D . niewydolnością krążenia.
Zadanie 102.
Deceleracje w zapisie KTG to zaburzenia polegające na:
A . wahaniu częstotliwości akcji serca płodu,
B . krótkotrwałym spadku częstotliwości akcji serca płodu,
C . krótkotrwałym wzroście częstotliwości serca płodu,
D . nadmiernej aktywności skurczowej macicy.
Zadanie 103.
Pacjent z e znaczną dusznością oraz wypełnieniem żył szyjnych. W
wywiadzie podaje nagły ból w prawej części klatki piersiowej
podczas wysiłku fizycznego. Stan jego systematycznie się
pogarsza. Nad prawym płucem wypuk bębenkowy, zanik szmerów
oddechowych. W tej sytuacji pacjentowi należy:
A . podać tlen, poczekać na wykonanie torakotomii,
B . wprowadzić igłę w drugą przestrzeń międzyżebrową prawą
w linii środkowo - obojczykowej,
C . wykonać intubację i prowadzić oddech wspomagany,
D . wykonać konikotomię igłową.
Zadanie 104.
Zespół ARDS jest wynikiem:
A . procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej,
B . nagromadzenia się płynu obrzękowego,
C . obrzęku płuc,
D . niewydolności krążenia.
Zadanie 105.
Głównym objawem klinicznym występującym w ostrej niewydolności
oddechowej jest:
A . bladość skóry,
B . niepokój,
C . gwałtownie narastająca duszność,
D . spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 106.
Analgezja całkowicie sterowana przez chorego to:
A . PCV (Pressure Controlled Ventilation),
B . PCA (Patient Controlled Analgesia),
C . ICP (Intracranial Pressure),
D . TIVA (Total Intravenous Anaesthesia).
Zadanie 107.
Propofol w standardowej dawce 1,5 - 2,0 mg/kg mc. u kobiety
ciężarnej:
A . Obniża ciśnienie tętnicze i zwiększa przepływ maciczno
- łożyskowy,
B . Zmniejsza przepływ maciczno – łożyskowy,
C . Zwiększa przepływ maciczno – łożyskowy,
D . Obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza przepływ maciczno
- łożyskowy.
Zadanie 108.
W przypadku masywnego krwotoku, wartość wskaźnika Allgowera
wzrasta do:
A . 1,0,
B . 1,5,
C . 2,5,
D . 3,5.
Zadanie 109.
Standard podstawowy monitorowania stanu klinicznego chorego
podczas zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego obejmuje:
A . pomiar temperatury ciała, RR, tętna, nie rzadziej niż
c o 5 min; stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej,
liczby oddechów, natlenowania, wentylacji, czynności
układu krążenia-EKG, głębokości znieczulenia, stopnia
zwiotczenia,
B . pomiar stopnia zwiotczenia, RR, tętna, oddechu, krzywej
EKG, co 5-10 minut,
C . obserwację zabarwienia powłok skórnych, stopnia
zwiotczenia, RR, tętna, oddechu, krzywej EKG c o 5-10
min, diurezy godzinowej,
D . pomiar perfuzji tkankowej, oddechu, tętna, RR,
tolerancji na stosowaną farmakoterapię i płynoterapię.
Zadanie 110.
U pacjentów żywionych całkowicie pozajelitowo, dochodzi d o
powikłań pośrednich związanych z brakiem substancji odżywczych
w świetle jelita. Jest to:
A . hiperglikemia,
B . oksydacyjne uszkodzenie komórek,
C . bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego,
D . stłuszczenie wątroby.
Zadanie 111.
50-letni pacjent w stanie upojenia alkoholowego przyjęty d o
szpitala z wypadku komunikacyjnego. Lekarz podejrzewa obrażenia
wewnętrzne klatki piersiowej. Nasila się duszność i sinica.
Jaką czynność należy wykonać w pierwszej kolejności?
A . pobranie badań laboratoryjnych,
B . płukanie żołądka,
C . dostęp dożylny i intubację p o wykluczeniu odmy
opłucnowej,
D . oznaczyć poziom alkoholu we krwi.
Zadanie 112.
W pierwszym tygodniu życia noworodka zapotrzebowanie kaloryczne
wynosi około:
A . 60 kcal/kg mc./dobę,
B . 70 kcal/kg mc./dobę,
C . 80 kcal/kg mc./dobę,
D . 90 kcal/kg mc./dobę.
Zadanie 113.
Wlew
dużych
objętości
krystaloidów,
przekraczający
zapotrzebowanie dobowe, może prowadzić do:
A . zaburzeń krzepnięcia,
B . upośledzenia przepływu tkankowego i uogólnionych
obrzęków,
C . hipotonii,
D . pogorszenia przepływu trzewnego
i zwiększonego
wytwarzania mleczanów.
Zadanie 114.
Drżenie mięśniowe, ból kończyn, zaburzenia rytmu serca, t o
objawy świadczące o:
A . nadmiarze potasu,
B . niedoborze potasu,
C . niedoborze magnezu,
D . nadmiarze magnezu.
Zadanie 115.
Pobierając krew na gazometrię zwrócisz uwagę na to, żeby:
A . strzykawka była zwilżona roztworem fizjologicznym NaCl,
B . pacjent nie przyjmował płynów przed badaniem,
C . strzykawka była pozbawiona pęcherzyków powietrza,
D . próbka p o pobraniu przechowywana była w temperaturze
pokojowej.
Zadanie 116.
Pompa, zbiornik kardiotomijny, oksygenator i wymiennik ciepła
to elementy składowe:
A . dializatora,
B . urządzenia do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej,
C . urządzenia do krążenia pozaustrojowego,
D . aparatu do autotransfuzji.
Zadanie 117.
D o szpitala przywieziono pacjenta z e złamaniem kończyny górnej,
które musi być zaopatrzone w trybie natychmiastowym. Podczas
wywiadu okazało się, ż e pacjent przed godziną zjadł dość obfite
śniadanie. Każdy rodzaj znieczulenia jest w tej sytuacji
niebezpieczny, ale jedna z metod szczególnie, jest to:
A . znieczulenie ogólne z intubacją,
B . znieczulenie ogólne z zastosowaniem maski krtaniowej,
C . blokada splotu ramiennego,
D . znieczulenie odcinkowe dożylne.
Zadanie 118.
Indeks bispektralny (BIS) służy do:
A . pomiaru czynnościowej aktywności mózgu,
B . pomiaru stężenia środka anestetycznego w mózgu,
C . pomiaru napięcia mięśniowego,
D . oceny kwalifikacji pacjenta do zabiegu.
Zadanie 119.
Pacjent d o operacji w tylnym dole czaszki. Jakie jest
najgroźniejsze dla życia pacjenta powikłanie, związane z
ułożeniem do tego zabiegu?
A . hipotensja,
B . zator powietrzny,
C . intubacja do jednego oskrzela.
D . obrzęk głowy i szyi.
Zadanie 120.
Rurka Carlensa jest to rurka:
A . o podwójnym świetle, dwa mankiety uszczelniające,
możliwość wentylowania jednego płuca,
B . z tworzywa PCV z mankietem uszczelniającym,
C. z
tworzywa
lateksowego
z
wtopioną
spiralą
usztywniającą,
D . "południe".
Zadanie 121.
Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące hemofiltracji:
A . stosowanie
metod
ciągłych
w
leczeniu
ostrej
niewydolności nerek wymaga stosowania postępowania
antykoagulacyjnego,
B . podstawową
zasadą
ciągłej
techniki
leczenia
nerkozastępczego jest stałe, stopniowe usuwanie płynu
(filtratu) i substancji w nim rozpuszczonych z krwi
pacjenta,
C . zabieg hemofiltracji nie powoduje hemodynamicznej
niestabilności krążenia,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 122.
Przed podłączeniem 20% Mannitolu należy sprawdzić dodatkowo:
A . temperaturę płynu,
B . diurezę minutową,
C . tętno i ciśnienie tętnicze pacjenta,
D . klarowność płynu.
Zadanie 123.
W czasie opieki nad pacjentem w pierwszej dobie p o zawale serca
należy szczególną uwagę zwrócić na:
A . stopniowe ustępowanie dolegliwości bólowych w klatce
piersiowej,
B . wartości podstawowych parametrów życiowych R R 120/80
mmHg, tętno 76/min, SpO2 99%,
C . stan psychiczny pacjenta, niepokój,
D . występowanie w zapisie EKG wczesnych komorowych
zaburzeń rytmu serca.
Zadanie 124.
Czynne podawanie gazów oddechowych przez respirator pod
ustalonym ciśnieniem to wentylacja:
A . sterowana przepływem,
B . ze stałymi ciśnieniami dodatnimi,
C . wspomagana ciśnieniem,
D . z dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym.
Zadanie 125.
Chwyt BURP to ucisk na chrząstkę tarczowatą:
A . ku tyłowi, ku górze i w prawo,
B . ku tyłowi, ku dołowi i w prawo,
C . ku tyłowi, ku górze i w lewo,
D . ku tyłowi, ku dołowi i w lewo.
Zadanie 126.
Ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurkę intubacyjną bądź
tracheotomijną nie powinno przekraczać wartości:
A . 10 cm H2O,
B . 15 cm H2O,
C . 20 cm H2O,
D . 25 cm H2O.
Zadanie 127.
W celu ograniczenia wtórnych uszkodzeń mózgu w okresie
okołooperacyjnym u chorego z obrażeniami czaszkowo - mózgowymi
najprostszą metodą obniżania ciśnienia śródczaszkowego jest:
A . ułożenie pacjenta z głową uniesioną pod kątem do 30˚,
B . stabilizacja układu krążenia, tak aby średnie ciśnienie
tętnicze wynosiło 75 mmHg,
C . utrzymanie ujemnego bilansu wodnego,
D . stosowanie glikokortykosteroidów.
Zadanie 128.
W klinicznym zastosowaniu BIS, rekomendowana wartość dla
znieczulenia ogólnego wynosi:
A . 70-80,
B . 40-65,
C . 80-90,
D . 20-0.
Zadanie 129.
W przypadku niektórych zabiegów operacyjnych można wykonać
jednostronne znieczulenie podpajęczynówkowe. Aby uzyskać
znieczulenie po stronie operowanej należy:
A . ułożyć pacjenta n a stronie przygotowywanej d o zabiegu,
zastosować d o znieczulenia środek hiperbaryczny i
pozostawić pacjenta w takim ułożeniu przez kolejne
15-30 minut,
B . należy zastosować środek hipobaryczny, a znieczulenie
wykonać w pozycji siedzącej,
C . ułożyć pacjenta n a stronie przygotowywanej d o zabiegu,
wykonać znieczulenie z użyciem środka hipobarycznego i
pozostawić pacjenta w takim ułożeniu przez kolejne
15-30 minut,
D . znieczulenie
wykonać
w
pozycji
siedzącej
z
zastosowaniem środka hiperbarycznego, a następnie
ułożyć pacjenta n a stronie nieoperowanej i pozostawić w
takim ułożeniu przez 15-30 minut.
Zadanie 130.
D o zadań pielęgniarki opiekującej się pacjentem leczonym z a
pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy:
A . kontrola i ocena tętna, ocieplenia i zabarwienia skóry
oraz czucia na obu kończynach dolnych,
B . kontrola pod kątem niebezpieczeństwa wystąpienia
krwawienia i krwotoku w miejscu wprowadzenia cewnika
tętniczego,
C . ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej lub pod kątem <
15˚,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 131.
Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca
krew nie uczestniczy w wymianie gazowej. W warunkach
fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:
A . nie występuje
B . dotyczy 10-15% pojemności minutowej serca
C . dotyczy 2-5% pojemności minutowej serca
D . powoduje duszność wdechową
Zadanie 132.
Pacjent z hipertermią złośliwą w wywiadzie jest przygotowywany
d o znieczulenia ogólnego. Który z wymienionych leków może
zostać podany w trakcie znieczulenia?
A . desfluran,
B . sukcynylocholina,
C . rokuronium,
D . sewofluran.
Zadanie 133.
Roztwór, który w 1 ml zawiera 500 mikrogramów leku ma stężenie:
A. 5%,
B . 0,5%,
C . 0,05%,
D . 1,5%.
Zadanie 134.
Płyny krystaloidowe powodują przede wszystkim wzrost objętości:
A . płynu pozanaczyniowego,
B . osocza,
C . płynu wewnątrzkomórkowego,
D . śródnaczyniowej.
Zadanie 135.
O niedokrwieniu mięśnia sercowego świadczy:
A . odwrócony QRS,
B . wąski QRS,
C . o ś zespołu QRS i wychylenie zespołów poprzedza przerwę
wyrównawczą,
D . obniżenie lub uniesienie odcinka ST.
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 021016
GRUPA 1
Zadanie 1.
Leki przeciwbólowe w e wczesnym okresie pooperacyjnym można
podawać różnymi drogami. Preferowanymi drogami podania leków
są:
A . droga dożylna, domięśniowa, podskórna, doodbytnicza,
B . droga dożylna lub dokanałowa przez pozostawiony cewnik
w blokadach obwodowych i centralnych,
C . wyłącznie droga dożylna z e względu n a hipowolemię,
wychłodzenie
organizmu
i
obkurczenie
łożyska
naczyniowego,
D . wyłącznie dokanałowa ze względu na możliwość utrzymania
ciągłej infuzji leki przeciwbólowego.
Zadanie 2.
W odniesieniu d o unieruchomienia osób p o urazie, nieprawdziwe
jest stwierdzenie:
A . unieruchomienie powinno być ograniczone d o urażonej
okolicy ciała i sąsiadujących stawów,
B . okrężny ucisk opatrunku, niefizjologiczna pozycja
unieruchomienia utrudniają odpływ żylny co jest powodem
obrzęku,
C . unieruchomienie chorego p o urazie niesie z a sobą ryzyko
lokalnych i ogólnych powikłań dlatego nie wolno
wykonywać czynnych ruchów w stawach nieobjętych
unieruchomieniem,
D . w trakcie unieruchomienia choremu powinno się zalecać
izometryczne napinanie mięśni, czasową lub stałą
elewację kończyny.
Zadanie 3.
Patologiczny, przetrwały ból p o operacji lub p o urazie
charakteryzuje się:
A . częstą opornością n a analgetyki opioidowe lub
nieopioidowe,
B . obecnością dłuższą niż 3 miesiące,
C . utrzymywaniem się, mimo wygojenia się tkanek,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 4.
Jaką czynność należy wykonać u pacjenta z cewnikiem
naczyniowym, u którego nagle pojawi się gorączka, złe
samopoczucie, dreszcze i spadek ciśnienia, gdy podejrzewamy
bakteriemię?
A . monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
B . usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne,
C . w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
D . zmienić opatrunek.
Zadanie 5.
Podczas transportu chorego p o zabiegu torakochirurgicznym z
bloku operacyjnego i w czasie przebywania n a oddziale
pooperacyjnym należy unikać:
A . układania chorego w pozycji półwysokiej,
B . układania chorego płasko w pozycji leżącej,
C . pionizacji chorego w dobie zabiegu,
D . zabiegów kinezyterapeutycznych.
Zadanie 6.
Do groźnych powikłań po przeszczepie serca, należy/ą:
A . zakażenia bakteryjne,
B . zakażenia grzybicze,
C . odrzucenie przeszczepu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 7.
Wykonanie
zabiegu
operacyjnego
w
trybie
planowym
przeciwwskazane jest w sytuacji:
A . wystąpienia gorączki, zmian skórnych niewiadomego
pochodzenia,
B . nieżytu górnych dróg oddechowych (ból gardła, kaszel,
katar), w pierwszych dniach cyklu miesięcznego u
kobiet,
C . wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszonego
tętna i oddechów,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 8.
W leczeniu oparzeń z a pomocą opatrunków stosuje się opatrunki
wilgotne, które:
A . ułatwiają wchłanianie stosowanego leku, powodują
zmniejszenie bólu,
B . przy zmianie opatrunku zmniejszają możliwość powtórnego
uszkodzenia skóry,
C . nie hamują procesu naskórkowania,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 9.
W wyniku urazu klatki piersiowej doszło d o powstania odmy
wentylowej, której leczenie polega n a jak najszybszym
odbarczeniu jamy opłucnej przez nakłucie. Grubą igłą nakłuwamy:
A . drugie i trzecie międzyżebrze od przodu,
B . trzecie i czwarte międzyżebrze od przodu,
C . trzecie i czwarte międzyżebrze w linii pachowej tylnej,
D . czwarte i piąte międzyżebrze w linii pachowej tylnej,
Zadanie 10.
Jakich skal używa się d o oceny ryzyka zagrożenia powstania
odleżyn?
A . skali Norton, Apgar, Glasgow,
B . skali Douglas i Waterloo, a także skali Kussmaula,
C . najczęściej skali Braden i Baxtera,
D . najczęściej skali Norton, ale także Douglas, Waterloo,
Braden.
Zadanie 11.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego jest/są:
A . nasilone objawy dyzuryczne,
B . bezbolesny krwiomocz,
C . oddawanie moczu w nocy,
D . nietrzymanie moczu.
Zadanie 12.
Profilaktyka palucha koślawego (haluksa) będzie polegała n a
unikaniu:
A . niefizjologicznego obuwia z wąskim przodem i/lub n a
wysokim obcasach,
B . długotrwałej pozycji stojącej,
C . nadwagi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 13.
Pacjentowi z ostrym zapaleniem trzustki przeciwbólowo NIE
podamy:
A . Tramalu,
B . Morfiny,
C . Metamizolu,
D . Buskolizyny.
Zadanie 14.
Prosze wskazać prawidłową odpowiedź/dzi odnośnie skręcenia
stawu:
A . powierzchnie stawowe tracą z e sobą kontakt anatomiczny,
lecz po chwili wracają do właściwego położenia,
B . skręcenie wymaga nastawienia,
C . następuje niekiedy uszkodzenie dużych naczyń lub
nerwów,
D . wszystkie wymienione odpowiedzi s ą charakterystyczne
dla skręcenia stawu.
Zadanie 15.
Bezpośrednio p o zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:
A . płaskiej na plecach,
B . półwysokiej,
C . wysokiej z pochyleniem do przodu,
D . płaskiej na brzuchu lub na boku.
Zadanie 16.
Zespół ”krótkiego jelita”, to:
A . następstwo zmniejszenia powierzchni wchłaniania jelita
cienkiego np. po rozległej resekcji,
B . zmniejszenie powierzchni wchłaniania w jelicie grubym,
C . zmiany w przebiegu niedrożności jelit,
D . zmiany w odbytnicy.
Zadanie 17.
Przeciwwskazaniem d o wykonania oklepywania klatki piersiowej,
jest:
A . uraz czaszkowo-mózgowy,
B . strumectomia,
C . padaczka,
D . zapalenie płuc.
Zadanie 18.
Kontrola pola operacyjnego w warunkach sali operacyjnej u
chorego p o zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe (CABG) odbywa się, gdy objętość utraconej krwi
przekracza:
A . 2 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 500 m l w ciągu 4
godzin,
B . 3 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 700 m l w ciągu 4
godzin,
C . 5 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 1000 m l w ciągu 4
godzin,
D . 7 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 1000 m l w ciągu 6
godzin.
Zadanie 19.
U pacjentów p o implantacji endoprotezy, odstawienie przez
pacjenta jednej laski łokciowej powinno nastąpić, gdy:
A . ustąpi ból rany pooperacyjnej,
B . wystąpi poprawa siły mięśniowej,
C . chód pacjenta stanie się stabilny,
D . zostanie wykonane kontrolne zdjęcie rentgenowskie.
Zadanie 20.
Opieka terapeutyczno-pielęgnacyjna nad potencjalnym dawcą
narządów, polega na:
A . stabilizacji układu krążenia,
B . zapewnieniu należytej wentylacji i utrzymanie diurezy,
C . zapewnieniu należytej wentylacji i utrzymanie diurezy,
wyrównanie zaburzeń elektrolitowych i biochemicznych
D . stabilizacji układu krążenia, zapewnieniu należytej
wentylacji, utrzymanie diurezy, wyrównanie zaburzeń
elektrolitowych
i
biochemicznych,
utrzymanie
normotermii.
Zadanie 21.
G d y chory p o operacji znajduje się n a granicy wydolności
krążeniowo-oddechowej, należy założyć cewnik Swana-Ganza. Z a
pomocą cewnika Swana-Ganza, mierzymy:
A . ciśnienie tętnicze metodą krwawą,
B . ciśnienie w prawej komorze serca,
C . ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej,
D . ciśnienie w prawym przedsionku serca.
Zadanie 22.
Leczenie, które polega n a stosowaniu leków przeciwbólowych i
przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu gimnastyki oddechowej
stosuje się w przypadku:
A . stłuczenia płuca,
B . odmy podskórnej,
C . stłuczenia skóry i mięśni,
D . złamania żebra.
Zadanie 23.
Objawami sugerującymi wystąpienie powikłań
opatrunku unieruchamiającego n a kończynie,
wymieniowe, z wyjątkiem:
A . zaburzenia ruchów palców,
B . zaburzenia czucia na obwodzie kończyny,
C . zasinienia skóry stopy lub ręki,
D . braku bólu kończyny.
po
są
założeniu
wszystkie
Zadanie 24.
W płukaniu pęcherza moczowego, aby nie wywołać bolesnych
skurczów mięśnia wypierającego, płyn stosowany d o płukania
podaje się w porcjach po:
A . 30 - 40 ml,
B . 60 - 70 ml,
C . 90 - 100 ml,
D . 150 - 200 ml.
Zadanie 25.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:
A . oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego i płytkiego oddechu, nie powodującego
dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania
kaszlu,
D . oddychania przy użyciu przepony, prawidłowej techniki
inhalacji, skutecznego kaszlu, niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.
Zadanie 26.
A b y uniknąć błędów żywieniowych, pacjentowi p o wyłonieniu
stomii na jelicie grubym, NIE zaleca się takich pokarmów jak:
A . ciemne pieczywo, płatki owsiane, jabłka, gruszki,
B . kalafior, ryż, świeże pieczywo, banany, czereśnie,
C . potrawy z mąki pszennej i żytniej, owoce i warzywa,
D . buraki,
pomidory,
pietruszkę,
kaszę
gryczaną,
jęczmienną.
Zadanie 27.
Podczas transportu chorego p o zabiegu torakochirurgicznym z
bloku operacyjnego d o oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy zamykać ani zaginać drenów, gdyż nawet minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:
A . krwiaka w jamie opłucnej,
B . przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C . ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D . odmy prężnej i zatrzymania krążenia.
Zadanie 28.
Przeszczep autologiczny, to przeszczep wykonywany:
A . pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
B . w obrębie tego samego organizmu,
C . pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, różnymi
genetycznie,
D . pomiędzy osobnikami różnych gatunków.
Zadanie 29.
Gospodarka sodem jest regulowana w:
A . nerkach,
B . wątrobie,
C . przysadce,
D . szyszynce.
Zadanie 30.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do znieczulenia przewodowego NIE
jest/NIE są:
A . deficyty neurologiczne,
B . brak zgody pacjenta,
C . zaburzenia krzepnięcia,
D . zakażenia lub krwiak w miejscu planowanego nakłucia.
Zadanie 31.
U rocznego dziecka w pierwszych godzinach
operacyjnym objawem niebezpiecznym, jest:
A . utrzymująca się senność,
B . stały wzrost częstotliwości tętna,
C . diureza godzinowa 2 ml/kg,
D . brak przyrostu masy ciała.
po
zabiegu
Zadanie 32.
Jednym z powikłań urazów miednicy, jest uszkodzenie nerwu
kulszowego, które powstaje:
A . w złamaniach brzeżnych miednicy,
B . przy złamaniu talerza biodrowego,
C . w przypadku złamania pierścienia miednicy,
D . w przypadku złamania panewki stawowej.
Zadanie 33.
Po
zabiegu
operacyjnym
w
obrębie
jamy
brzusznej,
przeciwwskazane jest prowokowanie diurezy:
A . w pozycji leżącej,
B . z zastosowaniem ciepłych okładów lub polewania krocza
ciepłą wodą,
C . przed zakończeniem zleconej terapii płynowej,
D . przed podaniem leku przeciwbólowego.
Zadanie 34.
Czynniki obniżające próg bólowy, to:
A . bezsenność, zmęczenie, niepokój, lęk, depresja,
B . zrozumienie, odpoczynek, sen, uspokojenie, obecność
osób bliskich,
C . poczucie opuszczenia, wewnętrzna izolacja, zamknięcie
się w sobie,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
Zadanie 35.
Kontrpulsacja
wewnątrzaortalna
jest
metodą
leczenia
niewydolności serca. Istotnym, możliwym powikłaniem, n a które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:
A . niedowład kończyny,
B . niedokrwienie kończyny,
C . zator tętnicy płucnej,
D . znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie
Pacjent
nagłym,
A.
36.
z uwięźniętą przepukliną wymaga operacji w trybie
ponieważ może wystąpić:
ostre zapalenie trzustki i zaburzenie pracy dróg
żółciowych,
B . ostra niedrożność mechaniczna, martwica zawartości
worka przepuklinowego i zapalenie otrzewnej,
C . wzmożona
perystaltyka
jelit
w
obrębie
worka
przepuklinowego,
D . krwawienie do wewnątrz worka przepuklinowego.
Zadanie 37.
U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną,
przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:
A . podskórnych,
B . dożylnych,
C . domięśniowych,
D . śródskórnych.
Zadanie 38.
A b y zminimalizować ryzyko zakażenia, przedoperacyjne strzyżenie
skóry najkorzystniej jest wykonać:
A . w dniu operacji,
B . 12 h przed zabiegiem,
C . bezpośrednio przed zabiegiem,
D . w przeddzień operacji.
Zadanie 39.
Przyczyną znacznego stopnia zaburzeń hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u noworodka, jest utrata krwi w ilości
około:
A . 30 ml,
B . 50 ml,
C . 100 ml,
D . 150 ml.
Zadanie 40.
Wrodzone wady serca o charakterze siniczym, wymagające
interwencji chirurgicznej w celu skorygowania wady, to:
A . ubytek przegrody międzykomorowej, przetrwały przewód
tętniczy,
B . ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, koarktacja
aorty,
C . tetralogia
Fallota,
przełożenie
wielkich
pni
tętniczych,
D . atrezja (zarośnięcie) zastawki trójdzielnej, wypadanie
płatka zastawki trójdzielnej.
Zadanie 41.
Które wyniki badań laboratoryjnych o zwiększonych wartościach
są typowe dla żółtaczki mechanicznej?
A . cholesterol, fosfataza zasadowa, bilirubina,
B . AlAT, AspAT, próba tymolowa,
C . elektroforeza, urobilinogen w moczu,
D . antygen HBs, żelazo.
Zadanie 42.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu n a postać wstrząsu
jest:
A . zastosowanie antybiotyków
o szerokim spektrum
działania,
B . właściwa terapia płynowa, która m a n a celu przywrócenie
objętości
śródnaczyniowej
i
prawidłowej
perfuzji
tkankowej,
C . zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie poziomu elektrolitów, glukozy, mocznika,
kreatyniny we krwi.
Zadanie 43.
W e wczesnym okresie pooperacyjnym opieka pielęgniarska powinna
mieć n a celu zapobieganie hipoksji i hiperkapnii, które mogą
wynikać z:
A . zaburzeń
wodnoelektrolitowych
związanych
z
patomechanizmem choroby,
B . odwodnienia z powodu wymiotów i stosowania diety
ścisłej,
C . hipowentylacji lub niedrożności dróg oddechowych,
D . zmniejszenia objętości krwi krążącej i objętości
wyrzutowej serca oraz niedostatecznego ukrwienia
tkanek.
Zadanie 44.
W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:
A . ochłodzić miejsce oparzone lodem,
B . płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,
C . zebrać dokładny wywiad n a temat środka chemicznego,
który spowodował uraz,
D . osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.
Zadanie 45.
Objawami związanymi z napełnianiem pęcherza moczowego w
łagodnym rozroście gruczołu krokowego, są między innymi:
A . trudności w rozpoczęciu mikcji, zwężenie strumienia
moczu, wydłużenie czasu mikcji,
B . przerywany strumień moczu, oddawanie moczu kroplami,
uczucie niecałkowitego opróżniania pęcherza moczowego,
C . częstomocz dzienny i nocny, uczucie gwałtownego parcia
na pęcherz, pieczenie w trakcie oddawania moczu,
D . okresowe trudności w powstrzymaniu mikcji, wydłużenie
czasu mikcji, oddawanie moczu kroplami.
Zadanie 46.
Przeciwwskazaniem do panendoskopii NIE jest/NIE są:
A . podejrzenie perforacji w górnym odcinku
pokarmowego,
B . krwawe wymioty,
C . brak współpracy ze strony chorego,
D . niestabilna choroba wieńcowa.
przewodu
Zadanie 47.
D o powikłań długotrwałego utrzymywania cewnika, należy
zaliczyć:
A . objawowe zakażenia układu moczowego, zwężenie cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,
B . odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki strumień moczu, ustawiczne krwawienia z dróg
moczowych, nietrzymanie moczu,
D . zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.
Zadanie 48.
Objawy takie jak: obrzęki, podwyższone OCŻ, zaczerwienienie
skóry, zwiększona ciepłota ciała, pragnienie, zaburzenia
świadomości, senność, hipernatremia, świadczą o:
A . przewodnieniu hipotonicznym,
B . przewodnieniu izotonicznym,
C . przewodnieniu hipertonicznym,
D . odwodnieniu hipertonicznym.
Zadanie 49.
"Dumping syndrome" występuje u pacjentów:
A . po zabiegach operacyjnych w obrębie żołądka,
B . cierpiących z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego i/lub
dróg żółciowych,
C . po operacji na jelicie cienkim,
D . chorujących na zapalenie błony śluzowej żołądka.
Zadanie 50.
W celu zmniejszenia ryzyka powikłań metabolicznych u chorych
żywionych pozajelitowo pielęgniarka powinna:
A . kontrolować zawartość worka w kierunku zmętnienia,
odbarwienia, precypitacji,
B . stale monitorować parametry życiowe, oceniać stan
świadomości, prowadzić dobowy bilans płynów, pobierać
krew na badania biochemiczne,
C . kontrolować położenie zgłębnika bezpośrednio p o
założeniu i przed każdym karmieniem,
D . przestrzegać zasad aseptyki przy każdej obsłudze
dostępu do żyły.
Zadanie 51.
Dysuria, jest to:
A . wielomocz,
B . skąpomocz,
C . częstomocz,
D . utrudnione oddawanie moczu.
Zadanie 52.
W której dobie pooperacyjnej ból pooperacyjny m a największe
natężenie?
A . drugiej,
B . trzeciej,
C . zerowej,
D . pierwszej.
Zadanie 53.
Przy zastosowaniu skali reaktywności Glasgow (GSC), pacjent
znajduje się w śpiączce umiarkowanej, jeśli jego stan zostanie
określony na:
A . 13-15 punktów,
B . 9-12 punktów,
C . 5-8 punktów,
D . 3-4 punktów.
Zadanie 54.
Który z objawów raka przełyku wskazuje na dalekie zaawansowanie
nowotworu:
A . dysfagia,
B . wymioty,
C . zmniejszenie masy ciała,
D . chrypka.
Zadanie 55.
Rokowanie w oparzeniach zdecydowanie pogarsza:
A . opóźnienie chłodzenia rany oparzeniowej,
B . ostrożne prowadzenie resuscytacji płynowej,
C . współistnienie urazu wziewnego,
D . istnienie
oparzeń
o
różnym
stopniu
wywołanych czynnikiem mieszanym.
ciężkości,
Zadanie 56.
Zagrożenie zakażenia wirusem HIV zależy od:
A . stanu układu immunologicznego osoby zarażonej, ilości
materiału zakaźnego, upływu czasu od wniknięcia wirusa,
B . ilości
materiału
zakaźnego,
wadliwego
układu
immunologicznego, wrażliwości na zakażenie,
C . zakaźności
szczepu
wirusa,
stanu
układu
immunologicznego osoby narażonej, ilości materiału
zakaźnego,
D . potencjalnej zakaźności osoby zarażonej, upływu c o
najmniej 6 miesięcy o d zarażenia, wadliwego układu
immunologicznego zarażonego i osoby narażonej.
Zadanie 57.
Obserwując
pacjenta
po
zabiegu
PCNL
(przezskórna
nefrolitotrypsja),
należy
zwrócić
uwagę
na
nasilenie
krwawienia, z:
A . przetoki nerkowej,
B . dróg rodnych,
C . przewodu pokarmowego,
D . przetoki nadłonowej.
Zadanie 58.
Synergiczny system zaopatrzenia stomii składa się z:
A . worka z przymocowanym przylepcem,
B . płytki z pierścieniem i worka,
C . płytki i worka z określoną średnicą,
D . płytki bez pierścienia i worka.
Zadanie 59.
Złamanie dalszej nasady kości promieniowej, nosi nazwę typu:
A . Smitha,
B . Sudecka,
C . Collesa,
D . awulsyjnego.
Zadanie 60.
Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla:
A . pacjenta w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B . pacjenta z ograniczoną aktywnością ruchową lub
unieruchomionego,
C . pacjenta ze schorzeniami układu oddechowego,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 61.
Sposoby wytwarzania przepływu podczas stałego płukania pęcherza
moczowego (najczęściej po wyłuszczeniu gruczolaka stercza), to:
A . dwubieżny cewnik Foleya,
B . dwa cewniki: w przetoce nadłonowej i w cewce moczowej,
C . cewnik moczowodowy podwójnie zagięty (pig-tail),
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 62.
Pacjent z e zdiagnozowaną kamicą odlewową nerki m a wytworzoną
przetokę nerkową. Chory będzie miał wykonywany zabieg PCNL
(przezskórna nefrolitotrypsja). Chory powinien być przygotowany
do zabiegu tak, jak do:
A . znieczulenia miejscowego,
B . ESWL,
C . operacji na otwartej nerce,
D . TURP.
Zadanie 63.
Po wykonanej gastrektomii u pacjentów występują niedobory:
A . witaminy B12, witaminy K, magnezu, wapnia,
B . witaminy K, kwasu foliowego, żelaza,
C . witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, magnezu,
D . witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, żelaza.
Zadanie 64.
U dziecka z chorobą Hirschsprunga, najczęściej jest wyłaniana:
A . przetoka,
B . urostomia,
C . illeostomia,
D . kolostomia (przetoka kałowa).
Zadanie 65.
Najczęściej występującym zakażeniem szpitalnym jest zakażenie:
A . miejsca operowanego (ZMO),
B . układu oddechowego,
C . układu moczowego,
D . krwi lub szpiku (bakteriemie i posocznice).
Zadanie 66.
Pacjent, u którego rozpoznano achalazję wpustu (kurcz wpustu)
powinien stosować się do podanych niżej zaleceń, z wyjątkiem:
A . spożywania pokarmów suchych,
B . spożywania pokarmów w pozycji stojącej,
C . popijania w czasie jedzenia,
D . dokładnego żucia pokarmów.
Zadanie 67.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:
A . utrzymywać ręki, n a której wytworzona jest przetoka w
elewacji,
B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,
C . sprawdzać przepływu krwi przez przetokę (przez
wyczuwanie wibracji w miejscu wytworzonej przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),
D . poruszać ręką i wykonywać prostych czynności np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.
Zadanie 68.
Wczesny zabieg operacyjny przepukliny oponowo-rdzeniowej w
okolicy lędźwiowo-krzyżowej ( w ciągu pierwszych 4 8 godzin
życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:
A . infekcją ośrodkowego układu nerwowego,
B . rozwojem małogłowia,
C . wystąpieniem zniekształceń kończyn dolnych,
D . zaburzeniami oddawania moczu.
Zadanie 69.
Czynniki, które wpływają n a łagodny rozrost gruczołu krokowego
(BPH), to:
A . wiek poniżej 50 roku życia, kamica moczowa,
B . wiek powyżej 6 5 roku życia, czynność hormonalna jąder
warunkująca odpowiednie stężenie testosteronu,
C . kamica moczowa, skąpomocz,
D . dieta z dużą zawartością wapnia, szczawianów i puryn.
Zadanie 70.
Niedokrwienie trzewne występujące we wstrząsie może powodować:
A . zaburzenia perystaltyki jelit, zmiany krwotoczne błony
śluzowej przewodu pokarmowego, ostre zapalenie
trzustki,
B . przyspieszenie skurczów serca, niedokrwienie mięśnia
sercowego, zaburzenia rytmu serca,
C . zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego,
D . zmniejszoną wymianę tlenu między krwią włośniczkową a
światłem pęcherzyków płucnych, hiperwentylację.
Zadanie 71.
Odma prężna związana jest z następującymi czynnikami:
A . tchawica przemieszcza się na stronę urazu,
B . po stronie urazu stwierdza się głuchy odgłos,
C . leczenie polega n a dekompresji przez nakłucie i
pozostawienie drenu,
D . leczenie polega n a sztucznej wentylacji i intensywnej
terapii oddechowej.
Zadanie 72.
D o czynników ryzyka powodujących powstanie kamicy moczowej,
należą:
A . zaburzenia metaboliczne prowadzące d o zwiększonego
wydalania z moczem: wapnia, szczawianów, kwasu
moczowego, cystyn,
B . przeszkoda w odpływie moczu i zakażenie dróg moczowych
bakteriami,
C . ograniczenie podaży płynów lub nadmierna ich utrata,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 73.
Postępowanie przedoperacyjne
u dziecka
z przepukliną
oponowo-rdzeniową, polega na:
A . prawidłowym ułożeniu dziecka, w łóżeczku, nakarmieniu
przez sondę, podaniu płynów drogą dożylną,
B . jałowym zaopatrzeniu obnażonego rdzenia kręgowego,
ogrzaniu dziecka, założeniu dostępu d o żyły, wyrównaniu
zaburzeń metabolicznych i jonowych, antybiotykoterapii,
C . przygotowaniu pola operacyjnego, kąpieli noworodka,
podaniu mieszanek, założeniu dojścia centralnego d o
żyły podobojczykowej,
D . uzyskaniu zgody o d rodziców n a zabieg operacyjny,
rozmowie z rodzicami, monitorowaniu podstawowych
parametrów życiowych.
Zadanie 74.
Obraz kliniczny uszkodzenia rdzenia kręgowego zależy o d
wysokości uszkodzenia. Uszkodzenie rdzenia w odcinku szyjnym,
na wysokości C5 charakteryzuje:
A . porażenie przepony i czterech kończyn, chory nie może
oddać moczu i bezwiednie oddaje stolec,
B . zachowany oddech przeponowy, występuje porażenie
czuciowe i ruchowe wszystkich kończyn i dodatkowych
mięśni oddechowych,
C . porażenie tułowia i kończyn dolnych, pęcherza i odbytu,
D . wiotkie porażenie kończyn dolnych, pęcherza i odbytu.
Zadanie 75.
Pielęgnując noworodka p o operacji z powodu niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:
A . utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B . prowadzić bilans płynów,
C . rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D . często zmieniać woreczki stomijne.
Zadanie 76.
Do
charakterystycznych
objawów
wzmożonego
ciśnienia
śródczaszkowego należą następujące objawy:
A . bóle głowy, wymioty, podwyższone ciśnienie tętnicze
krwi, tachykardia, hipertermia,
B . zawroty głowy, nudności, obniżone ciśnienie tętnicze
krwi, bradykardia, hipotermia,
C . bóle głowy, wymioty, podwyższone ciśnienie tętnicze
krwi, bradykardia, hipertermia,
D . nudności,
obniżone
ciśnienie
tętnicze
krwi,
bradykardia, hipotermia.
Zadanie 77.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:
A . ruchów oddechowych klatki piersiowej i nadbrzusza oraz
wysłuchiwania i wyczuwania n a policzku ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,
B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i wyczuwania
n a policzku ratownika przepływu powietrza przez nos i
usta poszkodowanego,
C . ruchów oddechowych klatki piersiowej i nadbrzusza oraz
ułożenia ratowanego n a boku z głową umieszczoną, aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,
D . ruchów paradoksalnych klatki piersiowej i uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.
Zadanie 78.
Prawidłowe ułożenie chorego, który miał wykonaną koronarografię
i angioplastykę wieńcową, to:
A . pozycja siedząca z lekko opuszczonymi kończynami,
B . pozycja leżąca z wyprostowaną kończyną dolną, opatrunek
uciskowy na 24 h,
C . pozycja leżąca z kończyną dolną zgiętą w kolanie pod
kątem 90 stopni, opatrunek uciskowy na 24 h,
D . pozycja leżąca z lekko uniesionymi kończynami.
Zadanie 79.
D o wtórnych następstw niedożywienia, spośród wymienionych,
należy/ą:
A . osłabienie
siły
mięśniowej
i
sprawności
psychomotorycznej,
B . zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
C . zaburzenia gojenia się ran,
D . uopśledzenie odporności.
Zadanie 80.
Przyczyną wystąpienia u chorego powikłania w postaci wpadnięcia
stomii, czyli tzw. stomii wklęsłej, jest:
A . znaczne zwiększenie masy ciała,
B . podnoszenie ciężkich przedmiotów,
C . stosowanie sprzętu stomijnego nie zapewniającego
szczelności,
D . nieodpowiednia pielęgnacja skóry wokół stomii
Zadanie 81.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:
A . prawa komora serca,
B . zakrzepica żyły miednicy małej,
C . zakrzepica żył kończyn górnych,
D . zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.
Zadanie 82.
Niepokojącą objętością krwi pojawiającą się w ciągu godziny w
drenażu p o zabiegu torakochirurgicznym i zmuszającą lekarzy d o
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:
A . 250 ml,
B . 200 ml,
C . 150 ml,
D . 100 ml.
Zadanie 83.
Operacyjne zamknięcie kolostomii u dziecka p o zabiegu
odtwórczym odbytu poprzedza poszerzanie wytworzonego odbytu,
przez okres:
A . kilku dni,
B . jednego tygodnia,
C . dwóch tygodni,
D . 1-3 miesięcy.
Zadanie 84.
D o najczęstszych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki
należą:
A . zwiększenie ilości wydzielanego moczu, dyskomfort i ból
w okolicy lędźwiowej, obniżenie ciśnienia tętniczego
krwi,
B . zmniejszenie ilości wydzielanego moczu, powiększenie i
bolesność przeszczepu, złe samopoczucie, gorączka,
podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
C . stała ilość wydzielanego moczu, krwiomocz, obniżenie
temperatury
ciała,
apatia,
obniżenie
ciśnienia
tętniczego krwi,
D . wydzielanie moczu z zawartością krwi, bóle i
powiększenie obwodu brzucha, niestabilne ciśnienie
tętnicze krwi, podwyższenie temperatura ciała.
Zadanie 85.
W przygotowaniu przedoperacyjnym niemowlęcia z wrodzonym
przerostowym zwężeniu odźwiernika, istotne jest:
A . podanie środków przeczyszczających,
B . odbarczanie przewodu pokarmowego przez cztery kolejne
dni,
C . wyrównanie
zaburzeń
wodno-elektrolitowych
i
kwasowo-zasadowych,
D . poprawa stanu odżywienia.
Zadanie 86.
Istotnym problemem u chorych p o zabiegu pomostowania tętnic
wieńcowych, tzw. b y - passy wieńcowe (CABG), jest krwawienie
pooperacyjne spowodowane nadmiarem heparyny. Neutralizuje się
jej działanie za pomocą:
A . siarczanu protaminy,
B . witaminy K,
C . koncentratu krwinek płytkowych,
D . mrożonego osocza.
Zadanie 87.
Najbardziej charakterystycznym objawem dla stłuczenia pnia
mózgu jest:
A . bradykardia,
B . hipotermia,
C . obniżenie napięcia mięśniowego,
D . tachypnoe.
Zadanie 88.
Wprowadzenie i utrzymywanie cewnika w żyle głównej zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:
A . egzogennych,
B . zakrzepowo-zatorowych,
C . endogennych,
D . nieswoistych.
Zadanie 89.
Wadą rozwojową wymagającą leczenia operacyjnego w krótkim
czasie po urodzeniu, nie jest:
A . niedrożność dwunastnicy,
B . przepuklina pępowinowa,
C . ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD),
D . przełożenie wielkich pni tętniczych TGA.
Zadanie 90.
We wrodzonej niedrożności dwunastnicy:
A . u noworodka zawsze występuje brak oddania smółki,
B . brzuch noworodka jest mały lub zapadnięty,
C . u noworodka zawsze następuje nasilenie żółtaczki
fizjologicznej,
D . u matki w czasie ciąży często występuje małowodzie.
Zadanie
Pacjent
ułożony
A.
B.
C.
91.
z założonym drenażem opłucnowym, powinien zostać
w pozycji:
płaskiej na wznak,
z uniesieniem głowy o około 30˚, na zdrowym boku,
półsiedzącej z umieszczeniem zestawu około 1 m poniżej
poziomu klatki piersiowej,
D . siedzącej z umieszczeniem zestawu około 3 0 c m poniżej
poziomu klatki piersiowej.
Zadanie 92.
Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:
A . cukrzyca typu II,
B . zakażenia uogólnione,
C . zakrzepowe zapalenie żył,
D . choroby serca.
Zadanie 93.
W odniesieniu d o leczenia przeciwbólowego p o zabiegu
operacyjnym starszych chorych, prawdziwe jest stwierdzenie:
A . zalecane jest stosowanie morfiny i barbituranów w celu
ułatwienia odpoczynku,
B . w starszym wieku charakterystyczne jest zwiększenie
odczuwania bólu,
C . wrażliwość n a leki przeciwbólowe obniża się i skraca
ich czas działania,
D . zaleca się regularne stosowanie małych dawek leków
przeciwbólowych, unikanie morfiny i barbituranów.
Zadanie 94.
Florę bakteryjną zakażenia moczowego stanowią przede wszystkim
liczne pałeczki Gram-ujemne stale obecne w jelicie grubym, w
tym zwłaszcza:
A . Candida albicans,
B . Escherichia coli,
C . Cytomegalovirus,
D . Trichomonas.
Zadanie 95.
Natychmiastowe postępowanie w powikłaniu potransfuzyjnym p o
podaniu krwi niezgodnej w układzie AB0 polega na:
A . okresowym przerwaniu przetoczenia, zmianie miejsca
dostępu dożylnego, powiadomieniu przełożonego,
B . przerwaniu przetoczenia, zachowaniu dostępu dożylnego,
podłączeniu choremu NaCl 0,9%, powiadomieniu lekarza
dyżurnego i pracowni serologicznej,
C . sprawdzeniu danych pacjenta, przerwaniu przetoczenia,
usunięciu dostępu dożylnego,
D . przepłukaniu dostępu dożylnego NaCl 0,9%, zwolnieniu
przepływu transfuzji.
Zadanie 96.
Pacjent 50-letni z ustabilizowanym nadciśnieniem tętniczym,
regularnie
przyjmujący
leki,
przygotowywany
do
cholecystectomii, zostanie zakwalifikowany w g skali ASA d o
kategorii:
A. I ,
B. II,
C . III,
D. IV.
Zadanie 97.
Leczenie wrodzonej przepukliny przeponowej, polega na:
A . natychmiastowym wykonaniu zabiegu operacyjnego z
dostępu przezbrzusznego,
B . stabilizacji układu oddechowego i krążenia i wykonaniu
zabiegu operacyjnego w trybie odroczonym,
C . wyrównaniu gospodarki wodno-elektrolitowej i wykonaniu
zabiegu operacyjnego,
D . natychmiastowym
zabiegu
operacyjnym
metodą
rekonstrukcji przepony.
Zadanie 98.
Hipokaliemia może prowadzić do:
A . bradykardii, zatrzymania akcji serca,
B . zwiększonej
pobudliwości
nerwowomięśniowej,
zmniejszonej kurczliwości mięśnia sercowego,
C . tachykardii,
zaburzenia
rytmu
serca,
osłabienia
perystaltyki jelit,
D . wymiotów,
zaparć,
osłabienia
siły
mięśniowej,
odwodnienia i niewydolności krążenia.
Zadanie 99.
Założenie cewnika d o pęcherza moczowego przed operacją, jest
zalecane, gdy:
A . istnieje konieczność monitorowania diurezy w okresie
okołooperacyjnym,
B . przewiduje się możliwość wystąpienia zaburzeń mikcji w
okresie pooperacyjnym,
C . rozciągnięcie pęcherza moczowego utrudnia dostęp d o
miednicy np. podczas resekcji brzuszno-odbytniczej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 100.
W którym kwadrancie piersi najczęściej umiejscowiony jest guz?
A . górnym, zewnętrznym,
B . górnym, wewnętrznym,
C . w obu tych kwadrantach występuje w równych ilościach,
D . dolnym, zewnętrznym.
Zadanie 101.
Aktualne wytyczne resuscytacji dotyczące dzieci starszych
zalecają:
A . stosowanie uciśnięć klatki piersiowej z a pomocą dwóch
palców,
B . częstotliwość
uciśnięć
klatki
piersiowej
powinna
wynosić co najmniej 100/min i nie więcej niż 120/min,
C . n i e należy doprowadzać d o całkowitej relaksacji klatki
piersiowej po fazie uciśnięcia,
D . głębokość uciśnięć klatki piersiowej powinna wynosić
1 / 2 wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej (ok. 3
cm).
Zadanie 102.
Najkorzystniejszym okresem do wymiany worków urostomijnych, są
godziny:
A . popołudniowe, po spożyciu posiłku i krótkim odpoczynku,
B . wieczorne, przed udaniem się na spoczynek,
C . poranne, przed przyjęciem płynów, kiedy przetoka jest
mniej aktywna,
D . poranne, po spożyciu posiłku i krótkim spacerze.
Zadanie 103.
W okresie niemowlęcym zespół ostrego
najczęściej:
A . zapalenie wyrostka robaczkowego,
B . wgłobienie jelitowe,
C . martwicze zapalenie jelit,
D . powikłania uchyłku Meckla.
brzucha
powoduje
Zadanie 104.
Opatrunkiem, który można zastosować w ramach profilaktyki w
miejscu narażonym na ucisk i tarcia jest:
A . opatrunek alginianowy,
B . półprzepuszczalna błona poliuretanowa,
C . sterylny opatrunek hydrożelowy,
D . opatrunek hydrokoloidowy.
Zadanie 105.
Najczęstszymi przyczynami powstawania złogów w kamicy
wapniowej, są między innymi:
A . zakażenia układu moczowego, dna, przewlekłe biegunki,
B . wrodzona cystynuria, dieta wysokobiałkowa, wymioty,
C . nadczynność przytarczyc, nerkowa kwasica cewkowa,
zespół unieruchomienia,
D . choroba nowotworowa, przedawkowanie witaminy D, choroba
Lesha - Nyhana.
Zadanie 106.
Jedną jednostkę krwi pełnej lub koncentrat krwinek czerwonych
należy przetoczyć w czasie nie dłuższym niż:
A . 30 minut,
B . 1 godzinę,
C . 2 godziny,
D . 4 godziny.
Zadanie 107.
We wstrząsie anafilaktycznym uczestniczą swoiste przeciwciała:
A . IgA,
B . IgE,
C . IgM,
D . IgG.
Zadanie 108.
Podczas badania objętości i pojemności płuc u chorego z
podejrzeniem nowotworu płuca, może wystąpić niebezpieczeństwo
reakcji:
A . uczuleniowej,
B . endotermicznej,
C . kompensacyjnej,
D . skurczowej oskrzeli.
Zadanie 109.
Pielęgniarka w opiece pooperacyjnej nad pacjentem p o
elektroresekcji guza prostaty, oprócz standardowej obserwacji
niepokojących objawów z e strony układu moczowego, powinna
zwrócić szczególną uwagę n a czynność serca, z e względu n a
możliwość wystąpienia:
A . hiponatremii,
B . hiperkaliemii,
C . hipokaliemii,
D . hipernatremii.
Zadanie 110.
Jakie objawy obejmuje Pentalogia Murphyego?
A . bóle
w
śródbrzuszu,
zaparte
stolce,
obniżoną
temperaturę ciała, prawidłową leukocytozę,
B . b ó l w okolicy serca, nadciśnienie tętnicze krwi, bóle w
klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG,
C . b ó l w nadbrzuszu, nudności, wymioty, miejscową
bolesność uciskową, gorączkę, leukocytozę,
D . b ó l pęcherza moczowego, częstomocz, bakterie w moczu,
obrzęk okolicy ujścia cewki moczowej, przyspieszone
tętno.
Zadanie 111.
Największej utraty krwi w przypadku złamań kości, należy się
spodziewać w złamaniu:
A . kilku kręgów i żeber,
B . kości udowej,
C . obu kości przedramienia,
D . miednicy.
Zadanie 112.
U pacjenta p o zabiegu ortopedycznym w wyniku wystąpienia
wysokiej gorączki, należy niezwłocznie:
A . zastosować środki chłodzące i tlen oraz podawać środki
p/gorączkowe,
B . dokonać kontroli rany operacyjnej przez wycięte
"okienko",
C . podawać d o picia zwiększoną ilość płynów o temperaturze
pokojowej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 113.
W przypadku podejrzenia złamania miednicy wskazany jest szybki
transport do specjalistycznego ośrodka medycznego:
A . w pozycji leżącej n a plecach z nogami wyprostowanymi w
stawach biodrowych i kolanowych,
B . w pozycji leżącej n a plecach z lekko zgiętymi stawami
biodrowymi i kolanowymi,
C . w czasie transportu wskazane jest podanie morfiny w
celu zwalczania bólu,
D . w celu leczenia operacyjnego złamania.
Zadanie 114.
Rozszerzenie zastoinowe żył szyjnych jest charakterystyczne dla
odmy:
A . zamkniętej,
B . otwartej,
C . zastawkowej,
D . zamkniętej i otwartej.
Zadanie 115.
U chorych odżywianych dojelitowo z obniżoną odpornością,
stosuje się diety wzbogacone w:
A . argininę i/lub glutaminę, kwasy tłuszczowe, kwas
rybonukleinowy,
B . oligosacharydy i polisacharydy,
C . białko, cukry proste i/lub glukozę,
D . odpowiedź A i B jest prawidłowa.
Zadanie 116.
Pacjent p o zabiegu operacyjnym przeprowadzonym w znieczuleniu
zewnątrzoponowym powinien przyjąć pozycję:
A . płaską z głową uniesioną pod kątem 45˚ - 60˚,
B . półwysoką, na grzbiecie,
C . płaską z głową uniesioną pod kątem 30˚,
D . płaską z głową odgiętą ku tyłowi.
Zadanie 117.
D o ogólnych zasad pielęgnacji skóry p o przebytej operacji
piersi, należy:
A . kąpiel w temperaturze wody d o 38˚C, nie przekraczająca
10-15 minut,
B . naprzemienne stosowanie ciepła i zimna pod natryskiem,
tzw. hartowanie skóry,
C . masowanie tłustym kremem okolicy operowanej 2-3 razy
dziennie przez 10-15 minut,
D . stosowanie chemicznych środków d o depilacji dołu
pachowego strony operowanej i unikania mechanicznego
golenia tej okolicy.
Zadanie 118.
Zalecaną grupą opatrunków w leczeniu miejscowym rany
oparzeniowej,
w
przypadku
kolonizacji
bakteryjnej,
są
opatrunki:
A . hydrowłókniste,
B . hydrożelowe,
C . zawierające srebro,
D . siatkowe.
Zadanie 119.
W zespole Pierre-Robina u noworodka, występuje:
A . niedorozwój żuchwy, z przemieszczeniem ku przodowi,
B . rozszczep wargi i podniebienia twardego,
C . trudność w ssaniu i połykaniu,
D . niedorozwój nozdrzy tylnych.
Zadanie 120.
W złamaniu niestabilnym kręgosłupa szyjnego:
A . stosuje się unieruchomienie kręgosłupa z a pomocą
wyciągu przymocowanego do czaszki klamrą Crutchfielda,
B . stosuje się kołnierze szyjne wykonane indywidualnie dla
każdego chorego,
C . najważniejsze
jest
leczenie
przeciwbólowe
i
rozluźniające mięśnie,
D . unieruchomienie
utrzymuje
się
do
ustąpienia
dolegliwości.
Zadanie 121.
16-letnia dziewczyna została przyjęta n a oddział z powodu
połknięcia ciała obcego
- igły. Badanie radiologiczne
potwierdziło, ż e przedmiot znajduje się w jelicie. Pielęgniarka
opiekująca się pacjentką może:
A . podać środki przeczyszczające,
B . wykonać enemę,
C . obserwować czy nie występują objawy kliniczne
świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany przewodu
pokarmowego,
D . poprosić aby pacjentka codziennie zgłaszała się n a
badanie kontrolne do szpitala.
Zadanie 122.
W ostrej niedrożności mechanicznej bóle brzucha mają charakter
napadowy. I m niżej położona jest przeszkoda, tym przerwy między
bólami, są:
A . krótsze,
B . dłuższe,
C . nie ma przerw, bóle są stałe,
D . nie ma to znaczenia.
Zadanie 123.
Leczenie ropniaka opłucnej, np. w przebiegu ropnia płuc, oprócz
farmakoterapii, opiera się na zastosowaniu:
A . drenażu biernego,
B . drenażu ssącego,
C . nakłucia opłucnej,
D . drenażu ułożeniowego.
Zadanie 124.
D o kliniki kardiochirurgii trafił 62-letni mężczyzna z
podejrzeniem tętniaka rozwarstwiającego aorty. Dominujący objaw
kliniczny, to:
A . duszność spoczynkowa,
B . nagły, bardzo silny, piekący ból w klatce piersiowej
szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C . migotanie przedsionków,
D . duszność wysiłkowa.
Zadanie 125.
P o założeniu drenu d o jamy opłucnej podłączamy g o d o drenażu
ssącego o sile ssania 15-20 c m słupa wody. Jeżeli mimo tego
płuco nie rozpręża się, siłę ssania możemy zwiększyć do:
A . 25 cm słupa wody,
B . 30 cm słupa wody,
C . 35 cm słupa wody,
D . 40 cm słupa wody.
Zadanie 126.
Wysoka temperatura z dreszczami, nudności i wymioty,
tachykardia i przyspieszenie oddechu, mogą wskazywać na:
A . wstrząs anafilaktyczny,
B . wstrząs septyczny,
C . wstrząs kardiogenny,
D . wstrząs hipowolemiczny.
Zadanie 127.
Podawanie białka lub źródeł białka, energii, elektrolitów,
witamin, pierwiastków śladowych i wody do przewodu pokarmowego
z wykorzystaniem drogi podaży innej niż doustna, nazywamy
żywieniem:
A . klinicznym,
B . parenteralnym,
C . pozajelitowym,
D . enteralnym.
Zadanie 128.
Najczęstszą przyczyną konwersji głębokości oparzenia, jest:
A . zakażenie rany oparzeniowej,
B . wychłodzenie chorego,
C . leczenie chirurgiczne oparzenia,
D . uraz wziewny.
Zadanie 129.
Jeżeli u chorego z założonym wyciągiem n a kończynę dolną
obciążniki powodują zsuwanie się w dół łóżka, należy zadbać o
prawidłowy przeciwwyciąg poprzez:
A . usunięcie takiej ilości obciążników, aby pacjent nie
zsuwał się,
B . uniesienie nożnej części łóżka poprzez podłożenie
odpowiednich podkładek,
C . przymocowanie szerokim pasem tułowia pacjenta do łóżka,
D . zastosowanie stałej blokady linki wyciągu.
Zadanie 130.
Drętwienie i mrowienie stopy w opatrunku gipsowym, wskazuje na:
A . zaburzenia gospodarki wapniowej,
B . ucisk i porażenie nerwu strzałkowego,
C . ucisk i porażenie nerwu promieniowego,
D . ucisk i porażenie nerwu udowego.
Zadanie 131.
Pacjenci w starszym wieku w większym stopniu s ą narażeni n a
wystąpienie pozabiegowych powikłań:
A . krążeniowych,
B . płucnych,
C . neurologicznych,
D . ze strony rany pooperacyjnej.
Zadanie 132.
W leczeniu hipokaliemii, nie należy przetaczać roztworów KCL d o
żyły obwodowej o stężeniu:
A . >40 mmol/500 ml,
B . >20 mmol/500 ml,
C . >60 mmol/500 ml,
D . >50 mmol/500 ml.
Zadanie 133.
Zapobiegając powstawaniu przykurczy u dziecka oparzonego,
należy:
A . zachęcać dziecko d o wykonywania wczesnych ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),
B . unieruchamić dziecko tak, aby powstrzymać j e o d
dotykania powierzchni oparzenia,
C . unieruchomić okolicę oparzoną tak, aby zmniejszyć
dolegliwości bólowe,
D . dbać o utrzymanie w czystości sali, w której dziecko
przebywa.
Zadanie 134.
Nadmierna ilość śliny u noworodka, świadczy o:
A . wrodzonym zarośnięciu przełyku,
B . wodogłowiu,
C . martwiczym zapaleniu jelit,
D . wgłobieniu jelit.
Zadanie 135.
Litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWL) t o jedna
z endourologicznych metod kruszenia kamieni w układzie
moczowym. Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o wykonania tego
zabiegu, jest/są:
A . zaburzenia rytmu serca,
B . zapalenie cewki moczowej,
C . niekontrolowana koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia),
D . nadciśnienie tętnicze.
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 031616
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym
narzędziem oraz przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji n a
krew, okresowo, nie rzadziej niż:
A . jeden raz w roku,
B . raz na dwa lata,
C . raz na cztery lata,
D . raz na pięć lat.
Zadanie 2.
Szkarlatyna jest chorobą zakaźną, której rezerwuarem jest
człowiek. Źródłem zarażenia może być:
A . chory na płonicę człowiek,
B . zdrowy nosiciel,
C . chory na błonicę człowiek,
D . poprawne odpowiedzi A i B.
Zadanie 3.
W szpitalu główne kierunki monitorowania bieżącej sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:
A . epidemiologiczne,
B . kliniczne,
C . laboratoryjne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 4.
D o okołooperacyjnego zapalenia płuc dochodzi w wyniku sekwencji
zdarzeń, które można podzielić n a różne rodzaje mechanizmów.
Mechanizm inhalacyjny jest związany z:
A . wniknięciem czynnika zakaźnego przeniesionego z e
sprzętu anestezjologicznego oraz przez personel,
B . przedostaniem się do dolnych dróg oddechowych materiału
kolonizującego żołądek lub jamę ustno-gardłową,
C . przeniesieniem zakażenia drogą krwi,
D . wniknięciem czynnika zakaźnego podczas wypadku, urazu.
Zadanie 5.
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu E szerzy się drogą:
A . krwi,
B . pokarmową,
C . seksualną,
D . żadną z wyżej wymienionych.
Zadanie 6.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:
A . kilka minut,
B . kilka godzin,
C . co najmniej 1 tydzień,
D . nieokreślony czas.
Zadanie 7.
Szczyt epidemii to:
A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,
B . formalne uznanie określonego terenu z a teren objęty
epidemią,
C . epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej liczby zachorowań w czasie
epidemii.
Zadanie 8.
Wirus zapalenia wątroby typu C jest wirusem:
A . DNA należącym do rodziny Picornaviridae,
B . DNA należącym do rodziny Hepadnaviridae,
C . RNA należącym do rodziny Flaviviridae,
D . RNA należącym do rodziny Picornaviridae.
Zadanie 9.
Chorobotwórcze szczepy Salmonella
zakażenia:
A . salmonelozy,
B . dur brzuszny,
C . bakteriemię i posocznicę,
D . wszystkie wyżej wymienione.
powodują
następujące
Zadanie 10.
Z wtórnym zakażeniem krwi mamy do czynienia, jeżeli:
A . występuje zakażenie uogólnione związane z cewnikiem
naczyniowym,
B . występuje zakażenie miejscowe związane z cewnikiem
naczyniowym,
C . źródłem zakażenia krwi jest drobnoustrój pochodzący z
innego miejsca zakażenia występującego w ustroju,
D . jeżeli nie znaleziono źródła zakażenia.
Zadanie 11.
Opracowanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i
farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu należy d o
zadań:
A . członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B . członków komitetu terapeutycznego,
C . kierowników podmiotów leczniczych,
D . członków komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.
Zadanie 12.
Reutylizowanego dializatora NIE można użyć u chorego:
A . dializowanego powyżej 1 roku,
B . z zakażeniem HBV,
C . z infekcją kataralną,
D . dziecka.
Zadanie 13.
D o najważniejszych czynników ryzyka zakażenia laseczką
beztlenową Clostridium difficile należą:
A . spożywanie drobiu, jaj nieznanego pochodzenia,
B . spożywanie mleka lub produktów mlecznych, ciast
nieznanego pochodzenia,
C . spożywanie przeterminowanych konserw,
D . zaawansowany
wiek
chorego,
antybiotykoterapia,
hospitalizacja.
Zadanie 14.
Do zasad okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej należą:
A . podanie antybiotyku przed cięciem skórnym,
B . spektrum odpowiednie do procedury zabiegowej,
C . podanie śródoperacyjnej dawki antybiotyku w operacjach
długich,
D . wszystkie wyżej wymienione zasady.
Zadanie 15.
Kontrola
wewnętrzna
w
obszarze
realizacji
działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych jest
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż:
A . co 1 miesiąc,
B . co 3 miesiące,
C . co 6 miesięcy,
D . co 12 miesięcy.
Zadanie 16.
Najpoważniejsze,
bo
obarczone
najwyższą
śmiertelnością
powikłania infekcyjne występują u pacjentów:
A . onkologicznych z neutropenią,
B . po zabiegach operacyjnych,
C . ze współistniejącymi chorobami układowymi,
D . w podeszłym wieku.
Zadanie 17.
Główne formy szpitalnych zapaleń płuc to:
A . zapalenia płuc występujące szczególnie u chorych p o
zabiegach operacyjnych przeprowadzonych n a klatce
piersiowej, głowie, szyi,
B . zapalenia płuc występujące szczególnie u chorych p o
zabiegach operacyjnych przeprowadzonych n a jamie
brzusznej,
C . zapalenia płuc u chorych intubowanych, występujące w
związku z mechaniczną wentylacją płuc,
D . zapalenia płuc opisane w A i C.
Zadanie 18.
Oporność Pseudomonas aeruginosa n a większość antybiotyków
spowodowana ograniczeniem penetracji antybiotyków przez złożoną
ścianę komórkową jest przykładem:
A . oporności nabytej,
B . oporności naturalnej,
C . oporności chromosomalnej,
D . oporności pozachromosomalnej.
Zadanie 19.
Odzysk, w ramach którego odpady s ą ponownie przetwarzane n a
produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym
celu lub innych celach, to:
A . spalanie,
B . recykling,
C . unieszkodliwianie,
D . wytwarzanie.
Zadanie 20.
Wskaż błędną odpowiedź:
A . mydło płynne i preparat d o dezynfekcji rąk n a bazie
alkoholu nie powinny być stosowane łącznie,
B . w przypadku kontaktu z pacjentem zakażonym Clostridium
perfringens preferowane jest mycie rąk mydłem i wodą,
C . dezynfekcję rąk należy wykonać p o zdjęciu sterylnych
lub niesterylnych rękawic,
D . p o skorzystaniu z toalety konieczne jest odkażanie rąk
preparatami na bazie alkoholu.
Zadanie 21.
Zakażenia u chorych z rozrusznikiem dotyczą najczęściej:
A . drogi przebiegu elektrod,
B . lokalizacji elektrod w komorach serca,
C . podskórnej kieszeni,
D . naczyń, w których przebiegają elektrody.
Zadanie 22.
Jaki rodzaj izolacji należy zastosować u chorego z ospą
wietrzną, aby nie doszło d o rozwoju ogniska epidemicznego w
oddziale?
A . kontaktową i powietrzno-pyłową,
B . standardową,
C . powietrzno-kropelkową,
D . izolację ochronną.
Zadanie 23.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona n a zakażenie, w
celu
zapobieżenia
szerzeniu
się
chorób
szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:
A . izolacja,
B . kohortacja,
C . kwarantanna,
D . nadzór epidemiologiczny.
Zadanie 24.
Bakterie, które mogą zostać wykorzystane jako broń biologiczna,
to:
A . Coxiella burnetti,
B . Francisella tularemis,
C . Chlamydia psittaci,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 25.
Instalowanie
w
oddziale
intensywnej
terapii
kranów
bezdotykowych na fotokomórkę nie jest zalecane z powodu:
A . ustawienia temperatury wody optymalnej d o rozwoju
bakterii (30-40°C),
B . obecności magnetycznych zastawek zbudowanych z
materiału ułatwiającego tworzenie biofilmu,
C . opóźnienia w uruchomieniu strumienia i częste dotykanie
ujścia kranu przez personel,
D . przyczyn wskazanych w A, B, C.
Zadanie 26.
Podanie antybiotyku i/lub chemioterapeutyku w sposób
umożliwiający eradykację drobnoustrojów odpowiedzialnych z a
zakażenie w ognisku infekcji, z uwzględnieniem właściwości
farmakodynamiki i farmakokinetyki leku u danego pacjenta,
dokonując wyboru w oparciu o wynik badania mikrobiologicznego
to antybiotykoterapia:
A . empiryczna,
B . celowana,
C . okołozabiegowa,
D . profilaktyczna.
Zadanie 27.
Z a przeprowadzenie przez lekarza zakładowego badania
profilaktycznego oraz z a przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada w szpitalu:
A . specjalista ds. epidemiologii,
B . pielęgniarka poradni profilaktycznej,
C . specjalista ds. BHP,
D . pracodawca.
Zadanie 28.
Dnia 2 7 września 2004 roku w Sztokholmie zostało powołane d o
życia Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:
A . EEA,
B . ECDC,
C . EFSA,
D . EMCDDA.
Zadanie 29.
U pacjenta z objawami sepsy o etiologii Neisseria meningitidis
należy zastosować typ izolacji:
A . powietrzno-pyłowej,
B . powietrzno-kropelkowej,
C . kontaktowej,
D . wyłącznie standardowej.
Zadanie 30.
W g wytycznych WHO dotyczących higieny rąk preparaty d o
dezynfekcji rąk n a bazie alkoholu mogą być nieskuteczne w
stosunku do:
A . form przetrwalnikowych drobnoustrojów,
B . wirusów, grzybów i prątków,
C . drobnoustrojów wieloopornych,
D . drobnoustrojów wymienionych w punkcie A i C.
Zadanie 31.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:
A . markerem przebytego lub przewlekłego zakażenia HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,
B . wykrywane jedynie w zakażonych hepatocytach, nie s ą
wydzielane w postaci wolnej do krwi,
C . wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub
po przebytym zakażeniu wirusem HCV.
Zadanie 32.
Zakażenie odcewnikowe krwi jest zakażeniem:
A . pierwotnym,
B . wtórnym,
C . głębokim,
D . narządowym.
Zadanie 33.
Szczepienie przeciwko wzw B jest szczepieniem obowiązkowym,
wykonywanym u:
A . noworodków i niemowląt,
B . osób przewlekle chorych,
C . osób przygotowywanych do zabiegów operacyjnych,
D . osób wymienionych w B i C.
Zadanie 34.
Źródłem zakażenia może być organizm ludzki lub zwierzęcy, w
którym:
A . są drobnoustroje chorobotwórcze,
B . drobnoustroje chorobotwórcze rozmnażają się,
C . drobnoustroje z organizmu dostają się d o środowiska,
gdzie mogą zakażać kolejne organizmy,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 35.
U pacjenta z objawami zakażenia o etiologii
pneumoniae należy zastosować typ izolacji:
A . powietrzno-kropelkowej,
B . powietrzno-pyłowej,
C . kontaktowej,
D . wyłącznie standardowej.
Mycoplasma
Zadanie 36.
Ochronne działanie mikroflory przed zakażeniami występuje w
najsilniejszym stopniu:
A . na nabłonku pochwy,
B . w dwunastnicy,
C . na skórze,
D . na błonie śluzowej nosa.
Zadanie 37.
Które z e stwierdzeń dotyczących wirusa ścieklizny jest
prawdziwe?
A . okres inkubacji wirusa wynosi średnio 1-3 miesięcy,
B . okres inkubacji wirusa jest zależny od dawki wirusa,
C . okres inkubacji wirusa jest zalażny o d odległości
miejsca wniknięcia wirusa o d ośrodkowego układu
nerwowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 38.
Parametr krytyczny, to:
A . parametr istotny dla procesu sterylizacji, który wymaga
monitorowania,
B . parametr istotny dla procesu sterylizacji, który wymaga
okresowego kontrolowania,
C . parametr nieistotny dla procesu sterylizacji, który nie
wymaga monitorowania,
D . parametr nieistotny dla procesu sterylizacji, jednak
wymaga stałego kontrolowania.
Zadanie 39.
Najważniejszą bezpośrednią przyczyną amputacji kończyn dolnych
u chorych z cukrzycą jest:
A . występowanie chorób współistniejących,
B . infekcja,
C . stan psychofizyczny chorego,
D . występowanie przyczyn określonych w A, B i C.
Zadanie 40.
Wirus zapalenia wątroby typu A u osoby chorej może znajdować
się:
A . w kale,
B . w ślinie i w wydzielinie jamy nosowo- gardłowej,
C . we krwi (podczas krótkotrwałej wirusemii),
D . we wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach.
Zadanie 41.
Zgłoszenia
podejrzenia
lub
rozpoznania
wystąpienia
niepożądanego odczynu poszczepiennego d o państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:
A . pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B . przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje
niepożądany odczyn poszczepienny,
D . kierownik zakładu opieki zdrowotnej.
Zadanie 42.
U pacjenta z objawami błonicy gardła należy zastosować typ
izolacji:
A . kontaktowej,
B . powietrzno-pyłowej,
C . wyłącznie standardowej,
D . powietrzno-kropelkowej.
Zadanie 43.
Późne zakażenia p o wszczepieniu protez zastawkowych s ą
wynikiem:
A . wszczepienia sztucznych zastawek obcych antygenowo,
B . rozsiewu drobnoustrojów z innych ognisk zakażenia
ustroju,
C . zastosowania sprzętu w trakcie zabiegu (np. aparat d o
krążenia pozaustrojowego),
D . przedostania się drobnoustrojów z e skóry podczas
zabiegu.
Zadanie 44.
Czynniki ryzyka to:
A . czynniki zmniejszające prawdopodobieństwo zafałszowania
wyników badań,
B . czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zajścia danego
zdarzenia,
C . czynniki zmniejszające prawdopodobieństwo zajścia
danego zdarzenia,
D . nadmiar, brak lub niedobór niezbędnego czynnika.
Zadanie 45.
Przyjęte w formie pisemnej oświadczenie dotyczące z góry
ustalonych reguł, czynności i warunków, które s ą mierzalne,
możliwe d o osiągnięcia w kontroli zakażeń oraz sankcjonowane
przez osobę cieszącą się autorytetem to:
A . instrukcje,
B . procedury,
C . wytyczne,
D . standardy.
Zadanie 46.
D o gromadzenia w szpitalu informacji o zakażeniach szpitalnych
i czynnikach alarmowych oraz prowadzenia rejestru zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych są obowiązani:
A . dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,
B . rady nadzorcze szpitali,
C . radcy prawni szpitali,
D . kierownicy szpitali lub podmiotów leczniczych, w skład
których wchodzi szpital.
Zadanie 47.
Dokumentacja realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:
A . 5 lat,
B . 10 lat,
C . 20 lat,
D . 50 lat.
Zadanie 48.
Nieodwracalny proces polegający n a niszczeniu przestrzennej
struktury białek pod wpływem czynników fizycznych i chemicznych
to:
A . wysalanie białek,
B . denaturacja białek,
C . hydroliza białek,
D . procesy opisane w A i B.
Zadanie 49.
Istotnym elementem antybiotykoterapii celowanej jest przede
wszystkim wartość MIC, która określa:
A . maksymalne stężenie hamujące,
B . czas leczenia,
C . najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D . najmniejsze stężenie hamujące.
Zadanie 50.
Pierwszym i najważniejszym etapem dekontaminacji wyrobów
medycznych jest:
A . mycie,
B . dezynfekcja manualna,
C . dezynfekcja maszynowa,
D . sterylizacja.
Zadanie 51.
Wymagania związane z izolacją powietrzno-pyłową dotyczą:
A . zachowania odległości c o najmniej 1 metra między
łóżkami, drzwi d o pomieszczenia mogą pozostać otwarte,
maski koniecznie zawsze zakładać przy bliskim
(mniejszym niż 1 metr) kontakcie z pacjentem,
B . zakładania maski przed wejściem d o izolatki, drzwi d o
pomieszczenia muszą być zawsze zamknięte, system
wentylacji zapewniający ujemne ciśnienie i wymianę
powietrza oraz filtrację usuwanego powietrza,
C . maski zakładane przed wejściem d o izolatki, drzwi d o
pomieszczenia muszą być zawsze zamknięte, system
wentylacji zapewniający dodatnie ciśnienie i filtry
HEPA,
D . zakładanie maski p o wejściu d o izolatki, drzwi d o
pomieszczenia mogą być zamknięte, system wentylacji
zapewniający dodatnie ciśnienie i filtry HEPA.
Zadanie 52.
Najbardziej pewnym wskaźnikiem zakażenia HBV jest obecność:
A . antygenu HBsAg,
B . antygenu HBcAg,
C . antygenu HBeAg,
D . żadnego z wyżej wymienionych antygenów.
Zadanie 53.
W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez szkodliwe czynniki biologiczne pracodawca jest obowiązany
do stosowania:
A . wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,
B . tylko środków ochrony zbiorowej,
C . wyłącznie środków ochrony osobistej,
D . obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.
Zadanie 54.
W trakcie dochodzenia epidemiologicznego wykonuje się badania
mikrobiologiczne w celu:
A . doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B . doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C . doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia źródła zakażeń i wykrycia dróg szerzenia się
szczepów.
Zadanie 55.
Kierownik podmiotu leczniczego jest zobowiązany d o przekazania
raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie:
A . 1 5 dni o d daty jego sporządzenia i zakończenia
wygaszenia ogniska epidemicznego,
B . 1 5 dni o d daty rozpoczęcia wygaszenia ogniska
epidemicznego,
C . 3 0 dni o d daty rozpoczęcia wygaszenia ogniska
epidemicznego,
D . 3 0 dni o d daty zakończenia wygaszenia ogniska
epidemicznego.
Zadanie 56.
Sytuacja prawna wprowadzona n a danym obszarze w związku z
ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w
ustawie działań zapobiegawczych, to:
A . stan epidemii,
B . stan zagrożenia epidemicznego,
C . nadzór epidemiologiczny,
D . nadzór sanitarny.
Zadanie 57.
Kierownik podmiotu leczniczego jest zobowiązany d o przekazania
raportu wstępnego o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska
epidemicznego właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w
terminie:
A . 1 2 godzin o d powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego,
B . 2 4 godzin o d powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego,
C . 3 6 godzin o d powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego,
D . 4 8 godzin o d powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego.
Zadanie 58.
Osoby zdrowe. które pozostawały w styczności z chorymi n a ospę
prawdziwą, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:
A . 10 dni,
B . 5 dni,
C . 21 dni,
D . 2 dni.
Zadanie 59.
Chorobowość punktowa jest to liczba:
A . nowych przypadków choroby zaistniałych w analizowanym
czasie,
B . osób chorych w okresie badanym,
C . osób chorych w danym momencie,
D . nowych przypadków choroby pomniejszona o liczbę osób
chorych w danym czasie.
Zadanie 60.
Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
przesyła lekarz lub kierownik szpitala:
A . przesyłką priorytet w kopertach opatrzonych adresem
zwrotnym nadawcy i symbolem "ZLK",
B . faxem, z potwierdzeniem odbioru przez państwowego
inspektora sanitarnego,
C . z a pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci
zaszyfrowanej, jeżeli pozwalają n a t o możliwości
techniczne nadawcy i odbiorcy,
D . wszystkimi wymienionymi wyżej sposobami.
Zadanie 61.
Kwalifikacje wymagane dla specjalisty d o spraw mikrobiologii członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:
A . posiada specjalizację w dziedzinie mikrobiologii i c o
najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie diagnosty
laboratoryjnego
w
szpitalnym
laboratorium
mikrobiologicznym,
B . posiada
specjalizację
w
dziedzinie
mikrobiologii
medycznej i c o najmniej 2-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w laboratorium
mikrobiologicznym wykonującym badania n a rzecz
szpitali,
C . posiada
specjalizację
w
dziedzinie
mikrobiologii
klinicznej i c o najmniej 2-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w laboratorium
mikrobiologicznym,
D . posiada
specjalizację
w
dziedzinie
mikrobiologii
lekarskiej i c o najmniej 3-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.
Zadanie 62.
Istotne elementy bezpiecznej pracy personelu medycznego to:
A . wprowadzenie wewnętrznych procedur prawidłowego
postępowania w trakcie pracy i p o jej zakończeniu oraz
wyznaczenie osoby, która nadzorowałaby przestrzeganie
wprowadzonych zasad,
B . dostępność środków ochrony indywidualnej n a stanowisku
pracy,
C . edukacja o drogach zakażenia i ich eliminacji, która
prowadzi d o przezwyciężenia złych nawyków i niechęci
pracowników do zmian,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 63.
Reaktywacja latentnego zakażenia CMV może wystąpić u pacjentów:
A . po przeszczepach narządowych,
B . po antybiotykoterapii,
C . w fungemiach bez immunosupresji,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie
Izolacja
A.
B.
C.
D.
64.
ochronna jest zalecana w przypadku:
hospitalizacji pacjentów odbywających karę więzienia,
agresywnych pacjentów,
pacjentów z upośledzeniem odporności,
pacjentów z chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce
zakaźną.
Zadanie 65.
Wśród
sposobu
wyboru
respondentów
epidemiologicznych wyróżnia się metodę:
A . przesiewową,
B . reprezentatywną,
C . doboru celowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
w
badaniach
Zadanie 66.
Makroekonomiczna analiza kosztów zakażeń szpitalnych uwzględnia
koszty:
A . tylko pacjenta,
B . tylko świadczeniodawcy (szpitala),
C . płatnika (NFZ),
D . z perspektywy całego społeczeństwa.
Zadanie 67.
Umieralność jest t o negatywny miernik zdrowia populacji i
wyraża on:
A . liczbę zgonów zaistniałych w badanej populacji w danym
czasie,
B . odsetek zgonów n a ściśle określoną chorobę spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę w danym czasie,
C . liczbę zgonów na ściśle określoną chorobę,
D . poprawne odpowiedzi B i C.
Zadanie 68.
Pracodawca sporządza raport o bezpieczeństwie i higienie pracy
w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:
A . nie rzadziej niż raz na kwartał,
B . nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
C . tylko p o zakończeniu roku kalendarzowego z a rok
poprzedni,
D . okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata.
Zadanie 69.
Zakażenie Helicobacter pylori odgrywa
patogenezie:
A . wrzodów żołądka i dwunastnicy,
B . guzów nerek,
C . zakażeń górnych dróg oddechowych,
D . owrzodzeń podudzi.
istotną
rolę
w
Zadanie 70.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu oceny ryzyka
zakażenia związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
obowiązani są:
A . członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B . członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . kierownicy podmiotów leczniczych,
D . wszystkie wyżej wymienione osoby.
Zadanie 71.
Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:
A . człowiek,
B . kleszcz,
C . chore zwierze,
D . środowisko chorego.
Zadanie 72.
W badaniach przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae
produkujących karbapenemazy CPE należy pobrać:
A . krew na posiew,
B . kał,
C . wymaz z odbytu ze śladem kału,
D . wydzielinę z górnych dróg oddechowych.
Zadanie 73.
Całościowy nadzór epidemiologiczny nad wszystkimi pacjentami
zalecany jest:
A . w oddziałach intensywnej terapii,
B . w oddziałach zachowawczych,
C . we wszystkich oddziałach szpitala,
D . w poradniach przykliniczych.
Zadanie 74.
Różyczka objawia się m. in.:
A . żywo różową wysypką
B . żywo różową wysypką
C . żywo różową wysypką
D . żywo różową wysypką
grudkowo-plamistą całego ciała,
grudkowo-plamistą twarzy i tułowia,
pęcherzykową całego ciała,
pęcherzykową twarzy i tułowia.
Zadanie 75.
Inwazyjna, płucna aspergiloza jest poważnym, zagrażającym życiu
zakażeniem, notowanym głównie u pacjentów:
A . po przeszczepieniu szpiku,
B . hemodializowanych,
C . po operacjach guzów mózgu,
D . po przeszczepieniu nerek.
Zadanie 76.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki Salmonella species, z wywiadu wiadomo, ż e u pacjenta
n i e występują objawy takie jak: biegunka, odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:
A . zakażeniu pozaszpitalnym,
B . nosicielstwie,
C . zakażeniu szpitalnym,
D . zakażeniu pokarmowym.
Zadanie 77.
Zakaźność prątków gruźlicy wynika z:
A . trudnego
do
ograniczenia
rozprzestrzeniania
się
bakterii drogą powietrzną,
B . długiego czasu (nawet przez wiele lat) pozostawania w
stanie zdolnym do życia poza organizmem człowieka,
C . dużej
odporności
na
wiele
leków
i
środków
dezynfekcyjnych,
D . przyczyn opisanych w A, B i C.
Zadanie 78.
Do zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych NIE należy:
A . opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych,
B . opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych,
C . szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń
szpitalnych,
D . konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę
zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub
chorobę zakaźną.
Zadanie 79.
Przyczynami oporu wobec zmian są:
A . duża pewność siebie,
B . niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C . precyzyjnie określony cel działania,
D . posiadanie doświadczenia zawodowego.
Zadanie 80.
Powtórne zachorowanie n a chorobę wirusową, wywołaną przez
varicella- zoster, jest:
A . zupełnie niemożliwe z uwagi n a stały poziom
przeciwciał,
B . możliwe, gdy zakażenie VZV m a charakter utajony i w
czasie immunosupresji jatrogennej,
C . możliwe, w czasie osłabienia odporności np. w chorobie
nowotworowej,
D . prawidłowe odp. B i C.
Zadanie 81.
„ 5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania d o wykonania
higieny rąk ułożone w kolejności:
A . przed kontaktem z pacjentem, przed czystą aseptyczną
procedurą, p o kontakcie z płynami ustrojowymi, p o
kontakcie z pacjentem, przed kontaktem z otoczeniem
pacjenta,
B . przed kontaktem z pacjentem, przed czystą aseptyczną
procedurą, p o kontakcie z płynami ustrojowymi, p o
kontakcie z pacjentem, p o kontakcie z otoczeniem
pacjenta,
C . przed kontaktem z pacjentem, przed kontaktem z
otoczeniem
pacjenta,
przed
wykonaniem
czystej,
aseptycznej
procedury,
po
wykonaniu
czystej,
aseptycznej procedury, po kontakcie z pacjentem,
D . przed kontaktem z pacjentem, przed czystą aseptyczną
procedurą, p o kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi,
po kontakcie z pacjentem, po opuszczeniu sali pacjenta.
Zadanie
Szczepy
A.
B.
C.
D.
82.
HLAR to:
gronkowce oporne na metycylinę,
enterokoki oporne na wysokie stężenie aminoglikozydów,
pałeczki oporne na cefalosporyny,
enterokoki oporne na wankomycynę.
Zadanie 83.
Klasyczne zakażenie rotawirusami charakteryzuje się trzema
objawami:
A . osłabieniem, wysoką temperaturą, rzadkimi stolcami,
B . wymiotami, gorączką i wodnistymi stolcami,
C . wymiotami, bólem głowy, gorączką,
D . zaburzeniami
wchłaniania
i
trawienia,
wysoką
temperaturą, biegunką.
Zadanie 84.
C z y jakość procesu opieki może być mierzona wskaźnikiem
częstości dezynfekcji rąk przez personel oddziału?
A . tak,
B . nie,
C . tak, ale wyłącznie na oddziałach intensywnej terapii,
D . tak, ale wyłącznie wśród pielęgniarek oddziału.
Zadanie 85.
Najpoważniejszym powikłaniem infekcyjnym po wszczepieniu protez
zastawkowych jest:
A . zapalenie osierdzia,
B . zapalenie wsierdzia,
C . zapalenie mięśnia sercowego,
D . zakażenie krwi.
Zadanie 86.
Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku,
obowiązkowej hospitalizacji NIE podlegają osoby chore lub
podejrzane o zachorowanie na:
A . błonicę,
B . grypę H7 i H5,
C . dur brzuszny i dury rzekome,
D . płonicę.
Zadanie 87.
Dokumentację realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych prowadzoną w postaci pisemnej lub
elektronicznej uważa się z a zabezpieczoną przed uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:
A . zapewniona jest dostępność wyłącznie dla osób
uprawnionych,
B . jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym
zniszczeniem,
C . s ą zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji,
których skuteczność w czasie ich zastosowania jest
powszechnie uznawana,
D . łącznie wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 88.
Właściwości, które odróżniają wirusy o d innych mikroorganizmów,
to:
A . obecność tylko jednego typu kwasu nukleinowego,
wielkość cząsteczki,
B . obecność dwóch typów kwasu nukleinowego, oporność n a
antybiotyki,
C . sposób replikacji wyłącznie w żywej komórce, oporność
na antybiotyki,
D . właściwości zawarte w A i C.
Zadanie 89.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:
A . powietrzno-pyłową,
B . fekalno-oralną,
C . powietrzno-kropelkową,
D . krwi.
Zadanie 90.
Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A może dojść:
A . drogą pokarmową,
B . drogą naruszenia ciągłości tkanek ( w szczególnych
przypadkach podczas wirusemii),
C . drogą kontaktów seksualnych,
D . we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach.
Zadanie 91.
Zalecana kolejność zakładania środków ochrony indywidualnej,
jest następująca:
A . rękawice medyczne, maska ochronna, przyłbica lub gogle,
fartuch ochronny,
B . maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica,
fartuch ochronny, rękawice medyczne,
C . fartuch ochronny, maska chirurgiczna, okulary ochronne
lub przyłbica, rękawice medyczne,
D . D . maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica,
rękawice medyczne, fartuch ochronny.
Zadanie 92.
Do zakażenia prątkami gruźlicy może dojść:
A . drogą wziewną,
B . drogą pokarmową,
C . przez bezpośrednie przeniesienie, np. p o zakłuciu się
igłą lub w czasie leczenia stomatologicznego,
D . wszystkimi wymienionymi wyżej drogami.
Zadanie 93.
Głównym kryterium rozwoju ryzyka zakażenia układu moczowego u
chorych z obecnością cewnika moczowego jest:
A . dezynfekowanie końcówki cewnika po rozłączeniu systemu,
B . wiek i płeć chorego,
C . nierutynowe płukanie cewnika w sytuacji krwawienia p o
zabiegu,
D . czas utrzymania cewnika.
Zadanie 94.
Bakteria lub inny drobnoustrój wyhodowany bezpośrednio z
materiału klinicznego n a podłożu mikrobiologicznym jest
określany jako:
A . izolat,
B . szczep,
C . klon,
D . genom.
Zadanie 95.
Zabiegi sanitarne t o działania podejmowane w celu zapobiegania
oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych:
A . służące poprawie higieny osobistej, w tym mycie i
strzyżenie,
B . służące poprawie higieny pomieszczeń,
C . służące poprawie higieny odzieży,
D . wymienione w A, B, i C.
Zadanie 96.
Do mechanizmów zjadliwości (wirulencji) drobnoustrojów należą:
A . zdolność d o przylegania (adhezji) d o powierzchni ciała
gospodarza,
B . wytwarzanie toksycznych substancji (egzotoksyn i
endotoksyn),
C . zdolność d o wnikania d o organizmu gospodarza,
rozprzestrzeniania i namnażania się w jego tkankach,
D . mechanizmy opisane w A i B.
Zadanie
Obecnie
A.
B.
C.
D.
97.
celem programów szczepień ochronnych jest:
zapobieganie chorobom zakaźnym,
eliminacja choroby zakaźnej,
eradykacja choroby zakaźnej,
zapobieganie, eliminacja
oraz
eradykacja
zakaźnych.
chorób
Zadanie 98.
Miejsca najczęściej ulegające zakażeniu
u noworodków
donoszonych to:
A . miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B . skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C . płuca, jelita i pępek,
D . skóra, jelita i kości.
Zadanie 99.
Ekspozycja n a krew i inny materiał potencjalnie zakaźny
niewymagająca szczególnego postępowania to ekspozycja:
A . prawdopodobna,
B . skóry nieuszkodzonej,
C . ewidentna,
D . masywna.
Zadanie 100.
Pierwotne zapalenie otrzewnej:
A . rozwija
się
po
niepowodzeniu terapii,
zarówno
chirurgicznej, jak i antybiotykoterapii,
B . rozwija się w wyniku masowego przedostawania się
drobnoustrojów z jelita lub dróg moczowo-płciowych d o
jamy otrzewnej,
C . rozwija się w sposób podstępny i trudny d o uchwycenia,
bez wyraźnego źródła zakażenia,
D . spowodowane jest drobnoustrojami o potencjalnie niskiej
zjadliwości, a potencjalnie znacznej lekooporności, w
wyniku wcześniejszego leczenia.
Zadanie 101.
Osoby przebywające n a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej s ą
obowiązane n a zasadach określonych w ustawie o zapobieganiu i
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi d o podawania się
m.in.:
A . hospitalizacji, leczeniu i izolacji,
B . poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków i
szcepieniom,
C . badaniom sanitarno-epidemiologicznym,
D . wszystkim wyżej wymienionym działaniom.
Zadanie 102.
Pielęgniarki i położne s ą narażone n a działanie czynników
biologicznych, z e względu n a stały, bezpośredni kontakt z
chorym pacjentem. Czynniki biologiczne, należące d o grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:
A . które
wywołują
ciężkie
choroby
u
ludzi,
są
niebezpieczne dla pracowników a rozprzestrzenianie
czynników
w
populacji
ludzkiej
jest
bardzo
prawdopodobne; zazwyczaj nie istnieją w stosunku d o
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,
B . które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, s ą
niebezpieczne dla pracowników a rozprzestrzenianie ich
w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne;
zazwyczaj istnieją w stosunku d o nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,
C . które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być
niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenianie
i c h w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne;
zazwyczaj istnieją w stosunku d o nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,
D . przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało
prawdopodobne.
Zadanie 103.
D o chorobotwórczych grzybów pleśniowych odpowiedzialnych z a
układowe szpitalne zakażenia grzybicze zaliczamy:
A . Aspergillus,
B . Candida,
C . Cryptococcus,
D . Trichosporon.
Zadanie 104.
W przypadku podejrzenia ciężkiego zakażenia u pacjenta n a
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wskazaniem d o pobrania badań
mikrobiologicznych jest:
A . temperatura ciała>39,5 stopnia Celsjusza,
B . cewnik naczyniowy centralny,
C . podejrzenie bakteryjnego zapalenia wsierdzia,
D . każda z powyższych sytuacji.
Zadanie 105.
Pierwszym objawem zapalenia otrzewnej u pacjenta dializowanego
otrzewnowo jest:
A . podwyższona temperatura ciała i bóle krzyża,
B . złe samopoczucie i spadek liczby leukocytów,
C . nudności i wymioty, ból brzucha,
D . zmętnienie płynu dializacyjnego i zwiększenie liczby
leukocytów.
Zadanie 106.
W celu zwiększenia skuteczności leczenia zakażeń występujących
u pacjentów onkologicznych, niezwykle ważne jest wczesne
rozpoznanie infekcji. U pacjentów z neutropenią największe
znaczenie mają:
A . badania wydzieliny z dróg oddechowych,
B . posiewy krwi,
C . badania bakteriologiczne moczu,
D . badania serologiczne kału.
Zadanie 107.
Zaburzenia gojenia rany p o wszczepieniu endoprotezy stawu
biodrowego obserwuje się wówczas, gdy występuje:
A . wysoki poziom glukozy, wysoki poziom białka oraz
upośledzenie prawidłowego utlenienia tkanki,
B . obniżony poziom glukozy, upośledzenie prawidłowego
utlenienia tkanki, w niedoborach białkowych oraz przy
niedoborach odporności,
C . otyłość, wysoki poziom cholesterolu i wysoki poziom
białka, upośledzenie prawidłowego utlenienia tkanki,
D . wyniszczenie, wysoki poziom glukozy i wysoki poziom
białka, upośledzenie prawidłowego utlenienia tkanki.
Zadanie 108.
Nadzór SENTINEL oznacza:
A . wybiórczy nadzór epidemiologiczny, prowadzony przez
wybrany podmiot lub zespół podmiotów w zakresie ich
podstawowej działaności,
B . stałe i systematyczne gromadzenie, analizę oraz
interpretację informacji o zachorowaniach lub innych
procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego,
C . okresowe gromadzenie, analizę oraz interpretację
informacji o zachorowaniach, wykorzystywanych w celu
zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych,
D . obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie,
b e z ograniczenia jej swobody przemiesczania się,
wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej
osoby w celu wykrycia biologicznych czynników
chorobotwórczych.
Zadanie 109.
Na koncentrację drobnoustrojów w sali operacyjnej mają wpływ:
A . ilość
i
jakość
nawiewanego
powietrza,
sposób
rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu,
B . liczba personelu w sali operacyjnej i jego aktywność
podczas
zabiegu,
środki
ochrony
indywidualnej
zastosowane przez personel i ich prawidłowe stosowanie,
C . czystość mikrobiologiczna aparatury medycznej i sprzętu
znajdującego się na sali operacyjnej,
D . wszystkie wyżej wymienione pozycje.
Zadanie 110.
Typ 2 wirusa HSV (Herpes simplex virus) jest odpowiedzialny za:
A . zakażenia górnej części ciała człowieka (twarz, błona
śluzowa jamy ustnej, rogówka),
B . zakażenia skóry i błon śluzowych całego ciała
człowieka,
C . zakażenia błon śluzowych zewnętrznych narządów
płciowych i ich okolic u człowieka,
D . zakażenia błon śluzowych całego ciała człowieka.
Zadanie 111.
Rany p o operacjach n a jelicie grubym, stopie cukrzycowej,
owrzodzeniach podudzi t o zgodnie z e stopniami czystości pola
operacyjnego, rany:
A . czyste,
B . czysto-skażone,
C . skażone,
D . brudne.
Zadanie 112.
Dokumentacja z realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:
A . alfabetycznym,
B . terytorialnym,
C . chronologicznym,
D . jednym z wyżej wymienionych.
Zadanie 113.
Dane gromadzone w rejestrze zakażeń szpitalnych i czynników
alarmowych musża być przechowywane przez okres:
A . nie krótszy niż 10 lat,
B . nie krótszy niż 15 lat,
C . nie krótszy niż 20 lat,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 114.
W organizmie człowieka immunoglobulina IgM powstaje:
A . przy pierwszym kontakcie organizmu z określonym
antygenem,
B . p o powtórnym wprowadzeniu tego samego antygenu d o
organizmu,
C . miejscowo na błonach śluzowych i surowiczych,
D . miejscowo na skórze.
Zadanie 115.
Podstawową funkcją limfocytów B i różnicujących się z nich
komórek plazmatycznych jest:
A . wydzielanie cytokin,
B . wytwarzanie przeciwciał,
C . wychwytywanie antygenów,
D . niszczenie antygenów.
Zadanie 116.
Źródłem
zakażenia
przewodu
pokarmowego
o
etiologii
Campylobacter jejuni w środowisku pozaszpitalnym są:
A . zwierzęta domowe (np. psy), produkty spożywcze
pochodzenia zwierzęcego (drób),
B . owoce,
C . konserwy, przetwory domowe np. kompoty,
D . sałatki, surówki.
Zadanie 117.
N a zakażenia w oddziale intensywnej terapii (OIT) NIE mają
wpływu:
A . pierwotny ciężki stan chorego,
B . stosowane leczenie i monitorowanie pacjenta w OIT,
C . szczególne cechy oddziałowej flory bakteryjnej,
D . czas transportu pacjenta na OIT.
Zadanie 118.
Zwolnieniu z obowiązkowych szczepień ochronnych ( z wyjątkiem
szczepień poekspozycyjnych) podlegają osoby przebywające n a
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż:
A . 1 miesiąc,
B . 2 miesiące,
C . 3 miesiące,
D . 6 miesięcy.
Zadanie 119.
Wirus Polio jest obecny u osoby zakażonej:
A . w kale przez okres 1 tygodnia,
B . w ślinie przez okres 1 dnia w ostrym okresie choroby,
C . we krwi i w moczu przez 2 tygodnie,
D . w kale przez okres 2-3 tygodni.
Zadanie 120.
Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii n a obszarze
województwa lub jego części:
A . ogłasza i odwołuje państwowy wojewódzki inspektor
sanitarny, w drodze rozporządzenia,
B . ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia,
n a wniosek państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego,
C . ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia,
n a wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego,
D . ogłasza i odwołuje marszałek województwa, w drodze
rozporządzenia, n a wniosek państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.
Zadanie 121.
Drobnoustroje odpowiedzialne za zakażenia miejsca operowanego:
A . zawsze są takie same,
B . różnią się w zależności o d anatomicznej lokalizacji
operacji,
C . różnią się w zależności od zespołu operacyjnego,
D . różnią
się
w
zależności
od
profilaktyki
okołooperacyjnej.
Zadanie 122.
Właściwością nadającą pałeczkom E. coli uropatogenność, jest:
A . działanie toksyny polisacharydowej,
B . działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C . działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D . posiadanie przez nie fimbrii.
Zadanie 123.
D o organizacji świadczeń zdrowotnych w sposób zapewniający
wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej
sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki
antybiotykowej obowiązani są:
A . kierownicy
laboratoriów
mikrobiologicznych
oraz
członkowie komitetu terapeutycznego,
B . członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych oraz
komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . kierownicy podmiotów leczniczych,
D . wszystkie wyżej wymienione osoby.
Zadanie 124.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź - Badanie epidemiologiczne opisowe jest
badaniem:
A . w którym dokonywany jest opis pojedynczych lub mnogich
przypadków zachorowań,
B . w którym s ą badane zależności między poszczególnymi
zmiennymi,
C . obserwacyjnym,
w
którym
może
być
określane
rozpowszechnienie cech, zdarzeń lub przedmiotów w
populacji,
D . realizowanym z wykluczeniem ingerencji badacza w
przedmiot badania.
Zadanie 125.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych może stanowić źródło zakażenia. Bakterie z płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:
A . przewodu pokarmowego,
B . układu oddechowego,
C . zakażenia rany operacyjnej,
D . krwi.
Zadanie 126.
W przebiegu odry jednym z objawów jest:
A . uogólniona wysypka plamisto-pęcherzykowa,
B . uogólniona wysypka plamisto-grudkowa,
C . wysypka plamisto-pęcherzykowa twarzy i szyi,
D . wysypka plamisto-grudkowa twarzy i szyi.
Zadanie 127.
Sprzątanie sali operacyjnej p o zabiegu operacyjnym rozpoczynamy
od:
A . odsunięcia od ścian sprzętów ruchomych,
B . dezynfekcji ścian i innych powierzchni pionowych,
C . mycia dezynfekcyjnego stołu operacyjnego,
D . usunięcia z sali odpadów i brudnej bielizny.
Zadanie 128.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?
A . ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach
szpitalnych poprzez odizolowanie źródła infekcji i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,
C . zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie pacjenta w celu obserwacji rozwoju
choroby.
Zadanie 129.
Do ziarenkowców gram-dodatnich należą:
A . Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae,
B . Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
C . Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenzae,
D . Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae.
Zadanie 130.
Wskaż błędną odpowiedź dotyczącą owsika ludzkiego:
A . pasożytuje w jelicie grubym człowieka,
B . pasożytuje w jelicie cienkim człowieka,
C . jedynym żywicielem tego nicienia jest człowiek,
D . człowiek zaraża się spożywając zanieczyszczony jajami
pasożyta pokarm.
Zadanie 131.
D o zakażenia otrzewnej związanego z leczeniem dializą
otrzewnową, przy założonym n a stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:
A . przez światło cewnika,
B . poprzez ujście zewnętrzne,
C . przez tunel cewnika,
D . wszystkimi wymienionymi drogami.
Zadanie 132.
W procesie dochodzenia d o praktyki opartej n a rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to:
A . szacowanie potrzeby zmian w praktyce, kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,
B . synteza dowodów naukowych, polegająca n a dotarciu d o
sprawdzonej wiedzy naukowej, jej umiejętna analiza,
synteza i ocena,
C . plan zmian praktyki, opracowany n a podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,
D . wdrożenie i ocena skutków wprowadzonych zmian w
praktyce.
Zadanie 133.
D o podejmowania działań obejmujących opracowanie, wdrożenie i
nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom
zakaźnym związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym
dekontaminacji obowiązani są:
A . członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B . członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . kierownicy laboratoriów mikrobiologicznych,
D . kierownicy podmiotów leczniczych.
Zadanie 134.
Monitorowanie
to
ciągłe
zbieranie
i
analiza
danych
epidemiologicznych o:
A . określonej chorobie,
B . grupie chorób,
C . wszystkich zdarzeniach zdrowotnych mających znaczenie
dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny
sytuacji epidemiologicznej.
Zadanie 135.
Namnażaniu pałeczek Legionella pneumophila sprzyja:
A . właściwa konserwacja urządzeń do klimatyzacji wodnej,
B . opróżnianie używanych klimatyzatorów wodnych,
C . regularne usuwanie osadu i kamienia z kranów,
pryszniców,
D . stosowanie wody wodociągowej w urządzeniach d o terapii
oddechowej.
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 040516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgnacji, opieki i
rehabilitacji
dla
osób
niewymagających
hospitalizacji
realizowane s ą w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej
przez
zakłady
opiekuńczo-lecznicze
i
zakłady
pielęgnacyjno-opiekuńcze. Przeciwwskazaniem do pobytu w ZOL/ZPO
NIE jest/NIE są:
A . zaawansowana choroba nowotworowa,
B . znaczne obniżenie sprawności funkcjonalnej,
C . choroba psychiczna, uzależnienie,
D . trudna sytuacja socjalna.
Zadanie 2.
Do oceny siły mięśniowej służy test:
A . Wechslera,
B . Achillesa,
C . Lovetta,
D . Krolla.
Zadanie 3.
Odwodnienie hiperosmolarne prowadzące d o śpiączki jest częściej
spotykane u ludzi w starszym wieku, ponieważ:
A . mają oni osłabione poczucie pragnienia i straty wody
spowodowane diurezą nie są wyrównywane,
B . piją duże ilości płynów, ale jest też duża utrata
elektrolitów,
C . odczuwają pragnienie ale ograniczają picie płynów,
D . nie stosują zleconych leków przeciwcukrzycowych.
Zadanie 4.
Skórę, na którą ma być naklejony plaster z Fentanylem należy:
A . pozostawić bez przygotowania,
B . przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym, jeśli jest owłosiona
należy ją ogolić,
C . umyć wodą bez użycia środków drażniących, osuszyć,
usunąć owłosienie,
D . ogolić, gazikiem osuszyć pot i nakleić plaster.
Zadanie 5.
Jakie są typowe objawy śpiączki osmotycznej?
A . objawy odwodnienia, zwiększa się diureza i pragnienie,
pojawia się lub nasila świąd skóry, chory może być
zamroczony lub nieprzytomny, pojawia się zapach acetonu
z ust,
B . dominują
objawy
odwodnienia,
spadek
ciśnienia
tętniczego i zaburzenia świadomości bez kwasicy
ketonowej,
C . pobudzenie psychiczne i ruchowe, obfite poty, narasta
napięcie mięśni, pojawiają się drgawki i utrata
przytomności,
D . duszność, uczucie lęku, pobolewanie w jamie brzusznej,
świąd skóry, suchość skóry.
Zadanie 6.
Pacjent lat 7 0 leczy się n a cukrzycę I I typu, stosuje 4
wstrzyknięcia insuliny. Trafił n a SOR, ponieważ wracając z
pracy n a działce stracił przytomność n a ulicy. Przyczyną
incydentu była hipoglikemia. Przed planowanym wysiłkiem
fizycznym, mężczyzna powinien:
A . zjeść dodatkową kanapkę,
B . nie
wstrzykiwać
sobie
insuliny
po
posiłku
poprzedzającym wysiłek,
C . wstrzyknąć większą dawkę insuliny,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 7.
W czasie wykonywania ćwiczeń izometrycznych:
A . chory musi wstrzymać oddech w czasie ćwiczenia,
B . chory musi przyśpieszyć oddychanie,
C . opór i oddech chorego muszą być skoordynowane,
D . czas ćwiczenia nie może być krótszy niż 10 sekund.
Zadanie 8.
Niedokrwistość u osoby starszej może prowadzić do:
A . zapalenia płuc,
B . ostrego zapalenia migdałków podniebiennych,
C . niedotlenienia mózgu i otępienia,
D . niewydolności nerek.
Zadanie 9.
Rozmiar pończoch przeciwzakrzepowych ustala się mierząc:
A . obwód uda,
B . długość podudzia,
C . tylko obwód łydki,
D . długość podudzia i obwód łydki.
Zadanie 10.
Głównym problemem ludzi w wieku starczym jest:
A . brak zrozumienia populacji produkcyjnej dla potrzeb
populacji nieprodukcyjnej,
B . niepełnosprawność i/lub niesprawność życiowa,
C . nasilone występowanie chorób zmuszających d o częstego
pobytu w szpitalach typu opiekuńczego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 11.
Inwolucyjne zmiany w gonadach u mężczyzn, zwane andropauzą
charakteryzują się m. in.:
A . podwyższonym
poziomem
testosteronu
i
dehydroepiandrosteronu,
B . obniżonym poziomem folitropiny (FSH),
C . umiarkowanym
niedoborem
testosteronu
i
dehydroepiandrosteronu,
D . podwyższonym poziomem tyreotropiny (TSH).
Zadanie 12.
Najczęstszą przyczyną zgonów w pierwszym okresie trwania udaru
mózgowego jest:
A . obrzęk mózgu i wklinowanie pnia mózgu,
B . zapalenie płuc,
C . zakażenie układu moczowego,
D . zakażenia ogólnoustrojowe.
Zadanie 13.
W sprawowaniu opieki paliatywnej najistotniejsze jest:
A . wykonywanie czynności pielęgnacyjnych szybko i
oznaczonym czasie,
B . dokładne wypełnianie zaleceń lekarskich,
C . podkreślenie autonomii chorego i towarzyszenie mu,
D . wykonanie tego, co wydaje się najpotrzebniejsze.
w
Zadanie 14.
Obniżenie nastroju i aktywności, utrudnione zasypianie i/lub
przedwczesne budzenie się oraz bezsenność u ludzi starszych,
wynika z obniżonego poziomu:
A . melatoniny,
B . tyreotropiny,
C . lutropiny,
D . estradiolu.
Zadanie 15.
Uznaje się, ż e u pacjenta w podeszłym wieku odpowiedzialnym z a
wzrost ciśnienia tętniczego krwi nie jest/nie są:
A . zła tolerancja leków hypotensyjnych,
B . niewłaściwe podporządkowanie się zaleceniom lekarza,
C . nieprawidłowe ustawienie dawek leków hypotensyjnych,
D . regularne ćwiczenia fizyczne.
Zadanie 16.
Statut określający organizację, szczegółowe zasady
działania
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Niepełnosprawnych, w tym jego organów, zatwierdza:
A . Minister Zdrowia,
B . Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
C . Minister Finansów,
D . Prezes Rady Ministrów.
i
tryb
Osób
Zadanie 17.
Najważniejszą rolę w procesie zmniejszania się gęstości kości
wraz z wiekiem przypisuje się:
A . niedoborowi hormonów, obniżonej podaży wapnia,
zaniechaniu aktywności fizycznej,
B . podwyższonemu poziomowi estrogenów u kobiet i
androgenów u mężczyzn,
C . zwiększonemu wchłanianiu wapnia z przewodu pokarmowego,
D . związanej z wiekiem podwyższonej syntezie wit. D.
Zadanie 18.
C o należy rozumieć pod pojęciem: prawo chorego d o najlepszej
opieki paliatywnej?
A . dostępność lekarza na telefon,
B . bardzo dobre warunki materialne i lokalowe,
C . opieka dokładna, troskliwa, profesjonalna, holistyczna,
D . dostępność do nowoczesnej diagnostyki.
Zadanie 19.
Depresja występuje u około 30% pacjentów z zaawansowaną chorobą
nowotworową objętych opieką paliatywną. Jest objawem trudnym do
rozpoznania w tej grupie chorych. Wskaż objawy depresji u
chorych w opiece paliatywnej:
A . pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B . hipochondria, utrata masy ciała,
C . bezsenność, utrata energii i siły,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 20.
Depresja w wieku podeszłym może mieć nietypowy przebieg. Jednym
z e specyficznych jej objawów jest somatyzacja depresji, która
polega na:
A . występowaniu
zaburzeń
pamięci
(postać
rzekomootępienna),
B . podawaniu objawów typowych dla chorób somatycznych
(maski depresji tj. bezsenność, lęk, zespoły bólowe),
C . występowaniu urojeń hipochondrycznych, winy i grzechu,
D . występowaniu myśli samobójczych.
Zadanie 21.
Mając pod swoją opieką pacjenta z chorobą Parkinsona zwrócisz
uwagę n a czas przyjmowania preparatu lewodopy względem czasu
przyjmowania posiłków, zwłaszcza bogatobiałkowych:
A . wskazane jest przyjmowanie leku w trakcie posiłku, b o
pozwala t o n a zmniejszenie częstości występowania i
nasilania się objawów ubocznych,
B . wskazane jest podawanie leku p o przyjęciu posiłku, gdyż
zwiększa to jego wchłanianie z przewodu pokarmowego,
C . należy lek podawać choremu około 3 0 minut przed
posiłkiem,
D . n i e m a znaczenia czas przyjmowania leku względem czasu
przyjmowania posiłków.
Zadanie 22.
Częściowe przerwanie ciągłości skóry z uszkodzeniem skóry
właściwej to:
A . odleżyna I stopnia,
B . odleżyna II stopnia,
C . odleżyna III stopnia,
D . odleżyna IV stopnia.
Zadanie 23.
Wśród metod niefarmakologicznych postępowania hypotensyjnego u
osób w podeszłym wieku największe znaczenie ma:
A . redukcja otyłości,
B . zaprzestanie palenia tytoniu,
C . regularna aktywność fizyczna,
D . wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.
Zadanie 24.
A b y opróżnienie pęcherza moczowego u chorego z paraplegią
nastąpiło w pożądanym czasie należy:
A . założyć cewnik na stałe,
B . zwiększyć podaż płynów do 5 litrów na dobę,
C . prowadzić "trening" pęcherza moczowego,
D . opróżniać pęcherz moczowy tylko w pozycji leżącej.
Zadanie 25.
Jeżeli chory odmawia przyjmowania leków przeciwbólowych należy:
A . nakłonić pacjenta d o przyjęcia leków, nie uwzględniać
odmowy,
B . uszanować jego wolę,
C . podać leki w ukrytej formie,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 26.
Czynnikami ryzyka osteoporozy NIE jest/NIE są:
A . nadwaga, otyłość,
B . płeć żeńska,
C . nieliczne porody,
D . nieaktywny tryb życia w młodości.
Zadanie 27.
U chorych z demencją (otępieniem)
psychiczne pod postacią:
A . apatii,
B . niepokoju,
C . omamów,
D . wszystkie wymienione.
występują
zaburzenia
Zadanie 28.
Rozpoznanie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy potwierdza:
A . histeroskopia,
B . rektoskopia,
C . kolanoskopia,
D . gastroduodenoskopia.
Zadanie 29.
D o powstawania odleżyn u chorych w terminalnej fazie choroby
nieuleczalnej w istotnym stopniu przyczyniają się następujące
czynniki wewnętrzne:
A . nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie organizmu oraz niedobór albumin i
niedokrwistość,
C . wilgoć i niewygoda chorego,
D . zaniedbania pielęgnacyjne.
Zadanie 30.
Najodpowiedniejszym miejscem d o profilaktycznych wstrzyknięć
podskórnych drobnocząsteczkowej heparyny u chorych w starszym
wieku jest fałd skórny na:
A . przednio-bocznej powierzchni brzucha,
B . przedramieniu,
C . przednio-bocznej powierzchni uda,
D . plecach.
Zadanie 31.
Informacje na temat skuteczności edukacji pacjenta uzyskasz:
A . prosząc o wypełnienie obiektywnego testu sprawdzającego
wiedzę pacjenta,
B . uzyskując potwierdzenie, czy pacjent odebrał informację
zgodnie z intencją nadawcy,
C . uzyskując informację o d rodziny chorego czy pacjent
przestrzega zaleceń,
D . sprawdzając dokumentację i wyniki badań chorego.
Zadanie 32.
Spośród niżej wymienionych wzmocnień wskaż te, które nie mają
charakteru pozytywnego:
A . chwalenie, wyrażanie uznania, gratulowanie,
B . odczucie zadowolenia, poczucie sukcesu albo powodzenia,
C . osiągnięcie
celu:
skuteczność
działania,
wzrost
przystosowania,
D . błąd, niepowodzenie, brak samozadowolenia.
Zadanie 33.
Choroba Alzheimera jest to schorzenie:
A . neuropsychiczne,
B . neurologiczne,
C . psychiatryczne,
D . somatyczne.
Zadanie 34.
Chory lat 70, z paraplegią, p o długim leczeniu szpitalnym wraca
d o domu. Przeciwdziałanie powikłaniom, z e strony układu
oddechowego polega na:
A . częstym wykonywaniu toalety całego ciała,
B . ciepłym ubieraniu pacjenta,
C . prowadzeniu czynnej i biernej gimnastyki oddechowej w
łóżku,
D . zapewnieniu ciepła w pomieszczeniu gdzie przebywa
pacjent.
Zadanie 35.
Skierowanie na turnus rehabilitacyjny wnioskuje:
A . zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,
B . komisja lekarska,
C . lekarz,
D . rehabilitant albo instruktor terapii zajęciowej.
Zadanie 36.
U pacjenta lat 6 5 hospitalizowanego w oddziale geriatrycznym
zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Które postępowanie pogorszy
kondycję chorego w sytuacji, gdy chory przerwie czynność i
stwierdzi, że nie ma siły jej skończyć?
A . zapewnienie, ż e dokończy czynność jak tylko będzie
mógł,
B . dokończenie za niego czynności jeśli chory o to prosi,
C . okazanie
mu
cierpliwości,
wyrozumiałości
oraz
zachowanie spokoju,
D . ponaglanie go.
Zadanie 37.
Ryzyko zachorowania na żylaki kończyn dolnych może zwiększyć:
A . uciskanie z zewnątrz bandażem elastycznym,
B . dieta z małą zawartością pokarmów wzdymających i
zapierających,
C . długotrwałe stanie,
D . stosowanie chłodnego prysznica.
Zadanie 38.
Jaką dietę zastosujesz u chorych w wieku podeszłym,
przewlekłą niewydolnością nerek, leczonych dializami?
A . bogatobiałkową,
B . normobiałkową i wysokowęglowodanową,
C . wysokoenergetyczną
z uwagi n a wychudzenie
niskobiałkową,
D . niskobiałkową.
z
i
Zadanie 39.
W przypadku żylaków kończyn dolnych fałszywe jest stwierdzenie:
A . należy unikać siedzenia z e skrzyżowanymi nogami ("noga
na nogę"),
B . wskazane
jest
"maszerowanie"
w
wannie
w
kilkucentymetrowej warstwie chłodnej wody,
C . wskazane jest ograniczenie chłodnych kąpieli pod
prysznicem na korzyść gorących kąpieli w wannie,
D . wskazane jest leżenie z nieco uniesionymi kończynami,
lekko zgiętymi w stawach kolanowych.
Zadanie 40.
Które z niżej wymienionych objawów s ą charakterystyczne dla
nadczynności tarczycy u ludzi w podeszłym wieku?
A . pobudzenie psychomotoryczne, aksamitna, spocona skóra,
spadek masy ciała,
B . wypadanie włosów, spadek masy ciała, senność, zwolniony
rytm zatokowy,
C . zmęczenie,
zanik
i
osłabienie
siły
mięśniowej,
migotanie przedsionków,
D . zmęczenie, zwiększenie wagi ciała, senność, zwolniony
rytm zatokowy.
Zadanie 41.
Zniechęcenie rodzin d o sprawowania opieki nad osobami w
podeszłym wieku najczęściej NIE wynika z:
A . trudności zrozumienia i porozumienia się z tymi
osobami,
B . postępującego uzależnienia tych osób o d pomocy
otoczenia,
C . braku umiejętności pielęgnowania i opieki,
D . niewdzięczności i złośliwości osób w podeszłym wieku.
Zadanie 42.
Pielęgniarka może dokonywać oceny sprawności funkcjonalnej
osoby starszej wykorzystując następujące narzędzia:
A . test MMSE, skala Norton, skala Hoena-Yara, BMI,
B . skala ADL i IADL, skala Barthel, test MMSE, GDS, testy
równowagi i chodu,
C . skala Barthel, skala CBO, skala Katza,
D . test UP&GO, test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.
Zadanie 43.
Chora lat 7 4 m a zaawansowaną miażdżycę naczyń. O d 2 lat jest
unieruchomiona z powodu porażenia lewostronnego i zaniku mięśni
w wyniku wylewu krwi d o mózgu. Chora zgłasza kłucie w klatce
piersiowej, ból brzucha. Ponadto wystąpiła duszność, suchy
kaszel, suchość warg, narastająca temperatura. Powłoki skórne
s ą blade i spocone. Zastosowano tlenoterapię. Przeciwskazane
jest podawanie chorej tlenu:
A . przez miękkie maseczki,
B . przez okulary podtrzymujące rurkę doprowadzającą tlen,
C . cewnikiem bezpośrednio do ust,
D . cienkim cewnikiem do jamy nosowo-gardłowej.
Zadanie 44.
Żylaki kończyn dolnych to:
A . workowate rozszerzenia naczyń żylnych,
B . patologiczne rozszerzenie naczyń włosowatych,
C . workowate rozszerzenia naczyń tętniczych,
D . stan zapalny żył głębokich.
Zadanie 45.
Które z niżej wymienionych pomiarów temperatury ciała mierzonej
p o d pachą wskazują n a ochłodzenie (hipotermię) u osób
starszych?
A . 36,3˚C,
B . 35,8˚C,
C . 35˚C,
D . 36,0˚C.
Zadanie 46.
Poniżej przedstawiono twierdzenia dotyczące zasad stosowania
morfiny w leczeniu bólu u chorych z zaawansowaną chorobą
nowotworową. Wskaż, które z nich jest BŁĘDNE:
A . dawka początkowa morfiny doustnej wynosi 5-10 mg, c o 4
godz.,
B . u chorego otrzymującego 120 mg morfiny doustnej na dobę
zmieniając drogę podawania leku n a podskórną należy
zastosować 40 mg/dobę,
C . dawkę morfiny należy zwiększać stopniowo d o dawki
maksymalnej,
D . podanie morfiny może spowodować zatrzymanie moczu.
Zadanie 47.
O czym należy pamiętać przy stosowaniu inhibitorów enzymu
konwertującego w leczeniu niewydolności krążenia, u ludzi w
starszym wieku, aby zapobiec hipotonii?
A . pomiarach ciśnienia tętniczego krwi co dwie godziny,
B . rozpoczynania leczenia o d małych dawek i stopniowego
ich zwiększania,
C . pomiarach ciśnienia tętniczego krwi rano i wieczorem,
D . żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.
Zadanie 48.
Chorób żył NIE sugeruje:
A . uczucie "ciężkich nóg" pod koniec dnia,
B . rozpieranie, pobolewanie stóp i podudzi, bolesne kurcze
mięśniowe,
C . obrzęki pojawiające się wieczorem,
D . wysokie ciśnienie tętnicze krwi.
Zadanie 49.
U osób leczonych z powodu zaćmy, konieczne jest stosowanie
sztucznej soczewki po wygojeniu rany, ponieważ:
A . w ten sposób zapobiega się nawrotowi choroby,
B . może dojść d o odbarwienia płynu w komorze przedniej oka
(krwawienia),
C . usunięcie soczewki uniemożliwia ogniskowanie obrazów na
siatkówce,
D . zmniejsza ryzyko zakażenia.
Zadanie 50.
Chory z niewydolnością nerek dializowany otrzewnowo powinien
stosować dietę:
A . ubogobiałkową, bogatotłuszczową, bogatopotasową,
B . bogatobiałkową, ubogowęglowodanową, bezfosforanową,
C . ubogowęglowodanową, bogatopotasową, bogatosodową,
D . bogatobiałkową, ubogotłuszczową, ubogopotasową.
Zadanie 51.
Które z poniższych czynności kończą naukę chodzenia p o długim
unieruchomieniu w łóżku spowodowanym złamaniem?
A . chodzenie z pomocą balkonika,
B . spacery z pomocą,
C . chodzenie z laską,
D . chodzenie po różnych podłożach.
Zadanie 52.
U pacjentki lat 6 8 leczonej z powodu nadciśnienia tętniczego
oraz choroby wieńcowej została zdiagnozowana cukrzyca typu II.
Chorą należy poinformować o konieczności zmiany stylu życia aby
zapobiec wystąpieniu powikłań. Jaki czynnik m a największy wpływ
na trwałą zmianę zachowań pacjenta?
A . motywacja zewnętrzna,
B . lęk przed zganieniem przez lekarza,
C . motywacja wewnętrzna,
D . świadomość złego stylu życia.
Zadanie 53.
Poziom zawartości w e krwi jakiego składnika wpływa n a ilość
wytwarzanej przez tarczycę kalcytoniny?
A . witaminy D3,
B . tyroksyny,
C . wapnia,
D . estrogenów.
Zadanie 54.
Które z wymienionych okolic ciała s ą szczególnie narażone n a
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?
A . okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B . okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C . okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
D . kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.
Zadanie 55.
Rola pielęgniarki w leczeniu bólu u chorych objętych opieką
paliatywną polega na:
A . diagnozowaniu i leczeniu bólu, przygotowywaniu i
podawaniu leków na zlecenie lekarza,
B . ocenie natężenia bólu, modyfikacji doraźnej dawki leków
pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego,
C . monitorowaniu leczenia bólu, stosowaniu rotacji
opioidowych
pod
warunkiem
ukończenia
kursu
specjalistycznego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 56.
Stosowanie ćwiczeń biernych jest istotnym elementem w:
A . profilaktyce odleżyn,
B . porażeniach spastycznych,
C . nieutrwalonych ograniczeniach ruchomości w stawach,
D . wszystkie prawdziwe.
Zadanie
Zgodnie
chorego
A.
B.
C.
D.
57.
z założeniami opieki paliatywnej, działania
powinny skupić się na:
dokładnej diagnostyce,
leczeniu wszelkimi możliwymi sposobami,
sumiennej opiece pielęgnacyjnej i leczeniu bólu,
wypisaniu do domu, jeśli chory jest w szpitalu.
wobec
Zadanie 58.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:
A . nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie sytuacji materialnej, brak zagospodarowania
czasu,
C . brak przygotowania d o starości, samotność, izolacja
społeczna i psychiczna,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 59.
W zaawansowanej chorobie Parkinsona pojawiają się objawy
niepożądane stosowania lewodopy, m . in. fluktuacje ruchowe
polegające n a przeplataniu się okresów dobrej sprawności
ruchowej z okresami pogorszenia ruchowego. Faza, w której
pielęgniarka może współpracować z pacjentem z e względu n a dobrą
sprawność ruchową, to:
A . faza "free-time",
B . faza "on",
C . faza "on-off",
D . faza "off".
Zadanie 60.
Która z poniżej wymienionych zasad wsparcia leczenia
farmakologicznego duszności nie jest prawdziwa?
A . analiza zdarzeń, które ujawniają lub nasilają duszność
oraz wpływu duszności n a życie codzienne, w tym
utrzymanie wydolnego efektywnego oddychania,
B . zapewnienie
kontroli
duszności
przez
pacjenta,
opanowanie lęku i napadów paniki,
C . stosowanie
również
niefarmakologicznych
metod
łagodzenia
duszności
np.
techniki
relaksacji
i
rozpraszania,
D . tlenoterapia z przepływem 2 l/min.
Zadanie 61.
Które z miar zaliczysz d o pozytywnych mierników zdrowia
populacji?
A . zachorowalność i chorobowość,
B . umieralność i śmiertelność,
C . przeciętną długość życia statystycznej osoby w danej
populacji,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 62.
Ból trzewny jest:
A . ostry,
paraliżujący,
przeszywający
ból,
ściśle
zlokalizowany, często stymulowany ruchami, może
utrzymywać się dłużej,
B . samoistny lub sprowokowany ból, palący, piekący,
przeszywający, kłujący, któremu może towarzyszyć
allodynia, hiperpatia, hiperalgezja,
C . bólem
o
charakterze
ucisku,
głęboki,
słabo
zlokalizowany, również ból kolkowy,
D . bólem, w którym występują nagły początek, natężenie
umiarkowane d o zazwyczaj silnego i krótki czas trwania
(może być samoistny lub aktywowany ruchem).
Zadanie 63.
W oddziale chirurgii przebywa 60-letni pacjent, któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
s i ę owrzodzeń podudzia. Jakie jest najczęstsze powikłanie p o
założeniu protezy?
A . bóle fantomowe,
B . zanik mięśni w kończynie amputowanej,
C . wstępujące zakażenie kikuta,
D . odleżyny.
Zadanie 64.
Wzmocnienia pozytywne w toku rehabilitacji:
A . kształtują pożądane reakcje albo zachowania,
B . kształtują
i
utrwalają
pożądane
reakcje
albo
zachowania,
C . kształtują
i utrwalają reakcje albo zachowania
pożądane, a także eliminują i osłabiają niepożądane,
D . eliminują niepożądane reakcje albo zachowania.
Zadanie 65.
Pacjentka lat 6 5 jest hospitalizowana z powodu udaru
centralnego układu nerwowego. Występuje u niej tetraplegia i
całkowita utrata funkcji motorycznych ciała. Chora wymaga
profilaktyki przeciwodleżynowej. Z powodu braku czynności
mięśni oddechowych chora jest zaintubowana i podłączono jej
respirator. Jakie s ą zasady prawidłowego oczyszczania płuc z
wydzieliny?
A . oklepywanie klatki piersiowej, rozprężanie płuc,
B . odsysanie, oklepywanie klatki piersiowej, ponowne
odsysanie,
C . oklepywanie klatki piersiowej, odsysanie, rozprężanie
płuc,
D . rozprężanie płuc, odsysanie.
Zadanie 66.
Zaburzenia snu, t o bardzo częsty problem w opiece nad
człowiekiem w wieku podeszłym. Wśród przyczyn utrudniających
zasypianie i utrzymanie snu, a prowadzących d o nadmiernej
senności w ciągu dnia zaliczyć należy:
A . odstawienie leków uspakajających,
B . przewlekłe choroby somatyczne i ich leczenie,
C . depresja i demencja,
D . wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.
Zadanie 67.
Deficyt samoobsługi u starszego pacjenta z chorobą Alzheimera
może wynikać z:
A . niedożywienia,
B . przewlekłych i postępujących zaburzeń poznawczych,
C . zmniejszenia sprawności manualnej rąk i nietolerancji
wysiłku,
D . spowolnienia psychoruchowego i poczucia starości.
Zadanie 68.
W jaki sposób migotanie przedsionków wpływa n a przebieg zjawisk
bioelektrycznych i zniekształca krzywą EKG?
A . załamek P zmienia swoje położenie, wydłuża się czas P Q,
B . kształt zespołu QRS zmienia się,
C . brak załamków P i pojawienie się fali f,
D . obniża się lub podnosi odcinek ST.
Zadanie 69.
Poniższe twierdzenia dotyczą podawania podskórnego leków w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź błędną:
A . leki podaje się przez założoną podskórnie igłę
"motylek",
B . leki d o podawania podskórnego stosuje się z reguły p o
przygotowaniu w jednej strzykawce,
C . leki d o podawania podskórnego stosuje się w postaci
wlewu
ciągłego
lub
powtarzanych
regularnych
wstrzyknięć,
D . drogą podskórną podaje się tylko opioidy.
Zadanie 70.
Wpływ n a poziom cholesterolu w e krwi mają tłuszcze nasycone,
które:
A . podnoszą poziom cholesterolu we krwi,
B . stabilizują poziom cholesterolu we krwi,
C . obniżają poziom cholesterolu we krwi,
D . nie mają wpływu na poziom cholesterolu we krwi.
Zadanie 71.
D o zmian fizjologicznych związanych z procesem starzenia się
nie należy:
A . zanik mięśni prążkowanych ze zwyrodnieniem barwnikowym
i rozplemem tkanki łącznej,
B . zanik neuronów rogów przednich substancji szarej
rdzenia kręgowego,
C . zanik ośrodków ruchowych w korze mózgowej,
D . wzrost ilości potasu i wapnia.
Zadanie 72.
U pacjenta w starszym wieku hospitalizowanego z powodu
zapalenia płuc, aby nie doszło do powikłań należy zastosować:
A . profilaktykę przeciwzakrzepową, gimnastykę oddechową i
ogólnousprawniającą,
B . dietę bogatobiałkową i leczenie spoczynkowe,
C . profilaktykę przeciwzakrzepową,
D . ciągłą tlenoterapię oraz leczenie spoczynkowe.
Zadanie 73.
U chorej lat 70, u której powstały odleżyny III stopnia, w
uzupełnieniu diety można zastosować:
A . mocną kawę,
B . odżywki przemysłowe,
C . dużą ilość preparatów witaminowych dostępnych w aptece
bez recepty,
D . nawadnianie przez podłączenie wlewów kroplowych w
ilości 4 l na dobę.
Zadanie 74.
Które z wymienionych poniżej wskazówek dotyczą szczególnie
pielęgnowania pacjenta w podeszłym wieku?
A . precyzyjnie przestrzegać w diecie ograniczenia podaży
sodu,
B . unikać zbyt wielu jednocześnie zmian warunków życia,
otoczenia, odżywiania,
C . dopilnować przyjmowania w diecie takiej ilości płynów,
by utrzymać diurezę minimum 3,5 l/dobę,
D . precyzyjnie przestrzegać, b y chory prowadził wybitnie
oszczędzający tryb życia.
Zadanie 75.
Które elementy programu opieki nad osobą w podeszłym wieku mają
największe znaczenie w profilaktyce upadków?
A . kinezyterapia,
B . psychoterapia,
C . fizykoterapia,
D . balneoterapia.
Zadanie 76.
Wykrycie zagrożenia upadkiem podczas wykonywania czynności
życia codziennego umożliwia test:
A . nacisku pozycyjnego,
B . czasu utrzymania równowagi,
C . Tinetti,
D . Pileta i ADL.
Zadanie 77.
Wskaż na formy aktywizujące pacjenta:
A . oglądanie telewizji, przedstawień,
B . słuchanie muzyki,
C . organizowanie wystaw, gry świetlicowe,
D . oglądanie pokazów kulinarnych.
Zadanie 78.
D o zmian inwolucyjnych w układzie oddechowym należą wszystkie z
wyjątkiem:
A . wzrost sztywności klatki piersiowej w wyniku kostnienia
połączeń chrzęstno-kostnych żeber,
B . zwiększa się liczba, ale zmniejsza wielkość oskrzelików
i pęcherzyków płucnych,
C . utrata masy i/lub osłabienie mięśni oddechowych oraz
obniżenie pojemności życiowej płuc, utrata sprężystości
tkanki płucnej,
D . charakterystyczny, chropowaty lub skrzeczący głos osób
starszych.
Zadanie 79.
Wiek XXI w badaniach demograficznych prognozowany jest jako
wiek:
A . wzrostowej dynamiki ludzi wieku produkcyjnego,
B . zmniejszonej umieralności niemowląt,
C . starzejącej się populacji świata,
D . migracyjnej fali ludów Europy i Azji.
Zadanie 80.
Skala Norton służy do oceny:
A . ruchomości w stawach,
B . ryzyka powstania odleżyn,
C . napięcia siły mięśniowej,
D . adaptacji do warunków szpitalnych.
Zadanie 81.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:
A . aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B . eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C . podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 82.
Chory lat 8 1 wykazuje cechy otępienia, m a upośledzoną zdolność
orientacji, urojenia, błądzi nocą p o korytarzu. W takiej
sytuacji nie należy:
A . poszukiwać przyczyn dezorientacji,
B . unikać
rozdrażniania
chorego
bezpośrednim
przeciwstawianiem się jego woli,
C . uświadamiać m u prawdy i przekonywać, ż e jego opinia
jest błędna,
D . oferować taktownej pomocy, która pozwala n a poprawę
orientacji.
Zadanie
Morfina
A.
B.
C.
D.
83.
zastosowana u chorych z silną dusznością:
nie wpływa na odczuwanie duszności,
nie zmniejsza niepokoju i paniki,
rozszerza łożysko naczyń płucnych,
nasila duszność.
Zadanie 84.
Mężczyzna lat 5 0 m a cukrzycę I I typu. Oprócz leczenia
farmakologicznego m a zaleconą odpowiednią dietę. Ile gramów
węglowodanów zawiera jedna jednostka chlebowa?
A . 22 g,
B . 15 g,
C . 13 g,
D . 10 g.
Zadanie 85.
O niepełnosprawności orzekają:
A . komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
B . powiatowe i wojewódzkie zespoły d o spraw orzekania o
stopniu niepełnosprawności,
C . szpitalne komisje lekarskie,
D . urzędy pracy.
Zadanie 86.
A b y sprawdzić, ż e podana została prawidłowa ilość insuliny w
stosunku
d o wielkości posiłku
i liczby wymienników
węglowodanowych należy oznaczyć poziom:
A . stężenia glukozy we krwi w 2 godziny po posiłku,
B . glukozylowanej hemoglobiny,
C . stężenia glukozy w moczu,
D . zawartości glukozy w całodobowym moczu.
Zadanie 87.
Objawy występujące u chorych z neuropatią cukrzycową to:
A . ból w obrębie stóp i kończyn dolnych podczas wysiłku,
B . zmniejszenie lub brak potliwości w obrębie stóp lub
kończyn dolnych,
C . chromanie przestankowe,
D . zwiększenie potliwości w obrębie stóp lub kończyn
dolnych.
Zadanie 88.
Pełne walory terapeutyczno-rehabilitacyjne uzyskamy stosując
psychodramę:
A . indywidualną,
B . grupową,
C . masową,
D . na różne sposoby.
Zadanie 89.
Przyjmowaną granicą wieku geriatrycznego jest:
A . 55 lat,
B . 65 lat,
C . 70 lat,
D . powyżej 75 lat.
Zadanie 90.
Chora lat 6 9 m a nadwagę. Wykryto u niej cukrzycę typu II. Z
wywiadu wynika, ż e nie m a żadnych dolegliwości z e strony układu
krążenia i oddechowego. Celem utrzymywania aktywności fizycznej
u osoby z cukrzycą typu II jest:
A . utrzymanie podwyższonego stężenia trójglicerydów,
B . wyrównanie glikemii,
C . utrzymanie niskiego stężenia cholesterolu HDL,
D . obniżenie poziomu trójglicerydów i obniżenie HDL.
Zadanie 91.
Który z podanych objawów nie jest spowodowany procesem
starzenia się układu nerwowego?
A . zmniejszenie napięcia mięśniowego,
B . skrócenie czasu reakcji na bodziec,
C . zaburzona koordynacja ruchowa,
D . upośledzenie zapamiętywania bieżących faktów.
Zadanie 92.
Które z objawów występujących u ludzi w wieku podeszłym mogą
być spowodowane procesem starzenia się układu moczowego?
A . częste oddawanie moczu,
B . nietrzymanie moczu,
C . częstsze oddawanie moczu w porze nocnej,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 93.
K t o powinien uczestniczyć w podejmowaniu świadczeń n a rzecz
rodziny?
A . pielęgniarka środowiskowa/rodzinna, rehabilitant,
B . pracownik socjalny,
C . wolontariusz,
D . wszystkie wymienione wyżej osoby.
Zadanie 94.
Terapia ruchem wpływa na usprawnienie:
A . fizyczne pacjentów,
B . psychiczne pacjentów,
C . społeczne pacjentów,
D . wszystkich wyżej wymienionych.
Zadanie 95.
Mechanizmem kompensacyjnym ustroju dla jonów wodorowych nie
jest:
A . układ wodorowęglanowy w płucach,
B . układ białczanowy krwi,
C . wszystkie mechanizmy związane z rolą nerek,
D . układ pokarmowy.
Zadanie 96.
Zwiększonym ryzykiem powstania choroby zwyrodnieniowej z powodu
otyłości, objęty jest staw:
A . nadgarstkowy,
B . kolanowy,
C . skokowy,
D . barkowy.
Zadanie 97.
Które z poniższych zachowań, nabytych dzięki edukacji
zdrowotnej pozwalają pacjentowi tworzyć nowe reguły dotyczące
zdrowia i postępować zgodnie z nimi:
A . zachowania nawykowe,
B . złożone działania stereotypowe,
C . aktywność twórcza,
D . proste działania stereotypowe.
Zadanie 98.
Główną przyczyną otępienia u osób w podeszłym wieku jest/są:
A . uraz mózgu,
B . zmiany zwyrodnieniowe mózgu,
C . choroba psychiczna,
D . ostre zatrucia pokarmowe.
Zadanie 99.
Stosowanie morfiny w uchyłkowatości jelita grubego jest:
A . konieczne,
B . przeciwwskazane,
C . wskazane w niewielkich dawkach,
D . wskazane w dużych dawkach.
Zadanie 100.
Dieta pacjentki z otyłością powinna być:
A . ubogobiałkowa, ubogowęglowodanowa,
B . bogatoenergetyczna, ubogoresztkowa,
C . bogatowęglowodanowa, bogatobiałkowa,
D . ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa.
Zadanie 101.
U chorych w podeszłym wieku toksyczne działanie glikozydów
nasercowych sygnalizują:
A . brak łaknienia, zaparcia, przyśpieszona akcja serca,
bezsenność,
B . jadłowstręt, nudności, rzadkoskurcz, depresja, senność,
C . zaparcia, wymioty, senność, tachykardia, wzmożone
pragnienie,
D . biegunka,
wymioty,
tachykardia,
przygnębienie,
bezsenność.
Zadanie 102.
Pacjentka lat 6 7 przebywa w oddziale internistycznym z powodu
zaostrzenia choroby wieńcowej. W trakcie pobytu została
rozpoznana cukrzyca typu II. Chora ma nadwagę. Nadwaga utrudnia
kontrolowanie cukrzycy, gdyż:
A . powoduje, ż e organizm w większym stopniu wykorzystuje
insulinę,
B . ułatwia wchłanianie się cukrów prostych,
C . powoduje, ż e organizm w mniejszym stopniu wykorzystuje
insulinę oraz ogranicza działanie leków,
D . powoduje, ż e organizm w większym stopniu wykorzystuje
insulinę i ogranicza działanie leków.
Zadanie 103.
Objawy ostrzegawcze toksyczności morfiny to:
A . splątanie, nudności, senność, szpilkowate źrenice,
B . lęk, szerokie źrenice, wzmożona perystaltyka przewodu
pokarmowego,
C . ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
D . spazm mięśniowy, bolesność w jamie ustnej, depresja.
Zadanie 104.
Mężczyzna lat 6 5 cierpi n a chorobę Parkinsona. Pacjent coraz
częściej narzeka n a utrudnienia pojawiające się w zakresie
samoobsługi. Zmniejszenie napięcia mięśniowego pacjenta można
osiągnąć stosując:
A . ogrzewanie chorego,
B . oziębianie pacjenta,
C . rozciąganie mięśni,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 105.
Jaki rodzaj ćwiczeń fizycznych jest wskazany u chorej n a
osteoporozę?
A . chodzenie p o schodach, narciarstwo biegowe, piesze
wycieczki, jazda na rowerze,
B . podnoszenie ciężarów, bieganie, narciarstwo zjazdowe,
aerobik, chodzenie po bieżni i schodach,
C . aerobik w wodzie, spacery w wodzie sięgającej d o pasa
lub piersi, pływanie, jazda na rowerze treningowym,
D . skłony d o przodu, bieganie, taniec, jazda n a rowerze,
chodzenie po schodach.
Zadanie 106.
Przyczyną stopy cukrzycowej NIE jest/NIE są:
A . niedokrwienie spowodowane miażdżycą i mikroangiopatią,
B . neuropatia,
C . nefropatia,
D . zakażenia.
Zadanie 107.
Ocena drożności żyły wrotnej nie obejmuje:
A . angiografii śledzionowej i tętnicy krezkowej górnej z
następowym późnym badaniem fazy żylnej,
B . dopplerowskiego badania ultradźwiękowego,
C . splenoportografii,
D . skleroterapii.
Zadanie 108.
U chorego z afazją ruchową nie wystąpują:
A . echolalia,
B . brak możliwości wypowiadania się,
C . zaburzenia rytmu i melodii mowy,
D . gadatliwość, dobra artykulacja.
Zadanie 109.
Deksametazon jest lekiem z wyboru w opiece paliatywnej w
sytuacjach:
A . jadłowstrętu i wyniszczenia oraz bólu spowodowanego
obrzękiem wywołanym przez guz nowotworowy a także dla
poprawy ogólnego samopoczucia chorego,
B . przede wszystkim bólów trzewnych z a wyjątkiem bólów z
rozciągania torebki wątroby,
C . głównie bólów wynikających z e zwiększonego ciśnienia
śródczaszkowego ale tylko w dawkach dobowych do 2-4 mg,
D . jest koanalgetykiem ale z e względu n a jego uboczne
działanie takie jak: zwiększona podatność n a zakażenia,
zatrzymanie płynów w organizmie, możliwość uszkodzenia
błony śluzowej przewodu pokarmowego stosuje się g o
rzadko podobnie
jak
w przypadku pozostałych
kortykosteroidów.
Zadanie 110.
Dalekowzroczność starcza spowodowana jest:
A . zaćmą,
B . uszkodzeniem szlaków wzrokowych,
C . starczym zwyrodnieniem plamki,
D . utratą elastyczności soczewki.
Zadanie 111.
Trening umiejętności praktycznych polega n a kształtowaniu
umiejętności:
A . prowadzenia gospodarstwa domowego,
B . wykonywania czynności samoobsługowych,
C . świadczenia pracy - zarobkowania na własne utrzymanie,
D . obejmujących czynności wymienione w e wszystkich
powyższych punktach.
Zadanie 112.
Pierwszym działaniem w przypadku rozpoznania ochłodzenia u
człowieka w starszym wieku jest:
A . przeniesienie do dobrze ogrzanego pomieszczenia,
B . ogrzanie poduszką elektryczną lub termoforem,
C . stopniowe podnoszenie temperatury ciała w warunkach
domowych,
D . okrycie chorego i przewiezienie do szpitala.
Zadanie 113.
Deficyt tętna oznacza:
A . niezgodność częstości akcji serca i częstości tętna
mierzonego na obwodzie,
B . brak w ogóle tętna u chorego,
C . różnica między wielkością zmierzonego tętna u chorego a
normą przyjętą dla danej populacji,
D . żadne z określeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 114.
Pacjentka lat 6 9 choruje n a cukrzycę typu II, m a nadwagę. Z
wywiadu wynika, ż e nie m a żadnych dolegliwości z e strony układu
krążenia i oddechowego. Najkorzystniejszy dla chorej cykl
ćwiczeń fizycznych to:
A . 20 - 60 minut dziennie, 4 - 7 razy w tygodniu,
B . 10 - 20 minut dziennie, 3 razy w tygodniu,
C . 15 - 20 minut dziennie, 2 razy w tygodniu,
D . 10 - 15 minut dziennie, 3 razy w tygodniu.
Zadanie 115.
Co to jest opieka paliatywna?
A . odpowiedź n a fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne
potrzeby chorego nieuleczalnie będącego u kresu życia i
jego rodziny,
B . dokładna diagnostyka i leczenie chorób ujętych w
narodowym programie ochrony zdrowia,
C . zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia
i
rehabilitacja
wszystkich
obszarów
upośledzonych czynności.
Zadanie 116.
Następstwem powiększenia gruczołu krokowego nie jest/nie są:
A . zaleganie moczu w pęcherzu n a skutek utrudnienia w
odpływie,
B . wsteczne ciśnienie, które może prowadzić d o powstania
poszerzenia moczowodów i wodonercza, a w konsekwencji
uszkodzenia nerek,
C . zatrzymanie moczu i zwiększenia stężenia mocznika w
surowicy krwi,
D . brak bólu w trakcie mikcji.
Zadanie 117.
Pacjentka lat 6 5 zgłasza bóle brzucha, wzdęcia i oddawanie
twardego stolca raz n a 4-5 dni, połączone z dużym wysiłkiem i
bólem. Jakie badanie będzie miało najmniejszą wartość
diagnostyczną przyczyn zaparcia?
A . per rectum,
B . badanie kału na krew utajoną,
C . hematokrytu, w celu oceny ewentualnego odwodnienia,
D . rektoskopowe.
Zadanie 118.
Pielęgniarka przygotowując w ramach programu edukacji poradnik
d l a pacjenta p o amputacji, w celu posługiwania się protezą i
zapobiegania powikłaniom, m . in. umieści w nim następującą
informację:
A . l e j protezy należy myć codziennie, bardzo dokładnie
wodą z mydłem, następnie zdezynfekować spirytusem
salicylowym i pozostawić do wyschnięcia,
B . l e j protezy należy myć przynajmniej 3 razy n a tydzień,
bardzo dokładnie specjalnym płynem "Derma Clean", a
następnie dokładnie osuszyć ręcznikiem,
C . l e j protezy należy myć codziennie namydloną myjką lub
gąbką, mydliny dokładnie zebrać drugą wilgotną myjką,
dokładnie osuszyć ręcznikiem,
D . l e j protezy należy myć codziennie namydloną myjką lub
gąbką, mydliny dokładnie zebrać drugą wilgotną myjką,
następnie protezę pozostawić d o wyschnięcia - w tym
celu najlepiej umieścić protezę w pobliżu kaloryferów.
Zadanie 119.
Pielęgnując skórę chorego z niedowładem należy:
A . dezynfekować tylko miejsca narażone na odleżyny,
B . codziennie dokładnie myć i osuszać całe ciało chorego
oraz natłuszczać,
C . stosować dezodoranty,
D . używać płatków kosmetycznych.
Zadanie 120.
Angiopatia cukrzycowa to swoiste dla cukrzycy zmiany:
A . w komórkach beta wysp Langerhansa,
B . naczyniowe, rozwijające się w naczyniach włosowatych i
drobnych tętniczkach,
C . w komórkach wątroby,
D . w komórkach śledziony.
Zadanie 121.
76-letni pacjent przebywa w oddziale gastroenterologicznym z
powodu marskości wątroby. M a o n trudności z przełykaniem
pokarmów, które wynikają najprawdopodobniej z obecności:
A . zaburzeń ślinianek,
B . pleśniawek,
C . żylaków przełyku,
D . zapalenia gardła.
Zadanie 122.
Podstawową rolę w organizowaniu opieki nad przewlekle chorym
powinna odgrywać pielęgniarka środowiskowa/rodzinna. D o jej
zadań nie należy:
A . przyuczenie rodziny do sprawowania opieki,
B . pielęgnowanie obłożnie chorych leczonych w domu,
C . prowadzenie
dokładnej
dokumentacji
procesu
pielęgnowania,
D . zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup.
Zadanie 123.
Permisywność wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polega na:
A . ignorowaniu niepożądanych zachowań,
B . przyzwalaniu pacjentom n a t e niepożądane zachowania,
których nie s ą oni w stanie w całości lub części
kontrolować,
C . celowym rezygnowaniu z reakcji, które mogą rodzić
konflikty z pacjentami, wyzwalać w nich napięcie lub
agresję,
D . koncentrowaniu się personelu na wzmacnianiu pożądanych
zachowań pacjentów.
Zadanie 124.
Chorego z objawami obrzęku płuc należy w pierwszej kolejności
ułożyć w pozycji:
A . siedzącej, otworzyć okno i pozostawić samego,
B . półsiedzącej,
C . wysokiej, podać płyny do picia i zapewnić spokój,
D . wysokiej z opuszczonymi nogami, podać tlen, uspokoić.
Zadanie 125.
Rehabilitację psychiatryczną prowadzi się w:
A . szpitalach
i
oddziałach
psychiatrycznych
oraz
poradniach zdrowia psychicznego,
B . zakładach
opieki
zdrowotnej
stacjonarnej,
półstacjonarnej i otwartej,
C . zakładach pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej
przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
D . w różnych zakładach, instytucjach, placówkach i
miejscach pobytu osób wymagających usprawniania w
związku z zaburzeniami psychicznymi.
Zadanie 126.
Zachorowalność i umieralność n a nowotwory złośliwe maleje u
osób w grupie:
A . mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 80 roku życia,
B . mężczyzn w wieku powyżej 80 roku życia,
C . kobiet w wieku powyżej 80 roku życia,
D . w ogóle nie maleje.
Zadanie 127.
Biorąc pod uwagę patofizjologię bólu, która z klasyfikacji bólu
jest właściwa?
A . ból totalny i wszechogarniający,
B . ból nocyceptywny i neuropatyczny,
C . ból trzewny, kostny i somatyczny,
D . b ó l trzewny, kostny i somatyczny oraz ból spowodowany
przerzutami do kości.
Zadanie 128.
D o zmian fizjologicznych związanych z e starzeniem się układu
pokarmowego zaliczamy:
A . stopniowy zanik błony śluzowej i utkania gruczołowego,
B . rozrost włókien mięśniowych i sprężystych,
C . wzrost kwasowości soku żołądkowego,
D . powiększenie wątroby i trzustki.
Zadanie 129.
Nietolerancja pokarmów, zwłaszcza mleka, powodująca wzdęcia i
biegunki spowodowana jest najczęściej, zmniejszającą się wraz z
wiekiem aktywnością:
A . amylazy,
B . laktazy,
C . lipazy,
D . peptydazy.
Zadanie 130.
W leczeniu bólu nowotworowego niektóre preparaty p/bólowe
wykazują efekt pułapowy. Określ, które to leki:
A . opioidy,
B . leki z drugiego szczebla w standardzie WHO, NLPZ,
C . petydyna i fentanyl,
D . morfina i fentanyl.
Zadanie 131.
W celu scharakteryzowania bólu zbędne jest określenie:
A . jego zasięgu (miejscowy lub rozlany),
B . lokalizacji (stawowy lub pozastawowy),
C . płci i wieku chorego,
D . czasu w jakim występuje i związku z innymi objawami
procesu zapalnego.
Zadanie 132.
W czasie uruchamiania pacjenta z niedowładem jednostronnym,
podstawową zasadą postępowania jest:
A . wykonywanie ruchu zawsze od strony niedowładnej,
B . wykonywanie ruchu zawsze od strony zdrowej,
C . n i e m a znaczenia, o d której strony wykonywany jest
ruch,
D . wykonywanie ruchu zawsze uzależnione jest o d decyzji
rehabilitanta.
Zadanie 133.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:
A . zalecanej częstotliwości podawania leku,
B . drogi podawania,
C . drabiny analgetycznej WHO,
D . zlecenia lekarza.
Zadanie 134.
D l a profesjonalnego prowadzenia terapii zajęciowej niezbędne s ą
umiejętności i wiedza z zakresu:
A . psychiatrii i psychologii,
B . pedagogiki i psychologii,
C . techniki i rękodzielnictwa,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 135.
Które z poniżej wymienionych stwierdzeń NIE jest prawdziwe? Z e
względu na szczególne - hydrofilne i lipofilne właściwości A . Fentalyl może być stosowany podpoliczkowo w bólach
przebijających,
B . Fentalyl może być stosowany w plastrach TTS,
C . Morfina jest najczęściej stosowana podskórnie, również
w bólach wszechogarniających i w bólach przebijających,
D . Durogesic nie jest wolny o d efektów ubocznych, d o
których należą m . in. suchość jamie ustnej, senność,
zaparcia.
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 052516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Podczas próby Schillera, nabłonek wielowarstwowy płaski, barwi
się na brązowo, ze względu na obecność:
A . glikogenu,
B . hormonów płciowych,
C . pałeczek kwasu mlekowego,
D . lipidów.
Zadanie 2.
Impotencja jest to:
A . zmniejszenie potrzeb seksualnych,
B . niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
C . opóźniony wytrysk,
D . przedwczesny wytrysk.
Zadanie 3.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:
A . niepłodność,
B . oziębłość płciowa,
C . zaburzenie statyki macicy,
D . ciąża mnoga.
Zadanie 4.
Za opóźnione pokwitanie u dziewcząt przyjmuje się wiek powyżej:
A . 11 roku życia,
B . 13 roku życia,
C . 14 roku życia,
D . 16 roku życia.
Zadanie 5.
Śluz o cechach płodnych, pojawiający się w okresie
przedowulacyjnym to śluz:
A . grudkowaty, gęsty,
B . przezroczysty i ciągliwy, przypominający wyglądem
białko jaja kurzego,
C . białawy, kleisty,
D . rwący, kłaczkowaty.
Zadanie 6.
Do następstw zespołu policystycznych jajników zaliczamy:
A . ryzyko raka endometrium,
B . choroba niedokrwienna serca,
C . cukrzyca,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 7.
P o ukończeniu ilu lat należy systematycznie prowadzić
samobadanie piersi w celu wczesnego wykrycia zmian w sutkach?
A. 50,
B. 40,
C. 30,
D. 20.
Zadanie 8.
Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:
A . wszczęcie leczenia onkologicznego,
B . uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
C . określenie struktury komórek,
D . ocenę morfologiczną nowotworu.
Zadanie 9.
Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:
A . zboczenia seksualnego,
B . zaburzeń psychicznych,
C . nadpobudliwości seksualnej,
D . przejściowym na tym etapie rozwoju.
Zadanie 10.
I l e urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?
A . 1 tydzień,
B . co najmniej 3 tygodnie,
C . nie wiecej niż 6 tygodni,
D . cały przysługujący urlop.
Zadanie 11.
Warunkiem prawidłowego pobrania wymazu cytologicznego jest:
A . brak ciąży,
B . brak współżycia na 2-3 dni przed badaniem,
C . zastosowanie globulek dopochwowych n a 2-3 dni przed
badaniem w celu wyeliminowania stanu zapalnego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 12.
Komórki
zwane
koilocytami,
uwidocznione
w
badaniu
cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:
A . wirusem HPV,
B . rzęsistkiem pochwowym,
C . wirusem cytomegali (CMV),
D . chlamydią trachomatis.
Zadanie 13.
Zmiany atroficzne n a sromie
okresie:
A . dziecięcym,
B . dojrzewania,
C . dojrzałości płciowej,
D . pomenopauzalnym.
najczęściej
pojawiają
się
w
Zadanie 14.
Klasyfikacja FIGO nowotworów trzonu macicy dotyczy:
A . zróżnicowania nowotworów pod względem morfologicznym,
B . stopnia zaawansowania nowotworu,
C . wrażliwości nowotworu na określoną terapię,
D . wyleczenia w zależności od stopnia zaawansowania.
Zadanie 15.
Jakich zachowań powinna bezwzględnie unikać kobieta przyjmująca
doustne środki antykoncepcyjne?
A . picia wina,
B . palenia papierosów,
C . przyjmowania antybiotyków,
D . uprawiania wyczynowo sportu.
Zadanie 16.
D o najczęstszych objawów ubocznych
nowotworów piersi należą zaburzenia:
A . czynności wątroby,
B . widzenia,
C . czynności szpiku,
D . funkcji narządu słuchu.
leczenia
systemowego
Zadanie 17.
Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:
A . nabłonka szyjki macicy,
B . kanału szyjki macicy,
C . nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
D . nabłonka szyjki macicy, kanału szyjki macicy oraz
endometrium.
Zadanie 18.
W sytuacji gdy uczennica zachodzi w ciążę, a ciąża, poród lub
połóg powodują niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów
ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest
zobowiązana d o wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu
dogodnego dla kobiety w okresie dłuższym niż:
A . 6 tygodni,
B . 3 miesiące,
C . 6 miesięcy,
D . 12 miesięcy.
Zadanie 19.
Niepłodność według definicji WHO to:
A . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(4-5 tygodniowo) utrzymywanych przez 1 2 miesięcy bez
stosowania metod antykoncepcji,
B . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(7 tygodniowo) przez okres 24 miesięcy,
C . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(6-7 tygodniowo) utrzymywanych przez 1 5 miesięcy bez
stosowania metod antykoncepcji,
D . żadna definicja nie jest prawdziwa.
Zadanie 20.
Następstwem bakteryjnej waginozy może być:
A . zapalenie szyjki macicy,
B . zapalenie przydatków,
C . infekcja układu moczowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 21.
Jeśli nasienie pochodzi o d męża t o sztuczne zapłodnienie nazywa
się:
A . homologicznym,
B . heterologicznym,
C . analogicznym,
D . dyslogicznym.
Zadanie 22.
Badania epidemiologiczne w onkologii służą przede wszystkim:
A . wyłonieniu grup szczególnie zagrożonych,
B . prowadzeniu statystyki zgodnie z zasadami,
C . podnoszeniu na wyższy poziom usług medycznych,
D . opracowaniom naukowym.
Zadanie 23.
W okresie klimakterium następują zmiany w układzie
moczowo-płciowym:
A . nabłonek pochwy staje się grubszy, b o zwiększa się w
nim zawartość glikogenu,
B . wzrasta p H pochwy i zanika fizjologiczna flora
bakteryjna,
C . gruczoły błony śluzowej zwiększają produkcję śluzu,
D . zmniejsza się podatność na stany zapalne.
Zadanie 24.
N a podstawie zapisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,
położna m a prawo odmowy wykonania zlecenia lekarskiego lub
świadczenia zdrowotnego ze względu na:
A . niezgodność z sumieniem i z zakresem posiadanych
kwalifikacji,
B . brak czasu do jego wykonania,
C . ustaloną wcześniej diagnozę pielęgniarską,
D . wyznanie pacjenta, którym się opiekuje.
Zadanie 25.
Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się n a wykrywaniu
w moczu obecności:
A . choriongonadotropiny,
B . pregnandiolu,
C . estriolu,
D . kwasu askorbinowego.
Zadanie 26.
Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:
A . USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
B . USG, laparoskopia i biopsja endometrium,
C . biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
D . badania biochemiczne nerkowe, układ krzepnięcia
cytologia.
i
Zadanie 27.
Następstwem mastektomii oprócz obrzęku limfatycznego, może być:
A . utrudnione oddychanie wskutek uszkodzenia nerwu
przeponowego,
B . nadmierna potliwość po stronie operowanej,
C . kompensacyjny przerost drugiego sutka,
D . skrzywienie boczne kręgosłupa.
Zadanie 28.
Podczas frakcjonowanego łyżeczkowania jamy macicy materiał d o
badania histopatologicznego pobiera się:
A . Tylko z jamy macicy,
B . W pierwszej kolejności z jamy macicy a później z kanału
szyjki macicy,
C . W pierwszej kolejności z kanału szyjki macicy, a
później z jamy macicy,
D . Z kanału szyjki macicy.
Zadanie 29.
C z y częstość występowania osteoporozy jest związana z rasą
kobiet?
A . tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy białej,
B . tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy czarnej,
C . tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy żółtej,
D . nie jest związana z rasą kobiet.
Zadanie 30.
Płeć człowieka genetycznie ustala się:
A . w momencie zapłodnienia,
B . w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
C . w drugiej połowie ciąży,
D . pod koniec ciąży.
Zadanie 31.
Czy zakażenie kiłą w okresie ciąży jest groźne dla płodu?
A . nie, gdyż mechanizmy obronne zabezpieczają kobietę
przed zakażeniem kiłą,
B . nie, nawet gdy dojdzie d o zainfekowania matki
drobnoustrój nie przeniknie przez barierę łożyskową,
C . tak, zakażenie jest tylko groźne w trzecim trymestrze
ciąży, gdy płód jest już dojrzały,
D . tak, kiła może być przeniesiona z chorej matki przez
łożysko na płód i spowodować jego zakażenie.
Zadanie 32.
Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych d o
C I N I-III, zawiera obrazy morfologiczne, w przypadku infekcji
wirusem HPV. Ten system to:
A . system Papanicolau,
B . system Bethesda,
C . system Richardsona,
D . system TNM.
Zadanie 33.
C o jest najczęstszą przyczyną czynnościowych
macicznych u młodocianych?
A . zaburzenia krzepnięcia krwi,
B . niedojrzałość osi podwzgórzowo-przysadkowej,
C . niedoczynność przytarczyc,
D . czynniki psychogenne.
krwawień
Zadanie 34.
Kobieta, w ostrym zapaleniu przydatków, powinna
unieruchomiona w łóżku, z uwagi na:
A . gorączkę,
B . ból,
C . bezpieczeństwo innych,
D . konieczność ograniczenia procesu zapalnego.
być
Zadanie 35.
Z licznych doniesień wynika, ż e głównym problemem mężczyzn
zwykle 50-letnich i starszych jest:
A . spadek energii,
B . obniżenie libido,
C . zaburzenia erekcji,
D . utrata owłosienia łonowego.
Zadanie 36.
Jatrogenne zapalenie błony śluzowej macicy powstaje wskutek:
A . długotrwałego stresu,
B . wewnątrzmacicznego zabiegu,
C . wtargnięcia zakażenia z kanału szyjki,
D . obecności mięśniaków podśluzówkowych.
Zadanie
Stopień
że:
A.
B.
37.
III według subiektywnej oceny twardości prącia oznacza,
prącie jest większe, ale nie twarde,
twardość prącia wystarcza d o penetracji, ale pełna
twardość nie zostaje osiągnięta,
C . prącie jest twarde, ale nie wystarczające d o odbycia
stosunku,
D . prącie jest w pełni sztywne i twarde.
Zadanie 38.
Jakie działania profilaktyczne, mające n a celu uniknięcie
zachorowania n a raka szyjki macicy w okresie ciąży, powinna
wdrożyć położna?
A . wykonanie rozmazu cytoonkologicznego
u każdej
ciężarnej,
B . badanie we wziernikach u ciężarnych z grupy ryzyka,
C . pobranie rozmazu cytoonkologicznego ciężarnym z grupy
ryzyka,
D . przeprowadzić z ciężarną rozmowę o higienie narządów
płciowych.
Zadanie 39.
W jakim celu zachęca się chore p o mastektomii d o głębokiego
kaszlu i wykonywania głębokich oddechów?
A . lepszego odpływania wydzieliny z rany pooperacyjnej,
B . odksztuszania zalegającej wydzieliny w oskrzelach,
C . zmniejszenia dolegliwości bólowych,
D . zmniejszenia ucisku n a klatkę piersiową i przekrwienia
płuc.
Zadanie 40.
Głównym zadaniem położnej sprawującej opiekę nad kobietą p o
zabiegu operacyjnym jest:
A . zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym,
B . dokonywanie pomiarów parametrów stanu ogólnego,
C . zapewnienie aseptyki,
D . prowadzenie dokładnego bilansu płynów.
Zadanie 41.
Włóknisto-nabłonkowe, brodawkowate narośla tkankowe n a sromie
mogą sugerować:
A . kłykciny kończyste,
B . rogowacenie przerostowe,
C . dysplazja sromu,
D . czyraczność sromu.
Zadanie 42.
Obniżenie przedniej ściany pochwy z uwypukleniem ściany
pęcherza moczowego w zaburzeniach statyki narządów miednicy
mniejszej nazywamy:
A . rectocele,
B . cystoocele,
C . hysterocoele,
D . enterocele.
Zadanie 43.
W pierwszych dobach p o operacjach ginekologicznych n a stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:
A . pomoc w zmianie pozycji ciała,
B . zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C . dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D . przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.
Zadanie 44.
Działanie estrogenów matki n a noworodka może objawiać się w
pierwszych dniach jego życia pozamacicznego poprzez:
A . powiększone jajniki,
B . ubogi w glikogen nabłonek pochwy,
C . owalną błonę dziewiczą,
D . powiększone gruczoły sutkowe.
Zadanie 45.
Która z metod leczenia jest podstawową w raku pochwy:
A . chemioterapia,
B . leczenie operacyjne,
C . radioterapia,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 46.
Zachowanie w którym satysfakcja seksualna jest osiągana w
wyniku kontaktu z przedmiotem lub fragmentem ciała partnera to:
A . ocieractwo,
B . oglądactwo,
C . fetyszyzm,
D . erotomania.
Zadanie 47.
Która faza cyklu miesiączkowego u kobiety uważana jest z a
względnie stałą?
A . folikularna,
B . owulacyjna,
C . lutealna,
D . złuszczania.
Zadanie 48.
Odruchowy, bezwiedny skurcz mięśni dźwigaczy blokujący immisję,
to:
A . oziębłość seksualna,
B . dyspenuria,
C . pochwica,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 49.
Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:
A . estrogenów,
B . progesteronu,
C . androgenów,
D . prolaktyny.
Zadanie 50.
W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:
A . jamy ustnej,
B . jamy nosowej,
C . ucha,
D . odbytu.
Zadanie 51.
Postępowaniem z wyboru w zapaleniu przydatków jest?
A . antybiotykoterapia,
B . leczenie uzdrowiskowe,
C . łyżeczkowanie jamy macicy,
D . rehabilitacja ruchowa.
Zadanie 52.
W wyniku jadłowstrętu psychicznego dochodzi do:
A . zaniku pulsacyjnego wydzielania GnRH (gonadoliberyny),
B . obniżenia w surowicy stężenia LH,
C . obniżenia w surowicy stężenia estradiolu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 53.
Zapalenie błony śluzowej macicy jest spowodowane zakażeniem
wstępującym, z wyjątkiem:
A . rzęsistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
B . rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
C . zapalenia błony śluzowej macicy spowodowanego przez
chlamydię,
D . gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.
Zadanie 54.
Proszę wskazać właściwą kolejność badań u kobiety w gabinecie
ginekologicznym:
A . wywiad, badanie dwuręczne, oglądanie zewnętrznych
narządów płciowych, badanie we wziernikach,
B . badanie w e wziernikach, badanie dwuręczne, oglądanie
zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,
C . oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne,
D . wywiad, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne.
Zadanie 55.
Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce leczenie niepłodności w
drodze procedury zapłodnienia pozaustrojowego może być
podejmowane p o wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych
przez okres NIE krótszy:
A . 6 miesięcy,
B . 10 miesięcy,
C . 12 miesięcy,
D . 18 miesięcy.
Zadanie 56.
Do hormonów gonadotropowych przysadki mózgowej należą:
A . LH, HCG, PRL,
B . LH, HCG, FSH,
C . FSH, LH , PRL,
D . PRL, HCG, FSH.
Zadanie 57.
Polucje to objaw:
A . fizjologiczny,
B . przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C . zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D . charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.
Zadanie 58.
W ogólnym znieczuleniu dotchawiczym wykonuje się zabiegi
operacyjne, a w szczególności:
A . operacje laparoskopowe,
B . radykalne zabiegi odjęcia sutka,
C . rozległe operacje brzuszne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 59.
C z y polskie położne, będące członkami Polskiego Towarzystwa
Położnych, mogą należeć d o Międzynarodowego Stowarzyszenia
Położnych?
A . tak,
B . tak, pod warunkiem złożenia stosownej deklaracji i
dokonania wpłaty składki członkowskiej,
C . tak, pod warunkiem złożenia egzaminu z e znajomości
języka angielskiego,
D . nie, polskie położne nie mogą należeć d o Europejskiego
Stowarzyszenia Położnych.
Zadanie 60.
Jaka forma przebywania z chorą umierającą jest najwłaściwsza?
A . wykonywanie ostatnich czynności higienicznych,
B . częste poprawianie bielizny pościelowej dla wygody,
C . płacz dla zaakcentowania swojej rozpaczy,
D . cicha, spokojna obecność.
Zadanie 61.
Dwukrotnie częściej n a raka endometrium chorują kobiety, które
w okresie pomenopauzalnym:
A . prowadziły intensywne życie płciowe,
B . otrzymywały egzogenne estrogeny,
C . prowadziły intensywne kuracje odchudzające,
D . paliły ponad jedną paczkę papierosów dziennie.
Zadanie 62.
C o w leczeniu choroby nowotworowej oznacza termin "progresja
choroby"?
A . powstanie nowych ognisk lub powiększenie się zmiany,
B . całkowity brak reakcji na lek,
C . niewielkie zmniejszenie się zmiany,
D . pogorszenie się stanu ogólnego.
Zadanie 63.
W rehabilitacji, p o operacjach ginekologicznych u pacjentek z
cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym lub żylakami, priorytetowymi
są ćwiczenia:
A . kończyn dolnych,
B . obręczy barkowej,
C . izometryczne mięśni brzucha,
D . wzmacniające mięśni grzbietu.
Zadanie 64.
Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego p o
zabiegu operacyjnym?
A . wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,
B . bladość powłok, podwyższenie temperatury ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
C . silny
ból
w
obrębie
jamy
brzusznej,
wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
D . obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.
Zadanie 65.
W trakcie rozmowy pacjentka podzieliła się z położną swoimi
wątpliwościami czy prawidłowo rozpoznaje u siebie okres
płodności i prawidłowo wybiera czas optymalny dla poczęcia
dziecka. Jakie działania podjąć powinna położna w tej sytuacji?
A . przekazać niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania
organizmu kobiety i metod rozpoznawania owulacji,
B . rozpoznać, skorygować i uzupełnić wiedzę oraz
umiejętności dotyczące rozpoznawania okresu płodności i
wyboru optymalnego czasu dla poczęcia dziecka,
C . przekazać niezbędne wiadomości dotyczące sposobu
określania okresu płodności i wyboru optymalnego czasu
dla poczęcia dziecka,
D . nauczenie samoobserwacji i samokontroli w zakresie
rozpoznawania symptomów owulacji.
Zadanie 66.
Badania profilaktyczne realizowane w ramach Programu
Profilaktyki Raka Piersi, skierowane s ą d o kobiet w przedziale
wiekowym:
A . 50-69 lat,
B . 45-65 lat,
C . 40-69 lat,
D . 35-50 lat.
Zadanie 67.
C z y istnieje ryzyko zachorowania n a raka drugiej piersi u
30-letniej kobiety po mastektomii?
A . nie,
B . tak, większe, niż u zdrowych kobiet (nie z grup
ryzyka),
C . tak, ale mniejsze, niż u zdrowych kobiet (nie z grup
ryzyka),
D . tak, ale takie samo jak u zdrowych kobiet nie
obarczonych ryzykiem.
Zadanie 68.
Komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia:
A . do 12 godzin po owulacji,
B . do 24 godzin po owulacji,
C . do 16 godzin po owulacji,
D . do 4 godziny po owulacji.
Zadanie 69.
W którym trymestrze ciąży obserwuje się wzmożoną aktywność
seksualną kobiet, objawiającą się wzrostem częstości stosunków
seksualnych, zwiększeniem się libido oraz wzbogaceniem fantazji
erotycznych?
A . I trymestrze ciąży,
B . II trymestrze ciąży,
C . III trymestrze ciąży,
D . prawidłowe A i C.
Zadanie 70.
Która kolejność czynności wykonywanych
zabiegiem operacyjnym jest prawidłowa?
A . prysznic, enema, premedykacja,
B . premedykacja, enema, prysznic,
C . prysznic, premedykacja, enema,
D . enema, prysznic, premedykacja.
u
chorych
Zadanie 71.
W celu sprawdzenia drożności jajowodów wykonywana jest:
A . histeroskopia,
B . histerografia,
C . histerosalpingografia,
D . laparoskopia.
Zadanie 72.
Co stanowi podnietę seksualną dla narcysty?
A . jego własne ciało,
B . ciało partnera,
C . akt płciowy,
D . film erotyczny.
przed
Zadanie 73.
C z y możliwe jest, aby kobieta p o całkowitym usunięciu macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?
A . niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współżycie
płciowe,
B . niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy
współżycie płciowe,
C . możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D . możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.
Zadanie 74.
Podawanie kobietom w okresie przedkoncepcyjnym preparatów
zawierających kwas foliowy i jod, w celu zapobiegania urodzeniu
dziecka z wadami rozwojowymi, jest przykładem zastosowania:
A . profilaktyki pierwotnej,
B . prewencji wtórnej,
C . prewencji trzeciorzędowej,
D . edukacji zdrowotnej.
Zadanie 75.
Indeks funkcji seksualnych kobiet, będący instrumentem
samooceny wszystkich domen żeńskich funkcji seksualnych to:
A . IIEF,
B . MFSQ,
C . FSFI,
D . PFSF.
Zadanie 76.
Wykonanie świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjentki w
sytuacji gdy nie m a zagrożenia życia jest w świetle
obowiązującego prawa uznane za:
A . błąd medyczny,
B . niedbałość,
C . naruszenie przepisów prawa,
D . przekroczenie kompetencji zawodowej.
Zadanie 77.
Pobierając krew n a badanie hormonalne należy koniecznie
zanotować:
A . wiek pacjentki, w którym wystąpiła pierwsza miesiączka,
B . w którym dniu cyklu miesiączkowego jest pacjentka,
C . w jakiej fazie cyklu miesiączkowego jest pacjentka,
D . dzień, w którym zakończyło się ostatnie krwawienie
miesięczne.
Zadanie 78.
Endometrioza najczęściej występuje u kobiet:
A . Po menopauzie,
B . W okresie prokreacji,
C . Przed menarche i po menopauzie,
D . W okresie starości.
Zadanie 79.
Jaki hormon jest odpowiedzialny z a wzrost podstawowej ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?
A . progesteron,
B . estrogeny,
C . androgeny,
D . gonadotropina kosmówkowa.
Zadanie 80.
U chorych n a raka kosmówki ograniczonego d o macicy podstawową
formą leczenia jest:
A . Radioterapia,
B . Chemioterapia
jednym
lekiem:
Metotreksat
lub
Aktynomycyna D,
C . Chemioterapia wielolekowa,
D . Hormonoterapia.
Zadanie 81.
Najlepszym momentem d o przeprowadzenia samobadania piersi u
kobiety miesiączkującej jest:
A . dowolny moment cyklu, ważne tylko b y badanie
przeprowadzać w tym samym czasie,
B . pierwsza faza cyklu miesiączkowego,
C . druga faza cyklu miesiączkowego,
D . pierwszy dzień miesiączki.
Zadanie 82.
W przypadku zapalenia pochwy n a tle rzęsistkowym, leczeniem
farmakologicznym i zaleceniem szczególnej dbałości o higienę
osobistą należy objąć:
A . kobietę,
B . partnera,
C . całą rodzinę,
D . kobietę i jej partnera.
Zadanie 83.
Do objawów zespołu policystycznych jajników zaliczamy:
A . Hipoandrogenizm, częste miesiączki,
B . Pierwotny brak miesiączki, brak cech pokwitania,
C . Hiperandrogenizm, rzadkie miesiączki,
D . Hipoandrogenizm, pierwotny lub wtórny brak miesiączki.
Zadanie 84.
Dziecko urodzone w wyniku inseminacji homologicznej m a cechy
dziedziczne:
A . matki,
B . ojca,
C . obojga rodziców,
D . nieznanego dawcy spermy.
Zadanie 85.
Ostateczne rozpoznanie raka jajnika oparte jest na wyniku:
A . badania ginekologicznego,
B . ultrasonograficznego,
C . tomografii komputerowej,
D . badania histopatologicznego.
Zadanie 86.
Międzynarodowy Kodeks dla Położnych wydany został przez:
A . Światową Organizację Zdrowia,
B . Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
C . Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
D . Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.
Zadanie 87.
Podstawowym objawem nowotworu trzonu macicy jest:
A . patologiczne krwawienie z dróg rodnych,
B . ból w podbrzuszu,
C . wyczuwalne przez powłoki brzuszne guzy,
D . powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych.
Zadanie 88.
Które hormony przyczyniają się do powstania mięśniaków macicy?
A . względna przewaga progesteronu,
B . względna przewaga estrogenów,
C . równowaga między estrogenami a progesteronem,
D . hiperestrogenizm i hiperprogesteronizm.
Zadanie 89.
Siła pożądania seksualnego ulega następującym modyfikacjom w
trakcie cyklu miesiączkowego:
A . jest większa w fazie folikularnej cyklu,
B . jest większa tuż przed i po miesiączce,
C . jest mniejsza w fazie folikularnej cyklu,
D . nie ulega modyfikacjom.
Zadanie 90.
Skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym, obcym
osobom (zwykle płci przeciwnej), to:
A . gerontofilia,
B . ekshibicjonizm,
C . narcyzm,
D . fetyszyzm.
Zadanie 91.
Które z poniżej wymienionych badań jest kluczowe w ocenie
płodności mężczyzny?
A . wywiad dotyczący przebytych chorób,
B . badanie przedmiotowe,
C . badanie andrologiczne,
D . badanie nasienia.
Zadanie 92.
Czy w Polsce pedofilia jest karalna?
A . nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
B . tak,
C . nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
D . tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.
Zadanie 93.
Okres preterminalny to:
A . faza choroby, w której występuje nieodwracalne
pogorszenie ogólnego stanu chorego,
B . ostatnia faza choroby obejmująca kilka ostatnich dni
lub godzin życia chorego,
C . faza, w której ustała możliwość dalszego przedłużania
życia chorego, ale jest o n w jeszcze dość dobrym stanie
ogólnym,
D . okres, w którym występują poważne zakłócenia w stanie
ogólnym fizycznym i psychicznym chorego.
Zadanie 94.
Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:
A . objawów klinicznych,
B . badań hormonalnych,
C . badania histopatologicznego,
D . rozmazu cytologicznego.
Zadanie 95.
Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?
A . plastyki szyjki macicy,
B . wyłuszczania guzów jajnika,
C . wyłuszczania torbieli gruczołu Bartholina,
D . wycięcia macicy.
Zadanie 96.
Najczęściej spotykaną grzybicą wśród osób zakażonych wirusem
HIV jest:
A . kandydoza,
B . histoplazmoza,
C . kokcidioidomykoza,
D . blastomykoza.
Zadanie 97.
W okresie andropauzy występuje niedobór:
A . estrogenów,
B . androgenów,
C . folitropiny (FSH),
D . lutropiny (LH).
Zadanie 98.
Pacjentka zgłasza silny ból wargi sromowej nasilający się przy
chodzeniu i uniemożliwiający siedzenie. Położna podejrzewa:
A . ostre zapalenie cewki moczowej,
B . ostre zapalenie gruczołu Bartholina,
C . waginozę bakteryjną,
D . kłykciny kończyste.
Zadanie 99.
Profilaktyka nietrzymania moczu obejmuje:
A . regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy,
B . zapobieganie otyłości, zwalczanie zaparć,
C . leczenie zakażeń układu moczowego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 100.
Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:
A . 16 lat,
B . 18 lat,
C . 21 lat,
D . 24 lat.
Zadanie 101.
Ostry rybi zapach wydzieliny pochwowej jest charakterystyczny
dla:
A . grzybiczego zapalenia pochwy,
B . bakteryjnego zapalenia pochwy,
C . rzęsistkowicy,
D . infekcji wirusem opryszczki.
Zadanie 102.
Rozpoczęcie czynności porodowej ( o czasie), p o niedawno odbytym
stosunku, należy tłumaczyć:
A . zwiększonym wydzielaniem estrogenów,
B . działaniem prostaglandyn,
C . urazami fizycznymi,
D . przeżyciami psychicznymi.
Zadanie 103.
Wskaźnik Pearla dotyczy oceny:
A . powikłań związanych z daną metodą antykoncepcyjną,
B . stanu ogólnego kobiet preferujących daną metodę
antykoncepcyjną,
C . skuteczności metody antykoncepcyjnej,
D . stopnia trudności stosowanej metody antykoncepcyjnej.
Zadanie 104.
W celu umożliwienia dobrej i prawidłowej oceny stanu narządu
rodnego pacjentka przed badaniem ginekologicznym powinna:
A . umyć zewnętrzne narządy płciowe środkiem d o higieny
intymnej,
B . oddać stolec,
C . opróżnić pęcherz moczowy,
D . przyjąć środek rozkurczowy w celu zmniejszenia napięcia
mięśniowego w obrębie jamy brzusznej.
Zadanie 105.
Edukacja pacjentki w ramach metod planowania rodziny podjęta
przez położną powinna zmierzać w kierunku:
A . wdrożenia do stosowania zasad zdrowego trybu życia,
B . wzbudzenia motywacji do odbywania systematycznych wizyt
u lekarza,
C . zaakceptowania zaleceń lekarskich w zakresie metod i
sposobu leczenia,
D . wystąpienia postawy aktywności i odpowiedzialności z a
swoje zdrowie.
Zadanie 106.
Polymenorrhoea to:
A . częste krwawienie miesiączkowe o cyklu krótszym niż 2 1
dni,
B . obfite krwawienie miesiączkowe, zwykle trwające 7-10
dni,
C . zbyt skąpe krwawienie miesiączkowe,
D . wtórny brak krwawienia miesiączkowego.
Zadanie 107.
Jaka jest zalecana pozycja ciała po mastektomii?
A . dowolna, z unikaniem urazu w miejscu operowanym,
B . wygodna, podparta poduszkami pod plecy i z boków,
C . leżąca na wznak i na lewym boku,
D . półsiedząca, z uniesioną ręką po stronie operowanej.
Zadanie 108.
Efektem wysokiego poziomu prolaktyny jest:
A . wzrost stężenia progesteronu,
B . wzrost stężenia estrogenów,
C . wzrost wydzielania folikulostymuliny,
D . zmniejszenie wydzielania estrogenów.
Zadanie 109.
Brak miesiączki, prawidłowa inteligencja, płetwiasta szyja,
brak drugorzędowych cech płciowych, dziecięce proporcje
fenotypu żeńskiego, niski wzrost, niedorozwinięta macica i
jajowody wskazują na zespół:
A . Turnera,
B . Klinefeltera,
C . feminizujących jąder,
D . nadnerczowo-płciowy.
Zadanie 110.
W wieku pomenopauzalnym dominującym estrogenem jest:
A . estradiol,
B . estriol,
C . estron,
D . nie ma dominującego estrogenu.
Zadanie 111.
Aseksualnością jest:
A . brak pociągu seksualnego do partnera tej samej płci,
B . brak pociągu seksualnego do partnera przeciwnej płci,
C . uznawanie siebie za osobę nieatrakcyjną seksualnie,
D . brak pociągu seksualnego d o partnera tej samej i/lub
przeciwnej płci, brak potrzeb seksualnych, pożądania.
Zadanie 112.
Ćwiczenia Kegla powinny wykonywać kobiety:
A . wszystkie,
B . wieloródki, które przebyły więcej niż 3 ciąże,
C . które mają kłopoty z oddawaniem moczu,
D . u których w czasie porodu było nacięcie lub pęknięcie
krocza.
Zadanie 113.
Którą część piersi
A . kwadrant
B . kwadrant
C . kwadrant
D . kwadrant
najczęściej zajmuje nowotwór?
centralny,
górny zewnętrzny,
górny wewnętrzny,
dolny wewnętrzny.
Zadanie 114.
Hormonami produkowanymi przez jajnik są:
A . estriol, estron, estradiol, progesteron, testosteron,
B . estrogeny, progesteron, prolaktyna,
C . estrogeny, progesteron, oksytocyna,
D . wyłącznie estrogeny i progestageny.
Zadanie 115.
Jaka dieta może potencjalnie wpływać n a zachorowalność kobiet
na nowotwory?
A . niskosodowa,
B . wysokobiałkowa,
C . z dużą zawartością tłuszczów i mięs,
D . bogatoresztkowa.
Zadanie 116.
Kobietom p o mastektomii zaleca się noszenie protezy, ponieważ
zapobiega to:
A . przykurczom,
B . bólom,
C . uszkodzeniu bielizny,
D . zniekształceniu postawy ciała.
Zadanie 117.
Sutenerstwo to:
A . nakłanianie do uprawiania prostytucji,
B . ułatwianie prostytucji,
C . czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji
przez inne osoby,
D . zwabienie lub uprowadzenie ofiary w celu uprawiania
prostytucji za granicą kraju.
Zadanie 118.
Charakterystycznym objawem pomagającym rozpoznać zaśniad
groniasty jest:
A . rozpulchniona macica,
B . krwawienie z dróg rodnych,
C . bolesność w dole brzucha,
D . znacznie zwiększone stężenie HCG.
Zadanie 119.
W przypadku wypadania maciczno-pochwowego I stopnia stwierdza
się:
A . wypadanie macicy i pochwy na zewnątrz dróg rodnych,
B . szyjkę macicy na zewnątrz dróg rodnych,
C . szyjkę macicy na poziomie wejścia do dróg rodnych,
D . obniżoną przednią ścianę pochwy i szyjkę macicy.
Zadanie 120.
Wskazaniem do chirurgicznego przygotowania jelit jest:
A . Histerektomia laparoskopowa z powodu mięśniaków,
B . Histrektomia pochwowa z powodu całkowitego wypadania
macicy,
C . Zaawansowana endometrioza z możliwością wyprowadzenia
kolostomii,
D . Operacja TOT.
Zadanie 121.
Infekcja narządu rodnego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:
A . niepłodność,
B . zapalenie gruczołu Bartholina,
C . zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D . zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.
Zadanie 122.
Najczęstszym miejscem zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki
jajowej poza macicą jest:
A . jajnik,
B . jajowód,
C . jama brzuszna,
D . szyjka macicy.
Zadanie 123.
Który hormon, w fazie lutealnej, bezpośrednio wpływa n a ośrodek
termoregulacji w podwzgórzu?
A . lutropina,
B . gonadoliberyna,
C . estriol,
D . progesteron.
Zadanie 124.
Jakie hormony odpowiadają z a pojawienie się u dziewczynki
owłosienia na wzgórku łonowym i pod pachami?
A . estrogeny,
B . progesteron,
C . androgeny,
D . tyroksyna.
Zadanie 125.
Brachyterapia jest t o leczenie nowotworów kobiecych narządów
płciowych poprzez:
A . napromienianie jednoetapowe,
B . radioterapię śródtkankową,
C . naświetlanie drzewa oskrzelowego,
D . napromienianie z zewnątrz.
Zadanie 126.
Objaw szczytowy w metodzie Billingsów wiąże się z e szczytem
wydzielania estrogenów oraz działaniem:
A . progesteronu,
B . lutropiny,
C . folitropiny,
D . prolaktyny.
Zadanie 127.
Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie lub wykluczenie
raka endometrium jest:
A . mammografia,
B . badanie wyskrobin z kanału szyjki i jamy trzonu macicy,
C . USG jamy brzusznej,
D . wymaz cytologiczny.
Zadanie 128.
W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest
test:
A . Friedmana,
B . Nitrazynowy,
C . Elisa,
D . Marchettiego.
Zadanie 129.
Fizjologiczny cykl erekcji obejmuje następujące fazy:
A . spoczynku, obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia,
B . obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia, spoczynku,
C . spoczynku, wydłużenia, obrzmienia, usztywnienia,
D . usztywnienia, wydłużenia, obrzmienia, spoczynku.
Zadanie 130.
W ocenie płodności kobiety należy przede wszystkim uwzględnić:
A . długość cykli miesięcznych,
B . czas krwawienia miesiączkowego,
C . czy występuje jajeczkowanie,
D . jakie dolegliwości zdarzają się w cyklu.
Zadanie 131.
Jakie badanie należy wykonać u kobiety ciężarnej, która nie
chorowała n a różyczkę lub nie została przeciwko niej
uodporniona?
A . badanie n a obecność w surowicy krwi przeciwciał
skierowanych przeciwko antygenom wirusa różyczki,
B . badanie ultrasonograficzne w 18 tygodniu ciąży,
C . badanie rozmaz cytohormonalny,
D . badanie radiologiczne.
Zadanie 132.
U kobiet, u których wynik testu BRCA1 jest pozytywny i obecna
jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:
A . 25 roku życia,
B . 30 roku życia,
C . 35 roku życia,
D . 40 roku życia.
Zadanie 133.
Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:
A . dna miednicy,
B . brzucha,
C . pośladków,
D. ud.
Zadanie 134.
Jaki typ histologiczny dominuje w obrazie nowotworu trzonu
macicy?
A . rak płaskonabłonkowy,
B . rak podstawnokomórkowy,
C . rak gruczołowy,
D . rak śluzowokomórkowy.
Zadanie 135.
Leczeniem z wyboru nabłoniaka kosmówki jest:
A . podawanie cytostatyków,
B . stosowanie radioterapii,
C . stosowanie hormonów sterydowych,
D . resekcja macicy wraz z przydatkami.
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 060616
GRUPA 1
Zadanie 1.
Prewencja wtórna u chorego na cukrzycę ma na celu:
A . stabilizację istniejących zmian naczyniowych,
B . zapobieganie zakrzepom,
C . poprawę funkcji śródbłonka,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 2.
Obrzęki pochodzenia sercowego:
A . umiejscawiają się n a najniżej położonych częściach
ciała,
B . najbardziej widoczne są na twarzy,
C . występują jako poranny obrzęk powiek,
D . umiejscawiają się w okolicy tułowia.
Zadanie
Lekiem
jest/są:
A.
B.
C.
D.
3.
działającym antagonistycznie w stosunku d o heparyny
witamina K,
siarczan protaminy,
kwas acetylosalicylowy,
pochodne kumaryny.
Zadanie 4.
Systematyczny i umiarkowany trening fizyczny poprawia wydolność
wysiłkową:
A . u osób zdrowych, u pacjentów z chorobą wieńcową serca,
B . u pacjentów z chorobą wieńcową serca, u osób z
niewydolnością serca,
C . u osób z niewydolnością serca, u pacjentów z chromaniem
przestankowym,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 5.
D o szpitala został przywieziony pacjent p o nagłym zatrzymaniu
krążenia. W wyniku przeprowadzonej reanimacji chory jest
przytomny, odpowiada n a zadawane pytania. W celu ustalenia
przyczyny nagłego zatrzymania krążenia należy:
A . wykonać 12-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
RTG klatki piersiowej,
B . wykonać 6-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
C . prowadzić całodobowe monitorowanie 1-odprowadzeniowego
EKG,
D . obserwować 1-odprowadzeniowe EKG, wykonać badania
laboratoryjne.
Zadanie 6.
C z y uporczywy kaszel może być ubocznym objawem leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
A . tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak, jest objawem ubocznym stosowania inhibitorów
konwertazy angiotensyny,
C . nie, jest objawem infekcji,
D . tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.
Zadanie 7.
W celu umiarowienia akcji serca
przedsionków stosuje się:
A . defibrylację,
B . elektrostymulację stałą,
C . elektrostymulację czasową,
D . kardiowersję.
w napadowym migotaniu
Zadanie 8.
W ramach pomocy przedszpitalnej u osób z ostrym zespołem
wieńcowym zaleca się jak najwcześniejsze podanie kwasu
acetylosalicylowego. Może o n być podany przez personel medyczny
l u b świadka zdarzenia. Zalecana wstępna dawka kwasu
scetylosalicylowego podanego doustnie (do rozgryzienia) wynosi:
A . 160-325 mg
B . 75-150 mg
C . 75 - 200 mg
D . 160 - 420 mg
Zadanie 9.
Warunkiem rozpoczęcia aktywności ruchowej przez osobę z
nadciśnieniem tętniczym NIE jest:
A . redukcja masy ciała u osób z nadwagą i otyłością,
B . uregulowana i systematycznie kontrolowana wartość
spoczynkowa i wysiłkowa ciśnienia tętniczego krwi,
C . oszacowanie
globalnego
ryzyka
chorób
sercowo-naczyniowych,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 10.
Zalecany wskaźnik należnej masy ciała (BMI) powinien wynosić:
A . 18,5-20 kg/m2,
B . 25-30 kg/m2,
C . powyżej 30 kg/m2,
D . 20-25 kg/m2.
Zadanie 11.
Jakie badanie diagnostyczne jest konieczne i często wykonywane
u chorych leczonych lekami moczopędnymi?
A . badanie moczu,
B . oznaczenie stężenia elektrolitów w surowicy krwi,
C . oznaczenie poziomu cholesterolu,
D . badanie RTG.
Zadanie 12.
Chora lat 7 0 została przyjęta d o szpitala z powodu zawrotów
głowy i utraty przytomności. Wykonano elektrokardiogram i
ciągły zapis pracy serca. W dalszej obserwacji stwierdzono blok
przedsionkowo-komorowy.
Ile
wyróżniamy
stopni
bloku
przedsionkowo-komorowego?
A . pięć,
B . trzy,
C . dwa,
D . jeden.
Zadanie 13.
Niedotlenienie mięśnia sercowego bez bólu w klatce piersiowej
występuje u chorych:
A . ze wszczepionym rozrusznikiem serca,
B . po zapaleniu mięśnia sercowego,
C . w podeszłym wieku, chorych n a cukrzycę, chorych z
kolejnym zawałem serca,
D . z nadciśnieniem tętniczym.
Zadanie
W skład
A.
B.
C.
D.
14.
rehabilitacji kardiologicznej wchodzi:
tylko wysiłek fizyczny,
wysiłek fizyczny i pomoc psychologiczna,
wysiłek fizyczny i farmakoterapia,
wysiłek fizyczny, pomoc psychologiczna i edukacja.
Zadanie 15.
Jeśli nałogowy palacz porzucił palenie papierosów, t o p o 1 0
latach niepalenia, ryzyko zachorowania będzie:
A . nadal większe niż u osoby nigdy nie palącej,
B . podobne jak u osoby nadal palącej papierosy,
C . podobne jak u osoby nigdy nie palącej,
D . nie ma to większego znaczenia.
Zadanie 16.
J a k nazywamy ilość krwi tłoczonej przez jedną z komór w czasie
jednej minuty?
A . pojemnością minutową serca,
B . objętością wyrzutową serca,
C . objętością krwi zalegającej,
D . wskaźnikiem serca.
Zadanie 17.
Z a niekorzystny wynik testu marszowego 6 - minutowego uznaje się
dystans:
A . poniżej 300m,
B . 300m,
C . 350m,
D . 600-700m.
Zadanie 18.
Postępowaniem z wyboru w trzepotaniu i migotaniu komór serca u
niemowlęcia jest:
A . kardiowersja elektryczna,
B . podanie leku umiarawiającego,
C . defibrylacja,
D . stymulacja elektrodą przezprzełykową,
Zadanie 19.
Urządzenia d o mechanicznego wspomagania czynności serca
polegające n a inflacji i deflacji balonu, wprowadzanego przez
tętnicę udową wspólną d o aorty zstępującej dystalnie o d
odejścia lewej tętnicy podobojczykowej, zsynchronizowane z
pracą serca n a podstawie EKG lub krzywej ciśnienia tętniczego
to:
A . sztuczne serce,
B . stymulator serca,
C . urządzenie do kontrapulsacji,
D . urządzenie do wspomagania czynności komór.
Zadanie
Istotne
leczenie
A.
20.
znaczenie w niewydolności krążenia u noworodka m a
wspomagające. Znajdź twierdzenie fałszywe.
w ciężkiej niewydolności krążenia stosuje się czasowe
karmienie
sondą
dożołądkową
lub
odżywianie
pozajelitowe,
B . należy utrzymywać zwiększoną temperaturę ciała
noworodka, a tym samym d o minimum zmniejszyć wydatki
energetyczne związane z termogenezą (stosowanie
dmuchawy, inkubatora, ogrzanych płynów infuzyjnych),
C . ułożenie dziecka w pozycji uniesionej pod kątem 3 0
stopni powoduje przemieszczenie narządów jamy brzusznej
do dołu i ułatwia oddychanie,
D . okresowe układanie n a brzuchu sprzyja upowietrznieniu
przykręgosłupowych części płuc, c o poprawia wymianę
gazową.
Zadanie 21.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory p o zabiegu n a
otwartym sercu powinien unikać:
A . zginania kończyn dolnych,
B . siadania z wykorzystaniem drabinki,
C . podpierania się na nadgarstkach,
D . podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.
Zadanie 22.
Wśród cech biochemicznych zaliczanych d o nowych czynników
ryzyka choroby niedokrwiennej serca istotne znaczenie m a
zwiększone stężenie:
A . metioniny,
B . homocysteiny,
C . kobalaminy,
D . kwasu foliowego.
Zadanie 23.
Charakterystyczne w badaniu przedmiotowym dla zawału serca są:
A . szmer skurczowy na koniuszku serca,
B . tachykardia,
C . rytm cwałowy,
D . brak charakterystycznych cech zawału w badaniu
przedmiotowym.
Zadanie 24.
Pielęgniarka dokonując pomiaru saturacji metodą pulsoksymetrii,
powinna zawsze sprawdzić:
A . c z y akcja serca mierzona przez pulsoksymetr jest zgodna
z wartością rzeczywistą tętna,
B . c z y krzywa pulsu jest zgodna z krzywą ciśnienia
tętniczego,
C . czy czujnik saturacji jest prawidłowo założony,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 25.
Młoda 22-letnia kobieta urodziła chłopczyka o ciężarze 2500g.
Wkrótce p o urodzeniu zaczęto podejrzewać istnienie u dziecka
wady serca. Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?
A . zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B . zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C . drgawki, bladość skóry,
D . szmery nad sercem, szary odcień skóry.
Zadanie 26.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym
sercowego u noworodków jest:
A . uogólnione zakażenia,
B . grzyby, pasożyty,
C . bakterie, riketsje,
D . wirusy, riketsje.
zapalenia
mięśnia
Zadanie 27.
Niedobór potasu u pacjentów z chorobami układu krążenia może
wywołać:
A . zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie komór,
B . zaburzenia widzenia,
C . uszkodzenie ucha środkowego,
D . uszkodzenie nerwu słuchowego.
Zadanie 28.
W ostrej lewokomorowej niewydolności krążenia najlepiej ułożyć
chorego w pozycji:
A . wysokiej, nogi okryć dodatkowym kocem,
B . płaskiej, nogi unieść powyżej poziomu głowy,
C . wysokiej z pochyleniem do przodu,
D . wysokiej z opuszczonymi nogami.
Zadanie 29.
W przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego (BP> 180/110 m m
H g ) wraz z leczeniem farmakologicznym należy wpłynąć n a zmianę
stylu życia pacjenta, która polega na:
A . redukcji masy ciała ( w razie nadwagi), regularne
ćwiczenia aerobowe,
B . ograniczeniu spożycia sodu d o < 100 mmol/ dobę,
ograniczenie spożycia etanolu d o < 3 0 ml/dzień,
zaprzestanie palenia tytoniu,
C . zapewnienie w diecie stałej i odpowiedniej podaży K+,
Ca2+ i Mg2+, ograniczenie w diecie tłuszczów
nasyconych,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 30.
Pacjent p o zabiegu wszczepienia stymulatora ( w przypadkach
niepowikłanych) może podjąć pełną aktywność fizyczną w:
A . 2 dobie,
B . 3 dobie,
C . 4 dobie,
D . 6 dobie.
Zadanie 31.
Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca typu:
A . nadkomorowych,
B . komorowych,
C . zaburzenia w przewodzeniu bodźców,
D . nie należy do żadnej z wymienionych grup.
Zadanie 32.
Lokalizację zawału mięśnia sercowego ściany dolnej można
określić
poprzez
zmiany
elektrokardiograficzne
w
odprowadzeniach:
A . I, aVL , V1 - V4,
B . II, III, aVF,
C . I, aVL, V5-V6,
D . I, II, V1- V2.
Zadanie 33.
Standardowe wyskalowanie aparatu EKG polega n a
wzorcowego potencjału:
A . 0,5 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu
B . 1 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 1
C . 1,5 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu
D . 2 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 2
ustaleniu
0,5 cm,
cm,
1,5 cm,
cm.
Zadanie 34.
C z y wolno wykonywać defibrylację u pacjentów, którzy mają
wszczepiony rozrusznik serca?
A . absolutnie, nie można,
B . tak, tylko na zlecenie lekarza,
C . tak, można, przestrzegając zasad,
D . można wykonywać tylko kardiowersję.
Zadanie 35.
Z a czynniki rozwoju chorób układu krążenia, które nie podlegają
modyfikacji uważa się:
A . obciążenie rodzinne chorobami układu krążenia, wiek,
płeć,
B . obciążenie rodzinne chorobami układu krążenia,
prezentowany styl życia,
C . płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała,
D . wiek, otyłość, obciążenie rodzinne chorobami układu
krążenia.
Zadanie 36.
Podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi należy spełnić
następujące zasady:
A . pacjent w pozycji siedzącej w cichym i ciepłym
pomieszczeniu, p o 5 minutowym odpoczynku, mankiet
starannie założony, 2-3 c m powyżej zgięcia łokciowego
n a lewej kończynie górnej, ramię chorego ułożone n a
poziomie serca,
B . pacjent w pozycji stojącej, bezpośrednio p o wysiłku
mankiet starannie założony 2-3 c m powyżej zgięcia
łokciowego,
C . pacjent w pozycji stojącej w cichym i ciepłym
pomieszczeniu, p o 5 minutowym odpoczynku, mankiet
starannie założony n a prawej kończynie górnej, ramię
chorego opuszczone wzdłuż tułowia,
D . pacjent w pozycji stojącej w cichym i ciepłym
pomieszczeniu, bezpośrednio p o przyjściu, mankiet
starannie założony n a prawej kończynie górnej, ramię
chorego opuszczone wzdłuż tułowia.
Zadanie 37.
D o pojawienia się leukocytozy dochodzi w przebiegu zawału serca
w:
A . 1 dobie,
B . 2 dobie,
C . 5-7 dobie,
D . 14 dobie.
Zadanie 38.
Napad MAS to:
A . nagle powstający blok serca, pracującego d o tej pory w
normalnym lub zaburzonym rytmie, powodujący zupełne
ustanie skurczów komór,
B . nagle powstający blok serca, pracującego d o tej pory w
zaburzonym rytmie, powodujący zupełne ustanie skurczów
tętnic,
C . niedrożność końcowego odcinka aorty brzusznej i tętnic
biodrowych, spowodowanej miażdżycą,
D . niedrożność końcowego odcinka aorty brzusznej i tętnic
biodrowych, spowodowanej zatorem.
Zadanie 39.
W jakim celu stosowana jest zmodyfikowana skala Borga:
A . subiektywnej oceny stopnia zmęczenia wysiłkiem,
B . intensywności wysiłku,
C . wielkości obciążeń treningowych,
D . obciążenia treningowego.
Zadanie 40.
Do czynników kardioprotekcyjnych należą:
A . abstynencja
alkoholowa,
dieta
optymalna
(Kwaśniewskiego),
B . konsumpcja warzyw i owoców, aktywność ruchowa,
umiarkowane spożycie alkoholu,
C . wysiłek fizyczny, dieta bogatobiałkowa,
D . nie palenie, spożywanie dużej ilości błonnika.
Zadanie 41.
Jakie badanie należy wykonać w pierwszej kolejności u pacjenta
z podejrzeniem zawału serca?
A . ECHO serca,
B . RTG klatki piersiowej,
C . EKG,
D . tomografię komputerową klatki piersiowej.
Zadanie 42.
Które z podanych określeń definiuje pojęcie defibrylacji?
A . wyładowanie elektryczne zsynchronizowane z zapisem EKG,
w czasie trwania zespołu QRS,
B . czasowa stymulacja serca,
C . wstrząs
elektryczny
powodujący
jednoczesną
depolaryzację wszystkich komórek mięśnia sercowego,
D . badanie elektrofizjologiczne pęczka Hisa.
Zadanie 43.
Rehabilitacja kardiologiczna to działania:
A . prowadzące d o uzyskania optymalnej sprawności
fizycznej, psychicznej i społecznej,
B . poprawiające jakość życia, umożliwiające osiągnięcie
j a k najbardziej samodzielnego funkcjonowania w życiu
codziennym,
C . usuwające czynniki ryzyka i zmniejszające zaburzenia
chorobowe,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 44.
24-letni pacjent jest przyjęty d o Kliniki Kardiochirurgii z
rozpoznaniem niedomykalności zastawki aortalnej. Pacjent został
zakwalifikowany d o wszczepienia zastawki homogennej. C o t o jest
zastawka homogenna?
A . zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B . zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C . sztuczna zastawka aortalna,
D . płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.
Zadanie 45.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:
A . niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B . przedawkowania protaminy,
C . powikłań chirurgicznych,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
Zadanie 46.
Stwierdzany w EKG rytm komór niezależny o d rytmu przedsionków
oraz częstotliwość załamków P większa o d częstotliwości
zespołów QRS wskazuje rozpoznanie bloku przedsionkowokomorowego:
A . I-go stopnia,
B . II-go stopnia typu Mobitz I,
C . III-go stopnia,
D . II-go stopnia typu Mobitz II.
Zadanie 47.
W którym miejscu powinny być umieszczone elektrody przedsercowe
u pacjenta z e świeżym zawałem mięśnia sercowego prawej komory
serca, u którego m a być wykonane 1 2 odprowadzeniowe EKG i
dodatkowy zapis?
A . p o prawej stronie klatki piersiowej Vr3-Vr6 ("lustrzane
odbicie"),
B . jedno międzyżebrze wyżej,
C . dwa międzyżebrza wyżej,
D . w miejscu przyłożenia elektrod V7-V9.
Zadanie 48.
D o wykonania defibrylacji u dziecka zalecana wartość energii
niezależnie od typu defibrylatora wynosi:
A . 1 J/kg,
B . 4 J/kg,
C . 6 J/kg,
D . 9 J/kg.
Zadanie 49.
U pacjenta chorego n a nadciśnienie tętnicze, który spożywa
nadmiernie często alkohol najistotniejsze jest:
A . systematyczne przyjmowanie leków i kontrola ciśnienia
tętniczego krwi,
B . unikanie stresów,
C . eliminacja spożycia alkoholu,
D . zwiększenie aktywności fizycznej.
Zadanie 50.
U pacjentów leczonych preparatami nitrogliceryny, mogą wystąpić
następujące objawy niepożądane:
A . obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, odruchowe
przyspieszenie czynności serca, zaczerwienie twarzy,
bóle głowy,
B . wzrost
ciśnienia
tętniczego
krwi,
tachycardia,
zaczerwienie powłok skórnych, zawroty głowy,
C . pieczenie, drętwienie kończyn dolnych, świąd i zmiany
zabarwienia skóry,
D . nudności, wymioty, czasami biegunka, osłabienie.
Zadanie 51.
Tamponada serca to:
A . kołatanie serca,
B . niemiarowość całkowita,
C . przecięcie spoideł zastawek,
D . ostry ucisk serca wywołany krwawieniem.
Zadanie 52.
W warunkach krążenia płodowego przewód Botalla stanowi
połączenie:
A . pnia płucnego i aorty zstępującej,
B . żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C . żyły głównej dolnej z aortą,
D . pnia płucnego z żyłą główną górną.
Zadanie 53.
Do oceny otyłości brzusznej służy wskaźnik:
A . WHR,
B . BMI,
C . IHD,
D . VLDL.
Zadanie 54.
Przed nakłuciem tętnicy promieniowej należy wykonać:
A . test obciążenia glukozą,
B . test skórny,
C . test czynnościowy,
D . test Allena.
Zadanie 55.
U chłopca w trzeciej dobie p o operacji całkowitego kanału
przedsionkowo - komorowego prowadzony jest bardzo dokładny
bilans płynów. Stan chłopca jest stabilny.Przewodnienie u
dziecka po zabiegu kardiochirurgicznym grozi:
A . obrzękiem płuc,
B . niewydolnością nerek,
C . hipotonią.
D . niedodmą dolnych płatów płuc.
Zadanie 56.
Najczęstszymi mechanizmami zatrzymania krążenia u niemowląt,
dzieci i nastolatków są:
A . asystolia - brak czynności elektrycznej i mechanicznej
w mięśniu sercowym,
B . czynność elektryczna bez tętna (PEA),
C . migotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna,
D . odpowiedź a i b jest prawidłowa.
Zadanie 57.
Koronarografia polega na podaniu środka:
A . znieczulającego do tętnic wieńcowych,
B . cieniującego do tętnic wieńcowych,
C . znieczulającego do jam serca,
D . cieniującego do jam serca.
Zadanie 58.
U chorych z niewydolnością serca należy unikać lub stosować z
ostrożnością następujące leki:
A . inhibitory
enzymu
konwertującego
angiotensyny
(inhibitory ACE),
B . niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
C . beta - blokery,
D . diuretyki.
Zadanie 59.
Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przeciwwskazany jest:
A . marsz, bieg, jazda na rowerze,
B . marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie,
C . marsz, bieg, pływanie z elementami nurkowania,
ćwiczenia izometryczne,
D . ćwiczenia czynne, przeplatane ćwiczeniami oddechowymi i
rozluźniającymi.
Zadanie 60.
Reperfuzja jest to:
A . perfuzja do momentu zakleszczenia aorty,
B . czas potrzebny do oziębienia pacjenta,
C . odłączenie perfuzji,
D . czas p o odkleszczeniu aorty d o przywrócenia prawidłowej
czynności organizmu.
Zadanie 61.
Jakie jest zasadnicze leczenie wrodzonych wad serca?
A . farmakologiczne, czasem operacyjnie,
B . spoczynkowe i farmakologiczne,
C . farmakologiczne i kinezyterapia,
D . operacyjne, dodatkowo farmakologiczne.
Zadanie 62.
W oddziale intensywnej terapii przebywa pacjent z ostrą
niewydolnością serca. Stan ogólny chorego ciężki, skóra blada,
pokryta zimnym, lepkim potem, ciśnienie tętnicze 50/30 mmHg.
Lekarz dyżurny stwierdza wstrząs sercopochodny.Wstrząs
sercopochodny jest wynikiem:
A . ostrej niewydolności krążenia,
B . przewlekłej niewydolności krążenia,
C . przetoczenia krwi,
D . przetoczenia krwioprecypitatu.
Zadanie 63.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:
A . zwiększają częstość uderzeń serca n a minutę, działają
przeciwbólowo,
B . powodują
przyspieszenie
oddechów,
zmniejszają
krzepliwość krwi,
C . zwiększają rzut serca i ciśnienie krwi,
D . zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.
Zadanie 64.
Jakie badania dodatkowe mogą potwierdzić ostre zapalenie
osierdzia?
A . OB, morfologia z opisem leukocytów,
B . EKG, echokardiografia, rtg klatki piersiowej,
C . wymaz bakteryjny z tylnej ściany gardła i antybiogram,
D . dokładne
osłuchanie
tonów
serca
przez
kilku
specjalistów.
Zadanie 65.
Wczesne przywracanie do aktywności życiowej pacjenta po zawale:
A . ma znaczenie psychologiczne,
B . zapobiega spadkowi kondycji fizycznej chorego,
C . zmniejsza ryzyko powikłań i rokuje wcześniejszy powrót
do pracy zawodowej po rehabilitacji,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 66.
Który z podanych niżej wyników pomiaru tętna świadczy o
bradyarytmii?
A . tętno 9 8 u/min, miarowe, dobrze napięte, dobrze
wypełnione,
B . tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
C . tętno 7 6 u/min, miarowe, dobrze napięte, dobrze
wypełnione,
D . tętno 118 u/min, słabo wypełnione, nitkowate,
niemiarowe.
Zadanie 67.
Badanie Holterowskie stosowane w diagnostyce choroby
niedokrwiennej serca to badanie wykonywane w:
A . spoczynku, podczas snu trwającego 8 godzin,
B . przy obciążeniu wysiłkiem na bieżni trwającym 30 minut,
C . 6 0 minut p o wystąpieniu bólu wieńcowego p o podaniu 1 0
mg sorbonitu pod język,
D . czasie codziennej życiowej aktywności pacjenta i
trwające 24 godziny.
Zadanie 68.
D o zadań pielęgniarki wobec pacjenta leczonego środkami
moczopędnymi należy prowadzenie:
A . DZM, pomiaru obwodów ciała, kontroli składu
elektrolitów,
B . bilansu płynów, codziennego pomiaru masy ciała,
przygotowanie i mobilizowanie pacjenta d o stosowania
odpowiedniej diety,
C . bilansu płynów, pomiaru obwodów ciała, pomocy w
utrzymaniu higieny ciała,
D . DZM, codziennego pomiaru masy ciała, uzupełnianie
niedoborów białkowych.
Zadanie 69.
MET jest to:
A . metoda elektrodiagnostyki testu wysiłkowego,
B . ekwiwalent mataboliczny,
C . ekstrapolacja,
D . zależność wielkości obciążenia d o częstości
serca.
akcji
Zadanie 70.
Napady bólów wieńcowych wyzwalane są zwykle przez:
A . wysiłek fizyczny, picie alkoholu, jedzenie tłustych
pokarmów,
B . wysiłek fizyczny, napięcie emocjonalne, spożycie
obfitych pokarmów, nagłą zmianę temperatury otoczenia,
C . wysiłek fizyczny, hałas, bezsenność, zmianę ciśnienia
atmosferycznego,
D . stres, małą aktywność fizyczną, jedzenie ostrych
przypraw.
Zadanie 71.
Rekomendowana intensywność wysiłku fizycznego może być
zdefiniowana jako osiągnięcie 60-75% maksymalnej częstości
rytmu serca przewidzianej dla określonego wieku. W celu
obliczenia maksymalnej częstości serca przewidzianej dla wieku
stosuje się prosty wzór:
A . 220 - wiek = maksymalna częstość rytmu serca
B . 220 - wiek + (wzrost w metrach)do kwadratu = maksymalna
częstość rytmu serca
C . 150 - wiek = maksymalna częstość rytmu serca
D . 150 - wiek + (wzrost w metrach)do kwadratu= maksymalna
częstość rytmu serca
Zadanie 72.
Jakie
sytuacje
mogą
zainicjować
wystąpienie
anoksemicznego u małego dziecka?
A . defekacja, zmiana temperatury otoczenia,
B . kaszel, biegunka,
C . infekcje przebiegające z wysoką temperaturą,
D . zmiana pozycji ciała.
ataku
Zadanie 73.
Podaj prawidłową lokalizację elektrod kończynowych w czasie
wykonywania EKG:
A . zielona- prawa ręka, żółta- lewa noga, czerwona- lewa
ręka, czarna- prawa noga,
B . żółta- prawa ręka, czarna lewa ręka, zielona- prawa
noga, czerwona-lewa noga,
C . czerwona- prawa ręka, żółta-lewa ręka, zielona- lewa
noga, czarna- prawa noga,
D . czarna-prawa ręka, zielona-lewa ręka, żółta-prawa noga,
czerwona-lewa noga.
Zadanie 74.
30-letni pacjent zgłosił się d o lekarza skarżąc się n a bóle,
uczucie ziębnięcia i zaburzenia czucia w obrębie kończyn
dolnych. Lekarz stwierdził u pacjenta chorobę Buergera. Choroba
Buergera jest to:
A . miażdżyca zarostowa tętnic,
B . zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
C . jeden z typów nerwicy naczyniowej,
D . wrodzona wada serca.
Zadanie 75.
Etiologia wad wrodzonych serca w 90% przypadków nie jest znana.
Związek etiologiczny z powstawaniem wad wrodzonych serca mogą
mieć następujące czynniki:
A . różyczka w czasie ciąży u matki, czynniki genetyczne,
B . alkoholizm, hiperglikemia w czasie ciąży,
C . choroby u matki: toczeń rumieniowaty układowy,
padaczka,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 76.
Powikłania próby wysiłkowej to:
A . hipotonia,
B . zastoinowa niewydolność serca,
C . ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 77.
Objawy przedawkowania antykoagulantów to:
A . ból w klatce piersiowej,
B . krwawienia, wylewy podskórne,
C . nudności, wymioty,
D . zaburzenia rytmu serca.
Zadanie 78.
Leków p/zakrzepowych NIE powinno się podawać drogą:
A . doustą,
B . dożylną,
C . domięśniową,
D . podskórną.
Zadanie 79.
Jeżeli chora z chorobą niedokrwienną serca nie może uniknąć
wysiłku, który może przypuszczalnie spowodować ból w klatce
piersiowej powinna zapobiegawczo:
A . położyć się,
B . zażyć nitroglicerynę,
C . zmierzyć tętno,
D . zmierzyć ciśnienie.
Zadanie 80.
Objawy niewydolności lewokomorowej to:
A . nadmierne wypełnienie żył szyjnych,
B . powiększenie wątroby,
C . wilgotne rzężenia u podstawy płuc,
D . nykturia.
Zadanie 81.
Badania konieczne przed koronarografią to:
A . koronarografia nie wymaga dodatkowych badań,
B . tomografia serca,
C . EKG, pełna morfologia krwi, stężenie elektrolitów,
kreatynina, INR i APTT,
D . EKG, markery martwicy mięśnia sercowego, test
wysiłkowy.
Zadanie 82.
D o późnych powikłań p o operacji wszczepienia zastawki aortalnej
należą:
A . powikłania zakrzepowo-zatorowe,
B . infekcyjne zapalenie wsierdzia,
C . przeciek okołozastawkowy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 83.
Do objawów przedawkowania glikozydów nasercowych należy:
A . utrata łaknienia, nudności i wymioty, czasem biegunka
l u b "żółte widzenie", niemiarowość akcji serca,
charakterystyczne zmiany w zapisie EKG,
B . wzrost łaknienia, wzdęcia i zaparcia lub "wielobarwne
widzenie", deficyt tętna, typowe zmiany w zapisie EKG,
C . wzrost pragnienia, zmiany skórne pod postacią wykwitów
palmiasto-grudkowych, podwójne widzenie, tachykardia,
charakterystyczne zmiany w zapisie EKG,
D . wielomocz, wzmożony świąd skóry, zamazane pole
widzenia, napady Morgagniego- Adamsa -Stokesa.
Zadanie 84.
Wysokość ciśnienia tętniczego krwi zależy od:
A . ilości pompowanej przez serce krwi oraz zmian w
szybkości przepływu krwi przez drobne tętniczki,
B . zwiększonego wydalania z organizmu chloru i sodu oraz
upośledzonego wychwytu glukozy,
C . zmniejszonego napięcia ściany tętniczek i endogennej
hiperglicerydemii,
D . przedsionkowego
hormonu
natriuretycznego
oraz
insulinooporności.
Zadanie 85.
Tetralogia Fallota t o ciężka wada serca obejmująca zespół
następujących anomalii:
A . otwór
w
przegrodzie
międzyprzedsionkowej,
międzykomorowej. zwężenie aorty oraz przełożenie dużych
pni tętniczych,
B . zwężenie ujścia pnia płucnego, ubytek przegrody
międzykomorowej, przerost prawej komory i prawostronne
przemieszczenie aorty nad przegrodę międzykomorową,
C . przerost lewej komory, zwężenie aorty, ubytek w
przegrodzie międzyprzedsionkowej, ubytek w przegrodzie
międzykomorowej,
D . zwężenie pnia płucnego, przemieszczenie aorty, ubytek w
przegrodzie międzyprzedsionkowej, ubytek w przegrodzie
międzykomorowej.
Zadanie 86.
Pediatryczne zapisy EKG s ą wykonywane standardowo przy
prędkości przesuwu papieru:
A . 20 mm/s,
B . 50 mm/s,
C . 25 mm/s,
D . 100 mm/s.
Zadanie
Wstrząs
A.
B.
C.
D.
87.
jest to stan, w którym dochodzi do:
upośledzenia przepływu tkankowego,
krwawienia z przewodu pokarmowego,
niewydolności wentylacyjnej,
niewydolności obturacyjnej.
Zadanie 88.
Zwiększając aktywność fizyczną
stężenia frakcji:
A . LDL cholesterolu,
B . VLDL cholesterolu,
C . HDL cholesterolu,
D . wszystkie powyższe.
dochodzi
do
podwyższenia
Zadanie 89.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:
A . przyspieszeniu czynności oddechowej,
B . zwolnieniu czynności oddechowej,
C . zwolnieniu lub przyspieszeniu czynności oddechowej,
D . spowodowaniu wystąpienia oddechu Kusmaula.
Zadanie 90.
Próba Valsalvy, czyli parcie tłoczni brzusznej przy wstrzymanym
oddechu jest jednym ze sposobów stymulacji:
A . nerwów przeponowych w celu przerwania nasilającej się
bradykardii,
B . pnia współczulnego w celu przerwania nasilającej się
bradykardii,
C . nerwu
błędnego
w
celu
identyfikacji
rytmu
przedsionkowego w tachykardii nadkomorowej,
D . nerwu krtaniowego wstecznego w celu zwolnienia
przewodnictwa w węźle zatokowym.
Zadanie 91.
Czy kontrpulsacja wewnątrzaortalna to?
A . plastyka zastawki aortalnej,
B . mechaniczne wspomaganie krążenia,
C . założenie kaniuli aortalnej d o prowadzenia krążenia
pozaustrojowego,
D . wymiana zastawki aortalnej.
Zadanie 92.
W 12-standardowych odprowadzeniach EKG, odprowadzeniami
przedsercowymi są:
A . aVR, aVL, aVF,
B . V1 - V6,
C . I, II, III, aVR, aVL, aVF,
D . I, II, III, V1, V2,V3.
Zadanie 93.
10-letni chłopiec z wrodzoną wadą serca przygotowywany jest d o
zabiegu operacyjnego, który m a być wykonany w krążeniu
pozaustrojowym z dostępu przez strenotomię. W czasie zabiegu d o
naczyń wieńcowych dziecka zostanie podany roztwór o dużej
zawartości jonów:
A . wapnia,
B . potasu,
C . sodu,
D . chloru.
Zadanie 94.
W jakim odstępie czasu o d wystąpienia migotania przedsionków
można wykonać kardiowersję u chorego bez wstępnego
przygotowania farmakologicznego lekami przeciwkrzepliwymi:
A . jeżeli migotanie przedsionków nie trwa dłużej niż 4 8
godzin,
B . jeżeli migotanie przedsionków nie trwa dłużej niż 2 4
godziny,
C . b e z prawidłowo prowadzonego leczenia przeciwkrzepliwego
nie można wykonać kardiowersji,
D . jeżeli migotanie przedsionków trwa >48 godzin lub nie
mamy możliwości i pewności c o d o określenia początku
arytmii.
Zadanie 95.
Efektem palenia tytoniu jest:
A . spadek częstości akcji serca, wzrost stężenia HDL cholesterolu,
B . wzrost
częstości
akcji
serca,
spadek
ciśnienia
tętniczego krwi, brak agregacji płytek krwi,
C . rozkurcz
naczyń
wieńcowych,
wzrost
ciśnienia
tętniczego,
D . wzrost częstości akcji serca, wzrost RR, aktywacja
płytek krwi, aktywacja śródbłonka, obniżenie frakcji
HDL - cholesterolu.
Zadanie 96.
Do wczesnych powikłań zawału serca zaliczamy:
A . powikłania zatorowo - zakrzepowe,
B . tętniak serca,
C . przewlekłą niewydolność krążenia,
D . zaburzenia rytmu i przewodnictwa.
Zadanie 97.
Badanie angiograficzne tętnic wieńcowych uwidacznia:
A . morfologię tętnic, ewentualne zwężenia i niedrożność
tętnic,
B . czynność lewej komory serca,
C . obecność zmian miażdżycowych w tętnicach,
D . odpowiedzi A i B prawidłowe.
Zadanie 98.
Wskazania do przeprowadzenia kardiowersji to:
A . migotanie i trzepotanie komór,
B . blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia,
C . migotanie przedsionków i częstoskurcz napadowy,
D . zahamowanie zatokowe i znaczna bradykardia.
Zadanie 99.
Który z niżej wymienionych stanów
fizjologicznym u dzieci?
A . tachykardia,
B . niemiarowość oddechowa,
C . bradykardia,
D . tachypnoe.
może
być
objawem
Zadanie 100.
Jakie są przyczyny ostrego zapalenia osierdzia?
A . infekcje wirusowe i bakteryjne, gruźlica, zawał mięśnia
sercowego,
B . ostry krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
C . infekcje wirusowe i bakteryjne, zatory tętnicze,
D . zawał mięśnia sercowego, tężec, zatrucia.
Zadanie 101.
60-letnia pacjentka została przyjęta d o Kliniki z rozpoznaniem
śluzaka w mięśniu sercowym. Chora jest przygotowywana d o
zabiegu operacyjnego.Typowe umiejscowienie śluzaka w mięśniu
sercowym to:
A . prawy przedsionek,
B . lewy przedsionek,
C . prawa komora,
D . lewa komora.
Zadanie 102.
U Pacjenta hospitalizowanego z powodu zawału mięśnia sercowego
z typowym obrazem klinicznym, p o 5 tygodniach pojawiły się
objawy: podwyższenie temperatury ciała, przyśpieszenie OB,
początkowo tarcie osierdzia a następnie zanik uderzenia
koniuszkowego. Jest to zespół:
A . Korsakowa,
B . Dresslera,
C . Turnera,
D . Reye.
Zadanie 103.
Leczenie spoczynkowe jest korzystne w ostrym okresie zawału
mięśnia sercowego, gdyż:
A . poprawia bilans tlenowy serca poprzez zmniejszenie
zapotrzebowania
na
tlen
dzięki
ograniczeniu
i
"ekonomizacji" pracy serca,
B . ogranicza pracę mięśni szkieletowych,
C . daje możliwość rozluźnienia mięśni w wygodnej pozycji
leżącej,
D . poprawia przepływ wieńcowy poprzez działanie azotanów.
Zadanie 104.
Którą z faz pracy serca wyraża zespół QRS?
A . depolaryzacji komór,
B . repolaryzacji mięśnia sercowego,
C . skurczu komór,
D . pobudzenia przedsionków.
Zadanie 105.
Czym może być spowodowane uczucie gorąca i pieczenia podczas
zabiegu koronarografii?
A . podrażnieniem receptorów Ruffiniego przez cewnik,
B . wystąpieniem odruchu Bainbridge'a,
C . wystąpieniem odruchu Bezolda-Jarischa,
D . podaniem środka kontrastowego.
Zadanie 106.
Nabyta wada serca, to wada powstała w:
A . życiu płodowym,
B . życiu pozapłodowym,
C . wyniku wypadku,
D . życiu płodowym i pozapłodowym.
Zadanie 107.
W trakcie reanimacji krążeniowo-oddechowej należy dążyć d o
wentylacji tlenem w stężeniu:
A . 21%-30%,
B . 35%-50%,
C . 50%-60%,
D . 90%-100%.
Zadanie 108.
Prawidłowe uderzenie koniuszkowe występuje i jest wyczuwalne:
A . w 4 przestrzeni międzyżebrowej p o stronie lewej, w
linii środkowoobojczykowej,
B . nie występuje,
C . w 5 przestrzeni międzyżebrowej p o stronie lewej, w
linii środkowoobojczykowej,
D . podczas fazy wdechu.
Zadanie 109.
By-passy są metodą leczenia polegającą na:
A . udrożnieniu tętnicy wieńcowej z a pomocą wprowadzonego
do niej specjalnego cewnika z balonikiem,
B . wykonaniu pomostów tętniczych lub żylnych, omijających
niedrożne odcinki tętnic wieńcowych,
C . umieszczeniu wewnątrz naczynia metalowej, nierdzewnej
siateczki, której zadaniem jest podtrzymywanie ściany
tętnicy wieńcowej w pozycji otwartej,
D . rewaskularyzacji mięśnia sercowego poprzez podanie
środków farmakologicznych do tętnic wieńcowych,
Zadanie 110.
P o zabiegu angioplastyki pacjent został przywieziony d o
oddziału intensywnej terapii kardiologicznej. W pierwszej dobie
p o zabiegu wymaga o n szczególnej i stałej obserwacji.
Angioplastyka to udrożnienie:
A . dróg oddechowych,
B . żyły głównej górnej,
C . tętnicy wieńcowej,
D . aorty.
Zadanie 111.
U chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności krążenia
występują następujące objawy: przepełnienie żył, dodatnie tętno
żylne, sinica obwodowa, powiększenie wątroby. Wymienione objawy
występują głównie w:
A . prawokomorowej niewydolności krążenia,
B . lewokomorowej niewydolności krążenia,
C . niewydolności wieńcowej,
D . niewydolności krążenia pochodzenia obwodowego.
Zadanie 112.
Najczęstszą przyczyną zwężenia lewego ujścia żylnego jest:
A . wirusowe zapalenie mięśnia sercowego,
B . gorączka reumatyczna,
C . kardiomiopatia zastoinowa,
D . zapalenie osierdzia.
Zadanie 113.
Dusznica bolesna jest t o zespół objawów
występujących na skutek:
A . niedokrwienia mięśnia sercowego,
B . przekrwienia mięśnia sercowego,
C . urazu mięśnia sercowego,
D . zakażenia wirusem HIV.
klinicznych
Zadanie 114.
Hiperkapnia jest to:
A . zmniejszenie utlenowania krwi,
B . zwiększenie utlenowania krwi,
C . zmniejszenia zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D . zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.
Zadanie 115.
Nadciśnienie
tętnicze
jest
niedokrwiennej:
A . w każdym wieku,
B . maleje z wiekiem,
C . wzrasta z wiekiem,
D . nie zależy od wieku.
czynnikiem
ryzyka
choroby
Zadanie 116.
Wskazaniem względnym d o leczenia chirurgicznego choroby
niedokrwiennej serca jest między innymi:
A . trójnaczyniowa choroba niedokrwienna serca z prawidłową
kurczliwością lewej komory serca,
B . jednonaczyniowa choroba niedokrwienna serca,
C . krytyczne zwężenie tętnic wieńcowych u chorych
poddawanych innej operacji kardiochirurgicznej,
D . odpowiedź A i C jest prawidłowa.
Zadanie 117.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) to ciśnienie panujące w:
A . lewym przedsionku serca,
B . prawej komorze serca,
C . układzie górnej i dolnej żyły głównej,
D . aorcie.
Zadanie 118.
D o monitorowania podstawowego p o zabiegu kardiochirurgicznym
zalicza się pomiary:
A . tętna, saturacji, temperatury,
B . tętna, OCŻ, saturacji,
C . tętna, OCŻ, ciśnienia tętniczego sposobem bezpośrednim,
temperatury, saturacji,
D . tętna, OCŻ, saturacji, temperatury.
Zadanie 119.
Najkorzystniejszym rodzajem próby wysiłkowej jest:
A . walking test,
B . próba wchodzenia na stopień,
C . bieżnia ruchoma,
D . ergometria rowerowa.
Zadanie 120.
W nocy ciśnienie tętnicze krwi zazwyczaj:
A . wzrasta,
B . maleje,
C . pozostaje bez zmian,
D . wartości ciśnienia u różnych osób w nocy są zmienne.
Zadanie 121.
Przebywająca w oddziale pooperacyjnym 5-letnia dziewczynka p o
operacji n a otwartym sercu jest podłączona d o kardiomonitora.
Przyłóżkowy monitoring zapisu EKG NIE dostarcza informacji o:
A . częstości tętna,
B . zaburzeniach rytmu serca,
C . zaburzeniach elektrolitowych,
D . zwiększonym ukrwieniu mięśnia sercowego.
Zadanie 122.
W zależności o d wieku dziecka tętno należy sprawdzić n a
tętnicy:
A . tętnica szyjna (niemowlę), tętnica ramienna (dziecko),
tętnica udowa (dzieci i niemowlęta),
B . tętnica szyjna (dzieci i niemowlęta), tętnica ramienna
(niemowlę), tętnica udowa (dzieci i niemowlęta),
C . tętnica szyjna (dzieci), tętnica ramienna (niemowlę),
tętnica udowa (dzieci i niemowlęta),
D . tętnica szyjna (dzieci), tętnica ramienna (dzieci i
niemowlęta), tętnica udowa (dzieci i niemowlęta).
Zadanie 123.
U pacjenta z hyperkaliemią K>6 mmol/l w zapisie EKG stwierdza
się wysokie spiczaste załamki:
A. T ,
B. P ,
C. R ,
D. S .
Zadanie 124.
D o somatycznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
podlegających modyfikacji zalicza się:
A . hiperlipidemię, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę,
B . hiperlipidemię, rodzinne występowanie nadciśnienia
tętniczego, cukrzycę,
C . genetycznie uwarunkowane zaburzenia lipidowe, otyłość,
nadciśnienie tętnicze,
D . hiperlipidemię, nadciśnienie tętnicze, wiek.
Zadanie 125.
Mężczyzna, lat 45, zgłosił się w izbie przyjęć z powodu
odczuwania kołatania serca i niemiarowego tętna. P o osłuchaniu
i wykonaniu badania EKG stwierdzono zaburzenia rytmu serca
różnego pochodzenia. Zaburzenia rytmu serca powstają:
A . w przebiegu chorób mięśnia sercowego,
B . w zaburzeniach endokrynologicznych,
C . podczas przyjmowania leków i używek,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 126.
I I stopień wydolności czynnościowej wg. NYHA charakteryzuje
się:
A . nieznacznym
ograniczeniem
aktywności
fizycznej,
zwiększone
wysiłki
nie
wywołują
dolegliwości
chorobowych,
B . nieznacznym ograniczeniem aktywności fizycznej, dobre
samopoczucie utrzymuje się w spoczynku, a zwykła
aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości chorobowe,
C . znacznym ograniczeniem aktywności fizycznej, dobre
samopoczucie utrzymuje się w spoczynku, a zwykła
aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości chorobowe,
D . znacznym ograniczeniem aktywności fizycznej, dobre
samopoczucie utrzymuje się w spoczynku, a najmniejsza
aktywność fizyczna wywołuje nasilone dolegliwości
chorobowe.
Zadanie 127.
Oś elektryczną serca określa się na podstawie odprowadzeń:
A . I,II,III,
B . aVR, aVL, aVF,
C . V1 do V3,
D . V4 do V6.
Zadanie 128.
30-letni mężczyzna palący papierosy o d 2 0 lat skarży się n a ból
w klatce piersiowej. Na jakie choroby jest on narażony:
A . raka płuc i raka pęcherza moczowego,
B . nadciśnienie tętnicze,
C . chorobę niedokrwienną serca pod postacią zawału serca,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 129.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest/są:
A . ostre schorzenia infekcyjne i gorączkowe,
B . zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia lub wsierdzia,
C . krytyczne zwężenie drogi odpływu z lewej komory,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 130.
Wykonanie testu wysiłkowego:
A . nadzoruje
przeszkolony
lekarz
lub
specjalnie
przeszkolony personel w obecności lekarza,
B . technik elektroradiologii z kursem BLS (podstawowych
zabiegów ratujących życie),
C . pielęgniarka z kursem BLS,
D . pielęgniarka w obecności technika elektroradiologii.
Zadanie 131.
Właściwym postępowaniem przy całkowitym zapadnięciu płuca w
wyniku odmy jest:
A . leczenie zachowawcze bez względu na wielkość odmy,
B . podanie leków rozszerzających oskrzela,
C . kontrola
radiologiczna
z
zastosowaniem
leczenia
zachowawczego a dopiero przy braku poprawy drenaż jamy
opłucnowej,
D . natychmiastowy drenaż chirurgiczny jamy opłucnowej.
Zadanie 132.
Kardiomiopatia przerostowa charakteryzuje się:
A . upośledzeniem kurczliwości mięśnia serca i postępującą
niewydolnością prawokomorową,
B . znacznym przerostem mięśnia serca z dezorganizacją
ułożenia włókien i małą jamą lewej komory,
C . utrudnieniem napełniania komór krwią w wyniku
zmniejszenia podatności mięśnia przy zachowanej
czynności skurczowej serca,
D . znaczną atrofią komórek mięśnia sercowego i zmniejszoną
siłą skurczu mięśnia sercowego.
Zadanie 133.
Do powikłań mogących wystąpić w wyniku unieruchomienia należą:
A . odleżyny, zapalenie żył powierzchniowych, zakażenie
dróg oddechowych,
B . odleżyny, zaburzenia rytmu serca, zapalenie żył
głębokich,
C . odleżyny, zapalenie żył głębokich, zakażenie dróg
oddechowych,
D . zaburzenia rytmu serca, zapalenie żył głębokich,
zakażenie dróg oddechowych.
Zadanie 134.
Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego jest t o badanie
diagnostyczne pozwalające na:
A . inwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego,
B . nieinwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego,
C . inwazyjną ocenę funkcji układu krążenia,
D . nieinwazyjną ocenę funkcji układu krążenia.
Zadanie 135.
J a k długo trwa leczenie przeciwzakrzepowe
wszczepienia zastawki mechanicznej?
A . 3 miesiące,
B . 6 miesięcy,
C . 2 lata,
D . do końca życia.
po
zabiegu
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 071816
GRUPA 1
Zadanie 1.
U noworodka donoszonego tkanka tłuszczowa stanowi:
A . 5-10% masy ciała,
B . 10-15% masy ciała,
C . 15-20% masy ciała,
D . ponad 25% masy ciała.
Zadanie 2.
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A . izolowany rozszczep wargi z rozszczepem lub bez
rozszczepu podniebienia jest widoczną wadą jamy ustnej
i twarzy zaliczaną d o najczęściej występujących wad
wrodzonych, które nie zaburzają ogólnego rozwoju
dziecka,
B . rozszczep podniebienia wtórnego najczęściej stanowi
izolowaną wadę rozwojową, która zaburza ogólny rozwój
dziecka,
C . rozszczep wargi pochodzi z późniejszego okresu życia
wewnątrzłonowego, tj. 8-12 tydz., natomiast rozszczep
podniebienia z wcześniejszego, tj. 4-8 tydz. życia
wewnątrzłonowego,
D . rozszczep wargi z rozszczepem lub bez rozszczepu
podniebienia
powstaje
w
okresie
rozwoju
wewnątrzmacicznego pod wpływem czynników genetycznych.
Zadanie 3.
Które
z
poniższych
schorzeń
NIE
jest
bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?
A . narkomania,
B . niewydolność krążenia IV stopień wg NYHA,
C . gruźlica aktywna,
D . ciężka choroba psychiczna.
Zadanie 4.
J a k należy prawidłowo układać główkę noworodka urodzonego z
wrodzonym kręczem szyi?
A . układać dziecko tylko n a brzuszku, z główką skręconą w
stronę kręczu,
B . pozwolić dziecku układać główkę w dowolną stronę,
ponieważ przykurcz mięśnia ustępuje sam w krótkim
czasie po urodzeniu,
C . zamieścić zabawki nad łóżeczkiem dziecka p o stronie
kręczu szyi u dziecka, c o umożliwi m u właściwą pozycję
główki,
D . pochylić główkę i skręcić bródkę w stronę przeciwną
oraz
podłożyć
dziecku
poduszkę
pod
główkę,
uniemożliwiając jej obrót w stronę kręczu.
Zadanie 5.
Mama noworodka w 2-dobie życia, z porodu kleszczowego, którego
następstwem było duże wgniecenie kości czołowej zgłosiła
pielęgniarce/położnej oddziału neonatologicznego nadmierne
napięcie mięśniowe dziecka, kiedy próbowała zmienić m u
pieluszkę i przytulić g o oraz zwracanie pokarmu bezpośrednio p o
przystawianiu d o piersi. Pielęgniarka, położna potwierdziła
objawy. Zauważone objawy mogą wskazywać na:
A . atrezję przełyku,
B . wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C . mózgowe porażenie dziecięce,
D . pęknięcie kości czaszki.
Zadanie 6.
U noworodka urodzonego z masą ciała <1000 gram średnie
ciśnienie tętnicze krwi w pierwszej dobie życia wynosi około:
A . 25 mmHg,
B . 40 mmHg,
C . 50 mmHg,
D . 60 mmHg.
Zadanie 7.
Krwiak podokostnowy czaszki u noworodka:
A . jest niebolesną zmianą, a skóra nad nim jest
najczęściej zasiniona, bez odczynu zapalnego,
B . niekiedy prowadzi d o znacznej anemizacji dziecka,
zwłaszcza przy współistnieniu zaburzeń krzepnięcia,
C . może ulec zropieniu, c o najczęściej m a związek z
zakażeniem wewnątrzmacicznym noworodka,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 8.
"Objaw zachodzącego słońca", polega na tym, że:
A . g d y dziecko patrzy w lewą stroną, t o źrenica prawego
ulega powiększeniu,
B . g d y dziecko patrzy n a wprost m a źrenice częściowo
przesłonięte przez górną powiekę, a pod źrenicą
widoczny jest rąbek białkówki nieprzykryty dolną
powieką,
C . g d y dziecko patrzy n a wprost m a źrenice częściowo
przesłonięte przez dolną powiekę, a nad źrenicą
widoczny jest rąbek białkówki nieprzykryty górną
powieką,
D . g d y dziecko patrzy w prawą stronę powieki oka lewego s ą
zamknięte.
Zadanie 9.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:
A . adrenalina,
B . epinefryna,
C . wodorowęglan sodu,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 10.
Położna/pielęgniarka, sprawująca opiekę nad noworodkiem powinna
wiedzieć, ż e p o początkowym (fizjologicznym) spadku masy ciała
(10%-15% masy urodzeniowej) u noworodka w okresie pierwszego
miesiąca życia przyrost masy ciała wynosi:
A . 500 gramów - 600 gramów,
B . 200 gramów - 300 gramów,
C . około 1000 gramów,
D . powyżej 1000 gramów.
Zadanie 11.
Podczas wykonywania pośredniego masażu serca u noworodka
należy:
A . kciukami rytmicznie uciskać mostek w 1/3 dolnej jego
części,
B . kciukami rytmicznie uciskać mostek w 1/3 górnej jego
części,
C . kciukami lub opuszkami palców wskazującego i środkowego
rytmicznieuciskać mostek w 1/3 dolnej jego części,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 12.
Rekomendowana dawka początkowa płynów zwiększających objętość
krwi krążącej u noworodka w sytuacji wstrząsu hipowolemicznego
wynosi:
A . 2,5 ml/kg, a przy braku poprawy po wstępnym wypełnieniu
łożyska podaż kolejnej dawki 5 ml/kg,
B . 5 ml/kg, a przy braku poprawy p o wstępnym wypełnieniu
łożyska podaż kolejnej dawki 10 ml/kg,
C . 1 5 ml/kg, a przy braku poprawy po wstępnym wypełnieniu
łożyska podaż kolejnej dawki 10 ml/kg,
D . 1 0 ml/kg, a przy braku poprawy po wstępnym wypełnieniu
łożyska podaż kolejnej dawki 10 ml/kg.
Zadanie 13.
Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:
A . profilaktyki pierwotnej,
B . profilaktyki wtórnej,
C . profilaktyki trzeciorzędowej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 14.
Postępowanie resuscytacyjne u noworodka obejmuje terapię
krążeniową,
oddechową,
farmakoterapię
oraz
czynności
wspomagające, takie jak ogrzanie i odpowiednie ułożenie. N a
czym polega prawidłowe ułożenie dziecka poddawanego
resuscytacji?
A . ułożenie w pozycji Trendelenburga pod kątem 10˚ - 15˚
do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . ułożenie w pozycji Trendelenburga pod kątem 10˚ - 15˚
d o podłoża, głowa nie może być nadmiernie odgięta ani
przygięta,
C . ułożenie w pozycji Trendelenburga pod kątem 15˚ - 20˚
do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . ułożenie w pozycji Trendelenburga pod kątem 30˚ d o
podłoża, głowa nie może być nadmiernie odgięta ani
przygięta.
Zadanie 15.
Natychmiastowe osuszenie skóry niedojrzałego noworodka p o
urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:
A . parowania,
B . promieniowania,
C . konwekcji,
D . przewodzenia.
Zadanie 16.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o karmienia piersią z e strony
noworodka jest:
A . fenyloketonuria,
B . rozszczep wargi i podniebienia,
C . choroba syropu klonowego,
D . galaktozemia.
Zadanie 17.
Położna/pielęgniarka, która sprawuje opiekę nad noworodkiem
musi wiedzieć, że noworodek powinien oddać smółkę:
A . w ciągu pierwszych 48 godzin życia,
B . do 72. godziny życia,
C . do 24. godziny życia,
D . bezpośrednio po urodzeniu.
Zadanie 18.
Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:
A . przyczyny społeczne,
B . choroby ojca,
C . choroby płodu,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
Zadanie 19.
Przyczyną zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego, to:
A . niedorozwój płuca,
B . oziębienie okołoporodowe,
C . niedotlenienie okołoporodowe,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 20.
Procesem mającym n a celu usunięcie lub zabicie drobnoustrojów,
który m a spowodować, ż e używane przedmioty będą bezpieczne dla
zdrowia pacjentów, to:
A . sterylizacja,
B . dekontaminacja,
C . dezynfekcja,
D . oczyszczanie.
Zadanie 21.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się u noworodka podczas
badania odruchu:
A . Moro,
B . stąpania,
C . ssania,
D . pełzania.
Zadanie 22.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:
A . tachypnoe powyżej 60 min,
B . tachykardia powyżej 160/min,
C . napady bezdechu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 23.
Nieobecny odruch ssania i Moro w encefalopatii niedotleniowo niedokrwiennej świadczy o:
A . postaci łagodnej,
B . postaci umiarkowanej,
C . postaci średnio - ciężkiej,
D . postaci ciężkiej.
Zadanie 24.
Wybór optymalnego rozmiaru rurki intubacyjnej zależy o d masy
ciała noworodka. Dla dziecka o masie ciała 1000 gramów d o 2000
gramów (28 tydz. ciąży - 3 4 tydz. ciąży) należy zastosować
rurkę o wymiarze wewnętrznym (średnicy):
A . 3,5 mm,
B . 3,0 mm,
C . 2,5 mm,
D . 3,5 mm - 4,0 mm.
Zadanie 25.
Wśród czynników wpływających n a ograniczenie czasu intubacji i
wentylacji mechanicznej wyróżnia się między innymi tolerowanie
hiperkapnii podczas odzwyczajania od wentylacji/uwalniania:
A . dopuszczalna hiperkapnia to Pa CO2 = 50 mmHg-65 mmHg
pod warunkiem utrzymywania pH > 7,22,
B . dopuszczalna hiperkapnia to Pa CO2 = 65 mmHg-75 mmHg
pod warunkiem utrzymywania pH > 7,10,
C . dopuszczalna hiperkapnia to Pa CO2 = 50 mmHg-75 mmHg
pod warunkiem utrzymywania pH < 7,10,
D . dopuszczalna hiperkapnia to Pa CO2 = 50 mmHg-65 mmHg
pod warunkiem utrzymywania pH < 7,22.
Zadanie 26.
Prawidłowy rozmiar łyżki laryngoskopu dla noworodków skrajnie
niedojrzałych wynosi:
A . nr 0,
B . nr 1,
C . nr 00,
D . nr 000,
Zadanie 27.
Do
objawów
klinicznych
niedrożności
należy/należą:
A . wzdęcie brzuszka,
B . brak stolca,
C . wymioty,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
smółkowej
jelit
Zadanie 28.
Bardzo ważnym elementem w przygotowaniu noworodka do transportu
jest przeciwdziałanie głębokiej hipotermii, która może być
przyczyną bradykardii i bezdechów. O takim stanie klinicznym
mówimy wówczas, gdy ciepłota ciała noworodka jest poniżej:
A . 37˚C,
B . 36˚C,
C . 35˚C,
D . 34˚C.
Zadanie 29.
Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu
ogólnego noworodka podczas transportu. NIEPRAWDĄ jest, że:
A . d o leków sedacyjnych należą Luminal, Dormicum,
Gardenal,
B . Dormicum można stosować u wszystkich noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,
C . n i e należy stosować leków sedacyjnych u dziecka
podłączonego do nCPAP,
D . leki sedacyjne stosuje się w przypadku konieczności
transportu dziecka zaintubowanego i podłączonego d o
sztucznej wentylacji.
Zadanie 30.
Krew n a badanie w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy i
mukowiscydozy pobierana jest pomiędzy 48. a 72. godziną życia
noworodka. W sytuacji konieczności leczenia noworodka w innym
ośrodku, należy pobrać krew przed przekazaniem dziecka, nawet w
ciągu pierwszych 2 4 godzin p o porodzie, a następnie pobrać j ą
ponownie:
A . między 3. a 7. dniem życia,
B . po upływie 7. dnia życia,
C . po upływie 14 dnia życia,
D . między 7. a 14. dniem życia.
Zadanie 31.
Wzrost bifidobakterii pobudzają:
A . cytokiny,
B . nukleotydy,
C . oligosacharydy,
D . SIgA.
Zadanie 32.
Dla
oceny
nasilenia
objawów
noworodkowego
abstynencyjnego (NAS) wykorzystywana jest:
A . skala Amiel Tison,
B . skala Ballarda,
C . skala Parkin,
D . skala Finnegan.
zespołu
Zadanie 33.
Położna wykonująca czynności resuscytacyjne u noworodka powinna
pamiętać, aby masaż pośredni serca skoordynować z wentylacją.
Należy przy tym pamiętać, ż e prawidłowa technika uciśnięć i
wentylacji jest ważniejsza niż dokładne uzyskanie podanej w
wytycznych częstości. Które z poniższych stwierdzeń jest
prawdziwe?
A . stosunek uciśnięć d o wdechów powinien wynosić 3:1.
Pozwala t o uzyskać około 9 0 uciśnięć klatki piersiowej
i 30 wdechów.
B . stosunek uciśnięć d o wdechów powinien wynosić 2:2.
Pozwala t o uzyskać około 6 0 uciśnięć klatki piersiowej
i 60 wdechów.
C . stosunek uciśnięć d o wdechów powinien wynosić 4:1.
Pozwala t o uzyskać około 120 uciśnięć klatki piersiowej
i 30 wdechów.
D . stosunek uciśnięć d o wdechów powinien wynosić 5:2.
Pozwala t o uzyskać około 150 uciśnięć klatki piersiowej
i 60 wdechów.
Zadanie 34.
P o 4 5 - 6 0 sekundach masażu serca oraz wentylacji trzeba ocenić
czynność serca u noworodka. Jeżeli czynność serca jest mniejsza
niż 60 uderzeń/min należy:
A . przerwać masaż serca ale kontynuować wentylację z
częstością 40-60 oddechów/min,
B . przerwać masaż serca i stopniowo zakończyć wentylację,
C . noworodka zaintubować (jeśli wcześniej tego nie
wykonano) i podać adrenalinę, najlepiej dożylnie,
D . przerwać masaż serca ale kontynuować wentylację z
częstością 80 oddechów/min.
Zadanie 35.
Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:
A . żyły grzbietu dłoni, żyły grzbietu stopy, żyły
nadgarstka, żyły dołu łokciowego, żyły czaszkowe, żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,
B . żyły nadgarstka, żyły dołu łokciowego, żyły grzbietu
dłoni, żyły grzbietu stopy, żyły czaszkowe, żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,
C . żyły dołu łokciowego, żyły nadgarstka, żyły grzbietu
dłoni, żyły grzbietu stopy, żyły czaszkowe, żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,
D . żyły czaszkowe, żyły grzbietu dłoni, żyły grzbietu
stopy, żyły nadgarstka, żyły dołu łokciowego, żyły
okolicy kostki przyśrodkowej.
Zadanie 36.
Przepuklina oponowo-rdzeniowa u noworodka:
A . polega
na
przemieszczeniu
na
zewnątrz
opon
mózgowo-rdzeniowych lub wadliwie rozwiniętego rdzenia
kręgowego poprzez rozszczep kostny w kanale kręgowym,
B . jest stosunkowo rzadko występującą wadą wrodzoną
ośrodkowego układu nerwowego,
C . jest wadą wrodzoną ośrodkowego układu nerwowego n a
skutek
nieprawidłowego rozwoju
cewy
nerwowej,
występującą częsciej u chłopców,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 37.
Które z poniższych zdań odnośnie spożywania alkoholu przez
matkę karmiącą jest fałszywe?
A . alkohol przenika d o mleka matki ale jego stężenie jest
t a m wielokrotnie mniejsze (około 5 0 razy) niż w e krwi
kobiety,
B . większe ilości alkoholu mogą pobudzać odruch
wydzielania mleka po podrażnieniu brodawki,
C . picie niewielkich ilości alkoholu 500 m l piwa 4 % lub
1 7 5 m l wina 12% w ciągu tygodnia nie wywiera
negatywnego wpływu na rozwój dziecka,
D . c o najmniej 2 godziny p o konsumpcji alkoholu należy
powstrzymać się od karmienia piersią.
Zadanie 38.
Wiek rozwojowy u dziecka odpowiada:
A . poziomowi rozwoju w odniesieniu
dla populacji,
B . poziomowi rozwoju w odniesieniu
dla danej rodziny,
C . poziomowi rozwoju w odniesieniu
dla grupy wiekowej,
D . poziomowi rozwoju w odniesieniu
dla płci.
d o średnich mierników
d o średnich mierników
d o średnich mierników
d o średnich mierników
Zadanie 39.
U wcześniaków urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży:
A . osusza się całe ciało bezpośrednio po porodzie,
B . okrywa ciepłą pieluchą,
C . umieszcza się całe ciało bezpośrednio p o porodzie w
foli plastikowej bez uprzedniego osuszenia skóry,
D . umieszcza się całe ciało bezpośrednio p o porodzie w
foli plastikowej po osuszeniu skóry.
Zadanie 40.
W ciągu 2 4 godzin nieleczonej ciężkiej hiperbilirubinemii może
rozwinąć się faza III encefalopatii bilirubinowej, którą
charakteryzuje:
A . krzyk mózgowy, zaburzenia wzroku i słuchu,
B . problemy z karmieniem, obniżone napięcie mięśniowe,
C . atetoza, drgawki,
D . wszystkie wyżej wymienione objawy.
Zadanie 41.
Policytemia to:
A . zespół zagęszczenia krwi,
B . liczba krwinek czerwonych przekraczająca normę,
C . zaburzenia leukocytów,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 42.
Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest:
A . p h spadek 7,0, wzrost kreatyniny, wzrost AspAT, wzrost
erytroblastów, spadek płytek krwi,
B . p h wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek
erytroblastów, wzrost płytek krwi,
C . p h spadek 5,0, wzrost mocznika, wzrost AlAT, wzrost
leukocytów, spadek płytek krwi,
D . p h wzrost 5,0, spadek mocznika, spadek AlAT, spadek
leukocytów, wzrost płytek krwi.
Zadanie 43.
Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:
A . niedojrzałość < 37 tygodnia ciąży,
B . płeć żeńska,
C . zakażenie układu moczowego,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
Zadanie 44.
Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K,
przy czym noworodki donoszone:
A . 0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B . 0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C . 1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D . 0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).
Zadanie 45.
Czerwona plama u noworodka, czasem różowa, spowodowana
miejscowym rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana n a brzegach
górnych powiek, n a czole powyżej nasady nosa, n a górnej wardze,
na granicy głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:
A . plama mongolska,
B . objaw arlekina,
C . bociani dziób,
D . potówki czerwone.
Zadanie 46.
Zamartwica jest zespołem objawów klinicznych i biochemicznych,
powstałych wskutek niedostatecznego zaopatrzenia płodu i
noworodka w tlen. Niedotlenienie może być pochodzenia:
A . matczynego,
B . popłodowego,
C . płodowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 47.
W postępowaniu przedoperacyjnym u noworodka z gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:
A . zaopatrzenie
gastroschizy
jałowym,
wilgotnym
opatrunkiem w sterylnym worku nylonowym, założenie
cewnika d o żołądka i okresowe odsysanie treści
żołądkowej oraz powietrza,
B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,
C . monitorowanie czynności życiowych i założenie zgłębnika
do żołądka,
D . umieszczenie noworodka w inkubatorze i zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.
Zadanie 48.
Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia
nozdrzy tylnych NIE są:
A . błona policzkowo-nosowa nozdrzy tylnych,
B . niedrożność górnych dróg oddechowych z okresową sinicą,
C . nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka,
D . infekcje górnych dróg oddechowych.
Zadanie 49.
D o objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka
urodzonego przedwcześnie NIE należy:
A . stękanie wydechowe,
B . zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
C . anuria,
D . bezdech.
Zadanie 50.
Pielęgniarka, położna sprawująca opiekę nad kobietą w okresie
przedkoncepcyjnym powinna zwrócić uwagę n a optymalne
przygotowanie jej organizmu d o poczęcia, gdyż m a t o wpływ n a
stan noworodka i jego rozwój. Bardzo ważne jest stosowanie
kwasu foliowego, jako profilaktyka wrodzonych otwartych wad
cewy nerwowej. Polski Zespół Ekspertów zaleca przyjmowanie
kwasu foliowego w dawce:
A . 0,04 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u
których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u
dzieci 4 mg dziennie,
B . 4 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i
d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u
których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u
dzieci 8 mg dziennie,
C . 0 , 4 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u
których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u
dzieci 4 mg dziennie,
D . 0 , 4 mikrograma dziennie przez 3 miesiące przed
planowaną ciążą i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast
d l a kobiet, u których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,
Zadanie 51.
Kiedy pielęgniarka, położna obserwująca pracę przewodu
pokarmowego noworodka, stwierdzi pojawienie się stolców
przejściowych?
A . g d y zaobserwuje stolce o żółtym zabarwieniu i luźnej
konsystencji,
B . gdy zaobserwuje wodniste stolce o zielonym zabarwieniu,
C . g d y zaobserwuje stolce o brązowo - zielonym zabarwieniu
i luźnej konsystencji,
D . gdy zaobserwuje wodniste stolce o żółtym zabarwieniu.
Zadanie 52.
O makrosomii u noworodka mówimy, gdy urodzeniowa masa ciała
dziecka mieści się powyżej 90. percentyla w stosunku d o masy
należnej w g wieku ciążowego. Proszę wskazać n a schorzenie matki
predysponujące do występowania makrosomii u noworodka:
A . nadczynność tarczycy,
B . cukrzyca,
C . fenyloketonuria u matki,
D . wszystkie powyższe schorzenia.
Zadanie 53.
Odbiorcą działań promocyjnych, świadczonych przez personel
medyczny w okresie pourodzeniowym, jest/są:
A . małżonkowie, którzy stali się rodzicami,
B . rodzina z małym dzieckiem,
C . noworodek i położnica,
D . kobieta w połogu.
Zadanie 54.
Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:
A . kardiogennego,
B . obstruktywnego,
C . hipowolemicznego,
D . krwawienie nie powoduje wstrząsu.
Zadanie
Podczas
A.
B.
C.
D.
55.
transportu lotniczego noworodka należy:
otworzyć sondę dożołądkową,
opróżnić baloniki w cewnikach,
opróżnić mankiety do mierzenia ciśnienia tętniczego,
odpowiedzi A, B, C są prawidłowe
Zadanie 56.
Czynnikiem wirusowym związanym z IUGR jest/są:
A . aberracje chromosomowe,
B . różyczka,
C . kiła,
D . toxoplasma gondii.
Zadanie 57.
Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w OION
jest:
A . zapewnienie optymalnej temperatury,
B . "Minimal handling",
C . ochrona noworodka przed zakażeniem,
D . posiadanie certyfikowanego sprzętu.
Zadanie 58.
W przypadku podejrzenia lub rozpoznania niektórych wad
wrodzonych u noworodka podaż pokarmu drogą enteralną musi być
wstrzymana d o czasu zakończenia diagnostyki. Takie postępowanie
obowiązuje w:
A . rozszczepie podniebienia,
B . przetoce przełykowo-tchawiczej,
C . zespole Pierre'a Robina,
D . wrodzonym kręczu mięśniowym szyi.
Zadanie 59.
Ocena dojrzałości noworodka w skali Dubowitza i wsp. opiera się
n a badaniu 1 1 cech morfologicznych i 1 0 cech neurologicznych, z
których każda jest:
A . punktowana od 0 do 5, a suma punktów określa dojrzałość
noworodka z dokładnością do 4 tygodni,
B . punktowana od 0 do 3, a suma punktów określa dojrzałość
noworodka z dokładnością do 4 tygodni,
C . punktowana od 0 do 5, a suma punktów określa dojrzałość
noworodka z dokładnością do 2 tygodni,
D . punktowana od 0 do 3, a suma punktów określa dojrzałość
noworodka z dokładnością do 2 tygodni.
Zadanie 60.
Wynik testu pulsoksymetrycznego u noworodka należy uznać z a
ujemny w sytuacji, kiedy różnica między kończyną górną a dolną
nie przekroczy:
A. 4%,
B. 6%,
C. 8%,
D . 10%.
Zadanie 61.
Przyrost masy ciała u noworodka donoszonego jest obserwowany w:
A . 2 - 3 dobie,
B . 3 - 4 dobie,
C . 4 - 5 dobie,
D . 5 - 6 dobie.
Zadanie 62.
O hiperglikemii noworodka donoszonego świadczy stężenie glukozy
w surowicy:
A . powyżej 110 mg/dl,
B . powyżej 120 mg/dl,
C . powyżej 130 mg/dl,
D . powyżej 150 mg/dl.
Zadanie 63.
W celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych optymalna
opieka sprawowana przez pielęgniarkę, położną powinna
obejmować:
A . 1 stanowisko do intensywnej opieki neonatologicznej,
B . 2 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej,
C . 3 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej,
D . 4 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej.
Zadanie 64.
Pierwszym składnikiem włączanym d o żywienia pozajelitowego u
noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:
A . aminokwasy,
B . glukoza,
C . płyn wieloelektrolitowy (PWE),
D . sól fizjologiczna (0,9% NaCl).
Zadanie 65.
Rytmiczne skurcze części ciała noworodka
zwalniania pod koniec napadu to:
A . drgawki kloniczne,
B . drgawki toniczne,
C . drgawki miokloniczne,
D . drżenia mięśniowe.
z tendencją d o
Zadanie 66.
Noworodki z rozszczepem podniebienia wtórnego nie mogą być
karmione z piersi, ponieważ:
A . n i e mogą wytworzyć nadciśnienia koniecznego dla
wyssania pokarmu,
B . szczelina rozszczepu uniemożliwia im ssanie,
C . istnieje niebezpieczeństwo bezpośredniego zagrożenia
życia noworodka podczas takiego sposobu karmienia,
D . wszystkie odpowiedzi nieprawidłowe.
Zadanie 67.
"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem d o miąższu mózgu", t o w
klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:
A . I stopień krwawienia,
B . II stopień krwawienia,
C . III stopień krwawienia,
D . IV stopień krwawienia.
Zadanie 68.
Masaż serca u noworodka należy rozpocząć, gdy czynność serca
utrzymuje się:
A . poniżej 8 0 uderzeń/min pomimo 1 0 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,
B . poniżej 6 0 uderzeń/min pomimo 3 0 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,
C . poniżej 9 0 uderzeń/min pomimo 3 0 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,
D . poniżej 6 0 uderzeń/min pomimo 1 0 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem.
Zadanie 69.
Nieprawdą jest, że:
A . w ciągu pierwszych 2 4 godzin życia 90% noworodków nie
oddaje moczu,
B . mocz noworodka w pierwszych dniach życia m a ciemną
barwę z powodu dużej zawartości krystaloidów moczanów i
fosforanów,
C . mocz noworodka w pierwszych dniach życia m a słomkową
barwę z powodu małej zawartości krystaloidów moczanów i
fosforanów,
D . w ciągu kolejnych dni objętość moczu wydalanego przez
noworodka wynosi o d 1 d o 2 ml/kg/godzinę i jest zależna
od ilości podawanych płynów.
Zadanie 70.
Wstrzyknięcie domięśniowe u noworodka należy wykonać w mięsień
czworogłowy uda. W celu prawidłowego określenia miejsca należy
znaleźć krętarz większy i dokonać wstrzyknięcia w:
A . środkową 1/2 część uda między krętarzem a kolanem,
B . środkową 1/3 część uda między krętarzem a kolanem,
C . wewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a kolanem,
D . zewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a kolanem.
Zadanie 71.
Przejawem procesów adaptacyjnych noworodka donoszonego do życia
zewnątrzmacicznego jest żółtaczka fizjologiczna, występująca:
A . u około 50%-70% noworodków w 2.-3. dobie życia,
B . u około 50%-70% noworodków w 7. dobie życia,
C . u około 50%-70% noworodków między 7. a 14. dobą życia,
D . u około 20% noworodków w 5.-6. dobie życia.
Zadanie 72.
W celu scharakteryzowania dziecka pod względem kształtowania
się proporcji między składnikami i częściami ciała stosuje się:
A . tabele liczbowe,
B . tabele norm,
C . siatki centylowe,
D . morfogramy.
Zadanie 73.
Wentylacja oscylacyjna charakteryzuje się
noworodków wysokiej częstości oddechu,tj.:
A . od 3000 do 5000 cykli na minutę,
B . od 100 do 300 cykli na minutę,
C . od 100 do 400 cykli na minutę,
D . od 400 do 3000 cykli na minutę.
stosowaniem
u
Zadanie 74.
D o oceny dojrzałości nerwowo - mięśniowej noworodka służy
skala:
A . V. Apgar,
B . Silvermanna,
C . Ballard,
D . odpowiedzi B i C są prawidłowe.
Zadanie 75.
Jedną z metod leczenia żółtaczki noworodkowej jest fototerapia.
W praktyce rozważa się zastosowanie fototerapii u zdrowych,
donoszonych noworodków przy stężeniu bilirubiny:
A . powyżej 5 mg/dl w 2 . dobie życia, powyżej 1 7 mg/dl w 3 .
dobie życia, powyżej 2 2 mg/dl w późniejszych dobach
życia,
B . powyżej 1 2 mg/dl w 2 . dobie życia, powyżej 1 5 mg/dl w
3 . dobie życia, powyżej 1 7 mg/dl w późniejszych dobach
życia,
C . powyżej 5 mg/dl w 3 . dobie życia, powyżej 1 5 mg/dl w 4 .
dobie życia, powyżej 1 7 mg/dl w późniejszych dobach
życia,
D . powyżej 1 2 mg/dl w 1 . dobie życia, powyżej 1 5 mg/dl w
2 . dobie życia, powyżej 1 7 mg/dl w późniejszych dobach
życia.
Zadanie 76.
Utrata ciepła przez noworodka gdy znajduje się w zimnym
otoczeniu to:
A . przewodzenie,
B . konwekcja,
C . parowanie,
D . promieniowanie.
Zadanie 77.
Pielęgniarka, położna, która karmi noworodka przez zgłębnik
powinna pamiętać o jego wymianie. Zaleca się, aby:
A . zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać c o 4 8
- 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B . zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać c o 1 2
- 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C . zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać c o 1 2
godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D . zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać c o 6
godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.
Zadanie 78.
W obserwacji jamy ustnej duży język może sugerować:
A . zespół Pierre'a-Robina,
B . kretynizm,
C . choroby spichrzeniowe,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 79.
W jakiej odległości o d lamp naświetlających powinien znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?
A . 40 - 50 cm,
B . 10 - 20 cm,
C . 20 - 30 cm,
D . 60 - 80 cm.
Zadanie 80.
Transfuzję wymienną u noworodka wykonuje się w celu
natychmiastowego obniżenia stężenia bilirubiny oraz wyrównania
niedokrwistości. Technika mniej obciążająca dla układu krążenia
noworodka, polegająca n a równoczesnym odciąganiu krwi z tętnicy
i podawaniu do żyły to:
A . technika izowolumeryczna,
B . technika jednego naczynia,
C . technika naczyń połączonych,
D . technika paradoksu hydrostatycznego.
Zadanie 81.
Test potrójny jako badanie prenatalne służy wykrywaniu trisomii
u płodu. Wykonuje się g o między 15. - 20. tygodniem ciąży
(optymalnie w 16. tygodniu). Polega n a ocenie stężenia alfa fetoproteiny
(AFP),
koniugowanego
estriolu
(uE3)
i
gonadotropiny kosmówkowej (beta-hCG). W przypadku trisomii 2 1
(Zespół Downa) stwierdza się:
A . niski poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, niski
poziom u uE3,
B . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,
C . wysoki poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, niski
poziom u uE3,
D . niski poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, wysoki
poziom u uE3.
Zadanie 82.
Niedokrwistość pochodzenia jatrogennego jest wynikiem:
A . niedoboru witaminy E,
B . częstego pobierania krwi do badań,
C . krwawień,
D . wzmożonej hemolizy.
Zadanie 83.
Badanie objawu Barlowa w wykrywaniu dysplazji stawów biodrowych
u noworodka polega na:
A . zastosowaniu manewru, który reponuje zwichnięte biodro,
c o oznacza dodatni wynik testu, jest t o inaczej objaw
przeskakiwania,
B . zastosowaniu manewru, który reponuje zwichnięte biodro,
c o oznacza ujemny wynik testu, jest t o inaczej objaw
przeskakiwania,
C . próbie dokonania zwichnięcia biodra, które świadczy o
jego niestabilności, inaczej objaw wyważania,
D . próbie dokonania zwichnięcia biodra, które świadczy o
jego stabilności, inaczej objaw przeskakiwania.
Zadanie 84.
Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:
A . skrajnie niedojrzałych noworodków,
B . bliźniaków,
C . noworodków z oceną w skali Apgar po urodzeniu > 5 pkt.,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 85.
Wodorowęglan sodu podawany dożylnie noworodkowi należy
rozcieńczyć z wodą do injekcji:
A . w stosunku 1:2,
B . w stosunku 1:1,
C . w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan sodu nigdy nie powinien być rozcieńczany
przy podaży dożylnej.
Zadanie 86.
Surfaktant jest to:
A . czynnik podwyższający napięcie powierzchniowe i
stabilizujący pęcherzyki płucne, pojawia się w płucach
między 14 a 15 tygodniem ciąży,
B . czynnik podwyższający napięcie powierzchniowe i
rozszerzający pęcherzyki płucne, pojawia się w płucach
około 24 tygodnia ciąży,
C . czynnik
obniżający
napięcie
powierzchniowe
i
stabilizujący pęcherzyki płucne, pojawia się w płucach
około 24 tygodnia ciąży,
D . czynnik obniżający napięcie powierzchniowe, który
pojawia się z tworzącymi się pęcherzykami płucnymi.
Zadanie 87.
O hipoglikemii noworodka donoszonego, w pierwszych trzech
godzinach życia, świadczy stężenie glukozy we krwi:
A . poniżej 50 mg/dl,
B . poniżej 40 mg/dl,
C . poniżej 30 mg/dl,
D . poniżej 20 mg/dl.
Zadanie 88.
Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:
A . małogłowia,
B . wczesnego zarastania szwów czaszkowych,
C . wcześniaków,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 89.
Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie
ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się
skrótem:
A . nACP,
B . CPAP,
C . nCPA,
D . CPCP.
Zadanie 90.
Odwracanie głowy przez noworodka w kierunku światła, zdolność
skupienia wzroku na przedmiocie pojawia się:
A . w 1-2 tygodniu życia,
B . w 2-3 tygodniu życia,
C . w 3-4 tygodniu życia,
D . w 4-5 tygodniu życia.
Zadanie 91.
D o podstawowych funkcji I I poziomu trójstopniowej opieki
perinatalnej w Polsce NIE należy/NIE należą:
A . promocja zdrowia,
B . opracowywanie i prowadzenie edukacji ciągłej,
C . edukacja ciągła,
D . przyjęcia z poziomu opieki podstawowej i prowadzenie
ciąż oraz porodów średniego ryzyka.
Zadanie 92.
Pierwsza pomoc w czasie zaburzeń oddychania u dziecka z
zespołem Pierre'a Robina polega na:
A . stworzeniu warunków, aby żuchwa dziecka wysunęła się do
przodu,
B . natychmiastowym położeniu dziecka n a brzuszku i
odśluzowaniu,
C . sztucznym oddychaniu przy pomocy worka Ambu,
D . ułożeniu dziecka na boku.
Zadanie 93.
Zadaniem
położnej/pielęgniarki
jest
nauczenie
matki
prawidłowego przewijania noworodka. Nieprawdą jest, że:
A . podczas przewijania nie wolno pociągać z a nóżki
dziecka,
B . powinno zawijać się noworodka na tzw. "mumię",
C . podczas przewijania nie wolno prostować nóżek dziecka,
D . nie wolno zawijać noworodka na tzw. "mumię".
Zadanie 94.
Zalecana wilgotność powietrza na poziomie 60-80% rekomendowana
jest wśród noworodków z masą ciała:
A . <500g,
B . 501-999g,
C . 1000-1499g,
D . >1500g.
Zadanie 95.
Genetycznie płeć dziecka ustala się:
A . w drugim tygodniu ciąży,
B . pod koniec 2 miesiąca życia wewnątrzmacicznego,
C . w momencie zapłodnienia,
D . w momencie implantacji.
Zadanie 96.
Skuteczność
profilaktyki
konfliktu
serologicznego
immunoglobuliną anty - D wynosi 98% - 99%. Jeżeli z jakichś
przyczyn immunoglobulina nie została podana kobiecie przed
upływem 72 godzin od porodu, można i należy ją podać:
A . do 7 dni po porodzie i ani jednego dnia później,
B . d o 1 4 dni p o porodzie, a nawet d o 2 miesięcy p o
porodzie,
C . bezwzględnie d o 1 4 dni p o porodzie i ani jednego dnia
później,
D . do 14 dni po porodzie, a nawet do 28. dnia po porodzie.
Zadanie 97.
Krwawienia okołokomorowe i dokomorowe powstają u noworodków na
skutek wahań ciśnienia tętniczego krwi, niedotlenienia oraz
wykonywania zbyt agresywnych czynności pielęgnacyjnych. Które z
poniższych stwierdzeń dotyczących krwawień jest fałszywe:
A . krwawienia podpajęczynówkowe występują często i mają
ciężki przebieg kliniczny,
B . krwawienia podpajęczynówkowe występują często i mają
łagodny przebieg kliniczny,
C . krwawienia około - i dokomorowe dotyczą głównie
wcześniaków urodzonych przed 32. tygodniem ciąży z masą
ciała poniżej 1500 gram,
D . powikłaniem krwawień III stopnia i I V stopnia może być
wodogłowie pokrwotoczne.
Zadanie 98.
Odruch Hering - Brenera, to:
A . odruch pozwalający n a wytworzenie ujemnego ciśnienia w
opłucnej,
B . odruch zapobiegający aspiracji płynu d o pęcherzyków
płucnych,
C . odruch pozwalający na bierną fazę oddychania,
D . odruch pozwalający na aktywną fazę oddychania.
Zadanie 99.
Zgodnie z założeniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP)
zapotrzebowanie
energetyczne
rosnącego,
urodzonego
przedwcześnie noworodka sięga:
A . 502 kJ/kg mc./dobę (120 kcal),
B . 1004 kJ/kg mc./dobę (240 kcal),
C . 251 kJ / kg mc. /dobę (60 kcal),
D . 105 - 126 kJ / kg mc. / dobę (25 - 30 kcal).
Zadanie 100.
U noworodków we wstrząsie hipowolemicznym, nieodpowiadającym na
resuscytację, wskazana jest podaż płynów wypełniających łożysko
naczyniowe. Roztworami rekomendowanymi w leczeniu hipowolemii
są:
A . 0,9% NaCl (sól fizjologiczna), mleczan Ringera,
B . glukoza 10%, mleczan Ringera,
C . glukoza 5%, 0,9% NaCl (sól fizjologiczna),
D . glukoza 5%, płyn Ringera.
Zadanie 101.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku:
A . wzdęć brzucha,
B . płaczu dziecka,
C . hipoksji,
D . oziębienia.
Zadanie 102.
D o niepożądanych działań opioidów stosowanych w zwalczaniu bólu
u niedojrzałego noworodka należy/należą:
A . sztywność mięśniowa,
B . biegunki,
C . tachykardia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 103.
Nadmierne wydzielanie śliny przez nos i usta u noworodka w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:
A . porażenia nerwu przeponowego,
B . niedrożności przełyku,
C . krwawienia dootrzewnowego,
D . wzdęcia brzuszka.
Zadanie 104.
W rozwoju dziecka "trend sekularny" oznacza:
A . tendencję przemian,
B . tendencję zwiększania wymiarów ciała,
C . zmiany sprawności ruchowej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 105.
Czynnikiem ryzyka rozwoju zakażenia szpitalnego u noworodka
związanym z pobytem na oddziale NIE jest:
A . masa urodzeniowa powyżej 1500 g,
B . długotrwała kaniulacja naczyń żylnych,
C . długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia,
D . zbyt duże zagęszczenie pacjentów i mała liczba
pielęgniarek.
Zadanie 106.
U noworodka w badaniu neurologicznym nie można ocenić nerwu
czaszkowego:
A. I ,
B. II,
C . III, IV, VI,
D . IX, X.
Zadanie 107.
W ocenie rozwoju fizycznego masa ciała dziecka poniżej 1 0
centyla dla wieku i płci oznacza:
A . dziecko eutroficzne,
B . dziecko hipotroficzne,
C . dziecko hipertroficzne,
D . brak prawidłowej opdowiedzi.
Zadanie 108.
Późna żółtaczka związana z karmieniem naturalnym (tzw.
żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się:
A . p o d koniec 1 . tygodnia życia i może trwać d o 1 2
tygodni, stężenie bilirubiny zazwyczaj nie przekracza
1 7 mg/dl ale czasem dochodzi d o 3 0 mg/dl, obniża się
zwykle znacznie w ciągu 2 4 - 7 2 godzin p o zaprzestaniu
karmienia piersią,
B . p o d koniec 1 . miesiąca życia i może trwać d o 1 2
miesięcy, stężenie bilirubiny zazwyczaj nie przekracza
1 7 mg/dl ale czasem dochodzi d o 3 0 mg/dl, obniża się
zwykle znacznie w ciągu 2 4 - 7 2 godzin p o zaprzestaniu
karmienia piersią,
C . p o d koniec 1 . tygodnia życia i może trwać d o 1 2
miesięcy, stężenie bilirubiny zazwyczaj nie przekracza
1 7 mg/dl ale czasem dochodzi d o 3 0 mg/dl, obniża się
zwykle znacznie w ciągu 2 4 - 7 2 godzin p o zaprzestaniu
karmienia piersią,
D . p o d koniec 1 . miesiąca życia i może trwać d o 1 2
tygodni, stężenie bilirubiny zazwyczaj nie przekracza
1 2 mg/dl ale czasem dochodzi d o 1 5 mg/dl, obniża się
zwykle znacznie w ciągu 1 2 godzin p o zaprzestaniu
karmienia piersią.
Zadanie 109.
W zapobieganiu krwawień śródczaszkowych stosuje się:
A . unikanie bodźców bólowych, unikanie zbyt szybkiego
wstrzykiwania leków,
B . podawanie leków o zwiększonej osmolarności,
C . podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 110.
Współczynnik umieralności okołoporodowej obejmuje m. in.:
A . zgony płodów w czasie trwania akcji porodowej,
B . zgony płodów przed rozpoczęciem akcji porodowej,
C . martwe urodzenia oraz zgony noworodków d o 9 doby życia
włącznie,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 111.
W opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym istotne
znaczenie m a zapobieganie bezdechom. D o działań wdrażanych
samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:
A . utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
B . stosowanie stymulacji dotykowej,
C . wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 112.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:
A . przegrzanie,
B . kwasica,
C . hipoksja,
D . oziębienie.
Zadanie 113.
Powikłaniem zespołu aspiracji smółki (MAS) jest:
A . zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna,
B . rozdęcie płuc, odma,
C . zespół nadciśnienia płucnego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 114.
Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:
A . martwicze zapalenie jelit (NEC),
B . niedrożność przewodu pokarmowego,
C . wstrząs,
D . brak odruchu połykania.
Zadanie 115.
Objawem przetrwania odruchu Galanta jest:
A . problem z mową,
B . moczenie nocne,
C . słaba zręczność manualna,
D . hipotonia.
Zadanie 116.
Palenie papierosów przez kobietę w czasie ciąży powoduje w ok.
25% urodzenie dzieci z małą masą urodzeniową. Udowodniono, że:
A . palenie przez matkę 2 0 papierosów dziennie nie skutkuje
obniżeniem masy ciała dziecka, a 5 0 papierosów dziennie
skutkuje obniżeniem masy ciała dziecka o 200 g w
porównaniu z noworodkami matek niepalących,
B . palenie przez matkę 2 0 papierosów dziennie skutkuje
obniżeniem masy ciała dziecka średnio o 200 g , a 5 0
papierosów dziennie o 500 g w porównaniu z noworodkami
matek niepalących,
C . palenie przez matkę 2 0 papierosów dziennie skutkuje
obniżeniem masy ciała dziecka średnio o 500 g , a 5 0
papierosów dziennie o 800 g w porównaniu z noworodkami
matek niepalących,
D . palenie przez matkę 2 0 papierosów dziennie nie skutkuje
obniżeniem masy ciała dziecka, a 5 0 papierosów dziennie
skutkuje obniżeniem masy ciała dziecka o 100 g w
porównaniu z noworodkami matek niepalących.
Zadanie 117.
Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą
metaboliczną
wyczuwasz
karmelowy
zapach
moczu.
Najprawdopodobniej masz do czynienia z:
A . fenyloketonurią,
B . chorobą syropu klonowego,
C . hipermetioninemią,
D . kwasicą izowalerianową.
Zadanie 118.
W celu pobrania krwi włośniczkowej u noworodka donoszonego
położna/pielęgniarka powinna używać jałowego mikrolancetu o
długości ostrza:
A . do 2,5 mm,
B . do 3,5 mm,
C . do 5 mm,
D . do 5,5 mm.
Zadanie 119.
Standardowe nastawianie alarmów dla SaO2 to:
A . 80 - 90%,
B . 88 - 95%,
C . 90 - 98%,
D . 80 - 88%.
Zadanie 120.
Pielęgniarka, położna, która zaobserwuje
u
noworodka
przedwcześnie
urodzonego
od
pierwszych
godzin
życia
przyspieszone, nieregularne oddechy z widocznym wysiłkiem
oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych, pracę
skrzydełek nosa, stękanie wydechowe albo bezdechy oraz
nasilającą się sinicę może podejrzewać pojawienie się u niego:
A . zespołu zaburzeń oddychania,
B . zapalenia płuc,
C . posocznicy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 121.
Dziecko narażone n a ekspozycję HIV powinno otrzymywać
profilaktycznie zydowudynę przez 6 tygodni. Podaż leku
rozpoczyna się w czasie:
A . pierwszych 6 - 1 2 godzin życia w dawce zależnej o d
dojrzałości,
B . pierwszych 6 - 1 2 godzin życia w dawce nie zależnej o d
dojrzałości,
C . p o upływie 2 4 godziny życia w dawce zależnej o d
dojrzałości,
D . p o upływie 2 4 godziny życia w dawce nie zależnej o d
dojrzałości.
Zadanie 122.
Które z poniższych objawów mogą wskazywać n a fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?
A . noworodek ulewa i sporadycznie wymiotuje ale chętnie j e
i prawidłowo się rozwija,
B . objawy wyraźnie zmniejszają się z tygodnia n a tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,
C . narastanie objawów wiąże się z e zwiększaniem zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 123.
Położna/pielęgniarka sprawująca opiekę nad noworodkiem w
środowisku domowym może zaobserwować trzy postacie kliniczne
pieluszkowego zapalenia skóry (PZS) o różnym stopniu nasilenia.
Cechą charakterystyczną drugiego stopnia jest:
A . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w
okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin,
B . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w
okolicy pośladków, ponadto może obejmować okolicę
krzyżową i podbrzusze,
C . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w
okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin,
D . pojawienie się grudki, krostki, bądź powierzchownej
nadżerki, które mogą tworzyć sączące zmiany z
nasileniem odczynów zapalnych w obrębie pachwin, fałdów
skórnych, z nadżerkami bakteryjnymi i grzybiczymi.
Zadanie 124.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących intubacji jest
fałszywe?
A . zarówno osoby prawo - , jak i leworęczne powinny trzymać
laryngoskop w lewej dłoni,
B . intubacja dotchawicza powinna być wzięta pod uwagę u
noworodka, którego stan nie poprawia się mimo
prawidłowej techniki wentylacji,
C . jeżeli nie zakończono intubacji dotchawiczej w ciągu 3 0
sekund powinno się usunąć laryngoskop, wentylować
noworodka dodatnim ciśnieniem maską, a następnie
spróbować ponownie,
D . powinno się poczekać a ż struny głosowe się zamkną i
wówczas wprowadzić rurkę.
Zadanie 125.
Wśród bardzo niebezpiecznych klinicznych objawów krwawienia
wewnątrzczaszkowego u noworodka, pielęgniarka, położna może
zaobserwować:
A . stupor, śpiączkę, zaburzenia wentylacji, uogólnione
drgawki, sztywność i objawy uszkodzenia nerwów
czaszkowych,
B . śpiączkę, zaburzenia wentylacji, uogólnione drgawki,
podwyższoną
ciepłotę
ciała,
wiotkość
i
objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,
C . stupor, śpiączkę, zaburzenia wentylacji, uogólnione
drgawki, podwyższoną ciepłotę ciała, sztywność i objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,
D . stupor, śpiączkę, uogólnione drgawki, wiotkość i objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.
Zadanie 126.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest/są:
A . noworodki z zaburzonym odruchem połykania
B . NEC,
C . krwawienie z przewodu pokarmowego,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 127.
Ruchomość żuchwy podczas ssania pozwala n a ocenę nerwu
czaszkowego:
A . trójdzielnego,
B . twarzowego,
C . językowo-gardłowego,
D . błędnego.
Zadanie 128.
Bezdech to:
A . przerwa w oddychaniu
poniżej 60/min.,
B . przerwa w oddychaniu
poniżej 80/min.,
C . przerwa w oddychaniu
powyżej 100/min.,
D . przerwa w oddychaniu
powyżej 110/min.
powyżej 30s oraz bradykardia
powyżej 20s oraz bradykardia
powyżej 15s oraz tachykardia
powyżej 10s oraz tachykardia
Zadanie 129.
Głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zaburzeń oddychania
stosowanym w profilaktyce RDS (respiratory distress syndrome)
jest:
A . utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała noworodka,
B . podawanie surfaktantu noworodkowi,
C . normalizacja ciśnienia krwi u noworodka,
D . prenatalne
podawanie
matce
przed
porodem
glikokortykosteroidów.
Zadanie 130.
Powiększanie się szwów czaszkowych i ciemiączka u noworodka
sugeruje:
A . zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
B . obrzęk mózgu,
C . krwiak podtwardówkowy,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 131.
W wywiadzie w celu oceny rozwoju somatycznego należy zadać
pytanie dotyczące:
A . wydawanych przez dziecko dźwięków,
B . unoszenia głowy,
C . przyrostów masy ciała,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 132.
Mankiet służący d o nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi u noworodka, o d wyrostka barkowego d o wyrostka łokciowego
powinien obejmować:
A . 55% długości ramienia,
B . 65% długości ramienia,
C . 75% długości ramienia,
D . 85% długości ramienia.
Zadanie 133.
Niewidoczna utrata płynów u noworodka przez skórę sięga:
A . 30%,
B . 50%,
C . 70%,
D . 90%.
Zadanie 134.
Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie
t o system działań, n a który składają się: 1 . Wnikliwa
indywidualna obserwacja dziecka, 2 . Ocena stanu dojrzałości, 3 .
Ocena rozwoju spontanicznej aktywności ruchowej, 4 . Analiza
zdolności poznawczych, 5 . Analiza umiejętności ssania i
połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:
A . Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 5,
B . Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 3,
C . Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1, 2, 3,
D . Prawidłowe odpowiedzi 1,2,3,4,5.
Zadanie 135.
Wśród
najczęstszych
niepożądanych
prostaglandynami wad serca obserwuje się:
A . bradykardię,
B . drgawki,
C . bezdechy,
D . hipotensję.
objawów
leczenia
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 081316
GRUPA 1
Zadanie 1.
C o jest najczęstszą przyczyną zgonów w ciągu pierwszych 3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?
A . niewydolność nerek,
B . infekcje,
C . zawał serca,
D . niewydolność wątroby.
Zadanie 2.
Najczęściej ucisk guza na rdzeń kręgowy występuje w:
A . odcinku krzyżowym kręgosłupa,
B . odcinku szyjnym kręgosłupa,
C . odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa,
D . odcinku piersiowym kręgosłupa.
Zadanie 3.
Karcynogenne działanie mastki składającej się z e złuszczonych
komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego żołędzi oraz
wydzieliny wytwarzanej przez gruczoły napletkowe związane z
zakażeniem Mycobacterium smegmatis jest charakterystyczne dla:
A . raka prącia,
B . nowotworu jądra,
C . raka gruczołu krokowego,
D . raka pęcherza moczowego.
Zadanie 4.
W diagnostyce chłoniaków nieziarniczych NIE wykonuje się:
A . trepanobiopsji szpiku kostnego,
B . badania płynu mózgowo-rdzeniowego,
C . punkcji cienkoigłowej,
D . tomografii komputerowej.
Zadanie 5.
W uśmierzaniu bólów receptorowych i neuropatycznych
występujących u chorych na nowotwory złośliwe zastosowanie ma:
A . przezskórna stymulacja nerwów obwodowych,
B . działanie pola elektromagnetycznego,
C . masaż klasyczny,
D . czynniki cieplne (sauna, kriokomora).
Zadanie 6.
Badanie przesiewowe (skrining), powinno charakteryzować się:
A . zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu diagnostycznego,
B . wykonywaniem przez wysokowykwalifikowaną kadrę
medyczną,
C . zastosowaniem testu prostego, taniego, powtarzalnego i
społecznie akceptowalnego, o wysokiej czułości i
swoistości,
D . wykonywaniem tylko w specjalistycznych ośrodkach
onkologicznych.
Zadanie 7.
Rehabilitacja fizyczna przede wszystkim obejmuje:
A . trening
mięśni,
zaopatrzenie
ortopedyczne
i
protezowanie,
B . wizualizacje i emocjonalne katharsis,
C . zaopatrzenie ran i pielęgnację miejsca pooperacyjnego,
D . racjonalną terapię zachowań oraz elementy terapii
analitycznej.
Zadanie 8.
Cisplatina należy do:
A . leków alkilujących,
B . antybiotyków,
C . związków platyny,
D . kortykosterydów.
Zadanie 9.
Do objawów uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego zaliczamy:
A . brak czucia, osłabione odruchy oraz zmniejszone
napięcie,
B . przeczulicę, wzmożone odruchy oraz zwiększoną siłę,
C . allodynię, zmniejszone napięcie i zwiększoną siłę,
D . wzmożone odruchy, brak czucia, zwiększoną siłę i
napięcie.
Zadanie 10.
Członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
Onkologicznych może zostać:
A . pielęgniarka lub położna sprawująca opiekę nad
pacjentem z chorobą nowotworową, która złoży pisemną
deklarację przynależności do Stowarzyszenia,
B . osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju
pielęgniarstwa onkologicznego i Stowarzyszenia lub w
zakresie współpracy międzynarodowej w tym zakresie,
C . każda pielęgniarka lub położna, która wyrazi chęć
przynależenia do Stowarzyszenia,
D . pielęgniarka lub położna założycielka Stowarzyszenia.
Zadanie 11.
Przy podawaniu odżywek doustnych u pacjentów chorujących n a
choroby nowotworowe należy pamiętać aby:
A . wprowadzać j e szybko, w celu uniknięcia objawów
nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego,
B . wprowadzać j e stopniowo, w celu uniknięcia objawów
nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego,
C . wprowadzać j e w g zasady 2+1 ( 2 dni bardzo szybko, 1
dzień bardzo powoli),
D . n i e powinno się podawać odżywek doustnych w trakcie
leczenia onkologicznego tylko w terminalnym okresie
choroby.
Zadanie 12.
Bezpośrednio p o operacji raka piersi bardzo ważne jest ułożenie
kończyny górnej po stronie operowanej w pozycji:
A . wyprostowanej na wysokości tułowia,
B . wyprostowanej uniesionej ku górze,
C . wyprostowanej poniżej tułowia,
D . żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Zadanie 13.
U pacjentów z występującą neutropenią niezbędne jest stosowanie
tzw. "odwrotnej izolacji", polega ona na:
A . chronieniu pacjenta przed drobnoustrojami występującymi
w jego organizmie,
B . chronieniu pacjenta przed drobnoustrojami innych ludzi,
C . chronieniu pacjenta przed drobnoustrojami z urządzeń
medycznych,
D . prawidłowa odpowiedź to B i C.
Zadanie 14.
Bisfosfoniany s ą lekami często podawanymi w przerzutach choroby
nowotworowej d o kości powodującej hiperkalcemię. Najlepszą
drogą podania Bisfosfonianów jest:
A . tylko droga podskórna,
B . tylko droga domięśniowa,
C . droga dożylna,
D . tylko droga doustna z e względu n a bardzo dobre
wchłanianie z przewodu pokarmowego.
Zadanie 15.
D l a zespołu żyły głównej górnej charakterystycznymi objawami
jest obrzęk:
A . kończyn dolnych,
B . stawów skokowych,
C . w obrębie pasa biodrowego,
D . twarzy i kończyn górnych.
Zadanie 16.
Pacjent, lat 55, zakwalifikowany d o chemioterapii i leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku doszło d o jego wynaczynienia. N a miejsce wynaczynienia
należy zastosować:
A . dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B . dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C . hialuronidazę i zimny okład,
D . tiosiarczan sodu i ciepły okład.
Zadanie 17.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem p o biopsji gruczołu
krokowego obejmuje:
A . obserwację w kierunku ewentualnego krwawienia z odbytu
oraz wzrostu ciepłoty ciała,
B . poinformowanie pacjenta o możliwości pojawienia się
śladów krwi w moczu, stolcu lub nasieniu przez kilka
dni po badaniu,
C . zalecenie unikania wysiłku fizycznego, spożywania
mocnej kawy oraz gorącej kąpieli,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 18.
Wymienione
objawy:
duszność
(obrzęk
krtani
lub
niedrożność/ucisk tchawicy albo oskrzeli), ból głowy (obrzęk
mózgu), zaburzenia widzenia, zawroty głowy oraz obrzęk twarzy,
szyi i ramion mogą świadczyć o:
A . niedrożności żyły głównej górnej,
B . niedrożności żyły głównej dolnej,
C . nadciśnieniu w układzie żyły wrotnej,
D . nadciśnieniu i zastoju krwi w krążeniu małym.
Zadanie 19.
Przeciętny typowy model, norma, wzorzec, profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie d o
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:
A . standard,
B . procedura,
C . instrukcja,
D . algorytm.
Zadanie 20.
Pacjentowi w czasie leczenia napromienianiem należy przekazać
informacje o:
A . systemie planowania leczenia,
B . działaniu aparatury,
C . systemie after loading chroniącym personel,
D . odczynach popromiennych i sposobach radzenia sobie z
nimi.
Zadanie 21.
Obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu,
osteolityczne zmiany w kościach oraz postępujące uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:
A . ziarnicy złośliwej,
B . szpiczaka mnogiego,
C . ostrej białaczki szpikowej,
D . przewlekłej białaczki limfocytowej.
Zadanie 22.
Przed rozpoczęciem napromieniania jamy ustnej, należy pacjenta
poinformować o:
A . konieczności przeglądu stomatologicznego i sanacji lub
ekstracji uzębienia,
B . stosowania diety wysokokalorycznej,
C . przestrzegania higieny jamy ustnej,
D . badań kontrolnych u laryngologa.
Zadanie 23.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?
A . na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B . na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C. na
dotkankowym
napromienianiu
izotopem
promieniotwórczym,
D . na napromienianiu promieniami Rentgena.
Zadanie 24.
Zakres psychoedukacji pacjentów chorych na nowotwór obejmuje:
A . przyczyny powstania choroby i jej przebieg oraz formy
leczenia, objawy niepożądane podczas leczenia i sposoby
ich łagodzenia,
B . informację o możliwości uzyskania pomocy w ośrodkach
onkologicznych,
C . informacje n a temat możliwości pomocy psychologicznej
dla rodziny chorego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 25.
J a k najdłuższe utrzymanie i wykorzystanie drogi dojelitowej
żywienia chorych na nowotwór złośliwy zapobiega:
A . powstawaniu odleżyn,
B . zanikowi mięśni kończyn dolnych oraz pomaga w
prawidłowej ruchomości stawów,
C . zanikowi mikrokosmków jelitowych oraz pomaga w
utrzymaniu prawidłowej flory jelitowej,
D . powstawaniu zespołu Cushinga.
Zadanie 26.
Głównym niebezpieczeństwem stosowania metod niekonwencjonalnych
przez osoby chore na nowotwór najczęściej jest:
A . pozytywne nastawienie do metod medycyny alternatywnej,
B . zaniechanie lub opóźnienie leczenia onkologicznego,
C . brak zaufania do lekarza onkologa,
D . uzależnienie się od bioenergoterapeuty.
Zadanie 27.
Organizatorem
kształcenia
podyplomowego
w
dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:
A . uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w
dziedzinie nauk medycznych,
C . medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 28.
Słoniowacizna kończyny jest objawem:
A . I stadium obrzęku limfatycznego,
B . II stadium obrzęku limfatycznego,
C . VI stadium obrzęku limfatycznego,
D . IV stadium obrzęku limfatycznego.
Zadanie 29.
Które rozpoznanie stanowi chorobę nowotworową wątroby i dróg
żółciowych o charakterze złośliwym?
A . adenoma,
B . papilloma,
C . cholangiocarcinoma,
D . leiomyoma.
Zadanie
Podanie
A.
B.
C.
D.
30.
Taxolu poprzedza:
premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
nawodnienie,
podanie leków uspokajających,
wykonanie lewatywy.
Zadanie 31.
Po przeprowadzonej laryngektomii należy wprowadzić ćwiczenia:
A . połykania polegające n a zwieraniu fałdów głosowych albo
zamknięciu dróg oddechowych powyżej głośni,
B . odkrztuszania i oddychania przeponowego,
C . świstu krtaniowego,
D . mowy skandowanej.
Zadanie 32.
Chemioterapia adiuwantowa to:
A . leczenie
stosowane
przed
radioterapią
w
celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,
B . metoda stosowana przed zabiegami operacyjnymi w celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,
C . metoda uzupełniająca stosowana po radykalnych zabiegach
operacyjnych
w
celu
zniszczenia
ewentualnych
mikroprzerzutów,
D . metoda leczenia śródoperacyjnego mająca n a celu
zapobieganie ewentualnemu rozsiewowi spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.
Zadanie 33.
Dla zespołu rozpadu guza nowotworowego charakterystyczne są:
A . zaburzenia metaboliczne, ostra niewydolność nerek,
zespół DIC, zaburzenia rytmu serca,
B . zaburzenia odżywiania, zespół DIC, ostra niewydolność
wieńcowa, hipoglikemia,
C . zaburzenia
wchłaniania,
niewydolność
nerek,
niewydolność lewokomorowa, obrzęki uogólnione,
D . zaburzenia metaboliczne, drgawki, niedowład połowiczy,
powiększenie śledziony.
Zadanie 34.
Wskaż objawy uboczne, które mogą wystąpić p o skojarzonym
napromienianiu narządu rodnego metodą teleradioterapii i
brachyterapii:
A . leukopenia,
B . popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C . zapalenie odbytnicy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 35.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:
A . winkrystyna i winblastyna,
B . doksorubicyna i daunorubicyna,
C . metotrexat i cytarabina,
D . cisplatyna i ifosfamid.
Zadanie 36.
Główną przyczyną umieralności kobiet z powodu nowotworów
złośliwych jest:
A . rak piersi,
B . rak szyjki macicy,
C . rak płuca,
D . rak jelita grubego.
Zadanie 37.
Komórki nowotworowe w odróżnieniu od odnawiających się komórek
prawidłowych charakteryzuje niepohamowany wzrost. Dynamikę tego
wzrostu określają parametry:
A . faza wzrostowa,
B . długość cyklu komórkowego,
C . wskaźnik ubytku komórkowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 38.
Leki przeciwdrgawkowe t o leki, które znajdują zastosowanie
przede wszystkim w leczeniu bólu:
A . trzewnego,
B . somatycznego,
C . totalnego,
D . neuropatycznego.
Zadanie 39.
Kształcenie podyplomowe mające n a celu uzyskanie przez
pielęgniarkę, położną kwalifikacji d o wykonywania określonych
czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych,
diagnostycznych,
leczniczych
lub
rehabilitacyjnych to:
A . szkolenie specjalizacyjne,
B . kurs kwalifikacyjny,
C . kurs specjalistyczny,
D . kurs dokształcający.
Zadanie 40.
Celem edukacji pielęgniarek onkologicznych w okresie adaptacji
zawodowej jest:
A . zdobycie wiedzy, opanowanie praktyczno-operacyjne
algorytmów,
procedur,
standardów
opieki
pielęgniarskiej,
B . nabycie umiejętności pracy zespołowej,
C . przyjęcie refleksyjnej, otwartej postawy wobec pracy
zawodowej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 41.
Postać infekcji grzybiczej u pacjentów z chorobą nowotworową
objawia się:
A . drożdżakowym rogowaceniem białym - leukoplakią
(czerwona powierzchnia języka, zanik brodawek, zanik
smaku),
B . postacią rzekomobłoniastą (biało-żółte naloty, łatwo
poddające
się
mechanicznemu
oczyszczeniu
z
pozostawieniem czerwonej, krwawiącej
i bolesnej
powierzchni),
C . ostrą atrofią (jedynie biały nalot na języku),
D . przewlekłą atrofią (zanik brodawek języka, zaburzenia
smaku i biało-żółty nalot na języku).
Zadanie 42.
W e wczesnym przypadku raka prącia, raka gruczołu krokowego i w
niektórych przypadkach guzów ośrodkowego układu nerwowego
stosuje się:
A . brachyterapię śródtkankową,
B . brachyterapię dojamową,
C . brachyterapię kontaktową,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 43.
Chemioterapia indukcyjna guzów litych:
A . jest stosowana przed radykalnym leczeniem miejscowym,
B . powoduje zmniejszenie masy guza i przywraca jego
operacyjność,
C . niszczy mikroskopijne ogniska rozsiewu, obniża zdolność
komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 44.
Podwyższony poziom markera CA125 jest charakterystyczny dla
nowotworu:
A . piersi,
B . prostaty,
C . jelita grubego,
D . jajnika.
Zadanie 45.
C o stanowi cel specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie
chorób nowotworowych?
A . nadzór specjalistyczny nad całością walki z nowotworami
w województwie i regionie,
B . rozpoznawanie chorób nowotworowych,
C . inicjowanie i nadzorowanie profilaktycznych badań
onkologicznych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 46.
P o radykalnym leczeniu raka sutka dochodzi d o zaburzeń
czynności kończyny górnej p o stronie operowanej. Przejawiają
się one przede wszystkim ograniczeniem:
A . ruchomości w stawie łokciowym oraz wzmocnieniem siły
mięśni kończyny oraz obrzękiem chłonnym,
B . ruchomości w stawie ramiennym oraz osłabieniem siły
mięśni kończyny oraz obrzękiem chłonnym,
C . ruchomości śródręcza oraz przykurczami mięśni obręczy
barkowej oraz obrzękiem chłonnym,
D . napięcia mięśni dłoni oraz przeczulicą i obrzękiem
chłonnym.
Zadanie 47.
W przygotowaniu pacjenta d o podania chemioterapii dopęcherzowo
należy uwzględnić następujące informacje:
A . przed podaniem leków należy wypić litr płynów i nie
opróżniać pęcherza, p o podaniu leków należy oddać mocz
i dużo chodzić,
B . 2 godziny przed podaniem leków nie wolno oddawać moczu,
wolno przyjmować płyny i należy leżeć po zabiegu,
C . należy ograniczyć przyjmowanie płynów i opróżnić
pęcherz moczowy przed podaniem leków, p o zakończeniu
wlewu powstrzymać się o d oddawania moczu oraz leżeć
przez około 1 godzinę,
D . n i e ograniczać przyjmowania płynów, opróżnić pęcherz
moczowy, p o zakończeniu wlewu jak najszybciej oddać
mocz.
Zadanie 48.
Które markery nowotworowe monitorują leczenie raka z komórek
wątroby:
A . CA 125, CEA,
B . AFP, CA 19,9,
C . CA 15,3, AFP,
D . CEA, hCG.
Zadanie 49.
D o czynników wzrostowych układu krwiotwórczego, stosowanych
podczas leczenia onkologicznego, zalicza się:
A . czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów,
B . czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów,
C . białka stymulujące erytropoezę,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 50.
Diagnozę "chłoniak Hodgkina" można postawić jedynie n a
podstawie:
A . badania histopatologicznego pobranego w całości węzła
chłonnego,
B . BAC,
C . biopsji szpiku,
D . tomografii komputerowej.
Zadanie 51.
Rehabilitacja seksualna chorego onkologicznego polega przede
wszystkim na:
A . farmakoterapii,
B . pracy z przekonaniami chorego o tym, ż e może być
atrakcyjny,
nauce
technik
seksualnych
oraz
farmakoterapii,
C . terapii behawiaralnej lęku,
D . psychoterapii długoterminowej.
Zadanie 52.
A b y zapobiec zastoinowemu zapaleniu ślinianek przyusznych u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:
A . mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B . stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku
przeciwwskazań,
D . płukanie ust naparem ziołowym.
Zadanie 53.
Jaki typ histologiczny najczęściej występuje w nowotworach
szyjki macicy:
A . gruczołowy,
B . mezenchymalny,
C . płaskonabłonkowy,
D . mieszany.
Zadanie 54.
Celem rehabilitacji społecznej u chorych n a nowotwór, u których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:
A . odzyskanie jak największej niezależności społecznej i
powrót do aktywnego życia społecznego,
B . zorganizowanie
choremu
pomocy
profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,
C . objęcie chorego programem usprawniania n a oddziale
rehabilitacji,
D . zorganizowanie możliwości pobytu w domu opieki
społecznej.
Zadanie 55.
Do czego służy system klasyfikacji TNM:
A . do oceny rokowania choroby nowotworowej,
B . do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
C . do określenia sposobu leczenia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 56.
Wykorzystywana w onkologii skala Zubroda/ECCOG/WHO służy d o
oceny:
A . stopnia powikłań pooperacyjnych,
B . sprawności chorego,
C . natężenia bólu,
D . zaawansowania choroby nowotworowej.
Zadanie 57.
C o należy d o zadań pielęgniarki w pierwszej dobie p o przyjęciu
pacjenta z rozpoznaniem zespołu ostrej lizy guza?
A . obserwacja zmian skórnych i wykonywanie jałowych
opatrunków,
B . obserwacja bólu brzucha, wymiotów i biegunki,
C . obserwacja perystaltyki jelit, założenie p o zleceniu
lekarza sondy do żołądka,
D . założenie bilansu płynów, dokładne jego prowadzenie z
uwzględnieniem godzinowej zbiórki moczu.
Zadanie 58.
Jakie objawy są wskazaniem do wykonania histeroskopii?
A . nasilające się upławy,
B . objawy pokastracyjne,
C . zaburzenia hormonalne,
D . powtarzające się krwawienia z jamy macicy.
Zadanie 59.
Przyczyną wodobrzusza pojawiającego się w chorobie nowotworowej
są przede wszystkim pierwotne guzy:
A . opłucnej, gruczołu krokowego,
B . jelita cienkiego, nerek,
C . jajnika, żołądka i jelita grubego,
D . szczytu płuca, cewki moczowej.
Zadanie 60.
PET NIE jest stosowany we wstępnej diagnostyce:
A . nowotworów płuc,
B . nowotworów jelita grubego,
C . chłoniaków,
D . nowotworów głowy i szyi.
Zadanie 61.
Chorym z liczbą granulocytów poniżej 0,5 G/L neutrofili przy
wykonywaniu higieny jamy ustnej NIE zaleca się:
A . mycia zębów po każdym posiłku miękką szczoteczką,
B . żucia gumy,
C . płukania wodą utlenioną, płynem z chlorheksydyną,
D . płukania chlorheksydyną w zawiesinie.
Zadanie 62.
Proces akredytacji polega na:
A . dokładnej analizie kosztów związanych z realizacją
opieki zdrowotnej,
B . realizacji zadań adaptacji zawodowej,
C . oszacowaniu kosztów usług,
D . dobrowolnym zewnętrznym procesie oceny polegającym n a
ustalaniu zgodności z wcześniej znanymi standardami.
Zadanie 63.
Standardy obowiązujące w danym zakładzie opieki zdrowotnej,
opracowane n a podstawie standardów ogólnych, dostosowane d o
specjalności zakładu, jego wyposażenia, lokalizacji i warunków,
to standardy:
A . kwalifikacji zawodowych,
B . postępowania pielęgniarskiego,
C . zakładowe,
D . w poszczególnych specjalnościach pielęgniarstwa.
Zadanie 64.
Chorzy uczestniczący w badaniu klinicznym:
A . muszą być dokładnie poinformowani o wszystkich
aspektach doświadczenia,
B . muszą wyrazić pisemną zgodę,
C . w przypadku odmowy udziału w badaniu muszą mieć
zapewnione leczenie standardowe,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 65.
Co jest najkorzystniejsze z punktu widzenia efektu skriningu?
A . wykrycie nowotworu przed powstaniem przerzutów,
B . poznanie historii naturalnej danego nowotworu,
C . zastosowanie skutecznych metod przy stałym obniżaniu
kosztów,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 66.
W rehabilitacji chorych n a nowotwory zastosowanie metod
fizykoterapii:
A . jest całkowicie zabronione,
B . jest bezwzględnie przeciwwskazane d o stosowania n a
obszar leczony i przyległe kwadranty,
C . nie ma znaczenia dla leczenia przeciwnowotworowego,
D . jest wskazane w każdym przypadku postępowania
usprawniającego.
Zadanie 67.
Zasada "start low-go slow" wykorzystywana w opiece paliatywnej
szczególnie u chorych wyniszczonych lub/i w starszym wieku
oznacza:
A . zaczynamy leczenie o d największej dawki leku i
stopniowo ją obniżamy,
B . zaczynamy od małej dawki leku i stopniowo ją podnosimy,
C . cały czas stosujemy jedną dawkę leku i w sytuacjach
wyjątkowych ją podwyższamy,
D . stosujemy naprzemiennie małe i duże dawki leku.
Zadanie 68.
Allodynia to:
A . ból związany z obecnością zmiany nowotworowej w OUN,
B . nieprawidłowe, nieprzyjemne uczucie, które może być
samoistne lub wywołane,
C . zwiększona wrażliwość na pobudzenia,
D . b ó l spowodowany przez bodziec, który normalnie bólu nie
powoduje.
Zadanie 69.
Charakterystycznymi objawami hiperkalcemii, która została
wywołana zmianami przerzutowymi do kości są:
A . biegunki, anuria, zmniejszone pragnienie, mrowienie w
kończynach dolnych,
B . zaparcia, senność, splątanie, pragnienie, wielomocz i
osłabienie,
C . nadciśnienie, obrzęk płuc, sinica dystalnych części
ciała, odpluwanie dużej ilości wydzieliny,
D . bradypnoe, rozszerzenie źrenic, uczucie kołatania
serca, sinica okolicy twarzy.
Zadanie 70.
Leczenie wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w opiece
paliatywnej polega przede wszystkim na stosowaniu:
A . dużych dawek leków opioidowych (silnych opioidów),
B . leków steroidowych, moczopędnych i osmotycznie
czynnych,
C . dużych dawek lewoskrętnej dopaminy oraz nawadnianiu
pacjenta,
D . leków z drugiego szczebla drabiny analgetycznej oraz
NLPZ.
Zadanie 71.
Mężczyzna, lat 46, palacz papierosów o d 2 6 lat, bez istotnej
przeszłości chorobowej, skierowany d o poradni onkologicznej
celem zdiagnozowania trwającego o d ok. 2 tygodni niebolesnego,
okresowego krwiomoczu. Diagnostyka powinna być ukierunkowana
na:
A . raka jelita grubego,
B . czerniaka,
C . raka pęcherza moczowego,
D . nasieniaka jądra.
Zadanie 72.
Radioterapia
znalazła
zastosowanie
w
nowotworowych jako metoda:
A . samodzielna,
B . skojarzona,
C . ratunkowa, paliatywna,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
leczeniu
chorób
Zadanie 73.
D o najważniejszych elementów usprawniania leczniczego chorych
nieprzytomnych zalicza się:
A . zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego,
B . ułożenie wyłącznie na boku,
C . regularna zmiana ułożenia chorego, zapobieganie
przykurczom mięśni i ograniczeniu ruchomości stawów,
D . nie prowadzi się usprawniania.
Zadanie 74.
Kancerogeneza jest procesem wieloetapowym, etapy występują p o
sobie w kolejności:
A . promocja, inicjacja, progresja,
B . inicjacja, promocja, progresja,
C . progresja, inicjacja, promocja,
D . żadne z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 75.
D o szpitala zgłosiła się pacjentka z rozpoznanym nowotworem
narządu rodnego i wodobrzuszem. W przypadku którego nowotworu
występuje wysięk do jamy otrzewnowej?
A . trzonu macicy,
B . szyjki macicy,
C . jajników,
D . błony śluzowej macicy.
Zadanie 76.
Podstawowym badaniem skriningowym dla raka piersi jest:
A . ultrasonografia,
B . kliniczne badanie piersi,
C . mammografia,
D . BAC.
Zadanie 77.
Pacjentka p o kilku dniach o d zakończenia wlewu dożylnego z
Metothreksatu przestała przyjmować posiłki. Jaka może być tego
przyczyna?
A . brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w jamie
brzusznej i utrzymującymi się nudnościami,
B . n i e smakuje jej kuchnia szpitalna, z a t o chętnie j e
posiłki przyniesione z domu i pije dużo soku
pomidorowego i pomarańczowego,
C . rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D . stan zapalny jamy ustnej z zaczynającymi się
owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustnej.
Zadanie
Roztwór
A.
B.
C.
D.
78.
Taxolu podawany jest:
przed Cisplatyną,
po Platynie,
jednocześnie z Cisplatyną,
w połowie dawki Platyny.
Zadanie 79.
Celem leczenia odleżyn z tkanką suchą martwiczą jest przede
wszystkim:
A . pobudzenie rozwoju naczyń włosowatych oraz ochrona
ziarniny,
B . pobudzenie tworzenia się naskórka i jego ochrona,
C . odprowadzenie nadmiaru wysięku,
D . nawodnienie tkanek i przyspieszenie autolizy.
Zadanie 80.
Jakie są przeciwwskazania do wykonania histeroskopii?
A . stan p o przebytym zapaleniu narządów miednicy
mniejszej,
B . zmiany
wewnątrzmaciczne
w
ocenie
histerosalpingograficznej,
C . obfite krwawienia z macicy,
D . polip wewnątrzmaciczny.
Zadanie 81.
Jednym z objawów ostrej białaczki nielimfoblastycznej jest
splenomegalia, jest to:
A . powiększenie węzłów chłonnych,
B . rodzaj skazy krwotocznej,
C . powiększenie śledziony,
D . występowanie komórek Reeda i Sternberga.
Zadanie 82.
Ustalając wskazania d o transplantacji szpiku należy wziąć pod
uwagę:
A . rozpoznanie z uwzględnieniem fazy choroby, czasu
trwania i poprzedniego leczenia,
B . wiek i stan biologiczny,
C . choroby współistniejące,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 83.
D o rozpoznania wyniszczenia nowotworowego pomocne jest
określenie:
A . poziomu hemoglobiny, hematokrytu oraz BMI,
B . poziomu stężenia albumin w surowicy, liczby limfocytów
we krwi obwodowej oraz poziom CRP,
C . poziomu glukozy, elektrolitów oraz moczanów w surowicy
krwi,
D . poziomu
kreatyniny,
wielkości
przesączania
kłębuszkowego oraz poziomu mocznika.
Zadanie 84.
Do zasad przygotowania pacjenta do badań obrazowych NIE należy:
A . n i e przyjmowanie pokarmów i płynów 5-6 godz. przed
badaniem,
B . nie palenie tytoniu,
C . nie żucie gumy i nie ssanie cukierków,
D . nie przyjmowanie leków.
Zadanie 85.
Jak zdefiniujesz zagadnienie "promocji zdrowia"?
A . rozpoznawanie wyznaczające rodzaj i zakres opieki,
B . uwarunkowanie działania na rzecz poprawy samopoczucia i
wsparcia w trudnych sytuacjach,
C . proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie
oddziaływania n a własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,
D . działania zmierzające d o usunięcia lub przynajmniej
ograniczenia następstw choroby.
Zadanie 86.
Wskazaniami do wysokiego ułożenia tułowia są:
A . zaburzenia świadomości p o znieczuleniach, stany p o
operacjach płucnych, stany porażenia połowiczego,
B . usunięcie
płata,
segmentu
lub
całego
płuca,
niewydolność krążeniowo-oddechowa,
C . wstrząs, stany porażenia połowiczego, usunięcie płata,
segmentu lub całego płuca,
D . niewydolność krążeniowa, stany p o amputacjach piersi,
kończyn dolnych, znieczulenie rdzeniowe.
Zadanie 87.
Apoptoza jest to:
A . wieloetapowy proces działający stabilizująco n a procesy
utrzymujące stabilność genetyczną komórki,
B . rodzaj translokacji onkogenów,
C . aktywny proces eliminacji komórek niepotrzebnych,
uszkodzonych czy zawierających mutacje,
D . rodzaj nowotworu będący wynikiem mutacji genowej.
Zadanie 88.
Pielęgniarka pracująca n a oddziale chemioterapii uczestniczy w
badaniu klinicznym nad nowym lekiem przeciwnowotworowym.
Podczas trwania eksperymentu stwierdza, ż e pacjenci nie s ą
uczciwie informowani o komplikacjach związanych z badaniem,
lecz przedstawia się i m jedynie ewentualne korzyści. C o powinna
zrobić pielęgniarka?
A . pielęgniarka
uczestniczy
w
dalszym
ciągu
w
eksperymencie stwierdzając, ż e informowanie chorych nie
należy do jej obowiązków,
B . pielęgniarka rozmawia z kierownikiem eksperymentu, a
ponieważ sytuacja nie uległa zmianie, postanawia
wycofać się z uczestnictwa w badaniu klinicznym,
C . pielęgniarka sama informuje chorych o możliwych
powikłaniach n a skutek stosowanie leku, nie konsultując
się z zespołem badawczym,
D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.
Zadanie 89.
N ó ż cybernetyczny "CyberKnife" jest nieinwazyjną metodą
leczenia wykorzystywaną głównie do leczenia nowotworów:
A . trzustki,
B . nerki,
C . CUN,
D . płuc.
Zadanie 90.
Odpowiedzialność moralna pielęgniarki onkologicznej oznacza:
A . obowiązek moralny lub prawny odpowiadania z a wykonane
osobiście lub zlecone innej osobie czynności zawodowe,
lub za ich zaniechanie lub zaniedbanie,
B . wynagrodzenie wyrządzonej komuś szkody lub straty,
C . konieczność odpowiadania z a swoje czyny, zachowania
nakazane lub zakazane przez normę moralną i ponoszenie
za nie konsekwencji,
D . obowiązek ponoszenia konsekwencji, określonych przez
odpowiednie przepisy prawne.
Zadanie 91.
Guz Pancoasta jest szczególną postacią raka:
A . płuca,
B . nerki,
C . piersi,
D . wątroby.
Zadanie 92.
W diagnostyce jakiego nowotworu należy oznaczyć stężenie amin
katecholowych i ich metabolitów w dobowej zbiórce moczu:
A . choroba Hodgkina,
B . nephroblastoma,
C . neuroblastoma,
D . mięsaki tkanek miękkich.
Zadanie 93.
Chora zakwalifikowana d o chemioterapii z zastosowaniem Taxolu i
Karboplatyny. Jakie objawy uboczne często występują podczas
podawania taksoidów?
A . bóle mięśniowo-stawowe,
B . nadmierne pocenie się,
C . całkowity brak łaknienia,
D . zaparcia.
Zadanie 94.
Kserostomia to:
A . jeden z rodzajów stomii układu moczowego,
B . nadmierne złuszczanie naskórka,
C . subiektywne odczucie suchości jamy ustnej,
D . zmiany patologiczne w obrębie chrząstki stawowej.
Zadanie 95.
Przyczyną wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego u chorych n a
nowotwory jest:
A . nowotwór pierwotny,
B . nowotwór wtórny,
C . krwawienie śródczaszkowe,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 96.
Jakie badania potwierdzą niektóre powikłania po Cisplatynie?
A . klirens kreatyniny i poziom mocznika,
B . EKG,
C . spirometria,
D . dobowa zbiórka moczu n a poziom cukru i białko Bence
Jonesa.
Zadanie 97.
Rehabilitacja chorych p o leczeniu nowotworów OUN w okresie
pooperacyjnym skupiona jest przede wszystkim na:
A . fizjoterapii
klatki
piersiowej
oraz
ćwiczeniach
przeciwzakrzepowych,
B . ćwiczeń kończyn górnych oraz rotacji kończyn dolnych,
C . n i e powinna być wykonywana z e względu n a możliwość
wzrostu ciśnienia śródczaszkowego,
D . pionizacji pacjenta w tzw. "0" dobie.
Zadanie 98.
C o ile lat, w profilaktyce nowotworów jelita grubego jest
zalecane wykonywanie kolonoskopii:
A . 1 rok,
B . 2 lata,
C . 5 lat,
D . 10 lat.
Zadanie 99.
Ważną rolę w życiu chorych z wyłonioną stomią odgrywa aktywność
ruchowa. Dla osób ze "sztucznym odbytem" niewskazane są:
A . sporty kontaktowe, podczas których istnieje ryzyko
urazu okolicy jamy brzusznej oraz rodzaje wysiłku,
które wymagają znacznych napięć mięśni brzucha,
B . sporty zespołowe, podczas których istnieje ryzyko urazu
obręczy barkowej oraz rodzaje wysiłku, które wymagają
znacznych napięć mięśni kończyn dolnych,
C . sporty w których dochodzi d o wzrostu tętna oraz wzrostu
ciśnienia tętniczego krwi,
D . ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha oraz ćwiczenia
usprawniające.
Zadanie 100.
W okresie pooperacyjnym p o całkowitym lub częściowym wycięciu
krtani prowadzi się ćwiczenia:
A . czynne kończyn górnych i dolnych,
B . oddychania torem przeponowym, oklepywania klatki
piersiowej i ćwiczenia skutecznego kaszlu,
C . oddychania torem brzusznym i oklepywania klatki
piersiowej,
D . zakresu ruchów stawu skokowego i kolanowego.
Zadanie 101.
Depresja oddechowa wskutek opioidoterapii objawia się:
A . bradypnoe, tachykardią, owrzodzeniami w obrębie
podudzi,
B . tachypnoe, zaburzeniami świadomości, trudnością z
wybudzeniem i sinicą,
C . naprzemiennym przyśpieszeniem oddechów i fazami
bezdechów oraz zaczerwienieniem twarzy,
D . obniżeniem nastroju trwającym ponad 2 tygodnie i
pojawiającymi się napadami paniki oddechowej.
Zadanie 102.
Neutropenia to:
A . zaburzenie neurologiczne,
B . mała liczba granulocytów,
C . uszkodzenie nerwów obwodowych,
D . mała liczba leukocytów.
Zadanie 103.
Pierwsze w Polsce hospicjum stacjonarne utworzono w:
A . Gdańsku,
B . Krakowie,
C . Poznaniu,
D . Wrocławiu.
Zadanie 104.
Cecha M1 w międzynarodowym systemie TNM oceniającym rozległość
choroby oznacza:
A . przerzuty w pojedynczym węźle chłonnym p o stronie
zmiany o średnicy do 3 cm w największym wymiarze,
B . brak cech guza pierwotnego,
C . przerzuty odległe,
D . przerzuty odległe nie mogą być ocenione.
Zadanie 105.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:
A . obrzęk kończyn dolnych,
B . nietrzymanie moczu,
C . zapalenie cewki moczowej,
D . powstanie odleżyn.
Zadanie 106.
Opieka onkologiczna w Polsce podlega regułom referencyjności.
Oznacza to rozwiązania organizacyjne służące temu, aby:
A . zapewnić choremu pomoc odpowiadającą złożoności jego
choroby,
B . leczyć pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową
wyłącznie w ośrodkach wysokospecjalistycznych,
C . określić jednoznacznie sposób finansowania usług
medycznych w opiece onkologicznej,
D . rozpoznać ilość nowych zachorowań w skali kraju.
Zadanie 107.
Chory po operacji raka płuc powinien być ułożony w pozycji:
A . płasko na plecach,
B . płasko na boku,
C . półsiedzącej,
D . najbardziej wygodnej dla pacjenta.
Zadanie 108.
Nowotwory płuc stanowią niejednorodną grupę pod względem
histologicznym.
Badania
epidemiologiczne
wskazują,
że
najczęściej występującym typem jest:
A . rak niedrobnokomórkowy,
B . rak drobnokomórkowy,
C . rak podstawnokomórkowy,
D . międzybłoniak.
Zadanie 109.
Usunięcie naczyń i węzłów chłonnych w trakcie onkologicznego
zabiegu operacyjnego powoduje:
A . tylko względną niewydolność limfatyczną w kończynie - u
większości chorych uruchomienie nie wykorzystanych
dotychczas naczyń chłonnych, rozwój krążenia obocznego
oraz ich regeneracja przywracają równowagę odpływu
chłonki w przeciągu 6-12 miesięcy p o leczeniu nowotworu
złośliwego,
B . bezwzględną niewydolność limfatyczną w kończynie - nie
ma możliwości przywrócenia równowagi odpływu chłonki,
C . tylko względną niewydolność limfatyczną w kończynie - u
większości chorych uruchomienie nie wykorzystanych
dotychczas naczyń chłonnych, rozwój krążenia obocznego
oraz ich regeneracja przywracają równowagę odpływu
chłonki p o około 3 6 miesiącach p o leczeniu nowotworu
złośliwego,
D . wystąpienie słoniowacizny kończyny w okresie około 6
miesięcy.
Zadanie 110.
Najczęstszymi powikłaniami w przebiegu szpiczaka mnogiego są:
A . złamania kompresyjne kręgów, samoistne złamania kości,
niewydolność nerek, przełom hiperkalcemiczny,
B . złamania patologiczne kości, deformacja szkieletowa,
tężyczka, udar mózgu,
C . złamania kości, zmiany troficzne prowadzące d o
amputacji kończyn, hiperfosfatemia,
D . martwica mięśni, kalcyfikacja rogówki, złamania kości,
marskość wątroby.
Zadanie 111.
Ból przewlekły charakteryzuje się:
A . trwaniem nie dłużej niż 1 miesiąc,
B . trwaniem powyżej 2 miesięcy,
C . trwaniem nie dłużej niż 3 miesiące od chwili powstania,
D . trwaniem powyżej 3 miesięcy od chwili powstania.
Zadanie 112.
C z y w planie edukacji chorego przed radioterapią pielęgniarka
powinna umieścić wskazania dotyczące diety?
A . nie, ponieważ nie są to dla chorego istotne informacje,
B . nie, ponieważ takie informacje przekazuje lekarz,
C . tak,
ponieważ
dieta
jest
istotna
w
trakcie
radioterapii,
D . nie, ponieważ nie ma zaleconych istotnych zmian diety.
Zadanie 113.
Stowarzyszenie prowadzące działalność naukowo-badawczą na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego to:
A . PTPO,
B . PTO,
C . PSPO,
D . PTP.
Zadanie 114.
Lobektomia, t o zabieg operacyjny
chirurgicznym nowotworów:
A . CUN,
B . płuc,
C . wątroby,
D . krtani.
wykonywany
w
leczeniu
Zadanie 115.
Celem terapii tkanek miękkich związanej z bliznami powstałymi
po leczeniu nowotworów jest:
A . poprawa zakresu ruchów, zmniejszenie bolesności tkanek
otaczających bliznę,
B . utrzymanie prawidłowej postawy ciała poprzez poprawę
ruchomości tkanek,
C . uwolnienie blizn z e "sklejeń" z głębiej położonymi
tkankami,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 116.
Opieka sprawowana n a oddziałach onkologicznych powinna być
opieką holistyczną, sprawowaną zespołowo z e względu n a jej
wieloaspektowy charakter. Pielęgniarka jako członek zespołu
interdyscyplinarnego:
A . jest równorzędnym partnerem dla pozostałych członków
zespołu,
B . nie może być członkiem zespołu,
C . wspólnie z zespołem realizuje proces leczenia,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 117.
Rama stereotaktyczna zakładana jest, gdy:
A . pacjent
jest
przygotowywany
do
napromieniania
śródpiersia,
B . pacjent jest przygotowywany d o brachyterapii guza
mózgu,
C . wykonywana jest kolposkopia,
D . doszło do zastoju chłonki.
Zadanie 118.
Objawem popromiennego zapalenia płuc NIE jest/są:
A . kaszel,
B . gorączka,
C . nudności, wymioty,
D . narastająca duszność.
Zadanie 119.
Wczesne objawy niepożądane przy podawaniu Cyklofosfamidu to:
A . przebarwienie skóry,
B . przebarwienie paznokci,
C . wysypka,
D . metaliczny smak w ustach.
Zadanie 120.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:
A . niedowład połowiczy ciała,
B . bezwład całkowity ciała,
C . niedowład prawej kończyny górnej,
D . niedowład prawej kończyny dolnej.
Zadanie 121.
NLPZ t o leki stosowane w leczeniu bólu z I szczebla drabiny
analgetycznej. W czasie terapii należy rozważyć korzyści oraz
możliwość wystąpienia działań niepożądanych. NLPZ mogą
powodować następujące działania niepożądane:
A . suchość w ustach, zaparcia, drętwienie kończyn górnych,
B . bóle brzucha, nudności i wymioty, krwawienia,
C . zwężenie źrenic, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego,
bradykardia,
D . nadmierne pocenie się, poliuria, objaw Babińskiego.
Zadanie
"Złotym
A.
B.
C.
D.
122.
standardem" we wczesnej diagnostyce raka płuc jest:
badanie bronchoskopowe,
badanie radiologiczne,
badanie mikroskopowe,
badanie cytologiczne płynu opłucnego.
Zadanie 123.
Sigmoidoskopia, jest wykorzystywana w diagnostyce nowotworów:
A . głowy i szyi,
B . narządów rodnych kobiet,
C . przerzutów nowotworowych,
D . odbytnicy, esicy.
Zadanie 124.
Leczenie paliatywne to forma terapii ukierunkowana na:
A . przedłużenie życia chorego,
B . łagodzenie/niwelowanie
dolegliwości
biopsychospołecznych,
C . przede wszystkim niwelowaniu bólu nowotworowego,
D . przede wszystkim wsparciu chorego i jego rodziny.
Zadanie 125.
Drenaż limfatyczny to specyficzny rodzaj masażu polegający na:
A . ćwiczeniach ruchowych, ręcznym drenażu limfatycznym,
kompresjoterapii,
B . ręcznym drenażu limfatycznym, masażu relaksacyjnym,
bandażowaniu,
C . ćwiczeniach ruchowych, ćwiczeniach oddechowych,
krioterapii,
D . ćwiczeniach ruchowych, ćwiczeniach przeciwzakrzepowych,
przerywanej kompresji pneumatycznej.
Zadanie 126.
DIC to zespół:
A . żyły głównej górnej,
B . ostrego rozpadu guza,
C . wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
D . ucisku rdzenia kręgowego.
Zadanie 127.
Świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
przysługują dorosłym i dzieciom. U osób dorosłych jednostkami
chorobowymi kwalifikującymi do tego rodzaju leczenia są:
A . nowotwory, choroby wywołane przez HIV,
B . następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu
nerwowego, kardiomiopatie,
C . układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, owrzodzenia
odleżynowe,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 128.
W czasie obserwacji pacjenta p o napromienianiu metodą
brachyterapii obszaru miednicy małej, należy zwrócić przede
wszystkim uwagę na:
A . ilość i barwę moczu,
B . pozycję ciała,
C . ciśnienie tętnicze krwi,
D . ogólne samopoczucie.
Zadanie 129.
W celu zapobiegania rozwojowi obrzęku chłonnego kończyny górnej
p o stronie przeprowadzonej amputacji sutka, zaleca się
unikanie:
A . gorących kąpieli, okładów i intensywnego opalania się,
B . automasażu kończyny po stronie operowanej,
C . noszenia protezy piersi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 130.
Zdecydowana większość przypadków raka szyjki macicy spowodowana
jest infekcją:
A . EBV,
B . HHV,
C . HPV,
D . HIV.
Zadanie 131.
U chorych zagrożonych wystąpieniem zespołu DIC, obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:
A . występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B . nagły, duży skok temperatury ciała,
C . pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D . przyrost masy ciała.
Zadanie 132.
Prawdziwe w odniesieniu d o biopsji mammotomicznej jest
twierdzenie:
A . n i e jest stosowana w diagnostyce guzów niewidocznych w
mammografii,
B . jest stosowana w diagnostyce guzów widocznych w
mammografii,
C . n i e jest stosowana w przypadku guzów dostępnych w
badaniu palpacyjnym,
D . skuteczność zabiegu nie jest wysoka.
Zadanie 133.
Wysoka skuteczność, szybkość działania, niewielkie objawy
uboczne,
umiarkowany
koszt
i
możliwość
leczenia
ambulatoryjnego, t o zalety stosowanej w patologicznych
złamaniach w przebiegu przerzutów do kości:
A . chemioterapii,
B . chirurgii ortopedycznej,
C . radioterapii,
D . hormonoterapii.
Zadanie 134.
D o wykrywania jakiego rodzaju nowotworu korzystne
zastosowanie badań skriningowych?
A . kości i stawów, czerniaka złośliwego,
B . piersi, szyjki macicy, jelita grubego,
C . oka, węzłów chłonnych, układu pokarmowego,
D . żołądka, oskrzeli, płuc i gardła.
jest
Zadanie 135.
Do ciążowej choroby trofoblastycznej zalicza się raka:
A . jajnika,
B . trzonu macicy,
C . kosmówki,
D . szyjki macicy.
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 091116
GRUPA 1
Zadanie 1.
Ischialgia to:
A . rwa ramienna,
B . dolegliwości bólowe występujące podczas przełykania,
C . rwa kulszowa,
D . porażenie połowicze.
Zadanie 2.
Operacja manchesterska (Forthergilla) to:
A . operacja wycięcia szyjki macicy i plastyka przedniej
ściany pochwy,
B . operacja wycięcia macicy,
C . doszczętne wycięcie sutka,
D . zabieg operacyjny na wargach sromowych.
Zadanie 3.
Wymień, które Instrumentarium NIE stosujemy w kardiochirurgii:
A . retraktor tęczówkowy,
B . haki (Cooleya, Zenkera, Carpentiera),
C . atraumatyczne kleszcze chwytające Allisa,
D . zgryzacz kostny (Luera).
Zadanie 4.
Uwięźnięcie nieodprowadzalnej przepukliny jest wskazaniem d o
operacji w trybie:
A . planowym,
B . planowym, odroczonym z leczeniem zachowawczym lekami
rozkurczowymi,
C . natychmiastowym,
D . pilnym.
Zadanie 5.
P o zabiegu operacyjnym pacjenta skolonizowanego drobnoustrojami
alarmowymi NIE należy:
A . spryskiwać wszystkich powierzchni roztworem środka
dezynfekcyjnego,
B . wyłączać n a 1 godzinę z użytkowania klimatyzowaną salę
operacyjną,
C . wszystkie odpady szczelnie zamknąć i wywieźć d o
brudownika,
D . odzież chirurgiczną (maskę, czapkę, rękawice, fartuch
operacyjny) zdjąć przed opuszczeniem sali operacyjnej.
Zadanie 6.
W przypadku ekspozycji personelu bloku operacyjnego n a materiał
biologiczny (zakłucie, skaleczenie skażoną igłą, instrumentem)
NIE NALEŻY:
A . przemywać skaleczonej skóry ciepłą wodą,
B . wyciskać krwi z miejsca zranienia,
C . dezynfekować rany po ustaniu krwawienia,
D . poinformować o fakcie ekspozycji zespół kontroli
zakażeń szpitalnych.
Zadanie 7.
W wielu zabiegach laparoskopowych w ginekologii zachodzi
potrzeba podania kontrastu przez szyjkę macicy. D o tych
czynności wykorzystywany jest zestaw narzędzi d o hydrotubacji.
W skład tego instrumentarium wchodzi przede wszystkim:
A . kleszczyk hemostatyczny,
B . kleszczyk preparujący,
C . aparat Schultzego z zestawem końcówek i strzykawek,
D . aquapurator.
Zadanie 8.
Neuropatia nerwu pośrodkowego objawia się drętwieniem:
A . kciuka,
B . palca IV i V,
C . jedynie palca IV,
D . palca I, II, III i połowy palca IV.
Zadanie 9.
Rak stercza najczęściej daje przerzuty do:
A . kości,
B . płuc,
C . wątroby,
D . mózgu.
Zadanie 10.
Alternatywą dla szwu Roedera stosowanego przed odcięciem
jajnika
dla
zaopatrzenia
jego
unaczynienia
techniką
laparoskopową jest:
A . pętla endoloop,
B . monopolarna elektrochirurgia,
C . klej tkankowy,
D . hemostatyk wewnętrzny.
Zadanie 11.
Pielęgniarka pracująca w oddziale dziennym "chirurgii jednego
dnia" powinna umieć:
A . przygotować pacjenta d o zabiegu operacyjnego, sprawować
n a d nim kompleksową opiekę, prowadzić dokumentację
pielęgniarską, udzielić wsparcia pacjentowi i jego
rodzinie w zakresie samoopieki,
B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,
C . ocenić podstawowe parametry życiowe (tętno, oddech,
temperaturę ciała), natomiast przygotowaniem pacjenta
d o zabiegu zajmuje się głównie lekarz chirurg i
anestezjolog,
D . głównie zarejestrować pacjenta, współpracować z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.
Zadanie 12.
RIRS to nowoczesna metoda operacyjnego leczenia stosowana w:
A . kardiologii,
B . gastrologii,
C . endourologii,
D . traumatologii.
Zadanie 13.
Pacjent miał wykonaną hemikolektomię prawostronną. Zabieg ten
zakwalifikujemy jako:
A . chirurgicznie brudny,
B . septyczny,
C . chirurgicznie czysty,
D . o wysokim reżimie sanitarnym.
Zadanie 14.
Zawód pielęgniarki może wykonywać osoba posiadająca prawo
wykonania zawodu wydane przez:
A . Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,
B . Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,
C . Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
D . Ministerstwo Zdrowia.
Zadanie 15.
W oddziale urologicznym przygotowywany jest pacjent d o
usunięcia nerki lewej z powodu guza. W tym przypadku pole
operacyjne odsłania się z cięcia:
A . Bergmanna-Isracka,
B . przyprostnego,
C . skośnego,
D . Pfannenstiela.
Zadanie 16.
Utrzymanie jałowości instrumentów jest możliwe wówczas, gdy
sprzęt poddany sterylizacji jest:
A . opakowany w torebkę foliowo - papierową,
B . opakowany w dwie warstwy bawełny,
C . opakowany w pojedynczy papier krepowy,
D . zapakowany i przechowywany w puszce Schimmelbuscha.
Zadanie 17.
Jedną z metod leczenia raka nieinwazyjnego pęcherza moczowego
jest operacja Brickera. Polega ona na:
A . wytworzenia pęcherza moczowego z odbytnicy,
B . odprowadzenie moczowodów n a zewnątrz przez wstawkę z
jelita krętego,
C . wszczepienie moczowodów do jelita grubego,
D . wytworzenie zastępczego pęcherza moczowego z odcinka
krętniczo-kątniczego jelita.
Zadanie 18.
Podczas procedury wymiany zastawek serca obowiązują ścisłe
kryteria doboru zastawki d o indywidualnych potrzeb i stanu
zdrowia chorego. D o dyspozycji mamy zastawki biologiczne i
mechaniczne. Wybierz zdanie NIEPRAWDZIWE:
A . zaletą zastawek mechanicznych jest ich duża trwałość,
wadą
jest
konieczność
przewlekłego
leczenia
przeciwkrzepliwego,
B . wadą zastawek biologicznych jest ich mniejsza trwałość,
zaletą jest brak konieczności przewlekłego leczenia
przeciwkrzepliwego,
C . zastawek biologicznych używa się u młodych pacjentów,
poniżej 40 roku życia,
D . zastawek biologicznych używa się w przypadkach, gdy
przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe nie jest wskazane.
Zadanie 19.
Salpingectomia to zabieg polegający na:
A . nacięciu jajowodu,
B . wycięciu jajowodu,
C . zespoleniu jajowodu koniec do końca,
D . udrożnieniu jajowodu.
Zadanie 20.
Zmniejszenie ryzyka przeniesienia infekcji z a pomocą rąk można
uzyskać poprzez:
A . używanie jałowych rękawic,
B . brak widocznych skaleczeń na dłoniach,
C . zastosowanie na pole operacyjne folii chirurgicznej,
D . mycie rąk pod bieżącą wodą z użyciem mydła płynnego,
wycieranie ręcznikiem jednorazowym, dezynfekcję skóry
r ą k alkoholowym roztworem środka antyseptycznego,
ochronę rąk za pomocą sterylnych rękawiczek.
Zadanie 21.
N a ostrym dyżurze d o oddziału chirurgii przyjęty zostaje
pacjent z niedrożnością przewodu pokarmowego. Wywiad i obraz
kliniczny wskazuje n a niedrożność jelita grubego. Z jakiego
dostępu operacyjnego wykonany zostanie zabieg?
A . cięcie przezprostne,
B . cięcie poprzeczne,
C . ciecie pośrodkowe,
D . cięcie przyprostne.
Zadanie 22.
Łyżka Breisky'ego używana jest w:
A . okulistyce,
B . ginekologii,
C . neurologii,
D . laryngologii.
Zadanie 23.
Triada objawów: podwójne widzenie, zapadanie gałki ocznej w
głąb oczodołu i zaburzenia czucia w obszarze zaopatrywanym
przez nerw podoczodołowy to symptom:
A . złamania podstawy czaszki,
B . złamania kości skroniowej,
C . złamania kości dna oczodołu,
D . wstrząśnienia mózgu.
Zadanie 24.
W którym z wymienionych dokumentów określone są cechy właściwej
bielizny operacyjnej takie jak: odporność n a penetrację
mikrobiologiczną, odporność n a penetrację płynów, niepylenie,
adhezja, czystość mikrobiologiczna, czystość o d materii
cząsteczkowej, odporność na przedziurawienie i rozdarcie:
A . certyfikat CE,
B . dokument potwierdzający, rejestrację bielizny jako
produktu medycznego,
C . Norma Europejska określająca wymogi dotyczące
barierowości,
D . certyfikat jakości bielizny.
Zadanie 25.
Podstawowym sposobem leczenia czerniaka jest:
A . napromieniowanie,
B . chemioterapia,
C . wycięcie chirurgiczne,
D . napromieniowanie i chemioterapia.
Zadanie 26.
Odcinkowe uwypuklenie tętnicy powstające n a skutek uszkodzenia
jej ściany to:
A . krwiak,
B . tętniak,
C . zator,
D . zakrzep.
Zadanie 27.
Egzenteracja, to usunięcie:
A . całej zawartości oczodołu,
B . gałki ocznej z zachowaniem powiek, spojówki i mięśni
zewnętrznych oka,
C . zawartości gałki ocznej z zachowaniem twardówki,
D . usunięcie powieki.
Zadanie 28.
Operacja guzków krwawniczych odbytu polegająca n a podkłuciu i
podwiązaniu oraz wycięciu ich jest metodą:
A . Milligana/Langenbecka,
B . Whiteheada,
C . Cocketta,
D . Huntera.
Zadanie 29.
Który z wymienionych wzierników
rynoskopii przedniej?
A . wziernik Toynbee,
B . wziernik Killiana,
C . wziernik Fisona,
D . otoskop.
używany
jest
w
czasie
Zadanie 30.
W celu obniżenia narastającego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w
przypadku wodogłowia, pilnie należy wykonać:
A . nakłucie lędźwiowe,
B . drenaż komór,
C . kraniotomię,
D . trepanację.
Zadanie 31.
Jednym z najczęściej występujących czynników ryzyka zakrzepicy
żył głębokich jest:
A . hiperlipidemia,
B . unieruchomienie,
C . palenie tytoniu,
D . płeć męska.
Zadanie 32.
Zakażeniem szpitalnym u pacjentów chirurgicznych NIE jest:
A . zakażenie, które zostało nabyte w czasie pobytu
pacjenta w placówce ochrony zdrowia udzielającej
całodobowych świadczeń zdrowotnych, a które nie
znajdowało się w fazie inkubacji w chwili przyjęcia d o
szpitala,
B . zakażenie, które występowało w dniu przyjęcia pacjenta
d o szpitala, a które w trakcie pobytu w szpitalu
osiągnęło fazę pełnoobjawowej infekcji lub spowodowało
powikłania.
Wcześniej
pacjent
hospitalizowany
i
operowany był w innym szpitalu,
C . zapalenie
płuc
u
pacjentów
hospitalizowanych,
podłączonych do respiratora,
D . zapalenie układu moczowego u chorego zacewnikowanego.
Zadanie 33.
P o wykonaniu badania C T (tomografia komputerowa) u chorego
stwierdzono tętniaka mózgu. U pacjenta wystąpił nagły, silny
b ó l głowy połączony z nudnościami, zaburzeniami mowy,
ograniczeniem przytomności. Wymienione objawy sugerują:
A . narastające wodogłowie,
B . zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego,
C . krwawienie podpajęczynówkowe,
D . zakażenie ośrodkowego układu nerwowego.
Zadanie 34.
Klipsy Yasargila czasowe są koloru:
A . srebrnego,
B . niebieskiego,
C . fioletowego,
D . złotego.
Zadanie 35.
Endarterektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej to:
A . wyłuszczenie blaszki miażdżycowej z tętnicy szyjnej
wewnętrznej,
B . odtworzenie ciągłości przepływu w tętnicy szyjnej z a
pomocą wytworzenia pomostu omijającego,
C . zamknięcie tętnicy szyjnej zewnętrznej i poszerzenie
tętnicy szyjnej wewnętrznej,
D . zmniejszenie napływu krwi tętniczej do tętnicy szyjnej.
Zadanie 36.
Operacja stosowana w otosklerozie to:
A . myryngoplastica,
B . stapedectomia,
C . antromastoidectomia,
D . paracenteza.
Zadanie 37.
Zabieg usuwania zaćmy można wykonać metodą:
A . keratotomii,
B . retinoskopii,
C . korekcji optycznej,
D . fakoemulsyfikacji.
Zadanie 38.
Pielęgniarka operacyjna starając się o uznanie wirusowego
zapalenia wątroby jako choroby zawodowej przedstawiła
dokumentację, w której zawarte były informacje dotyczące jej
asysty przy zabiegach operacyjnych u pacjentów z HBS+. Które t o
dokumenty?
A . książka operacyjna, protokół pielęgniarki operacyjnej,
książka raportów pielęgniarskich,
B . książka standardów operacyjnych,
C . karta zleceń lekarskich i konsultacji,
D . książka transfuzji, książka ewidencji chorych.
Zadanie 39.
Do cięć skośnych zaliczamy:
A . cięcie Kochera i McBurneya,
B . cięcie Kehra,
C . Marwedela,
D . cięcie piersiowo-brzuszne.
Zadanie 40.
Nóż Otisa stosowany jest do:
A . poszerzenia ujścia cewki moczowej,
B . przecięcia błony bębenkowej,
C . opony twardej,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 41.
Dominującym objawem raka umiejscowionego w prawej połowie
okrężnicy jest:
A . zmiana charakteru wypróżnień,
B . widoczne krwawienie z odbytu,
C . bóle brzucha o charakterze skurczowym,
D . niedokrwistość.
Zadanie 42.
U pacjentki z idiopatycznym świądem sromu wykonano proste
wycięcie sromu. Zabieg ten nosi nazwę:
A . operacja Waya,
B . wulwektomia prosta,
C . operacja Wertheima,
D . operacja Forthergilla.
Zadanie 43.
D o zabiegów drenażowych w przewlekłym zapaleniu trzustki NIE
zalicza się:
A . papillotomii endoskopowej,
B . protezowania dróg żółciowych,
C . marsupializacji wewnętrznej torbieli trzustki sposobem
Jurasza,
D . resekcji obwodowej trzustki.
Zadanie 44.
Zachowanie
czystości
onkologicznej
w
czasie
zabiegu
operacyjnego to działanie mające na celu:
A . zapobieganie rozprzestrzeniania się infekcji w obrębie
rany operacyjnej,
B . zapobieganie
ekspozycji
na
działanie
środków
chemicznych,
C . zabezpieczanie przed rozsiewem komórek nowotworowych
oraz wznową miejscową,
D . zapobieganie
ekspozycji
rany
operacyjnej
na
promieniowanie jonizujące.
Zadanie 45.
Która z wymienionych patologii
neurochirurgicznej:
A . tętniak naczyń mózgowych,
B . naczyniak żylny,
C . naczyniak jamisty,
D . malformacja tętniczo-żylna.
NIE
wymaga
Zadanie 46.
Pęknięcie tętniaka jest wskazaniem do:
A . operacji pilnej,
B . operacji planowej,
C . operacji natychmiastowej,
D . reżimu łóżkowego i leczenia zachowawczego.
Zadanie 47.
Adneksektomia, to usunięcie:
A . macicy z przydatkami,
B . jajowodu wraz z jajnikiem,
C . pęcherza moczowego,
D . śledziony.
interwencji
Zadanie 48.
Najlepszym
pojemnikiem
na
preparat
do
histopatologicznego jest:
A . pojemnik z nietłukącego się tworzywa,
B . pojemnik posiadający "duży wlot",
C . pojemnik posiadający szczelne zamknięcie
zakręcany),
D . wszystkie wymienione.
badania
(najlepiej
Zadanie 49.
Do wyłyżeczkowania jamy macicy standardowo stosuje się łyżkę:
A . Bumma,
B . Volkmanna,
C . Brunsa,
D . Magill'a.
Zadanie 50.
Torakotomia to:
A . otwarcie jamy klatki piersiowej d o operacji n a
tchawicy,
B . otwarcie jamy klatki piersiowej do operacji na grasicy,
C . odpowiedź A i B są prawidłowe,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 51.
Najprostszą i najbardziej skuteczną metodą zapobiegania
zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest:
A . dezynfekcja narzędzi chirurgicznych,
B . mycie i dezynfekcja rąk,
C . segregacja odpadów medycznych,
D . profilaktyka antybiotykowa u chorych oczekujących n a
zabieg operacyjny.
Zadanie 52.
Sterylizacja radiacyjna t o metoda, w której czynnikiem bójczym
jest:
A . elektromagnetyczne
i
elektronowe
promieniowanie
jonizujące,
B . tlenek etylenu,
C . zjonizowany gaz o odpowiednio dużej koncentracji
cząstek naładowanych elektrycznie,
D . paraformaldehyd.
Zadanie 53.
Operacja otwarcia komórki głównej i układu komórek powietrznych
wyrostka sutkowatego celem usunięcia zmian patologicznych oraz
kontrola układu pneumatycznego ucha środkowego to zabieg?
A . stapedotomii,
B . ossiculoplastica,
C . antromastoidectomia,
D . paracenteza.
Zadanie 54.
Odtworzenie krążenia krwi w niedokrwionej kończynie może
doprowadzić d o groźnych dla życia następstw. Powodem jest
wypłukanie z niedokrwionych tkanek d o krwioobiegu produktów
beztlenowej przemiany materii. B y zapobiec powikłaniom
wspomnianej reperfuzji niedokrwionej kończyny należy wykonać:
A . fasciotomię podskórną,
B . krioterapię,
C . kompresjoterapię,
D . angioplastykę.
Zadanie 55.
Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego udzieliła informacji
o sposobie i przebiegu operacji mężowi pacjentki. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:
A . miała prawo poinformować o sposobie i przebiegu
operacji,
B . mogła udzielić takich informacji z powodu współczucia
rodzinie,
C . przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
D . miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej
Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.
Zadanie 56.
Jednym z elementów profilaktyki zakażeń wewnątrzszpitalnych
jest unikanie oziębienia ciała pacjenta. W sali operacyjnej,
gdzie operowane s ą noworodki i niemowlęta temperatura powietrza
powinna być utrzymana w granicach:
A . 21-22 stopnie Celcjusza,
B . 23-24 stopnie Celcjusza,
C . 24-25 stopni Celcjusza,
D . 27-28 stopni Celcjusza.
Zadanie 57.
Histerektomia z usunięciem jajników, przymacicza, sklepienia
pochwy oraz węzłów chłonnych miednicy to operacja:
A . metodą Burcha,
B . metodą Wertheima-Meigsa,
C . adneksektomia,
D . kolporraphia.
Zadanie 58.
Profilaktyka antybiotykowa powinna być stosowana:
A . rutynowo u wszystkich pacjentów,
B . tylko u pacjentów gorączkujących,
C . tylko
u pacjentów,
u których przewiduje się
wszczepienie implantu,
D . u wszystkich pacjentów, u których przewiduje się wzrost
ryzyka zakażenia miejsca operowanego.
Zadanie 59.
Resekcja całego płuca to:
A . Bilobektomia,
B . Pneumonektomia,
C . Lobektomia,
D . Segmentektomia.
Zadanie 60.
Kontrola radiologiczna p o zabiegu operacji tętniaka aorty
techniką wewnątrznaczyniową ma na celu:
A . potwierdzenie prawidłowego przesunięcia stentgraftu w
górę,
B . potwierdzenie rutynowego przesunięcia stentgraftu w
dół,
C . potwierdzenie prawidłowej migracji stentgraftu,
D . upewnienie się o braku przecieku.
Zadanie 61.
Zaburzenia fonacji p o operacji tarczycy o różnym stopniu
nasilenia (od zmiany brzmienia głosu do bezgłosu) to objaw:
A . mechanicznej perforacji krtani,
B . uszkodzenia tchawicy,
C . uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
D . całkowitego wycięcia tarczycy wraz z węziną.
Zadanie 62.
Jednym z etapów zabiegu częściowego usunięcia gruczołu
tarczowego z powodu wola nadczynnego w stanie eutyreozy jest
przecięcie:
A . skóry, tkanki podskórnej i mięśnia pośrodkowego szyi,
B . skóry, tkanki podskórnej i mięśnia szerokiego szyi,
C . skóry, tkanki podskórnej i mięśnia podłużnego szyi,
D . skóry, tkanki podskórnej i mięśni przyśrodkowych,
prawego i lewego szyi.
Zadanie 63.
Węzeł wartowniczy to węzeł, który:
A . znajduje się w odległym sąsiedztwie guza złośliwego
piersi,
B . reprezentuje stan zajęcia węzłów chłonnych w bliskim
sąsiedztwie guza złośliwego piersi,
C . zawiera materiał zatorowy pochodzący z niedokrwiennego
obszaru,
D . pierwszy ulega zapaleniu w infekcji ogólnoustrojowej.
Zadanie 64.
Korzyści, jakie odnosi pacjent z zabiegu operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia" to:
A . ograniczanie stresu, unikanie rozstania z rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,
B . zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej
formalności
związanych
z
przyjęciem
i
kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie kosztami związanymi z transportem pacjenta
d o domu, ponieważ t o szpital ponosi opłaty przewozu
chorego.
Zadanie 65.
Przygotowując pacjenta d o zabiegu operacyjnego przed odkażeniem
pola operacyjnego przymocowujemy elektrodę ujemną. Zasady, o
których należy pamiętać to:
A . n i e m a znaczenia w jakim miejscu n a ciele pacjenta
przymocowujemy elektrodę, skóra może być owłosiona,
B . elektrodę przymocowujemy n a dobrze ukrwionym miejscu,
osią krótką w kierunku pola operacyjnego,
C . elektrodę przymocowujemy w pobliżu linii cięcia, w
okolicy dobrze unaczynionej tkanki mięśniowej, osią
długą w kierunku pola operacyjnego, bliżej pola
operacyjnego niż inne elektrody, skóra powinna być
czysta i sucha,
D . elektrodę przymocowujemy w pobliżu linii cięcia, w
okolicy dobrze unaczynionej tkanki mięśniowej, osią
długą w kierunku pola operacyjnego, dalej o d pola
operacyjnego niż inne elektrody, skóra powinna być
czysta i sucha.
Zadanie 66.
W urologii elektroresekcje endoskopowe monopolarne (TURP, TURT)
robimy w:
A . NaCl 0,9%,
B . płynie irygacyjnym,
C . glicynie 1,5%,
D . odpowiedź B i C jest prawidłowa.
Zadanie 67.
Okres pobytu pacjenta p o zabiegu wykonanym w ramach "chirurgii
jednego dnia" zależy od:
A . oceny stanu przez lekarza chirurga i anestezjologa
(pacjent spełnia kryteria umożliwiające wypisanie g o d o
domu),
B . rodzaju i rozległości zabiegu,
C . rodzaju znieczulenia,
D . odległości szpitala od miejsca zamieszkania.
Zadanie 68.
Postępowaniem z wyboru u pacjentów z przednim zwichnięciem
stawu ramiennego jest jak najszybsza repozycja:
A . zwichnięcia w znieczuleniu dożylnym ogólnym przy pełnym
zwiotczeniu mięśni,
B . zwichnięcia w znieczuleniu miejscowym,
C . zwichnięcia bez znieczulenia,
D . otwarta i zeszycie torebki stawowej.
Zadanie 69.
Usunięcie części końcowej jelita cienkiego,
wyrostkiem robaczkowym i wstępnicy to:
A . hemikolektomia lewostronna,
B . resekcja esicy,
C . hemikolektomia prawostronna,
D . resekcja przednia odbytnicy.
kątnicy
z
Zadanie 70.
Sprzęt ochronny stosowany d o ochrony personelu bloku
operacyjnego przed ekspozycją n a zakażenia wirusowe, bakteryjne
itp. zaliczany jest do:
A . sprzętu ochrony osobistej,
B . wyrobów medycznych,
C . wyrobów sanitarnych,
D . wyrobów jałowych.
Zadanie 71.
Wiele jest czynników rozwoju raka szyjki macicy. Najczęściej
jednak (aż 99,9% przypadków) wywołanych jest przez przewlekłe
zakażenie wirusem:
A . HPV,
B . HIV,
C . HCV,
D . HBS.
Zadanie 72.
Wskazaniem d o zabiegu operacyjnego szyjnego odcinka kręgosłupa
wykonywanego z dostępu tylnego jest:
A . niestabilność szczytowo - podpotyliczna,
B . dyskopatia C3 - C4,
C . skręcenie stawów międzykręgowych C3 - C4,
D . złamanie stabilne C3 - C4.
Zadanie 73.
Nakłucie lędźwiowe przeciwwskazane jest w przypadku:
A . gorączki,
B . dyskopatii lędźwiowej,
C . guza tylnej jamy czaszki,
D . guza przysadki mózgowej.
Zadanie 74.
Operacje usunięcia skrzepliny ze światła naczynia to:
A . endarterektomia,
B . trombektomia,
C . embolektomia,
D . tromboliza klasyczna.
Zadanie 75.
W przypadku operacji pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass),
w
celu
przygotowania
miejsca
zespolenia
aorta-żyła
odpiszczelowa, należy użyć:
A . kleszcze typu Bulldog,
B . aortotom,
C . kleszcze Satinsky'ego,
D . nożyczki Pottsa.
Zadanie 76.
Optymalnym i pierwszym z wyboru leczeniem pacjentów
krytycznym niedokrwieniem kończyny jest:
A . rewaskularyzacja wewnątrznaczyniowa,
B . chirurgiczne wszczepienie pomostu naczyniowego,
C . plastyka zastawek żylnych,
D . reżim łóżkowy.
z
Zadanie 77.
Kolejność planowanych zabiegów operacyjnych m a istotne
znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa operowanemu choremu.
Która z wymienionych niżej operacji powinna być wykonana w
danym dniu jako ostatnia?
A . przepuklina pachwinowa,
B . żylaki kończyn dolnych,
C . częściowa resekcja żołądka,
D . amputacja piersi.
Zadanie 78.
Otwarcie pęcherza moczowego najczęściej wykonuje się przy:
A . wyłuszczeniu gruczolaka stercza,
B . zaniku mięśni,
C . zwichnięciu stawu biodrowego,
D . niedrożności jelita cienkiego.
Zadanie 79.
Z jakiego materiału wykonane s ą klipsy używane d o klipsowania
tętniaków mózgu?
A . z tytanu,
B . ze srebra,
C . z materiału wchłanianego,
D . ze stali.
Zadanie 80.
W zabiegach urologicznych d o szycia
zastosować nici chirurgiczne:
A . o długim okresie wchłaniania,
B . o krótkim okresie wchłaniania,
C . niewchłanialne,
D . skórne.
moczowodów
należy
Zadanie 81.
W tracheostomii wykonuje się cięcie w linii pośrodkowej w
kierunku wcięcia szyjnego na szerokość 2 palców poniżej:
A . dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej,
B . chrząstki tarczowatej,
C . chrząstki nalewkowatej,
D . chrząstki trzeszczkowatej.
Zadanie 82.
W sytuacji nagłej i konieczności natychmiastowego operowania
pacjenta można zrezygnować z:
A . założenia cewnika do pęcherza moczowego,
B . kontroli stanu czystości pacjenta, kąpieli,
C . prawidłowego ułożenia pacjenta na stole operacyjnym,
D . sprawdzenia czy pacjent m a ruchomą protezę zębową,
soczewki.
Zadanie 83.
Planując obsadę pielęgniarską nowo uruchamianego bloku
operacyjnego należy uwzględnić:
A . ilość czynnych sal operacyjnych, ilość dni pracy,
system pracy, frekwencje, urlopy, dodatkowe obowiązki
związane z prowadzeniem szkoleń,
B . ilość sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy,
C . rodzaj
i
ilość
wykonywanych
zabiegów,
rodzaj
specjalności chirurgicznych,
D . system pracy zmianowej.
Zadanie 84.
D o zabiegów kardiochirurgicznych wykonywanych w krążeniu
pozaustrojowym konieczne jest zastosowanie:
A . sztucznej lewej komory,
B . aparatu płuco - serce,
C . balonu kontrapulsacyjnego,
D . hemofiltru.
Zadanie 85.
Embolizacja to:
A . małoinwazyjna metoda leczenia
naczyniaki, tętniaki,
B . udrożnienie naczyń tętniczych,
C . usunięcie zakrzepu,
D . usunięcie zatoru.
wad
naczyniowych:
Zadanie 86.
Operacja według Andersa i Hynesa dotyczy plastyki:
A . moczowodu i miedniczki nerkowej,
B . przedsionka jamy ustnej,
C . napletka,
D . małżowiny usznej.
Zadanie
ASD to:
A.
B.
C.
D.
87.
ubytek przegrody międzykomorowej,
ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
niedomykalność zastawki mitralnej,
niedomykalność zastawki trójdzielnej.
Zadanie 88.
Obliteracja to:
A . niskociśnieniowa metoda leczenia chorób tętnic,
B . zamknięcie przepływu krwi żylnej za pomocą sklerozantu,
C . odcinkowe odcięcie żyły odpiszczelowej,
D . usunięcie całej żyły odpiszczelowej.
Zadanie 89.
Zasada trzykrotnego liczenia narzędzi i materiału operacyjnego
w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:
A . zabezpieczenie
pacjenta
przed
ewentualnym
pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego
w jego ciele, uchronienie g o przed wystąpieniem
powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,
B . kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
C . uchronienie
personelu
przed
odpowiedzialnością
materialną za powierzone mienie,
D . uchronienie personelu przed pomyłką.
Zadanie 90.
Zakrzepowo-zatorowe zapalenie naczyń t o choroba Buergera.
Występuje dość rzadko i dotyczy głównie młodych mężczyzn. Jej
przyczyna nie jest dokładnie wyjaśniona, ale jej postęp i
dalszy rozwój może być zahamowany poprzez:
A . zaprzestanie palenia tytoniu,
B . ograniczenie spożywania alkoholu,
C . dietę niskotłuszczową,
D . antybiotykoterapię.
Zadanie 91.
Wypadanie odbytnicy leczone jest operacyjnie. Jego celem jest
naprawa nieprawidłowości anatomicznych
i przywrócenie
prawidłowych struktur dna miednicy. Jedną z metod leczenia jest
umocowanie odbytnicy d o przedniej okostnej powierzchni kości
krzyżowej z a pomocą pojedynczych szwów lub zastosowania
niewchłanialnej siatki. Operacja tą metodą nazywa się:
A . rektopeksja,
B . przednia resekcja odbytnicy,
C . operacja Longo,
D . operacja Milligan - Morgan.
Zadanie 92.
Kwalifikacji d o wszczepienia stentu w miejsce zwężenia światła
tętnicy dokonuje się na podstawie:
A . tomografii komputerowej,
B . USG układu naczyniowego,
C . diagnostycznej arteriografii,
D . flebografii.
Zadanie 93.
Do podstawowych wskazań kompresjoterapii NIE należy:
A . leczenie podmiotowych objawów przewlekłej niewydolności
żylnej,
B . profilaktyka codzienna i w czasie ciąży,
C . alternatywa dla obliteracji i zabiegu operacyjnego,
D . świeża zakrzepica żył głębokich i niedokrwienie kończyn
dolnych.
Zadanie 94.
Adenotom Beckmanna oraz adenotom L a Force'a, t o narzędzia
znajdujące się w zestawie do zabiegu?
A . tracheotomii,
B . rynotomii bocznej,
C . usunięcia migdałka gardłowego,
D . ossiculoplastica.
Zadanie 95.
U kobiety z zaawansowanym rakiem piersi wykonano radykalną
operację polegająca n a usunięciu gruczołu piersiowego wraz z
powięzią mięśnia piersiowego większego i pachowymi węzłami
chłonnymi w jednym bloku tkankowym. Taki zakres operacji
określa się mianem operacji:
A . Maddena,
B . Pateya,
C . Halsteada,
D . BCT.
Zadanie 96.
Nowotwory przerzutowe do jajnika pochodzą głównie z:
A . przewodu pokarmowego, krtani i płuc,
B . przewodu pokarmowego, sutka, endometrium,
C . krtani, płuc, endometrium,
D . przewódu pokarmowego, krtani, sutka.
Zadanie 97.
Najpoważniejszym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej
jest:
A . owrzodzenie goleni,
B . odleżyna na pięcie,
C . martwica palucha,
D . stopa cukrzycowa.
Zadanie 98.
Urazowe pęknięcie śledziony objawiające się objawami "ostrego
brzucha" jest wskazaniem do:
A . leczenia zachowawczego,
B . leczenia operacyjnego-szycia śledziony,
C . leczenia operacyjnego z użyciem kleju tkankowego,
D . splenektomii.
Zadanie 99.
W przypadku śródoperacyjnego uszkodzenia rękawiczki należy:
A . zdezynfekować miejsce uszkodzenia środkiem alkoholowym
przez 2 minuty,
B . założyć kolejną rękawiczkę na uszkodzoną,
C . założyć nową jałową rękawiczkę,
D . prawidłowa odp. A i C.
Zadanie 100.
Naprawa przepukliny pachwinowej metodą beznapięciową t o
operacja:
A . sposobem Giralda,
B . sposobem Bassiniego,
C . sposobem Halsteada,
D . sposobem Lichtensteina.
Zadanie 101.
Podstawą utrzymania idealnej czystości w salach operacyjnych
jest:
A . stosowanie lamp bakteriobójczych,
B . stosowanie wentylacji nawiewnej,
C . stosowanie wentylacji wywiewnej,
D . dokładne mycie i dezynfekcja sal operacyjnych.
Zadanie 102.
D o specjalistycznego instrumentarium w chirurgii naczyniowej
NIE należą:
A . klemy Satinsky'ego,
B . klemy DeBakeya,
C . nożyczki Potts - Smith,
D . igła Veressa.
Zadanie 103.
Przednia resekcja odbytnicy, to usunięcie:
A . dolnego odcinka zstępnicy, esicy i odbytnicy,
B . lewej połowy poprzecznicy, lewego zagięcia okrężnicy,
zstępnicy i części esicy,
C . zstępnicy poniżej lewego zagięcia i esicy d o granicy
odbytu,
D . jelita cienkiego, wstępnicy
i prawym zagięciem
okrężnicy.
Zadanie 104.
Stan podczas, którego dochodzi d o przedostania się krwi z
tętnicy d o układu żylnego z pominięciem łożyska naczyń
włosowatych nazywa się:
A . malformacją naczyniową,
B . przetoką tętniczo-żylną,
C . tętniakiem,
D . zatorowością.
Zadanie 105.
Do sterylizacji narzędzi chirurgicznych NIE można stosować:
A . sterylizacji suchym, gorącym powietrzem,
B . sterylizacji plazmowej,
C . sterylizacji parowej,
D . sterylizacji ciekłym kwasem nadoctowym.
Zadanie 106.
Do operacji wymiany zastawki mitralnej NIEPOTRZEBNE są:
A . turniquety,
B . klemy naczyniowe,
C . miarki,
D . szanty kardiochirurgiczne.
Zadanie 107.
Zasadniczą drogą dostępu operacyjnego do nerki jest:
A . dostęp Kochera,
B . dostęp pozaotrzewnowy tylno-boczny,
C . dostęp McBurneya,
D . dostęp Pfannenstiela.
Zadanie 108.
W przypadku kamieni umiejscowionych w miedniczce nerkowej
wykonuje się endoskopowe usunięcie kamieni moczowych z nerki
drogą przezskórnego nakłucia układu kielichowo-miedniczkowego
(nefrolitotomia). W kolejnym etapie zabiegu d o nacięcia powięzi
należy przygotować:
A . uretrotom,
B . lumbotom,
C . pętlę z nożem,
D . nożyczki typu Mayo.
Zadanie 109.
Do zabiegów w "chirurgii jednego dnia" kwalifikuje się dzieci:
A . u których zabieg nie trwa dłużej niż 15-20 minut,
B . którego rodzice posiadają samochód i mieszkają w
pobliżu miejsca wykonania zabiegu,
C . bez infekcji dróg oddechowych,
D . ogólnie zdrowe, wcześniej zbadane przez lekarza
anestezjologa, zabieg będzie wykonany n a powłokach
ciała, z minimalnym ryzykiem krwawienia, a występujący
po zabiegu ból uda się opanować lekami doustnymi.
Zadanie 110.
Walidacja to:
A . jeden z etapów dezynfekcji,
B . powtarzalny, udokumentowany proces dający gwarancję
odpowiedniej jakości wykonywanej czynności,
C . jeden z etapów sterylizacji,
D . jeden z etapów czynności aseptycznych.
Zadanie 111.
Zabieg operacyjny polegający n a usunięciu kamieni z przewodu
żółciowego wspólnego to:
A . cholecystektomia,
B . cholangiografia,
C . choledochotomia,
D . choledochoskopia.
Zadanie 112.
N a d przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach służby zdrowia
czuwa:
A . prokurator,
B . pełnomocnik Rzecznika Praw Pacjenta,
C . Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D . lekarz rodzinny.
Zadanie 113.
Wstrząśnienie mózgu to:
A . otwarty uraz mózgu,
B . zamknięty uraz mózgu,
C . rozerwanie mózgu,
D . stłuczenie mózgu.
Zadanie 114.
Roztwór kardioplegiczny podawany pacjentom podczas operacji
kardiochirurgicznych ma temperaturę:
A . 3-5 stopni C,
B . 8-10 stopni C,
C . 28-32 stopni C,
D . żadna z powyższych odpowiedzi.
Zadanie 115.
Do elementów dekontaminacji NIE należy:
A . mycie sprzętu, instrumentów,
B . dezynfekcja sprzętu, instrumentów,
C . kontrola stanu ilościowego narzędzi p o zabiegu
operacyjnym,
D . sterylizacja umytych i zdezynfekowanych instrumentów.
Zadanie 116.
W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się:
A . wyłącznie pacjentów dorosłych,
B . dzieci
i dorosłych
- wiek pacjenta nie jest
przeciwwskazaniem do zabiegu w systemie dziennym,
C . pacjentów w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie
obciążonych innymi, poważnymi schorzeniami, mających
możliwość szybkiego transportu d o domu oraz zapewnioną
opiekę w domu,
D . pacjentów długo oczekujących na zabieg.
Zadanie 117.
Operacja wnętrostwa polega na:
A . nakłuciu jamy otrzewnej,
B . nakłuciu torbieli sutka,
C . sprowadzeniu jądra do moszny i umocowaniu go,
D . nacięciu ropnia.
Zadanie 118.
Często współistniejącą przyczyną złego stanu chorego z mnogim
złamaniem żeber jest:
A . stłuczenie płuca,
B . złamanie mostka,
C . powiększający się pęcherz rozedmowy,
D . ściśnięcie klatki piersiowej.
Zadanie 119.
Przed planowanym zabiegiem operacyjnym pacjent m a prawo d o
uzyskania informacji o:
A . wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i
leczniczych,
C . swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 120.
Klamra Molskiego i klamra "C" to:
A . urządzenia służące do dystrakcji odłamów kostnych,
B . implanty używane w zespoleniach panewki stawu
biodrowego,
C . urządzenia służące d o tymczasowego zaopatrywania
niestabilnych złamań miednicy,
D . urządzenia d o zachowawczego leczenia złamań miednicy
przy pomocy wyciągów szkieletowych.
Zadanie 121.
Silny ból przy kaszlu, głębokim wdechu i ruchach kończyn
górnych to objaw:
A . odmy śródpiersiowej,
B . niedodmy,
C . złamania żeber,
D . złamania łopatki.
Zadanie 122.
Antyseptyka to:
A . postępowanie polegające n a posługiwaniu się sprzętem
jałowym,
B . postępowanie polegające n a wykonaniu czynności w
warunkach sterylnych,
C . postępowanie mające n a celu zapobieganie zakażeniom
poprzez eliminowanie drobnoustrojów w żywych tkankach,
D . czynność aseptyczna.
Zadanie 123.
Krwiak jednostronny podtwardówkowy ostry jest wskazaniem do:
A . trepanopunkcji,
B . reżimu łóżkowego i leczenia zachowawczego,
C . szerokiego, płatowego otwarcia czaszki,
D . obustronnego szerokiego otwarcia czaszki.
Zadanie 124.
Rozszerzadła Hegara są to instrumenty służące do:
A . rozszerzania szyjki macicy,
B . udrożnienia jajowodów,
C . udrożnienia moczowodów,
D . dywulsji zwieraczy odbytu.
Zadanie 125.
Z a wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:
A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,
C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,
D . na polecenie współpracownika.
Zadanie 126.
W ramach "chirurgii jednego dnia" NIE przeprowadza się
zabiegów:
A . trwających dłużej niż 1 godzinę u dzieci i 4 godziny u
dorosłych, oraz zabiegów obarczonych ryzykiem dużego
krwawienia i silnego bólu pooperacyjnego,
B . laparoskopowych i endoskopowych,
C . u niemowląt przed ukończeniem 6 miesiąca życia,
D . z zakresu onkologii dziecięcej.
Zadanie 127.
Odpowiedzialność
zawodowa
pielęgniarek/położnych
za
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz z a
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:
A . działalności leczniczej,
B . samorządzie pielęgniarek i położnych,
C . zawodach pielęgniarki i położnej,
D . powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Zadanie 128.
Do embolektomii
A . cewnika
B . cewnika
C . cewnika
D . cewnika
(usunięcia zatorów) używa się:
Fogarty'ego,
Purkiniego,
Dupuytren'sa,
Couvelaire'a.
Zadanie 129.
P o operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego, pęcherzyk
przygotowano d o badania histopatologicznego. Aby prawidłowo g o
utrwalić należy preparat umieścić w:
A . pojemniku o podwójnej objętości, zalać 40% formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,
B . dużo większym pojemniku i zalać 40% formaliną tak aby
zachować proporcje 1:10, czyli 1-na część preparatu i
10 części formaliny,
C . pojemniku o podwójnej objętości, zalać 10% formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,
D . dużo większym pojemniku i zalać 10% formaliną tak aby
zachować proporcje 1:10, czyli 1-na część preparatu i
10 części formaliny.
Zadanie 130.
Typowym dostępem chirurgicznym stosowanym w kardiochirurgii
jest:
A . sternotomia z podłużnym przecięciem mostka,
B . lewostronna torakotomia tylno-boczna,
C . prawostronna torakotomia tylno-boczna,
D . sternotomia poprzeczna.
Zadanie 131.
Bezpieczny okres przechowywania sterylnych pakietów z
instrumentami zależy o d rodzaju opakowania. Nawet 5 lat można
przechowywać sprzęt zapakowany w:
A . kontener sterylizacyjny przechowywany w szafie,
B . podwójną warstwę papieru krepowego,
C . dwie torebki foliowo-papierowe,
D . dwie torebki foliowo-papierowe umieszczone dodatkowo w
torebce osłonowej przechowywany w szafie.
Zadanie 132.
W celu uwidocznienia naczyń mózgowych
najlepszym badaniem jest:
A . tomografia komputerowa,
B . rezonans magnetyczny,
C . angiografia,
D . zdjęcie radiologiczne.
lub
rdzeniowych
Zadanie 133.
Wskazaniem do klinowego wycięcia jajnika jest:
A . rak jajnika,
B . grzybicze zapalenie jajnika,
C . jajnik policystyczny,
D . skręt jajnika.
Zadanie 134.
W przypadku konieczności założenia czujnika d o pomiaru
ciśnienia wewnątrzczaszkowego śródmiąższowego lub komorowego
wykonuje się:
A . jeden otwór trepanacyjny,
B . kraniotomię,
C . dwa lub trzy otwory trepanacyjne,
D . kraniektomię.
Zadanie 135.
Operacje n a gruczole krokowym wykonać można z wielu dostępów.
Który z poniżej wymienionych jest dostępem przezcewkowym:
A . Hryntschaka - Harrisa,
B . Millina,
C . TUR,
D . IPOM.
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 101516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Objawy jak: triada Charcota, parestezje, ataksja, labilność
uczuć,
osłabienie
siły
mięśniowej,
spastyczność,
charakterystyczne są dla:
A . choroby Parkinsona,
B . choroby Alzheimera,
C . stwardnienia rozsianego,
D . urazów kręgosłupa szyjnego.
Zadanie 2.
U pacjenta p o udarze, u którego wystąpiła perseweracja,
pielęgniarka powinna:
A . delikatnie przerwać wypowiedź, podsuwając wcześniej
inne słowo, zdanie lub ruch zanim zacznie się
powtarzanie,
B . nie przerywać wypowiedzi i czynności wykonywanych przez
pacjenta,
C . zachęcać do wykonywania wyuczonych czynności,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 3.
Terapia zajęciowa to:
A . leczenie farmakologiczne połączone z e zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,
B . leczenie i usprawnianie z a pomocą określonych
czynności, zajęć lub pracy,
C . metoda komunikowania werbalnego i pozawerbalnego z
osobami w podeszłym wieku,
D . wszystkie odpowiedzi są błędne.
Zadanie 4.
Badaniem służącym d o rozpoznania osteoporozy, gdy nie m a
jeszcze patologicznych złamań kości jest:
A . densytometria,
B . tomografia komputerowa,
C . rezonans magnetyczny,
D . poziom wapnia w surowicy.
Zadanie 5.
Dziecko lat 2 jest pod opieką poradni pediatrycznej z powodu
fenyloketonurii. M a opóźniony rozwój mowy, jest pod opieką
logopedy. Dlaczego u dziecka musi być przestrzegana dieta?
A . gdyż rozwój fizyczny dziecka będzie nieprawidłowy,
B . gdyż
nieprzestrzeganie
diety
doprowadzi
do
występujących wymiotów, zaburzeń żołądkowych,
C . gdyż będzie postępowała degradacja umysłowa,
D . gdyż inne pokarmy będą wywoływały skazy skórne u
dziecka.
Zadanie 6.
Dziecko 7-miesięczne oglądane w czasie wizyty patronażowej
przez pielęgniarkę. Dziecko z charakterystycznym płaskim
profilem twarzy, usta otwarte, małżowiny uszne małe, szyja
krótka. N a dłoniach bruzda poprzeczna. Powyższy wygląd dziecka
sugeruje:
A . mózgowe porażenie dziecięce,
B . zespół Prada,
C . zespół Downa,
D . nadczynność tarczycy.
Zadanie 7.
Pacjent leżący p o udarze, w celu przyjęcia pozycji siedzącej w
łóżku jako pomoc może wykorzystać:
A . lejce,
B . drabinki sznurkowe,
C . poręcze przyłóżkowe,
D . żadnego z powyższych.
Zadanie 8.
Ruchy "rzekomozamiarowe" to:
A . drżenie,
B . ruchy pląsawicze,
C . dystonia,
D . tiki.
Zadanie 9.
Mianem nerwicy określa się:
A . zaburzenia psychotyczne o przewlekłym przebiegu z
pojawieniem się omamów słuchowych,
B . zaburzenia niepsychotyczne o przewlekłym przebiegu oraz
różnorodnych,
czasami
intensywnych
objawach,
sprawiających choremu znaczne cierpienie i poczucie
dyskomfortu,
C . zaburzenia związane z brakiem zachowanego krytycyzmu,
D . psychozę z zachowanym poziomem postrzegania, myślenia,
przeżywania.
Zadanie 10.
Chora lat 5 7 o d 1 0 lat choruje n a reumatoidalne zapalenie
stawów /RZS/. Występują obrzęki, przykurcze wielostawowe i
podwichnięcia drobnych stawów. W celu zmniejszenia dolegliwości
bólowych i zapobiegania dalszym zniekształceniom stawów należy:
A . stosować ortezy stabilizujące,
B . stosować ćwiczenia redresyjne,
C . stosować duże obciążenie wysiłkiem fizycznym,
D . unieruchomić chorą w łóżku.
Zadanie 11.
Częstsze występowanie RZS tj. Reumatoidalnego Zapalenia Stawów
występuje u:
A . mężczyzn,
B . kobiet,
C . u obu płci występowanie RZS jest podobne,
D . nie
uzyskano
wiarygodnych
danych
klinicznych
oceniających częstość RZS w zależności od płci.
Zadanie 12.
Opatrunków półprzepuszczalnych poliuretanowych NIE zastosujesz
do:
A . czystych ran naskórkujących,
B . zabezpieczenia skóry narażonej n a uszkodzenia i
otarcia,
C . ran zakażonych,
D . zabezpieczenia innych rodzajów opatrunków.
Zadanie 13.
Jednym z wczesnych powikłań ogólnych w udarze mózgu, jest
dysfagia. Jako czynnik rokowniczo niekorzystny zwiększa ryzyko:
A . wystąpienia
zapalenia
płuc,
niedożywienia
i
odwodnienia,
B . infekcji dróg moczowych,
C . wystąpienia zakrzepicy żył głębokich,
D . wystąpienia napadów padaczkowych.
Zadanie 14.
W jakim odcinku rdzenia kręgowego musi dojść do uszkodzenia aby
doszło do zaburzeń utrzymywania i oddawania moczu?
A . Th10,
B . Th12,
C. S1,
D . S2-S4.
Zadanie 15.
Optymalnym modelem pracy z pacjentem p o udarze mózgu,
gwarantującym skuteczną rehabilitację jest model:
A . zazębiający się,
B . równoległy,
C . interdyscyplinarny,
D . transdyscyplinarny.
Zadanie 16.
Jednym z głównych upośledzeń motoryki w Atetotycznej postaci
mózgowego porażenia dziecięcego jest atetoza, która oznacza:
A . ruchy skoordynowane,
B . ruchy mimowolne,
C . odruchy wyuczone,
D . odruchy nawykowe.
Zadanie 17.
Przy nagłym powstaniu hipoglikemii, najczęściej obserwuje się:
A . płaczliwość, uczucie lęku,
B . drżenie mięśni, obfite poty,
C . ból głowy, zamazane widzenie,
D . zmęczenie, spowolnienie funkcji intelektualnych.
Zadanie 18.
Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki długoterminowej s ą
realizowane:
A . w warunkach stacjonarnych i domowych,
B . świadczenia gwarantowane s ą udzielane zgodnie z e
wskazaniami
aktualnej
wiedzy
medycznej,
z
wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych
innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej,
ludowej lub orientalnej,
C . tylko dla pacjentów poszpitalnych,
D . odpowiedź A i B prawidłowa.
Zadanie 19.
D o podstawowych umiejętności pielęgniarki pracującej w oddziale
psychiatrii dziecięcej należy:
A . łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem,
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
B . umiejętność
wyciągania
właściwych
wniosków
z
zaobserwowanych faktów,
C . ciepły, niewymuszony sposób bycia oraz gotowość d o
natychmiastowego reagowania,
D . wszystkie powyżej wymienione.
Zadanie 20.
Prawo d o ochrony zdrowia oraz d o równego dostępu d o świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych z e środków publicznych t o
podstawowe prawa zagwarantowane przez:
A . Ustawę o podmiotach leczniczych,
B . Ustawę o ubezpieczeniu społecznym,
C . Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej,
D . Ustawę o Zdrowiu Publicznym.
Zadanie 21.
Rekombinowany aktywator tkankowy plazminogenu/rt-PA w leczeniu
trombolitycznym udaru mózgu należy podać do:
A . 1 godziny od wystąpienia udaru,
B . 3 godzin od wystąpienia udaru,
C . 6 godzin od wystąpienia udaru,
D . 12 godzin od wystąpienia udaru.
Zadanie 22.
Jednym z priorytetów w ochronie zdrowia jest rozwój sektora
opieki długoterminowej, głównie poprzez:
A . ograniczenie liczby łóżek opieki krótkoterminowej,
B . restrukturyzację
części
niewykorzystanych
łóżek
psychiatrycznych, gruźlicy i chorób płuc,
C . tworzenie
zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych,
opiekuńczo-leczniczych oraz rozwój opieki zdrowotnej
nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 23.
W
ramach
nocnej
i
świątecznej
opieki
lekarskiej
i
pielęgniarskiej,
pacjent
może
skorzystać
ze
świadczeń
zdrowotnych, za wyjątkiem:
A . nagłego zachorowania,
B . nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie m a objawów
sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny
uszczerbek n a zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub
leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej
poprawy,
C . g d y zachodzi obawa, ż e oczekiwanie n a otwarcie
przychodni może wpłynąć niekorzystnie na stan zdrowia,
D . wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym
leczeniem.
Zadanie 24.
W immunopatogenezie stwardnienia rozsianego
odgrywa/ją:
A . czynniki środowiskowe,
B . czynniki genetyczne,
C . złożona reakcja autoimmunologiczna,
D . wszystkie powyższe.
istotną
Zadanie 25.
Osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych nazywamy:
A . porażeniem,
B . paraplegią,
C . tetraplegią,
D . niedowładem.
rolę
Zadanie 26.
Podstawą prawną odpowiedzialności karnej dla pielęgniarek i
lekarzy jest:
A . przysięga Hipokratesa,
B . kodeks karny,
C . normy zwyczajowe,
D . regulamin pracy szpitala.
Zadanie 27.
Przemijające napady niedokrwienne (ang. TIA)
neurologiczne które trwają do:
A . 6 godzin,
B . 12 godzin,
C . 24 godzin,
D . 48 godzin.
dają objawy
Zadanie 28.
Jakie objawy uboczne występują p o spożyciu alkoholu w trakcie
leczenia Disulfiramem?
A . spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie akcji
serca, bóle i zawroty głowy, zaburzenia oddychania,
B . podwyższenie ciśnienia krwi, zwolnienie akcji serca,
bóle i zawroty głowy, zaburzenia oddychania,
C . lęk, omamy, halucynacje, obniżenie ciśnienia krwi,
zawroty głowy, zaburzenia krążenia,
D . zaburzenia świadomości, spadek ciśnienia tętniczego
krwi,
przyspieszenie
akcji
serca,
zaburzenia
neurologiczne.
Zadanie 29.
W chorobie alkoholowej p o gwałtownym odstawieniu lub znacznym
ograniczeniu ilości wypijanego alkoholu może wystąpić u
chorego:
A . zespół abstynencyjny,
B . majaczenie alkoholowe (delirium),
C . zespół abstynencyjny i majaczenie alkoholowe,
D . spadek ciśnienia krwi i senność.
Zadanie 30.
Chory lat 5 0 agresywny, zagrażający życiu własnemu oraz zdrowiu
innych, z udokumentowaną chorobą psychiczną. Hospitalizowany
b e z wyrażenia zgody z użyciem przymusu. W oddziale dostał ataku
agresji, chorego unieruchomiono. P o zastosowanym leczeniu
nastąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia. Podczas agresji szału,
unieruchamiając chorego należy przytrzymać:
A . w stawach,
B . za kości długie,
C . za tułów,
D . za kości krótkie.
Zadanie 31.
Ocena poziomu deficytu samoopieki u pacjentów z e stwardnieniem
rozsianym może odbywać się za pomocą:
A . Indeksu Barthel,
B . Skali Bethesda,
C . Skali Apache,
D . Skali Forresta.
Zadanie 32.
Chora lat 6 1 jest p o niedokrwiennym udarze mózgu z powodu
zakrzepu tętnicy mózgowej. Została przyjęta d o zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego
z
niedowładem
połowiczym
prawostronnym i afazją czuciową w celu usprawniania. Objawy
wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:
A . prawej półkuli mózgu,
B . móżdżku,
C . lewej półkuli mózgu,
D . pniu mózgu.
Zadanie 33.
Pacjentka lat 4 0 zachorowała n a schizofrenię katatoniczną
cztery miesiące przed umieszczeniem w szpitalu. Przebywając w
oddziale chora spędza czas w bezruchu, mało mówi, odmawia
jedzenia, nie spełnia poleceń. Stawia czynny opór przy
podnoszeniu z łóżka lub przeprowadzaniu z miejsca n a miejsce.
Jaki rodzaj objawów występuje u chorej?
A . negatywizm bierny,
B . paratymia,
C . negatywizm czynny,
D . negatywizm bierny i czynny.
Zadanie 34.
D o specyficznych problemów psychologicznych związanych z
dysfunkcją narządu ruchu postępującą w wyniku chorób
przewlekłych należy:
A . silny lęk,
B . stany depresyjne,
C . ”zespół wyuczonej bezradności”,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 35.
Dotyk pielęgniarki często zalecany wobec przewlekle chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:
A . w panicznym lęku,
B. w
czasie
gdy
nie
ma
ostrych
objawów
psychopatologicznych,
C . z urojeniami,
D . z omamami słuchowymi.
Zadanie 36.
D o zadań pielęgniarki, mającej bezpośredni kontakt z rodzicami
noworodka z zespołem Downa, należy:
A . odizolowanie dziecka o d matki d o czasu postawienia
pełnej diagnozy,
B . pozostawienie lekarzowi rozmowę n a temat choroby
dziecka,
C . umożliwienie współudziału i włączenie rodziców w cały
proces porodu oraz zachęcenie ich d o wzajemnej
bliskości bezpośrednio po porodzie,
D . okazanie szczerej litości i współczucia.
Zadanie 37.
Celem Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
jest/są:
A . zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie
wczesnego wykrywania nowotworów,
C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności
zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych
regionach kraju,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 38.
U dzieci cukrzyca spowodowana jest:
A . niedoborem insuliny z powodu niewydolności komórek Beta
wysepek Langerhansa,
B . względnym niedoborem insuliny,
C . niewłaściwą dietą,
D . niedożywieniem.
Zadanie 39.
Zjawisko polegające n a niewydolności jednego narządu u osób w
podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji
kolejnych narządów to:
A . zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
B . efekt domina,
C . postępujące zniedołężnienie starcze,
D . zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.
Zadanie 40.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:
A . korzeniowe,
B . kauzalgiczne,
C . talamiczne,
D . fantomowe.
Zadanie 41.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:
A . opróżnianiem pęcherza p o wypełnieniu, niezależnie o d
woli chorego,
B . utratą zdolności hamowania oddawania moczu mimo
zachowanej świadomości i zachowanego czucia parcia n a
mocz,
C . wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D . zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.
Zadanie 42.
Poszpitalne postępowanie rehabilitacyjne u pacjenta
schizofrenią powinno być prowadzone w:
A . oddziale szpitalnym,
B . ośrodku dziennego pobytu,
C . sanatorium,
D . przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
ze
Zadanie 43.
Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:
A . premier i minister zdrowia,
B . prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
C . Sejm RP,
D . prezydent RP.
Zadanie 44.
Postępowanie rehabilitacyjne i usprawnienie pacjenta
zaburzeniami oddawania moczu powinno polegać na:
A . stosowaniu ćwiczeń Kegla i elektrostymulacji,
B . zastosowaniu metod behawioralnych,
C . stosowaniu Zabiegu Credego,
D . wszystkie powyższe.
z
Zadanie 45.
W zależności o d umiejscowienia zmian wyróżnia się trzy
podstawowe postacie stwardnienia rozsianego: rdzeniową,
móżdżkowo-pniową, mózgową. W której z postaci d o objawów
zaliczymy wystepowanie adiadochokinezy (spowolnienie ruchów
naprzemiennych):
A . w postaci rdzeniowej,
B . w postaci móżdżkowo-pniowej,
C . w postaci mózgowej,
D . wszystkie odpowiedzi sa błędne.
Zadanie 46.
D l a osób potrzebujących, z e względu n a stan zdrowia, pomocy
medycznej czasowej (na czas rekonwalescencji, rehabilitacji),
t j . opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, ale niewymagających
hospitalizacji proponowana jest opieka:
A . w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
B . w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
C . w domu chorego,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 47.
W planowaniu opieki nad osobą chorą psychicznie z rozpoznaną
schizofrenią, objętą opieką długoterminową głównym elementem
postępowania są działania rehabilitacyjne, które obejmują:
A . rozwijanie zainteresowań i umiejętności dbania o własny
wgląd,
B . przywracanie
lub
kształtowanie
wytrwałości,
poszukiwanie lub utrzymanie możliwości wykonywania
użytecznego zajęcia,
C . poprawa relacji społecznych,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 48.
Zespół Downa to zaburzenie chromosomowe wywołane:
A . trisomią, czyli obecnością nadliczbowego chromosomu z
pary 21,
B . delecją, czyli utratą części chromosomu,
C . translokacją, czyli przemieszczeniem części lub całego
chromosomu do innego chromosomu,
D . niewłaściwym podziałem chromosomów płciowych.
Zadanie 49.
Iloraz inteligencji wg. Skali
umysłowym głębokim wynosi:
A . iloraz inteligencji 69-50,
B . iloraz inteligencji 49-30,
C . iloraz inteligencji >20,
D . iloraz inteligencji <20.
Weschlera
w
upośledzeniu
Zadanie 50.
Zjawiskiem insulinooporności występującym w cukrzycy określamy:
A . zmniejszone wydzielanie insuliny przez komórki beta
wysp trzustkowych,
B . zmniejszoną wrażliwość tkanek na insulinę,
C . mutacje genu insuliny GCK,
D . mutacje czynnika promotora insuliny IPF-1 prowadzącą do
agenezji trzustki.
Zadanie 51.
Pacjenta,
lat
70,
przebywającego
w
zakładzie
opiekuńczo-leczniczym, przeniesiono d o oddziału neurologicznego
z powodu wystąpienia zaburzeń równowagi, niezborności ruchów,
skandowanej mowy. Objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu:
A . lewej półkuli mózgu,
B . pnia mózgu,
C . móżdżku,
D . rdzenia kręgowego.
Zadanie 52.
Do układowych chorób tkanki łącznej zaliczamy:
A . reumatoidalne zapalenie stawów,
B . choroba zwyrodnieniowa stawów,
C . toczeń układowy trzewny,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
Zadanie 53.
W farmakoterapii geriatrycznej „kaskada lekowa” t o termin
określający:
A . zjawisko wielolekowości,
B . niepożądane działania leków,
C . zjawisko samoleczenia,
D . leczenie dolegliwości wynikających z niepożądanych
działań przyjmowanych leków poprzez włączenie kolejnego
leku.
Zadanie 54.
Opracowany przez Nancy Roper, Winfried Logan i Alison Tierney
model pielęgnowania mający zastosowanie w trakcie sprawowania
opieki nad osobami starszymi to:
A . model otwartych systemów,
B . model humanistycznej troskliwości,
C . model aktywności życiowych,
D . model adaptacyjny,
Zadanie 55.
Przyjęta
postawa
przez
członków
zespołu
społeczności
terapeutycznej dotyczącej akceptacji i zrozumienia pacjenta
oraz tolerancji dla jego zaburzonych zachowań dotyczy zasady:
A . demokratyzmu,
B . permisywności,
C . konsensusu,
D . realizmu.
Zadanie 56.
W celu obniżenia spastyczności mięśni można stosować:
A . ćwiczenia rozluźniające i tonolizę,
B . elektrostymulację,
C . laser biostymulujący,
D . ćwiczenia z dużym oporem.
Zadanie 57.
Skierowanie do zakładu opiekuńczego wydaje:
A . lekarz z POZ, pielęgniarka,
B . lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
C . pielęgniarka środowiskowa,
D . pracownik medyczny.
Zadanie 58.
Płynne mówienie, z prawidłowym rytmem, ale z rozwlekłością
wypowiedzi, w której pojawiają się "puste" wyrazy i
zniekształcenia, charakterystyczne są dla:
A . dyzartrii,
B . afazji Broca,
C . afazji Wernickego,
D . afazji przewodzeniowej.
Zadanie 59.
U pacjenta z cukrzycą leczonego lekami hipoglikemizującymi
doustnymi, zwracamy szczególną uwagę na:
A . ilość wypijanych płynów,
B . dodatkowe leki np. NLPZ, sulfonamidy,
C . wiek chorego,
D . osteoporozę i poziom wapnia.
Zadanie 60.
Marasmus to nazwa:
A . reakcji osoby na bodziec,
B . typu niedożywienia,
C . postawy osób w wieku podeszłym wobec własnej starości,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 61.
Podczas toalety wieczornej u pacjenta, u którego założono
opatrunek gipsowy n a lewą kończynę dolną, zaobserwowałaś
zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie, pęcherz wypełniony
płynem
surowiczym
w
okolicy
kości
krzyżowej,
co
zakwalifikowałaś jako:
A . odparzenie,
B . odleżynę I stopnia,
C . odleżynę II stopnia,
D . odleżynę III stopnia.
Zadanie 62.
Pacjent lat 3 0 trafił d o izby przyjęć szpitala z powodu bardzo
silnego, nagłego bólu głowy, jakiego dotąd nigdy nie miał oraz
wymiotów. Ból i wymioty utrzymują się o d kilku godzin. Przy
wystąpieniu nagłego, bardzo silnego bólu głowy z wymiotami
należy myśleć o:
A . krwotoku podpajęczynówkowym,
B . zapaleniu zatok obocznych nosa,
C . zatruciu pokarmowym,
D . chorobach krwi.
Zadanie 63.
Do „wielkich problemów geriatrycznych” zaliczamy:
A . zaburzenia równowagi i upadki,
B . choroby układu krążenia,
C . choroby metaboliczne,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 64.
Jaka jednostka w systemie pomocy społecznej, realizuje zadania
z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności d o celów
pozarentowych?
A . Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Powiatowy
zespół
ds.
orzekania
o
stopniu
niepełnosprawności,
C . Gminny
zespół
ds.
orzekania
o
stopniu
niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
D . Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy
Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.
Zadanie 65.
Wskaż dominujące formy leczenia pacjentów w oddziałach
psychiatrycznych:
A . terapia zajęciowa wspomagana farmakoterapią,
B . farmakoterapia wspomagana psychoterapią indywidualną i
grupową,
C . terapia zajęciowa,
D . psychoterapia indywidualna i grupowa oraz terapia
zajęciowa wspomagana farmakoterapią, różne formy
terapii wspomagane farmakoterapią.
Zadanie 66.
W leczeniu pacjentów z nerwicą lękową istotnym zadaniem
psychoterapii jest:
A . obniżenie pewności siebie w działaniach,
B . obniżenie nadmiernie wysokiego poziomu niepokoju i
lęku,
C . wzmocnienie napędu psychoruchowego,
D . obniżenie napędu psychoruchowego.
Zadanie 67.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:
A . żywienia w systemie jednego worka,
B . żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C . preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D . preparatów w jednym worku do gastrostomii.
Zadanie 68.
Depresja dziecięca może wystąpić:
A . najwcześniej w okresie pokwitania,
B . u młodszych dzieci szkolnych,
C . po 16 roku życia,
D . przed 3 rokiem życia.
Zadanie 69.
Jakich wskazówek powinna udzielić pielęgniarka rodzicom w
zakresie pielęgnacji skóry dziecka z zespołem Downa?
A . skóra dziecka powinna być zmiękczana i masowana,
B . zwrócić należy uwagę n a właściwą pozycję ciała dziecka,
chroniącą przed odleżynami,
C . skóra dziecka powinna być smarowana maściami
antybakteryjnymi,
D . skóra dziecka powinna być wysuszana przez stosowanie
odpowiednich kosmetyków.
Zadanie 70.
Czynnikami ryzyka rozwoju depresji wieku podeszłego jest/są:
A . normalny proces starzenia,
B . czynniki psychospołeczne,
C . stany
patologiczne:
otępienia,
zaburzenia
neurodegeneracyjne, choroby układu krążenia, zaburzenia
endokrynologiczne, nowotwory,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 71.
Hiperalimentacja polega na:
A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w
ciągu dnia,
B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,
C . stałym wlewie płynów przez pompę infuzyjną przez całą
dobę,
D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.
Zadanie 72.
Mechanizm obronny projekcji polega na:
A . nieświadomym rzutowaniu swoich wad i niepowodzeń n a
innych ludzi,
B . nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu celów, których nie można osiągnąć, przez
cele osiągalne,
D . wyrażaniu swoich nieakceptowanych przez otoczenie
popędów w formie akceptowanej.
Zadanie 73.
Które z podanych uwarunkowań predysponujących do przyjmowania
narkotyków i uzależnienia są uwarunkowaniami psychologicznymi?
A . zaburzone związki, układy rodzinne i społeczne, kryzysy
wieku młodzieńczego, manifestacja niezależności, chęć
bycia akceptowanym przez grupę, przeciwdziałanie złemu
samopoczuciu,
B . właściwości osobnicze, które wyrażają się szybkością
wytwarzania tolerancji,
C . nacisk grupy, działania represyjne rodziców i szkoły,
etykietowanie społeczne,
D . kwestia pozyskiwania niektórych środków odurzających.
Zadanie 74.
D o często obserwowanych ogniskowych objawów psychicznych NIE
należy:
A . dysleksja,
B . anisocoria,
C . dysgrafia,
D . akalkulia.
Zadanie 75.
Haloperidol to lek zaliczający się do grupy:
A . anksjolityków,
B . leków przeciwdepresyjnych,
C . leków przeciwparkinsonowskich,
D . neuroleptyków.
Zadanie
Dzieci z
A.
B.
C.
D.
76.
upośledzeniem lekkim mogą uczęszczać do szkoły:
zamkniętej z internatem,
integracyjnej,
naukę mają w domu,
nie uczą się wcale.
Zadanie 77.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi:
A . niepieniężne, rzeczowe, opiekuńcze,
B . opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne,
C . wspomagające, edukacyjne, rekreacyjne,
D . edukacyjne, pieniężne, socjalne.
Zadanie 78.
Mężczyzna lat 4 7 w wyniku wypadku komunikacyjnego 5 miesięcy
temu doznał urazu kręgosłupa piersiowego n a wyskości Th7 z
uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Obecnie przebywa w oddziale
rehabilitacyjnym i m a założony cewnik n a stałe d o pęcherza
moczowego. Dla chorego wskazane są aparaty:
A . odciążające,
B . stabilizujące,
C . korekcyjne,
D . redresyjne.
Zadanie 79.
W chorobie Parkinsona objawem „poduszki” określa się:
A . sztywność mięśniową o charakterze plastycznego napięcia
mięśniowego, opór podczas badania jest jednakowy n a
początku i pod koniec ruchu,
B . sztywność, w której podczas zginania opór ustępuje w
sposób skokowy,
C . spowolnienie ruchowe, w którym pojawią się trudności z
rozpoczęciem ruchu,
D . wszystkie odpowiedzi są błędne.
Zadanie 80.
Podczas dyżuru pielęgniarka zaobserwowała już o d dłuższego
czasu u pacjentki zmienność nastroju, płaczliwość, wycofanie
się, małą aktywność przy samopielęgnacji, nasilające się skargi
n a pobolewania, trudności w zasypianiu. Opisane objawy wskazują
na symptomy:
A . majaczenia,
B . depresji,
C . splątania,
D . zamroczenia.
Zadanie 81.
Która z niżej wymienionych dyscyplin sportowych polecana jest
osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym?
A . badminton,
B . rzuty piłką,
C . jazda konna,
D . rzuty oszczepem do celu.
Zadanie 82.
Psychoza Korsakowa powstaje w następstwie:
A . narkomanii,
B . alkoholizmu,
C . AIDS,
D . nikotynizmu.
Zadanie 83.
Typowym objawem wczesnego stadium choroby Alzheimera są zmiany
osobowości, do charakterystycznych należą:
A . brak zainteresowań, wycofanie, drażliwość, utrudnione
kontakty interpersonalne, chłód emocjonalny,
B . nadmierne pobudzenie, neurotyczność, hyperaktywność,
wzrost ciekawości życia,
C . wrogość, samokrytycyzm, wrażliwość n a estetykę własną i
otoczenia,
D . wzrost emocji pozytywnych, empatia.
Zadanie 84.
"Użytkownik problemowy" to osoba:
A . u której zdiagnozowano uzależnienie
psychoaktywnych,
B . u której zdiagnozowano depresję,
C . która jest nałogowym palaczem,
D . która jest izolowana społecznie.
od
substancji
Zadanie 85.
W którym z okresów życia dziecka utrata słuchu
niekorzystnie na rozwój mowy?
A . nie ma znaczenia, kiedy dziecko utraciło słuch,
B . przed 2 rokiem życia,
C . po 2 roku życia,
D . istotne jest czy dziecko ma aparat.
rokuje
Zadanie 86.
Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, placówek
opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
należy do zadań:
A . własnych gminy,
B . własnych powiatu,
C . wojewody,
D . burmistrza.
Zadanie 87.
Chory lat 3 0 jest p o urazie rdzenia kręgowego w odcinku
lędźwiowym. Występuje brak kontroli zwieraczy, cewnik założony
d o pęcherza moczowego n a stałe, zniesienie czucia o d linii
pępkowej. Niedrożność cewnika moczowego może spowodować:
A . bóle brzucha,
B . brak moczu w zbiorniku,
C . świąd okolicy krocza,
D . chlustające wymioty.
Zadanie 88.
Chory lat 4 0 jest p o amputacji urazowej n a wysokości 1/2
ramienia prawego. Kikut wygojony. Kikut ramienia może ustawiać
się w:
A . odwiedzeniu, zgięciu i rotacji wewnętrznej,
B . przywiedzeniu,
C . przywiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
D . przeproście.
Zadanie 89.
Głębokość upośledzenia umysłowego ocenia się badaniem:
A . ilorazu inteligencji,
B . ilorazu pojemności pamięci,
C . ilorazu skupienia,
D . ilorazu interferencji.
Zadanie 90.
Jadłowstręt psychiczny:
A . jest t o zespół objawów somatycznych związanych z
przyjmowaniem nadmiernej ilości pokarmu,
B . rozpoznawany jest najczęściej u chłopców w wieku 13-15
r. ż.,
C . jest zespołem chorobowym, którego podstawową cechę
stanowi dążenie do utraty masy ciała,
D . jest zespołem o nieokreślonej etiologii.
Zadanie 91.
C o wskazuje n a istotne odrębności w zakresie psychiatrii dzieci
i młodzieży jako samodzielnej dyscypliny?
A . psychika, uwarunkowania wieloczynnikowe,
B . metody pracy terapeutycznej,
C . rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza.
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 92.
3-letnie dziecko nic nie mówi, nie lubi być przytulane, ciągle
jest w ruchu, bardzo lubi bawić się samochodem, wołane
zachowuje się jakby nie słyszało. Objawy wskazują na:
A . zespół Downa,
B . upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym,
C . autyzm,
D . zespół Little'a.
Zadanie 93.
D o podaży diety w karmieniu pacjenta z założonym zgłębnikiem d o
żołądka powinno się:
A . używać każdorazowo nowej strzykawki,
B . zmienić strzykawkę na nową po upływie 48 godzin,
C . zmienić strzykawkę na nową po upływie 24 godzin,
D . nie ma potrzeby zmiany strzykawki.
Zadanie 94.
D o zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym przyjmowani
są pacjenci głównie ze względu na:
A . wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
B . wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,
C . wskazania medyczne,
D . występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.
Zadanie 95.
Nadmierna aktywność przejawiająca się zwłaszcza w sytuacjach
wymagających spokoju: wykonywanie nadmiaru niepotrzebnych
ruchów, wstawanie, wiercenie się, np. w trakcie lekcji,
nadmierna gadatliwość, hałaśliwość, stałe przerywanie innym
dzieciom i dorosłym, trudność w oczekiwaniu n a swoją kolej w
grach i zabawach zespołowych wskazuje nam na:
A . zaburzenia myślenia,
B . zaburzenia hiperkinetyczne,
C . zaburzenia hipokinetyczne,
D . zaburzenia mowy.
Zadanie 96.
Stwardnienie rozsiane charakteryzuje się:
A . drżeniem zamiarowym, mową skandowaną, niedowładem
spastycznym,
B . brakiem koordynacji ruchów, oczopląsem, niedowładem
wiotkim,
C . niedowładem wiotkim, zaburzeniami w oddawaniu moczu,
euforią,
D . mową skandowaną, upośledzeniem umysłowym, podwójnym
widzeniem.
Zadanie 97.
Chora lat 6 4 jest p o urazie czaszkowo-mózgowym z niedowładem
połowiczym, cewnik Foleya d o pęcherza moczowego założony n a
stałe. Stwierdza się objawy zespołu psychoorganicznego. Bóle
brzucha, mętny mocz, gorączka świadczą o:
A . nieprawidłowej diecie,
B . obecności cukru w moczu,
C . infekcji układu moczowego,
D . nieprawidłowym bilansie płynów.
Zadanie 98.
Celem terapii nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym
jest obniżenie wartości ciśnienia skurczowego poniżej:
A . 130 mm Hg,
B . 135 mm Hg,
C . 140 mm Hg,
D . 149 mm Hg.
Zadanie 99.
Opracowana przez Wagnera lecznicza pięciostopniowa klasyfikacja
zmian obserwowanych n a stopie kwalifikuje powierzchowne,
przewlekłe owrzodzenie, bez tendencji do gojenia jako:
A . stopień 0,
B . stopień 1,
C . stopień 2,
D . stopień 3.
Zadanie 100.
Choremu podczas stosowania brachyterapii personel medyczny
powinien zapewnić odpowiednie warunki aby pacjent:
A . czuł się bezpiecznie, znał zasady postępowania podczas
stosowania terapii i po jej zakończeniu,
B . odczuwał profesjonalną opiekę i wsparcie psychiczne z e
strony personelu medycznego,
C . miał pozytywne nastawienie d o procesu leczenia i
stosował się do zaleceń,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 101.
Pacjent lat 8 2 m a trudności w połykaniu pokarmów. Został
zakwalifikowany d o żywienia gotowymi preparatami przez zgłębnik
d o żołądka. Podczas prowadzenia żywienia, pielęgniarka musi
pamiętać, ż e zbyt szybkie podanie d o żołądka 300-500 m l płynnej
diety może powodować:
A . szybsze opróżnianie żołądka, biegunkę, nudności i
wymioty,
B . zaparcia,
C . szybsze opróżnianie żołądka,
D . zaleganie w żołądku.
Zadanie 102.
Test rysowania zegara jest testem przesiewowym stosowanym w
celu wychwycenia:
A . depresji,
B . prezbiastazji,
C . otępienia,
D . zaburzeń snu.
Zadanie 103.
Osoby p o 65. roku życia z e względu n a obniżone wchłanianie i
przemianę wit. D w aktywne metabolity, powinny spożywać
dziennie nie mniej niż:
A . 100 j.m. wit. D,
B . 200-300 j.m. wit. D,
C . 400-800 j.m. wit. D,
D . 1000-1200 j.m. wit. D.
Zadanie 104.
D l a osób z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym zalecana jest
dieta:
A . lekkostrawna,
bogata
w
białko
i
witaminy
z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,
B . wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C . wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D . nie ma ograniczeń dietetycznych.
Zadanie 105.
Charakterystyczną cechą RZS jest symetryczne zajęcie stawów.
Zmiany te dotyczą w pierwszej kolejności:
A . stawów międzypaliczkowych bliższych,
B . stawów kolanowych,
C . stawów skokowych,
D . stawów miedzykręgowych.
Zadanie 106.
C o t o jest biegunka rzekoma z przelania i jak należy postępować
w przypadku jej wystąpienia?
A . powikłanie długotrwałego zaparcia stolca - należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,
B . zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie zaparcia stolca - należy zastosować środki
zapierające,
D . zwykła biegunka - należy zastosować tylko odpowiednią
dietę.
Zadanie 107.
Planowanie i organizację pracy opiekuńczo-wychowawczej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie należy przeprowadzić na bazie:
A . informacji uzyskanych od tych osób,
B . informacji zawartych w karcie zdrowia,
C . informacji pochodzących z własnych obserwacji,
D . informacji pochodzących ze wszystkich tych źródeł.
Zadanie 108.
W sytuacji, gdy kilku specjalistów sprawuje opiekę nad tym
samym chorym, ale w granicach swych własnych kompetencji, jest
to sposób pracy:
A . zazębiający się,
B . interdyscyplinarny,
C . równoległy,
D . transdyscyplinarny.
Zadanie 109.
Dominującym objawem zapalenia płuc u osób w podeszłym wieku
może być:
A . gorączka,
B . dreszcze,
C . kaszel,
D . pogorszenie kontaktu z otoczeniem i zaburzenia
świadomości.
Zadanie 110.
Osoba skierowana d o publicznego zakładu opieki długoterminowej
powinna być przyjęta:
A . natychmiast po otrzymaniu skierowania,
B . n i e później niż 3 miesiące o d daty wystawienia
skierowania,
C . n i e później niż 1 2 miesięcy o d dnia wydania
skierowania,
D . zgodnie z prowadzoną listą osób oczekujących.
Zadanie 111.
Przeciwwskazaniem do żywienia dojelitowego jest:
A . stan po zabiegu operacyjnym na przełyku,
B . zaburzenie połykania w przebiegu chorób z utratą
przytomności,
C . niedrożność
mechaniczna
i
porażenna
przewodu
pokarmowego,
D . stan prowadzący d o zaburzeń koordynacji połykania i
oddychania.
Zadanie 112.
Do przyczyn nietrzymania stolca należy/ą:
A . zaklinowanie mas kałowych,
B . zaburzenie czynności intelektualnych - otępienie i
delirium,
C . zmniejszone czucie w odbytnicy w przebiegu neuropatii
cukrzycowej,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 113.
Realizacja opieki nad ciężko chorym umierającym wymaga o d
personelu:
A . empatii, okazania szacunku, zachowania spokoju,
zapewnienia godnych warunków umierania,
B . zapewnienia izolacji, samotności, podawania wody d o
picia,
C . wnikliwej obserwacji, ciszy i spokoju, zaniechania
kontaktów werbalnych,
D . zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i
finansowego.
Zadanie 114.
U pacjentów p o urazie kręgosłupa pionizację bierną zaczynamy o d
uniesienia łóżka od strony głowy pod kątem:
A . 40°,
B . 30°,
C . 20°,
D . 15°.
Zadanie 115.
Prawidłowego założenia zgłębnika d o żołądka NIE sprawdzisz
poprzez:
A . aspirację treści żołądkowej,
B . wykonanie RTG jamy brzusznej,
C . osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
D . osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.
Zadanie 116.
W celu zapobiegania przykurczom p o amputacji n a wysokości
podudzia należy stosować prawidłowe układanie polegające n a
ułożeniu kikuta:
A . na płaskim równym podłożu,
B . na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C . w zgięciu w stawie biodrowym,
D . na specjalnej skrzynce.
Zadanie 117.
Świadczeniobiorca
przebywający
w
zakładzie
opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszt
wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w
wysokości odpowiadającej:
A . 250% najniższej emerytury, z tym ż e opłata nie może być
wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu
świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej,
B . 250% najniższej emerytury,
C . 150% najniższej emerytury,
D . 100% najniższej emerytury, z tym ż e opłata nie może być
wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu
świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej.
Zadanie 118.
Prowadzenie dziennika samokontroli w cukrzycy jest:
A . konieczne, gdyż ułatwia samoocenę w zakresie wyników
leczenia,
B . niekonieczne, gdyż dla lekarza istotne s ą aktualne
wyniki badań,
C . niepotrzebne, gdyż zapisywanie wyników jest zbyteczne,
D . uciążliwe, gdyż niepotrzebnie zabiera czas.
Zadanie 119.
Najbardziej wskazana w odniesieniu do osób z autyzmem jest:
A . komunikacja wspomagana,
B . trening interpersonalny,
C . trening autogenny Schultza,
D . trening umiejętności.
Zadanie 120.
Który ze specjalistów prowadzi terapię dzieci głuchych?
A . pedagog,
B . tyflopedagog,
C . surdopedagog,
D . logopeda.
Zadanie 121.
Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:
A . niedowładu prawostronnego,
B . niedowładu lewostronnego,
C . niedowładów wiotkich,
D . RIND.
Zadanie 122.
Pacjentowi z odleżyną należy zalecić dietę:
A . niskocholesterolową,
B . niskokaloryczną,
C . wysokobiałkową,
D . z ograniczeniem podaży białka.
Zadanie 123.
Zespół stopy cukrzycowej jest to:
A . zespół zmian w obrębie naczyń, nerwów, skóry, mięśni i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,
B . wczesne powikłanie występujące u osoby chorej n a
cukrzycę,
C . zmiana w obrębie palców stopy u osoby chorej n a
cukrzycę,
D . zespół zmian występujący tylko u chorych n a cukrzycę
typu I.
Zadanie 124.
Wartość wskaźnika ryzyka niedożywienia NRI - nutritional risk
index równy 80 interpretuje się jako:
A . prawidłowe odżywienie,
B . lekkie niedożywienie,
C . średnie niedożywienie,
D . ciężkie niedożywienie.
Zadanie 125.
Pochodną sulfonylomocznika stosowaną powszechnie w leczeniu
cukrzycy jest:
A . Gliklazyd,
B . Akarboza,
C . Metformina,
D . Pentraksyna.
Zadanie 126.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:
A . wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć opukiwanie okolicy nadłonowej i okresowo
powtarzać cewnikowanie w zależności o d ilości moczu
zalegającego w pęcherzu,
C . pozostawić cewnik na stałe,
D . ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.
Zadanie 127.
Całościowa ocena geriatryczna obejmuje następujące skale:
A . ADL (Katza) i IADL (Lawtona),
B . MMSE (Folsteina) i Yessevage`a,
C . Tinnettiego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 128.
Choroba Parkinsona związana jest przede wszystkim z pierwotnym
uszkodzeniem neuronów:
A . cholinergicznych,
B . dopaminergicznych,
C . noradrenergicznych,
D . serotoninergicznych.
Zadanie 129.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje:
A. od
dnia
wygaśnięcia
obowiązku
ubezpieczenia
zdrowotnego,
B . p o upływie 1 0 dni o d dnia wygaśnięcia obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego,
C . p o upływie 3 0 dni o d dnia wygaśnięcia obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego,
D . p o upływie 6 0 dni o d dnia wygaśnięcia obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego.
Zadanie 130.
Co oznacza termin "porażenie"?
A . zniesienie czucia powierzchniowego,
B . zniesienie czucia głębokiego,
C . brak możliwości wykonania ruchu,
D . brak możliwości wykonania ruchu i zniesienie wszystkich
rodzajów czucia.
Zadanie 131.
Jedną z głównych cech wszystkich postaci mózgowego porażenia
dziecięcego jest:
A . opóźnienie neurologiczne,
B . upośledzenie czuciowe,
C . opóźnienie rozwoju motorycznego,
D . upośledzenie kinetyczne.
Zadanie 132.
Zalecany model edukacji pacjentów z cukrzycą typu 2 obejmuje
cztery poziomy, który etap jest odpowiednim momentem d o
rozpoczęcia nauczania pacjenta samokontroli w cukrzycy:
A . „poziom przeżycia”,
B . edukacja podstawowa,
C . edukacja zaawansowana,
D . edukacja kontynuowana.
Zadanie 133.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:
A . obniżona podaż witaminy D i brak ekspozycji n a
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,
B . unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C . alkoholizm, palenie tytoniu,
D . wszystkie prawdziwe.
Zadanie 134.
D o skal punktowych oceny ryzyka rozwoju odleżyn zaliczamy
skalę:
A . Becka,
B . Braden,
C . Brazeltona,
D . Borga.
Zadanie 135.
Pacjent lat 2 7 przywieziony d o szpitala. Senny, trudności z
nawiązaniem kontaktu słownego. Z wywiadu wynika, i ż pacjent
nigdy wcześniej poważnie nie chorował. Ostatnio miał nasilone
pragnienie i oddawał duże ilości moczu. W obecnym stanie
pacjenta należy wykonać badanie poziomu:
A . bilirubiny we krwi,
B . mocznika we krwi,
C . glukozy we krwi,
D . transaminaz we krwi.
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 111916
GRUPA 1
Zadanie 1.
Supresja t o jeden z mechanizmów obronnych utrudniających
adaptację dziecka d o choroby przewlekłej. Mechanizm ten polega
na:
A . udawaniu, ż e wszystko jest w porządku, a jednocześnie
wewnętrznym przygnębieniu,
B . nieokazywaniu tego, c o się czuje, ujawnianiu w sposób
świadomy lub półświadomy jedynie bezpiecznych emocji,
C . usuwaniu bolesnych myśli,
D . obwinieniu otoczenia z a swoje cierpienia, brak wiary w e
własne możliwości w pokonywaniu przeciwieństw.
Zadanie 2.
Rodzina żąda o d personelu podawania choremu u schyłku życia
dodatkowych płynów. Która z podanych zasad etycznych nie jest
rozpatrywana w tym przypadku?
A . autonomii,
B . sprawiedliwości,
C . dobroczynności,
D . nieszkodzenia.
Zadanie 3.
Masaż punktów lub powierzchni ciała nazywamy:
A . akupresurą,
B . akupunkturą,
C . moksą,
D . homeopatią.
Zadanie 4.
Aktywne spowodowanie lub przyspieszenie przez lekarza śmierci
pacjenta to:
A . eutanazja czynna,
B . eutanazja bierna,
C . dystanazja,
D . ortotanazja.
Zadanie 5.
W sytuacji, kiedy chory z e względu n a ograniczenia sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć n a pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:
A . odstąpić o d wykonania pomiaru kontroli objawów i
jakości życia gdyż tylko subiektywna ocena chorego może
być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,
B . przeprowadzić taką ocenę kilkakrotnie, z a każdym razem
inny członek zespołu i uśrednić wyniki, pozwoli t o
zobiektywizować uzyskane dane,
C . dokonać oceny, n a podstawie dokładnej obserwacji, w
stałych
odstępach
czasu
przez
tego
samego
przeszkolonego opiekuna,
D . żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 6.
Proszę wskazać najwłaściwsze uzupełnienie zdania: Anoreksja
wtórna charakteryzuje się:
A . niechęcią do przyjmowania pokarmów,
B . szybkim uczuciem nasycenia p o przyjęciu niewielkich
porcji pokarmów,
C . niechęcią d o przyjmowania pokarmów i szybkim uczuciem
nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,
D . wystąpieniem zespołu "Kacheksja".
Zadanie 7.
Karta ACT dla dzieci z e schorzeniami zagrażającymi życiu i ich
rodzin, określa między innymi, że:
A . każde dziecko będzie traktowane z godnością, szacunkiem
i zapewnieniem prywatności bez względu n a jego
możliwości psychologiczne,
B . każde dziecko otrzyma możliwość udziału w podejmowaniu
decyzji dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie
ze swoim wiekiem i pojmowaniem,
C . każde dziecko będzie miało zapewniony dostęp d o nauki,
dołoży się starań b y zachęcić dziecko d o udziału w
innych zajęciach,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 8.
Wskaż nieprawidłową informację n a temat bólu występującego u
dziecka z chorobą nowotworową:
A . b ó l występuje przede wszystkim w zaawansowanej fazie
choroby nowotworowej,
B . mogą występować tzw. bóle incydentalne,
C . główne rodzaje bólu dotyczą zajęcia tkanek miękkich,
kości, trzewi i układu nerwowego,
D . skuteczna walka z bólem wpływa n a jakość życia dzieci z
chorobą nowotworową.
Zadanie 9.
Celem badania jakości życia chorych w zawansowanym stadium
choroby jest:
A . ocena
zasadności
stosowania
danego
leczenia
paliatywnego,
B . porównanie dwóch metod leczenia np. chirurgicznego i
zachowawczego pod względem ich wpływu na QL,
C . ocena jakości opieki paliatywnej,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 10.
Wskaż zdanie fałszywe:
A . rozmowa z pacjentem zawsze powinna pozostawiać m u
nadzieję i poczucie, ż e może o n liczyć n a wsparcie z
naszej strony,
B . pacjent nie m a prawa d o decydowania o sposobie
leczenia,
C . w trakcie opieki nad nieuleczalnie chorymi należy
pamiętać
o
zachowaniu
modelu
partnerskiego,
polegającego n a współdecydowaniu o przebiegu relacji
personel medyczny - pacjent,
D . w prawidłowo kształtującym się modelu personel medyczny
jest ekspertem a pacjent właścicielem swojej psyche i
somy.
Zadanie 11.
D o złamań patologicznych, występujących u prawie 25% chorych z
przerzutami do kości, najczęściej dochodzi w przypadku:
A . raka piersi, płuca,
B . raka prostaty, nerki, szpiczaka mnogiego,
C . raka jajnika, wątroby, jelita,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 12.
Wskaż zdanie prawdziwe:
A . oksykodon jest syntetycznym agonistą receptorów
opioidowych
i
daje
mniejszą
liczbę
objawów
niepożądanych,
B . fentanyl jest półsyntetycznym opioidem, stosuje się g o
w leczeniu bólów zarówno receptorowych, jak i
neuropatycznych,
C . początkowa dawka doustna morfiny zależy o d nasilenia
bólu oraz o d tego, czy chory był wcześniej leczony
lekami z grupy "słabych" opioidów,
D . buprenorfina nie może być stosowana łącznie z morfiną i
fentanylem
Zadanie 13.
Zalecając terapię komplementarną należy podkreślić:
A . korzystne doznania terapeutyczne i ich różnorodność,
B . rzadki
oraz
powierzchowny
kontakt
i
relacje
pacjent-terapeuta,
C . towarzyszący terapii brak świadomości jej efektywności
i bezpieczeństwa,
D . fakt podejmowania na świecie szeroko rozpowszechnionych
badań i ocen klinicznych dotyczących medycyny
niekonwencjonalnej.
Zadanie 14.
Ewaluacja formatywna, to:
A . rodzaj ewaluacji sumatywnej,
B . ewaluacja typu "koszt-efektywność",
C . strategia eksperymentalna,
D . działanie nastawione n a poprawę lub rozwój określonego
programu lub usług.
Zadanie 15.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający n a
wycofywaniu się, izolacji społecznej, fantazjowaniu, poniżaniu
się, to:
A . somatyzacja,
B . identyfikacja,
C . reakcje upozorowane,
D . ucieczka.
Zadanie 16.
Zasada "podwójnego skutku" polega na zastosowaniu:
A . dwóch leków opioidowych w terapii bólu,
B . działań zmierzających d o złagodzenia uciążliwych
objawów przy wykorzystaniu medycyny konwencjonalnej i
niekonwencjonalnej,
C . działań zmierzających d o złagodzenia uciążliwego dla
chorego objawu pomimo istnienia ryzyka skrócenia życia
chorego w wyniku takiego postępowania,
D . działań zmierzających d o złagodzenia uciążliwych
objawów przy zastosowaniu chemioterapii i radioterapii
paliatywnej.
Zadanie 17.
Poniżej przedstawiono twierdzenia dotyczące zasad stosowania
morfiny w leczeniu bólu u chorych z zaawansowaną chorobą
nowotworową. Wskaż twierdzenie fałszywe:
A . dawka początkowa morfiny doustnej wynosi 5-10 mg, c o 4
godz.,
B . u chorego otrzymującego 120 mg morfiny doustnej na dobę
równoważną dawką przy podaniu leku podskórnie jest 4 0
mg/ dobę,
C . dawkę morfiny należy zwiększać stopniowo d o dawki
maksymalnej,
D . podanie morfiny może spowodować utrudnienia w wydalaniu
moczu.
Zadanie 18.
Skutkiem wynikającym z planowania rozwoju zawodowego
pielęgniarki, zwykle nie jest:
A . łączenie indywidualnych i instytucjonalnych planów,
B . związek pracownika z organizacją,
C . wzmocnienie kultury organizacji
D . nasilenie konfliktów miedzy celami osobistymi i
zawodowymi a zadaniami organizacji.
Zadanie 19.
W leczeniu bólu nowotworowego niektóre leki przeciwbólowe
wykazują efekt pułapowy. Który/e to leki?
A . Morfina,
B . Tramadol, Kodeina,
C . Fentanyl,
D . Morfina i Fentanyl.
Zadanie 20.
Sztuczne utrzymanie serca i płuc u pacjenta z nieodwracalnymi
zmianami i ciężkimi uszkodzeniami mózgu nosi nazwę:
A . eutanazja,
B . autotanazja,
C . dystanazja,
D . ortotanazja.
Zadanie 21.
Przetoka odżywcza Kadera lub Witzla może być powodem:
A . wycieku treści żołądkowej,
B . owrzodzenia skóry,
C . kruszenia się i wypadania drenu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 22.
Wskaż charakterystyczne objawy niepożądane opioidów u dzieci:
A . zaparcia stolca, trudności w oddawaniu moczu,
B . nudności, wymioty, senność,
C . pocenie, świąd skóry,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 23.
Podstawowe zasady zawarte w kodeksie etyki medycznej, w
praktyce oznaczają:
A . powszechną dostępność usług medycznych,
B . szacunek dla autonomii chorego,
C . nakaz czynienia dobra,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 24.
Diagnostyka prenatalna w Polsce obejmuje:
A . metody nieinwazyjne obejmujące ultrasonografię i testy
krwi,
B . badanie płynu owodniowego, badanie ultrasonograficznym
i fetoskopię,
C . przesiewowe i specjalistyczne badania USG, badania
echokardiograficzne, przesiewowe badania biochemiczne w
I trymestrze, w wybranych przypadkach badania
cytogenetyczne/genetyczne,
D . metody inwazyjne wymagające pobrania np. płynu
owodniowego.
Zadanie 25.
Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą z przewlekłymi
schorzeniami ograniczającymi życie:
A . rozpoczyna się o d momentu rozpoznania schorzenia i trwa
niezależnie o d tego, czy dziecko otrzymuje, czy nie,
leczenie ukierunkowane na chorobę,
B . ma na celu wspieranie rodziny,
C . jest aktywną, całościową opieką, obejmującą elementy
fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 26.
Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
A . badanie satysfakcji z opieki członków rodziny chorego,
może odbywać się w czasie trwania opieki nad nim lub
tuż po jej zakończeniu,
B . leki przeciw bólowe w bólu przewlekłym podajemy n a
każde życzenie chorego,
C . n a poziom satysfakcji chorego z powodu poinformowania
go o stanie zdrowia, nie ma wpływu jego wiek,
D . pojawienie się charczącego oddechu
u chorego
umierającego
wymaga
szybkiego
odessania
dróg
oddechowych za pomocą ssaka.
Zadanie 27.
Zaproponowany model Jean Watson zajmuje się następującymi
pojęciami:
A . osoba, życie, zdrowie, choroba, opieka pielęgniarska i
j e j cele, relacja pielęgniarka-pacjent, rola zawodowa
pielęgniarki,
B . osoba, życie, zdrowie, choroba opieka edukacyjno wspierającą, opieka częściowo kompensująca, całkowita
opieka,
C . osoba, życie, zdrowie, choroba, opieka częściowo
kompensująca, opieka całościowa, rola zawodowa
pielęgniarki,
D . osoba,
życie,
zdrowie,
choroba,
relacja
pielęgniarka-pacjent, rola zawodowa pielęgniarki.
Zadanie 28.
Adaptacja do sytuacji choroby musi uwzględniać cele:
A . poradzenia sobie z samą chorobą, jej problemami,
leczeniem,
B . poradzenia sobie z e zmianami w życiu, jakie wywołała
choroba,
C . prawidłowe są odpowiedzi A i B,
D . żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 29.
Pacjent niepogodzony, umierający świadomie, zwalcza napięcie,
uruchamiając mechanizmy obronne, które Verwoetdt dzieli n a trzy
grupy. W której grupie występują: zaprzeczanie, represja,
supresja, racjonalizacja, depersonalizacja?
A . odsuwanie groźby śmierci,
B . wypieranie groźby śmierci,
C . podejmowanie prób kontrolowania groźby śmierci,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 30.
Formą monitorowania jakości stosowaną w opiece paliatywnej
jest:
A . metoda audytu klinicznego,
B . jednowymiarowa skala jakości życia,
C . skala stanu wydolności,
D . linearno - analogowa samoocena.
Zadanie 31.
Elementy "dobrej komunikacji", to:
A . nadawca
jest
wiarygodny,
wzbudza
zaufanie
profesjonalnością i życzliwością,
B . informacja przekazywana jest w sposób zrozumiały,
C . otrzymujemy informację zwrotną o d odbiorcy - n a ile
zrozumiał, oraz jaka jest jego reakcja n a otrzymaną
informację,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 32.
Elementem leczenia odleżyn realizowanym przez pielęgniarkę
jest:
A . oczyszczanie odleżyn z tkanki martwiczej metodami
chirurgicznymi,
B . leczenie chorób wywołujących czynniki ryzyka,
C . stosowanie opatrunków specjalistycznych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 33.
Ryzyko wystąpienia powikłań wynikające z kumulowaniem się
metabolitów morfiny nie występuje u chorych:
A . w śpiączce mózgowej,
B . z niewydolnością nerek, z cholestazą,
C . odwodnionych,
D . niewydolnością wątroby.
Zadanie 34.
W ocenie jakości opieki paliatywnej proponowane s ą kryteria
miękkie, do których należą:
A . śmiertelność i częstość pogorszeń,
B . częstość pogorszeń i wyniki badań laboratoryjnych,
C . wyniki badań laboratoryjnych i jakość życia chorego,
D . jakość życia chorego i stopień kontroli objawów.
Zadanie 35.
Zespołowa całościowa opieka paliatywna nie obejmuje:
A . szpitalnego zespółu wspierającego
i opieki nad
osieroconymi,
B . opieki ambulatoryjnej i sanatoryjnej,
C . podstawowej opieki zdrowotnej,
D . profesjonalnej edukacji a także informacji, porad i
konsultacji.
Zadanie 36.
Wskaż stwierdzenie fałszywe. Metody niefarmakologiczne w
zwalczaniu bólu u dzieci:
A . mogą
być
zastosowane
zamiast
analgezji
farmakologicznej,
B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,
C . stanowią bardzo ważną i nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,
D . obejmują techniki samokontroli i tworzenie wyobrażeń
wzrokowych.
Zadanie 37.
D o oceny bólu u noworodków,
wykorzystuje się skalę:
A . QUESTT,
B . VAS,
C . CCPOT,
D . FLACC.
wcześniaków
i
niemowląt
Zadanie 38.
Do terapii kreatywnych nie należą:
A . terapia sztuką - o d wyrażania w sztuce plastycznej
chaosu, lęku i depresji d o przedstawień symbolizujących
nadzieję,
B . muzykoterapia - aktywne słuchanie muzyki i dźwięków
natury,
C . homeopatia
kompleksowa
i
klasyczna
oraz
ziołolecznictwo,
D . poezjoterapia.
Zadanie 39.
Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:
A . mięsaki tkanek miękkich, nowotwory tarczycy,
B . guzy gonad i zarodkowe, nowotwory nabłonkowe,
siatkówczak,
C . guzy wątroby, mięsak Ewinga, mięsak kościopochodny,
D . białaczki, chłoniaki, guzy OUN, guzy lite.
Zadanie 40.
Współczesną
koncepcję
opieki
zainicjowała:
A . Lydia Hall,
B . Hanna Chrzanowska,
C . Dorota Orem,
D . Cicely Saunders.
paliatywnej/hospicyjnej,
Zadanie 41.
Które z wymienionych poniżej stwierdzeń dotyczących nowych
wymagań formalnych, stworzonych przez rozwijające się systemy
opieki zdrowotnej, mobilizujące pielęgniarki d o kształcenia
podyplomowego jest nieadekwatnie określone (niezgodnie z
rzeczywistością):
A . umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
zdrowotnych w otoczeniu (środowisku),
B . nowe umiejętności instrumentalne i praktyczne,
C . ekonomizacja opieki zdrowotnej i innowacyjność,
D . wymagania prawne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO
World Health Organization).
Zadanie 42.
Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia dobrej jakości życia
przez chorych w stanie terminalnym jest:
A . zwrot ku przeszłości (skupianie się na przeszłości),
B . zwrot ku przyszłości (skupianie się na przyszłości),
C . zwrot
ku
teraźniejszości
(skupianie
się
na
teraźniejszości),
D . oderwanie od poczucia czasu.
Zadanie 43.
Odrębność świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej o d
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej w polskim prawodawstwie reguluje:
A . ustawa z dnia 1 5 kwietnia 2011 r . o działalności
leczniczej z późn. zm.,
B . ustawy z dnia 2 7 sierpnia 2004 r . o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych z e środków publicznych
z późn. zm.,
C . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 9 października
2013 r . w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej.,
D . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 2 listopada
2013 r . w sprawie świadczeń gwarantowanych z świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej.
Zadanie 44.
Przetoka pęcherzowa polegająca n a nadłonowym odprowadzeniu
moczu z pęcherza moczowego, to:
A . nefrotomia,
B . kolostomia,
C . cystostomia,
D . ileostomia.
Zadanie 45.
Dyspepsja jest to:
A . zaburzenie motoryczne polegające n a opóźnieniu pasażu
treści żołądkowej d o dwunastnicy bez istnienia
mechanicznej przeszkody,
B . zaburzenia połykania,
C . poczucie dyskomfortu lub ból w nadbrzuszu występujące
po posiłku,
D . nieżyt żołądka.
Zadanie 46.
D o podstawowych zasad postępowania z przewlekle chorym
dzieckiem w terminalnej fazie choroby należą wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:
A . aktywnego towarzyszenia dziecku i szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,
B . fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C . dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia przed nim z a wszelką cenę faktu zbliżającej
się śmierci.
Zadanie 47.
Z a nadzwyczajny środek leczniczy w opiece paliatywnej uważa
się:
A . środek, którego koszty przerastają możliwości finansowe
chorego,
B . środek, którego zastosowanie może pozostawić poważne i
niekorzystne skutki organiczne lub psychiczne,
C . środek, który daje małą szansą na wyleczenie,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 48.
Jakie cierpienie określa się jako "ból egzystencjalny"?
A . umierający bez przebaczenia umiera z "otwartą raną",
B . ból wykluczenia,
C . ból związany z przemijaniem człowieka,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 49.
Jaen Watson w teorii humanistycznej troskliwości:
A . uznaje duchowy wymiar życia,
B . odrzuca duchowość człowieka,
C . ukazuje duchowość człowieka ale twierdzi, ż e nie jest
ona istotna w życiu osoby,
D . ukazuje 3 dowody na brak doświadczenia duchowego osoby.
Zadanie 50.
Poniższe twierdzenia dotyczą podawania podskórnego leków w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź fałszywą:
A . leki podaje się przez zestaw do iniekcji podskórnych,
B . leki d o podawania podskórnego stosuje się z reguły p o
przygotowaniu w jednej strzykawce,
C . leki d o podawania podskórnego stosuje się w postaci
wlewu
ciągłego
lub
powtarzanych
regularnych
wstrzyknięć,
D . drogą podskórną podaje się tylko opioidy.
Zadanie 51.
Radioterapia paliatywna często stosowana jest w leczeniu
przeciwbólowym przerzutów d o kości. Efektem jest zmniejszenie
dolegliwości bólowych już p o kilku dniach. Dodatkowym skutkiem
jest:
A . zmniejszenie uwapnienia w obrębie leczonych ognisk, c o
powoduje zwiększenie ryzyka patologicznych złamań,
B . zwiększenie uwapnienia w obrębie leczonych ognisk, c o
powoduje zmniejszenie ryzyka patologicznych złamań,
C . zwiększenie duszności u chorych z rakiem płuca,
D . pojawienie się znacznego świądu u chorego.
Zadanie 52.
Interdyscyplinarność (międzydyscyplinarność) zespołu opieki
paliatywnej opiera się na:
A . wykorzystaniu wiedzy innych osób reprezentujących kilka
dziedzin w proces pewnego "świadczenia usług",
B . współpracy członków zespołu, którzy przy pomocy
charakterystycznych dla reprezentowanej dziedziny ujęć
tematu, starają się ustalić nowe podejście,
C . dążeniu każdego z członków zespołu d o wyznaczonego
przez siebie celu,
D . współpracy wybranych członków zespołu, którzy przy
pomocy
charakterystycznych
dla
reprezentowanej
dziedziny ujęć tematu, wybierają standardowy sposób
postępowania.
Zadanie 53.
Zielone światło d o rozpoczęcia badań naukowych w opiece
paliatywnej dała Deklaracja:
A . Helsinska,
B . Poznańska,
C . Brytyjska,
D . Norymberska.
Zadanie 54.
Pomiar jakości życia powinien uwzględniać:
A . holistyczne traktowanie pacjenta,
B . podmiotowe traktowanie pacjenta,
C . holistyczne i podmiotowe traktowanie pacjenta,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie
Które z
Polsce?
A.
B.
C.
D.
55.
wymienionych form opieki paliatywnej s ą dostępne w
stacjonarna,
domowa,
ambulatoryjna i niestacjonarna,
opieka stacjonarna, ambulatoryjna i domowa.
Zadanie 56.
Aktualnie w Polsce d o opieki paliatywnej i hospicyjnej mogą być
kwalifikowane osoby dorosłe, chorujące na:
A . choroby nowotworowe,
B . owrzodzenia odleżynowe,
C . układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ
nerwowy,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 57.
Łatwe
męczenie
się,
osłabienie,
senność,
ograniczenie
wydolności fizycznej i codziennej aktywności, zaburzenia
koncentracji
uwagi
są
charakterystycznymi
objawami
występującymi w:
A . zmęczeniu związanym z chorobą nowotworową (Cancer
related fatique - CRF),
B . guzach mózgu,
C . dyspepsji wrzodowej,
D . dyspepsji czynnościowej.
Zadanie 58.
Eutanazja bierna to:
A . bezpośrednie działanie lekarza, który przez podanie
określonego środka ma doprowadzić do zgonu,
B . czyn lub zaniedbanie, które z e swej istoty lub w
intencji działającego powoduje śmierć,
C . zaprzestanie działania wobec człowieka, w wyniku czego
następuje śmierć,
D . skrócenie cierpienia n a wyraźne
i wielokrotnie
powtarzane życzenie pacjenta.
Zadanie 59.
Astenia jest to:
A . postępująca utrata wagi ciała i zmiany w wyglądzie
zewnętrznym spowodowane zanikiem tkanki tłuszczowej i
mięśni,
B . niechęć d o przyjmowania pokarmów i szybkie uczucie
nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,
C . utrata sił, osłabienie, uczucie znużenia, zmniejszenie
aktywności,
D . dysfunkcja narządów.
Zadanie 60.
Wskaż twierdzenie prawdziwe:
A . u chorego w stanie terminalnym obniżenie jego oczekiwań
wobec sytuacji życiowej, w której się znalazł jest
niekorzystne gdyż obniża to jakość życia pacjenta,
B . u chorego w stanie terminalnym nie możemy poprawić jego
realnej sytuacji z e względu n a zaawansowany proces
chorobowy,
C . pozytywną zmianą dla chorych w stanie terminalnym jest
zmniejszenie znaczenia zdrowia i życia w ich hierarchii
wartości n a rzecz pogłębienia więzi z rodziną czy
przekazania innym własnych doświadczeń,
D . wszystkie wymienione są prawdziwe.
Zadanie 61.
Wartość określająca różnicę między oczekiwaniami pacjenta a
stopniem ich zaspokojenia to:
A . skuteczność organizacji opieki,
B . skuteczność leczenia,
C . satysfakcję z opieki,
D . wskaźnik jakości życia.
Zadanie
Reakcja
A.
B.
62.
emocjonalna człowieka na trudną sytuację zależy od:
samej świadomości choroby,
n i e tyle o d faktów, ile o d jego wyobrażeń o tych
faktach,
C . życiowej postawy rodziny,
D . woli osoby chorej.
Zadanie 63.
U chorych objętych opieką paliatywną, nadzieja leży u podstaw:
A . uczuć pozytywnych,
B . uczuć negatywnych,
C . pesymistycznego podejścia do życia,
D . negatywnego wpływu na przebieg choroby.
Zadanie 64.
Cierpienie, osamotnienie, niepokój oraz udręka egzystencjonalna
to ból:
A . duchowy,
B . fizyczny,
C . psychiczny,
D . społeczny.
Zadanie 65.
Nie
jest
w
zakresie
działania
Polskiego
Towarzystwa
Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej zrzeszającego pielęgniarki
działające w opiece paliatywnej:
A . inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających d o
opracowania i stałego doskonalenia przepisów prawnych
regulujących
działalność
pielęgniarek
opieki
paliatywnej
B . wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki
pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
C . prowadzenie działalności pożytku publicznego,
D . propagowanie
wśród
społeczeństwa
idei
opieki
paliatywnej i hospicyjnej.
Zadanie 66.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących działania morfiny w
leczeniu duszności u chorych w opiece paliatywnej jest/są
prawdziwe?
A . morfina stabilizuje niewłaściwy tor oddechowy i
nadmierną wentylację u chorych z dusznością w opiece
paliatywnej, zwalnia oddech, czyni g o bardziej wydajnym
i zmniejsza uczucie duszności,
B . morfina może wywoływać depresję oddechową - n a którą
jednak nie mają wpływu odwodnienie, pogorszenie
czynności wątroby, utrata masy ciała, a także
stosowanie amitryptyliny zwiększającej biodostępność
morfiny,
C . skuteczniejsza niż morfina jest kodeina i można j ą
stosować co 12 godzin w depresji oddechowej,
D . stwierdzenia A i C są prawdziwe.
Zadanie 67.
Ból trzewny:
A . wynika z podrażnienia receptorów n a skutek napinania
okostnej przez guz,
B . jest słabo zlokalizowany, często jest opisywany jako
rozlany, tępy, gniotący, głęboki z nakładającymi się
ostrymi bólami o charakterze kolki, może promieniować
do pleców i obojczyka,
C . jest opisywany jako napady kłucia, szarpania, palenia,
rażenia prądem,
D . charakteryzuje się allodynią - tzn. odczuwaniem jako
bólu bodźców niebolesnych w innych okolicznościach.
Zadanie 68.
Gastropareza jest to:
A . przetoka odżywcza,
B . zaburzenie motoryczne polegające n a opóźnieniu pasażu
treści żołądkowej do dwunastnicy,
C . zespół uciśniętego żołądka,
D . nawrotowe bóle brzucha.
Zadanie 69.
Lekami podawanymi do końca życia (w okresie umierania), są:
A . analgetyki, leki uspakajające, leki przeciwdrgawkowe,
hioscyna,
B . analgetyki, leki uspakajające, leki przeciwdrgawkowe,
leki przeciwcukrzycowe,
C . analgetyki, leki uspakajające, leki hipotensyjne, leki
przeciwcukrzycowe,
D . analgetyki,
leki
przeciwcukrzycowe,
leki
przeciwdrgawkowe, hioscyna.
Zadanie 70.
Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko
do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:
A . abberacje chromosomowe, choroby metaboliczne, mózgowe
porażenie dziecięce,
B . genetycznie uwarunkowane zespoły chorobowe, wrodzone
wady serca, choroby nerwowo – mięśniowe,
C . anemia aplastyczna, abberacje chromosomowe, nieswoiste
choroby zapalne jelit, mukopolisacharydozy, wodogłowie,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 71.
Objawy toksyczności morfiny, to:
A . splątanie, nudności, senność, skurcze kloniczne mięśni,
B . lęk, szerokie źrenice, wzmożona perystaltyka przewodu
pokarmowego,
C . ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
D . przykurcze mięśniowe, bolesność w jamie ustnej,
depresja.
Zadanie 72.
N a czyj wniosek udzielane s ą świadczenia pomocy społecznej?
Wskaż odpowiedź fałszywą:
A . przedstawiciela ustawowego lub innej osoby bez zgody
zainteresowanego,
B . osoby zainteresowanej,
C . jej przedstawiciela lub innej osoby, za jej zgodą,
D . przedstawiciela ustawowego.
Zadanie 73.
W ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych z e środków
publicznych, wizyty pielęgniarskie z zakresu opieki paliatywnej
i hospicyjnej w hospicjum domowym powinny być realizowane:
A . w zależności od potrzeb,
B . w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu,
C . w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu,
D . w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 4 w tygodniu.
Zadanie 74.
Mechanizmy obronne sensytywne to:
A . selektywne
przetwarzanie
informacji,
wypieranie,
racjonalizacja, projekcja,
B . projekcja,
selektywne
przetwarzanie
informacji,
zachowania magiczne, racjonalizacja,
C . zachowania
magiczne,
selektywne
przetwarzanie
informacji,
rozszczepienie
obrazu
choroby,
zabezpieczanie się, ucieczka w marzenia,
D . ucieczka
w
marzenia,
zabezpieczanie
się,
racjonalizacja, selektywne przetwarzanie informacji,
wypieranie, zachowania magiczne.
Zadanie 75.
Warunkiem zastosowania inwazyjnych metod leczenia bólu jest:
A . właściwy poziom składników morfologicznych krwi,
B . dobry ogólny stan zdrowia,
C . świadoma, pisemna zgoda pacjenta na zabieg,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 76.
Podstawowe wymagania dla zapewnienia opieki paliatywnej
określone w Raporcie dotyczącym standardów i norm dla opieki
hospicyjnej i paliatywnej w Europie EAPC (Europejskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej) to:
A . "Planowanie naprzód",
B . Dostępność i ciągłość opieki paliatywnej,
C . Preferowane miejsce opieki,
D . Wszystkie powyższe.
Zadanie 77.
Które z poniżej zamieszczonych stwierdzeń dotyczących zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego nie jest prawdziwe?
A . l e k należy podawać w stałych odstępach czasu, aby jego
stężenie stale przekraczało próg terapeutyczny dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,
B . wyboru leku oraz jego dawki dokonuje się n a podstawie
skuteczności terapeutycznej leku i pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,
C . podawanie leków przeciwbólowych wymaga oceny i
monitorowania występowania ewentualnych objawów
niepożądanych
oraz
podejmowania
działań
zapobiegawczych,
D . kortykosteroidy jako koanalgetyki dołącza się wyłącznie
d o silnych opioidów (na III poziomie drabiny
analgetycznej).
Zadanie 78.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:
A . jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B . ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C . nie jest istotne,
D . n i e przekazuje się choremu niepomyślnych informacji z e
względu na obciążenie psychiczne.
Zadanie 79.
Mechanizmy obronne represywne to:
A . zaprzeczanie,
tłumienie,
wypieranie,
projekcja,
racjonalizacja,
B . zaprzeczanie,
zachowania
magiczne,
tłumienie,
wypieranie,
C . tłumienie,
racjonalizacja,
zabezpieczanie
się,
zachowania magiczne,
D . tłumienie, zabezpieczanie się, wypieranie, projekcja.
Zadanie 80.
Objawy hiperkalcemii to:
A . oddawanie dużej ilości moczu, wzmożone pragnienie,
B . odwodnienie, niewydolność nerek,
C . nudności, wymioty, zaparcie stolca, osłabienie mięśni,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 81.
Do leczenia ran zainfekowanych należy zastosować:
A . dekstranomery,
B . opatrunki hydrofiber (hydrowłókienne),
C . opatrunki hydrokoloidowe,
D . odpowiedź A i B jest prawidłowa.
Zadanie 82.
Które z e stwierdzeń opisujących rodzaje oporności organizmu n a
działanie opioidów nie jest prawdziwe?
A . oporność rzekoma organizmu n a działanie opioidów
oznacza pojawienie się oporności wskutek podania zbyt
małych dawek opioidów, złego wchłaniania leku albo
pomijania aspektów psychologicznych bólu,
B . oporność częściowa organizmu n a działanie opioidów
występuje przy bólach kostnych, zwiększeniu ciśnienia
wewnątrzczaszkowego, ucisku n a nerw, bólach związanych
z aktywnością i bólach neuropatycznych,
C . oporność faktyczna organizmu n a działanie opioidów
obejmuje skurcz mieśni, kurcze brzuszne albo ból
duchowy związany z cierpieniem wewnętrznym a także
zmniejszeniem sił psychicznych,
D . oporność urojona t o taka gdy faktycznie nie m a podstaw
d o pojawienia się oporności organizmu n a działanie
opioidów, a jednak taka oporność występuje w umyśle
chorego.
Zadanie 83.
W objawowym leczeniu duszności, której towarzyszy lęk stosuje
się:
A . morfinę,
B . antybiotyki,
C . benzodiazepiny,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 84.
Filozofię postępowania w opiece paliatywnej można określić
przede wszystkim, jako:
A . zrozumienie,
B . akceptację,
C . uprzejmość,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 85.
Na rodzinę rozumianą jako system składają się osoby:
A . będące z e sobą w e wzajemnych związkach, tworzące
jednocześnie pewną całość,
B . blisko spokrewnione ze sobą,
C . mieszkające razem,
D . noszące to samo nazwisko.
Zadanie 86.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:
A . opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B . domową opiekę pielęgniarską,
C . opiekę nad matką i dzieckiem,
D . szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.
Zadanie 87.
Specjalny ręczny drenaż limfatyczny polega na:
A . masowaniu obrzękniętego miejsca przy pomocy środków
poślizgowych dla zwiększenia kontaktu dłoni osoby
masującej ze skórą,
B . lekkim ugniataniu, głaskaniu ciała w kierunku o d głowy
do stóp,
C . intensywnym masowaniu mięśni podczas skurczu
izometrycznego,
D . delikatnym uciskaniu skóry, aby nie dopuścić d o
zaczerwienienia w miejscu uciskanym.
Zadanie 88.
Wśród zasad etycznych postępowania pielęgniarki wymienia się
m.in. zasadę sprawiedliwości, rozpatrywaną jako:
A . świadczenie usług korzystnych z punktu widzenia zdrowia
i życia podopiecznych,
B . równoważenie pożytków i szkód,
C . nakaz równego traktowania całej populacji, niezależnie
od pozycji społecznej i ekonomicznej, rasy i płci,
D . okazywanie troski o całego pacjenta, dostrzeganie i
uwzględnianie jego potrzeb.
Zadanie 89.
W ramach świadczeń gwarantowanych ostateczną decyzję o
zakwalifikowaniu chorego d o objęcia specjalistyczną opieką
paliatywną i hospicyjną podejmuje:
A . Pielęgniarka POZ,
B . Lekarz POZ,
C . Pielęgniarka opieki paliatywnej,
D . Lekarz opieki paliatywnej.
Zadanie 90.
Jaką ilość krwi w ciągu doby chory odkrztusza przy masywnym
krwiopluciu?
A . ponad 200 ml,
B . 150 ml,
C . 80 ml,
D . 100 ml.
Zadanie 91.
Ocena jakości życia jest oceną różnicy, jaka istnieje pomiędzy
sytuacją:
A . pacjenta w Polsce a sytuacją pacjenta w Unii
Europejskiej,
B . pacjenta a sytuacją personelu medycznego,
C . upragnioną
(idealną)
a
rzeczywiście
istniejącą
(realną),
D . rzeczywiście istniejącą (realną) a prawidłową.
Zadanie 92.
W algorytmie ewaluacji efektywności opieki paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:
A . badania skriningowego sprawności umysłowej,
B . ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C . szczegółowej oceny dominujących objawów,
D . oceny bólu.
Zadanie 93.
Wśród
najczęściej
obserwowanych
problemów
gastroenterologicznych u dzieci z ciężkim uszkodzeniem OUN
wymienia się:
A . przerost dziąseł,
B . refluks żołądkowo – przełykowy,
C . zaparcia,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 94.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:
A . wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich działań nadzwyczajnych u ludzi z chorobą
nowotworową,
C . wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia reanimacji u pacjentów z chorobą
nowotworową.
Zadanie
Podczas
A.
B.
95.
przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi:
należy zawsze mówić całą prawdę,
liczbę
informacji
dostosować
do
liczby
pytań
rozpatrując czy chory chce więcej informacji i czy jest
w stanie je przyjąć,
C . czasami można stosować tzw. "kłamstwo nieszkodliwe" aby
chronić pacjenta,
D . należy p o rozmowie pozostawić g o samego aby uzyskane
informacje mógł spokojnie przemyśleć.
Zadanie 96.
Występujące po sobie kolejne etapy osierocenia to:
A . akceptacja
realności
straty,
doświadczenie
żalu,
przystosowanie d o zmienionego otoczenia, odnowienie sił
i ukierunkowanie ich na nowe cele,
B . doświadczenie żalu, przystosowanie d o zmienionego
otoczenia, odnowienie sił i ukierunkowanie ich n a nowe
cele, akceptacja realności straty,
C . przystosowanie d o zmienionego otoczenia, akceptacja
realności straty, doświadczenie żalu, odnowienie sił i
ukierunkowanie ich na nowe cele
D . doświadczenie żalu, odnowienie sił i ukierunkowanie ich
na
nowe
cele,
akceptacja
realności
straty,
przystosowanie do zmienionego otoczenia,
Zadanie 97.
Który z wymienionych leków najskuteczniej zmniejszy odczucie
duszności u dziecka z restrykcyjną chorobą płuc (np.
mukowiscydozą) w okresie terminalnym?
A . morfina podawana doustnie lub podskórnie w małych
dawkach,
B . leki mukolityczne (np. acetylocysteina),
C . siarczan morfiny ("z ampułki") podawany w inhalacji,
D . leki rozszerzające oskrzela (np. aminofilina lub
beta-mimetyki).
Zadanie 98.
Wyniszczenie i zmęczenie należą d o częstych objawów dotyczących
pacjentów z zawansowaną, postępującą chorobą. Wskaż zdanie
prawdziwe dotyczące zmęczenia:
A . pacjent może opisywać zmęczenie subiektywnie w trzech
wymiarach: wrażenia fizyczne, afektywne i poznawcze
oraz obiektywnie jako ilościowy ubytek osiągnięć w
sferze fizycznej i umysłowej. Oba rodzaje odczuć
dotyczących zmęczenia nie muszą pozostawać z e sobą w
związku,
B . pacjent może opisywać zmęczenie subiektywnie w trzech
wymiarach: wrażenia fizyczne, afektywne i poznawcze
oraz obiektywnie jako ilościowy ubytek osiągnięć w
sferze fizycznej i umysłowej. Oba rodzaje odczuć
dotyczących zmęczenia muszą pozostawać z e sobą w
związku,
C . pacjent może opisywać zmęczenie tylko subiektywnie w
trzech wymiarach: wrażenia fizyczne, afektywne i
poznawcze,
D . pacjent może opisywać zmęczenie tylko obiektywnie jako
ilościowy ubytek osiągnięć w sferze fizycznej i
umysłowej.
Zadanie 99.
Procedury edukacyjne wykonywane przez pielęgniarkę w opiece
paliatywno-hospicyjnej obejmują:
A . instruowanie chorego i jego rodziny w zakresie obsługi
materacy przeciwodleżynowych,
B . edukację chorego i jego rodziny w zakresie odżywiania,
C . przygotowanie chorego i jego rodziny do wypisu do domu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 100.
D o reakcji ludzi n a zbliżającą się śmierć E . Kübler-Ross
zalicza następujące stadia:
A . odrzucenie, gniew, ból, akceptacja, targowanie się,
B . złość, projekcja, identyfikacja, depresja, akceptacja,
C . odrzucenie,
gniew,
targowanie
się,
depresja,
akceptacja,
D . szok, ból, negocjacje, akceptacja, złość.
Zadanie 101.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:
A . jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B . to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C . jest nieistotne,
D . zmienia spojrzenie na świat pacjenta.
Zadanie 102.
Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące aktualnego określenia
opieki paliatywnej i hospicyjnej:
A . podtrzymująca i wspierająca opieka nad pacjentem,
której celem jest zapobieganie i leczenie chorób
nowotworowych,
B . wszechstronna opieka u schyłku życia (End o f Life Care)
sprawowana nad przewlekle chorym przez wykwalifikowany
zespół,
C . wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentem
chorującym n a nieuleczalne, nie poddające się leczeniu
przyczynowemu postępujące choroby, której celem jest
poprawa jakości życia, podejmowana już we wcześniejszym
stadium choroby,
D . wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentem w
starszym wieku u schyłku życia, sprawowana przez
interdyscyplinarny zespół.
Zadanie 103.
Proszę wskazać prawidłowe określenie dotyczące paniki
oddechowej:
A . n a panikę oddechową pozostają bez wpływu działania
takie, jak: wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,
opanowanie hiperwentylacji przez wolniejszy i głębszy
oddech, stosowanie benzodiazepin,
B . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również z czynników psychosocjalnych i duchowych
nakładających się na istniejącą duszność,
C . związana jest głównie z wysiłkiem i ruchem chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),
D . n i e nasila się przy nieprawidłowej kontroli objawów,
a n i w związku z postępem choroby, może wiązać się
głównie z lękiem przed śmiercią, i nieuregulowaniem
spraw życiowych.
Zadanie 104.
W leczeniu objawowym kaszlu suchego u chorych z zaawansowaną
chorobą nowotworową stosuje się:
A . leki rozrzedzające wydzielinę oskrzelową,
B . syropy łagodzące podrażnienie dróg oddechowych,
C . leki
hamujące
ośrodek
kaszlu
(opioidy,
dekstrometorfan),
D . odpowiedź prawidłowa B i C.
Zadanie 105.
Które z poniżej wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe?
A . Fentanyl może być stosowany podpoliczkowo w bólach
przebijających,
B . Fentanyl może być stosowany w plastrach TTS,
C . Morfina stosowana podskórnie, jest zalecana w bólach
wszechogarniających i w bólach przebijających,
D . Fentanyl nie jest wolny o d efektów ubocznych, d o
których należą m.in.suchość jamie ustnej, senność,
zaparcia.
Zadanie 106.
O d którego roku życia dziecka, lekarz m a prawny obowiązek
udzielenia dziecku przystępnej informacji o jego stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i
leczniczych, wynikach leczenia i rokowaniu?
A . od 12 roku życia,
B . od 14 roku życia,
C . od 16 roku życia,
D . od 18 roku życia.
Zadanie 107.
Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące prowadzenia badań naukowych w
opiece paliatywnej:
A . osoba umierająca powinna być uważana z a "szczególną" i
chronioną przed uczestnictwem w badaniach klinicznych,
B . badania naukowe w opiece paliatywnej nie przynoszą
korzyści,
C . brak jest jakichkolwiek kryteriów etycznych dotyczących
udziału pacjentów w badaniach naukowych,
D . pacjent w opiece paliatywnej powinien mieć możliwość
uczestnictwa w badaniach naukowych.
Zadanie 108.
Zdrowie w modelu pielęgniarstwa transkulturowego Madelaine
Leiniger ujmowane jest jako:
A . tylko brak choroby (ułomności),
B . zdefiniowany w danej kulturze poziom dobrostanu, wysoko
praktykowany i wartościowany,
C . poziom wyrażanej troski o siebie i innych,
D . równowaga pomiędzy brakiem a dobrostanem.
Zadanie 109.
Skale liniowe oceny bólu mogą być zastosowane u dzieci:
A . o d urodzenia, a ocena opiera się głównie n a relacji
rodziców,
B . w wieku powyżej 5 - 6 roku życia i wyjątkowo w wieku
przedszkolnym ( w zależności o d stopnia rozwoju
dziecka),
C . wyłącznie u dzieci starszych, które uzyskały wysoki
stopień rozwoju intelektualnego,
D . skale takie nie powinny być stosowane u dzieci.
Zadanie 110.
Po śmierci chorego prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma:
A . rodzeństwo,
B . osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
C . współmałżonek,
D . osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia.
Zadanie 111.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:
A . patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B . nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C . przechodzenie poszczególnych faz,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 112.
W opiece paliatywnej deksametazon jest lekiem z wyboru w
sytuacjach:
A . bólu spowodowanego obrzękiem wywołanym przez guz
nowotworowy, jadłowstrętu i wyniszczenia a także dla
poprawy ogólnego samopoczucia chorego,
B . przede wszystkim bólów trzewnych, z a wyjątkiem bólów z
rozciągania torebki wątroby,
C . głównie bólów wynikających z e zwiększonego ciśnienia
śródczaszkowego, ale tylko w dawkach dobowych do 2-4mg,
D . jest koanalgetykiem ale z e względu n a jego uboczne
działanie takie jak: zwiększona podatność n a zakażenia,
zatrzymanie płynów w organizmie, możliwość uszkodzenia
błony śluzowej przewodu pokarmowego stosuje się g o
rzadko, podobnie jak w przypadku pozostałych
kortykosteroidów.
Zadanie 113.
Próby uściślenia definicji jakości życia tak, aby mogła znaleźć
zastosowanie w medycynie doprowadziły d o stworzenia nowego
pojęcia: jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia (HRQL).
Pojęcie to definiowane jest jako:
A . funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia odbierany
przez pacjenta,
B . ocena własnego położenia życiowego dokonana w okresie
choroby oraz leczenia i uwzględniającą ich szczególną
rolę,
C . prawidłowe są stwierdzenia A i B,
D . wszystkie stwierdzenia są błędne.
Zadanie 114.
W opiece holistycznej opieka duchowa:
A . brana jest pod uwagę tylko w instytucjach religijnych,
B . nie ma istotnego znaczenia w procesie leczenia,
C . jest nieodłączną częścią w praktyce holistycznej opieki
paliatywnej,
D . powinna stać na pierwszym miejscu.
Zadanie 115.
Chory z zaawansowaną chorobą nowotworową objęty opieką
hospicjum, odmawia jedzenia i picia. Nie stwierdza się
problemów z połykaniem, ani zmian patologicznych jamy ustnej. W
tym przypadku należy:
A . zmobilizować rodzinę chorego, aby karmiła chorego n a
zasadzie ,,aby nie umarł z głodu",
B . założyć sondę do żołądka w celu karmienia,
C . ostrożnie
rozważyć
możliwość
nawodnienia
parenteralnego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie
Która z
chorych
A.
B.
C.
D.
116.
podanych niżej skal nie służy d o oceny jakości życia
w stanie terminalnym?
ECOG,
Support Team Assessment Schedule,
Hospital Anxiety Depression Scale,
Norton.
Zadanie 117.
Skutecznym lekiem, stosowanym w zapobieganiu tworzenia się
nadmiaru wydzieliny oskrzelowej powodującej charczący oddech,
jest:
A . Morfina,
B . Carbamizepina,
C . Hioscyna,
D . Mirtazapina.
Zadanie 118.
Dotychczas chora przyjmowała doustnie 1 5 m g morfiny c o 4
godziny. Obecnie istnieje potrzeba n a podawanie tego leku drogą
podskórną. Jaką dawkę na dobę powinna chora otrzymywać?
A . 10 mg,
B . 30 mg,
C . 60 mg,
D . 90 mg.
Zadanie 119.
Wskaż wskazaniami d o przetaczania krwi u chorych w
zaawansowanej fazie choroby nowotworowej:
A . każdy przypadek udokumentowanych badaniami niskich
wartości morfotycznych krwi chorego,
B . po każdym krwotoku,
C . wystąpienie objawów związanych z anemią ograniczających
aktywność dzienną chorego i sprawiających m u duże
dolegliwości,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 120.
Termin dotyczący odczuwania bólu - dyzestezja oznacza:
A . brak bólu w odpowiedzi n a stymulację, która w
normalnych warunkach powoduje doznanie bólu,
B . osłabione odczuwanie doznań bólowych w odpowiedzi n a
zwykły bolesny bodziec,
C . nieprawidłowe odczucie, powstałe samoistnie lub
wywołane, które jest odbierane przez pacjenta jako
nieprzyjemne,
D . nadwrażliwość na każdą formę stymulacji czuciowej.
Zadanie 121.
O rozpoznaniu przewlekłego bólu u noworodka i niemowlęcia
decydują następujące objawy:
A . przyspieszenie akcji serca, wzrost liczby oddechów,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
B . niechęć do jedzenia, nieprzybywanie na wadze,
C . agresja i złość wobec opiekunów, apatia i brak
zainteresowania otoczeniem,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 122.
Która z poniżej wymienionych zasad wsparcia leczenia
farmakologicznego duszności nie jest prawdziwa?
A . analiza zdarzeń, które ujawniają lub nasilają duszność
oraz wpływu duszności n a życie codzienne, w tym
utrzymanie wydolnego efektywnego oddychania,
B . zapewnienie
kontroli
duszności
przez
pacjenta,
opanowanie lęku i napadów paniki,
C . stosowanie również niefarmakologicznyh metod łagodzenia
duszności np. techniki relaksacji i rozpraszania,
D . tlenoterapia przez cewnik nosowy, gdyż zapewnia ona
wskaźnik przepływu 2 l/min i 35% dostarczonego tlenu c o
jest wystarczające przy przewlekłym niedotlenieniu,
także u osób z równoległą PoChP.
Zadanie 123.
Porozumienie pomiędzy wolontariuszem a organizacją:
A . powinno zawsze zostać zawarte w formie pisemnej,
B . powinno zostać zawarte w formie pisemnej w sprawie
współpracy dłuższej niż 30 dni,
C . n a żądanie wolontariusza musi mieć formę pisemną, nawet
w przypadkach krótszej współpracy niż 3 0 dni ale nie
powinno precyzować zakresu wykonywanych świadczeń,
D . powinno być umową stosunku pracy i konkretyzowac także
terminy, zasady i procedury zwrotu poniesionych przez
wolontariusza kosztów.
Zadanie 124.
Jakie powinny być relacje pomiędzy zespołem hospicyjnym, a
chorym i jego rodziną w końcowym etapie choroby, krótko przed
śmiercią?
A . systematyczna opieka tzn. wizyty w określone dni,
podawanie koniecznych w tym etapie choroby leków,
B . stała dyspozycyjność zespołu hospicyjnego tzn. wizyta
n a każdą prośbę pacjenta, poza wymaganymi działaniami
medycznymi poświęcenie możliwie maksymalnej ilości
czasu n a podtrzymanie psychiczne i duchowe chorego i
rodziny,
C . propozycja pobytu w oddziale szpitalnym z e względu n a
nasilone objawy somatyczne,
D . propozycja przeniesienia d o oddziału opiekuńczego z e
względu na fizyczne i psychiczne przeciążenie rodziny.
Zadanie 125.
Celem masażu nie jest:
A . przekazanie dotyku, który jest też formą komunikacji i m bardziej wrażliwy tym bardziej przekazuje poczucie
opieki,
B . koncentracja n a miejscach zwiększonego napięcia
mięśniowego i w tkankach miękkich,
C . stosowanie
techniki
manualnej,
które
obejmuje
zastosowanie przemieszczającego się ucisku i poruszania
ciałem,
D . precyzyjnie ograniczone oddziaływanie-jedynie n a układ
mieśniowo-szkieletowy.
Zadanie 126.
"Strzał ostrzegawczy" podczas przekazywania niepomyślnych
informacji pacjentowi polega na:
A . częściowym przekazaniu informacji i czekaniu n a reakcję
pacjenta,
B . przekazaniu "całej prawdy" o chorobie podczas jednej
rozmowy,
C . unikaniu rozmowy z pacjentem na temat choroby,
D . zastosowaniu "kłamstwa nieszkodliwego", aby pacjent nie
doznał szoku.
Zadanie 127.
Hipoalgezja to:
A . b ó l spowodowany bodźcem, który zwykle nie powoduje
doznań bólowych,
B . osłabione odczuwanie doznań bólowych w odpowiedzi n a
zwykły bodziec bólowy,
C . nieprawidłowa silna reakcja n a bodźce powtarzalne w
obszarze niedoczulicy,
D . brak bólu w odpowiedzi n a stymulację, która w
normalnych warunkach powoduje doznania bólowe.
Zadanie 128.
Efektywność opieki określana bywa najczęściej przez ocenę
jakości życia chorych oraz satysfakcję z opieki. Którego
narzędzia użyjesz do jej badania w warunkach stacjonarnych?
A . Rotterdamska Lista Objawów,
B . skala ESAS,
C . skala Bartela,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 129.
Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy informacji o
pacjencie przez osobę wykonującą zawód medyczny występuje w
sytuacji gdy:
A . informacja dotyczy życia prywatnego pacjenta,
B . rodzina prosi o informacje dotyczące stanu zdrowia
pacjenta,
C . tajemnica może stanowić niebezpieczeństwo dla życia i
zdrowia pacjenta,
D . nastąpiła śmierć pacjenta.
Zadanie 130.
Zastosowanie strategii "strzału ostrzegawczego" w stosunku d o
pacjenta w stanie terminalnym, polega n a przekazaniu informacji
o:
A . niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B . niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach wynikających z niestosowania się d o
procesu leczenia,
D . niepomyślnym rokowaniu jego stanu chorobowego i
oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.
Zadanie 131.
Duszność nasilająca się przy pochyleniu ciała d o przodu, bóle
głowy, bóle w klatce piersiowej, obrzęk, zaczerwienienie lub
sinica twarzy to objaw:
A . wysięku opłucnego,
B . zespołu ucisku na rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym,
C . zespół żyły głównej górnej,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 132.
Duchowość stwarza kontekst, w którym:
A . poszukujemy odpowiedzi w teologii,
B . wierzenia w sferze duchowej wpływają n a sposób radzenia
sobie z własną chorobą,
C . możemy odrzucić wiarę jako nieprzydatną w sytuacji
odchodzenia,
D . mamy możliwość wyboru postawy.
Zadanie 133.
Reakcje
psychiczne
dzieci
na
sytuację
nieuleczalnej choroby, zależą w dużym stopniu od:
A . specyficznych cech psychiki dziecięcej,
B . wieku chorego dziecka,
C . wsparcia rodziny i bliskich,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
postępującej,
Zadanie 134.
Modele relacji między chorym a otoczeniem, w zależności o d
kontekstu świadomości śmierci według Glasser i Straussa to:
A . otwarta świadomość, podejrzewanie, wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,
B . otwarta świadomość, pogodzenie się, wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,
C . zamknięta świadomość, podejrzewanie, wzajemne udawanie,
otwarta świadomość,
D . zamknięta świadomość, pogodzenie się, wzajemne
udawanie, otwarta świadomość.
Zadanie 135.
Perinatalna opieka paliatywna jest:
A . opieką nad noworodkami i niemowlętami urodzonymi z e
schorzeniami ograniczającymi życie,
B . opieką ciągłą nad noworodkami i niemowlętami d o końca
pierwszego roku życia,
C . całościową opieką medyczną nad kobietą przed i w czasie
trwania ciąży,
D . kompleksową, systematyczną kontrolą lekarską nad
kobietą ciężarną.
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 120916
GRUPA 1
Zadanie 1.
U dziecka choroba Werdniga-Hoffmana manifestuje się:
A . drżeniem pęczkowym,
B . pogłębieniem odruchów głębokich,
C . znacznym upośledzeniem rozwoju umysłowego,
D . obniżeniem poziomu karnityny w mięśniach.
Zadanie 2.
Biegunka ostra cechuje się:
A . oddaniem 3 lub więcej płynnych lub półpłynnych stolców
n a dobę, względnie stolców zawierających krew, ropę lub
śluz, utrzymuje się do 2 tygodni,
B . oddaniem 2 płynnych lub półpłynnych stolców na dobę,
C . oddaniem
większej
liczby
stolców,
niekiedy
o
nieprawidłowym składzie (krew, ropę) trwająca powyżej 3
tygodni,
D . zaburzeniem
trawienia
jelitowego
wynikającym
z
pierwotnego wrodzonego defektu enzymatycznego jelit.
Zadanie 3.
Odległym następstwem stosowania kortykosteroidów u dzieci jest:
A . zaburzenie wzrastania,
B . zaburzenie miesiączkowania,
C . zapalenie mięśnia sercowego,
D . martwica kanalików nerkowych.
Zadanie 4.
W Polsce program obowiązujących szczepień ochronnych (Kalendarz
Szczepień) ustalany jest przez:
A . Ministerstwo Zdrowia,
B . Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
C . Instytut Matki i Dziecka,
D . Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zadanie 5.
Które badanie jest konieczne do rozpoznania padaczki?
A . encefalografia,
B . elektrokardiografia,
C . tomografia komputerowa głowy,
D . zdjęcie rentgenowskie czaszki.
Zadanie 6.
Zasadniczym następstwem nieleczenia lub późnego zdiagnozowania
wrodzonej niedrożności dróg żółciowych jest:
A . posocznica,
B . marskość wątroby,
C . niewydolność nerek,
D . anemia.
Zadanie 7.
N a oddział rehabilitacji pediatrycznej przyjęto 4-letniego
chłopca z rozpoznaniem dystrofii mięśniowej typu Duchenn`a.
Kogo dotyka ten typ choroby?
A . chłopców,
B . dziewczynki,
C . chłopców i dziewczynki,
D . wcześniaków.
Zadanie 8.
Odporność uzyskana przez szczepienie jest odpornością:
A . czynną wywołaną w sposób sztuczny,
B . czynną wytworzoną w sposób naturalny,
C . sztuczną wytworzoną w sposób bierny,
D . bierną wywołaną w sposób naturalny.
Zadanie 9.
Istotę choroby Hirschsprunga stanowi:
A . wygładzenie kosmków jelitowych jelita cienkiego,
B . niedorozwój mięśnia zwieracza odbytu,
C . brak zwojów włókien przywspółczulnych w jelicie grubym,
D . obecność przeszkody w jelicie grubym, która zwęża jego
światło.
Zadanie 10.
Rehabilitacja lecznicza w chorobach reumatycznych obejmuje:
A . kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię,
B . jonoforezę, ćwiczenia czynne i bierne,
C . terapię zajęciową,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 11.
Test chlorkowy jest zasadniczym badaniem w diagnostyce:
A . mukowiscydozy,
B . mukopolisacharydozy,
C . choroby spichrzeniowej,
D . dysplazji oskrzelowo-płucnej.
Zadanie 12.
Żółtaczka fizjologiczna występuje:
A . w 1 dobie życia,
B . dziecko rodzi się z żółtaczką fizjologiczną,
C . w 3 dobie życia,
D . po 10 dobie życia.
Zadanie 13.
Podaj następstwo nierozpoznanej hypotyreozy:
A . niedożywienie,
B . upośledzenie umysłowe,
C . zaburzenia krzepnięcia,
D . zaburzenia trawienia i wchłaniania.
Zadanie 14.
Przyczyną wodogłowia jest:
A . ubytek opony twardej,
B . ubytek opony miękkiej lub jej niedorozwój,
C . zaburzenia
produkcji
i
cyrkulacji
mózgowo-rdzeniowego,
D . niewydolność splotów podpajęczynówkowych.
płynu
Zadanie 15.
Dla dzieci z karłowatością charakterystyczna jest:
A . agresja i autoagresja,
B . nadpobudliwość psychoruchowa,
C . obojętność, zaburzenia uczuciowości wyższej,
D . depresja, wyobcowanie ze środowiska.
Zadanie 16.
Wystąpienie anoreksji najczęściej spowodowane jest przez:
A . problemy w nauce,
B . zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby,
C . zaburzenia hormonalne w okresie dojrzewania,
D . czynniki kulturowe i zaburzenia w rodzinie.
Zadanie 17.
16-letni chłopiec jest leczony z powodu osteosarkoma o d 2 lat.
Dziecko m a trzecią wznowę choroby, jest w stanie terminalnym.W
chorobie terminalnej głównym celem opieki jest:
A . przedłużenie życia nieuleczalnie chorym,
B . zmniejszenie dolegliwości bólowych,
C . godne i możliwe bez dolegliwości przeżycie pozostałego
czasu,
D . zmniejszenie dolegliwości lękowych.
Zadanie 18.
Neupogen jest lekiem:
A . immunosupresyjnym,
B . bakteriostatycznym,
C . stymulującym wzrost leukocytów,
D . zawierającym gotowe przeciwciała.
Zadanie
Grasica
A.
B.
C.
D.
19.
jest gruczołem, który całkowicie zanika w okresie:
niemowlęcym późnym,
przedszkolnym,
pokwitania,
dorosłym.
Zadanie 20.
Chlustające wymioty, występujące zwłaszcza rano n a czczo, bóle
głowy i tarcza zastoinowa n a dnie oczu u dziecka, t o główne
objawy:
A . wstrząsu mózgu,
B . ostrego zatrucia pokarmowego,
C . wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D . refluksu żołądkowo - przełykowego.
Zadanie 21.
Które z poniższych objawów charakterystyczne s ą dla
hiperglikemii?
A . pragnienie, częstomocz, zaburzenia łaknienia,
B . osłabienie, bladość, drżenie rąk, zimne poty, bóle
głowy,
C . wysokie ciśnienie krwi, skąpomocz, apetyt,
D . wymioty, ciała ketonowe w moczu, przyspieszone tętno,
obniżone
RR,
pragnienie, częstomocz, zaburzone
łaknienie.
Zadanie 22.
Leczenie artrogrypozy polega na:
A . sterydoterapii "pulsami",
B . ograniczeniu aktywności fizycznej,
C . intensywnej farmakoterapii,
D . intensywnej rehabilitacji.
Zadanie 23.
Rozwój fizyczny w okresie przedszkolnym charakteryzuje się
głównie:
A . zwiększeniem kifozy piersiowej,
B . zmniejszeniem kifozy piersiowej,
C . zmniejszeniem lordozy lędźwiowej,
D . szybkim wzrostem kończyn,
Zadanie 24.
Ontogeneza rozpoczyna się od:
A . chwili poczęcia dziecka,
B . trzeciego tygodnia życia płodowego,
C . chwili urodzenia dziecka,
D . trzeciego miesiąca życia dziecka.
Zadanie 25.
Wcześniactwo i wewnątrzmaciczne zaburzenia wzrastania, ciąże
bliźniacze, cukrzyca matki, zagrożenie w utrzymaniu ciąży,
niewydolność krążeniowo-oddechowa matki, urazy, anafilaksja,
zatrucie CO, kokainizm matki predysponują do wystąpienia:
A . schizofrenii,
B . miopatii,
C . pierwotnych bólów głowy,
D . mózgowego porażenia dziecięcego.
Zadanie 26.
Mukowiscydoza to choroba, której istotę stanowi:
A . dysfunkcja gruczołów wydzielania wewnętrznego,
B . dysfunkcja gruczołów wydzielania zewnętrznego,
C . anomalia śluzówki układu oddechowego,
D . zwiększona reaktywność gruczołów śluzowych.
Zadanie 27.
Jaki jest cel leczenia przeciwbólowego?
A . doprowadzenie d o stanu, w którym chory jest wolny o d
bólu, nie jest zbyt senny, jest aktywny fizycznie i
umysłowo,
B . zniwelowanie bólu uniemożliwiającego chodzenie i
poprawę nastroju,
C . usunięcie strachu i rozdrażnienia chorego oraz poprawa
ogólnego samopoczucia pacjenta,
D . eliminacja częściowa bólu, zmniejszenie napięcia
fizycznego, odprężenie psychiczne.
Zadanie 28.
Co warunkuje przyjęcie przeszczepu nerki przez dziecko?
A . duży stopień pokrewieństwa dawcy i biorcy,
B . zgodność tkankowa HLA,
C . starszy wiek dziecka,
D . pozytywne nastawienie dziecka i rodziców.
Zadanie 29.
P o amputacji kończyny wyższe ułożenie lub podwieszenie kikuta
ma na celu przede wszystkim:
A . przygotowanie do protezowania,
B . zapobieganie bólowi,
C . zmniejszenie obrzęku,
D . zapobieganie zakażeniom.
Zadanie 30.
Bardzo ważne jest, aby u
systematycznie kontrolować:
A . pH moczu,
B . ciężar właściwy moczu,
C . aceton w moczu,
D . cukier w moczu.
dziecka
z
moczówką
prostą
Zadanie 31.
Okres wylęgania choroby to:
A . inkubacja,
B . intubacja,
C . infekcja,
D . inwazja.
Zadanie 32.
Leczenie zachowawcze w nadczynności tarczycy polega na podaniu:
A . preparatów tarczycy,
B . preparatów blokujących syntezę hormonów tarczycy,
C . hormonu nadnerczy,
D . leków "wyciszających" nadpobudliwość i łagodzących
bezsenność.
Zadanie 33.
Leczenie hemofilii polega na podawaniu:
A . masy płytkowej,
B . brakującego czynnika krzepnięcia,
C . krwi pełnej,
D . płynu wieloelektrolitowego.
Zadanie 34.
W którym roku zatwierdzono Konwencję Praw Dziecka?
A . 1936,
B . 1960,
C . 1990,
D . 1993.
Zadanie 35.
Podczas drenażu drzewa oskrzelowego dziecko należy układać:
A . w pozycjach drenażowych zależnie o d umiejscowienia
zmian chorobowych,
B . pozycja w jakiej układa się dziecko nie ma znaczenia,
C . w pozycji półwysokiej z nogami opuszczonymi do dołu,
D . w pozycji siedzącej z pochyleniem głowy do dołu.
Zadanie 36.
Oceniając stan nawodnienia należy uwzględnić:
A . napięcie mięśniowe,
B . elastyczność skóry,
C . wielkość wątroby,
D . odruch Moro.
Zadanie 37.
Dominującym objawem w Zespole Downa jest:
A . wysokie osadzenie małżowin usznych,
B . opóźnienie rozwoju umysłowego dziecka,
C . wydłużenie kończyn w częściach dystalnych,
D . wada wzroku w postaci zeza.
Zadanie 38.
Podstawowym czynnikiem umacniania zdrowia jest:
A . prozdrowotny tryb życia,
B . wyposażenie genetyczne,
C . profilaktyka swoista,
D . wykształcenie rodziców.
Zadanie 39.
U
2-letniego chłopca doszło d o wystąpienia drgawek.
Prawdopodobnie ich przyczyną była gorączka spowodowana
rozpoczynającym się stanem zapalnym dróg oddechowych. Przyczyną
drgawek gorączkowych jest temperatura:
A . 38°C-39°C,
B . 39°C-40°C,
C . ponad 40°C,
D . jest to zależne od indywidualnych cech dziecka.
Zadanie 40.
Objawem choroby Perthesa NIE jest:
A . objaw Trendelenburga dodatni,
B . chód kaczkowaty,
C . ból w stawie biodrowym,
D . utykanie w czasie chodzenia.
Zadanie 41.
Udział pielęgniarki pediatrycznej w przygotowaniu dziecka d o
wypisu z oddziału powinien dotyczyć:
A . przygotowania karty wypisowej,
B . przygotowania leków do domu,
C . przygotowania dziecka i rodziny d o samoopieki i
samopielęgnacji,
D . poinformowania o wizycie kontrolnej w poradni.
Zadanie 42.
Które badanie pozwala ocenić stopień duszności u 3-letniego
dziecka?
A . morfologia krwi,
B . równowaga kwasowo-zasadowa,
C . poziom Na, K w surowicy,
D . badanie spirometryczne.
Zadanie 43.
Najczęstszym odległym powikłaniem p o całkowitej
zespołu Fallota jest niedomykalność zastawki:
A . tętnicy płucnej,
B . dwudzielnej,
C . aortalnej,
D . trójdzielnej.
korekcji
Zadanie 44.
Stymulacja wg Vojty najbardziej jest przydatna dla dzieci:
A . w okresie niemowlęcym,
B . w okresie noworodkowym i niemowlęcym,
C . wszystkich, wiek nie ma znaczenia,
D . starszych.
Zadanie 45.
Pierwsza pomoc wobec dziecka, które spożyło środek żrący d o
mycia sanitariatów polega na:
A . sprowokowaniu wymiotów,
B . podaniu wody do picia,
C . podaniu kropli żołądkowych,
D . pobraniu krwi na badania.
Zadanie 46.
Objawy, tj. ból głowy, nudności, zwolnienie tętna, oddechu,
pobudzenie psychoruchowe, które wystąpiły u dziecka w trakcie
podawania płynów drogą kroplowych wlewów dożylnych, mogą
świadczyć o:
A . nietolerancji na płyny,
B . zbyt szybkim podawaniu dużych ilości płynów,
C . zbyt powolnym podawaniu płynów,
D . zakażeniu miejsca wkłucia.
Zadanie 47.
Retinopatia, nefropatia,
cukrzycy:
A . wczesnych,
B . pierwotnych,
C . późnych,
D . przejściowych.
neuropatia
należą
do
powikłań
Zadanie 48.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do podawania witaminy D3 jest:
A . nadczynność tarczycy,
B . hipocalciuria,
C . idiopatyczna hiperkalcemia,
D . hypokalcemia.
Zadanie 49.
"Metoda kangura" jest wdrażana n a oddziałach wcześniaków lub
noworodków z zaburzeniami rozwojowymi. Polega ona na:
A . wykonywaniu u dzieci zabiegów fizykoterapeutycznych,
które aktywizują układ mięśniowy, kostny i stawowy, w
przyszłości umożliwią i m dużą sprawność fizyczną a
zwłaszcza wykonywanie dalekich skoków,
B . działaniach psychoterapeutycznych zogniskowanych n a
dziecku przez okres I kwartału życia i dzięki, którym
można zaobserwować skokowy rozwój umiejętności
intelektualnych i emocjonalnych,
C . trzymaniu rozebranego dziecka przez matkę lub ojca n a
swojej klatce piersiowej, nawiązywaniu i utrzymywaniu
kontaktu fizycznego, emocjonalnego, słownego celem
zmniejszenia szoku spowodowanego rozłąką dziecka z
matką zaraz po porodzie,
D . umieszczeniu
dziecka
w
zagłębieniu
"torby"
przygotowanej z koca lub prześcieradła zawieszonego n a
brzuchu lub plecach matki c o umożliwia jej swobodę
ruchów w trakcie wykonywania obowiązków domowych.
Zadanie 50.
Najważniejszym objawem w chorobie Hodgkina jest/są:
A . powiększenie wątroby,
B . wybroczyny na skórze,
C . bóle kostne,
D . powiększenie węzłów chłonnych (najczęściej szyjnych).
Zadanie 51.
Charakterystyczne cechy alergii pokarmowej:
A . niepożądana,
powtarzalna
i
odtwarzalna
reakcja
organizmu n a pokarm z udziałem mechanizmów
immunologicznych,
B . niepożądana, niepowtarzalna reakcja organizmu na pokarm
bez udziałem mechanizmów immunologicznych,
C . zespół objawów wywołanych nadmierną kolonizacją
bakterii jelita cienkiego,
D . niepożądana reakcja organizmu n a pokarm bez udziału
mechanizmów immunologicznych.
Zadanie 52.
Przyspieszona akcja serca w okresie niemowlęcym spowodowana
jest:
A . zwężonym światłem naczyń,
B . niedorozwojem mięśnia sercowego,
C . zmniejszoną objętością wyrzutową serca oraz wydolnością
wysiłkową,
D . niedorozwojem krążenia płucnego.
Zadanie
Dziecko
A.
B.
C.
D.
53.
chore na galaktozemię może spożywać:
mleko i wszystkie jego produkty,
masło, kremy, lody,
warzywa strączkowe, biszkopty,
mięso, ryby, drób, oleje.
Zadanie 54.
Autyzm dziecięcy charakteryzują następujące objawy:
A . problemy z utrzymaniem uwagi, kontrolą impulsywności i
nadmierną ruchliwością.
B . stopniowe izoluje się o d otoczenia i zamyka się w
sobie, omamy i urojenia.
C . brak kontroli nad jedzeniem, prowokowanie wymiotów,
używanie środków przeczyszczających.
D . n i e fiksuje wzroku n a twarzy matki, "nie przywiera" d o
matki p o wzięciu n a ręce, d o 2 . rż. nie przekracza
pierwszych faz rozwoju mowy, manieryzmy i stereotypie
palców i dłoni.
Zadanie
Mianem
A.
B.
C.
D.
55.
zeza określa się:
nieprawidłowe rozstawienie oczu,
nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
niemożność jednoocznego poruszania gałkami ocznymi,
brak koordynacji ruchowej gałek ocznych.
Zadanie 56.
Noworodka z przepukliną oponowo-rdzeniową
lędźwiowo-krzyżowej należy ułożyć:
A . na boku,
B . na brzuszku,
C . na brzuszku z podpórką,
D . w specjalnym nosidełku.
w
okolicy
Zadanie 57.
Choroba Kawasakiego najczęściej występuje u:
A . osób dorosłych,
B . młodzieży,
C . dzieci w wieku 7-14 lat,
D . < 5. rż.
Zadanie 58.
Najczęstsze przyczyny krwawienia z górnego odcinka przewodu
pokarmowego u noworodków to:
A . zakażenie bakteryjne przewodu pokarmowego, alergia
pokarmowa,
B . wrzód trawienny, żylaki przełyku, nowotwory,
C . wrzód stresowy, choroba krwotoczna, krwawienie pozorne
(połknięta krew matczyna),
D . nieswoiste
zapalenia
jelit,
zapalenie
guzków
krwawniczych.
Zadanie 59.
Przy odczytywaniu testu tuberkulinowego dokonujemy pomiaru
średnicy:
A . nacieku,
B . rumienia,
C . obrzęku,
D . nacieku i rumienia.
Zadanie 60.
Cukrzyca typu I powstaje w następstwie:
A . nadmiernego wydzielania insuliny,
B . nadmiernej podaży cukrów prostych,
C . niedoboru lub braku insuliny endogennej,
D . nadmiernej podaży cukrów złożonych.
Zadanie 61.
Dziecko niewidome powinno być jak najwcześniej objęte opieką
specjalistyczną, aby zapobiec:
A . wystąpieniu innych wad,
B . opóźnieniu w rozwoju,
C . deformacjom twarzy,
D . odciążyć rodziców.
Zadanie 62.
Wczesnym objawem niedoboru witaminy A jest:
A . wysypka,
B . osłabienie odporności,
C . niedowidzenie o zmierzchu, "kurza ślepota",
D . kruchość kości.
Zadanie 63.
Wskaż jakie s ą pierwsze charakterystyczne
osteosarcoma:
A . sztywniejące zapalenie stawów,
B . wysięk do stawu,
C . silne bóle nocne i obrzęk tkanek,
D . patologiczne złamanie kości.
objawy
dla
Zadanie 64.
Najczęstszą przyczyną nadciśnienia tętniczego krwi u dzieci
jest:
A . długotrwały stres,
B . znaczna otyłość,
C . choroba nerek i naczyń nerkowych,
D . hypotyreoza.
Zadanie
Dzieci z
A.
B.
C.
D.
65.
upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym powinny:
uczyć się w szkołach integracyjnych,
uczyć się w szkołach życia,
uczyć się w rodzinie,
być umieszczane w zakładach specjalnych.
Zadanie 66.
Odruch stąpania:
A . pojawia się w 3 m-cu życia,
B . pojawia się najpóźniej w 6 m-cu życia,
C . zanika do 5 m-ca życia,
D . zanika ok. 8 m-ca życia.
Zadanie 67.
Do objawów zwichnięcia stawu biodrowego u noworodka należy/ą:
A . ograniczenie odwodzenia w stawach biodrowych,
B . nierówność fałdów udowych,
C . objaw przeskakiwania Ortolaniego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 68.
Według Deklaracji z Innocenti "Szpital Przyjazny Dziecku" t o
szpital, w którym:
A . realizowane jest naturalne karmienie,
B . dzieci mogą być odwiedzane bez ograniczeń czasowych
przez ich przyjaciół i kolegów,
C . personel placówki zapewnia dziecku hospitalizowanemu
realizację jego potrzeb i zachcianek,
D . atmosfera
przyjacielskich
kontaktów
w
grupie
pracowników obejmuje też hospitalizowane dzieci.
Zadanie 69.
Ile stopni zawiera p/bólowa drabina analgetyczna wg WHO?
A. 2 ,
B. 3 ,
C. 4 ,
D. 5 .
Zadanie 70.
Dziecko, które chorowało na ospę uzyskało odporność:
A . naturalną, czynną, swoistą,
B . sztuczną, czynną, nieswoistą,
C . naturalną, bierną, nieswoistą,
D . sztuczną, bierną, swoistą.
Zadanie 71.
Metody problemowe stosowane w wychowaniu zdrowotnym:
A . rozwijają umiejętność analizowania współzależności
między faktami a zjawiskami,
B . n i e sprzyjają rozwojowi samodzielnego myślenia i
działania,
C . nie ćwiczą umiejętności dostrzegania problemów,
D . nie rozwijają zdolności twórczych.
Zadanie 72.
Według Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu:
A . dzieci powinny przebywać razem z dorosłymi,
B . dziecko powinno być przyjmowane d o szpitala zawsze
kiedy występują u niego objawy choroby nawet wówczas
kiedy leczenie może być prowadzone w domu, pod opieką
poradni lub na oddziale dziennym,
C . rodzicom należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu
razem z dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać i m w
pozostawaniu przy dziecku,
D . dzieci nie muszą mieć możliwość zabawy, odpoczynku i
nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia.
Zadanie 73.
W realizacji procesu pielęgnowania nad noworodkiem p o porodzie
fizjologicznym jest zapobieganie rzeżączkowemu zapaleniu
spojówek. W tym celu do 30 min po porodzie należy wykonać:
A . odśluzowanie noworodka przez delikatne odessanie
wydzieliny z gardła i nosa,
B . ocenę zachowań noworodka,
C . zabieg Credégo,
D . szczepienie BCG.
Zadanie 74.
U noworodka z przepukliną oponowo - rdzeniową w okolicy
lędźwiowo - krzyżowej, w celu wykrycia sprzężonych z wadą
powikłań zwracamy uwagę na zaburzenia:
A . krążenia i oddychania,
B . odruchów noworodkowych,
C . czynności wydalniczych,
D . przyjmowania pokarmu.
Zadanie 75.
Przy poparzeniu przełyku i żołądka należy zastosować:
A . żywienie pozajelitowe lub enteralne przez sondę,
B . dietę półpłynną, pokarmy chłodne,
C . żywienie przez jejunostomię,
D . żywienie doodbytnicze.
Zadanie 76.
Dla tężyczki charakterystyczny jest objaw:
A . Brudzińskiego,
B . Chvostka,
C . Moro,
D . Kerniga.
Zadanie 77.
Dziecko w czasie lekcji staje się "nieobecne", ale nie traci
przytomności, nie odpowiada n a pytanie nie wykonuje poleceń.
Zachowanie takie może być spowodowane:
A . napadami nieświadomości,
B . zaburzeniami rytmu serca,
C . migreną,
D . stanami hipoglikemii.
Zadanie 78.
U wcześniaka występuje utrudnione oddychanie z powodu:
A . osłabionej fagocytozy,
B . niedojrzałości transferazy glukuronowej,
C . nadmiaru potasu w surowicy krwi,
D . niedoboru surfaktantu.
Zadanie 79.
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z kłębkowym zapaleniem nerek
obejmuje:
A . rygorystyczne
ograniczenie
wysiłku
fizycznego
u
dziecka,
B . kontrolę masy ciała dziecka,
C . układanie dziecka w wysokiej pozycji,
D . codzienną kontrolę hematokrytu.
Zadanie 80.
Akcja serca noworodka wynosi 120-130 uderzeń n a minutę. Ilość
ta świadczy o:
A . bradykardii,
B . tachykardii,
C . wartości prawidłowej,
D . zaburzeniach hemodynamicznych.
Zadanie 81.
N i e wykryta i nie zwalczana w porę głuchota u małych dzieci
powoduje:
A . zaburzenia w rozwoju ucha wewnętrznego,
B . zaburzenia w rozwoju ucha środkowego,
C . pojawienie się zaburzeń snu,
D . niemożność nauczenia się mowy.
Zadanie 82.
O ostatecznym rozpoznaniu białaczki limfoblastycznej decyduje:
A . obraz krwi obwodowej,
B . powiększenie węzłów chłonnych,
C . obraz szpiku kostnego,
D . powiększenie wątroby i śledziony.
Zadanie 83.
Podstawowym celem rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych jest
dążenie do:
A . maksymalnego usprawnienia zaburzonych funkcji,
B . zniwelowania przyczyn niesprawności,
C . wykształcenia automatyzmów ruchowych,
D . rozwinięcie masy i siły mięśniowej.
Zadanie 84.
Zakażenie wertykalne wirusem HIV to zakażenie:
A . noworodka o d matki w czasie ciąży, porodu lub karmienia
piersią,
B . drogą przetoczenia krwi,
C . drogą płciową,
D . przez sprzęt medyczny.
Zadanie 85.
Jakie badania należy wykonać w celu rozpoznania cukrzycy u
dziecka?
A . jednorazowe oznaczanie cukru we krwi,
B . dobowy profil glikemii i test obciążenia glukozą,
C . badanie ogólne moczu,
D . oznaczenie gazometrii i elektrolitów we krwi.
Zadanie 86.
U jednego z noworodków opisano brak całej kończyny. Stan ten
określamy mianem:
A . Mikromelii,
B . Amelii,
C . Peromelii,
D . Adaktylii.
Zadanie 87.
Urodzenie się dziecka z wadą cewy nerwowej jest równoznaczne z
rozpoznaniem:
A . upośledzenia umysłowego dziecka,
B . rodziny zwiększonego ryzyka genetycznego,
C . zaburzenia w procesie widzenia,
D . zaburzenia w procesie słyszenia.
Zadanie 88.
Pomiaru masy urodzeniowej dokonuje się:
A . tuż po wystąpieniu pourodzeniowego ubytku masy ciała,
B . 2 godziny po urodzeniu,
C . w ciągu pierwszych 30 minut życia noworodka,
D . tuż po porodzie w pierwszych minutach.
Zadanie 89.
Objaw Ortolaniego to objaw:
A . wyważania,
B . przeskakiwania,
C . odwodzenia,
D . utykania.
Zadanie 90.
Karmiąc naturalnie należy przystawiać dziecko do piersi:
A . co 3 godziny,
B . co 3 godziny z zachowaniem przerwy nocnej,
C . co 3 godziny i dopajać między karmieniami,
D . według potrzeb matki i dziecka.
Zadanie 91.
Wiek zębowy określamy na podstawie:
A . liczby zębów stałych,
B . liczby wyrżniętych zębów oraz stadium ich formowania
się,
C . oceny wzrostu szczęk na długość,
D . kolejności wyrzynania się zębów.
Zadanie 92.
Która z wymienionych immunoglobulin stanowi barierę ochronną w
przewodzie pokarmowym?
A . Immunoglobulina A,
B . Immunoglobulina G,
C . Immunoglobulina E,
D . Immunoglobulina M.
Zadanie 93.
Dokończ zdanie: Głowa noworodka:
A . jest mała, stanowi 1/2 długości ciała,
B . stanowi 3/4 długości ciała,
C . jest proporcjonalna,
D . jest nieproporcjonalnie duża, stanowi
ciała.
1/4
długości
Zadanie 94.
Najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci
poniżej 5 roku życia są:
A . wirusy,
B . bakterie,
C . pierwotniaki,
D . grzyby.
Zadanie 95.
U dziecka chorego na hemofilię wskazane będą ćwiczenia typu:
A . bieganie,
B . pływanie i gimnastyka w wodzie,
C . jazda na rowerze,
D . aerobik pod kontrolą.
Zadanie 96.
Najprostszą oceną deficytu płynów jest:
A . diureza godzinowa,
B . diureza dobowa, ocena tętna, hematokrytu,
C . wygląd dziecka,
D . barwa moczu.
Zadanie 97.
Achondroplazja charakteryzuje się:
A . małogłowiem,
B . zaburzeniami równowagi,
C . zaburzeniem proporcji ciała,
D . łamliwością kości.
Zadanie 98.
Małopłytkowość powstaje w wyniku działania następujacych
mechanizmów:
A . upośledzonego wytwarzania płytek krwi, prawidłowego
rozmieszczenia płytek krwi w ustroju,
B . obniżonego niszczenia płytek krwi, nieprawidłowego
rozmieszczenia płytek krwi w ustroju,
C . prawidłowego wytwarzania płytek krwi, wzmożonego
niszczenia płytek krwi, nieprawidłowego rozmieszczenia
płytek krwi w ustroju,
D . upośledzonego wytwarzania płytek krwi, wzmożonego
niszczenia płytek krwi, nieprawidłowego rozmieszczenia
płytek krwi w ustroju.
Zadanie 99.
By przerwać napad astmy oskrzelowej należy:
A . ułożyć dziecko w pozycji wysokiej i podać tlen,
B . podać tlen i leki rozszerzające oskrzela,
C . podać tlen i leki uspokajające,
D . podać tlen i leki przeciwkaszlowe.
Zadanie 100.
O hospitalizacji dziecka oparzonego decyduje:
A . wiek dziecka, powierzchnia, głębokość,
oparzenia,
B . miejsce i głębokość oparzenia,
C . wiek dziecka i powierzchnia oparzenia,
D . tylko powierzchnia oparzenia.
lokalizacja
Zadanie 101.
U kobiety w ciąży stwierdzono aktywną infekcję wirusem
cytomegalii. Kobieta trafiła n a oddział położniczo-noworodkowy.
Jakie zalecenia dotyczące opieki nad dzieckiem należy przekazać
matce, jeśli u noworodka nie stwierdzono wirusa ani objawów
choroby?
A . karmienie piersią,
B . karmienie sztuczne,
C . profilaktyczne podawanie leków p/wirusowych dla
noworodka, na zlecenie lekarza,
D . obserwacja przyrostu wagi ciała.
Zadanie 102.
Osoby uzależnione, które nie ukończyły 1 8 lat mogą zostać
skierowane n a przymusowe leczenie i rehabilitację przez sąd
rodzinny na wniosek:
A . krewnych lub opiekunów,
B . psychiatry,
C . rodziców złożony do MONARu,
D . lekarza rodzinnego złożony do MONARu.
Zadanie 103.
W leczeniu zachowawczym refluksu żołądkowo-przełykowego stosuje
się:
A . wyciąg enzymów trawiennych trzustki,
B . wyciąg enzymów jelitowych,
C . leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego,
D . leki uspokajające.
Zadanie 104.
W pokoju, w którym przebywa dziecko z zapaleniem opon
mózgowo-rdzeniowych należy:
A . włączyć dodatkowe światło,
B . ograniczyć dostęp ostrego światła,
C . włączyć telewizor,
D . włączyć radio.
Zadanie 105.
Do elementów struktury rodziny należą:
A . liczba członków rodziny,
B . kompletność rodziny,
C . odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 106.
Prawidłowo funkcjonująca rodzina dziecka niepełnosprawnego t o
rodzina, która wykazuje następujące zachowanie:
A . utrzymuje swoją integrację, nadmiernie chroni dziecko,
B . podtrzymuje pozytywne spojrzenie n a życie, izoluje
dziecko,
C . poszukuje społecznego wsparcia, podnosi samoocenę
dziecka,
D . poszukuje społecznego wsparcia, łatwo ustępuje dziecku.
Zadanie 107.
Odruch samoistnego wypływu pokarmu wyzwalany jest przez:
A . prolaktynę,
B . oxytocynę,
C . progesteron,
D . estrogeny.
Zadanie
Pęcherz
A.
B.
C.
D.
108.
neurogenny to:
zaburzenia czynności pęcherza moczowego,
nietrzymanie moczu,
okresowe nietrzymanie moczu,
wiotki pęcherz moczowy.
Zadanie 109.
Jeśli dziecko nie jest systematyczne, jest chaotyczne, m a
nieporządek, obniżoną sprawność czytania i pisania, pisze
niestarannie, nieporządnie czyta, przeskakuje sylaby, męczy
się, to może świadczyć o:
A . nadpobudliwości psychoruchowej,
B . zahamowaniu psychoruchowym,
C . zaburzeniu analizatora wzrokowego,
D . zaburzeniu analizatora słuchowego.
Zadanie 110.
Rhabdomyosarcoma to guz pochodzący z:
A . okostnej,
B . mięśni poprzecznie prążkowanych,
C . włókien nerwowych,
D . komórek wątrobowych.
Zadanie 111.
Szczepionka BCG (przeciw gruźlicy), biorąc pod uwagę formę
antygenu zawiera:
A . zabite drobnoustroje,
B . zabite fragmenty drobnoustrojów,
C . żywe drobnoustroje,
D . produkty metabolizmu komórek.
Zadanie 112.
Guz typu fibrosarcoma pochodzi z tkanki:
A . limfatycznej,
B . tłuszczowej,
C . łącznej włóknistej,
D . mięśni gładkich.
Zadanie 113.
7-miesięczne niemowlę zostało przyjęte d o szpitala z objawami
ostrej biegunki i wymiotami. W ciągu doby dziecko straciło
około 7 % masy ciała. N a c o zwrócisz szczególną uwagę planując
opiekę pielęgniarską?
A . stan nawodnienia dziecka,
B . zapewnienie spokoju dziecku,
C . wprowadzenie diety,
D . izolację dziecka.
Zadanie 114.
Insulina krótko działająca lub mieszanka insulin krótko i długo
działających powinna być optymalnie podawana:
A . bezpośrednio przed posiłkiem,
B . na około 30 minut przed posiłkiem,
C . 15 minut przed posiłkiem,
D . 5 minut przed posiłkiem.
Zadanie 115.
Następstwem stanu padaczkowego może być:
A . hipotermia,
B . hiperpotasemia,
C . zachłystowe zapalenie płuc,
D . nadciśnienie tętnicze.
Zadanie 116.
Przyczyną ostrych biegunek u niemowląt najczęściej jest:
A . przegrzanie,
B . błąd dietetyczny,
C . zakażenie wirusowe,
D . występowanie wady anatomicznej układu pokarmowego.
Zadanie 117.
Które zabiegi pielęgnacyjne s ą najważniejsze w opiece nad
dzieckiem z rozstrzeniem oskrzeli?
A . toaleta jamy ustnej,
B . inhalacje i drenaż ułożeniowy,
C . tlenoterapia i nawilżanie sali,
D . nawadnianie doustne i prowadzenie bilansów płynu.
Zadanie 118.
Skolioza jest to:
A . skrzywienie kregosłupa na boki oraz skręcenie jego osi,
B . tylne
wygięcie
osi
kręgosłupa
w
płaszczyźnie
strzałkowej ciała,
C . przodowygięcie kręgosłupa lędźwiowego w płaszczyźnie
strzałkowej,
D . fizjologiczny stan kręgosłupa w okresie dojrzewania u
dzieci.
Zadanie 119.
Celem leczenia cytostatykami jest:
A . ograniczenie podziału komórek,
B . przyśpieszenie podziału komórek,
C . ograniczenie ukrwienia nowotworzących się komórek,
D . niszczenie komórek szybko namnażających się.
Zadanie 120.
Za pomocą metod antropometrycznych dokonuje się:
A . porównania cech morfologicznych, gdy relacje między
cechami badanego dziecka ustala się przy pomocy
wskaźników,
B . analizy cech badanego dziecka i porównania z tabelami i
normami,
C . oznaczenia wysokości, masy ciała i obwodów,
D . wyznaczenia wartości cech badanego dziecka tzw.
profili, które porównuje się z profilami typowymi.
Zadanie 121.
W przypadku zatrucia dziecka z zachowaną świadomością, wymioty
można prowokować, gdy przyczyną były:
A . grzyby,
B . detergenty,
C . środki żrące,
D . ropa naftowa i jej pochodne.
Zadanie 122.
Występujące u noworodka: przedłużająca się żółtaczka, sucha,
chłodna skóra, senność, trudności w karmieniu, duży język, mogą
świadczyć o:
A . chorobie Graves-Basedowa,
B . wrodzonej niedoczynności tarczycy,
C . chorobie Reya,
D . Zespole Nabytego Upośledzenia Odporności.
Zadanie 123.
U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
występuje:
A . głęboki niedorozwój umysłowy,
B . ubogość odruchów tonicznych,
C . osłabienie napięcia mięśniowego,
D . spastyczne wzmożenie napięcia mięśniowego.
Zadanie
Dziecku
A.
B.
C.
D.
najczęściej
124.
w trakcie napadu padaczki NIE wolno:
zmieniać pozycji ułożeniowej i układać na boku,
stosować tlenoterapii,
podawać środków leczniczych doustnie,
podawać środków leczniczych dożylnie.
Zadanie 125.
Najlepszą metodą wczesnego rozpoznania niedoczynności tarczycy
jest przesiewowe oznaczanie:
A . PTH,
B . TRH,
C . TSH,
D . jodu.
Zadanie 126.
Proszę wskazać zdanie prawdziwe.
A . czas opróżniania żołądka zależy o d wieku i rodzaju
pokarmu,
B . u noworodków, a zwłaszcza u wcześniaków, opróżnianie
żołądka jest wolniejsze niż w wieku późniejszym
(opóźnia j e np. mleko krowie, przyśpiesza pokarm
matki),
C . zdanie A i B jest prawdziwe,
D . zdanie A i B jest fałszywe.
Zadanie 127.
B ó l w chorobie nowotworowej może mieć charakter ostry lub
przewlekły i jest zależny od:
A . lokalizacji,
stadium
zaawansowania
choroby
i
umiejscowienia przerzutów,
B . zachowania i wieku pacjenta,
C . umiejscowienia przerzutów i rodzaju stosowanych
cytostatyków,
D . stanu odżywienia chorego.
Zadanie 128.
Nowoprzyjęty d o oddziału pacjent, będący nosicielem wirusa HIV,
powinien poinformować o swoim nosicielstwie:
A . ordynatora,
B . lekarza leczącego,
C . pielęgniarkę,
D . nie ma takiego obowiązku.
Zadanie 129.
O rodzinie zastępczej można powiedzieć, że:
A . nie narusza praw rodziny biologicznej,
B . jest prawnie odpowiedzialna za dziecko do końca życia,
C . jest zobowiązana do alimentacji dziecka,
D . jest najbliższą rodziną dla dziecka.
Zadanie
Jakiego
A.
B.
C.
D.
130.
narządu dotyczy guz Wilmsa?
śledziony,
trzustki,
nerki,
wątroby.
Zadanie 131.
Pierwszym zadaniem terapeutycznym w afazji czuciowej jest:
A . powstrzymanie słowotoku,
B . nauka wymawiania sylab,
C . nauka rozdzielania wyrazów,
D . przełamanie milczenia.
Zadanie 132.
Charakterystycznymi objawami wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego są:
A . nudności,
B . wymioty,
C . zaparcia,
D . biegunki z domieszką krwi lub śluzu.
Zadanie 133.
Dziewczynka 5,5 lat, przyjęta w oddział z rozpoznaniem
otyłości. Masa ciała dziecka wynosi 53.900 g , wzrost 121cm. U
dziewczynki występuje owłosienie łonowe.Wystąpienie owłosienia
łonowego u dziewczynki jest objawem:
A . skoku pokwitaniowego,
B . przedwczesnego pokwitania,
C . pokwitania o czasie,
D . stanem fizjologicznym.
Zadanie 134.
Anatomiczno-czynnościową przyczyną zaburzeń krążenia w okresie
noworodkowym może być:
A . niedorozwój mięśnia sercowego,
B . niecałkowite zarośnięcie otworu owalnego i przewodu
Botalla,
C . krótkość tętnic,
D . niedorozwój krążenia płucnego.
Zadanie 135.
Choroba
Gravesa-Basedowa
jest
zależna
autoimmunologicznego i jest przyczyną:
A . nadczynności tarczycy,
B . niedoczynności kory nadnerczy,
C . niedoczynności tarczycy,
D . nadczynności kory nadnerczy.
od
procesu
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 132416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Hipoksemia to:
A . mała zawartość
B . mała zawartość
C . duża zawartość
D . duża zawartość
tlenu
tlenu
tlenu
tlenu
we
we
we
we
krwi
krwi
krwi
krwi
tętniczej,
żylnej,
tętniczej,
żylnej.
Zadanie 2.
Wskazaniem do zabiegu ręcznego wydobycia łożyska jest:
A . brak efektu p o wykonaniu zabiegu Credego bez
znieczulenia,
B . sytuacja gdy nie dochodzi d o samoistnego urodzenia
łożyska,
C . brak efektu p o wykonaniu zabiegu Credego w
znieczuleniu,
D . po stwierdzeniu braku dodatkowego płata łożyska.
Zadanie 3.
Kryteria ciężkiego stanu przedrzucawkowego:
A . ciśnienie tętnicze krwi > lub = 160/110mmHg, białkomocz
>2g/24 h oraz małopłytkowość < 100000/mm3,
B . podwyższone poziomy enzymów wątrobowych, oliguria oraz
obrzęk płuc,
C . objawy neurologiczne (zaburzenie świadomości), bóle
głowy (głównie okolicy potylicznej) oraz ból w
nadbrzuszu,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 4.
Cele główne szkoły rodzenia to:
A . przygotowanie rodziców, dziadków d o podjęcia ról
rodzicielskich,
B . funkcja przygotowania rodziców d o porodu i podjęcia ról
rodzicielskich,
C . nauka dla rodziców i rodzeństwa,
D . przyswajanie wiedzy na temat rodzicielstwa.
Zadanie 5.
Czynność oddechową należy oceniać u noworodka spokojnego, a
prawidłowa częstość oddechów wynosi:
A . powyżej 16/min,
B . od 20-25/min,
C . poniżej 32/min,
D . 40-60/min.
Zadanie 6.
Masywny krwotok poporodowy to utrata krwi:
A . 30% objętości całkowitej w ciągu 20 min,
B . 1500 ml,
C . ponad 150 ml/min,
D . A i C są prawdziwe.
Zadanie 7.
Przyczynami niepłodności jajowodowej są:
A . brak owulacji, niewydolność ciałka żółtego
B . zaburzenia rozwojowe, stany zapalne, zaburzenia funkcji
jajowodów
C . mięśniaki,
zakażenie
endometrium,
zrosty
wewnątrzmaciczne
D . przeciwciała przeciwplemnikowe, hipogonadotropizm
Zadanie 8.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?
A . zaraz po urodzeniu dziecka,
B . w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C . pod koniec okresu noworodkowego,
D . w dalszych miesiącach życia dziecka.
Zadanie 9.
W której z poniżej przedstawionych sytuacji
dochodzi do porodu przedwczesnego?
A . w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B . w cukrzycy,
C . w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D . w niedokrwistości ciążowej.
najczęściej
Zadanie 10.
Psychoprofilaktyka porodu to:
A . przygotowanie ciężarnej d o odbycia porodu naturalnego,
wyeliminowanie strachu i napięcia, a nie całkowita
likwidacja bólu w czasie porodu,
B . likwidacja bólu porodowego z a pomocą środków
farmakologicznych i niefarmakologicznych,
C . proces nauczania w szkole rodzenia,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 11.
Miednica
płasko-krzywicza
charakteryzuje
zwiększeniem wymiaru:
A . międzykolcowego,
B . międzygrzebieniowego,
C . międzykrętarzowego,
D . sprzężnej zewnętrznej.
się
znacznym
Zadanie 12.
Determinantą doskonalenia jakości jest kultura organizacji,
charakteryzująca się:
A . kulturą
osobistą
głównych
przedstawicieli
danej
organizacji,
B . zbiorem dominujących wartości, przekonań, norm
postępowania charakterystycznych dla danej organizacji,
C . zasadami kodeksu etycznego danej grupy,
D . wszystkie powyższe odpowiedzi są właściwe.
Zadanie 13.
Proces retrakcji to:
A . wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B . skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C . wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka,
D . skracanie włókien mięśniowych dolnego odcinka.
Zadanie 14.
Podstawowe leczenie nasilającej się żółtaczki
polega na:
A . przetoczeniu 5% glukozy,
B . podaniu leków wiążących bilirubinę,
C . zastosowaniu fototerapii,
D . wymiennej transfuzji krwi.
Zadanie 15.
Utrata ciepła u noworodka następuje poprzez:
A . konwekcję,
B . przewodzenie,
C . parowanie,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 16.
Do odczynów ogólnych po szczepieniu BCG zaliczamy:
A . zaczerwienienie,
B . bolesność,
C . naciek,
D . wzrost temperatury.
fizjologicznej
Zadanie 17.
Tyreotoksykoza ciężarnych jest to:
A . efekt przedawkowania jodu,
B . nadczynność tarczycy wymagająca leczenia operacyjnego,
C . przemijająca nadczynność tarczycy zależna od HCG i TSH,
D . wole naczyniowe u ciężarnych.
Zadanie 18.
Zmiany obserwowane w przebiegu zespołu DIC są rezultatem:
A . aktywacji układu fibrynolizy,
B . uwalniania cytokin,
C . uszkodzenia narządów,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 19.
Typ asymetryczny IUGR rozpoznaje się gdy:
A . obwód brzucha jest mniejszy od obwodu głowy,
B . obwód brzucha jest większy od obwodu głowy,
C . obwód brzucha i głowy jest taki sam,
D . odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 20.
Wynik badania wewnętrznego: punkt prowadzący na wysokości linii
międzykolcowej, promontorium i kresa graniczna niebadalne pozwala stwierdzić:
A . główkę nieustaloną,
B . główkę ustaloną we wchodzie,
C . główkę w próżni,
D . główkę w cieśni.
Zadanie 21.
Prawidłowy skurcz porodowy rozpoczyna się w okolicy:
A . ujścia macicznego jajowodów,
B . dolnego odcinka,
C . dna macicy,
D . cieśni szyjki.
Zadanie 22.
Profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył polega między innymi
na:
A . terapii ruchowej,
B . ograniczeniu aktywności pacjentki,
C . podawaniu antybiotyków,
D . ograniczeniu ilości spożywanych płynów.
Zadanie 23.
W diagnostyce konfliktu serologicznego stosuje się pośredni
test antyglobulinowy zwany także:
A . testem potrójnym,
B . testem z klonifenem,
C . odczynem Coombsa,
D . odczynem Kveima- Siltzbacha.
Zadanie 24.
Białkomocz fizjologiczny
u
maksymalnie wartość:
A . 10-50 mg na dobę,
B . 100 mg na dobę,
C . 200-300 mg na dobę,
D . 500 mg na dobę.
kobiety
ciężarnej
przyjmuje
Zadanie 25.
Trzeci chwyt Leopolda pozwala na ocenę:
A . jaka część płodu znajduje się w dnie macicy
B . jaka część płodu znajduje się po obu stronach macicy
C . zstępowanie części przodującej do miednicy
D . jaka część płodu przoduje i jaki jest jej stosunek d o
wchodu miednicy
Zadanie 26.
Zalety masażu dziecka to:
A . stymulacja układu krążenia dziecka, usprawnienie
procesu oddychania oraz układu odpornościowego,
przynosi ulgę w kolkach jelitowych,
B . spowalnia usuwanie produktów przemiany materii,
C . zmniejsza stężenie serotoniny,
D . osłabia napięcie mięśni.
Zadanie 27.
Całkowicie bezpieczną, naturalną i skuteczną metodą wpływania
na odczucia bólowe związane z przeżywaniem porodu jest:
A . wdychanie podtlenku azotu,
B . znieczulenie zewnątrzoponowe,
C . psychoprofilaktyka przedporodowa,
D . podawanie środków przeciwbólowych.
Zadanie 28.
P o owulacji n a skutek wzrostu stężenia progesteronu śluz staje
się:
A . gęsty, lepki i kleisty,
B . rzadki, lepki i kleisty,
C . gęsty, śliski i ciągliwy,
D . rzadki, śliski i nieciągliwy.
Zadanie 29.
Hiperglikemia u płodu w warunkach niewielkiego nawet niedoboru
tlenu powoduje przerost komórek B wysp trzustkowych, kwasicę
mleczanową oraz:
A . uszkodzenie podstawy jąder mózgu,
B . makrosomię,
C . uszkodzenie trzustki,
D . uszkodzenie wątroby.
Zadanie 30.
Głównym celem prowadzenia akredytacji placówek służby zdrowia
jest:
A . ewaluacja kosztów,
B . analiza wydatków związanych z realizacją opieki
zdrowotnej,
C . poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie wysokich kredytów w systemie "akonto" n a
realizację świadczeń zdrowotnych.
Zadanie 31.
Kobiety, które nie podjęły karmienia piersią lub o d początku
stosują dokarmianie dziecka, należy uznawać z a niepłodne
(zgodnie z zaleceniami WHO) tylko przez pierwsze:
A . 2 tygodnie po porodzie,
B . 3 tygodnie po porodzie,
C . 4 tygodnie po porodzie,
D . 6 tygodni po porodzie.
Zadanie 32.
W czasie połogu szyjka macicy jest uformowana, a jej ujście
wewnętrzne zamyka się w:
A . 2 - 3 dniu połogu,
B . 8 -10 dniu połogu,
C . 14 - 20 dniu połogu,
D . 4 - 6 tygodniu połogu.
Zadanie 33.
Celem tzw. minimalnego żywienia troficznego noworodka jest:
A . odżywianie komórek błony śluzowej żołądka i jelit,
B . zachowanie odruchu połykania,
C . dostarczenie organizmowi dziecka składników odżywczych,
D . nauczenie wcześniaka odruchu ssania.
Zadanie 34.
Platforma pekińska uznaje, i ż łamane jest prawo kobiet d o
wolności
i
bezpieczeństwa
osobistego
w
przypadku
obowiązującego:
A . przepisu
restrykcyjnie
uznającego
aborcję
za
przestępstwo,
B . prawa do kontroli urodzeń,
C . prawa planowania rodziny,
D . prawa d o wykonywania aborcji w ośrodkach państwowej
służby zdrowia.
Zadanie 35.
Według klasyfikacji ICD-10 depresja poporodowa rozwija się:
A . do 4 tygodni po porodzie,
B . w ciągu 48 godzin po porodzie,
C . do 6 tygodni po porodzie,
D . do roku a nawet 2 lat po porodzie.
Zadanie 36.
Krew n a badanie w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy i
mukowiscydozy powinna być pobrana:
A . między 24 a 72 godziną życia noworodka,
B . między 48 a 72 godziną życia noworodka,
C . do czterech dni od momentu urodzenia noworodka,
D . między trzecim a piątym dniem życia.
Zadanie 37.
Infekcja dziecka wirusem różyczki "in utero" w e wczesnym
okresie ciąży najczęściej prowadzi do:
A . głuchoty,
B . małogłowia,
C . wady serca,
D . małopłytkowości.
Zadanie 38.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:
A . zalet karmienia naturalnego,
B . technik karmienia naturalnego,
C . zaburzeń i wspomagania laktacji,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 39.
Szczepionkę przeciw WZW typu B podaje się noworodkowi:
A . śródskórnie w ramię,
B . domięśniowo w udo,
C . podskórnie w bark,
D . podskórnie w udo.
Zadanie 40.
W okresie dojrzewania płciowego pogłębia się dymorfizm płciowy
w zakresie proporcji ciała i dotyczy głównie:
A . długości kończyn, budowy miednicy i szerokości barków,
B . długości kończyn dolnych,
C . budowy miednicy,
D . wysubtelnienia rysów twarzy.
Zadanie 41.
Jaki lek należy zastosować u położnicy
przedawkowania siarczanu magnezu (MgSO4):
A . dihydrolazinę,
B . kwas foliowy,
C . witaminę D,
D . glukonian wapnia.
w
przypadku
Zadanie 42.
Materiał do badań cytogenetycznych płodu można pobrać w wyniku:
A . amniopunkcji,
B . biopsji kosmówki,
C . kordocentezy,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 43.
Dobór metod nauczania w szkole rodzenia zależny jest od:
A . celów i treści nauczania,
B . poziomu wiedzy i liczby uczestników,
C . kompetencji wykładowcy,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 44.
U noworodków matek chorych n a cukrzycę najczęściej występują
wady:
A . ośrodkowego układu nerwowego,
B . sercowo - naczyniowe,
C . nerek,
D . układu nerwowego, sercowo - naczyniowego, nerek,
przewodu pokarmowego.
Zadanie 45.
W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa się
krew:
A . ciemnoczerwona,
B . zhemolizowana,
C . jasnoczerwona,
D . rozwodniona.
Zadanie 46.
Jaki hormon jest odpowiedzialny z a wzrost podstawowej ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?
A . progesteron,
B . estrogeny,
C . androgeny,
D . gonadotropina kosmówkowa.
Zadanie 47.
Głównym celem Programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce,
opracowanego w 1995 roku, było obniżenie:
A . umieralności okołoporodowej matek, płodów i noworodków,
B . zachorowalności okołoporodowej noworodków,
C . zachorowalności i umieralności okołoporodowej płodów i
noworodków,
D . zachorowalności i umieralności okołoporodowej matek,
płodów i noworodków.
Zadanie 48.
W okresie przedowulacyjnym - n a skutek działania estrogenów w
przedsionku pochwy pojawia się śluz, który jest:
A . podbarwiony krwią i śliski,
B . podbarwiony na żółto i jest ciągliwy,
C . przezroczysty, śliski i ciągliwy,
D . przezroczysty i nieciągliwy.
Zadanie 49.
Żółtaczka fizjologiczna najczęściej występuje:
A . w 1-ej dobie po porodzie,
B . w 2-3-ej dobie po porodzie,
C . w 5-6-tej dobie po porodzie,
D . 10-14 dni po porodzie.
Zadanie 50.
Która z niżej wymienionych sprzężnych m a rzeczywisty wpływ n a
pomyślny przebieg porodu drogami natury?
A . sprzężna przekątna,
B . sprzężna zewnętrzna,
C . sprzężna anatomiczna,
D . sprzężna położnicza.
Zadanie 51.
Z jakim ułożeniem płodu położna może najczęściej różnicować
tylną odmianę ułożenia potylicowego?
A . czołowym,
B . ciemieniowym,
C . wierzchołkowym,
D . niskim poprzecznym.
Zadanie 52.
Próchnicę, u kobiet w okresie ciąży, powodują zaburzenia
gospodarki:
A . wapniowo-potasowej,
B . wapniowo-fosforowej,
C . sodowo-potasowej,
D . sodowo-wapniowej.
Zadanie 53.
W przypadku wystąpienia deceleracji zmiennych w pierwszej
kolejności należy:
A . podać rodzącej tlen,
B . zmienić pozycję rodzącej,
C . przygotować do cięcia cesarskiego,
D . przebić pęcherz płodowy.
Zadanie 54.
Krótkotrwałe, przemijające przyspieszenie czynności serca
płodu, o c o najmniej 1 5 uderzeń n a minutę w stosunku d o
czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej to:
A . oscylacja zawężona,
B . deceleracja wczesna,
C . tachykardia,
D . akceleracja.
Zadanie 55.
Rzadkimi i jednymi z bardziej kontrowersyjnych
pozapołożniczych do cięcia cesarskiego są:
A . wskazania okulistyczne,
B . wskazania ortopedyczne,
C . wskazania psychiatryczne,
D . wskazania pulmonologiczne.
wskazań
Zadanie 56.
Kto może być organizatorem szkoły rodzenia?
A . wyłącznie szpital przyjazny dziecku,
B . placówka służby zdrowia np. szpital położniczo ginekologiczny,
C . wyłącznie osoba prawna,
D . każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna.
Zadanie 57.
Przy nawracającym bakteriomoczu bezobjawowym leczenie powinno
się rozpocząć najlepiej po:
A . 12 tygodniu ciąży,
B . 16 tygodniu ciąży,
C . 20 tygodniu ciąży,
D . 24 tygodniu ciąży.
Zadanie 58.
2 punkty w skali Apgar przy ocenie zabarwienia skóry otrzyma
noworodek, u którego obserwujemy:
A . sinicę,
B . bladość,
C . tułów różowy, kończyny sine,
D . całe ciało różowe.
Zadanie 59.
Mianem bradykardii określa się:
A . wartość podstawowej czynności serca płodu 110-150
u/min,
B . poniżej 100 u/min,
C . powyżej 150 u/min,
D . wszystkie nieprawidłowe.
Zadanie 60.
Najczęstsze powikłania u matki związane z cukrzycą ciążową to:
A . wielowodzie,
nadciśnienie
tętnicze,
nawracające
zakażenia dróg moczowo- płciowych, porody operacyjne,
rozwój cukrzycy po porodzie
B . nadciśnienie tętnicze, niska masa urodzeniowa płodu
C . cholestaza wewnątrzwątrobowa
D . choroba trofoblastyczna
Zadanie 61.
Obrzęk sutków zaobserwowany u noworodka zaliczany jest do grupy
stanów:
A . patologicznych,
B . zaburzeń wodno-elektrolitowych,
C . przejściowych,
D . zaburzeń metabolicznych.
Zadanie 62.
Jakie zagrożenia mogą wystąpić w czasie porodu przy dystocji
szyjki?
A . pęknięcie pochwy,
B . oddzielenie łożyska,
C . pęknięcie mięśnia macicy,
D . osłabienie czynności skurczowej macicy.
Zadanie 63.
Wynik badania wewnętrznego: główka znajduje się w e wchodzie
miednicy, szew strzałkowy w wymiarze prostym, ciemię tylne
bliżej spojenia łonowego, sugeruje:
A . niskie poprzeczne ustawienie główki,
B . wysokie proste ustawienie główki,
C . asynklityzm przedni,
D . asynklityzm tylny.
Zadanie 64.
W porodzie miednicowym najkorzystniej jest:
A . przebić pęcherz płodowy zaraz na początku porodu,
B . przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 5 cm,
C . przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 8 cm,
D . utrzymać pęcherz płodowy do pełnego rozwarcia.
Zadanie 65.
I l e krwi traci kobieta podczas fizjologicznego oddzielania się
łożyska?
A . do 100 ml,
B . 100-200 ml,
C . 200-300 ml,
D . więcej niż 300 ml.
Zadanie 66.
Który system organizacyjny oddziału najbardziej sprzyja
rozwojowi więzi matki z dzieckiem?
A . kohorty,
B . oddzielnych oddziałów położniczych i noworodkowych,
C . rooming-in,
D . każdy w jednakowym stopniu.
Zadanie 67.
Przeciwwskazaniem do karmienia piersią jest:
A . rak piersi,
B . czynna gruźlica płuc,
C . ostra niewydolność krążenia i nerek,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 68.
Które kobiety częściej i bardziej boleśnie odczuwają skurcze
okresu połogowego?
A . pierwiastki,
B . wieloródki,
C . te, które urodziły bliźniaki,
D . te, które urodziły duże dziecko.
Zadanie 69.
Terminem deceleracji określa się:
A . przejściowe zwiększenie częstości serca płodu (wzrost
częstości serca płodu o c o najmniej 1 5 uderzeń n a
minutę trwające powyżej 15 sekund),
B . okresowe obniżenie częstości serca płodu o 1 5 uderzeń
na minutę lub więcej trwające powyżej 15 sekund,
C . średnią wartość zarejestrowaną w okresie 10 minut,
D . okresowe obniżenia częstości serca płodu o 5-10 uderzeń
na minutę w okresie krótszym niż 15 sekund.
Zadanie 70.
W jakim okresie ciąży występuje
indukowane ciążą?
A . po 1 tygodniu ciąży,
B . po 4 tygodniu ciąży,
C . po 10 tygodniu ciąży,
D . po 20 tygodniu ciąży.
nadciśnienie
tętnicze
Zadanie 71.
Gonadotropina kosmówkowa jest produktem
A . łożyska
B . jajników
C . przysadki
D . trofoblastu
Zadanie 72.
Najczęściej występującą wadą serca u kobiet w ciąży jest:
A . ubytek
w przegrodzie międzyprzedsionkowej
międzykomorowej,
B . niedomykalność zastawki aorty,
C . koarktacja aorty,
D . atrezja zastawki trójdzielnej.
albo
Zadanie 73.
Jaką rolę w rozwoju dziecka odgrywa laktoza zawarta w pokarmie
matki?
A . działa bakteriostatycznie,
B . zwiększa odporność organizmu,
C . ułatwia wchłanianie żelaza,
D . wpływa na prawidłowy rozwój tkanki nerwowej i mózgu.
Zadanie 74.
Jaką dawkę Heparyny podajemy rodzącej
w chorobie
zakrzepowo-zatorowej podskórnie lub w e wlewie ciągłym podczas
porodu.
A . 10000 jm.,
B . 7500 jm.,
C . 5000 jm.,
D . 3500 jm.
Zadanie 75.
Krwawienie krwią jasną, o charakterze ciągłym, macica twarda,
obkurczona. Analizując taki rodzaj krwawienia w III okresie
porodu podejrzewamy:
A . pozostawienie resztek łożyska,
B . krwawienie z miejsca łożyskowego,
C . uszkodzenie tkanek miękkich,
D . atonię macicy.
Zadanie 76.
Pogrubienie fałdu karkowego (>3mm) u płodu widoczne w badaniu
USG może sugerować:
A . obrzęk płodu,
B . makrosomię płodu,
C . zespół Downa u płodu,
D . deformację kręgów szyjnych płodu.
Zadanie 77.
Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka, to ubytek:
A . do 5 % masy urodzeniowej,
B . 6-10 % masy urodzeniowej,
C . 11-15 % masy urodzeniowej,
D . powyżej 15 %.
Zadanie 78.
Codzienny pomiar temperatury ciała przy stosowaniu termicznej
metody regulacji poczęć pozwoli na określenie:
A . początku fazy folikularnej,
B . końca fazy folikularnej,
C . początku fazy lutealnej,
D . końca fazy lutealnej.
Zadanie 79.
Podanie immunoglobuliny anty-D chroni
hemolityczną:
A . tylko w następnej ciąży,
B . tylko przez określony czas,
C . we wszystkich następnych ciążach,
D . w następnych 2 ciążach.
przed
chorobą
Zadanie 80.
Ocena którego z poniższych elementów pozwoli wybrać najlepiej
rokujący dla przebiegu porodu moment indukcji?
A . budowa miednicy,
B . masa płodu,
C . stan części pochwowej,
D . położenie płodu.
Zadanie 81.
Najczęstszą przyczyną implantacji zygoty w nietypowym miejscu
są/jest:
A . zrosty w obrębie jajowodów,
B . stan zapalny śluzówki jamy macicy,
C . zrosty w obrębie miednicy małej,
D . zaburzenia hormonalne.
Zadanie 82.
Pewny objaw ciąży to:
A . powiększenie brzucha,
B . zmiany w obrębie szyjki macicy,
C . dodatni wynik próby ciążowej,
D . wyczucie ruchów płodu.
Zadanie 83.
Częstym powikłaniem nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi u
ciężarnej jest rzucawka. Który z objawów NIE świadczy o
zagrażającej rzucawce:
A . mroczki przed oczami,
B . nudności,
C . bóle w podbrzuszu,
D . skąpomocz.
Zadanie 84.
Wskaż czynniki predysponujące do wystąpienia choroby zakrzepowo
zatorowej w czasie ciąży.
A . nadkrzepliwość,
B . uszkodzenie śródbłonka naczyń żylnych,
C . zastój żylny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 85.
Do zaburzeń występujących u noworodków spowodowanych działaniem
hormonów matki zalicza się:
A . krwawienie z pochwy,
B . wzrost temperatury,
C . żółtaczkę fizjologiczną,
D . fizjologiczny spadek masy ciała.
Zadanie 86.
Akceleracje niezależne o d skurczów macicy, podczas porodu
najczęściej występują w związku z:
A . krwawieniem z dróg rodnych,
B . odpływaniem płynu owodniowego,
C . owinięciem się pępowiny wokół płodu,
D . ruchami płodu.
Zadanie 87.
I l e tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje kobiecie ( w myśl
najnowszej ustawy z 1999 roku), która urodziła martwe dziecko
lub, gdy dziecko zmarło w pierwszych 6 tygodniach po porodzie?
A. 10,
B. 12,
C. 14,
D. 16.
Zadanie 88.
W przypadku niedowładu macicy jest ona:
A . duża i miękka,
B . duża i twarda,
C . mała i miękka,
D . mała i twarda.
Zadanie 89.
W skali Bishopa ocena stanu szyjki macicy oznaczająca jej
dojrzałość to:
A . 9 punktów,
B . 11 punktów,
C . 13 punktów,
D . 15 punktów.
Zadanie 90.
W diagnostyce laboratoryjnej zakażeń wirusem HIV wykorzystuje
się testy:
A . Manninga,
B . Amiesa,
C . Kramera,
D . ELISA.
Zadanie 91.
Metodą zmniejszania bólu porodowego rozpowszechnioną w Europie
Zachodniej,
polegającą
na
wykorzystywaniu
fali
prądu
elektrycznego jest:
A . joga,
B . hipnoza,
C . akupunktura,
D . przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).
Zadanie 92.
Położnica w III dobie połogu p o cięciu cesarskim. W godzinach
popołudniowych zgłasza złe samopoczucie, dreszcze, gorączkuje
39,2°C,
tachykardia,
tachypnoe.
Podczas
oceny
stanu
położniczego stwierdzasz odchody o przykrej woni, bolesność
mięśnia macicy. Podejrzewasz:
A . grypę,
B . infekcję górnych dróg oddechowych,
C . infekcję dróg moczowych,
D . endometritis.
Zadanie 93.
Podwyższenie temperatury ciała przy stosowaniu termicznej
metody regulacji poczęć świadczy o:
A . braku czynnego ciałka żółtego,
B . przygotowaniu do jajeczkowania,
C . przygotowaniu do fazy folikularnej,
D . przebytym jajeczkowaniu.
Zadanie 94.
Decydując się na hormonalną antykoncepcję należy zawsze:
A . korzystać z doświadczeń kobiet stosujących dany
preparat,
B . przeczytać ulotkę,
C . zasięgnąć porady lekarskiej i wykonać badania,
D . poszukać w piśmiennictwie czy nie jest przeciwwskazana.
Zadanie 95.
IV okres porodu to czas szczególnej obserwacji:
A . wysokości dna i obkurczenia macicy,
B . krwawienia z dróg rodnych,
C . stanu ogólnego rodzącej,
D . wszystkich powyższych.
Zadanie 96.
Fazę poowulacyjną charakteryzuje:
A . niskie stężenie progesteronu a estrogeny n a poziomie
fazy estrogenowej,
B . wysokie stężenie progesteronu i estrogenów,
C . niskie steżenie progesteronu i estrogenów,
D . wysokie stężenie progesteronu a estrogeny n a poziomie
niższym, niż przed jajeczkowaniem.
Zadanie 97.
Wskaż prawidłową wartość wytworzonego ujemnego ciśnienia
podczas porodu z zastosowaniem próżniociągu położniczego:
A . 30-40 kPa,
B . 40-60 kPa,
C . 60-80 kPa,
D . 80-90 kPa.
Zadanie 98.
W przypadku przenoszenia zwiększona urazowość płodów i tkanek
miękkich kanału rodnego w II-gim okresie porodu jest związana
z:
A . zmniejszoną elastycznością tkanek pochwy i krocza,
B . przedłużającym się I-szym okresem porodu,
C . zwiększonym kostnieniem kości czaszki,
D . zmniejszonym kostnieniem kości czaszki.
Zadanie 99.
U rodzącej stwierdzono łożysko przyrośnięte (placenta accreta)
co oznacza, że kosmki łożyska:
A . wnikają do warstwy gąbczastej doczesnej,
B . wnikają w mięsień macicy,
C . wnikają do warstwy zbitej doczesnej,
D . s ą w kontakcie z warstwą mięśniową macicy, ale nie
wnikają w nią.
Zadanie 100.
Deceleracje późne bez następczych akceleracji w zapisie ktg s ą
objawem:
A . ucisku główki w kanale rodnym,
B . poważnego zagrożenia płodu,
C . ucisku części przodującej na pępowinę,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 101.
Odpłynięcie zielonego płynu owodniowego jest wskazaniem do:
A . wykonania cięcia cesarskiego,
B . dokładnej obserwacji czynności serca płodu,
C . przyspieszenia porodu,
D . podania tlenu matce.
Zadanie 102.
Stosowanie antykoncepcji dwuskładnikowej należy przerwać w
przypadku wystąpienia:
A . nagłego bólu w klatce piersiowej lub kończynach,
B . zbyt skąpych miesiączek,
C . wystąpienia nudności,
D . stwierdzenia osteoporozy.
Zadanie 103.
Prawidłowe pozycje podczas karmienia piersią to:
A . pozycja klasyczna, pozycja krzyżowa,
B . pozycja spod pachy-futbolowa,
C . pozycja na boku, pozycja na plecach,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 104.
Jednym z groźnych powikłań przedwczesnego oddzielania łożyska
prawidłowo usadowionego jest:
A . wstrząs oligowolemiczny i zaburzenia krzepnięcia
B . rozwój cukrzycy
C . przełom tarczycowy
D . wstrząs septyczny
Zadanie 105.
Jednym z objawów ostrej fazy rzęsistkowicy występującej u
kobiet są:
A . obfite, szarożółte, pieniste upławy,
B . obfite serowate upławy,
C . kłykciny płaskie,
D . obfite ropne upławy.
Zadanie 106.
Odchody krwiste to:
A . lochia rubra,
B . lochia fusca,
C . lochia flava lub sanquinolenta,
D . lochia alba.
Zadanie 107.
Bezpośrednimi czynnikami przemawiającymi n a korzyść immersji
wodnej są:
A . łagodzący i relaksujący wpływ ciepłej wody na organizm,
B . przeciwbólowe działanie ciepłej wody,
C . środowisko podobne d o tego, w jakim płód przebywa 9
miesięcy swego życia, powoduje, ż e noworodek znajduje
s i ę w przyjaznym i znanym otoczeniu likwidującym stres
okołoporodowy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 108.
Pierwszym i głównym symptomem cholestazy wewnątrzwątrobowej
ciężarnych jest:
A . żółtaczka,
B . świąd skóry,
C . senność,
D . bóle głowy.
Zadanie 109.
W I trymestrze ciąży najczęstszą konsekwencją zakażenia płodu
pierwotniakiem Toksoplazma gondi jest:
A . poronienie ciąży,
B . opóźniony rozwój płodu,
C . małowodzie,
D . zaśniad groniasty.
Zadanie 110.
Zespół
Couvelair'a
(udar
maciczno
łożyskowy)
następstwem:
A . poronienia,
B . ciąży obumarłej,
C . łożyska przodującego,
D . łożyska przedwcześnie odklejającego się.
jest
Zadanie 111.
W przygotowaniu d o porodu przedstawiany jest mechanizm
powstawania bólu patologicznego i przedłużania się porodu. Jak
nazywa się ten mechanizm?
A . Zespół Fijałkowskiego,
B . Triada Reada,
C . Triada Leopolda,
D . Zespół Kassil.
Zadanie 112.
Zakrzepowe zapalenie żył głębokich w połogu charakteryzuje się
następującymi objawami:
A . zaczerwienieniem żylaków, bolesnym ich zgrubieniem,
wzrostem temperatury ciała,
B . obrzękiem i bólem kończyny, zwolnionym tętnem ,
wzrostem RR,
C . uciepleniem skóry kończyny, obniżeniem RR, marmurkowym
zabarwieniem skóry,
D . bólem
kończyny,
powiększeniem
jej
obwodu,
przyspieszeniem tętna.
Zadanie 113.
Największy wymiar
płaszczyzny:
A . wchodu,
B . próżni,
C . cieśni,
D . wychodu.
poprzeczny
miednicy
mniejszej
dotyczy
Zadanie 114.
Stosunek osi długiej płodu do długiej osi macicy to definicja:
A . położenia płodu,
B . ustawienia płodu,
C . ułożenia płodu,
D . wstawiania się.
Zadanie
Wzrost
zdrowej
A.
B.
C.
D.
115.
podstawowej ciepłoty ciała w cyklu miesiączkowym u
kobiety świadczy o:
zbliżającym się jajeczkowaniu,
dokonującym się jajeczkowaniu,
dokonanym jajeczkowaniu,
braku jajeczkowania.
Zadanie 116.
Podstawowy cel działań n a rzecz "bezpiecznego macierzyństwa"
(rekomendacje PTG i Funduszu Narodów Zjednoczonych z 2004 r.)
to:
A . ograniczenie zachorowalności i umieralności matek,
B . redukcja zachorowalności i umieralności płodów i
noworodków,
C . podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa n a temat ciąży
i macierzyństwa,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 117.
Karmienie piersią:
A . zwiększa ryzyko zachorowania na osteoporozę,
B . zwiększa ryzko zachorowania na stwradnienie rozsiane,
C . zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jajnika,
D . zmniejsza ryzyko zachorowania na kamicę nerkową.
Zadanie 118.
Decelarcje późne są objawem:
A . ostrej niewydolności maciczno- łożyskowej,
B . snu płodu,
C . zespół żyły głównej dolnej,
D . zespół Gaussa.
Zadanie 119.
Model opieki sprawowanej przez położne w kontekście
nowoczesnego położnictwa zgodnie z Deklaracją z Aachen powinien
obejmować:
A . wydawanie skierowań do badań,
B . przepisywanie leków,
C . wydawanie zaświadczeń o niezdolności d o pracy podczas
ciąży i porodu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 120.
U noworodka z wrodzoną infekcją CMV (wirus cytomegalii), może
dojść do:
A . zapalenia siatkówki i naczyniówki, głuchoty, zaburzenia
rozwoju psychoruchowego,
B . zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
C . małoocza,
D . żółtaczki fizjologicznej.
Zadanie 121.
Mianem wielowodzia określa się ilość
przekraczającą w III trymestrze ciąży:
A . 1800 ml,
B . 2000 ml,
C . 2300 ml,
D . 2500 ml.
płynu
owodniowego,
Zadanie 122.
Objawy zwiastujące poród to:
A . obniżenie się dna macicy, odejście czopa śluzowego,
pojawienie się skurczów przepowiadających,
B . regularna czynność skurczowa mięśnia macicy,
C . bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa,
D . krwotok.
Zadanie 123.
Standard to:
A . norma zawodowa, której celem jest zapewnienie dobrej
jakości wykonywanych usług,
B . maksymalna jakość usługi,
C . sposób wykonania czynności na maksymalnym poziomie,
D . wszystkie powyższe definicje są właściwe.
Zadanie 124.
Metody kształcenia stosowane w szkole dla rodziców powinny być
zawsze:
A . podające,
B . adekwatne do warstwy treści i celów kształcenia,
C . wyłącznie aktywizujące,
D . eksponujące.
Zadanie 125.
Około 50% ciężkich postaci przedwczesnego oddzielenia się
łożyska wiąże się z występowaniem:
A . cukrzycy,
B . ciężkiej choroby nerek,
C . nadciśnienia tętniczego matki,
D . otyłości.
Zadanie 126.
Najczęstszym objawem ze strony układu krążenia u noworodków po
tokolizie betamimetykami jest:
A . arytmia,
B . bradykardia,
C . tachykardia,
D . normokardia.
Zadanie 127.
Na podstawie skali Dubowitza można ocenić u noworodka:
A . funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego,
B . stan ogólny,
C . wiek płodowy,
D . przebieg zjawisk adaptacyjnych.
Zadanie 128.
Stwierdzenie tego objawu potwierdza rozpoznanie zakrzepicy żył
głębokich kończyn dolnych:
A . objaw Homansa,
B . objaw Goldflama,
C . objaw Hubnera,
D . objaw Hamiltona.
Zadanie 129.
Postępowanie w okresie nawału pokarmu polega na:
A . zaprzestaniu karmienia piersią,
B . odciąganiu pokarmu,
C . skorygowaniu techniki ssania, częstszym
odciąganiu niewielkiej ilości pokarmu,
D . przystawianiu dziecka w tej samej pozycji.
karmieniu,
Zadanie 130.
Relaktacja jest to:
A . wzniecenie procesu wydzielania mleka,
B . przywrócenie funkcji gruczołów piersiowych,
C . zaprzestanie funkcji gruczołów piersiowych,
D . proces produkcji mleka.
Zadanie 131.
Jaki hormon jest odpowiedzialny z a zmniejszenie kurczliwości
pęcherzyka żółciowego w ciąży, a przez t o z a nasilenie się
objawów kamicy?
A . estrogeny,
B . laktogen łożyskowy,
C . progesteron,
D . gonadotropina kosmówkowa.
Zadanie 132.
W leczeniu zaśniadu groniastego stosuje się Methotrexat w 4-ch
dawkach i po każdej dawce należy podać:
A . witaminę C,
B . witaminę B,
C . kwas foliowy,
D . beta-karoten.
Zadanie 133.
Stany przejściowe noworodka to:
A . spadek masy ciała,
B . wzrost ciepłoty ciała,
C . żółtaczka fizjologiczna, fizjologiczny
ciała,
odczyny
ciążowe,
rumień
fizjologiczny wzrost ciepłoty ciała,
D . spadek ciepłoty ciała.
spadek masy
noworodkowy,
Zadanie 134.
Na czynność skurczową mięśnia macicy działanie hamujące ma:
A . prolaktyna,
B . katecholaminy,
C . oksytocynaza,
D . estrogeny.
Zadanie 135.
G d y pęknie pęcherz płodowy, a ułożenie płodu jest poprzeczne,
należy natychmiast:
A . zbadać kobietę wewnętrznie,
B . podłączyć kroplówkę z Oksytocyną,
C . zbadać czynność serca płodu,
D . rozpocząć przygotowanie do cięcia cesarskiego.
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 141416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Nawiązanie kontaktu pielęgniarki z pacjentem w manii jest
trudne ze względu na:
A . wysoką samoocenę,
B . brak krytycyzmu,
C . przekonanie
o
nadzwyczajnych
uzdolnieniach,
możliwościach i doskonałym stanie zdrowia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 2.
Wśród cech osobowości dyssocjalnej wymienia się między innymi:
A . bardzo podejrzliwe podejście do otaczającego świata,
B . n i e doświadczanie poczucia winy, łatwość reagowania
gwałtowną agresją,
C . nadmierną wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie,
D . sztywność, upór, nadmierna skrupulatność.
Zadanie 3.
Nawracające obsesyjne myśli dotyczące posiłków, masy ciała oraz
wyglądu mogą występować:
A . tylko w anoreksji,
B . tylko w bulimii,
C . w anoreksji i bulimii,
D . tylko w atypowej żarłoczności psychicznej.
Zadanie 4.
Która z wymienionych technik jest stosowana w psychoterapii
psychoanalitycznej?
A . odzwierciedlenie,
B . desensytyzacja,
C . swobodne skojarzenia,
D . trening asertywności.
Zadanie 5.
Ryzyko wystąpienia tzw. piorunującej postaci złośliwego zespołu
neuroleptycznego występuje:
A . podczas zbyt szybkiego zwiększania dawki neuroleptyku,
B . u osób wyniszczonych, odwodnionych, z e schorzeniami
neurologicznymi,
C . podczas leczenia skojarzonego: neuroleptyki wraz z
solami litu lub z karbamazepiną,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 6.
Najskuteczniejszą metodą zwiększenia skrupulatności chorych w
stosowaniu się do zaleceń lekarskich jest:
A . przymusowe podawanie leków,
B . przekonywanie przez personel i rodzinę, aby chory
przyjął leki,
C . rozmowa z lekarzem wyjaśniająca konieczność stosowania
leków,
D . uczenie
pacjentów
współudziału
we
własnej
farmakoterapii.
Zadanie 7.
Głównym przedmiotem oceny jakości opieki pielęgniarskiej jest:
A . dostępność,
B . profesjonalność,
C . etyka,
D . struktura (nakłady).
Zadanie 8.
Procesy przetwarzania informacji z pamięcią, uwagą, programami
i regułami funkcjonowania intelektualnego należą d o jednej z e
struktur warunkujących prawidłowe funkcjonowanie psychiczne
człowieka:
A . struktury biologicznej,
B . struktury emocjonalno-motywacyjnej,
C . struktury informacyjno-poznawczej,
D . struktury socjodemograficznej.
Zadanie 9.
Celem
psychoedukacji
rodziny
dziecka
z
zaburzeniem
hiperkinetycznym jest przede wszystkim:
A . zmniejszenie poczucia winy, które mają rodzice dzieci
nadpobudliwych,
B . nauka karania i nagradzania dziecka,
C . umiejętność stosowania farmakoterapii,
D . umiejętne korzystanie z pomocy psychologa.
Zadanie 10.
Który z poniższych objawów NIE należy d o charakterystycznych
d l a ośrodkowego zespołu antycholinergicznego możliwego d o
wystąpienia w przebiegu psychofarmakoterapii:
A . zaburzenia orientacji allo- i autopsychicznej,
B . pobudzenie,
C . podwyższenie temperatury ciała,
D . zwężenie źrenic.
Zadanie 11.
Która grupa urojeń jest charakterystyczna dla pacjentów z
manią?
A . owładnięcia i ksobne,
B . prześladowcze i dysmorfofobiczne,
C . nihilistyczne i zazdrości,
D . genealogiczne i wynalazcze.
Zadanie 12.
Podstawowe i powszechnie aprobowane wskazania d o zastosowania
leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii obejmują:
A . stany remisji,
B . ostre stany psychotyczne,
C . stany rezydualne i przewlekłe,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 13.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:
A . drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mięśni,
B . bólami i zawrotami głowy, sennością,
C . przyrostem masy ciała, obrzękami,
D . spadkiem siły mięśniowej i zaparciami.
Zadanie 14.
Określenie i opisanie wszystkich działań, procedur, technik,
które podejmują pielęgniarki w celu osiągnięcia wyniku podczas
określania standardów opieki pielęgniarskiej to:
A . kryteria struktury,
B . kryteria procesu,
C . kryteria wyniku,
D . żadne z wyżej wymienionych.
Zadanie 15.
Sugerowanie odpowiedzi n a temat samopoczucia pacjenta przez
pielęgniarkę w trakcie rozmowy, jest niekorzystne dla pacjenta
z zaburzeniami:
A . psychotycznymi,
B . hipochondrycznymi,
C . depresyjnymi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 16.
Treningowe metody muzykoterapii stosowane w psychiatrii:
A . pozwalają n a pobudzenie inwencji twórczej w przebiegu
improwizacji instrumentalnej, wokalnej i ruchowej,
B . s ą ukierunkowane n a nauczenie pacjentów usuwania
napięcia psychofizycznego,
C . polegają n a stosowaniu nagrań muzycznych działających
kojąco i odprężająco,
D . sprzyjają ujawnieniu, ponownemu przeżyciu i wyzwoleniu
tłumionych emocji.
Zadanie 17.
Zaburzenie,
w którym najczęściej dochodzi
dezorganizacji zachowania to:
A . upośledzenie umysłowe,
B . przewlekle zaburzenia psychotyczne,
C . zaostrzenie przewlekłej schizofrenii,
D . osłupienie.
do
ostrej
Zadanie 18.
Wybierz NIEPRAWDZIWE stwierdzenie dotyczące zastosowania
przymusu bezpośredniego:
A . zastosowanie środków przymusu nie jest interwencją
terapeutyczną,
B . zastosowanie środków przymusu bezpośredniego powinno
być starannie przygotowane,
C . zdecydowana postawa w realizacji podjętych decyzji,
spokój i brak wahań ograniczają drastyczność przebiegu
działań,
D . osobę, wobec której stosowane s ą środki przymusu
bezpośredniego należy poinformować o czasowym przejęciu
przez lekarza odpowiedzialności z a konsekwencje jej
działań.
Zadanie 19.
Z a rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:
A . Ochrona Zdrowia,
B . całe społeczeństwo,
C . samorządy terytorialne,
D . administracja państwowa.
Zadanie 20.
Agresja związana z uszkodzeniem płatów czołowych i zaburzeniami
w transporcie serotoniny to agresja:
A . o podłożu społecznym,
B . impulsywna,
C . wyuczona,
D . zsocjalizowana.
Zadanie 21.
Przy podejściu holistyczno-dynamicznym zdrowie psychiczne
stanowi właściwość:
A . bezwzględnie stałą i niezależną od innych czynników,
B . bezwzględnie stałą i zależną od innych czynników,
C . względnie stałą i zależną od innych czynników,
D . zmienną i niezależną od czynników.
Zadanie 22.
Społeczność terapeutyczna kieruje się zasadami m.in.
A . demokratyzmu,
B . partycypacji,
C . permisywności,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 23.
Na podstawie standardu opieki pielęgniarskiej budowane są:
A . rekomendacje,
B . certyfikaty jakości,
C . procedury,
D . akredytacje.
Zadanie 24.
Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie przejawia się:
A . zachowaniami gwałtownymi lub zagrażającymi otoczeniu
przy jednoczesnym braku przewidywania ich konsekwencji,
B . brakiem tolerancji n a frustrację i krytykę objawiającym
się zachowaniem neurotycznym,
C . zamiłowaniem do porządku, ładu i czystości,
D . biernym podporządkowaniem otoczeniu.
Zadanie 25.
Które z poniższych objawów niepożądanych może wystąpić podczas
stosowania neuroleptyków:
A . zaburzenia metaboliczne i endokrynne,
B . przyrost masy ciała,
C . działanie kardiotoksyczne,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 26.
Osobowość o typie paranoicznym charakteryzuje:
A . brak tolerancji n a niepowodzenia, podejrzliwość, brak
empatii,
B . brak tolerancji n a niepowodzenia, podejrzliwość, żywa
emocjonalność,
C . brak tolerancji n a niepowodzenia, izolowanie się o d
otoczenia, nadwrażliwość,
D . brak tolerancji n a niepowodzenia, podejrzliwość,
teatralne zachowania.
Zadanie 27.
Pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową strategii radzenia
sobie z depresją i hipomanią, umiejętności wczesnego
rozpoznawania objawów nawrotu oraz modyfikowania myśli
negatywnych uczą się w trakcie:
A . psychoedukacji,
B . psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
C . ergoterapii,
D . arteterapii.
Zadanie 28.
W zespole amnestycznym (zespole Korsakowa) zachowane jest/są:
A . funkcje poznawcze,
B . poczucie czasu,
C . pamięć krótkotrwała,
D . poczucie orientacji.
Zadanie 29.
Komunikowanie pomiędzy pielęgniarką, chorym a jego rodziną
dokonuje się za pośrednictwem:
A . słów,
B . wyrazu twarzy i spojrzenia,
C . różnych rodzajów ruchów ciała, gestów,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 30.
Definiowaniem i opisem poszczególnych objawów zaburzeń procesów
psychicznych i zaburzeń zachowania zajmuje się:
A . Nozologia,
B . Semiologia,
C . Psychopatologia ogólna,
D . Psychopatologia szczegółowa.
Zadanie 31.
P o jakim okresie systematycznego podawania, działają leki
przeciwdepresyjne?
A . po tygodniu,
B . po 2-3 tygodniach,
C . po około 6 tygodniach,
D . po około 2-3 godzinach od przyjęcia leku.
Zadanie 32.
Skuteczność fototerapii istotnie zmniejsza kuracja:
A . karbamazepiną,
B . solami litu,
C . naparem z melisy,
D . lekami przeciwpsychotycznymi.
Zadanie 33.
Jeżeli pacjent wypowiada urojenia prześladowcze należy:
A . przekonać chorego, że tak nie jest,
B . krytycznie dyskutować z chorym n a temat fałszywych
przekonań,
C . poinformować, że nasze zdanie jest inne,
D . umieścić pacjenta w izolatce.
Zadanie 34.
Psychoedukacja rodziny pacjenta chorego n a schizofrenię polega
m.in. na:
A . rozpoznaniu potrzeb społecznych rodziny,
B . udzielaniu rodzinie częstych informacji o stanie
zdrowia pacjenta,
C . uczeniu dostrzegania wczesnych sygnałów ostrzegawczych
przed nawrotem choroby,
D . uczeniu sposobów wyręczania pacjenta w obowiązkach, z
którymi sobie nie radzi.
Zadanie 35.
Która grupa zachowań chorego z rozpoznaniem depresji wskazuje
na podjęcie przez niego decyzji o samobójstwie?
A . prośby o możliwość samodzielnych wyjść z oddziału,
częste przebywanie w dyżurce pielęgniarskiej,
B . większa aktywność w godzinach wieczornych, częste
telefoniczne kontaktowanie się z rodziną,
C . zgłaszanie
licznych
dolegliwości
somatycznych,
wyrażanie obawy przed powrotem d o domu, konflikty z
innymi pacjentami,
D . izolowanie się, nagłe uspokojenie się p o okresie
silnego lęku, wyrażanie przekonania o nieuleczalności.
Zadanie 36.
Z brakiem zdrowia psychicznego kojarzy się:
A . umiejętność radzenia sobie z
sytuacjami,
B . poczucie zależności od otoczenia,
C . potrzebę wpływania na swoje życie,
D . umiejętność oszczędzania.
różnymi
trudnymi
Zadanie 37.
W aktywizacji pacjenta chorego na depresję wskazane są zajęcia:
A . proste, które chory może wykonać do końca,
B . atrakcyjne,
C . trwające krótko,
D . atrakcyjne, trwające krótko i proste.
Zadanie 38.
Która z poniższych faz NIE stanowi fazy w przebiegu
psychoterapii?
A . faza nawiązania kontaktu,
B . faza uzgodnienia kontaktu terapeutycznego,
C . faza powstawania wglądu,
D . faza doskonalenia zdolności do rozwiązywania problemów.
Zadanie 39.
U pacjenta z e schizofrenią pielęgniarka łagodzi objawy
psychotyczne (urojenia, omamy) poprzez:
A . negowanie urojeń i omamów,
B . koncentrowanie się n a uczuciach pacjenta, a nie n a
autentyczności doznawanych przeżyć,
C . podejmowanie rozmów na ich temat,
D . izolowanie pacjenta w trakcie nasilania objawów
psychotycznych.
Zadanie 40.
Treningi umiejętności społecznych prowadzone są metodą:
A . psychoanalityczną,
B . psychodynamiczną,
C . behawioralną,
D . systemową.
Zadanie 41.
D o objawów fizycznych zaburzeń lękowych uogólnionych NIE
należą/y:
A . zaburzenia gastryczne,
B . niepokój ruchowy,
C . pocenie się,
D . obniżone napięcie mięśniowe.
Zadanie 42.
Najczęściej samobójstwo popełniają osoby cierpiące na:
A . depresję, schizofrenię, alkoholizm,
B . schizofrenię, zaburzenia osobowości,
C . zaburzenia
urojeniowe,
zaburzenia
osobowości,
zaburzenia reaktywne,
D . zaburzenia osobowości, zaburzenia psychoseksualne,
zaburzenia lękowe.
Zadanie 43.
W racjonalnej terapii zaburzeń związanych z e stresem obowiązuje
zasada łączenia farmakoterapii z:
A . terapią zajęciową,
B . ergoterapią,
C . psychoterapią skoncentrowaną na urazie,
D . psychoterapią rodzinną (systemową).
Zadanie 44.
Pielęgniarka pomaga choremu w wyrażaniu emocji stosując
wymienione zasady, oprócz jednej:
A . podsumowuje to, co jej zdaniem mówi pacjent,
B . wyjaśnia psychospołeczne komentarze pacjenta, jego
gesty lub tony,
C . stawia pytania zamknięte,
D . pyta o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.
Zadanie 45.
Pielęgniarka psychiatryczna NIE udzieli pacjentowi następującej
informacji:
A . leki psychotropowe powinny być przechowywane w ciemnym
opakowaniu,
B . w trakcie leczenia lekami psychotropowymi nie powinno
się przebywać na słońcu,
C . leki psychotropowe można rozgryzać,
D . można ssać cukierki, żuć gumę, jeśli wystąpi suchość
błon śluzowych jamy ustnej.
Zadanie 46.
W stosunku do pacjenta z depresją pielęgniarka będzie unikać:
A . przekazywania wiedzy na temat depresji,
B . dodawania otuchy,
C . przedstawiania korzystnych perspektyw na przyszłość,
D . obwiniania za depresyjne zachowanie.
Zadanie 47.
Prawidłowe przekazanie informacji pacjentowi NIE przyczynia się
do:
A . wzrostu zaufania,
B . poprawy komunikacji,
C . wolniejszej adaptacji na oddziale,
D . zmniejszenia lęku i zagubienia.
Zadanie 48.
Relacja pomagania według Rogerse powinna być:
A . niezgodna,
dwuznaczna,
pozytywna,
bezpieczna,
empatyczna,
B . zgodna,
jednoznaczna,
pozytywna,
bezpieczna,
empatyczna,
C . zgodna, jednoznaczna, niepozytywna, niebezpieczna,
empatyczna,
D . niezgodna,
jednoznaczna,
pozytywna,
bezpieczna,
empatyczna.
Zadanie 49.
Wśród czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu w miejscu
zamieszkania wymienia się między innymi:
A . zagrożenia narastającą przestępczością,
B . brak umiejętności działań twórczych,
C . nieumiejętność bronienia własnych spraw,
D . nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami życiowymi.
Zadanie 50.
W schizofrenii katatonicznej NIE mogą występować objawy:
A . osłupienie lub podniecenie,
B . echolalia, echopraksja,
C . sztywność mięśniowa,
D . mutyzm akinetyczny.
Zadanie 51.
Realizowany w Polsce program "Otwórzcie drzwi" jest przykładem
promowania zdrowia psychicznego:
A . w miejscu pracy, nauki,
B . w społeczności wiejskiej,
C . w mediach,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 52.
Afekt niedostosowany, który cechuje brak równoległości między
przeżyciami a emocjami to:
A . paratymia,
B . ambiwalencja uczuciowa,
C . paramimia,
D . syntonia.
Zadanie 53.
Cechami charakterystycznymi dla osób w podeszłym wieku z
depresją są następujące z WYJĄTKIEM:
A . duża zmienność objawów,
B . nasilone skargi na dolegliwości somatyczne,
C . wzrost częstości występowania dużej depresji wraz z
wiekiem,
D . wzrost częstości przypadków depresji subklinicznych
(obecne są jedynie pojedyncze objawy).
Zadanie 54.
Do składników poczucia koherencji wg Antonowsky'ego NIE należy:
A . poczucie zrozumiałości,
B . poczucie zdrowia i integracji międzyludzkiej,
C . poczucie zaradności,
D . poczucie sensowności.
Zadanie 55.
W fazie przewlekłej schizofrenii dominują:
A . objawy wytwórcze,
B . subtelne dysfunkcje w sferze społecznej i poznawczej,
C . objawy ubytkowe,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 56.
Wszystkie
twierdzenia
dotyczące
realizacji
treningu
umiejętności społecznych są prawdziwe z WYJĄTKIEM:
A . obecność nasilonych objawów pozytywnych stanowi
przeciwwskazanie d o zakwalifikowania chorego d o tego
typu zajęć,
B . nawiązanie kontaktu terapeutycznego jest wstępnym
warunkiem rozpoczęcia treningu,
C . oceny postępów chorego w zakresie trenowanych
umiejętności należy dokonać n a ostatnim spotkaniu
treningowym,
D . każdy etap trenowanej umiejętności wymaga zrozumiałego
wyjaśnienia.
Zadanie 57.
Do zachowań porządkujących komunikację NIE zalicza się:
A . poszukiwanie zgodnej oceny,
B . porządkowanie zdarzeń,
C . klaryfikowanie,
D . eksplorację.
Zadanie 58.
Wyjaśnianie to technika komunikowania polegająca na:
A . eliminowaniu nieścisłości czy niejasności pojawiających
się podczas rozmowy,
B . powtarzaniu z a pacjentem istotnych elementów jego
wypowiedzi,
C . poznawaniu mocnych stron chorego,
D . dodawaniu otuchy pacjentowi.
Zadanie 59.
Głównym celem terapii rodzinnej jest:
A . określenie roli społecznej osób uczestniczących w
terapii,
B . pobudzenie refleksji pacjenta i poszerzenie zakresu
świadomości,
C . określenie przeżywanych emocji i ich wpływu n a procesy
poznawcze i postępowanie,
D . zmiana wzajemnych relacji członków rodziny.
Zadanie 60.
Choroba psychiczna wyzwala u chorego postawę:
A . altruistyczną,
B . egocentryczną,
C . wrogości wobec samego siebie, rodziny i otoczenia,
D . sprzyjającą komunikowaniu się.
Zadanie 61.
Kiedy pacjent przyzna się lekarzowi lub pielęgniarce d o czynu
karalnego, należy:
A . nie umieszczać tego w dokumentacji,
B . opisać to w dokumentacji chorego,
C . sporządzić krótki protokół,
D . zawiadomić ordynatora oddziału.
Zadanie 62.
Najczęstszymi przyczynami występowania zachowań agresywnych u
osób w wieku podeszłym są:
A . otępienie, psychozy,
B . zaburzenia świadomości,
C . psychozy, depresje,
D . zaburzenia świadomości, otępienie, psychozy, depresje i
lęk.
Zadanie 63.
Które z e stwierdzeń n a temat specjalistycznych ośrodków
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jest NIEPRAWDZIWE?
A . realizują specjalistyczną pomoc ofiarom przemocy,
B . zapewniają schronienie,
C . n i e wprowadzają programów korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc,
D . inicjują działania podnoszące świadomość społeczną w
zakresie przyczyn i skutków przemocy.
Zadanie 64.
Komunikowanie się z pacjentem w lęku należy zacząć od:
A . odizolowania od czynników wywołujących lęk,
B . zebrania
informacji
na
temat
psychologicznych
okoliczności wystąpienia lęku i jego diagnozowania,
C . odwracania uwagi od objawów lęku,
D . aktywnego udziału w różnych formach aktywności.
Zadanie 65.
W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:
A . rodziny pacjentów ze schizofrenią,
B . terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
C . dzieci i ich rodzice,
D . pacjenci z depresją.
Zadanie 66.
Eksploracja
t o technika komunikowania terapeutycznego
polegająca na:
A . modelowaniu zachowań poprzez komentarz słowny,
B . głębszym rozważaniu nad problemami pacjenta,
C . prowadzeniu rozmowy spontanicznie,
D . wspieraniu i zrozumieniu.
Zadanie 67.
W czasie kontaktu terapeutycznego, pielęgniarka przyjmuje wobec
pacjenta rolę przewodnika w fazie:
A . orientacji,
B . identyfikacji,
C . zgłębiania problemów pacjenta,
D . zakończenia interakcji.
Zadanie 68.
Jednym z objawów opioidowych zespołów abstynencyjnych jest
piloerekcja, czyli:
A . kurcze mięśniowe,
B . tzw. gęsia skórka,
C . naprzemienne odczuwanie gorąca i zimna,
D . wysięk z nosa.
Zadanie 69.
W
początkowej
fazie
orientacji
relacji
terapeutycznej
pielęgniarki-pacjenta, wypowiedzi i zachowanie pacjenta NIE
wykazują:
A . lęku, bezsilności,
B . pobudzenia,
C . ograniczenia w zaspokajaniu potrzeb i czynności życia
codziennego,
D . ufności i pewności siebie.
Zadanie 70.
Podstawowym zadaniem terapii zajęciowej jest:
A . eliminowanie objawów psychotycznych,
B . zajęcie czasu wolnego pacjentowi,
C . organizowanie wycieczek,
D . nawiązywanie związków interpersonalnych.
Zadanie 71.
Do objawów dezorganizacji w schizofrenii zaliczamy:
A . apatię,
B . omamy i urojenia,
C . zaburzenia myślenia,
D . zaburzenia ekspresji pozawerbalnych.
Zadanie 72.
Organiczne podłoże zaburzeń psychicznych należy rozważać w
następujących okolicznościach:
A . młody wiek i nagłe pojawienie się objawów,
B . starszy wiek i pierwszy epizod objawowy,
C . słuchowe zaburzenia spostrzegania,
D . brak objawów neurologicznych.
Zadanie 73.
W której fazie komunikowania pielęgniarka dostrzega pacjenta,
zauważa zmiany w jego wyglądzie, zwraca uwagę n a jego sposób
zachowania, nawiązuje z nim rozmowę, uprzednio przedstawiając
s i ę i zwracając się d o niego w formie zgodnej z jego życzeniem,
oferuje mu swoją obecność i chęć poświęcenia mu uwagi:
A . zapoczątkowującej,
B . podtrzymującej,
C . porządkującej,
D . pogłębiającej.
Zadanie 74.
Używanie,
których
z
wymienionych
grup
substancji
psychoaktywnych może powodować problemy społeczne?
A . substancje halucynogenne,
B . alkohol,
C . leki uspokajające i nasenne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 75.
Sprawując opiekę n a pacjentem z depresją pielęgniarka powinna
mieć świadomość, że ryzyko popełnienia samobójstwa istnieje:
A . tylko w depresji endogennej,
B . tylko w depresji sezonowej,
C . tylko w dystymii,
D . w każdym przypadku depresji.
Zadanie 76.
Efektywna komunikacja pacjenta z depresją NIE może polegać na:
A . długich rozmowach na tematy osobiste,
B . krótkich częstych rozmowach na neutralne tematy,
C . na uważnym słuchaniu,
D . nie naleganiu na odpowiedź.
Zadanie 77.
Ważnym elementem kończącym trening umiejętności uczestnictwa we
własnej farmakoterapii jest:
A . dokładna znajomość działania neuroleptyków,
B . włączenie rodziny do kontroli przyjmowania leków,
C . umiejętność rozkładania leków,
D . sposobność samodzielnego zastosowania w praktyce
nabytych umiejętności.
Zadanie 78.
Wtórny zespół otępienny spowodowany jest:
A . chorobą Picka,
B . chorobą Parkinsona,
C . chorobą Huntingtona,
D . wodogłowiem normotensyjnym.
Zadanie 79.
Upośledzenie kontroli nad impulsami, drażliwość, gniewliwość,
zaleganie i spiętrzanie afektu i rozładowywanie g o w sposób
gwałtowny charakteryzuje:
A . zespół Korsakowa,
B . uzależnienie od opioidów,
C . uzależnienie od benzodiazepin,
D . encefalopatię alkoholową.
Zadanie 80.
Objawy, które przerywają uzyskaną remisję i zwiastują ryzyko
nawrotu schizofrenii należą do grupy objawów:
A . rezydualnych,
B . progresywnych,
C . ostrzegawczych,
D . dezadaptacji.
Zadanie 81.
Obniżonemu nastrojowi w depresji często towarzyszą stany lękowe
o charakterze:
A . akrofobii,
B . mykofobii,
C . dromofobii,
D . lęku wolno płynącego o falującym nasileniu.
Zadanie 82.
Które z poniższych zdań na temat leczenia manii jest prawdziwe?
A . zasadnicze znaczenie m a podawanie leków nasennych i
uspokajających,
B . w leczeniu manii nie stosuje się neuroleptyków, tylko
węglan litu,
C . psychoterapia pełni rolę pomocniczą i może być
prowadzona tylko w okresie hipomanii,
D . psychoterapię trzeba realizować, niezależnie o d stopnia
nasilenia manii.
Zadanie 83.
Przyczyną zaburzonych relacji społecznych pacjenta w manii NIE
jest:
A . obniżony popęd seksualny,
B . zaburzenia myślenia i spostrzegania,
C . zachowania agresywne,
D . wzmożony nastrój, drażliwość.
Zadanie 84.
D o przewlekłych schorzeń mogących stanowić przyczynę zachowań
agresywnych NIE należy/ą:
A . upośledzenie umysłowe,
B . pourazowe zespoły psychoorganiczne,
C . infekcje O. N. U.,
D . charakteropatia padaczkowa.
Zadanie 85.
Systematyczna desensytyzacja jest techniką stosowaną w ramach
terapii:
A . Gestalt,
B . kognitywnej,
C . behawioralnej,
D . psychoanalitycznej.
Zadanie 86.
Zachowania terapeutyczne pielęgniarki wobec psychicznie chorego
polegają na:
A . uspokajaniu chorego, dawaniu d o zrozumienia, ż e nie m a
powodu do niepokoju,
B . doradzaniu pacjentowi, co może być dobre dla niego,
C . dostrzeganiu chorego oraz zmian, które zachodzą w nim
samym i jego otoczeniu,
D . wyrażaniu aprobaty lub dezaprobaty myśli lub zachowań
pacjenta wyrażonej w formie oceny.
Zadanie 87.
Przymus u osób od 9 do 17 roku życia może trwać NIE dłużej niż:
A . 4 godziny,
B . 3 godziny,
C . 2 godziny,
D . 1 godzinę.
Zadanie 88.
Częstość samobójstw u chorego z depresją jest wyraźnie większa:
A . na początku depresji,
B . w czasie jej ustępowania,
C . w okresie pomiędzy nawrotami choroby,
D . n a początku choroby, w czasie jej ustępowania oraz w
okresie pomiędzy nawrotami choroby.
Zadanie 89.
Stosowanie elektrowstrząsów u kobiet w ciąży w leczeniu
depresji jednobiegunowej i choroby afektywnej dwubiegunowej
jest:
A . bezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży,
B . niebezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży,
C . bezpieczne i efektywne terapeutycznie tylko w pierwszym
trymestrze ciąży,
D . bezpieczne w każdym z trzech trymestrów ciąży.
Zadanie 90.
Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:
A . profilaktyka
farmakologiczna
choroby
afektywnej
dwubiegunowej,
B . zlikwidowanie objawów wytwórczych,
C . opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
D . potencjalizacja działania leków nootropowych.
Zadanie 91.
Do błędów jatrogennych w komunikacji należy:
A . urealnianie i słowne wyrażanie wątpliwości,
B . oferowanie siebie,
C . używanie słów czy określeń typowo medycznych,
D . wyjaśnianie i uzgadnianie znaczeń.
Zadanie 92.
Zdrowie psychiczne rozumiane jako przystosowanie się jednostki
d o jej środowiska materialnego i ludzkiego przy osiągnięciu
maksymalnego powodzenia i szczęścia zostało zdefiniowane przez:
A . Światową Organizację Zdrowia w roku 1946,
B . Menningera w roku 1946,
C . Fromma w roku 1941,
D . Hadfielda w roku 1952.
Zadanie 93.
T a k zwane techniki paradoksalne stosowane w terapii rodzin
szczególnie często polegają na:
A . odtwarzaniu dysfunkcjonalnych wzorców zachowań
rodzinnych,
B . podkreślaniu dodatnich aspektów objawów czy patologii,
C . identyfikowaniu
zachowań,
zdarzeń
i
wzorców
niekorzystnych dla rodziny,
D . zaleceniu rodzinie wykonywania lub zaprzestania
wykonywania określonych zachowań.
Zadanie 94.
Według Aleksandrowicza jednym z objawów zaburzeń czynnościowych
w sferze czynności somatycznych jest:
A . niepokój,
B . natrętne czynności,
C . niedowidzenie, niedosłyszenie,
D . nastawienie hipochondryczne.
Zadanie 95.
D o zachowań niewłaściwie podtrzymujących komunikację między
pielęgniarką a pacjentem należy:
A . uspokajanie i pocieszanie,
B . odrzucenie,
C . aprobata lub dezaprobata,
D . zgadzanie się lub nie zgadzanie się.
Zadanie
Zdrowie
A.
B.
96.
psychiczne jest terminem:
określonym w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób,
ustanawianym
w ustawach
o ochronie zdrowia
psychicznego,
C . definiowanym w sposób obowiązujący przez Światową
Organizację Zdrowia,
D . teoretycznym i nie znajdującym powszechnej akceptacji.
Zadanie 97.
Pomoc w wyjaśnianiu lub wyjaśnianie ustnych i pisemnych skarg
osób leczonych w szpitalu psychiatrycznym należy d o
szczegółowych zadań:
A . Ordynatora oddziału psychiatrycznego,
B . Pracownika socjalnego,
C . Rzecznika Praw Pacjenta,
D . Psychologa.
Zadanie 98.
Głównym warunkiem, jaki musi spełniać chory psychicznie by mógł
być leczony w domu jest brak:
A . zgody chorego na leczenie szpitalne,
B . zagrożenia dla chorego lub otoczenia,
C . zgody rodziny na leczenie szpitalne,
D . oddziału stacjonarnego w miejscu zamieszkania pacjenta.
Zadanie 99.
Podczas zbierania danych o pacjencie z zespołem otępiennym
pielęgniarka powinna korzystać ze skali:
A . Barthel,
B . Eysencha,
C . PANSS,
D . Wechslera.
Zadanie 100.
Zdanie "zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:
A . dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać, ż e wszystkie środki i metody lecznicze s ą
uprawnione,
C . mieć wzgląd n a inne dobra osobiste, a nie tylko n a cele
zdrowotne,
D . pominąć niechęć, opór i wyobrażenia pacjenta o
leczeniu.
Zadanie 101.
Głosy, które grożą, wymyślają, czasami oskarżają i dyskutują n a
temat chorego, doradzają, c o m a robić lub nakazują popełnienie
samobójstwa, możliwe wystąpienie usystematyzowanych urojeń
prześladowczych, związanych z zasłyszanymi treściami, niepokój,
lęk, czasem zachowania agresywne i autoagresyjne oraz omamy
czuciowe,
np.
chodzące
po
ciele
robaki
to
objawy
charakteryzujące:
A . paranoję alkoholową,
B . encefalopatię Wernickego,
C . ostrą halucynozę alkoholową,
D . majaczenie alkoholowe.
Zadanie 102.
Utrudnione
komunikowanie
się
pacjenta
z
zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej z innymi osobami może
charakteryzować się:
A . ciągłym mówieniem,
B . mało elastycznym sposobem myślenia,
C . dosłowną interpretacją zachowań innych ludzi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 103.
Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:
A . z grup inhibitorów MAO,
B . z grup inhibitorów TLPD,
C . z grup inhibitorów SSRI,
D . inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.
Zadanie 104.
Otępienie wieku podeszłego, określane jako przewlekły i
postępujący zespół, jest najczęściej spowodowane:
A . zaburzeniami organicznymi spowodowanymi dysfunkcją
mózgu,
B . zaburzeniami psychicznymi w tym depresją,
C . zaburzeniami nerwicowymi,
D . psychozami wywołanymi substancjami psychoaktywnymi.
Zadanie 105.
Trwałe zaburzenia pamięci po zabiegach elektrowstrząsowych:
A . nie występują,
B . występują częściej u chorych leczonych zabiegami
jednostronnymi, niż dwustronnymi,
C . występują częściej u chorych leczonych zabiegami
dwustronnymi, niż jednostronnymi,
D . występują u takiego samego odsetka pacjentów, jak
zaburzenia pamięci przemijające.
Zadanie 106.
Wśród metod deeskalacji wymienia się:
A . przeniesienie pacjenta do spokojniejszego otoczenia,
B . zwiększoną obserwację i wsparcie,
C . podanie leków za zgodą pacjenta, jeśli to wskazane,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 107.
Zespół stresu pourazowego rozpoznajemy, gdy:
A . objawy trwają przynajmniej miesiąc,
B . w objawach wyróżniamy depresję i lęk,
C . dochodzi do spadku inicjatywy,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 108.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących samobójstwa jest
NIEPRAWDZIWE:
A . samobójstwo może być wyrazem chęci ukarania otoczenia,
B . samobójstwo jest zawsze wynikiem intensywnego i
jednoznacznego dążenia do śmierci,
C . samobójstwo może być próbą wołania o pomoc,
D . samobójstwo czasem jest wyrazem bezradności i poczucia
klęski.
Zadanie 109.
Kompleksowe działania n a rzecz osób i rodzin, będących w stanie
kryzysu w celu zapobiegania wystąpieniu lub pogłębianiu się
istniejących zaburzeń i funkcji to:
A . interwencje kryzysowe,
B . psychoterapia podtrzymująca,
C . poradnictwo psychologiczne,
D . specjalistyczne poradnictwo prawne i rodzinne.
Zadanie 110.
Które z wymienionych czynników można przyjąć z a kryterium
zaliczenia osoby do grupy ryzyka wystąpienia schizofrenii?
A . obciążenie rodzinne schizofrenią,
B . komplikacje okołoporodowe,
C . zaburzony rozwój w okresie dziecięcym,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 111.
D o 7 kroków w treningach umiejętności społecznych możemy
zaliczyć:
A . wprowadzenie, demonstrację video, dobór niezbędnych
środków,
B . rozwiązanie problemów typu "nieoczekiwane komplikacje",
zadania domowe, odgrywanie ról,
C . ćwiczenia "In vivo",
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 112.
Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami
lękowymi sprzyjają następujące postawy pielęgniarki, z
WYJĄTKIEM:
A . chęć zrozumienia chorego,
B . wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce,
C . bagatelizowanie odczuć chorego,
D . cierpliwość i opanowanie.
Zadanie 113.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?
A . czas trwania unieruchomienia chorego powinien być jak
najkrótszy,
B . częstotliwość
incydentów
agresji
w
oddziałach
psychiatrycznych
nie
ma
istotnego
związku
z
zagęszczeniem oddziału,
C . d o udzielenia lekarzowi pomocy w stosowaniu przymusu
bezpośredniego n a jego żądanie s ą zobowiązane pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna,
D . osobowość lękowa predysponuje do zachowań agresywnych.
Zadanie 114.
Osoby, które przygotowują się d o samodzielności p o pobycie w
oddziale psychiatrycznym, ale wymagają jeszcze czasowej
separacji od środowiska rodzinnego, mogą skorzystać z oferty:
A . hostelu lub środowiskowego domu samopomocy,
B . środowiskowego domu samopomocy lub mieszkania
chronionego,
C . warsztatów
terapii
zajęciowej
lub
mieszkania
chronionego,
D . mieszkania chronionego lub hostelu.
Zadanie 115.
Głównym źródłem trudności rodziny dziecka upośledzonego
umysłowo jest:
A . poznanie przyczyny upośledzenia,
B . brak zgodności między oczekiwaniami rodziców a
możliwościami dziecka,
C . wykonanie badań genetycznych,
D . zaburzenia emocjonalne dziecka.
Zadanie 116.
Przeciwwskazaniem WZGLĘDNYM do wykonania zabiegu EW jest:
A . ostra śmiertelna katatonia,
B . złośliwy zespół neuroleptyczny,
C . nawracająca depresja o dużym nasileniu,
D . nieskuteczność EW w czasie uprzednich kuracji.
Zadanie 117.
D o objawów intoksykacji mniejszymi dawkami benzodiazepin
zaliczamy:
A . sztywność mięśni,
B . zaburzenia oddychania,
C . niezborność ruchów,
D . spadek RR.
Zadanie 118.
Najistotniejszymi w kontakcie terapeutycznym z chorym s ą
postawy:
A . akceptacji, współczucia, autentyczności,
B . akceptacji, empatii, sympatii,
C . akceptacji, empatii, autentyczności,
D . akceptacji, autentyczności, opiekuńczości.
Zadanie 119.
G d y pielęgniarka wypowiada takie słowa d o pacjenta w trakcie
rozmowy „to nie boli- prawda?”, „pan zapomniał o zażyciu
lekarstw?”, wówczas jest to:
A . ocenianie,
B . moralizowanie,
C . sugerowanie odpowiedzi,
D . patronowanie.
Zadanie 120.
Echopraksja to rodzaj tiku polegający na:
A . powtarzaniu słów,
B . wielokrotnym naśladowaniu ruchów innych osób w sposób
jakby zautomatyzowany,
C . powtarzanie złożonych czynności głosowych,
D . podejmowaniu obscenicznych działań.
Zadanie 121.
Zdezorientowanie w e wszystkich kierunkach, całkowity brak
kontaktu werbalnego, inkoherentny tok myślenia t o niektóre
cechy jednego z niżej wymienionych zaburzeń świadomości:
A . przymglenie proste,
B . zespół majaczeniowy,
C . zespół pomroczny,
D . zespół splątaniowy.
Zadanie 122.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w rehabilitacji osób z
problemami zdrowia psychicznego, usprawnianie zawodowe powinno
być realizowane w następującej kolejności:
A . środowiskowy dom samopomocy - warsztat terapii
zajęciowej - zakład aktywizacji zawodowej,
B . oddział rehabilitacyjny - warsztat terapii zajęciowej zakład pracy chronionej,
C . oddział dzienny - warsztat terapii zajęciowej - firma
społeczna,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 123.
Zastosowanie
w
rehabilitacji
chorych
z
rozpoznaniem
schizofrenii, metod behawioralnych, opartych n a teoriach
uczenia się, odnosi się w szczególny sposób do modelu:
A . medycznego ukierunkowującego rehabilitację,
B . potrzeb,
C . umiejętności,
D . inwalidztwa.
Zadanie 124.
Tzw. "beztroska obojętność" wobec objawów chorobowych jest
cechą charakterystyczną obrazu klinicznego w:
A . anoreksji,
B . bulimii,
C . zaburzeniach konwersyjnych,
D . zaburzeniach zachowania.
Zadanie 125.
Faza krytyczna uzależnienia od alkoholu rozpoczyna się:
A . w momencie pojawienia się luk pamięciowych,
B . wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów,
C . od utraty kontroli nad piciem,
D . wówczas, kiedy człowiek przekona się, ż e alkohol,
potrafi uśmierzać różne przykre stany emocjonalne.
Zadanie 126.
Zasada partnerstwa w rehabilitacji psychiatrycznej polega m.in.
na:
A . tolerancji negatywnych zachowań,
B . poszanowaniu praw i indywidualności pacjenta,
C . stosowaniu metody dyrektywnej,
D . postawie nadopiekuńczej.
Zadanie 127.
Wśród użytecznych dla promocji zdrowia psychicznego, w
zapobieganiu i terapii zaburzeń psychicznych NIE wymienia się
badań społecznych nad:
A . stresowymi zdarzeniami życiowymi,
B . systemami oparcia społecznego,
C . koncepcją salutogenezy,
D . zaburzeniami czynności emocjonalnych.
Zadanie 128.
Do zaburzeń afektywnych zaliczamy:
A . zespół zależności alkoholowej,
B . zespoły paranoiczne,
C . zaburzenia dysocjacyjne,
D . zaburzenia depresyjne nawracające.
Zadanie 129.
Która wskazówka powinna się znaleźć w planie psychoedukacji
rodziców dziecka z tikami przejściowymi?
A . g d y przez dłuższy czas nie wystąpią tiki, nagrodzić
dziecko,
B . eliminować napięcia w rodzinie, zapewnić uregulowany
tryb życia,
C . spokojnie rozmawiać z dzieckiem, szukając przyczyn
objawów,
D . A i B prawidłowa.
Zadanie 130.
Które z poniższych zdań jest NIEPRAWDZIWE?
A . w wieku podeszłym nie wzrasta liczba objawów
niepożądanych po stosowanych lekach,
B . w wieku podeszłym wzrasta liczba objawów niepożądanych
po stosowanych lekach z powodu gorszego wchłaniania,
C . w wieku podeszłym wzrasta liczba objawów niepożądanych
p o stosowanych lekach z powodu gorszej eliminacji leków
z organizmu,
D . w wieku podeszłym wzrasta liczba objawów niepożądanych
p o stosowanych lekach z powodu zwiększonej wrażliwości
na stosowane leki.
Zadanie 131.
Zachowanie
przejawiające
się
nadmiernym
poczuciem
odpowiedzialności,
sztywnością
zasad
moralnych
i
perfekcjonizmem w postępowaniu jest charakterystyczne dla
pacjenta z zaburzeniami osobowości o typie:
A . anankastycznym,
B . zależnym,
C . schizotypowym,
D . schizoidalnym.
Zadanie 132.
Sesję treningu umiejętności społecznych rozpoczyna/ją:
A . powitanie uczestników, podanie tematu zajęć
i
przypomnienie tematyki całego cyklu treningów,
B . powitanie uczestników i demonstracja umiejętności przez
terapeutę,
C . powitanie uczestników i rozdanie zadań domowych,
D . indywidualne ćwiczenia wszystkich uczestników.
Zadanie 133.
Zaburzenia pamięci polegające n a przeświadczeniu chorego o
realności przeżyć, których nie doznał, lub których doświadczył
jedynie w wyobraźni to:
A . konfabulacje,
B . omamy pamięciowe,
C . zjawiska typu deja vu,
D . złudzenia pamięciowe.
Zadanie 134.
Rehabilitacja społeczna to:
A . zespół działań, które mają doprowadzić d o odzyskania
utraconej sprawności psychofizycznej,
B . poradnictwo i szkolenie zawodowe,
C . przygotowanie chorego d o życia w środowisku rodzinnym i
społecznym oraz przygotowanie środowiska d o przyjęcia
chorego,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 135.
Model
pielęgniarstwa
oparty
na
fazach
pielęgniarka-pacjent to teoria pielęgnowania wg:
A . V. Henderson,
B . D. Orem,
C . S.C. Roy,
D . H. Peplau.
relacji
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 152816
GRUPA 1
Zadanie 1.
W celu odwodnienia chorych niestabilnych hemodynamicznie
korzystniejsze jest zastosowanie:
A . hemofiltracji ciągłej,
B . hemodializy przerywanej,
C . obie techniki są równorzędnie zalecane,
D . obie techniki są bezwzględnie przeciwwskazane.
Zadanie 2.
Zatrzymanie krążenia trwające ponad 3-4 minuty może spowodować
nieodwracalne zmiany w:
A . sercu,
B . płucach,
C . korze mózgowej,
D . rogówce oka.
Zadanie 3.
Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:
A . b ó l brzucha, pleców lub boku, promieniujący d o nogi,
nie związany z poruszaniem się,
B . nagle występujący ból, znacznie nasilony, umiejscowiony
wokół pępka,
C . b ó l rozpoczynający się w nadbrzuszu lub wokół pępka, a
następnie umiejscowiony w prawym dolnym kwadrancie jamy
brzusznej,
D . b ó l w nadbrzuszu promieniujący d o pleców, który może
b y ć łagodzony przez ułożenie ciała w pozycji pochylonej
do przodu.
Zadanie 4.
Postępowanie wstępne w przypadku Ostrego Zespołu Wieńcowego
obejmuje podanie tlenu oraz:
A . metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny,
B . nitrogliceryny, dopaminy, morfiny,
C . morfiny, dopaminy, metoprololu,
D . nitrogliceryny, aspiryny, morfiny.
Zadanie 5.
Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u osób
dorosłych jest:
A . uraz klatki piersiowej i tchawicy,
B . ciało obce,
C . zaleganie wydzieliny,
D . zapadnięcie się języka.
Zadanie 6.
„Żelazna zasada” odnosząca się d o norm wielkości rurek
intubacyjnych w ratownictwie mówi, że:
A . tubus musi mieć wielkość małego palca dziecka,
B . aby, tubus pasował d o tchawicy, musi mieć wielkość
dziurki nosa dziecka,
C . wielkość rurki u dzieci powyżej 2 lat d o 1 0 lat
(Formuła Cole dla tubusu bez mankietu), określa wzór 4+ (wiek w latach podzielić na 4),
D . aby, tubus pasował d o tchawicy, musi mieć wielkość
dużego palca dziecka.
Zadanie 7.
Fizjologiczne stężenie wapnia całkowitego
pierwszych 24 – 48 godzinach życia wynosi:
A . 7,0- 12,0 mg/dl,
B . 8,4- 10,2 mg/dl,
C . 6,0- 7,0 mg/dl,
D . 5,0 – 6,0 mg/ dl.
u noworodków
w
Zadanie 8.
Ciśnienie pulsacyjne oznacza:
A . ciśnienie szczytowe,
B . ciśnienie skurczowe,
C . ciśnienie średnie,
D . różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym.
Zadanie 9.
D o koniecznych badań diagnostycznych przy
niewydolności nerek zalicza się oznaczenie stężenia:
A . mocznika i kreatyniny w surowicy krwi,
B . aminotransferaz i białka w surowicy krwi,
C . glukozy i mocznika w moczu,
D . mocznika i kreatyniny w moczu.
podejrzeniu
Zadanie 10.
Celem segregacji medycznej jest:
A . udzielenie jak najlepszej pomocy maksymalnej liczbie
ofiar katastrofy,
B . ocena stanu poszkodowanego przez przygodnego świadka
zdarzenia,
C . udzielanie pomocy medycznej tylko przez pracowników
ochrony zdrowia,
D . udzielanie jak najlepszej pomocy poszkodowanym w stanie
zagrożenia życia.
Zadanie 11.
Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek
sprawuje:
A . Minister Edukacji Narodowej,
B . Minister właściwy do spraw zdrowia,
C . Izby Pielęgniarskie,
D . Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zadanie 12.
Uciskanie klatki piersiowej u świeżorodka należy wykonać w
przypadku:
A . bradykardii poniżej 70 uderzeń/minutę,
B . bradykardii poniżej 80 uderzeń/minutę,
C . braku oddechu,
D . bradykardii poniżej 60 uderzeń/minutę.
Zadanie 13.
Fundamentalną zasadą dla porządku zbiorowego jest zasada:
A . solidarności społecznej,
B . równości i solidarności społecznej,
C . praworządności,
D . równości, solidarności społecznej i praworządności.
Zadanie 14.
D o leków pierwszego rzutu stosowanych
padaczkowego zaliczamy:
A . siarczan magnezu,
B . benzodiazepiny,
C . fenobarbital,
D . glukozę.
w leczeniu stanu
Zadanie 15.
System Ratownictwa Medycznego w Polsce zakłada 3 zasadnicze
podmioty pracy dla pielęgniarki systemu, z wyjątkiem:
A . CPR,
B . KOIT,
C . ZRM, w tym LZRM,
D . SOR.
Zadanie 16.
1 mm Hg odpowiada:
A . 0,13 mm H2O,
B . 7,5 mm H2O,
C . 13,6 mm H2O,
D . 0,73 mm H2O.
Zadanie 17.
Zespół stresu postraumatycznego (PTSD - Posttraumatic Stress
Disarder) to:
A . nagłe zdarzenie powodujące traumę, np.: udział w
wypadku komunikacyjnym z poważnymi skutkami,
B . silne, dramatyczne przeżycie, spowodowane przez
krótkotrwały
incydent
lub
bolesne
wydarzenia,
rozciągnięte w czasie, np.: wojna, niewola,
C . fizjologiczny i psychiczny wysiłek organizmu człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,
D . długotrwałe zaburzenia (zmiany) psychiczne, występujące
jako skutek przeżytej traumy.
Zadanie 18.
W przypadku rozpoznania ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego,
antybiotyk należy podać:
A . drogą dożylną w czasie nie przekraczającym 1 godziny o d
rozpoznania,
B . drogą dożylną w czasie nie przekraczającym 2 godzin o d
rozpoznania,
C . drogą dożylną, a w uzasadnionych przypadkach drogą
domięśniową w czasie nie przekraczającym 2 godzin o d
rozpoznania,
D . wszystkie odpowiedzi są fałszywe.
Zadanie 19.
Pacjent będący w hipotermii umiarkowanej ogrzewany metodami
biernymi i czynnymi zewnętrznymi:
A . ma zmniejszone zapotrzebowanie na płyny,
B . ma zwiększone zapotrzebowanie na płyny,
C . ogrzewanie nie wpływa na zapotrzebowanie płynowe,
D . nawadnianie
uzależniamy
od
uczucia
pragnienia
zgłaszanego przez pacjenta.
Zadanie 20.
Psychologicznym skutkiem zdarzeń masowych występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:
A . zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B . depresja,
C . ostra reakcja na stres,
D . przytępienie emocjonalne.
Zadanie 21.
Która z odpowiedzi dotyczących zespołu wgłobienia jest
nieprawdziwa?
A . odruch Cushinga polega n a tym, ż e wzrostowi ciśnienia
wewnątrzczaszkowego
towarzyszy
spadek
ciśnienia
tętniczego i przyspieszenie czynności serca,
B . odruch Cushinga polega n a tym, ż e wzrostowi ciśnienia
wewnątrzczaszkowego
towarzyszy
wzrost
ciśnienia
tętniczego i zwolnienie czynności serca,
C . zespół zagrażającego wgłobienia jest jedyną sytuacją
kliniczną,
w
której
istnieje
wskazanie
do
hiperwentylacji,
D . jednym z objawów zespołu wgłobienia jest poszerzenie
źrenicy i ustawienie gałki ocznej w dół i n a zewnątrz
po stronie uszkodzenia mózgu.
Zadanie 22.
Epinefryna:
A . prowadzi d o rozkurczu mięśni gładkich krtani
oskrzeli,
B . powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C . zapobiega uwalnianiu mediatorów anafilaksji,
D . wywołuje wszystkie wymienione efekty działania.
i
Zadanie 23.
W przypadku konieczności przezskórnego nakłucia błony
pierścienno- tarczowej u dzieci będących przed okresem
dojrzewania, punktami orientacyjnymi są:
A . struny głosowe i kość gnykowa,
B . kość gnykowa i półksiężycowate chrząstki tchawicy,
C . półksiężycowate
chrząstki
tchawicy
i
pierścienie
tchawicy,
D . kość gnykowa i chrząstka pierścieniowata krtani.
Zadanie 24.
Celem leczenia obrzęku płuc nie jest:
A . zmniejszenie ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach
włosowatych,
B . poprawa wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych,
C . zmniejszenie diurezy,
D . poprawa kurczliwości mięśnia sercowego.
Zadanie 25.
Terminem PEEP określa się:
A . szczytowy przepływ wdechowy,
B . dodatnie ciśnienie w końcowej fazie wydechu,
C . ujemne ciśnienie w końcowej fazie wydechu,
D . średnie ciśnienie w drogach oddechowych.
Zadanie 26.
U osób które spożyły muchomora sromotnikowego typowymi objawami
zatrucia są: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka. U osób
przytomnych płukanie żołądka należy wykonać, gdy czas o d
momentu spożycia nie przekroczył:
A . 6 h,
B . 10 h,
C . 16 h,
D . niezależnie od czasu jaki upłynął.
Zadanie 27.
C o utrudnia komunikowanie się w zespole
jakościowym i ilościowym?
A . brak opracowanego systemu działania,
B . mała liczebność zespołu,
C . działanie w warunkach silnego stresu,
D . brak koordynacji działań zespołu.
pod
względem
Zadanie 28.
Jeżeli AED zaleca wykonanie defibrylacji, w pierwszej
kolejności należy:
A . nacisnąć przycisk defibrylacji,
B . sprawdzić czy poszkodowany nie ma tętna,
C . upewnić się, że nikt nie dotyka poszkodowanego,
D . sprawdzić
obecność
prawidłowego
oddechu
u
poszkodowanego.
Zadanie 29.
Z e Szpitalnego Oddziału Ratunkowego można przenieść pacjenta
wówczas, gdy uzyska się:
A . stabilną hemodynamikę i bezpieczną wentylację płuc,
B . wyniki
wszystkich
badań
diagnostycznych
oraz
konsultacji,
C . wyniki badań diagnostycznych, dokładny wywiad dotyczący
okoliczności zachorowania,
D . bezpieczną wentylację płuc i prawidłową diurezę.
Zadanie 30.
"Zespół znudzenia" opieką nad terminalnie chorym:
A . powstaje w wyniku zaangażowania emocjonalnego,
B . powoduje wzrost poczucia własnej wartości,
C . jego skutkiem jest chęć przeżycia nowych, silnych
wrażeń,
D . jest efektem chronicznej presji.
Zadanie 31.
Wskazaniem d o intubacji pacjenta z a pomocą bronchofiberoskopu
przez usta nie jest:
A . przewidywana trudna laryngoskopia,
B . trudna intubacja z możliwością prowadzenia wentylacji
przez maskę,
C . intubacja ratunkowa na miejscu zdarzenia,
D . unieruchomienie kręgosłupa szyjnego.
Zadanie 32.
Jaki system wyrażania zgody n a ewentualne pobranie narządów p o
śmierci obowiązuje w Polsce?
A . system anglo-amerykański,
B . według systemu, który obowiązuje w Polsce, każdy, kto
chce, aby jego narządy p o śmierci zostały wykorzystane
do przeszczepów, powinien za życia wyrazić zgodę,
C . system francusko-belgijski,
D . według systemu, który obowiązuje w Polsce n a pobranie
narządów p o śmierci, potrzebna jest zgoda danej osoby i
jej najbliższej rodziny.
Zadanie 33.
W sprawach o naprawienie szkody osobie, która poniosła szkodę
n a mieniu powstałą w następstwie podjęcia przez nią medycznych
działań ratowniczych lub udzielania pierwszej pomocy orzeka w
drodze decyzji:
A . wojewoda,
B . starosta,
C . wojewoda w uzgodnieniu ze starostą,
D . minister zdrowia.
Zadanie 34.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników nie zalicza się:
A . utraty pamięci,
B . drażliwości,
C . afazji wzrokowej,
D . problemów z liczeniem.
Zadanie 35.
Wskaż zdanie fałszywe. Cewnikowanie z dostępu nadłonowego:
A . jest bezpieczne u pacjentów z wypełnionym pęcherzem,
B . służy d o opróżnienia rozciągniętego pęcherza moczowego
u pacjentów, u których doszło d o rozerwania lub
krwawienia z cewki moczowej w następstwie urazu, który
mógł być pochodzenia jatrogennego,
C . jest metodą z wyboru u małych chłopców, u których
zwężenie cewki moczowej w następstwie cewnikowania
stanowi bardzo trudny problem,
D . przed przystąpieniem d o procedury nie m a konieczności
zaaspirowania zawartości pęcherza cienką igłą w celu
potwierdzenia wypełnienia pęcherza.
Zadanie 36.
Wskaż stwierdzenie fałszywe. Urządzenie d o wspomagania
reanimacji/resuscytacji Lucas CPR:
A . może zastąpić ratownika w uciskaniu klatki piersiowej i
kontynuować je w optymalny sposób,
B . może być stosowane u dzieci i kobiet w ciąży,
C . jest przeciwwskazane u osób o nietypowej budowie ciała,
D . częstość uciśnięć wynosi ok 100/min.
Zadanie 37.
Organami właściwymi d o rozpatrywania spraw z zakresu
odpowiedzialności zawodowej Pielęgniarek i Położnych jest:
A . Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd
Administracyjny,
B . Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Międzynarodowa
Rada Pielęgniarek,
C . Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd
Pielęgniarek i Położnych,
D . Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd
Administracyjny.
Zadanie 38.
Nadmierna podaż 0,9% chlorku sodowego może być przyczyną:
A . kwasicy metabolicznej,
B . zasadowicy metabolicznej,
C . paradoksalnej hiponatremii,
D . insulinooporności.
Zadanie 39.
Wykonując test Allena, uciskamy tętnicę:
A . promieniową i łokciową,
B . promieniową,
C . udową,
D . łokciową.
Zadanie 40.
U chorego z ostrą oligurią, zjawisko konwekcji wykorzystywane
jest podczas:
A . ciągłej tętniczo – żylnej hemodializy,
B . ciągłej żylno – żylnej hemodializy,
C . przerywanej tętniczo – żylnej hemodializy,
D . żadnej z powyższych.
Zadanie 41.
Podczas leczenia przeciwobrzękowego u poszkodowanego z urazem
czaszkowo-mózgowym, oprócz tlenu, lekiem z wyboru najczęściej
jest:
A . Furosemid w dawce 40-60 mg,
B . Mannitol (roztwór 20% w dawce 150-200 ml),
C . Dexaven 0,5 mg,
D . Prednisolonu do 3g.
Zadanie 42.
Osoby podejmujące medyczne czynności ratunkowe oraz osoby
udzielające
pierwszej
pomocy,
korzystają
z
ochrony
przewidzianej przepisami kodeksu:
A . karnego,
B . postępowania administracyjnego,
C . cywilnego,
D . cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego.
Zadanie 43.
Pacjent 3 0 minut p o tępym urazie brzucha w wyniku wypadku
komunikacyjnego, wcześniej nie chorujący. W badaniu fizykalnym
brzuch wzdęty, napięty, żywo bolesny. Ciśnienie tętnicze: 90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
A . ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B . zapalenie otrzewnej,
C . masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D . perforacja jelita.
Zadanie 44.
D o leczenia bólu związanego z e znacznym urazem tkanek
wykorzystuje się:
A . NLPZ i paracetamol lub metamizol,
B . opioidy i NLPZ,
C . techniki znieczulenia miejscowego,
D . analgezję multimodalną.
Zadanie 45.
Główne cechy tłumu to:
A . impulsywność,
B . zmienność i drażliwość,
C . podatność na sugestie i łatwowierność,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 46.
Występowanie objawu Cullena i objawu Grey – Turnera rozpoznasz
w przypadku stwierdzenia następujących zmian:
A . objaw Cullena t o wybroczyny wokół pępka, a objaw Grey –
Turnera to wybroczyny na bokach w okolicy lędźwiowej,
B . objaw Cullena t o wybroczyny n a bokach w okolicy
lędźwiowej, a objaw Grey – Turnera t o wybroczyny wokół
pępka,
C . objaw Cullena t o ostry ból w okolicy podłopatkowej
lewej, a objaw Grey – Turnera t o wytrzeszcz gałek
ocznych,
D . objaw Cullena t o t o ostry ból w podbrzuszu prawym
indukowany zgięciem kończyny dolnej prawej, a objaw
Grey – Turnera t o występowanie zmian w obrębie palców o
typie pałeczek dobosza.
Zadanie 47.
Wskaż zdanie fałszywe. Chwyt ratunkowy Rauteka:
A . służy d o ewakuowania osób z e stref bezpośredniego
zagrożenia np. z płonącego pojazdu,
B . można wykorzystywać do przekładania pacjentów,
C . może powodować wystąpienie urazów u ratowników np.
kręgosłupa,
D . nie jest zalecany u pacjentów z dusznością.
Zadanie 48.
Zawał mięśnia sercowego powikłany wstrząsem kardiogennym nie
objawia się:
A . bólem i dusznością w klatce piersiowej,
B . znacznym spadekiem ciśnienia tętniczego,
C . zaburzeniami
świadomości,
pobudzeniem
psychomotorycznym,
D . przyspieszonym napływem kapilarnym.
Zadanie 49.
W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, aminą
katecholową z wyboru jest:
A . Norepinefryna,
B . Epinefryna,
C . Dopamina,
D . Dobutamina.
Zadanie 50.
Przeciwwskazaniem
do
intubacji
pacjenta
za
pomocą
bronchofiberoskopu przez nos nie jest:
A . intubacja ratunkowa na miejscu zdarzenia,
B . brak dostępu do jamy ustnej pacjenta,
C . zaburzenia krzepnięcia krwi lub terapia lekami
hamującymi krzepnięcie krwi,
D . guz twarzoczaszki.
Zadanie 51.
Stan padaczkowy jest to napad padaczkowy trwający dłużej niż:
A . 30 min., dziecko nie odzyskuje świadomości,
B . 1 0 min., 1 i więcej napadów padaczkowych, między
którymi dziecko nie odzyskuje świadomości,
C . 2 0 min., 2 i więcej napadów padaczkowch, między którymi
dziecko nie odzyskuje świadomości,
D . 3 0 min., 2 i więcej napadów padaczkowych, między
którymi dziecko nie odzyskuje świadomości.
Zadanie 52.
W resuscytacji noworodka, jeżeli tętno spada poniżej 6 0
uderzeń/ min, należy:
A . prowadzić wentylację, obserwować kolor skóry,
B . obserwować kolor skóry, akcję serca, oddechy i napięcie
mięśni,
C . prowadzić wentylację, obserwować kolor skóry, akcję
serca, oddechy i napięcie mięśni,
D . rozpocząć uciskanie klatki piersiowej.
Zadanie 53.
Kąt, pod jakim należy dokonac kaniulacji tętnicy wynosi:
A . 60 stopni,
B . 90 stopni,
C . 30 stopni,
D . 40 stopni.
Zadanie 54.
O hipernatremii mówimy, gdy poziom sodu w surowicy wzrasta
powyżej:
A . 150 mmol/l,
B . 135 mmol/l,
C . 145 mmol/l,
D . 140 mmol/l.
Zadanie 55.
Odpowiedzialność z a ludzkie życie, ratowanie zdrowia, kontakt z
cierpieniem i śmiercią, nadmierne przeciążenie pracą, braki
kadrowe,
przestarzały
wadliwy
sprzęt,
niedostateczne
wynagrodzenie to:
A . nieswoiste stresory, które towarzyszą w codziennej
pracy pielęgniarki ratunkowej,
B . subiektywne
odczucia
pacjenta
w
kontakcie
z
pielęgniarką,
C . swoiste stresory, które towarzyszą w codziennej pracy
pielęgniarki ratunkowej,
D . obiektywne odczucia pielęgniarki w codziennym kontakcie
z pacjentem SOR.
Zadanie 56.
Rodzice zgłosili się z 3-letnim dzieckiem d o SOR, zaniepokojeni
trwającymi o d dwóch dni długimi atakami kaszlu z następowymi
wymiotami i sinicą. Według ich relacji napady kaszlu u dziecka
kończą się głębokim wdechem i "pianiem". Jaką jednostkę
chorobową trzeba brać pod uwagę?
A . zapalenie krtani,
B . zapalenie nagłośni,
C . krztusiec,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 57.
Obszar zarządzania kryzysowego to:
A . system ratowniczy,
B . system porządku publicznego,
C . polityka społeczna,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 58.
W wypadkach masowych i katastrofach z e względu n a czas, jaki
upłynął o d ich wystąpienia i rodzaju podjętych czynności
ratowniczych, wyróżnia się 4 fazy. W momencie przybycia n a
miejsce zdarzenia służb ratowniczych rozpoczyna się faza:
A . wstępna,
B . usuwania skutków,
C . odległa,
D . konsolidacji.
Zadanie 59.
Ciśnienie zaklinowania (PCWP) w tętnicy płucnej:
A . odpowiada ciśnieniu późnoskurczowemu lewej komory,
B . norma wynosi 6-12 mmHg,
C . PEEP >10mmH2O wpływa na wynik pomiaru PCWP,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 60.
W przypadku zaopatrywania na miejscu wypadku pacjenta z urazem
jamy brzusznej, z wypadniętymi trzewiami należy:
A . odprowadzić trzewia do jamy brzusznej,
B . obłożyć trzewia suchym jałowym opatrunkiem bez
odprowadzania do jamy brzusznej,
C . obłożyć trzewia jałowym opatrunkiem nasączonym solą
fizjologiczną a następnie opatrunkiem suchym, bez
odprowadzania do jamy brzusznej,
D . niczym nie obkładać i nie odprowadzać d o jamy
brzusznej.
Zadanie 61.
I I typ ostrej niewydolności oddechowej według klasyfikacji
Wooda to:
A . niewydolność wentylacyjna - spowodowana hipowentylacją,
B . niewydolność hipoperfuzyjna - spowodowana zmniejszeniem
przepływu krwi przez płuca,
C . niewydolność
okołooperacyjna
spowodowana
zmniejszeniem czynnościowej pojemności zalegającej i
niedodmą wskutek pozycji leżącej, zmniejszeniem
ruchomości przepony, osłabieniem mięśni oddechowych i
zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych,
D . niewydolność hipoksemiczna - spowodowana zmianami w
miąższu płuc, skutkującymi niedostosowaniem wentylacji
do przepływu płucnego.
Zadanie 62.
Strategia agresywna w działaniach Jednostek Systemu Ratownictwa
Medycznego polega na:
A . maksymalnym wykorzystaniu silnych stron firmy oraz
nadarzających się szans,
B . maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa,
C . eliminacji słabych stron przedsiębiorstwa,
D . maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa i
eliminacji słabych stron.
Zadanie 63.
Szpilkowate źrenice, depresja ośrodka oddechowego, zaburzenia
świadomości - wymienione objawy kliniczne s ą typowe dla
toksydromów:
A . sympatykomimetycznych,
B . cholinergicznych,
C . cholinolitycznych,
D . narkotycznych.
Zadanie 64.
Nagłą śmierć sercową (SCD, ang. sudden cardiac death)
rozpoznajemy gdy zgon z przyczyn sercowych nastapił nagle, a
objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej niż przed:
A . 0,5 h,
B . 1 h,
C . 1,5 h,
D . 2 h.
Zadanie 65.
Pielęgniarka w szczególny sposób narażona jest n a przeciążenia
narządu ruchu. Najczęściej wymienianymi czynnikami obciążenia
fizycznego przyczyniającymi się d o powstania zmęczenia są, z a
wyjątkiem:
A . nieprawidłowa pozycja przy pracy,
B . zbyt mała masa przenoszonych elementów przy
nieprawidłowej pozycji ciała,
C . zbyt duża masa przenoszonych elementów (materiał,
narzędzia),
D . zbyt duża liczba powtórzeń wykonywanych czynności.
Zadanie 66.
U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o
wysokim
napięciu,
zabarwienie
moczu
wskazujące
na
hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:
A . pomarańczowe,
B . czerwonobrunatne,
C . czarne,
D . zielonkawe.
Zadanie 67.
Dokumentacja medyczna sporządzona w szpitalnym oddziale
ratunkowym może zostać udostępniona pacjentowi:
A . do wglądu,
B . poprzez sporządzenie kopii,
C . poprzez sporządzenie wyciągu lub odpisu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 68.
W przypadku zadławienia, na efektywny kaszel nie wskazuje:
A . płacz,
B . niemożność mówienia,
C . możliwość nabrania powietrza przed kaszlem,
D . słowna odpowiedź na pytanie.
Zadanie 69.
Zwiększenie FiO2 o 0,01 (1%), powoduje wzrost prężności tlenu
we krwi tętniczej o:
A. 2%,
B. 4%,
C. 6%,
D. 8%.
Zadanie 70.
Zasada etyczna zobowiązująca d o uwzględniania prawa człowieka
d o samodzielnego decydowania o swoich planach i działaniach,
wymagająca poszanowania swobody w dokonywaniu indywidualnych
wyborów, opartych n a osobistych wartościach i przekonaniach
jednostki to:
A . bioetyka (bioethics),
B . dobroczynienie (beneficence),
C . emotywizm (emotivism),
D . autonomia (autosomy).
Zadanie 71.
Objaw Cullena i objaw Grey – Turnera mogą wystąpić w przypadku:
A . ostrego zapalenia trzustki,
B . krwawienia do przestrzeni zaotrzewnowej,
C . w żadnym z wymienionych schorzeń,
D . w obu wymienionych schorzeniach.
Zadanie 72.
Profilaktyka antybiotykowa jest zalecana
kontakt z pacjentem zakażonym przez:
A . Neisseria meningitidis,
B . Klebsiella pneumonie KPC (+),
C . Escherichia coli ESBL (+),
D . wszystkie wymienione patogeny.
u
osób
mających
Zadanie 73.
Wskaż zdanie fałszywe. W czasie oceny i leczenia pourazowego
kobiet ciężarnych należy zwrócić uwagę n a następujące
odrębności:
A . ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi jest wyższe w
pierwszym i drugim trymesterze, a normalny poziom
osiąga w okresie rozwiązania,
B . występuje zwiększona objętość osocza w stosunku do masy
czerwonokrwinkowej, co powoduje fizjologiczną anemię,
C . występuje stan zwiększonej krzepliwości, związany z e
wzrostem ilości czynników krzepnięcia i zastojem
żylnym,
D . występuje obniżona rezerwa tlenowa.
Zadanie 74.
W płucach dzieci tlenek węgla bardzo wolno łączy się z
hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę. Wyniki pulsoksymetrii
mogą być prawidłowe, z e względu n a pochłanianie światła przez
karboksyhemoglobinę, mimo ż e zawartość tlenu w e krwi jest
obniżona. Zaznacz prawidłową odpowiedź:
A . pierwsze i drugie zdanie jest prawdziwe,
B . pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie zdanie fałszywe,
C . pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie zdanie jest
prawdziwe,
D . pierwsze zdanie i drugie zdanie jest fałszywe.
Zadanie
Jeśli u
wystąpi
A.
B.
C.
D.
75.
pacjenta z zawałem ściany dolnej mięśnia sercowego
hipotonia po podaniu NTG, należy brać pod uwagę:
przewlekłe zamknięcie tętnicy okalającej,
niedomykalność zastawki mitralnej,
zawał prawej komory serca,
zatorowość płucną.
Zadanie 76.
D o głównych leków stosowanych w celu objawowego leczenia
pokrzywki zaliczamy:
A . 0,1 % epinefrynę,
B . leki przeciwbólowe,
C . kortykosteroidy,
D . leki przeciwhistaminowe.
Zadanie 77.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:
A . maksymalne odgięcie głowy,
B . podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C . przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie głowy d o pozycji neutralnej i uniesienie
żuchwy.
Zadanie 78.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:1000 oznacza, że:
A . 1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B . 1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C . 1 ml = 1 mg adrenaliny,
D . 0,1 ml = 0,01 mg adrenaliny.
Zadanie 79.
Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski.
Zakładamy j ą n a ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć j ą
d o przełyku, m a dwa porty, które s ą połączone odpowiednio dwoma
mankietami: przełykowym i gardłowym, jest przyrządem
jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to,
ż e jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje
na:
A . rurkę nosowo - gardłową,
B . rurkę krtaniową LT,
C . rurkę dwuświatłową typu Combitube,
D . maskę krtaniową LMA.
Zadanie 80.
Wskaż zdanie nieprawdziwe. Typowy ból dławicowy:
A . ma charakter ucisku, dławienia, gniecenia,
B . zwykle jest umiejscowiony zamostkowo, może promieniować
do szyi, żuchwy, nadbrzusza lub ramion,
C . zwykle trwa bardzo długo i zmienia się w zależności o d
pozycji ciała i fazy cyklu oddechowego,
D . jest wywoływany przez wysiłek fizyczny i ustępuje w
spoczynku.
Zadanie 81.
K o c ratunkowy "folia życia" jest używany d o zapewnienia
utrzymania komfortu cieplnego osobie poszkodowanej. Zgodnie z
instrukcją użytkowania, osobę poszkodowaną należy okryć:
A . stroną srebrną na zewnątrz,
B . stroną złotą do wewnątrz,
C . stroną srebrną do wewnątrz,
D . jest to bez znaczenia.
Zadanie 82.
Mechanizm desensytyzacji u wdowy/wdowca:
A . oznacza zaprzeczanie śmierci bliskiej osoby,
B . wiąże się z chęcią nadania znaczenia śmierci,
C . oznacza chęć utrzymania stałego kontaktu ze zmarłym,
D . polega n a stopniowym oswajaniu się z e śmiercią
bliskiego.
Zadanie 83.
Stałe zapewnienie wystarczającego poziomu obsad pod względem
liczby i kompetencji, wdrożenie bezpiecznych praktyk d o systemu
świadczonej opieki, zagwarantowanie pacjentowi poufnego
charakteru
opieki,
jakość
żywienia,
dostępność
usług
wspierających to kryteria:
A . ilości świadczonych usług w oddziale ratunkowym,
B . oceniające wyniki leczenia,
C . jakości opieki,
D . dostępności usług.
Zadanie 84.
Nagłą utratę widzenia może spowodować:
A . ostry atak jaskry,
B . odwarstwienie siatkówki,
C . histeria,
D . wszystkie prawdziwe.
Zadanie 85.
Diplopia jest to:
A . opadanie górnej powieki,
B . zaburzenia mówienia,
C . zaburzenia połykania,
D . podwójne widzenie.
Zadanie 86.
3 5 - letnia kobieta uległa wypadkowi komunikacyjnemu. W badaniu
stwierdza się otwarte złamanie prawego uda, ból przy palpacji
miednicy. Chora jest zdezorientowana, spocona, m a słabo
wyczuwalne tętno n a tętnicy promieniowej. W tej sytuacji
poszkodowanej należy podać:
A . wolny wlew kroplowy,
B . taką objętość krystaloidów, która zapewni odpowiednią
perfuzję obwodową,
C . bardzo szybki wlew koloidów lub krystaloidów,
D . przynajmniej 4 jednostki krwi zgodnej grupowo.
Zadanie 87.
Wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne zatwierdza:
A . wojewoda,
B . marszałek województwa,
C . minister zdrowia,
D . dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Zadanie 88.
W przypadku zatrucia salicylanami nie występuje:
A . przyspieszenie i pogłębienie oddechu,
B . bradykardia,
C . hipertermia łagodna,
D . tachykardia.
Zadanie 89.
Wystąpienie omdlenia p o długim przebywaniu w pozycji stojącej,
jest objawem:
A . omdlenia wazowagalnego,
B . łagodnego omdlenia ortostatycznego,
C . patologicznego omdlenia ortostatycznego,
D . nadwrażliwości zatoki szyjnej.
Zadanie 90.
W założeniach taktycznych ratownictwa medycznego, w zdarzeniu
na drogach, wykonanie dostępu do poszkodowanego:
A . jest równoznaczne z dotarciem do twarzy poszkodowanego,
B . oznacza wydobycie poszkodowanego z uszkodzonego
pojazdu,
C . oznacza zabezpieczenie miejsca zdarzenia w celu
wykonania procedur dochodzeniowych,
D . oznacza
stworzenie
możliwości
oceny
stanu
i
przemieszczenia poszkodowanego.
Zadanie 91.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:
A . wymiany społecznej,
B . wzajemności,
C . empatii-altruizmu,
D . strat.
Zadanie 92.
Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych nie m a
znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:
A . digoksyna,
B . wapń,
C . suksametonium,
D . arginina.
Zadanie 93.
W przypadku drenażu jamy opłucnowej, nacięcie skóry powinno
znajdować się dokładnie:
A . pod żebrem,
B . nad żebrem,
C . nie ma znaczenia, ważne jest by zostało wykonane,
D . pod kątem Ludwika.
Zadanie 94.
Do najwłaściwszych postaw w opiece nad osobą umierającą należy:
A . trwanie przy chorym, okazywanie ciepła i empatii,
B . dawanie rad i zaleceń mających polepszyć jego
samopoczucie,
C . dialog na zasadzie relacji "dorosły"- "dziecko",
D . jak najbliższe zintegrowanie się z chorym.
Zadanie 95.
Nazwa terminu prawniczego, oznaczającego czas między publikacją
prawa a wprowadzeniem g o w życie, którego celem jest
umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi
przepisami i ich wykładnią to:
A . Vacatio legis,
B . Ratio legis,
C . In frauden legis,
D . Lex patriae.
Zadanie 96.
Obliczając zapas tlenu w butli tlenowej bierzesz pod uwagę
gazowe prawo:
A . Boyle’a – Mariotte’a,
B . Daltona,
C . Ficka,
D . Henry’ego.
Zadanie 97.
Zakres czynności ratunkowych, d o których upoważnione s ą osoby
pracujące w szpitalnych oddziałach ratunkowych określone
zostały jako leczenie:
A . zachowawcze,
B . pilne,
C . ratunkowe,
D . specjalistyczne.
Zadanie 98.
Wskaż zdanie fałszywe. Spodnie antywstrząsowe (MAST - medical
anti-shock trousers):
A . służą
do
centralizacji
krążenia
we
wstrząsie
hipowolemicznym,
B . i c h zastosowanie jest przeciwwskazane w złamaniach
kończyn dolnych,
C . system MAST składa się z 1-3 komór powietrznych, które
napompowywane s ą powietrzem, podobnie jak mankiet w
aparacie do pomiaru ciśnienia tętniczego,
D . zdejmując MAST nigdy nie należy opróżniać wszystkich
segmentów równocześnie.
Zadanie 99.
C o może ograniczyć lub zapobiec wystąpieniu zawału mięśnia
sercowego w momencie zamknięcia tętnicy wieńcowej?
A . założenie cewnika Swana Ganza,
B . przepływ przez koło tętnicze Willisa,
C . przepływ przez krążenie oboczne,
D . wykonanie angio CT naczyń wieńcowych.
Zadanie 100.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:
A . aktywność i zdecydowanie,
B . unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C . chęć zrozumienia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 101.
Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiograficznym
określa:
A . okres depolaryzacji komór,
B . czas przewodzenia depolaryzacji o d węzła zatokowo przedsionkowego do mięśnia komór,
C . czas przewodzenia depolaryzacji w mięśniu przedsionków,
D . okres repolaryzacji komór.
Zadanie 102.
Wypadek masowy to:
A . ograniczone wydarzenie, którego następstwa można
opanować za pomocą posiadanych środków,
B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej liczby ofiar, aby zakłócić normalny tryb pracy
służb ratowniczych i szpitali,
C . wydarzenie
nadzwyczajne,
ze
znaczną
liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,
D . wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe.
Zadanie 103.
W jakim czasie o d przyjecia substancji toksycznej, skuteczne
jest podanie pacjentowi węgla medycznego?
A . tylko w ciągu pierwszej godziny,
B . do 4 godzin,
C . do 6 godzin,
D . do 12 godzin.
Zadanie 104.
D o określenia warunków intubacji dotchawiczej i przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, nie służy:
A . skala Mallampatiego,
B . skala Norton,
C . skala Cormacka- Lehana,
D . ocena odległości tarczowo- bródkowej.
Zadanie 105.
W wyniku zatkania światła wyrostka robaczkowego może dojść d o
stanu zagrożenia życia i zdrowia z powodu:
A . zaparcia,
B . uwięźnięcia,
C . przewodnienia,
D . zgorzeli i przedziurawienia.
Zadanie 106.
Podczas transportu należy stosować tlenoterapię czynną z
wykorzystaniem respiratora o napędzie elektrycznym. Masa ciała
pacjenta wynosi 8 0 kg. Chory musi być wentylowany objętością
oddechową 8 ml/kg m.c. o częstości 1 0 oddechów n a minutę.
Dysponujesz butlą z tlenem o pojemności 2,5 l . Ciśnienie tlenu
w butli wynosi 200 bar. Czas wentylacji chorego z
wykorzystaniem wyżej opisanej butli i maksymalnego stężenia
tlenu w mieszaninie oddechowej wyniesie około:
A . 78 min.,
B . 96 min.,
C . 128 min.,
D . 118 min.
Zadanie 107.
D o umieszczenia w komorze hiperbarycznej kwalifikują się
pacjenci zatruci tlenkiem węgla, z wartością hemoglobiny
tlenkowęglowej powyżej:
A . 10%,
B . 20%,
C . 30%,
D . 40%.
Zadanie 108.
W Wielkiej Brytanii został opracowany system
medycznej o nazwie:
A . Australasian Triage Scale (ATS),
B . Simple Triage And Rapid Treatment (START),
C . Manchester Triage System (MTS),
D . Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS).
segregacji
Zadanie 109.
Hipotermia t o obniżenie temperatury głębokiej ciała d o wartości
poniżej:
A . 32 stopni C,
B . 35 stopni C,
C . 37 stopni C,
D . 27 stopni C.
Zadanie 110.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek ICN zawiera cztery podstawowe
części określające standardy/normy postępowania etycznego:
A . pielęgniarki a obowiązek niesienia pomocy; pielęgniarki
a praktyka; pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a
współpracownicy,
B . pielęgniarki
a praktyka; pielęgniarka
a zawód;
pielęgniarka a współpracownicy; pielęgniarki a kodeks
etyki zawodowej,
C . pielęgniarki a Międzynarodowa Rada Pielęgniarek;
pielęgniarki
a
ludzie;
pielęgniarki
a
praktyka;
pielęgniarka a zawód,
D . pielęgniarki
a
ludzie;
pielęgniarki
a
praktyka;
pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a współpracownicy.
Zadanie 111.
Pacjent skarży się n a silny, palący ból umiejscowiony w
nadbrzuszu, o d wczoraj oddaje smoliste stolce, brzuch jest
twardy, deskowaty. Należy podejrzewać:
A . krwawienie z żylaków przełyku,
B . krwawienie z pękniętego wrzodu żołądka,
C . zapalenie wyrostka robaczkowego,
D . zapalenie pęcherza moczowego.
Zadanie 112.
Fala uderzeniowa, promieniowanie (świetlne i przenikliwe),
skażenie radioaktywne środowiska to czynniki rażenia broni:
A . jądrowej,
B . biologicznej,
C . chemicznej,
D . wszystkich rodzajów broni masowego rażenia.
Zadanie 113.
Kluczem efektywnego zarządzania relacjami
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest:
A . szybkość działania,
B . kompleksowość działania,
C . wybiórczość leczenia,
D . indywidualizacja leczenia.
Zadanie 114.
Ułożenie sposobem Fritscha stosuje się w:
A . urazie czaszkowo - mózgowym,
B . urazie klatki piersiowej,
C . krwawieniu z pochwy,
D . urazie brzucha.
z
pacjentem
w
Zadanie 115.
Przy określaniu stopnia zagrożenia ponownym krwawieniem z
górnego odcinka przewodu pokarmowego i zgonu z tego powodu,
pomocna jest punktacja:
A . Pugh,
B . Rockall,
C . Balla,
D . Wottona.
Zadanie 116.
Liczba i rozmieszczenie centrów powiadamiania ratunkowego n a
terenie województwa ustalana jest przez właściwego:
A . wojewodę lub właściwych wojewodów,
B . Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem
Zdrowia,
C . wojewodę lub właściwych wojewodów w uzgodnieniu z
ministrem właściwym d o spraw zdrowia i komendantem
głównym PSP,
D . wojewodę lub właściwych wojewodów w uzgodnieniu z e
starostami p o akceptacji ministra właściwego d o spraw
zdrowia.
Zadanie 117.
Zespół Ratownictwa Medycznego przywiózł d o SOR 1 4 miesięczne
dziecko p o napadzie drgawek, które ustąpiły p o doraźnym podaniu
diazepamu. Dziecko jest obecnie w dobrym stanie ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
m a infekcję górnych dróg oddechowych, a bezpośrednio przed
wystąpieniem drgawek zagorączkowało d o 39,4˚C. Był t o pierwszy
epizod drgawek w jego życiu. Wywiad sugeruje:
A . pierwszy w życiu napad padaczki,
B . tężyczkę,
C . drgawki gorączkowe,
D . drgawki pourazowe.
Zadanie 118.
Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany d o
sporządzania i prowadzenia dokumentacji indywidualnej w formie:
A . karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego,
księgi dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
B . karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego,
karty medycznych czynności ratunkowych,
C . karty
medycznej
lotniczego
zespołu
ratownictwa
medycznego, księgi dysponenta zespołów ratownictwa
medycznego,
D . wszystkich wymienionych wyżej.
Zadanie 119.
Debriefing to:
A . zaburzenia krzepnięcia płytek krwi,
B . miejsce wyznaczone dla poszkodowanych oznaczonych
kolorem zielonym i żółtym,
C . rozdwojenie tonu 2 u dorosłych i rozdwojenie tonu 3 u
dzieci,
D . krótkie spotkanie ekip ratunkowych p o zakończeniu akcji
celem rozładowania stresu i omówienia działań.
Zadanie 120.
Szczegółowe zadania SOR określa:
A . minister zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału
(SOR),
C . Krajowa Rada Akredytacyjna,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 121.
W przypadku stwierdzenia n a miejscu wypadku otwartej rany
klatki piersiowej pielęgniarka powinna:
A . założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B . zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C . założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć zwykły opatrunek i ciasno obandażować klatkę
piersiową.
Zadanie
Tętniak
jako:
A.
B.
C.
D.
122.
aorty brzusznej najczęściej jest błędnie diagnozowany
kamica nerkowa,
zapalenie trzustki,
zapalenie uchyłków,
zawał mięśnia sercowego.
Zadanie 123.
P o założeniu drenażu jamy opłucnej należy ułożyć pacjenta w
pozycji:
A . leżącej na plecach,
B . leżącej na brzuchu,
C . półwysokiej,
D . wysokiej.
Zadanie 124.
Dysponujesz 2 0 m l fiolką zawierającą 2 % Lignocainę.
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:
A . 1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B . 12,5 ml Lignocainy +87,5 ml 0,9% NaCl,
C . 2,5 ml Lignocainy +97,5 ml 0,9% NaCl,
D . 15 ml Lignocainy +85ml 0,9% NaCl.
Do
Zadanie 125.
Pierwsze szpitalne oddziały ratunkowe powstały w Polsce w roku:
A . 1999,
B . 2000,
C . 2001,
D . 2002.
Zadanie 126.
Obszary wchodzące w skład SOR, to:
A . sala operacyjna,
B . sala endoskopowa,
C . obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 127.
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym obowiązku udzielania
pierwszej pomocy jest artykuł:
A . 162 kodeksu cywilego,
B . 162 kodeksu karnego,
C . 161 kodeksu karnego,
D . 161 kodeksu cywilnego.
Zadanie 128.
Wskaż zdanie fałszywe. Efekt białego fartucha:
A . występuje,
kiedy
wartości
ciśnienia
tętniczego
mierzonego w placówce medycznej s ą znacznie wyższe niż
wartości ciśnienia tętniczego mierzonego samodzielnie w
domu przez pacjenta,
B . jest na ogół spowodowany reakcją lękową,
C . występuje,
kiedy
wartości
ciśnienia
tętniczego
mierzonego w domu przez rodzinę pacjenta s ą znacznie
wyższe niż wartości ciśnienia tętniczego mierzonego
przez lekarza w gabinecie,
D . jest wskazaniem d o automatycznego pomiaru ciśnienia
tętniczego.
Zadanie 129.
Wskaż zdanie fałszywe:
A . bradykardia hipotermiczna jest oporna n a leczenie
atropiną,
B . samoistny powrót normalnej temperatury ciała nie jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,
C . rozpoznanie śmierci mózgu nie jest możliwe przed
przywróceniem głębokiej temperatury ciała d o wartości
prawidłowych,
D . najdokładniejszym
sposobem
określenia
głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.
Zadanie 130.
Pomiaru
wysycenia
krwi
tętniczej
tlenem,
pulsoksymetrem, nie powinno się stosować:
A . w niedokrwistości,
B . w hipotensji,
C . w zatruciu tlenkiem węgla,
D . we wstrząsie neurogennym.
mierzonego
Zadanie 131.
I l e punktów w skali Glasgow przyznasz choremu, który: otwiera
oczy tylko w odpowiedzi n a głos, wykazuje reakcje obronną n a
ból, używa kończyny b y oprzeć się zadawanemu bólowi, jest
splątany i mówi nieskładnie?
A. 1 5
B. 9
C. 6
D. 1 1
Zadanie 132.
Klasyfikacja Killipa określa nasilenie objawów:
A . niedokrwistości,
B . niewydolności nerek,
C . niewydolności oddechowej,
D . w świeżym zawale mięśnia sercowego.
Zadanie 133.
System teleinformatyczny umożliwiający przyjęcie z centrum
powiadamiania
ratunkowego
zgłoszeń
alarmowych
oraz
rejestrowanie zdarzeń medycznych nazywa się:
A . System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
B . System Wspierania Działań Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
C . System Współpracy Dysponentów Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
D . System Wojewódzki Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego.
Zadanie 134.
Uznaną w międzynarodowych wytycznych, niefarmakologiczną metodą
poprawy utlenowania krwi u chorych z ARDS jest:
A . pozycja Trendelenburga,
B . ułożenie chorego z uniesionym tułowiem pod kątem 4 5
stopni,
C . pozycja Fowlera,
D . prone position.
Zadanie 135.
D o powikłań leczenia z zastosowaniem wodorowęglanu sodowego
należy:
A . kwasica płynu mózgowo – rdzeniowego,
B . hiperkaliemia,
C . hypoosmolalność,
D . insulinooporność.
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 160416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?
A . spadek odporności, brak łaknienia, bolesne parcie n a
stolec,
B . uogólnione obrzęki, silny opasujący ból w nadbrzuszu,
bóle głowy,
C . odczuwanie świądu skóry, wodobrzusze, zaburzenia
świadomości,
D . spadek masy ciała, niepokój z powodu kołatania serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu,
Zadanie 2.
U chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w diecie
należy ograniczyć:
A . mięso drobiowe,
B . gotowane warzywa,
C . chude ryby,
D . mleko pasteryzowane.
Zadanie 3.
Pacjentowi z hemofilią, staw objęty wylewem krwi, należy
unieruchomić, w celu:
A . zniesienia bólu,
B . zahamowania krwawienia,
C . zniesienia obrzęku,
D . ograniczenia ruchu w stawie.
Zadanie 4.
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:
A . insulinę,
B . glukagon,
C . tyroksynę,
D . potas.
Zadanie 5.
Z e względu n a etiopatogenezę, niedobory odporności dzielimy,
na:
A . lekkie i ciężkie postacie,
B . krótkotrwałe i długotrwałe,
C . pierwotne i wtórne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 6.
Programy rehabilitacji chorych na POChP obejmują:
A . ćwiczenia oddechowe,
B . ogólnousprawniające ćwiczenia fizyczne,
C . edukację chorego i jego bliskich,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 7.
Przeciwwskazaniem do nakłucia stawu jest:
A . obecność zwiększonej ilości płynu w stawie w chorobach
o innej patogenezie,
B . zakażenie tkanek okolicy stawu,
C . podejrzenie krystalopatii,
D . podejrzenie bakteryjnego zapalenia stawu,
Zadanie 8.
D o szpitala został przyjęty pacjent z bólami brzucha o
charakterze napadowym (falowym), zatrzymaniem gazów i stolca
(wzdęcia), wymiotujący treścią cuchnącą o zabarwieniu
brunatno-zielonym (tzw. "wymioty kałowe"). Powyższe objawy
świadczą o:
A . chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B . krwawieniu z żylaków przełyku,
C . niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D . atonii żołądka.
Zadanie 9.
Które twierdzenie o zwieraczu cewki moczowej jest fałszywe?
A . jest zależny od naszej woli,
B . jest mięśniem poprzecznie prążkowanym,
C . jest niezależny od naszej woli,
D . znajduje się n a granicy między pęcherzem moczowym, a
cewką moczową.
Zadanie 10.
Konsekwencją upadków osób w wieku podeszłym, o charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu:
A . utrwalonych zaburzeń równowagi,
B . splątaniowego,
C . poupadkowego (post fall syndrome),
D . nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing),
Zadanie 11.
Najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza w grupie niedokrwistości
niedoborowych, jest:
A . niewystarczająca podaż,
B . upośledzone wchłanianie,
C . wzmożone zapotrzebowanie,
D . utrata wskutek przewlekłych krwawień.
Zadanie 12.
Prawidłowo przeprowadzony pomiar ciśnienia tętniczego krwi u
pacjentów w podeszłym wieku otrzymujących leki hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:
A . siedzącej i leżącej,
B . stojącej,
C . leżącej,
D . siedzącej, leżącej i stojącej.
Zadanie 13.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki, jest:
A . natychmiastowe podanie antybiotyków bez określania
antybiogramu,
B . natychmiastowe podanie antybiotyków p o określeniu
antybiogramu,
C . zastosowanie środków zapierających,
D . wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.
Zadanie 14.
Orbitopatia jest objawem najczęściej kojarzonym z:
A . chorobą Graves-Basedowa,
B . niedoczynnością tarczycy,
C . chorobą Hashimoto,
D . zapaleniem tarczycy.
Zadanie 15.
Głównym źródłem witaminy B12 są:
A . owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B . jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C . wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D . drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.
Zadanie 16.
Pojęcie
prewencji
pierwszorzędnej,
drugorzędnej
trzeciorzędnej do pracy pielęgniarki wprowadziła:
A . V. Henderson,
B . B. Neuman,
C . C. Roy,
D . F. Nightingale.
i
Zadanie 17.
Palce pałeczkowate występują u osób z:
A . siniczą wadą wrodzoną serca,
B . zawałem mięśnia sercowego,
C . migotaniem przedsionków,
D . chorobą niedokrwienną serca.
Zadanie 18.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:
A . hipowolemicznego,
B . septycznego,
C . kardiogennego,
D . neurogennego.
Zadanie 19.
U pacjentów w wieku podeszłym nietrzymanie stolca, rzekoma
biegunka, upośledzone oddawanie moczu, częstomocz, nietrzymanie
moczu, są objawami:
A . zakażenia układu moczowego,
B . zakażenia Clostridium deficille,
C . biegunki,
D . zaparć.
Zadanie 20.
Który z następujących czynników NIE zwiększa ryzyka wystąpienia
choroby niedokrwiennej serca?
A . cukrzyca,
B . wysokie stężenie lipidów HDL,
C . nadciśnienie tętnicze,
D . palenie papierosów.
Zadanie 21.
Drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniowa oraz spowolnienie
ruchowe t o triada objawów klinicznych Choroby Parkinsona.
Pojawia się n a skutek postępującego i znacznego niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:
A . acetylocholina,
B . dopamina,
C . adrenalina,
D . serotonina.
Zadanie 22.
Wskaż, który z drobnoustrojów
zakażenia układu moczowego?
A . Chlamydia trachomatis,
B . Staphylococcus,
C . Escherichia Coli,
D . Enterococci.
jest
przyczyną
atypowego
Zadanie 23.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:
A . płaskiej,
B . kolankowo-łokciowej,
C . Trendelenburga,
D . Fowlera.
Zadanie 24.
Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL) to metoda polegająca na:
A . chirurgicznym usunięciu kamienia nerkowego z miedniczki
nerkowej,
B . chirurgicznym usunięciu kamienia nerkowego z moczowodu
poprzez jego nacięcie,
C . kruszeniu kamieni nerkowych i moczowodowych falami
uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo,
D . usunięciu złogu z moczowodu za pomocą uroterorenoskopu.
Zadanie 25.
Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega,
na:
A . ułożeniu n a plecach, odgięcie głowy d o tyłu, usunięciu
ciał obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy,
B . ułożeniu w pozycji bezpiecznej ustalonej, przygięciu
głowy do przodu, usunięciu ciał obcych z jamy ustnej,
C . ułożeniu w pozycji bocznej ustalonej, odgięciu głowy d o
tyłu, usunięciu ciał obcych z jamy ustnej,
D . ułożeniu n a plecach, przygięciu głowy d o przodu,
usunięciu ciał obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy.
Zadanie 26.
Fibrynogen - białko, które bierze
krzepnięcia krwi, jest wytwarzany w:
A . grasicy,
B . śledzionie,
C . wątrobie,
D . kościach.
udział
w
mechanizmie
Zadanie 27.
N a początku farmakoterapii preparatami żelaza, chorego należy
uprzedzić o możliwości:
A . wystąpienia bólu głowy,
B . pojawienia się zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C . wystąpienia ciemnego zabarwienia moczu,
D . wystąpienia świądu skóry.
Zadanie 28.
Zwiększenie
siły
mięśni
u
pacjenta
z
rozpoznaniem
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa można uzyskać
poprzez zalecenie wykonywania ćwiczeń:
A . izometrycznych, czynnych wolnych,
B . biernych, czynnych w odciążeniu,
C . czynnych wolnych, prowadzonych,
D . biernych, samo wspomaganych.
Zadanie 29.
Na ogół, pierwszym objawem zespołu nerczycowego, jest:
A . zmęczenie, skąpomocz,
B . pienienie się moczu, obrzęki,
C . zapach amoniaku z ust,
D . wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.
Zadanie 30.
Które objawy niepożądane występują w trakcie
enalapril maleate?
A . bóle i zawroty głowy,
B . kaszel,
C . zmęczenie, skurcz mięśni szkieletowych,
D . wszystkie wymienione.
stosowania
Zadanie 31.
Pacjent po bronchoskopii pierwszy posiłek może zjeść:
A . bezpośrednio po badaniu,
B . ~0,5 h po ustąpieniu znieczulenia miejscowego gardła,
C . ~1 h po ustąpieniu znieczulenia miejscowego gardła,
D . ~2 h po ustąpieniu znieczulenia miejscowego gardła.
Zadanie 32.
Hiperurykemia nabyta może być wywołana poprzez:
A . zwiększoną podaż puryn w diecie,
B . zwiększoną podaż fruktozy w codziennym żywieniu,
C . nadużywanie alkoholu,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 33.
K a ł płynny pobrany d o badania u pacjenta z biegunką, powinien
być dostarczony do laboratorium:
A . do 30 minut po oddaniu,
B . do 60 minut po oddaniu,
C . do 90 minut po oddaniu,
D . do 120 minut po oddaniu.
Zadanie 34.
D o czynników osobniczych zachorowania n a astmę oskrzelową NIE
należą:
A . predyspozycje genetyczne,
B . palenie bierne i czynne,
C . nadreaktywność oskrzeli,
D . alergie, płeć żeńska.
Zadanie 35.
Objawem niecharakterystycznym dla astmy oskrzelowej jest:
A . duszność, gównie wydechowa,
B . duszność, głównie wdechowa,
C . świszczący oddech, suchy napadowy kaszel,
D . duszność napadowa występująca w nocy i nad ranem.
Zadanie 36.
Typowym objawem w moczówce prostej jest:
A . polyuria,
B . anuria,
C . oliguria,
D . nykturia.
Zadanie 37.
P o wykonaniu trepanobiopsji pacjent powinien pozostać w pozycji
leżącej minimum:
A . 24 godz.,
B . 10 do 12 godzin,
C . 6 do 8 godzin,
D . 2 do 4 godzin.
Zadanie 38.
Klasycznymi objawami guza nerki (triada Virchowa) NIE jest:
A . guz wyczuwalny przez powłoki,
B . ból w okolicy lędźwiowej,
C . krwiomocz zwykle okresowy,
D . zimno-brunatny odcień skóry.
Zadanie 39.
Objawy uboczne mogące występować u pacjenta chorego n a toczeń
układowy, w trakcie podawania cyklofosfamidu, to:
A . nudności, wymioty, wypadanie włosów,
B . zmniejszona odporność na zakażenia,
C . uszkodzenie układu krwionośnego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 40.
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać:
A . wzmożoną potliwość,
B . drętwienie rąk,
C . wilczy głód,
D . wzmożone pragnienie.
Zadanie 41.
Objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy NIE jest/są:
A . bradykardia,
B . tachykardia,
C . nudności,
D . zmęczenie.
Zadanie 42.
Klasycznym niebiologicznym lekiem modyfikującym
choroby w RZS uważany za lek pierwszego wyboru to:
A . adalimumab,
B . infliksymab,
C . metotreksat,
D . abatacept.
przebieg
Zadanie 43.
Ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, cechujący się
wysoką temperaturą ciała oraz szybkim przebiegiem wskazują n a
rozpoznanie:
A . róży,
B . trądzika różowatego,
C . obrzęku naczynioruchowego Quinckego,
D . wyprysku kontaktowego.
Zadanie 44.
Obrzęk śluzowaty występuje w:
A . niedoczyności tarczycy,
B . nadczynności tarczycy,
C . wolu eutyreotycznym,
D . przełomie tarczycowym.
Zadanie 45.
W żywieniu chorych n a cukrzycę zalecane jest spożywanie
produktów o niskim indeksie glikemicznym /IG/. Wskaż, co wpływa
na obniżenie indeksu glikemicznego w spożywanym produkcie?
A . obecność białek i tłuszczów,
B . stopień rozdrobnienia,
C . stopień dojrzałości,
D . stopień przetworzenia produktu.
Zadanie 46.
B ó l i nagłe zblednięcie skóry palców rąk, stóp, uszu, nosa oraz
języka przechodzące następnie w sine zabarwienie, pojawiające
s i ę najczęściej pod wpływem zimna lub stresu, spowodowane
skurczem małych lub średnich tętnic to:
A . objaw Raynauda,
B . objaw próby Rumpla – Leede’a,
C . objaw opaskowy,
D . objaw Coombsa.
Zadanie 47.
Grzybice właściwe dotyczące naskórka,
wywołane są przez:
A . dermatofity,
B . drożdżaki,
C . grzyby drożdżopodobne,
D . pleśniowce.
włosów
i
paznokci
Zadanie 48.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:
A . Katz,
B . NYHA,
C . Norton,
D . Barthel.
Zadanie 49.
Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są:
A . teoria ludzkich potrzeb,
B . teorie osobowości człowieka,
C . zasady organizacji pracy,
D . teoria zegara biologicznego.
Zadanie 50.
W historii pielęgniarstwa i pielęgnowania wyróżnia się okres:
A . opieki świeckiej, opieki zorganizowanej w służby
zdrowotne,
B . starożytny, nowożytny,
C . przednowoczesny, nowoczesny,
D . medycyny ludowej, medycyny naukowej.
Zadanie 51.
Objawy głównie skórno-śluzówkowe, związane z zaburzeniem
hemostazy pierwotnej, tj. krwawienia z nosa, łatwe siniaczenie,
przedłużone krwawienia miesięczne, krwawienia p o usunięciu
zębów i z dziąseł, krwawienia p o zabiegach operacyjnych t o
objawy skazy krwotocznej, w:
A . chorobie von Willebranda,
B . hemofilii A,
C . hemofilii B,
D . zespole DIC.
Zadanie 52.
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są:
A . histydyna, lizyna,
B . kwasy fitynowe,
C . białka kazeinowe,
D . kwasy fosforanowe.
Zadanie 53.
W edukacji chorych n a atopowe zapalenie skóry (AZS) zarówno w
profilaktyce, jak i w leczeniu podtrzymującym należy zwrócić
uwagę na:
A . nawilżanie skóry emolientami, środkami zawierającymi
mocznik,
B . unikanie
szorstkich
ręczników,
ekstremalnych
temperatur,
C . stosowanie miejscowe GKS, inhibitorów kalcyneuryny,
D . stosowanie wszystkich powyższych zabiegów.
Zadanie 54.
N a wyliczenie dawki insuliny okołoposiłkowej u chorego
leczonego metodą intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii
/FIT/ mają wpływ:
A . kaloryczność posiłku,
B . stosunek
wymienników
białkowo-tłuszczowych
do
węglowodanów,
C . zachowanie proporcji pomiędzy białkami, tłuszczami i
węglowodanami,
D . poziom glikemii przed posiłkiem, ilość wymienników
węglowodanowych w posiłku, zaplanowany wysiłek
fizyczny.
Zadanie 55.
Utratę masy i siły mięśniowej w procesie starzenia, potęgowaną
przez zmniejszenie aktywności fizycznej i współistniejące
choroby, określa się jako:
A . kserostomia,
B . fizjoskleroza,
C . sarkopenia,
D . polipragmazja.
Zadanie 56.
Uraz naskórka (np. zadrapanie) p o upływie 6 - 1 2 dni wywołuje
powstanie w uszkodzonym miejscu zmian łuszczycowych. Jest t o
objaw charakterystyczny dla aktywnej łuszczycy i określa się g o
mianem:
A . objawu świecy stearynowej,
B . objawu Auspitza,
C . objawu Kobnera,
D . objawu błonki.
Zadanie 57.
Według teorii D . Orem, działanie "za" i "dla" pacjenta t o
metoda pracy pielęgniarki z pacjentem, stosowana w przypadku:
A . braku deficytów w samoopiece,
B . ograniczeń w samoopiece,
C . dużych deficytów w samoopiece,
D . żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 58.
Przetaczanie krwi pełnej może być uzasadnione tylko:
A . w razie jednoczesnego niedoboru erytrocytów i znacznego
zmniejszenia objętości krwi krążącej w sytuacji, gdy
niedostępne s ą odpowiednie składniki krwi i środki
krwiozastępcze,
B . chorym z niedokrwistością, u których konieczne jest
jedynie zwiększenie zdolności przenoszenia tlenu,
C . w celu korygowania niedoboru czynników krzepnięcia,
małopłytkowości lub leukopenii,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 59.
Obrzęki najczęściej stóp i okolic kostek, ból i dyskomfort w
jamie brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, w badaniu
nadmiernie wypełnione żyły szyjne to objawy:
A . lewokomorowej niewydolności serca,
B . prawokomorowej niewydolności serca,
C . choroby niedokrwienne serca,
D . nadciśnienia tętniczego.
Zadanie 60.
Pacjenci z zapaleniem płuc w wieku podeszłym NIE powinni:
A . leżeć w pozycji płaskiej,
B . być oklepywani i nacierani,
C . mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D . mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.
Zadanie 61.
Starczą dalekowzroczność, określa się jako:
A . zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),
B . presbyacusis,
C . presbyopię,
D . kataraktę.
Zadanie 62.
Alergią typu opóźnionego jest:
A . pokrzywka ostra,
B . wstrząs anafilaktyczny,
C . wyprysk zawodowy,
D . obrzęk naczynioruchowy Quinckego.
Zadanie 63.
Prawidłowa liczba płytek krwi wynosi:
A . 150 - 400 mln/mm3.
B . 150 - 400 tys./mm3,
C . 100 - 150 tys./mm3,
D . 4 – 10 tys./mm3,
Zadanie 64.
Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około:
A . 1-2 dni,
B . miesiąca,
C . 120 dni,
D . pół roku.
Zadanie 65.
W doustnym teście obciążenia glukozą /OGTT/ w drugiej godzinie
testu uzyskano w badaniu laboratoryjnym poziom cukru 173mgG% .
Zinterpretuj uzyskany wynik:
A . jest to nieprawidłowa glikemia na czczo,
B . wskazuje na cukrzycę,
C . jest to nietolerancja glukozy,
D . jest to normoglikemia.
Zadanie 66.
Zwiększenie masy ciała u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością
serca jest spowodowane:
A . zwiększeniem całkowitej masy tłuszczu,
B . zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała,
C . zwiększeniem obrzęków,
D . kacheksją.
Zadanie 67.
Badanie ogólne moczu zwykle jest wykonywane w próbce pierwszej
l u b drugiej porannej porcji moczu. P o pobraniu próbki, badanie
powinno być wykonane nie później niż po:
A . 1 godzinie,
B . 2 godzinach,
C . 3 godzinach,
D . 4 godzinach.
Zadanie 68.
Warunkiem
normalizacji
funkcjonowania
organizmu
w
niedoczynności tarczycy jest uzyskanie eutyreozy poprzez
stosowanie indywidualnie dobranej dawki hormonu tarczycy.
Pielęgniarka jest uczestnikiem w farmakoterapii pacjenta. Jaka
zasada obowiązuje przy stosowaniu hormonów tarczycy?
A . l e k powinien być przyjmowany n a czczo 30-60 min. przed
posiłkiem,
B . zaleca się przyjmowanie w trakcie śniadania,
C . przed snem, co najmniej 3 godz. po ostatnim posiłku,
D . prawidłowa odp. A i C.
Zadanie 69.
W badaniu spirometrii d o próby odwracalności obturacji stosuje
się leki:
A . Budesonid i Foradil,
B . Flutikazon i Ipratropium,
C . Salbutamol lub Fenoterol,
D . Budesonid i Ipratropium.
Zadanie 70.
Duże ryzyko p o przeszczepieniu nerki w pierwszym roku stanowi
proces ostrego odrzucenia. Wskaż grupę objawów, które świadczą
o ostrym odrzuceniu przeszczepu nerki:
A . spadek RR, zwiększenie diurezy, gorączka,
B . wzrost RR, zmniejszenie diurezy, stany podgorączkowe,
ból w okolicy przeszczepu,
C . zmiany w zachowaniu, drażliwość, podwyższony próg
bólowy,
D . nadwrażliwość na światło, nudności, wymioty.
Zadanie 71.
Leczenie działań niepożądanych p o poprzednio stosowanych lekach
przez kolejne preparaty u osób starszych, to:
A . polipragmazja,
B . politerapia,
C . sedacja,
D . kaskada lekowa.
Zadanie 72.
Otyłość typu centralnego, z otłuszczeniem tułowia i karku, z
poduszeczkami tłuszczowymi w dołach nadobojczykowych, szczupłe
kończyny, twarz "księżycowata" oraz "byczy kark" t o cechy
charakterystyczne dla:
A . cukrzyca typu I,
B . cukrzyca typu II,
C . choroba Addisona,
D . zespołu Cushinga.
Zadanie 73.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:
A . leczonej kilka miesięcy diklofenakiem z powodu choroby
stawów,
B . leczonej pridinolem z powodu parkinsonizmu,
C . leczonej insuliną dłużej niż 10 lat,
D . stosującej doustne środki antykoncepcyjne.
Zadanie 74.
Następujące zmiany w EKG - całkowicie niemiarowy rytm, trudne
d o zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych
pofałdowaniach linii izoelektrycznej, świadczą o:
A . częstoskurczu komorowym,
B . bloku przedsionkowo-komorowym,
C . bradykardii,
D . migotaniu przedsionków.
Zadanie 75.
Zmiany pozastawowe charakterystyczne dla reumatoidalnego
zapalenia stawów, to:
A . podwyższona temperatura ciała, drżenie kończyn,
B . wzmożona potliwość okolic stawowych, gorączka,
C . ograniczona ruchomość w stawach dłoni, niedokrwienie
kończyn,
D . zapalenie naczyń obwodowych, guzki reumatoidalne.
Zadanie 76.
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są:
A . apatia, stan splątania, nudności,
B . tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,
C . zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne,
D . halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia.
Zadanie 77.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:
A . przewlekłą farmakoterapią,
B . powiększeniem wątroby,
C . spadkiem aktywności fizycznej,
D . zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.
Zadanie 78.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:
A . podejrzenie choroby niedokrwiennej serca, u osób z
bólami w klatce piersiowej i prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,
B . wykrycie
przebiegającej
bezobjawowo
choroby
niedokrwiennej serca, u osób z grupy wysokiego ryzyka
zachorowania,
C . świeży zawał mięśnia sercowego,
D . ocena tolerancji wysiłku i rokowania p o zawale serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu.
Zadanie 79.
Nagły bardzo silny ból stawu, często stawu śródstopno paliczkowego
pierwszego,
obrzęk,
bolesność
dotykowa,
zaczerwieniona i napięta skóra w okolicy stawu. Napad bólowy
przeważnie zaczyna się nad ranem. Opis ten charakterystyczny
jest dla:
A . zespołu Sjogrena,
B . poliglobulii,
C . dny moczanowej,
D . reumatoidalnego zapalenia stawów.
Zadanie 80.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:
A . paracetamolu,
B . morfiny,
C . NLPZ,
D . papaweryny.
Zadanie 81.
Do skazy naczyniowej wrodzonej zaliczamy:
A . plamicę Henocha-Schonleina,
B . chorobę Rendu-Oslera-Webera,
C . plamicę starczą,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 82.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:
A . nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B . ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C . trwa 20-30 minut i więcej,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 83.
Zaburzenie połykania, polegające n a upośledzonym przechodzeniu
pokarmów płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardło d o
przełyku, to:
A . dysfazja,
B . dysfagia,
C . dysplazja,
D . dyzartria.
Zadanie 84.
Wzrost
liczby
retikulocytów charakterystyczny
jest
dla
wszystkich niedokrwistości, z wyjątkiem niedokrwistości:
A . hemolitycznej,
B . pokrwotocznej,
C . aplastycznej,
D . Addisona-Biermera w trakcie suplementacji witaminą B12.
Zadanie 85.
W przypadku tocznia rumieniowatego układowego:
A . mężczyźni i kobiety w takim samym odsetku chorują,
B . mężczyźni znacznie częściej chorują niż kobiety,
C . kobiety znacznie częściej chorują niż mężczyźni,
D . zachorowanie przypada głównie po 60r.ż.
Zadanie 86.
Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, jest znaczne
poszerzenie żył szyjnych, duszność i niepokój chorego oraz:
A . tachykardia, wzrost ciśnienia,
B . tachykardia, spadek ciśnienia,
C . bradykardia, spadek ciśnienia,
D . bradykardia, wzrost ciśnienia.
Zadanie 87.
Choroba Addisona polega n a stopniowym niszczeniu gruczołów
nadnerczowych. Wskaż znamienne objawy charakterystyczne dla tej
choroby:
A . ściemnienie zasłoniętych części skóry,
B . nadmierna ochota na sól,
C . spadek wartości R R zwłaszcza p o zmianie pozycji ciała z
leżącej na stojącą,
D . poprawna odpowiedź B i C.
Zadanie 88.
Po zabiegu biopsji nerki, pacjent powinien przynajmniej przez:
A . 1 godzinę pozostawać w pozycji leżącej,
B . kilka godzin pozostawać w pozycji leżącej, najlepiej d o
rana dnia następnego,
C . d o 2 godzin pozostawać w pozycji siedzącej, p o których
może przyjąć dopiero pozycję leżącą,
D . d o 1 godziny pozostawać w pozycji siedzącej z e
spuszczonymi nogami.
Zadanie 89.
Hiperaldosteronizm jest wynikiem nadmiernego wydzielania
aldosteronu przez korę nadnerczy. Jakie s ą zalecenia
dietetyczne dla chorych z tym schorzeniem?
A . mało sodu, dużo potasu,
B . dużo sodu, mało potasu,
C . ograniczenie produktów mącznych pełnoziarnistych,
D . wykluczenie suszonych śliwek, moreli.
Zadanie 90.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy /WBT/, to:
A . 100g białka i 100g tłuszczu,
B . zawartość 10g białka i tłuszczu w 100g produktu,
C . każde 100 kcal pochodzące z białek i tłuszczów,
D . 100 kcal pochodzące z węglowodanów.
Zadanie 91.
Fizjoterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej:
A . jest zależna od czasu trwania choroby.
B . odgrywa tylko pomocniczą rolę ponieważ leki s ą
najważniejszym ogniwem w leczeniu,
C . jest ważnym ogniwem w leczeniu natomiast leki odgrywają
tylko pomocniczą rolę,
D . n i e jest dobierana indywidualnie lecz dobór zabiegów
zależy od czasu trwania choroby,
Zadanie 92.
Przeciwwskazaniem do oklepywania klatki piersiowej nie jest:
A . odma opłucnowa,
B . zatorowość płucna,
C . tętniak aorty,
D . zapalenie oskrzeli.
Zadanie 93.
Podaj sposób postępowania z moczem pobranym d o badania
mikrobiologicznego na podłoże wzrostowo-transportowe:
A . należy natychmiast przesłać materiał do laboratorium,
B . materiał przechowywany w temperaturze pokojowej
przesłać do badania po 24godz.,
C . może być przechowywany przez kilka godzin w temp
pokojowej przed wysłaniem do badania,
D . w temp +4 przez 24 godz.
Zadanie 94.
Nieadekwatna ultrafiltracja t o stan, w którym ultrafiltracja
dobowa nie przekracza:
A . 700 ml,
B . 600 ml,
C . 500 ml,
D . 400 ml.
Zadanie 95.
Czynnikami nieinfekcyjnymi sprzyjającymi wystąpieniu zapalenia
mięśnia sercowego są:
A . wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A,
B . gorączka reumatyczna, zespół SARS, naświetlania
śródpiersia,
C . reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie naczyń o
charakterze
autoimmunologicznym,
naświetlania
śródpiersia,
D . reumatoidalne zapalenie stawów, paciorkowiec A , zespół
SARS.
Zadanie 96.
Pacjent z rozpoznaniem niedokrwistości z niedoboru żelaza m a
zalecone przyjmowanie w warunkach domowych per o s preparatów
żelaza. Wchłanianie żelaza ułatwia przyjmowanie:
A . magnezu,
B . kwasu acetylosalicylowego,
C . kwasu acetylocholinowego,
D . kwasu askorbinowego.
Zadanie 97.
W patogenezie astmy alergicznej zasadniczą rolę odgrywają
odczyny alergiczne, które powodują wewnątrzoskrzelowe zatkanie
poprzez:
A . skurcz
oskrzeli,
obrzęk
błony
śluzowej
i
jej
nacieczenie, nadmierne wydzielanie lepkiego śluzu,
B . skurcz oskrzeli, zaczerwienienie błony śluzowej i jej
nadmierne wysychanie, nadmierne wydzielanie lepkiego
śluzu,
C . rozkurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej gardła,
nadmierne wydzielanie rozrzedzonego śluzu,
D . rozkurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej nosa,
nadmierne wydzielanie rozrzedzonego śluzu.
Zadanie 98.
Które, z poniższych elementów planu pielęgnacyjnego, odnoszą
s i ę d o opieki nad pacjentem, u którego w przebiegu ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?
A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym,
pomoc w czynnościach dnia codziennego, obserwacja
natężenia bólu, komasacja czynności,
B . założenie gipsu n a staw objęty wylewem krwawym,
prowadzenie bilansu płynów, ułożenie w pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,
C . zastosowanie opatrunku z płynu Burowa n a staw objęty
wylewem krwawym, komasowanie czynności, stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,
D . stosowanie diety bogatobiałkowej, obserwowanie powłok
skórnych, toaleta ciała letnią wodą, podawanie ciepłych
płynów do picia.
Zadanie 99.
Niedostosowanie szerokości mankietu d o obwodu ramienia
pacjenta, podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, powoduje
uzyskanie:
A . niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu
mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu
mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu
mankietu standardowego u osób otyłych.
Zadanie 100.
Astenia jest, to:
A . obniżenie łaknienia,
B . zespół wyniszczenia psychicznego,
C . uczucie nasilonego zmęczenia,
D . utrata masy ciała.
Zadanie 101.
Występowanie przynajmniej trzech z pięciu objawów, takich jak
uczucie zmęczenia, osłabienie, niezamierzona utrata masy ciała,
mała aktywność fizyczna, wolne tempo poruszania się, określane
jest jako zespół:
A . słabości (frailty),
B . asteniczno-depresyjny,
C . otępienny,
D . geriatryczny.
Zadanie 102.
Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel,
trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:
A . lewokomorowej niewydolności serca,
B . przewlekłej niewydolności serca,
C . choroby niedokrwienne serca,
D . nadciśnienia tętniczego.
Zadanie 103.
W hierarchii potrzeb, A . Maslow wyszczególnia następujące
potrzeby:
A . bezpieczeństwa,
biologiczne,
odżywiania,
uznania,
pracy, szacunku, wysokiej pozycji społecznej
B . miłości, bezpieczeństwa, informacji, samorealizacji,
nauki, pracy,
C . biologiczne, odżywiania, pracy, uznania, informacji,
D . biologiczne, bezpieczeństwa, miłości, samorealizacji,
szacunku.
Zadanie 104.
N a pierwszy etap procesu pielęgnowania - rozpoznawanie stanu
pacjenta i środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem:
A . gromadzenia danych,
B . określenia zasobów ludzkich, rzeczowych,
C . stawiania diagnozy pielęgniarskiej,
D . analizowania i syntetyzowanie danych,
Zadanie 105.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:
A . prawokomorowej niewydolności krążenia,
B . krwotoku,
C . odwodnieniu,
D . wstrząsie anafilaktycznym.
Zadanie 106.
W zespole jelita drażliwego głównym problemem pielęgnacyjnym,
jest:
A . szybki ubytek masy ciała,
B . narastające niedobory pokarmowe,
C . zaburzenia lękowe, depresyjne,
D . biegunka z domieszką krwi.
Zadanie 107.
Plwocina n a badanie bakteriologiczne, wykrztuszana przez
chorego spontanicznie, powinna być pobrana do badania:
A . o dowolnej porze dnia, d o jałowego pojemnika, p o
wykonaniu dokładnej toalety jamy ustnej,
B . rano, d o czystego pojemnika, p o wykonaniu dokładnej
toalety jamy ustnej,
C . rano, d o jałowego pojemnika, p o przepłukaniu jamy
ustnej przegotowaną wodą,
D . rano, d o jałowego pojemnika, p o wykonaniu dokładnej
toalety jamy ustnej.
Zadanie 108.
Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek rozwija się w wyniku
wcześniejszego paciorkowcowego zapalenia gardła (1-2 tygodnie
wcześniej) i manifestuje się następującymi objawami: obrzęki,
nadciśnienie tętnicze i zmiany w moczu o charakterze
krwinkomoczu, są to objawy tzw. triady:
A . Addisa,
B . Virchofa,
C . Becka,
D . Charcotta.
Zadanie 109.
W e wstrząsie anafilaktycznym u osób dorosłych z samoistnym
krążeniem należy niezwłocznie, jako pierwszy lek podać:
A . adrenalinę i.m.,
B . ranitydynę i.v.,
C . klemastynę i.v.,
D . metyloprednizolon i.v.
Zadanie 110.
Najczęstszą przyczyną ostrego obrzęku naczynioruchowego
nabytego (acquired angioedema - AAE) wśród chorych
zgłaszających się d o szpitalnych oddziałów ratunkowych jest
przyjmowanie:
A . niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSLPZ),
B . inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE-I),
C . radiologicznych środków cieniujących,
D . penicyliny i sulfonamidów.
Zadanie 111.
O ciężkiej niedokrwistości świadczy poziom hemoglobiny:
A . w granicach 10,0-12,0 g/dl u kobiet, 10,0-13,5 g/dl u
mężczyzn,
B . w granicach 10,0- 11,0g/dl u kobiet, 11,0 – 11,5 u
mężczyzn,
C . w granicach 6,5-7,9 g/dl niezależnie od płci,
D . poniżej 6,5 g/dl niezależnie od płci.
Zadanie 112.
Skala Lovetta ocenia siłę:
A . mięśni,
B . chrząstki,
C . przyczepu,
D . ścięgien.
Zadanie 113.
Nieprzyjemny zapach odkrztuszanej ropnej plwociny świadczy
zazwyczaj o zakażeniu:
A . beztlenowcami,
B . tlenowcami,
C . prątkiem gruźlicy,
D . wirusowym.
Zadanie 114.
W których odcinkach jelita grubego najczęściej rozwija się
choroba nowotworowa?
A . okrężnicy wstępującej i zstępującej,
B . kątnicy i okrężnicy esowatej,
C . odbytnicy i bańce odbytniczej,
D . przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą.
Zadanie 115.
Skuteczność prowadzenia samokontroli w cukrzycy zależy o d wielu
czynników, wskaż który z poniższych nie zależy od pacjenta:
A . postawa wobec choroby,
B . zrozumienie metody leczenia,
C . wiedza na temat choroby,
D . metoda nauczania i ewaluacja wiedzy.
Zadanie 116.
Parazytozą przewodu pokarmowego NIE jest:
A . lamblioza,
B . tasiemczyca,
C . glistnica,
D . wszawica.
Zadanie 117.
Niedokrwistość złośliwa
tasiemcem:
A . bruzdogłowym,
B . nieuzbrojonym,
C . uzbrojonym,
D . karłowatym.
może
być
spowodowana
zarażeniem
Zadanie 118.
Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń
motoryki przełyku, jest:
A . manometria,
B . impedancja,
C . próba Bernsteina,
D . próba czynnościowa.
Zadanie 119.
Do objawów przedmiotowych w napadzie kolki nerkowej zaliczamy:
A . dodatni objaw Goldflama, zniesione napięcie mięśni p o
stronie kolki,
B . ujemny objaw Goldflama, zniesione napięcie mięśni
podbrzusza,
C . dodatni objaw Goldflama, wzmożone napięcie mięśni p o
stronie kolki,
D . ujemny objaw Goldflama, wzmożone napięcie mięśni
podbrzusza.
Zadanie 120.
W farmakologicznym przygotowaniu pacjenta d o koronarografii
należy uwzględnić odstawienie leków:
A . wszystkich,
B . przeciwzakrzepowych,
C . przeciwpłytkowych,
D . obniżających ciśnienie tętnicze krwi.
Zadanie 121.
Model relacji międzyludzkich
opracowany przez:
A . C. Roy,
B . F. Nightingale,
C . H. Peplau,
D . J. Watson.
pielęgniarka
-
pacjent
został
Zadanie 122.
Krzywą żelazową wykonuje się:
A . na czczo podając preparat żelaza dożylnie,
B . p ó ł godziny p o posiłku podając preparat żelaza
dożylnie,
C . na czczo podając doustnie 1 g siarczanu żelazawego,
D . bezpośrednio p o posiłku podając doustnie 1 g siarczanu
żelazawego.
Zadanie 123.
Dzienne spożycie soli kuchennej przez chorych z nadciśnieniem
tętniczym, NIE powinno przekraczać na dobę:
A . 6 g,
B . 8 g,
C . 10 g,
D . 12 g.
Zadanie 124.
W sprawowaniu opieki nad pacjentem z niedoczynnością
przytarczyc istotnym elementem w przebiegu choroby jest ryzyko
napadu tężyczki. Wskaż cechę charakterystyczną dotyczącą
napadów tężyczki:
A . zaczynają się o d klatki piersiowej, a kończą n a
mięśniach kłębu kciuka,
B . skurcze cofają się w odwrotnej kolejności niż się
pojawiają,
C . skurcze cofają się w tej samej kolejności c o się
pojawiały,
D . występują skurcze kloniczne.
Zadanie 125.
Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest charakterystyczna
d l a pacjenta z rozpoznaną ostrą białaczką szpikową w okresie
zaostrzenia?
A . wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel,
B . suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność,
C . tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej,
D . wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona
temperatura.
Zadanie 126.
W obrazie klinicznym u chorego obserwuje się częste oddawanie
moczu, w niewielkiej ilości, w czasie mikcji pojawia się ból,
pieczenie, czasami krwiomocz. Są to objawy:
A . zakażenia dróg moczowych,
B . wstępującego odmiedniczkowego zapalenia nerek,
C . ostrej niewydolności nerek przednerkowej,
D . zapalenia pęcherza moczowego.
Zadanie 127.
Model pielęgnowania F. Nightinghale należy do grupy teorii:
A . potrzeby,
B . środowisko,
C . systemy,
D . interakcje.
Zadanie 128.
W chorobie posurowiczej charakterystyczna jest:
A . n a skórze silnie swędząca, pokrzywkowata, odro- lub
szkarlatyno- podobna osutka, gorączka, bóle stawowe
oraz duszność i bóle brzucha,
B . gorączka, bóle stawowe oraz duszność i bóle brzucha,
C . złe samopoczucie, duszność i bóle brzucha,
D . silnie swędząca, pokrzywkowata, odro- lub szkarlatynopodobna osutka.
Zadanie 129.
Zaznacz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące cukrzycy:
A . d o typowych objawów zaliczamy poliurię, polidypsję,
osłabienie,
B . cukrzyca często przebiega bezobjawowo,
C . badaniem przesiewowym w kierunku cukrzycy jest
oznaczenie wartości HbA1c,
D . leczenie jest kompleksowe i wymaga zastosowania kilku
metod: leczenia dietetycznego, farmakologicznego- leki
doustne, insulina, leczenie powikłań.
Zadanie 130.
Wskaż, który z objawów w obrazie klinicznym zakażenia układu
moczowego jest objawem przedmiotowym?
A . ból w podbrzuszu (okolica nadłonowa),
B . nykturia,
C . dyzuria,
D . wyciek z cewki moczowej.
Zadanie 131.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób
starszych,
na
skutek
hipoglikemii,
hipoksji,
niedożywienia,
infekcji,
chorób
przewlekłych,
zaburzeń
wodno-elektrolitwych,
a
także
zatruć,
które
zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:
A . depresja,
B . majaczenie (delirium),
C . senność potologiczna,
D . udar mózgu.
Zadanie 132.
Wskaż zasadę, która w znacznym stopniu zapobiega zakażeniu
układu moczowego przy instrumentacji pęcherza moczowego poprzez
cewnikowanie:
A . unikanie wielokrotnego jednorazowego cewnikowania
pęcherza moczowego,
B . wielokrotne jednorazowe cewnikowanie o najmniejszej
średnicy cewnika,
C . częsta wymiana cewnika, drenów i worka do moczu,
D . monitorowanie objawów wskazujących na zakażenie.
Zadanie 133.
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u
dorosłych jest:
A . asystolia,
B . migotanie przedsionków,
C . migotanie komór,
D . trzepotanie komór.
Zadanie 134.
Badaniem koniecznym do rozpoznania i monitorowania POChP jest:
A . echo serca,
B . spirometria,
C . HRCT,
D . test 6 minutowego marszu.
Zadanie 135.
Chory w czasie drenażu ułożeniowego statycznego w pozycji
Trendelenbura powinien pozostawać nie dłużej, niż:
A . 30 min,
B . 60 min,
C . 90 min,
D . 5 min.
BLOK OGÓLNOZAWODOWY
Zadanie 136.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?
A . liczba dzieci w rodzinie,
B . kolor oczu,
C. wzrost,
D . temperatura.
Zadanie 137.
Badając palpacyjnie okolicę uderzenia koniuszkowego należy
wziąć
pod
uwagę
efekt
jego
przemieszczenia.
Stwierdzenie
przesunięcia uderzenia koniuszkowego w lewą stronę, może
przemawiać za:
A . tętniakiem aorty wstępującej,
B . niedomykalnością zastawki trójdzielnej,
C . przerośnięciem komór serca,
D . nadciśnieniem płucnym.
Zadanie 138.
Objaw Chełmońskiego wykorzystywany w trakcie badania jamy
brzusznej, polega na:
A . zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B . szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C . wstrząsaniu okolic wątroby,
D . przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.
Zadanie 139.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:
A . proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie
oddziaływania n a własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,
B . proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces prowadzący d o zapobiegania niepełnosprawności i
kalectwa,
D . działania zmierzające d o prowadzenia prozdrowotnego
stylu życia.
Zadanie 140.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:
A . zwiększeniem
ruchów
i
objętości
wdechowych
i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet z e zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,
B . stopniowym zwiększaniem ruchów i objętości oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem r u c h ó w i o b j ę t o ś c i oddechowej d o m i n i m u m ,
następnie chwilowym brakiem czynności oddechowej d o
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,
C . nieregularnymi
oddechami
o
zmiennej
częstości
i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,
D. w
miarę
stałą
czynnością
i
głębokością
oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.
Zadanie
Neuman
A.
B.
C.
D.
141.
wprowadziła do pielęgniarstwa pojęcie:
samoopieki,
adaptacji,
stresu i radzenia sobie z nim,
holizmu.
Zadanie 142.
Które z wymienionych zachowań s ą najskuteczniejszą obroną przed
presją i manipulacją?
A . zachowania uległe,
B . zachowania agresywne,
C . zachowania asertywne,
D . stosowanie presji i manipulacji.
Zadanie 143.
Ból osierdziowy:
A . charakteryzuje ostry początek,
B . jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje
w
pozycji
siedzącej,
z
pochyleniem
przodu,
D . wszystkie wymienione są prawidłowe.
do
Zadanie 144.
Wyuczona, celowa, planowa praca pielęgniarki, realizowana n a
rzecz człowieka zdrowego lub chorego nosi nazwę pielęgnowania:
A . tradycyjnego,
B . zawodowego,
C . podporządkowanego,
D . specjalistycznego.
Zadanie 145.
Pacjent przywieziony przez karetkę oddycha regularnie ok. 8
razy n a minutę, źrenice s ą znacznie zwężone. Oddech pacjenta
jest prawdopodobnie wynikiem depresji ośrodka oddechowego
spowodowanego przez:
A . kokainę,
B . opioidy,
C . benzodiazepiny,
D . wyłącznie heroinę.
Zadanie 146.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:
A . szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B . szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C . odgłos opukowy stłumiony,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 147.
Najmniejszy wpływ na zdrowie jednostki ma/mają:
A . ochrona zdrowia,
B . styl życia,
C . środowisko fizyczne i społeczne,
D . czynniki genetyczne.
Zadanie 148.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:
A . mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B . mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C . konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia konkurencji, pozycja rynkowa, szansa
rynku, ocena zysku.
na
Zadanie 149.
Obszary
działania
pielęgniarki
aktywnie
działającej
w
społeczności lokalnej, to:
A . wsparcie społeczne,
B . mediacja na rzecz zdrowia,
C . opracowanie i realizowanie programów prozdrowotnych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 150.
Przewlekła niewydolność naczyń tętniczych charakteryzuje
m.in. następującymi objawami, z WYJĄTKIEM:
A . osłabienie lub brak tętna,
B . temperatura kończyn obniżona,
C . pobolewanie wyłącznie przy opuszczeniu kończyny,
D . zanik owłosienia na kończynach dolnych.
się
Zadanie 151.
Badania obserwacyjne retrospektywne, jako często stosowana
metoda w badaniach klinicznych, nazwane są inaczej badaniami:
A . prospektywnymi,
B . kohortowymi,
C . kliniczno - kontrolnymi,
D . eksperymentalnymi.
Zadanie 152.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?
A . przypisywanie odpowiedzialności,
B . ocena rezultatów,
C . określenie celów,
D . ustalenie harmonogramu pracy.
Zadanie 153.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 2 0 oddechów
na minutę, to:
A . tachypnoe,
B . hypopnoe,
C . bradypnoe,
D . oddech Biota.
Zadanie 154.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich jest/są:
A . poród przebyty w ostatnim czasie,
B . stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C . znaczna otyłość,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 155.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:
A . groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne, wykręcające, wijące ruchy w obrębie twarzy,
dalszych części kończyn,
C . krótkie, nieregularne, powtarzające się, skoordynowane
ruchy,
D . rytmiczne, powtarzające się, dziwaczne ruchy twarzy i
jamy ustnej.
Zadanie 156.
W przewlekłych chorobach płuc, przebiegających
paznokcie są:
A . pokryte dołkami,
B . naznaczone białymi przebarwieniami,
C . zaokrąglone i wypukłe,
D . łamliwe i kruche.
z
hipoksją,
Zadanie 157.
Społeczną konsekwencją choroby jednostki jest:
A . okresowa lub trwała zmiana i ograniczenie pełnionej
przez jednostkę roli społecznej,
B . pogorszenie sytuacji materialnej chorego,
C . ograniczenie kontaktów społecznych osoby chorej,
D . konieczność korzystania z opieki medycznej.
Zadanie 158.
Najlepsze efekty procesu kształcenia i samokształcenia powstają
w sytuacji, gdy osobie uczącej się:
A . n i e stawia się żadnych wymagań i dostarcza się dużego
wsparcia,
B . stawia
się
wymagania
i
dostarcza
odpowiedniego
wsparcia,
C . stawia się wymagania i nie dostarcza się wsparcia,
D . n i e stawia się żadnych wymagań i nie dostarcza się
wsparcia.
Zadanie 159.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:
A . 1 uderzenie na minutę,
B . 10 uderzeń na minutę,
C . 15 uderzeń na minutę,
D . 20 uderzeń na minutę.
Zadanie 160.
D o podstawowych metod diagnostycznych w badaniu przedmiotowym,
należy/należą:
A . oglądanie,
B . obmacywanie,
C . opukiwanie i osłuchiwanie,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 161.
Empatia w pracy pielęgniarki/położnej, określana jest jako:
A . umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B . podporządkowanie się zaleceniom zwierzchnika,
C . umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D . wypalenie zawodowe.
Zadanie 162.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:
A . hipoglikemię,
B . hipermagnezemię,
C . hipokalcemię,
D . hiperkaliemię.
Zadanie
Jednym
badanie
A.
B.
C.
D.
163.
z elementów badania fizykalnego klatki piersiowej jest
drżenia głosowego. Jest ono wzmożone w przypadku:
nacieku zapalnego płuc,
guza płuc,
marskości płuca,
wszystkich wymienionych.
Zadanie 164.
Według założeń teoretycznych C . Roy osoba-pacjenta dąży d o
utrzymania równowagi w czterech wymiarach: fizjologicznym,
psychicznym,
ról
społecznych
i
współzależności.
Wskaż
zachowania,
do
których
dąży
człowiek
w
wymiarze
współzależności:
A . usuwania zbędnych produktów przemiany materii,
B . wyobrażenie o tym, kim chciałbym być i dążenie do tego,
C . realizowanie swoich zainteresowań,
D . budowanie trwałych związków emocjonalnych z innymi
ludźmi.
Zadanie 165.
Pielęgniarka, położna jest zwolniona z obowiązku zachowania w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:
A . śmierci pacjenta,
B . zgody rodziny,
C . gdy
zachowanie
tajemnicy
może
stanowić
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub
innych osób,
D . we wszystkich wymienionych przypadkach.
Zadanie 166.
Członek
zespołu
negocjacyjnego,
który
nie
uczestniczy
bezpośrednio w przebiegu negocjacji, a d o jego zadań należy
obserwowanie przebiegu negocjacji i wyciąganie wniosków, to:
A . rozjemca,
B . mediator,
C . rzecznik,
D . analityk.
Zadanie 167.
Poczta elektroniczna jest to:
A . program do wysyłania wiadomości,
B . usługa w sieci Internet, pozwalająca
wiadomości,
C . elektroniczny edytor tekstu,
D . program graficzny.
na
przesyłanie
Zadanie 168.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:
A . liczba skarg pacjentów,
B . procent zakażeń szpitalnych,
C . rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 169.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR załamek P jest:
A . zawsze ujemny,
B . zawsze dodatni,
C . dwufazowy,
D . "ukryty" w odcinku ST.
Zadanie 170.
Taksonomia celów, to:
A . zależność pomiędzy celami kształcenia już osiągniętymi
a planowanymi,
B . cele dotyczące wiedzy przekazywanej w oparciu o program
kursu,
C . hierarchiczny układ szczegółowych celów kształcenia,
D . wykaz najważniejszych celów dotyczących umiejętności
psychomotorycznych.
Zadanie 171.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:
A . więzią służbową,
B . jednością kierownictwa,
C . podziałem pracy,
D . delegowaniem.
Zadanie 172.
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli:
A . liczba elementów wybranych d o próby jest dostatecznie
mała,
B . elementy wybrane d o próby mają dostatecznie wysoki
współczynnik reprezentatywności,
C . elementy populacji s ą wybierane w sposób losowy, a
próba jest dostatecznie liczna,
D . elementy populacji s ą wybierane w ściśle określonym
porządku, a próba jest dostatecznie liczna.
Zadanie 173.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:
A. grudkę,
B. strup,
C. guzek,
D. bąbel.
Zadanie
Badania
A.
B.
C.
D.
174.
metodą sondażową NIE określamy mianem sondażu:
przypadkowego,
diagnostycznego,
ankietowego,
na próbie reprezentatywnej.
Zadanie
Badanie
A.
B.
C.
D.
175.
odruchu rogówkowego polega na:
oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
ocenie czucia temperatury.
Zadanie 176.
Pomoc społeczną n a zasadach określonych w ustawie, udziela się
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:
A . ubóstwa, wykluczenia społecznego, niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,
B . ubóstwa,
bezdomności,
długotrwałej
choroby,
klęski
żywiołowej lub ekologicznej bez względu n a stan zdrowia
lub niepełnosprawności,
C . ubóstwa,
bezdomności,
długotrwałej
choroby,
klęski
żywiołowej lub ekologicznej,
D . ubóstwa, bezradności, zgłoszenia biedy przez sąsiadów,
długotrwałej
choroby
trwającej
maksymalnie
do
6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zadanie 177.
Pole widzenia możemy ocenić:
A . metodą konfrontacyjną,
B . kierując strumień światła na źrenicę,
C . przy pomocy tablic Snellena,
D . przy pomocy oftalmoskopu.
Zadanie 178.
Udzielając
pomocy
kobiecie
w
zaawansowanej
ciąży,
zemdlała, należy:
A . ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej,
B . unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C . ułożyć ją na lewym boku,
D . ułożyć ją płasko, podkładając wałek pod głowę.
która
Zadanie 179.
W
sytuacji
podejrzenia
kamicy
pęcherzyka
żółciowego,
kolkowy umiejscowiony jest w:
A . prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B . lewym podżebrzu,
C . lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D . prawym podbrzuszu.
ból
Zadanie 180.
Najsurowszą karą, jaką dysponuje Sąd Pielęgniarek i Położnych
jest:
A . wysoka grzywna,
B . kara nagany,
C . zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach
leczniczych na okres 1 do 5 lat,
D . pozbawienie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub
położnej.

Podobne dokumenty