Nr 10 kwiecien-czerwiec 2011 - Solec

Komentarze

Transkrypt

Nr 10 kwiecien-czerwiec 2011 - Solec
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
1
Gazeta Solecka
KWARTALNIK GMINY SOLEC-ZDRÓJ
egzemplarz bezpłatny
W numerze m.in.:
·kronika wydarzeń
·w cyklu miejscowości gminne – Kików
·napisali do nas
·palce lizać … bez cudów
·kapliczki Ponidzia
·co nowego w szkołach?
·z życia stowarzyszeń
·jak wieść gminna niesie
·kwartalnikowe ogłoszenia
·Gminne Centrum Kultury proponuje
Nr 10
kwiecien-czerwiec 2011
ISSN 2080-3338
2
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
Kronika wydarzeń
Koniec nauki w Gimnazjum
Konkurs wiedzy pożarniczej
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
Kwartalnikowe ogłoszenia
Wybory ławników
W 2011 roku upływa kadencja ławników sądowych.
Już wiemy, że na kadencję 2012-2015 Rada Gminy Solec-Zdrój winna wybrać 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju.
W tym roku procedura wyboru będzie przeprowadzona w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych. Zostały one opublikowane w dzienniku Ustaw Nr 109, poz. 627 w dniu 30
maja br. i wejdą w życie 14 czerwca 2011 roku. A zatem
zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 15 do 30 czerwca 2011 roku. Żeby
jednak wszyscy chętni mieli czas na zgromadzenie stosownych dokumentów już teraz podajemy zasady, które
będą obowiązywały przy zgłaszaniu kandydatów.
Ławnikiem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich,
2) ukończyła 30 lat , ale nie przekroczyła 70 lat,
3) jest nieskazitelnego charakteru,
4) jest zatrudniona , prowadzi działalność gospodarczą, mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od
roku,
5) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków ławnika,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Kandydatów mogą zgłaszać radom gmin prezesi wła-
3
ściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne
i zawodowe oraz co najmniej 50 obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Solec-Zdrój.
Zgłoszeń dokonuje się na karcie zgłoszenia , którą
można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy. Do zgłoszenia należy dołączyć :
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2) oświadczenie kandydata , że nie jest prowadzone
przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wystawione
przez lekarza POZ stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia jak do wniosku o dowód,
6) aktualny odpis KRS w przypadku zgłaszania przez stowarzyszenie lub organizację,
7) listę osób zawierającą imię , nazwisko , PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z 50 osób zgłaszających kandydata.
Koszty opłat za dokumenty niezbędne do dołączenia
ponosi kandydat na ławnika.
Czy uda nam się wywalczyć palc zabaw?
Z okazji 100. jubileuszu marki
NIVEA, firma NIVEA Polska spełniając marzenia wielu polskich rodzin przygotowała projekt ufundowania i budowy 100 placów
zabaw na terenie całej Polski.
Nasza gmina przystąpiła do
w/w konkursu zgłaszając lokalizację budowy placu zabaw w SolcuZdroju przy ul. Leśnej, który będzie
wkomponowany w istniejącą „ścieżkę zdrowia”. Warunkiem realizacji
budowy placu zabaw jest udział
w konkursie poprzez głosowanie
internautów za pośrednictwem
strony internetowej www.NIVEA.
pl – im więcej internautów zaloguje się na stronie i zagłosuje (głosować można tylko jeden raz każdego
dnia) tym większą szansę otrzyma
nasze zgłoszenie na budowę placu
zabaw.
A więc głosujmy z korzyścią dla
dzieciaków.
Jak wieść gminna niesie
Trochę statystyki
Liczba ludności w gminie na koniec 2010 roku - 5095
2010 rok
Zdarzenia
urodzenia
małżeństwa
zgony
rozwody
styczeń - luty 2011 rok
liczba
44
38
71
11
Zdarzenia
urodzenia
małżeństwa
zgony
rozwody
kwiecień 2011 rok
Zdarzenia
urodzenia
małżeństwa
zgony
rozwody
liczba
4
2
8
0
liczba
0
5
14
0
marzec 2011 rok
Zdarzenia
urodzenia
małżeństwa
zgony
rozwody
liczba
7
2
5
2
maj 2011 rok
Zdarzenia
urodzenia
małżeństwa
zgony
rozwody
liczba
14
0
3
0
4
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
Miejscowości w Gminie Solec-Zdrój - Kików
„ W młodości mnie one nie interesowały, bo co mi po tym, co było dawno, jeżeli obchodziła mnie tylko przyszłość.
Dzisiaj czytam te pamiętniki chciwie, nauczony jaką wartość mają nazwy miejscowości, zakręty drogi, pagórki i promy
na rzece. Jak bardzo trzeba cenić prowincję i dom, i daty, i ślad minionych ludzi.”
(Czesław Miłosz „Mój dziadek Zygmunt Kunat”)
Nazwa wsi pochodzi od staropolskiej osobowej nazwy Kika, w
dawnych dokumentach zapisywana jako Kykow.
Nazwa po raz pierwszy pojawia się w 1345 roku w zbiorze dokumentów diecezji krakowskiej.
Wywodził się stąd ród Kikowskich
herbu Gierałt. Herbarz Bonieckiego
zapisał o nich: „Pietrasz i Jasiek z Kikowa, z rodu Gerałtów, świadczą w
Krakowie, przy wywodach szlachectwa, 1402 i 1403 roku. Jan Piórko z
Kikowa świadczy 1388 r. Wojsławskiemu, Stanisław 1444 r., a Żegota
1450 r., z rodu Grzymałów, Mikołaj
Kikowski 1468 r.”
Od początku wieś należy do parafii Dobrowoda. W 1579 roku była
to własność Andrzeja Zborowskiego. Mieszkało tu wtedy dwudziestu
kmieci, jeden zagrodnik i trzech komorników. Na przełomie XVI i XVII
wieku, Kików podobnie jak Zborów,
stał się własnością rodu Tarnowskich. Tak było aż do 1799 roku kiedy
to wieś stała się własnością Wielogłowskich. Być może już wtedy podzielono rozległe dobra zborowskie
na mniejsze części: Zborów, Kików
i Zielonki-Świniary. W 1827 roku liczył Kików 37 domów i 268 mieszkańców. W 1881 roku była to wieś
włościańska i folwark szlachecki w
gminie Zborów. Była tu kopalnia
piaskowca ( podobnego do tego
pińczowskiego). Folwark był częścią
dóbr kikowskich ( inne folwarki to
Marianów, Kosinów, Zagaje). Wieś
miała wtedy 56 gospodarzy na 593
morgach ziemi. Ze starych nazw do
dzisiaj przetrwały takie oto tradycyjne nazwy przysiółków: Kosinów,
Półanki, Stawisko, Zagrody, Zakamieńcze-Zastawie. Istniał tutaj też
park dworski, który był celem wycieczek kuracjuszy z Solca.
W końcu XIX stulecia majątek
Kików stał się własnością Żydów.
W okresie międzywojennym właścicielem folwarku był Symcha Cukerman. Już od początku XX wieku
trwał proces parcelacji gruntów
dworskich. Wokół Kikowa powstały
liczne kolonie włościańskie, w tym
niektóre zamieszkałe przez Żydów.
Był to ewenement, gdyż Żydzi generalnie nie zajmowali się rolnic-
Frasobliwy w Kosinowie
kapliczka pasyjna
twem.
W 1921 roku w Kikowie wsi notowano 90 domów i 472 mieszkańców, w tym 14 Żydów. W pobliżu
Kikowa istniał też folwark liczący 2
domy i 30 mieszkańców, w tym 12
Żydów. Wokół wsi były też liczne kolonie: Kików Kamienna Góra licząca
4 domy i 30 mieszkańców (w tym
12 Żydów), Kików Kosinów z liczbą
7 domów i 31 mieszkańców, Kików
Puławki (na mapach także Pułanki)
liczące 8 domów i 52 mieszkańców
(5 Żydów), a także wieś Kików Zagaje
z liczbą 19 domów i 133 mieszkańców. W sumie w Kikowie i okolicach
odnotowano 43 Żydów. Miejscowe
kamieniołomy również należały do
nich przed wojną. W Kikowie mieszkał także kowal W. Gołda. Mieściły
się tu też dwa sklepy spożywcze: J.
Binkowskiego i A. Krzemińskiego.
Aktualnie Kików liczy 421 mieszkańców, 96 posesji, w tym 91 gospodarstw rolnych. Ogólna pow. wsi
to 769 ha. Cała wieś jest zwodociągowana ( własne ujęcie wody), zgazyfikowana, aktualnie budowana
jest kanalizacja. Przez Kików prze-
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
biega szlak murowany, zaliczany
do szlaków turystycznych Ponidzia,
a na nim m.in. kurhan wpisany do
rejestru zabytków archeologicznych
w 1986 roku, chylący się ku ruinie
dwór z XIX wieku oraz 8 kapliczek.
Tak duża ilość kapliczek wynika zapewne z dostępności materiału kamiennego z pobliskich kamieniołomów.
Niezwykle cenna jest figura Chrystusa Frasobliwego znajdująca się w
przysiółku Kosinów. Jest to dzieło zapewne nieprofesjonalnego rzeźbiarza datowane najprawdopodobniej
na wiek XVII. Również przy drodze
do Kosinowa znajduje się kamienny
krzyż z XIX wieku, a niedaleko szkoły jeszcze jeden kamienny krzyż,
tym razem XX wieczny. Mamy w
Kikowie, naprzeciwko kaplicy również krzyż metalowy posadowiony
na kamiennym postumencie i całkowicie metalowy w Półankach. Mamy
też kapliczkę pasyjną w centrum wsi
i drugą za zabudowaniami kikowskimi przy polnej drodze do Sułkowic. Czasami, tak jak w przypadku
kapliczki za remizą, zachowała się
jedynie wcześniejsza kamienna kolumna, na której dla zachowania
sakralności miejsca ulokowano późniejszą kapliczkę drewnianą. Obok
remizy znajduje się też najprawdopodobniej XIX wieczna kolorowa i
wyrazista figura św. Floriana.
Walory kulturowe i przyrodniczokrajobrazowe tego terenu sprzy-
5
Koło Gospodyń Wiejskich w Kikowie
jają rozwojowi turystyki zarówno
pieszej jak i rowerowej. Teren Szanieckiego Parku Krajobrazowego ze
swoją roślinnością kserotermiczną i
słonolubną, ciekawa rzeźba terenu
po wyeksploatowanym kamieniołomie wapieni oraz zespół jaskiń krasowych, które zostały objęte przez
Radę Gminy Solec-Zdrój ochroną
jako pomniki przyrody nieożywionej, stanowią nie lada atrakcję tu-
rystyczną. Olbrzymie szanse na
rozwój, jako alternatywne źródło
dochodu mieszkańców, ma agroturystyka. I taki kierunek zmian
preferuje prężnie działające w Kikowie Stowarzyszenie Koło Gospodyń
Wiejskich wsi Kików.
Czy im się uda ? Czy Kików wykorzysta swoje walory? Należy mieć
nadzieję, że tak. Na pewno warto.
(mpm)
Non omnis moriar
Odeszli od nas:
w marcu 2011 r.:
Dyrdół Stanisława lat 75 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój
Fortuna Aniela lat 86 – mieszkanka wsi Włosnowice
Stępińska Felicja lat 92 – mieszkanka wsi Kików
Podkowa Tadeusz lat 77 – mieszkaniec wsi Kików
Kata Eugeniusz lat 89 – mieszkaniec wsi Świniary
Kata Irena lat 85 – mieszkanka wsi Chinków
Szarek Zygmunt lat 57 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój
Pajor Henryk lat 53 – mieszkaniec wsi Zborów
Nizioł Marcin lat 32 – mieszkaniec wsi Piasek Mały
Patryak Aniela lat 82 – mieszkanka wsi Piestrzec
w maju 2011 r.:
w kwietniu 2011 r.:
Meuś Józef lat 70 – mieszkaniec wsi Piasek Mały
Łabądź Wanda lat 85 – mieszkanka wsi Żuków
Krawczewska Zofia lat 83 – mieszkanka wsi Piasek Mały
Bojdo Stefan lat 92 – mieszkaniec wsi Zborów
Pochopień Rozalia lat 77 – mieszkanka wsi Świniary
Patryak Stanisław lat 89 – mieszkaniec wsi Piestrzec
•••
6
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
Gminne Centrum Kultury
„Brzydkie kaczątko” w
PDPS w Zborowie oraz w
Domu Dziecka w Pacanowie.
30 maja 2011r. uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. Jana
Pawła II a zarazem członkowie kółka
teatralnego działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
odwiedzili Państwowy Dom Pomocy
Społecznej w Zborowie , gdzie zaprezentowali inscenizację baśni H. Ch.
Andersena pt „Brzydkie kaczątko”.
Tego samego dnia z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka odwiedzili wychowanków Domu Dziecka w Pacanowie.
Dzieciom szczególnie podobała się
charakteryzacja postaci bajkowych.
Po przedstawieniu, nadszedł czas na
wspólną zabawę młodych aktorów
wraz z zamieszkującymi tam dziećmi.
Był czas zabawy, wzruszeń a potem
powrotu. Okazując ludziom dobro i
miłość, uczymy ludzi dobra i miłości i
nie mówiąc nic stajemy się dla nich dobrym przykładem do naśladowania.
Dzień Dziecka w GCK w Solcu-Zdroju.
W środę 1 czerwca 2011r. w budynku Gminnego Centrum Kultury
w Solcu-Zdroju wspólnie świętowały
dzieci – uczniowie Szkoły Podstawowej
w Wełninie i ich mamy. Dzieci wzruszająco opowiadały o tym, kim jest
dla nich matka i jak wiele znaczy. Był
to czas wierszyków, piosenek zadedykowanych dla najważniejszej w życiu
każdego dziecka osoby – matki. Później uczniowie klasy Pierwszej wystąpili
w krótkim przedstawieniu na temat
słów proszę, dziękuję, przepraszam.
Przekonywali wszystkich, że te słowa
choć tak niewiele kosztują to mają
ogromne znaczenie. Później odbyła się
zabawa dla dzieci połączona z różnymi
konkursami, za które każdy z uczestników otrzymał nagrodę. Wychodząc po
zakończonej zabawie na każdej buzi
gościł szeroki uśmiech. Wszyscy zapowiedzieli swój powrót za rok.
Polska Biega 2011r.
Po raz piąty gmina Solec - Zdrój
aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję rekreacyjnego biegania, dla
zdrowia, dla podtrzymania sprawności ruchowej organizując 13 maja o
godz. 11.00 takie spotkanie.
Trasa biegu wyznaczona jest od
centrum kurortu przez park zdrojowy,
ścieżką rekreacyjną kompleksu leśnego aż po plac obok leśniczówki gdzie
usytuowana jest meta biegu .
Bieg ten nie jest przełajowym ściganiem się. To coroczna wspólna próba
wytrzymałościowa na odcinku około
dwóch kilometrów w przyjętej w całej
Polsce formule rekreacji i zdrowia. W
tegorocznym bieganiu wystartowało
ponad sto osób i wszyscy z uśmiechem dotarli do mety. Wprawdzie nie
ma tu klasyfikacji i miejsc zajętych w
tym biegu ponieważ tu wszyscy są
zwycięzcami, ale organizator – Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
przyjął zasadę, że trójka najlepszych
na wspomnianym dystansie honorowana jest pucharami. W tym roku
najszybciej przebiegł dystans Rafał
Kopeć, który na co dzień trenuje biegi przełajowe w klubie „Słoneczko”
w Busku-Zdroju, drugi na metę dotarł
mieszkaniec Solca-Zdroju Bartłomiej
Bania, trzecim był uczeń klasy III gimnazjum w Solcu-Zdroju Piotr Gajek.
Wszyscy oni nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Wraz ze swoimi uczniami biegali też ich nauczyciele, którzy
z uśmiechem przyjmowali dominację
wychowanków.
X Jubileuszowy Międzygminny Bieg Uliczny „O Puchar
Wójta Gminy Solec-Zdrój”
X Jubileuszowy Międzygminny
Bieg Uliczny „O Puchar Wójta Gminy Solec-Zdrój” odbył się w tym roku
przy pięknej, słonecznej pogodzie.
W niedzielę 22 maja 2011r. już
po raz dziesiąty ulicami Solca-Zdroju
odbył się bieg uliczny. Wzięła w nim
udział rekordowa liczba uczestników.
Celem odbywających się corocznie
biegów jest promowanie zdrowego
stylu życia, zachęcanie do czynnego
uprawiania sportu dzieci, młodzież
oraz dorosłych.
Podobnie jak w roku ubiegłym
impreza została dofinansowana ze
środków Powiatu Buskiego. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w
kilkunastu kategoriach wiekowych.
Zawody odbywały się w prawdziwie
sportowej atmosferze według zasad
fair play. Aby zwyciężyć zawodnicy
dawali z siebie wszystko. I tak miejsca
premiowane w poszczególnych kategoriach wiekowych wyglądały następująco:
KATEGORIA I- dziewczyny I kl. Szkoły
Podstawowej
1. Roksana Mazur
2. Martyna Chmura
3. Karolina Tarapata
KATEGORIA II – chłopcy I kl. Szkoły
Podstawowej
1. Adrian Król
2. Miłosz Dudek
3. Adrian Łukasik
KATEGORIA III- dziewczyny II kl. Szkoły
Podstawowej
1. Zuzanna Sowula
2. Alicja Skrzypczyńska
3. Patrycja Boruch
KATEGORIA IV – chłopcy II kl. Szkoły
Podstawowej
1. Wiktor Trzos
2. Mikołaj Kapusta
3. Hubert Adamczyk
KATEGORIA V - dziewczyny III kl. Szkoły Podstawowej
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
KATEGORIA XI – dziewczyny V I kl.
Szkoły Podstawowej
1. Daria Osak
2. Martyna Staworzyńska
3. Katarzyna Sadowska
KATEGORIA XII – chłopcy VI kl. Szkoły
Podstawowej
1. Paweł Zębala
2. Gabriel Stefański
3. Dawid Ból
KATEGORIA XIII - dziewczyny I kl.
Gimnazjum
1. Dominika Tometczak
2. Karina Łukasik
3. Aleksandra Socha
KATEGORIA XIV – chłopcy I kl. Gimnazjum
1. Sebastian Kobus
2. Dawid Żelazny
3. Dominik Molenda
KATEGORIA XV - dziewczyny II i III kl.
Gimnazjum
1. Katarzyna Łącka
2. Anna Zarańska
3. Sylwia Sojka
KATEGORIA XVI – chłopcy II i III kl.
Gimnazjum
1. Mateusz Nowak
2. Mateusz Kulpiński
1. Katarzyna Ambrożkiewicz
2. Natalia Żółtak
3. Magdalena Bujalska
KATEGORIA VI – chłopcy III kl. Szkoły
Podstawowej
1. Radosław Sowula, Wiktor Poniewierski
2. Jakub Ból
3. Mateusz Kański
KATEGORIA VII - dziewczyny IV kl.
Szkoły Podstawowej
1. Emilia Sowula
2. Agnieszka Kopeć
3. Justyna Kańska
KATEGORIA VIII – chłopcy IV kl. Szkoły Podstawowej
1. Mateusz Wróbel
2. Adam Waryło
3. Wiktor Sator
KATEGORIA IX - dziewczyny V kl. Szkoły Podstawowej
1. Karolina Gałka
2. Sylwia Pawłowska
3. Natasza Kałczuga
KATEGORIA X – chłopcy V kl. Szkoły
Podstawowej
1. Wojciech Król
2. Adrian Chłopecki
3. Dawid Żółtak
7
3. Dawid Puszyński
KATEGORIA XVII – open17-25 lat kobiety
1. Izabella Woźniak
2. Justyna Wanat
3. Joanna Wienciorek
KATEGORIA XVIII – open, 17-25 lat
mężczyźni
1. Piotr Stachurski
2. Rafał Kopeć
3. Przemysław Domański
KATEGORIA XXII – open 36 plus –
mężczyźni
1. Krzysztof Chłopecki
Nagrody zwycięzcom wręczali:
Wójt Gminy Solec-Zdrój – Adam Pałys,
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Krzysztof Dziekan, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Buskiego Robert Gwóźdź, członek Zarządu
Powiatu Buskiego Andrzej Gądek.
Wszyscy laureaci miejsc premiowych otrzymali puchary oraz gadżety
w formie koszulek, czapeczek i kubków od Tygodnika Buskiego Korso.
Patronat medialny nad imprezą
objął Korso Tygodnik Buski oraz portal
regionalny busko.com
Solecka Liga Gminna
W dniu 28 maja (sobota) odbyło się spotkanie osób w
sprawie organizacji Soleckiej Ligii Gminnej.
W spotkaniu uczestniczyło 6 przedstawicieli drużyn. W
obecnej edycji do uczestnictwa Ligii zgłosiło się 6 drużyn.
W wyniku losowania nastąpił podział drużyn na dwie
grupy eliminacyjne.
Grupa I
Grupa II
1. Ludwinów
4. Zborów
2. Solec - Zdrój
5. Piestrzec
3. Kików
6. Wełnin
W regulaminie ustalono, że rozgrywki będą odbywać
się mecz i rewanż.
Liga rozpoczyna się w niedzielę 19 czerwca o godz.
1500 na stadionie GKS „Źródło” Solec – Zdrój.
Terminarz:
Data
Godzina
Drużyny
19.06.2011
15.00
17.00
Ludwinów – Solec – Zdrój
Zborów – Piestrzec
26.06.2011
15.00
17.00
Ludwinów – Kików
Zborów – Wełnin
03.07.2011
15.00
17.00
Solec – Zdrój – Kików
Piestrzec – Wełnin
10.07.2011
15.00
17.00
Piestrzec – Zborów
Solec – Zdrój – Ludwinów
17.07.2011
15.00
17.00
Wełnin – Zborów
Kików – Ludwinów
24.07.2011
15.00
17.00
Wełnin – Piestrzec
Kików – Solec – Zdrój
Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem PZPN.
Po rundzie zasadniczej w dniu 31.07.2011r. odbędzie się
półfinał w którym zagrają pierwsza drużyna z grupy A z
drugą drużyną grupy B o godz. 1500, w drugim półfinale
pierwsza drużyna z grupy B z drugą drużyną grupy A.
A1–B2
B1–A2
W finale 07.08.2011r. spotykają się drużyny które
wygrają półfinał. O trzecie miejsce grają drużyny które
przegrały półfinał.
Godziny rozpoczęcia meczów:
III miejsce -
15.00
Finał
-
17.00
Po meczu finałowym odbędzie się ceremonia
zakończenia z wręczeniem pucharów oraz dyplomów.
8
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
Złote gody
''Kochać – to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku''
(A. de Saint – Exupery)
Niewątpliwie zasadzie tej hołdowali szacowni Jubilaci, którzy w tym roku obchodzili pięćdziesięciolecie
małżeństwa.
Spotkali się w Urzędzie Gminy, aby z rąk Wójta przyjąć
nadane Im przez Bronisława Komorowskiego – Prezydenta RP medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie''.
Złote gody świętowali:
Aleksandra i Roman Czechowscy z Chinkowa,
Stanisława i Stanisław Nowak z Wełnina,
Helena i Bolesław Podkowa z Solca-Zdroju,
Anna i Stanisław Sadowscy z Kikowa,
Henryka i Józef Wojtal z Kikowa,
Bronisława i Henryk Bonar ze Zborowa ,
Stanisława i Jan Kopieniak ze Zborowa,
Natalia i Stanisław Osak z Włosnowic,
Maria i Jan Bujalscy z Piasku Małego,
Władysława i Stefan Kunat z Żukowa,
Stanisława i Stefan Sadowscy z Żukowa,
Marianna i Zdzisław Sodo z Piestrzca,
Zofia i Władysław Gałka z Piestrzca,
Stanisława i Jan Nowak z Piestrzca.
Był czas na wspólne wspominki, śpiewy, tradycyjnego
torta weselnego i lampkę szampana.
A Jubilatom życzymy godów dębowych.
(mpm)
Kapliczki Ponidzia
Kapliczki , figury i krzyże przydrożne - historia miejsc i ludzi.
Kapliczki pasyjne
W cyklu o kapliczkach Ponidzia
nie może oczywiście zabraknąć kapliczek pasyjnych.
Typowe kapliczki pasyjne to kapliczki słupowe zawierające kilka elementów tj.: sceny Męki Pańskiej , Matkę
Boską i świętych. Wykonane w większości z kamienia pińczowskiego stanowią charakterystyczny szczegół krajobrazu nie tylko soleckiego, ale całego
Ponidzia. Wiele z nich zresztą wykonanych zostało w warsztatach kamieniarskich w Pińczowie. Intrygująca jest różnorodność miejsc posadowienia tych,
przeważnie XVII wiecznych, obiektów.
Znajdują się bowiem zarówno przy
drogach , na rozstaju dróg jak i na podwórkach wiejskiej zabudowy.
Do najciekawszych tego typu obiektów w gminie Solec-Zdrój należą:
1. Dwie kapliczki pasyjne w Kikowie. Jedna przy głównym skrzyżowaniu dróg w centrum wsi mierzy
sobie ok. 4 m i przedstawia Chrystusa
u słupa, Chrystusa na krzyżu i Matkę
Boską. Druga znajduje się przy polnej
drodze do Sułkowic za ostatnimi zabudowaniami Kikowa. Na kolumnie
typu toskańskiego mieści się ażurowa kapliczka z wyobrażeniem Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, św. Andrzeja i
dwóch scen Ukrzyżowania z adoracją
Matki Boskiej i św. Jana. Dwie kariatydy podtrzymują kamienny krąg, który
niegdyś był zapewne elementem daszku kapliczki. Jest to niewątpliwie jedna
z piękniejszych soleckich kapliczek.
2. Kapliczka pasyjna w Zborowie
na zakręcie drogi Zborów-Solec, tuż
przy drodze. Na ścianach tej czworobocznej kapliczki znajdują się płaskorzeźby przedstawiające scenę Ukrzyżowania z postacią Matki Boskiej i św.
Jana u stóp krzyża, scenę biczowania
i modlitwy w Ogrójcu. Na gzymsie
wieńczącym kapliczkę znajdują się
główki putt i daszek ze zdobieniem na
wzór dachówki. Kapliczce przypisuje
się legendę o skarbach, które wykopał
w jej sąsiedztwie jeden z mieszkańców
Zborowa.
3. Kapliczka pasyjna w Sułkowicach posadowiona jest na rozstaju
dróg tuż przy szosie do Szczaworyża.
Kapliczka staraniem mieszkańców wsi
gruntownie w ostatnich latach odnowiona.
4. Kapliczka pasyjna w Piasku
Małym jest chyba najpiękniejszą spośród kapliczek pasyjnych. Ulokowana
jest na podwórku prywatnej posesji
w Piasku Małym. Na masywnej, trzymetrowej kolumnie o kapitelu ozdobionym czterema wolutami i czterema
dekoracyjnymi główkami znajduje się
kapliczka o czterech arkadowych ścia-
nach. W jej wnękach zobaczyć można
rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
św. Andrzeja, Chrystusa przed Piłatem
i scenę Ukrzyżowania z Matką Boską i
św. Janem u stóp krzyża.
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
9
Szkoła Podstawowa w Zborowie
„Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca”
Od wielu lat uczniowie Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie pod kierunkiem
P. Jolanty Rachuny biorą udział w
zawodach sportowych zajmując
wysokie miejsca.
W drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 uczniowie reprezentowali szkołę w zawodach szkolnych,
gminnych i międzygminnych.
- Marzec – Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt o Puchar Dyrektora
Szkoły w Stopnicy – I miejsce.
- Maj-Turniej Piłki siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły w
Solcu-Zdroju – I miejsce.
- Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
w Stopnicy zorganizowany przez
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy – I miejsce.
- Rozgrywki w piłkę siatkową
dziewcząt w Zespole Publicznych
Placówek Oświatowych w Zborowie zorganizowane w ramach
Europejskiego Tygodnia Sportu – I
miejsce.
- Czerwiec – Turniej Piłki Siatkowej
dziewcząt o Puchar Dyrektora
Szkoły w Tuczępach – I miejsce.
Skład drużyny:
1. Alicja Angelus
2. Aleksandra Mazur c. W.
3. Daria Osak
4. Martyna Staworzyńska
5. Katarzyna Kuc
6. Katarzyna Sadowska
7. Alicja Rakoczy
8. Izabela Olszewska
9. Aleksandra Mazur c. G.
10.Karolina Gałka
Puchar Wójta Gminy Solec-Zdrój. W
tym roku dziewczęta z klas VI zajęły
I, II, III miejsce. I miejsce – Daria Osak,
II miejsce – Martyna Staworzyńska, III
miejsce – Katarzyna Sadowska.
Na najwyższym podium z klas IV
stanęła Emilia Sowula.
W Międzygminnym Biegu Przełajowym o Puchar Wójta Gminy Stopnica III miejsce zajęła Daria Osak.
Chłopcy podobnie jak dziewczęta
tworzą bardzo dobry i zdyscyplinowany zespół uzupełniający się na boisku.
Ich osiągnięcia:
- Luty-Turniej Tenisa Stołowego o
Puchar Wójta Gminy Pacanów – III
miejsce – Piotr Dalach.
- Marzec – Turniej Piłki Siatkowej
Chłopców o Puchar Dyrektora
Szkoły w Stopnicy – I miejsce.
· Maj – Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły w
Solcu-Zdroju – I miejsce.
Rozgrywki w mini piłkę nożną chłopców zorganizowane w Zespole
Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu – I
miejsce.
· Czerwiec – Turniej Piłki Siatkowej
Chłopców o Puchar Dyrektora
Szkoły w Tuczępach II miejsce.
Skład drużyny:
1. Adrian Nowak
2. Adam Fraczek
3. Hubert Gajek
4. Paweł Zębala
5. Piotr Dalach
6. Marcin Pałys
7. Jakub Pompa
8. Patryk Mius
9. Konrad Kasperkowicz
gach Przełajowych o Puchar Wójta
Gminy Stopnica III miejsce.
Tego typu zawody dostarczają
młodzieży emocji i radości, motywują
do dalszej pracy, uczą sportowej rywalizacji, ambitnej walki i pozwalają
sprawdzić i porównać własne umiejętności.
Gminny konkurs plastyczny
pod hasłem „witaj wiosenko”
W miesiącu marcu przeprowadzony został konkurs plastyczny pod
hasłem „Witaj wiosenko” zorganizowany przez Barbarę Walasek nauczyciela wychowania przedszkolnego w
Zborowie. Do konkursu przystąpiły
dzieci z wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy . Prace
rozpatrywane były w czterech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku
przedszkolnym, klasy O – I, klasy II
– III, klasy IV – VI. Technika prac była
zróżnicowana, a prace kolorowe i ciekawe.
Jury w składzie: Lucyna Idus, Dorota Ślusarska i Jolanta Rachuna wyłoniło zwycięzców.
W miesiącu kwietniu zostały rozdane dyplomy dla laureatów tego
konkursu. Prace zostały wystawione
w holu w budynku Urzędu Gminy w
Solcu-Zdroju. Gratulujemy zwycięzcom!
LAUREACI KONKURSU.
DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
1. Maciej Kalita, Karolina Dryndos
2. Marta Lesiak, Natalia Przybycień
3. Lena Pochopień, Oliwia Pałys
Dziewczęta tworzą wspaniały zespół siatkarski. Nie ma dla nich straconych piłek, grają z dużym zaangażowaniem i poświęceniem.
Corocznie uczennice biorą udział
w Międzygminnym Biegu Ulicznym o
KLASY O – I
W Biegach Ulicznych o Puchar
Wójta Gminy Solec-Zdrój I miejsce
zajął Paweł Zębala, natomiast w Bie-
1. Adam Nowak, Klaudia Żurek
2. Wiktoria Widanka
3. Natalia Gozdek, Wiktoria Misiaszek
10
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
KLASY II – III
1. Wiktoria Walasek
2. Julia Czechowska
3. Jakub Chmura, Patrycja Olszewska
VIII Gminny Konkurs
Matematyczny
Dnia 30.05.2011 r. w Szkole Podstawowej w Zborowie odbył się VIII
Gminny Konkurs Matematyczny pod
kierunkiem nauczycielek: Janiny Bąk
i Teodozji Głowniak. Wzięło w nim
udział 35 uczniów.
Komisja konkursowa w składzie:
Katarzyna Osak, Elżbieta Grabda,
Janina Bąk, Teodozja Głowniak, Beata Bonar wyłoniła zwycięzców:
Miano ,,Mistrz Matematyk edukacji wczesnoszkolnej” bezkonkurencyjnie przyznano uczennicy kl.
III Katrzynie Abrożkiewicz ze SP w
Solcu-Zdroju
,,Wicemistrz Matematyk,, ex
aequo: Magdalena Maliga – Zborów, Aleksandra Walasek – SolecZdrój, Zuzanna Satora – Solec-Zdrój
Na I miejscu uplasował się Dominik Rajczak ze SP w Solcu-Zdroju.
Warto nadmienić, że uczniowie klas
III uczestniczą w realizacji Projektu:
,, Indywidualizacja nauczania i wychowania dla dzieci uzdolnionych w
kierunku matematycznym”. Są także laureatami poprzednich edycji
konkursu. W kategorii klas II nagrody przyznano:
Magdalenie Walasek – Zborów
Martynie Jędrzejewskiej – Wełnin
Bartoszowi Kwietniowi – SolecZdrój
Bartoszowi Sajeckiemu – Wełnin
Laureatami klas I zostali:
Monika Grochowska – Solec-Zdrój
Bartosz Czupryś – Wełnin
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Laureaci nagrody
książkowe.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Przed beatyfikacją
Jana Pawła II
Uczniowie z klas IV-VI wzięli
udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II, adresowanym do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Gminy.
Kilkanaście osób napisało prace literackie na temat: „ Jan Paweł II przyjacielem dzieci”/ „ Jan Paweł II moim
przyjacielem” oraz przystąpiło do
testu sprawdzającego wiedzę o naszym Wielkim Rodaku. Po II etapie
konkursu wyłoniono zwycięzców:
I miejsce i nagrodę główną ( darmowa wycieczkę do Zakopanego)
zdobyła Wiktoria Rakoczy z klasy IV,
II miejsce – Julia Bonar (klasa IV) i
Katarzyna Kuc (klasa IV), III miejsce
– Wiktoria Kaczor (klasa V).
Konkurs plastyczny pt.
„Jan Paweł II – przyjacielem
dzieci”
10 uczniów z klas 0-III wzięło
udział w konkursie plastycznym :
„Jan Paweł II – przyjacielem dzieci”
I miejsce zajęła Magdalena Garbus – klasa III, II miejsce zajęła Emilia Dyrdół – klasa „0”, III miejsce zajęła Alicja Skrzypczyńska – klasa II
Wyróżnienia zdobyli:
Szymon Nalepa, Klaudia Żurek z
klasy I, Patrycja Olszewska, Magdalena Maliga z klasy III
VII Gminny Konkurs Recyta-
Uczestnicy VIII Gminnego Konkursu Matematycznego
torski ,, Spotkania z poezją
dziecięcą”
Dnia 5 maja 2011 roku w Szkole
Filialnej w Kikowie odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski. Wzięli w nim
uczniowie klas 0-III szkół podstawowych gminy Solec – Zdrój.
Organizatorkami konkursu były nauczycielki Dorota Dalach i Dorota Ślusarska. Każdy uczestnik zaprezentował
jeden utwór poetycki z całego bogactwa poezji dla dzieci i młodzieży. Wiersze związane były z tematem ,, Kogo
kocham, kogo lubię…”. Rywalizowało
między sobą 29 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
Klasy O-I : 14 uczniów
Klasy II-III: 15 uczniów
Uczestnicy oceniani byli w czterech
kategoriach wiekowych : klasy 0,I, II, III.
Jury w składzie: Dorota Ślusarska, Dorota Dalach, Ewelina Kuliś wyłoniło spośród wszystkich uczestników sześciu
uczniów do VIII Powiatowego Konkursu, który odbył się 13 maja 2011 roku
w Gminnym Samorządowym Centrum
Kultury w Busku – Zdroju. Zakwalifikowali się w kategorii: klasy 0-I:
1. Wiktoria Mudryk z klasy ,,0” , ze
szkoły w Solcu-Zdroju
2. Zofia Nurek z klasy ,,I’, ze szkoły w
Solcu – Zdroju
3. Klaudia Żurek z klasy ,,I”, ze szkoły
w Zborowie
W kategorii: klasy II-III:
1. Martyna Pietrzyk z klasy ,,II”, ze
szkoły w Kikowie
2. Alicja Skrzypczyńska z klasy ,,II”, ze
szkoły w Zborowie
3. Magdalena Maliga z klasy ,,III”, ze
szkoły w Zborowie
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Dodatkowo laureaci pierwszych miejsc
nagrody książkowe.
VII Gminny Konkurs Recytatorski ,, Spotkania z poezją dziecięcą”
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
11
Szkoła
Podstawowa
w
Solcu
Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju
Wiosna to czas na rajdy, wycieczki, wędrówki. Pięć dni
spędzili w górach nasi drugoklasiści. A co widzieli, gdzie
się wspięli, to aż trudno opisać. Bazę mieli w Rabce, toteż zaczęli od okolicy- byli w Rabkolandzie, w tężniach solankowych, pod pomnikiem św. Mikołaja, przy kolorowej
fontannie, chodzili po parku zdrojowym, próbowali lepić
garnki w warsztacie garncarskim, wspięli się na Maciejową,
pojechali bryczkami na ognisko, odwiedzili skansen taboru
kolejowego w Chabówce. A że do Zakopanego mieli niedaleko to nie omieszkali wjechać na Gubałówkę, przejść na
Butorowy Wierch, obejrzeć skoki narciarskie na igielicie i
zajrzeć do Sanktuarium na Krzeptówkach. Uff...Dużo jak na
kilka dni.
Z kolei na rajd rowerowy z Solca przez Wełnin, Ludwinów, Świniary, Włosnowice wyruszyło kilkunastu uczniów
z opiekunkami. Uczestnicy wycieczki podróżowali z mapką, na której zaznaczono szlaki turystyczne przebiegające
przez naszą gminę. Poruszali się bocznymi drogami wzdłuż
Szlaku Bocianich Gniazd i wytyczonego przez naszą szkołę
Szlaku Zielonego Listka. Bocianów nie spotkali, był za to
zaskroniec wygrzewający się na jezdni. Zaskroniec udawał
martwego, ale całkiem bystro łypał okiem na dzieci. Na
wszelki wypadek zniesiono
go z drogi, bo udawanie nieżywego nie pomogłoby mu
w spotkaniu z samochodem.
Okazało się też, że należy odświeżyć znaczki listka kasztanowca, którym oznaczyliśmy
„nasz” szlak, czeka nas sporo
roboty. Pogoda była wspaniała. Pani J. Łysiak zadbała,
żeby dzieci dużo dowiedziały
się o mijanych roślinach, o
rodzajach traw, drzew, uczyły się, czym różnią się rośliny jednoliścienne od dwuliściennych. Wątpliwości przy
rozpoznawaniu roślin rozstrzygano przy pomocy klucza do
oznaczania roślin i zwierząt. Uczestnicy wycieczki mieli też
szansę obserwacji unikatowego stanowiska pełnika europejskiego, pięknej rośliny objętej ścisłą ochroną gatunkową.
W czerwcu zakończył się trzeci etap projektu „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Klasa I na
zakończenie zaprosiła rodziców dzieci na zajęcia otwarte,
mieliśmy także szansę obejrzeć przedstawienie kukiełkowe
w wykonaniu pierwszaków. Była to bajka o wilku, który
sprawiał wrażenie kulturalnego i dobrze wychowanego,
ale okazał się być niezłym łobuzem. Historia rzecz jasna
miała swój morał – „nie z każdym gadać można”. Widzom
bardzo podobał się występ dzieci.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolną
stronę, tam można znaleźć najświeższe informacje o tym,
co się u nas dzieje: www.szkolasolec.szkolnastrona.pl/
Wieści z Gimnazjum
„Szukam drogi” –
Młodzi twórcy o Janie Pawle II
Nasze gimnazjum nosi imię Jana
Pawła II. Papieskie imię jest dla nas
dużym zobowiązaniem. Wielokrotnie
podejmujemy różne działania mające
na celu przybliżenie postaci Papieża
i jego nauki, starając się wypełnić to
zobowiązanie zrozumiałą treścią.
W czerwcu ukaże się antologia
wierszy o Janie Pawle II pt. „Szukam
drogi”. Przedstawione w niej utwory
są wynikiem trzech edycji organizowanego w latach 2005-2007 konkursu poetyckiego pn. „Młodzi twórcy o
Janie Pawle II”. Inicjatywa zaistniała
dzięki pani Danucie Stal, nauczycielce
języka polskiego oraz zaangażowaniu
grona pedagogów, którzy wchodzili
w skład komisji konkursowej: Małgorzaty Helis, Anny Pająk i ówczesnego
wikariusza ks. Tomasza Kałuskiego.
Konkurs, adresowany do uczniów
okolicznych gimnazjów, cieszył się
sporym zainteresowaniem. Gratulujemy wszystkim biorącym w nim udział
uczniom oraz ich opiekunom.
Na antologię składa się 19 wybranych spośród 91 wierszy autorstwa
młodych twórców. Niech te efekty
młodzieńczych prób poetyckich będą
hołdem złożonym Papieżowi Janowi
Pawłowi II - wielkiemu Siewcy Słowa w roku Jego beatyfikacji.
Oto niektóre z nich:
***
w świecie wspomnień i fotografii
szukam Twojej radości życia
i sposobu w jaki ją dzielisz z innymi
na chwilę przystaję,
by pomyśleć nad życiem i jego sensem
myślę o Tobie Ojcze,
o twoim przesłaniu do ludzi
potem szukam znów od nowa
gdy już zgasną myśli, słowa
szukam drogi –
tyle kilometrów mam do przebycia
lecz Ty sługo Boży, Ojcze Święty
zawsze będziesz ze mną – na wieki
Justyna Uboska
Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich
Jesteś
Ludzie krzyczą, abyś wrócił
Ludzie krzyczą, abyś znów żył
Lecz to śmieszne
Przecież ty nadal jesteś
Nie byliśmy sami nawet przez chwilę
Jesteś z nami pełniej
Jesteś z nami głębiej
Słyszymy Cię
Czujemy
Widzimy
Nie wiedząc nawet kiedy
Marta Wierzbicka
Gimnazjum w Stopnicy
12
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
Z życia stowarzyszeń
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ
W czerwcu zakończyliśmy realizację
dwóch projektów edukacyjnych: przestała „funkcjonować” „Akademia Równych
Szans” finansowana przez dwa lata przez
EFS w ramach PO KL Priorytet 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji...oraz zakończono
działania projektu „Tropem figur i kapliczek” będącego
częścią programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
„Równać Szanse`2010”.
wycieczkę do Krakowa, gdzie zwiedzili min. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Podziemia Rynku oraz świetnie się
bawili – co można obejrzeć na zaprezentowanych zdjęciach
- w „Ogrodzie Doświadczeń”.
Jak co roku w noc świętojańską planujemy obchody Imienin Jana i Janiny. Zatytułowane „Z harmonią na Imieniny
Jana i Janiny” mają się odbyć nad zalewem w dniu 25 czerwca od godziny 18.00. W programie m.in. spektakl muzyczny
krakowskiej Grupy „Mandragora” pt. „Noc zmysłów”, gry i
zabawy, degustacja potraw regionalnych oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku przy dźwiękach akordeonów.
Stowarzyszenie złożyło ofertę na konkurs ogłoszony
przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczący ochrony zabytków. Nasz wniosek dotyczy
uzyskania dotacji na renowację pomnika nagrobnego Samuela Zborowskiego. Liczymy na pozytywną odpowiedź.
MH
29 kwietnia mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć
przedstawicieli tej organizacji, monitorujących przebieg projektu: pana Artura Łęgę, koordynatora programu oraz jego
asystenta, Łukasza Brochwicza. Efektem przedsięwzięcia jest
zaznaczenie na mapie gminy Solec-Zdrój wszystkich figur,
krzyży i kapliczkami oraz wystawa fotograficzna przedstawiająca te obiekty, którą można obejrzeć w Hotelu „Malinowy Zdrój”. Uczestnicy projektu – ok. 20 –tu uczniów soleckiego gimnazjum w nagrodę za zaangażowanie pojechali na
Obchody Święta Straży Pożarnej
Patronem strażaków jest Święty Florian. Kult męczennika datuje się od roku 1528, kiedy to ogromny pożar
zniszczył Kleparz – dzielnicę Krakowa. Z pożogi ocalał jedynie kościół Św. Floriana. Kult św. Floriana pozostał niezmienny, w przeciwieństwie do wachlarza działań strażaków. Wypadki drogowe, ratownictwo ekologiczne,
ratownictwo medyczne, usuwanie powalonych przez
wichury drzew, pompowanie wody podczas podtopień,
ratowanie tonących ale i poszukiwania ciał, ściąganie
kotów z wierzchołków drzew, łowienie nietoperzy, likwidowanie zanieczyszczeń z powierzchni wody, zaopatrywanie ludzi w wodę podczas przerw w jej dostawach
– wszędzie tam widać strażaków.
W niedzielę 07.05.2011r. na placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach odbyła się jubileuszowa
uroczystość z okazji 80-lecia OSP Świniary. Była to jednocześnie okazja do uczczenia Dnia Strażaka z udziałem wszystkich jednostek Gminy Solec-Zdrój.
Po uroczystej odprawie przy dźwiękach orkiestry dętej z
OSP Kocina, nastąpił uroczysty przemarsz Jednostek Strażackich do tutejszego kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława,
na mszę św. koncelebrowaną w intencji strażaków. W nabożeństwie udział wzięły delegacje z wszystkich jednostek OSP
z terenu gminy Solec-Zdrój, goście i licznie przybyli parafianie. Po Mszy św. delegacje OSP z pocztami sztandarowymi
przemaszerowały na plac przed budynek OSP Świniary. Przy
dźwiękach Hymnu Państwowego wciągnięto flagę państwową na maszt. W części oficjalnej uczestniczyli strażacy ochotnicy i członkowie ich rodzin oraz zaproszeni goście. Zebrani
wysłuchali historii OSP w Świniarach, przedstawionej przez
druha Janusza Wawrzeńca – od chwili jej powstania w 1931
r. po czasy współczesne.
W trakcie uroczystości wręczono medale i odznaki zasłużonym strażakom z całej gminy. Była to też dobra okazja do
przekazania podziękowań dla całej społeczności strażackiej,
za służbę społeczną. Wyrazy podziękowania i szacunku dla
strażaków przekazali Posłowie RP Andrzej Pałys i Mirosław
Pawlak, Radny Sejmiku Świętokrzyskiego Krzysztof Dziekan,
Radny Powiatu Buskiego Andrzej Gądek Wójt Gminy SolecZdrój Adam Pałys .
Kolejnym punktem uroczystości był wspólny poczęstu-
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
nek, podczas którego już swobodnie
prowadzono rozmowy, zarówno wspomnienia jak i te związane z najbliższą
przyszłością.
Obchody święta Świniarskich strażaków znalazły duże zainteresowanie
wśród licznie przybyłych mieszkańców
okolicznych sołectw którzy wspólnie z
zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w
tej uroczystości. Całość zakończyła zabawa taneczna, która w ciepły majowy
wieczór trwała do białego rana.
Rys historyczny Straży Pożarnej w Świniarach.
Działo się to w 1931 roku kiedy to
chłopi przeżywali pod każdym względem wielki kryzys gospodarczy a Rząd
nie troszczył się o dobrobyt wsi i odbudowę zagród i domów po częstych
pożarach które pochłaniały cały dorobek życia rodzin chłopskich. Gospodarze wsi marzyli aby założyć organizację skupiającą brać strażacką. Nie było
to jednak łatwe, gdyż chłopi nie mieli
posłuchu u władz . Wpadli jednak na
pomysł by poprosić księdza Wołoszyna
Pawła o pomoc. Kapłan chętnie się tym
zajął i wszystko pozałatwiał. Pierwszy
zarząd został wybrany na spotkaniu
na plebanii w składzie: Prezes ks. Wołoszyn Paweł, gospodarz Janusiewicz
Adam, sekretarz Wotman Eugeniusz,
naczelnik Doktór Andrzej, zastępca
naczelnika Malinowski Antoni. Czasy
były ciężkie i musieli wszystkiego dorabiać się sami. Ochotnicy organizowali
zabawy taneczne i przedstawienia teatralne a z uzyskanych zysków kupili
umundurowanie. Ze składek gospodarzy zakupiono pompę ręczną i węże.
Dzięki wysiłkowi społeczeństwa można
było czym się bronić w czasie pożaru.
Podczas Drugiej Wojny Światowej wielu strażaków poszło na wojnę i już nie
powróciło. Z różnych przyczyn zmienił
się zarząd straży. Nowym naczelnikiem
został Szymanek Jan a jego zastępcą
Pałys Stanisław. Pozostały stan uzupełnili młodzi ludzie unikając w ten sposób wywózki na roboty do Niemiec.
Członkowie straży w tak ciężkim czasie
nie myśleli tylko o gaszeniu pożarów
ale pod pretekstem ćwiczeń strażackich
ćwiczyli musztrę wojskową na tutejszych łąkach przygotowując się w ten
sposób do walki z okupantem. Można
nadmienić że takie szkolenie groziło
śmiercią z rąk okupanta. 12 sierpnia
1944 roku na wskutek zmasowanych
działań frontowych wieś Świniary została prawie doszczętnie zniszczona
a z nią cały sprzęt straży pożarnej. Po
wojnie reaktywowano Straż. Nowym
Prezesem został Malinowski Antoni,
skarbnikiem Wawrzeniec Franciszek,
gospodarzem Żelazny Adam a sekretarzem Dyrduł Józef. Pompę odnaleziono
we wsi Kików, była jednak uszkodzona
i trzeba było oddać ją do remontu do
Buska. Staraniem zarządu straż otrzymała barak poniemiecki i zagospodarowała go pod remizę. Na zebraniu wiejskim 1950 roku w którym uczestniczyło
87 mieszkańców wsi podjęto uchwałę
o budowie nowego budynku z przeznaczeniem na remizę. Budowę ukończono w stanie surowym w 1955 roku
a wykończenie musiało poczekać do
1957 roku. Wykonano też sposobem
gospodarczym dwa wozy, jeden rekwizytowy do przewozu sprzętu, drugi
na otrzymaną beczkę 800 litrową do
przewozu wody. W czasie tych wydarzeń naczelnikiem był Pałys Stanisław,
zastępcą Bielacha Piotr a sekretarzem
Białoskurski Jan. Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej widząc postępy prac
i aktywność druhów w dniu 27. 07.
1955 roku przydzieliła dla OSP Świniary motopompę M-800. Do jej obsługi
wybrano dwóch mechaników: Wójcika
Jana i Zająca Stanisława i skierowano
ich na kurs uprawniający obsługę motopompy. Po nieszczęśliwym wypadku
w którym Jan Wójcik stracił rękę na jego
miejsce powołano Dalacha Zdzisława.
Ze względu na braki wody potrzebne do gaszenia pożarów, na placu za
remizą w 1960 roku wybudowano
duży zbiornik wody służący do dnia
dzisiejszego.
Po wielu latach istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej i zmianach pokoleniowych w ich
szeregach, OSP
Świniary
nadal
odnosi sukcesy.
Więcej zdjęć
na stronie internetowej Świniar
: http://www.swiniary.republika.pl/
galeria.htm
Bogdan Zając
13
Palce lizać ….. bez cudów
Faworki
Faworki, czyli chrust (ale z tym
leśnym niewiele mający wspólnego) uznawane są wprawdzie za
ciasteczka karnawałowe, ale są tak
pyszne, że nie można się im oprzeć
nawet latem.
-
-
-
-
-
25 dkg mąki
5 żółtek
2 łyżki gęstej śmietany
1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka octu, soku z cytryny
lub alkoholu ( w takiej ilości to
żaden grzech)
- 50 dkg tłuszczu do smażenia (
kiedyś mówiło się, że najlepszy
jest ceres, ale kto go jeszcze pamięta?)
- cukier puder i cukier waniliowy
do posypania
Z mąki, żółtek ,śmietany, cukru i
octu zagniatamy ciasto tak twarde
jak na pierogi. Ba, żeby tylko wyrobić – trzeba go solidnie wałkiem
wybić, tak, aż będzie właściwie napowietrzone ( z pęcherzykami na
powierzchni). A po takim biciu należy mu się słuszny, co najmniej godzinny odpoczynek.
Następnie ciasto cienko wałkujemy i kroimy radełkiem ( ale jak to
zrobimy zwykłym nożem to też się
chyba nie obrazi) na paski długości 10 -12 cm i szerokości 2 – 3 cm.
Nacinamy na środku i przeciągamy jeden koniec faworka przez to
przecięcie. Faworki wkładamy na
rozgrzany tłuszcz i rumienimy z obu
stron ( uważać na pryskanie gorącego tłuszczu). Praktykuje się wrzucanie co którąś partię kawałka surowego ziemniaka ( a może to tylko
czarowanie starych kucharek?)
Po usmażeniu dorodne faworki odsączamy z tłuszczu na bibule,
układamy na półmiskach, posypujemy cukrem pudrem i chrupiemy
przegryzając świeżymi truskawkami..
14
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
Z życia stowarzyszeń
Koło Gospodyń Wiejskich w Kikowie
,,Nalewka Królewska”
12.06.2011 w Tokarni odbyła się
XI edycja Konkursu Wojewódzkiego
pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów" 2011 .
Przedmiotem konkursu są regionalne produkty żywnościowe, tj. surowce lub wyroby przeznaczone do
bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw. Produkty konkursowe powinny być wytwarzane w
małej skali, tradycyjnymi metodami,
wywodzić się z tradycji i kultywowanych w regionie zwyczajów oraz muszą być od dawna znane.
Konkurs odbył się w 4 kategoriach: produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia
roślinnego, napoje regionalne oraz
inne produkty regionalne.
W kategorii napoje regionalne
na tegorocznym konkursie I miejsce
zajęła Pani Teresa Sowula z Kikowa z
gm. Solec Zdrój za napój regionalny
,, Nalewka Królewska”. Komisja konkursu doceniła aromat oraz charakterystyczny smak ,,Nalewki Królewskiej” jak również ilość pracy i czasu
potrzebnego do jej wykonania.
„Nalewka Królewska” Pani Teresy
Sowuli jest napojem alkoholowym –
nalewką na bazie, wina której charakterystycznym dodatkiem są korzenie arcydzięgla i
lukrecji . Nalewka ma kolor ciemnego bursztynu, korzenny aromat ,
goryczkowy posmak jest wynikiem
zawartości szanty, arcydzięgla oraz
lukrecji. Surowcem świadczącym o
charakterze nalewki są użyte w wytwarzaniu zioła( szanty, podbiału,
arcydzięgiela, szałwii) oraz owoce
(dzikiej róży, czarnego bzu , głogu,
maliny), pączki sosny, kwiat lipy. Nadają one Królewskiej Nalewce charakterystyczny kolor, smak i aromat.
Warto również poznać historię
powstania oraz wyrobu tej wspaniałej nalewki.
W latach 50-tych ojciec Pani Teresy Sowuli Pan Marian Śliski robił Nalewkę Królewską na specjalne okazje
oraz przed okresem zimowym . Robienie nalewek było jego pasją którą
zaraził swoją córkę Teresę. Do wyrobu Nalewki Królewskiej Pan Marian
postanowił wykorzystać dobrodziejstwa natury zbierając zioła z okolicznych łąk oraz dzikie owoce. Nalewki
Królewskiej nie mogło zabraknąć w
okresie zimowym gdyż ma walory
nie tylko smakowe lecz również właściwości lecznicze (przeciwgrypowe). Jako lek antygrypowy Nalewka
Królewska była popularna w rodzinie
Państwa Śliskich jak również wśród
znajomych. Receptura była strzeżona, dla tego przepis został w rodzinie. Dziś nalewkę według tradycyjnej
receptury przygotowuje Pani Teresa
Sowula. Zbieraniem ziół oraz dzikich
owoców zajmuje się rodzina Państwa Sowulów.
Ten wykwintny alkohol wytwarzany jest w gospodarstwie rolnym Pani
Teresy Sowuli. Warto podkreślić że
Kików leży w obrębie Szanieckiego
Parku Krajobrazowego oraz na terenie "Ponidziańskich szlaków". Przez
wieś przebiega Szlak Królewski, zaliczany do szlaków turystycznych
Ponidzia stąd też pomysł na nazwę
nalewki ,,królewska”.
Anna Bąk pracownik ŚORD
Napisali do nas
Ponidzie
Ty Ziemio Pińczowska , Buska i Solecka
Urocze Ponidzie
Wy zielone łąki, nadzwyczajne pola
Już ja takiej ziemi nie poszukam nigdzie
Bo żyć tu do końca, to jest moja rola.
Ty jesteś przytulna jak rodzona matka
Chociaż też przeżyłaś historyczne dzieje
Lecz tkwi na twej roli ma rodzinna chatka
Co ją deszcz umoczy to i wiatr obwieje.
Wciąż wzrasta w Tobie potęga i siła
Przygląda się temu Nida przejrzysta
Bo się tak dzielnie przed wrogiem broniła
A woda płynęła zmącona lecz bystra.
Należysz ziemio do kielecczyzny
gdzie mieszkał dawno sławny poeta
Szklane domy chciał dla ojczyzny
To była jego marzeń podnieta.
Pisał Żeromski o kieleckiej ziemi
Choć mało napisał
O Solcu, Busku czy Pińczowie
Jednak objął marzeniami swymi
Resztę legenda o nim opowie.
Tak się wzbogaca Ponidzia ziemia
Lecz Wisła i Nida nie zmieniają biegu
Gmina w Solcu-Zdroju działań nie zmienia
Wciąż stoi pierwsza wśród gmin w szeregu.
Opiewaj pięknem swego imienia
Czyny którego pochwała idzie
By powtarzały wszystkie pokolenia
Że matką było i jest Ponidzie.
Stanisław Dybała ze Zborowa.
***
Nasze Świętokrzyskie
To nasze Świętokrzyskie
jest pięknie położone
Są pagórki i górki polami przegrodzone
Na polach rośnie wszystko
i zboże i warzywa
Są tu różne zarośla
lasy i zagajniki
Można spotkać zwierzęta
zające, lisy i dziki
W nizinach są pięknie ukwiecone łąki
A nad głowami śpiewają skowronki
Spotkasz też bociana i żabki zielone
Tak to Świętokrzyskie
jest urozmaicone
A jeśli przejedziesz po tej okolicy
To nasze święte figurki stoją przy ulicy
Tu strumyk, tam rzeczka
co z ziemi wytryska
To wszystko można spotkać
wokół uzdrowiska
I ludzi tu spotkasz
w najlepszym nastroju
Bo żyją w zgodzie z naturą
w ciszy i spokoju.
Stefania Nowocień z Żukowa
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
Kronika wydarzeń
Pamiętamy - beatyfikacja Jana Pawła II
Powitanie wiosny
15
16
Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój
Turniej siatkarski
Magnoliowy dzień wiosny
Zawody strażackie
Wydawca: Urząd Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10 28-131 Solec-Zdrój
Redakcja: Dział Promocji Urzędu [email protected] www.solec-zdroj.pl nakład: 500 egzemplarzy

Podobne dokumenty

Nr 28 Październik - Grudzień 2015 - Solec

Nr 28 Październik - Grudzień 2015 - Solec Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój w każdej dyscyplinie najlepsza może być tylko jedna reprezentacja. Walka o pierwsze miejsce była zacięta i pełna

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: - Solec

W numerze m.in.: - Solec razu, bo zawołane przybiegają do siatki, oczekując smakołyków. hodowla się rozwinie - tuż obok wyNozdrza Kubusia wypatrującego koni- biegu zdecydował się założyć gniazdo czynki to najbardziej miękk...

Bardziej szczegółowo