Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy

Transkrypt

Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczkowego
Projektu „PP z BS w Dębicy”
REGULAMIN REKRUTACJI
w ramach projektu „Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym
w Dębicy”
§1
Przepisy ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji, przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania beneficjentów
do udziału w projekcie
nr
na bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne, w ramach projektu
WND-POKL.06.02.00-18-108/12-00,o
nazwie
„Przedsiębiorczy
Przedsiębiorca
z
Bankiem
Spółdzielczym w Dębicy”.
2. Regulamin dotyczy Projektu nr WND-POKL.06.02.00-18-108/12-00 finansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy
otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
3. Projektodawcą projektu WND-POKL.06.02.00-18-108/12-00 „Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem
Spółdzielczym w Dębicy”, jest Bank Spółdzielczy w Dębicy z siedzibą w Dębicy, przy ul. Rzeszowskiej 14,
29-300 Dębica, www.bsdebica.i-bs.pl.
4. Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji jest mowa o:
1) Projekcie – należy przez to rozumieć Fundusz Pożyczkowy utworzony w ramach projektu
„Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy”, nr WND-POKL.06.02.00-18108/12-00, realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-108/12-00 z dnia 6 czerwca 2013
roku podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucją Pośredniczącą)
a Bankiem Spółdzielczym w Dębicy.
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Rekrutacji w ramach projektu
nr WND-POKL.06.02.00-18-108/12-00, „Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym
w Dębicy”.
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 1
3) Biuro Projektu: należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Projektodawcy projektu
do
zarządzania
Przedsiębiorca
i
z
obsługi
Bankiem
projektu
nr
WND-POKL.06.02.00-18-108/12-00
Spółdzielczym
w
Dębicy”
oraz
„Przedsiębiorczy
kontaktu
i
współpracy
z Beneficjentem ostatecznym z siedzibą w Mielcu, przy ul. Pisarka 3A/1, 39-300 Mielec.
4) Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielonego
wsparcia, czyli uczestnicy szkoleń i doradztwa indywidualnego, które podpisały „Deklarację
Uczestnictwa w Projekcie”.
5) Godzina lekcyjna, godzina szkoleniowa, godzina doradztwa indywidualnego - 45 min.
6) Szkolenie - należy przez to rozumieć zajęcia pozaszkolne prowadzone w grupach co najwyżej
10 osobowych, mających na celu uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności z zakresu zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej.
7) Doradztwo indywidualne - indywidualne spotkania Uczestnika Projektu z doradcami, mające na celu
diagnozę potrzeb, określenie słabych i mocnych stron planowanej inwestycji, wskazanie
przez doradców najskuteczniejszych metod i technik rozwoju firmy.
8) Pierwszy obrót kapitałem pożyczkowym - dotyczy pożyczek zwrotnych na preferencyjnych
warunkach, wypłacanych ze środków pochodzących bezpośrednio z utworzonego Funduszu
Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy.
9) Drugi i kolejne obroty kapitałem pożyczkowym - dotyczy pożyczek wypłacanych ze środków
pochodzących ze spłat dotychczas udzielonych w ramach Funduszu Pożyczkowego pożyczek (zarówno
kapitałowych jak i odsetkowych), udzielonych pożyczkobiorcom z wcześniejszych obrotów, w tym
z pierwszego obrotu środkami Funduszu Pożyczkowego.
10) Pomoc de minimis - pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy zgodnie z zapisami Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598)
oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383) oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006/WE
z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. WE
L379, z 28.12.2006r.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz.
311)
11) Miejsce zamieszkania - należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania
w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Za potwierdzenie miejsca zamieszkania uważa się oświadczenie Uczestnika Projektu.
12) Osoba ucząca się - należy przez to rozumieć osobę odbywającą naukę w formach szkolnych
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 2
z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 roku, Nr 103 poz. 472 z późniejszymi zmianami).
13) Miejsce nauki - należy przez to rozumieć miejsce odbywania nauki.
14) Osoby zatrudnione - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
lub stosunku służbowego (umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania), na czas określony
i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czas pracy.
15) Miejsce pracy - należy przez to rozumieć miejsce wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę.
§2
Osoby uprawnione do ubiegania się o pożyczkę oraz udziału w szkoleniach i doradztwie indywidualnym
w ramach projektu
1. Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
1.1.
zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:
„Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu”. Przedstawią stosowne zaświadczenie ze szkoły (legitymacja szkolna), wyższej uczelni
(legitymacja studencka), zakładu pracy lub dowód tożsamości lub zaświadczenie ze stosownego urzędu
potwierdzające zamieszkanie czasowe lub stałe na terenie województwa podkarpackiego. Kserokopia
odpowiedniego dokumentu zostanie załączona do wniosku pożyczkowego.
1.2.
Nie są i nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności
na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackie, komorniczej
lub oświatowej), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia deklaracji uczestnictwa
oraz formularza zgłoszeniowego .Wspólnicy i/lub akcjonariusze spółek kapitałowych opisanych
w Kodeksie Spółek Handlowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) są
uprawnieni do składania wniosku do funduszu pożyczkowego określonego niniejszym regulaminem.
1.3.
Zamierzają uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, to znaczy
główna siedziba przedsiębiorstwa będzie się znajdować na terenie województwa podkarpackiego.
1.4.
Nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy,
PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL związanych z podjęciem oraz prowadzeniem
działalności
gospodarczej
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
oraz
założeniem
spółdzielni
lub
spółdzielni
socjalnej.
Strona | 3
§3
Osoby wykluczone z ubiegania się o pożyczkę
1. Osoby spoza obszaru województwa podkarpackiego, jeżeli nie spełniają odpowiednich warunków
określonych w punkcie 1.1.
2. Osoby, które są zarejestrowane i/lub były zarejestrowane w CEIDG w przeciągu 12 miesięcy licząc
wstecz od dnia przystąpienia do projektu.
3. Osoby, które są zarejestrowane i/lub były zarejestrowane w KRS jako wspólnicy spółek osobowych
zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w przeciągu 12 miesięcy licząc wstecz od dnia
przystąpienia do projektu.
4. Osoby będące członkami spółdzielni pracowniczych i/lub usługowych i/lub handlowych, za wyjątkiem
członków spółdzielni mieszkaniowych oraz spółdzielni ogródków działkowych.
5. Osoby, które planują zarejestrować działalność gospodarczą poza obszarem Województwa
Podkarpackiego.
6. Osoby, które nie spełniają warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 20 października 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383) oraz w
szczególności
w
Rozporządzeniu
Komisji
nr
1998/2006/WE
z
dnia
15
grudnia
2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. WE L379, z 28.12.2006r.).
7. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury
w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/200 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.
8. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie produkcji podstawowej
produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską.
9. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu
produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską.
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 4
10. Osoby, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie eksportu, jeżeli jest
to działalność związana bezpośrednio z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem
i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością
eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach,
badaniach lub usługach doradczych z zakresu wprowadzania nowego lub istniejącego produktu
na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem.
11. Osoby, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą, uwarunkowaną pierwszeństwem
użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi.
12. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie górnictwa węgla w rozumieniu
rozporządzenia Rady Nr (WE) 1407/2002 z dnia 2 lipca 2002 roku w sprawie pomocy państwa
dla przemysłu węglowego.
13. Osoby na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznająca
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
14. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów
na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.
15. Osoby, które otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł w różnych formach, której wartość brutto,
łącznie z pomocą o którą się ubiegają przekracza równowartość 200 tyś. €, a w przypadku transportu
drogowego równowartość 100 tyś. €, obliczając według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu udzielania pomocy. Pomoc liczona jako suma pomocy z bieżącego roku oraz
poprzedzających do dwóch lat kalendarzowych.
§4
Tryb aplikacji
2. Nabór uczestników będzie się odbywał w sposób ciągły, przez cały czas trwania projektu, tj. w okresie
od 01 lipca 2013 roku do 30 listopada 2015 roku.
3. Nabór ciągły, charakteryzuje się tym, iż jest określony termin otwarcia przyjmowania wniosków,
nie ma natomiast określonego terminu zamknięcia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych.
Formularze zgłoszeniowe, będą przyjmowane w sposób ciągły, z tym że w razie wyczerpania środków
finansowych, nabór formularzy zgłoszeniowych może zostać czasowo zawieszony decyzją Zarządu
Banku Spółdzielczego w Dębicy.
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 5
4. Uczestnicy, których formularze zgłoszeniowe wpłyną do Funduszu po terminie ewentualnego
zawieszenia przyjmowania formularzy, zostaną zarejestrowani ale ich formularze będą mogły być
rozpatrzone dopiero w momencie wznowienia naboru uczestników.
5. W ramach prowadzonego naboru Uczestników do udziału w Projekcie, rezerwuje się:
- 55 miejsc dla Kobiet, w tym 20 miejsc dla Kobiet bezrobotnych,
- 30 miejsc dla osób do 25 roku życia
- 30 miejsc dla osób w wieku 50+
6. Ilość formularzy zgłoszeniowych z preferowanych grup docelowych jest na bieżąco monitorowana
przez pracowników Funduszu, w szczególności przez Koordynatora Projektu oraz Oficera
Pożyczkowego.
7. Osoby zainteresowane ubieganiem się o oferowane w ramach projektu wsparcie finansowe
oraz szkoleniowo-doradcze, zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie Deklaracji
Uczestnictwa, będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz w całości Formularza Zgłoszeniowego,
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dostępny jest również na stronie internetowej
projektu www.bsdebica.i-bs.pl, bezpośrednio w Biurze Projektu lub drogą elektroniczną.
8. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z Deklaracją Uczestnictwa, należy dostarczyć do Biura
Projektu osobiście lub:

Drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Pocztą na adres:
BIURO PROJEKTU
„PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY”
UL. PISARKA 3 A/1
39-300 MIELEC
9. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa drogą wymienioną § 4 pkt. 23,
upoważnia Projektodawcę do wpisania na listę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.
Każdemu formularzowi zgłoszeniowemu nadawana jest data i godzina wpływu oraz dokument ten
zostaje opatrzony podpisem osoby przyjmującej formularz, jak również zostaje mu nadany
indywidualny numer ewidencyjny.
10. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w szkoleniach zobowiązane są do dostarczenia osobiście
lub przesłania na adres Biura Projektu za pośrednictwem poczty oryginałów następujących
dokumentów:
1) Formularz zgłoszeniowy wraz z Deklaracją Uczestnictwa w Projekcie,
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 6
2) Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Województwa Podkarpackiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego,
3) Oświadczenie Uczestnika projektu o zatrudnieniu– dotyczy osób zatrudnionych,
4) Zaświadczenie ze szkoły / legitymacja szkolna lub zaświadczenie o byciu studentem / kserokopia
indeksu – dotyczy osób uczących się,
5) Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, o statucie osoby bezrobotnej lub Oświadczenie o byciu
bezrobotnym – dotyczy osób bezrobotnych,
6)
Oświadczenie o nieposiadaniu zatrudnienia,
11. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony
internetowej www.bsdebica.i-bs.pl lub otrzymać w Biurze Projektu lub drogą elektroniczną,
12. Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu
dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 4 pkt. 25. Nadesłanie do Biura Projektu kopii
dokumentów upoważnia Projektodawcę do wpisania na listę osób zainteresowanych uczestnictwem
w projekcie, a nie na listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
13. Formularze zgłoszeniowe, które są niekompletne nie podlegają procedurze kwalifikacyjnej,
14. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans,
15. Formularze zgłoszeniowe zostaną wpisane do Rejestru Formularzy Zgłoszeniowych stanowiącego
załącznik nr 3 do regulaminu.
§5
Tryb Oceny
16. Ocena dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie będzie dwustopniowa.
17. Procedura oceny formalnej otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wraz z kompletem dokumentów
przeprowadzana jest w ciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych
w Biurze Projektu.
18. Ocena Formalna Dokumentów Rekrutacyjnych:
18.1.1.
Wnioskodawca złoży poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne o których mowa
w § 4 pkt. 25 w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami (kryteria formalne).
18.2.
Wnioskodawca nie był karany za umyślne przestępstwa przeciw mieniu oraz obrotowi
gospodarczemu. Złoży stosowne
oświadczenie stanowiące załącznik do formularza
zgłoszeniowego (kryteria formalne).
18.3.
Wnioskodawca nie prowadzi i nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
licząc wstecz od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego, zgodnie z § 2, pkt. 1.2 niniejszego
regulaminu (kryteria formalne).
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 7
18.4.
Wnioskodawca zamierza uruchomić działalność w dowolnej branży za wyłączeniem branż
wymienionych w §3 (kryteria formalne).
18.5.
Wnioskodawcy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (kryterium dostępu)
18.6.
Po udzieleniu pożyczki główna siedziba przedsiębiorstwa zostanie zarejestrowana na terenie
województwa podkarpackiego, firma może prowadzić oddziały oraz działalność gospodarczą
poza granicami Podkarpacia.
18.7.
Nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL związanych z podjęciem
oraz prowadzeniem działalności gospodarczej oraz założeniem spółdzielni lub spółdzielni
socjalnej.
19. Ocena formalna zostanie przeprowadzona zgodnie z Kartą Oceny Formalnej, której wzór stanowi
załącznik nr 4 do Regulaminu i będzie oparta na ocenie zero – jedynkowej (spełnia – nie spełnia).
W sytuacji gdy Wnioskodawca otrzyma, w którymkolwiek z punktów oceny 0, jest to tożsame
z odrzuceniem zgłoszenia.
20. Ocena formalna przeprowadzona jest w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Deklaracji Uczestnictwa
i Formularza Zgłoszeniowego.
21. O wynikach oceny formalnej Wnioskodawcy powiadomieni będą telefonicznie lub mailowo.
22. Wnioskodawcy, których dokumenty rekrutacyjne uzyskają pozytywną ocenę pod względem
formalnym, zostaną poproszeni drogą mailową lub inną skuteczną formą komunikacji, o przedłożenie
w Biurze Projektu bądź siedzibie Banku Spółdzielczego w Dębicy, w ciągu 10 dni roboczych
wypełnionego Wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego „Przedsiębiorczy
Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy”, który zostanie przekazany do oceny
merytorycznej.
23. Ocena Merytoryczna wniosków o udzielenie pożyczki, zostanie dokonana w dwóch aspektach:
23.1.
Merytorycznym:
- pomysł na biznes,
- znajomość lokalnego rynku i branży ( poprawna ocena konkurencji, dostawców i odbiorców),
- przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (m.in. wykształcenie wyższe,
doświadczenie zawodowe, ewentualny wkład własny, wyposażenie)
Wnioskodawca w ramach oceny merytorycznej może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
23.2.
Finansowym: przeznaczenie i racjonalność wykorzystania środków, adekwatność założeń
ekonomiczno-finansowych, w stosunku do zaangażowanych środków (wraz z ewentualnym
wkładem
własnym),
logika
powiązania
efektów
działania
z
dokonaną
inwestycją.
Wnioskodawca w ramach oceny finansowej może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 8
23.3.
Ocena przeprowadzana zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 5
do niniejszego regulaminu. Wnioskodawca w ramach powyższej oceny może uzyskać
maksymalnie 100 punktów.
23.4.
Ocena merytoryczna przeprowadzana będzie przez Koordynatora Projektu i Inspektora
Finansowego w maksymalnym okresie 5 dni roboczych.
23.5.
O wynikach oceny merytorycznej Wnioskodawca będzie powiadamiany w analogiczny sposób
jak przy ocenie formalnej.
24. Dodatkowe punkty uzyskują osoby, z poniższych Grup Preferowanych:
24.1.
55 miejsc zarezerwowanych dla Kobiet, w tym 20 miejsc dla Kobiet Bezrobotnych – dodatkowe
10 pkt przy ocenie.
24.2.
30 miejsc zarezerwowanych dla osób do 25 roku życia – dodatkowe 5 pkt przy ocenie
za przynależność do tej grupy.
24.3.
30 miejsc zarezerwowanych dla osób w wieku 50+ – dodatkowe 5 pkt. przy ocenie
za przynależność do tej grupy.
25. Do udziału w szkoleniach oraz doradztwie indywidualnym zakwalifikowane zostaną osoby,
które uzyskają więcej niż 55 punktów (min. 55%) z przeprowadzonej oceny merytorycznej.
26. OCENA RYZYKA:
26.1.
Uczestnicy projektu po zakończeniu części szkoleniowo – doradczej
mogą aplikować
o pożyczkę gotówkową w ramach Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca
z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. W celu zakończenia procedury oceny udzielenia pożyczki,
wnioskodawcy (pożyczkobiorcy) zobowiązani są do przedłożenia biznes planu planowanego
przedsięwzięcia, którego wzór stanowi załącznikiem nr 7 do Regulaminu i jest dokumentem
opracowanym w ramach udzielanego wsparcia szkoleniowo-doradczego.
26.2.
W ramach oceny ryzyka na podstawie złożonych dokumentów (wniosek o pożyczkę wraz
z biznes planem), ocenie podlegać będzie:
-
ocena rentowności przedsięwzięcia,
-
ocena zdolności kredytowej,
-
wyliczenie wysokości pożyczki,
-
ocena możliwości spłaty,
-
ocena zabezpieczeń pożyczki.
26.3.
26.3.1.
Wiarygodność kredytowa klienta:
Oceniając wiarygodność kredytową Wnioskodawcy pracownik Banku pobiera z bazy
SI BIK – Klient Indywidualny bankowy raport kredytowy o Kliencie i sprawdza w nim,
czy Wnioskodawca posiada ocenę punktową BIKSco CreditRisk, o której mowa w ust.
41.3.2., a
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
w przypadku jej braku, czy posiada Kod Klasyfikacji Uzupełniającej,
Strona | 9
o którym mowa w ust 41.3.3. Ponadto sprawdza, czy Wnioskodawca spełnia kryteria
negatywne określone w ust. 41.3.4.
26.3.2.
Jeżeli w bankowym raporcie kredytowym, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca uzyskał:
1) 415 punktów i powyżej -to jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje
dalszym rozpatrywaniem jego wniosku;
2) 414 punktów i poniżej -to nie jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje
odmową udzielenia kredytu.
26.3.3.
Jeżeli w bankowym raporcie kredytowym, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca uzyskał
Kod Klasyfikacji Uzupełniającej o symbolu:
1) A2, 0B, 0C, 0E, 0F, 0G - to jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje
dalszym rozpatrywaniem jego wniosku;
2) A1, 0D - to nie jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje odmową
udzielenia kredytu.
41.3.4. Bankowy raport kredytowy jest ważny 90 dni, z zastrzeżeniem, że:
1) posiadany bankowy raport kredytowy zostaje wykorzystany przy rozpatrywaniu jednego wniosku
kredytowego,
2) data bankowego raportu kredytowego nie może być wcześniejsza niż data złożenia przez Klienta wniosku
kredytowego.
26.4.
Ocena zostanie przeprowadzana przez Inspektora Finansowego, w oparciu o Kartę Oceny
Wniosków wraz z kartą oceny Biznes Planu, stanowiącej załącznik nr 9, do niniejszego
Regulaminu. Powyższa ocena zostanie zakończona rekomendacją wydaną przez Inspektora
Finansowego i przekazaniem dokumentacji do podjęcia decyzji przez Zarząd Banku
Spółdzielczego w Dębicy.
27. DECYZJA O UDZIELENIU / ODMOWIE POŻYCZKI:
27.1.
Decyzja o udzieleniu / odmowie pożyczki, dokonywana jest na podstawie złożonych
dokumentów tj. wniosku o pożyczkę wraz z biznes planem oraz rekomendacji Inspektora
Finansowego, podejmowana jest przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy zgodnie
z
Instrukcją „Zasady podejmowania decyzji kredytowych oraz ustalania oprocentowania
depozytów, kredytów i wysokości prowizji w Banku Spółdzielczym w Dębicy”, stanowiącej
załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu.
27.2.
Pracownicy Biura Projektu gwarantują bezpłatną pomoc przy wypełnianiu dokumentów
zgłoszeniowych oraz wniosków pożyczkowych.
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 10
§6
Wsparcie w postaci szkoleń udzielane w ramach projektu
28. Szkolenia prowadzone przed udzieleniem wsparcia finansowego, są zagwarantowane dla wszystkich
wnioskodawców, w ramach pierwszego obrotu środkami kapitału funduszu pożyczkowego w oparciu
o umowę o udzielenie podstawowego wsparcia doradczo-szkoleniowego, której wzór stanowi załącznik
Nr 9 do Regulaminu.
29.
-
Szkolenia przed uruchomieniem działalności gospodarczej:
przysługują wszystkim wnioskodawcom, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez
Koordynatora Projektu i Inspektora Finansowego czyli uzyskały co najmniej 55 punktów z Oceny
merytorycznej
-
usługi szkoleniowe i doradcze mają charakter fakultatywny i stanowią uzupełnienie podstawowej
usługi, jaką jest pożyczka.
30. Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, będą obejmować 32 godzinny blok zajęć,
podzielony na:
-
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej (4h lekcyjne)
-
Finanse mikrofirmy (6h lekcyjnych)
-
Marketing i zarządzanie firmą (6h lekcyjnych)
-
Biznes Plan (16h lekcyjnych)
31. Szkolenia mają za zadanie przygotować wszystkich wnioskodawców, którym została przyznana pożyczka
z pierwszego obrotu środków funduszu do uruchomienia działalności gospodarczej.
32. Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przeprowadzony pre test. Na zakończenie bloku szkoleniowego
zostanie przeprowadzony post test. Ma to na celu wykazanie zmiany poziomu wiedzy na prezentowane
tematy.
33. Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej będą dostosowane do potrzeb odbiorców,
w odniesieniu do miejsca i czasu ich realizacji (system kursów tygodniowych bądź weekendowych).
34. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniach będzie lista obecności oraz lista odbioru materiałów.
35. W trakcie szkoleń każdemu wnioskodawcy przysługuje poczęstunek, dwie przerwy kawowe
oraz przerwa obiadowa.
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 11
36. Grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 10 osób, wyjątek stanowią sytuację gdy uczestnicy z innych grup
chcą odrobić zajęcia z powodu swojej nieobecności, która wcześniej została zgłoszona do Koordynatora
ds. szkoleń i doradztwa, na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego bloku szkoleniowego.
37. Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przysługują wyłącznie uczestnikom projektu
dla których wypłacane będą pożyczki z pierwszego obrotu w miarę dostępności środków
przeznaczonych na pokrycie kosztów szkoleń.
§7
Doradztwo indywidualne przed i po uruchomieniu działalności gospodarczej
38. Doradztwo indywidualne będzie prowadzone zarówno przed jak i po udzieleniu pożyczki dla wszystkich
wnioskodawców, którym pożyczka zostanie przyznana zgodnie z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego
oraz Regulaminu Rekrutacji.
39. Doradztwo indywidualne przed uruchomieniem działalności gospodarczej:
przysługuje
wszystkim
wnioskodawcom,
których
wnioski
zostały
pozytywnie
ocenione
przez Koordynatora Projektu i Inspektora Finansowego czyli uzyskały co najmniej 55 punktów z oceny
merytorycznej oraz podpiszą umowę o udzielenie podstawowego wsparcia doradczo-szkoleniowego,
której wzór stanowi załącznik Nr 10 do Regulaminu.
40. Doradztwo indywidualne, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, będzie obejmować 10 godzin
indywidualnych spotkań Pożyczkobiorcy z trenerem, poświęconych:
-
formom opodatkowania,
-
zasad rejestrowania firmy,
-
obowiązków sprawozdawczych względem ZUS i Urzędu Skarbowego,
-
e-biznesu,
-
zasad tworzenia ofert handlowych.
41. Potwierdzeniem uczestnictwa w doradztwie indywidualnym będzie lista obecności oraz raporty
z doradztwa indywidualnego sporządzane przez Trenera doradztwa indywidualnego.
42. Rekomenduje się aby doradztwo indywidualne było prowadzone w Biurze Projektu ale w tym zakresie
będzie
istniała
dowolność
i
będzie
to
uzależnione
od
ustaleń
pomiędzy
doradcami
oraz wnioskodawcami. Doradztwo indywidualne po rozpoczęciu działalności gospodarczej może być
przeprowadzone np. w miejscu planowanej działalności gospodarczej.
43. Doradztwo indywidualne po uruchomieniu działalności gospodarczej będzie przysługiwać wszystkim
pożyczkobiorcom, którzy podpiszą umowę pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie
Funduszu Pożyczkowego oraz podpiszą umowę o udzielenie podstawowego wsparcia w postaci
doradztwa indywidualnego po udzieleniu pożyczki gotówkowej wg wzoru nr 11 do Regulaminu.
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 12
44. Doradztwo indywidualne po udzieleniu pożyczki przysługuje każdemu pożyczkobiorcy w wymiarze
10 godzin. Potrzeby doradcze będą ustalane na bieżąco pomiędzy Projektodawcą a Pożyczkobiorcą,
przy czym proponowany zakres świadczonej usługi obejmuje: efektywne wykorzystanie dotacji,
finansów oraz efektywnego marketingu.
45. Na potrzeby rozliczenia godzin doradczych zostanie wypełniona lista obecności oraz raporty
z doradztwa indywidualnego.
46. Doradztwo indywidualne po uruchomieniu działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis
zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi opisanymi w definicjach w punkcie pomoc
de minimis, Regulaminu Funduszu Pożyczkowego.
47. Pożyczkobiorca, który skorzysta ze wsparcia szkoleniowo doradczego po uruchomieniu działalności
gospodarczej otrzyma zaświadczenie o pomocy de mini mis( załącznik nr 3 do Regulaminu
Pożyczkowego )
48. Za datę udzielenia pomocy uznaje się datę zawarcia umowy na wsparcie doradcze po udzieleniu
pożyczki .
§8
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy
Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy
49. W ramach Funduszu Pożyczkowego działalność gospodarcza może być utworzona i prowadzona
pod następującymi warunkami:
-
Jedyną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność indywidualna (osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą).
-
W ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG nie ma możliwości
przekształcania w inną formę prawną, pod rygorem zmiany oprocentowania na oprocentowanie
standardowe, zgodnie z zapisami Regulaminu
Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy
Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy.
49.1.
Dopuszcza się tworzenie spółek cywilnych, przy czym w pierwszych 12 miesiącach od dnia
zarejestrowania działalności gospodarczej wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą spełniać
warunki określone niniejszym regulaminem.
49.2.
Chęć założenia spółki cywilnej musi być zasygnalizowana we wniosku pożyczkowym
w momencie składania wniosku pożyczkowego w Biurze Projektu.
49.3.
Możliwe jest utworzenie spółki cywilnej w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania
działalności gospodarczej, ale tylko i wyłącznie z uczestnikiem projektu „Przedsiębiorczy
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 13
Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy” i po uzyskaniu stosownej zgody Funduszu
Pożyczkowego, reprezentowanego przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy.
49.4.
W ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG nie ma
możliwości zawieszenia działalności gospodarczej, pod rygorem zmiany oprocentowania
na oprocentowanie standardowe, zgodnie z zapisami Regulaminu Funduszu Pożyczkowego
Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. Zmiana formy prowadzenia
działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności w CEIDG
skutkuje zmianą oprocentowania na oprocentowanie standardowe, zgodnie z zapisami
Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym
w Dębicy.
49.5.
Wszelkie zmiany dotyczące działalności gospodarczej, a w szczególności przekształcenia, zmiany
formy prawnej, należy zgłosić w siedzibie Funduszu Pożyczkowego w ciągu 14 dni od dokonania
stosownej zmiany.
§ 9. Postanowienia końcowe
50. Dokonanie zmian w regulaminie wymaga zgody WUP w Rzeszowie. Wszystkie zmiany wymagają formy
pisemnej.
51. Regulamin jest zgodny z umową o dofinansowanie z dnia podpisaną w dniu 06 czerwca 2013r.
pomiędzy WUP Rzeszów a Bankiem Spółdzielczym w Dębicy
52. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez WUP w Rzeszowie, nie wcześniej niż dnia 01 Lipca
2013 r.
53. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa: Kodeks
cywilny, Prawo bankowe .
54. W celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki
oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku związanych z wykonywaniem czynności
bankowych, podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe i informacje stanowiące tajemnicę bankową
będą przekazywane na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe
(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A oraz będą przechowywane przez to Biuro,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 105a ustawy Prawo bankowe. Dane Kredytobiorcy są niezbędne
do wykonania ustawowo określonych czynności bankowych. Kredytobiorcy przysługuje prawo dostępu
do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych
i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
55. Bank może też przekazać dane osobowe do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem
danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, w przypadku
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 14
przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania
kredytu lub mogących w inny sposób narazić Bank na straty oraz w przypadku, gdy Pożyczkobiorca,
pomimo odrębnego wezwania, nie spłaci wymagalnych zobowiązań wobec Banku.
56. Dane osobowe oraz informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udostępniane przez Biuro
Informacji Kredytowej S.A. oraz Związek Banków Polskich: bankom oraz innym instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi
od banków oraz biurom informacji gospodarczej.
57. Bank może przekazywać informacje gospodarcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530)
do biur informacji gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie.
ZAŁĄCZNIKI:
ZAŁĄCZNIK NR 1:
Deklaracji Uczestnictwa
ZAŁĄCZNIK NR 2:
Formularz Zgłoszeniowy
ZAŁĄCZNIK NR 3:
Rejestr Formularzy Zgłoszeniowych
ZAŁĄCZNIK NR 4:
Karta Oceny Formalnej
ZAŁĄCZNIK NR 5:
Karta Oceny Merytorycznej
ZAŁĄCZNIK NR 6:
Wzór wniosku o pożyczkę
ZAŁĄCZNIK NR 7:
Wzór Biznes Planu
ZAŁĄCZNIK NR 8:
Zasady podejmowania decyzji kredytowych oraz ustalania oprocentowania
depozytów, kredytów i wysokości prowizji w Banku Spółdzielczym w Dębicy
ZAŁĄCZNIK NR 9:
Formularz Oceny Wniosków wraz z kartą oceny Biznes Planu
ZAŁĄCZNIK NR 10:
Wzór Umowy doradczo-szkoleniowej - przed udzieleniem pożyczki
ZAŁĄCZNIK NR 11:
Wzór umowy doradztwa indywidualnego – po udzieleniu pożyczki
BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY
Strona | 15