zasady uznawania okresu studiów zrealizowanego za granicą

Transkrypt

zasady uznawania okresu studiów zrealizowanego za granicą
ZASADY UZNAWANIA OKRESU STUDIÓW
ZREALIZOWANEGO ZA GRANICĄ
Uczelnia od 2007 roku posługuje się systemem transferu i akumulacji punktów
ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym
przedmiotom na podstawie ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby je
zaliczyć. Ilości pracy wymaganej w semestrze przypada zwykle 30 punktów
ECTS. System ten zapewnia rozsądny, pod względem ilości wymaganej pracy,
dobór programu zajęć w okresie studiów za granicą.
Studenci odbywają studia w partnerskiej uczelni zagranicznej na podstawie
wcześniejszego porozumienia - Learning Agreement. Po powrocie do
macierzystej uczelni uzyskane oceny oraz punkty ECTS będą w pełni uznane i
wpisane do rejestru (indeksu) studenta, a student kontynuuje naukę na kolejnym
semestrze bez konieczności powtarzania semestru zaliczonego w uczelni
partnerskiej. Jako zaliczone traktuje się przedmioty, które zostały wymienione w
wykazie zaliczeń, wydanym przez instytucję goszczącą i nie są oceną
negatywną.
W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że egzaminy (przedmioty) z
uczelni zagranicznej nie mogą zastąpić egzaminów (przedmiotów) w uczelni
macierzystej. W takich przypadkach uczelnia zobowiązuje się, że zaliczenia
uzyskane w uczelni partnerskiej będą uwzględnione w maksymalnym zakresie,
np. poprzez częściowe zwolnienie z egzaminów.
Studenci zagraniczni studiujący w naszej uczelni zobowiązani są do
uprzedniego ustalenia i zatwierdzenia także przez swoją uczelnię macierzystą
porozumienia o programie nauczania. Po zakończeniu okresu mobilności każdy
student otrzymuje wykaz zaliczeń zrealizowanych w czasie pobytu na
stypendium Erasmusa.

Podobne dokumenty