Wycena środka technicznego

Komentarze

Transkrypt

Wycena środka technicznego
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/48329/14/08/26
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 26-08-2014
28-08-2014
DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36
Zleceniodawca:
Sylwia Culicka
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź
Rzeczoznawca:
mgr inż. Zbigniew Kaźmierczak
DELTA Sp. z o.o.
Wycena środka technicznego
Kod zlecenia
PKOL(W)-WM50-100, WM
Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia
PKOL(W)/LODZ/48329/14/08/26
26-08-2014
Zleceniodawca
Sylwia Culicka
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź
Kategoria środka technicznego
Rodzaj środka technicznego
obrabiarka
Zwijarka do blach
Wytwórca
Model, Typ
Nosstec AB Szwecja
LUNA MBC 8835 8835 18/5
Numer fabryczny/identyfikacyjny
1119
Data oględzin
Miejsce oględzin
27-08-2014
ŁÓDZKIE, 91-364 Łódź, Lawendowa, ul. Zgierska
250/252
Zestawienie wyników
Wartość rynkowa środka technicznego (netto)
..................................................................... 149 700 zł
strona 1
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
Dane środka technicznego
Dane ogólne
Kategoria środka technicznego
Rodzaj środka technicznego
obrabiarka
Zwijarka do blach
Wytwórca
Model, Typ
Nosstec AB Szwecja
LUNA MBC 8835 8835 18/5
Numer fabryczny/identyfikacyjny
1119
Rok produkcji
2010
Parametry techniczne
Masa własna
900 kg
Moc silnika
0,75 kW
Długość robocza
Średnica rolek
Max grubość blachy AL
Max prędkość pracy
1890 mm
35 mm
0,5 mm
7,1 m/sek
Wyposażenie
- pedał sterownia z wtyczka wielobiegunową.
- płyta CD z programem.
- sterowanie CNC z możliwością zapisania 200 programów.
- program My-Link - umożliwiający transfer programów pomiędzy maszyną
i komputerem.
- przygotowanie maszyny do podłączenia automatycznego urządzenia podającego.
Opis działania, przeznaczenie środka technicznego
Maszyna jest specjalną 4-rolkową zwijarką, przeznaczoną do zwijania blach AL m.in. odbłyśników. Posiada
3 niezależne dolne rolki skracające do minimum czas zwijania. Rolki podparte są nastawnymi
ułożyskowanymi suportami w celu łatwej kompensacji ich ugięcia
w zależności od grubości i twardości materiału. Kompensacja ugięcia górnej rolki realizowana jest poprzez
wzdłużną belkę. Wszystkie rolki są napędzane. Proces zwijania odbywa się bez poślizgu, co zapobiega
zarysowaniom detalu. Sterowanie CNC - wyposażone w funkcję interpolacji, tj. jednoczesnego obrotu rolek
gnących, wraz z ich przesuwem. Wszystkie rolki są chromowane i szlifowane. Wszystkie osie są
programowalne. Maszyna posiada możliwość zwijania trudnych eliptycznych kształtów.
strona 2
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
Stan techniczny obiektu
Maszyna nie uruchomiona, brak wtyki przewodu zasilania prądowego. Nie stwierdzono braków
ukompletowania. Brak śladów użytkowania maszyny. Stan obudów i zespołu roboczego wskazuje, że
obrabiarka posiada cechy maszyny nowej i jeżeli była eksploatowana to w niewielkim stopniu. Posiada
instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, oraz deklarację zgodności UE.
Podstawa metodologiczna wyceny
Aby spełnić zadanie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy oszacowana zostanie wartość rynkowa
środka technicznego, zdefiniowana w następujący sposób.
Wartość rynkowa - jest to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować
chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia
żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i
okoliczności transakcji oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu
sprzedaży na wolnym rynku.
Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, rodzaj i zastosowanie maszyny, jej konstrukcję,
kompletność, stan techniczny, wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, pozostały do
dyspozycji przewidywany okres i sposób eksploatacji.
Podstawą działań w wyżej wymienionym celu jest:
- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności technicznej,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas),
- ustalenia dotyczące rynku pierwotnego
Informacje o rynku i cenach
Z uwagi na rzadkość transakcji na tego rodzaju przedmioty istnieje prawdopodobieństwo niemożności jego
zbycia po cenie rynkowej w przewidywalnym okresie czasu.
Przykładowe oferty rynkowe maszyn/urządzeń przedmiotowego lub zbliżonego typu
Lp.
1
Producent
Nosstec AB
Typ
LUNA 8835
Rok
Długość
prod.
robocza
2014 1890 mm
Cena
[zł]
378 000
Źródło oferty
Maszyneria
.pl
Na rynku wtórnym znaleziono jedna ofertę sprzedaży maszyny jak opisana, z roku produkcji 2011, w cenie
197750 zł. ( oferta w załączeniu ). Brak rynku wtórnego tych maszyn uzasadnia wyliczenie wartości w
podejściu kosztowym. Wartość maszyny nowej przyjęto na podstawie informacji podanej w przytoczonej
ofercie.
Koszt zastąpienia środkiem technicznym nowym
Cena środka technicznego nowego
strona 3
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
Cena bazowa środka technicznego oferowanego jako nowy (netto)
28-08-2014
.......................................... 378 000 zł
Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn fizycznych
Uwagi ogólne
Ubytek wartości z przyczyn fizycznych wynika z efektywnego czasu eksploatacji urządzenia w relacji do
średniej jego żywotności. Ma on związek z fizycznym zużyciem oraz starzeniem się elemetów środka
technicznego.
Ubytek wartości
Szacowana średnia żywotność urządzeń przedmiotowego typu ........................................................ 10 lat
Okres eksploatacji urządzenia ............................................................................................................ 4 lata
Ubytek wartości z przyczyn fizycznych
4/10 * 100% = 40%
Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn funkcjonalnych
Uwagi ogólne
Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych odnosi się do poziomu nowoczesności środka technicznego,
tzn. m.in. wynika z różnicy rozwiązań konstrukcyjnych wynikających z postępu technicznego w produkcji
urządzeń takich jak wyceniany obiekt.
Ubytek wartości
Ubytek wartości przedmiotowego środka technicznego z przyczyn funkcjonalnych określa się na 0%
Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn ekonomicznych
Uwagi ogólne
Ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych odnosie się do otoczenia rynkowego w segmencie danego
rodzaju środków technicznych, tzn. wynika z konkurencyjności urządzeń danego typu innych producentów.
Maszyna trudno zbywalna.
Ubytek wartości
Ubytek wartości przedmiotowego środka technicznego z przyczyn ekonomicznych określa się na 40%
strona 4
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
Korekty wartości środka technicznego
Rok sprzedaży, zużycie (10%)
...................................................................................................... 13 610 zł
Suma korekt wartości środka technicznego
.................................................................................. 13 610 zł
Wartość rynkowa środka technicznego
Wartość przedmiotowego środka technicznego na dzień sporządzenia wyceny określa się na:
149 700 zł (netto)
Słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset zł
Powyższa wartość została oszacowana w podejściu kosztowym w oparciu o cenę środka technicznego
nowego z uwzględnieniem ubytku wartości z przyczyn fizycznych, funkcjonalnych i ekonomicznych.
Uwagi
Pochodzenie środka technicznego
środek techniczny zakupiony jako nowy w kraju
Udostępniona dokumentacja środka technicznego:
instrukcja obsługi
dokumentacja techniczno-ruchowa
świadectwo zgodności
Weryfikacja środka technicznego w działaniu
brak możliwości weryfikacji środka technicznego w działaniu
Brak wtyki przewodu prądowego.
Cel i przeznacznie wyceny
inne
Wycena maszyny po windykacji.
Inne
1. Rok produkcji obrabiarki przyjęto zgodnie z zapisem na tabliczce identyfikacyjnej. W dokumentach
zakupu podano rok produkcji 2011, prawdopodobnie przyjmując rok dostarczenia nowej obrabiarki do
sprzedawcy i datę jej zbytu. Z tego tytułu w wycenie zastosowano korektę zwiększającą wartość maszyny.
2. Wycena ma charakter hipotetyczny - została wykonana przy założeniu sprawności wycenianej
obrabiarki.
Zastrzeżenie ograniczające
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może
być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może
strona 5
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania
samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być
uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody
wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy
posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących
przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne
wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu
wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach
występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie
weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.
strona 6
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. 1.
Fot. 2.
strona 7
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. 3.
Fot. 4.
strona 8
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. 5.
Fot. 6.
strona 9
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. 7.
Fot. 8.
strona 10
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. 9.
Fot. 10.
strona 11
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. 11.
Fot. 12.
strona 12
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. 13.
Fot. 14.
strona 13
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. 15.
Fot. 16.
strona 14
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. 17.
Fot. 18.
strona 15
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]
Ekspertyza DEKRA nr
12117/8/14-2001
z dnia
28-08-2014
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. 19.
strona 16
DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: [email protected]

Podobne dokumenty

Wycena biegłego

Wycena biegłego Podstawa metodologiczna wyceny Aby spełnić zadanie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy oszacowana zostanie wartość rynkowa środka technicznego, zdefiniowana w następujący sposób. Wartość rynkow...

Bardziej szczegółowo