Pobierz - Urząd Gminy w Radgoszczy

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Urząd Gminy w Radgoszczy
Spokojnych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy.
Niech upłyną bez trosk, przy suto zastawionych stołach,
wypełnione najmilszymi spotkaniami w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech wszystkim towarzyszy zdrowie,
a osobista refleksja płynąca z tajemnicy Zmartwychwstania
stanie się źródłem siły, optymizmu i pogody ducha.
Mieszkańcom gminy Radgoszcz oraz naszym rozsianym po świecie
Rodakom życzą:
wójt Marek Lupa,
zastępca wójta Mirosław Burzec
oraz wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Radgoszcz
str. 2
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
Echo Radgoszczy
Pamięci syna ziemi radgoskiej i Powiśla Dąbrowskiego
Mieszkańcy gminy Radgoszcz
po raz pierwszy uroczyście uczcili
rocznicę urodzin swojego rodaka Jana
Wnęka. W tym roku minęło 181 lat od
jego przyjścia na świat.
Jan Wnęk – artysta, rzeźbiarz, konstruktor, prekursor lotnictwa urodził
się w Radgoszczy-Kaczówce 30 marca
1828 roku, a nie 29 sierpnia – jak podają źródła pisane. Pomylona została
po prostu data dzienna ślubu Jana
Wnęka (zawartego 29 sierpnia 1858 r.
w Odporyszowie) z datą urodzenia.
Dokładną datę urodzenia Jana Wnęka
przedstawił były proboszcz parafii
Radgoszcz ks. Ignacy Piwowarski,
który wykonał ogromną wprost pracę
w opracowaniu i odtworzeniu całej
dokumentacji rodziny Wnęków. Był
także bardzo zaangażowany w przygotowanie krzyża i tablicy upamiętniających miejsce urodzenia Jana Wnęka.
Wspólnie z księdzem Stanisławem
Gawędą i księdzem Włodzimierzem
Chwałkiem 15 sierpnia 2006 roku
dokonali ich poświęcenia. Zasługi
w upamiętnieniu miejsca urodzin Jana
Wnęka przysługują również ludowcom
z terenu gminy Radgoszcz na czele
z obecnym wójtem p. Markiem Lupą,
spółdzielcy – p. Bronisławowi Błachowi, rodzinie Wnęków, mieszkańcom
sołectwa Żdżary wraz z p. sołtys Alicją
Madej.
W uroczystości związanej z rocznicą urodzin Jana Wnęka uczestniczyło
bardzo dużo osób. Przybyli radni gminy wraz z wójtem, władze powiatowe
PSL, radni powiatowi, przedstawiciele
Akcji Katolickiej Parafii Radgoszcz
z prezesem p. Krzysztofem Sajdakiem,
członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chrystiana z Krakowa
i Dąbrowy Tarnowskiej na czele z jego
prezesem p. Edwardem Urbańczykiem, zastępca przewodniczącego
Rady Miasta Krakowa, sołtysi: p. Alicja
Madej, p. Ryszard Nowak, p. Krystyna
Frąc, mieszkańcy Żdżar, Radgoszczy,
Luszowic, Nieczajny Górnej, Dąbrowy
i Odporyszowa.
Program uroczystości był bardzo
bogaty. Zebrani goście przy krzyżu
i tablicy pamiątkowej wspólnie odmówili modlitwę w intencji Jana Wnęka
i rodziny. Delegacje reprezentujące
samorząd gminy Radgoszcz, sołectwa,
Katolickie Stowarzyszenie Civitas
Chrystiana i rodzinę Wnęków złożyły
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
Następnie wszyscy zgromadzili się
w świetlicy GS Radgoszcz, w której
odbyła się druga część uroczystości.
Złożyły się na nią część artystyczna
przygotowana przez młodzież szkolną
z Gimnazjum Publicznego w Radgoszczy, wystąpienie wójta gminy
Radgoszcz, prelekcja pt. „ Jan Wnęk
w literaturze i dokumentach historycznych” wygłoszona przez p. Stanisława
Rachwała z Krakowa, rys historyczny
o Janie Wnęku przedstawiony przez
p. Edwarda Urbańczyka oraz wspólny
poczęstunek.
Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się z ekspozycją
przedstawiającą sylwetkę i osiągnięcia
Jana Wnęka.
Edward Urbańczyk
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
str. 3
Wielkanoc 2009
„Radujmy się, chrześcijanie!
Czyniąc wesołe śpiewanie,
Na to Boże zmartwychwstanie,
Alle, Alleluja”
Radosnych świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,
Obfitości łask Bożych
w imieniu
Rady Gminy Radgoszcz
życzy
Kazimierz Król,
przewodniczący Rady Gminy
str. 4
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
Absolutoria
w jednostkach OSP
„Rodzinnie po lepsze jutro”
Echo Radgoszczy
Strażackie
zebrania
W styczniu i lutym odbyły się
zebrania sprawozdawcze podsumowujące pracę jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej działających w naszej
gminie. Wszystkie zarządy otrzymały
absolutorium za rok 2008.
W czasie dyskusji poruszano sprawy najbardziej istotne dla poszczególnych jednostek, odbywały się też przyjęcia nowych członków – w strażackie
szeregi wstępowali młodzi ludzie.
Ciekawostką jest fakt, że członkiem
OSP Radgoszcz został druh… w sutannie. Jest nim ksiądz Dominik Furgał,
wikariusz z Radgoszczy. Wszyscy chcielibyśmy, by wyjazdy na akcje nie były
potrzebne, ale pozostaje to – niestety –
w sferze życzeń. Dlatego ksiądz Dominik jest dla OSP „cennym nabytkiem”
– w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń
potrzebne są przecież nie tylko działania
ratunkowe, ale wielokrotnie również
pomoc psychologiczna i duchowa.
Jako zaproszeni goście, w zebraniach sprawozdawczych naszych druhów uczestniczyli działacze Zarządu
Gminnego ZOSP RP oraz wójt lub
jego zastępca.
Członkom OSP należy życzyć,
aby jak najrzadziej musieli brać udział
w akcjach ratunkowych.
Teresa Kruk
Na stronie 12. znajdziecie Państwo
tekst poświęcony podsumowaniu ubiegłorocznej działalności OSP Radgoszcz oraz
planom na 2009.
Działka na sprzedaż
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Radgoszczy sprzeda
działkę o powierzchni 0,13 ha
wraz ze stojącym na niej budynkiem w stanie surowym otwartym.
Nieruchomość została wyceniona
na 300 000 złotych, z możliwością
negocjacji ceny. Kontakt – nr telefonu: 14 641 43 71.
W Luszowicach odbyło się I
Parafialne Forum Rodzin. Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą odprawioną w kościele
parafialnym w intencji małżeństw
przeżywających dostojne jubileusze małżeńskie – 50 i więcej lat
sakramentalnego związku.
Po nabożeństwie uczestnicy Forum
mieli możliwość wysłuchania krótkiego programu słowno-muzycznego oraz
prelekcji „Relacje w rodzinie wielopokoleniowej” przygotowanej przez
Marię Mączarowską z Poradnictwa
Rodzinnego Diecezji Tarnowskiej.
Później przyszedł czas na wspólny
posiłek, a po nim na wspomnienia i
zabawę przy akompaniamencie zespołu
muzycznego.
Forum było zwieńczeniem projektu „Rodzinnie po lepsze jutro”,
realizowanego przez Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich przy wykorzystaniu funduszy Poakcesyjnego
Programu Wspierania Obszarów
Wiejskich.
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
str. 5
życzenia, wiersze i piosenki. Wszystko w otoczeniu wystawy rękodzieła
ludowego przygotowanej przez twórców z gminy Radgoszcz i z Zalipia.
Była okazja do podziwiania między
innymi rzeźb, obrazów oraz zalipiańskich pisanek i serwet. Eksponaty
można było nie tylko obejrzeć, ale
także kupić.
Spotkanie było również okazją
do poznania twórczości naszej poetki
ludowej Kazimiery Kozyry, która była
gościem honorowym.
W świetlicy GS nie zabrakło oczywiście mężczyzn składających życzenia
i obdarowujących panie kwiatami.
Organizatorką radgoskiego Dnia
Kobiet była Maria Gmyr reprezentująca Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Tarnowie we współpracy z różnymi
instytucjami wspierającymi.
Spotkanie pań 8 marca
Dzień Kobiet miał w tym roku
w Radgoszczy wyjątkową oprawę.
Obchody rozpoczęła msza święta,
odprawiona w kościele parafialnym w intencji wszystkich pań.
Po nabożeństwie zorganizowano
spotkanie w świetlicy Gminnej
Spółdzielni.
O część artystyczną zadbały
przedszkolaki z Radgoszczy – były
str. 6
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
Echo Radgoszczy
Poniżej prezentujemy uchwały, które
zostały przyjęte przez naszych radnych
podczas XXIII i XXIV sesji Rady Gminy
Radgoszcz. Krótko przedstawiamy także
istotę większości z nich i podajemy (na
podstawie protokołu) wyniki głosowań.
Ta decyzja dotyczy planów remontu
drogi Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz, granica powiatu (informowaliśmy o nich w poprzednich numerach). Radni zdecydowali się
przeznaczyć pieniądze (do kwoty 5 116 zł)
na dofinansowanie kosztów dokumentacji
projektowej.
Za opowiedziało się 13 radnych, 2 (S.
Wroński, J. Zuziak) było nieobecnych.
Przy okazji tej uchwały winni jesteśmy
Czytelnikom „Echa Radgoszczy” wyjaśnienie
odnoszące się do wszystkich dotacji dla powiatu dąbrowskiego. Zdarzyło się, iż w jednym
z kilku omówień takich decyzji radnych
znalazł się zwrot „formalnie nasz samorząd
musi mu [powiatowi] przekazać pieniądze
w formie dotacji”. Jednoznacznie wyjaśniamy – czasownik „musi” odnosił się wyłącznie
do FORMY wsparcia (możliwa jest jedynie
dotacja, a nie np. wspólne prowadzenie inwestycji czy jej podział i osobne wykonanie),
a nie wsparcia jako takiego. Gmina nie jest
zmuszona do współfinansowania inwestycji
prowadzonych przez powiat, a ewentualna
pomoc finansowa uzależniona jest od woli
radnych.
Za opowiedzieli się wszyscy z 13 radnych
obecnych podczas głosowania.
XXIII sesja Rady Gminy Radgoszcz
z 17 listopada 2008 r.
Nieobecny był radny Stanisław Wroński.
Uchwała w sprawie wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radgoszcz.
Radni określili zasady wynajmowania mieszkań, które są własnością gminy.
W uchwale wskazano między innymi: wysokość dochodu uzasadniającą oddanie lokalu
w najem lub podnajem, warunki zamieszkania
kwalifikujące do starań o ich poprawę, kryteria
wyboru osób mających pierwszeństwo zawarcia umowy najmu, warunki dokonywania zamiany lokali będących przedmiotem uchwały,
tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali oraz sposób poddawania tych
kwestii kontroli społecznej, a także kryteria
oddania w najem lokali o powierzchni użytkowej ponad 80 metrów kwadratowych.
Za opowiedziało się 6 radnych (J. Zuziak, A. Madej, A. Kusiak, S. Luszowiecki,
K. Król, E. Kmieć), 7 radnych wstrzymało
się od głosu, nikt nie był przeciw, 2 radnych
było nieobecnych podczas tego głosowania (S.
Wroński, K. Giża).
Uchwała o wstąpieniu gminy Radgoszcz
do Stowarzyszenia
„Powiśle Dąbrowskie”.
Radni zdecydowali, iż nasza gmina
będzie członkiem Stowarzyszenia „Powiśle
Dąbrowskie” i ustalili, że będzie nas w nim
reprezentował wójt.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, 1 wstrzymał się od głosu, nikt nie
był przeciw, 2 radnych nie brało udziału
w głosowaniu.
Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla województwa małopolskiego.
Uchwała ma związek z pracami melioracyjnymi. Radni postanowili przekazać kwotę
w wysokości do 60 tys. złotych na opracowanie projektu technicznego zadania „Radwan
– Smęgorzów, kontynuacja budowy kanału do
pompowni wraz z rowami melioracyjnymi”.
Za głosowało 13 radnych, 2 (S. Wroński i J.
Zuziak) nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała w sprawie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
powiatowi dąbrowskiemu.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia
i zabezpieczenia spłaty zobowiązań
z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie
deficytu budżetowego i spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Radni zgodzili się na zaciągnięcie w ubiegłym roku kredytu w wysokości 1 813 000 zł
na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek, ustalili także terminy
spłaty rat (do 2013 roku).
Za opowiedziało się 13 radnych,
2 (S. Wroński, J. Zuziak) było nieobecnych.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej gminy Radgoszcz na rok 2008 r.
Dochody budżetu zostały zwiększone
o blisko 93 tys. zł, wydatki o prawie 413 tys. Po
tych zmianach tak zwane wydatki majątkowe
(inwestycyjne) samorządu sięgnęły 3 milionów 928 tysięcy złotych, a łączne dochody
i przychody przekroczyły 21 milionów 34
tysiące.
Za głosowało 11 radnych, nikt nie był
przeciw, 2 (S. Wroński, J. Zuziak) podczas
głosowania było nieobecnych.
Uchwała w sprawie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Wzorem lat poprzednich radni przyjęli
program współpracy samorządu z organizacjami i podmiotami, o których mowa w tytule
uchwały.
Uchwała w sprawie powołania
niezależnego eksperta.
Radni zdecydowali o powołaniu eksperta,
który zajmie stanowisko i wyda ekspertyzę
w sprawie: „wydanego postanowienia do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radgoszcz odnośnie wypłaty rachunku w dniu 23.12.2007 na
podstawie umowy zlecenia 64/2007” (dokładny
cytat z uchwały).
Za głosowało 7 radnych, 2 (M. Cedzidło,
A. Madej) było przeciw, 3 (A. Kusiak, S. Frąc,
S. Kacała) wstrzymało się od wyrażenia opinii,
1 (R. Grzesik) nie brał udziału w głosowaniu,
2 (S. Wroński, J, Zuziak) było nieobecnych.
Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
własnych w roku 2009
na przebudowę drogi gminnej ul. Leśna
w Radgoszczy.
Za opowiedziało się 12 radnych, nikt nie
był przeciw, nikt się nie wstrzymał, 1 radna
(A. Madej) nie wzięła udziału w głosowaniu,
2 radnych było nieobecnych.
XXIV sesja Rady Gminy Radgoszcz
z 5 grudnia 2008 r.
W sesji nie uczestniczyło 2 radnych –
Stefan Luszowiecki i Stanisław Wroński.
Uchwała w sprawie odmowy
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2009.
O decyzjach dotyczących wymienionych
w tytule uchwały taryf pisaliśmy szczegółowo w poprzednim numerze „Echa”. Radni
jednogłośnie odrzucili projekt przedłożony
przez dyrektora GZGK K. Drożdżowskiego,
a następnie przyjęli projekt wójta i przegłosowali odmowę zatwierdzenia taryf.
Za opowiedziało się 12 radnych, 1 (G.
Moździerz) wstrzymał się od głosu, nikt nie
był przeciw, 2 radnych było nieobecnych.
Uchwała w sprawie powołania przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej.
Do dąbrowskiej PRZ radni desygnowali
wójta Marka Lupę.
Za było 12 radnych, 1 (K. Giża) wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw, 2 radnych było nieobecnych.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej gminy Radgoszcz na rok 2008.
Za opowiedziało się 11 radnych, 2 (K.
Giża, G. Moździerz) wstrzymało się od
głosu, nikt nie był przeciw, 2 radnych było
nieobecnych.
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
str. 7
Postawili na aktywność
Klub zaprasza –
projekt dla wszystkich
„Upowszechnianie aktywnych
form spędzania czasu mieszkańców gminy Radgoszcz i pobudzanie aktywności osób bezrobotnych” – to hasło projektu
prowadzonego od połowy lutego
przez Katolicko-Strażacko-Uczniowski Zespół Sportowy z Małca. Działania prowadzone będą
do końca maja. Ich adresatem są
mieszkańcy naszej gminy, bez
względu na wiek.
Zakres przygotowanych przez
KSUZS działań jest bardzo szeroki, odzwierciedlając pojemną formułę hasła
przewodniego. W planach znalazły się
między innymi wyjazdy do hali sportowej w Szczucinie (prowadzone będą
w niej zajęcia z różnych dyscyplin, będzie można też poćwiczyć w siłowni)
oraz na basen w Dąbrowie Tarnowskiej
(wraz z możliwością uczestniczenia
w lekcjach nauki pływania i skorzystania z sauny).
W ramach współpracy z dąbrowskim Powiatowym Urzędem Pracy
w Szkole Podstawowej w Małcu
przeprowadzone zostaną warsztaty
dla osób bezrobotnych. Program zajęć obejmuje m.in. naukę aktywnego
poszukiwania pracy, w tym właściwego przygotowania dokumentów
rekrutacyjnych, pomoc w znajdywaniu ofert zatrudnienia oraz szkoleń
i kursów podnoszących umiejętności
zawodowe lub pozwalających uzyskać
nowe. Przekazane zostaną również
informacje z zakresu poradnictwa
zawodowego.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Gdy zachodzi taka konieczność (np.
wyjazdy do Dąbrowy Tarnowskiej lub
Szczucina) zapewniany jest środek
transportu. Projekt cieszy się dużym
zainteresowaniem. W zorganizowanych do tej pory zajęciach uczestniczyło 50-60 osób z całej gminy. Ciągle
jednak można skorzystać z propozycji
przygotowanych przez KSUZS. Klub,
za naszym pośrednictwem, gorąco do
tego zaprasza. Zainteresowani proszeni
są o kontakt z Mariuszem Machnikiem
(nr tel. 014 641 42 74)
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze „Echa Radgoszczy”
projekt KSUZS Małec jest realizowany
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
(PPWOW).
str. 8
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
Dwa nasze zespoły w wielkim finale konkursu „Bądź Wielkim”
Pamiętają o Janie Pawle II
W ostatnich dniach marca rozstrzygnięto drugi etap tegorocznej
edycji konkursu „Bądź Wielkim”,
przebiegającej pod hasłem „Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II”.
W najstarszej kategorii wiekowej
– wśród dorosłych dwa pierwsze
miejsca zdobyły zespoły reprezentujące Parafię pw. św. Kazimierza
w Radgoszczy.
Uczestnicy konkursu mieli do
wykonania kilka zadań. Oceniane
były albumy zdjęciowe „Moja mała
ojczyzna” (przygotowane wcześniej
w domach), a także recytacje utworów
o tematyce patriotycznej i prace plastyczne „Ojczyzna widziana oczami
Jana Pawła II”. Należało się również
wykazać znajomością literatury konkursowej.
Werdykt należał do niezależnej
komisji, która w każdej kategorii wiekowej (było ich cztery) wskazała po
dwa najlepsze zespoły, kwalifikując je
tym samym do wielkiego finału.
Jedynie wśród uczniów szkół
podstawowych, ze względu na bardzo
wyrównany poziom, zdecydowano,
iż o końcowe zwycięstwo ubiegać się
będą wyjątkowo trzy drużyny. W tej
kategorii, w drugim etapie mieliśmy
swojego reprezentanta – zespół z Radgoszczy, ale – niestety – nie udało mu
się awansować dalej. W wielkim finale
wystąpią dwie drużyny z dąbrowskiej
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz drużyna
z Nieczajny Górnej.
W kategorii „szkoły gimnazjalne”
wygrało Podlipie, a drugie było Olesno.
Konkursowe zmagania uczniów szkół
ponadgimnazjalnych zakończyły się
podwójnym zwycięstwem ZSP nr 2
w Dąbrowie Tarnowskiej.
Dużo satysfakcji przyniosła nam
rywalizacja dorosłych. Do wielkiego
finału awansowały dwa zespoły wysta-
wione przez Parafię pw. św. Kazimierza
w Radgoszczy. Drugi etap konkursu
wygrała drużyna w składzie: Stanisława Pawlik, Barbara Lupa, Agnieszka
Łach, Maria Pikul i Zuzanna Jagiełło,
wyprzedzając zespół: Grażyna Kogut,
Małgorzata Miłkoś, Urszula Koziarska,
Aurelia Jaje i Romana Małek.
Wielki finał odbędzie się 17 maja,
w przeddzień rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II.
Dla zwycięzców przewidziano cenne
nagrody.
Przypomnijmy, że główne
cele konkursu to przybliżenie
nauk Jana Pawła II na temat
ojczyzny, uświadomienie znaczenia postawy patriotycznej,
poznanie postaci Papieża oraz
rozwijanie umiejętności partnerskiej rywalizacji.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KSUZS
Nowy zarząd, nowe stoły
Stanisław Idzik (prezes), Mariusz Machnik
(wiceprezes), Mirosław Łuszcz (skarbnik),
Adam Łuszcz (sekretarz) i Marian Machnik (kierownik) – to nowy zarząd Katolicko-StrażackoUczniowskiego Zespołu Sportowego Małec.
Wyboru dokonano podczas ostatniego
zebrania sprawozdawczo-wyborczego klubu.
W jego trakcie wyłoniono również komisję
rewizyjną. Tworzą ją: Antoni Kusiak, Bogdan
Machnik i Janusz Krupa.
Inauguracja pracy nowego zarządu zbiegła
się z przekazaniem przez Ministerstwo Sportu
klubowi z Małca dwóch stołów do tenisa stołowego. Przypomnijmy, że to jedna z dyscyplin,
którą można uprawiać w KSUZS. Prowadzony
jest właśnie nabór chętnych. Zainteresowani
proszeni są o kontakt (nr telefonu 691 28 85
96).
Na zdjęciu członkowie nowego zarządu
KSUZS Małec. Od lewej: Mirosław Łuszcz,
Stanisław Idzik, Adam Łuszcz i Mariusz Machnik.
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
str. 9
Nagrody za pisanki i plastykę obrzędowa
Wielkanocny konkurs
Pisanki „malowane” woskiem
lub wywarem z kory, cebuli bądź
zboża, skrobane, klejone sitowiem, kolorowymi nićmi, słomą
albo włóczką, maski, gaiki, stroiki,
palmy wielkanocne, hafty, wyroby
szydełkowe, gobeliny, wypieki kulinarne (baby, babeczki, barany,
mazurki), kompozycje kwiatowe
z bibuły i suszonych roślin – to
wszystko można było podziwiać
podczas tegorocznego gminnego
konkursu pisanek i plastyki obrzędowej związanej z okresem
Wielkanocy.
Rozstrzygnięto go 1 kwietnia
w Radgoszczy. Jury, pracujące w składzie Zdzisław Banaś, Stanisława
Dworak i Renata Klimek, oceniło
kilkadziesiąt prac – efektownych i pomysłowych. Werdykt nie był sprawą
prostą.
Ostatecznie za najpiękniejsze uznano pisanki, których autorami byli: Dawid, Rafał i Tomasz Powroźnikowie,
Kinga Więcław, Patrycja Więcław,
Gabriela Więcław, Aneta i Kinga Zielińskie, Jolanta i Katarzyna Sołtys, Klaudia
Doroż , Mariola Białas (wszyscy z Radgoszczy), Karolina Kogut z Zarzecza
Dużego, Sebastian Gancarz (Przedszkole w Luszowicach), Weronika
Moździerz (Przedszkole Radgoszcz),
Dawid Frąc z Łęgu, Agnieszka Początek, klasa III ze Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu Dużym oraz klasy II i III
z Łęgu.
Najwyżej ocenione ciasta to dzieła:
Marka Kowalskiego z Małca, Bartosza
Moździerza z Łęgu, Gabrieli i Elizy
Dworak, Karola Nogi z Przedszkola
w Radgoszczy oraz Anny Błocho
i Przemysława Błocho.
Nagrodę za wykonanie świątecznej maski otrzymała Sylwia Tyńska (z
Radgoszczy, uczennica klasy V), zaś za
wielkanocne palmy - Adam Witaszek
z Radgoszczy, Maciej Warias z Zarzecza
Dużego, Krzysztof Gancarz z Luszowic oraz dziewczynki z przedszkola
w Zarzeczu Dużym. W kategorii najpiękniejsze hafty, wyroby szydełkowe
i gobeliny zwyciężyła Paulina Klimek
z Luszowic. Długa jest lista laureatów konkursu na stroiki i gaiki. Jego
laureatami zostali: Bartłomiej Wita-
szek, Karolina, Kinga i Klaudia Idzik,
Małgorzata Mroczek i Klaudia Trela,
Marcelina Machnik, Dawid Machnik,
Katarzyna Kilian, Joanna Sojka i Jakub
Frąc, Sylwia Forgiel, Patrycja Wójcik
i Mateusz Forgiel oraz Weronika
Kędzior (wszyscy z Małca), Sylwia
Szwajkosz, Katarzyna Powroźnik, Piotr
Czarnik, Kinga Czochara, Julia Kowal,
Szczepan Micek, Karol Burzec oraz
Konrad Wójcik (wszyscy Przedszkole
Publiczne w Radgoszczy), Gabriela
Dyjak z Zarzecza Dużego oraz chłopcy
z tamtejszego przedszkola, Katarzyna Gancarz, Aleksandra Laskowska,
Rafał Gancarz (wszyscy z Luszowic),
Klaudia Pikul, Karolina Jarosz i Rafał
Jarosz, Tomasz Burzec, Nikola Wiatr,
Aleksandra Sajdak, Gabriela Juras, Eliza
Dworak, Kamil Seternus, Kinga Giża
i Dominik Giża, Paulina Fijał, Sylwia
Burzec i Dawid Burzec, Ilona Kupiec
i Magdalena Sadko, Tomasz Labak,
Tomasz Szałaśny i Kamila Maślanka,
Gabriela Leżoń, Dominik Przybyło,
Kinga Kulpa, Iwona Dykas oraz Tomasz Szałaśny i Tomasz Maślanka
(wszyscy z Radgoszczy).
str. 10
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
Osiemnaście par świętowało jubileusz małżeństwa
Osiemnaście par z naszej gminy świętowało 50-lecie małżeństwa. Uroczystość, która uczciła
te niecodzienne, piękne jubileusze odbyła się 11 marca. Spotkanie zorganizowano w świetlicy
OSP Radgoszcz.
Honorowymi i najważniejszymi
gośćmi byli oczywiście jubilaci. Wyjątkową rocznicę świętowali: Kornelia
i Marian Bielowie, Stefania i Marian
Bielowie, Władysława i Zygmunt
Burcowie, Janina i Marian Cierpikowie, Stanisława i Józef Foszczowie,
Maria i Bronisław Kędziorowie, Władysława i Eugeniusz Kiszkowie, Maria i Adolf Krechniakowie, Maria i Jan
Kułagowie, Aleksandra i Bronisław
Kupcowie, Waleria i Piotr Motykowie, Władysława i Marian Niemczurowie, Zofia i Zygmunt Pankowie,
Joanna i Józef Pikulowie, Leokadia
i Marian Starzykowie, Adela i Antoni
Szwajkoszowie, Emilia i Bronisław
Tyńscy oraz Antonina i Józef Witkowscy. Niestety, nie wszyscy mogli
uczestniczyć w spotkaniu.
Serdeczne życzenia pomyślności, dalszych szczęśliwych lat
życia w zdrowiu oraz doczekania
kolejnych rocznic składali między
innymi przedstawiciele naszego
samorządu i Urzędu Gminy – przewodniczący Rady Gminy Kazimierz
Król, wójt Marek Lupa, zastępca
wójta Mirosław Burzec oraz kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego
Stanisława Kubek. Złożyli oni także
wszystkim świętującym parom wyrazy szacunku i głębokiego uznania
za przekazywany przykład życia
małżeńskiego i umiłowania ogniska
rodzinnego.
Wójt Marek Lupa uhonorował
również jubilatów medalami „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”
nadanymi im przez prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego. Każda para
otrzymała także upominek i kwiaty
od samorządu gminnego.
Po oficjalnej części uroczystości,
przyszedł czas, by – przy lampce
szampana – powspominać minione
lata.
Jubilaci obchodzący 50-lecie zawarcia małżeństwa wraz z przedstawicielami naszego samorządu
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
str. 11
str. 12
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
Echo Radgoszczy
Radgoscy strażacy
– podsumowanie 2008 i plany na 2009
7 lutego w budynku remizy w Radgoszczy odbyło się walne zebranie
sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy za rok 2008. W spotkaniu uczestniczyli: zarząd jednostki,
strażacy oraz zaproszeni goście – wójt
Marek Lupa, zastępca wójta Mirosław
Burzec oraz prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych druh Ryszard Pikul.
Rok 2008 był dla radgoskiej OSP
okresem aktywnej działalności. Strażacy
interweniowali przy 28 zdarzeniach (o 5
mniej niż w roku poprzednim), w tym przy
18 pożarach (jeden poza granicami gminy).
Zaangażowanie druhów podczas działań
ratowniczych zasługuje na wysoką ocenę,
czego dowodem może być zadowolenie
mieszkańców i wiele pochlebnych opinii na
temat sprawnych radgoskich strażaków.
W ubiegłym roku dokonano zakupu
nowego sprzętu dla jednostki. Ze środków
gminnych kupiono: 6 ubrań specjalistycznych UPS, 6 par butów specjalistycznych, 2
radiostacje nasobne Motorola GP 360, a ze
środków pozyskanych przez jednostkę OSP:
turbowentylator oddymiający, sorbenty oraz
drobny sprzęt pożarniczy.
W 2008 strażacy własnymi siłami
wyremontowali podwójny boks garażowy,
doprowadzając pomieszczenie do stanu
zgodnego z przepisami BHP (koszt zakupu
materiałów wykorzystanych do remontu pokryła gmina Radgoszcz). Wymieniono także
drzwi garażowe (w tym wypadku wydatki – 7
tysięcy złotych pokryli po połowie Związek
OSP i gmina).
ICEO w Radgoszczy
(marzec-wrzesień 2008)
Dzięki staraniom jednostki OSP w Radgoszczy zrealizowany został (przez strażaków) projekt „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi”. Projekt obejmował
480 wsi w Polsce, w tym Radgoszcz i remizę
OSP jako siedzibę jednej z placówek. Pomysł
został wdrożony w życie przez czterech
współdziałających partnerów: Uniwersytet
w Białymstoku, Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,
Krajową Izbę Gospodarczą i COMBIDATA
Poland sp. z o.o.
Centrum wyposażone zostało w pięć
dwuosobowych stanowisk komputerowych,
przenośny notebook, podłączenie do Internetu, projektor do prezentacji multimedialnych i pokazów filmów, drukarkę z funkcją
skanera i faksu oraz meble.
Godziny pracy centrum były tak dobrane, aby umożliwić korzystanie z nich także
osobom zaabsorbowanym pracą zawodową
i obowiązkami domowymi. Dlatego też,
w okresie marzec – wrzesień 2008, placówka
otwarta była przez cały tydzień: od poniedziałku do piątku w godz. 17–21, w soboty
i niedziele od 12 do 22. Centrum cieszyło
się ogromną popularnością, czego dowodem
dodatkowy notebook otrzymany przez OSP
Radgoszcz w nagrodę za bardzo wysoką
frekwencję użytkowników.
Projekt obejmował szeroką paletę indywidualnych internetowych szkoleń komputerowych (m.in. obsługi szeregu programów,
na różnym poziomie zaawansowania), tzw.
szkoleń live meeting z zakresu doskonalenia
edukacyjnego oraz prelekcji o różnej tematyce. Uczestnicy, którzy ukończyli szkolenia,
otrzymywali certyfikaty poświadczające
nabycie nowych umiejętności.
Obecnie strażacy dokładają wszelkich
starań, by na nowo uruchomić centrum
internetowe i udostępnić salę oraz sprzęt
do ogólnego użytku. Jak jednak wiadomo,
każde przedsięwzięcie wymaga nakładów finansowych, co stanowi największy problem.
Chęci i zapału naszym strażakom jednak nie
brakuje, nie tylko w akcjach pożarniczych
ale także w poprawianiu warunków rozwoju
społeczności radgoskiej.
Całkowitą wysokość pozyskanych
przez OSP Radgoszcz w roku 2008 dotacji
(spoza budżetu gminy) szacować można na
ok. 90 000 zł.
Strażacy systematycznie podnoszą
swoje umiejętności. Chętnie uczestniczą
w szkoleniach praktycznych i teoretycznych
dotyczących działalności strażaków, by nieść
pomoc potrzebującym na coraz wyższym
poziomie. W ubiegłym roku kurs podstawowy (szeregowy) ukończyło 17 strażakówratowników.
Jednostka OSP czynnie uczestniczyła
w pracach przy kościele parafialnym w Radgoszczy, a także zabezpieczała prawidłowy
przebieg i organizację ruchu podczas uroczystości kościelnych. Ponadto, jak co roku,
strażacy podtrzymywali polską tradycję związaną z obyczajem pełnienia w kościele straży
przy Grobie Pańskim podczas obchodów
świąt wielkanocnych.
Jednostka zorganizowała Dzień Strażaka oraz posiedzenie Zarządu Powiatowego
w budynku OSP Radgoszcz.
Plany na 2009 rok są ambitne, najważniejsze z nich to:
- zakup ciężkiego sprzętu ratowniczogaśniczego (zgodnie z obietnicami
władz gminnych, zakup ten ma dużą
szansę realizacji w roku bieżącym),
- zakup łodzi płaskodennej,
- organizacja szkoleń w zakresie: kurs
podstawowy (szeregowy) kolejnych
strażaków, szkolenie dowódców
OSP, szkolenie medyczne zgodne
z KSRG,
- pozyskanie środków na dalszą działalność Internetowego Centrum
w Radgoszczy.
„Razem możemy więcej –
strażacy dla społeczeństwa” 2009
W ramach ogłoszonego przez nasz
samorząd konkursu „Tworzenie warunków
służących aktywności mieszkańców z terenu
gminy Radgoszcz”, w ramach Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
jednostka OSP w Radgoszczy złożyła ofertę,
która została zaakceptowana.
Strażacy podjęli się realizacji projektu:
„Razem możemy więcej – strażacy dla społeczeństwa”. Jego koszt to 14 tys. złotych.
Oferta proponowana przez jednostkę
jest bardzo bogata, obejmując cykl spotkań
i szkoleń o szerokiej tematyce. Na pewno
więc każdy aktywny i chętny do kształcenia się mieszkaniec gminy znajdzie coś dla
siebie.
Do czasu zamknięcia tego numeru
„Echa” strażacy zorganizowali: kurs obsługi
programów Word i Excel (poziom podstawowy i zaawansowany) oraz seminaria
„Bezpieczniej na drodze” oraz „Nie dajmy
się oszukać”. Spotkania te cieszyły się dużym
zainteresowaniem i spotkały się z bardzo
wysoką oceną uczestników. Stąd gratulacje
dla organizatorów. Na 5 kwietnia było zaplanowane szkolenie medyczne prowadzone
przez firmę RAT-MED.
Poniżej program kolejnych zamierzeń
na kwiecień i maj:
- kurs obsługi programu Power Point
(poziom podstawowy i zaawansowany) – od 20 kwietnia oraz od 27
kwietnia,
- zajęcia na temat zagrożeń przeciwpożarowych – 26 kwietnia,
- pokazy ratowniczo-gaśnicze, w tym
ratownictwa medycznego – 10 maja,
- kurs obsługi poczty elektronicznej
i komunikatorów – od 12 maja,
- kurs „Usługi w sieciach informatycznych - wyszukiwanie informacji” – od
18 maja,
- zajęcia na temat zagrożeń płynących
z nałogów (prowadzone przez psychologa uzależnień) – 24 maja.
Szczegółowe informacje na temat
poszczególnych szkoleń można uzyskać
w godzinach pracy Internetowego Centrum
mieszczącego się w remizie OSP w Radgoszczy. Znajdują się one także na rozwieszonych
w naszej gminie plakatach. Organizatorzy
serdecznie zapraszają wszystkich do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleniowej.
Materiał opracowany
przez jednostkę OSP Radgoszcz
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
str. 13
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: kapitan Mariusz
Klimaj (PSP w Dąbrowie Tarnowskiej),
Jan Małek (OSP Radgoszcz), Władysław Gmyr (OSP Małec), Grzegorz
Moździerz (OSP Krzywda), Krzysztof
Babiarz (OSP Smyków).
Głównym celem turnieju jest
popularyzowanie wśród młodzieży
szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania
na wypadek pojawienia się ognia oraz
umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym.
Najlepsi do powiatu
Rozstrzygnięto gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. Ich finał
odbył się 20 marca. Wyłoniono
najlepszych wśród uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalistów.
O kolejności decydowały wyniki
testu pisemnego. Uczestnicy turnieju
musieli w ciągu 25 minut odpowiedzieć na 25 pytań.
Spośród uczniów szkół podstawowych z zadaniami najlepiej poradzili sobie Agnieszka Cabaj ze Szkoły
Podstawowej w Zarzeczu Dużym oraz
Andrzej Skiba ze Szkoły Podstawowej
w Małcu. W starszej kategorii wiekowej zwyciężyli Piotr Warecki i Paweł
Skiba z Gimnazjum Publicznego
w Radgoszczy. Wymieniona czwórka
awansowała do dąbrowskich eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”.
str. 14
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
Echo Radgoszczy
Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa
W Zespole Szkół Publicznych
w Radgoszczy rozstrzygnięto
Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Rywalizacja odbywała się
w dwóch kategoriach wiekowych.
W obu zwyciężyły zespoły gospodarzy.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Jego uczestnicy najpierw zmagali się z pisemnym testem wiedzy
o zasadach ruchu drogowego, a następnie na rowerze pokonywali tor
przeszkód. Rywalizowano w dwóch
kategoriach wiekowych. W szranki
stanęły trzyosobowe drużyny złożone
z uczniów podstawówek i gimnazjów
reprezentujące ZSP w Radgoszczy
i ZSP w Luszowicach. Nieco lepsi
okazali się gospodarze.
W turnieju zwyciężyli Daniel
Kowal, Dawid Szeliga i Wojciech
Bobro (uczniowie szkoły podstawowej) oraz Krystian Pikul, Marcin
Frąc i Michał Jagiełło (gimnazjaliści). Nagrodą dla zespołów było,
oprócz pucharów, prawo reprezentowania naszej gminy w powiato-
wych eliminacjach konkursu BRD.
Organizatorami rywalizacji byli
radgoski Zespół Szkół Publicznych
i Urząd Gminy, który przygotował
dla uczestników dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
str. 15
stawowych triumfowała Radgoszcz
przed Luszowicami i Małcem, wśród
gimnazjalistów wygrały Luszowice,
drugie miejsce przypadło Radgoszczy, a trzecie – drużynie KSUZS
Małec.
Drugi dzień imprezy wypełniły
rozgrywki seniorów. Zgłosiło się do
nich siedem zespołów. We wstępnej
fazie stawkę podzielono na dwie grupy
grające systemem „każdy z każdym”.
Drużyny, które zakończyły ten etap
na pierwszych miejscach – zmierzyły
się w finale, zespoły z drugich miejsc
walczyły o trzecią lokatę.
Puchar wójta przypadł w udziale
KSUZS Małec, który w finale pokonał Smyków 11:4. W meczu o trzecie
miejsce drużyna RKS Radgoszcz
I wygrała z UKS Luszowice I 7:0.
Kolejne miejsca: 5. UKS Luszowice
II, 6. RKS Radgoszcz II, 7. WOPR
Radgoszcz.
Triumfator turnieju seniorów
KSUZS Małec występował w składzie:
Mateusz Płaczek, Mateusz Garbacz,
Dawid Nowak i Witold Płaczek.
Mecze sędziował arbiter TOZPN
Mirosław Łuszcz. Organizatorem turnieju był Urząd Gminy Radgoszcz.
Gminny turniej „halówki”
Trzynaście zespołów rywalizowało, w trzech kategoriach wiekowych, w tegorocznym Gminnym
Turnieju Piłki Halowej. Rozegrano
go w Zespole Szkół Publicznych
w Luszowicach.
W pierwszym dniu zmagań wyłoniono najlepsze drużyny złożone
z uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. W obu kategoriach
o puchary wójta ubiegały się po trzy
zespoły. Grano systemem „każdy
z każdym”, a w meczach obowiązywały reguły opracowane dla halowej
piłki nożnej. W turnieju szkół pod-
str. 16
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
Żurek z przepiórczym gniazdkiem
na Wielkanoc
Składniki: 2-2,5 l wywaru mięsnego,
bulionu lub wywaru spod białej kiełbasy,
1 butelka zakwasu na żurek lub domowy
zakwas żurkowy w ilości do smaku, 2 ząbki
czosnku,1 łyżka majeranku suszonego, 500
g mielonej wieprzowiny lub mieszanego
mięsa,12 jajek przepiórczych, pół pęczka
koperku,1 jajko, 1 łyżka bułki tartej, 3 gałązki
natki pietruszki, sól, pieprz.
Wykonanie: Jajka przepiórcze ugotować na twardo (4 min. w osolonej wodzie od
momentu zagotowania), wystudzić w zimnej
wodzie, obrać ze skorupek. Koperek i natkę
posiekać.
Zmieszać mięso mielone, jajko, koperek
i bułkę tartą, przyprawić solą i pieprzem po
czym wyrobić dokładnie. Masę podzielić
na 12 kulek formując je wilgotnymi rękami. W środek każdej kulki mięsnej włożyć
jedno przepiórcze jajko, zalepić je dokładnie mięsem. Wywar zagotować, wrzucić
„gniazdka”. Gotować 20 minut w wywarze.
Wyjąć i odłożyć, trzymać pod przykryciem.
Do wywaru dodać majeranek i przepołowiony czosnek, zagotować i wlać żurek. Gotować
10-15 minut, doprawić do smaku. Włożyć
mięsne kulki i gotować jeszcze 5 minut.
Nalać po porcji żurku na talerz i włożyć po 3 gniazdka na każdy talerz, jedno
z nich przepołowić, aby w środku było
widać jajko. Posypać zupę posiekaną natką.
(przepis na 4 osoby).
Babeczka z majonezem
Składniki: 5 jajek, 2 szklanki cukru
pudru, słoik majonezu (400 ml), szklanka
mąki ziemniaczanej, szklanka mąki tortowej, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, olejek
cytrynowy.
Wykonanie: Cukier utrzeć z żółtkami,
powoli dodawać na przemian obie mąki
wymieszane z proszkiem, następnie dodać
majonez i olejek cytrynowy. Na końcu dodać
pianę z białek. Piec ok. 50-60 minut w temp.
ok. 180 stopni.
Mazurek kajmakowy wielkanocny
Składniki: Kruche ciasto: 300 g mąki,
200 g schłodzonego masła, 100 g cukru
pudru, 1 jajko.
Masa kajmakowa: szklanka tłustego
mleka lub słodkiej śmietany,10 łyżek cukru,
6 dag masła, esencja waniliowa.
Przygotować także: marmoladę i do
dekoracji (dowolnie): orzechy, kandyzowa-
Echo Radgoszczy
ne owoce, polewę czekoladową,
migdały, płatki
migdałowe, małe
zajączki i jajka
z czekolady.
Wykonanie:
Ciasto – mąkę przesiać na stolnicę
i posiekać z ziemnym masłem. Dodać
resztę składników i szybko zagnieść ciasto.
Chłodzić ok. 45 minut. Ciasto podzielić
na pół. Z każdej połowy rozwałkować jednakowe placki (najlepiej w 2 jednakowych
blaszkach) o grubości ok. 1/2 cm. Piec
ok. 30 minut w 190 stopniach – aż ciasto
będzie lekko rumiane i złote. Ostudzone
placki przełożyć marmoladą. Górny placek
też posmarować marmoladą ale cieniutko.
Kajmak – mleko lub śmietanę gotować
z cukrem stale mieszając, uważając by
całość się nie przypaliła. Mleko należy
gotować w dużym garnku, na dużym
ogniu. Trwa to ok. 20 minut. Gdy masa
zgęstnieje, a spuszczona z łyżki kropla
szybko zastyga, garnek zdjąć z ognia. Do
przestudzonej masy dodać rozpuszczony
tłuszcz i chwilę ucierać drewnianą pałką.
Kajmak bardzo szybko wylać na mazurek.
Gdy jest jeszcze ciepły, udekorować. Uwaga:
bardzo szybko zastyga.
CIEKAWA POLSKA – REKORDY I CIEKAWOSTKI
Najmniejsze miasto w Polsce –
Wyśmierzyce
Liczy 945 mieszkańców, ma za to aż 670 lat i 130
obiektów zabytkowych. Wyśmierzyce są miastem mikro,
ale mają osobowość, a prócz niej m.in.: herb, ratusz z 11
urzędnikami, własną drużynę piłkarską, a nawet własnego
błogosławionego (ksiądz Franciszek Rosłaniec), któremu
postawiono pomnik. Poza tym najmniejsze polskie miasto
wygląda jak wieś z pocztówki: kocie łby poprzerastane
trawą, drewniane domki, gniazda bocianie. Gdyby teraz
ubiegało się o prawa miejskie, raczej by ich nie dostało. Nie
spełnia wymogów, dziś miasto musi mieć przynajmniej 2
tys. mieszkańców.
Największa wieś w Polsce - Kozy
Kozy mają ponad 11750 mieszkańców. Życie w tej wsi
już od dawna toczy się w miejskim tempie. Jest tu wszystko,
co powinno być w mieście: basen, stadion, dom kultury
i kilka supermarketów.
Najwyższe palmy wielkanocne w Polsce –
Lipnica Murowana
Konkurs palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej
ma ponadpięćdziesięcioletnią tradycję; ale dopiero w 2007
roku udało się postawić palmę wyższą niż 30 metrów. Żeby
ją wznieść, trzeba było konstrukcję traktować jak maszt.
Zabezpieczyć postronkami i podeprzeć – m.in. specjalnymi, długimi widłami. Obecny rekord wysokości palmy to
33 metry i 39 centymetrów. Lipnicka palma wykonana jest
z drąga świerkowego lub jodłowego, obłożona wiklinowym
rusztowaniem, ozdobiona wstążkami i kwiatami kręconymi
zimą przez całą rodzinę z kolorowej bibuły.
przygotowała: Renata Klimek
REKLAMA
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
str. 17
Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych,
wielu łask Bożych
od Zmartwychwstałego Chrystusa,
życzy wszystkim Klientom
Mariusz Wójcik
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Wielkiej Nocy,
a także cudownych, niezapomnianych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą
życzy wszystkim swoim Klientom
Paweł Krzciuk
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
wszystkim Klientom życzy
Wiesław Pikul
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie najbliższych
oraz wesołego „Alleluja”
wszystkim swoim Klientom życzą
Delikatesy Centrum w Radgoszczy
Na radosne Święta Zmartwychwstania
Pańskiego,
obfitości łask i wielkanocnego stołu,
rodzinnych spotkań pełnych ciepła,
miłości i nadziei na lepsze jutro
życzą wszystkim Klientom
Elżbieta i Zygmunt Małek
Najserdeczniejsze życzenia
wesołych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,
samych radosnych chwil, wszelkiej pomyślności
wszystkim Klientom życzy
Małgorzata Stępnik
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
str. 18
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
Echo Radgoszczy
Zdrowych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych.
Niech pełne radości Zmartwychwstanie
Pana Naszego wniesie w Państwa życie miłość,
radość i spokój.
Wszystkim Klientom życzy
Obfitych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju i radości
Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja”
wszystkim Klientom życzą
właściciel i pracownicy
Stacji Paliw w Luszowicach
Pisanek pięknie malowanych,
świąt wesołych, roześmianych.
W poniedziałek kubeł wody,
szczęścia, zdrowia oraz zgody.
Wesołego Alleluja
życzy wszystkim Klientom
Jan Łącz
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych
i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie
wszystkim swoim Klientom
życzy
Justyna Jaje
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Anna Łachut
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Niech pełne radości Zmartwychwstanie
Pana Naszego
wniesie w Państwa życie miłość, radość i spokój.
Wszelkiej pomyślności w sprawach osobistych
i zawodowych.
Zdrowych, pogodnych i rodzinnych
Świąt Wielkanocnych
wszystkim Klientom Sklepu Groszek
Spokojnych, zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych pełnych miłości
i rodzinnego ciepła,
wszystkim Klientom i Kontrahentom
życzy
Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Radgoszczy
życzą właściciele i pracownicy
Echo Radgoszczy
nr 55-56 (6) marzec-kwiecień 2009
str. 19
Życzenia wielkanocne
łask Pana Zmartwychwstałego,
hojnej obfitości, na co dzień uśmiechu,
dużo radości
życzy wszystkim Klientom
Krzysztof Bogucki
Stacja Paliw Radgoszcz
Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś
dzień nastał, Chrystus bowiem Zmartwychwstał,
radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do
Waszego rodzinnego życia
życzą wszystkim Klientom
Babiarzowie
Kiosk Spożywczo-Przemysłowy
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych,
serdeczne życzenia pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Zmartwychwstania,
smacznego święconego jajka
z radosnym Alleluja
składają wszystkim Klientom Sklepu ABC
właściciel i pracownicy
Moc życzeń Wielkanocnych, wplecionych
między kolorowe pisanki i lukrowane babki,
aby iskierka nadziei na lepsze jutro rozbłysła
przy świątecznym stole i pozostała
we wszystkich sercach wspierana pokojem
i miłością, zaś Chrystus Zmartwychwstały
niech obdarzy Państwa obfitością łask bożych
i błogosławieństwem.
Życzą Teresa i Eugeniusz Seternus
Kiosk Spożywczo-Przemysłowy
Alleluja wesołego, pysznego święconego,
dyngusa mokrego i spokoju wszelkiego,
wszystkim Klientom i Kontrahentom
życzy
firma TARSMAK
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
właściciele i pracownicy firmy RADBET
życzą Państwu pokoju i radości,
aby Zmartwychwstały Chrystus
błogosławił i wspierał swymi łaskami
w codziennym życiu rodzinnym i zawodowym.
niki meczów z jej udziałem nie były brane pod uwagę
przy sporządzaniu klasyfikacji końcowej. Powodem
był fakt, że w składzie Spartakusa byli zawodnicy
spoza naszej gminy.
Grano systemem „każdy z każdym” do dwóch
wygranych setów. Rywalizacja była zacięta i wyrównana, o czym najlepiej świadczy fakt, iż do rozstrzygnięcia większości pojedynków konieczne były trzy
partie.
Ostatecznie najlepsi okazali się siatkarze UKS
Luszowice, drugie miejsce przypadło zespołowi
WOPR Ratownicy, trzecie – RKS Radgoszcz, czwarte
– KSUZS Małec.
Zwycięska drużyna grała w składzie: Jan Świerczek, Kamil Drożdżowski, Konrad Drożdżowski,
Krystian Drozdżowski, Antoni Motyka, Szczepan
Motyka, Paweł Motyka, Kazimierz Laskowski, Wojciech Laskowski i Dominik Gajewski.
Organizatorem turnieju, w którym wystąpiło
łącznie około 60 zawodników, był Urząd Gminy
w Radgoszczy. Mecze sędziował Mirosław Łuszcz.
Na zdjęciu uczestnicy turnieju.
Siatkarski puchar dla Luszowic
Zespół Uczniowskiego Klubu Sportowego Luszowice wygrał Gminny Turniej Piłki
Siatkowej, którego stawką był puchar wójta.
Rywalizowano o niego w ostatnim dniu lutego
w sali sportowej radgoskiego Zespołu Szkół
Publicznych.
W turnieju wystąpiło pięć drużyn: UKS Luszowice, RKS Radgoszcz, KSUZS Małec, WOPR
Ratownicy Radgoszcz i UKS Spartakus Radgoszcz.
Występ tej ostatniej miał charakter towarzyski, a wy-

Podobne dokumenty

Pobierz - Urząd Gminy w Radgoszczy

Pobierz - Urząd Gminy w Radgoszczy Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Radni zajmowali się tą sprawą już wcześniej, o czym w relacjach z poprzednich sesji informowaliśmy. Za opowiedziało się 13 radnych, jeden (S. Frąc) nie brał ...

Bardziej szczegółowo

Świąteczne spotkanie seniorów - str. 10-11

Świąteczne spotkanie seniorów - str. 10-11 Małopolskiego został zaopiniowany pozytywnie. Za opowiedziało się 12 radnych, nikt nie był przeciw, 3 radnych (S. Luszowiecki, E. Stanek i  J. Żaba) wstrzymało się od głosu. Uchwała w  sprawie zmia...

Bardziej szczegółowo