Noże maszynowe Durham-Duplex

Komentarze

Transkrypt

Noże maszynowe Durham-Duplex
!"#$$%#&'()(#*+&,*'
Ostrza techniczne, Noże maszynowe
i Noże ręczne
!"#"$"%"&"""'"("#"&")"""*"+","-"."""/"0"/"1
Noże maszynowe
SHEFFIELD -­ ENGLAND
Durham-Duplex posiada szeroki wybór przebijaków, noży prostych, krążkowych i zębatych, wykonanych ze stali węglowej, nierdzewnej,
stopów metali, stali szybkotnącej i wielu innych, spełniając zapotrzebowanie klientów w wielu dziedzinach przemysłu. Ponadto nasza wiedza
i doświadczenie służy klientom przy projektowaniu nowych noży oraz rozwiązywaniu bieżących problemów.
Pionowe noże pakujące
Posiadamy szeroki wybór
noży zębatych prostych,
zwężanych i typu apex
do cięcia i perforacji,
stosowanych we wszystkich
nowoczesnych maszynach
pakujących.
Producent ostrzy technicznych, noży maszynowych i noży ręcznych
Profil firmy
Poziome noże pakujące
Durham-Duplex jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i dystrybucji noży
maszynowych i ostrzy technicznych. W 1910 roku kupując lokalną firmę produkcyjną w Sheffield,
Anglia Durham-Duplex nabył prawo używania znaku “Made in Sheffield”. Obecnie swoje produkty
sprzedaje do ponad 40 krajów bezpośrednio lub za pomocą swych dystrybutorów. W ten sposób,
wiek po sprzedaniu pierwszego ostrza, jakość produktów Durham Duplex jest wciąż ulepszana
i dostosowywana do potrzeb klienta, a firma oczekuje nowych pomysłów przez następne 100 lat.
Jakość
Durham-Duplex posiada wdrożony program zapewnienia jakości oraz przeszkolony zespół
pracowników. Dzięki programowi opartemu na zasadach ISO zapewnione są wszelkie normy,
a produkty są nieustannie sprawdzane, aby zapewnić najwyższą jakość i dokładność.
Serwis
Durham-Duplex ceni swych klientów, dlatego też posiada przeszkolony i doświadczony personel,
aby zapewnić najwyższy możliwy serwis.
Kontakt:
Tel: +44 (0) 114 2432 313
Fax: +44 (0) 114 2444 329
[email protected]
[email protected]
2
Dystrybucja w Polsce:
Tel: 71 - 793 40 70
Fax: 71 - 793 40 71
[email protected]
www.jusky.pl
www.noze-maszynowe.pl
Noże do pakowania zębate, grzebieniowe, proste, typu
zig-zag, do cięcia lub perforowania. Niektóre produkty
są magazynowane, przygotowane do szybkiej wysyłki.
3
1RĪHPDV]\QRZH
3URGXNFMDVSRĪ\ZF]D3DNRZDQLH
%UDQĪDVSRĪ\ZF]DZ\PDJD
VSHFMDOQHJRSRGHMĞFLD
:SU]HWZyUVWZLHOXESDNRZDQLX
SURGXNWyZVSRĪ\ZF]\FK
NOLHQFLZ\PDJDMąRVWU]DF]\VWH
LDQW\NRUR]\MQH
$E\VSHáQLüWHZDUXQNL
'XUKDP'XSOH[RIHUXMHQRĪH
Z\NRQDQH]QDMZ\ĪV]\FK
MDNRĞFLVWDOLQLHUG]HZQ\FK
LFKURPRZDQ\FK
3URGXNFMDIROLLSDSLHUXZáyNQD
V]NODQHJR
3U]HWZyUVWZRWZRU]\Z
V]WXF]Q\FKRUD]ZáyNQD
V]NODQHJRZ\PDJDZLHOX
RSHUDFMLWDNLFKMDNFLĊFLH
SHUIRURZDQLHVLHNDQLH
LUHF\NOLQRZDQLH
8QLNDOQHRVWU]DWHFKQLF]QH
'XUKDP'XSOH[XĪ\ZDQHVą
SU]H]QDMZLĊNV]\FKĞZLDWRZ\FK
SURGXFHQWyZWZRU]\Z
SRQLHZDĪ]DSHZQLDMąVWDáRĞü
LMDNRĞüFLĊFLD
'RGDWNRZRQDV]HGRĞZLDGF]HQLH
LLQQRZDF\MQRĞüSR]ZDODQDP
VWZRU]HQLHQRZHJRQRĪD
PDV]\QRZHJRGRSURGXNFML
WRUHEZRUNyZWDĞPHW\NLHW
LVDV]HWHN
4
3URGXNFMDWRUHELZRUNyZ
IROLRZ\FKLSDSLHURZ\FK
1RĪHPDV]\QRZH
3DNRZDQLHSUyĪQLRZHLWDĞPRZH'UXNRZDQLHL*UDILND
'XUKDP'XSOH[SRVLDGD
V]HURNąRIHUWĊQRĪ\GODGUXNDUĔ
LXU]ąG]HĔ]JU]HZDMąF\FK
3RVLDGDP\PLQSU]HELMDNL
QRĪHSURVWH]ĊEDWHRGFLQDMąFH
IROLĊLJLO]\QRĪHNUąĪNRZH
WDOHU]RZHLSU]HFLZQRĪHQRĪH
GRRGFLQDQLDWDĞPSDNRZ\FK
1RĪHPDV]\QRZHVSHFMDOQHGODSURGXFHQWyZPDV]\Q
'XUKDP'XSOH[SRVLDGD
XU]ąG]HQLDSURGXNF\MQH
XPRĪOLZLDMąFHWZRU]HQLH
SURWRW\SyZLSURGXNWyZ
RQLVNLFKQDNáDGDFK
,QZHVW\FMHZZ\SRVDĪHQLH
SURGXNF\MQHSR]ZDODZ\WZRU]\ü
GRPLOLRQDV]WXNRVWU]\ZJ
VSHF\ILNDFMLLGRVWDUF]\üQDF]DV
1RĪHSURVWHW\SX]LJ]DJ
QRĪHNUąĪNRZHSU]HELMDNL
QRĪHZWDĞPLHQRĪHWDOHU]RZH
QRĪH]ĊEDWHGRJUDQXODFMLGR
SDOHWRZDQLDQRĪHGRJLO]
VNUREDNLZV]\VWNLHVąGRVWĊSQH
LSUDZGRSRGREQLHPRĪHP\
FLSRPyF
5
2VWU]DWHFKQLF]QH
=QDN³0DGHLQ6KHIILHOG´SRWZLHUG]DĪH'XUKDP'XSOH[MHVWMHGQ\P]QDMZLĊNV]\FKSURGXFHQWyZĪ\OHWHNWHFKQLF]Q\FKQDĞZLHFLH
:\NRQXMąFEDUG]RSUHF\]\MQHRVWU]HQLHILUPDMHVWZVWDQLH]DSHZQLüQDMEDUG]LHMU\JRU\VW\F]QHZ\PDJDQLDSURGXNF\MQHLKDQGORZH
2IHUXMHP\V]HURNLZ\EyURVWU]\]HVWDOLZĊJORZHMQLHUG]HZQHMLZ\VRNRJDWXQNRZ\FKVWRSyZPHWDOL0RĪHP\WDNĪHSRNU\üRVWU]D
SRZáRNDPLZ\GáXĪDMąF\PLLFKĪ\ZRWQRĞüSRZáRNL7L1]PQLHMV]DMąF\PLWDUFLHSRZáRNL39']ZLĊNV]DMąF\PLSRĞOL]J
SRZáRNLFHUDPLF]QH'RGDWNRZRQDQRĪDFKPRĪHE\üQDQLHVLRQ\]QDNWRZDURZ\OXEORJRILUP\
7
Lista maszyn i urządzeń
do których produkujemy noże
3M
ACM
A.M.P. Rose
Alan Duffy
Albert Frankenthal
Alpine
Alpma
Amal
Amplas
Aquarius
Armour
Arpeco
Arvor
Ashe
AST
Astra
Atlas
Aucouturier
Autopak
Autowrapper
Europack
B.L.
Baker Perkins
Ballinger Rawlins
Bedo
Beringer
BFB
Bielloni
Bielomatik
Biro
Blackfriars
Bosch/Hamac
Bowe
Burnley Packaging
C.G. Automation
C.S.S.
Cable & Wire
CAM
Cameron
Carle Montanari
Cassoli
Cavanna
Cermex Ouest
Cerruti
Cevenini
Cem
CIMP
Clan
Cobden Chadwick
Coemter
Columbus McKinnon
ComarmMarchetti
Comat
Comexi
Condux
Cope & Cope
Crabtree Vickers
Creusot Loire
Cryovac
Cumberland
Datum Redpack
DCM-Holweg
Delpro
Delta
DEV Industries
Dew
Didde
Dienes
Dixie Union
Doboy
Dreher
Dusenbery
Eberle
EDL
Eldan
Eldec
Endoline
Erema
Euro-Pharma
Eurosicma
Falcon
FAS
Finn & Fram
Fischer Krecke
FMC
Fuji
Gainsborough
Gammerler
GBE Lerner Burgess
GD
Glucester/Gloenco
Goebel
Grasselli
GSP
Gunter Stiegler
Harnden
Harris
Hassia-Redatron
Hayssen
Hayssen Europa
Heidelberg
Heights Design
Herbold
Hercules
Hesser
Hosakawa Bepex
Hutt
Ilapak
Illig
IMA
Inpack
Iwema
Kampf
Kawashima
Kestrel
KFC
Kister
Klöckner Hänsel
KBA
Komori
Krones
La Meccanica
Lemo
Lenox
Linotype
Little David/
Padlocker
Lummus
Madeley
Maidstone
Maja
Man Roland
Marden-Edwards
Marubeni
Meiji
Miele
Molins
MTB
Multivac
Munchy
Nebiolo
Oakwood
Omori
Optima
Otem
PFM
Pallmann
Parkland
PCMC
Perini
Perkin
Pierret
Polymer/UPM
Preveiro
Printex
Rapid
Record
Redpack
Robert Bosch/
Hamac
Robopack
Rollem
Rose Forgrove
Rota Schnieder
Rovema
Saldoflex
Sandiacre
Sapal
Schib
Schroeder
Servowrap
SIG/Sapal/Doboy/
Maypack
Simionnato
Sireix
Sollich
Solna
Spag/DCM
Spooner-Vicars
Strachan Henshaw/
Beasley French
Swissvac
Tevopharm
Timpson
Tiromat
Titan
Townsend
Tria
Ulma
United Bakery
Equipment
Urschel
UVA Butler
Varlet
Vits
Volpak
VMK
Webber
Weston White
Wiema
Wifag
Windmoller &
Holscher
Wright Machinery/
Monobag
Woodman
Zezma
Zirkon (Polygraph)
W razie pytań prosimy o kontakt:
Jusky Jacek Juszczak
tel. 71 793 40 70
fax 71 793 40 71
[email protected]
www.jusky.pl
www.noze-maszynowe.pl
312-314 PETRE STREET, SHEFFIELD S4 8LT. ENGLAND.
TEL: +44 (0) 114 243 2313 FAX: +44 (0) 114 244 4329
E-mail: [email protected]
Website: www.durham-duplex.com