Nr 2 (118) Gazeta Samorządowa Wydawnictwo

Komentarze

Transkrypt

Nr 2 (118) Gazeta Samorządowa Wydawnictwo
Nr 2 (118)
Gazeta Samorządowa
„Gdy mróz w lutym
długo trzyma,
wtedy już niedługa zima,
lecz gdy w lutym
z dachów ciecze,
zima długo się przewlecze.”
przysłowie ludowe
Wydawnictwo bezpłatne
Luty 2009
2 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
Z ostatnich Sesji...
W dniu 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXX Sesja Rady
Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli następujące
uchwały:
1. Uchwała Nr XXX/261/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia
w 2009 r. (regulamin określa: 1. wysokość dodatku
motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2. szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 3. wysokość dodatku za warunki pracy; 4.
szczegółowe warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nadarzyn; 5. wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego).
2. Uchwała Nr XXX/262/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i
ustanowienia zabezpieczenia (na mocy tej uchwały zaciągnięto pożyczkę w wysokości 845 514,0 zł
z przeznaczeniem na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa
ekologicznego dla OSP Nadarzyn - o samochodzie
czyt. str. 12-13 Pożyczka spłacana będzie w latach
2009-2011).
3. Uchwała Nr XXX/263/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
i ustanowienia zabezpieczenia (pożyczka - 9 250 000,0
zł - w całości przeznaczona jest na budowę kanalizacji - etap Strzeniówka obejmujący: Nadarzyn,
Strzeniówkę, Rusiec, Starą Wieś i Kajetany. Spłatę
pożyczki rozłożono na lata 2010-2014).
4. Uchwała Nr XXX/264/2008 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2008 roku
(plan dochodów zmniejszono o kwotę 6 997 256,69 zł,
plan wydatków - o 8 222 770,69 zł.
5. Uchwała Nr XXX/265/2008 w sprawie ustalenia budżetu Gminy Nadarzyn na 2009 rok.
Dochody Gminy Nadarzyn na 2009 rok zostały określone w wysokości 77 640 917,36 zł, natomiast wydatki w
wysokości 90 252 450 zł. Różnica między kwotami planowanych dochodów i wydatków stanowi 12 611 532,64 zł i
stanowi planowany deficyt budżetu, który sfinansowany zostanie z pożyczki i kredytu.
Tegoroczne wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 50 790 825,00 zł na następujące cele:
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
22 449 742,00 zł – w tym na budowę kanalizacji w
Strzeniówce, Szamotach, Kajetanach, Nadarzynie i Ruścu
oraz budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy,
projekty budowy kanalizacji w Rozalinie, Kostowcu,
Urzucie, Woli Krakowiańskiej, Krakowianach, Starej
Wsi, Ruścu i Żabieńcu a także rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Nadarzynie.
2. Administrację publiczną 13 084 780,00 zł – w tym na
budowę urzędu gminy, rewitalizację Zespołu PałacowoParkowego w Młochowie. Na tę kwotę składają się też
wydatki na informatyzację.
3. Rolnictwo i łowiectwo 7 714 643,00 zł. Tę kwotę stanowią wydatki na rozbudowę i przebudowę Stacji
Uzdatniania Wody w Walendowie oraz budowę wodociągów w Nadarzynie, Starej Wsi, Rozalinie i Młochowie.
4. Transport i łączność - 4 081 710,00 zł zarezerwowano
na budowę dróg w Krakowianach, Ruścu, Starej Wsi,
Rozalinie, Wolicy, Woli Krakowiańskiej, Parolach,
Kajetanach, Strzeniówce i Nadarzynie, na budowę chodników w Nadarzynie i Rozalinie oraz rozbudowę parkingu przy ośrodku zdrowia w Nadarzynie.
5. Oświata i wychowanie 1 667 338,00 zl – na budowę sali
gimnastycznej w Kostowcu i roboty remontowo-budowlane w placówkach oświatowych.
6. Gospodarka mieszkaniowa 1 245 098,00 zł – na budowę
budynków socjalnych i remonty budynku komunalnego
w Młochowie.
7. Ochrona zdrowia 280 000,00 zł
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
225 514,00 zł
9. Kultura fizyczna i sport 42 000,00 zł
Uchwały tzw. budżetowe od kilku lat przyjmowane są pod
koniec roku poprzedzającego, co stwarza możliwości wcześniejszego przygotowania przetargów i niezbędnej dokumentacji do fizycznego rozpoczęcia inwestycji.
6. Uchwała Nr XXX/266/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn (po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze prywatnej oznaczonej
numerem ewid. 843/12 oraz 843/2 i 843/13 stanowiących drogę gminną nadano nazwę ul. Kubusia
Puchatka).
7. Uchwała Nr XXX/267/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec (po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze prywatnej oznaczonej numerem ewid.3320/11 nadano nazwę ul. Cytrynowa).
8. Uchwała Nr XXX/268/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut (po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze prywatnej oznaczonej numerem ewid. 189/10 na odcinku od ul. Malowniczej
do ul. Promyka nadano nazwę ul. Żniwna).
9. Uchwała Nr XXX/269/2008 w sprawie nadania
nazwy ulicom we wsi Walendów (nowe ulice, to:
ul. Nad Utratą, ul. Kaczeńców, ul. Stawowa, ul.
Tataraków, ul. Sitowia, ul. Trzcinowa, ul. Sadowa,
ul. Daktylowa, ul. Bukietowa).
EG.
Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
3 Tomaszowi Muchalskiemu
Członkowi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Sekretarzowi Gminy Nadarzyn
wyrazy najgłębszego współczucia i otuchy
po śmierci Ojca
składają
Przewodniczący Rady i Radni Gminy Nadarzyn
oraz
Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy
Panu Tomaszowi Muchalskiemu
Sekretarzowi Gminy Nadarzyn
wyrazy współczucia i słowa otuchy z powodu
śmierci Ojca
składają
Dyrekcja i Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie
Wyrazy współczucia z powodu
śmierci Ojca
Sekretarzowi Gminy Nadarzyn
Panu Tomaszowi Muchalskiemu
składają
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie SP Rusiec
Panu Tomaszowi Muchalskiemu
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają
Dyrektor, Pracownicy
i Wychowankowie G.O.D-M „Tęcza”.
Łączymy się w bólu
z Panem Tomaszem Muchalskim
po śmierci Ojca
Dyrekcja i Pracownicy Przedszkoli Publicznych
w Wolicy, Nadarzynie i Młochowie
Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty
dla Pana Tomasza Muchalskiego
składają
Sołtys i Rada Sołecka Młochowa
4 Wiadomości Nadarzyńskie
Tomaszowi Muchalskiemu
Sekretarzowi Gminy Nadarzyn
wyrazy współczucia z powodu
śmierci Ojca
składają
Dyrekcja i Pracownicy SPGZOZ Nadarzyn
Panu Tomaszowi Muchalskiemu
Sekretarzowi Gminy Nadarzyn
łącząc się w żalu z wyrazami współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają
dyrekcja, nauczyciele i społeczność szkolna
SP w Kostowcu
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci Ojca
Tomaszowi Muchalskiemu i Rodzinie
składają
Zarząd Gminny LOK Nadarzyn
Panu Tomaszowi Muchalskiemu
Sekretarzowi Gminy Nadarzyn
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Młochowie
Wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki
Panu Grzegorzowi Zalewskiemu
Sołtysowi wsi Urzut – Kostowiec
składają
Rada Sołecka Urzuta i Kostowca
Wszystkim, którzy słowami otuchy
wspierali mnie w ciężkich chwilach
po śmierci mojego Taty
z serca dziękuję.
Tomasz Muchalski
2(118) luty 2009
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie
“Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”
W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w których
czujemy, że brakuje nam sił, aby poradzić sobie z tym, co
przynosi życie. Doświadczamy wtedy niepokoju, lęku, odczuwamy smutek i przygnębienie, wycofujemy się z życia
społecznego lub trudno nam opanować emocje, reagujemy
złością i popadamy w konflikty. W większości przypadków
trudności te ustępują samoistnie wtedy, gdy przemija stres
związany z zaistniałą sytuacją. Do takich sytuacji należą np.
przejściowe problemy w pracy i w rodzinie, ale też zdarzenia, które kojarzą się nam pozytywnie jak np. zawarcie małżeństwa, urodzenie dziecka czy święta. Często w przezwyciężeniu trudności pomagają nam rodzina i przyjaciele.
Zdarza się jednak, że dolegliwości utrzymują się dłużej
albo pojawiają się także wtedy, gdy trudno jest określić
konkretną ich przyczynę. U osób, które cierpią z powodu
lęku może dojść do tzw. sprzężenia zwrotnego: lęk powoduje zaburzenia somatyczne (np. dolegliwości żołądkowe,
bóle głowy, bóle pleców, duszność, kołatanie serca), a te
z kolei wpływają na wzrost lęku o własne zdrowie. Około
15% pacjentów w praktyce ogólnolekarskiej słyszy diagnozę zaburzeń nerwicowych, co oznacza, że przyczyny ich
dolegliwości mają źródło w emocjach, nie ma natomiast
żadnych zmian w ciele.
Dzieje się tak dlatego, że ciało i psychika są ze sobą głęboko związane i wszystkie przeżycia psychiczne znajdują
swoje odzwierciedlenie w fizjologii. Stare powiedzenie
mówi: “w zdrowym ciele zdrowy duch”. Powiedzenie to
możemy odwrócić i stwierdzić, że bez zdrowego ducha nie
ma zdrowego ciała.
Objawy nerwicowe obejmują:
zaburzenia czynności somatycznych: przyspieszenie
akcji serca (tachykardia), omdlenia, nudności, wzdęcia,
biegunki, duszność, świąd, zaczerwienienia, dolegliwości bólowe (np. bóle brzucha, głowy, pleców), mrowienia, drżenia, drętwienia różnych części ciała, porażenia
lub kurcze różnych grup mięśniowych, niedowidzenie,
niedosłyszenie, częste oddawanie moczu, zaburzenia
erekcji, zaburzenia miesiączkowania;
zaburzenia przeżywania: lęk, niepokój, napięcie, fobie,
lękowe oczekiwanie, obniżenie nastroju, poczucie rozdrażnienia, trudności w koncentracji uwagi, poczucie
obniżenia sprawności intelektualnej i fizycznej, zburzenia pamięci, natręctwa myślowe, nadmierne martwienie
się o zdrowie, poczucie obcości i zmiany w otoczeniu;
zaburzenia zachowania: natrętne czynności, zahamowania w kontaktach międzyludzkich, zachowania niedojrzałe, zachowania impulsywne.
Dlaczego dochodzi do zaburzeń nerwicowych?
Zwykle składa się na to kilka grup czynników: wszystko
to, co otrzymaliśmy od naszej rodziny, pochodzenie (zarówno geny jak i wychowanie), bieżąca sytuacja życiowa oraz
tzw. konflikty wewnętrzne, czyli np. rozbieżność pomiędzy
naszymi dążeniami i możliwościami, marzeniami a powinnością itp. Konflikty te są często nieświadome i z tego też
względu stanowią dla nas duże obciążenie psychiczne.
Przyczyną trudności psychicznych może być długotrwały stres czyli przedłużająca się sytuacja, która wymaga
5 Wiadomości Nadarzyńskie
od nas dużych nakładów sił. Oprócz różnego rodzaju dolegliwości somatycznych cierpimy wtedy z powodu obniżonej koncentracji, stałego zmęczenia, poczucia winy, że nie
wywiązujemy się ze swoich zobowiązań.
O nerwicy mówi się, że jest zaprzeczeniem rozwoju.
Człowiek zamiast rozwijać się i samorealizować, ulega, na
głębszym poziomie psychiki, autodestrukcji i rozmija się ze
swoim prawdziwym JA.
Dolegliwości psychiczne można leczyć
Obecnie zaburzenia nerwicowe są leczone z dużą skutecznością. Cierpiący na nie pacjent może skorzystać z pomocy lekarza psychiatry, który dokonuje oceny trudności,
przepisuje leki lub/i kieruje pacjenta na psychoterapię lub
pomoc psychologa.
Jak wygląda wizyta u lekarza psychiatry?
Zadaniem lekarza psychiatry jest ocena istniejących zaburzeń pod kątem ich pochodzenia oraz nasilenia, a także
zaplanowanie skutecznego leczenia. Głównym sposobem
„diagnozowania” jest przeprowadzenie wywiadu psychiatrycznego czyli rozmowy dotyczącej historii powstawania
objawów, ewentualnego wcześniejszego leczenia, sytuacji
życiowej pacjenta, jego osobistych doświadczeń, a także
chorób somatycznych i stosowanych leków. Zbierając wywiad psychiatryczny, a w niektórych przypadkach kierując
pacjenta na badania dodatkowe (np. badania hormonalne),
lekarz wyklucza inne, na przykład somatyczne podłoże zaburzeń oraz ustala ostateczne rozpoznanie. Rozmowa z pacjentem, a czasem zastosowanie innych narzędzi oceny - na
przykład skal nasilenia objawów – daje możliwość oceny
nasilenia zaburzenia, co przekłada się na wybór metody
leczenia czyli podjęcie decyzji dotyczącej zastosowania leków lub/i skierowanie pacjenta na psychoterapię.
Jak działa psychoterapia?
W rzetelnie prowadzonej psychoterapii osoba, która
przychodzi po pomoc, jest zachęcana do tego, by wykorzystała czas sesji na przyglądanie się sobie, swoim emocjom
i zachowaniom. Cokolwiek przychodzi pacjentowi do głowy, powinno być omówione w czasie sesji. Przedmiotem
pracy terapeutycznej są uczucia, myśli, wspomnienia, sny
pacjenta. Terapeuta słucha i stara się pomóc pacjentowi
zrozumieć prawdziwe znaczenie jego emocji oraz sens jego
przeżyć i zachowań.
W miarę postępu w psychoterapii pacjent uzyskuje
głębszy wgląd w siebie, odkrywa nowe, bardziej adekwatne
i skuteczne drogi radzenia sobie z problemami i emocjami,
wypracowuje nowy styl zachowania.
Szczególnie warto skorzystać z psychoterapii, gdy:
odczuwamy niepokój i nie radzimy sobie z trudnymi sytuacjami;
doświadczamy poczucia braku sensu tego, co robimy,
smutek i stałe niezadowolenie ze swojego życia;
cierpimy z powodu braku pewności siebie lub spostrzegamy, że nie wykorzystujemy w pełni swojego potencjału;
trudno nam poradzić sobie ze zmianą w życiu, żałobą,
rozwodem, utratą pracy;
usłyszeliśmy od swojego lekarza diagnozę nerwicy.
2(118) luty 2009
Pomoc psychiatryczna i psychologiczna w Nadarzynie
Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie oferuje konsultacje
u lekarza psychiatry oraz konsultacje psychologiczne
i psychoterapię indywidualną i grupową:
psychiatra Elżbieta Stefanoff
psycholog Justyna Pawłowska-Barszcz
wtorek 9.00-14.00
Pacjentów przyjmują:
Elżbieta Stefanoff – lekarz specjalista psychiatra.
Specjalizację z psychiatrii uzyskała pracując przez sześć lat
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez
ostatnie 2 lata pracowała w Oddziale Leczenia Zaburzeń
Nerwicowych w Komorowie łącząc tam pracę lekarza psychiatry i psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. W
2007r. zakończyła szkolenie psychoterapeutyczne i uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego
PTTPB (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii PoznawczoBehawioralnej).
Justyna Pawłowska-Barszcz – mgr psychologii, przez
ponad dziesięć lat zajmowała się pomocą psychologiczną
oraz prowadziła warsztaty psychoedukacyjne w zakresie
m.in. radzenia sobie ze stresem, umiejętności komunikacyjnych, asertywności. Zajmowała się poradnictwem dotyczącym planowania kariery zawodowej oraz pomocą psychologiczną w sytuacji utraty pracy.
Pracowała jako psychoterapeuta w XIV Oddziale Leczenia
Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, gdzie prowadziła
terapię indywidualną i grupową pacjentów cierpiących m.in.
na zaburzenia depresyjne, lękowe, somatyzacyjne, stresowe,
obsesyjno-kompulsyjne oraz zaburzenia osobowości.
Jest studentką podyplomowego kursu psychoterapii w
Instytucie Analizy Grupowej Rasztów posiadającego atest
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie odbywa staż w
zakresie analitycznej psychoterapii grupowej w Ośrodku
Psychoterapii Rasztów.
Prowadzi:
psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych
konsultacje psychologiczne dla osób przeżywających
kryzys, poszukujących pomocy w sytuacjach problemowych bądź chcących przyjrzeć się swoim emocjom i lepiej
je rozumieć.
Justyna Pawłowska-Barszcz
Elżbieta Stefanoff
SPG ZOZ w Nadarzynie
Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie oferuje:
1. konsultacje u lekarza psychiatry oraz konsultacje
psychologiczne i psychoterapię indywidualną oraz
grupową:
• psychiatra Elżbieta Stefanoff
- czwartki 9.00-14.00
• psycholog Justyna Pawłowska-Barszcz
- wtorki 9.00-14.00
2. konsultacje u lekarza endokrynologa
• endokrynolog Elżbieta Kapłan –Osęka
- poniedziałki 15.00-18.00.
Marzena Nowicka - Prusakiewicz
SPG ZOZ Nadarzyn
„Nieważne jest ile dajemy, lecz ile miłości w to wkładamy”
Matka Teresa z Kalkuty
Podziękowanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie serdecznie dziękuje
Pani Ilonie Gajewskiej, Panu Zbigniewowi Grabowskiemu
z firmy 3M Poland w Kajetanach
oraz
Pani Ilonie Massalskiej z Fundacji im. Ireny Sendlerowej
za przekazanie pomocy rzeczowej dla podopiecznych naszego Ośrodka
w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Wysoko ceniąc tę współpracę uznaję jej ogromne znaczenie.
Wdzięczna za zaangażowanie, wyrażam również wielką nadzieję, iż nasze inicjatywy
związane z pomocą drugiemu człowiekowi spotkają się z Państwa przychylnością także w przyszłości.
Grażyna Witkowska - Kierownik GOPS
Nadarzyn, grudzień 2008 r.
Uwaga!!!
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz ustawą o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia
22 maja 2003 r. Wójt jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli w zakresie: umów na wywóz nieczystości stałych
i płynnych zawieranych przez mieszkańców gminy oraz umów ubezpieczenia OC rolników indywidualnych w gminie.
W naszej gminie kontrola będzie przeprowadzana od 2 lutego br. przez upoważnionego pracownika – p. Tomasza
Iwaniuka.
6 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
Co się dzieje w naszych szkołach i przedszkolach...
Szkoła Podstawowa w Kostowcu
Dzień niespodzianek
Sobota, 17 stycznia 2009 roku, była dla uczniów Szkoły
Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu pełna atrakcji i emocji. Tego właśnie dnia w naszej szkole
odbył się: „Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Dyrektora Szkoły”, bal karnawałowy pod hasłem „Wodny
świat”, oraz nietypowe spotkanie z „Mikołajem” – inicjatorem akcji „Duża paka dla głodnego dzieciaka”.
fot. arch. szkoły
sażonych w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego,
którzy czuwali nad bezpieczeństwem w trakcie zabawy.
Kolejną niespodzianką dnia było spotkanie ze współpracującym ze szkołą „Mikołajem”, dzięki któremu nasza
szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Duża paka dla
głodnego dzieciaka”. Jak przystało na Mikołaja i tym razem
obdarował nas upominkami oraz bawił się wspólnie z nami
na balu. Dopełnieniem atrakcji był słodki poczęstunek.
fot. arch. szkoły
Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali uczniowie, rodzice i nauczyciele, a koordynatorem całej imprezy był Samorząd Uczniowski.
Wspólne spotkanie rozpoczęły rozgrywki w tenisa stołowego. Po długich zmaganiach wyłoniono zwycięzców w
czterech kategoriach. W kategorii:

Dziewcząt:
I m. Aleksandra Brociek kl. V
II m. Aleksandra Powierża kl. VI
III m. Aleksandra Reluga kl. IV

Chłopców:
I m. Tomasz Grabowski kl. VI
II m. Michał Nowakowski kl. VI
III m. Adrian Szeląga kl. IV

Kobiet:
I m. Monika Pleban - nauczyciel
II m. Agnieszka Bożek - rodzic
III m. Dorota Śmigielska - nauczyciel

Mężczyzn:
I m. Mirosław Kalisiewicz - przewodniczący Rady Rodziców
II m. Zbigniew Reluga - dyrektor szkoły
III m. Piotr Nowakowski - rodzic
Wspólne zabawy, spotkania, rozgrywki sportowe są
niewątpliwie doskonałym sposobem na integrację społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym oraz kultywowaniem tradycji szkoły.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Teresa Dąbrowska
Dorota Śmigielska
Z Kostowca Dzieciaki - wysyłają „paki”
Święta Bożego Narodzenia to okres, w którym spotykamy się z rodziną przy wigilijnym stole, obdarowujemy się
prezentami. To również czas refleksji nad naszym życiem.
W te magiczne dni nie myślimy o problemach codzienności. W naszych domach panuje miła i niepowtarzalna atmosfera. Jednak są rodziny, dla których Święta nie są tak
radosne i wolne od trosk. Borykają się bowiem z problemami finansowymi i często nie stać ich na zastawienie stołu
tradycyjnymi potrawami. Zgodnie z naszą polską tradycją
zostawiamy jedno puste nakrycie dla niespodziewanego
fot. arch. szkoły
Zwycięzcom turnieju wręczono puchary, dyplomy i
nagrody rzeczowe. Warto nadmienić, że stoły na których
rozgrywany był turniej ufundowała Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Kostowcu.
Równocześnie z turniejem odbywała się barwna w dekoracje i kostiumy zabawa karnawałowa. Pomysłowość w
doborze stroju związanego z tematem przewodnim balu
„Wodny świat” była zaskakująca. Wśród postaci znaleźli
się: rybacy, marynarze, piraci, lwy morskie, syreny, żabki
i wiele innych. Nie zabrakło również ratowników wypo-
7 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
gościa, samotnego sąsiada, podróżnego wędrowca. Często
zastanawiamy się jak pomóc tym, którzy są w trudnej sytuacji.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu znaleźli
sposób na to, aby podzielić się tym, co sami mają. Pamiętali
o ludziach potrzebujących pomocy i wraz z nauczycielami
zorganizowali kiermasz świąteczny pod hasłem „Paczka
dla dzieciaczka”. Pod opieką nauczycieli uczniowie własnoręcznie wykonali ozdoby świąteczne i karty z życzeniami, ozdoby na świąteczny stół oraz inne elementy dekoracyjne. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu przeznaczone
zostały na słodycze i kosmetyki, które przed świętami zostały dostarczone dzieciom z Domu Dziecka w Krośnie.
To nie jedyna forma pomocy, jakiej udzielają nasi
uczniowie. Od maja zeszłego roku prowadzona jest akcja
„Duża paka dla głodnego dzieciaka” zapoczątkowana wizytą Mikołaja w naszej szkole. Klasa II szczególnym patronatem objęła jedną rodzinę, do której systematycznie
wysyła paczki. Uczniowie dzielą się tym, co mają: przyborami szkolnymi, słodyczami, zabawkami, artykułami spożywczymi oraz środkami chemicznymi. Dodatkowo z racji
Świąt dla każdego członka rodziny został przygotowany
specjalny świąteczny upominek.
Zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz
szczytna idea sprawiły, że po raz kolejny ludzkie serca
otworzyły się na potrzeby innych w tym szczególnym okresie - okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Dorota Śmigielska
nauczycielka SP w Kostowcu
PODZIĘKOWANIE
dla Dyrekcji i Pracowników Firmy
SCHENKER
za okazany dar serca,
Mercury, ABBA, Feel, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny,
Lou Bega i Jeden Osiem L.
Artyści we własnym zakresie przygotowali stroje, rodzice zadbali o sprzęt i zajęli się całą organizacją.
Koniecznie trzeba dodać, że dzieci do samego końca nie
miały pojęcia co je w sali gimnastycznej czeka. Uczniowie,
zapisując się na ochotnika do drużyn, wiedzieli tylko, że
będzie quiz - niespodzianka. Tajemnicą było z jakiej dziedziny, dlatego powtarzali wiadomości z poszczególnych
przedmiotów, a na widok swoich nauczycieli i rodziców zaskoczeni byli zupełnie.
Oczywiście w takich konkurencjach nie ma zwycięzców
i przegranych, liczy się dobra zabawa – a ta była na pewno –
choć przyznać trzeba, że rywalizacja także była. Wszystkie
dzieci, które zgłosiły się do konkursu pałaszowały później
słodycze, które uczciwie zdobyły.
W młochowskiej szkole Rada Rodziców od trzech lat w
okresie Świąt Bożego Narodzenia i karnawału we współpracy z gronem pedagogicznym organizuje dla dzieci imprezęniespodziankę.
jakim było przekazanie paczek
świątecznych dla uczniów naszej szkoły.
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie
SP im. św. St. Kostki w Kostowcu
Szkoła Podstawowa w Młochowie
Rada Rodziców - dzieciom
Niezwykła impreza odbyła się 13 stycznia br. w Szkole
Podstawowej w Młochowie, a jej wyjątkowy charakter polegał na tym, że na scenie w roli artystów zamiast – jak to
zwykle bywa – uczniów, wystąpili… rodzice i nauczyciele!
W tegorocznej imprezie - „Wielki show z udziałem
gwiazd” uczniowie musieli udzielać prawidłowych odpowiedzi na pytania związane z utworami prezentowanymi na
scenie przez rodziców i wychowawców. Jakież było zaskoczenie, ile śmiechu i radości, kiedy pojawiały się kolejne
gwiazdy estrady polskiej i zagranicznej (!). Charakteryzacja
była tak wiarygodna, że wiele osób miało spory problem
z odszyfrowaniem kto gra kogo. Wystąpili: Maryla Rodowicz, Urszula, Kayah, Doda, Krzysztof Cugowski, Freddie
Za pierwszym razem była to przypowieść „Bajka o Świętym Mikołaju” w roku ubiegłym „Jasełka” a w tym „wielki
show z udziałem gwiazd” właśnie – wszystkie przygotowane i zaprezentowane przez rodziców i nauczycieli.
Wysiłek ze strony dorosłych, niewątpliwie spory, nagradzany jest gromkimi brawami i śmiechem dzieci, które
oprócz tego, że wspaniale się bawią również uczą się – chociażby tego jak dobrze jest umieć nabrać dystansu do samego siebie.
Dorosłym gratulujemy pomysłowości i odwagi a dzieciom... dorosłych!
E.G.
Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
8 Szkoła Podstawowa w Ruścu
Jasełka w „zerówce”
Edukacja teatralna zajmuje czołowe miejsce w pracy wychowawczej oddziału przedszkolnego w szkole w
Ruścu. W związku z tym postanowiłam przygotować z
dziećmi jasełka dla rodziców i dziadków. Wykorzystałam
potencjał artystyczny drzemiący w dzieciach, chciałam,
aby same doświadczyły radości i przyjemności płynącej z
wystawiania scenek o Narodzeniu Pańskim.
fot. arch. szkoły
Dzieci nauczyły się ról, gry scenicznej, rodzice pomogli
przygotować piękne stroje. Spotkanie będące zwieńczeniem
naszych wysiłków odbyło się 14 stycznia 2009r. Występ został nagrodzony brawami, po nim był słodki poczęstunek i
wspólne śpiewanie kolęd.
Dziękuję rodzicom za włączenie się w przygotowanie
uroczystości.
Beata Gałek
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Ruścu
Przedszkole Publiczne w Nadarzynie
Bezpieczne ferie – bezpieczna zabawa
Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci to podstawowe zadanie zarówno dla nauczycieli jak i rodziców, są to wartości,
które były i zawsze będą najważniejsze. Małe dzieci nie zawsze potrafią przewidzieć skutki podejmowanych działań
zazwyczaj koncentrują się na zachowaniach „tu i teraz”.
Wraz z rozwojem dziecka, jego samodzielności, powinniśmy rozwijać umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją - doskonalić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wiek przedszkolny jest
fot. arch. przedszkola
fot. arch. przedszkola
dogodnym momentem do rozpoczęcia edukacji niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,
dlatego już od dwóch lat współpracujemy z Komisariatem
Policji w Nadarzynie, który bardzo czynnie wspiera nas w
realizacji treści programowych m.in. wychowania komunikacyjnego. Staramy się chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, stopniowo przygotowując je do uczestniczenia
w ruchu drogowym z zachowaniem i przestrzeganiem podstawowych zasad. Dzięki uprzejmości panów policjantów
w naszym przedszkolu odbywają się cyklicznie spotkania,
w trakcie których realizujemy wspólnie podjęte przedsięwzięcia. Jedno z nich odbyło się tuż przed feriami. Była
to doskonała okazja do przypomnienia podstawowych zasad o ruchu drogowym, bezpiecznej zabawie na świeżym
powietrzu, umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych (np. spotkanie z nieznajomym), a także o znaczeniu
różnego rodzaju elementów odblaskowych. Tym razem na
nasze spotkanie przyszedł st. sierż. p. Dariusz Skrobisz. W
spotkaniu tym wzięły udział wszystkie dzieci, które przywitały naszego Gościa słowami -„I Maluchy i Starszaki, to
bezpieczne przedszkolaki ”.Tego dnia dwie najstarsze grupy przyszły do przedszkola ubrane w kamizelki odblaskowe, jako symbol „Bezpiecznego przedszkolaka”.
Pan policjant w mundurze, z bronią i radiostacją wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci. Chłopcy byli zachwyceni, największym zainteresowaniem cieszyły się kajdanki. Nasz Gość opowiadał bardzo interesująco o swojej
pracy, mówił o niebezpieczeństwach grożących dzieciom
podczas zabaw zimą w pobliżu tras komunikacyjnych i
skutkach niewłaściwie zorganizowanej zabawy na śniegu
i lodzie. Przestrzegał również przed nierozważnym zachowaniem, które może się skończyć czasami bardzo źle, wyjaśnił znaczenie noszenia różnych elementów odblaskowych.
Ważnym punktem spotkania był konkurs wiedzy pt. „Bezpieczny przedszkolak”, w trakcie którego dzieci wykazały
się dużą wiedzą o zasadach bezpieczeństwa. W jury zasiadł
nasz Gość, oraz Pani Dyrektor. Dzieci rozwiązywały zagadki związane z ruchem publicznym, brały udział w zabawie
„Tak lub Nie”, układały historyjkę, a także wspólnie śpiewały piosenki. Jury ogłosiło, że każde dziecko uzyskało tytuł „Bezpiecznego przedszkolaka”. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i znaczki odblaskowe. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym wspólnym zdjęciem.
Serdecznie DZIĘKUJEMY naszemu Gościowi za wspólną
naukę i zabawę, a także Policjantom nadarzyńskiego Komisariatu za dotychczasową tak owocną współpracę.
Iwona Dymowska - nauczycielka
w Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie
9 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
Przedszkole Publiczne w Młochowie
fot. arch. przedszkola
BABCIE I DZIADKOWIE
„Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego,
co mogą im dostarczyć dziadkowie:
to Oni obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt”.
A. Haley
Już od początku stycznia przedszkolaki przygotowywały się do tego ważnego dnia. Bo wiadomo, że Dziadkowie
– kochający i kochani, ciepli i wyrozumiali, wybaczają
ukochanym wnuczętom nawet największe przewinienia.
Zaczęliśmy od przygotowania repertuaru, potem opracowaliśmy zaproszenia dla szacownych gości:
Występy rozpoczęły „Średniaki”, potem zaprezentowały
się „Maluchy”, najdłużej na swój występ czekały
Już niedługo moi mili
„Starszaki”.
Każda grupa miała w swym repertuarze wierchcemy, byście z nami byli.
sze,
piosenki,
tańce oraz grę na instrumentach.
Wolnej chwili, więc szukajcie,
Takiej
gorącej
reakcji podczas występów dzieci się
do drzwi naszych zapukajcie.
nie
spodziewały:
gromkie
brawa, okrzyki dziadków „braBo już teraz zapraszamy
wo”,
„super”,
„dobre,
dobre…”
to tylko niektóre sygnana okazję, którą mamy.
ły
radości
i zadowolenia
ze
strony
gości. Po części artyA to będzie wielka gratka
stycznej
wreszcie
wnuczęta
mogły
uściskać
się ze swymi
Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Babuniami
i
Dziadziusiami
już
we
własnych
salach przy
Czasu wnukom nie żałujcie
wspólnym
podwieczorku.
Przedszkolaki
nie
zawiodły
rówi powoli się szykujcie do Publicznego Przedszkola
nież
i
tutaj…
wykazały
się
wielką
kulturą
i
szacunkiem
wow Młochowie.
bec swych gości – najpierw wyszukiwały miejsca siedzące
dla Babci, Dziadka, a same siadały dopiero jak było wolne
W ciągu tych dwóch tygodni dzieci pochłonięte były
miejsce lub na kolanach u Babuni. Częstowali swych gości
przygotowaniem prezentów - niespodzianek i laurek.
kanapkami i herbatką. Na zakończenie każdy przedszkolak
W tym roku wszystkie grupy przygotowały dla Babci i
wręczył własnoręcznie zrobiony prezent i laurkę.
Dziadka kalendarz na 2009 r. (oczywiście każda grupa wg
Dla przedszkolaków był to jeden z najbardziej oczekiwłasnych pomysłów). Następnie dzieci wykonały laurki.
wanych
i miłych dni. To specjalnie dla nich „Dziadkowie”
Potem jeszcze portret ukochanej Babci, no i oczywiście
brali
wolny
dzień w pracy, to właśnie dla nich przyjeżdżanajukochańszego Dziadka. Wiele czasu poświęcały na
li
z
różnych
zakątków Polski, by obejrzeć ich występ, by
utrwalenie części artystycznej (piosenki, wiersze, tańce).
właśnie
z
nimi
pobyć tych parę chwil. Dla „Tych” gości
Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień. Już od
nie
ważne
są
szczegóły
(krzywe stanie, niedopowiedziane
14.00 zaczęli się gromadzić w sali gimnastycznej zaproszezdanie…).
Najważniejszy
jest wnuk i wnuczka, przecież to
ni goście. Przedszkolaki nie mogły się doczekać spotkania
właśnie
one
kochane
są
nawet
bardziej niż własne dzieci.
z „Dziadkami” (na początku musiał wystarczyć buziaczek
Widać
wyraźnie,
że
pomiędzy
dziadkami, a wnukami – dopiero po występach będzie czas na wtulenie się w razachodzi
jakaś
wspaniała
więź.
Dziadkowie
prawie zawsze
miona Babuni i Dziadziusia).
wiedzą, co to znaczy wychowywać cierpliwie i
fot. arch. przedszkola
z uśmiechem, rozmawiać spokojnie i jasno, żartować, bawić się i uszczęśliwiać swoje wnuki.
Dziecko wie, że zabiegani i zapracowani rodzice
nie mają czasu na wysłuchanie ich, a dziadkowie
- zawsze znajdą czas, wysłuchają, pocieszą, doradzą, po prostu zainteresują się ich problemami.
Nie ma tu znaczenia czy dziecko jest w wieku
przedszkolnym czy szkolnym, problem dziecka
jest ważny nawet, gdy dotyczy zepsutego samochodzika czy lalki.
Babcie i dziadkowie - tak dawniej jak i dziś są
niezastąpieni, gotowi poświęcić swój czas, troskę,
cierpliwość, serce ukochanym wnuczętom.
Bożena Grochowska
Publiczne Przedszkole w Młochowie
10 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
Z dziejów nadarzyńskiego harcerstwa
Cz. XXII
Dnia 14 marca 1991 r. miało miejsce
ważne wydarzenie harcerskie - kolejny zjazd sprawozdawczo-wyborczy
Hufca ZHP Nadarzyn. Uczestniczyli
w nim: pełnomocnik Naczelnika
ZHP hm. Waldemar Kowalczyk,
przedstawiciel Komisji Rewizyjnej
Chorągwi Stołecznej hm. M. Hanowski, Przewodniczący
Rady Gminy Nadarzyn p. Jan Łęcki, Wójt Gminy Nadarzyn
p. Antoni Michalak, Sekretarz Urzędu Gminy p. Elżbieta
Paziewska, delegaci hufca i instruktorzy.
Komendantem Hufca ZHP Nadarzyn ponownie został
wybrany hm. Leon Giżycki, a w skład komendy Hufca zostali wybrani: pwd. (przewodnik) Robert Murzynowski,
wędr. (wędrownik) Roman Karolak, wędr. Monika
Lewandowska, H.o. (harcerz orli) Adam Urbański. Komisja
Rewizyjna Hufca: hm. Tadeusz Józefowicz – przewodniczący, H.o. Tomasz Tokarski, odkr. (odkrywca) Grzegorz
Nowak. Delegatami na Zjazd Chorągwi Stołecznej zostali
wybrani: hm. Leon Giżycki, pwd. Robert Murzynowski.
Zjazd podsumował dotychczasową działalność hufca i wytyczył program działania na następną kadencję.
Góry Łubiańskie, nad jeziorem Łubian
koło Grunwaldu
To kolejne lato nadarzyńskich harcerzy – obóz harcerski dla 40 osób w dniach od 1-27 lipca 1991 r. Góry
Obozowe przygotowanie do „uroczystości Grunwaldu”
Imieniny na obozie - solenizantka dh Ania Zakrzewska
Łubiańskie – ta historyczna miejscowość jest małą wioską
liczącą tylko 8 gospodarstw rolnych (dawniej było ich 28).
Umiejscowiona nad pięknym jeziorem Łubian w otoczeniu
lasów mieszanych. Jak głosi legenda w tym właśnie jeziorze król Jagiełło i jego wojska poili konie przed bitwą pod
Grunwaldem. Pamiątką po pobycie króla w tym właśnie
miejscu pozostał duży kamień o ciężarze około 12 ton tzw.
Kamień Jagiełły, na którym jadł śniadanie w czasie przygotowań do wielkiej bitwy z Zakonem Krzyżackim. Obok
jeziora wypływa źródełko, z którego król Jagiełło pobierał
wodę do picia. Do dziś woda z tego źródła jest jedną z najczystszych wód źródlanych w Polsce.
Komendantem obozu był: hm. Leon Giżycki, oboźnym pwd. Roman Karolak, kwatermistrzem hm. Tadeusz
Józefowicz, kucharzem obozowym dh. Apolonia Żołądek z
Helenówka, lekarzem obozowym dh. Beata Paluchowska,
instruktorzy programowi: pwd. Tomasz Tokarski, H.o.
Adam Urbański, wędr. Monika Lewandowska.
W dniu 14 lipca uczestniczyliśmy w Zlocie Grunwaldzkim i w odnowieniu Przyrzeczenia Harcerskiego
wszystkich harcerzy, harcerek i instruktorów, którzy słowami roty Przyrzeczenia potwierdzili swoją przynależność do
Związku w odrodzonej Rzeczpospolitej.
Na zakończenie obozu w tym historycznym i tak bliskim nam miejscu ułożyliśmy wierszyk:
„Góry Łubiańskie –
obozują tu harcerze,
jak wojska ułańskie.
To druhowie z Nadarzyna,
zawsze z Grunwaldem więź trzyma.
Dwa lata temu odznakę zdobyli,
dziś ponownie w zlocie uczestniczyli.
Pamięć swą odświeżają,
nowe wiadomości o Grunwaldzie zdobywają”.
Czuwaj!
Opracował hm. Leon Giżycki
na podstawie kronik obozowych oraz kronik Hufca ZHP
Nadarzyn, z których pochodzą także zamieszczone zdjęcia
c.d.n.
Przy Kamieniu Jagiełły
11 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn
Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie
ul. Warszawska 15
05-830 Nadarzyn
tel. 022 729 81 83
Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych:
01.01.2009 r. Pożar drzewek ozdobnych rosnących w ogrodzie przy domu jednorodzinnym w Nadarzynie na jednym
z osiedli. Przyczyną pożaru było nieostrożne odpalanie
sztucznych ogni podczas witania Nowego Roku; działania
prowadzono o północy przez jeden nasz zastęp.
01.01.2009 r. Pożar sadzy kominowych w domu jednorodzinnym w Starej Wsi, działania nasze polegały na gaszeniu palącej się sadzy za pomocą soli, akcja prowadzona w
godzinach popołudniowych.
03.01.2009 r. Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy po awarii rury wodociągowej na jednej z posesji w
Nadarzynie; działania prowadzone w godzinach rannych.
05.01.2009 r. Pożar poddasza domu jednorodzinnego w
Strzeniówce. Przyczyną pożaru było zwarcia instalacji
elektrycznej, do którego doszło na skutek kolizji samochodu osobowego ze słupem elektrycznym w tej miejscowości;
działania przeprowadzono w godzinach popołudniowych.
06.01.2009 r. Usuwanie skutków wypadku drogowego, do
którego doszło w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej na
skutek jazdy pod wpływem alkoholu; działania prowadzono w godzinach rannych.
17.01.2009 r. Wypompowywanie wody z zalanej kotłowni po awarii rury wodociągowej w Walendowie, w
Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych. Działania przeprowadzono w godzinach popołudniowych.
17.01.2009 r. Pożar gałęzi i suszu na wyrębie leśnym w
Ruścu; działania prowadzono w godzinach popołudniowych.
19.01.2009 r. Pożar poddasza domu jednorodzinnego w
Strzeniówce; działania prowadzono w godzinach nocnych.
24.01.2009 r. Pożar sadzy kominowych w domu jednorodzinnym w Starej Wsi; działania nasze polegały na gaszeniu palącej się sadzy za pomocą soli, akcja prowadzona w
godzinach popołudniowych.
Ponadto, zastęp naszej straży uczesniczył w pokazie ratownictwa, podczas XVII Finału WOŚP w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury. Zaprezentowaliśmy swoje umiejętności,
ale chcieliśmy także po raz kolejny przekazać i utrwalić
widzom, jak przypadkowy świadek wypadku powinien
zachować się, co w takich sytuacjach należy zrobić, gdzie
zadzwonić i szukać pomocy.
W imieniu swoim, Zarządu OSP Nadarzyn
oraz wszystkich Druchów,
chciałbym serdecznie podziękować
władzom naszej gminy za zakup fabrycznie nowego
ciężkiego samochodu gaśniczego z funkcją ekologiczną,
jak i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy,
którzy pomagali nam w pozyskaniu tego auta.
Serdecznie dziękujemy!
Przy tej okazji, wszystkich mieszkańców chcemy zapewnić, że ten samochód i wyszkolenie druhów przyczynią się
na pewno do jeszcze lepszego zabezpieczenia pożarowego
naszej Gminy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej, która jest założona i aktualizowana przez naszych druhów: www.osp.nadarzyn.pl
Naczelnik OSP Nadarzyn
Arkadiusz Kiliński
Nowy samochód dla OSP Nadarzyn
W piątek, 16 stycznia br. strażacy OSP Nadarzyn odebrali fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania z zabudową
wykonaną przez firmę Inżynieria Samochodów
Specjalnych, Piotr Wawrzaszek z Bielska
Białej. Pojazd posiada funkcję ratownictwa
ekologicznego, niezbędną przy udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych z udziałem np.
cystern przewożących substancje chemiczne.
W praktyce oznacza to, że zraszacze zamontowane z przodu, pośrodku i z tyłu podwozia wytwarzając parasol wodny neutralizują różnego
rodzaju płyny na całym zagrożonym odcinku.
Samochód wygląda imponująco, ale nie wygląd jest najważniejszy – jego wyposażenia nie
powstydziłaby się żadna jednostka straży zawodowej. Pojazd spełnia wszelkie wymagania
odnośnie samochodów ratowniczo-gaśniczych
12 Wiadomości Nadarzyńskie
oraz wymogi postawione w prawie o ruchu drogowym.
2(118) luty 2009
Samochód ma silnik o mocy 270 kW, o pojemności zapewniającej przejazd minimum 300 km lub 4 godziny ciągłej pracy autopompy. Napęd 6x6 wyposażony w blokadę
mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych (rozłączany), układ kontroli hamowania ABS
i układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym zapewniają, zarówno kierowcy jak i 6 strażakom,
komfortową i skuteczną jazdę w trudnych warunkach.
Pojazd wyposażony jest w zaczep holowniczy z tyłu i
wyciągarkę na przednim zderzaku, różnego rodzaju oświetlenie – zarówno ostrzegawcze światła (w tym tzw. fala
świetlna) jak i reflektory (szperacze) potrzebne w akcji oraz
indywidualne latarki podłączane do instalacji elektrycznej
samochodu. Zabudowa wykonana jest z materiałów odpornych na korozję.
Obok podstawowego sprzętu gaśniczego oraz m.in.
sprzętu burzącego, wytwornic piany, przenośnego działka wodno-pianowego, samochód posiada także na dachu
działko wodne o regulowanej wydajności 1600-3200 l/min
przy ciśnieniu 8 bar. Auto wyposażone jest w klimatyzację
i webasto, czyli sterowane z kabiny ogrzewanie całego pojazdu, co pozwala pracować w warunkach silnych mrozów
- nawet do minus 30oC.
Edyta Gawrońska
Zatrudnię osobę do opieki nad dzieckiem
i pomocy w domu. Tel. 0 607 99 67 92
13 Wiadomości Nadarzyńskie
Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło w Nadarzynie
Już niedługo nas nie będzie
W związku z podeszłym wiekiem członków koła
Kombatantów w Nadarzynie, od 2008 r. funkcję Sekretarza
oraz Skarbnika Koła objął p. Leon Giżycki. Za zaangażowanie w działalność Koła Kombatantów uchwałą
1/TH/8 Zarządu Wojewódzkiego został mianowany na
Honorowego Członka Koła.
Wszystkie sprawy związane z członkostwem oraz inne
należy zgłaszać do p. Leona Giżyckiego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00 w siedzibie Straży
Pożarnej w Nadarzynie lub do p. Henryka Filipskiego –
Przewodniczącego Koła Kombatantów pod numerem tel.
022 729 81 80.
W 2008 r. z nadarzyńskiego Koła odeszło na zawsze wielu
członków. W chwili obecnej w Kole zrzeszonych jest 11 osób.
Prezes Koła ZKRP i BWP
kpt. Henryk Filipski
Poszukuję pracy, jako gosposia/pomoc domowa
dla samotnej osoby - z zamieszkaniem.
Tel. 0 696 106 860
2(118) luty 2009
Nadarzyńskie
kryminałki
18.12.2008 r.
W wyniku rozszczelnienia butli gazowej w Nadarzynie przy
ul Błońskiej doszło do wybuchu
zgromadzonego gazu, wskutek czego
została uszkodzona jedna ze ścian budynku oraz uległo spaleniu mieszkanie. Na szczęście przebywający w mieszkaniu
młody mężczyzna nie odniósł obrażeń.
W związku z powtarzającymi się tego typu przypadkami
szczególnie nasilającymi się w okresie zimowym i sezonie
grzewczym proszę wzmóc czujność i zwrócić szczególną
uwagę na instalacje grzewcze i systemy wentylacji.
21.12.2008 r.
O godz. 10:45 w KP Nadarzyn zgłoszono kradzież karty
bankomatowej z kodem PIN oraz karty kredytowej VISA,
przy użyciu, której następnie nieznany sprawca dokonał
wypłaty pieniędzy w kwocie 8.000 zł na terenie Piaseczna.
Podjęte w tej sprawie czynności operacyjne pozwoliły
na ustalenie i zatrzymanie sprawcy przestępstwa oraz na
przedstawienie mu zarzutów. Za popełnione przestępstwo
odpowie przed wymiarem sprawiedliwości.
Drodzy mieszkańcy Gminy Nadarzyn potraktujcie ten przypadek kradzieży karty, jako przestrogę Nigdy nie noście numerów PIN do kart, alarmów domowych itp. w jednym portfelu
z dokumentami. W taki sposób przestępca jednym ruchem
ręki pozbawia Państwa ciężko zarobionych pieniędzy.
Bank Spółdzielczy
w Nadarzynie
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5 A
tel. (022) 729 81 24, 729 83 69
tel./ fax (022) 729 83 69
www.bsnadarzyn.pl;
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia:
pn-pt w godz. 800-1600 (kasa: 800-1500)
soboty w godz. 800-1400 (kasa: 800-1300)
23.12.2008 r.
W związku z uzyskaną informacją, nadarzyńscy policjanci,
przy ul. Warszawskiej, dokonali zatrzymania trzech sprawców podejrzanych o dokonanie kradzieży w dniu 17 grudnia na terenie CHH MAXIMUS obuwia o wartości 10.000
zł. W wyniku podjętych czynności odzyskano utracone
mienie, sprawcy odpowiedzą za swój czyn przed pruszkowskim Sądem.
Pragnę podziękować osobie, która zadzwoniła z anonimową informacją, dzięki której w tak krótkim czasie zatrzymano sprawców i odzyskano skradzione mienie.
30.12.2008 r.
W związku ze zgłoszeniem w tutejszym Komisariacie
Policji kradzieży przenośnej toalety chemicznej, mającej
miejsce w lipcu 2008 r. o wartości 2.500zł. na szkodę firmy
CLIPPER, policjanci naszego komisariatu w wyniku podjętych czynności odzyskali mienie przekazując je właścicielowi.
08.01.2009 r.
O godz.17:30 Komisariat Policji w Nadarzynie został
powiadomiony o tym, że w dniach od 20.12.2008 r do
08.01.2009 r. nieznani sprawcy dokonali kradzieży naczepy
koloru białego chłodni marki SCHMITZ, która była zaparkowana na terenie parkingu niestrzeżonego w Starej Wsi (al.
Katowicka). Wartość utraconego mienia to 180.000 zł.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby osoby
mogące przyczynić się do ustalenia sprawców kradzieży,
kontaktowały się z tutejszym Komisariatem Policji (można
również telefonicznie z zachowaniem anonimowości).
Filia „MAXIMUS”
05-830 Nadarzyn
al. Katowicka 62
tel. (022) 429 81 11
tel./fax (022) 429 81 12
godziny otwarcia:
pn-pt w godz. 800-1600
(kasa: 800-1545)
sob. i niedz. - nieczynne
Filia Jaktorów
96-313 Jaktorów
ul. Warszawska 4
OFERTA BANKU:
tel./fax (046) 856 41 59
godziny otwarcia:
akredyty:
00
00
obrotowe; inwestycyjne (w tym preferencyjne dla rolników z dopłatami od AR i MR); w ra- pn-pt w godz. 8 -16
00
45
(kasa:
8
-15
)
chunku bieżącym, na nieruchomości; na budownictwo mieszkaniowe (kredyty na zakup nieru00
00
chomości oraz budowę budynków mieszkalnych - do 10 lat); pożyczki hipoteczne; konsumenc- soboty w godz. 8 -13
kie, w tym kredyty okolicznościowe; w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych;
adepozyty:
Oddział BS w Żabiej Woli
rachunki bieżące na podmioty gospodarcze i dla osób prawnych w tym obsługa Home Banking; 96-321 Żabia Wola
rachunki a vista; rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe; lokaty terminowe o różnych okre- ul. Warszawska 12
sach oszczędzania;
tel. (046) 857 86 93,
adziałalność rozliczeniowa:
tel./fax 857 82 23
Przyjmowanie wpłat za gaz, energię elektryczną, telefon, ubezpieczenie, ZUS, KRUS, RTV, godziny otwarcia:
podatki i opłaty na rzecz innych banków; usługa „saldo sms”; prowadzimy kasę walutową. w godz: 730-1530
(kasa: 730-1500)
soboty w godz. 800-1300
Każda jednostka posiada bankomat
Zapraszamy!!!
14 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
15.01.2009 r.
Przedstawiciel jednej z młochowskich firm powiadomił
Komisariat Policji w Nadarzynie o kradzieży mającej miejsce w okresie od 7 do 15 stycznia br. dokonanej przez pracowników magazynu odzieży sportowej o wartości 15.810
zł. W wyniku podjętych czynności zatrzymano sprawców
przestępstwa oraz odzyskano w dużej części skradzione
mienie. Sprawcy za swój czyn odpowiedzą przed Sądem
w Pruszkowie.
W okresie 18.12.2008 r. – 19.01.2009 r. nadarzyńscy policjanci zatrzymali łącznie 15 osób, w tym: 2 nietrzeźwych
kierujących, 2 poszukiwanych, 5 osób do spraw prowadzonych przez Zespół Kryminalny, 4 osoby do wytrzeźwienia.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji
w Nadarzynie
asp. szt. Stanisław Kwiatek
Dyżury dzielnicowych w lutym 2009 r.
lp.
DZIELNICOWY
mł. asp. Waldemar Tymoszuk
tel. 0 600 997 483
PUNKT KONSULTACYJNY
Świetlica w Urzucie
Remiza OSP w Młochowie
DATA
02.02.2009 r.
09.02.2009 r.
GODZINA
1600-1800
1600-1800
2.
mł. asp. Mariusz Michałowski
tel. 0 600 997 482
Komisariat Policji w Nadarzynie
05.02.2009 r.
25.02.2009 r.
1600-1800
1600-1800
3.
st. sierż. Dariusz Skrobisz
tel. 0 600 997 468
SP w Ruścu
12.02.2009 r.
19.02.2009 r.
1600-1800
1600-1800
1.
Zatrudnię opiekę do rocznego chłopca, na pełen etat.
Stara Wieś Tel. 0 503 815 811
Kierowca, dostawca poszukuje pracy na terenie
Nadarzyna i okolic. Tel. 0 506 994 128
Zatrudnię stolarza lub pomoc. Tel. 0 501 549 537
Poszukuje niani do opieki nad roczną dziewczynką
i okazjonalnie również nad 3-latkiem.
Praca na pełen etat.
Atrakcyjne wynagrodzenie. Doświadczenie konieczne. Referencje mile widziane. Praca w Nadarzynie.
Tel. kontaktowy: 605 990125
15 Wiadomości Nadarzyńskie
Zatrudnię do serwisu komputerowego,
najchętniej z praktyczną wiedzą informatyczną,
umiejętnością radzenia sobie z technicznymi problemami. Koniecznie prawo jazdy kat. B i samochód.
Praca w niepełnym wymiarze godzin.
Szczegóły pod numerem telefonu 0 505 505 102.
Zatrudnię pomoc apteczną w aptece w Nadarzynie.
Tel. 022 729 96 10
Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni
pomoc i kucharza. Tel. 0 607 615 231
Poszukuję pomocy domowej (gosposi)
w Strzeniówce. Tel. 0 500 211 561
2(118) luty 2009
REM-DOM
Usługi
remo n t o w o - b u do w l a n e
•
•
•
•
•
Docieplanie;
Gładzie tynkowe;
Malowanie;
Układanie glazury;
Ogrodzenia;
Tel. 0 504 944 261
WWW.CONTROLLING.BIZ.PL
Biuro Rachunkowe
Proponujemy usługi w zakresie:
Prowadzenia ksiąg rachunkowych; Podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów; Rozliczania z ZUS i Urzędem Skarbowym; Przeprowadzania analiz i wdrażania
rachunkowości zarządczej; Przygotowywania wniosków
o dotacje z Unii Europejskiej dla małych i średnich
przedsiębiorstw w ramach RPO WM i innych.
Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów
Nadarzyn, ul. Kasztanowa 20 (Osiedle NSM)
tel. 0793-167-337, fax: 022 729-84-28
e-mail: [email protected]
www.controlling.biz.pl
A pteka
„Pod Dębami”
zapraszamy
Poniedziałek - piątek: 8-21;
Sobota: 8-19;
Niedziela: 10-16.
Nadarzyn, ul. Mszczonowska 58A
tel. 0 663 91 38 21; 022 729 96 10
e-mail: [email protected]
PRYWATNY GABINET
ENDOKRYNOLOGICZNY
choroby tarczycy (usg tarczycy)
przysadki nadnerczy
cukrzyca otyłość
nadmierne owłosienie trądzik
PRZYJĘCIA - poniedziałki od godz. 15.00
Ośrodek Zdrowia Nadarzyn, ul. Sitarskich 3
Rejestracja tel. (022) 729 81 28
lub 0 602 522 687
Firma w Nadarzynie poszukuje magazyniera.
Tel. 022 739 97 02
Sprzedam używany fotelik samochodowy
(przedział wiekowy: 0-12 miesięcy), znanej światowej
marki: „Peg Perego”, Super Bezpieczny!
Osoby zainteresowane kupnem proszę o kontakt
pod numerem telefonu: (602) 422 593
16 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
West – car S.C.
Rok założenia 1986
Pracownia protetyczna
ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn
tel. 729 88 05; fax 729 88 02; kom. 0 603 855 562
czynne: pn – pt 8-17; sobota 8-13
Stara Wieś, ul. Grodziska 188
tel. 022 739 90 17
Serwis samochodów
aBlacharstwo – lakiernictwo
aSamochody zastępcze
aRozliczenia bezgotówkowe
aHolowanie 24h/dobę
aElektro-mechanika, filtry, oleje, hamulce
aKupno-sprzedaż samochodów całych
i powypadkowych
aCzęści zamienne, szyby, układy wydechowe
aObsługa firm (floty)
Firma posiada certyfikat ISO 9001/2000
Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat,
francuskie, japońskie
zaprasza
expresowa naprawa protez zębowych
protezy całkowite - protezy szkieletowe
korony - mostki porcelanowe
Pracownia czynna:
pon.-czw.: 900-1100;
wt.-śr.: 1500-1900;
pt. - sob.: po uzgodnieniu telefonicznym.
Szybko i tanio!!!
17 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
18 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
Uwaga !
Nasze “Wiadomości” można dostać
w następujących miejscach:
Kajetany - delikatesy “JEDYNKA”, ul. Rolna 4R
- delikatesy i Bar, ul. Rolna 19
- sklep Ogólnospożywczy, ul. Rolna 22A
Młochów - sklep spożywczo-przemysłowy (p. G. Krupiński)
- handel i gastronomia (p. L. Jarzyńska)
Nadarzyn
- Urząd Gminy
- biuro Rady Gminy
- kiosk Państwa Dąbrowskich przy Pl. Ks. Poniatowskiego
- sklep spożywczy (p. W. Sztyk)
- Biuro Nieruchomości (ul. Warszawska)
- kiosk “AGA” na terenie NSM
- delikatesy przy ul. Pruszkowskiej
Parole
- sklep spożywczy
Rozalin
- sklep spożywczy
Rusiec
- sklep przy trasie katowickiej
- sklep ogólnospożywczy, ul. Myśliwska 1 (p. I . Kowal)
Stara Wieś
- sklep spożywczo-przemysłowy
(p. A. Maluga)
Strzeniówka
- sklep spożywczy (p. R. Szamota)
- sklep ogólnospożywczy (p. M. Gawrońska)
Urzut - sklep spożywczy ul. Malownicza (p. E. Kosińska)
Wola Krakowiańska
- sklep spożywczo-przemysłowy
(p. Joanna Małecka)
Wolica
- sklep spożywczy przy al. Katowickiej
- sklep spożywczy przy ul. Ogrodowej
Cennik reklam w “Wiadomościach Nadarzyńskich”
Ogłoszenia typu “podejmę - dam” pracę zamieszczamy bezpłatnie.
Cała strona - 400 zł (340 zł)
A - 230 zł (180 zł)
B - 130 zł (100 zł)
C - 75 zł (50 zł)
Na 2, 3 i 4 stronie okładki (strony kolorowe) - 400%
drożej (do wszystkich cen należy doliczyć podatek
VAT).
Ceny podane w nawiasach dotyczą ogłoszeń zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety.
A
B
C
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń.
Kontakt: Edyta Gawrońska
tel.: 022 729 81 85 w.219; 0 502 010 986
e-mail: [email protected]
Księgowość dla firm oraz rozliczenia roczne.
Tanio i z dojazdem do klienta.
Tel. 0 22 739 80 93, kom. 0 501 103 570.
Poszukuję osoby do sprzątania domu w Nadarzynie osiedle, raz w tygodniu. Tel 0-604-691-516
19 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
CENTRUM OPAŁU
Nadarzyn, ul. Jaworowa 94
www.EKO-DELTA.pl
0 501 560 694
oferuje:
ekogroszek, brykiet drzewny,
węgiel orzech, drewno opałowe,
brykiet węglowy, drewno kominkowe,
oraz paliwo XXI wieku - NOWOŚĆ !!!
PELLETY:
Stosunkowo wysoka wartość opałowa
17-23 MJ/kg; Niska ilość popiołu (pełnowartościowy
nawóz do ogródka); Niska zawartość siarki
i substancji szkodliwych.
Wybierając pellety
możesz obniżyć koszty ogrzewania o 30%
DOWÓZ NA TELEFON
ZAPRASZAMY!!!
20 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
Ważne telefony
Policja 997
Komisariat Nadarzyn:
22 729 81 77 Komenda Pow. Pruszków: 22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna 998
Pruszków 22 758 62 52;
22 758 77 01
OSP Nadarzyn 22 729 81 83
OSP Młochów
22 729 91 99
Pogotowie gazowe
992
Gazownia Warsz. O/Pruszków 22 758 85 46
Pogotowie energetyczne
991
Pogot. energ. Konstancin Jez. 22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe 999
Pruszków 22 758 67 14;
22 758 81 86
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn 22 729 81 28
Młochów 22 729 91 46
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn Sekretariat
22 729 81 85 w. 101
Fax
22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodrki Gruntami w. 108, 122
Referat Urbanistyki i Architektury
w.115, 119
Referat Działalności Gospodarczej w. 110
Referat Inwestycji w.113, 223
Referat Realizacji Budżetu w. 104, 112
podatki w. 116, 120
kasa
w. 123
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
w. 107
Referat Promocji w. 219
Samodzielne stanowisko ds. Oświaty w. 105
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 106
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz
ochrony informacji niejawnych w. 218
Samodzielne stanowisko ds. audytu w. 124
Biuro Rady Gminy
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego
22 729 89 17
Dowody osobiste
22 729 89 14
Zakład Usług Komunalnych
22 739 42 00
Starostwo Powiatowe
Sekretariat 22 738 14 00
Fax 22 728 92 47
Nadarzyński Ośrodek Kultury 22 729 89 15;
22 739 73 12
Gminny Ośrodek Sportu 22 739 71 70
Hala Widowiskowo-Sportowa
22 739 90 18
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej 22 729 81 73;
22 739 73 20
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”
w Nadarzynie
22 739 73 11
Filia Gminnego Ogniska “Tęcza” w Młochowie
22 729 90 47
Gimnazjum
22 739 96 90;
22 739 98 16
21 Wiadomości Nadarzyńskie
SP Kostowiec
22 729 91 69
SP Młochów
22 729 91 40
SP Nadarzyn
22 729 81 66
SP Rusiec
22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy
22 729 81 65
Przedszkole “Maluch”
22 739 76 95
Przedszkole “W zielonym domku” 22 739 90 67
Przedszkole “Smyk”
0 607 615 231
Przedszkole „Jupik”
22 729 92 81/82
Szkoły Fundacji Kultury Informatycznej:
Policealne Studium Informatyczne 22 729 92 81
Wyższa Szkoła
22 729 92 82
Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym Oficyny Informatycznej 22 729 92 82
Biblioteka w Nadarzynie 22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie 22 729 90 09
BS Nadarzyn
22 729 81 24
Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn 22 729 81 18
05-831 Młochów 22 729 91 48
Apteki:
ul. Błońska 6 B
22 729 88 31
ul. Sitarskich 1 22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a
0 663 913 821
22 729 96 10
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka
22 7299305
Kantor (Centrum Mody):
22 739 57 25
Parafie:
pw Św. Klemensa w Nadarzynie 22 729 83 40
pw Św. Michała Archanioła w Młochowie
22 729 92 40
pw N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu
22 729 94 85
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu
22 729 91 67
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia
w Walendowie (placówka dla dzieci i młodzieży w wieku
3-18 lat)
22 729 88 80 lub 81
Urząd Gminy Nadarzyn
Urząd Gminy Nadarzyn funkcjonuje w godzinach:
900-1700 w poniedziałki oraz 800-1600 w pozostałe dni
tygodnia (z wyjątkiem sobót i niedziel).
Interesanci w referatach przyjmowani są
w poniedziałki, środy i piątki.
W sprawach skarg i wniosków
Wójt Gminy Nadarzyn przyjmuje interesantów w:
poniedziałki (w godz. 1000-1700)
piątki (w godz.: 1000-1500)
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Sekretariat: +48 22 729 81 85 wew. 101, 221
[email protected]
www.nadarzyn.pl
2(118) luty 2009
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie
Klementyñski
Główne wydarzenia i inicjatywy kościelne w roku 2009
30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do
Ojczyzny, 1000-lecie męczeńskiej śmierci św. Brunona, a
także 90. rocznica powołania biskupstwa polowego i 400-lecie obecności bonifratrów w Polsce to główne jubileusze
2009 roku. Szereg wydarzeń nawiązywać będzie do przeżywanego roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie”.
Modlitwa Ekumeniczna w Giżycku zainauguruje 22 stycznia,
w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, tegoroczne obchody 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona. Tradycja
sytuuje miejsce śmierci (wczesną wiosną 1009 roku) i kultu
świętego na wzgórzu nazwanym jego imieniem w Giżycku.
Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, korzystając z poparcia króla
Bolesława Chrobrego, udał się z misją do plemion pruskich
i tam z 18 towarzyszami poniósł śmierć męczeńską. (...) Rok
Świętego Brunona trwa w diecezji ełckiej od października
2008 r. Natomiast główne ogólnopolskie obchody odbędą się
w dniach 20 i 21 czerwca 2009 roku. Przy sanktuarium św.
Brunona w Giżycku spotka się najpierw młodzież, a dzień
później Eucharystię będą celebrowali biskupi (po zakończeniu 348. zebrania plenarnego KEP). Jedną z inicjatyw związanych z 1000-leciem męczeńskiej śmierci św. Brunona jest
kongres naukowy pod hasłem „Św. Brunon - patron lokalny
czy symbol powszechności Kościoła i jedności Europy”, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2009 roku na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z
kolei 1 czerwca w Ełku odbędzie się tegoroczny finał konkursu „Mój szkolny kolega z misji”, którego celem jest uwrażliwianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na sytuację edukacyjną ich rówieśników w krajach misyjnych. Jak
podkreślają organizatorzy, dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł
Misyjnych w Polsce i Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, konkurs
to także jeden z wymiarów przeżywania jubileuszu 1000-lecia
śmierci św. Brunona z Kwerfurtu.
W tym roku przypada 90. rocznica powołania biskupstwa polowego w Polsce. Pierwszym biskupem polowym został bp
Stanisław Gall, mianowany przez papieża Benedykt XV w dniu
5 lutego 1919 roku. Obchody 90-lecia ordynariatu polowego
Wojska Polskiego, a zarazem 18. rocznicy jego przywrócenia,
rozpocznie 11 stycznia 2009 roku noworoczny koncert kolęd
i wręczenie dyplomów „Benemerenti” w Teatrze Narodowym.
5 lutego w katedrze polowej w Warszawie będzie mieć miejsce uroczysta Msza św. z okazji 90. rocznicy Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego. W tym dniu odbędzie się także
konferencja naukowa. Z kolei 7 lutego w Krakowie na Wawelu
odbędą się uroczystości jubileuszu 90-lecia istnienia służby
więziennej.
Rok 2009 to 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła
II do ojczyzny. W Warszawie, w miejscu gdzie zostały wy-
22 Wiadomości Nadarzyńskie
powiedziane znamienne słowa modlitwy „Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, uroczystości odbędą
się 6 czerwca. Wydarzenie to będzie miało charakter wielkiej
modlitwy o ewangelizację Polski, Europy i świata. Od rana
będzie trwało spotkanie różnych ruchów i wspólnot kościelnych, odbędzie się błogosławieństwo grup ewangelizacyjnych.
Później na pl. Piłsudskiego zostanie odprawiona Eucharystia i
będzie poświęcony krzyż papieski, upamiętniający obecność
papieża Jana Pawła II w Warszawie w 1979 roku. Równolegle
w Krakowie na Skałce odbędzie się spotkanie młodzieży w 30.
rocznicę papieskiej pielgrzymki.
W bieżącym roku przeżywać będziemy także 10. rocznicę
najdłuższej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – w 1999
roku. Podczas 13-dniowego pobytu w ojczyźnie Jan Paweł
II odwiedził 22 miasta. Ojciec Święty kanonizował bł. Kingę
i beatyfikował 111 osób - ks. Stefana Frelichowskiego, m.
Reginę Protman i Edmunda Bojanowskiego, a także 108
męczenników z okresu II wojny światowej, wśród których
znalazło się 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr
zakonnych i 9 osób świeckich. Jubileusze ich 10. rocznicy
wyniesienia na ołtarze będą obchodzić poszczególne diecezje
i zgromadzenia zakonne. 11 czerwca 2009 r. przypada zaś zakończenie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego. (...) Warto
też wspomnieć o 20. rocznicy kanonizacji św. Brata Alberta
(12 listopada) i jubileuszu 25-lecia istnienia i działalności
Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Ten powołany do
życia przez Konferencję Episkopatu Polski ośrodek przygotował dotychczas ponad 800 misjonarzy z Polski, a także
kilka osób z sąsiednich krajów (Czechy, Słowacja, Ukraina,
Litwa). 14 lutego, w liturgiczne wspomnienie świętych Cyryla
i Metodego przypada święto patronalne CFM. 6 maja zostanie
zorganizowana sesja naukowa i odprawiona uroczysta Msza
św. jubileuszowa.
„Otoczmy troską życie” – to hasło trwającego roku duszpasterskiego. Towarzyszą mu liczne inicjatywy, m.in. planowane są
otwarcia kolejnych „Okien Życia”, tworzenie parafialnych klubów krwiodawstwa i rozwijanie wolontariatu młodzieżowego.
Jednym z przykładów jest Centrum Don Guanella – powstanie
ono we wrześniu w Skawinie, znajdą się w nim rodzinny dom
dziecka, dom formacyjno-powołaniowy oraz centrum wolontariatu; będzie to pierwszy w Polsce dom Zgromadzenia Sług
Miłości (Guanellianie). Na ten rok planowane są też rekolekcje podejmujące szczególnie zagadnienia troski o życie, np. w
Licheniu odbędą się rekolekcje o towarzyszeniu bliskim w nieuleczalnej chorobie czy przeżywaniu własnej choroby, a także
rekolekcje dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci, oraz dla
osób z doświadczeniem aborcji (rekolekcje „Aborcja - Kobieta.
2(118) luty 2009
Mężczyzna. Dziecko”). W obchody roku duszpasterskiego w
sposób szczególny wpisuje się Dzień Świętości Życia, obchodzony w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
(25 marca) i planowany dzień wcześniej Narodowy Dzień
Życia. Po raz trzeci II Niedziela Wielkiego Postu (8 marca)
będzie przeżywana jako szczególna okazja do solidarności z
polskimi misjonarzami i zaangażowania się na rzecz wsparcia
ich działań edukacyjnych, medycznych i charytatywnych. W
tym roku Niedziela „Ad Gentes” będzie przebiegać pod hasłem „Misjonarz sługą Życia”.
Przyczynkiem do refleksji naukowo-duszpasterskiej na temat
troski o życie stanowić będą liczne konferencje. Przykładowo
6 lutego w Gdańsku-Matemblewie przy sanktuarium Matki
Bożej Brzemiennej Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de
Saxia organizują sympozjum „Dorobek Kościoła w służbie
życiu”. Dni samarytańskie w szpitalach, konferencje naukowe i seminaria organizuje w roku 2009 także Zakon Braci
Miłosierdzia (bonifratrów), obchodzący jubileusz 400-lecia
obecności w Polsce i trwającej po dziś dzień posługi na rzecz
chorych i cierpiących. M.in. w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się 10 marca sesja „Kapelan szpitalny - partner zespołów
terapeutycznych w opiece nad chorym”, zorganizowana przez
zakon przy współpracy z Papieską Radą ds. Duszpasterstwa
Służby Zdrowia.
Jubileusz 400-lecia obecności bonifratrów w Polsce rozpocznie
się w Warszawie 8 marca Mszą św. radiową ku czci św. Jana
Bożego, założyciela zakonu. Centralne uroczystości będą miały miejsce w Krakowie, macierzystym ośrodku bonifraterskim,
w dniach 27-31 maja 2009 roku. Także w Krakowie jubileusz
800-lecia reguły św. Franciszka z Asyżu będą świętować jesienią wszystkie rodziny franciszkańskie. Ogólnopolskie obchody
będą trwać od 30 września do 4 października. Wśród zgromadzeń ż --eńskich jubileusz 125-lecia przeżywa Zgromadzenie
Sióstr św. Józefa, obchody rozpoczęły się 25 października 2008
r. Na ten rok zaplanowane są uroczyste celebracje Eucharystii
w katedrze lwowskiej i świętowanie jubileuszu na Ukrainie (15
lutego), w Tarnowie, Krakowie i Wrocławiu. 22 marca 2009
r. Mszy św. w bazylice Krzyża Świętego w Warszawie będzie
przewodniczył i wygłosi homilię bp Stanisław Budzik, sekretarz
generalny Konferencji Episkopatu Polski. Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, założone przez franciszkanina o. Mieczysława Maria Mirochnę w Konagai (woj.
Nagasaki), by służyć ofiarom bomby atomowej, będzie obchodzić 8 grudnia 60. rocznicę powstania. Rok 2009 to także jubileusz 100-lecia odrodzenia Zgromadzenia Księży Marianów,
co upamiętni sympozjum w Licheniu w dniach 24-28 maja.
17 stycznia zostanie zainaugurowany Rok Sługi Bożego o.
Ignacego Posadzego, wówczas odbędą się obchody 25. rocznicy śmierci współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego.
Miesiąc później przypada 111. rocznica urodzin o. Posadzego,
a 6 maja w archikatedrze poznańskiej uroczyście zostanie zakończony diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi
Bożego.
Ważnymi wydarzeniami roku 2009 będą tradycyjnie uroczystości Patronów Polski. Odpust św. Wojciecha w Gnieźnie z
wręczeniem krzyży misyjnych osobom przygotowanym do
posługi misyjnej (25-26 kwietnia), uroczystość św. Stanisława
w Krakowie z udziałem Episkopatu (10 maja), odpust św.
Andrzeja Boboli w poświęconym mu sanktuarium narodowym
w Warszawie (16 maja). Z udziałem Episkopatu i pielgrzymów
z całego kraju odbędą się na Jasnej Górze uroczystości maryjne: Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski (3 maja)
i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (26 sierpnia).
Warto przypomnieć, że po Polsce peregrynuje Obraz Matki
Bożej Częstochowskiej. 12 września diecezja sandomierska
przekaże Cudowny Obraz archidiecezji łódzkiej.
W uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, obchodzoną 29
czerwca, w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie będzie
sprawowana Eucharystia dziękczynna za pontyfikat papieża
Benedykta XVI. Dzień Papieski poświęcony osobie Jana Pawła
II tradycyjnie będzie obchodzony w niedzielę poprzedzającą
rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską,
w tym roku – 11 października.
Kalendarz ogólnopolskich inicjatyw duszpasterskich na 2009
r. jest bardzo bogaty. W dniach 18-25 stycznia będzie obchodzony Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Poprzedzi go
12. Dzień Judaizmu, a 26 stycznia przypada 9. Dzień Islamu.
Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) to – jak co roku Światowy Dzień Życia Konsekrowanego; w tym dniu do puszek przed kościołami odbywa się zbiórka pieniężna na potrzeby zakonów klauzurowych. Wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes (11 lutego) to Światowy Dzień Chorego, a
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (19 czerwca)
– Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Po raz
dziesiąty będzie obchodzony też Ogólnopolski Tydzień św.
Krzysztofa (19-26 lipca), a już 65. raz Caritas przygotowuje
obchody Tygodnia Miłosierdzia (4-10 października).
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski od tego roku druga
niedziela listopada będzie Dniem Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Kościół w Polsce, przez modlitwę i czyny
pokutne, będzie w sposób szczególny wyrażał w tym dniu solidarność i duchową bliskość z chrześcijanami prześladowanymi
w świecie. W tym roku Dzień Solidarności przypada 8 listopada. Zgodnie z zachętą Benedykta XVI po raz kolejny będzie
obchodzony 24 maja Dzień Modlitw za Kościół w Chinach, z
kolei Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej dla Kościoła na
Wschodzie już po raz 10. będzie realizowany w II Niedzielę
Adwentu (6 grudnia).
Na uwagę zasługują także inicjatywy misyjne. 6 stycznia, w
uroczystość Objawienia Pańskiego, odbędzie się zbiórka na
cele misyjne pod hasłem „Oni czekają na nadzieję”. Nową
inicjatywą Komisji Episkopatu Polski ds. Misji jest akcja
„Misyjny SMS”. Od stycznia do końca października można
wspomóc polskich misjonarzy, wysyłając SMS o treści „Misje”
na numer 72032. W trzecią niedzielę października będzie z kolei obchodzony Światowy Dzień Misyjny, który zainauguruje
Tydzień Misyjny w Polsce. Organizują go Papieskie Dzieła
Misyjne w Polsce.
Spośród szeregu licznych pielgrzymek i rekolekcji różnych
środowisk, grup zawodowych i wspólnot kościelnych wymienić należy jubileuszowe 25. ogólnopolskie rekolekcje dla przewodników turystycznych na Jasnej Górze (6-8 marca).
W ciągu roku zorganizowane są różne spotkania dla młodzieży
i festiwale, m.in. 6 czerwca dominikanin o. Jan Góra zaprasza
na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych nad Lednicą, w lipcu
odbędą się 10. Jezuickie Dni Młodzieży w Świętej Lipce na
Mazurach i VI Ignacjańskie Dni Młodzieży w Starej Wsi, a
także Misyjne Spotkanie Młodych zorganizowane przez werbistów w Pieniężnie czy ewangelizacyjne spotkanie młodzieży
„Campo Bosco” w sierpniu w Czerwińsku. Polska będzie też
gospodarzem 32. Europejskiego Spotkania Młodych, które odbędzie się na przełomie roku 2009/2010. Bracia z Taizé przez
cały rok gościć będą w archidiecezji poznańskiej i modlić w
parafiach. Kolejny etap „Pielgrzymki zaufania przez ziemię”
odbędzie się w Poznaniu w dniach 28 grudnia-1 stycznia.
(md © Biuro Prasowe KEP 2009)
Internet: http://parafianadarzyn.pl, e-mail: [email protected]
23 Wiadomości Nadarzyńskie
Redaguje Adam Słowik
2(118) luty 2009
proponuje:
Greenspan A.:
„Era zawirowań”.
Dean D.:
„Madonny z Leningradu”.
Autor współtworzył firmę
doradztwa gospodarczego, przewodniczył Radzie
Doradców Ekonomicznych
w USA. Był szefem Zarządu
Rezerwy Federalnej. W
książce tej dzieli się historią swojego życia. Odkrywa
przed czytelnikiem podstawy wzrostu gospodarczego, trendy globalizacji,
wyjaśnia, co jest motorem
napędzającym wydarzenia
na świecie.
Pasjonująca opowieść o wspomnieniach i wyobraźni. W sposób malowniczy ożywia wspaniałe obrazy Ermitażu i straszne
losy mieszkańców Leningradu w
czasie oblężenia (1941 r.).
Czarnecka R.:
„Królowa w kolorze karminu”.
Wzruszająca opowieść o romansie i małżeństwie Barbary
Radziwiłłówny i Zygmunta Augusta.
Lakotta C.M.: „Kuszenie
w Chikaldzie.”
Młody lekarz kocha się w
urodziwej hindusce, studentce medycyny. Rodzina
dziewczyny respektuje prawo kastowe, które zabrania
jej poślubienia Europejczyka.
Bogata fabuła, pełna zwrotów
akcji pozwala śledzić historię
miłości między Wschodem, a
Zachodem.
Saviano R.: „Gomorra”.
W swej niezwykłej, wielogatunkowej książce autor opisuje mechanizmy działania
kamorry neapolitańskiej, która w ostatnich latach oplotła
swymi mackami prawie cały
świat.
Buchan E.: „Zemsta
ko-
biety w średnim wieku.”
Co może zrobić spełniona i
dojrzała kobieta, którą nagle
po 25 latach małżeństwa porzuca mąż?
Le Clezio J.M.G.:
„Afrykanin”.
W autobiograficznej opowieści autor powraca do czasów
dzieciństwa spędzonego w
Afryce. Z zapamiętanych historii wyłania się obraz dawnej, baśniowej Afryki, bez bratobójczych wojen oraz widma
zagłady wskutek AIDS.
Rekomendacja książek i autorów
zaprzyjaźnionych z naszą Biblioteką
Majdecki L.: „Historia
ogrodów” T.2
Przedstawia
tendencje
w sztuce kształtowania
przestrzeni ogrodowej od
XVIII wieku do czasów
współczesnych.
Kotowski K.: „Kapłan”.
Najnowsza propozycja
autora; thriller napisany
z nowoczesną, pełną dystansu, autoironii i poczucia humoru odwagą, jest
połączeniem zagadki –
sensacji i kryminału oraz
przygody.
Ewa Marjańska
Dyrektor Biblioteki
Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., śr., pt. - 1200-1900; czw. - 800-1500;
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. - 1200-1900; śr. - 800-1500.
24 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
Kultura
Skoliasa, kto jeszcze nie słyszał, jakie dźwięki potrafi wydobyć Skolias obowiązkowo winien nadrobić ten brak.
Artysta zaśpiewa z Arturem Dutkiewiczem (piano)
i Bronkiem Dużym (puzon).
uuu
27 lutego (piątek), godz. 19.00
z cyklu
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: [email protected]
www.nok.pl
Proponujemy...
14 lutego(sobota), w godz. 17.00-21.00
zapraszamy na
Walentynkowy Bal Seniora
z zespołem Kakietek Band
wstęp:10zł
uuu
Koncert i Wernisaż!
20 lutego (piątek), godz. 19.00
zapraszamy na wernisaż malarstwa
Kolory, Kwiaty, Kształty
Kobiece inspiracje twórczością
Profesora Aleksandra Turka
Wystawa to prezentacja prac dziesięciu kobiet, które w
pewnym momencie swojego życia zetknęły się z twórczością Aleksandra Turka – wybitnego polskiego malarza, kolorysty i zainspirowane tym spotkaniem udały się na własne
spotkanie ze sztuką. Mimo zróżnicowanej ekspresji indywidualnych transformacji wszystkie prace mają wspólny mianownik – osobę Mistrza, którą dostrzec można w obrazach.
Swoje prace zaprezentują: Hanna Babilońska, Wanda
Barwińska, Ula Duda-Szelińska, Ewa Dudzińska, Bożena
Golka, Barbara Matuszewska Berg, Hanna Mysłowska,
Barbara Rowdal, Anna Sobierajska, Milada Magdalena
Tokarska.
Wernisażowi towarzyszyć będzie - na specjalne zamówienie publiczności - koncert (goszczącego po raz trzeci w
NOK) wybitnego wokalisty pochodzenia greckiego Jorgosa
25 Wiadomości Nadarzyńskie
Spotkanie z Jerzym Kaliną
i jego twórczością
Jerzy Kalina - jeden z najwybitniejszych i najbardziej
wszechstronnych polskich artystów. Oprócz ulotnych akcji artystycznych zaprojektował między innymi polowe
ołtarze papieskie podczas pielgrzymek Jana Pawła II, pomnik ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu,
Pomnik Katyński w Podkowie Leśnej i pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w warszawskiej AWF.
W „Kinie Nokowym” zobaczymy, wielokrotnie nagradzane, filmy animowane tego niezwykłego artysty, który o
swojej twórczości mówi: „Odczuwam konieczność wejścia
w relacje z drugim człowiekiem” (Więź 1999, nr 8).
WSTĘP WOLNY
Jerzy Kalina – rzeźbiarz, autor filmów animowanych i
dokumentalnych, twórca scenografii, przedstawień teatralnych, instalacji i witraży, jeden z pierwszych performerów
w Polsce urodził się 15 kwietnia 1944 r. w Garwolinie.
W latach 1965-1971 studiował na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni profesora Stefana Gierowskiego. Jednak
zaraz po studiach porzucił malarstwo i zajął się akcjami
plastycznymi, w których łączył różne dziedziny sztuki.
Jego akcje plastyczne często wkraczały w codzienne życie
i odnosiły się do ważnych spraw społecznych, politycznych
i religijnych.
Artysta reprezentował Polskę na wielu międzynarodowych wystawach i przeglądach, m.in. w Seulu podczas
Olimpiady (1988), w Japonii na Festiwalu Kultury Polskiej
(1993), w Singapurze na Międzynarodowym Festiwalu
Sztuk (1995), w Wilnie na Międzynarodowym Festiwalu
Ulicy (198)
Jako scenograf współpracował m.in. z Janem Peszkiem
i Kazimierzem Kutzem w warszawskich teatrach Małym,
Studio, Narodowym oraz krakowskim Starym. Zrealizował
też kilka własnych spektakli teatralnych. Tworzył również
oprawę plastyczną papieskich mszy podczas pielgrzymek
Jana Pawła II do Polski.
Za swoją twórczość plastyczną otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in. w 1977 nagrodę im. Cypriana
Kamila Norwida (za jedną z najsłynniejszych realizacji
„Przejście”- szare rzeźby przechodniów ustawione na rogu
ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Warszawie, niektóre z sylwetek „zakopane” w chodniku, jakby schodziły
2(118) luty 2009
pod ziemię); w 1984 nagrodę „Solidarności” (za oprawę
plastyczną pogrzebu ks. Popiełuszki, z którym się przyjaźnił); w 1986 nagrodę im. Brata Alberta (za organizację i
uczestnictwo w Ruchu Kultury Niezależnej) i w 1990 nagrodę Ministra Kultury i Sztuki „Najciekawsze Wydarzenie
Muzealne Roku” (za instalację „Czas Niepokornych”). W
2004 uhonorowany statuetką „Przasnyskiego Koryfeusza”
W 1989 został zaproszony przez Wydział Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych do prowadzenia „pracowni gościnnej”.
Na szczególną uwagę zasługuje jego twórczość filmowa. Od 1973 roku tworzy eksperymentalne filmy animowane. Jest autorem kilkunastu filmów nagradzanych na polskich i międzynarodowych przeglądach, a także filmów dokumentalnych. Bohaterami dokumentów Kaliny byli m.in.
Jan Peszek, Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa, ks. Jerzy
Popiełuszko, a także Studio Miniatur Filmowych, w którym
zrealizował wiele swoich animacji.
Wybrane nagrody filmowe to m.in.: Złota Plakietka za film
„Muszla” na 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Chicago (1978), Srebrny Lajkonik oraz Nagroda Uznania
dla filmu Solo na Ugorze na 22. Ogólnopolskim Festiwalu
Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (1982); nagroda hiszpańskiej federacji DKF za film Esperalia na
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych
w Huesca (1984); Złoty Lajkonik za film Szychta na 28.
Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótkometrazowych w
Krakowie (1988), nagroda kinematografii za rok 1988 w
dziedzinie filmu animowanego za zdjęcia do „Szychty”;
Grand Prix za film „Partyzancka Szkoła” podczas 4.
Międzynarodowych Dni Filmu Dokumentalnego „Rozstaje
Europy” (2005); Brązowa Kreska za film „Vivat Academia
vivat Professores” na Ogólnopolskim Festiwalu Autorskich
Filmów Animowanych w Krakowie.
Dorota Suwalska
uuu
11 stycznia 2009 r. Nadarzyński Ośrodek Kultury po raz czwarty zagrał z
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy na zakup
sprzętu do wczesnego wykrywania raka
u dzieci. Ogromna liczba mieszkańców
(kwestując, kupując los na loterii, wrzucając pieniądze do puszek czy poprzez udział w licytacji)
dołożyła swoją „cegiełkę” i wzięła udział w akcji.
W XVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Sztabie Nadarzyn zebrano 24.160 zł
To Państwo, ludzie wrażliwi na potrzeby innych, jesteście
autorami tego sukcesu. Wszystkim, którzy przyczynili się
do pobicia rekordu (w ubiegłym finale zebraliśmy 21.810
zł) w imieniu Fundacji Jurka Owsiaka Sztab Nadarzyn
serdecznie dziękuje.
WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA:
• WOLONTARIUSZY i ich OPIEKUNÓW – NAUCZYCIELI
• DARCZYŃCÓW – osób prywatnych, firm i instytucji,
które podarowały nam przedmioty na licytację i loterię
• Policji nadarzyńskiej
• Strażaków OSP Nadarzyn za widowiskowy pokaz
ratownictwa
26 Wiadomości Nadarzyńskie
• Pana Adama Chusteckiego dyrektora Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nadarzynie i jego Pracowników za kącik
zdrowia i nie tylko
• Pana Jacka Szyzdka - Fundacja Prometeusz – za
pokaz udzielania pierwszej pomocy, i oczywiście za
DEFIBRYLATOR, który przekazał naszym strażakom
z OSP w Nadarzynie
• Mirosława Chilmanowicza za prowadzenie Orkiestry i
licytacji
• Muzyków Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn za świetny
(jak zwykle) koncert
• Pani Liliany Zając Firma Sybil Maximus sp.zo.o. za serce
• Centrum Mody Nadarzyn
• Wszystkich młodych wykonawców i instruktorów
• Zespołu „Niezapominajki z Bratkiem” pod kier. pana
Rafała Wałdocha
• Prezes Banku Spółdzielczego w Nadarzynie pani
Wiesławy Radziak, oraz Pracowników Banku – za
skrupulatne przeliczenie
• Pracowników i Współpracowników NOK – dzięki ich
robocie, to wszystko można było udźwignąć
Istotne dane:
W XVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• udział wzięło 39 wolontariuszy, głównie uczniów
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
• 17.667.79 zł. zebraliśmy do puszek,
• 4370 zł. zebraliśmy podczas licytacji,
• 855,01 zł. zebraliśmy z loterii,
• 1198,20 zł. zebraliśmy ze sprzedaży ciast (rozeszły
się jak ciepłe bułeczki!), które upiekły: Basia Kozieł
(instruktor w świetlicy NOK w Rozalinie), Danusia Żyta
i Marzena Latoszek z podopiecznymi ze Świetlicy
NOK w Młochowie: Lucyną Jagodzińską, Elżbietą
Walczak, Luizą Frączak, oraz pani Krystyna Ława z
Młochowa i pani Katarzyna Najer z Rozalina
• 69 zł zebrała Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława
Kostki w Kostowcu
• 300zł! – najwyższa kwota uzyskana podczas licytacji za tyle sprzedano obraz „Odlot gęsi” podarowany przez
Świetlicę NOK w Młochowie (cena wywoławcza 40zł!)
• zebraliśmy także nominały w walucie obcej – m.in.
dolary amerykańskie i euro.
Firmie Sybil Maximus sp.z o.o
serdeczne podziękowania
za ufundowanie paczek świątecznych
dzieciom z sołectwa Wolica
składają: Sołtys Wolicy Stanisław Żukowski
oraz Rada Sołecka Wolicy
Dyrekcja Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
składa serdeczne podziękowania
Prezesowi LKS „Orzeł” Nadarzyn
panu Zbigniewowi Siwcowi
za zorganizowanie Turnieju Warcabowego
podczas warsztatów zimowych NOK 2009
Rubrykę KULTURA opracowuje
Kamila Michalska - Dyrektor NOK
2(118) luty 2009
Sport
Tenis stołowy
Pingpong u progu Nowego Roku
Początek roku przebiegał dla nadarzyńskich tenisistów
pod kątem licznych międzynarodowych zawodów oraz ligowych startów.
Kadetki rywalizowały w węgierskim Tate w dniach
14-17 stycznia o miano międzynarodowej Mistrzyni tego
kraju. W zawodach bardzo dobrze wypadły zawodniczki
GLKS Nadarzyn. Szczególnie młoda Sandra Wabik, która
dotarła do ćwierćfinału turnieju indywidualnego i deblowego tej imprezy. W turnieju głównym debla oraz drużynówce dobrze zaprezentowała się także Olga Szymańska.
W tym samym czasie w Valenie na Słowacji rywalizowali
seniorzy i seniorki. Do turnieju głównego do lat 21 (32-najlepsze zawodniczki) zakwalifikowały się dwie zawodniczki z Nadarzyna: 19-letnia Natalia Bąk i 15-letnia Klaudia
Kusińska. W najbliższym okresie zawodnicy naszego klubu
wezmą udział w zawodach cyklu Pro-Tour w: Czechach –
kadeci, Danii – Seniorzy, w Szwecji i na Węgrzech – juniorzy oraz na Malcie – juniorzy i kadeci. Ponadto Magdalena
Szczerkowska pod koniec stycznia weźmie udział w TOP
10 juniorek Europy w Rotterdamie.
Do tych zawodów gracze przygotowywać się będą na
własnych obiektach na zgrupowaniu klubowym w dniach
16-31 stycznia br. w okresie ferii zimowych.
W zawodach ligowych gracze nadarzyńskiej sekcji tenisa stołowego w meczach kobiet odnieśli komplet zwycięstw. W ekstraklasie pań Nadarzyn pokonał po 3-1 LUKS
Stawigudę i Gorzowię Gorzów, a w I lidze 8-2 Luboń i KS
Spójnię W-wa, oraz 10-0 Gniewkowo. W obu ligach dziewczęta zajmują pozycję vice-lidera.
Sandra Wabik po raz pierwszy awansowała do najlepszej
ósemki Pro Touru kadetek Węgry
W dniu 1 kwietnia (środa) w hali sportowej przy ulicy Żółwińskiej 41 zostanie rozegrany mecz w ramach
Ligi narodowej kobiet w tenisie stołowym POLSKA
– BIAŁORUŚ. Więcej szczegółów w następnych
Wiadomościach, jednak już dziś wszystkich sympatyków sportu serdecznie zapraszamy.
Klaudia Kusińska mimo młodego wieku znowu bardzo
dobrze zaprezentowała się
w seniorskim Pro Tourze Słowenia
27 Wiadomości Nadarzyńskie
Magdalena Szczerkowska przygotowuje się
do TOP1- Europy Juniorek w Holandii
Trener
Kucharski
oraz Natalia
Partyka i Xu
Jie zagrają
m.in
w Nadarzynie
przeciwko
zespołowi
Białorusi
w ramach
europejskiej
ligi narodowej
Dariusz Zwoliński
Prezes GLKS Nadarzyn, trener
2(118) luty 2009
Sport szkolny
fot. arch. gimnazjum
100 turniejów tenisa stołowego
dla Jerzego
Dnia 10 stycznia 2009 r. kolejny raz, tym razem w
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie graliśmy w tenisa stołowego dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W przyjemnej i wesołej atmosferze, w ramach akcji:
„100 turniejów tenisa stołowego dla Jerzego” zbieraliśmy
pieniądze na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.
W roli kwestującej - świetnie radząca sobie - Małgorzata
Jurkowska.
W turnieju brało udział 46 zawodników z Nadarzyna
Gimnazjum - zawodowcy
3. Bartłomiej Lesiuk
4. Adam Pankowski
5. Bartłomiej Call
6. Daniel Kołakowski
Gimnazjum -Zawodowcy:
1. Dominika Konofał
2. Zuzanna Samsel
3. Krzysztof Bartnik
4. Grzegorz Potempski
5. Adam Chojnacki
6. Jacek Tarkowski
fot. arch. gimnazjum
Zawodnicy kategorii: szkoła podstawowa
i okolic, zawody rozegrane zostały w trzech kategoriach:
szkoła podstawowa, gimnazjum: amatorzy i zawodowcy.
Wyniki:
Szkoła Podstawowa:
1. Karol Witkowski
2. Stanisław Jachowicz
3. Magda Peikert
4. Julia Baranowska
5. Adrian Szeligi
6. Mikołaj Pyka
7. Magda Woźniak
Gimnazjum - Amatorzy:
1. Kamil Wojciechowski
2. Krzysztof Rzepa
fot. arch. gimnazjum
Gimnazjum - amatorzy
28 Wiadomości Nadarzyńskie
Dziękuję Pani Elżbiecie Chruściak – dyrektor
Gimnazjum w Nadarzynie, oraz p. wicedyrektor Magdalenie
Drzewuckiej za pomoc w organizacji turnieju, p. Szymonowi
Bartnikowi, Łukaszowi Buza i Dariuszowi Zwolińskiemu
za pomoc w prowadzeniu zawodów, oraz wszystkim tym,
którzy przyłączyli się do akcji i ZAPRASZAM ZA ROK.
Magdalena Milczarek
Sekcja biegowa
Trening dzieci i młodzieży oraz ludzi w wieku
średnim i starszym
Im wcześniej dziecko rozpocznie bieganie, tym lepiej
będą rozwinięte podstawowe układy jego organizmu: krwionośny i oddechowy - decydujące o zdrowiu i wydolności fizycznej w późniejszych latach. Równocześnie uświadomienie dziecku korzyści zdrowotnych wynikających z biegania
może wpłynąć na motywację podjęcia aktywności fizycznej
w tej formie.
W wieku dziecięcym zwycięstwa i rekordy nie mogą
być celem biegania. Najważniejsze są korzyści psychologiczne i zdrowotne. Należy więc unikać intensywnych
treningów i prestiżowych stresujących zawodów, które narażają młodych biegaczy na niebezpieczeństwo „spalania
się”. Forsowny trening i częste starty w zawodach, powodują, że młodzi biegacze są przemęczeni, wyeksploatowani
i zniechęcają się do biegania.
Jak trzeba postępować z młodym biegaczem. Już
przed ukończeniem 5 roku życia należy zachęcać dziecko
do biegania i wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej,
opowiadając o płynących z tego korzyściach zdrowotnych.
Jeśli w wieku 5-11 lat dziecko wykazuje zainteresowanie
2(118) luty 2009
fot. J. Nowocień
Start do XXVI Biegu Chomiczówki na prowadzeniu Paweł
Ochal (który zajął I miejsce)
bieganiem, należy biegać razem z nim w formie zabawowej, ale niezbyt forsownie i długo. Nagrodą za regularne
ćwiczenia może być udział w masowym biegu dla dzieci.
W wieku 11-12 lat dziecko może już brać udział w zorganizowanym treningu, ale pod ścisłą kontrolą. Możliwe
jest uczestniczenie w 3-4 zajęciach w tygodniu, należy przy
tym unikać intensywnego treningu interwałowego oraz dużego kilometrażu. Także w wieku 13-18 lat stosowany trening nie powinien być duży pod względem kilometrażu oraz
zbyt intensywny. Nie jest również wskazany cotygodniowy
udział w zawodach. Natomiast nie należy dopuszczać, by
młodzież rezygnowała z innych form spędzania wolnego
czasu. Dopiero 18-letni i starsi biegacze są w wieku sprzyjającym w stosowaniu intensywnego treningu i osiągania
maksymalnej formy sportowej, Wtedy można już samemu
decydować, jak trenować i kiedy startować – nawet w biegu
maratońskim.
Trening biegowy ludzi w wieku średnim i starszym.
Procesy inwolucyjne zachodzące w późniejszych okresach
życia człowieka są nieuniknione, ale jak wskazują na to
liczne dowody, tempo ich przebiegu może być wolniejsze
przy prowadzeniu zdrowego stylu życia (odpowiedniej aktywności fizycznej, racjonalnym odżywianiu się i unikaniu
stresów). Przy tym najkorzystniejszą formą aktywności w
wieku starszym są marsz i bieg.
Kilka wskazówek dla biegaczy po 40. roku życia
uwzględniając okoliczności związane z procesami starzenia
się, zwiększoną podatność na urazy, wzrost dolegliwości
bólowych w obrębie aparatu ruchu, a także wydłużanie się
okresu ich leczenia oraz czasu odnowy biologicznej organizmu po intensywnym wysiłku fizycznym. Zwrócić trzeba
też uwagę na stosowanie odpowiedniej diety, która u ludzi
w starszym wieku odgrywa bardzo dużą rolę. Przejadanie
się lub spożywanie dużej ilości tłustego jedzenia zawsze
negatywnie wpływa na stan kondycji fizycznej. Nie zaleca się spożywania czerwonego mięsa i cukrów. Codzienna
dieta powinna natomiast zawierać dużo warzyw, owoców i
pełnych ziaren. W miarę upływu lat coraz więcej uwagi należy przywiązywać do racjonalnego żywienia i wydłużania
odpoczynku po wysiłku fizycznym.
Na bieganie nigdy nie jest za późno. Na potwierdzenie tego stwierdzenia jest kilka przykładów ludzi w starszym wieku, którzy w zdrowotnie krytycznych dla siebie
sytuacjach życiowych zaczęli zajmować się bieganiem. Po
kilku latach, pod względem zdrowotnym byli nie do pozna-
29 Wiadomości Nadarzyńskie
nia, stracili na wadze niejednokrotnie po kilkanaście kilogramów i startowali nawet w różnego rodzaju biegach, też
maratońskich. Początki biegania zawsze są trudne i związane z różnego rodzaju bólami mięśni, ścięgien i stawów.
Aby osiągnąć sukces, należy je stopniowo przezwyciężać.
Wybór i osiągnięcie celu treningu zależą tylko od nas
samych.
Najlepszą formą zabawy biegowej jest udział w imprezach masowych, takich jak:
XVII Finał WOŚP
Uczniowie SP Rusiec, należący do sekcji biegowej
GLKS Nadarzyn, wzięli udział w trzecim biegu „Policz
się z cukrzycą” podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Uczestnicząc w tej imprezie uczniowie SP Rusiec mogli wyrazić swoją solidarność z blisko
dwumilionową społecznością polskich diabetyków, czyli
osób chorych na cukrzycę. Bieg odbył się pod hasłem – „w
zdrowym ciele – zdrowy duch”. W tegorocznej edycji startowało 5 tysięcy osób, w tym także Jerzy Owsiak.
Startujący uczniowie to: Weronika Rządkowska, Natalia
Rutecka, Paulina Ryczywolska oraz bracia Grzesiek i
Paweł Stefańscy wraz z mamą.
18 stycznia braliśmy udział w XXVI Biegu Chomiczówki
w Warszawie. Było zimno i ślisko, a do tego przenikliwy
wiatr. Dystans 15 km pokonało 683 zawodników, w tym
fot. J. Nowocień
Tuż przed startem: od lewej Weronika Rządkowska,
Natalia Rutecka i Paulina Ryczywolska.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali na starcie pamiątkowe
koszulki a na mecie medale.
wielu z zagranicy (Litwa i Ukraina).
Wśród mężczyzn wygrał Paweł Ochal, a wśród kobiet jego
żona - Olga. Oboje otrzymali puchary i liczne nagrody w
tym nowoczesny miniaturowy laptop. Z Nadarzyna startowali Stanisław Kamiński i Zbigniew Szymańczak –
GRATULACJE!!!
NAJBLIŻSZE IMPREZY BIEGOWE:
31 stycznia – Bieg Wedla w Warszawie – 5 i 9 km
7 lutego – Grand Prix Warszawy – 5 i 10 km
14 lutego – Trzemeszno – 15 km
21 lutego – Stoczek Łukowski – 11 km
22 lutego – Łomża – 10 km
1 marca – Wiązowna – 5 i 21,1 km
7 marca – Grand Prix Warszawy – 5 i 10 km
Trener i opiekun sekcji
Jacek Nowocień
2(118) luty 2009
LOK
Kalendarz Imprez organizowanych przez Gminny Zarząd LOK w Nadarzynie - 2009 r.
L.p.
Data
1
Styczeń - luty
2
08.03. 2009 r.
3
18.03. 2009 r.
4
22.04.2009 r.
5
26.04.2009 r.
6
13.05.2009 r.
Szkolenie/zawody
Szkolenie BHP w szkołach Szkolne
Olimpidy Strzeleckie
Zawody Strzeleckie kpn juniorzy dorośli
Zawody Strzeleckie kpn szkoły
podstawowe
Pojedynki strzeleckie kpn szkoły
podstawowe
Pojedynki strzeleckie kpn juniorzy dorośli
Biathlon letni szkoły podstawowe
7
8
10.05.2009 r. Zawody Rodzinne
03.06.2009 r. Tor przeszkód szkoły podstawowe
Zawody Strzeleckie kbks juniorzy 9 07.06.2009 r.
dorośli
Pojedynki strzeleckie kpn szkoły
10 23.09.2009 r.
podstawowe
Pojedynki strzeleckie KPN juniorzy 11 20.09.2009 r.
dorośli
12 11.10.2009 r. Dwubój strzelecki juniorzy - dorośli
Fundator pucharu
Pucharki Dyrektorów Szkół
Puchar Wójta Gminy Nadarzyn
Puchar Inspektora ds. Oświaty
Puchar Dyrektora GOS
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Puchar Sekretarza Gminy Nadarzyn
Puchar Dyrektora GOS
Puchar Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn
Puchar Prezesa ZG LOK w Nadarzynie
Puchar Przewodniczącego Komisji Oświaty w
Nadarzynie
Dyplomy, bez pucharu
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Nadarzyn
Puchar Wójta Gminy Nadarzyn
13 25.10.2009 r. Dwubój strzelecki juniorzy - dorośli
Październik 14
Szkolne Spartakiady Kościuszkowskie Dyplomy
listopad
15 22.05.2008 r. „Święto Lasu”
Pucharki i dyplomy
Zawody gminne i treningi odbywają się na stadionie GOS w Nadarzynie:
• szkoły podstawowe godz. 9.30 - środy;
• juniorzy i dorośli godz. 10.30- niedziela;
• treningi przed zawodami w piątki godz. 17.00 (od maja).
Franciszek Antonik
Prezes Gminnego Koła LOK
Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn:
1. Zajęcia w siłowni - pn. śr. pt. od godz.17.00 prowadzone przez p. Grzegorza Kucharczyka ps.”IWAN” absolwenta AWF Warszawa. Zajęcia ogólnorozwojowe z naciskiem na choroby cywilizacji.
2. Zajęcia FITNESS - pn.czw.godz.20.15 prowadzone przez p. Annę Ścisłowską:
Poniedziałek – BBU (brzuch, biodra, uda).
Czwartek – STEP (TBC) trening wzmacniająco-aerobowy (step, gumy).
Więcej informacji na http://www.RA-STUDIODANCE.pl
3. Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw.”bóle krzyża” – pn. wt. śr. czw. godz.18.00-20.00, prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską i mgr. Pawła Cukrowskiego.
4. Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna – 7 razy w tygodniu
do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 022 729 81 66, 0508 399 345
30 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
Organizacja zajęć w hali sportowej przy Gimnazjum w Nadarzynie:
1. Zajęcia aerobiku – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 19:00 – 20:00.
2. Treningi karate kyokushin – 3 razy w tygodniu: poniedziałek 16:00 - 17:00, wtorek 18:30 - 19:30, czwartek
16:45 – 18:45. Rafał Tomala tel. 0 602 675 693.
3. Treningi Judo 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek) godz. 17:00 – 18:30.
4. Korzystanie z siłowni z instruktorem – 5 razy w tygodniu (pon – pt) od 17:00 do 21:00.
5. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16:00 – 22:00.
6. Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu godziny do uzgodnienia.
7. Profesjonalny masaż – 2 razy w tygodniu (środa, piątek) – godzina do uzgodnienia.
8. W soboty i niedziele w hali sportowej odbywają się turnieje i zawody sportowe w tenisie stołowym, judo, piłki
siatkowej, nożnej, koszykowej, na które serdecznie zapraszamy uczestników oraz kibiców.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel/fax. (022) 739 90 18, mail: [email protected] lub osobiście od poniedziałku do piątku.
Kolegium redakcyjne: Edyta Gawrońska (red. naczelna), Dorota Głodek, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski, Danuta Wacławiak.
Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte
w artykułach autoryzowanych, zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów.
Anonimów nie drukujemy!!!
Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 19; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem “Wiadomości”
tel. (022) 729 81 85 w. 219; e-mail:[email protected]; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: LEWION, tel. 022 724 29 32
31 Wiadomości Nadarzyńskie
2(118) luty 2009
Nadarzyński Ośrodek Kultury
w obiektywie
(fot. NOK)
XVII Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Sztab Nadarzyn
Tylu nas było podczas licytacji
Ciasto, co rozeszło się jak ciepłe bułeczki
Nasza Droga Orkiestra
Justyna Tondera (instruktor NOK)
jako „support”
Byli
także
Indiane
z Ameryki
Północnej
Pokaz ratownictwa
i dzielni nasi Strażacy
fot. M. Zdrzyłowski
Bal karnawałowy
dla najmłodszych
32 Wiadomości Nadarzyńskie
Rok 2009 zainaugurował koncert zespołu „Czesław
śpiewa” - Czesław Mozil śpiewał, a na widowni był tłum
2(118) luty 2009