otwarty konkurs fotograficzny

Transkrypt

otwarty konkurs fotograficzny
OTWARTY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MOJE BEZPIECZNE WAKACJE 2012”
ORGANIZATOR:
OSP Strzemieszyce
ul. Strzemieszycka 393a, 42-530 Dąbrowa Górnicza
HONOROWY PATRONAT:
Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik
Senator RP Zbigniew Meres
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza
Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej bryg. mgr inż. Tomasz Kościow
PARTNERZY KONKURSU:
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej
PARTNERZY MEDIALNI:
Przegląd Dąbrowski
www.idabrowa.pl
Regulamin Konkursu „ Moje bezpieczne wakacje 2012”
1. Organizatorem konkursu jest:
OSP Strzemieszyce
ul. Strzemieszycka 393a, 42-530 Dąbrowa Górnicza
tel: 500-128-075
[email protected]
www.ospstrzemieszyce.pl
2. Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Konkurs ma być podsumowaniem wakacji. Ma kreować bezpieczne postawy
podczas rekreacji na świeżym powietrzu- w trakcie urlopu, wakacji oraz w życiu codziennym.
Ważnym jest, aby na każdej fotografii pojawiła się idea bezpieczeństwa, gdyż warto
pielęgnować wspomnienia, szczególnie te dobre, związane z bezpiecznymi wakacjami.
3. Otwarty konkurs fotograficzny „Moje bezpieczne wakacje 2012”skierowany jest do
wszystkich, którzy w terminie od 1 sierpnia 2012r. do 30 września 2012r. dostarczą do
organizatora czytelnie wypełnione zgłoszenie wraz z 3 zdjęciami konkursowymi w formacie
10x15cm o tematyce związanej z bezpiecznym spędzaniem wakacji w 2012 roku.
W przypadku wysłania zgłoszenia prac do konkursu pocztą, oceniane będą tylko te zgłoszenia,
które dotrą do organizatora do 30 września 2012r.
4. Dopuszczalna jest korekta zdjęcia w programach graficznych obejmująca kadrowanie,
ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest
fotomontaż.
5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
6. Zdjęcia muszą być opatrzone podpisem autora na odwrocie wraz z adresem zamieszkania,
numerem telefonu oraz adresem e-mail.
7. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców do wzięcia udziału w konkursie.
8. Uczestnictwo w konkursie jednoznacznie jest związane z zaakceptowaniem regulaminu
konkursu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu październiku 2012r.
O terminie i miejscu wręczenia nagród, wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani
telefonicznie.
10. Pełny regulamin konkursu i druk zgłoszenia dostępny jest u organizatora konkursu oraz na
stronie www.ospstrzemieszyce.pl .
11. Oceny prac oraz wybór zwycięscy dokona Kapituła konkursu w składzie:
Krzysztof Markowski – Prezes OSP Strzemieszyce
Maciej Pająk – Naczelnik OSP Strzemieszyce
Anna Grygierzec – przedstawiciel Pani Poseł do PE Małgorzaty Handzlik
Janusz Żakowski – przedstawiciel Pana Senatora RP Zbigniewa Meresa
Przedstawiciel Pana Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy
Przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej bryg. mgr inż.
TomaszaKościowa
12. Kapituła oceniająca zdjęcia konkursowe dokona wyboru najlepszego zdjęcia, które autor
otrzyma nagrodę główną. Kapituła dokona wyboru, także 5 zdjęć wyróżnionych, którzy
autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
13. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wyjazd
nastąpi w pierwszej połowie 2013r. Fundatorem nagrody jest Pani Poseł do PE Małgorzata
Handzlik.
14. Nagrody nie podlegają wymianie oraz zamianie na wartości pieniężne.
15. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe
wykorzystanie fotografii, jej utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także na
rozpowszechnianie.Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie i zgodę z obowiązującym prawem.
Wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w konkursie
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Krzysztof Markowski
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
W Strzemieszycach