Streszczenie. Katecheza X: Ks. Jan Bartoszek. Miłość w centrum

Transkrypt

Streszczenie. Katecheza X: Ks. Jan Bartoszek. Miłość w centrum
Streszczenie. Katecheza X: Ks. Jan Bartoszek. Miłość w centrum Jezusowego
nauczania.
I. Miłość w nauczaniu Jezusa.
Wśród wielu wartości, które człowiek uznaje, ta która dominuje, to miłość Boga do
człowieka i miłość człowieka do Boga. Miłość stała się podstawowym powołaniem
każdego człowieka. Objawieniem tej prawdy było całe życie Jezusa, a szczególnie
misterium paschalne. Jezus rozpoczyna swoje nauczanie od wezwania: „Czas się
wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
(Mk 1,15). Zasadniczą treścią Jego nauczania jest Dobra Nowina, która stawia
słuchaczom wymagania moralne, wskazuje na potrzebę wyrzeczeń i ofiar, jest
związana z tajemnica krzyża. W centrum tej „Dobrej Nowiny” znajduje się program
ośmiu błogosławieństw (por. Mt 5,3-11), który określa najpełniej rodzaj tej
szczęśliwości, jaką Chrystus przyszedł objawić ludziom. Śmiało można stwierdzić,
że Jezus poprzez Dobrą Nowinę objawia człowiekowi miłość. Jezusowe przesłanie
skierowane jest do wszystkich ludzi z różnych okolic, biednych i bogatych, słabych
i silnych, chorych i zdrowych. Jezus objawił prawdę o Bogu jako Bogu miłości,
a w swoim człowieczeństwie stał się znakiem odwiecznej miłości Boga.
II. Przymioty Jezusowej miłości.
Miłość Jezusowa jest: doskonała – to ideał, który odpowiada wizji człowieka jako
osoby wolnej, wezwanej do uczestnictwa w życiu Bożym; bezgrzeszna – Jezus był
absolutnie bezgrzeszny, Jego przyjście zmieniło sytuację człowieka grzesznego,
zwycięstwo nad grzechem przywróciło wspólnotę z Bogiem; wierna – Jezus jawi się
jako wiarygodny świadek Bożej wierności; sprawiedliwa – tu sprawiedliwość wiąże
się z osobą Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby go zbawić; powszechna
– całe stworzenie dzięki Jezusowej miłości zostało przeznaczone do chwały Bożej;
ofiarna – Jezusowa miłość i ofiara to pojęcia nierozdzielne, Jezus w ofierze
poświęcił samego siebie; posłuszna – posłuszeństwo Jezusa wobec Ojca zostało
wpisane w mesjańskie posłannictwo doskonałej miłości; zwycięska
- Jezus
1
zwycięża zło dobrem, zwyciężyła miłość; zobowiązująca – w drodze człowieka ku
ostatecznemu celowi nic nie może dokonać się bez Chrystusa. Wypełnienie w życiu
Bożego prawa miłości jest dla człowieka najważniejszą drogą do zbawienia. Ta
droga została wyznaczona przez Chrystusa. Jego miłość jest zobowiązująca dla
całej wspólnoty ludzkiej; troskliwa – opiekuńcza, Jezus uzdrawiał, czynił cuda,
dobrze czynił każdemu człowiekowi; ponadczasowa – Jezus przyniósł wszystkim
ludziom szanse powrotu do Boga.
Wymienione przymioty miłości Jezusowej, nasuwają wnioski duszpasterskiego
działania. To działania służące osobistemu umocnieniu wiary poprzez lekturę
Pisma Świętego. Uwagę należy zwrócić na sakrament chrztu i jego znaczenie dla
rozwoju wiary i czynne uczestnictwo w Eucharystii. Trzeba stworzyć warsztat,
który pomoże formować siebie i innych. Konieczna jest również społeczna
wrażliwość, która powinna obejmować rodziny, miejsca pracy, wszystkie
przestrzenie, gdzie obecny jest człowiek. Te powyższe założenia, przymioty
Jezusowej miłości mogą być inspiracją do dyskusji nad tematem: jak ja rozumiem
pojęcie miłości?
2