Zakres treści kształcenia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów

Transkrypt

Zakres treści kształcenia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów
Zakres treści kształcenia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na studia II-go
stopnia na kierunek Pedagogika, którzy na studiach I-go stopnia
ukończyli inny kierunek
Treści kształcenia w zakresie psychologii:
1)
2)
3)
4)
5)
Biologiczne mechanizmy zachowania.
Procesy poznawcze.
Osobowość. Podstawowe koncepcje i struktura osobowości.
Psychologia różnic indywidualnych.
Psychologiczne i biologiczne ujęcie rozwoju człowieka.
Treści kształcenia w zakresie pojęć i systemów pedagogicznych:
1)
Geneza i struktura wiedzy pedagogicznej.
2)
Typologie podstawowych pojęć pedagogicznych.
3)
Pedagogika jako nauka i jako filozofia wychowania.
4)
Główne doktryny pedagogiczne.
5)
Instytucje edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze.
Treści kształcenia w zakresie teoretycznych podstaw wychowania:
1)
Geneza i ewolucja teorii wychowania.
2)
Struktura procesu wychowania i jego dynamika.
3)
Podstawowe właściwości procesu wychowawczego.
4)
Podstawowe dziedziny wychowania i ich teorie.
5)
Granice i mierniki oddziaływań wychowawczych.
Treści kształcenia w zakresie teoretycznych podstaw kształcenia:
1) Główne nurty myślenia o szkolnej edukacji i szkole.
2) Cele, treści i wyniki kształcenia.
3) Uczeń jako podmiot nauczania i uczenia się.
4) Metody diagnozy nauczycielskiej.
5) Klasa szkolna i kierowanie nią.
Treści kształcenia w zakresie pedagogiki społecznej:
1)
Prekursorzy i twórcy pedagogiki społecznej.
2)
Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiki społecznej.
3)
Główne środowiska życia człowieka.
4)
Dziedziny aktywności człowieka.
5)
Zagrożenia globalne i lokalne.

Podobne dokumenty