Wniosek o zezwolenie na wyjazd za granicę.

Transkrypt

Wniosek o zezwolenie na wyjazd za granicę.
…………………………………………….
(miejscowość, data)
…………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………
(adres pobytu stałego lub czasowego)
…………………………………
…………………………………
(nr ewid. PESEL)
Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Bolesławcu
Al. Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA WYJAZD ZA GRANICĘ
Na podstawie § 7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta
uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U. Nr 140, poz. 1480
z późn. zm.) wnoszę zezwolenie na wyjazd za granicę do …………………………………………………
(podać nazwę kraju)
w okresie od ……………………………………………. do …………………………………………………..
Wniosek uzasadniam ………………………………………………………………………………………………..
(podać przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
........................................
(podpis

Podobne dokumenty