Przegl¹d aniołów i si³ anielskich

Transkrypt

Przegl¹d aniołów i si³ anielskich
ŒWIETLISTA SI£A ANIO£ÓW
Przegl¹d anio³ów
i si³ anielskich
ANIO£
SI£A ANIELSKA
STRONA
Ahriman
Aloha van Daath/
/Tetragrammaton
Anielscy pomocnicy
w ludzkiej postaci
Anio³ doskona³oœci
Anio³ komunikacji
Anio³ nauki
Anio³ podstawy
Anio³ Sophia
Anio³ Stró¿
Anio³ troski pe³nej mi³oœci
Anio³ uzdrowienia
Anio³y bia³ego promienia
Anio³y czerwonego promienia
Anio³y fioletowego promienia
Anio³y mroku
Anio³y niebieskiego promienia
Anio³y ró¿owego promienia
Anio³y œwiat³a
Anio³y zielonego promienia
Anio³y z³otego promienia
Aralim Zafkiel
Archaii wytrwa³oœci/
/Lady Konstantia
Archaii ³aski/Dona Grazia
Archaii nadziei/Lady Hope
Zaœlepienie
309
Pustka
293
Nieoczekiwana pomoc
43
Poznanie
LekkoϾ
Poznanie pe³ne zrozumienia
Zdrowie
Milczenie
Czynna ochrona
Modlitwa
B³ogos³awieñstwo
Harmonia
S³u¿enie
Wybawienie
Lêki
Dynamika
Oddanie
Zaufanie
Uleczenie
Duchowe skupienie
Rozs¹dek
97
92
78
68
57
72
88
83
121
129
133
299
107
116
48
125
112
279
Wra¿liwoœæ w odbiorze œwiata
152
£aska
Nowy Pocz¹tek
192
172
320
DODATEK – Przegl¹d anio³ów i si³ anielskich
ANIO£
Archaii dobroczynnoœci/
/Lady Charity
Archaii przemiany/
/Lady Amethyst
Archaii wiary/Lady Faith
Archaii pociechy/
/Matka Maryja
Archanio³ Chamuel
Archanio³ Gabriel
Archanio³ Jofiel
Archanio³ Micha³
Archanio³ Rafa³
Archanio³ Uriel
Archanio³ Zadkiel
Bne elohim Rafa³
Cherubin Gabriel
Elohimy Arkturus & Diana
Elohimy Kasjopeja & Minerwa
Elohimy Clair & Astrea
Elohim Haniel
Elohimy Herkules & Amazone
Elohimy Orion & Angelika
Elohimy Tranquilius & Pazifika
Elohimy Vista & Kristall
Haschmalim Zadkiel
Ischim Sandalfon
Lucyfer
Malachim Mikael
Metatron
Nathanael
Ofanim Rasiel
Osobiste si³y anielskie
Serafin Kamael
Szatan
Tajemna si³a niebieska
SI£A ANIELSKA
STRONA
Wszechobejmuj¹ce wspó³czucie
162
Rozbudzenie intuicji
202
Zwrot ku wnêtrzu, wizje
142
B³ogos³awi¹ca pociecha
182
Aktywna œwiadomoœæ
Odnowienie
Pokój
Wola Bo¿a
Wewnêtrzne skupienie
SzczeroϾ
Przemiana
Wspania³oœæ
Podstawa
Doskona³oœæ
Oœwiecenie
Zmartwychwstanie
Prasi³a
Potêga
Wolna energia
Cisza
Wyœwiêcenie
Mi³osierdzie
Doskonalenie siebie
Ego
Uœwiadomienie
Si³a twórcza
Prowadzenie
M¹droœæ, stabilnoœæ
Plan duchowy
Si³a
NienawiϾ, zniszczenie
Mo¿liwoœci
157
167
147
137
177
187
197
252
245
233
213
221
258
208
217
228
224
274
239
304
263
289
53
285
61
269
314
102
321

Podobne dokumenty