ISSN 1233 - 2917 MIESIĘCZNIK MARZEC

Komentarze

Transkrypt

ISSN 1233 - 2917 MIESIĘCZNIK MARZEC
PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988
ISSN 1233 - 2917
MIESIĘCZNIK MARZEC-kwiecień 2012 NR 3/4-250/251
EGZ. BEZPŁATNY
1
Wszystkim Czytelnikom „Głosu Karczewa”,
z okazji Świąt Wielkanocnych,
pogody ducha, radosnych spotkań rodzinnych i przyjacielskich,
odnajdywania w życiu radości i znaków nadziei,
płynących ze Zmartwychwstania Chrystusa, tworzenia zgody i pokoju
życzy
Zespół Redakcyjny „Głosu Karczewa
Pogody ducha, zdrowia i radości oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy
Mieszkańcom Gminny Karczewa
Dyrektor oraz Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób
życzy
wszystkim krwiodawcom z terenu gminy Karczew
Zarząd Klubu HDK przy Urzędzie Miejskim w Karczewie
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie najbliższych
życzą
mieszkańcom Karczewa i Otwocka
Prezes oraz Pracownicy KPEC
Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym „Alleluja”
życzą
Pracownicy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
w Karczewie przy ul. Ślusarskiej 16
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy
dla wszystkich naszych Klientów, Współpartnerów i Przyjaciół
garść refleksji, związanych z tym pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasem.
Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzą
Joanna i Dariusz Broniszewscy
Właściciele Studia FOTO w Karczewie
2
S
iedzibę Urzędu Miejskiego w Karczewie czeka rozbudowa wraz z
termomodernizacją.
Inwestycja
rozpocznie się w maju, a zakończy w
konaniu na budynku wieńca wymurowana zostanie na nim nadbudowa. Obiekt
zostanie wyposażony w nowy estetyczny
dach z eleganckim wejściem do budynku.
Nadbudowa na
razie pozostanie
wewnątrz w stanie surowym, ale
w razie potrzeby, po wykończeniu, będzie
można umieścić
tam pokoje dla
urzędników.
Pracownicy Urzędu Miejskiego i tak
będą mieli dużo lepsze warunki pracy.
Jeszcze w tym roku uruchomiona zostanie
budowa nowej siedziby Przychodni Zdrowia, która, jak wielokrotnie informowaliśmy, mieścić się będzie przy ulicy Otwockiej na przeciwko Szkoły Podstawowej
nr 2. Po oddaniu do użytku nowej przychodni, w dotychczasowych pomieszczeniach przez nią zajmowanych, na parterze
prawdopodobnie będzie siedziba Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
zaś piętro zajmie na swoje potrzeby Urząd
Miejski.(red)
Będzie Rada Programowa
karczewskiego muzeum
nione niedociągnięcia w prowadzeniu dokumentacji tej placówki spowodowały, że
dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Anna Zakrzewska, której Centrum
Historyczne Ziemi Karczewskiej podlega,
postanowiła powołać do życia Społeczną
Radę Programową karczewskiego muzeum. Pierwsze spotkanie inicjujące działalność rady odbyło się 29 marca w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. W spotkaniu udział wzięli ks. Andrzej Sobczyk,
Zygmunt Zakrzewski, Feliks Żebrowski
Ryszard Majewski, Grzegorz Parzych,
Leszek Kasprzak, Maciej Trzaskowski i
Ewa Szlichcińska. Wszyscy uznali potrzebę powołania rady i zgodzili się brać
udział w jej pracach. Zespół ze swojego
grona wybrał przewodniczącego, którym
został Maciej Trzaskowski.
Było to spotkanie inicjatywne i rada faktycznie rozpoczęła swoją działalność. Jednak do pełnego uprawomocnienia się tego
społecznego ciała będzie potrzebna zmiana w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury i dopisanie punktu, że przy Centrum Historycznym Ziemi Karczewskiej
działa Społeczna Rada Programowa, którą
na czteroletnią kadencję powołuje Dyrektor MGOK.(red)
styczniu przyszłego roku.
Jednak po zakończeniu
prac budynek swoim wyglądem wyjdzie z peerelu
i będzie prawdziwą, architektoniczną wizytówką Karczewa.
Planowana inwestycja
obejmuje swoim zakresem nadbudowę oraz termomodrenizację całego
obiektu wraz z łącznikiem
i salą konferencyjną. Dotychczasowy stropodach
zostanie zdjęty i po wy-
D
otychczas, z różnych powodów
nie udało się powołać Społecznej
Rady Programowej Centrum Historycznego Ziemi Karczewskiej. Przeciwnicy takiego społecznego ciała twierdzili,
że ustawowo rada programowa przypisana
jest do placówki mającej status muzeum, a
przecież Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej tak naprawdę nie jest zarejestrowaną placówką muzealną.
Okazało się jednak, że takie ciało kontrolno – doradcze jest potrzebne. Ujaw-
3
P
Zespół Obiektów Sportowych Orlik 2012, przecięciem symbolicznej wstęgi otworzyli, od lewej:
Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady
Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska, Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
Katarzyna Radzik, przedstawicielka społeczności szkolnej, Wicedyrektor Departamentu Kultury
Sportu i Turystyki Bożena Żelazowska. oraz reprezentująca Sejmik Samorządowy Województwa
Mazowieckiego, Janina Koczorowska Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej
Obiekt poświęcił ks. proboszcz Andrzej Sobczyk
Drużyna pracowników Urzędu Miejskiego wzmocniona uczniami Zespołu Szkół i drużyna
Gimnazjum Publicznego w Karczewie podczas oficjalnej części otwarcia karczewskiego „Orlika”
4
ierwszy dzień wiosny 2012,
wprawdzie pochmurny i wietrzny, to jednak do historii Karczewa
przejdzie jako dzień uroczystego otwarcia
zespołu boisk sportowych „Orlik”.
Zaproszonych na otwarcie karczewskiego „orlika” gości przywitała programem artystycznym młodzież Szkoły
Podstawowej nr 2, którą do występu przygotowały pani Agnieszka Zakrzewska i
Renata Kostrzyńska. Dzieci zaprezentowały dwa układy taneczne – pierwszy,
bardzo radosny i barwny układ z piłkami,
zaś drugi układ taneczny nawiązywał do
nazwy programu budowy boisk i przedstawiał tańczące orliki. Oba układy taneczne zostały nagrodzone zasłużonymi
brawami.
Prowadząca imprezę Naczelnik Wydziału Oświaty Ewa Kwasiborska rozpoczynając uroczystość powiedziała - Program
„Moje Boisko Orlik 2012” jest realizowany przede wszystkim z myślą o dzieciach i
młodzieży, aby mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach
na nowoczesnym obiekcie sportowym.
Obiekt budowany był przez niespełna
trzy miesiące, po podpisaniu 5 października 2011 roku umowy z wykonawcą
już 22 grudnia został podpisany protokół odbioru końcowego. Cała inwestycja
kosztowała 1.124.543 złotych i 85 groszy z czego 333.000 złotych pochodziło
z budżetu państwa, 333.000 przekazał
samorząd województwa mazowieckiego
i tylko 458.543 złotych 85 groszy trzeba
było dołożyć z budżetu gminy. Głównym
wykonawcą była firma ogrodnicza „Leśniewscy” – architektura zieleni z Kamienia, która, jak powiedział Burmistrz
Karczewa, wywiązała się z przyjętego
zadania wzorowo.
Po otwarciu, symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu przez
proboszcza parafii p.w. św. Wita w Karczewie księdza Andrzeja Sobczyka głos
zabrał Burmistrz Karczewa Władysław
Dariusz Łokietek, który powiedział między innymi: Możemy mieć satysfakcję, że
w tym miejscu powstał drugi Orlik. Rejon
Szkoły Podstawowej nr 2 i Miejskiej Hali
Sportowej staje się małym sportowym centrum naszego miasta. Serdecznie dziękuję
przede wszystkim samorządowi województwa mazowieckiego za wsparcie finansowe
w kwocie ponad trzystu tysięcy złotych,
Ministerstwu Sportu, które także przekazało na ten cel trzysta tysięcy złotych. Mam
pełną świadomość tego, że bez wsparcia od
samorządu mazowieckiego i Ministerstwa
Sportu wiele gmin nie byłoby w stanie wybudować takiego kompleksu sportowego.
(…)Uczniowie, Grono Pedagogiczne
przekazujemy wam w użytkowanie wspaniały obiekt. Od was, od grona pedagogicznego, teraz zależy żeby był wykorzystany maksymalnie poprzez zajęcia wuefu,
zajęcia klubów sportowych, rozgrywek piłkarskich nieformalnych grup sportowych.
Życzenia przyszłym użytkownikom zespołu sportowego Orlik 2012 złożyła w
imieniu Radnych Rady Miejskiej w Karczewie Przewodnicząca Komisji Oświaty
Kultury i Sportu pani Danuta Trzaskowska,
dla której, jako byłej dyrektorki karczewskiej „dwójki”, uroczystość miała szczególne znaczenie. Spośród zaproszonych
gości życzenia przyszłym użytkownikom
karczewskiego Orlika złożył wicekurator
Mariusz Dobijański, który na ręce dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 2 Katarzyny Radzik przekazał album poświęcony
zbliżającym się Mistrzostwom Europy w
Piłce Nożnej 2012. W imieniu Marszałka
Województwa Mazowieckiego gratulacje
władzom miasta i życzenia bezpiecznego korzystania z nowo oddanego obiektu
sportowego oraz siatkę piłek przekazała
wicedyrektor Departamentu Kultury Sportu i Turystyki Bożena Żelazowska. Życzenia wraz z siatką piłek przekazała również,
reprezentująca Sejmik Samorządowy Województwa Mazowieckiego, Janina Koczorowska Przewodnicząca Komisji Zdrowia i
Kultury Fizycznej.
Po oficjalnej uroczystości zakończonej
honorowym strzałem na bramkę przez
Burmistrza Karczewa Władysława Dariusza Łokietka rozegrany został mecz w piłkę nożną pomiędzy drużyną pracowników
Urzędu Miejskiego wzmocnioną uczniami
Zespołu Szkół i drużyną Gimnazjum Publicznego w Karczewie. Mecz, po zaciętej
i honorowej walce, zakończył się sprawiedliwym remisem.
Tekst i foto: Krzysztof Kasprzak
Tańczące orliki – układ taneczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
Burmistrz Karczewa podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do sprawnej budowy karczewskiego „Orlika”
Po oficjalnym otwarciu, w pierwszym meczu, spotkała się drużyna pracowników Urzędu Miejskiego
wzmocniona uczniami Zespołu Szkół z drużyną Gimnazjum Publicznego w Karczewie
5
U
czniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
przywitali pierwszy dzień
wiosny turniejem piłkarskim. Były
to w lokalnym wydaniu Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012.
Każda drużyna reprezentowała inne
państwo. Mecze były bardzo zaciekłe, ale należy podkreślić, że choć
grano ostro, ale zgodnie z zasadami
fair play.
W eliminacjach zawodnicy klasy
4a pokonali reprezentację 4b, 4c musiała uznać wyższość 4d, 5a jednobramkową przewagą wyeliminowała 5d, zaś 5c także jednobramkową
przewagą pokonała 5b. W rozgrywkach pomiędzy klasami szóstymi
miejsce w półfinale wywalczyły klasy 6c i 6d. Po rozegraniu półfinałów
w finale turnieju spotkały się drużyny 4a, 5a i 6c.
Pierwsze miejsce i złote medale
otrzymała reprezentacja klasy 6c, na
drugim miejscu uplasowali się zawodnicy 5a, trzecie miejsce i brązowe medale wywalczyła klasa 4a.
Pomysł takiego spędzenia czasu
w pierwszy dzień wiosny godny pochwały. Gratulacje należą się przede
wszystkim nauczycielom zajęć wychowania fizycznego, którzy imprezę nie tylko zorganizowali, ale i
poprowadzili w gościnnej Miejskiej
Hali Sportowej.(red)
Foto: K. Kasprzak
6
7
B
yło to już ósme spotkanie, z cyklu „śniadanie prasowe”, podczas którego Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz
Łokietek, oraz jego współpracownicy, zapoznali
dziennikarzy lokalnej prasy z szefami utworzonych w ostatnim okresie instytucji miejskich
oraz z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii. O swoich planach mówili
to Miejska Hala Sportowa. Ponieważ klub
borykał się z poważnymi problemami finansowymi, po długich negocjacjach, doszło do
przekazania przez Mazura Karczew majątku
klubowego na rzecz Gminy. Na bazie tego
majątku i Miejskiej Hali Sportowej powstał
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W trakcie postępowania konkursowego dyrekto-
Naczelnik Wydziału RGS Teresa Wyszyńska,
Dyrektor MOSiRu Tadeusz Brach oraz Prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew.
Wszyscy swoje obowiązki pełnić będą od dnia
2 kwietnia. Ważnym punktem spotkania była
przygotowana przez Skarbnika Gminy panią Małgorzatę Pajek prezentacja dotycząca wyboru agenta emisji
obligacji komunalnych Gminy Karczew. Spotkanie w imieniu Burmistrza Karczewa prowadziła pani Jolanta Wojda.
Gmina Karczew na terenie wiejskim nie posiada kanalizacji. Zgodnie z planami inwestycyjnymi, kanalizacja
ta ma powstać do końca 2018 roku, wraz z
powstawaniem sieci budowane będą lokalne
oczyszczalnie. Inwestycja ta kosztować będzie
budżet gminny około 60 milionów złotych.
Żeby nie obciążać budżetu gminy podatkiem
VAT, gdyż gmina nie ma możliwości odliczenia sobie tego podatku, Rada Miejska przychyliła się do wniosku Burmistrza i została
powołana spółka wodociągowo kanalizacyjna, która będzie odpowiadała za prawidłową
eksploatację wodociągów na terenie wiejskim
oraz prowadzenie inwestycji kanalizacyjnych.
Burmistrz nie wykluczył, że spółka ta w perspektywie czasu, przy określonych warunkach ekonomicznych, zajmie się gospodarką
wodno – ściekową również na terenie miasta.
Prezesem spółki w wyniku konkursu został
Krzysztof Borowski, który ukończył studia
na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowe w zakresie nowoczesnej rachunkowości finansowej i
zarządczej. Aktualnie kończy podyplomowe
studia z zakresu audytu wewnętrznego. Jest
praktykiem, zarządzał wieloma dużymi spółkami, w tym spółkami skarbu państwa. Jest
przekonany, że sprosta postawionym przez
władze Karczewa zadaniom.
Karczew dotychczas miał dwie niezależne
placówki sportowe, pierwsza z nich to Klub
Sportowy Mazur Karczew, druga placówka
rem MOSiRu został pan Tadeusz Brach, z
zawodu zarządca nieruchomości. Pan Brach
do tej pory pracował jako dyrektor Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach. Od lat współpracuje
jako wykładowca z Katedrą Nieruchomości
Szkoły Głównej Handlowej. Jest członkiem
Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy
Ministrze Infrastruktury. Od czterech lat prowadzi na terenie całego kraju szkolenia w
dział ten, będzie miał trochę zmieniony zakres zadań, gdyż zostanie z niego wyłączony
dział inwestycji. Dla spraw inwestycyjnych
powstanie nowy wydział, którego bezpośrednim przełożonym będzie zastępca burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk. Zdaniem Burmistrza
wydzielenie inwestycji powinno usprawnić
w tym zakresie działalność Urzędu. Na stanowisko naczelnika została w wyniku naboru
wybrana pani Teresa Wyszyńska. Pani Teresa ukończyła na Politechnice Warszawskiej
architekturę oraz na tej samej uczelni studia
z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.
Pracowała w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie następnie
w urzędach dzielnicowych Śródmieście i
Żoliborz. W latach 2007 - 2012 pracowała w
Gminie Wiązowna.
Z dużym zainteresowaniem dziennikarze
wysłuchali informacji dotyczącej procesu
wyłaniania agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew, jakie przekazała
Skarbnik Gminy pani Małgorzata Pajek.
Oferty wysłano do 11 banków. W określonym terminie wpłynęły tylko cztery oferty,
z których po przeprowadzeniu analizy formalno-prawnej do rozmów zaproszono ING
Bank Śląski oraz PKO Bank Polski. Najlepszą okazała się oferta PKO BP.
Dziennikarzy szczególnie interesowało jakimi pomysłami podbił serca komisji konkursowej dyrektor MOSiRu, ale ten
szczegółów programu zdradzać nie
chciał obiecał jednak, że w krótkim
czasie, po zapoznaniu się z możliwościami finansowymi, przedstawi
plan działania MOSiRu.
Zwracając się do prezesa Borowskiego dziennikarze pytali o możliwości uniezależnienia się Karczewa
od OZWiK. W odpowiedzi usłyszeli, że są
obszary w których obie instytucje będą współpracowały, ale są i takie, gdzie działać będą
niezależnie. Zaznaczył, że ujęcie w Glinkach
jest w stanie zaopatrzyć w wodę również część
zakresie zarządzania obiektami sportowymi.
Był przez jedną kadencję członkiem Zarządu
Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.
Stanowisko Naczelnika Wydziału RGS
było w Gminie już wcześniej, jednak wy-
Karczewa. Sprawa budowy oddzielnej oczyszczalni jest raczej nieuzasadniona, gdyż oczyszczalnia otwocka jest przewymiarowana.
Spotkanie zakończyło się nieformalnymi
rozmowami przy herbatce i kanapkach. (red.)
Na śniadaniu
u Burmistrza
8
M
inęło siedem
miesięcy od
powitania w
parafii p.w. św. Wita
w Karczewie nowego
proboszcza ks. Andrzeja Sobczyka. Podczas
pierwszej
rozmowy
ksiądz Andrzej nie ukrywał obaw związanych z
nowymi obowiązkami.
Znał wprawdzie karczewską parafię, w której przed laty pracował
jako wikary, ale czas
mija i wiele spraw ulega
zmianie.
W przeddzień świąt
Zmartwychwstania Pańskiego poprosiłem księdza Andrzeja Sobczyka
o podsumowanie tych
pierwszych
miesięcy
jego posługi duszpasterskiej w Karczewie.
- Na pierwszym miejscu pracy kapłańskiej
jest posługa mająca na
celu wzmacnianie duchowe poprzez słowa i
sakramenty święte. Gdy
rozpoczynałem pracę w
Karczewie od wielu osób
słyszałem o marazmie, o
uczestniczeniu w mszach
świętych w parafiach
sąsiednich, o pewnym
rozluźnieniu więzi z własną parafią. Po
tych kilku miesiącach zauważyłem znaczne ożywienie i życzliwą dla mnie akceptację. Było to widoczne w czasie ostatnich
rekolekcji wielkopostnych. To, że sprawy
duchowe dla wielu są ważne bardzo mnie
cieszy. Mam nadzieję, że z ożywieniem
duchowym przyjdą rozwiązania w sferze
materialnej, bo oprócz spraw duchowych
proboszcz musi również dbać o sprawy materialne. Nasz kościółek jest bardzo piękny,
ale wymaga renowacji. Przystąpiliśmy już
do pierwszych zabiegów. Na jesieni odbyło się spotkanie z zespołem pracowników
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z Warszawy, których mocno zaniepokoiło
znaczne zawilgocenie obiektu. Zgodnie z
zaleceniem konserwatora zabytków zleciliśmy przeprowadzenie ekspertyzy. W tych
działaniach bardzo wspiera mnie pan burmistrz Władysław Dariusz Łokietek oraz
Rada Miejska, którzy przyznali fundusze na
przeprowadzenie ekspertyzy. Wynik ekspertyzy jest bardzo niepokojący, gdyż kościół
jest nie tylko zawilgocony, ale także zagrzybiony. We wnioskach ekspertyzy jest nie
tylko zalecenie jak najszybszego osuszenia
budynku, ale wskazane są również metody
w jaki sposób to zrobić. W pierwszej jednak kolejności, w opinii konserwatora, potwierdzonej także ekspertyzą, trzeba skuć w
kościele całą lamperię pomalowaną farbą
olejną ponieważ farba ta nie pozwala na
oddychanie budynku. Na ten cel potrzebne
będą spore fundusze. Koszt osuszenia wraz
z dokumentacją będzie wynosił ponad sto
czterdzieści tysięcy złotych. Będę starał
się pozyskać przynajmniej część środków
z Urzędu Marszałkowskiego, ale to bardzo
trudne zadanie.
W najbliższych miesiącach
przeprowadzona będzie wymiana
okien z zakrystii, które
są w wielu miejscach
przerdzewiałe, a przez
to nieszczelne. Jest na
to zgoda konserwatora.
Pracami remontowymi
trzeba będzie również
objąć blacharkę dachową, która w wielu miejscach jest nieszczelna i
woda cieknie po murach
kościoła, w niektórych
miejscach woda spowodowała widoczne ubytki
w murze. Bardzo niepokojącą sprawą są pęknięcia budynku, szczególnie od strony ulicy
księdza
Władysława
Żaboklickiego, trzeba
będzie wykonać dodatkową ekspertyzę, która
wykaże czy pęknięcia są
tylko na grubość tynku,
czy też jest uszkodzony
mur na wylot. Pęknięcia
te są spowodowaną bliskością ruchliwej ulicy,
którą przejeżdżają również ciężkie samochody powodujące drżenie
wszystkich
budynków
usytuowanych przy tej
jezdni. Rozmawiałem z
panią Bożeną Żelazowską z Urzędu Marszałkowskiego i jest szansa na otrzymanie
pewnych środków na rozpoczęcie prac remontowych. Być może uda się otrzymać
część pieniędzy jeszcze w tym roku. Trzeba pamiętać, że każdy dzień zwłoki działa
na niekorzyść naszej pięknej, zabytkowej
świątyni.
Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym przypomnieć, że zbliżają się Święta
Wielkanocne, przygotowujemy się do tych
świąt. Odbyliśmy udane rekolekcje wielkopostne które prowadził ojciec Anzelm z
Jasnej Góry - jestem mu bardzo wdzięczny. Wiele osób skorzystało w tym okresie z
sakramentu pokuty, bardzo mnie cieszy, że
nasz kościół coraz bardziej się wypełnia.
Jest bardzo duże zaangażowanie w sprawy duchowe. Przy okazji chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim
parafianom, żeby Pan Jezus Zmartwychwstały umocnił nas wszystkich w wierze,
żeby dodał sił duchowych i fizycznych, żeby
pobłogosławił całej naszej rodzinie parafialnej, byśmy mogli sprostać tym wszystkim wyzwaniom, jakie niesie ze sobą życie.
Niech te święta będą dla nas okresem odpoczynku, ale także życzliwości i zadumy,
byśmy po tych świętach mogli być bardziej
silni duchowo i fizycznie.
Krzysztof Kasprzak
9
odczas sesji, która odbyła się 27
marca radni podjęli decyzję ważną
dla przyszłości karczewskiej oświaty. Zgodnie z przyjętą uchwałą z dniem 31
sierpnia 2014 roku liceum w Karczewie
przestanie istnieć. Do tego czasu obecnie
godzin jest wyższy niż ubiegłoroczny również i dla dyrektorów szkół i przedszkoli
którzy będą pracowali bezpośrednio z
dziećmi średnio o jedną godzinę dłużej.
Szczególnie istotną dla mieszkańców
sołectw nadwiślańskich była uchwała
„w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w
przedmiocie poprawy bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego na terenie Gminy Karczew poprzez wykonanie konserwacji wału przeciwpowodziowego”.
Radni na wniosek Burmistrza Karczewa
wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej w wysokości 31 tysięcy złotych z
uczące się w liceum roczniki spokojnie będą
kończyły szkołę, ale naboru do nowych klas
już nie będzie. W miejsce liceum uruchomione zostaną nowe kierunki zawodowe
– w technikum powstanie, oprócz technika
pojazdów samochodowych nowy kierunek
technik spedytor, a w szkole zawodowej
przeznaczeniem na konserwację wołu. Za
przyjęcie tej uchwały Burmistrzowi oraz
Radnym podziękował sołtys Kępy Nadbrzeskiej Marian Gawin, który od wielu
lat stara się sprawą wałów nadwiślańskich
zainteresować władze nie tylko szczebla
wojewódzkiego, ale i centralnego.
powstanie dodatkowo oddział wielozawodowy z takimi między innymi kierunkami
jak monter mechatronik i monter instalacji
gazowych. Likwidację liceum pozytywnie
zaopiniował Mazowiecki Kurator Oświaty.
Bardzo burzliwą dyskusję spowodowała
uchwałą, która zmieniała dotychczasowe
pensum godzin: pedagogów, psychologów
logopedów i reedukatorów. Nowy wymiar
Ci, którzy jeszcze na swoim dachu mają
eternit powinni z uwagą przeczytać
przyjęty przez radnych Program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Karczew. Dokument
ten znajduje się w internecie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Karczew w rejestrze uchwał VI kadencji.
(red) Foto K.Kasprzak
P
10
W grupie
łatwiej
G
minom coraz częściej brakuje
pieniędzy. Władze centralne przerzucając na gminy coraz to nowe
obowiązki nie uwzględniają tego w subwencjach. W efekcie gminy coraz bardziej
nerwowo szukają oszczędności. Coraz częściej słyszymy o zamykanych szkołach,
zwalnianych pracownikach czy ograniczeniach w oświetleniu ulic.
Gmina Karczew drastyczne decyzje
oszczędnościowe ma już za sobą, ale to wcale nie znaczy, że nie należy szukać wszelkich
sposobów na zaoszczędzenie społecznych
pieniędzy. Jedną z takich form są ograniczenia kosztów energii elektrycznej.
Gmina Karczew rozpoczęła zmniejszanie kosztów energii elektrycznej od modernizacji ulicznego oświetlenia. Efekt tych
działań był odczuwalny już w następnym
roku. Oszczędności przyniosło również
rozstrzygnięcie przetargu na zakup energii
elektrycznej.
Ważną decyzją mającą na celu kolejne
obniżenie kosztów korzystania z energii
elektrycznej było podjęcie 29 listopada
2011 roku uchwały „w sprawie zgody
na zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Józefów w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę energii elektrycznej na okres 12
miesięcy przez podmioty wchodzące w
skład Grupy Zakupowej”
Grupę Zakupową stworzyły gminy z terenu całej Polski. Dzięki takiemu połączeniu sił, Grupa Zakupowa wspólnie zamierzała kupić energię za około 28 milionów
złotych. Tak duży kontrakt dał możliwość
uzyskania bardzo korzystnej ceny.
W lutym zakończono procedurę przetargową w wyniku której dostawcą energii
elektrycznej do zakładów gmin należących
do Grupy Zakupowej będzie firma Vattenfall Sales Poland Spółka z o.o.
Vattenfall jest czwartym największym
przedsiębiorstwem prywatnym i największym zagranicznym inwestorem na polskim rynku energii. Na terenie Polski firma
rozpoczęła działalność w 1992 roku i od
tego czasu bierze aktywny udział w kształtowaniu polskiego rynku energii. W 1999
roku Vattenfall został strategicznym inwestorem Elektrociepłowni Warszawskich
S.A. W 2001 r. . Vattenfall nabył pakiet
33 procent akcji Górnośląskiego Zakładu
Elektroenergetycznego S.A., rozpoczynając pierwszą w Polsce prywatyzację spółki
dystrybucyjnej. Obecnie firma Vattenfall
prowadzi działalność w Danii, Finlandii,
Niemczech, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Holandii. (red)
kę „Gondolierzy
znad
Wisły”,
która stała się
przebojem 1968
roku. Ten utwór
specjalnie dla
niej
skomponował Seweryn
Krajewski, słowa zaś napisał
Krzysztof Dzikowski – etatowy autor przebojów dla Czerwonych Gitar.
Irenie Jarockiej
nie odmawiali
najlepsi tekściarze i kompozytorzy. Urzekała
ich – podobnie zresztą jak
publiczność
– urodą, urokiem osobistym
i naturalnością
oraz znakomitym warsztatem.
Była profesjonalistką, odnió-
czówny. We Francji koncertowała u boku
takich gwiazd jak Michel Sardou, Enrico
Macias, Charles Aznavour czy Mireille
Mathieu, w Polsce lansowała przebój za
przebojem: „Wymyśliłam Ciebie”, „Kocha
się raz”, „Motyle jestem”, „Odpływają kawiarenki”, „Być narzeczoną twą” czy „Sto
lat czekam na twój list”. Swój status gwiazdy potwierdziła w 1976 r. główną rolą w
w filmie „Motylem jestem, czyli romans
40-latka”. Nie marzyła jednak o karierze
aktorskiej, zagrała po prostu siebie: sławną
i piękną piosenkarkę, w której podkochują
się wszyscy mężczyźni. Lata 80. nie były
już aż tak udane, nie sprzyjała temu ogólna
atmosfera w kraju. Ponadto zużyła się u nas
pewna formuła muzyki popowej, wybuchł
rock nowej generacji, który wywarł wpływ
także na piosenkarzy hołdujących innym
gatunkom. Być może dlatego bez zbytniego żalu Irena Jarocka postawiła na życie
rodzinne i w 1990 r. z mężem wyjechała
do Stanów Zjednoczonych. Kiedy jednak
w 2007 r. wróciła do kraju, okazało się, że
Polacy o niej nie zapomnieli. Nagrywała
nowe płyty i oczywiście śpiewała dawne
piosenki. Tak udany powrót miewają jednak tylko artyści, którzy niczego nie udają,
potrafią natomiast ująć prawdą i szczerością. Taka właśnie była Irena Jarocka.
słszy sukces
pierwszym
przebojem nie
chciała odcinać kuponów
lecz pojechała
na naukę do
Francji. Doskonaliła tam
umiejętności
wokalne i sceniczne m.in.
w Petit Conservatoire de
la Chanson
przy paryskiej Olympii, a przecież wcześniej studiowała u jednej z najlepszych
polskich śpiewaczek, Haliny Mickiewi-
Zmarła 21 stycznia 2012 roku po ciężkiej chorobie w jednym z warszawskich
szpitali. Urna z jej prochami spoczęła w
katakumbach na Starych Powązkach w
Warszawie tuż obok Czesława Niemena i
Katarzyny Sobczyk
Podczas koncertu artystkę wspominał
Artur Grudziński, szef muzyczny zespołu
Moment, który miał przyjemność nie tylko
znać, ale i współpracować z Ireną Jarocką.
Dla karczewskich melomanów Ludmiła Małecka wykonała między innymi takie
przeboje Ireny Jarockiej jak: Śpiewam pod
gołym niebem”, „Gondolierzy znad Wisły”,
„Wymyśliłam cię”, „Odpływają kawiarenki”, „Niech tańczą nasze serca”, „Kocha się
raz”, „Motylem jestem”, „Nie mijaj życie
me” oraz „Gdy serce mówi mi tak”.(red)
L
udmiła Małecka oraz zespół Moment nie pierwszy raz gościli w
Karczewie. Tym razem artyści
przedstawili karczewskiej widowni program wspomnieniowy poświęcony Irenie
Jarockiej. Koncert odbył się 10 marca, w
niespełna dwa miesiące po śmierci wielkiej
damy polskiej sceny rozrywkowej i został
przyjęty bardzo serdecznie.
Irena Jarocka urodziła się 18 sierpnia
1946 roku w Srebrnej Górze. Zadebiutowała mając dwadzieścia lat w klubie Rudy
Kot w Gdańsku, interesowała ją piosenka
liryczna, melodyjna, z dobrym tekstem. Ale
jednocześnie – nowocześnie zaaranżowana. Poważną karierę zaczęła w niezwykle
efektownym stylu, gdy zaśpiewała piosen-
11
OFERTA
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Karczewie, UL WIDOK 2
TEL/FAX. /22/ 780-65-17
Kwiecień 2012
13.03.12 r. – Uroczystość nadania nazwy
skwerowi przy ul. Stare Miasto
Godz. 16:30 Wspólna modlitwa
Przemówienia władz
Odczytanie uchwały w sprawie nadania nazwy
SKWER OFIAR KATYNIA
Uroczyste odsłonięcie tablicy
Otwarcie wystawy autorstwa
Leszka Kasprzaka
14.04.12 r. – Turniej Brydża Sportowego - cykl
rozgrywek o Puchar Burmistrza Karczewa
Godz. 11:00 – 15:00, MGOK.
14.04.12 r. – MAM TALENT
Występy uczestników – eliminacje.
Godz. 16:00, sala widowiskowa.
18.04.12 r. - Wręczenie nagród i dyplomów
laureatom konkursu Warszawska Syrenka.
Sala widowiskowa, godz.11:00.
20.04.12 r. - Wieczór z filmem
Projekcja filmu pt.: „O PÓŁNOCY
W PARYŻU”, reżyseria Woody Allen
Godz. 19.00, sala widowiskowa, wstęp wolny.
22.04.12 r. – Przedstawienie teatralne pt.
„KOPCIUSZEK”
W wykonaniu dziecięcego koła teatralnego MGOK
Godz. 17:00, sala widowiskowa, wstęp wolny.
27.04.12 r. – Premiera sztuki pt.
„ZŁOTE LATA – BO SENIOREM KAŻDY BĘDZIE”
W wykonaniu grupy teatralnej z Klubu Seniora
Godz. 19:00, sala widowiskowa, wstęp wolny.
Zapraszamy na zajęcia stałe odbywające się w
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Karczewie.
Burmistrz Karczewa Ogłasza
Nabór osób chętnych na ANIMATORA
– Boiska „ORLIK 2012”
przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Karczewie
Na okres 5 miesięcy / lipiec – listopad 2012/
1. Adresaci projektu
Nauczyciele Wychowania Fizycznego,
trenerzy, instruktorzy – posiadający
uprawnienia minimum instruktorskie.
2. Miejsce
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej Nr
2 w Karczewie
3.Termin i miejsce składania aplikacji
Wypełnione wnioski /dostępne na stronie
Szkolnego Związku Sportowego www.
szs.pl / należy złożyć do 31.05.2012 r. do
godz.16.00 w Urzędzie Miejskim w Karczewie
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew wraz z CV
oraz koncepcją proponowanych zajęć.
Spośród złożonych ofert wybierzemy te,
które zaoferują najciekawszą ofertę zajęć.
Decyduje termin dostarczenia dokumentacji
do Urzędu Miejskiego.
12