Odpowiedź immunologiczna na zakażenie wirusem paragrypy typu

Transkrypt

Odpowiedź immunologiczna na zakażenie wirusem paragrypy typu
Odpowiedź immunologiczna na zakażenie
wirusem paragrypy typu 3 w komórkach
nabłonka nosa u pacjentów z alergicznym
nieżytem nosa
Anna Głobińska1,2, Agnieszka Olszewska-Ziąber1,2, Małgorzata Pawełczyk1,2, Aleksandra
Piechota-Polańczyk1,2, Agata Mikołajczyk1,2, Agnieszka Jabłońska1,2, Sylwia
Moskwa1,2,3, Marzanna Jarzębska1,2, Marek L. Kowalski1,2
1 Klinika
Immunologii, Reumatologii i Alergii, Międzywydziałowa Katedra Immunologii
Klinicznej i Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej, Międzywydziałowa
Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3
Centrum Badań Nad Zdrowym Starzeniem, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Cel
Wirus paragrypy typu 3 (PIV3) może zakażać zarówno górne jak i dolne drogi oddechowe i wywoływać zaostrzenia
astmy oskrzelowej. Celem badań była ocena odpowiedzi immunologicznej na zakażenie wirusem PIV3
u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa (ANN) w odniesieniu do osób zdrowych.
Metodologia
Do badań zakwalifikowano 8 pacjentów z ANN i 9 osób zdrowych. Komórki nabłonkowe pobierano metodą
szczoteczkowania błony śluzowej nosa. Atopię potwierdzano/wykluczano na podstawie wyników punktowych
testów skórnych. Komórki nabłonka hodowano do momentu uzyskania zlewnego wzrostu, a następnie zakażano
PIV3 (MOI=0.5). Ekspresję IFN-α1, IFN-β, IFN-λ1, czynników regulatorowych interferonu – IRF3, IRF7 oraz RANTES
oceniono metodą Real-time PCR. Poziom białek IFN-λ i IFN-β w supernatantach pohodowlanych zmierzono za
pomocą testu ELISA, natomiast RANTES i IFN-α – metodą cytometrii przepływowej.
Wyniki
Wykazano różnice w ilości kopii genów wirusa pomiędzy pacjentami z ANN a osobami zdrowymi. W 48h po
infekcji ilość kopii genów PIV3 u pacjentów z ANN była średnio 130-krotnie niższa (p<0.01) niż u osób zdrowych.
Poziom uwalniania IFN-λ oraz ekspresji genów dla IFN-λ w 48h były znacząco niższe (p<0.05) u pacjentów z ANN
niż osób zdrowych. Stwierdzono istotnie statystycznie (p<0.05) niższe poziomy generacji RANTES u pacjentów z
ANN w porównaniu do osób zdrowych w 48h po infekcji. Również, ekspresja genu kodującego RANTES była 32krotnie niższa u osób z ANN w porównaniu do grupy kontrolnej. Nie wykryto indukcji uwalniania IFN-α i IFN-β w
supernatantach pohodowlanych po infekcji PIV3, natomiast ekspresja tych genów w obu grupach utrzymywała
się na podobnym poziomie.
Wnioski
Istnieją różnice w odpowiedzi immunologicznej na zakażenie wirusem PIV3 pomiędzy pacjentami z ANN
a osobami zdrowymi.istotnie niższy poziom ekspresji FOXP3 mRNA u dzieci z astma i IgE-zależną AP niż
u zdrowych dzieci. Ekspresja FOXP3 mRNA zmienia się w zależności od przebiegu klinicznego choroby.