Treść uchwały 3.08 MB pdf Pobierz

Transkrypt

Treść uchwały 3.08 MB pdf Pobierz
UCHWALA NR xxv/r81/2013
RADY GMINY KOLACZKOWO
z
dni! 26
agn
ca 2013
ńicn.o!.go Pknu agospodrro\-lii" pE$iĘ€nnego
Nl podnaue aft 13 us 2pklj
poż. ]]9.]) oru J L ]0 s.
61aĘ
Ł
triU
osi.dlońec
gmimyn (ij,Dż, U, z2orl.
nołmju i ZBspodźrcvaiiu prĘftłiym (j Dz
: r
]r spmvĆ PEyjqpienń do ĘoaŁłh ńjsj§sy.go ph ] ngospod oł,nia pźe{źennego ttiu
oledleńcżelo łsi Kolad(oło, Rad! cmriy KolJ.zko\}o uchvah .o n$Ęplj€:
]0
l, l LdM a się miejs.o\y plai agospod
s{i€rdti \ i7 nie nirusu on mla]eń
§
ownia pżśnxnnegotl
agospodmowanń
ż dnh l0 m B
marca 1010
i,
pżstżeinego gminy
]000
U.hrgĘ Nr ).x]§r]3lr010 Rldy cminy
Rady cminy KokĘkowo z diia
xolic,ło\D. dnh 23 {ześn a 20]0 l eŁ U.h{rą Nr xŁxv/]]32.!0l0
] am)im DbW! obj*qopkn.n żośalamii.s]oiamry§uńluplau
,-, 1,,,,rel j],.l,,3l o,g, in,!,s],J!0,4,.,
L) ĘLamku lhiu. alyluIo\ Ego iMiejs.oł} pl agóśpodłołaiiapr
2) mżfuysĄię.ia
nk]s.o,vćgo
phi! ,lgospod
j
kienmkół agospodJ ouaiia
w śpńYn rożłatżgi urvag wijs]oiy.h do
ołan]a pżst*iielo
\yIóan€go
prcjekiu
do pub]jc
fudy Gnjji} (o}!łkołoo sposobie rcali,mji api5by.h v pkiie adiń z akrs
ńń.6tn,kilĘL t.bikZn.j ocJz asd ich JininsołJlii ialehcych dó a&ń włlsiydl gńiiy aE.nik r
]) ro5lzygii$jr
§ 2.
])
pź.pisi.h ńinie]s-j Eh}ary Fn moł, ó:
alhlk ogmdo}ej nale4 p[r 1o mzDnjd łórnonoją.y. paiblowy obnk mhitktrry ogodołPj,
apcłiiajtt! \B Ńi dó $,pcł*,, M drilGdl B md"iii],.b ogrcdmh ,lzńłko§rŃ|
hldy!łtr g ]żovo gospoderym - na]eł p[r 1o mżuni.ć btrdyićk gafużoł}, eóspo!.rcą h,b
l)
iifńJn,l,uże t.biicżtrej ialcz, Pżez lo
lkkoć
l)
]! dakzy.b
łZk
mzumieć
uźdćije, sie.i plzsylo*. izsąai.
si.eLektoeiłgąlltj, dośil.,ii.cjep]a,rcdn UsuNa
r
kiekó\r jodpidó\r,
tl.t.hnikj
rcłDiJre] ako ńl Połi€ż.lui $4śki.bkondygm.ji Mdzhnny.h frićżoiy.h pd
\ sztnki.h
? ńinj
p,l
obrysi.
b!d}i[ó§, \Y ódniesiĘiL] do po\}iżchni dzialki budołl,iej;
Linii abudol§ iakż} pźe, 1o roż lieć iijc okrcśloiąqttriljgn p]anj
\!}?mą4ą.§Ńtli3& Btluo\-.tnie bud),nku nofu d*lki lub iiićgo e|emlntu odniesienia;
5) n.p.łkezj]nej
rńji abL,ds}y iakż} pżez io lożumie lilĘ obeśloĘrystrkien pl U, łyTaającJ
nnle u5yluo\anie co naimiej 60% sz.rckoś.i elereji iodsre] budyilT łzgĘd€n irmfu dzialkj!
7) p,ilfuu iiLezy prż.ż.o lozfli€ó r§arczon. ni.jscdjlużą.e do ca$łcgo psbju pojażdóry!
3) po]rierżchni żabMo§,y n9l.ży pftz m loania:. vynżon
-Ludo§ t] obielfu,i Labafurcy}n] do psYkfflmi dzklki budołkrej]
9) pżep si.h od Ębiy.lr - iależy p u ez o rcżum i.ć pz.pisy unaw }łaz Z a*hm j Y]kon {rymi.
l0) p-ćpisłb szżcgd]nFh - nl]cży pEcZ to oz ńićć obołĄa]kć iomy bnnb*ćj
o óołilająsj
l
spójn. fulkcjomlnie i dos.pna p b]jc
l]) Fkl.jnje .akł pżłlo
§.-]łie
roz]mi€ć
nośniNi inlomeji
łżuln€J, 6ki€
j* Ńśiili nŃdfrią
\o]nośojąa,bbli.e Elt]amołe. pylon}, q,FZ z e .ń.ńbńi koNduky]iyńi ] ż!ńo.oN!iiżm]. i !Ą^d2rt
nrLdim], Eb j.!ńi iifóńl.)ji] mi ar alkańj ł fuzuńhiiu pftpis\r o znlkch ] sygid&h drcgory.b]
jr) rcll,jijołi.lkolojńaloł!]
].fih,t połlcj l0m:i
]1) rysutrktr pl
n,i.łpźezlol
k nr l do niniejsz] mh\Mł']
rj) 9},ldach n,l.ży
dmemb Fdistk olgań]&yjiy.h ofr podń]oló§
goĘodJgr,ch, ich sicdzib ]ubmiejs. \§kon),! ia dżkklnolci. nre będące rck]ama]
j6) dj rcrch inrommy]],ycr
yśem0 infornDcji, },ry]n: 6blic€
iifoniljae o rumsł pot5ji. bblice iiformują* .!ryśóy o.!zllbli.ezo91o5aiiami:
17)
tHie
Fdns*ę
lE
n,lć4
Ńkń
prżez to rożu, eć
§
],
N§t{ująe
r)
ł
r)
ł
,
o
?)
3)
9)
ro
§}dzielom
zichii i2óbłjń.i - n,lcży pż.
9pdcżg o §4jokoś.i .o iljńiiej
zp,ih łiddrl
§
phru,
ozrq
pDwknd Ę o okJeślo,ym rcdźju pftTeTlie,
3
.uooą
.
{ kldĄn
s.
dobór rcś]ji b$d
§msli
nuitnń i
ego
syńbolćń
igL,y. pógdzonć ł zł3Ji}m
dokoMiy ł śposó glJściq}
śtri.]a{}ch samn
ń gmfrcae m
łank plJ
9 icaobg uobj§tgo pl3rejii
li erc4nlkzj e trcny o ńż
pan żeiktrcióło rczon
li.pftkralne liiie
sąobs}ią n.ym, Ńale amipl
u
}budo§y]
liik Zbudos'J]|
3r,icaskĄ,.,{-ebmlykoB witoBkiE!
obielty §DisaDe do cjsbu abylkd\ i ujęb v .Njd.i.ji zbylkół1
obowreu,]4ft
{rcfr o.bbtry
konsR
erJ,jca !rci),
dhmmE
o6knj sn
oE
a|
hk.l a.j. prc,i€kb\źNgo zjazdu
ż drogip
blicaej klasy gló{nej l(D_6:
prł rcdi€ tE,ń,rj
r) kfiy aŃdowy nićvkłiół..] j.ómd,inq oła9me śymbo]n
J, UQ]a sie
iaĘpune
5]MN, ó5MN, 68NlN, ó9MN, 70MNi
])
r)
tere|yabudo$y,niesżk ioNi]rclorcdżifiejomżmes)mbokni l0M\!.19Mw:
t€rely żbudory -grcdo\kj § gospod śłmbrcln}.h, hodoł]aĄ.h ]ogrodiiczych ozDcDF
r)
rrcny abudo§y ńjcszk&io\kj j.ómod.iirej i abtrdoły s]Ęowej
5RM,4óRM,j6RM, ó7RM. ?2RM 7]RM]
oz.acżone s}mbolami óMN/!.
5) bEny abudoq slugoNj oaa
ó) tćti xbtrdo§y cl go}Qj żbldoB nieYkaniol€j
7) t].i filueos*i3iy ożm.żoi} §!ńbo].ń l3Uo]
3) lqtn §lugkuhure]igijn.eo oJJ
9) EFl! or]nków prcdukcyjDyd,, s
l0) tEn] obielt!ÓN prodlkqjĄlh.s
]
l]) iĘnżielenitrżgdzoe] juługNoaeżdny§jibol€fl
oarcrny
rymboldn ]sU^{N;
Ęheoyej umc-re symbohmj
5ozPru]
12) tem żjeletri , rzdżoEj ożnmzo]
lr) trei
cm€.ftż o.maony synbole,n ]9zc]
l1) .eren]ogodółdzialkoqdrozn zorc3}m6o.ńi4()żD]4]zDi
rj)
ro
ć€ny §ód połi..ż.hn]o§,y.h &ó
Ereiy rclijft umcm t symbolah] ż3R.6]Ri
17)
terenJ-
l3)
l9)
terei drogi
20)
ii6a{
tchnicztj
p blica.j klasy grółmj
kluly
.ereny dlóBpubli.zny.lr
'.en}
kksy
drós pub]unych
orebly s},mbokm l KD ai
lokilrcj o rc-nc symbokmjjKD-L.
]
lhsr dojĘdolfj oafuóie §yńbolańi 7KD,D, 3KD D. lrKDD,
15r(DD,
,r)
E€iJ-.iźgóy pieyojezdn},ch c
2?) kr$cia3upicsZgooziażoitsrn,bokm9Kx!
r]KDu, róKDw. ]?KDW.I9KD\!. ]2KDW, 2rKD\ł, złxDw. 26KDW
§ 5,
\i altr*re Zsd dhlo,y i kfuh
l) shra si€ lokź]izrcję abudo\]} ż!o
a) od śrciydĘ hdm ż rtścr ŃEŃó!
u
b)
nc moż prćkrcayć !yżia,one.] liiii
kcn.iu lij,ii rc4nnnzj .j dmg. o łĘej niź
okźp, eż}nn, bJlk0,, óyek md łejścćm1,1n,
ń nmpa odĘlośiulnikźjąą z p
ZbudorĘ,
okeśaj4c},chod]cgloścrŃhkółbud$vl yclrodkmrcdżr j.żdij,
dop[-, sĘ nadbMo§e, pżebMołe ire]nont [hie]icych budynkó} ]ub ich c4ś.inołożoiy.h
pzed rryznaczon]mi m ryn]itu planu ]inimj 6budoły, a lakże ich rozbudoł! ż 4.hoł$km
c) ł
pĘ]!!dku ro.budol, islnGrą.r.h bud}ikós dopuszcża sĘ odlmircic io$!plojeko$a),.h
c4kiod Ńo§iuljqt] linii abudo§},
)
Zbuóq}ł!]ąbdŻialki;
dopuvu, sĘ ]okr
2Ńó,y
b.żpŃrcdiio prł tj 'ej-"
J,
ctl
e
y
odL.głoś.il.s
n
1ri.r!kćh PoPź.? lbsowiiic lok.li)-.h ó@rj, koNkmjomriej kolóry§lyki i.h3ĘIleryśrym}th fu^r !u i
mrMńlo]Ę.h - pok]cia da.lrfiy N 3mi€ ko]o-ó{ od b ifuego popże egllsly do .T§.nego,
a) zljaje
5)
sie qruoyania
§n,a$\-ch
obGllów budołL,ńy.h, z lryjłrkiofu obieklo* ly,n.Zsołvd,
l.ylkoq?n}ch v hkć]. budon yl
doPuszcża sje LokaliŻmje
obGklół mal.j 3i.hnekĘ]
ó)
])
!)
s)
akĘuie si. lokźliac]i olrodeń pdi}.h od E,oifu dzblki i * erniBch bo.&],ch poŃęd4 lii]ą
rożlBi ń]qcq trc! dmgi a lńją abudory, ż \9j4ki.ń trcŃw P]
pafuEty ogrod-ń:
ą ń,kyn.lia ły§okcć o$odd r,5m.
b) mtrcirch P ]P/UdopuvcźsĘ mklyńllóałysokość ogrcd&ń 2.0i,,
n dopu,ofr ie rĘższych ogmde]i ń]ż okeślone { lil o i b) *okół borsk i u4dż.i spodoqch [email protected]
{ pź]p.dku speł mńfu .jiekmuak6,y.żn eoi
,lżJ]. si. M Ercnmh MN. MW MN/Lr, RM Uo, 1]K, zPfu, zP, Zc, zD, ws rokalizcji rklan,
\ llm \olmśoją.)d i Nielioroma,o§lch;
dopus-a s( n! €ruffih U, P i P/U rokalizcję rklm solmstojar}.
deMcFch 6Ddynkó§, plzy cam i.h ł*ZB po{ieżhib nie mo* pżeklczć r n' ł śźii,mhjedngj
uśa]a §Ę
l0) dópsaZ
sĘ
]
.L.ł&ia.h b!Ąikóq, pą.- ur,m i.h
]l)
dop
rr)
0i€ obołi,Iz{a
s-ża si§
ftllMly
3)
b)
§ 6,
\v akresje
podżialJ-
tr.nó§
inromac},jnych wolńoeojącrh
cać , ńr
objęlych plalen
mininlli. powidrhnie
ł przypadku:
"
gfui. h j,di.j
pży ulóżniu doś§pu k!żd€j d.ialki budo ań,]
do
prcjeklor*ń],ch dzałćk bud
sLiżrcji 5ń.i i fizrdbj inń,aśnlitury t.bńicaej,
rcgllacj gmi. poń iid4, lieruchońó&iam i i po{jeks-i
j
óad
o.hj on}
ia dżialki budovlfi,j
śrctlo\nb. prarcd},i km]obE& ktrlfuro\*8o un,la sĘ:
e ż prorgdzoi, dżkła]f,oś.iąploduk ]jm, usfugówą i lolii.4
0i€
mogą
.l!l pnMy]
r) Zk z ]okilizóNllis p*dsĘ}ęĘć ńoea.rch a§ge lub potn.jalnń
triani.
do kló] ych
ii\dor
łodoLlnko okrulloiych
z
łra*ień ii\rćry.ji
\y
Tacżąco oddzid],ł,ć ia
puePna.h odĘbnyclr ni lerdlch oaczotry.h srmbolsli MN. Mw, Uo. UI!
cdtr pub]icaego]
N prżepnach odcbtryclr ia
.]) łakrst o.hrci}
posi.d!
treiach
rlyłać M łOdołiskookrcnońych
i pru, z {,yjątkjem ń]kśqcji
o
i\ód:
a) allzódpm\xdzaiń ńćó.zysZhiych ściekóN do g nlu,
b) ak,z ,llguyno\x ia m sj!łó( nosac}.h po*odołJć ZnG.rysz.4ńie łodsYńk \L mkjs$d,
gnmtó§
O
o
mkaz pod.an.Ziia, odtlu*e.ńi,. n.uhlizoY ia ś.ickółpżem}noq,h
§prc&sj. prcdficyjirn p*d odprcv.d}nień ty.b 4ciekóY do
dopus-zei]cń ryjnczsołego erońldz ia ści€kóN
żgodin z pź.pi§Jn] odĘbn}mi,
z
d) iikaż ł\kofuńia
amgtrv.łó do giutrN i\nd
o
5)
sZzeln}th zbiońika,h bezodpr,v§ołych,
eieków i iniyclt
plblic
dlano$opnjeklo]ńiy.h drĄ
rh i\łridrżiył;
Mkaz ułzgĘdiktria budo$ L p.ż.b!do§} uądzeń
pff .!idai)-.
w
łfhMlay,h
ńćlion.ji 9ceeólow.]
ł lakci€
pfułld,mia
zrgospod o\anieńlerc!óYi
vlkrtsjcodnonyPo\,ktź mosfery.licgo:
o iźkż]ry6*@iia .dg i dlJ celół gźeł,ydlońz dLa poMeb tchnologi.łydl uyli,żii,
bui.pahYch akłrajrcych sie nariiŻ§zrrj \śkaźnik!ń].mis]i lub eneĘ ]§łoim eji
b z
i,
b) dk
6) \
obiek.ów
pżoiyłoĘchnakaz achow i. nand
dów .ńj§yjnych
$lni|ąacycb z pżepnó\
odrci! p[ed hał qD]
okelloiy.h \ pmpnmh
a) ń.k,z z.bo$?ih dooBealiy
od(bi}.h, na tren&h ołaflon)th syrnbohńi:
MN jak dl, tercnóv abl'doł} mie5żksiołe.] jednoiodzńej,
_ Mvnkdht, ół abl,d$!r, mi.9kmiołej yieloród,jiićj i zrmieszktria óioms.co.
_ RM j,k dk trcń]r ubŃd,y 3grcdoqej,
MN/U, UłfN jak d i tj cióN mieszkaiio*o,usługo\ych.
Uo jir dh kŃł żsi.anych - n,lyn l$ .ZŃvym pobytm dziei i młodzieł,
b) laku ,p$vnjenir śinddół akusy.żildl ł budyikźch biuroq.h i iinych bud)łkrh
żporn]cszc&ni.jn] pźezn.zoDyń] m pob! ]udzi lokllizowatrydl na trcimh oznrc-ny.h
symbohńi !. l]]!'N, P, Pru zsodni. ż pj tpis.mi szc4gólny,ni,
o nakau o!ń iczda e,nisj] lr3ra§u 2 poszuególiych trió§ objęly.h plan.ń ł sposob Zpcwniają,y
podlegaicy.h mlmnk
nJldańół Flo..j
akfi§taej rok!]izoNrnydl} saied"wi€:
7) \r alJe§ieg6pod ovaijlodoad !i
9] mkaż ŃhlivYićlo Qomad-na odpidó§ onz nh źgospodm]$Di. zgodni€ Z lggulJninem
Zkrcsi€
b)
c)
s)
rr
c4śoŚci ł gń]njć omz prcpkami odĘbiymi
nakaz LqkorżyMli. m zi€mnyó u4akanych w s}iiku pm. zi€mn]ó
Ń u],min
a
por.ądku
i
d,
ł ryn dla uądlnja
ims ,.ńi).b poz obsźr planu M mkFe \§klzre pftz
,
dópusu.tnie Btr§ania f,admialólr
ia teFn..h
zjeleni toł zy9ą.ć.i inlstycj om.
n!żbrgmime;
4krsje o.fuon},pud oddzhłyłliiem pdl ekktonae!ćt}ci)th ipromienioMiia ejóiiztrjącgoj
l) illźz uł4ĘdnnDia §}ńaed łynikajacy.h ż pżepi:ół odĘbny.h i śaz€eóLnych doi}'uących
lokiliacji bud]nkół od *ajny.h pGMdół ekki y,nych na ób9łsh oa
b)
\r prypldku śkźblo}anialńii
[llkiia Z\rań. ł pkl r),
.tkto
gerycnych y.dńiego DJpĘ.ia 15
kv iie
obowiąuj{
§r.w4kJsGż.doórcnydr.dzid\}akuhmłegoizrĘtkÓ§[email protected]óbrkllluryłspótc&§iejuł]lasĘ:
1) \r Zkresie o.jToiy atheolod.4 łćrę ochroiy [on§nstoSkiej s6no\rkk łcheologi.,n)i.h. s klórcj pżedńiotn ochmny §ą
śrcdiio\ń.ac inołożlne naua6 }ić!i! k!łnrc}q
b) nŃaż prow$Zii. btdiń dEolqhi}Th v gdni.*h .t.q ochony konsMiolśłiipodćZś
ż Zgospod o{ im
realżrcji iilksrycji §ymagąą.y.h prN żiemy.h
^iazm],.h
n nikiz urysl,ii,
])
ar.h.ológhzlydl pmd u4:kanj§ń p
koi9lłltośkiegona półrdtne
badan
y aksie o.hrcny żab)ików:
o {rc& ,.A" ochroiy koise§atofkiej, ob.]!!uj ą obckly i 4§pory u?śanćdo qsru -bilkó]i
polobre m Ósżż. Ń]ęiym plJtm:
rcj : 4]4/A z 23 lktop,d, l963 r ,
SzJoons i ]Udy Tad.Ug..
kościól Pł.ljl]'ty p.s, śł,
'U
^p, !r,: pab., fi rcj.:252lrA z? pźd,jemikl l95jl,] p k zal,jł
tspdł pahcol}. lpol. xlx
dojizdoła, Trcj,: l992/A z 1 ltEgo ]935 ribud).ek gospodan4 ońc)n!, iirc],
'5ł/^
z ? p,żdżieiL. j9j5 l ] n.]ni! (5p chkż), rt d 2520/A z ? pardzniiiki l955 l,,
b) mkźżo.irclr obi.kló§ \sknanJ.h do }lrc*nh do emiiitj g{idmcjj żb}tkóv, polo'oiyd, ia
obsu E obi9lyn plJEn]
Tade6a Apo$olóv: kokiól mt . l 33 0
i .m€ilaż pańliaLńy. 4 ćl. xtx w; p|ebliiĄ ul.
. śa. sżymoia i
]6idz]ron c.,
dre$T , przed pol,
xlx
tspolu ,ko]iego. uL. wż.§]ó§ka
-
ćspo'u pJacołego]
p]}ac, rnur,,
pftksnakoiy v kBjobń.oły,
-
l
4l:
]0-]0
xx rr|
budyiek
l po} xlx *.i ofirym, nur, l pol. xJx
poI
1920-24
[email protected]
Wladydała
}a rr. uli.awmsńską
l7.m[.l3l0 dk! Wź§ijnk ,
don tr 7.
dDn nr
ry
Judy
mf.
l, :0,
wiaiik korLak, drurrn., ]?37,
lal6ż uzysknj! poz\roleni, kon*r,dońki.go is B9ej*ie pm.e nółdzoE p[y obiekla.h
vńanydl do ].].(ru ab}tkó\y oliz m t€nie v!śanegodo rjestu p La $}cinri, io\k
ni!, ńifiy iavi€mhni ś.ież.k.podraly, ewsfudre rcw
ą
d) n,k,z UzJ-skliii opiii kom ĘloFki.] odnośnn \s.glki.h pl$oMtrydl prec pą obi.lBch
\skMiych do gkc-nn do gńńicj ć§id.tji abFków, moecy.h ń]eć {pryv m nh ]qg|ąd
zs]ldlzly pżebfioły, rcżbudo{n zmi.ny i reńói§ ćld\2cji, łym]an. śoh*iokicnnej
r)
§ 3, W
trre
idrz\iołej. r9mńĘ pok!-.ia dmhołego, cweni0a]ne ńzbio ii
okeśk się zis.d o.hfoń} dóbr ln fuly \5ŃbZ$.j z UMgi m bmk hkich objlkóy
akćśh§}ml!![ 9ylikijerth
l)
z
Ńlala śic agospodar.vhie
obg
^
FkTb, l§żalbMnia pl&nlai p$icz,yd,:
tić zj.le
ądónej i
usług ożmczo
iftiu zićjeli uqdżo0ej oaezoicgo ł,nbokn 52zP żgŃii.
u§hla sie ZgospodaloMnjr
na
z §
?li
dopfirź sĘ rea]iza. { zićhii pź],uli.Tej w liniadl ńanńicujacych dijg]
ł ljii&L loareiicając]th dńg:
doB§ca .Ę lok,liację labli. ńo.nrcrjiy.h § ljni.ch m4ńii.zjłcydl dńg !ni€j*eh
ak.Zu]e sĘ lokdialjj rrolńono]a§rh rcklam
n
§ 9,
r.gmah.y.h beżpimZńsNT
\ł akEsi€ griii. i
podn
r
ie odr ębnych
§ l0, w plinie trie
spo§obd*
pEcpi§Ół.
\Y
ż
.hU
tHÓł
lyil
ochfuiie, uśJlon]rclr ii
lakł ob9łół szzególi ego ą9loŻ ir poqldżia omz
ł podkgają.ych
góm cąch, a
]! iodei!,U . sĘ
6blń,
Ężnez sje ttndł ł],nJgJ.]mydl W.4.ia Po{ępoMtrir
ni. oktśle sie hkŻe ,.-góory.h
salanja i pŃzial! iknd,omości
i cntrhonoś.i\ rcżumjFiupltpisó\YodĘbnych,
l)
ob9iĘv oarcżon. i, ry§Unku plamjało póy
śtrd!i.go iapi€cń
r) fu&
o.komą
l5 kv,
}r
dnd a.
PoNi.ź.hi owyd, i podzk nn}d,]
sbli
od
MpoMemy.h l]nijćlćkroen g€B.ny.h
oeńticani! okftślo.e \y § ó pll. 31
qjd
§Ę aku lokr[a.j] ąbDdo*,y miesżkai]os.j oro uj§ć
któ-ych obo]rĘzL,ji
]r którcj
b.hnj.a.
])
§ 12 w
mklż żglrvmia do sżclonłi shrb Rućhu Lohić&go sil zbrc.rn ch RP ł,elki.h pńjokbwńrdt
h doNli o ryskoni ńłre] i łjlkszj njż 50.0 fr n p i pftd ł}d.ii.ń Po-!o].iń na budoł9
akF5i. aad modemiżi.ri. rcżbudoły ibudo\ry syś.mÓY
komun]krc.]ii infrasrukiury
iełiic
ej
6kk
l) nRk
:)
])
a.howmig iśhjcjkego ukladu [email protected] z doPuszc-ni€m jego rcżbudory ż,godnie
ż slal.iiańi iiii.]§2] d.huly
obsł,Lge komunikac).jną tftnoy objert.h p]3!em poprżeżukłJd isiniejq.lh i plojertoYa),.h dmg
,gróuEj. loka]nyó, do.].zds!-.h i ]t\Tnżry.h oia cia!fiv pieyojezdnychl
i!l!z zarsrni€nia donęDnoścj konunikrcyjnej brcióv zlokalizoyanych pą drcdz publi.aej kLasy
gł69ćj
lmołiłtj dlĘę łoj.rlódżkr ir aaz łyl łić pópżcz jshi.jkć i m* śkżjiź§*ńis
'KD,c,
ż d,.gmi nDs4ch kla dM jsbkjrce żjazdy, pży .ąn:
a) dopus-zr 5i9 rcaliacjc no\ył skżybY.ń z drc$ publnną rksy głóMej |KD.a ułenrc
ł nićjśc.hMmom}.h n, ry§l uphiu]
b) śźlasĘ akaz bMoł], ioYJ"cb, bcżpołcdikh zj,zdół z drcg] l RD Gl
c) dopN-a sr9 p Ibudo\§ isbkja§cb sbż}'ż wń i zj.zdów z dmgi lrc,c, ł ryn p*budołe
nhtjl&eo śkE ,nlĘnn dróg lKDri i 2lKD L na skuyżołanie typ| rond
okeś]on]dr ptz
d) \
.])
audcę
drlgj l KD c, zgodn]e ż prcpkami odrctn)mii
Pż)padku pBbudo}! iślnĘącegoskJąółmń dńg
2lxD l- M skżyżołrnEtypu
U popEz proGkloqniy
a) szemkosi ł liniacb ngnŃZ].
b) d]unrome d,odliki $ liniach rc4nlicając}.h trcn drcgi,
c) dopm-u sie]€dno$ronną ścieżk€ m{€m]Ę w liikó rc4mnicaj&rh trei
o zk,zrokr]ia.]inićjścp,*ii9§y.h,
ą mkRz lokalizcjj iira{rDkiuly t.h|i.ł.j ikAiu ane] z dlĘą pd, Fzdnił1
c)
.hodn]ki jćdiolroii. ścigź
rczga,i.ajqc},ch tĘiJ_ dró_q.
akaz lokźliacji niejsc palkingo\Ęrhi
pamrndry dróg publkżiJ"clr
a)
k
y dojazdo§ćj
ozMęm}dr symboLim
sć Tkośćłlinkd, rożgnnkaja
c) dop[-,
ł, l.!!,Ugfu c,j..J!! kH
się lokf,liżł. € mi€j:c
poslojoBd\
3)
p!ńńćq.. ciagów ptYojćzdn},c
fu4.3ii.ajac!§h zgodnje z Ąsliłien plrnl;
p3ńhury.iąB, Pćl4go o7nłcżonćgosymbdh
9)
1]!ńńd!.
]0) dla
drogi
dń! publi.Z}ch kl,sl |okalić] oz[.b,,yd, śynbokmi ](D
l) 9.mko ł liiia.lj ugftkz],
b) dwtr*oi ić .hodi ik i llbo j.dńo{loig
7)
i
rcido 6lah sje obshgg konunikmy
2,żd Z dfo 9] l!blĆ4.j lhsy 3lÓ\Ter lKD a y miejs onrc-ny,! m rysŃu plau|
pła dlr dlogi publn,n.J kl!5ygló\Nj. oamzonejsymboleh lKD.c:
j) ptmfu}
6)
lrc c
'q.itr
9Kx
}
dlĘ,
*łokośćwlńiach [email protected]),dj zgodlk
dojiżdo\t.h yeynnnnych oai.zoiy.h syńbohnj 2
2?KDW, 2:KDw, 24(Dv, ]óKDW, 2?(Dv, !9KDW, ]]KDW
ydokcć s ]ini!.h m4nikZjq.y.h
aKDW Ueda sić lok, T.]c njejsc po"ojoĘTh dla 9nochodóy osob$ly.h dla obnlgi
dróg
ll)
ninimlnaliczbe
iJmłiskpostoj
okali-yaiych
ł obębi
wl6n.]
.) 2 $aiowiski ponojoLt na kaźdy budyŃk mi.*ki]nyjcdnolódzinny,
b) 1.5 nhoyi§k! ponojov.go m kM
o n, k!żdg 000 ,i] połicźchi j uż],lkowj bifi r0 śmo}nk pośojoB.h,
]
d)
e)
tylkoĘj Yobnkb.h h!nd]oł}d! 45 §uio§i§kpono]oĘtll,
każde 100 ,niEs ł obiekl&h gashononi.ay.h] ]6 śło$kkpostojoĘd,,
mkżżde1000 n:po\-re[ńni
m
njejs nod.go]rych w obiekcie hoE]o$}n:50 $.iołi§L pono]ołych,
' m k zde 1000 m' powi€ulrni użylloł.jŃjćkóv prcdŃc},jnych, s
B)
obkklół §ługoqth. ńny.h n]żWienioi.ł |il d i ]0 seio§i§k polojoł,ych,
m kdde
100
|) aq!,oie ]r łodę ż gnii|t] si..i gldo.ąestj]
r) doptrsz.asĘ aopalzniełŃdczujeć indywidualn].h do.asu
) Dkaz apelTEna §ldy dL ftlóy pż.ivpobiołfch ł
dku br.ku
!
r)
j w,kJ$ie odprc\!d&n e ś.i€kóv:
]) i*ż ódPló$?d,enil ii.ko* by
r) do acu Lludo§y kaidiżrc] saihłtrej dopusTa
bldowy gńinre] §ie.] yodciągowej;
ilościZpe§triajqrej
Fj
łlmagm.
uikóv tchnkzny.h;
z pżpisnj odlębńyńi:
bkiliżolYanFhydm dł przeciĘ.aroqlch zgodit
buddńwoq.h.
r)
z
oĘyszcaln] iciekó §;
kiół,.b kiekj brdł łyq!żm.pPż kmasjomNm€go
ilk3ż ożJśzccń3 ii.ko§ koi
llialiacji $ni6mej o.!z uz]5k$ia
r) dopB-a
sę sfusołaii. l
do
sĘ lokalizo§Jiie
na
p*Ńźiika
do
o.żysaalii
lówokreślonychpżezvhś.i.iela
p
§nego 4odnie z
te
8RM
ś.iekóN zgodnG ż pzepis
n odĘbnyni
4, w ahlsi€ odprcrĘdania łód dp,doły.b i lólopory.h:
l) iakaz agospodłołgii9 §ód o
pEęnińi
Pzydońd}fó d,J-gu,lnj
m temje. zgódnić z pźćpklmi
r)
ó
dopuvcź sĘ odFołłd}aie łód opadoł].h i ldzóPoYy.h pod[dąc}ch z p kingó\ i ph.óV do
niicjrce] i prcj€klor§mj kanaD ji dszaolŃji
doEETZ sie ]okźlżrcj€ loka]n}ch puepompofii§ód oFdoulch i mżoPoĘch,
'
elorc podĘ.Z0ie tlenów obj.§th planen do fioj.ktomne] sjeci gizo]Ej
w akres]g aopltańh N.iergię e]eklry.ziłj
|) lo,budo\ęŃhio.]ą.cjśje.l.ktoci.€ćl)..ł.jj
r) dopmża 5Ń lokllizrję jrcji tansfomdoó{r.h jako ob]eków łolnośoją.}thhb \konpoiołai!.h
ł ńre
'
3
bud}nli. z
zPcviiciim
do{§pu dó dńg publi.ayd,]
Ń alJe5ie o!ż$Ęnń i5ie!i.i.pln.ji
,)
Mjiiałmi ]skźłikźDemnji $bnlićjjdo p.*i.,ż ltrb d.lgi]dmfuł.j!
śirpźy\cTik do s.nta]iżowanego łód'a.ieDla
dDńkeFuF,cyd,
doptsz.zr
\l żżk*ie tćLćko]nudkacji:
])
2)
śĄi bźołejekfonii koń
qs,1,?h oŃ,i\d,}i?i:
dop szcża sje źchoNai i. nh i.j qej
9 \lźk §ie
1)
sie
órkoBej zló]iali?ółlmj n.
qv_!śkich elementóry innófukIury t.hij.zne.r
iźrz rc]Mrcji m Mnmk..h okreś]oir.h w pź.pi§mh odĘbny.h!
iakz Zcbo\ań .iigloścj ńi.cjącej .i!.j iifułrukfury tcbnnaej i z\iąańydh
lefl
c j9P l
z njł użqdd]
j)
i6każ u
ł)
loka]iżowade prcjektoM.ych
§dia
kojiżji pmj€kioł.ny*
obi.klów z ishĘąc}
trzshkuĘ
w Egodnienju
siei infrfifullury t.hńi.Tej M teĘMch dijg, pży .ąm
przĘrdkach doPu*.a Ę lokrrjlowi ]c i.h .a pożośałychE€mch objo. h c L,i.ń
. sl,ści§yfi
ł niżbędiy.h
s
§l}'Ni.ok]cśLi§i,Śpo§obuitrminuiyngsre9agospodłÓumiĄuŹj
RozDżIA,l
przspi§, śzzególoyc
§ lł, w zlkMie plnmdół i \sk,Żnikół ksfuho\unia abldory ore ago5podiiołsnil tjenu, na EEmch
ouuĘon].L syńbol.jii 3MN, 20MN
1)
])
r)
r)
Eeję:
a) budyiłów m]eszkaltrrth jedmrodżi,my.h volio$o.]ą.y.h
i jaM N b udynków n i€sz*alnych j€dnolodz .iy.h bliźi iacąch l
b) budyiłóN9aĘżołó.golpód!ć4tb.
o si.cji rądzeńinn!śrukluryt.hii.łćj.
d] dóiść, dojźddv i Diejś.pośojo\§.h!
4kżujc si. |okalizrcji dńg \ą!eEnyd,:
dopusż.żs sir Zclrolęn e ishjejNe.J abudoq z możljłościajej pżebudory, rozbudovy, idbudoĘiy.h R iinnjstj ńłah;
alah ie łskiźiik i agospodaroyan ii Ereiu:
a) lkptrkrmu lne i oboNia&jće lńt &budo\]} zgoóie z rysuŃiem pl.trU,
b) \śk,r,rk iŃns},\ioś.i ab dorry:
unah sĘ loka
s
Ł)
d)
ą
j)
rnninalf,y 0,10.
ń!k:iń!rm po\rićż.bnia Zbudo*y ]0%,
nlk§yńalia pogkublia hdyiia g ażo\dgo§pod!flego 50n:.
,i ii iiD Ltry udział pro( o\ry powi€Zhni biolog].aic czynne.]w odiks
b,,d !l ej rOŁ1!
Nala sjc u 9d) $i!ow!nń i P am$y prcj.koła}th bud},nkół
a) raks!ńdn, wysoko( bMynk! ilieszknln€qo jednorodzinn€go - nie vi9ej njż r0,0,n,
b) mak5yma m li.zb! kondygi!.]i dla bBd]*u mnszkalicgo dwre kóidygna.je md,renre, ł qn
podd.sze ułlkow. ]trb iićUżyikoł..
o doptrsz.a się podpiyni.}ni€ budyiku mi.vk mgo, plł.ąT porom pindu ial.ży syUovaj ie
d)
ą
Ńzjoń.ń ttńU.
n.ks}nilnrusokoićbudynheźnfoW_gfipod c&go i]9rrĘ.gjiiż5,0'D,
dLa budynku nkśzl,JlFeo dach} strom€ dłu. lub wi.jóśpadov. o ńehy
wysokojcj niepEk]mające.]
1.0 m
md
o dlabudyŃ g dołoJospod c.go d!óy dwF |ub ednospadoyr,
g) s pqpadku przebŃoql i roóudo\y &iićją.ej abudo$y dopu,cz
j
h)
i)
j)
sĘ a.bo\Lłi. isiniejlc.]
doou,cża 5ię G oMnić łoliołoircego budyiku gł4ow-gósp
dobudoMii.bud}iktrgJdoło_gospod .z.godobudyŃtrnie9kiLne8o,
dopBra sĘ lokaliżrcn siżu ! obĘbi. kubąiury budyila mjeszkalnego,
pok-.ycn dacllów] d.chó\,kn, n {ia}y ińifują.e drcbÓ§kę |ub iine tady.}jm ,n e.hty
6) fiblasiep an.Ę plojekloNDej
.)
b)
mminnlni sz.roko( nonu dziiłki:
-
§ r5, w akresie
l)
])
j)
dzkłki budowlai.j]
ninina]ią po$kź.b!ie:
dL.bdynkółnieszkrlny.h j.dnómdzini)th ło]iośo]ą.ych600n:,
dbbudr]*óvni.rkiliy.h jedmrcdziniychbljźni3.zy.b 400m'!
dlabudyŃółnieykaltryńjednorod,jiiych}olnosbjących
,]rabudynłólvnieYkaLiy.h j.dnorcdż]niy.hbliaiacżych
P lndfół
20i\
l6n
i §skaźnikó§ |śżshoMikabudoły olsz zRgospodmvańi. tć€nu,
na crciach
61ala sĘ ]okźlizcję
a)
b)
o
d)
o
n
budyikóy mies.kaliy.h łFlorcnzinny.h.
budFLóv qgirb]ry.h,
D ljigós
nazie,n ycl),
śiRi i Unqdrń rnf6'ruklury
dtĘ \t*Ębay.b.
€óii.ZEj,
do]ść, dojazdów i mi.jsc pośojotrl,.b]
dopus-a lir Zchowsnre ishiejNe] abudoql ż możrjłością.]ą prżebudoĘ,, rozb!do$}, mdbudoq
cb ł nin ejsaj u.nł,lel
śićłskzźiikiźgospod oŃiialercN:
^Dh
a) nbpżekncarn. ljiić Zbudoły żeo
b) Mkaźiik nEn5y\rDok] ab udo\l :
nakvurlny l.]0,
mńin.lny
0,10]
o
d)
nak§yma]ruporLjer-hiŁZbudoły r0%:
minimaliy udzial pŃ&iio,y po{ieżhni bio]ogioie czyiiej v odni*ieniu
btrdo{hrj 10!.l
J)
maksym.h, wyso|ość bdynku mi€sz§lićgo
ł Bm
łielorodziiićgo
do
povkźhni dżialki
cź y kondygŃn
mdżkime,
iić łięaj niż 15,0 n,
b)dÓpU.zcZsiępodpiwnicZii.budyil.Tmieszł'ln.go.prłczympozion
n md poron€m lŃq
ryskości niepże|se.jącj
'.0
o mak9iElia \lysołośćbdyiku gMżo|ćgo - ii. wiraj .iż 5,0 m,
d) dla bM}Ńu micnkl]i.só dmhy §furne d}u- ]ub łi.losp adołe o iachy L.i iU ] 0' ,15"i dopuvc2
sir dmhypl6kń,
9 dLa budynku g!.lżołego da.h! dwtr- lubjedio§p,do]rel dop6aa ,i§ da.b} pl,skc.
o Y pźypadku pz€budo\y i rcótrd ry ishi.jąej aŃdoĘ- doB§-a sĘ achsWn iMi.jĄcj
g)
h]
i)
użnkowe lub nieuĄtkoryć
i
fomy drch0,
dopuszua sĘ
dobudoł
ie budyntu
gł,błego dó
budyi[U ,lićs,łalicgo,
dop§a?, §ie |okźliżrcjęgańży podzjemnych h,b nlduicńnych
(
obĘbŃ kubriuly budynh
pokry.i. drchół d.clróryk\ mdd i}y inilują.c dmhd§kę lub iinć Ladycyjne nds,iał'
,po,ne
a,l,,P orJo!
,,
ą
d/al
b
ni trci"h
§ !6, N aln§n palm€nóv i §sk3 nikoł k9hhołhj! Zbudoły 06z agospodao\aia tft ,
l9RM,
]7RM,
l3RM,
ommloiydl symbolani lRM,2nM. 3RM,4lłM. 5RM, 9ltN{, llRM, ]4RM, lsRM, lóFM,
2?R\,1, 29RM.
|)
]]
])
a)
]oRM,
] ]RM, 34RM, 45RM. 16RM, 56RM, 67RM. 72RM.
?rRM|
6ftla sĘ lokaliucję
a)
b)
c)
d)
e)
n
bldrl*óyi]i99k!liy.b.
obi.k!ó$ jiwd ł\kkh.
budyŃóy g żoło-gospod cc.h.
btrdoNli rolni.ryclr.
si€ci] tądćń jnldrukluly @d$iczEj.
dojśó. doiazdów i ńićjsc postojov.hl
doDus-a 5j. lokdiacje fu&cji ush9łej złĄZrej , drJłJlrcś.Ęmli]ca - o h.,.] połkffl!,i
ńi.plz.lacrjq.E 50%połrcżchii uźylkow.j btdyikóg!
akz{€ sie lokźliz i d]óg §cM§rźny.hi
dopusż.Z sie Zchowanc ishiejsej abudo§l z ]noriłościąj.j pż.btrdo§f. mzbudoły, iadbudo}r
pI4 u śosołaniup!.!ńćtów oktnony.h ł ninrejs-j Ehwd.]
5) akk
sk y5kaź0 ik i agdlpo &m $ai
ia
terenu:
!) ńi.pź.bma]ne Litrie abMoły żeodnie z Ąsunkień pl3nu,
b) mllz lokalizcji ele§rcji frontolęj no\t.h bud),nko]l mnykalnych
o
J)
o
6)
una
v odkgloś.i nj, \Ęk^] !iż
l0 nl od iieprżckńcaine.] linii zrb!dot...
łskiźnikńEnsyrrĄonj zbudós}
polu -hnBznbuddryr -a0%]
miiinmlny udzial proe oly po9ieżcbni bDlogi.ai.zymćj
budo\hi.],r5%]
La Ę zsady §y'Uołai ia i pmldry projeklóv,n .h budynkóv:
ń3lsJ-maLni
ł odtrjeskiiu
do
powkld]n] dzialki
5
a) n.kśymaliawysokośćbuĄnkuni€sżłalnegojednorcd,jmego nńłĘejnćl0,0m.
dvh kotrd}gmcj. mdzńmne,
b) nakFalia ]jcż& koidtgiacji
c)
§ lym
podJ$Z !ż,tkowe |Ub eurko\re,
dopNea 5i9 podpirfjcz!ń]! budyiku n esżtjln€go, Pży .2yń poroln p5ne n.leźy s]doyać nl
*Fokó{i Ńepźekradaftj |,0 m ia
nakrm!]n! ]ry§okość obiekN i,Nenfuskiego ńi. wirrc.r Ńż l 0.0 n,
d)
a n!knł[]il sj-śokoś.budynku c do]ro{osodez.go iigłĘ*jnż3,0n.
0 nak§ji*li8 $}Tokość btdsvli ro]nnł.h - in §Ę*j nD 2l n,
e) dlr bM},ih micykalrego dichy
h) dla obi€klu in dauk]ego
l) ł przJTadku pftbudo§]
'
|)
I
])
fony dachu,
dopuYca lic syfuóLuiie Nolmstqjącego budyila gsażoŃ-9rodltzlgo onz dopu,ca ś]9
dobudołanie budyiku g ażołGgospod Ę.go do Ńdynk! mieszkź]iego ]ub obiekfu
in*nbtkićgo,
dop§-ża się roklljżtję glM lv ŃĘbie kubilury budyiku ńj.rk!]iąo,
poĘcn daclró\: da.t]ó§]i!, n dir|} imil,,jąc. drchó\Ykę hb inig t.dy.yjne mreniły
Nlala sić miinnihr
,)
ibudyŃt seżo}o-go§pod,i.Zgo dmhy dwu- ]ubkdnospadoye.
i lozbudow} ish eh.€j abudoYy dopuśzcu sĘ zmhołiniE islijcjq...r
M
6
rch
połnu chiic rojćkd[mj dzrllki budołlarej:
|RM,3RM,4RM,9
9N,29RM,
]0RN1,45RM,
§ 11, \! kr§i€ p amenół i trsk
oarcżony. l symbolmi 6MNru, 7MN
D uśdasie lokal]a.ie:
o bDdynkóv nievk,ln}ch jrdmfudzinny.h z dopu9esiem fuik.]iBlDgoLkj.
b) bndy*óv uslugo$th,
o b dyików g źowo.go$odarcży.h,
d) i.cj i Bu dz6 iililltukiury t.hii.4.i.
o do]śó, dojażdół i mi.js. po$ojo!y.h;
2) żźł.a].sić lokiliacji
j) órund
dlog
stsTćfuy.h]
acbdęn]! i§hicją.c] 4budos! z ndNrcścia]ej pźbu
ny.h {n n]ejs-j lch{r]e;
1) unaLa sł \5kaiDili ógosPod!rcrĘDn rEnu
a) iielżkn.altr. obo{i!4gre lid, abudoł} zEodlić
b) sskidik i, ens}łnoś.iaŃdo\l}:
§Ę
miiin.lny
0,10.
.)
d)
ń3kśyńali, po\rićżhńi,Zxbudoły,40%.
maksy m liy ud zii] porr kl2dn i uźJ"lkoy.j fr kcji N|Ugowej 9 bUĄTLT
n
mm] alny ud.nł proEntoq poyieżclri j bio]ogi.i ic .zymDj § odnj.śi.nju do powićż.bni dzielki
a)
b)
quov3 id p! Jr,r,p,ojf\ov,n) \b,dJ,\on,
naksynalia vysokośćbudyiku mkśzłalEgo]ed,rcrcdżjJnelo nieuręej njż l1,0n.
ińl,s}nilna ]icżba ],oDdygm.ji dL. bt,dyiku micYkalrego ].dnoldzinrcgo tą koidĘm.j€
c)
d)
iEksymalna \ysokośćbudrTku lslusowego nie wisej iiż l0,0 m,
n,k§rńalia lk,b, kondygi-]] Jrl ŃĄńktr mlugołego - dłh kóndygnmje iadzknn., w lym
9
l]
podd6e uz]tkowe lub ni€uż]tkoy€;
dopu9.Z śę Pddpjwitżciju budynku ńnś?rahćgoj trslugo\tgo, pź}
s)tuorĘó na łlsokościn iepżekrc-je ej
l
.0
m md poziońem tren u,
malśrm.lnl ]!),§okość bud) nku gańżoryo.go§pódł.aBo - iić Wi§c.r iiż 5,0 n.
_9) dla bldynku mic,(dlnelo i slugo{ego d&hy saońg dwu ]ub yielo9p8do*e
45": dóptśzc,r sĘ ruk3rn]i i oki! dnho\k,
l,
i)
j)
dla budyiku
g,nbyo
gospod3i.ago drchy
dm
lub
j
edDc
pad
o
mch}ledu
owe,
q pPlpadku pżcbudo$ i jo,rludoły hhkjąej abudory dopus-za sĘ achowaiie nhGj'*j
{]op6zca się usyluo\aii€ wo|io$ojąego budynkn głażowogospDd ctgo oż dopN-Z sĘ
dóbudóL*ńić budyiktr głaó§o,3d]pddm2.go do budynku ni.gk.ln.go ]!b Uslugołego,
k)dopŃzcza§Ę|ok!!i,ąęe!dułobĘbic}ab9furybndytrkumjeszk]ie
L) pokry.jc d$bów] dehóvką n4 dy ińil{ąe dd,ółkę |Ub ńre a3dycrm
?)
NhLi sĘ pann€ny prcjetl$[Fj d.ałki b,Ldowlinej:
a) jiiiin,al,Ę połjcrzclrn ę]
ą
]0'
midnaLĘ sTrckoś fro!fu dżiarii:
U.]jMN/U'a?MN,łJ23nL
,Mtli,\
§ ,3 W akrcs]!
l)
p aitrtów i
$śk
unala,r lokaliŻmję:
!) b dyikówuśllgosy.i.
b) budy,*ó{e Jbs,Ggospod ry.ll
o
d)
o
pa*ńgó}, ou iemych,
siec]
i
doi.{,
użądzeń infr6lrukury &.hni.zŃj,
dói,dół i nićis. poło]ó\ts.hj
j
m']
Ę lokźlizc.]i obi€kóv hatrd to$1.h o połielz§lrn spE daży prkfuźj ą..j
'mo
j.j
pzebudoły,
dopusZz sie Zchowanie istniejącej abudos! ż mornvością
fużbldo$y, tr9dbtrdoiy
2) aku ujc
ł
s
ł ńińi.jsz]
mhwle]
a) doptszca sie aclrowan € is.n]ejących lokali mie5zkalny.h nok6liżołoiy.h w buĄika.b trnugo§}th!
5) U!!b §Ę wsk,źi ik i Tgosp 0dm\9ńi, i.rciu:
!) iieptrk a.a]ig iobołiqzują* ]iiiczib dosyzgodiiczł§unkiem plłq
y.h
ó)
o
wsk6Tikiitćmyłrcś.iZbudoĘ]
o
d)
naks}na].apoYieu.hniaabudo$,
40o,ó,
ninina]iyudzia] prcanlo]ry powi€ż.hnibiologicznńczyniej
vodnie.jen]udo powigrżchi i d,]dki
budoNl,iej I%]
panndly prcjeko\ay.L bud)rkół:
nakyna]na łysokośćbudynków - nie wie*j Ń l l,0 ń]
i]aks)TElia rnóa Londygna.ji dk budJnku udugołćgo - dwie koidy$eje mdziemre, *
Usftla sĘ asady s}fuosźnia i
a)
b)
.)
d)
poddasć uątkowe lub
nielłlkove,
dopus-a lĘ podpilFicanie bud]nlu unusow.go, plzy
Nysokości niepżekrcźjacej l .0 m nrd pozion.ń ttnu,
dLs budyńku slusoł.go dmhyś
.łn poziom plńć
l},m
nrlły syoo\laĆ ia
leniujo" 4s'|dopNazsie
dehyll6kj.,
d dLr budyŃtr eanżoło g$podmtgo did,y dł} l,ó jed06padsre,
ł ł pźyeżdlaeftbudoĘ. i rożbudo"l ish]eją€j Zbudo\r dopuszża sie Zclr
g)
7)
§
'q
W
Ń6]a
Dolry.ic dachół nrcńycij dehdłka,
5i9
iary
inibjąa
minimalną PoviefuhnĘ pfojeklov!rej działk]
zźkdi. pm,nćń§ i
l)
n
snie ishi€jąej
dachórYĘ hb jjne kady.yjne
ńdłń!
budołlanej 3o0m]
$sk
ż agospod o{anja Erenq ia !Ńńie
mhla:ie lokaurcjg:
a) bud}n(óNu§lugo§y.h,
b) budjikóWńic§żkdn}chj.diolodziiiy.b.
o bud)Tkóvgła6so-go§pod.rca3d,
d) pa*iigóg nazGmnych,
ą skcii ądzń inńż:tukttry tdmraą,
0 dó]śi, do]łdów j ńie.is. pośojos],ch]
]) 4ka4jc §Ę lokaliZcjj obkkl,jł h
j) dopuy.a §ą a.ho\łMi. ś!ji.jł.ćjabudo9y
Pży ż6fu5oYinju
pmńdół okt]loiy.h
żćka.ająe]2ooo il;
z możlivościljej p*budory. móudoły, iadbudoły
q nj],Ęgej [hMle;
4)
mb l. s Q
a)
b)
o
d)
j)
$kćn
ik i
ż,gospodao*inia
ni€[email protected]
ws[d;i ik
-
iiifi
i
tEnu
obołiŁująe lini. abtrdo$!
zgodnie z
ry$iki9ń pL,iU,
syvności abudoyy]
minnnahy-0.10,
poł -hnii
abudowy - a0%,
minjńlliy Ddzial proEnloLry porrcżdMi bioĘicnig
maksymalia
btrdosLiiej
ąJtićj
w odtriesieniu do powi.fuhń] dzialki
30%:
U§da sie asady syuowatrii
i
p*andry pmjekld§iy.h b!d)Tkół:
rJ
b)
,iak$mali3v$ókośćbudyikó\ nie łĘej iiż l1,0 ir,
ma*syńim lćzba kond}gDl.jj d]r bldyDku lslugołego jnc9kaLn.go
o
dop
d)
sĘ podpjŃ i.ż.nj. budynku slugoł.go imksz}abego, PEy.łn pożiom pańeru na]gży
§}fuo\rać n. \),sokoś.inie akmczjrcej 1,0 ń md pozionem treru,
dla budy*u Blusowego i,nieszkalneeo da.hy nome dW lub vielośpdołeo n hyl.niu 30"
a5"]dOpa-źsięd hyplski9,
Dolł.ic dachół
r
sfumych: dmhółk,,
irp,o-|,s,,,cJd/,-,l\
§ !0, W żrkŃśĆP6irmćtdł i \skaŹnikÓN
oa
rc
dgie kond)gnacj.
6ra
l) dla bud},nku gaĘżołó._ąospodmżego drchy dyu, Lub ].diospado§€,
i I pą-p.dku r,.budo$! i rożbu,lo[r islńĘqcej Zbudoły dopuszca
3)
-
zonym symboleń
l]Uo
nmt
sie
aty imilują.ć dehóNkę lub
ZdDł i.
ńn. tldyqjie
nhić]a.ej
iitrhb
b oql,re ó0l,
krlahoł n abudóĘ,
olsz żgospodaroyfuia lcEnu.
N i.reiić
D śBl!sir lokrliżrcję
a) bud]ikówNfugoły.l) o funk.] olwilq iłyclrowania rłaz z objckhmiloł zysł.ymi.
b) bonk]pońosy.h,końó§t.koDlhonzpLa.ółZb vdhdzićcj.
d §j.c]i żądZiL ńfi,stlkŃy t.hii.T.j,
o do]e, dojazdóT imiejsc Fsojollydll
2)
])
ishi.jq.. ab!doB), z morŃoś.ią je] pżebudoĘ, Lozbudóły, Mdbudo§y
pą,slosowmn, pamneińrr okEśloiy.b { nioĘsaj ńN e]
6lala sĘ łśkanikjagospodlo\gii. tefiu
l) ćprzrkm.ź]rc lint abudolvy
b) wskiz k intilyLrnóś. i TbMo\ry:
[email protected] §ir Zchoqanie
o jniksymalna powjelżcl,nia Zbldołl, 40yq
d) rnrjńlliy Udzid proenloĘ połieżlhii bjologlczne .łniej w odnjćsićiiu do posi{ahnj
działki
budoylaoej - 20%]
4) fith §Ę asad} syluo§aiia pami€ty Fojckto\stryd, budyikós:
a) na|:tTllmvysokość bld)r|ó\r ni. {it.cj n ż 15,0m,
b) nlksymdm l czba konĄ,9aljj - .ztł kondygiŃ.r. ladzidlm, ł tynr
ą
d)
.)
nie!4tlo{.,
podd ze nż}rko\* luh
dopusaa sĘ podpiłii.Znie budynków, prry czyn poz]on pMeru nakł Eluorr!ć ia Ęsokoś.i
n]epżekFca]ącej ].0 ,n md pozionem tEio,
45"; dopusz.zr Ę drchy phsk i.,
da.hynrońcdłu_ ltb wklospid
ł praFdk! pEcbudory i rcóudoły nui.]ącrj abudo\l doPuncz się żrchow.iic hhiejłej
§
1)
§
n {h8
pokyc c dŁljów §lon}.h: dachós,k2,
imtujłe e.hóyk"
lub i]ne
ftdryjnc md*ńl]
żl, \! Zkrsie paambóy ir§kłr kół k,hl.ova ii abudoły o
l)
mkeuje
i5hi.jąe3o bldynku koniob
sie lokalia.ij io\ ć i 4htrdo§y:
śi,"ZclroNin]c
2) ak.Z, e
]) doD6-alĘ lokllnek:
a)
b)
śrecii madżeń inria§ruklury
tchni.zŃj,
dojśći ,loj!zdo{]
]) [kl.5Ę ł skar0 ili i agospo dam sa, iJ teren
R] nj.pżrkNża]ne lini ab do{y zeodnie
o
d)
s)
łnżz obiekami tołlPł,ą.yńj]
:
z lysuikicm plinu,
maksymRlnapo\ie[dmńabudo\,} ]0%,
mńinaln), udzi,l pmc.nmĘ połier-bD i bio
btd$ll .j
log iczn
i. .annej
ł odn i.sici
iU
do
połieżchni d.ał( i
40r/D;
n.4,d], sr]fuow,ni. i płJnety budynkóy;
l) alhoBiiig nhic]ą.ej nbudo§]
Nara
ą \§-rłie
Prmg
Pr4 Ńi.k h vymgljq
uzgodnG0i.
z
Wie]kopo]5k]n woje§inżki,n
Ko ńcnMtoren Zabnkóy;
§ ?1,
\ł nksi€ DO,ńrń* i §skź
agospodaro\źnia trcnu,
ia krcieb
l) sblasi. Lokliaqrę
i) obickóry prcdukcrjnrlh,sklrdó\ i naera'njł,
b) btrdylko* g doło-gospodłcz!.h,
o płkji_ąóYmzi.ntr],d,,
d) zcGn] iuola.yjicj,
ą sicciruĘądżd! nltrtuklulytdl,i.zt],
n dLĘ\$sęta].h.
9 dójść do]uńw mk]scpośojoq)d,l
]) mltĘuje5i,Mliacjężielenjnolrcyj,Ejmierent59Pzgoddić2ĘT,kie,npknq
r) dopusła sĘ ,&hoBniic ishi.jrce] abodo§y z ńdli\Oniaje] pff
ryó
§
niikF4
mb\ęlci
.]) ś.lisĘ §skrźnik i aśo5podaro\,nil ttitr
o nieDakealń.r nreabldo§j-,_qodn]czrysuŃGmplanu,
b] xkrźnjkintńsyrsoś.iubudoł}:
- rniksym.lny- 1,50,
d nikslma]iaPovtź.hiiaZbudo§y 50%,
d) ,iiiiiiLtrtudżirłproftilo\yPovhż.hiibiobgn
b,Ld lltr,j ;0%,
ą pJJnetry dń_! ł fęlżny.h
inimalna sz€mkoić 3
ń,
n ź!m..] w odi isien]u do polrieżchni dzj!]ki
ada dla dróg blz
j)
Bhh
ł
b)
doiaż owi lub lokali. i:
,Ndy s}fuow lirip metry pmjektouźny.lr budynkóLv:
mEks],,mlna ry$kośćb,,d],nkóLv - on wĘ.ej in I5.0 ń ż dopusżc
tduicnych
9-$kŃ.i ii.p*krrcująej
n,
doptrsz.Z się podpiuniczenie budynkół, pEy .zyn poziom pden
niepmkmcża {ej 1.0m md pozio,nem..reiu,
o
unda
dxbóYlą nfubry
i'nifu.]me
óóółkę
ńii]ńsln, poNieźclnić pĄekoya.j dżiałkibudołhrej_ 2
si{
ialeł syfuować
M Yysokości
|ub inie lmdyojne
m erialy
0o0 m].
nalask ]o[aliźcję
a)
b)
4
d)
ć)
J)
g)
prodll.yjiyó, lk]!dół i n,giźyiow,
budFkdv sIugo\ yd|
buĄnlówglrdowo,gośpodłcłd,,
obiekióY
iłjcń iych,
i !żjzeń iinNi
prk ingół
sie.i
nD-
hlrnkacj|
łtNldżtryc|ł
dńg
ójść, dojudó§
i
micjs. pośojo\rdri
Zńsulie
abudoły ż nożli*oaiq j.j pźebudo*y, rczŃdo§f, n.dbudo\y
oB aśoso§miu ommetó\r otreśLoiy.lr w iiiie sZjuchłale!
6hb 5ię \skaŹijki Z8ośpodłowliiatftU:
4 n]goż§knc,lne liik Zbudołr
b] wskd| ik jŃeNysmś.j ,ab udo try
ł dopN-n
j)
,0.0
loóudoły htnienaj zbudoĘ,dopu,ca ,ę ahorgńić ishiejąt]
p[ypadku pżebldos1 i
9 poĘlk daódł stom),ch
|)
pźebi.gD,
sic
d) \
6]
koiililmji
o
d)
e)
sie
maksymalna
ishiejąc€j
połi.zchiii żbudo$! ł0%,
DńńmloyUdrałprocff.o\lpo]v]crThiibjologl.nie.zy.jłodnksieliudopołje.żchnidzń]ti
bdsvlmej
p.mmen}
30%,
,nĘ ŃyĘta!.h
- i*iz @,n].ńi.
ko yiucjr pzebiegu,
mkiz po*imfu z drcgrmi do],zdoł}ili §€Meimymi .lbo z dro8ffii publi.-yńi k]$y
ł
Nbl,
ą
b)
c)
{])
ph.tr dó iawB.!Ńa dh dńg bez
dojŁdoł.] lub lokdnej]
łsdy sytrełmk i pan]ndĘ prcjekbyanlch b!Ąikós:
sĘ
maks}mlna
ły$kośćbuĄT|óy
ii. łj*.] triż !r.0
m z dop[Tzeliem $1żż!ch e]eneilorr
i.z l]rb o Ę5okości nieprzetńalj ą&] r 5,0 m,
dopu9% sĘ podpnfnHie bud)nkó*, pźy .zym póziom p8ńeru
tch
n
iićp8kn.Ziqrci
1,0 m
dŃhy śoń9 dM-
]ub
i6le4 s]tovać
oa yrsokoŚ.i
ledpozionem treiu,
łielospado
dopuyća się da.by plask e,
w przypadku plzćbudo§y ] rczbudo*y ishkjacej abudoĘ,doptrea sĘ a.boy i€ isloiejąej
lomy drchui
45"]
o
5]
pókB.ń dichóv shnyclr: drchóLvka,
Ńa]a sir ni.
imal na
m
ialy iniiująe
daóółłę lŃ
poł hżhtrĘ l o].ltowai.j dżiałki budos Lb.j
-l
ióńe
tdycyjne młćfuly
0o0 mr,
§ 11, W Zk.$js p,Ęńgtóy j r*karnikół ksdaho$aia abudo\], o
oh]uoi}ij slnboleń 50zP/U:
t) nżłaj.st a.h Bii. jshieją.y.h bldy óy §thodżą.y.h ł skład
użż,]żoi.jŃ romi. pmktr k]ajobGzowqoi
) aianljesĘ okalrż jiiołej ZbDdsBj
)
a)
dopN-a
d
d)
5)
w
]*żelkie pn..
.)
)
j)
si€ci
na
z
Wielłopolskin
Wojeryódzkim
tEnach oaaczonych s}mbol i 52zP:
i
amdd]l
§bla się lotnliu
b)
uzgodiieiia
yn]
sĘ lokalizcję
żądxń,nn sfukfur, €chnic}e],
b) dojśćrdoj,zdós.
o obiekiów nDłej acfuIeliłvi
nakia e sĘ \prclvadzn. zckii U"ądbn.j o
żbior*a Wodn€go!
[h]a sĘ ni na]ny udżalpfuc
akĄie
l)
pą ó]llbci wJ,ńlgŃ
paame,ów i wśkźiikóyagospodmł,nń ercnu.
1) dopus--
!)
§ ż6, W
mrłsyma]naDołi€mhnń ab doły ]0j'".
m ii i,D rrry udzid Pro..do $j. po§i!Ęchi j bio |ogi.aie .żyńnej ł odn
sjluoł i& ipmńdry hudynkół:
ź) Zdreq2ije khkjec] abudo\y asoo|u d§ońkńgo uGz z obiekami to]ĘIą9
Zksi.
r)
lok.liźcję
mbL. się asady
b)
§ 25,
sĘ
o boisk:pońora.h oraz pkców żbaY dla dzi..i.
o sić.i i Ńż]rdzćń iinĄfuk[yE§hnicaej,
c) dojść,doF,dół ińicjs. pono]ołrhj
unala sĘ wsk.rriki agospodircsai.lemu:
!) iilPrtń.arie hE abudoĘ,
b) !sk.źń]k iitisyłnoś.i abudo\y:
p.]
i
}skaźn
.hanktż dćkoncyjn)n 0M albłmie
nq v
kdiejeego
odikśj.triu do połieźdui
ieh onmzony.h
synbolami
]9zc:
c]e
!ądżeń inliashkfury tchikziej,
o dOńć, dojiżdó]Y i miejs. posbjoryci!
dopuszcłnie acho{ania isini€jacej ubudo\) z możli]rcścia jej p*budoĘ,, mzbudo\r i Mdbudo\jpźy AlOsół3ńiU plllmćLiJw okre!]oir.h w iiii.jsaj thw6L. dla budyńkół p.oj.kołmy.hl
ushla i. łsk,ź!iki agos pod!Ńr*ii, |@iu:
sie.i
s
i
a) ikpffk mzlić lin . zbudowy
b) $\kir,jk iDtByMoś.iżbudoł}:
ą
d)
mlksymElm powieuchiia Zbudosl
e)
pokry. e dachów śrc,i}th:drchóllkź,
- l0"%,
,ni]inahy ldżiałpfoeibyy powieżhii biolog c5i. czyinej ł onniesieniu ,lo povicź.hnj dzi3lki
Ńdołhrej - {%;
1) usala s 9 asdy §yluołJlh ]patJndry prcj€ko\ y§hbudyikó*:
4 m,ksyn.lm ł},sokośćbudynkóv - nie $Ę@] iiż l0,0,n,
b) dopuyca sĘ podpnnic-nie bud)ikó\r. pźy cąT pMiom panm, irleź} sybołać m łJsokości
DkpPekmcaja*j 1,0,n ild pożiojn,m trcnu,
45';doP§aaśi9dacb} p]askie.
c) drchy shome dwu. lub wi.lośpd
d] W przypadku pżebudo\y ] rożbudov} ishjejacej abudowy ddptrsz.T sić ZdDwmie hhk.]ąaj
§ 2r,
w akrsie
l)
paramdrów
§ 23,
mat
al}
i r§każników kldahovlnil abudo§y ol
brtlL;ejqj
ahJ, ogodo9ch.
śiecii uądzeń ńństukJĄi
!)
ą
.)
tóii.aćj,
do]śći dojaddwi
ad[w
lie ishjejqcej ablLdol} ż mozliłoś.iąjoj pźebudoĘ, rozbudóly, nadbndo{y
pr4 aśosołaniupldncŃg okĘślolych ł ni,,iejsćj ŃlrLĘl.]
§tlla się łslaźiikizqośpDdlro\r irtereiu:
si9
a)
b)
ii€pz€kE.alne
o
d)
mlk5yńa
4) Nila
l)
lub inne tad}cy]n€
unaLa 5Ę
2) dopu§.4
j)
mdłi!'y ińifunt dachó\Ę
liDic abudoNy
ws|ainil ii,.m]ĄrioŚ.
j
ZbUdo\rJ-
pow]erżd ia ubudoi}Fdnej a'kny ó$odovej
ninin.lny udzhlprocen.oB po\ jeEcbi i bioloeicat .ąDEj
n9
-n:,
łodii
a)
b)
o
siluołanid i paĘńą.y pmjekołm}ch obiekió\r:
^ady
niksJń.lńalqiśokośćzabMołyik łięEj niź5,0n,
4yldopBaa.ildmby plaskiei
&chy§romedw- h]b łielospad
v prypadku Fćbudoł}, j rcóudół} khkjacj abtrdo§f dopsda sĘ źcho$aie ishićjąaj
o
pokryoe daóó§
s ę
ulhla sie ]niiim.lna
nńń}.h: dtltó{kź,
r skły i]nifujaE d
hó!k9 lub jiie hdycyjne mi.*i,l}
połił-hnre Pfo.k,o\umj dzirłki r00 nj
w a].]si. płamdńł i yskaaikół zigospod ó§mi! trclu, ia tremclr oz.rcanydl ,ńbllami]?Ws.
j)
2)
akiaje sĘ lokalia.ji 4budó\,!.
dopu9cź sĘ lok]iację:
a) si€cii Wądań inlBtukmy td iczEj,
b) do.]śći dojEdó{|
]) dopusaa * *po§żdznk zkkli uJadónej o chaĘrtrt d.konc{ll]T mz óbjck'ów,n.!.j mhiteku!,;
.]) usnl. sie miDińaliv Udzial pm.eŃo§y po\icź.h!i biologicznk .4Tnej \ odniesieiiU do połićŁchii
§ 29,
v
ł
2)
§ ]0,
plmm4ów
,źł3ajesĘ lokliacjj źbudo§},
dopusTz sĘ lokaliżmję:
7ikrcsie
a)
b)
siec] i mądz9ń infdśruklury t.hni.aoj.
dojśći
dojazdół
w 4kJśćpł,ńeimł i łskźźniko!ksdafiorHnia żabudoły ofu ż
|)
2)
3)
ahla si. lokźlizcie:
a)
b)
o
obiektóy budo\Yrlny.h z{iu6ny.h ż ruŃ.jź tftnu
Zop
ł Lvodę,
zenie
uP"d&ń i0frfilruk!ry t.hi:chej,
ddjść.doj,zddv i nnjs. ponoFłrlr!
dops-żń]c źchołiiiiisilĘąe.] abudoyy z ńdliwdcĘ jćj pźebudo!Ę, mzbudoły i nadbudoq
nyclr y niniej'gj Uchłr. dla budyikós prcjdb§iy.hl
sie.i
i
]skrźijki agoĘodfóMiia tćnu:
niepzgkfuaLi. liiić abudoł],
uśala sie
a)
b) łskżlikinteNy§mścj abudotr]
rnal§yńdńapołie[d irzrbudoł} ł odnies cn iu do połieżdnidżillk i budoLr]atrej a0%,
miijńaliy Udziźl prce oĘ połErżclri i b]o]o8i.a ić .4,mćj ł od trjes kn iu do po\ ńZhnj dzhłk]
budowlmj ,0%]
1) uśaLr sĘ żsady sy'tro]Biia i pmndrJ pĄekhY.nlch budyikóv:
o
d)
.) ń,kśyrn,lia łysokośćobiekló\r nre Nkcej niż 5,0 m,
b) dop$-u s ę podpiyiic}lie obiekó\,. pży cz),ń pozion pM.n
o
d)
9
'
ii.p%kllc2jrce] r ,0 n md pozionem trcru,
d!.iy nrcme d$! |U b łrebspźdoN o na.h),knju l 3" - 4 5"] do pUg.Z sil da. by plask]e,
\r p4,padkt pżcbtrdołr i mzb doq ishi€ją.ej ubudory dopBla sie uchsĘin nhic.]ąej
pokr-ycre
di$óry nrcmr,.b: dachówk, mełi,ly im]fująE
th Ęnil,,n,po!,
/
§ ]l. Uśal!si9
hó\te
]ub mio
Mdy.!i. m
ialJ"
lni
llior{
i iu i
o jlkklj no§a s an,
16
4góspodłowe trpźsttnnyjntj, Dż. U. z2012 iPoż 6ł7 ze
l) dla tlenół MN. Mv. RM. Nf}ru
]) dlit, ółUo,UK.zPlU.zP,Zc,zD,Ws,xD c,KDL,(o
ł, Tn.ł [email protected] Mlefu Udlxly
d
jednomżdłych ophi,
P
§
naL.ży syluołać na §fsokoś.i
D,KD
dih 23 .apca ż006 l,
od.foł.ih [email protected] tgo gn]ny Kolacżłoło- vieś Kola.zko*o
Nr xy,x!]ó/200ó
Rady 6miny KołJ.zkowo z
ł spmLvie
§
r]. (J!rs!lJ r\ spń\ie I lcF*lo
Lt/ŃoqD
\]oie\vjd^\u
l
u
łi. jkoE]l![!!g!
lllhodżi § 4.i.po upr}vi!
14
doioJ Jni, oglosZdarej y DzjPidiku
UZASADNIENIE
Do UCHWAŁY NR xxvł8l/rol3 RADY cMtllY
żdliĄ 26 czehrca 2013 i
§
spia§ic:
KolAczKowo
miej§.o§eeo pllnu agosPodafołlnia pĘcsiźcnncgo
ter€nu
ośigdl.ń.zego łsi
t(ołlczkorvo
Miejscoi)- plan zogospodaroMnia pżeslr&nnego terenu osiedleńcćso
op rac. wa,ry
żosld żgodnie ż plżep ism
ż dnia
Usta"},
ż dnia 27 narca 2003 r, o Pleowmiu i zago§rodaroNfuiu !żeslrżennv]n
8
(j,
Dz, U. z2u3 r. poz-294).
MiniśB lnfsśruktuly z dnia 26 sierynia 2oo3 L w śPEł,ie
$'yDalanego żałresu prcjekfu .riejscoilego
Flanu agospodełania pżestrzennego
(Dż. U,2 2003 r, NI ]64 poż, l587),
Rozporżądze aMi stE iDhasfukfu, z dnia 12 k\iehia2002 i B slravie
wsuŃóN
teclnriczn_\,ch, jalin poNinny ódpołiadać budyńki
i ich uEtuol€nie (Dż. U, z 2oo2 r
Nl7r,
poż. ó90 zDóźn,
a.).
Usia§r z dnia 27 kŃetnia 2o0l
Nr25, poż, l50
-
narca ]990 r o sanozqdzić gnimyn
z żQ12 l. póz. 64.1 z póżn. żĄ.),
Rozpożadze.ja
_
i :
UŃai\
|li. Dz, u.
_
łsi Ko]aczkoNo
z późn,
a.),
i |avo
oclrrony nodoqiska
RożpórzqdzeĄia Rady Ministrórv ż dnia 9 lislopada 2ol0
nogących znacząco oddżialyrYŃ na
U9.v,l'ż rnia ] lL(ego
1995
środołisb(Dz,
Cj. Dz, U. z2o08 l,
r ł spNie
U, ż 20lo r, Nr
pżedsięwzięć
2l] poz, l]97).
r, o ocnronie gruniów rolnych i leśnych (i,j, Dz. U
z ża04 L Nr 121, póż. 126ó z pó^.
Ą),
Usta§y z dnia 23 ]ipca 2oo3 r, o oclnonie abrlków i
o!]ece nad
?2003 r.NI ]ó2,poz, 1568żpóh, znl,),
żaĘtkmi (Dz,
Usia§} z dtria I6 krvietnia 200.1r o ochode plzyrody (tektjednolity
Dz, U, z 2oo9
Nr ] 5l. poż, l220 z późn, żnr,).
Usta{y żdnia 14 marca i985 i, o
Nl
212, pó2.
r
Inspekcji sfuitamej (tj, D2, U, ż zotl r,
l2ó3 z |óżn, 2Ą.).
Uslls) ż dnia 7lipca
poz, l62J z póż1- an,),
-
Paistł!\€J
U,
1994
r, lE$o
budowtane (1j, Dz, U, z 2010 r,, Nr 243,
Us|aNy z dnia 2] sierpnja l997 r, o gos!ódarce nieruchonościaĘi(t,i,
D2, U, ż 20|o r,
Nr l02, poz. ó5I zpóa żn.),
Us6rv} zdnia2l nrarca l985
r, o
d.oeach publicznych (1j. Dż, U. z
żall p.z.2ó0).
Us€R} z dnia ] paździe.nika 2008I. o udostępnianiu infomacji o nodowisku ijeeo
ochronie. udżiale ślo]egzeństqa w ocI onie środowiska oru o ocenach oddzialrvania
na śrcdowisko (Dż. U, z 2008 r,
lnce
NI
199, paz. 1227 z Późn.
nad plmem $ykonano *,oparciu
zn.).
o UcnN.łę Nr xll]/78/20l2
Rady Gfijny
Kotrczkowo z dnia 7 luiego 2012 r, N spnvic Pź}stąpieni! do spoiządżenia niejsco§cgo planu
żagosFódar.§dia prżesrżemeśoierenu ośiedlćńcżeBó wśiKó]acżkoso,
llan zasien
częśó tckstosą. graticaą oraz rozslrzygnięcia.
Plfr
nje nan§za Ntaleń
siudiu]n u§arunkoyań i kjen rkó\, zaeospod!rc§ania przesrzenreeo gnfuy kłaczkoBo i jest
7g.dny Pu.lisamj odrębn)orj, czymości fomalno_pla§le udokmEntołane
doku
entacji
Ę w spożądzonej
pnc plmisiycznych,
P.óekt llanu uzysklt poz}ry§!ą opinię konisji ubuisl}cao_arhitekio caej w dDnl
\ł diiach od
17 g.udni, 2012
d0 15
ńircj
2013
.,
udostępniony byl do ópinii
śaleń.n, ]' pkt, oĘz M,25 ustavr o plfuowannl
i żagospodeo\" ni u przeŃżennym, Do plojeklu pllnu sporżądzono prognoł sptJRl ustaleń
i użgodnień
ż U\żględ enien
i
pldnlna dochod} łłaśnei rĘ,datki emin} zs,jqzane z rcaliacją inBestycji z,jkresu i]rf6truklury
lech cZEj, klóE należą do zadó slasnych gminy.
W dniach od 22 mnrca 2013
KolacżLoło projekt ptmu
łodoNisko żgodnie 2
2013
r
wyłoan, do publicznego wglądu [email protected]
M. l7 pk,
i40 uslaq
do 16 lTi€tnin
9
w siedzibie Urżędu Gminl
ż !rcenozą
oddzialywaniana
ustały o plano{aniu i zagospodarolvaniu pr2eslrzem)m
oiż
laździemik! 2008 i. o udostępnianiu inlómacjio §odoPisku
jes. ochŃnje. udziale spo}ec?-eńsnv! §, ochrcnie środoRhka oBz o ocenach oddziaIyruni! na
zgodnie
j
zm
by]
r
39
ż dnii ]
śfudowisko łrażz fuożIiwościąsnoszenia uwag do 30
p fu
,
kvietni! 2013 r,
i żorganizowano dlskusję publicznąnad
diJ, ]odov il o,o/ui{ lnnj
w dniu 11kwielnia1013
v pllglo,e oddnJrv
przyjęrynri wprcjekcie
Do prcjekiu planu rv_w]ożonero do publicaego Nglądu i udośępnioneao Maz z prognożą
oddzialyilnia n! środowisto nie nTiesiolo uBag,
w |niu 24
i
nraja 2013 r, plan
niąsco]łT zosta] uch$,alóny pźez Radę Gmnry Kolacżkowo
pPeku.ny woje\vodre vielkoFohkienu zcodnie
z
obos,i+Ującą pmcedura., Woje§tda
wiellopokki §)da] roz$rzlgnięcie nadzorcze siNiftlżające nics?aośó podjęlej uchłały, klótj
plż!.ż!ną by]a om)lka redakcyjną powsla]a w tałcie plzygoio*_1wania prcFku udNnly m §sję
\r dńiD 24 fiaja 2013 r, Ze względu na fakt, iż do publicaego wglądu s}łożony byl proiekt
nie scołego awieraiący wsżysiki. rvynaglne lstal.nia
i
llanu
W tBkcie leeo wylożenia ni. żosta]a
Miesiona żdna uM8a,
FĄtyn
uchNalenie planu ńiejscowego
}o lchwa]eniu p]eu
wynaganym eiapeń procedury plmhtycznęj Fgt
prćż Radę Gniny Kohczkowo.
prżz Radę
Gminy Kohczkowo uchwala
W
poloMe
ż żalącżnikafri @
doknreniacją pnc llmistycżnych żośifuieprżelafua wojćwodzię w c€lu oceny ich zgodności
z
pżepismi piaM i lublikacji w Dżienniku Uiłdowym wojewódźwa vielkopolskiego.
Publikacja w Drenniku Urżędovyń wojewódżlw. wielkopolskieeo ob9jnio lekst planu
śtlrotiący tEśćuchsaĘ częśó exaflczną orM slnagee rczśtrzy8nięcia stanoMą€ ułącaiki do
Rady oniny Kolacżkowo
ę
-J.
j\:
-!:
ś
|7o
q=
Ńo
€!
;=
illlI lllrIi]
lR$l!tii § ;r'E;,I
i
z,l4€nlk
Nr
Nr )oN/181/2013
2 do Uchwa]y
Radv
ctinv
kolfużkówó
z dni^26 cż.N.a2ó13
1.
ROZSTRZYGMĘClE
RADY GMINY KOŁACZKOWO
rozpltneni!
uwag rvni.§iony.h do nYlożon€go do
ni€jścot.go plalu zago§podlro§lnit
publibggo sglądu proj€ktu
p%srEennego
l.rdu
ośi€iueńeego
ssi
Kołaczkowo lvraz z prcgnozą oddżiał}Yttria m środowigko
Na podsia$ie dl, 20 ust, 1 ustał]r z dnia 27
prcsb.Aiyn (tj,
Dż, U, z2012 r, poz,647 z
mŃa 2003 r, ó pteoweiu i [email protected]
póh. żń,) Rada Gminy Kolaczkowo rozsturga co
No podslawic ozsużtgnię.ia wójia Gńiny Kolaczkowo z dnia lo
baku
!łag do Pmj.ktu
pubIicżnego Wglądu
miejścorvego planu zegospoil&owani.
rł@ z
prognożą oddzi,bTani,
od 22 mdca 20]] r, do 16 (wietDia 2013 r,
:0
kv'el 1)0]l
Mj.
pm§tżenl€o
Et
2ol3
r,
w spńwie
Nyłożoleao do
śmdorviśkow
orż w ołresje ich stdadeia vyznaczon}T
l,. D'e ,ozq,4ca Ję o spo§ob|e n h.ożpż.Ęeni!,
Rady
dniach
do ,lDia
cnĘ Kołacztowo
z,ltunik
Nr 3 do Uctrvdy Nr )cw/
Rady cminy
l 8 l
/2o l 3
Kołlcżło§o
ż .lni! 2ć czerwća 20l'] r
ROZSTRZYCNIĘCIE
RADY c]\tINY kolAcżKowo
o
sFosobie realizacji zlpislnycb
§
Di€jscovyn PIMje zagospodlrorvnni'
Pże§tżennego tgrenu o§icdl€ńczego §si Kol.czkorro iD§6tycji z zakr§u
inrnstruknlł- lćclDicznoj, któr. nnleźą do z!d,ń §,l,§nych gniny oraz
zlsadnoś.ii.h 6nanśó§,.i,
Na podsta[ie an,20 ust ] UsI!\_v z dnia 27 ntrca2oo3 r, o plano$,fuliu i zagospoddowannl
p,stżenn_vh (tj, Dż U. z 20l] r, Poz,294). dt,7 trst, l pki2 i ] uśa\,lz dDia 8 Darca
l99o
o
o
se]orz4dzie slnim}nr (: Dz.
inanslgh lubliczn_\,ch (Dz, U,
§
l,
i
u. z 2013 i poz 294) iuśav]-ż dnia 27 sierpnia 2009 L
NI 157. Fó2 l2,4a z póżi. Zn.) Rada Gmin]r Kolacż]@]vo
sposób red]izacji zalisanych *,plaDie inw.slycji
załĘ i
raśruk(uly tcclDicznej:
], żaFisane w miejscosF] p|aŃe zagospodarowmia pżestźemego lerenu osiedleńczego Nsi
Kolacżkoło n \tśrćjez żakrcsu nrflstrtrkluĄ,lechnicżnej, które nalezą do zadń slasn],ch gmin}
l)
inN.śtcic 2 żdk]tsu bndo\y innshklult rechnichej sieći Ńdociąeołd, kanalizacji
,t ,., l d de /./o{e:ó,d, 5 ecicle,|,oe Lre",c_ne i
2) iisś§tje z z!łJąu kon nikmji proi.kloNane
)
inł€slvcje *rnagające wlkupu lub pźejecia od jmycl podnjoróB
- llojekiorme dogi
pubIićznc łlasy loka]ncr oraz poszeP-cnie htniejąctch dńe
lubticznych do pemetló§
§ynagaDrch prżeFisaDri odŃn],ni - ]ączna połierzchnia
do przejęcia na cć]e
plblicznóq)Iosi
2,
droei publiczn. khsy lókalnej:
fuŃś!ćje le
ol
eruolów
]
l860 n:.
realizowalt i,naslepując, sposób]
l) Zg.dbie z przepi*,ni pm§anraterialnegó inn so§leo rvrym z*resie:
2) za podsl.wę Fźyjecia redljzrcji syżcj $znacżo.ych adań. klóIe naleźą do Zdań
qlasnFh stbo9ić będą zaFisy wieloklniej Ploenozy |inmsoYej
Gniny Kolaczkoivo;
będą
3) okeśle e tminóW pźysląpieia i zakońcćni! M]ifuji rych
leofu| Lllldiów l ald prĄjęĄ.h prry kodnowM,U
Finmsowj cfi iny Kołaczkowoi
1)
i
v*tycje Fa.liżowane mógą być elapowo w zależmści
pmcmnych
§
na inwestycje,
nnmsoMnia 2PiMych w plmić inwestrcji z zlkisu infidtfuklury
naleą do zadań wlayryclr gńiny, zgodnie z pżepiśmio fimacn publicznych.
2, zedy
lechlicżnej. klóre
Finfusowmie inweslycji będżie odbywać się popirez:
l)
wyda&i z budżetu lmjny.
2) wspćłfDfusowanie środkmi zMęira}ńi. poplez bu&ol gniny
w
lMch
ń,in,:
a) dotacii Unii Euorejskiej,
b) dotlcji śmoźądnwojeMjdżwa.
c) dotacji j pożyczek z fuduszy celowcĄ
d) ke4,iói, i pożyc*k balko\aci,
e) imych śIodków ZMętaycn,
3) udzial inNestoróW w fimsłmiu wimach porozunień o chdakieiz cywilnopr6i,nyń lub w formie parńestwa publicao,prrwahego , ,,?PP",
r-""",Jł:.dy
Rady Gniny Kołaczkowo

Podobne dokumenty

Treść uchwały 2.91 MB pdf Pobierz

Treść uchwały 2.91 MB pdf Pobierz okJeśla]4!.h odlellości obiekół budołlaiy.h od kałldżi]ćzdii, b) dopug,a śj§ iadbudo§€, pńbtrdo\Ę iEmont iślejący.h budy,kjv lub i,h cąś,ipo]ożonyń pied Ęzn,.zonyni ńa Ą§Dłtr pk.u liiiani Zb!dos!. ...

Bardziej szczegółowo