Przewodnik referencyjny

Komentarze

Transkrypt

Przewodnik referencyjny
Przewodnik referencyjny
Konfiguracja i zalewanie z
wstępnie podłączonym przewodem
Przed przystąpieniem do Konfiguracji należy zgromadzić następujące materiały:
• Jeden worek/butelka soli fizjologicznej o pojemności 500 ml lub 1000 ml z jedną (1) jednostką (J) heparyny na mililitr (ml) soli
fizjologicznej.
• Jeden worek soli fizjologicznej o pojemności 500 ml lub 1000 ml do płukania uszczelki.
Na początek:
• Włączyć kontroler do gniazda.
• WŁĄCZYĆ przełącznik zasilania.
• Nacisnąć przycisk Kontynuuj, aby
zalać nowy obwód.
- Tym sposobem zostanie
przywołany ekran Wybierz zestaw
jednorazowy.
- Wybrać zestaw i nacisnąć przycisk
Dalej
• Lub nacisnąć przycisk Odzysk, aby
pominąć zalewanie i wznowić terapię.
Zalewanie z użyciem
wstępnie podłączonego
przewodu
3Z
awiesić sól fizjologiczną do
płukania uszczelki
6 Otworzyć elementy zużywalne
9 Zamknąć biały zacisk i przekłuć
worek z solą fizjologiczną
HL-PL-0239_RB
1 Usunąć zużyte wapno sodowe
4 Przygotować płukanie uszczelki
7Z
awiesić worek do recyrkulacji i osadzić
kartridż na kontrolerze
10 Zamknąć niebieski zacisk na worku
do recyrkulacji
2 Zmontować i podłączyć nową
kolumnę z wapnem sodowym
5 Przygotować roztwór do zalewania
8 Podłączyć pompę infuzyjną i
uruchomić z prędkością 30 ml/h
11 Zalać kartridż
12 Napełnić kartridż
15 Otworzyć niebieski zacisk i
usunąć powietrze
18 Zmontować zbiornik próżniowy
21 Zainstalować przewód w zaworze
odwilgocenia i podłączyć do zbiornika
13 Usunąć powietrze
16 Sprawdzić system pod kątem
obecności powietrza
19 Zamknąć porty zatyczkami i umieścić
zbiornik
22 Podłączyć przewód dostawy gazu
wentylacyjnego
14 Zamknąć biały zacisk
17 Posmarować wazeliną,
zainstalować kartridż i przewody
20 Podłączyć przewód do portu
23 Sprawdzić połączenia przewodów
i sprawdzić pod kątem obecności
powietrza
24 Rozpocząć recyrkulację
25 Odczekać, aż system wykona autotest
26 Udane zakończenie
27 Wybrać źródło gazu wentylacyjnego
28 Nie jest wymagane żadne niezwłoczne działanie na kontrolerze
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | tel.: +1 412-697-3370 | faks: +1 412-697-3376 | alung.com
Przewodnik referencyjny
Przygotowanie i zalanie
Przed przystąpieniem do Przygotowania należy zgromadzić następujące materiały:
• Jeden worek/butelka roztworu do zalewania o pojemności 500 mL lub 1000 mL (0,9% NaCl z dodatkiem 1 U/mL heparyny).
• Jeden worek soli fizjologicznej o pojemności 500 mL lub 1000 mL do płukania uszczelki.
Na początek:
• Włączyć kontroler do gniazda
• Włączyć przełącznik zasilania
• Nacisnąć Kontynuuj, aby skonfigurować
nowy obwód (nacisnąć Odzysk, aby
wznowić terapię)
1 Usunąć zużyte wapno sodowe
Zalać obwód, wykonując następujące kroki:
2 Zmontować i podłączyć nową kolumnę
z wapnem sodowym
5 Podłączyć zestaw do wlewów
dożylnych do kartridża
3 Zawiesić sól fizjologiczną do
płukania uszczelki
6 Przygotować roztwór do zalewania
8 Podłączyć (czerwony) przewód do
kartridża
9 Przekłuć roztwór do zalewania
11Podłączyć niebieski przewód do
kartridża
12 Napełnić komorę kroplową
HL-PL-0239_RA
4 Przygotować płukanie uszczelki
7 Zawiesić worek do recyrkulacji
10 Podłączyć krótki niebieski przewód
do worka do recyrkulacji
13Zamknąć niebieskie zaciski
suwakowe na worku do recyrkulacji
15 Napełnić kartridż, wykorzystując siłę
ciążenia
14 Zalać kartridż
18Otworzyć niebieski zacisk na
worku do recyrkulacji
17Zamknąć niebieski zacisk na
przekłuwaczu do zalewania
20 Posmarować wazeliną, zainstalować
kartridż i przewody
23 Podłączyć zbiornik próżniowy do
kontrolera
21 Zmontować zbiornik próżniowy
19 Sprawdzić system pod
kątem obecności powietrza
22 Zamknąć nieużywane porty i
podłączyć przewód próżniowy
24 Zainstalować silikonowy przewód w zaworze
25 Podłączyć przewód dostawy
gazu wentylacyjnego
odwilgocenia i podłączyć do zbiornika próżniowego
26 Sprawdzić połączenia przewodów i
sprawdzić pod kątem obecności powietrza
29 Udane zakończenie
16 Napełnić kartridż
27 Rozpocząć recyrkulację
30 Wybrać źródło gazu wentylacyjnego
28 Odczekać, aż system wykona autotest
31 Nie jest wymagane żadne
niezwłoczne działanie na kontrolerze
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | tel.: +1 412-697-3370 | faks: +1 412-697-3376 | alung.com
Przewodnik referencyjny
Zarządzanie terapią
i alarmami
Rozpoczęcie terapii
Przed rozpoczęciem terapii należy podłączyć przewody do cewnika i uruchomić pompę krwi, wykonując następujące kroki:
1 Zamknąć wszystkie zaciski
2 Podłączyć do cewnika zestaw przewodów DO PACJENTA
(Czerwony)
3 Podłączyć do cewnika zestaw przewodów OD
PACJENTA (Niebieski)
4 Nacisnąć i przytrzymać klawisz funkcji Rozpoczęcie terapii, aby
wejść w tryb terapii
i
Należy się upewnić, że:
• W obwodzie nie ma powietrza
• Prędkość przepływu płukania uszczelki wynosi
30 mL/h
• Wszystkie zaciski są otwarte
5 Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Stop pompy, aby rozpocząć
terapię
Zarządzanie terapią
Na początku terapii należy wykonać następujące czynności:
Regulacja przepływu gazu wentylacyjnego
Przepływ gazu wentylacyjnego reguluje się górnym zestawem
przycisków strzałek. Można go ustawić na 0 L/min lub w zakresie
od 1,0 do 10,0 L/min z przyrostem co 0,1 L/min.
!
Przepływ
gazu
wentylacyjnego
PRZESTROGA: Należy ustawić gaz wentylacyjny na najniższą
wartość, która zapewni odpowiednie usuwanie dwutlenku węgla.
Wysokie ustawienie gazu wentylacyjnego może spowodować
utratę ciepła przez pacjenta. Podczas terapii urządzeniem
Hemolung należy monitorować temperaturę pacjenta.
Regulacja prędkości pompy
Prędkość pompy reguluje się dolnym zestawem przycisków strzałek.
Można ją ustawić w zakresie od 500 do 1400 obr./min z przyrostem
co 10 obr./min.
i
Przycisk alarmu dźwiękowego
Większe prędkości pompy nie zawsze spowodują większy
przepływ krwi. Może dojść do zaklinowania cewnika w naczyniu
ze względu na podciśnienie. Należy ustawić prędkość pompy na
najniższą wartość, która zapewni żądany przepływ krwi.
Prędkość
pompy
Przycisk Start/Stop pompy
i
Na początku terapii należy monitorować:
• Usuwanie CO2 przez urządzenie
Hemolung RAS
• Stan wentylatora
• Gazometrię krwi tętniczej
Podawanie suplementacji O2 - Jeśli lekarz uzna to za konieczne, Hemolung RAS jest w stanie podawać pacjentowi suplementację
tlenem poprzez stosowanie tlenu jako gazu wentylacyjnego. Szczegóły opisano w rozdziale Zmiana gazu wentylacyjnego.
Działanie podczas odwilgocenia - Podczas wykonywania terapii, kontroler automatycznie wchodzi w cykl odwilgocenia co
15 minut. Czynność ta usuwa wilgoć z membran kapilar i powoduje chwilowe głośniejsze działanie pompy.
Podczas tego cyklu napis „Usuwanie CO2” jest chwilowo wyświetlany jako „---” i nie można go wyregulować.
HL-PL-0239_RA
Rutynowe czynności
Codzienna wymiana zbiornika próżniowego - Aby wymienić, należy wykonać następujące kroki:
1 Zmontować nowy zbiornik próżniowy
2 Zamknąć nieużywane porty i
podłączyć przewód próżniowy
3 Podłączyć kolanko gazu wentylacyjnego
Należy rutynowo sprawdzać cały obwód - W tym również kartridż Hemolung, cewnik i przewody krwi, pod kątem oznak awarii,
takich jak:
• Wypływ krwi z obwodu
• Pęcherzyki w krwi
• Wypływ krwi do gazu wentylacyjnego
• Nadmierna wibracja
• Uszkodzenie obwodu gazu wentylacyjnego
• Powstanie skrzepliny
W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z powyższych sytuacji, należy wymienić aparat w zależności od decyzji lekarza.
Zmiana gazu wentylacyjnego - Aby zmienić gaz wentylacyjny gdy urządzenie znajduje się w trybie terapii, należy wykonać
następujące kroki:
1 Nacisnąć klawisz funkcji Podmenu, a następnie klawisz funkcji Ustawienia.
2 Wybrać żądany gaz wentylacyjny za pomocą dowolnego zestawu przycisków strzałek.
3 Podłączyć lub odłączyć dopływ tlenu do urządzenia Hemolung RAS, w zależności od wybranego gazu wentylacyjnego.
4 W razie potrzeby nacisnąć klawisz funkcji Menu główne, aby powrócić do głównego ekranu terapii.
Zmiana płynu do płukania uszczelki pompy - Płyn do płukania uszczelki należy uzupełniać zgodnie z przepisami szpitala, stosując
sól fizjologiczną.
Instrukcje dotyczące przygotowania płukania uszczelki można znaleźć w przewodniku referencyjnym Przygotowanie i zalanie.
Zalecana jest konserwacja cewnika i pielęgnacja miejsca wprowadzenia według protokołu danej placówki.
Dopuszczalne roztwory czyszczące i środki dezynfekcyjne to m.in.:
• Roztwór wodny jodyny powidonowej (Betadine®)
• Roztwory wodne chlorheksydyny do użytku zewnętrznego (ChloraPrep®)
• Plastry z chlorheksydyną (Biopatch®)
• Glukonian chlorheksydyny (Hibiclens®)
• Maści Bacytracyna i Neosporin®
!
Alarmy
Poziomy alarmu - Alarmy o najwyższym priorytecie są zawsze sygnalizowane
wskaźnikami dźwiękowymi i wizualnymi, przy czym mają priorytet w stosunku
do wszystkich innych rodzajów alarmów. Gdy jest włączonych kilka alarmów, tylko
alarmy o najwyższym priorytecie są wyświetlane w obszarze powiadomienia.
Aktywne alarmy można przejrzeć po naciśnięciu klawisza funkcji Pokaż pomoc.
Wysoki priorytet - W niektórych przypadkach następuje zatrzymanie pompy, aby
zapobiec poszkodowaniu pacjenta.
Średni priorytet - Pompa pracuje nadal, lecz konieczna jest szybka reakcja, aby
zapobiec obniżeniu skuteczności.
Niski priorytet - Pompa pracuje nadal, lecz system działa w nieoczekiwanym stanie.
Błędy krytyczne - Stan, w którym aparatura nie nadaje się do użytku. Po
skorygowaniu błędu należy wyłączyć i ponownie włączyć system w celu
wyczyszczenia.
PRZESTROGA: Nie wolno stosować
acetonu ani alkoholu do żadnej części
przewodów cewnika. Płyny te mogą
uszkodzić cewnik.
OSTRZEŻENIE: Jeśli podczas terapii doszło
do zatrzymania pompy, Nie Wolno
ponownie uruchamiać i kontynuować
terapii bez dokonania KOMPLETNEJ oceny pacjenta
i urządzenia Hemolung RAS.
W pierwszej kolejności sprawdzić:
• Stan pacjenta i stan antykoagulacji
• Długość czasu od zatrzymania pompy
• Wszelkie oznaki powstania skrzepliny w systemie
• Należy wziąć pod uwagę wszelkie procedury danej
placówki dotyczące kontynuowania terapii
Niedokonanie właściwej oceny stanu pacjenta i
systemu przed ponownym rozpoczęciem terapii
może spowodować zator zakrzepowy.
!
Wskaźniki alarmu - Gdy jest włączony alarm, opisy są wyświetlane na ekranie, rozlega się sygnał dźwiękowy i zapala lampka
wskaźnika. Rodzaje alarmów i powiadomienia użytkownika przedstawiono w następującej tabeli:
Priorytet alarmu
Wskaźnik wizualny
Wskaźnik dźwiękowy
Na ekranie
Wysoki (pompa zatrzymana)
Czerwona dioda LED miga
10 powtarzanych dźwięków
Czerwone powiadomienie
Wysoki (pompa pracuje)
Czerwona dioda LED miga
10 powtarzanych dźwięków
Czerwone powiadomienie
Średni (pompa pracuje)
Żółta dioda LED miga
3 powtarzanych dźwięków
Żółte powiadomienie
Niski (pompa pracuje)
Włączona żółta stała dioda LED
Żadnego
Żółte powiadomienie
Czerwona dioda LED miga
10 powtarzanych dźwięków
Komunikat ze specjalnymi instrukcjami
Błąd krytyczny (pompa zatrzymana)
Wyciszanie alarmów dźwiękowych - Aby przerwać lub wyciszyć powiadomienie dźwiękowe o alarmie, należy nacisnąć przycisk
alarmu dźwiękowego u góry po lewej stronie wyświetlacza. Jednokrotne naciśnięcie tego przycisku wyciszy alarm dźwiękowy na
2 minuty. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyciszy alarm bezterminowo.
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | tel.: +1 412-697-3370 | faks: +1 412-697-3376 | alung.com
Przewodnik referencyjny
Zwrot krwi
Przed wykonaniem zwrotu krwi należy przygotować wszystkie niezbędne materiały:
• Sterylne nożyczki
• Strzykawka do irygacji
• Zestaw do zwrotu krwi Hemolung
• 500 mL worek soli fizjologicznej
• Roztwór środka dezynfekcyjnego
Wejście w tryb zwrotu krwi na kontrolerze:
• Nacisnąć klawisz funkcji Podmenu
• Następnie nacisnąć przycisk Zakończenie terapii
• Następnie nacisnąć Kontynuuj, aby zacząć wykonywać
polecenia na ekranie.
!
OSTRZEŻENIE: Po rozpoczęciu
procedury zwrotu krwi pompa zostanie
zatrzymana, a użytkownik nie będzie
mógł ponownie rozpocząć terapii bez
wyłączenia i ponownego włączenia
kontrolera.
1 Zamknąć niebieski zacisk i przekłuć worek z solą
fizjologiczną
2 Zawiesić worek z solą fizjologiczną i zalać komorę
kroplową
3 Zamknąć zaciskiem niebieski przewód i kanał
4 Wysterylizować przewód OD PACJENTA (niebieski)
HL-PL-0239_RA
5 Odciąć przewód OD PACJENTA (niebieski)
6 Podłączyć przewód OD PACJENTA (niebieski) do
przewodu do wlewów dożylnych
7Zwolnić niebieskie zaciski
8 Przy zwrocie nie wolno przekraczać 250 mL soli
fizjologicznej
9 Po wykonaniu zwrotu krwi zamknąć niebieskie zaciski
10Zamknąć zaciskiem czerwony przewód i usunąć
cewnik
11 Wyrzucić cewnik i obwód krwi według procedur szpitala dotyczących odpadów biologicznych.
!
OSTRZEŻENIE: Jeśli zachodzi podejrzenie zakrzepicy obwodu, nie wolno
wykonywać zwrotu krwi do pacjenta przy zakończeniu terapii ani przy wymianie
kartridża.
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | tel.: +1 412-697-3370 | faks: +1 412-697-3376 | alung.com
Przewodnik referencyjny
Zmiana kartridża
Przed wymianą kartridża Hemolung należy przygotować następujące materiały:
• Roztwór środka dezynfekcyjnego
• Zestaw kartridża Hemolung
• Zestaw do zwrotu krwi Hemolung
• 500 mL worek soli fizjologicznej
• Łączniki służące do łączenia karbów
i
• Sterylne nożyczki
• Strzykawki o pojemności 30 mL
Jeśli przed wymianą kartridża pożądany jest zwrot krwi, należy wykonać procedury zwrotu krwi pacjenta, opisane w
przewodniku referencyjnym Zwrot krwi. Zwrot krwi do organizmu należy wykonać tylko w przypadku, gdy nie ma oznak
skrzeplin lub zakrzepicy.
Zmienić kartridż, wykonując następujące kroki:
1 Zalać kartridż Hemolung - Zmontować i zalać nowy kartridż Hemolung oraz wykonać jego recyrkulację (stosując
nowe przewody krwi). Instrukcje można znaleźć w przewodniku referencyjnym Przygotowanie i zalanie.
i
Jeśli nie jest dostępny drugi kontroler Hemolung do zalania nowego obwodu, krok 1 zostanie odroczony do chwili odłączenia
od cewnika aktualnie używanego obwodu krwi (krok 7). W takim przypadku konieczne jest zachowanie drożności cewnika
podczas zalewania nowego obwodu. Można użyć złączy od łącznika z karbami do łącznika Luer, aby podłączyć linie ciągłej
infuzji do kanałów cewnika w celu zapobieżenia powstawaniu skrzeplin. Jeśli wymagane jest napełnienie cewnika, użyć
załączonych zatyczek.
2 Przygotować strzykawki - Napełnić solą fizjologiczną strzykawki o pojemności 30 mL. Zostaną one użyte do
zapewnienia irygacji podczas podłączania przewodów.
3 Zdezynfekować przewody krwi - Wyczyścić i zdezynfekować odcinek każdego przewodu krwi o długości 30 cm,
poczynając od łącznika z karbami przy cewniku i kontynuując w kierunku kartridża Hemolung.
Należy zastosować jeden z poniższych zatwierdzonych roztworów:
• Roztwór wodny jodyny powidonowej (Betadine®)
• Glukonian chlorheksydyny (Hibiclens®)
• Roztwory wodne chlorheksydyny do użytku zewnętrznego (ChloraPrep®)
4 Zmniejszyć prędkość pompy - Zmniejszyć prędkość pompy kartridża Hemolung do około 500 obr./min.
5 Zatrzymać pompę - Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Stop pompy, aby zatrzymać pompę kartridża Hemolung.
Ponieważ wstrzymanie przepływu krwi zwiększa ryzyko powstania skrzeplin, należy jak najszybciej wykonać
pozostałe kroki.
HL-PL-0239_RA
6 Zamknąć wszystkie cztery (4) zaciski
7 Odciąć niebieskie i czerwone przewody - Odciąć przewód
pomiędzy zaciskiem przewodu a karbem cewnika w
obszarze, który został poprzednio oczyszczony.
8 Wprowadzić łącznik służący do łączenia karbów z karbami - Podłączyć łączniki służące do łączenia karbów z karbami
do przewodu pozostałego na cewniku.
9 Podłączyć nowy kartridż - Stosując technikę mokre w mokre, podłączyć nowy kartridż do cewnika.
10 Uruchomić pompę - Nacisnąć i przytrzymać przycisk
Start/Stop pompy, aby ponownie uruchomić pompę
kartridża Hemolung i wznowić terapię.
Należy się upewnić, że:
i
• W obwodzie nie ma powietrza
• Prędkość przepływu płukania uszczelki
wynosi 30 mL/h
• Wszystkie zaciski są otwarte
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | tel.: +1 412-697-3370 | faks: +1 412-697-3376 | alung.com
Przewodnik referencyjny
Zalewanie BodyGuard 323
Przygotowanie pompy infuzyjnej BodyGuard 323 Color Vision™
1 Zawiesić i przekłuć worek z solą
2 Podłączyć do sieci i włączyć zasilanie pompy,
fizjologiczną, po czym powoli
napełnić komorę kroplową do
około 1/2 całkowitej objętości.
naciskając przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.).
3 Otworzyć drzwiczki i zainstalować przewód w pompie, od strony lewej do prawej. Upewnić się, że element mocujący jest
prawidłowo umieszczony, po czym zamknąć drzwiczki.
4 Nacisnąć przycisk Prime (zalewanie), po czym natychmiast nacisnąć Start. Wprowadzić 20 mL jako objętość zalewania, po czym
nacisnąć Start, aby rozpocząć.
Ciągły
Ciągły
10:00
10:31
Objętość zalewania
20
100%
Zalewanie
Nacisnąć przycisk OK, aby kontynuować
Ostrzeżenie!
Ciągły
Kontinuerlig
Odłączenie pacjenta
Nacisnąć przycisk
START
OK
10:31
10:31
Zalewanie
, aby rozpocząć
20
5 Podłączyć zawór zwrotny do portu do płukania uszczelki na kartridżu, po czym podłączyć do zaworu zwrotnego zestaw do
wlewów dożylnych i nacisnąć Start, aby rozpocząć.
Ciągły
10:00
100%
mL/h
Nacisnąć przycisk
Nacisnąć
HL-PL-0239_RA
STOP
NO
START
OK
, aby kontynuować
, aby przywołać stężenie
i
Jako wartość Concentration
(stężenia) można wprowadzić
0,0, gdyż nie dotyczy ono soli
fizjologicznej.
6 Jako wartość Rate (prędkości) należy wprowadzić 30 mL,
po czym nacisnąć Start.
Ciągły
10:00
100%
7 Jako wartość Volume (objętości) wprowadzić rzeczywistą
objętość worka do wlewów dożylnych, po czym nacisnąć
Start.
Ciągły
10:00
100%
Prędkość
Objętość
30
1000
mL/h
Wyregulować i nacisnąć przycisk
START
OK
8 Sprawdzić informacje na ekranie, po czym nacisnąć Start.
Ciągły
10:00
100%
Prędkość
30 mL/h
Programowanie objętości 1000 mL
Pozostała objętość
1000 mL
Podana objętość
0 mL
Czujnik powietrza
0,3 mL
Ciśnienie
730 mmHg
Nacisnąć przycisk
START
OK
mL
Wyregulować i nacisnąć przycisk
START
OK
9 Nacisnąć Start, gdy należy rozpocząć.
Ciągły
10:00
100%
Rozpocząć infuzję?
Nacisnąć przycisk
START
OK
, aby rozpocząć
, aby ‎kontynuować
10 Rozpocznie się infuzja i wyświetli rate (prędkość). Potwierdzić, że miga zielona kontrolka LED.
Ciągły
10:00
Prędkość
100%
&LąJá\ 10:00
30 mL
mmHg
i
40
PUĊGNRĞü
100%
30 mL/h
730
Dokładniejsze instrukcje zawiera podręcznik
BodyGuard 323 Color Vision™.
mmHg
i
40
730
Upewnić się, że pompa jest ustawiona na
program Continuous (ciągły).
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | tel.: +1 412-697-3370 | faks: +1 412-697-3376 | alung.com
Przewodnik referencyjny
Cewnikowanie
Przygotować cewnik i materiały służące do wprowadzania:
• Napełnić trzy (3) strzykawki o poj. 20 mL sterylną solą fizjologiczną do wstrzyknięć w ilości 20 mL w każdej.
• Napełnić jedną (1) strzykawkę o poj. 10 mL sterylną solą fizjologiczną do wstrzyknięć w ilości 3 mL.
1
Wprowadzić mandryn z przejściówką do zalewania do
czerwonego kanału do infuzji. Całkowicie nasunąć przejściówkę
do zalewania na łącznik z karbami.
2
Odkręcić mandryn od czerwonej przejściówki do zalewania i
usunąć go z cewnika.
3
Przepłukać czerwony kanał do infuzji strzykawką o poj. 20 mL.
4
Usunąć strzykawkę i ponownie umieścić mandryn w czerwonym
kanale do infuzji.
6
Przygotować miejsce wprowadzenia według protokołu danej
placówki. Należy dopilnować przestrzegania odpowiednich
środków ostrożności dotyczących zachowania sterylności, aby
zapobiec zakażeniom.
i
5
Nie wolno usiłować zamknąć zaciskiem
czerwonego kanału przy wprowadzonym
mandrynie.
Przepłukać niebieski kanał do drenażu strzykawką o poj. 20 mL. Za
pomocą dołączonego zacisku suwakowego zamknąć niebieski
kanał do drenażu, po czym usunąć strzykawkę.
i
• Zawsze należy przestrzegać standardowej
procedury klinicznej dotyczącej zakładania
cewników do żył centralnych o dużej średnicy.
• Punktem odniesienia jest metoda Seldingera
7
Wykonać nakłucie naczynia
• Sterylnym ostrzem skalpela naciąć skórę nad naczyniem docelowym.
• Podłączyć strzykawkę o poj. 10 mL do igły wprowadzającej i wprowadzić igłę do naczynia docelowego, posługując się odpowiednią
technologią obrazowania. Zaaspirować, aby potwierdzić właściwe umieszczenie.
• Usunąć strzykawkę i umieścić kciuk na końcu igły wprowadzającej, aby zapobiec utracie krwi lub wystąpieniu zatoru powietrznego.
• Po zaaspirowaniu krwi wsunąć giętki koniec prowadnika, zakończony końcówką „J”, wstecz do popychacza, tak aby był widoczny tylko
czubek prowadnika.
• Wprowadzić dystalny koniec popychacza do złączki igły.
• Wprowadzać prowadnik ruchem do przodu, do złączki igły i poza nią, tak aby dotarł do naczynia docelowego. Wprowadzona długość
zależy od rozmiarów pacjenta. Nie wolno dopuścić do wprowadzenia prowadnika do prawego przedsionka serca.
• Usunąć igłę, przytrzymując nieruchomo prowadnik.
8
Wykonać antykoagulację pacjenta
• Po umieszczeniu prowadnika należy podać środki antykoagulacyjne według zaleceń lekarza. Sugeruje się bolus heparyny 80 U/
kg. Odczekać do powstania cyrkulacji, po czym wprowadzić cewnik.
HL-PL-0239_RA
PROTOKÓŁ aPTT
PROTOKÓŁ ACT
Początkowy bolus: 80 U/kg
Początkowy bolus: 80 U/kg
Początkowy wlew kroplowy podtrzymujący: 18 U/kg/h
Początkowy wlew kroplowy podtrzymujący: 18 U/kg/h
Docelowy ACT: 150–180 s
Docelowy aPTT: 1,5 do 2,3 x wartość bazowa
ACT (s)
Bolus
Miareczkowanie infuzji
aPTT (s)
Bolus
Miareczkowanie infuzji
< 90
30 U/kg
Zwiększyć infuzję o 4 U/kg/h
< 1,2 x wartość bazowa
80 U/kg
Zwiększyć infuzję o 4 U/kg/h
90–100
15 U/kg
Zwiększyć infuzję o 3 U/kg/h
Zwiększyć infuzję o 2 U/kg/h
10 U/kg
Zwiększyć infuzję o 2 U/kg/h
1,2 do 1,5 x wartość
bazowa
40 U/kg
100–126
126–150
5 U/kg
Zwiększyć infuzję o 1 U/kg/h
Żadnego
Bez zmian
151–180
Żadnego
Bez zmian
1,5 do 2,3 x wartość
bazowa
181–200
Żadnego
Zmniejszyć infuzję o 1 U/kg/h
2,3 do 3 x wartość bazowa
Żadnego
Zmniejszyć infuzję o 2 U/kg/h
> 3 x wartość bazowa
Żadnego
Przerwać infuzję na 1 godzinę, po
czym zmniejszyć infuzję o 3 U/kg/h
i
Należy korzystać z Instrukcji użycia Hemolung RAS, rozdział 3, Antykoagulacja.
9
Rozszerzyć naczynie za pomocą stopniowo coraz większych rozszerzaczy.
• Nasunąć rozszerzacz naczyń na prowadnik, po czym wprowadzić go przez skórę do naczynia. Należy stosować płytki kąt podejścia, aby
ograniczyć ryzyko zapętlenia prowadnika lub przekłucia naczynia.
• Następnie usunąć rozszerzacz, pozostawiając prowadnik na miejscu.
10
Wprowadzić cewnik.
• Wsunąć dystalny odcinek mandrynu po prowadniku. Prawidłowe położenie cewnika zostanie potwierdzone swobodnym przepływem
krwi. Sprawdzić zakres wprowadzenia, położenie i umieszczenie cewnika, posługując się odpowiednią metodą obrazowania.
• Przy wprowadzaniu z dostępu SZYJNEGO należy wprowadzić końcówkę cewnika do miejsca styku żyły głównej górnej i prawego
przedsionka serca.
• Przy wprowadzaniu z dostępu UDOWEGO należy wprowadzić końcówkę cewnika do żyły głównej dolnej.
• Po sprawdzeniu umieszczenia cewnika wycofać prowadnik z mandrynu. Usunąć mandryn z cewnika, odkręcając go od przejściówki do
zalewania i wycofując.
11
Sprawdzić drożność cewnika i usunąć wszelkie powietrze.
• Podłączyć strzykawkę o poj. 10 mL, napełnioną 3 mL sterylnej soli fizjologicznej, do przejściówki do zalewania na każdym z kanałów
cewnika.
• Zwolnić każdy z zacisków i zaaspirować krew przez każdy kanał. Aspiracja krwi z obu kanałów powinna być łatwa. Jeśli podczas aspiracji krwi
którykolwiek kanał wykazuje nadmierny opór, należy obrócić cewnik lub zmienić jego położenie, aby uzyskać dostateczny przepływ krwi.
12
Przepłukać oba kanały metodą szybkiego bolusa.
• Otworzyć zaciski, aby wykonać irygację kanałów za pomocą strzykawek o poj. 20 mL wypełnionych solą fizjologiczną. Następnie, po
płukaniu, zamknąć zaciskami oba kanały.
• Usunąć przejściówki do zalewania, po czym natychmiast podłączyć przewody krwi. Następnie otworzyć zaciski na kanałach i przewodach
krwi, aby rozpocząć pozaustrojowy obieg krwi.
i
W przypadku opóźnienia w ustanowieniu pozaustrojowego przepływu krwi, należy stale przepłukiwać kanały cewnika infuzją
soli fizjologicznej, aby zapobiec powstawaniu skrzeplin. Nie zaleca się wypełniania kanałów heparyną.
Mocowanie cewnika do dostępu udowego
• Przymocować do skóry złączkę cewnika za pomocą mocnego szwu osadzonego w
rowku złączki cewnika i dokładnie zaciśniętego.
• Umieścić kanały w przyrządzie Grip-Lok i przymocować do skóry według objaśnień w
instrukcji użycia Grip-Lok.
i
ROWEK
NA SZEW
Przyrządy Grip-Lok są dostarczone w zestawach cewnika.
Instrukcje znajdują się w Instrukcji użycia Grip-Lok.
UDOWY
Mocowanie cewnika do dostępu szyjnego
• Należy umieścić korpus cewnika w przyrządzie Grip-Lok, w punkcie wyjścia cewnika przy
skórze. Przymocować Grip-Lok do skóry.
• Przymocować do skóry złączkę cewnika za pomocą mocnego szwu osadzonego w rowku
złączki cewnika i dokładnie zaciśniętego.
i
GRIP-LOK
Cewnik do dostępu szyjnego musi zostać umocowany zarówno w
miejscu wyjścia, jak i przy złączce cewnika,
w celu zapewnienia maksymalnej stabilności.
SZYJNY
ROWEK
NA SZEW
GRIP-LOK
2500 Jane Street, Suite 1 | Pittsburgh, PA 15203 USA | tel.: +1 412-697-3370 | faks: +1 412-697-3376 | alung.com

Podobne dokumenty

Przewodnik referencyjny

Przewodnik referencyjny Błędy krytyczne - Stan, w którym aparatura nie nadaje się do użytku. Po skorygowaniu błędu należy wyłączyć i ponownie włączyć system w celu

Bardziej szczegółowo

hemolung ras - ALung Technologies

hemolung ras - ALung Technologies Wprowadzanie cewnika Podłączenie przewodów do cewnika Uruchomienie pompy krwi Do przygotowania obwodu wymagane są następujące materiały: • Jeden worek lub butelka roztworu do zalewania, o pojemnoś...

Bardziej szczegółowo